• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
6 varam krasains_120ex_2_slaidi_uz_lapas
 

6 varam krasains_120ex_2_slaidi_uz_lapas

on

 • 682 views

 

Statistics

Views

Total Views
682
Views on SlideShare
674
Embed Views
8

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 8

http://www.tavavara.lv 8

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • 3.mērķis: Veicināt reģionālo un vietējo inovācijas sistēmu veidošanos, kas balstās uz teritoriju specializāciju un sadarbību starp izglītības un zinātnes institūcijām, uzņēmējiem un vietējās pārvaldes institūcijām

6 varam krasains_120ex_2_slaidi_uz_lapas 6 varam krasains_120ex_2_slaidi_uz_lapas Presentation Transcript

 • Reģionālās politikas ieviešanas prakse un nākotnes perspektīvas Latvijā Raivis Bremšmits Ilona Raugze Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Valsts attīstības plānošanas departaments
 • Saturs
  • Reģionālās attīstības tendences Latvijā
  • Reģionālās politikas ieviešanas prakse Latvijā
  • Reģionālās politikas nākotnes perspektīva Latvijā līdz 2020.gadam
 • Reģionālās attīstības atšķirības Eiropas Savienībā Latvijai ir augstākās reģionālās attīstības atšķirības Eiropas Savienībā Reģionālā IKP uz 1 iedz. dispersija, %, 2008
 • Reģionālās atšķirības – IKP un nefinanšu investīcijas IKP atšķirība: 2008.g. 2,5 reizes Nefinanšu investīcijas: 2009.g. -3,4 reizes
  • Izaugsmes periodā nefinanšu investīcijas daudz veiksmīgāk piesaistīja attīstītākie reģioni (Rīga)
  • Nepieciešami papildus stimuli, kas sekmētu nefinanšu investīciju pieaugumu reģionos ārpus Rīgas
 • Bezdarbs : darbavietu trūkums reģionos Bezdarba līmenis, 201 1 Bezdarba līmenis, 201 0
 • Iedzīvotāju skaita samazināšanās – teritoriju iztukšošanās Pēdējo 5 gadu laikā iedz. skaits ir pieaudzis pamatā ap Rīgu Iedzīvotāju skaita izmaiņas pašvaldību teritorijās 2006.- 2011.
 • Atšķirīgas pašvaldību iespējas finansēt savu attīstību Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pašvaldību budžetos 2008.gadā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pašvaldību budžetos 2010.gadā
 • Reģionālās politikas mērķa teritorijas
  • Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru konkurētspējas stiprināšana
  • Funkcionālo saišu veidošana starp attīstības centriem un to apkārtējām teritorijām
  • Darba vietu radīšana
  • Pakalpojumu kvalitāte un pieejamība
  • Reģionālā mobilitāte
  Vājāk attīstīto teritoriju, kā iedzīvotāju pastāvīgās dzīves vietas pievilcības nostiprināšana Pievilcīga dzīves vide Piekļuve pakalpojumiem un darba vietām Rekreācijas iespējas Uzņēmējdarbības aktivitātes saglabāšana
 • Reģionālās politikas pašreizējie ieviešanas instrumenti Mērķa teritorijas Atbalsta virzieni Finansējuma avots un apjoms Attīstības centri un to funkcionālās teritorijas
  • Rīgas degradēto teritoriju sakārtošana
  • atbalsts pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības / pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai, sekmējot pilsētvides atjaunošanu, veicinot uzņēmējdarbību un tehnoloģiju attīstību, sociālo iekļaušanu, kā arī pilsētu un lauku partnerību
  ES fondu 2007.-2013.gadam prioritāte „Policentriska attīstība” Īpaši atbalstāmās teritorijas
  • atbalsts komercdarbības attīstībai
  • UIN un IIN atvieglojumi (īpaša pamatlīdzekļu nolietojuma norakstīšanas kārtība un īpaša zaudējumu segšanas kārtība)
  „ Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem ĪAT” (publiskais finansējums 25,6 milj. latu)
 • Teritoriālā aspekta ievērošana ES fondos Teritoriju līdzsvarota attīstība – viena no horizontālajām prioritātēm - nozaru un teritoriju prioritāšu koordinācija Noteiktas aktivitātes (piem., atbalsts ĪAT) Atbilstības/vērtēšanas kritēriji Reģionālās kvotas Diferencēts līdzfinansējums
 • 1.DP finansējums pa reģioniem (milj. EUR; %)
 • 2.DP finansējums pa reģioniem (milj. EUR; %)
 • 3.DP finansējums pa reģioniem (milj. EUR; %)
 • ES fondu ieguldījumi ar vietēja līmeņa ietekmi uz 1 iedz. (01.01.2007-01.02.2011), Ls
 • Līdzšinējās pieejas investīciju plānošanā trūkumi
  • Nenotiek investīciju koncentrācija attīstības centros – mazāks efekts uz reģionālās attīstības atšķirību mazināšanu
  • Investīcijas netiek balstītas uz reālām teritoriju vajadzībām – mazināta vietējās plānošanas nozīme
  • Dominē nozariska pieeja , pašvaldībām ir jāpielāgojas centralizēti izvirzītiem atbalsta nosacījumiem
  • Nav iespējams koordinēt laikā ar dažādām nozarēm/ jomām saistītās investīcijas
  • Pašvaldībām viena projekta ietvaros nav iespēju kompleksi realizēt ar vairākām nozarēm/ jomām saistītas aktivitātes
  • Nav iespēju savlaicīgi un elastīgi reaģēt un pielāgoties pārmaiņām vietējos apstākļos (piem., finanšu resursu pieejamībā projektu realizācijai)
 • Latvijas Telpiskās attīstības perspektīva līdz 2030 .gadam
  • Politikas virzieni :
  • Sasniedzamība un mobilitātes iespējas
  • Policentriska apdzīvojuma struktūra (attīstības centri kā reģionu izaugsmes virzītāji)
  • Nacionālo interešu telpas – unikālas, specifiskas teritorijas, kas nozīmīgas visas valsts attīstībai (lauki, Rīgas metropoles areāls, Baltijas jūras piekraste, austrumu pierobeža)
 • Reģionālās politikas ilgtermiņa mērķu rezultāti un rādītāji (LIAS 2030)
  • kāpināt attīstībā atpalikušo reģionu attīstības tempu, lai maksimāli pietuvotos valsts vidējā IKP līmenim, sekmējot reģionālo atšķirību samazināšanos
  • veicināt policentrisku apdzīvojuma struktūru, saglabājot pilsētu/ lauku iedzīvotāju attiecību 70/30
  • ierobežot iedzīvotāju skaita samazināšanos reģionos
  Iedzīvotāju skaita pieaugums pēdējos 5gados Iedzīvotāju blīvums novados un pilsētās 2008.gada sākumā 2030.g .
 • Latvija 2030 īstenošana vidējā termiņā: galvenie uzstādījumi
  • Lielāka pašvaldību un reģionu rīcībspēja
  • Investīciju plānošanas pieejas maiņa
  • Uzņēmējdarbība un inovācija
  • Plašāks reģionālās attīstības veicināšanā iesaistīto pušu loks (nozaru ministrijas, uzņēmēji, NVO, sabiedrība)
 • Jauna investīciju plānošanas/ atbalsta sniegšanas sistēma teritoriju attīstībai
  • Pamatprincipi :
  • Latvija 2030 mērķteritorijas (teritoriju atbalsta virzieni )
  • Pašvaldību un reģionu attīstības programmas (investīciju pieprasījums)
  • Pakalpojumu “grozs” katram apdzīvojuma līmenim (kritēriji)
  • Finansējuma kvotēšana (konkurences samazināšana)
 • Atbalsta virzieni Latvija 2030 noteiktajām reģionālās politikas mērķteritorijām
  • Atbalsta virzieni attīstības centriem
  • Atbalsta virzieni lauku teritorijai
  • Atbalsta virzieni Rīgas metropoles areālam
  • Atbalsta virzieni Baltijas jūras piekrastei
  • Atbalsta virzieni austrumu pierobežai
 • Atbalsta virzieni attīstības centriem
  • uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība investoru piesaistei (t.sk. industriālās teritorijas, komunikāciju attīstība, kūrortu teritoriju sakārtošana u.c.) atbilstoši pašvaldības noteiktajai specializācijai
  • transporta infrastruktūras attīstība , t.sk. nodrošinot pakalpojumu un darba vietu sasniedzamību arī lauku iedzīvotājiem (t.i. vietējie autoceļi, kas ir pašvaldību pārziņā)
  • publisko pakalpojumu nodrošināšana atbilstoši nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru līmenim noteiktajam pakalpojumu „grozam”
  • infrastruktūras bāze inovācijas, kultūras un radošo industriju potenciāla un pakalpojumu attīstībai
  Plānotais atbalsts attieksies uz šādām pašvaldībām: Nacionālas un reģionālas nozīmes centri , kas noteikti Latvija 2030 (t.i. republikas pilsētas un novadi, kuros ietilpst reģionālas nozīmes centri)
 • Atbalsta virzieni lauku teritorijai
   • uzņēmējdarbības konkurētspēja, produktivitāte, modernizācija, kooperācija, stimulējot inovatīvus risinājumus un tehnoloģiju ieviešanu ražošanā un pārstādē
   • lauku ekonomikas dažādošana , sekmējot nodarbinātību laukos, attīstot atjaunojamo energoresursu ražošanu, amatniecību, lauku tūrismu u.c.
   • dabas resursu, vides, tradicionālās lauku ainavas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana , integrētās augu aizsardzības ieviešanai
   • vietējo rīcības grupu nostiprināšana , iesaistot tās lauku attīstības aktivitāšu īstenošanā (LEADER pieejas turpināšana)
   • infrastruktūras sakārtošana un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana atbilstoši lauku teritorijai noteiktajam pakalpojumu „grozam”
  • Plānotais atbalsts attieksies uz šādām pašvaldībām:
  • Novadi, kuros neietilpst nacionālas vai reģionālas nozīmes centrs un novadu, kuros ietilpst nacionālas vai reģionālas nozīmes centrs, teritorija ārpus attīstības centra
 • Atbalsta virzieni Rīgas metropoles areālam
  • Rīgas pilsētas un Pierīgas transporta infrastruktūras, sabiedriskā transporta sistēmas uzlabošana
  • kvalitatīvas pilsētvides nodrošināšana
  • kultūras mantojuma, kultūras un tūrisma infrastruktūras attīstība
  • radošas vides veidošana – radošo kvartālu attīstība
  • Plānotais atbalsts attieksies uz šādām pašvaldībām:
  • Rīgas pilsēta un Pierīgas pašvaldības
  • (Rīgas metropoles areālā ietilpstošās pašvaldības)
 • Atbalsta virzieni Baltijas jūras piekrastei
  • atbalsts piekrastes biznesa infrastruktūrai , mazinot sezonalitātes ietekmi uz teritorijas ekonomiku
  • mazo ostu un piestātņu attīstīšana
  • veselības tūrisma attīstīšana, aktivizējot kūrortresursu izmantošanu
  • atjaunojamo energoresursu izmantošana (vēja enerģija, pilotprojekti jūras resursu izmantošanā)
  • vides kvalitātes uzlabošana – klimata pārmaiņu seku mīkstināšana jūras krastā un upju ietekās, Baltijas jūras un piekrastes piesārņojuma mazināšana
  • kuģošanas drošības uzlabošanas pasākumi
  • Plānotais atbalsts attieksies uz šādām pašvaldībām:
  • Republikas pilsētas un novadi , kuru administratīvās teritorijas robežojas ar Baltijas jūru
 • Atbalsta virzieni Austrumu pierobežai
  • transporta infrastruktūras izbūve vai rekonstrukcija tranzīta veicināšanai caur austrumu pierobežu (pašvaldību ceļi un ielas, kas ir daļa no robežšķērsošanas infrastruktūras, dzelzceļa infrastruktūra (piemēram, stacijas), ja tā ir pašvaldības pārziņā)
  • loģistikas kompleksu un citu ar tranzītu saistīto pakalpojumu un objektu attīstība
  • Plānotais atbalsts attieksies uz šādām pašvaldībām:
  • Krievijas un Baltkrievijas pierobežas
  • pašvaldības
 • Pašvaldības un reģiona attīstības programmas nozīme
  • Apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi), piedāvāt skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai
  • Sekmēt rīcību un investīciju mērķtiecīgu plānošanu (pamats pašvaldības budžeta plānošanai)
  • Sekmēt visa veida investīciju piesaisti (t.sk. pamats valsts atbalsta plānošanai, ārvalstu un vietējo privāto investīciju piesaistei)
  • Sekmēt teritorijas atpazīstamību (teritoriju “mārketings”)
 • Pakalpojumu klāsta noteikšana Latvijas apdzīvojuma struktūrā: pamatojums un pielietojums
  • Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Telpiskās attīstības perspektīva nosaka apdzīvojuma (attīstītības centru) līmeņus
  • Pakalpojumu vēlamais klāsts (t.s. „grozs”) – attīstības centru piepildījums
  • Pakalpojumu vēlamais klāsts kā pamats jeb kritēriju kopums publisko investīciju plānošanai un veikšanai Latvijas teritorijās turpmākajos gados
 • Pakalpojumu “grozs” atspoguļo:
  • pakalpojumu klāstu noteiktās jomās (veselība, kultūra, sports, izglītība, sociālā aprūpe utt.) atkarībā no apdzīvojuma līmeņa
  • pakalpojumu klāsta hierarhiju, t.i., augstākā līmenī tiek piedāvāts plašāks pakalpojumu klāsts, kas ietver arī zemākajiem līmeņiem noteikto pakalpojumu apjomu
  • gan ar valsts, gan pašvaldību funkcijām saistīto pakalpojumu nodrošinājumu
  • NB! Pakalpojumu «grozs» neatspoguļo tos pakalpojumus / jomas, kurās teritoriālā diferenciācija nav lietderīga
 • Pakalpojumu klāsta noteikšana Latvijas apdzīvojuma struktūrā: izstrādes process
  • VARAM priekšlikums principiem vēlamā pakalpojumu groza noteikšanai:
   • līdzšinējais pakalpojumu teritoriālais izvietojums valsts apdzīvojuma sistēmā
   • pakalpojumu saņemšanas biežums/ regularitāte (biežāk saņemamie pakalpojumi jānodrošina pēc iespējas zemākā apdzīvojuma līmenī)
   • pakalpojumu raksturs (pamatpakalpojums, kas svarīgs visām iedzīvotāju grupām, vai specializēts pakalpojums, kas svarīgs noteiktām iedzīvotāju grupām)
   • nozaru politiku prioritātes un kritēriji pakalpojumu apjomam un izvietojumam reģionos (piem., pakalpojuma ņēmēju skaits, lai nodrošinātu optimālu pakalpojuma pieejamību un iestādes uzturēšanas rentabilitāti)
  • Sarunas ar nozaru ministrijām, LPS
 • Finansējuma kvotēšana
  • Mērķis: izskaust neveselīgu konkurenci starp pašvaldībām teritoriju attīstības atbalsta pasākumu ieviešanā un dot pašvaldībām iespēju uzņemties lielāku atbildību par savas teritorijas attīstību
  • Kvotu noteikšanas būtība: noteikt finansējuma apjomu, kas iezīmēts katrai teritorijai (reģionam, pašvaldībai) tās attīstības programmā paredzētu investīciju projektu īstenošanai teritoriju attīstības atbalsta pasākumu ietvaros
  • Principi:
   • Finansējuma sadalījums starp reģioniem, lielāko finansējuma apjomu iezīmējot attīstībā atpalikušajiem reģioniem (IKP uz 1 iedz. statistikas reģionos)
   • Finansējuma koncentrācija attīstības centros (iedzīvotāju skaits, iedzīvotāju koncentrācija pilsētās, nodokļu ieņēmumi, ceļu tīkls utt.)
 • Investīciju pieprasījuma apzināšana
  • Vajadzības, kas izriet no pakalpojumu „groza”
  • Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai nepieciešamais finansējums
  • Nepieciešamība rekonstruēt/izbūvēt ceļus, kas nodrošina attīstības centru sasniedzamību
  • Papildus specifiskās vajadzības austrumu pierobežā (transporta infrastruktūras izbūve vai rekonstrukcija tranzīta veicināšanai caur austrumu pierobežu, loģistikas kompleksu attīstība u.tml.)
 • Teritoriālā un tematiskā pieeja atbalsta plānošanā
  • Teritoriālā pieeja
  • reģionu un pašvaldību funkciju īstenošanai
  • reģionālo atšķirību samazināšanai
  • teritoriju grupu specifiskajiem izaicinājumiem
  • kompleksa atbalsta nodrošināšanai noteiktām teritorijām
  • Tematiskā pieeja
  • valsts funkciju īstenošanai
  • visām valsts teritorijām (vienotu standartu ieviešanai)
  • valsts nacionālajām interesēm
  • “ ekselences” iniciatīvām
 • Sistēmā iesaistītās puses un to loma
  • Nozaru ministrijas :
   • tematiskie atbalsta pasākumi
   • metodisks atbalsts pašvaldībām
   • investīciju pieprasījumu novērtējums
  • Reģioni
   • līdzdalība teritoriju atbalsta pasākumu izstrādē
   • reģionālie projekti,
   • pasvaldību sadarbības veicināšana
  • Vietējās pašvaldības
   • attīstības programmas kā investīciju pieprasījumi
 • Pašvaldību funkcionālā un finansiālā rīcībspēja (I)
  • Palielināt un dažādot pašvaldību budžetu finanšu avotus
   • Paplašināt pašvaldību tiesības noteikt NĪN slogu , dodot tiesības noteikt NĪN nodokļa likmes koridoros
   • Izvērtēt iespējas pašvaldību budžetiem pakārtot ar uzņēmējdarbību saistītos nodokļus
   • Pilnveidot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu
   • Atvieglot pašvaldību pieeju finanšu instrumentu resursiem , izvērtējot iespējas ratificēt Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 9.panta 8.punktu, kā arī sagatavojot priekšlikumus pašvaldību kreditēšanas nosacījumu noteikšanai ilgtermiņā
  • Paaugstināt pašvaldību lomu uzņēmējdarbības veicināšanā
   • Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu grozījumus par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, vienkāršojot kārtību, kādā pašvaldība slēdz nomas līgumus ar komersantiem
   • Nodrošināt pašvaldību radītā administratīvā sloga uzņēmējiem mērījumus , sagatavojot priekšlikumus šī sloga samazināšanai
   • atbalstīt uzņēmējdarbības speciālista darba vietas izveidi katrā reģionā un pašvaldībā
 • Pašvaldību funkcionālā un finansiālā rīcībspēja (II)
  • Paplašināt reģionālās statistikas klāstu un ieguves iespējas
   • Nodrošināt pašvaldībām statistikas saņemšanu bez maksas
   • Paātrināt statistikas apkopošanu teritoriālā iedalījumā
   • Nodrošināt Valsts statistikas programmā iekļautās statistikas publisku pieejamību
   • Nodrošināt rādītāju vēsturiskās informācijas pārrēķināšanu atbilstoši situācijai pēc ATR
  • Nodrošināt reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas darbību
   • Izstrādāt indeksus/rādītājus , kas būtu piemērojami valsts investīciju, ES fondu ieviešanai reģionālā iedalījumā
   • Nodrošināt TAPIS RAIM izveidošanu un funkcionēšanu
   • Izstrādāt un ieviest metodi plānošanas dokumentu ietekmes uz teritoriju attīstību priekšnovērtēšanai
 • Reģionālo un vietējo inovācijas sistēmu veidošana
  • Izstrādāt un ieviest pilotprojektus inovācijas sistēmu veidošanai reģionālā un vietējā līmenī
  • Veicināt pašvaldību aktīvāku iesaistīšanos izglītības samērošanā ar vietējām darba tirgus vajadzībām
  • Apmācīt pašvaldību un reģionu darbiniekus inovācijas un klasteru veidošanas jautājumu risināšanā
  • Nodrošināt reģionu/pašvaldību atbalstu inovatīvajai uzņēmējdarbībai , organizējot jauno ideju konkursu vietējā līmenī „Reģiona/novada Ideju Kauss”, rīkojot inovatīvo biznesa ideju autoru apmācības, uzņēmēju dienas
  • Veidot vietējo un reģionālo mentoru tīklu
  • Nodrošināt reģionus un pašvaldības ar informāciju par starptautiskajiem atbalsta instrumentiem (galvenokārt ES) inovācijas veicināšanai vietējā un reģionālā līmenī
  • popularizēt labās prakses piemērus gan no Latvijas, gan ārvalstīm inovācijas veicināšanā
  • Sekmēt vietējo identitātes produktu radīšanu un virzīšanu tirgū
 • Ceram uz Jūsu atbalstu un sadarbību! i [email_address] [email_address]