Universiteti Publik “Haxhi Zeka” Pejë            Fakulteti I Biznesit            Punim SeminarikLënd...
PërmbajtjaHyrje..............................................................................................................
HyrjeNe boten e Bizesit përdoret shumë fjala “Kontrat”, këtë fjalë e dëgjojmë shumë shpesh, kurne aplikojmë dhe pranohemi ...
Kontratat1Kontrata është një marrëveshje në mënyrë vullnetare në mes dy ose më shumë paleve, ku secilaprej palëve synon të...
Kushtet e vlefshmëris së Kontratës  •  Vullneti kontraktor kusht thelbësor të ekzistencës së një kontrate palët në kontr...
Pranimi – është marrëveshja e pakushtëzuar për një ofertë, kjo krijon kontratën.Para pranimit, çdo ofertë mund të tërhiqet...
Shkelja e kontratës- është dështimi nga njëra palë në një kontratë për të mbështetur pjesën e tyretë marrëveshjes. Shkelja...
Sipas asaj se në një kontrate a janë elementet e një kontrate apo ka elemente të disa kontratave,kontratat klasifikohen në...
8                   Kontratat e Punës3Kontrat e punës quhet ai veprim juridik i dyanshëm që krijon të d...
Kontrata e Punës lidhet:    •  Për një kohëzgjatje të pacaktuar    •  Për një kohëzgjatje të caktuarSi rregull, Ko...
10    Kontrata për themelimin e marrdhënjes së punësSipas kontrates per themelimin e marrdhenjes se punes, punedhenesi...
11    Kontratat e punës në Kosovë (sipas ligjit të ri, Janar 2011)4Ne Kosovë shumë Biznese e kompani nuk janë të lidhur...
Zgjedhja e Kontratave të PunësPas kohes se marrjes ne prove, per te zgjidhur kontraten me periudh te pacaktuar, palet duhe...
13             Shpërblimi për vjetërsinëPunëmarrësi përfiton shpërblim për vjetërsi, kur kontrata është zgjid...
Kontrata individuale e punës, forma dhe llojet5Kontrata e punes eshte marveshja mes punedhensit dhe punmarresit, ky I fund...
-   Kontratat grupore te punes (CCT)Kontratat Kolektive të punës (CCT)Në shumë degë dhe disa ndërmarje të mëdha qëndroj...
16                Kontratat me Qira6Nje qira eshte nje marreveshje kontraktuale, thirrje per qiramarresit ...
Nen rrethanat normale,pronaret e prones jane ne liri per te bere ate qe ata duan me pasurin etyre(per qellime te ligjshme)...
Një kontratë qiraje mund të përfshijë çdo pronë .                       18Kontratat e qirasë së zak...
19                Lojet e Kontratave me Qira7Marre parasysh natyren e kontrates se qirase konkludohet se ko...
Shitja e sendit te dhenë me qiraKontrata e qirase per sendin e dhenë me qira nuk shproneson nga pronesimi pronarin e saj t...
21                   PërfundimiPra ne kete punim seminarik shtjelluan temen per kontratat,llojet e saj ...
22                 Literatura1) http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Lease+Agreement2) http://www...
23
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kontratat per themelimin e marrdhenjes se punes dhe kontratat per qiran [e drejta biznesore (13.12.12)]

19,438 views

Published on

0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
19,438
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
150
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kontratat per themelimin e marrdhenjes se punes dhe kontratat per qiran [e drejta biznesore (13.12.12)]

 1. 1. Universiteti Publik “Haxhi Zeka” Pejë Fakulteti I Biznesit Punim SeminarikLënda: E Drejta BiznesoreDepartamenti: Kontabilitet dhe FinancaTema: Kontratat e themelimit te marrdhenjeve te Punes Punuan: Arbenita Mulaj Egzone Shala Elsa MorinaLigjeruese : MSc. Majlinda BeleguAsistente : MSc. Krenare Vokshi Peje, Dhjetor 2012
 2. 2. PërmbajtjaHyrje...................................................................................................................................3Kontratat........................................................................................................................... 4Llojet e kontratave............................................................................................................7Kontrata e punes................................................................................................................9Zgjedhja e kontrates se punes..........................................................................................13Kontrata individuale e punes, forma dhe llojet e saj.....................................................15Kontratat me qira………………………………………………………………………..17Llojet e Kontratave me qira…………………………………………………………….20Perfundimi………………………………………………………………………………..22Literatura…………………………………………………………………………………23 2
 3. 3. HyrjeNe boten e Bizesit përdoret shumë fjala “Kontrat”, këtë fjalë e dëgjojmë shumë shpesh, kurne aplikojmë dhe pranohemi në punë ne nënshkruajmë një kontratë, mirëpo jo të gjithë edijmë arsyen pse e nënshkruajmë këtë kontratë, apo qka përmbanë ajo, per të t’u ikurkonflikteve dhe gabimeve do të ishte mirë sikur të kishim njohuri të dinim se qkanënshkruajm, gjithashtu qdo themelim i një biznesi, japja me qira e objekteve bëhen meanë të kontrarave d.m.th., qdo veprim në biznes ndërmjet njerëzve është i bazuar nëkontratë.Lindë pytja pse është e rëndesishme? – Kontratat janë pjesë e rëndesishme e jetës së biznesitato krijojnë një marrëveshje në mes jush dhe punonjësit tuaj, pronareve apo qiramarrësit,furnizuesit, konsumatorët dhe me biznese tjera.P.sh. nëse ju jeni shefi apo personi përgjegjes për rezultatet kontraktuale, ju duhet tëkuptoni kontratat dhe kuptimin e tyre, d.m.th., kur ju e kuptoni se qfarë do të thotkontrata, ju do te rrisni kontrollin tuaj mbi situatën, këshilltarët tuaj, pala tjetër,këshilltarët e tyre dhe rezultatet e negociuara. 3
 4. 4. Kontratat1Kontrata është një marrëveshje në mënyrë vullnetare në mes dy ose më shumë paleve, ku secilaprej palëve synon të krijoj një ose më shumë detyrime ligjore ndërmjet tyre.Kontratat zakonisht janë të shkruara, mirëpo ato mund të jenë edhe të thëna apo të nënkuptuara,në përgjithësi ato kanë të bëjnë me punësim, shitje, qiradhënje apo qiramarrje, secila palë në njëkontratë fiton të drejta dhe detyrime të afërta me të drejtat dhe detyrimet e palëve tjera, ndërsa tëgjitha palët mund të presin një përfitim të drejtë nga kontrata, gjykatat (mund të vëne atëmënjeanë si të padrejtë) nuk do të thotë se secila nga palet do të përfitojnë në masë të barabartë.Ekzistenca e marrëdhënieve kontraktuale nuk do të thote se kontrata është e detyrueshme, apo seajo është e pavlefshme.Kontratat zakonishtë janë të zabtueshme pa marrë parasysh a janë të shkruara apo jo, edhe psenjë kontratë me shkrim mbron të gjitha palët në të, disa kontrata (të tilla si për shitjen e pasurissë patundshme, planet me këste ose politikat e sigurimit) duhet të jenë ligjërisht në formë tëshkruar, kurse kontratat e tjera supozohet se mund të jenë të zbatuara nga ligji apo jo varësishtnga dëshira e palëve të përfshira në kontratë. Origjina dhe FushëveprimiKontrata si ligj është e bazuar në parimin e shprehur nga fraza latine “Pacta Sunt Servada” e cilaështë përkthyer zakonishtë “Marreveshjet duhet te mbahen”, për më shumë kjo fjalë do të thotë“Paktet duhet të mbahen”.Kontrata si ligj mund të klasifikohet si e përhershme në sistemet e së drejtës civile, si pjesë e njëligji të përgjithshem të detyrimeve, së bashku me dhimbje, pa sqarim të padrejtë dhe kthim.Si mjet pë sygjerim ekonomik, kontrta mbështetet ne këmbim konsesual dhe është diskutuargjerësisht në kupëtime më të gjëra ekonomike, sociologjike dhe antropologjike.Ne anglisht termi “Kontrat” shtihet pertej kuptimit ligjor te perfshije nje kategori te gjere temarreveshjeve.1 http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Lease+Agreement 4
 5. 5. Kushtet e vlefshmëris së Kontratës • Vullneti kontraktor kusht thelbësor të ekzistencës së një kontrate palët në kontratë përcaktojnë lirisht përmbajtjen e saj brenda kufijve të vendosur nga legjislacionet. • Kontrata duhet të mbështetet në një shkak të ligjeshëm, pra duhet të jetë një nga tipet e parashikuara me ligj ose përmbajtja e saj të përputhet me ligjin, parimet politike dhe morale. • Objektivi I kontratës duhet të jetë: I përcaktuar, I përcaktueshëm dhe I mundshëm për atë dihet që me lidhjen e kontratës objekti, karakteristikat e tij, sasia cilësia, lloji përmasat kufijt, përmbajtja e kontratës është e përcaktuar kur dihet që në momentin e lidhjes dihen karakteristikat e saj. Elementet e KontrataveElementet e kontratës janë: oferta, pranimi dhe synimi të cilat shërbejnë për të krijuarmarrëdhënje ligjore dhe konsiderata.Lidhja e kontratës kalon në dy faza kryesore:Oferta dhe PranimiOferta- duhet të jetë:e plotë ,pra, të përmbajë të gjitha kushtet thelbësore për lidhjen e kontratësqë propozimi të jetë i vlefshëm duhet që propozimi t’i drejtohet një personi të caktuar dhepikërisht palës më të cilën duhet lidhur kontrata nga propozimi duhet të dalë gatishmëria epropozuesit për lidhjen e kontratës, kjo do të thotë që propozuesi mbetet i lidhur me propozimine tij derisa të kalojë koha që zakonisht duhet që të vijë përgjigjja nga pala tjetër periudha e kohësbrenda së cilës duhet të vijë përgjigjja, ka rëndësi sepse mund të ndodh që pala së cilës i ështëdrejtuar propozimi të mos jetë korrktë në kthimin e përgjigjes mund të ndodh që propozuesi mostë ketë vend afat për propozimin e tij në këtë rast kodi civil fut nocionit e të qënit i pranishem nëqastin kur merr propozimin, të pranishëm quhen dy persona qe ndodhen fizikisht në të njejtinvend sepse ata kanë mundësi të shprehen aty për aty për lidhjen e kontratës pranimi duhet tëbëhet me po ato mjete që është bëre propozimi, psh., me e-mail si pranimi, si propozim nësepopozuesi vdes, propozimi sjell pasoja juridike tek trashëgimtarët e tij. 5
 6. 6. Pranimi – është marrëveshja e pakushtëzuar për një ofertë, kjo krijon kontratën.Para pranimit, çdo ofertë mund të tërhiqet, por nëse kontrata pranohet atëher ajo është edetyrueshme për të dyja palët. Çdo kushtë ndikon në efektin e një oferte që duhet të pranohet ngapala tjetër.Pranimi duhet të jetë: • I plotë duke dhënë përgjigje te të gjitha kushteve thelbësore të kontratës. • Ai duhet t’i drejtohet një personi të caktuar dhe pikërisht propozuesit ose përfaqësuesit të tij • Ai duhet t’i drejtohet një personi të caktuar tek propozuesi dërgimi me vones i lë të drejtë propozuesit që t’a quajë të vlefshëm pranimin.Pranimi duhet të jetë në të njejtën formë si propozimi.Konsiderata- Konsiderata është diqka me vlerë të dhënë nga një promisor ne nje promis nekëmibim për diqka më vlerë të dhënë nga një promis për një promisor.Në mënyrë tipike është një pagesë edhe pse mund të jetë një akt ose durimi për të vepruar kurështë e privilegjuar për t’a bëre këtë, p.sh., kur një I rritur përmbahet nga pirja e duhanit.Konsiderata përbëhet nga një dëm ligjor dhe një ujdi. Një dëm ligjor është një premtim për tëbëre diqka ose për të mos bëre diqka që ju keni të drejten ligjore për të bërë ,ose të përmbahetnga kjo në kontekstin e një marrëveshjeje, kurse një ujdi është diqka promisor (partia bënëpremtimin apo ofertën ) dëshiron, zakonisht duke qëne një nga përcaktuesit ligjor.D.m.th., elementet të cilët e përbejnë kontratën janë: oferta, pranimi nga personat kompetent qëkanë zotësi juridike të cilët kanë konsideratë për të krijuar reciprocitetin e detyrimit. Subjekt i kontratës – i quajmë fjalët e përdorura në dokumentet e shkëmbyera nga palët gjatënegociatave të kontratës, ata tregojnë se dokumenti nuk është një ofertë apo pranim dhe senegociatat janë duke vazhduar. Shpesh shprehja pa paragjykime është përdorur kur subjekti ikontratës është menduar.Kontrata e shërbimit- drejtorët dhe zyrtarët e një kompanie zakonisht përdorin kontratat eshërbimit të cilat janë të ndryshme për një kontratë të shërbimit apo kontratë pune, kjo është përshkak se drejtorët dhe zyrtarët nuk janë gjithmonë të punësuar dhe efekti i ligjit të punësimitështë e ndryshme.Marrëveshja Aksioner- eshte një marrëveshje midis të gjithë aksionarëve për mënyrën se sishoqëria duhet të kandidojë dhe si duhet te behet zbatimi i të drejtave të aksionarëve, kjo vepronsi një kontratë midis aksionarëve. Kompania në vetvete nuk është i detyruar nga ajo, pasi ajo nukështë palë në këtë marrëveshje.Mosnjohja- ka dy kuptime në ligjin kontratës. E para është ajo ku një palë refuzon të pajtohet menjë kontratë dhe kjo shkon deri në shkelje të kontratës dhe e dyta është kur një kontratë ështëbërë nga një person i moshës së mitur (nën moshën 18 vjeçare) të cilët pastaj e hedhin poshtë atëmenjëherë.
 7. 7. Shkelja e kontratës- është dështimi nga njëra palë në një kontratë për të mbështetur pjesën e tyretë marrëveshjes. Shkelja e kontratës do të bëjë të pavlefshëm gjithë kontratën dhe mund të çojënë dëmtim të dhënë kundër palës e cila është në kundërshtim. Llojet e Kontratës2Liria e rregullimit të marrëdhënieve kontraktuese ka mundësuar kerkimin e kontratave të shumtadhe të llojlojshme.Kriteret për klasifikimin e kontratave janë të ndryshme. Duke pasur parasysh faktin se njëkontrate është e paraparë sipas ligjit atëher, kontratat klasifikohen në: 1. Në kontrata me emër 2. Kontrata pa emërSipas kushteve te domosdoshme që nevojiten për krijmin e tyre eshte se kontrata lidhet në bazëtë vullnetit të palëve (solo consensus) apo në bazë të formës së caktuar kontratat atoklasifikohen: 1. Kontrata Konsensuale 2. Kontrata FormaleDuke pasur parasysh se njëra palë për atë që ka dhëne a merr kundërvlerë adekuate apo jo,kontratat klasifikohen: 1. Kontrata me Shpërblim 2. Kontrata pa ShpërblimSipas të drejtave dhe detyrave që krijohen midis palëve kontraktuese, kontrata klasifikohen: 1. Në detyruese të njëanshme 2. Në detyruese të dyanshmeSipas asaj se me rastin e lidhjes së kontratës a I dinë palët kontraktuse, të drejtat dhe detyrat etyre dhe se a varet kjo nga nje rrethanë e ardhshme dhe e pasigurtë kontratat klasifikohen në : 1. Komutative 2. AletoreSipas kohëzgjatjes së prezentimit që duhet të përmbushet, kontratat klasifikohen me: 1. Prestime të përhershme 2. Prestime të përkohëshme2 http://www.businessdictionary.com/definition/contract.htm 7
 8. 8. Sipas asaj se në një kontrate a janë elementet e një kontrate apo ka elemente të disa kontratave,kontratat klasifikohen në: 1. Te thjeshta 2. Te përzieraNë bazë të mënyrës së lidhjes së tyre klasifikohen në: 1. Te përgjithshme 2. Te veqantaDuke pasur parasysh faktin se një kontratë a mund të ekzistojë pavarësisht nga ekzistimi i sajvaret nga ndonjë kontratë tjetër, këto kontrata klasifikohen në : 1. Te Pavarura 2. AksecoreDuke u bazuar në faktin se një kontrat lidhet me qëllim që të lidhet një kontrat tjetër, kontratatklasifikohen në : 1. Në parakontratë 2. Kontrata kryesoreSe a merren parasysh cilësit e veqanta të palës kontraktuese apo jo kontratat klasifikohen në: 1. Kontrata intuite personale 2. Jo intuite personale (Personale dhe jo Personale)Se në lidhjen e kontrates a marrin pjesë drejtpërdrejt të gjithë subjektet që e kan shprehurvullnetin apo një person lidhë kontratën në emër të tyre, kontratat klasifikohen në: 1. Individuale 2. KolektiveSipas teknikës dhe mënyres së lidhjes së tyre, kontratat klasifikohen në kontrata me : 1. Përmbajtje të caktuar 2. Kontrata të AdezionitVarësisht se në një kontratë a duket baza apo nuk duket, kontratat klasifikohen në : 1. Kazuale 2. Abstrakte
 9. 9. 8 Kontratat e Punës3Kontrat e punës quhet ai veprim juridik i dyanshëm që krijon të drejta dhe detyrime reciprokemes punëdhënësit dhe punëmarrësit dhe që kanë të bëjnë me raportin e punës.Kontrata e punës quhet e lidhur kur punëmarresi pranon kryerjen e punës për një kohë të caktuarose të pacaktuar, në kuadrin e organizimit dhe nën urdhërat e tij dhe që në bazë të këtyrerrethanave kryhet vetëm kundrejt pagesës. Kontrata e Punës mund të lidhet dhe të ndryshohet nëmënyrë gojore ose me shkrim, ajo mund të ndryshohet vetëm me marrëveshje midis palëve, qdondryshim i kontratës së shkruar duhet të përfundohet me shkrim.Kontrata e punës e lidhur me shkrim duhet të përmbajë : • Identitetin e Palëve • Vendin e Punës • Përshkrimin e përgjithshem të punës • Daten e fillimit të punës • Kohëzgjatjen kur palët lidhin kontratë me afat të caktuar • Kohëzgjatjen e pushimeve të paguara • Afatin e njoftimit për zgjidhjen e kontratës • Elementet përbërëse të pages dhe datën e dhënjes së saj • Kohën normale javore të punës • Kontrata e punës duhet të përmbajë dhe kontratën kolektive në fuqiNëse Kontrata e Punës lidhet gojarisht, punëdhënësi është i detyruar që brenda 30 ditëve nga datae lidhjës së kontratës të hartojë, me shkrim dokumentin përkatës, të nënshkruar prej tij dhepunëmarrësit, ku duhet të përfshihen elementet e cekura më lartë, mos’hartimi i këtij dokumentime shkrim nuk cenon vlefshmërin e kontratës, por sjell vetëm përgjegjësin e punëdhënësit, sipasnenit 202 pika 2 e Kodit te Punës.3 http://jusufzimeri.com/?p=803 9
 10. 10. Kontrata e Punës lidhet: • Për një kohëzgjatje të pacaktuar • Për një kohëzgjatje të caktuarSi rregull, Kontrata e Punës lidhet për një periudhë të pacaktuar.Lidhja e kontratës së punës për një periudhë të caktuar duhet të justifikohet me arsye objektive,që lidhen me natyrën e përkohëshme të detyrës, në të cilën punëmarrësi do të punësohet, nësekohëzgjatja nuk përcaktohet me saktësi nga palët gjatë lidhjes së kontratës atëher ajo trajtohet sikontratë me periudhë të pacaktuar.Për zgjedhjen e Kontratës së Punës do të marrin në konsiderat nëse kontrata është e lidhur mekohëzgjatje të pacaktuar apo kohëzgjatje të caktuar.Kontrata me kohëzgjatje të pacaktuar përfundon kur zgjidhet njëra palë dhe ka perfunduar afati Injoftimit. Ndërsa në rastin e kontratës me kohëzgjatje të caktuar, moment I përfundimit është ai Icili eshte paracaktuar nga palet ne lidhjen e saj. Ne momentin qe lidhet kontrata e punes 3 muajte pare te punes, konsiderohet si kohe prove, me perjashtim te rasteve kur palet kane lidhur njekontrate per kryerjen e se njejtes pune. Koha e proves mund te reduktohet ose hiqet memarreveshje me shkrim ose me kontrate kolektive. Gjate kohes se marrjes ne prove, secila ngapalet mund te zgjidhe kontraten duke I njoftuar vendimin e saj pales tjeter te pakten 5 diteperpara.Kontrata e punës- eshte një kontratë mes punëdhënësit dhe punëmarrësit, kjo ndryshon ngakontrata të tjera në atë që është i qeverisur nga legjislacioni i punës e cila merr përparësi mbiligjin e kontratës normale.
 11. 11. 10 Kontrata për themelimin e marrdhënjes së punësSipas kontrates per themelimin e marrdhenjes se punes, punedhenesi dhe puntori i rregullojnëmarrdhenjet e tyre, te drejtat dhe detyrimet si te punetorit ashtu edhe te punedhenesit, themelimi imarrdhenjes se punes eshte akt i rendesishem ne jeten e individit, per tu themeluar njemarrdhenje pune – punetori duhet ti kete keto karakteristika: • Të jetë mbi moshën 15 vjeqare • Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetsore • T’i plotësoj kushtet për punë në detyra të caktuaraKurse të drejtat dhe detyrimet e të punësuarit janë: • E drejta per shperblim (page) • Mbrojtja ne pune • Mbrojtja shendetsore • E drejta ne rast te semundjes • I punesuari ka detyre qe me pergjegjesi ti ushtroj punet qe punon • T’a respektoj procesin e organizimit te punes • Punedhenesi eshte i detyruar qe punetorit per punen e tij ta paguaj ne fund te muajit
 12. 12. 11 Kontratat e punës në Kosovë (sipas ligjit të ri, Janar 2011)4Ne Kosovë shumë Biznese e kompani nuk janë të lidhur me punonjësit e tyre me kontrata punepor vetëm me marrëveshje gojore.Ne Kosove ka funksionuar deri me tani kultura e besimit pasi qe te shqiptaret eshte e lart ( ketukanuni ka bere punen e vet dhe traditat shekullore te beses se fjales etj.).Me këtë ligj Qeveria e Kosoves ka nje qëllim : 1. Qe te rritet numri i bizneseve qe lidhin kontrata pune me puntoret e tyre 2. Kur te arrihet kjo do te thote qe luftohet shum informaliteti i ekonomis ne Kosove 3. Rritje e te hyrave buxhetore nga tatimi ne page 4. Stabilizimin e gjendjes juridike te puntoreve ne Kosove 5. Kalimin e krizave afatshkurtera te bizneseve dhe ekonomis ne kosove pasi ky ligj favorizon bizneset ne kosove si p.sh. nje kompani nese deshiron shume lehte mundet qe ta largon nje puntor nga puna 6. T’a rris mireqenien sociale dhe humane t’a stabilizoj orarin e punes ne Kosove 7. Te joshe investitoret e huaj qe te investojne ne kosove pasi ka disa joshje siq jane: Papunesia e madhe- (do te thote, te zgjedhesh punetore dhe nuk ankohen shum per kushte ne pune po per mbijetes ne vendin e punes sepse duhet te ushqej familjen). Niveli i pages- pagesa minimale ne kosove eshte 170euro (mesatare 200euro). Te mund t’i largosh me leht punetoret nga puna (sipas ketij ligji)etj.4 http://www.shqiptariiitalise.com/component/content/article/45-udhezues/911-kontratat-e-qiradhenies.html?directory=94 12
 13. 13. Zgjedhja e Kontratave të PunësPas kohes se marrjes ne prove, per te zgjidhur kontraten me periudh te pacaktuar, palet duhet terespektojn nje afat njoftimi prej: • Nje muaji, gjate vitit te pare te punes • Dy muajsh per dy deri ne pese vjete pune • Tre muajsh per me shume se pese vjet puneKeto afate mund te ndryshohen me marreveshje me shkrim ose me kontraten kolektive te punes,kur punemarresi ka kryer deri ne gjashte muaj pune, afati i njoftimit nuk mund te jete me pak sedy jave. Afati eshte jo me pak se 1 muaj kur punemarresi ka kryer me shume se gjashte muajpune. Procedura e zgjidhjes së kontratës se punës nga punëdhënësiPas kohes se marrjes ne prove,punedhensi mendon te zgjidhe kontraten e punes ,ai duhet tenjoftoje me shkrim punemarresin te pkaten 72 ore para takimit dhe te bisedoje me te.punedhenesi,gjate kesaj bisede,I parashtron punemarresit arsyet e vendimit te parashikuar per t’u marr dhe Ijep atij mundesi per t’u shprehur.Zgjidhja njoftohet me shkrim,Brenda nje afati nga 48 ore derine nje jave pas takimit.Kjo procedure zabatohet edhe ne rastet e zgjidhjes se mjenjehershme tekontratave.Punedhensi qe nuk e respekton procedure e percaktuar,detyrohet t’I japepunemarresit nje demshperblim prej dy muajsh page,qe I shtohet demshperblimeve te tjera temundshme.Zgjedhja e kontrates ne kundershtim me kete procedure mbetet e vlefshme.I takonpunedhensit te vertetoje qe procedura e percaktuar larte eshte respektuar.Pra, ka dy kushte qe duhet te plotesohen per ta pasur zgjidhjen e kontrates: • Shprehja e vullnetit te njeres pale • Respektimi i afatit te njoftimitFormulimi „zgjidhet nga njera pale“ nenkupton se cilado prej paleve, si punedhenesi ashtu edhepunemarresi, ne menyr te njeaneshme mund ta zgjidhin kontraten, por ka dy moment shume terendesishme qe duhet te sqarohen. Se pari, a kerkon ligji nje forme te caktuar te shprehjes sevullnetit te pales qe kerkon zgjidhje? Se dyti, a kerkon ligji paraqitjen e nje shkaku per zgjidhjene kontrates?
 14. 14. 13 Shpërblimi për vjetërsinëPunëmarrësi përfiton shpërblim për vjetërsi, kur kontrata është zgjidhur nga punëdhënësi dhemarrëdhëniet e punës kanë zgjatur jo më pak se tre vjet. Punëmarrësi e humb të drejtën eshpërblimit për vjetërsi, nëse është pushuar me efekt të menjëhershëm, për shkaqe të arsyeshme.Shpërblimi për vjetërsi është të paktën sa paga e një 15 ditëshi, mbi çdo vit pune të plotë, qëllogaritet në bazë të pagës që ekziston në përfundim të marrëdhënieve të punës.Kur paga është e ndryshueshme, shpërblimi llogaritet mbi mesataren e pagës të vitit paraardhësdhe indeksohet.Shpërblimit për vjetërsi i shtohet shpërblimi që jepet në rastin e zgjidhjes së kontratës pa shkaqetë arsyeshme ose të zgjidhjes me efekt të menjëhershëm pa shkaqe të arsyeshme. Zgjidhja e kontratës pa shkaqe të arsyeshmeZgjidhja e kontratës nga punëdhënësi, konsiderohet pa shkaqe të arsyeshme kur: punëmarrësi ka pretendime që rrjedhin nga kontrata e punës; b. punëmarrësi ka përmbushur një detyrim ligjor; c.bëhet për motive të pandashme nga personaliteti i punëmarrësit, por që nuk kanë lidhje legjitime me raportet e punës. Konsiderohen si motive të tilla raca, ngjyra, seksi, mosha, gjendja civile, detyrimet familjare, shtatzënia, besimi fetar, bindjet politike, kombësia, gjendja shoqërore; d. për motive që lidhen me ushtrimin nga punëmarrësi, të një të drejte kushtetuese, por që nuk sjell shkeljen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e punës;e. bëhet për motive të antarësimit ose jo të punëmarrësit në sindikatë të krijuar në bazë të ligjitose për shkak të pjesëmarrjes së tij në veprimtari sindikale në bazë të ligjit.Nëse kontrata zgjidhet pa shkaqe të arsyeshme, punëmarrësi ka të drejtë të ngrejë padi kundërpunëdhënësit në gjykatë, brenda 180 ditëve nga dita e përfundimit të afatit të njoftimit. Në rastinkur motivi abuziv është zbuluar pas kalimit të këtij afati, punëmarrësi duhet të ngrejë padinëbrenda 30 ditëve nga dita e zbulimit të këtij motivi.Zgjidhja e kontratës pa shkaqe të arsyeshme është e pavlefshme. Punëdhënësi që ka zgjidhurkontratën pa shkaqe të arsyeshme, detyrohet t’i japë punëmarrësit një dëmshpërblim deri në njëvit pagë, që i shtohet pagës që ai duhet të marrë gjatë afatit të njoftimit. Për punëmarrësit nëadministratën publike, kur ka një vendim gjykate të formës së prerë për kthimin në vendin emëparshëm të punës, punëdhënësi është i detyruar të zbatojë këtë vendim. 14
 15. 15. Kontrata individuale e punës, forma dhe llojet5Kontrata e punes eshte marveshja mes punedhensit dhe punmarresit, ky I fundit merr persiper teofroje sherbimet e tij per nje kohe te caktuar ose te pacaktuar, ndersa punedhenesi merr persiperte paguaje shperblimin. Kushtet e kontrates individuale te punes dallohen ne kushte objektivedhe ato subjektive. Kushti subjektiv jane subjektet e kesaj kontrate per te lidhur nje kontratevlefshme, duhet te kene zotesi per te vepruar. Si kushte objektive te kontrates se punes kuptohen: a) Marrveshja midis paleve – kontrata e punes quhet e lidhur ne qastin ne te cilen palet arrijne ne nje marveshje ndermjet tyre, d.m.th ai qe ka bere propozimin merr dhe pelqimin e pales tjeter. b) Shkaku I kontrates – eshte qellimi per te cilen behet shprehja e vullnetit ne kontrate dhe konsiston ne dyanesine sherbim-shperblim. Ky shkak duhet te jete gjithmone I ligjshem. c) Objekti – eshte sherbimi personal I punes, dmth ato energji pune ose intelektuale qe punemarresi eshte I detyruar te permbushe kundrejt shperblimit. Objekti mund te jete: 1. I mundshem: 2. I ligjshem: 3. I percaktueshem ose qe mund te percaktohet. d) Kontrata- mund te perfundohet ose te ndryshohet me goje ose me shkrim. Me shkrim duhet te permbaje identitetin e paleve, vendin e punes, pershkrimin e pergjithshem te punes, daten e fillimit te punes, kohezgjatjen kur palet lidhin kontrate me afate te caktuara, kohezgjatjen e pushimeve te paguara, afatin e njoftimit te zgjidhjes se kontrates, elementet perberes te pales dhe dhenies se saj, kohen normale javore te punes, sipas rastit dhe marveshje kolektive te punes se zbatueshme.Llojet e kontratave te punes:- kontrata pune per nje kohzgjatje te pacaktuar.- Kontrate pune per nje kohzgjatje te caktuar.- Kontrate pune qe lidhet per kohzgjatjen e nevojshme per kryerjen e nje pune te caktuar.- Kontrate pune me prove.- Kontrate e punes me kohe te pjesshme.- Kontrate grupi.- Kontrata e mesimit te profesionit.- Kontrata e punes ne shtepi.- Kontrata e punes e agjentit tregtar.5 http://www.businessdictionary.com/definition/contract.htm 15
 16. 16. - Kontratat grupore te punes (CCT)Kontratat Kolektive të punës (CCT)Në shumë degë dhe disa ndërmarje të mëdha qëndrojnë kontratat kolektive të punës, të cilatrregullojnë të drejtat dhe detyrimet e punonjësve për të tërë degën ose tërësinë e ndërmarjes.Këto marrëveshje janë negociuar mes shoqatave të degës ose ndërmarjet nga njëra anë dhesindikatat nga ana tjetër. Në parim ato zbatohen vetëm për anëtarët e sindikatave dhe ndërmarjetnënshkruese të organizuar në degën e shoqatës.Marrëveshja kolektive - term i përdorur për marrëveshjet e bëra midis punonjësve dhepunëdhënësve, zakonisht përfshijnë sindikata. Ata shpesh të mbulojë më shumë se njëorganizatë, edhe pse këto mund të shihen si kontrata, ata janë qeverisur nga ligji për punësim, jokontrata të ligjitKontratat standarte të punës (CTT)Për disa grupe profesionesh, autoritetet mund të miratojnë Kontratat standarte të Punës. Kjoaktualisht është rasti për forcën e punës bujqësore dhe për të punësuarit dhe të punësuaratshtëpiake. Disa aktivitete në fushën e shëndetësisë, arsimit, punës sociale, të tregtisë me shumicëdhe tregtisë me pakicë qeverisen gjithashtu nga kontratat standarte të punës. Shumica ekontratave standarte të punës janë të vendosura në nivelin kantonal.Detyrimi në pagë minimaleNë branozhet pa kontratë kolektive, pas keqpërdorimeve të përsëritshme, mundet të zvogëlohetpaga në kontratë normale me detyrim të rrogës minimale.
 17. 17. 16 Kontratat me Qira6Nje qira eshte nje marreveshje kontraktuale, thirrje per qiramarresit (perdoruesit) per ti paguarpronarit per perdorimin e nje aktivi. Ne kuptimin e ngushte termi qira mund te perdoret per tepershkruar nje kontrate ne te cilen pasuria eshte prona e prekshme.-Qirat e Tokes-“Qiramarrje” eshte termi I ngushte I cili pershkruane nje kontrate ne te cilen prona e prekshmeeshte toka (duke perfshire, ne qdo seksion vertikale te tilla se hapesira ajrore, ndertesa shumekateshe apo miniera). Nje qira bruto apo qiramarrje percakton nje qira qe eshte per Shumenglobale duke perfshire te gjitha pagesat e sherbimeve.Nje qira mund te anulohet nderpritet vetem nga qiramarresi ose vetem nga qiradhenesit padenim.Zakonisht “me qira”mund te nenkuptojm nje kontrate qe nuk mond teanulohet,ndersa”marreveshja e qirase” mund te tregoje nje kontrate me qira qe anulohet.Qirat osedo te sigurojne dispozita te veqanta ne lidhje me pergjegjesit deh te drejtat e qiramarresit dheqiradhenesit,ose dote kete dispozita automatike si pasoje e ligjit vendor.Ne pergjithesi,dukepaguar tarifen qiramarresi ka posedimin dhe perdorimin(me qira ) e prones me qira perperjashtimin e qiradhenesit dhe gjithe te tjereve,perveq atyre me ftese te qiramarresit. Forma mee zakonshme e qirase se prones vertete eshte nje marreveshje banimi me qira ne mesqiradhenesit dhe qiramarresit.Si te marredhenit ne mes te qiramarresit dhe pronarit qe janequajtur qiramarrje, ky term eshte perdorur ne pergjithesi edhe per qirate informale dhe ajo eshkurter.E drejta per posedim nga qiramarresi eshte qajtur nganjeher nje interes i qirase.Nje qira mund tejete per nje periudhe te caktuar kohe(te quajtur afati I qirase),Nje qira mund te perfundoj meshpejte se data e saj nga: • Pushim/Anulim (kjo varet nga kushtet e qiras) • Nje veper per te negociuar dorezimin ose e japin • Konfiskimi • Me funksionimin e statusitNje qira duhet te jete ne kontraste me nje license, e cila mund te jete nje person I lecensuar per teperdorur pronen,por I cili eshte subject I perfundimit ne vullnetin e pronarit te prones I quajturlicensori,Nje shembull I nje marredhenie midis licensedhenesit dhe licensuarit eshte nje parkingdhe nje person I cili paraqet nje automjet ne parking. Nje licence mund te shihet ne formen e njebilete ne nje loje basketbolli.Nese nje kontrate nuk ka asnje date qe mbaron ateher ajo mund te jete ne forme te nje licensete panderprere dhe ende nuk mund te jete nje qira.6 http://www.webcrawler.com/info.wbcrwl.301.1/search/web?q=renting+contract+form&cid=131812316 17
 18. 18. Nen rrethanat normale,pronaret e prones jane ne liri per te bere ate qe ata duan me pasurin etyre(per qellime te ligjshme),duke perfshire edhe ata qe kane te bejne me dorezimin e posedimitte prones te nje qiramarres per nje periudhe te kufizuar kohore.Nese nje pronar ka dheneposedimin e prones nje qiramarresi,ateher qdo nderhyrje ne shfrytezimin e qete te prones ngaqiramarresi ne posedim te ligjshem eshte I paligjshem.Parime te ngjashme zbatohen per pronaret e prones se paluajtshme si dhe te pasurispersonale,edhe pse terminologjia ndryshon.Nje trasferim I nje interesi te mbetur ne nje kontrate qiraje,eshte nje lloj tjetersimi qe shpesheshte e mundur.Ndarja apo ikja me posedim mund te jete nje shkelje e qirave te caktuara qerezultojne ne veprim per konfiskim.Historia e Qirave te TokesGjate shekujve,qirate kane sherbyer per shume qellime dhe natyra e rregullimit ligjor kandryshuar ne perputhje me keto qellime dhe kushte sociale dhe ekonomike te kohes.Qirat,pershembull ,jane perdorur kryesisht per qellime bujqesore derin ne fund te shekullit te 18-te dhe nefillim te shekullit te 19-te,kur rritja e qyteteve ne vendet e industrializuara te cilat bene qe qiratete jene nje forme e rendesishme e lokacionit ne zonat urbane.Afati-kontrata e qiras nuk te lidhet per nje periudhe me te gjate se 30 vjet perveq rasteve kur neligj eshte e parashikuar ndryshe.Qiraja e tokes e ka kufirin 99 vjet ,qiraja e ndertesave te destinuara per banim 5 vjet,nqs palet dote parashikojn ne kontrate nje afat me te madhe se 30 vjet ateher pjesa e contrates qe e kalon keteafat do te quhet e pavlefshme.Karakteristikat: • Ne kontraten e qirase pasuria jepet ne gezim te perkohshem.pra mbas afatit ajo do te perseri. perseri • Objekti i kontrates mund te jene vetem sendet qofshin te luajtshme apo te paluajtshme,kusht kryesor eshte qe te jete nje send individualisht i percaktuar dhe ne te njejten kohe i pakonsumueshem. • Preference-qiramarresi aktual gezon te drejten per ti preferuar ne krahasim me personat e tret qe pretendojne te lidhin kontrate qiraje • Perteritja –do te thote kontrate e perteritur kur megjithse ka mbaruar afati qiramarresi vazhdon ta mbaje ne perdorim sendin dhe qiradhenesi nuk paraqet ndonje kundershtimLigji modern i qiradhenesit dhe qiramarresit ne juridiksione te se drejtes zakonore ruan ndikimine ligjit te perbashket dhe ne ,veqanti, te filozofi Laissez qe dominoi ne ligjin e kontrates dhe ligjitte prones ne shkekullin e 19-te.Me rritjen e kunsumimit ,mbrojtja e konsumatorit bene te njohur se parimet e se drejteszakonore,te cilat marrin fuqi te barabarte gjate bisedimeve midis paleve kontraktuese,ato krijojnveshtiresi kur supozimi eshte i pasakte,rrjedhimisht reformatoret kane theksuar nevojen per tevleresuar ligjet e qiramarrjes per banim ne aspektin e mbrojtjes qe ata ofrojne per qiramarresit.
 19. 19. Një kontratë qiraje mund të përfshijë çdo pronë . 18Kontratat e qirasë së zakonshme përfshijnë marrëveshje për dhënien me qira te pasurive tëpatundshme dhe apartamenteve, prodhimit ne bujqësi, pajisjeve dhe mallrave të konsumit të tillasi automobila, televizorë, stereos, dhe pajisje.Qiratë janë qeverisur nga ligjet dhe nga Ligji Përbashkët( rastet precedentiale) .Shumica e qiravejanë subjekt i ligjeve të shtetitNjë qiramarrjeje është krijuar kur një pronari pronë e tij (ofertuesi) bën ofertë tek një palë tjetër icili e pranon ofertën. Oferta duhet të autorizojë qe qiramarresit të posedojnë dhe të përdorinpronën në pronësi nga ofertuesi për një periudhë të caktuar kohe por pa e fituar pronësinë. Njëqira duhet të përmbajë edhe te kete ne konsideratë, se ofertat duhet të japin diçka me vlerë përofruesit. Konsiderata zakonisht përbëhet nga paratë, por gjërat tjera me vlerë mund të jepen përofruesit. Së fundi, ofertuesi duhet të dorëzojë pasurinë që i bëhet nga oferta ose të vëjë pronënnë dispozicion të ofertës. Kur një kontratë qiraje është formuar, pronari i pronës quhetqiradhënësi, dhe shfrytëzuesi i pronës quhet qiramarrës .Në përgjithësi, një qira mund të jetë me shkrim ose me gojë, por një qira për lloje të caktuara tëpronës duhet të jetë me shkrim dhe nënshkruhet nga të dyja palët. Për shembull, nëse njëqiramarrësi kërkon të japë me qira pasuri të paluajtshme (toka ose ndërtesa) për më shumë se njëvit, qiraja duhet të jetë me shkrim. Disa qira duhet të jenë të shkruara, të nënshkruara, dhe tëregjistrohen në një regjistër të veprave. Qira tilla zakonisht bëjnë pronë të patundshme që do tëjete me qira për një periudhë prej më shumë se tre vjet.Një term qira fillon kur qiramarrësi merr një kopje të qirasë. Megjithatë, qiraja nuk ka nevojë tëjepet direkt me qiramarrësit, por është e mjaftueshme që qiramarrësi e di se qiraja është në duarte një personi të tretë që vepron në emër të qiramarrësit. Një qira mund të hyjë në fuqi kurqiramarrësi merr kontrollin mbi pronën.Në të gjitha shtetet, që kanë të bëjnë me qira të mallrave komerciale dhe shërbimeve janë tërregulluara rreptësisht nga statuti. Ligjet komerciale me qira qeverisin të drejtat dhe detyrimet eqiradhënësit dhe qiramarrësit më qiratë që përfshijnë mallra komerciale. Shumica e shteteve kanëmiratuar Seksionin e Kodit Uniform Tregtare, e cila është një grup i ligjeve shembullore tëformuluara nga Konferenca Kombëtare e Komisionerëve mbi ligjet e shtetit uniformë dhe ngaInstituti Amerikan i Ligjit. Ligjet që rregullojnë qirat komerciale nuk zbatohen edhe për qiranë epasurive të patundshme, të cilat janë të mbuluara nga qiradhënësit dhe ligjet e qiramarrësit.Në të gjitha shtetet një gjykatë mund të anuloj një kontrate te qirase se paarsyeshme. Një qiraështë e pafalshme në qoftë se ajo favorizon padrejtësisht një parti mbi tjetrin. Për shembull,supozojmë se ne njëbiznes te vogel pronari merr me qira pronën për 30 vjet në mënyrë që tëndërtojë një stacion gazi. Qiraja përmban një klauzolë ku thuhet se qiradhënësi mund tërevokojë marrëveshjen pa arsye dhe pa njoftim.. Një përcaktim i kontrates duhet të bëhet nga njëgjyqtar apo juria, bazuar në faktet e rastit. Gjykatesi mund të marrë parasysh faktorë të tillë sifuqia negociuese relative e palëve, kushtet e tjera në qira, qëllimi i qirasë, dhe humbje tëmundshme të secilës palë, si pasojë e kushteve të qirasë.
 20. 20. 19 Lojet e Kontratave me Qira7Marre parasysh natyren e kontrates se qirase konkludohet se kontrata e qirase eshte e dy lloje: 1. Qiraja per shfrytezimin e dobive qe dalin nga sendi i dhene me qira se p.sh dhenia e shtepise per banim me qira,dyqaneve te ndryshme,makinave transportuese etj. 2. Qiraja per pune,meditje qe subjekti i kontrates eshte puna. Kontrata e qirase financiare (leasing)Qellimi i qirase financiare se per qdo kontrate tjeter qiraje eshte perdorimi i nje sendi tecaktuar te luajtshem ose te paluajtshem ne ndryshim nga kontrata trancizionale e qirasetek qiraja financiare ,ku rezulatati perfundimtar i marreveshjes se paleve eshte e drejta eqiramarresit per tu bere pronar i sendit.Gjate gjithe harkut kohor te marre ne dorezim tesendit dhe deri ne momentin kur do te behet pronar do te vishet nga ana juridike mepetkun e nje kontrate qiraje dhe palet do te jene kundrejt njeratjetres se nje marredhenieqiradhenie.Shfrytezimi i dobise nga sendi i marre me qiraD,m,th sikurse qe e diskutuam edhe me pare se me kontraten e qirase behet e drejta epronesimit te ndersjell mes paleve kontraktuese.Kjo nenkupton se qiramarresi posedon te drejtene shfrytezimit maksimal te dobive qe dalin prej sendit te marre me qira.Menyra e shfrytezimitduhet te behet me mjete dhe metoda adekuate..Nese nje njeri merr me qira nje shtepi perbanim,ai ka te drejten ne ate shtepi per banim.Gjithashtu në të ka të drejtë tëinstaloj mjetët dheorendite e tija shtepiake,mirpo nese shtepia është per banim,personi qe e ka marre me qira nuk kate drejte qe ne te te fusë dikë i cili e dëmton shtepinë,qe te hape ndonje punetori e cila e demtonate si psh,farketar apo minifabrike tjeter qe e demton shtene,nga kjo nenkuptohet se ajo duhet teshrytezohet ne baze te tradites se vendit per shfrytezim per banim.Meqe dobia nga sendi i marre me qira, shendrrohet ne prone te qiramarresit ,ai posedon te drejtenqe te ta shfrytezoje vete,por gjithashtu ka te drejte qe t’ja jape edhe dikujt tjeter me qira meqmim te ngjashem apo me te vogel.Mirpo,nuk ka te drejte qe ta jape me qira me qmim me temadh per shkak te demtimit me te madh te sendit te dhenë me qira.7 http://drejtesiashqiptare.com/?p=1264 20
 21. 21. Shitja e sendit te dhenë me qiraKontrata e qirase per sendin e dhenë me qira nuk shproneson nga pronesimi pronarin e saj tepare.por gjate kohes kur sendi eshte i dhene me qira ,pronari a ka te drejte ta shese ate?shumica edijetareve jane te mendimit se pronari i sendit te dhene me qira,ruan te drejten e tij per shitje tesendit personit qe e ka marre me qira ,apo ndonje pale tjeterPerfundimi dhe Anulimi i kontrates se qirase:Kontrata e qirase sado qe te zgjase kohen e saj,ajo perseri eshte kontrate e perkohshme,andajedhe sikur qdo kontrate tjeter, ajo ka fillimin dhe perfundimin e saj,Kontrata e qirase sipasmendimit te dijetareve mund te perfundoj ne keto raste: • Me perfundimin e afatit te kontrates se qirase, • Kontrata e qirase mund te perfundoj apo te anulohet me kontrate tjeter per anulimin e kontrates se arritur me pare,per ndonje arsye apo aksident qe demton ndonjeren pale.valideti i kesaj kontrate varet nga pelqimi i dy paleve kontraktuese. • Shkaterrimi apo prishja e sendit te dhene me qira nga e cila duhet shfrytezuar dobite e saja,shpien ne perfundimin e kontrates se qirase,per shkak te mos arritjes se frytit nga kontrata e qirase. • Vdekja e ndonjeres nga palet kontraktuses shkakton perfundimin e kontrates se qiras.kurse sipas nje mendimi tjeter vdekja e ndonjeres nga palest kontraktuese nuk shpien ne perfundimin e kontrates ,por ajo ngele valide nga trashegimtaret e tij. • Kontrata mund te prishet nese per te ekzistojne arsye.arsye konsiderihet qdo sen aksidental qe e demton palen konrtaktuese nese kontrata ngele ne fuqi, e ky demtim nuk evitohet pa prishjen e kontrates.
 22. 22. 21 PërfundimiPra ne kete punim seminarik shtjelluan temen per kontratat,llojet e saj ,per kontraten emarredhenis se punes dhe kontratat me qira.Per ne kontratat e punes kane nje rendesi te madhe,nje dite ne do te jemi punonjes apo edhe nepozita me te larta,do te kemi te bejme me kontrata,prandaj sa me shume njohuri te kemi rrethtyre,aq me te vogla do te jene veshtiresit dhe gabimet nga ana jone.Kontrata eshte veprim juridik me ane te cilit nje ose disa pale kriojne ndryshojn ose shuajn njemarredhenie juridike.Ajo eshte elemente kryesor I marreedhenieve biznesore.ajo duhet te mbeshtet ne nje shak teligjshem.objekti i kontrates duhet te jete i percaktuar dhe i percaktueshem.Kontrata duhet te keteformen e saj ligjore.Qiraja eshte kontrata me te cilen njera pale detyrohet ti jape pales tjeter nje send te caktuar megezim te perkohshem kundrejt nje shperblimi te caktuar.Qira lidhet me marreveshje dhe me ligjQiraja regjistrohet kur ka objekt sende te paluajtshme me afat mbi 9 vjet uzufritki duhet teregjistohet gjithmone.(uzufrikti-eshte e drejte reale e perdorimit ten je aktivi apo jo,si ne rastin eqirase,nje e drejte e padise kunder pronarit.
 23. 23. 22 Literatura1) http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Lease+Agreement2) http://www.businessdictionary.com/definition/contract.htm3) http://jusufzimeri.com/?p=8034) http://www.shqiptariiitalise.com/component/content/article/45-udhezues/911-kontratat-e- qiradhenies.html?directory=945) http://www.businessdictionary.com/definition/contract.htm6) http://www.webcrawler.com/info.wbcrwl.301.1/search/web? q=renting+contract+form&cid=1318123167) http://drejtesiashqiptare.com/?p=12648) http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Lease+Agreement9) http://www.slideshare.net/esihasko/e-drejta-e-detyrimeve-llojet-e-kontratave-esi-hasko
 24. 24. 23

×