• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Konceptet dhe faktoret qe ndikojn ne ofert [mikroekonomi (12.12.12)]
 

Konceptet dhe faktoret qe ndikojn ne ofert [mikroekonomi (12.12.12)]

on

 • 3,332 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,332
Views on SlideShare
3,332
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Konceptet dhe faktoret qe ndikojn ne ofert [mikroekonomi (12.12.12)] Konceptet dhe faktoret qe ndikojn ne ofert [mikroekonomi (12.12.12)] Presentation Transcript

  • Universiteti Publik “Haxhi Zeka” Peje Fakulteti I Biznesit Punim Seminarik Lenda: Mikr oekonomi Tema: Koncept i dhe Fakt or et qe ndikoj n ne Of er t Punuan : Egzone Shala Elsa Mor inaLigjeruese: MSc. Alma Shehu
  • Permbajtja HYRJA……………………………………………………………………………… OFERTA…………………………………………………………………………… LIGJI I OFERTES……………………………………………………………… FAKTORET E OFERTES…………………………………………………………….. KURBA E OFERTES…………………………………………………………………… ELASTICITETI I OFERTES………………………………………………………… EKUILIBRI, TEPRICA DHE MUNGESA………………………………… OFERTA E PUNES…………………………………………………………………….. RAST STUDIMI………………………………………………………………………… PERFUNDIMI………………………………………………………………………… LITERATURA……………………………………………………………………………
  • Hyrja Në ditet e sotme shpesh ndodh që të ndeshemi me termin “OFERT” Mirëpo jo të gjithë e dinë kuptimin e këtij termi, pra menjëher lind pyetja se qka është Oferta? Qfarë roli luan ajo në Treg? Nga kush varet Oferta? Kush është Konsumatori? Pra do të mundohemi që të japim përgjigje për secilen prej këtyre pyetjeve! Qka është Oferta? Për Oferten janë dhënë shumë përkufizime mirë kuptimi i saj është mjaft i gjërë kështu që një përkufizim me gjithëpërfshirës i ofertës do te ishte „Oferta është forca e cila e përcakton qmimin në treg“, gjithashtu edhe Meyers dhe Anatol Mirad kanë dhënë mendimin e tyre lidhur me oferten. Sipas Meyer – oferta mund të definohet si shumësi i një produkti, që do të ofrohet për shitje me qmime të ndryshme në qdo kohë apo gjatë një periudhe të caktuar kohore. P.sh gjatë një dite, jave, muaji, apo edhe viti në të cilën kushtet e ofertes mbesin të pandryshuara. Sipas Anatol Mirad – sasia e ofruar definohet si sasia e mallrave të ofruara për shitje me qmime të caktuara në treg të caktuar në kohë të caktuar, kjo do të thotë se oferta shpreh gjithmonë një lidhje që i referohet qmimit të caktuar dhe periudhes kohore të caktuar.
  • OFERTAQka perfaqeson Oferta? Oferta perfaqson sasin e mallit ose sherbimeve qe shitesit jane tegatshem qe ta ofrojn ne treg per qmime te ndryshme ,ne periudha te caktuara kohere ,atehere kur faktoret e tjere jane constant.Pra nuk eshte e mjaftueshme qe njerezit vetem te deshirojne te blejne nje prodhim,por nevojitet qe edhe te kene mundesi ta bjene ate prodhim.Oferta se bashku me kerkesen jane elementet themelore te tregut,pra ne treg veprojnebleresit dhe shitesit,shitesit jane te interesuar te shesin produket e tyre ne treg ne sasi temadhe dhe me qmim me te larte.SHitesite jane ata te cilet vendosin se qfare do teprodhojne dhe qfare sasie do te ofrojne ne treg.
  • Oferta e mallrave ose sasia e mallrave qe shitesit ofrojne ne treg.varet ne radhe tepare nga qmimet e shitjes.Fitimi eshte synimi I vetem I shitesve,ekziston nderlidhjee drejte mes qmimeve dhe sasise se mallrave te ofruar. Qmimi I produktit lidhetnjekohesisht si me sasin e ofruar dhe me sasin e kerkuar.DMTH,qmimi behet nyjee kontradiktave midis shitesve dhe bleresve.Blersit synojne te blejne me qmim tevogel te mundeshem,shitesit synojne te kunderten e bleresve.
  • LIGJI I OFERTES Ligji I ofertes –thote se shitesit do te ofrojne me shume kur qmimet rriten dhe do te ofrojne sasin me te vogel te produkteve ateher ku qimemet ulen.pra edhe ne grafik ligji I ofertes I cili tregon se sa me I larte te jete qmimi aq mee madhe eshte sasi e ofruar nga ana e shitesve.
  • D.m.th. Ligji I ofertes buron nga parimet e zgjedhjes racionale qe merret ngaofrimi I nje njesie produkti qe eshte qmimi I pritur prej tij.Ketu prodhuesi eshte I ateshem qe te ofroje nje njesi shtese vetem kur qmimi I sajeshte me I larte ose I barabarte me koston shtese.Pra qmimi dhe kosoja shtese lidhen ne te njejten menyre si qmimi dhe kenaqesiashtese na rastin e kerkeses.
  • FAKTORET E OFERTESFaktoret te cilet ndikojne ne oferte jane:1.Qmimet e faktoreve te prodhimit(burimve) - jane faktoret percaktuesqe ndikojne ne koston e produktit,pra nje rritje ne qmimin e burimeve errit koston-shpenzimet e produkteve dhe ne kushtet e qmimit te ofruarne tregun e produkteve e ul oferten,dhe e kunderta e saj nje ulje neqmimin e burimeve ul koston-shpenzimet e produkteve dhe ne kushtet e qmimit te dhene ne tregun e produkteve rrit oferten.2.Teknologjia - nenkupton aftesin dhe njohurit shkencore qe perdoren per te prodhuar ne manyr sa me efiqiente,me nje kosto sa me te ulet pra me kete qon ne nje rritje te ofertes.3.Qmimet e mallrave te lidhur - shitesit kur duan te marrin vendime per teofruar produkte ne treg,ata analizojne dhe krahasojne alternativat e mundshmete marrjes se vendimit.P.SH.bujqit duhet te zgjedhin se qfare do te kultivojnegrure apo ndonje culture tjeter bujqesore.
  • 4.Pritjet e konsumatorve - ashtu sikurse bleresit,edhe shitesit mbajne parasyshse qka pritet te ndodhe ne te ardhmen per te marre vendimet e tyre per ofertenproduktive.P.sh nje prodhues I kepuceve prêt qe kerkesa te rritet,ai do te ulshitjen aktuale te kepuceve ose do te krijoj rezerva te kepuceve ne menyre qe teshes me shum ateher kur qmimi I tyre te rritet,pra kur qmimi pritet te rritetoferta aktuale synon te ulet dhe e kunderta kur qmimet pritet te bien ofertaaktuale synon te rritet.5.Numri I ofertuesve - eshte kalimi nga oferta individuale ne oferte tetregut,rritja e ofertave do te thote rritja e sasise se produkteve te ofruara pershitje per qdo qmim,dhe me kete rast krijohet konkurenca ofertuese.Pra rritjae numrit te ofertuesve rrit oferten e tregut dhe ulja e numrit te ofertuesve e uloferten e tregut dhe krijon monolizimin e tregut(dominim e vetem nje firme netreg).-Oferta e Tregut - paraqet shumen e ofertave individuale ne nje kohe tedhene,kun je faktore I rendesishem eshte numri I ofruesve.Ka edhe faktore te tjere te cilet ndikojne te oferta ,siq jane taksat dhesubvensionet qe vendos qeveria ndaj mallrave dhe sherbimeve ,apo kuotat eimportit dhe eksportit per produkte te ndryshme.
  • Qka deshirojne te dijne konsumatoret dhe ofertuesit?-Konsumatoret dhe Ofertuesit deshirojne te dijne se si ndryshon kerkesa dhe ofertaKur ndryshojne faktoret percaktues te tyre gjithashtu edhe sa eshte masa e ketij ndryshimi.P.sh,firmat dhe qeveria jane te interesuare per te patur sukses ne veprimtarin e tyredeshirojne te ken njohuri mbi konceptin e elasticitetit.Firmat deshirojne te dijne se qfarendikimi ka ndryshimi I qmimit ten je te mire ne sasin e kerkuar te saj ne menyre qe temarrin vendimet ekonomike ne perputhje me synimet e tyre.kurse qeveria kerkon tedije se qfare efekti do te kete rritja ose ulja e nje takes te aplikuar ndaj nje te mire osesherbimi ,na sasine dhe qmimin e ekuilibrit dhe qfare do te ndodh me totalin e te ardhurave qe sigurohet nga kjo takes.
  • KURBA E OFERTESOferta dhe Kerkesa dy komponentet kryesore te tregut kane lidheshmerifunksionale por edhe jane te kunderta njera me tjetren,dmth ,kanepozicion invers njera me tjetren.pra sjellja e ofertes dhe kerkeses epercakton qmimin e tregut,pra qmimi dhe oferta rrine ne proporcionte drejte, d.m.th. kur rriten qmimet rritet edhe oferta.Kurba e Ofertes - paraqet raportin ndermjet ndermjet qmimit te saj te tregut dhesasise se asaj te mire material,te cilen prodhuesit jane te gatshem ta prodhojnedhe ta shesin,ne kushte ne gjerat e tjere te mbesin te pandryshueshme.
  • ELASTICITETI I OFERTESElasticiteti I ofertes mat se sa te ndieshem jane shitesit ne ndryshimine qmimit tese mires.Elasticiteti I ofertes {Ep} definohet: Oferta mund te jete elastike dhe joelastike,ajo eshte elastikes ateher kur reagimi I shitesve ndaj ndryshimit te qmimit eshte I madh kur ndodh e kunderta kemi ofert joelastik.
  • Kur koficienti I elasticiteti eshte ma >1 oferta eshte elsatike.Kur koficienti I elasticitetit eshte <1 oferta eshte jo e lastike kursekur oferta oshte barabarte me 1 kemi oferte unitare.
  • Pra kjo shihet edhe ne figuren ne vijim:
  • Elastiticiteti I ofertes lidhur me qmimin varet nga gatishmeria dhe aftesia qekane shitesit per t’iu pergjigjur nje ndryshimi ne qmim. Jane disa faktore qendoikojne ne reagimin e shitesve,pra ne faktin se sa elastike do te jete oferta.1.Kostoja dhe mundesia per t’u depozituar produkti - aftesia per t’iu pergjigjurnje ndryshimi qmimi e ben oferten elastike.Dmth sa me e ulet te jete kostoja edepozitimit dhe sa me I lehte te jete depozitimi,aq me elastike do te jete oferta.2.Fleksibiliteti I procesit te prodhimit - pra nese shitesit mund ti pergjigjenshpejte dhe pa shpenzime nje ndryshimi relativisht te vogel te qmimit, ofertazakonisht eshte shume elastike.3.Kostoja e prodhimit te njesive shtese - oferta pasqyron koston shtese teprodhimit ten je njesie shtese.Kur kostoja shtese eshte e larte,oferta ka tendencete jete joelastike,kurse kur kostoja shtese eshte enjejteme ate te njesise paraardhese.Oferta ka tendence te jete elastike.4.Faktori kohe - sa me e gjate te jete koha,aq me elastike do te jete oferta.Dmthsa me shume kohe qe kane ne dispozicion ,mundesite e ofruesve te mallrave per tereaguar ndaj nje ndryshimi ne qmim jane me te medha.
  • EKUILIBRI, TEPRICA DHE MUNGESASjellja e kërkesës dhe e ofertës paraqet veprimin në treg për të caktuar ekuilibrin e çmimevedhe të sasië, përkatësisht ekuilibrin e tregut.Ekuilibri i tregut paraqet një situatë të tillëekonomike, në të cilën, nën çmimin e dhënë si prodhuesit (shitësit) ashtu edhekonsumuesit (blerësit) nuk kanë arsye të ndryshojnë sasinë e ofruar dhe të kërkuar tëproduktit përkatës.Kjo, me fjalë të tjera, do të thotë se ekuilibri i tregut sigurohet atëherëkur kërkesa e konsumatorëve është e barabartë me prodhimtarinë e ofruar, me çmim tëcaktuar të tregut.Prandaj, situatës së ekuilibrit të treguar i përgjigjet edhe çmimi i tregut,përkatësisht çmimi i ekuilibrit. Çmimi i ekuilibrit përfaqëson çmimin, për të cilinsasia e kërkuar edhe ajo e ofruar janë të barabarta.Ekuilibri paraqet nje gjendje te tille ,ne te cilen bleresit ashtu dhe shitesit nuk kanearsye ta ndryshojne sjelljen e tyre. Qd = s Q apo Pd = s P
  • Siq shihet edhe ne grafik. Ekuiliber kemi ateher kur oferta dhe kerkesa jane te barabarta.Kur sasia e ofruar eshte e madhe se sasia e kerkuar kemi TEPRIC.Kurse kur sasia e ofruar e nuk e mbulon sasin e kerkuar kemi MUNGES.
  • OFERTA E PUNESSI ndryshon oferta e punes se nje konsumatori kur ndryshon e ardhura monetarekurse cmimi dhe paga mbeten te pandryshuara?.psh.nese ju fituat llogarin monetaredhe siguruat nje rritje te madhe ne te ardhurat jasht punes ,qfar do te ndodhte neoferten e punes? qfare do te ndodhte ne kerkesen tuaj per koh te lire?Per shumicen e njerzve oferta e punes do te binte kur te ardhurat e tyre monetaredo te rriteshin.me fjale te tjera per shumicen e njerezve koha e lire eshte e mirnormale ku te ardhurat e tyre rriten, njerzit vendosin te konsumojn me shum kohte lire.Konsumatori mund te vendos te punoj shume dhe te kete konsum relativisht te larteose ai mund te vendos qe te punoj shume dhe te kete konsum te vogel.Kjo sasi e konsumit percaktohet nga preferacat e konsumatorve dhe deficit I tyre buxhetor.
  • Rasti kur nje rritje ne normes se pages sjell si rezultat ulje te ofertes e cila paraqitet ngakurba e ofertes se perkulur nga mbrapa.Qka nenkopton kjo lidhje me menyren se si reagon oferta e punes se konsumatoritNdaj ndryshimeve ne normen e pages?kur rritett norma e pages ka dy efekte-rritetzgjedhja per te punuar me shum si dhe rritet kosotoja e konsumit te kohes se lir. dmthkur rritet norma e pages koha e lire behet me e shtrejt .gje qe ne vetvete I ben njerzitte duan me pak koh te lir {efekti I zevendsimit}.perderisa koha e lire eshte normale.do te parashikonim qe nje rritje e normes se pagesdo te conte domosdoshmerisht ne ulje te kerkeses per koh te lir dmth rritje te ofertesse punes.Koha e lire eshte normale atehere kurkurba e ofertes se punes duhet te jete me pjerrsipositive.Nje rritje e normes normale duhet te kete kurbe kerkese me pjerrsi negative positive.
  • RAST STUDIMIKompania “Devolli Commerce” është themeluar nga i ndjeri z. Ibrahim Devollimë 1989, ndersa filloi aktivitetin afarist më 1990.Kjo kompani ka per qellim avancimin dhe zgjerimin e programit prodhues dhe tëshërbimeve, që përbëhen nga një spektër i gjerë aktivitetesh, duke ruajtur njëherëshpozitën stabile të kapitalit.Më shumë se kaq, falë teknologjisë moderne, menaxhmentit të saj dhe strategjisëzhvillimore, “Devolli Corporation” është i gatshëm të përmbushë nevojat ekonsumatorëve për produkte të cilësisë së lartë në çdo kohë e në çdo rast.Me rrjetin gjithëpërfshirës, “Devolli Corporation”, arrin të furnizojë me prodhime dheshërbime të mira çdo kënd të Kosovës, Shqipërisë dhe të Maqedonisë dhe në mënyrë tësigurt, po e zgjeron eksportin edhe në shtete të tjera.Dy aktivitete themelore: Prodhimi dhe shërbimet. Kualiteti është çelësi kryesor që epërcjell krijimin.Objektivi I tyre themelor është që të jene më të mirët
  • Ne vazhdim e paraqesim nje shembull nga oferta per qumshte. Qmimi I nje litri Sasia e ofruar 1.00 14 0.90 10 0.80 8 0.70 7 0.60 6Nga tabela e ofertes shihet se sa me i larte te jete qmimi aq me e madhe eshte edhe sasiae ofruar.
  • Kurba e ofertes tregon se si sasia e ofruar e nje produkti per nje periudhe te caktuar kohoredo te ndryshoje.
  • LITERATURA1)HAL.R VARIAN MIKROEKONOMIA fq 151.2)Pytjepergjigje-ixii-kapituj-mikro. http://www.google.com/3) http://www.econport.org/content/handbook/supply/changeSupply.html4)Ahmet Manqellari,Sulo Haderi,Dhori Kule,Stefan Qirici-Hyrje ne ekonomi(kreu III).5) Pytjepergjigje-ixii-kapituj-mikro. http://www.google.com/6) HAL.R VARIAN MIKROEKONOMIA fq 157.7)Ahmet Manqellari,Sulo haderi,Dhori Kule,Stefan Qirici-Hyrje ne ekonomi(kreu VI).8) http://www.devollicorporation.com/?gclid.
  • Faleminderit per Vemendje!.