Egely György - A Kulcs a Negyedik Dimenzióban
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Egely György - A Kulcs a Negyedik Dimenzióban

on

 • 1,425 views

Egely György - A Kulcs a Negyedik Dimenzióban

Egely György - A Kulcs a Negyedik Dimenzióban

Statistics

Views

Total Views
1,425
Views on SlideShare
1,425
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
60
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Egely György - A Kulcs a Negyedik Dimenzióban Document Transcript

 • 1. EGELYGYORGY AKUTGS ANEGYEDIK DT}IENZTOBANTavagyesettanulmenyok k1bnvelemeny 6s g1mbvil a titokzatos l6mr6l KONWKTADO KaTLTURA SZOLGALTATO Es s KFt BL]DAPEST,1988
 • 2. SzakmailaSellen6rizte: DR. PRAICZKI INDRE Afot6k rz Allami Bi4osit6 ki.felmir6i k€szireGk, azillusztrtci6k RAVASZ ANDR,(S mu*iiA boritix tcryez(c,SZtTLYOVSZKYJOZSEF TeNezds, tipogrifia: LIPAK IMOLA. 195o-bensz letten. Ereftsgi fiAn a Budape$i Miiszaki Eg/e ten G4ptszmemoki Kardn tanub.tm touabb. Nem a gApek t*.lekeltek, bantem a.z draml technik.t, 6z energiaatu *isi probl4mtik, illten szakon is udgeztetn. KexAsse Smeretesaz embereh el6tt, de ezek a kerdesek bpten-nlomon felmertilnek az dlet nbben.Az dramkisl, ener giaAbdlbi proqAmak nemcsakaz er6mttuekbel1, rakotak a ban, a rqti.ll6gepekben uag) aut6kban fontosak, banem a tokaji bor nin6sAget befolyfuol6 pincebdmbsdklendl kezdw szdmosthdekes, fu.raa biol6giai alkalmaz.ii tenilet k is Lan. A Ko4onti Fizikai krtat6 Int6zetbensokAigfogkllkozmm .z O EgElycydrgt, j birtelen foff Asba 006fo btadekokkalkapcsoLtlos szAmituisok- kaL a bubordk* afoba/ftk kdzottl bolcsbnbahtokkal Egt id6 mtilua truir Almofiban ls tudtdm, lnennli energial adhal ualll kapbate&tgombalaki. gaz halnaz.illapotukdzcg.i konlc- zetetdl. Es amihor elduor l.iuam Ioton. bogan r si/kilt a gombuilhm eg,,tizeclm.isodpac alatt a s.irostalajbol uegsab- kot, tudtam, bogt e7 61t.n teiilet, amix lebet k, eftlemes is kutatni. Az esetlelr.isok,megligeltsek elemzdse olvn erdehes, ISSN02JlJ 5.157 izgahrws dolog, amit csakrt*dn A At az ember.Eg)re inkribb lsRN 96-1 7l0j 07 8 kir.tjzol6datt el6ttem a jeknsAgekkozotti d$zelilgge, bLszen az e&,111^t6lterben 6 idbben messzeil6 enberek azonai Itlel6s kiad6: ERDEIGRUNqALD MItl^lY felcl(is sz-c&.*2ti: NAGY ZOITAN n6don ,rftk Gs tdtlk) le ugEtnazohat a jelensageket.A NlUsTakr c/r6: I"{NTOS K{IMAN megfig)el4seh,,tulajdotlsagmozaikjanak" osszerakdsautdn K@drinvsTnn 19n8/3 mAr uildgos@llAKzoIt, bogt ,,baj uan" a jelet6egeL jelenlegi Itcsi STika NvomLh. 8n l4J7 Fuelis v../-er6, IARKASGAilolt igaznaro ismerereinkszerint sem bels6,sem kdl6 energi.lforrAsohhtll Te4cllelenl lJ(t5) ir nem mfikaxlbeL
 • 3. AztAn mepint csak uletlenek sorozal4 Dezetett lxog) eg) ra Mi6rt?iiabb terJin;"nzioba ez,4cAd probalhozzam olvattfizikdiiodellcl, ami leqa a ieletLst 6rs2c tulaidon,.istlt k lono t3sebb erhetett fehetubk nlk l. Tenntszetesen tudom hog) .12ilren modell mindenki szdlruira idegen, de aielen^seg eg$zeiien nem enged,,olcs6bb"megouast, effe 4 knlszetpAharaheriil nk, ba a.feta.latotmaradAbalanul megakaliuh oldani - Kerdis, beaezet6 lrelyett - Ma a gdnbui Am mAgahgAlig Lrmert, sz6tuAnlosanelliforclulo ielinseBeaterme.z?tnehiHa2.inl?omollan nam[iH,rPlnekra. itsatosctn [u] crtl es itk.t ahlrcz. hog luJomantu: prog Most, amikor ezt a kon]ret itiira bocs:itjuk, n6heny fontosrim legycn.s i teteiebea i8 meEc^ak &ilclle []l s,m tkerufu k6rdestkell bevezet6ben dszteznom. Mindenekel6tr arr6l sze-mester.iipesen el&illitani! Ez 6 ieletxsAg mig sebogtctnsem hM retnem az olvas6t meggy6zni, hogy nirt fontos a gombvilldm iltesrbel bele ismeieteinkbe, miuel nem nag)on zauar6 de kundsa. Talin a26fi, merr meg titok ovezi. Sokan a letft isltallaatni is lebetr6kt. kelsegbe vonjek. Ma.sokmisztikus tulajdonsAgokkal ruhazzAk Abban bizos uaq)ok, bogt Lfeladat h.bom tdrdimenzi6ban fol. En rigyhiszem, hogytudomlnyosan megleher6s alapossdg- nem oklbat meg, de az Lsbiztos, bog,t a M8# bkalercs gal felt6rkepezett korunkban mdg mindig j6cskrn akadnak mepoldasi{ meRboss2u ut. az nyitott 6s tiszdzisra var6 probl€m,k, s ezek kozd tartozik a Ilesint isah uelett"nnt bPniltln a gdmhuillam kapc:dn az gombvillemis. A termeszedelettinek, netin valamelyFoldon LIFOProblema hozeldhe.A mcSlPpetis a2 uol rzdmom4 ill kiviili civilizeci6nak tulajdonitott jelensegek- legyiink szer€ bog) npnire k lezell. hetes ntiha rz"lnilleskeLloa.uit) nyek - legalibb egyreszeigenismegmagyatazh^t6 eraelmez- es l6sldre, 6ssok esetbenment!))ire szebds4qesen mereuek dz het6.Csak akulcsotkell megtalalni hozze. Ezek kutatdsok ez a s altaspontok.Ez mindig akkar kduetkezilz ba.!z iSazi arek be, a konf. is egl,{ajta,}ulc.skeres€s". biAnvomak a ui6b()L En semlegesneb .f6bg at:zelemmentes 6s El6szor az amerikai 6s a szovjet foly6iratokban megielent nebitzem nagam a keftl ben,defig Sondolom agombuilb gombvilhmiresokra, cikkeke 6stud6sit6sokra figyeltem fel. (A mok megismer1se seglt sokmegfiglel^ AfielmezAsaberl Ennek Szoqetuni6ban kiterjedt irodalma van ennek a jelens€gnek.) ellen.re-mai tuddsunk szintien mg tengetegfuid marad itt Erthetetlennektaftottam, hogy a kutat6k sem Ntugaton,sem nyitua - e* nem lenne szabad szg)ellni F4lig himo?tdolt Keleten - nemcsaka gombvilbmot nem tudlik laborat6riumi titt^ob sora, etftAleteh,horl^tok ielennek meg itt a biuatalos koriilm6nyek kozoft el6allitani, hanem meg a jelens6g altal tuclomdn! riszdr6l,tlmiuel szemel!szerint An nem Afieheg)et. okozott rombolisokat sem. Mi lan ift? Milyen jelens6g ez? 4 s114e1niirynak nem kirc)nulni, banem beLonulni kellene Honnan szerzi titokzatosenergiait a gombvilhm? Hogyan minlen uith teritleffe. keletkezik?Milyen kovetkezm€nyei,,,tiinetei" vannak?- tahn Ebben a tittfuban tebet, hogt szerepetjAtszik a ,.biudk" ezek voltakazels6 k6rd6sek,amiket feltettem magamnak- bemen! fanatiznltsa, az id6nkenti bamkitkok Asftuedisek, El6szor is a gombvillimmal foglalkoz6 irodalmat kellett ae minaaaaig amlg sok etubett 2rdekel az UFokerd& 6 megismernem. Nagy,adog6,komputeresirodalomkereses kez- egltdltaldn brit"nill,e1l kerdes,addig nem szabad gt tenn, d6dott els6sorbanaz amerikai 6s a szovietszakirodalomban. minlba sammi sefi l6rl<;nl olna t Aszazd 7
 • 4. Csaknemezer hivatkozast(konl.et, cikket, unulmenlt, esetle- a k ntummechanika azebb6l kin6tt elekronika s a nukleAris sireststb.)olvastam el. rechnikr eredmenyei nelkiil kelleneelni. Ezek urin aza benyomrsom temadt,hogy a szakirodalomb6l Maradt az6rt egy olyan fehdr folr is, amir6l tobben rudrak,nagyon sok fontos adat hi,intzik, s ahhoz, hogy tov6bbl€phes- mint aze16?6 kett6r6l,de amitaz6rasemsikertiltmegismernisek. els6sorban szemtanikkal kell beszelnem, ezeft a hazai ez a gombvillim.Ez talrn azutols6termdszeri jelensegfoldiin-eseteketkell megvizsgilnom. Noha a gombvilllmkutat:is nem kon, amit nlapjaibannem 6ftiink, amivel eddig az osszestafiozik sztkebb dnelemben vett ,,hi!f,talimunkaim koze, pr6hdlkozJs kudarcotvallortmunkahelyemen, KozpontiFizikaiKutat6Int6zetben a megis Rendkiv0lbizarr rulajdonsrgaivanndk.Akik lifiak, meg 6veksok trmogalist kaptam. . milttrn is eml6keznekarra a ndh:iny misodpercre, amig hrr:ik. Satt6osztrl]unksegits6gevel nagyorsz:igosnapilapokban,a a A talilkozAsszintemindig bajnelkiil v6gz6dik,vagycsakegykisrddi6ban €s a televizi6ban kozz€tett felhivlisok nyoman sorra ijedseggel, bir szerencsdre ritkilr, el6fordulnak csak rombo-€rkezrek a levelek, a megfigyel6sek,1986-ban€s 1987-ben li.sok€ssdriil6sek is.mimegy ezer megfigyelesgyrilt ossze.Ebb6l tobb mint olszazaz ellen6rzott €s elfogadhat6esedeiris. Ez - oidomrsomszerint - a vilig eddigi legnagyobbpublikdlt esettanwlntrnygyfijremenye.(Meg akkor is, ha nem minden esetet hoztunk Az eligett ferfi esetenyilvanossrgra, hiszena jelens€g megnyilvenuhsi formei 6hatatlanul ismetl6dnek.)Megis,eppenez azazonoshdr hnAryekkdzotti azonosstigvolt az,ami todbbi Lrtatdsokra€s eltaleno- Peldakent alliona kovetkez6, kiilonleges,rirkaesetAngliib6l,sirhat6taDa.sztalatok levonts:im k6sztetett. egy olyan szemtani tolmdcsolisiban, aki kozverleniil a torten, tek utin €rkezett helyszinre. a Nlugtlfjas beuszinel6 nyomoz6 uag)oh,buszonot euig A ternxdszet titkq a gbmbuillAm dolgoztam a guenti rclxddrijrsijn. Az uofu.t munluim, bogt silya b ntiqtek 6 birtelen bahlesetekszinhe@n dssze€liijtsem bizonyftAkokat torumJ,szhiotlps szak- a aMinregyszez€wel ezel6n sok megillapodott tud6srigy tartotta, An6i uizWil atokhoz. Igt azt/mj (> lsme m a ballileseteket l rehogy a foldrajztudomenyhozhasonl6ana fizika feil6d6se leza- it, m.isr4zt szakert6szemtan, ulgtok.rult, mar csak apr6 feh& folt .,felterk€pezese" k6t maradthera. 1980. januar 6-an Guentben eg) ollan belyz/n e Meg kellen udni, mi6rt feketedik meg a f6nyk€plemez belleftkhnennem.ahol rillltdlag egt meglebet4sen szokatszurok6rckozel€ben, mi€n nem lehet kiszamitani testek 6s a lan hizbahl brt4nLh6sugArzdslr. a probl€mapersze Ez csakn€hany tucatembert A baz mdgAnjosan Afu eg) beg/tet6n. Aznap gppen€rdekeltazeg€sz vilrgon, a ,,marad6k"tobb szltzmilli6ember ctul.ar bideg ,olt az id6. Abogt a bdzba l6ptem, mdgLsnem is hallott ezekr6l az-.,apr6s1gokr61".De akiket erdekelt, kellemes nek?gcsapottmeg,noba semkozpontiflit&, senazok sem tudtik elk€pzelni, hogy mi lesz e k€rd€sekmegoldtr tuAfdb.fiit^ nem mtikodou. A,tomozht uezet tisztazls:inak kovetkezm€nye. viszont lenneelkdpzelhetetlen, Ma az ha mondn, bogt a hizeseta nappalibttn tunAnL Kilqiloflam az ajt6t ds mintba eg) kibtll6ben leL6 8 9
 • 5. kemeltcebe leptemDotltabe.G6zdlg6,szaun^szer|ib6seguolt, 6 a szobaAks, ,tarancsszinfi ragtogtisban szott. A moruludn, bogt a tfr.zrcAesen mag)arAzbat6.,,Irdokl!i.-n4.rana:szlnfi f6ryt egt c$pasz uillanlkbrlAbd rir6t , suk" a h6retkez6 wlt: az elburlaltolJ)anszobAban 6gettmelye!ualami Iym ra4^dos,,MM nessLirea nyag bon tofl a bamuuA .thol sz4n igett a ttizben, az elnberi testpedigafuircsak az ablakat. A szoba homdreklele roui.ldel nem gtullad meg kik6 tlizfoff^ nilktil, rcbAt 6ak azezeln mdg rendklaiil magaslebetett A falakb6l 6rezbe 6gdsztn lebetettaz A96 oka. Elgondohsuk aldtLimas2tdt6en d6tt a b6sg. Az ablakon para folyt le. A b6#g ctz sdra uaLamilJ)enegeft rostszoDetet tnulattak, aameL! aegtik abl.lk L(gel negrepeszelle. handalb rAcsdnak fekd nidjdlx;z tapadt. Ebb6l arra Az izz6 azfu l6gott csup.Mon, mett a mN l!.tg koDetkeztettek, hogt az elbtaryttualahog)fejjel a rdcyak btpaernyd etalDadt. Afalakat, .t mennyezetet minden 6 esett,igt gLrjtotta meg nagit Biztosak uoltak benne, lel lptetrapa.sos,feketeborom bonlon. bog) aa an.th2is najd bimuta1a e2 a rosluoDctigcn" emh?ri Mr. Eniekes motlon a s2ahettohsehtmi.[urc:.il A2 egyii falon-ry,itott handallo uoh melybenmd! ott oolt & bamu. A kanda. 6 rendezett uolt, sentni iele sem nem takiltak abban, bogy egt emberfeijel a kaTtdctll wlt annak, bogt szAnesettoolrxahi a tftzbdl T6le nLtn rA.sarrak esik, megg)ulkid, mint eg1uiaszg)ert!4 aztA11 pg/ meteftealdldon egt rdszbenmegegen kaross2ekelSll ualahog) kLvedi magAla rAcsb6l,Esletil a harossz4kEbe, egy kupac bamu uoh A hamub6l cg) par zokniba bogl magdt 6s a szdknag) rAszdtbamuu.i eges-se. Amint bttjtatott ernberi lAbfei l6gott ki. A bbfejeb 6 tl zoknik nkir morulk4m, a kandall6n semni sartil4snyornc. nem s4fietlenekuohrlk.A bamu egl elSett enber maradatiflia kitszott. Senmi jel nem mutato ttrrq bo{y ualaki bele Dolt. eseft ,olna a t zbe.MAgka szakert6hebgedeuen tAuoztak A sz6n|eg a bamu alatt ekzenesedettugun, de a a maguh kis,,b61/nint6j a,.al". rongAlfu ,En E Tedt buAbb a bamu perenxe(l Tenmy Eg bet m lua a f6|bli.ig)el6 biuatott, 6 negmutatt.t tl cenfimatunAl. A keoesebb fiint eg) /naterre Modkanapi, rogszduetoruos szakAT6iui^;gtil4t.inak eredrneq)6t.Ki neb)et ga.lekony aruagb6l kesziilt lig/takar6 botibtt, den)lt, bog,t a szouetszat"utrwnrhdt6lszdrmazik. Ennek mdg aak megsemperzsel6ddx.Apadlt bor[tb ntuhx!48 e enAre nemfol.J)tuizsgAla, ttz okAnakhid.rit6dre. a ktpok sen sAriheh mega sz6rtJ)eg akAtt. A bgArenmal mlikod6 kremat6riumokban 9OO"Con A szobAbanrendkiuiil magas b6mzrsewetalak lt ki, Agel a test. Ahboz,bogl ug)anezt a hattkt lagdram nAkiil megsetn Agefiel semnl atni nen ker b k:zuetlenerintke erjttk el, 1600 "C-ra uan sz .bs6g. Hoglan lebet ekhora zesbeaz 4gAsben Ia6 testtel. eszen 4zt mo/tr7ta,bog/ Az h6tn&kletet ebA ybni egt berlakd&an, a n tryaliban, @n tAbk, tebetetlert. belyszinerx A tuindenki en a bitel anilk l bog) az ekarnuasztott testtdlkewsebbmint eg, lertke.6 AzAg tupasztaha:e1,6s iisztonz&l atq bogl ne m4teffeaz Ag)takar6 me€perzseladne? szoba mirulhit A bigg)enekaz etzAkeiknek. ajtujAn bgszigeteles igt a szobagtakorkttila.g benne uoh, Elnafirozmm, bogt nnaryszaki oruosszakanat biuok tiktLsanle uoh z4nta a belyzinre, bog tl blzon|itdkot ott belyben uizsgAuiT Sose Lfunm olyan teslet,mdg a leguadabb tfizben seln, ahol ebgettoolna a torzsis.Ebbencaz - esetben a tobbi dz neg. Gyorsanrtijotten azonban, bog)/senkisemtiuedbe tetlen. szeg)lijtottVontdn enbed 096 eserebez b,tsonl6an- afor- Arnikor a QotuAn egAsr emlltetternmint az elbamuadt^ ditoftja tii74fl. Atorzs Ageft 6 a uigtagobnaradtak meg. el, lebexges okd.t,a szakdrt6k eb6z6 mosollyal uetefiekeL A kttat6k az enberi AgAs tigln&)ezett,,g)erryaelfek- .zz " pr^bahAk m.1g/.tr^zni. Ez az elneuezds segfts4g4uel 10 11
 • 6. egt - kaiitbeliit negtedszdzatla aEgzett klserletb6l A26ft, meft ehhez hasonl6, csak szerencs€sebb kimenetelj szarmazin.NebAnyaeaaemberizsirt rahtak kAncsdkore tahlkozrst mrr robb helyen is feliegyezrek. ahbbi eserera Az 6 beboritofiAk bbb reteg uAkorxlsz1uefiel.(A kmcs6 a szemtant igy ifta le: csontszerli szikir^Agot L,ohbiuatua biztosttani) A zsit bengertBunselr-Ag6xel csaknemeg/ perciS 68e eb, a/nig 197a. m.ijus 1O-An dAbbft tlzkor ziuatar bn ki. Abog) megqyullatlt. A pr6badarabot uentil.itor bgAranuiban uillamlo . megielcn! a t illaq.bapcsolon epv emberi 7ii egcnik el Fgt ora ald I Ageft teli6en. el nagtuigi. uiltigtto. hta gdmb. i kapcsolo"egltp laii Az ouan arry^g, amellnek megg)Liit.isAhoz tobb mint alatt kig)ulladt. Enlkszem, ana gondobam)-bogt ba a eBy pqciyuan sa ksigBuns"n dgdre aliShaielent l tue bngoh a.ncrjedn"h a tapetdra. akkor lelgbct ii egesz s:1;it. ui ttz ,nberi testleuegdtl"rls2obAbanual6 elbam Ja.l.iluif T"tje ernbdt a kapcaltoJetaciaptam. iie a uaA^al ,tz .emberizsir€Yaqr/" e/6s bgalamban bfien6 gombutttam roEton pg] halom k^ gomhre cse szA!, ARAsere bfuatkozAssal !at6 kxag)ardzzuk, akkor ez kortil mellek ajbldre ercszkecltek. Csakekhoruetteftjt rajtam .l belnl anryi, mintha .lzt uanlanh, hog) elbamoadjon az jdleletn. A kezem megAgeft, uiiaimon elszeneidetr a .12 okdr, h.t gtu.fAtbftunk a.farkdboz. oof. Az obalx enberi A86s, amineh szemtaniia ooltaln, az ^mert totl)inwken fuli magtarAzabt iSenyel Ebbdl a turrenetbcilrs kiriliglik en eL r furcsa fizikai ielensegnek.lza rulajdonsrga. hugy J lereker.melyek bele A nyomoz6 joggal melndankodott az igazsigiigyi szakert6k kenitnek. retiest(rfogrrukbanherrri fel, meghoz/drendkrvlillekezel5 viselked6semiatt, €s az €rvel€sei is helttrill6ak Egy gyorsan.es neha igen mJgr. h6mersekletre. nagy viztartalmi testet ne,n lehet ,€yerttak€nCel6getni igy, , Hangsrilyoznunkkell aznnban.hogl nemcsakmaga a jelen_ hogy kozben a csontok is hamuvi wiljanak A tettes megsem seg ntlia. hanem azorr beliil az ilyen szOmoru eselek ts. A isderetlen.Amennvire azesetleirdsdb6l ez kikovetkeztethet6, gombvill;m m inr ielensegioval k isebb kj rok rl okoT <mhereler gombvillrmokozta szokatlan a tfuhalllt. Agombvi em ugyanis ben es anFgial<ban is, minr a villimok, azok lrffanFhoz pedig inegjelenhetena zlrt helyen (de beiohet a k€menyenat is), igen hozziiszokunk. lrzrgyenergiastnis€gelehet, tehit x csontokatis hamuveviltoz- A gombvillimmrl folegn)afl .,iv.rtarok iditen ruljlkozhatunk. rarhatia. de nehr rdli h._rviharok ideien is megielenik. Erdeke5. hogl A fenti esetetnem ijesztesnek, hanempeldinak szantuk. Az Angii;ban lelen viszonylaggyakr.rbb:rn ior.lul elcj,leheL.hosv-l ilven6sehhez hasonl6 eseteknel ugyanis glekranmeriilnekfel gyakoribbfronrjNunuljsuknrinLr. rljbbr .,err,il eg) rnairr A/ t€ves valaymisdikus magyartrzatok, ha hallgatunk r6luk, de megfigyel6 sz:imoh be Londonb6l: azzal sem lehet megn]ugtatni senkit, hiszen akkor meg az id6ben mindiobbantorzulva leriedneka r6luk szdl6 hirek. 1977. decenber 29-An este hdt rakor lonclonban a viszont ha tudiuk, hogy az ilyen eseteketegy ritkan el6fordul6 Stra.nden nlAlkoztan eg) uoros tlizgombbel. Iebajbn rermeszeti ,elens€g okozza,s csakelv6tvevan ilyen hatSsa, Ielcl. a jdrrllit nee,e set)l[Ltm. amiEor hineh,n, iapy al<kornapirendre lehet t6rni a dolog felett. lnnen mar a kutat6k st beseggel. tgtala n u I a ldba m cle c&lpoclon ety lu tbaii hat dolga, hogy megoldjlk a ielens€ggel kapqsolatos probl6mekat. lahrla na&Jcigu. udrtsen iuo ttjzgomb. t g, iiot4 nint Mieft feltetelezhet6,hogy gombvillrm okozta ezt az esetet? a pardzsl6 szer.r. jtirda egik sz6r6t6l a mkikip ciirirou A nag g)ot6LuigRal. mindig bozuctlenijl eliflci. uepa . 12 13
 • 7. lehet6segeilesznek.E!,koraid6el6ny pedig nemcsakelk€pzel- tam eg) PillanaJftl, es bebunJ)tam a szetnem, bopStnem hetd mliscivilizaci6k javera,hanemfel is kell r€telezntink, hogy kiDrizik-e. *nikor ijra kiru)itottam, a r6rbs ttizgdmb .t szlimunkra csak nagyon nehezen felfoghat6 m6don el6niink ldiairn et6n A t. Oszlondsen kikeruhem, de dlis tetlem tartanak technikai a fejl6ddsben. ehhez ishozzriszamitiuk. Ha azt (p ket lcDc.t,.tmikor iira n .g) .ebe:, xgel a hhaim (l6tl hogyazeleteselleg molekuUri5 mis alapokon. homerek- mi5 rincoh iliurl ilXtahadalJ)uzon aiir ban iihol n gill leti viszonyok mellen is kialali-ulhat,m6g tobb az es€ly arra, tam. Torten .alejem, bog) mit csindliak N4bAnypi anat ljrogarokerkezeevel hog) r ..(.illagko,,i knmoan fogirlkoz fifilua a {oros ttii.zgotub .tibol a lAbdim ebft Ah Affa zunk. ponclolldm, hopy "nwl, kellenc lepni .k JAh(m t6le Fkkor Elvi alapokon a vitetnem lgheteldonreni. ezt Fejlettmiiszaki pr,enurm iliirtlull elitlem a jdrddn cspillanatokon civiliz1ci6k16t€re eskiir renni sem ell m6dunkban. pedisHa bctiieltint a szrntem ctd!. rgl darabiElutottam utdna elvi dontrsnem Ieheleges. dkkorj/ egyes konkrermegtrgl elei hopt U.san, folemclhedk ( 4 let cS6hP de mat seb l sem sekgondos, rdszletekbe men6en alapos vizsgalatlvalIehetcsak ldflam. emmilyen banSot nem .tdotl hi el6bbrejurni. A fel-fellobban6virakbaninhon 6s kiilfoldon egyaranrelegg6 szenved€lyes sz6ls6seges 6s dlllspontok is kialakulnak.Ez per.zeegyikoldrlnlk jem ha.znjl. Haladasi csaka higgaJr. UFO ut gJlStjmbuilhm? drgyilagos 6s f6leg rergyszert virdr6l, vizsgil6drsr6l rem€he- tlink. Ehhez azonban mindk6tfdlnekalapos drgyi ismeretekkel kellene rendelkeznie- Kiilonosenlll ez a sombvillim viselked6- Vancqymasik olyankerLleskor dholagomhvillam lulaidon- sereesrulaidonqjgaira, kevesen amit ismernek. pedjga ielenseg alalo ismeretesagairr.-rli fontot lenn(: ezekr/ ugynetzett pontosan leirhar6,saietossiigai rendre ismed6dneka megfigyeUfO-meqftselesek. lonlo fordil.rshrn a kifeJezes alonosilhr l6seknel. tsal a Foldonkirtilir..rt"n reollti lelet ielent,de .rlt.rl;b-rn N6zzrikp€ldeul a kovetkez6eseret:drhaiokai ertik alatta. Az egyik eszlelesZigel professzordokumentrci6iszerint eh.r elrjfordul, hogy1 gomh tlldnrot furcsa rulaitlonsigai 1961.aprilis21-tn reggel,az Onyega-tavon toft6nr.Az eserer,6s hatasamiatt UFolnak vdlik. Ez eg,vlltal n nem meglep6 amely huszonot szemtanriel6tr zajlott le, egyiittes polgeri 6s(Lisd err6l a kerd€sr61 A rep 16 csAszealiakreiftUe cim]j katonaibizoftsagvizsgela.A jelenresekrariisegaszerint az6genka)N,ret.amelv Pet6 Gebor Prl tollrb6l a Magveto Kiad6 egy kekeszold,ovAlis obiekrum riinr fel, amely hangtalanul 6scvorsul6 id6 sorozattrban jelentmeg ) nagyon gyoBan repiilt kelet fele. A szemtanik szeint ^z Ismeretes,hogy reg6ta folyik a vita, vaion megliitogattik-e objekum olyanmelyenrepiilt, hogy er6senhorzsolta ieget,.. ailletve htoqatiAke foldtinket fejlett civitzaci6ju l6nyek vagy majd pillanarnyi lassir6sn6lkiil, irenyat vArozarlanulmegrart,?azok..roboi(rhai6i". Szak€rt6k laikusokiltelabanegyeterte- €s tovabbrepiift.Az objekum nyornak6nr j€ger minregyrizenher anek a6tran, hogy eleileg mls csillagok kortil is kialakulhattak m6ter hosszf6s harom mdterszdles :irok keled<ezett,aminekbolyg6k, sezelien€let isletreiohetett,akrr magas foki technikai ah6 resze halvenlzold volt. A j6gvizsgahfi pr6b:ik sodn azcivilizaci6val is. ohadlsi marad6kban mangan, kalcium 6sriranfdmekertalilrak, Mivel a technikaban €s tudomanyban neh6z hosszi tiivon tovebbaidegen eredet( f€mdarabor6s picike fekeregomboker el6re i6solni,nemigentudjukmegmondani hogytizhtiszezer kiilonboz6geometriaiformikkal - vas,,szilikon, nerium-, 6v mrilva hol tafi majd az frhai6zis, milyen eszkozei es 74
 • 8. uilbmcwliskor fekzabadult a femoxi.lokb6l, s ig) alalitium , dten €s alumlniumtafialommal gombok saraes A h6re 6rz€kedeneknek bizonlarltak.A leleteket,tvizsgeka kulbatott ki a.f6nest megkdzelitdd apotli anlag.magasV1a!1imir Saronov ismen szoviet geofizikus akineknyila&o- is, Szoqetkutat1k truir r4gebbenheszdmoltak at6L bogl fekete magokez id6 szerintismereden szrrmaze- er6senredukd lt d IIapoti, tameszetes esan! agot IaIdl - famzat;szerint,,a biztosan me$ers€ges termekek, mindenval6szi- takJulguritban, de kozbseiketkAked^s fogadta. A ,nicbi-st. de eg6sz-en gani LnllAnkd nost meget6sltl: megfelel6kdn)lmenyekrrrisee.ierint egy repiil,;szerke/el Jarabiii olyenlechnikxi kcsiiiltrnlrgbol.amikibrrll e,l.rilyos oss/eLll- kozott.foldiinkon csakug)an keletkezbet beuissA oiddlt,.zrnu".rnrlo,t a dDot, fem.koz6stis . Az el6bbi megfigyel€$ mesmegvihgitasbahelyezi az a cikk, ami ^ ScienceNa.os cimii fohoimtbanjelent meg Ebbenleinik, hogv a winrns-Io mellen eg naglmeretd ot mdter hoszu heivenk6nrsziirke, mdshol TolJ szinLitjrg1at taljll ket fiLi FOldijelensag? Kid-eriilt,hogy ez azeddig follelt legnagyobbui Amk6, szaknai neven fulguiit, ami akkor kele&ezik, amikor a Fold felszinet Annyit meg bozz6 kell rerni mindehhez, hogy els6sorbanvilhmcsagis6ri. nem a magash6m6rsekletfi leveg6 olvaszijameg a k6zetet, mAr hAszAzeuetudidk, bog a uillllm hanema villim csatorneirban iraml6 elekuonsugdr. magas A A szaketnberek lcoe4die.mcl)nek bdme6iklele elethcli h6m6rsekletrileveg6 rendkiviil gyorsanlehril. H6etadisa rend Dla2tnadtlaDotu a roOOOK;luin-fohol tez neghbzeliti a Naplelsinenek kivtil rossz,ez6ft keptelenjelent€kenymennyisegi h6t kornye- bArmelv h4zetetnegolaaszt. Az zet6neketadni.A magash6m€rs6klett elekffonsuglr azonban bdfokdt), becsap6drtsbot igen rovid id6 alatt k6pesfolizzirani meg elekromosan szige oi;adekb1l negsziliirdutb u bmka tdbbn|ire cfi aktki tel6 drgyakatis. s a f6l.akdzeti)ueg. A vinans-tal,i uitldmkdben hdt ol),an Auanyt tal.ilrak Az el6bbiekb6l m:ir litszik, hogy igen 6varosan eli,imunk kell akkor, amikor az allir6lagos UFO k ,ltal hagyott nl,omokat anrlllotd nk k6zeleikdzl mee nelnIordult "16.fonb sabb-izonban. hogt a uillamkdba he.ig,trl2oduaapro vizsgiljuk. Azt is tudiuk, hogy a gomboi Am fijlcli el"edetfi jelenseg, & uilldmldskor alahul bi, annak eg) ktilnleges fewyombdcsk,:h edti ber lt?b napuihgra Ezekrdlelebtronsu mikroelemzes,clkidetl|cuek. bo&) uasa|is sziIiciu .formAja. Napvet6ena gombvilllm is roltott r6szecsk€ker tafial inot tanahnazo fEmrcg,letekb1l tillndk A meglepdaz, maz, melyek nagy energilval mozognak benne. Emiatt a k€r jelenseghatisa$akran hasonlit.Ez az el6bbi esetarra hivja fol hog) e.fdngdnboc.kkben toppant keu6 olt az oig6n. A tisztin femes anyagok gyakoriah a foldre lebu 6 a figyelmet, hogy milyen nagy kodiltekintest 6s 6varossegot m.eteoritokban, rttkAk a szokAnlos fokltanLfouana de igenyel az UFo-nyomok vizsgllata.Tevedesremifldig szemos lehet6s6g kinilkozik. Eddig m€g nem sikeftilt olyan tdrgyat bk sorAnkeletkezfiildi k6zetekben. 1f6mek nagtreszl ht allapothuttt annabielett uagnukelelnek talilni, amelyeg6szenbizonyosanFoldon kiviili eredetii. t at:yoxi.lliL kitatkotott, ol1:an uegt lereb.fomlaJdban. amelyket MindenUFo-megfigyeldsnekkell menniendh:lnvsziir6n. it 11tiszta iimhez Ezekkdzil azels6M, hogymagyar;izhat6-eielens6gtermesze, a el6bb meg kell obdsztani abboz, hogt tes,foldi eredeniokokkal. (Ilyetek lehernek meteor,elszaba, a bozzrijutb,tssultk.A kutat6k folteszik, hogt a uinansi uitldtlxk, ttrejottekor a k6zet ort80ni6nek egt r4sze a t6 77
 • 9. duh l€ggomb, az els6 szlimligyanirsitott de iltaliban mindig a ndlktil is kialakulhat. A megfigyel6sekb6lkivilrglik, hogy lu agombvilhm.) kozvetlen korny€ken nincsis zivatar, harminc-nelllnren kilom€ A konvnek nem az a c6lja, hogy megfellebbezhetetlen, teres korzetben mindenk6pper ,ar valahol. igy teha! a k€rv6gs6 itdletet hozzon egy ma m6g eldonthetetlen vitaban, jelenseg ok-okozati osszefugg6se megvan.hanemaz,hogyminel jobbanmegvilagitva k€rd6st,a segitsen A kove&ez6csoportbaolFn megfigyel€sek keriihek, aholaz olvas6nak n€zetek, a vdlemdnyek kozotti eligazodesban. A felbds /116 az 6szlel6sidei6n, de a zrratar m1g nem tott hi, vokgombvillemuhjdonsagainakmegismer6se nelkiilozhetetlen ezefta megfigyel6k megintosszekotik UFOjelenl6rdvel. azazUFO megfigyel€sek ert€kel€sekor. Ziudt tr iriejen jelenik meg legtobbszor a gombvillem. Ilyen A konw els6 resz€ben a magyarorszigi megfigyel6sekegy kor az emberek ,ltalabanterm€szeresnek tafi,ik megielen6s6t,r6sz€tisme.tetjiik. kiilonboz6tipusokra ltt bontvamulatjukbe s ekkor tobbnyire nem tulajdoniqakUFO-nak megfigyelr aa megfigyel€seket, ez a besoroliisneha nehezs6€ekkel bdr itrfi, jelensegelhiszenegy-egy megfigyel€st tipusbais be lehetsorolni.Az robb A misodik nagy csoportba azok a megfigyelesekkertihek,esetleirilsoksegits€gevel olvas6nak az j6lltaltrnoskepe, benyo- ahol valamilyen elektromosbat^ figyelher6 meg ndpos vagymisa alakulki a gombvillimmalkapcsolatban, ezutrn mar es ziuatarosd6ben.A:zelektromoshatdsokazen 6rdekesek,mefimagais el tudja donteni, hogy egyillitdlagos UFo-megfigyel6s ezekb6la jelenseg neheny fizikaitulaidonsdgrra lehetkoverkez-beleillik-e err6l a termeszeti ielens6gr6l alkotonk€pbe,vagy tetni. Igen kiilono$, hogy egeszen mereriigombvilbmok kissem. jelent6s elektromos hartstokozhatnak. szdmitlsok mutat, A azt Ebben a kony/ben a gombvillrmmal kapcsolatos fizikai jek, hogyi6valtobb elekromostolt€slramlik ki egygombb6l,probl6mdkr6l, a ielenseg leirrslt megkis6rl6 elm6leti model- mint amennyit elvileg - egy ilyen kisebb nagyobb gomblekr6l nem leszsz6.(Akiketez is 6rdekel,azokelolvashatidk a tArolni tudhat. Uglanilyen probldmit jelenr a gombvillrmszerz6nek a Mfszaki Konwkiad6 Prizma sorozatAban kozel ^ energiataftalmais, ami gyakrannagyobb,mint amennyit Jelen-mfltban megjelent, titokzatosSmbui Am cimt konlvet.) A legi fizikai ismereteinkkel megtudnenk magyadzni. A harmadik nagycsopoftba tartoznak azokazeserek, amikor valamilyen biolgiai hat^t okozon a gombvillem. eltalrban ezek csakelekromos tit€sek, .,razasok", megint csakart? ami A szhzzrcrt g6mbaill.6m hivja fel a Iigyelmet, hogy a jelenseg alapver6enelekromos termeszeti. Olyanesetekr6l tudunk,amikora fell€p6 siilyo is sabb ,zgyenyh6bb tiinetek nem magyarezhat6k puszttrnelekr- A ielenseg ismerteteset azokkal esetekkel ez kezditik, amikor romos soklhatissal, ekepzelhet6,hogy ijeds6g, b:f pszicheskisebb-nagyobbrombolassal, anyagikirral jifi a gombvilem hatts is ki{lthat ilyen ttineteket.De azra lehet6s€get sem lehetmegielenese. a tipusonbeliil is azokazesetekszerepelnek Ezen elvetni, hogy eddig ismeretlenjelens6ggel :illunk szemben,el6szor, ^bol nctpfinyesid6be eszleek a ielenseget. az€rt Ez hiszena nov€nyekrevagyAlatokra tett hat,-s nem magyarizhat6erdekes mi szempontunkb6l, a mertgyakan el6fordul,hogyaz Dsziches eredettel.LFO-k napfdnyes id6ben ielennekmeg, 6s ilyenkor,ltaldban A legtobb megfigyelesrombolh nitle ti eseter le, ezerr ezr irnem kotik ossze megfigyelest a termeszetiielensegekkel,vihar a kateg6riattobb csoponraosztonuk.ral, gombvillimmal.Pediga gombvilem egyik,kdtsegteleniil Az els6 qsoportba azok a megfigyelesektartoznak, ahol akiilonos tulajdonsega, el6zetes, hogy kozvetlenvillamcsapiisok gtmbui rin krserDawit uqgl ualamit, esetleg itrrmfvet. (Ezek 18 19
 • 10. az UFo-megfigyelesekgyakran visszater6 moti!umai, ezert megfigyel€sek tanris,lgaszerint,azonosm6donrvagydurranrs-kiildn figyelmetkell forditani rriuk.) sal,vagycsondesen. Ec ;jsik csoponbalafloznal< azok az esetek.amikor a A n1aglar6s ktilfoldi megfigyelesek alapjenis ellithat6, hogygdibuillan bemig"fizvelheto eg szob.iha. es ofl kozverlen kozelrdl nagyonfurcsa,a temeszetbensehol mdsholnem talelhat6 meg.ez eszieldsek jelentds r6szelanozik ebbe a fizibcti anotkiliAkat okoztratnak gombvillrmok ragy kis6r6ie- aciooonba.amib6ldz kovelkezik, hogyvalamillenfizikai hals lens6geik. ilyen megfigyelesekb6l a legkevesebb, Az van emiattere<tm6nyekeppen gombvi em ,,megtablja" a helyis€gek a ezek nem olyan megbizhat6ak, mint a tobbiek.nyilesait. Minden val6szin]tseg szeti^t ez azert lehetseges,mert Nehiny megfigyelesaztmutaga, ho€i agombvilhm haladAsa-a helyis6gekben elekromos az potenciala kornyezethez k6pest kor er6t tud kifeiteni a kdrnyezet€benlev6 tlrgyakra. Tobb alacsony. Eztonzz,a gombvillrmot, ami az elektomos toltest a megfigyel6is megegyezle,hogy odanyomta6ket a falhoz,vagyleadra megemelia helyisegpotencialiat,s ezefit|vozik. lenyomtaa fe,iikeL (Hasonl6 eszlel€seket UFo-megfigyel€sek- A uizzel kapcsolatos megfigel^ek azeft €rdekesek, mefi ben is talilhatunk.) Nemcsak nyeli zi tarok idejen eqlfel6l azLmuuriik, hogy a gombvilltrmnak nagyonnag) az ielenik meg g6mbvillrm. eiergiatanalma. energia-sLirusege. mlsfelol azt.hogynemcsalt 6rdekes m6don n6ha - ritkan - hidegben,tl len is megjfig)elbe- egyszertenlassan hril6, forr6 leveg6ez a ielen56g, hiszenakkor td. Ez,b,r kiilonosnek ttnik, minden bizonnfal visszavezethet6 vizzel &intkezte igen gyorsan meg kellene sz(nnie. De a a ritkibb teli zivatarokra. felsorolt drdekesp€ldikb6l is htszik, hogy a gombvilam bbb, Akad egy-k6t megfigyel€s, .ulI].lkora g6ftb itJa targyak mint forr6 plazma. kornyezetebennem egyenes, hanemsPririlrs. Eonek fizikai oka A szabadban mozg6 Sombu l^n?or sz-ok1k leggyakrabban van:atolteskiaramlrs egyenetlens6g€re lehet visszavezetni. UFo-nakv61ni, ez6rt e; a megftgyelescsoport kiilonos figyelmet Nehenyesetbenel6fordul, hogy a gombvillrm folrobbanisa- 6rdemel. .Altalebanilyen esetbena megfigyel6stivolslga nem kor m6g a t6le nagyobb tivolsdgm nn6zkod6 megfigyel6k is h^t Ltoz|Lat6 meg egy6nelmfen, s6t ha a megfigyeldseiszaka hitltelen bAinetr6l szrmolnakbe, pedig elalaban a jelenseget toftenik, akkor a f€nyjelens6gm6rete €s revokegaegydltahn meg kozvetlen kozeh6l sem kis€ri h6€rzet. Ez a megfigyelds nem it€1het6megbiztonsrgosan. Ezeft azilyen megfigyeleseket val6szinileg annak kovetkezm6nye, hogy a folrobban6 gomb- nagyon 6vatosankell kezelni. Mindenesetrea nagyobbgomb- vilemb6l nagymennyisegf elektromos toh€seramlik ki, es az villlmokat szabadban figyelik meg. folheviti a leveg6t. El€g gyakran fordul el6, hogy a jelensdg keletkez6s€t is Koniink nem konnyfi €s egyszeniohasmany,de ^z esetek eszreveszik. gombvillrm hirtelen, lltsz6lag minden el6zm€ny A elolvasjsa, elemzdse utln j6l kirajzol6dnak olvas6el6n a az nelkill lelenik meg a megfigyel6 el6tt Ez sok feheenesre, gombvillem tuhidonsegai,,,szokesai". van €rdeme ezeknek Ha misztikus magyarezatrais adhat okot, de a ielens€g fizikaia a kutadsoknaks annaka sz€les kor6 segils6gfiek,amit^z orszag szempontiibol fontos6: figyelemre melt6 t6ny ktilonboz6 reszeib6l €rkez6 megfigyel6kt6lkaptunk, akkor az Nehaeldfordul,hogy nem eg}. hanen tdbbIonyielenseget mindenk€ppen az, hogy segit egy ,.titokr6l" fellebbenteni a fiqyefnek meg,amelyekcsoporto:an mozognak.nem szorod fatyht, segit meg6ftetni az emberekkel, hogy m€g mindig nii< szet. Fontos, hogy ilyenkor alakiuk es rziniik dlraljban nagyon sok reit€ly van a termeszetben,amit meg kell ismer- megegyezik,6s amig haladnak,nagyi^b6l t^rtt l< az eg4,tst6l niink. val6 tlvolsdgot. Ilyenkor elt(n€siik is egyszerre tofi€nik a 20 27
 • 11. Amikorfelb6tlen, napos idd aolt Rombolissalidr6 esetek Cs.Mikl6sn€,Szekszerd 1916ban Sz€kesfeh€neiron laktunk.Azona nyerontort€nt, egymelegnapon,hogyatiszta, deriilt €gb6lbejotta lakasbaegy gombvillem.A konyha melletti kamrtrnaknagy, nyitott k6menye volt. Ott jott be a nyitott ajdn at a konyh:iba.A n6v6rem 6ppen ott :illt, a kez6ben egy kisbalt:ival.A gombvillamb6l csak egyA megfigyel€sek rflnyom6 resz€bensemmilyenromboldst fenyes csikot lltott, de utlna nem tudta a baldt elengedni. ol}?n €rz6se volt, minthairam iitoftevolnameg.Agombvillamnem tapasztaltunk, az esetekmintegy feleben hiftelen, s6tnyomtalanultfint el a telenseg. Ezeft haztrnkegyesvid6kein igy a konyha falin felszaladt a plafonig, s mindeniitt porkolesitarttak,hogy a jelensdganalmadan. N6hanagyenergialeadtrssal nyomot hagyott maga utin. A mennyezetenlttorte a f ar ajar6 esetekis megfigyelhet6k,s ezek mir csakazdft is erdeke szobaba, maid lefel6, a padl6 ir;in)dban haladva eltrint. A szobeban kozvetleniil ir6asztal az mellenmehtel,de a raitalev6sek, men ezekb6l bizonyos m€n€kig kovetkezethetiink ajelenseg mogoft lev6 fizikai folyamatokra.L6nyeges szempont, sok papir,irat nem g1ulladt meg. Apamszerinta foldszintenhogy tobb esetnela gombvi emb6l leadott energiasokkaltobb, 1ev6telefon kebelen vagya nyitott ablakonkeresztiil tlivozha-mint amif barmilyen k€miai vagy elektromrgneses m6don tott. Az €piiletnek nagyon"stag falai voltak.A vilaszfal, melyenfirolni lehet. Ez mir onmag.ibanis ,elent6s probl6ma, de ezt a gombvillam 10 15 cm iitmer6jri lFrkat ritoft, szint€n el6g vastag volt.meg tovrbb neheziti, hogy olyan roncsolasnyomokkeletkeznek, amiket gyakranmeg me$tersdgesen sem lehet el6allitani.Ilyen esetek p6ldaul azok, amikor ablakiivegen perologtat kelte:19a5. mAjus.szdma: 82. A leL,6ll1ukat, ragy vrlyogfalat ftr ki a gombvilhm. S mindez igytortenik,hogyaki mellena gombvillam elmegy, nem6rez h6t. UFO megfigyel€sek reszdndl(az fgyneve A feltCtelez-ett egy J. PeLBudapestzefl ..mlsodrkripusLlrililkoz;okndl ) is v.llamilyen l?rpalu.tg/biologi.ai hatljsfrgyelhet6meg.Eppenezenx/ elsShjrom 1954 nyarin tortent. Lokatoroshirad6s katonakent szolgdlgombvilhmmegfigyel€s tam. Mez6csat mellett g)akorlatoztunk.Az egyikftilledt, meleg, csoponazokat eseteket az tartalmazza,melyek illen j.zemponrboldrdekeseklehetnek.lgy keper napsiit€ses napon d6lel6tt glutran kistiltek a kondenzatorok. Nem tudnm mi.e vdlni a sorozatos baiokat.Ddlutln a rend6rkaphatunkarr61,hogy milyen hat sokat,seriileseket,romboll-sokatokozhata jelens6g. els6csoportbankiilon szerepelnek Az sdg joff 6ftem, hogy a segits6gemet k€rje egy eset folderit6sd-azok az esetek, melyeket napfinyes, illeve felbds id6berx ben. Tudt:ik r61am,hogy mir lattam gombvilldmot, foglalkoz- frgyeltekmeg,uillaml jele ercnAk l. Ezekbenazesetekben tam vele,ezefijottekhozzrm. Mez6cset kozsegben naposid6ben gombvilem jelent megktilonosenfennall lehet6s6ge a annak, hogya megfigyel6k nem hiszik el, hogy term€szeti lelens6get l6tnak, s mesterseges egy ot kilovoltos lranszformtrtor terej€n. Nem okozqtt l{iin a eredett tdrgyragyanakodnak. transzformatorban, sem a vezetdketnem dgette el, sem a 22
 • 12. biztosit6kokat nem vagtaki. Az esem6n]€kLllennem sokkal hanninchetm6rer magas, torzsenek keriilererobb mint n6gy -6rtem oda, a tortenteket a szemtandk elbesz€16se alapiAn meter. A hegyen ez a legmagasabb A jelzen id5pontban fa.ut6lagigy lehetett rekonsrualni: cl6ludn ot 6ra r1jban, hifleleniotr vihar elvonullsaui:ln taldn a A eombvilllm el6szora transzform:itor teteienielent meg, ne.gyed 6rrval, mir ismit napsiirdsben linam, hogyeszaknFrgatmaid leiit0ne ^ kozeli hitz k6m6nv6r6l a szelkakast, utenx az fel6l egykoriilbeliil riz centim6rer am6r6in gombvilhm iepiilistrll6 velyogfalli turt egy l1ukat. (Enneka llmknakh6t nyolc a magasban - hulldmszeri moz_gessal valehogy6gy, minrcentimeteritm6r6ie lehetett.)EzuLinmegolte az istell6ban amikor a labdaugril - a fa fel€.Nem a fa cstcsrnelkoroft ki,lev5 tehenet6s a melletteall6 borjtt igy, hogy mindkett6n hanem22-24 nirerrel lejjebb.Itr egy pillanaralatt leszelteal)ukar6getett.Mindk6t illatot leftam,szab;ilyos alak1,ot-hat .alair6l tizenket merermagassegban kihail6,emberderekvasrag-centim€ter 1tn6r6i( htlk volt raituk. Asz6r a sebszeifu:il kisse s:igli igar. (Ezr k6s6bb megm6niik, egy kobmerer fa v6h a;megpezsel6dott, n1lsroncsolrs de nemvolt lathat6.Agombvil- ..eredm€ny A levigoft ig kekes .) felh6benzuhanr a foldre.A leLim ft6gette a masikfalat is, €s azon keresztiil dvozott. Ezutan liibam alatt megremegetta ralaj. Minden tele lett faforgaccsal.egyotven m6terre ell6 htz fel6 vetteitjel Itt azajt6k6sablakok Ezl kovet6en a gombv lam megolvasztotta dr6tkerir6st, es anyitva voltak. A gombvilhm el6szor az asztalnrl iil6 hazigazdet hirom, fib6l kesziilt kerirdsoszlopor apr6 forgicsokra robbanefte, akit megolt.(A szerencsedeni jeft ferfit ugFncsak:itfifta, torr:zer.maidellinr a $ epes folLlhen.mint a teheneket, testenszabAlyos alaki, n68y-ot centimeteretmer6j( lFkat 6getett.A halo$ ing€n csakgyengeporkol6d6si A megngyel€s elemz6se k€t fontos eredm€nlr ad. Az egyik az, hogy an]om le6zott, egy6b elvaltozls rem.) A gombvilbm ezudn a nedves fa szinte szdtmbbdt. ezdrt kelei*ezetr a sok sziliir <. A rlxisik: h6vezer€s s.8its€g€vel. zaz a fa ,lnet€gir6sdvet" €zt a hatist semmik€pp€nnyitott hrts6 ajt6n keresztiil elhag]taa hezat,s a kertben egy sem lehetett volna el6iillitanimeggyfa rcvendl hangos robbanis utan megsemmisiilt (Ameggyfaszdtroncsol6dott.)A transzformeton6l meglehet6sen A IeLEI kelte: 1986.augtszhts. SzAma:2oj/b.cikcakkos iton k€f,szAz-k€tszdzhisz metert tehetett meg, val6sziniileg nagyongyorsan.A n€gy-otszemtanii, akikkel besz€l-tem, azt allitotta, hogy ftitball labdln:il kisebb volt, €s er5senfenylett.Altahbansarg:i.s, narancs k6kesfdnyeketl:ittak €s T. B€lin6, cydnk Ebb6l az es€tb6l a jelens6g rendKviil tagy energiatartalm,m kdvetkeztec 1953 tiyaran cyongyossolymos kozsegben egy d6lel6ft a felh6tlen 6gb6l,a rxgyog6napsiiresben er6s doiren6s hallat- szott.A faluhrzaib6l mindenkifurott a Szin,patakparti feld, r6tTelefonbeszlgerds,9a6.jilitls. Szdma:132/b. 1 mert oft ietszorraka gyerekek, 6s azt hiftUk, hogy h:ibonis l6szerttaliltak,6s az robbantfel. Csakegyoreg ndii mondta, hogy ,,M€nkt volt, meft biidos." En val6szinrilegijeclrembenK Liszl6,szombathely nem €reztem, akik a robbanis de helyszinEhez kozelebb lalaak, azok k6s6bb azt mondrek, hogy a kvarcoleskorrapaszralhar6 Gombvill?dmot K6szegen lilttam, egy gesztelydsben, 1984. szagot erezt6k.iflius 19 6n. Itt a fakkoziil kiemelkedeft hatalmas, ket oreg fa, A.hol a mdtrai kisvaslt Lajoshaza fele men6 sinei haladrakamelyek korit legallbb szdz6vesrebecsiiltiik. A na!ryobbik Szin-patak kozel€ben, f6utcai a l.Lizakkefiieinekaljibandh egv z4
 • 13. furcr elijulr, de m{s baia nem ror6nr. A gombvillrm kilibegett azharalm.$, vasug torzsi iegenyenyerfa FTr i,l rohbanas g*it:h,iJ:,"#: 5:H*3*1g,"ff :: E:i:is"itr ablakon azudvarra. rt illewe nyitol korfollosore. a 16rrirol. en r kirolranram. e. r Leugiortrm L:ir|Jm. i gombrorahblehe- hogy.t 1i"r , t, n". .oli ..gp",,t"he d( a sokerei s/oroJan getr a folyos6vaskorlltja felert,annakvonalit kovefve,legfeljebbrri"i. -"ioru r.g""tartotiak knstllvvi:$;1ffirpa; egv hfsz centim€rerel folotte. Elment a felvon6 vasalalriig, lestillyedraz aknrba, ds a foldszinrendll6 felvon<iszef,r€nv ott::liiiJ#"i,)iflf#lii:I;:,iI;o ",n,,dokeniiikhbl m .rz jta mue*ilf::"ff:: tetetehe rjrLo,/veszerrobb.rnr.Kt:st megolvaj,,tot(da vJ lug geszt6szerkezetet.kozel ki.Mire dolt odaenem.6 tuwa Amikor kozel vdt hozz:ima gombvilltrm, dgy €rezrem,hogyj;;;;"; :13,i,3,i.ilii5ii;i;;;;; daraboka, kisebb3?":li;ilfr iozel a robbanr iirbre llarkhoz merl er6s elektromos t€rben vagyok.A hiziasszonyszerint a haiairr rz egnekdlh.es zikrjl panogrrk fejemkorltl.A gomb! iliam fenem enasvonrokan alluk kortilo(e igy ncm ludum megmonoanl megleher6sen vakiton, csakhunyoriwa leheten n6zni.A megle, ,, i;.";i,t*"6 {t*j : .n;1voi3:f;ifiJin;iffi"si;"*) olvadasnyomok talai per6senkiviil szerencs€renem toftdm semmi bajom. Az eg;szfotaonvoltak-e JA llffLni;f dolog. a gombvillam s,,e(rohhandlirig- legfeliehb ri?endtiri.zn"li*xl s:,i:?,:li u::; miLooperctg tanhrtorr. **"w korilyeken. A szerel6 haja re.mdszeres€n az elektrosztatikus hatis miatt dl. ^z 6sneL :lmia nrgy por(ncialkritonbs€g,rt.. Azeseti6tpCtdatzzl.,ogva jelensegfttrd alatt is megelenhet A lelel kehe: 1987.jrtnius. Sz.ima: 314 A leoelhelte:lga6 decemberszAma 313 A. Laios, Szamosangyalos nyrr;n bemenremSzamo..fgyrloson az dleszbolrijbd a -1c}65 v. J6zsef,BudaPest noveremne/. ott dolq^zon Szep.nanfen)es. aki nyjri delutrn volr.r s,/el alig lengedcze. ehanyper,e lehe em orl,rmikor l nyare, 1925 rekken6 i,iliusban, .1,:.1fl lrirrelen vihar kirelede(r A,, epr at deli oldalan allo nag) Hffi l?.,ii"tf lt"?.rl6t aKa.rdKat mrtdnem kicsavJ(a s/cl. es rz egvik nag) fa jgri a :**"Jrl,lfl "-r", ,3""T,0"",i11[*.u0-virrany.zerer,em recsegve,ropogva hullottak a foldre. Egyszer csak egy fdnyes, srrges, gombszerri trinem6ny rohanr be az iizlet nyiton ajtalin, inu rrrr.lnun*lu A Lkit kon) hdiabanzinorfiiggezlekel a Kapcso_ i.rvlLotmm. nyilort rblaknak hrflaldllvabekrfrsollatn A egyenesen apuh mogorti polcokhoz. Orr trroltik a poharakat. Az erez ioL. Letran dlliam Hinelen nagy fdnles"eget es hoh2trl eflyik rekeszben po.r, ajzorr mindent, ami csakott voft. K6zben (entimeter aLmerolu na5ryl6glramlis kefe*ezetr. A tiizes g 6mb iranyl valtozt^tva az rem. Megfordulam,i: eg) tlz-tizenkel ",rp$ ienu. n3.t0, u,,u. lebe[ni az ablakbrn Htrrarozoll ;,nlv,:il itlri;ir .:?i;l.*am*;ii-,r.Jileor konluria ugyrncsak nyitotr hlt5o rhlakon dt nagy cananeskrseretehen kirobhant.A bohban levd emberekneknem een haluk. i iilHt$1rilil;ffi A iel€ns€g j6 id5ben. de mar a kdzelit6 ziutd idei€n tdrtdnik. [".l|llt"H?|x:;ff A lercl kehe: jtinius. Szdma:315. 1987. zo Z7
 • 14. HegyeshalomF. G€zan€, Amikor felb6s id6 uolt*.;{#:!;ffi:I#$r;,g,1v^1,p"#:$tr ilii#*ilTilly?*g;Hil,s,#Ll;:rH:ff S.Frank,Taksony(Budapest) 198-.iunius2-en delcl6ltzivarar messzire.Tevoli vithmltsokar €s dorg6seket vonulL rdtrjnk nem el lehetett Lirni, illetve_hallani. ap6somhiztrnakerk6iy€nilltam, €s figyeltem ^z az ucan a melleflijk Az 6prild h;zunkar. Hineleneszreverrem, eeu h6i, ifi"fffi;""reillrriJ*xTlr,H korii lbeltjl harminc cent im€reratmer6tLi. vorosenir rofOii +#r:ni":+#,H-ffil#efd*rmffi jrffiid4H.kfr k5zelit ^z itj h z tet6zete fele. Ledobflr hrrom darab o;kil6s hetoncqereperrerdrdl.maidaz igy keletkezerr kedve. terd a a ala(i 20X 25centimeteres e$ m;.f61 merer horszantelh.$ognna. re5enleeresz_ rrnogerend;t hosszjba Ezurdnfel mererrel ni-*ittt+r*l**flir rx*H"*"::] lejieblra.mjr osszerdkotr. meg he nemrakolrLeglafilbol kidobonker. rohnan^a- hJilarszorr. de reglal. eltd t a reglik kozriresenNe-msolar.r es maidkivdgodorr kilrncsre nem k.i{ele. nembefele. padU.rer a bean ajro,de [idqif*1;*;:*L,*t*rff hr a j fele A rohban j,pillan4d- ban eleg nagy lokeshulhmor €rezrrink. K€s6bbvettirk 6szre. Itogy a heronkererci i*?;iH r"ffi xlilriT#:#r#il*f, 3i,"i,",i1t;ii,ltf naka hrjrds,, elekrromos kjhele eq.rzegyikszomszed ekrenl catlakozodugd.szol6ia megporkolo- erci:en d0rt. zirlrro5 leLr. epiild Liz minz;rJirban k€sdbb.amikor Az szimba veuijkI k.rrok4.laluk. hog) I ielenseg legalabb harom *"*r,grr,fr*a**rH{ttria$#+:# lrel) ..folf ir a falon. felso en A helyen. .rhollegaubb huszonor , enrimerer astag azonrdnbeton-reteg. roh ezidklomnyi darr bokra tofte sz6r.A beront on rorre et, ilot kOrtilbeiiit egy nlillimeter a,tagaceldroror h2gFunk henne zsaluzdskor.l a ekon!_dror relie,en elpdrolgotr. a nlomdt beronmegdriz de J itinilts szdtut: 67 A te!61kehe: 1986. te: apr6 f6mgombocskeket lrrtunk a szefiehulft betonda"rabo_ kon. Egymrsik helyenker regla kozon,eg€szen kicsi,mlenriz millimFreres resenhujrjt I gombr illam-gv rerze. mellene A revo repedeqen kere5ztiilmegoi!?.,.torta tegla felrjletet.s a (zen iivegbuborFkok kelelkezrek. hrrmadili hely. ahol a A gdmbvilldm nyomdrlrrni lehereft, ablakfels6sarkindl volt. Iu az a t€ght a _sarokbanigy elstnezte, mintha llnghegeszt6vel melegrtetrek volna fel. Ar ajroes az abhk .arokpdnr aprobb rai lim alkatreszei robb hellen megolvadr:k. rErdeke..hog az ?c) 28
 • 15. N. Gyitrgl,he, FebiAnsebesry€n3j:i1*:#r;r:J;1lj:[:i[x?:r$T,:]i.i#"$:"; :.3h:r*"4[!lir:{ff 1987.jinius 27-en kes6 ddludn ziratar vonuh el feleniink.ffstrff ;fi"illrriif,5i:f Estefelemar ldloli dorge$ sem leherenhallani. Meg eleq viligos volt. amikor az jllatok idegeskedni kezdrek. a iecski .J;ff "a#t?L,i# x[i"]""# heugrofl a kdzeli kis paralba.a kuryjk rdul ugarrak. lib;k is ;"",#f a:#ffiffkormoz6dzi e: egdsnyomoklalalnaloK erosen gagogl.rk.{ lihrneveld melleni szoba ahlakjn kinezve lrtt.lm. hogy a paral menren egy jzorkesfekete gomolvas kozeledil az epailerijnk fele. Szoham a feriemnek.frogy jOjjOnl aregkisebb nv eson tt tudbnini " ierens€s €s€n is l9zze meg: mi az, ami ion, de abban a pi|anatUan,imi(6. a tdrjefi az ^bllkJrcz en, ez az ,,alakzat,m6r fol6nk eft, es nagy;fl:li:TftT,r:i.::3 er5vel folrobbant. A robbanis utjn a harmincot m6ter hossii es rizenLer meterszeles libanevel6epijlet(eleie (AHelyszinibeszAryefts iltl ts Szttma:323 19t]7 rcto lagerendrk-a epilft, hulUmpaljval elrripijlt. roh borrrva, az es egeszetbeburkoltuk meg negy rereg mdan,i"qfoliaval is.) Ledol(dzepijlel hiro teglafala. a m i fejrlnl fdliil is elropult a s reto.A va5csdbdl kei,/iilt kemeny ud,?rra,, az uhant, teglardsze a A 35 m€t€r hosszf rer6 egyreszea szomszddos zabfdtdirn €safemtoldaleka tet6n A libanevel6€pnletel€je J6l hthat6 as€riilt k6m€nv 30 31
 • 16. Dediqmeqrepcdl. leld nehdn)rdszeme-slire a szomszed AluUfSai"ie tt sriztil libdnk ton,:l doglott megaznn; napondenim ruii,r"t.h;gy.l-bdl mennyit kell rrnunka Iokehullm rgy"i.ii"e i"ai ha:ta-s szlmldjira. Szomszedunkakkor tizen6vesij,ru, i. uton a tuUfoldek felett egygyorsanmozg6,piros szintgombott1volodni fel6liink a robbanas rrtin az is hogyEs€tiinkben nemcsak a l€adott energia nagysriga a fontos banemszinte egeszben emelte le a tet6t a ielensegHelyszfniszenle, lgST.iinilLs Szdma:322R FereAc,Nagybak6nak 1987. m6ius 1"7-en^z esti 6r:ikban vdratlanul elsot€tedettllr*+rt on.,LfoloLt eg.Erdsszell:imadl Villimldsnem voll az..ff nr*on uivotrol hallorrunkvalami menndorg6s5zeru A hiz felert elhalad6 gitmbvillim elvirte a bal oldali feny6fa csncsit volgyet^oi"i.t]e ko^eg egy volgybenhelve/kedik el Akornloleld hegvena:zdldben figyellek fel el6szorket ralan gombot, melyek most mir el6g lassanmozogtak.A ket gombmisfel meteriJmerciiti gombvilllmra melyekeg)mist kovene kozeledeftegym:ishoz, maid amikor el6ft6k egymisr, podelh6ta szel irdnldhanmozoglal< Amintelerlek a koz5eg szeleolevo ka,?rvaszetdurantak."zdldketel pinceker, egyikpincetete;erdl ai lerePtek kir ren) a oaoirt. feldontonek budrl -mivei ds x Hdrman llnjk a ketgombnt i Az eset kapcsin nem vrlaszthat6 izir pontosan, hogy m€kkora kirokat lub.oaro.tuk a falufele ln azthallona megfigye- ro, egy okozott a vihar, €s mekkorrt a gdmbvillrmok. De z myagi kerok csak abban iJ.-flo* *f".i olvaner65en zdg.mint a replilo { gombvilu a nagyon keskeny snvban keletkeztek. ahol a k€t gombvillim elvonult_ mok italuhoz erve eldszbreg) esfir sarkirolszoflak le a var6szinii, hogy ezek csak megkezdtik a rombolisq €s az ,nFgi kirck nagy gyii- resze ezuhn mir a vihar kitverkezmdnye voh. c""r"p"keL, maid ndgy eglmis utin eg) sorhailllelen molcsiiL dontbnekki. Ezuldn hiz cserepeit egy szonakle malcl jlcuszhxi szelnle, 19[37. reszlrorlel{ mdius Sztina:326. egy magaifenydfa teteiebolminlegy negymeteres tei nifordirorut a helyebil e$ nagy 6s asug tuzlat ETutan erkeztek Ie a ol$ alidba.a lalu kozepebe€lropultek egy F. Ferenc, Budapest lovr*kocsifOlott,es ismet leverlek.l ciereftekelegy nazrol. R.iszdlkal.r faluba vezeld villanyrezet€kre mxid a szel i 1911. iinius els6 napiaiban rilflent Srrdm kozseg (akkorVas iranyira mer6legesenfolytatt,k ftjukat K€t szemunf latta a k€i vermegye, llurgenland, ma Ausztda) vasite omesanak €pilet€- ben, kortilbeliil tizenot perccel e{ry lleves zi tar el6 . Apem, aki akkora vasirallom:is f6nokevolt,azutols6vonatelhalad:isa 4) 33
 • 17. szereltkis tibla biztosit6kair, lereprea b6dd ktlsri falln lev6 6sudn, 21 6ra koriil, lefekveslrczk6sztil5cldtt Az utcArt n6z(i 30x30 centim6reresaluminium cloboztet6t, pedig azt n6gyablak e16tt egv fdnves goml) megielen6sCrelett fig"elmes A f6nves, tiizes gomb kis ugris()k darab tizenk6t millimeteres csavar rdgzitette. A ribl:it a ketkicsi, tiz-tizenotcentim€teres, m6terre li,v6 falhoz vigra. A falor-rldv6 nyornokbrrl161l:itszott,kal mozgott a foldon, maicl othat ugris utAn a levegiibe hogy ez nenr mer6legesen, hanem mintegv 60o<ts szog alattemelkedett, ts a hiz- k6m6n1eikdzul azt, amelyet eg!meteres replilt a falhoz. Az. risz6mesterk6siibb nagyon alusz6kony lett,vastoldal6kkal toldottak meg, ledontotte, 6s szdtrobbant A beszdde is lelassult,s noha korhbban ilven fiidalmai nemkdmdnyen keresztul l:ing hatolt be a hil<jszobiba. A fakrn roltak.rovidesen ertjr izultli tditlalmakra panaszkodurt.vizsziniesen vezetett,legalhbll k6tm6teres oldaliranlu kAlyha-csovon et a kdl,vhin, annak aitajain lt htisz centimcteres Enn€l a jelensign€l tdbb figyelemre m€lr6 dolgot is tapa.sztalhartunk.l6ngnyelvek csaptakki. A jelens6ga k€m6nyb6l, a kdlyhacslib6l Mindenekel6tt azt, hogy az fsz6mester 6gy erezte,hogy 6t valamilyen er66s a kityhlb6l az osszesk()rmot kif[jta a szoblba. Ugyanakkora fol akaria emelni. Ilyen hatiisr6l egy€bkent a feltetelezett UFO-megfigyel€sekhttl6szobival szomsz6dos var6terem falen a deszkaburkolatban is beszimohak neha. Ugyancsak az isz6mesrer l tta, azt is, hogy a kis gomb,6k egy nagyobb gombbe olvadna_kdssze. Ezt a jelensdget, mermintvezetett thvir6-l6gtezet6k burkolatit a falr6l leszakitofta. A hogy egy nagyobb egys6gb5l kisebb egys6gek kivilnak vagy oda visszater-harmadik helyis6gben levii tdvir6k6szril€k 6rintkezdsi pontjait nek, az UFo-megfigyel6sckis emlitik.dsszeolvasztotta. Szem€lyi sdriil6st 6s t(zesetet nem okozott. A gdmbvillim nem bintotta a strand reglaepiil€reir.viszont ,.kikereste"a fiildelt vezet€ket,6s azt rongilta meg. Nem vel€tlen, hogy nemely videkenMint a f,ibirnsebesryeni esetben, itt is a kCm€ny vastoldalikit ,,kereste meg" ,,matat6 m€nkfi" a ielens€g ne./e.a i€lenseg. H elyszini szemle, 1987. augusztt ts. Szdma : 3 73.A lezdlkelte: 19s7. jtilius. Szdma: 363.F. G:ibor, Budapest Aruikor ziuatar idejenrombolt a gdmbuilldm 1987. jrilius 15-6n reggel h6tkor a balatonfoldvdri keletistrandt6l pir kilometerre gyors zivatartort ki. A strand6sz6mes- V. Jrinosnd, Pr{szt6 hallott atere, aki eppen a fitves teriiletet soporte, er6s csattanAstfeje folort. Fdln6zett, €s azt lltta, hogy n6h:iny meterre a fete 1940-beneW n gy nyAri zivatN idej€n szrileimmel h:izunkfeiett t6bb, kis, k6kesfehdr, zizeg5 giimb lebeg. Ezek hirtelen i.iveges verandaiLr6l n€ztik a vihart. A verandahirom, kenreegy tizendt-hfsz centim6teres g6mbb6 robbantak 6ssze 0gy n€26 oldalavolt iivegfal.A nagy dorgds €svilllmlds kozepene€iezte, hogy valamilyen er6 emeli felfel€, de a ldba a alait nem egyszer csakaz eryik ablakfelett egy rizenhar-hrisz cenrim6terhagytael. A gdmb fel6l h6suglrzlst nem 6rzett. Futrfunak eredt. itmgr6jt, feh€r f6nyri gdmbot veftrink eszre,ami mog6ttrink, aR idvolabb 6116ken€sz azt vefte 6szre, hogy a gombvill:im feiiink felett eltfinr. Keresriik, hogy hol joft be. A sarok fels6-odalebegett egy aluminiumburkolatt fagylaltosb6d€hoz es a ablakdn tallltunk is egy riz centimeteres szabalyos alalni , korfoldelt kapcsol6dobozndlfelrobbant.A k€s6bbi vizsgAlat megli- llukat, de az rivegensemmirepedesnem latszott. Semmilyen lapitotta, hogy a pavilonban ledobta a villanyboiler als6 lapjat, zaitnem hallottunk. h6t sem6reztiink. €s Mr, ami ^ villanryezereket fedi. Ezuten kidobta helydr6l a falra 34 35
 • 18. Ilyen, iiv€gen pitologtatott lukat t6bb orszegban is megfigyell: !6nleges,trogy.ezt iletins6gei mesters6gesen sohasem sikeriilt eddig et6id6zni mertmelegitds kdzben a h6fesziiltsegmiatt az iiveg mindig ehepedtA leudl kelte: 1986. mlrjus. Szdma:3.H. S:indorn6,BudaPest Ez az. eset meg a g,vermekkoromban tdrt€nt 1923 nyarzinVihar k6zeledett,?s 6n rohantam hazaakispesti Sz6nyik6zbenAz €g hinelen borult be, ddrgott, villlmlott,. s egyszer csak hallottam, 6s mintha valakivillari:is n6lkiili irt6zatos csattanastfoll6kott volna, hanyatl estem A folddn fekve - talin harommeterre t6lem - on llttam a foldon a "Napot". Afutbail-labd:indlegy kicsit nagyobb,neha pirosas,ndha slrgls szinri volt .lassanfe?m kozelJdett, 6s a f6idon ^pt6 szlkril< panantak ki bel6leNdhdny pillanatig taft6 dermedt remiilet utin felugrottam ufutriiiai a ,,Nap" el6l, de ^z mind kozelebb iott. Elfutnimegsem menem. H:irom-n6gy l€p6s ut:in egy kapu betonoszlo-pai;os€ btiimm, de a ,,Napof nem vesztefiem szem el6l holltot-rosanvilllmlott, dorgott A ,,Nap"pattant egyet-afoldon, €s ivben leszillt. Milli6 gyonggy€ hullott sz6t. Ekkor nagy cseppekben esni kezdett. Rohantam haza. Amikor a vlhar elmrilt, risszamentemocla,ahol a ,,Napot" lAttam.Lz irok tele volt vizzel,es a kocsiirton is itllt aviz Meg akartam keresni a gyongyoket, de amikor odaertem, ahol lenniiik kellett volna, iiak egett,fekete fuvet taldltam.ott mintha nem is esettvolna az es6, silrazvohafold, taLin hawancentimeter atm6r6iii korben A szlr^z kor kozep6n littam egy sztirkes dr6tcsom6t Fol akartam venni, de ahogy hozzlertem, porr6 vdlt. Ez ismet a szetes6, a nagyobb alakzatb6l a kisebb daiabokra, giimbdkre huu6 v lamcsapas M. Antal, Ozd ielens€g Esetiinkben rij hatis, hogy a gombviltim hirtelen, n€lkiil ielent meg. 1951.jf lius v6g6n l6gv6delmi tilz6rk6nt szolg6ltam.Szigewd- 1986.mdjus. Szama:13. ron, a vlrban volt a parancsnoksigunk.Az er6d b:istyarendsze- A leudlleelte: rinek n6gy pontjdn l6gv6delmi neh6zgdppuskik biztositottzika 36
 • 19. harc:illlspont<tt. kornl6ken nag,v A zivatartdrt ki esa deln)ugati sarkinll, ahol a villimhlritri foldel6se volt. Ezutenfelrobbant. sb:isq,asarkon ellrelyezett, vilszonnalhor(tott nehezgdppusklba icgalibb egl r6kahuk nag.vsdgi n).omot hag!otta tbldben.belecsapotta vill:lm. Phr pillanat lnrilva eS hawan-hewencentimeter nag,vsigr-i, rillgosslrga test jelent meg a g6pprtska , sz1t^z favllla, nem vonzza. hanem taszitia a jelenseg€t. Egy knlfiildi besz6mol6szerint sopriivcl ,.haitottiikki" egy helyis6gb6la gombvillimor.csov6n. Eze le-ftjl s6tilt ez a gi)mb, mxjd elt[int a cs6ben nEzutin eg1,pr:kkanlssal, clttrranlssal eltiint. Az egyik tisztleltzonnal oilamenttink az Allitshttz. Szerencs6rea l6szer biztosi- A lezElkelte: 19u6. ctupusztn: SzAma:205/a.t()tt, be1sott t/.rrokiban volt. A gdppuskit llorit6 viszouhuzatfels6 r6sze nyom nelktll elpdrolgott, de az als6 resTe,er;,i :tz V. Ilona, Budaors itllvinyzatot boritotm, teliesen 6p maradt A- geppuska csovcaz-onban megsdriilt. A belseie simdra olvadt, eltiil"rta huzagolis,s a zavlrz^;an az elsut6berendezesegybeolvadta zevertesttel Gyerekkoromban Erd€lyben laktunk a l3olonyi-uradalom-A fegyvert a feglwermester sem tudta renclbe hozni Ki kellett lran. Egy nylri nap a fillledt h6s6gben z.ivatarrorr ki nagy villfml:isokkal. AnyAma konyhaajt6mellen tilt, ol6ben hdrom-csereini sok ailatr6sz6t, merr ^z igya:zatis megrongal6dott "C feletti h6m6rs6kletnck kellen l6treionnie, eves htgommal, aki kdtsdgbeesett sirlssal konyorgotr, hogy neIcgal6bb 1200hogy a kr6mb<il k€sznlt cs6 6s 7lv rzat megolvadion. Az kelljen bemennie aludni a szobirl>a. Anyzimmegigdne neki, a hr-igom mdgis minden 6gzeng6skorfelsikoltott, 6s brijt anydm llliinyzat nem karosodott, €s a fegyverteT ."-1ry r6sze semval6sziniileg rendkivtil kis teriileten szabadultfel 6ri6si ener- karjai koz6. Egyszercsak hatalmasdorren6st, robajt l"rallonunk, gra. is a szomsz6dhAz.b6litkiabllt valaki, hogy a hdzunk melletti jegeny6kr6l egy tilzes labda repiilt be az ablakunkon. AnyamA tdrt6netb6l kitetszik, hogy a gtimbvilldm egy kis ny ason it is k€pes r6miilten ugrott fol, 6s elki:iltotta mag:it, hogy elfelejtenebebriini, s,,kiizlekedni" meghatirozott helyen. Irlecsukniaz ablakokat.A gyorsan 6sszegyril6korny6kbeliekkel egyiitt nyitott be a szob{ba. Az ablakt6l a szoba kiizep€ig a jfinius. Szdma:173/b.AIa61kelte: 1986. padl6n egy rendetlenr.il felszakitott, feltrirt vonal jelezte a ,.labda" ftiet. A nyomvonal egy fiagy kupacban feiez6dott be, benne 6gett fadarabokkal. Mivel a zivatar m€g tartott, anyim az K I;1szl6,SzombathelY ablakhoz ment, hogy becsukia. Az ablak alarri kis div:inyon szokott aludni a hirgom. Amikor anylm ^ divanyraterdek, hogy 1936 jtniusiban a mez6n doigoztunk, a gyerekek is ott lrecsukja az ablakot, a kisagy 6sszed6lt alatta.K6z6pen szinte volmk.Egynylri zivataridejenmindannyian apajtdba menekiil- poni,v1lt, mdga rdzsodronyai is el6gtek. dink az ;;6 el6l. Hirtelen hallottunk,maid egy er6s csattanest paita Az elektromos eramot kitiin6en vezet6 r€zsodrony mdr messzir6l vonzotta a narancsnagysagtttizes goly6 gurult be -valahonnan.a gombdt. Ez az eset egy6bk€nt ,,rendes" villammal is megtdrt€nhetett volna. rcslaoadoziiAral felncitiekk6vd meredten, A mozdulatlanul n6,eitef., hogy mi, gyerekek, favlll|val vetttik.iild6z6be a A leudl kelte: 1987. auqusztLts.Sz/tma: 231 . nliancsszinritiinemenlt. De nem tudtuk villaval megfogni a gurul6 ,,narancsot", az cikezva,,kimenekiilt"a paita d6li s 38 39
 • 20. V. P€tern6, Budapest 1963 nyzr:in Badacsonltorclemicfaluban nag.v vihar ton kiMAsnap a-zegyik baretom hivott, hogy n€zzem meg, miiyenkiilonSs villlm csapott tre hozziiuk. D6lutdn elmentem hozzi-iuk 6s a kdvetkez6ket fittam: a k6t-hlrom centim6ter vastagbejdrati ajt6n 6s a szobaablakonegy-egy azonos.m6retii lyTrkvoit. Barauim sztilei elmeseltek, hogy egy ot-h6t centim€terdtm6r6j(, voros szinii gomb a ziv^tat al^tt ftlyukasztottaa f:ib6lk€sziilt bejdrati ait6t, maid az el6szobAb6l ,,bement" a nyitott^it6n Ar a. szobAba, ahol egyenesen ^z abl^k fel6 tartott Az a6lakon :ithalaclt,melyen egy szabelyos,ugyanolyan Atmtt6i6 l1ukat hagyott. Ken6s ablakuk k0ls6 szdrnya nyiffavolt, igy csak u betr6, bizdrt ablakot 6gefte et a gdmbvilllm. N6hlny mtrsod- Derc alatt toftent az egesz. Azt monddk, hogy a gomb voros -" izinri volt, 6s mintha gurult volna a leveg5ben.Magassig:itnem ^zonos m;gassagbanvolt a llTrk az ait6n is 6s az v1ltoz.tatr^, ablakon is.Az tivegen nem volt lathat6repeddsvagytoresnyom t --Figyelemre melt6, hogy M ait6 ategercse s az ezzel jir6 energiavesztes€gnim tudta csokkenteni a ielens6g €rei6t, sem megvaltoztatni hinyat .tr- vA letdl kelte: 1986.szeptmtber.SzAma:27o. R. Laios,BalatonfenYwes Az 1920-as 6vek kozep€n Taksony kdzs6gt6l nem messze, Terebezdpusztdn az egyik oregb6res szalmet vitt negyokros szekeren.Vihar k6zeledett. Er6sen dorgott, de m6g nem esett Eqyszercsrk az egbol nagy,tiizes gomb ereszkedett[e az okrok foie. e eombvilld,maz elso k6t okor jlromszogdbe vdgott NaEry durranlssal felrobbant, 6s mind a negy 6krot megdlte Mind- esvikiik bcjre teliesen elszenesedett Az e1s6kdt okor kifel€ az okrok far:iig.Arra j6l eml6kszem,hogy a rid tove 6s a szalma borult, r misik ken5 pedig befel6. A sz6narakis tetei6n ul6 lrreg sem porkol6don. A b6res r<)vidid6re elvesztetteeszm€le- dreeb€res, L becsi, hanyett vlg6don ^ k^z l tercien Sem neki t6t, de m:isbaja nem lett. ne; lett baia, sem a szalma nem 6gett meg. Mindk6t jdrom egeszbenmaradt, de megszenesedett. Ugyanrigya szek€rrid is A leudl kelte: 1986. szeDtember. SzAma: 278/b. 40 4r
 • 21. M"J6zscfne, Kisszillis vil:igit6 forrna jclent meg r>tt. Kiss6hr>sszirk:is a h()sszabbik voli, tengelvetaldn harminc centimeter lehetett,a rt)vidcbi-: peclig 1954.lriliu; l; in reggel kilenckor zivatartort ki lak(rhelv0n- lrrisz.Szabil,vos, szimnretrikus ellip.szoiclvolt. tig,vlirtam, hogtk(rn, a Nagr&5r6st6l nem n.ressze fekvii llangdcsd(l6itanydn. g)()rs:rnftrroga tengel,ve kc)rul.Elinduh a szobaegyik falafc16,Egyszercsak azt vettiik 6szre, l.togva l-uenn)rezetet kifrirta egv rnajcl f6lkt)rivet leirva visszafr;rdult,6s leereszkedetta faln:il akis, f6nves,hosszhkls dolog, ami llizgomllb6 alakulvaa falon €s pacllci felett eg,v meter magassilgig.Ekkr>ra mintcgl harvana foldon is v6gigfutott Ereztcm,ht>g) tcgttti "alamia hbam A centimdter vasta:lvdlvogfalat kifirrta Ott,ahr>l cletektorosr:lcliri aszot)dnkbanfoldpadl6 voh, clsen csakaz eg) ik llbalnat tartottam entennij:it vezettiik :it a falon. Ezutdn hataimas robbanista foldinr, a mtrsrkat asztalllbratltm:rsztottamA mellettem til(i az hallottunk,6s a hosszi antenna ugy el6gett, mint a csillagszor<i.f6rjemet, eki lebait a szeken pihelltctte, nem is rdzta meg a Ilatan voltunk a szob:iban,de az ijedsegenkivril senkinektiizgomb. A falra akasztottzomincos tdlon pettyes6g6sn)()mok semmi mls baja nem len. Mdsnap reggel vettiik 6szre, h<tgyamaradtak. A vllyogb6l rakott tiizhely alatt Ertottuk a fasz6nnel jelens6g a hdz homlokzatlt a szivirvlny minden szin€velm(kod6 vasa16t. Annak a fib6l k6sziilt fog6jlt a gomb kett6vig megfestette. istentiszteletutin a kozseg lakosaikozril sokan Azta. A hdtunk mogotti kis ablakon egy mdsik helyis6gbeszaladt1t megn6zt6k a feh6r homlokzaton a villlm okozta sokszinrier.a feny, ahol a llncra kbtdtt kecsketagyonvdgta, lehet, hogy* 6s k6pz6dmdny.az aiton attavozott,mert mes nyomatnem lrttuk. Amikor az tit6s Talln hat-h€t m:isodpercig littuk a szobdban ezt a f6nyl6a l^bam fejdr 6rte, azt hittem, hogy leszakad,mefi az iites olyan testet. tjgy emlekszem, hogy elmos6dott kontfrja volt a gomb^er6s volt,6s annyira felt. (Meg is pirosodott, de ez k6s6bb nek. A padllson k6t pici lfrkat, s a foddmen csakegy kis s6rLil6stelmrilt. ) Amikor v6gre nagy iieds6giinkb6l foldlltunk, 6s ltmen- al:iltunk. Maguk a mennyezeti deszk6k reljesen s6rretlenektiink a mesik helyis6gbe, hogy megndzztik a kecsk6t, nem maradtak.llttr.rnk rajta semmi elvdltozrist,csaker6s k6nszagot6rezttnk A Miutdn a korrilbeliil huszonrit m6ter hosszt, k6t €s fdlszomszedok azt monddk, hogy ez a kecskeb6r perzsel6des6- millimeter itmdrSjiS r€zdr6t teljesen el6gen, kipr6bdltam a nek szaga, de 6g6si nyomot sem llttunk a kecskdn. Az6rt r:idi6t, hogy sz6l-e. Semmi baja nem volt. A vdlyogfalba fhrt eml6kszem erre az id6ponlra olyan pontosan, mert k€t nap ll.ukat 6n tapasaoftam be, azon nem volt olvad:isnyom.Olyan mirlva sziiletett meg a fiam. AhAz nAdfedelesvolt, de semmit volt, mintha fur6val furtik volna ki. El6gg€sima,szabllyos volt a sem gyfifott fel ez a ielens6g. felrilete. A falnak owen-hawancentim6ter magassagig t€glalAba- 7.atavolt, efol6n kezd6dott a hatvan centim€ter sz6les velyog,Aleudl kelte: 1986. december. Szama:3oo. ^mit atfurt ez a ielenseg. A leudl kelte: 1986. december.Szfuna, 31O)P. Istven, Enying 1920-ban, hirsv6tel6tti napon estet(z 6ra utlin t6rt6nt a Kirely Sz. Jdnosn€,Szerencsfica 22. alarlil^k:isunkban.Akkoriban meg nem volt villanlveze-t6k az utcinkban. Hirtelen egy er6s zivatar kerekedett. Nagy Az 1960-as 6vekben az egyik nyari ziv^tar idei6n 6ppend6rren€s kozepene a mennyezeten teny€rnyi folton lehullt a veszekedtema f€rjemmel. Becsaptamra az ajt6t,eskimentem avakolat, 6s egy futball-iabd^ nagysflgit,vakit6an feh€r, f6nyes, konyhdba. O a szobirban maradt. Ndhdny mlsodperc mrilva 42 43
 • 22. n:rgv dLrrranest hallottam a szobaban,6s beszaladtam. f€rjem A Elektromos hat1ssalj6r6 esetek:ijultan a padl6n fektidt. Amikor mag1hoztert, elmonclta,hogy amennyezeten nagy robbanAssal megjelent egy feh6ren viligit6,gonrhszerii alakzat, maid leereszkedetta padl6ra, 6s ott eldurrant. Mind a mennyezeten,mind a padl6n nagy,kortilbelfil tizcentimeier ltmer6irli, gombstivegalakir roncsolls, lyuk keletke-zctt. Ezeket a k<imiives6desapSm javitota ki. Az€rt eml€kszemerre, merr amikor veszekedttink, mergemben azt mondtam af6rjemnek, hog-v ,Az istemryilav:igjon beled!"Iteszdlgetds,19t)7.febnnr. Sztimtt.:31 1. Az energialeaddssal jlr6 esetek tobbs6ge valamilyen elektro_ mos hatissal llr; altal/.ban az elelrromos vezetdkek mennek tonkre. Rdgebben,anikor m6g nem vohak elektromos vezet€- kek, uiltallban az utcir6l a lakisba vezer(i csengetltdr6tok olvadtak meg, vagv n6ha egyszeriienelpdrologtak. Elvileg k6t m<id<>n lehet felher.itenia vezetijket:vagyelektro, r.ndgneses terekkel ( orv6ny:iram-vesztes6gekkel vagyclielektro_ mos vesztes6gekkel), vagy pedig elektromos 6rammal. (Ha a jelensdg csupZnforr6 g:iz lenne,akkor a h6vezet6s segits€g6vel csak nagyon lassan€s korlltozott m6rt6kben lehetne a vezet€_ keket megolvasztani. ) Az elektromlgneses hevit6s ^z6rt nem val6szinii. mert a ielens€g kozel€ben ill(r emberek kozril senki sem szimolt be crc5sh66rzetr6l, pedig a sok vizet tarttlmaz6 emberi szovetek- rrek igencsakfel kellett volna melegeclniiik.Tovdbbigond, hogy jelent6s m6rt6kben csak a foldelt f€mtdrgyak kiirosodtak,-a ft)lcleletlenf€mtdrgyakm:ir kev6sb6. . Eppen ez6rt a legval6sziniibb feltev6saz,hogy a g6mbvilldm- bcjl kibocs:it<xt nagy mennyis6gii elektromos tolt6s a .,felel6s"a roncsoljsok6n. Ildr a k6rdds itt mdr csaknem mesoldottnak l.itszik. crdemesazirt konkrct szimitisoklr is rcqcznr,ink. Egy dtlagos,riz cenrim6rer strgarugdmbben tirolhatti elekt- romos rolt6s €n€ke ugyanis nem haladhatiameg (ha a gornbot levegci veszi koriil) a k6riilbeliil h:irommilliomotl coulomo irt€ket, rnert enndl robb r6lr€s jelenl6te eseren szikrakisiiles i6n l6tre, 6s a rolt€sek elhagyj:ika gomb feliilet€t. Kiszirnithat6 az az elekromosenergia-mennyiseg is, amir a gombben raktd- 4>
 • 23. rozni tuclunk: korlitbelul 0,6loule. Ez na:lon kis €rt6k, mcrt ez zckr6ntblil, ^7.ut1n firhosrin a falha srillveszterr J. vezeta,ker. A1 joule energiivallchet megolvasztani koriilbeliil 0.4ktrbnrilli Iolw>s6 oldalfit levt1 ket szobzikban nt a vezetakckbe scrn a se n.m6ter elurniniunt()t. kiibmilli 0,2 rndter rezct val+0.I kobrnilli- lrlligit<itestckbenlienl csett k.{r.A villimh:iritri a toronv eszakimdtcr acelt. i*)ilv.inval(i,hogv ez ( a vezet6kek vastagslg:it<il oldalin volt. A paplak a reml)l()ntr(ildclrc van. Kcs,li-,hsemftigg(ien csakneh:iny millimeter hosszirvezet6kmegolv2szlr- ) tLrrltuk nteglllapirani,trog az €szakr oldalon levezetett elektro_szihirz lenne el69, pe dig ennek gl ekren rt tiihh szrzszoros r-agy rrx)ssig (ha ugyan a villimh:iritri vezette le) ntikent iut<xt atobb ezerszerei.6it6k4vel lehct telalktrzrriEzek:r plohl-rmlk rcnrpl<;m dilioldalira, a papl.lklt,,l runt1rl)nthr ztrti villany- J .eteszik a fiz,lkasz:tmAtt 6rclekess€a ,elens6get,s n.reg<lldfsuk czct6khcz. A be-csapricl/rs olvan szagot drezriink, ntintha utaineg/ dh^lin nem eg)szerii, ila. liipor robltanrvolna fel. A rorony csereppelfedettsisakl:irrila , -"g}^t- megfiglel6sek koziil kevelsolvan ran, ehol rrrbirarr;isut:ineg,vetlencserepsem hi:iny.zott.repiil6gepeken okozott valamilyen kart a ielens6g,a szovjt:t €snlalgatiesetleirlsok kozott ezek gvnkoribbak, s-szinte mit-rdig lj()ntos ke.dis, hogy a kis irm€16i(i gombvillim hogyan tirolhatort ilyen sok ,-lcktromosenergiiit.bbsi,imolnak szokatlanuler6s elektromos hatlsokr<il llyeneketn€ha az I iFo-megfig.vel6sek kozott is talalunk, s a k6t megfigle lescsonort osszevcr€se szimos 3zonosvonit mutxt . let,tl kelte: 19t)6.jtilias. Szdmar t -j9/a. J. Peter, Budapest Elektromos hattkok - j6 id6ben uagJ/felbdsid6ben Er6sdramri technikival foglalkoz6 m€rn6k ragyok, s kor:ib_ btn mAr hallottam a gombvill:imokr6l. igy amikor t alllkozram rcle, f6lelem ndlkiil n6ztem v6gig.E. Istven, Sikl6s 1980-ban, egy nydri napon rorrenr. Aznap esett az es6, a rr6v6nyzet m6g el6g nedve.svolt, a leveg6 pirat:Ntalma magas. 1955 nyarAn a sikl6si reformdtus templomot- €s paplakot Iigy csalldi h:izban lakunk, a padl6szint csak pdr cenrimdterrelg6mbvill:imcsap6sefte. Egyik nap este nyolc ora koriil, a vihar rrragasabb udvar szintj6n6l. A konyhdb6l 6ppen a szobitba azElvonuldsaudn, egy nagyobb labda nagysdgri g6mb ereszkedett nrentem, amikor szembetalllkoztam a,,iovev€nnyel". Mintmeglehet6sen la-ssan torony csilcsAra. a Amint a torony retejdn rnindig, most is enyhe l€gdramlis voh a szobiban, merr nyirvatdv6 villdmh:irit6 r€zcsricsdt el6ne, felrobbant. A robbanis volt a beidrati 6s a szobaait66s a szoba ablaka.A gombviilemhangja valamivel er6sebb volt, mint egy k€zigrlndt6.-A huszon- rr.rellmagasslgban nyitott ablakon it lott be. Lassan a mozgorr,nyolc meter hosszri vill6mh:irit6 eleget, 6s darabokban sz6rti- li(rrtilbeliil rigy, mint egy sdt1l6 ember. A gomb ritmdrdjedott sz6t a szomsz6dos portakon. Az eramiites ugyanakkor lizenk6t-tizenn6gycenrimerer lehetett,enyh€n s:irg szinij vok. akiszaggattaa templom falba siillyeszten, pfv{f- szigetelesf I lalad:isa nem egyenes vonalir, hanem enyh6n imbolyg6 volt.vezetE-keit A vildgit6testeknek,csilldroknak, falikaroknak 6s is. Mintha 6nmaga__koriiliforg6 mozgdst is vdgzen voina. ngyl6mp6knak nem lett semmi bajuk. Miutan a templom az atamot lrillanatra megAllt az orrom e16tt,ralin k6d€;6snvire. Ekkora piplakb6l kapia, az 6tam ttia az elekromos- kfibelen At a folkidltottam: ,J6, g6mbvill:im!" Feles6gema i<onyhiban volt,paplakba vezeteli, ahol el6szor az 6ramm€r6t szakitotta ki a fali Irallotta a hangomat,s6t a gomb keltette hangjelens6getis, de 46 4/
 • 24. mire beiott, a gombvilllm mlr eltiint Kiiltisomat kovetSen a sz6nyegen semmi nyoma nem maradt a robbandsnak. A k6tgonrbvillirm mozgesa ftilgyorsult, a falnak iitkozott, 6s onnan embernek sem lett semmi bata.A robban:is utrn a telefonkoz-hangos serceg6ssel visszaveri)clott.(Ezt a lnngot hallotta a pont szobajaban lev6 keze16elmondta, hogy a telefonkagyl6b6l oan v()lt ez a hang,mint ha forr6 zs(rbaegy cseppfelesigerr-r.) hewen-nyolcvancentimeter hosszt ldng csapottki. Bementiinkvizet 6ntendnek. Az titkilz6s utln a gombvillam a nyitott megn6zni.A telefonon nem ldtszottsemmi, de a szobabanegenszobaajt6n,majd a beidrati ajt6n dt elhaglta a laklst G)orsan szag terjengett, amit pillanatok mrilva €rezni lehetett az egdszmegforcLrltam,igy nr6g llthattaln, amint tavozisival egy id5ben 6ptiletben. A telefonkibel nindenritt el6gen, a k6sziil6kekszi*a csap6dott ki az egf ik konnekt<)rb6l. A gombvillim lraszn:ilhatatlannlvlJnak. telefonszobaajrajanyirva voh. (Ez a Asebess6g6i ekkor egy er6sen eldobott k66hez tudnd.mha.sonli robbanAshely€t6l a negl..edik szobavoh.)uni. A gaa)asigk6zponti telepe el€gg€ .,vill:imilrta" hely. N6hdny iwel azel6n minden 6piiletre, ig1az iroda€piileffe is villdmhl-A la61 kelte: 19t]6.jrilius. Szdma, 142. rit6t szereltek fol. Mellene kozvedeniil a nagy rldi<iad6 anten- n:ii;in is volt vill6mhdrit6.I( Jinos, Nyirlugos A leudl kelte: 1986. szeptenxbel.. SzAma: 272lcl. 1973-banllttam gombvillemot a Nyirlugosi Allami Gazdasig6prilet6ben.Augusztusv6ge lehetett, delid6ben, talin f€l 6riral N6v n6lKil, Nagyhajmiisew zivatar uten. Es6 mer nem esetl, 6s el6tte is csak nagyonkEves.Rz Allami tsiztosito egy munkatdrsa iott a f6agronomu- 1986irinius:iban€szleltema kovetkez6 jelens6geket.tiszakaisunkkal velem szemben a folyos6n. Ekkor rettem €szre,hogY a poftesk6nt dolgozom a nagyhajmdsi szarvasmarharelepen. Esrenyitott folyos6ait6 el6tt eg gombvilldm ,sdtfl el" a sz5nyegen. t3-t6lreggel 4-ig tart a miiszakom. A jelensdg napj:in gyonyorii,Felugrottam, 6s a m1sf6l m€ternyire lev6 ajt6hoz l6ptem. csillagos este volt, felh6nek nyoma sem litszott az, 6gen.Ek6zben epiy jellegzetes, sem llem 6les, sem nem tompa Szokdsos munkemat 6s kdrutamat elv6gezve bementem azcsattanls hallatszon az aita)nt[1,6s mire rljra llthattam volna a 6piiletbe a telefon mell6. N6h:inyperc mtlva menr-rydorgdshezgombvilllmot, elt6nt, elpukkant, fdlrobbant. Semmit nem gtri hasonl6, tdvoli morg:isra 6s recseg€srefigyeltem fel. Kindztem,iort rneg,fiist sem keletkezett,csakvalami alig- 6szlelhet6,k€kes de az 69 m€g mindig csillagosvolt. Ugy gondoltam, hogir viharkodszerii valami, ami pillanatok alatt eltiint. Atnenetileg en1he van k6sziil6ben, ez€rt a telefonszobdb6l az 6piiletbe menrem,zsibbacllsfdl6t€reztem, de ez gyorsan e lmtlt. A biztosit6s es a hogy ellen6rizzem, minden ait6, ablak be van-ez6ry^. Abeilratif6agron6mus kozben gXorsan beldptek mellettem a szob:iba. ajt6t kulcsra zAnam, hogy ^ szel ne tudja kitdpni. Meg kdr ait6tElmondtd.k, hogy elSrtiik iott be a gomb a fol)os6ait6n. A csuktam be magam mog6tt, 6s a harmadik szobaba mentem.z(iny(genment fel6jiik.tA ftrlyos6rt ktrentitburkolrt volt. ezen Alig 6nem oda, amikor az 6piiletben a villanyok kialudtak. A pedig sz6nyeg. 6k is tiz-tizenk6t centimeter ltm6r6jfnek, ) ki.ils6 vil:igitis viszont viltozatlanul mindeniitr egetr a villany-ifrgisv<)r(;s szin[inek s eg6szen tompe f6nyiinek ldndt. A oszlopokon, s egy kicsit megvildgitotta^ szobatis, ahol 6ppen biztosit6 munkatdrsament elol, 6s nem tudta, hogy mi az, amit voltam. Ndhdny mdsodperccelMutan,hogy M epr.iletvilagirrsa lat. Kit€rt el6le, de ahogy ellepett mellefte, kozvetlentil mogdtte, megsziint, rettenetes morailassal 6s lecsegdssela z.aft ^jt6rr a f6agron6mlls el(itt egy meterre a gombvilllm felrobbant A kereszttil egy futball-labda nagyslgt1 sArga szinil gomb gurult 48 49
 • 25. m6gis jtil megfigyeltem.Nem tudom, hogy van-esirlya egy ilyenbe a n6i olt6z6be. TSlem m:isf6l-k6tmeterre lllt meg. En nem gombnek, de azt gondolom, hogy ennek lehetett,merr amikor amertem megmozdulni, s a g6mb is dllt egy helyben. Ez n6hdny lAmpa Agait6l leugrott az asztalra,az ott lev6 csaknem egykil6spercig tartott, MLan elliint nyomtalanul. tltdna mag6t6l felglul- hamutart6 .,feldgaskodon" 6s - nem tudok jobb sz6t 16 -ladt a villany. A vill:im ^zofi ^z eiszakansem a telepen, sem a tdncolni kezdett. Olyan vok az egdsz,mintha valaki az okl€velk6rny6ken nem okozott kirt. Az €ileli6rok k€s6bb etiottek, es teljes ertSb6l egy poharakkal megrakott aszmlra csapna, 6s amegkerdezt6k, hogy mi volt ez ^ n gy zngas.Azt hittek, hogy poharak felugr:iln:inak,osszecsorrenn6nek. lamilyen repiil6gep hajtott v6gre k€nys zerleszallasl Elmond-tam nekik, hogy dorgds €s villlmlls volt, de 6k nem hitt6k el, A leudlkelte: 1987.junius. SzAma:331.mondvan, hogy egy felh6 sem vokaz egen.A velt UFo-ielens€gekn€l is el6fordul,hogy az iranJszolgirltatiis rovid id6rekimarad. S.Sindor, Ercsi Szdmrl:30 1lb.A leudlkelte 1986.szeptember. 1987. jtnius 29-€n €jszakaa szomszedosvizmiivek fgyeletese hangos,b[g6 zaira figyelt f6L,amely egyre tfvolodott. Ekozben a fiamdk arra 6bredtek, hogy a szobdjukban vildgos van. Azr tapasztaltbk, hogy a f6lvezet6kkel(tirisztorral) mfkodS, szenzo- KassaI( J6zsefn6, ros kapcsol6val szabAlyzott csilldrban kigyulladtak az izzok. Kikapcsoltdk a l5:npiq de u tira mag:it6l visszakapcsolt. Az 7970-es 6vekelej€n egygyonydrii,meleg nyari nap uten Amikor irira kikapcsoh:ik, udna mfu onmagitol nem gyL.rlladtestetiz 6r"raiban a sz6 legszorosabb €rtelmeben a denilt 6gb6l fel tobbe. (Hasonl6 esem6nyek iAtsz6dt* le a szomsz6dosj6tt a villemcsap:is. kis ^szt^l^al, Egy k6zel az ablakhoz €ppen hdzban is.) A lakisban lev6 hlrom digitdlis 6ra egyidejiileglevelet irtam. Az ablakokat becsukam. Az asztalka mellett a t elromlott. kz azoa eltelt egy h6napban az egylk n6r magAt6legykr6mozotthangulatltrmpa, melynekharom l6bafag6mbok- megjar,ult,de a mdsik ken6 rov:ibbra is rossz. Az 6rlsnAlben vdgz6d6tt.A ltrbak egy meter magassagban kapcsol6dtak kidernlt, hogy nem az elemekkel van baj, hanem maglval a6ssze, volt a villanykapcsol6 itt is.Az asztalt hat millimeter egy f6lvezet6sszerkezettel.vastagsagri iiveglap boritotta, 6s a levelpapiron kiviil csak egyneheziiveg hamutart6 rajta.Semmijele nem volt kdzeled6 ellt A brlg6 hang jellegzetes kiser6je a giimbvillimnak. Irt - noha maget aviharnak, amikor €les csattaftishallatszott,kozvetleniil az abLak ielensdget nem littek - kdrs€gtelen, hogy " hitz k6rnyek6n gitmbvillam al6l. Ezzel egy id6ben hatalmasf€nyess€glett a szob6ban,a ,,ifut". Ezt tlmasztia aI az is, hogy nemcsak a hel6zati, hanem az elemmel miikod6 szerkezetekis gyakranelromlanak a ielens€ghatesera.villanyvezetdkb6l, falb6l kiiott a villdm.Felszaladt hangulat- a aldmpa mindhdrom lirbAn,koz6pen tal6lkozott, majd tovlbb a lelefonbeszdlgetds,ldmpaerny6kdn 5t az asztalra ,,ugrott", ahol mintegy hrisz I 987. iulius. SzAma: -l-j5.centimeter 6rtn6fti(t gdmb k€pz6d6tt bel6le. Olyan volt, mintegy j6l kifenyesiten eztistgoly6.T6lem alig egyarxznyira 6lk meg az ?Ls?.^lon N€hiny pillanatnyi mozdulatlanseg uuin leug- rott a f6ldre, eseltrinta konnekorban,ahonnan kiiott.CsodAla-tos jelens€gvolt. HabAraz egdsz csaknagyonrovid ideig tartott, )U 5l
 • 26. Elektromos batfu - ziuatar idejdn Kritert nem tallltunk. Kivancsisegb6l megn6ztemegy mdgnes- sal, hog,vm6gnesezhet6-e a kerftriaszeni an,ag. taldltam, ez Azt hoga mdgneshozz.Atapadt. Akornyez6 talajt,amit nem 6rintertM. Gyorgyn€, Budapest a gombvilldm, nern vonzotta a mdgnes. A talai vorosesbarna volt, tehdt lehet hoprytartalmazottvasar,de az biztos, hog1,.tz.ta 193t1 jirliusdbanegy zivatar alanton6nt a kovetkez6eset.Egy r6sz6t nem vonzotta a mlgnes, amit nem 6rinten a gombvilllm.hatalmas csattands utdLn kdlyha mellett egy teniszlabdanagy- a Az eset kezd6d5 viharban t6ft6nt.slgri gombvilldm jelent meg. A belseje k6k volt, 6s r6zsaszin Erdekes, hogy a keramiasz€r(en dsszedllt forr6 por er6sen felmignesez6-burok vette koriil. (Ez igy egytitt lil:is szin(nek l:itszon.)Ahogy dott: ezt laborat6riumban tal6n nem lehet el6illitani, mert a magas h6mer-keresztriltrncoit a szobAn,megillapodott egy plllanatra a szoba sekleten a ferromignesesseg megszfinik.kozepdn l6v6 asztalon,majd kilibegett a verandAra6s onnan aszabadba. Hatfsdrakiolvadt minden biztos(t6k,6s a villany6ra is A lerydlkelte: 1987. szepternber.Szdnxa:220/c.tonkrement, lram n6lkiil maradtunk. Ezutdn mindig erSsfejflj:ist kaptamvihar utin. T. Lriszl6n€, P€csA gitmb kortil megielen6 aura f6leg gyenge vilegitasnel figyelhet6 meg. 193O nyarinP6csettegykiskocsm:ibahtiz6dtunk be a hinelenA leudl kelte, 1986.jtilitts. Szdma: 89. kitdrt zivararel6l. Akocsma talln 5 x6 merereslehererr.Az egyik ablaka 6s M ^ltaja nyiwa volt. Egyszer csak dszrevettem, hogy e€ly nagy, sArgaszinii, tizenot centimeter itm€r61fi fdnycsom6H. Laios, LAbatlan l-rull:imzik be ^z ait6n, llland6an vAitoztawaalakltrt. Amikor el€ne a jobb oldalon lev6 villany6r:it, hatalmasat csattant, 1972 nyarin az NDK-ban dolgoztunk szerel€si munkin. A sT.Ikrazotr. Er6s f6ny villant fel, maid minden villany kialudr, skozelg6 vihar el6l bemenekiilttink egy hdz nyitottvetandS1aall. most mdr mindenki haldlos csendben figyelte a sot6tben j6lT6lnnk taldn hriszm6ternyire, a fold felen kdrtilbeliil egy lAthat6, sirga szin( gombot. Az lasst, hullimz6 mozgdrssalmdterre el€g nagy,nyolcvan-szitz centimeter atmer6iii, gomoly- k6rbement felettiink, 6s mindenki megkonnyebbtildsere96, vordses-k6kes, szines gomb jelent meg. Mondiam a koll€- csondben kiment az ajt6t1. Kozvetlemil a fejiink felett libegett el,g6,knak, hogy ez g6mbvilldm. Ok azt vAlaszoltdk, hogy csak de meleget nem drezttink, 6s senkinek semmi baja nem t6rtentporfelh6 lehet, mert nem villdmlon. Csak serceg6 hang hallat- az ileds6genkivril. Megn6ztrik,hogy mi tort€nt a villany6rdval,szott rdvid ideig. Kis id6 mflva a gomb az ott htiz6d6 de annak csaka hely6t tallltuk meg, s az elszenesedett vezet6k-villanyvezet€kekkoz6 kriszott, 6s ott hatalmas robajjal sz€trob- csonkokat.bant. A vezet6kekszinte feh€ren izzottak,€s azaluminium apr6cseppekben,szikraes6kis€ret6ben hullott a foldre. A vezet6kek A leudl kelte: 1986. okt6ber. Szd,ma:260.nem izzotuk fol teljes hosszukban,s csak egy kis r6sziik olvadtmeg. (Szigeteletlen,35 mm keresztmetszetiialuminium l6gve-zetekt6l van sz6.) Az es5 utin megn6ztiik a gombvillimkeletkezdsi hely6t. e talaj ugyancsak meg€gen, osszetapadt. <) 53
 • 27. P. Ferenc, Budapest L. mdrno( Budapest Solwadken mellett €15 rokonaim szamoltak be nekem a 1987.mdius 6-1n d6lutin zivar^r rdrt ki Budapesten.AVoroskovetkez6 esetr6l. Hadsereg ftia egyik lak1-sltban 6ppen tataroztunk,amikor arra 1980.i{ilius 22-€n d€lurAnn6gy6rakor, nylri zivataralkalml lentink figyelmesek, hogy egy futball-labda nagys:igri, feh€rval, furcsa dolgok jdtsz6dtak le hlrom, egym6shozkozel 6116 fdnnyel vil:igit6, gyorsan mozg6 gomb szalad be a laklsba ah:lzban. Nagyn6n6m, S. Ferencn€ otthon tart6zkotJott, h6za padl6szint folott rigy k6t m6terrel. Az egyik szekr6ny tetej€r6lkoz€ps6 szobAyban az ablak mellett rilt. Az 6t fel6li szoba zArt egy viv6kard hegye nlult ki. A gomb ,,odament" a kardaitaja fel6l er6s csattan1st hallon, aztdn egy tizenot centimeter hegy6hez, 6s ott egy pisztolylovdsre eml6keztet6 d6rren€sselatmer6j:6 pardzsgdmb t(nt fdl, 6s k6t mdter magassdgban eltiint. A lak4sbanl6v6 telefon zsin6rja n6h:inyhelyen el6gett.Anagyon gyorsan k6tszer kdrbefutott a szoblban, maid a zArt szomsz6doshat lakdsbanaz elektronikus berendez6sek(video,ablakon 6t eltfint. Ekozben 5 :iramiltdsszeriibizserg€st6rzett a hifi) el6er6sit6i tonkrementek.jobb kez€ben. A hAzban a villany6ra automata biztosit6kaki€gen, z:irlatos lett a hidroforszivattyri kondenzltora, ki6gett TeIefonbeszd ds, 19 87. m.djus. S dma : 3 3 6. lget z n5hfiny izz6, €s a szobdban kdrben kormos csik keletkezett afalon. A t6le nem messze lev6 hlzbar:t egy veranden v6gigfut6 D. Ferenc,Budapestpariizsgombot l6ttak. A koz6ps6 hlnban, ami talAn a ielensegekkdz6ppontja lehetett, a zivatar ldeien nem tart6zkodtak otthon. 1968 nyarln M6lyk0tra utaztam6desanytrmhoz. elmondta, 6Az esem6nyek utf.r; talan tiz perccel €rkeztek haza, 6s azt hogy n6h:iny n pia egy nagy zivatarkor csoves r6di6ia tonkre- tapasztakitk, hogy a padltrsr6l levezet6 t6v€antenna kdbele ment. A vihar alatt, amikor meglehet6sen sdtet volt, az anten-le6gett, nyomvonala ment6n kormoz6dS.s lfrszon, A hdz osszes nadr6tot k6vewe megjelent egy harminc centimeter 6tm€r6i(r,ablaka 6s az ajt6k tivege kitort, m6ghozzAklfel1, az iivegszil:in- f6nyl6 gomb. Lassanmegkdzelitette a rddi6t, majd nagy csatta-kok az utc:in, illewe az udvaron sz6r6dtak sz6t. N€melyik ait6 nissal felrobbant. A redi6 ezuten tzemkeptelen lett. Amikor abetdtlemeze is dsszetort,A szobik faldn koriilbeliil k€t mdter r:idi6 hdts6 fedeldt leemeltem, llnam, hogy teiis-tele van azmagassdgigkormoz6clls nyoma ldtszott, a zirt szekr6nyben eg€sz kdsziil6k a kondenzdtorokb6l szArmaz6 sztaniolcsikok- 16v6,papirba csomagolt €tkdszletcsomagol6papiriaelszenese kal. Ezek a kondenzdtorok k6riilbeliil h6rom centim6ter hosz rJett, izz6k ki6gtek, a villany6ra tonkrement. A t€v€k6sznl6k az szriak, egy centim€ter Atm€r6i(rek, piros vagy fekete kartonbu- felrobbant, s leesettaz 6llvdnyr6l. rok veszi koriil 6ket. Kapacirisuk 2 6s 47 nanofarad k6zt vilrozik, de van k6zttik 100 nanofarados is. (A k6sztl€k egyfrdekes, hogy gyors mozgis eseteo a,elens6gfgy megy et a targyahon,hogyazokon nem okoz kirosodest. 1967-esVideoton modell volt, melynek nem volt foldel€se €s elvAlxzt6transzlormliora sem.) Eg6snyomot nem tallltam aA teudtkelte: 1986.nouember.Szdma:297. r:idi6ban, 6s a csdvek is 6pen maradtak.Az antenna huszonot- harminc m6ter hosszli volt, 6s a hdzon kivtil, egy fiihoz kotdtt€k ki. 1986. jrtnius. Szdma: 346. Telefonbeszdlgetds, 5+ 55
 • 28. N. Jen5n6, Abony nrink.) A t€v6 antenndjdnakdr6tja megolvadt 6s az antennen is tdbb olvadisnyom l6that6.Erdekes,hogv abban alezArt szobi, 1987.jtnius 27-€n este fdl nvolc tdjban er6s zivatartombolt a ban,. ahol a. falat kifrirta a gombvilldm, az asztalon hagy,ramkornydkiinkon, g1akori villiimcsrpdsokka Eppen az ablakon L n6h:iny papirlapot 6s k€t szinesujsigor, melyek nvomiianulbfn"rultamkifel6, amikor 6szrevettem, hogy a szemben16v6hiz j eltrintek. A?.egeszlakisban ki kcllett c.serelni villanyvezet€ke-t6v6antennlja koriil valarnilyenr6zsaszinrif6nl.gomolvagalakul ket 6s a konnektorokar is, mivel tcjbb helyer-r megolvidtak.ki, rnajd elinclul, €s a leveg5ben a hlnunk fel6 tart. N6hiny A kornr€ken tobb hdzbankime r-rtek abiztosit€i<ok, n6l"r:iny 6spillanat mtilva a jelens€g eltiint, s talAn riz perc mirltdr-rrijra hellen a bojler is ki6getr.megism€tl6dott. F6ltem, itmentem a mdsik szobfba,6s becsuk-tam magam mdgott az ajt6t. (A l:rkfsunk osszesaltaia6s ablaka Helyszhti szenrle, I 987. jtilius. SzA?na:376.egydbk€r-rt zriruavolt, mert hrtottunk a villlmokt6l.) A m6sik isszobdb6l eg)szercsak azt vettem 6szre,hogy nagy dorren6s 6scsattanas utan egy talln 6kl6mnyi gomb idr kdrbe az el6szobi-ban, 6s tompa, pufog6 hangokatad. Ott ment kortil a falon, aholvillanyvezetdkvolt a falba si.illyeszwe. gdmb odament az egyik Avillamos eloszt6dobozhoz. Ezt nagydurrands kovette, 6s s6t6ts6gborult a szoblra. N€h:inypillanat mtlva valamilyenftlrdshozhasonlcihangot hallottam a szomsz€dszobib6l, majd ism6t egynagy dorrenest. Amikor bementem a szobaba,mindenritt port6s fiist6t littam. K6s6bb a kdvetkez6ketvettiik 6szre:aszohlaajt6uvege kit6rt, 6s darabokra tortek a szoblban a kiilonb6zdrivegtlrgvak - poharak, pllinkisiivegek - is.Atelevizi6 antennd-jdnak mennyezeti bevezet6nyilAsAn,a ly.rk sz6l€n kormosperzsel6d6st leheten htni. Az anrennatobb helyen megolvadt.A falon k6t hellen mintha kormoz6dAs ny<tm{teszleltiik volna.A t€v€ tonkrement, a bemen6egys6g le6gett, a nyomrarotr:iramkdr paneljdb6l pedig tobb ellenlllas hilnyzotl Egy ellip-szis alakri,3 x4 centimeteres,fitrt ukat is tallltunk a vakolaton.A furaton olvadlsnyomot nem tallltunk. Ahogy a gombvilllmkifrlna a falat, el6gene a mtanyag villanlvezet6ket vezet6bergmancsovet. Az aluminiumvezetdk is a falban mindeniittmegolvadt. A lakf,sbana konnekorok n€hfi-ry helyen kifordul-tak a falb6l, 6s az eloszt6dobozok teteie is hi6nwon. Azel6szobdbana cseng6 darabokra esett,s amig a gombvilllm ottj:in, k€tszer is megsz6lalt.Tobb biztosit6k is ki6getr.Avillanyoranem ment ugyan t6nkre, de elromlott. (Alland6an forgott, smost tobb ezer forint 6rt€ki villanvszdml:it kellene kifizet- )o
 • 29. Biol6giai hatisok Amikor 616szeraezetteI taldlkozik a gdrrtbuilldm Az ebben a feiezetben megfigyelt esetekn6l tobbnyire i6lmegfigyelhet6 az elekromos aramiites hatisa, de ez onmagA 6ban nem mindig ad kiel€git6 magyarinatot aleirt esem6nyekre.Az lilatok p€ldlul gyakrabban 6s kor:ibban meg6rzik a g6mbvil-llm felenl€t€t, mint ^z emberek. (Ez bizonyhra a feilettebb6rz€kszerveik miatt lehets6ges.)A tart6s feif:ij1sok,hallds- €sbeszddzavarok kordntsem irhat6k egy6rtelmrien elekromos nt1 n nn n LIvagypszichdshatisok szitml^iiLta, el6fordultak- mai ismerete- s nF EIinkkel nem €rthet6 - ktldnleges esetek is, melyek mapryarAza-dra mfg vdrni kell. A fokozon alusz6konysdg,dlland6sult pszich€s zavatok az v v [, IUFO-megfigyel6sekn6l is tapasztalhat6k olykor, de mindenesetben csaka megfigyel€sutdn l6pnek fel.Sz.Elemdrn€, Veresegyh6z Ezt az esetetnem szemelyesenlittam, hanem k6zeli ismer6-sommel tortent Szegeden, 1926-ban. Egy szombat d6lutinszokatlanul feket€re borult be az 69. Ismer6som, egy 6zvegyaszszony, tizenhat €ves fival a vihar e16l a besotedtett hAl6szobA-ilba ment. Fia lefeki.idt a kett6s csalidi igy v6g6n keresztbe6llitott hever6re. Hinelen nagy csaftanasutan a r6snyire nyitott A..J6zse{Vasldtablakon g6mbvilllm iott be a szob:iba,€s megolte a fi:it. 1986-februir 12 6n hajnalban talilkr>ztam gombvilllmmal. aA leudl kelte: 1986. rnhius. Szdm.a:38/c. egr <irakor arra 6bredtem, hogy a kutylink icie.qesenes n! ugtalaltulcsaholnak, ncm irgy,nrint entil<or de idegen jdn a 58 59
 • 30. hlzhoz. MAr €ppenfel akartamkelni, hogy lecsendesitsem 5ket, azr mondtzik,e[6gett. Mellette, a iAsz.ol sz6l€n r.ilta felesdge,dezunikor egy lassantlsz6 f€nyl6 gombot ltrnam a feles6gem lgya neki_semmi baja nem let. A ielenl6v6k koziil senki mdi nemfel6 kozeledni. A gomb az Ag.tv€ge felett olyan benyom6st tett s6nilt meg, ds nem dreztrink semmit. Annyi ideig tartoft azr:im, mintha egy feh6r kutya kriszott volna fel oda. Mivel akkor cgdsz,mintha valaki uglanr,igyegy labd6t dobort volna a falhoz,m6g volt egy fekete-feh6r foltos kutydnk, hirtelen azt hittem,hogy ^z iott be valahogy,€s fel akar mlszni az.{g1. Fel€ nigtam a. A lettdl kelte: I9t)6. ruijus. Sz/tma: 4O.a leveg6ben, de semmi vony(tzist vagy a kutya ugr{s/Lnak zaiittnem hallottam,viszont a ldbujiaim iszonyatosan megf:iidultak.Anaglujjam melletti kdt uiam s6rrilt meg el6g csirnyen. Ezt B. J6zse{ Budapestk6vet6en szinteazonnal a mogottink l6v5 istall6banmegvadul-tak a lovaink, toporzdkoltak €s Alland6an nteritettek. Nagy 19.14 nyarin, tizenk6t 6vesenk6mrivesekhezmentem dolgoz-nehezen kibicegtem hozzdjuk, hogy megnlugodjanak. Perszea ni. Jtnius 1,4,6nd€l kdrril hatalmasvihar kerekedett.folwono_papucsomba is alig tudtam belebtjni a f:ijdalomt6l. Amikor san villlmlott. Olyan er6s volt a szll,hogy aziitit^sok, ameivekenbejottem a lovakt6l, a feles6gemmel taldlganuk, hogy ml dolgoztunk, mozogni kezdtek. Ez6n iiJdtemben f..jiril." e,lehetett ez a jelens6g. A l:ibfejem id6k6zben megdagadt 6s ATikor az egyik iltAsmellett szaladtim,ldnam, hogyzoldes szin( len, utlna az uii^im koze lllAra vakozolt, fi:4d :.,t!:,j3,ln u,i lany,rat:inegym€ternyireh6zt6l. ;ll1,li leherrem tole, amikor a Csakn1hAiybefeketeden a k€t ujjam €s a nagluiiam fele. Az uiiaim m6g most repesre :q a nagy sot6ts6gbenegyszer csaksem hajlanaktokdletesen,6s a nagtruljamon k6rom felsS r€sze a Iralvlnyk€ken villant valami. nelndllem. 6s 5ritui a%i.enesseta mai napig sem n6tt visszaa koromAgyhoz.(Az orvoshoz nem abban a.pillanatban egy futballlabda nagysdgu,halvriny gOmbmertem elmenni, men a csalldon kiviil senki sem hitte el a I csapoft le az illAsra. Az 1llvtrnyzat nrgyibtij;rt osszed6jt. Er,toftenetet.) I tovdbbszaladtam.ahosszti, deszkdb6ii<€szttliistdllOba.e sz6l (xvan eros volt, hogy lerepte az is6ll6 tetei6r.Amikor eltilt aAleudl kelte: 1986.mdjus. Szd.ma:39. vrnar, vlsszamentem,meft tudtam, hogy a lAny a romok alatr varr.. Elcikerrihmeg ket ember. en mo-n.lum nekik. hogy mi ki a tan)l. Valakihivra a ment6ket,ae itanyD. Ferenc, Budapest l::i::ill.,. i.r-","1i.k nr:rr halotr volr. A menr6k sz6tnyitottik a bltjzAt, s ldtl,rat6 voli, h(.)gya egy I _n1akszirtfetcll vastag6g€si csik hnz6do;r,[Ele. A 1938 nyarin, kukoricakapdlls kozben, a kora d6lutdni 6rik- I lrrrt:rnolyan rajzolatavolt a csiknak,mint a fagyoker,s ez mindban l"ratalmas vihar tort ki. Egy iires okdrist:ill6ba menekiiltiink [g6s _nyomavolt. Erthetet.lenaz eg€sz,mensemmi -J"g.,e16le.Ott ki erre, ki arra letilt vagyleheveredett.Tdbben a j:iszol vagy_l6gnyomlst sem 6reztem,pedig hdrom lep6srelehettem asz6l€n iilve, llbukat l6gawa besz6lgettek. Nagyon nagy vihar gi)mbt5l.volt, a villlmlfuok olyan srirrin kdvett€k egymlst, hogy szintefolyamatosan fdnyess€g volt. Egyszer csak a vlhar kozepet{izn a A lea6l kelte: 1986. mdjtts. Szd.ma:4 t.nyitott ait6n egy fei nagysAgir tiizgomb ioft be, egyenesen aszemkozti falnak, majd onnan a jlszol sz€l€n til6 egyik f€rfinakvAg6dott, azrAnmegszfint vildgitani. A f€rfi sz6 ndtkiil lebukott afdldre, 6s meghalt. El volt kdkiilve vagy feketedve.Az orvosok 60 61
 • 31. T. Viktor, Mbaszentmikl6s tet6terbex meggluilon egy napraforg6feiet. A szarufa egy kicsit megsdnilt ott, ahol feltrint a gomb. Azt a nagy dorren€.si,a.r,it a 1938-ban egy nydri h€wdg6n d6lutdn ragyog6 id6 volt. Az keletkez€skor hallottunk, m6g B6k€sszentandr,ison, szom_a€gen csak egy leped6nyi felh6 tlszou.A hdzunkbantdrva-nyiwa sz6d faluban is hallottdk.vohak az ajt6kes az ablakok. Vend6geink €ppen bircsizkodtak.Amikor a kapuhoz 6nink, az egryik vend€g dszrevetiea Sombvil- A leudl kelte: 1986. jtilius. Szdma: 1OO.l:imot. Odan6zriink, 6s ldnuk, hogy az utcai ablak el6n egynegyven centim6ter konili 6tm6r6if , a szivdrviny mindenszin6ben jAtsz6gomb lebegett, mald eltrint a szobdban.Mind- T. Mtfia, Budapesrannyian visszafordultunk, hogy megn€zziik, mi t6n6nt. Ekkoraz el6szobift:d1- rigy mdsf6l m6ter magassdgban- kilibegett a 192,4.milus v6g€n - 6n ekkor voltam tizenot 6ves -, egygomb, €s eltiint a diszn66l kdrtil. N6h:iny pillanatal k6.s5bbegy szombat ddlut:in €iszakaisot6ts6gbeborult a vid€k. nleredt iihatalmas d6rren6st halionunk, s az 6lban mindk6t diszn6 es6 is, de inkibb dorgott,6s 6lland6an villdmlon. Mi a szobamegd6gl6tt. kozep6n iil6 asztalnli k6zimunkiztunk htsommal. Az ablak nyitva_maradr. Egyszer c.sakhatalmas csart;ad k6zepette egyA Leudlkelte: 19a7.jilniu.s. Szdrna:97. nagyobb, de legfeljebb futball-labda nagys:igrlf6nygomb ugrott be az ablakon. Tal6n egym€ternyire meheten ei mellettem a sarokban lev6 Mlyha fel6. Tov:ibbi sorsdt mdr nem tudom,B. Janos,Szalvas mivel eszm6letlenril a foldre zuhantam,elk€kriltem €s megme_ revedtem. A h6t€veshrlgommal nem tortenr semmi, d elrolhant 1929-ben, 6sszel,egy napon igencsakkomor, fekete felh5ket a szrileink6rt. M:isnap d€,lbent6nem eszmdletre, de besz6lnihozott a sz€I. Nemsok6ra zivatarsz kadr a nyakunkba,6mleni m6g nem tudtam. Ezt kovet6en nagyon gyakran el:ijultam, s rigykez<lett a:z es6. A zipor el6l tobben, tahn tizenn€gyen is 6leztem mindig, hogy a szivem ki akar ugrani. A kezemmellehettiink, egy kozeli h z nyitott tornlrcita menektilti.ink. Ezt a Slland6an a szivem tajat szoriroftam. A helyi orvos nem tudortfolyos6r nyolctiz oszlop Bnotu. A tornec kozepeuijdn iilt egy pozsonybanl6cAn anyinn 6s mdg egy n6. Hirtelen nagyot villamlott, amit :..Cit9"l rajtam. K6t h6nappal k€s6bb keniltem k6rhlnba, ahol egy hires szivspecialisu professzor kezelt.hatalmascsattands kovetett.Anyem6katvalami a fdldre nyomta Sziwiguldssal es idegsokkal fdl 6vig kezeltek Nem sok rem6ny,tEkkor megjelent egy piros g6mb a szarufan,€s jott lefel6 az fijztek az €letbenmarad:is omhoz. Aztfunm6gis megmaradtam,oszlopon. (Ez is ahAzkozepdn leheten.) Ett6l az oszlopt6l szdp de sajnos meggy6gyulni teljesen nem tudram. Kes6bb el6g soklassan gunrlt a g6mb a legsz6ls6hoz. lde tdmasztottak egy mezei, frzikai munkit v6geztem, ilyenkor a szivem sokat kiizor,ker6kp:irt, amit 6ppen megfogott az egyik munkds. Azt mdg 6s.m6g ma is ldnoz. N6ha rigy vonaglik, mintha helyet akarnahallottuk, hogy megk€rdezte, hogy mennyibe keriilt a bicikli, vSkoztatni. A beszddem nagyon gyors len, sokszor alig lehetde alighogy ezt kimondta, mlr oda6n a g6mb, €s ez az ember megdneni, irgy hadarok. M6g egy €rdekes tlrnere m;radt a azonnal Osszeesett. orvos megdllapitona,hogy szornyethalt, Az vill:imcsap:isnak I az aramra rendkivril 6rz€keny lettem. p€lddul a f6l oldala megegett. hbgy a gombbel mi tdrtent, nem tlrdom egyszer rigy 6reztem, hogy rAz a tzsal6. Szerel6vel megn€zet_Az itmer6je neglven centim€ter koriili lehetett,6sa szine virros tem, de nem tal6lt benne semmi hibdt. Am amikor 6n Togtam volt. A tet6n egy lyukat vegott- mint k€s6bb 6szrevetttk 6s a P/. 63
 • 32. aztdn.felebredta feles€gem,a fiam, a menyem is. A menyem ismeg a va.sal6t irgy, hogy az 6 kez€hez is hozzi€rtem, cit is kiabilni kezdett, hogy mi az oft a szoba k6zep€n ami le6eg esmegrizta az iram. f6nyes. Odan6ztem €s ldttam, hogy a menyezeft6l lefel6 rthnBeszdlgetds,19t)6. augusztrc. Szdma: 124. !91 _m€terre egy futball-labda nagysAgir, er6sen fdnyl6 €s k6rtil6tte vibrdl6 valami lebeg egy helyben. Az dgyban iilve okollel pr6bdltam a f6ny fel6 titni, €s 6sszevissza kiab:iltam. A f6r"rygomblas.san haladt az ellszoba aitaiafel€. A fiam fel akarta aH. Istvinn€ viflany gyriitani, de nem talAka a szobai kapcsol6r. Ekkor tiszta hirtelen kinyitotra az air6t,es a g6mb alakLlfeny egyszeriien 1946 ok6ber6ben azon a napon holdvillgos, csdncles, tizennyolc 6vesfia aludni elttnt. Az el6szob:ib6l nll6 konyha ablaka nyitva volt aeste volt. 21 6ra konil a szomsz6dunk szabadba. Amikor a fdnygomb kiment a szobdb6l, olvan €rz6-ment az istill6ba, ahol a szarvasmarhdkra a birk6kr^vigyazott €s sem volt, mintha nagyobb nyomdsf levegii tdvozottvoina.Agya a tehenek fol6tt, a i/lszollaldtellenber-r, magasitotthelyen A gombvill:im szine feh€r volt, mint a nap. Bels6 magot nemu5it. nouid id6 mirlva arra ijedt fol, hogy a i6szlgok felugrllnak l6nunk. A kiils6 r€sze a vizben tovagfirfiz6 hull:imokierjed6-6s a tehenek iledten b6gnek. t6tta, hogy a j:iszol f6l6tt egy s6re eml6keztetett. Az eg6sz esem6ny ot-hat mesodperc alafiharminc centim€ter nagy.slgt, tiizes gomb lebeg, melynek tonenheten. Reggiel megn€zttik a nyitott szobaablakon lev6tiz]nt:iszcentimeter hosszri farka volt. Nagyon megijedt Elkez- mfanyag szrinyogh6l6t, de nem tal6ltunk rajta bukat. Az dsszesdett kiabdlni, hogy ,*Any:im,segitseg!" Ezt a kiabAlisr hallottam tobbi ablak 6s ajt6 csukvavolt. Ellen6riztrik a k6m6nvlwkat 6s ameg en, 6s atszaljdtam. Felkeltettem a fiir antet, €s rohantunk kAWa ^jtAiat,de azokar is zna taldltuk. Az elektromoi hel6zat-az istall,6ta. Amikor llmpdt gytiitottunk, llnuk, hogy minden ban sem mutatkozott semmilyen zavar, nem 6gett ki semmi. Azi6sz6e kot6f6ke elszakadi, az trllatok remegnek, horkantanak, egdszs€gemben semmilyen maradand6 viltozlts, kdroso<jd.segyikimdsik k6t ldbbal felugrott a iAszolba.Nem tudjuk, mi6rt, nem toftent. Az eset idei6n a kornyeken nem volt zivatar.de a tehenek elapadtak,napokig nem adtak egy cseppteiet semA fi0 hangjatelieser-r elment. F6l 6v kellen hozzl, hogy suttog6 A leudl kehe: 1986. augcsztus. Szdma: IBO.hangon elkezdjen besz6lni.A teu^l kelte: 1986.jtilitts. Szdma: 166. S. Imr6n6, Kaposvdr 1948-brt H6dmez6vlsirhelyen laktunk. Egy jtlius v6gi na- M. Ferenc, Hem6dkak pon ddlutln hrirom konil hinelen zivarr tort ki. A f6riemmel 6ppen az egyik utcai szobaban iiltrink 6s besz€lgetrtink, amikor 1985 j0liusdban a Herndd-foly6 partian lev6 ,nFral6nkban borzalmas vonyitist 6s sirtrshoz hasonl6 hangot hallonunk a toltottiik a h6w6g6t. Ott volt az egesz csal:id. friszaka az id6 veranda fel6l. A k6vetkez6 pillanatban a feyiink felett l6v6 meelehet6sen pirAs, a vizpannak megfelel6en nedves volt Az hat6grl kordcsoltvas csillir egyik izz6iSt>6lvalam1f6le ablik ugyan nyiwa volt. de sz(nyoghdlo volt raita Mindenki f6ny l€pen ki. Taldn hdrom-n6gy centim6te r Atmdrlit lehetett. Hiromszor lefekiidia t6v6m6sor vege udn 6n is elalucltam Ejiel egy 6ra korbefutona a csilldn, €s amerr6l i6n, el is t:ivozotr. A csilbrban kdriil er6s, eramlit6sszerfi iitdst 6reztem, az eg6sz testem az dsszes izz6 ki6gett, de m:is kir nem roftenr. Kimentiink a elzsibbadt,elg€mberedett. R6miilt killtdssal 6bredtem fol Erre 64 65
 • 33. verandara megn6zni,hogy honnan jott a hang. Ott volt az akkor tlsa drdekdben , mert az esetleg a marad6k 6p szivizmokat is nyolc h6napos, sz6p pulikutydnk , az sitr. llyen fflldalmas hangon. azonnal megSllirhatta volna. A gdmbvill:im fekehet6en €ppen a A kiskutya riz-tizenot percig korben forgott, aztAn kimeriilten megfele16 d6zist a<lta,igy abeteg gyakorlatilag,azonnal meggy6- elteriilt. Sokdig nagyon fAradtnak lAtszon. EnttAn, ha vihar g1.ult.A szerencsdsbalesetidej6n f6nyk6pek k€szriltek azokr6l k6szril6d6n, mindig nagyon f6lt, €s a forgasok is megism€tl6d- az €g€si s6nil€sekr6l, ahol az EKG,k6szril6k a betegre volt tek. Eg6sz 6letdben medd6 maradt. Soha.semkereste a firi er6sitve.(Sajnosezek a k6pek a korhdz iitepitesesordn elkall6d- krtqr k tfirsasiryit, de azok is elkerikek. Ezzel szemben minden tak.) €vben dlterhess6g feil6dbtt ki n:ila, ilyenkor a kis eml6i teljesen A g<rmbvilldmm al val6 taliikozfus utAn Z. Gdcs Gyorgynek-megdtzzadtak Kereste a sziil6sre alkalmas helyet. Teliesen soha semmilyen probldm:ija nem volt a szivevel. B6csben. anyai osztone szerint viselkedett. Ilyenkor vagy kismacskdt, aut6balesetkovetkezr€benhalt meg, 1978-ban. vagy kiscsirk6t szedett magihoz, v^gy egy laLel<babdt lopott el, €s azt d€delgette. A leudl kelte: 1986. jt2lius. SzAma: 179. AleMl kelte 1986. augLtsztlts.Szlima: 197. Nev n€lkiil, Nagyhaimis P. Mafgit, Budapest 1967 nyaftnak egy reggel6n kimentem a nagyhajmlsi tsz cukorr6patdbllifua, hogy a csal:idi m(vel6sre kiadott darabon 1973 nyarAnZ. GAcs Gydrgy fest6mfivdsz, akit el6z6leg mdr megkapdljam a r€pAt. MAr el6z6 nap is ott dolgoztam, s rigy szivinfarkussal kezeltek, ism6t rosszul len. K6rh6zba kellen sz.trmitottam, hogy ddlre befejezem a munktrr. Tizenegy 6ra szelfitani. A Kritvolgyi 6ti k6rhtrzba vin€k, ahol kezel6orvosa, dr. lehetett, amikor megszomiaztam, 6s iftam a t hla sz€l€n, .az Schultheisz Emil, sziwitmuszavarokat €s szivinfarkust elhpitott drokban hagyott kors6b6l. A nap h6tdgra sttott; egyetlen felh6 meg. (Azaz rendkiviil gyenge volt ^ szivizom vdrell6t6sa.) A sem volt az egen. Ahogy on dlltam, kezemben a kors6val, egy beteg eszmdleden 6llapotban kenilt a k6rhia intenziv osztitly- izz6, feh€r villanls szikrizon fol el6ttem. Sem morajld.s, sem 6ra. Hinelen vihar t6rt ki, €s a nyitott ablakon kereszttil egy fecseges nem hallatszott. Eg6szen elvakitott a f6nyoz6n, 6s g6mbvilldm lebegen be az intenziv szobiba Y€gigpanogon az lehet, hogy meg is sz6driltem. Akapfua tArnaszkodtam,nagyon :igyak vasr:lcsosv€gein, maid ,,odament" a mriszerekkel (EKG) kdbult voltam. Nem 6nenem, hogy mi roftenr. Megmostam az felszerelt, eszmdletlentil fekv6 fest6mriv6szhez, es felrobbant. arcomat 6s a homlokomat, de nem sokat hasznalt. Furcsa Z. Glcs Gyorgy azonnal magllloz t6n. Csukl6j:in, bokei1n €g5, rosszull€t €s hdnyinger fogon el. Aztdn m6gis folltattam a sztr6 fljdalmat 6rzett. Hirtelen feltilve mgk€rdezte a mellefte munk6t, men el akartam v€gezni. De negy-or m€tern6l tov:lbb iil6 6pol6n6t, hogy mi tortent. Az :ipol6n6 azt felelte, hogy nem tudtam menni, megint rosszul lettem. El6ttem nem semmi baj, majd elijult. TalAn a l6tvlnyt6l, ralin a gombvill:im messze, a tdbla kozepefel€ furcsa f6nyek vill6dztak. Mintha a szetpattanitsa miaft. A fest6mriv6sz Allapot|ban nagyon gyors szemem sziklzott volna, csak sokkal er6sebben. Ez a tr.izes javulds dllt be, 6s napokon beltil elhagyhatta a k6rh1ztt- A valami engem nem sdnett meg, s6t mintha egy litharatlan et6 sziv€velsohat6bb6 nem volt baj. Kezel6orvosaelmondta, hogy visszalokd6s6tt volna a f6ny forrfs{t6l. Eml€kszem, egyszer a szivritmtszavar 6s infarkus egylittes jelenl€te miatt nem m€g hanyatr is estem. A rosszull€tem fokoz6dott, ez€n haza- mertek elekrosokkot alkalmazni a szivritmuszaYar helyredll! mentem. Le kellett fekddnom. Masnap az orvos semmi baiomat 66 tc/
 • 34. nem taltrlta. Egy h6t mtlva mentem csak irlra kapilni. Nagy I( Rezs6n€, Angyalfold (Budapest)megd6bbenese mre ^ t1bla kdzepefel€ a cukorrdpa nagy, koralakrl helyen teliesen ki6gett. Ennek a teriilemek az Atm€t5ie 1987.dpritis 2O-616121-€re virrad6 eiiel arra €bredtem, hogyhuszonot-harminc m6ter lehetett.Az 6n darabomon volt a kor nagy vil6gossrig van a szob{ban. A szoba kozep6n a sz6nyegenkoz6ppontja. egy kisebb es egy nagyobb (taldn ot 6s tiz centim€ter itmdr6Jfi), Ezt a ielens€get rajtam kivril meg egy falumbeli asszony is f6nyesen slrga szinnel viligit6 gombot ldttam.Vibrdltak, rezeg-l6na. 6 ugyancsak megbetegedett, pedig akkor, amikor ez tek, 6s mindkerr6nek mintha hulltrmzott volna a felszrne.tort6nt, k€tharomszln m6ter tAvolsdgra volt t6lem. Mindketten Miuuin ilyen jelens€get m€g nem l:ittam, az egyik gombdt megaz6ta is tobbszor fordultunk azonospanaszokkalorvoshoz, de akartam fogni. Felkeltem az 6gyamb6t, 6s a sz6nyeglez pr6bAI-semmif6le komolyabb bajunkat nem talelaik, 6s tigy 6rzem, tam szoritani. Amikor hozz;inyriltam, megvdlt oztatta az alal<16t.hogy nem is hiszik, amit mondtunk, ez€rt nem irom meg a Az uiiaim koz6n kezden kitiiremkedni, minr egy rengeri csillag,nevemet. A fenyielens6gutin hossztiideig m6g furcsadolgokat olyan form:it vett fol. Kozben bizserg6st6reztem a kezembei,€szleltem. N6ha mintha f€nvek villantak vcllna konilottem. ez€rt rogton elengedtem.Amilyen messzecsaklehetett, eltavo-Csaknem k6t 6s f6l €vig tartott m6g ez az illapot. Az6ta lodtam t6lilLk.Rovid id6 mrilva a ker g6mb felemelkedem amegszrintvagvabbamaradt. sz5nyegr6l, majd lassan, egymdst kdverve a balkonait6 fel€ risztak a leveg6ben. Amikor el6rt€k az ait6 el:6ttif€m virdgdll_A leudl kelte: 1986. szeptember.Szdma:301/a. valtt, ^ viregok kozotr nagyon sok kisebb, apr6 gombre hullottak sz6t (olyanok voltak, mint a gl,ongyok), mala rilabb, m6g kisebb gombokre vdltak, 6s az eg6sz egy durranissalS.Gyorgy, Tamrisi megsemmisiilr. Ket viragom a roveig elpusztult, elszlradt, a sz6nyegenpedig k6r 6gen folt maradta viligit6 gdmbok hely6n. Mint az Allami Biztosit6 korzetfeliigyel6 je talAlkoztam a Ahol meg€rintettem a gomboket, a tenyeremen a fels6 himr6-kovetkez6 esettel: teg elszinez6ddtt, elszrirkrilr, elhalt. Utdna legaldbb orszor 1954. jflius elej€n egy tizholdas tanyai binokon a tiszta lehimlon r6la a b5rdm. A lakis ajt6i, ablakai ebben az id6ben6gboltb6l egyszer. csak egy nagy, fdnyes, szikrAz6 f6nygomb zAwa voltak. A gombok ora ielenrek meg a lak:isban, ahol atrint fel, amely a lak6hAzakt6l nyolcvan m6terre elhelyezked6, r:idi6m 6s mellette egy nagyvaza 1ll. Nem messzer6h.ink vank6t hold nagys6girnapraforg6tabliba ereszkedett le. A naprafor- egy nagy transzformdtor, s azon az eiszakin er6s sz6l ftjt.g6k m:ir sztrzheven-szlznyolcvan centimeteresekre n6ttek, de Lehetsdges, hogy a g6mboket a sz6l sodorta a transzformzitorahol a f€nygdmb leereszkedett, ott ket m€ter etm6r6ifi korben fel6l a laklsba.A gdmbdk zizegvemozograk,6s er6s zsibbad{stmeg6gtek, €s 6sszezsugorodtakhuszonot-harminc centim€te- 6reztem, amlkor hozzitjuk nytlltam. A virlgokon bors6szemnyiresre, de €rdekes m6don minden leveliik megmaradt. A r-ngys:igrifoltok6l tiiszrir:isnyi nyomokig szlmtalan helyenkdrben a f6ld hamusziirk€v€ vdlt, €s hdrom-n€gy €vig semmi ki€gtek a levelek.sem termetl azon a k€tm6teres folton. trdekes, hogy ezek az apr6 szririsok egy-egy nagyiib6l egyenes vonal ment6n helyezkednekel.A let:dl kelte, 1986. nouember. Szdrna: 283/a. Helyszlni szemle, 1987. jtilius. Sztima: 319. 58 69
 • 35. Sz.Istviin, Hort aki a deton:ici6 p rllanatdban az ablakn:il dllt, rigy 6rezte, mintha er5s huzat lenne, ami majd leviszi ahallt. 1987. m:ijus 25-6n a fafu sz6l€nl€v6 telkiinkdn dolgoztunk,amikor viharfelh6k kdzeledtek nagy sebess6ggelA zivatar el6l . A leudl kelte: 1987. jtilitts. Szdma:341.kocsiba ultiink, €s indultunk haza. nagyfeszults€gftdwezet6k Aegyik oszlopa mellett haladtunk el, amikor az itt6l n6gy-hatm6ternyire a fold felett egy m6ter magass6gban lebeg6 f€nyje- S. Iswdn, Budapestlens€get pillantottunk meg. A f6ny a kocsi fel6 tartott. Egy m€terhosszrj, talln hirsz centim6tet v^stag,elnyrilt, megcsavarodon 1937-benHaimi-sk€renteljesitenemszolgdlatot. Jrinius utols6f€nynyallb volt. S:irglspirosnak ldtszott, mint az olajkAlyha vas.ltnapjin kilovagoltunk n€gy tiszttdrsammal. pokoli melegllngja. Suhog6 hang kis6ne. Amikor az aut6 bal hlrs6 sarkit volt. Szrir6snapsrit€ses az id6. M:isfdlkilom€terre lehetttinft voltel€rte, l6ggombpukkan:ishozhasonl6, de annil valamivel er6- az istiil6t6l, amikor rendkiviil er6s zivatar ton ki, szakadt azsebb, puffan6 hangot adott. A kocsi enyh6n megremegett, s a es6. _Sebes vigtAyal igyekezttink visszaiurni az istdll6ba. 6ppenf€ny eltiint. Olyan sebess€ggel repi.ilheten,mint egy galamb. A megkotottem a lovamat, s a nyerget akanam levenni a h:iuir6l,kocsiban rajtam kivul a feles€gem6s a fiam iilt. Ok nem 6reztek amikor az udvarr6l erds, robbanfuszeni dorren6s hallatszon.semmit, de 6n a bal l:ibamon 6sbal kezemen enyhe,csip6sszerii Fejemet dnkenteleniil az isuill6air6fele kapram,6s l:irtam, hogybizsergdst ereztem. Nem dlltunk meg, folltanuk az utunkat. A egy teny€rnyi atmefijfi, kiss6 megnyilt, er6s f6nyii alakzarkarom 6s a k6t uitam m6g f6l 6rLig enyh6n zsibbadt volt. A lebeg be az isrill6b^, ^z ^jt6nal szab6lyos der€kszdgben iobbrakocsin nem maradt sem €gds,sem egy6b s€nil6s nyoma. fordul, €s a lolzk szrigymagassiig6ban, a betoneret6 felett A f€nlelensdg nem a sz6l iriny1ban, hanem arra mer6lege- elvonul a hrisz 16 el6tt. A lorak kozott pdni riadalom t6rt ki.sen haladt. Mindhdrman ugyanigyeml6keztiink a letoftakra. Ijednikben horkantottak, egy rdszrik rerdre rogyon. Egy 16 a kdr6feket is elt6pte, de a hely€n maradt. Az tigyeletes a viharA leudl kelte: 1987.jfinius. SzAma:329. uein ielentene, h ogy al6 sz iln €g€si sebek llthat6k. Megn6znik a tobbi lovar is. Csaknem mindegyiken dszlelttink porkol€si nyomor, de inMbb a sz6rzet p6rkol6dott, m€lyebb sebeketE. Ott6, Vokiny nem taldltunk. Azok a lovak, amelyek lilva maradtak, a sztigyrik tii€k6n, azok pedig, amelyek t6rdre rogytak, a sz:ij- 6s orr-r6sze- 1987. jfinius 27-€n d€lid6ben munkahelyemen M ir6aszt^l ken s6riiltek meg.mellett tiltem. Hirtelen rigy 6reztem, mintha egy llnhatatlanszem€ly er6sen a f61dh6z vdgott volna. A ruha tobb helyen A leudl kehe: 1987. jtilitts. Szcuna.: 342.le6gett r6lam, a hdtamon €s a testem mis r6sz6n is - ahogy eztaz orvos meglllapitotta - osszesen47 v€res folt keletkezett. Adobh:irtydm megsdnilt - ezt jelenleg is kezelik. A szoblban N. Ptl, Gafdtobb helyen az aluminiumszerelv6nyek megolvadtak, 6s avezetekek kiszakadtak a falb6l. A koll€gdm, akivel egyiitt dolgo- 1952-ben egy meleg ny:lri vasirnapon hatalmas zivatar k6ze-zorn,lAtta,hogy egy g6mbvill6m panog egyik helyr6l a m6sikra, ledett. Gyerekkorom 6ra rabia vagyok a zivatar liwlnyinak.majd lassan elfogy, eltfinik. A szemben l€v6 hAzbNr egy hdlgy, Nem tudom az okflt, deha dorog, villdmlik, akkor 6n kimegyek 71
 • 36. a szabaclba, s onnan figyelem 6s €lvezem az esem€nyeket. seg iott be a szobAba. Annyira gyorsan roft6nr minclez, hogyAlland6an sz:imolok kozben, hogy megtudjarn, kozeledik-e, nem tudom pontosan felid€zni az alaklttt:gornb volt-e, vagyvagy 6ppen tivolodik a zivatar. inkibb egy elnyriitonabb alakil valami, de ez az ur6bbi a Az emliten vasdrnapon az ablak el6tt 1116 tulipdnos ldddn val6sziniibb. Egyenesenfel€nk rohant. ponrosanel5nem ken6-t6rdeltem, €s az ablakperemre konyokolve neztem ki a r6csok Agazott: egylk a n6vdrem fenek6t, a mAsik6desanlzimllbfej6t azkozott. A csalddunk az asztalnli 6ppen eb€dhez k6sziil6d6tt. ,,iitotte meg".Ezutin az eg€sz ielensegvisszafordult, ,,kiment" 6sEgyszer csak arra lettem figyelmes, hogy egy vorosesen izz6 az ablakr6sen. Edesanylm6k nagyon. megijedtek - olyasrnirgomb rohan fel6m. Olyan kozepes labda m€retii, taliin hfsz ereztek, mint ^z dramttds, de semmi komolyabb bajuk nem lett.centim€ter itm€r5j6 leheten. Erre m6g emlekszem, de aztln (En akkor biztosra vettem, hogy engem azdn ,.keriih ki", mertmdr csak arra ocsridtam, hogy a szoba kdzep6n tdpdszkodom 6n qem fdltem.) Az eg€szjelens6g egy-k6t,legfeljebb lilromfel. A csalid a ddbbenett6l sz6lni sem tudott. A jobb alkarom mesodpercigtartoft, de 6n ma is egdszenvillgos eml6kk6pk6ntkiils6 fele viszketett.Megndztem,kdrillbehil tiz centimeternyi Litom az ablakon be- 6s kirobban6 furcsa jelensdget.feltileten a b6r6m elfeh6reden, mintha akkor vdlt volna le r6la Edesapim - miutdn elnes€lnik r-reki,hogy mi tort6nt -, aegy kordbbi s6riil6s elvarasodonrdsze.Evekig viseltem ennek a felens6gre a ,,sz:irazvilllm" elneve z€st hasznilta.fehdrs€gnek nyomet. Ugy gondolom, hogy a gdmbvilllm arddi6 foldel€s€ben trint el. Ez a f6ldel6s csuoaszr€zdr6tb6l A leuil kelte: 1987.augusztus.Szdma: J6 Lk€sztilt, s az ablakon 6t vezetett ki a torndcra. Ehhez a dr6thozdrhetett hozzA a karom. A r6di6nak semmi baja nem lett, s afolton kiviil nekem sem. T. Kilmin, BudapestA leuel kehe: 1987. augltsztl4s. Szdrna: 354/b. LispeszentadoriAnban (7.alamegye) tdrrenr, 1933 ildoz6csii- tortok6n. Szdp,napos id6 volt, 6s mi sltrakat lllitottunk a falu kozep6n. Egyszercsak feketegomolfelh6 boritora be az egct,U. Terdz, Nyiregyhiza nagy dorgds, vill:iml{s 6s felh6szakaddskezd6dott. Mindenki futott, amerre 16ton.En is szaladtam,hogy valami bfv6helyer ls eset 1959 nyar:in tdrt6nt, amikor h€teves voltam. Az eset keressek,amikor a telefonvezet6kenmegl:ittamegy piros, ttizeshelyszine egy zempl6ni kis falu, Megyasz6.Azon a napon nagy korongot. Taldn hewen-nyolcvancentimdter itm€r6i6 lehetett.vihar kerekedett, dorgott, villdmlon. Edesanydmmalds hdrom Iiedtemben megdlltam. Az is megdllt. Furni kezdtem, az stestveremmel a szobAbahiz6dtunk a vihar el6l. Egyik ocs€m az mozgott velem egytitt. yegre az egyik hAznll beugrotram aablak alatti hever6n aludt, mi pe<lig Az ablakkal szemkozti pinceleidrathoz. Rovid id6 mrilva, amikor a vihar elvonult,6gyon riltiink. En iiltem koz€pen, ddesanydm, kez6ben a p6lyAs mindenki az ttcAra szaladt,hogy sz6mba vegyiik a vihar okoztakisocs€mmel, a iobb oldalamon, n6vdrem pedig a bal oldala- kirokat. A templom torny:ir6l a gombvill:im a k6tm€teresmon tdrdelt, feiet a pArn^ba ftm4 6 ugyanis rettenetesen f€lt a vaskeresztet leszakitotta6s a foldhoz vligta.A harangot azonbanvilldmllst6l. En, aki kicsikorom 6ta mindig szerettem n€zti ezt nem bdntotta.H:irom gyerek harangozot, hogy elkergess€kaza term6szeti ielens6get, le nem vettem a szememet az ablakt6l. es6t, 6ket a g6mb fdldhoz vrigta.A gyerekek elmonddk, hogyEdesanydmrnal is err6l besz€lgettrink. Egyszer csak az ablakke- fgy €reztdk, valami nagy er6 nyomia 6ket a f6ldhoz, de m{sret keskeny resen - robban6sszeni hangot adva- egy fenyielen- bajuk nem len. A gomb felt6ne a betonb6l k6sziilt kockak6 72 73
 • 37. f€mb6l kdsziilt olt:iriszentsdgeket, ,,odament"egy n6hoz, aki 6s a vln1kban rendezte a virigokat, s a n6 sz516nirl ekfnt. A n6 elesett. A bal lSbAn l6v6 fiiz6s f6[cip6 sarkit let€pte, messzire eldobta, €s a ruhitjitt, szoknyirjit dsszesz gg [a. Orvosdn rohan- tunk, de 6 sem tudott segireni.A n6 ralln m6g egy 6rit €lt, aztin meghalt. Amig 6lt, a riideie fel€ mutogatott, hogy on fdj. A templomban nagyon siirri €s igen csip6s fusr volt, s a fiLik a trag€dia uten nem is figyeltek arra, hogl vajon mi rorr6nt a gdmbvilllmmal, mert nagyonmeg volrak ijedve. K6s6bb ionek az emberek, hogy nem csak irt van a baj. A templomhoz igenk6zel egyhiuban, nagyjdb6lebben az idiiben egy akkumuldtoros redi6t is tonkretetr a gombvillem. (A faluban ekkor m6g vezetdkeselektromossdgnem volt, s telefonja is csak a jegyz6nek volt.) A ridi6nak hosszir antenndiavoh, es ez.az egyik ablakkeretbefurt lytkon ment be alakisba. A szemtanrik szerint valami kiv{gta a redi6t az utcara,s vele eg.viittmindk6t ablakkeretet is, melyeker a hAz el6ni lrok hidia alan taldltak meg. Abban a szobdbankdt n6 lakott. Eppen hallgatrik a rddi6t. Nem figyeltek az ablak fel6, csak azt vett€k 6szre, hogy va.lami megmagyarAzhatatlan egyszercsakfolkapjaa redi6r, 6s a ker er6 ablakon keresznil - ablaktokkal egyrim- kidobja a szohib<il. Nagyon meg voltak ijedve. Oft is el6g er6s, szrirk6s,mar6 fusrot lehetett 6rezni. Beszdlgetds,1986. mdju.S SzArna: 56/b.boritdst, s mintegy tizenot cenrim6ter:itm6r6jii €sot centimeterm6ly, nagyi:ib6l k(p alakri m6lyed€st vigon bele. A m€lyed6sfelszine sima volt, tdrmeleker nem leheteft lAtni. Ezutin agombvill:im a templom belsej€ben puszrirott. Megkenilte a /+
 • 38. Rombolfs ndlkiili esetek Amikor ajelensdg mozg6 td.rgyat aaw em.bertkdaet P. R6zsa,Budapest Budapesten tort6nt, egy nylri napon. Zivatar kozeleden, de m6g nem €rt hozzAnk. Aharmadik emeleeiszobinkb<ll n€ztem ki az utclra. Uresvolt, csakegyjdr6kel6 sietenerrefel€. Mogotte Az tlFo-megfigyeldsek egy rdszdbennem marad semmilyen vdratlanul egy f6nyes valami jelent meg. A h:ita mdg€ €rve anyom, igy csak a szemani szimol be az esem6nyekr6l, ez az sdrg:isszinri f€nvlabdacskendvilt, mindk6t r€szemegkertilte ar.igynevezett,,els6 gzlogost egy konilbelt.il misf6l m6ter iun€r6ifi korben, 6s tipusri tal6lkozlsok" csoportja.Gyakori moti-!um itt a hirtelen irinyvAltoztatl^s, a gyorsul{s vagy f6kez€s s a n6hdny l€p6st meg egyiitt is haladt vele; felvette a iir6kel6rendkivtili man6verez6k€pessdg.Ezek a jellegzetess6gek a l6p6s6nek ritmuset. A f6nylabdacssz€wAlitsa fjraegyesiildse 6sgonrbvill:lmokn:il is el6fordulnak, ez6rt l6nyeges megismer- negy-ot misodpercig tarton. Eztrtan ^ jdr6kpl6 el6tt isrn6tkedni az ilyer-r vonatkozasritulajdons:igaikkalis. labd:ivd alakulva tovdbbgurult, majd egy urcasarkon eltrint a A rombolis n6lkiili esetek tobb kisebb csoDortraoszthat6k szemem el6l. Ez az eg6sz jelenet hfsz-huszonot m:isodpercigktilonb6z6, f6bb jellegzetessdgeik szerint. Mer ift €rdemes tartl-ntoft. Nem tudom, hog.va j6r6kel6 egyfital{n 6rz€kelte-e,megiegyezni,hogy 6vatosankell blnni azokkala megfigyel€sek- ami konilotre rdrr6nt, mindenesetre rigy haladt tovibb, minthakel, amelyeket 6jszaka llnak szabad t6rben, mert ilyenkor a mi sem ton6nt volna.f6nyl6 tdrgyak tl olslLgtrt6s mdret6t nem lehet megbizhat6an A leudl kelte: 1986.jinirs. Szdnxa:86.rnegbecsiilni. Val6idban csak a llt6szog az, amit ilyenkorpontosan meg lehet figyelni. Eppen ez6n ebb6l a csoponb6lkellett kizlrni a legtobb megfigyel€st. (Gyakori eset, hogy a B. S6ndot. Haidf nrinrishorizonton lev6 f6nyes V6nuszt v6lik a megfigyel6k idegeneredetfinek, mert a l6gkdr 6rv6nyl€se miatt mozogni lltszik, 1986./:prilis 22-€n6jszaka Hajdtniin:isr6l Debrecenbe kellenm€ghozzl szabllytalan vagy korkoros pAlyAn. A pontszeriinek beszdllitanunk egy beteget. A ment6aut6ban kerren r.ilrr-ink: azmegfigyelt esetekez6n nem keriiltek be a gyrijtem6nybe. ) hpol6 6s €n, a g€pkocsivezet6. beteget 22.10-korverrr.ik 6s A fel, Osszess€gi.ikben ezek a megfigyel6sek is sok inform6ci6t hirman elindultunk Debrecen fel6. Hajdirdorogon megel6z-adnak a gombvill:immal kapcsolatosan, mlis oldalr6l is meg- s ttink egy s:irga Nysa kisbuszt. Elhagyva a vdrosr, ^z tt iobber6sitik azokat a fizikai tulajdonsdgokat, melyeket az el5z6 oldalln szlz-szAz6tvenm6terre, harminc-negyven m6ter ma-csoportokban mdr ldthattunk. gassdgbannagy riizgombre ftgyelttink fel. Olyan nagy leherett, Ebben a csoporiban el6szor azokat a leirlsokat ismertetjiik, nrint a ment6aut6, azaz legfeliebb n6gy mdter itm6r6iii. Szineamikor a gombilllm kiser egy mozg6 szem|lyt vapg iArmfivet, narancssdrga volt, alakjagombre emldkeztetett,melyet korgyri-b:irhogy, bdrmerre is igyekszik az kit6rni el6le. r6szer(t ,gl6ria" vett koriil. Ebb6l a gombb6l hirom lingnyqlv ,.allt ki", ken6 a sz€i6n 6s koz6pen egy. A koz€ps6 l6ngnyelv a /o 77
 • 39. k€t sz€ls6 kozott mozgott ide-oda. Ezek a llngnyelvek nem a f€nnyel, hogy az oszlopokon m6g a csavarokar risztin lehereft isf6ld fel6, hanem az dgbolt fel€ lobogtak. Negyven knl6rira l:itni. A ment6aur6 ism€t elindutt Haidriboszormdny fel€. 6s alassitonam, 6s figyeltrik ezt a furcsa jelens€get.A mogotttink tiizgomb kovetett benniinker. Mald ugyanazona helyen, ahol azhalad6 slrga Nysag6pkocsi is lelassitott.A furcsajelens6gekkor els6 tfzgomb leszAlk,ez is leereszkedett€s ezut1n semmilvenfelvette a ment6aut6 6s a mlsik kocsi sebess6g6t,6sHaid6bo- f6nlelens€get nem lehetem litni. A leszlll:is lassri tempobanszorm6nyig az rit jobb oldalin, :illand6 magassdgban vdgigki lofienr. Az fr ez utAn zavanalrtul fotytar6dotr.s6rte a ment6t, majd hinelen nagysebess€gre gyorsitott, 6s egy J6zsa kozs6g remel6je6l ^ nagyfesziiltsdg( vezer6kig hat-heterd6sdv fol6n leereszkedett.olyan hatalmas f6nye volt ekkor, kilom6ter az ftit.Itt :illtunk meg a kocsival.Ezaz tt ugy tiz percighogy a falgak a levelekkel 6lesebbenldtszonak,mint nappal. A tarthatofi. A nizgdmbor kdriilvev6 ,,gl6ria" nem takarra belesz6ll:ist k6vet6en megsziint minden fdnyielens€g.Mindany- egyenletesen az eg€sz gombfehiletet, hanem inMbb a Szatrtr-nyian azt hittik, hogy valamilyentj katonai repiil6 alkalmatossl- . nusz gyiiriij6re eml€keztetett. A mdsodik eserben a sl6ria Igot iAttunk. sokkal kisebb volt €s mdg az els6nel is gyengdbben l:itsitt. e A gombvillAmot Hajdtdorogt6l Hajdribdszdrmdnyig koriil- gombvilldm ltmdr6l6t ebben az esetben riz m6terre becstilttik,beltil tizenkilenc kilom€teren keresztiil, legaldbb dzenot per- €s a gl6ria fele olyan magas lehetem, mint sz6les, rehet inkebbcen :it ldttuk. Ezt a sebess6gb6l€s a tdvolsdgb6lis meg lehetett vastag volt. A gombnek nem volt harjrozott .kontri ria, szllArdbecsiilni. A h6rom l:ingnyelvnek furcsa, slLrgaszine volt, €s a bels6 rdsze. A l:ingnyelvek mosr sem nyultak ki ebb6l akoz€ps6 mindig mozgott. Ennek el6g;6 halvdnyvolt a szine, 6sn€ha teljesen egybeolvadt a ,,gl6ri1val" n€ha pedig meger6so- ,dott. A gombvillAm mozgisa iltalAban elryenletes volt, de a ! l gl6ri:ib6l, legfeljebb n6ha kialudtak vagy fdlvillantak. Egyik esetben sem n6znik meg, hogy hova szillt le a gombvilld,rn, mert beteggel nem szabad a ment6nek megfllnia. Semmilyenkozsdgekkozel6ben er6sen meggyorsult. I kiilonleges szagot nem 6reznink. Az 69 mindk6t eserben borulr A beteget a k6rhAzban elllttak, majd 6jra visszaktildtdk.Igy I volt, de es6nem esettsem el6ne,sem ut6na,€szivatarsem volt.ism6t hdrmasban indultunk vissza, Haldlnhnisra. J6zsafalu I Ibeltenilet€n rijb6l €szrevenunk egy nagyilb6l ugyanakkora Ennel a megfigyel€sq€l lenyeges, hogy nem egy, hanern k6t esem€nF6l !.an sz6, amelyek k<izdtt mintegy ket 6ra rclr el. Itt a v6lerlen nagyban segitettvagy talAn valamivel nagyobb f6nyjelens6get, melynek azonban ahhoz, hogf UFo-megdgyel6sk€nt is lehessen drtehnezni az esemenyeket. Amdr hat-h6t l:ingnyelvevolt. A szine megegyezetta kordbbi€val, ielenseg reszleteib6l - langryelvek, elrnos&ott kontur, lassitis a villanyosz-de a f6nye er6sebbnek ldtszott.Alacsonyabban reptilt, mint az is lop mellett - r4lehet ismemi a gdmbvill4m tulaidonsegaira. e1626, talAn tiz-izenot m€ter magassigban. A lakon tertiletfolott nagy sebessdggel:itreptilt, szinte alig leheten szemmelkdvetni. Miutdn a ment6 koriilbehil hatvan km/6ra sebess€ggel AthaladtJ6zsafalun,a tfzgdmb ism€t felvene a g6pkocsi sebess€-g€t, 6s kovette azt.Mi a kocsibanekkor mlr a rddi6t sem mernik 1 I A leudl kehe: 1986. jrilir.ts. Szdma: 178/a. M. Adimn6, Budapesthaszndlni. Elhatdroztuk, hogy meg:illunk, 6s megv:iriuk, hogy mi tdrtenik, de a g€pkocsib6l nem sz:illt ki senki. A tiizg6mb - I 1932 ok6ber€nek v€g6n a Somogy megyei Csokdly kozsdg miutdn mi megelltunk - 6t-tiz krn/6r6ra lelassitott,de nem dllt hatfuAban a remer6b6l jotrink haza egyik nap. K€s6 d6lurjn meg. Semmif€le hangot nem hallotrunk. Ez a 35-os riton, a volt, s a mlr er6s szrirkdletben nagyvihar tort ki villdmldsokkal. nagfesziilts€gri vezetek kornydk6n tort€nt. A trizgdmb lassan Es5 m6g alig-alig esett, csak egy-k6t csepp. Egyszerre egy vezet6k fdl6n hang n6lktil, de akkora irthaladt a nag:1fesztiltsdgfi f6nyes, huszonot-harminc cenrimerer Atrn€r6ifi, szab:ilvos 79
 • 40. gomb alak6,k6k szint alakzatjelent meg, 6s kdzeledett fel€nk. gomb a.nyitott kapu el6tt dllt meg. Mire ism6t kin6ztrink, hogyMlr eg6szen kozel 6rt ll,ozzAnk, amikor anydLrnmalegtitt vajon kovetnek-ebennrinket tov6bb, mdr nem voltak sehol."elkezdtrink el6le szaladni,de az csakj6tt utdnunk. Nem tudtunkel6le elszaladni,akdrmit csindltunk.Amikor meg:illtunk, az is A leudl kelte: 1987, augtsztt.s. SzAma: 354/d.megillt. kztln,Sjra futni kezdtiink, de akkor mdr nem n6zttinkhltra. Mindkenen nagyon megijedtiink, €s beszaladtunk egykozeli irlzba. Oda mir nem jott Lrtinunk. Koriilbehil mlsf6lpercig l:inuk ezt a jelens6get.Engem f€l m€ternyire kozelitett Amikor a gbmbuilldm bemeglt a szobdbameg, de nem 6reztem se h6t, se hideget. Nem volt vakit6 aszine, de nem leheten raita 6tlltni, tomornek lelszott. Az dsszes gombvillim-megfigyel6s k6zotr tal6n a leggyako-Az emberek, €l6l6nyek kovet€sevel ugyanazoknak a fizikai ttirv€nyeknek ribb az, amikor a jelens6g bemegy a szobAba,s vizszintes sik,,engedelmeskedik a gbmbvillrrn, mint amikor a mozg6 iArmfiveket kiiveti. ment6n mozogva korberepili a falakat, majd kisz6ll. IlyenHasonl6 megfigyel6sek - mir a rflrilt szhzadb,6lis - szerepelnek n€met 6s esetekb6l ^ magyar (€s kiilf6ldi) gyiijtem6nyekben tdbb szazorosz gyfi item6nyekben. a2onos megfigyel6st tananak nyilv6n, de idg - r6szben terje- delmi okok miatt, r6szbenmen bizonyos ism6tl6d€sre6hatatla-A leudl kelte: 1986. nouember. SzAma: 233. nul szdmitani kell - ezekb6l csak n€hdny keriih be. Ezek a megfig1el6sek i61 mutatjak, hogy azonos konilm€nyek kozott azonos a gombvill6m viselked€se.(Egy megfigyel6 sern emlitiN. Pfl, Gar6 p6lddul, hogy ftilgg6leges sik ment6n ment volna korbe a ielensdg.) 1955-benSz6kekdzs6gbentanitottam, 6s kozben gyijtottem Bir a szob4baberepiil6 g6mbvilldm kicsi, s kis merete miana kdzs6g t6ft6nete mellett a n€p hiedelemvil:igat is. Egy ritkdbban hiszik azt, hogy ez a rergy mesrers6ges eredetf, voltoarasztembera kovetkez6t mondta el: pdlda erre is. Egy miskolci lakisban, ahol a jelens€g,,odament" ,,Feles€gemmellovas kocsival lucerni6rt mefltem a sz6l5- a gizttz.helyhez, 6s eloltotta a glnllngot, a megfigyel6 m6g mahegl al6.ami a falu kozeldbenvan. 6n kaszdltam, feles€gem a is megeskiiszikrd, hogy nen-r term6szeti jelens6g,hanem UFOpedig rakta a kocsit. Kozben zivatar kozeleden. M€g el€g repiilt be a szobeieba.messzirevolt t6liink nyugatra,de a vill:imllsok, dorg6sek egyreer6sodtek. Sientink hdt, hogy meg ne Az.zunk. Mdr csak n6hinyvilldnyi lucerna volt hatra, amikor a ka^sz:il6 v6g6ben k€t, A. Artiliine, Budapestkoriilbeltil egy-egymeter magas, sdrgagomb6t ldnam,egymds-t6l tal:in k6t m€ter dvohagban a foldon. Megijedtem.Gyorsan a N€hlny 6wel ezel6n Rikosfalvdn laltunk egy h z negyedikkocsira parancsoltam a felesdgem.A lovak koz6 csaptam, 6s emelet€n. Nagyon meleg nyiri nap volt. D6lutin igen heves,vdgtattr"rnkhazafel€. A k6t gomb olyan hfisz m€ter tdvolsdgban n gy zivarafthoz6 vihar t6ri ki. Dorgon, villlmlor, de amilyenk6vetett benniinket. Mire a faiuba €nirnk, m:ir szakadt az es6. gforsan iott, olyan hamar v€getis 6rt az es6.A lakdsbanmeleg 6s plris len a leveg6, ezefi ^it6t, ^blakot nyitonunk. Ism€t nagyonEerohantunk az udvarra, onnan a paltdba hajtottunk. A k6t er6sen sritdtt a nap, azt hittrik, hogy v6ge a zvatarnak.Csak a 80 81
 • 41. tlvolb6l leheten m€g hallani a tovdbbvonul6 zivatvr egyre azon ^z ablakon vezetett ki, ahol ez a viIlgit6, k6k labdahalkul6 dorg6seit. megjelent. Szelid f6nyben izzott, mint a konyhai ginlAng. Ntog Anyrrklm hajit f6sriltem. Az ^it6 es az ablak huzawonalflban lassan korbelebegte a szobdt,kiss6 le-fol imbolygott. Nagyon6lltam.Arra lettem figyelmes,hogy M ^jr6 fel6l egyhulahoppka- megijedtem, 6s sz6ltam a f6rjemnek, hogy ne mozduljon. Arika nagysigri, tdn serga fdnyri karika gurul be. A karika ive szeme sarkdb6l 6 is 6szrevett a mozgast. Eppen lapozni emeg-megrogyott, vdltozon. Meglepet6semben annyira rdme- k6sziilt, de uijai kozott a konyv lapjaivalmozduladannl mereve-redtem, hogy a mai napig is tiszten Litom, amint kom6tosan dett. A gombvill:im a konyok6re gordiilt, majd felment akariln,elgurul az ablakig,6s ott a faln:il eltiinik. T6lem misf6l m6terre s ide-oda gorgon a nyak6n,a ful6n 6s a fej6n, mintha t €tovAzottlehetett, €s nagyon rdvid ideig, n6hdny m:isodpercig anhatott. volna. Ezt a f6rjem mlr nem llna, csak gyenge, serceg5Suglrz6 h6t nem 6reztem. A karika semmit nem csin6lt, zajial bizsergdst €rzett a haj6ban, ami el€g kellemeden volt. Anem jdn, csakjdtt €s elment. gombvillim azran folltarra irtjdt, kiment az ablakon, €s elrfnt el6ltink.A leudl kelte: 1986. nxAjus.Szdma: 16. Ha az eset egy fiildes szobeban tdrt€oilq ahol a f6rfi mezidabasan iil, vat6sziniileg $ilyos seriildseket szenvedett volna, gy Cppen meghal. AT. J6zsefn€, Pipa szilaz cip6 €s a fapadl6 viszont nem tette lehet6v6, hogy a gttmbv lem a ferfin keresztiil kisiiljitn. A ielens€g - 6pp€n mert a ftildes szoba ma mer ritka - tiibbnyire vesz€lytelen. Egy ismer6som mes6lte, hogy ny:irizivatar idej6n akonyMi:i-ban i.ild6g61t.Az ajt6 be volt zaftz. de a kulcs nem volt a zirban. A buAl kelte 1986. jtlil4s. Szama: 123/a.Eglszer csak ldtja, hogy a kulcsllukon valami f€nyes laiszik be.Ezutan kigdmb6lyddoft, es bent korbei:irta a konyh:it, mint egyf€nyes labda, majd a kulcsllukon sziszegveeltivozott. Cs. Istviinn6, BudapestA megfigyel€s azt a tipikus esetet iria le, amikor eg€szen kis nyilisor! telies€nelv€konyodva briiik be a gttmb, maid 6ira felveszi ismert alakiit. 1976 nyarAnegyszer k€s6 d6lutdn, amig dolgozram a fono- gyArban, zivatar t6n ki. Egy kitort ablakon keresztiil egy, talinA leudlkehe: 1986.mfijus. szdma, 18/b. h:irom centim€ter 6tm6r6i(, f€nyes,gomb alakri valami ugrott be a terembe. A fon6g6pek nyriit6fejein - kiv€tel n6lkiil mindegyiken - v6gigugrilt. A kozben l€v6 6ti1r6t is ltugrotta 6sD. Lriszl6n€,Budapest a szemben l6v6 fon6g6pen tov:ibb folyatta az :ugrindozirst, majd egy mdsik kit6n ablakon dt tl ozott.Az egdszjelens6g pdr 1954iriniusdban nylri zAporutAnikellemes este,irgy kilenc masodpercigtanott. ,6ra tAiban tdftent. Egy nyaral6ban iiltiink a fdriemmel. 6n ldt^n taszitiik a A gepaftarr€szek el6szor vonzzek, maid feltolt6desiik rrtam, 6 olvasott. Hinelen €s csdndben az ablakf€lfdtdl gitmbttt.begurult egy k€keslila,tiz-tizenketcentimeter dtm6r6ifi gomb,€s a faJraszegezeft elekromos huzal ment6n a falhoz Wadva A leudl kelte: 1987. itilitts. Szd.ma:148.korbegurult a szobiban. Ez a zsin6r a r6di6 foldel€se volt, s 82 83
 • 42. P.-n€H. Mfuia,Veszpr€m meg az ^it6fa is. Kinyitomam ait6t.A zar hidegvoh, es az ait6n az se maradtsemmi nyomaa villdmnak. 1945 nyarhn egy als6-ausztriaimenekiiludborban volrunk.Egy kem€nypapirb6l 6s leped6kb6l dsszeeszkibdltsltorban A leudlkelte:1986. nouemher. Szima: 21 1.lakunk. A setor a hegyoldalban Alk, a Dr6va fdl6n. Egy itliusinapon - a vihar alatt- meglibbent az ait6ul szolgal6leped6, 6segy harminc-negy/encentimeter 6tm6r6i(t,bibor-aranyszinfi, M. D6nesn6, Budapestv6rds g6mb szinte bebtift a r€sen.A sdtort az 6ramutat6ilrAsaszerint korbejaft^,m id az ajt6al szembenikis szell6z6ablakon A tdrreneret nagybityin mesdlte el, aki repril6tiszt volt.5t tvozott. Nem 0*6zotr semminek, 6s nem btrntott senkit. Egyszeregy k6tszirnyi g6pen reptilt mdsodmagdval. gdpetAHamrrrosan elvonult az es6, 6s kisi.itdtt a nap. Az esetet egy pil6tandvenddk vezene,nagybityixn mint okat6 mogotte€desanyimmal6sbtrtydmmal egytitt ldttuk. iilt. Az 69 felh6s volt, de nem esett az es6.Egyszercsaka iobb oldali ablakonbeugdlt egydinnye nagysfugittrzglmb. VegigugA g6mb.itt;,kinyttotta" az 4t6t es ?z ablakot: urat cstuiiltfiaginak .rdlt a f6m mriszerfalon,6s.balrahltul elLivozott. A leudl kelte: 1987. aug,tsztr.ts.SzAnxa:199. A f€mMl k6sziilt repiil6 el,6sziirr vomotta" |naid feltitlt&ve t^sziiot:c- a ielenseget. A leudl kelte: 1986. decizmber. Szdrna: 242.Sz.Iafosn6, Budapest 1930 jflius:iban egy nap er6s zivatar t6ft ki; siiriln ddrgdrt €s D.J6zsehe,Budapestvilldmlon. Hazaszaladtam, 6s becsukam.az ait6kat, ablekokaqels6k€nt a beidratidupla ait6t.A krils6 ait6 va.stag fdb6l kdsztilt, a 1956nyarin mlriabesny6i csalidi hdzunkkonyhai ablakibanbels6 pedig dveges. A trizhely mellett dlltam, amikor rement6 bimultam a kozelg6 vihar villdmait. la abl^k fiyitv^ volt. A viharkem6ny csattanist hallottam. Megr€miilve neztem, amint a egyre k6zeledett.V6giil nagy szdlvihar kis6ret€ben az es6 isbejar ri ait6 kulcslyukin valamilyen hosszrikis f€ny ion be. A meg6rkezett. Tovibbra is a nyitott ablakel6n 6lltam.Edesany6m .pereme k6kesr6zsaszin volt. Hirtelen felemelkedett majdnem a k6n, hogy csukiam be az ablakot, de miel5tt mozdulhattammennyezetig, 6s ott gomb alakot oltdtt, akkora len, mint egy volna, hirtelen pokoli f€nyess€gvakitott el. Megfordultam anagyobb narancs. A jobb oldali falnak libbent, 6s iiland6an a konyha fil€, €s kiab:ilni kezdtem, hogy ,.AnyukirrLsemmir sefalnak iitkozve, a villanydr6tok ment€n a nizhely fel€ kdzeledett, 16tok,m6pakultam!;.1 remeg6 hangonazt mond6, hogy 6ahol 6lltam. Neha.ifi-oft megnyrilt: El€g lazdnak btszott. F6kem masadlakott, ahol vagyok. N€hdny m:isodperc mrilv4 rijratdle, €s elhatdroztam, hogy r:icsapok a fakzr:ritllal,ha kdzelebb l6ttam. Anyukrirneknondta, hogy 6 is n4.gy f6nyess€get. ldtott,ion. De kilibbent a konyha kozep€re, on le-fdl tancolr, maid illewe azt,.,hogy a fejem. fdlott egy futballlabda nagys4gri,megint a jobb oldali falnak libbenve , tgyan(tgy a fal mellett ^z szabdlyos g6mb alak6,s4rga szinri f€ny letregeu.beakonyh4ba,ait6 fel€ hirz6dott, ismet megnytlt, 6s azon a kulcslyrkon :it, kdrbefdrtaa plafon alatl f6l m€ternyire a helyis6get,mald :6iraahol bejdtt, tavozott. Akkor vettem 6szre, hogy om.lik az es6, ekfint a feiem f6l6n az ablakon keresztril. Semrnibe nem Otkozottbele,€s semmilyenkdrt pem okozott. 84 85
 • 43. Ebb6l a p€ldnb6l is kiviuglik, hogy a ielens€g, noha eg6szen kozel ment el a z6dni akan volna. Amikor az ablak el6 6rt, a ftigg6ny fjramegfigyel6 mell€tt, beone semmi kirt nem okozott, s6t m6g csak meleget sz6tnyilt,a gdmb kisiklon azudvarra, azttrnborzalmas csattanlstsem 6rzett. 6s robban:isthallortunk. A gomb tal:in tiz mdsodpercig leheten a szobitban. Er6s 6zonszagot hagyott maga utan. Mlsf6l m€terA leudl kelte: 1986. december. Sztima: 254. magass:igban lebeghetettkonil, nem sokkala feitink f6l6n ment el. Semmilyen h5t nem €rezriink. Mindketten azt hittrik, hogy hailucindltunk, de mindketten pontosan ugyanaztlattuk.Dr. M. Tibor, Budapest A ielens€g csak akkor veszelyes a szobaban lev6 emberekre, ha ott robban 7941 tavaszdnakegy naplin Ersekujvdr felen nagy vihar fel. Szerencsere ez ritkin fordul el5, mert csak ndhiny mrisodpercet tolt el avonult dt. Estefel6- ulln nyolc 6ra lehetett - az asztalndliiltiink helyis6gekben. Ez annak a kiivetkezm6nye, hogy tdltds sz6r6d& ki a gitmbvil.limb6l, s igy a hells€g elektromos pot€ncirlja gyorsan a kiils66ppen, amikor a zAn lakAsban, ahol m€g a red6nyok is le voltak kiimyezeti potencia 6r6ke fdl6 n6.eresztve, megjelent egy f€nyes gomb. Feles€gemmelaz asztal-nal dltiink, amikor minden el6zetes jelz€s vagy b:irmilyen 318. Telefonbeszdlgetds,1987. februdr. SzArrxa:esemdny n6lkiil egyszer csak az ablak fel6l egy tiz-tizendrcentim6ter atm6r6jii, f€nyesgomb jdn be, 6s a fejemnek iit6dvea szemben l€v6 ajt6n keresztiil eltilozott. Az esemdnyminden O. Kamill, Budapesthang-vagy egy6bkis6r6jelens6gn6lkiil iltsz6dott le. Feles6gemhalllra viltan k6rdezte, hogy nem rorrenr-e valami bajom. 1934-ben Ausztridban nyaraltam, Hochneukirchenben. EzMi6n? - k6rdeztem,hiszen semmit sem €reztem.Akkor mond- m:ir meglehet6sen hegyes vid6k, fenyvesekkel 6s alpesi lege-ta, hogy ,,bel6m vdgott a villim". Akkor egy kdtemeletes hdz l6kkel. Az egyik nap szikrin6 napsritesben, hirtelen egy nagy,foldszintjdn laktunk.Rajum nem volt mriszilas anyagb6lkdsztilt csaknem strandlabda n gysagtftrizes gomb libegett be a kony-ruha vagy olyan dolog, ami vezefte volna az elekromossdgot. hdba. Kdrbegurult a helyis6gen, maid kilibbent az ablakon.Feles€gem szerinr a villdmnak mindenf6le szine volt, voros, Amikor betott, a hinigazda azonnaL sz6lt, hogy senki nenarancs,k€k 6s sdrgais. mozduljon. Mint k6s6bb elmondta, itt 6s a k6rnyez6 volgyekben m6r tobbszor is el6fordult ehhez hasonl6 eset. Igaz, a zivilar isA leudl kelte: 1987. dprilis. SzAma: 306. el6g gyakori itt. Amikor a gdmb valami tArgyhoz kdzeleden, felment ni, maid a mlsik oldalin lement. Ugy emldkszem, hogy a belseje piros volt, kiviil meg mintha eziistos szinri lett volna.tri Tibor, Budapest Hatirozon konttiria volt. 1944 |6lilrsirban Szegeden egy zivatarrahajl6, nagyon ftilledt, Telefonbeszdlgetds, 987. jtmius. Szdma: 379. Imeleg napon otthon pihenriink lakdsunkbanfelesdgemmel.Azablak nyiwa volt. A nyitott ablakot vastagsot€tit6fiiggony takanael. Egyszer csak a fuggony szarny^i zajtalanri sz€inyihak, 6s.,befszott" a szobft:a egy tompa s:irga f6nyii gomb. Vizszintesirlnyban korbement a lakds falai menr€n, mintha csak tll6ko- 86 87
 • 44. Sz.Piil, Si6iut M. I 4szl6, Soltvadkert 1982 nyarinak egyik napidn d6lu*in <it 6ra k6rtil fullaszt6 A szomsz6d kozsdgben,Als6-Csiboron tortent a kovetkez6rneleg volt, 6s zivatar kozeledett. A l:inyomdk h€wdgi hAzAnii eset. Szep, fdnyes, ny:iri d€lutdn volt, csak egy felh6 lAtszon azdolgozrunk. A tet6rSl indul6 elektromos vezerek A szabak eg6szk6rny6ken. Ebb6l csaponle egyvilllm. Egyerlen,iszonya-bels6, tap€tizott falen egy gegecs6re eml6keztet6 cs6ben futott tos hangri d6rdtil6s hallarszon,Sdmel Imre tanyf iln. A g4azda 6sv6gig. Besz6lget6s koztren egyszercsak6les perceg6srelemiink a csalddja€ppenothon voft. Tanyijuk k€m6ny6n beszaladtegyfigyelmesek. Azon a mintegy ujjnyi nyildson, ahol a krils6 gombvill:im, 6s k€t r€szre oszlon . Az egltk a patllltson kifeszitettvezet6k jOft be a lakasba, a perceg6ssel egy id5ben apr6, ruhasz{tit6 dr6ton futott v6gig A ruhdkat a dr6t ment€ncsillagsz6r6raeml6keztet6,szikrdz6,krilonf6le nagys:igfcsilla- el6gene, majd a padlds kism6retii ablakin 6t kiszokotr, legurulrgok ielentek meg, majd egy futball-labda nagysitgt gombot a falon, s afalhoztam szto$ szarazkukoric*szfuat felgyrijtona. Avettiink 6szre. Ismerds6mmel az ait6n at httuk, hogy a vihgit6 m:isik g6mb a kdm6nyen 6t a szobAba szaladt.Az igyban pihen6gdmb k6nyelmesen gurul korbe a g6gecsdv6n.A gomb a fal gimnazista liny Ag,At szftdobta, ugyhogy a szalmazsdka bennebels6 oldal:in M ait6ig gordiilt, majd a vezet€ken az ait6 f6l6ni fekv6 ldnnyal egyrirr a f6ldre huppant. Aztn a szoba ajt^ian Atkivezet6 lluk fel6 haladt. Amikor azcxtban ertlLkezett ^z ait6t kiszalapt a konyh6ba. A fiatalasszony, aki fppen a bejAratitart6 felsd vaspenual, kibriit az alt6nyild.s uiinyi rds€n,s nagyslga ai6felfarlak timaszkodott, csak azt l6na, hogy a g6mb a l banem vdltozon,Ag6mb lassanlefel6 kezdettgurulni. Mozdulatla- m6gdtt a falban lyukat csinilva t6vozik, maid az udvarbannul bdmultam a ielens€get,Gyerekkorunk szappanbubor€kira nyomtalanul elenydszik.Mindez nagyon gyorsanr6rrenr.eml€keztetem, melyet szalmaszillal firjtunk a leveg6be. Agomb-villim burka feszitettg6mbhoz ha.sonlitott. gomb behil nem A A leuil kelte: 19e7. dprilis. Szima:289/b.volt iires, hanem valamifele anyag gomolygott benne, olyanmint a kod, tal6n csak m6g ritkdbb halmaz{llapotl. Az eg6szlelens6gf6l percig tanhatott. Amikor a gomb legurult a l6pcs6n,6s drintkezen a f6lddel, hinelen megszfint. Nem volt nagyoner6s fdnye, nem bentotraa szemet. EzutAn megn€zttik a szobdban a g6gecs6 ly-rklnak perem€t,melyen sdt6tbarna 6g6si nyomokat l:ittunk, de ez nem voltforr6. A g€gecsov6n tovagurul6 gomb nyomit j6l mutatta egyvildgosbarna, pork6l6sszerri nyom. Az 6prilet kiils6 faburkinsemmilyen nyomot nem taldltunk.A leual kelte: 1987.jrtnhs. Szdma:38O. 88
 • 45. padllsra; €s a padldsablakb6l n6ztem a vihan. Onnan lfnam,Y izzel kapcsolatos me gfi gYel6sek gy ho_ nem messzea pafit6l egy nagy g6mb bukd6csol a vizen. Olyan volt, minr egy 6riLsi szappanbubor6k. Kiabdltam apdm_ nak,. ho.ry nezze meg 5 is, s d mondra, hogy ez a jelens6g g6mbvilllm volt. A leudl kelte: 1986. mdjus. Szdnd: 30. A. Lajosni, L<ikosh:izaBdrkevdsolyan, vizzelkapcsolatos megfigyel€sr6l kaptunkhinmelyet nem lehetnemis csopoftba besorolni,6rdemesm6gis 7934 nyarAnakegyik napjdn ronent, amikor a nagT zivararkiilon foglalkozni ezekkel a jelens6gekkel.K€t okb6l is. Egy- u6tfn mer csendesedett az es6. Az egyemeletes hail>an lak6r€sztaz elpirologtarott viz mennyis6g€b6la ielensegenergia- egyik_n€ni.leszaladt egy mosd6t:illal es6vizet fogni az ereszcsa_trtalm viszonylagospontossdggalmegbecstilhet5,mdsr€szt torndb6l. 6n a kiugr6 iiveges es6csarnokb6l.ndztem az es6t.i6l ldtszikezekb6laz esetekb6l hogya jelenseg is, nem csupan I;ittam, amint a hAztet5n egy f6nyes, teniszlabda nagyslgriforr6 gAz - akkor ugyanis kdptelen lenne meglangyositania gomb legurul a cserepeken a csatornlba. az es6vizet fiifog6sokszorhord6nyi vizet, amibe beleszdll-, hanema ielens€g neni egyszer csak nagyot kieltott, meft a lav6rban ott .rgrZlt frzikAiArvalaho| misutt, m€lyebb szintenkell keresni. el6tte a viz tetei€n a gomb. A n6ni elhajitotta a lav6n. Kozben a Mivel a gombvillim el6gg6stabil ielens6g,neh^ ^ viz ^l^ft is h:izmester megiiedt, aki n€h:iny l6p6snyire r6le egy hosszri .ismegrnarad, rzgy onnan emelkedik ki. Tudunk ollan UFO-meg- nyelfi sepnivel sepefte a nagyt6cs:ikar,men a sopni vZg6n lev6figyil6sekr6l li, amelyekilyen eseteket irnak le, svaloiiban csak fem kapar6lapra ugroft feI az addig a pocsoly:ibanfoigolod6,kevesen gondoldk, hogy a jelens€gterm6szetieredetfi ,_ f6nyes kis gomb. A hdzmestereldoba a sepnjt. 6s elsziladt. e A r6gi Kiniban ,,serkanltfiznek" nevezt6k a gdmbvi emot, kis gomb kettevdlt.s m6g ugr:ift egy kicsit, majd szdtpukkant esmen nem lehetettvizzel eloltani. Ebb6l 5k is arra kovetkeztet- ehrint.tek, hogy a jelensdg nem lehet term€szeti eredetri; ezt csaksdrlcinyoklehelhetik ki. A leudl kehe 1986. jilnius. Szdma: 99. A ielens€g elekromos tulaldons6gair6lis ran tudom:isunk. Egy n€met megfigyel6 leirta, hogy egy kis t6ban az osszeshal eltciUutt €s a lelszinre ioff, amikor egy gombvi[am a 6ba U. Jenos,Budapesr csapofi. Az 1970-es€vekben h:irom koll6gdmmal a Balaton onvitorlin- BudapestB. Rezs6n6, tur.rf A hai6nak f6mteste volt, 6s a kotelek helyett vdkony acdlsodronyokathaszn:iltunk.Az egyik nap hinelen vihar kere- L928nyarAn Balatonalmediban nlaraltunk. Egyd6ludn 6riisi kedett, €s a nagy |gzeng€sben egy villim a hal6nk :irbocibavihar tdn ki. Egyfolltiban dorgdn, villdmlott Kivincsi voltam, csapott b_ele.Onnan igen gyorsan egy feh6r gbmb guruk lebtni-e, hogyan csap be a villim a Balatonba. Felmentem a azon a f6msodronyon, amelyik a hdromszog alakri vitorla 90 9r
 • 46. vizszintes nidldt tanotta. Gyorsan vdgigszaladt ezen a huzalon, N. I dszl6, Budapestmatd a vizszintes vitorlarfd vflg€r6l a vizbe ugrott, €s ott egyd6rren6ssel eltrint. rp1f ig6rkez6 rrapon egy baratommal kir:indulni:g"lbamentesnek. ^J.Yi!*h 1,.Ffl indultunk:. kaiakkali Csepel-szige_B*zdlgads, 1987.jrtnius. Szdtta: 241. l-.:i!."|1 siirofta nap, Ercsikorny€kdniimunk,-f. .,ugyon laposan T.Ckertlni. alkonyodott. Jobbrafeleniink a dombon aranyos szinben ragyogon az Eow6s_eml6kmri. Epoen azrDr. B. I 6szl6,Budapest latolgaftuk,hogy hol k6ne megaludnunk,men ebb.r, "z id6ben, amikor mAr akn|kat is Jz6rtak a i:tun ba, "e* u"tt 1952 ny^ran gyakraniArtam banitaimmal a budapesti Duna- eiszakai-!1ai9zits Egyszer csak €kelen sistergestpatltr^ evezni. Egyik alkalommal hatalmas zivatar keletkezett. lTi::r ,az nallotrunkhltulr6l. Megfordultunk. Mogottrinktalfinszia m€-Behtz6dtr.rnk a cs6nakhazba. Mdr megszrintek a k6zeli srirti terrg a viz szin€n valamigombszerfirohantd€lnek,.deolyanvill:imcsapdsok, de a viharfelh6k meg itt 16$ak a feiiink felett, seDesseggel, amire egy mai motorcs6nak semk6pes.Dobb-en_lementem a viz p^r:tiara. MAt avnpanon illldtn, amikor a Dun6n ren nezttink utana..Hullrmot hem csapott, csik a finomra- t6lem tal6n hawan m€terre - hinelen egy f€nyes g6mb ielertt porlarztott vizet v6gta felfel€ V alakban.M€;eret otve;-;arvanmeg. Biztos, hogy az Altalarn litott jelensdg nem szabdlyos centim6rernyire becsriltrikAmikor mellettiinkrohantet,izineiostorvilldm volt. Nem ldttam, hogy fehilr6l ioa volnl ez ^ avizpirrAt6l .neml:inuk, de urina nezve sotersarganak Hogy trini.ielens€g, inkflbb az volt a benlomdsom, mintha ott hellten ez a saiAt szinevolt, vagya lenyugv6nap6,aztnlm tudom.keletkezett volna.Semmi rendkivili hangot nem hallottam. Ez ateniszlabda nagysegri, f€nyl6 g6mb, ktildnos m6don apr6kat Abael kelte:19e7. jrthus. SzAtM:36O/b.ugrhlva a viz feliiletdn, egyenesenfel6m tartott. Amikor olyanhdromm€ternyire megkdzelitett, hinelen 45 foko_.s szdgben ir1nyt vitltoztatott, 6s ism€t lefel6, a Duna kozepe fel€ tartott, 6s Dr. IC fva, Budapestott eltfint. Szine feh6res, eziistosvolt. Nem a viz felszine feleuhaladt, hanem a virtebzir. €rinwe, apr6 ugrd.sokkal ,,kozleke- _- Az eserer, melyet fizikatandrommes€lt el, 194}-ben lini*-adett". (Megtortenhet, hogy ezt az :ugrAlist 6n l6ttam rosszul, Ikrcag k6rnydki tanyavil:igban,ahol tan:irom egy kis tanyasrhiszen amikor hullimv6lgyben volt a gomb, nem littam, csak iskolaban lanuh.A k€rdeses naponver6fdnyes az eg, igen uoitakkor, amikor a hulldmhegy csricsdraemelkedett. Ezt azooban meleg,fulledt id6 volt. EzeftM osszes ablakot alt6tkfiyrtot_ 6snem tartom val6szin(nek, meft akkorra mrr nem hulldmzott t:ik. De a leveg6nem mozdult.Az iskolamellen i6v6 ores fatgy a Duna,mint a vihar idej6n. ) ., l6gtak.A tdvolban azonban f.y$91 neVluaren haltarszorr. -;";y;-6;?;; Egyszercsak a rorndc fel6li air6n mdsfdi meterA leual kelte: 1987.ifi;nius. SzAma:312. magasstrgb. egy futball-labdzinyi, an narancss4rga g6mb lebegeu be azosztdlyterembe.-Megilk karedrael6tt, n?hlny meisooper. a cig a undr el6u raft6zkodorr. szintemegdermedt iieds€g- aki az tol, s szolnt.sem r.ng1,hogya gyerekekbukianak a pad, le dZ, iSgy- qal nlOa9n ovidkmagukat. a gyerekek lgy vegigioi ldttika Kutonos par Jelenseget. mAsodpercmdlva. minthacsakmeggon_ 92 93
 • 47. dolta volna ma it a gomb, a katedr6t6l elfordulva lassan a nyiron fl_:-P-!-i.,ql..p:tesemre konyhaablakon mrianyag l€v6 szxnyo.ghalonak semmi baia nem tort6nt. Ellenben a szomsz€dv6giglebegetta k€t padsor kozon, 6s az utolsti ablakonkeresztiil Ketsegbeeserren mondta, hogy a szAzliteresp6v6c6 vizt6rol6tlvbzon. Rovid id6re elt(nt a szemiik el5l, majd egy kozepesen hallottak. eddnye, ami sziniiltig volt vizzel,€rthetetlen mbdon .tef".-afO_er6s csattanlshozhasonl6 hangot 6sgyengesisterg6st dott, 6s eltiint bel6le a viz, ahlnban peclig mind." uiti*ytor,.Tandruk monclta,hogy amit llttak, g6mbvill6m volt. Kit6dultak ki6gen.az u<lvarra.Az el6z6leg vizzel szinultig tele beton viztArol6gyririi teljesen ures vol1, de egy6bk6nt s6rtetlen. Az oreg fa A gombnek hat:irozorrkonrf ria volt. Koriilotte min tha halviL- kiilonos feny r^gyogLabe. Az nyabb feh6res, itlAtsz6 szintburok lett volna.levelei izzanllAtszott^k. Az egesT,et 6ptiletekben igen nyugalanok voltak. iilatok a gazclasigi A leudl kelte: 1987.jilniw. Szdnxa:377/b.Az eset i6l mutatja a gdmbvillim magas bels5 energiatartalmet. faleveleken AH6z6 fenyielens€get a sz€tsz6r6d6 elektromos tailt€s miatti kisiilds, azfg)nevezett ,,SzentElmo tiize" okozhatta.A leudl kelte: 1987.jilnius. Szdma: 377/a.Dr. I(. 6va, Budapest 1975 iriniusdbanBalatonkenes6n nyaraltunk. Hffvos,borzon-gat6 id6 volt. A Balaton felett tdvoli villdmlls le$zott, es amennyddrg6s k€s6s6b6larra lehetettkovetkeztetni,hogy dvolizivatar v n. A nyaral6 nqgatra n6z6 tenszitn olvastam. Egykiv6tel€vel minden ait6 €s ablak nyitva volt. Olvasls kozbenhirtelen f6n1vill6dz:israfigyeltem fol. Feln6zvea fejemmel egyvonalban egy kdriilbeltil hrisz centim€ter irm6t6i6 gomb :illt,t6lem alig f6l mEternyire. A szine - ma sem tudok iobb rneghattrozist rA - k€karany volt. A k€k €s az atany Arnyalatfolyamatosan vlltozott, ltmentek egymlsba, rtgy,hogy az eg6sz alakzat szine meg-megvaltozott. Ilyen ldwAnyban van r6sztink at€v6 mfholdas felv6teleit lhwa, vagy a gyongyhltz koromlakk felrinAsa kdzben. A jelens€g gy6nyorii volt, de csak n6hdnym:isodpercig volt mellettem, majd sz6p lassri ,,s€tatemp6ban" Athaladta hallon, 6s elttint a nyitott konyhaait6ban.Felpattan-tam, hogy utdna n6zzek, de a konyhdban m:ir nem volt Ekkor ahin sarkAtmegkeriilve igyekeztem megkeresni. Kozben killtot-tam a sziileimnek, hogy ioiienek, n6zz6k, merre tfint. Legna- 94
 • 48. S. Iswrinn€, Vlrpalota Amikor a gombvillim 1964 j{niusltban 1iszakai m[iszakban dolgoztunk, amikor szabadt6rbenmozog hatalmas vihar tdrt ki. Felh6szakad:is-szeni es6 zuhogott, a villlmlAs 6s mennydorgds szinte pillanatokra sem sziinetelt. Tobbedmagammalegy foldig hveges,sz6lesbejdratiair6 mogdtr illtam 6s figyeltrik az 6gihdborLit.Ekkor - nem tudom, honnan - egy futball-labda nag.sdgri,szines gomb gurult el6. Nem a foldon, hanem mintegy fdl m€ternyire felette lebegett. Nem egyenletesen, simin haladt,hanem inkdbb szokellve,ugrdndoz- esetekielent6s reszeaszabadban va. Csodllatos sz6p szinei voltak, a lila, a k€k €s a sdrga robbA g6mbvilllmmal kapcsolato.s le, az UFo-megfigyel6sek pedig kizit6lag szabad irnyalat{tlldtattuk. Taldn ot m€tert gurult el6ttrink, azt:in eltrintilt.iz6dotti6rben 16ft€ntek. Eppen ez6n c.sak^zokat ^z esetleirasokat a l6t6teremb6l; €n az it€letid6 miatt nem mertem kil6pni avettrik figyelembe, amelyek a megfigyel6t6l legfeljebb n6h6ny szabadba, hogy llthassam,mi lesz vele.szln mlterre tortentek, mert akkor meg a avolsigok €s a Ifnyeges, hogy a zuhog6 es6 sem ,,oltotta el" a ielensCget.mdretek viszonylag j6l megbecsiilhet6k Itt is el6fordult, hogy i6 id6jera.siviszonyok kdzott jelent meg A leudlkelte:1986. mdjus.Szdma:15. a gdmbvi[em, s ez€n a megfigyel6k me$ers6ges eredetrinekv6lt6k. T. J6zsefn€, PdpaB. Bertalann€, Farkasbtlk 1971-ben itniusi d6lut:inot 6ra konil vihar k6zeleden. egy 1937 nyarin Farkaslluk-Bdnyatelepenborfs, de -csendes D6rgdtt, villdmlott, de egyel6re m6g messzir6l.A szobAbaesten hftam gombvill:imot. A csernaiheg)tet6 felert jelent meg mentem, hogy becsukiamaz ablakoq amikor k6rr.ilbeliil egyegy, a Holdndl i6val nagyobb, izz6. sisterg6 trizgolyo ami m6ter iitm6r6ifi,fdnyesgombotpillantottammeg.Szinremeg-iSJresrkeden a fdk koz6, s"iassan lefel6 guruli a f6k kbzott llgy b6nultam, azthittem,megvakulok. gombegyenesen 6s A fel€mment, mintha kert.ilgetn€ a fakat. K€s6bb tobb kisebb izzti tartott.Mer irgy 6reztem, teliesen kozelembe amikor egy a 6n,trizgoly6 lett bel6le, 6s (rgyszikrdzott,mint egy 6rias-i csillagsz6- hatalmasclurrandssal - ha lehet, m6g f€n1esebb darabokra €s -16.izt1n hossai tiizkigyovi alakuk, maid tjra izz6 tfizgoly6v6, s szakadva teliesen eltrint.Azeg€sztal6negy-k€tpercig tarthaton.v€giil nyomtalanul eltrint a hegyoldalon. Lenyrigdzve ndztem A ferjem a szoba it6b^n dllt. 6 is lAna az eg€sz lelens€get,6sezt ^ - tal n eW percig tart6 - Liwdnlt. hallottaa durran6rst 6 - kissetdvolabbr6l a gomb sz€l6t is. - vakit6anf€nyesnek, beliebb kev6sb€f€nyesnek, szivitwA- deA leudl kelte: 1986. mdjrc. Szdma: 7. nyosnak,szintedtlAtsz6nakl{tta. K6s6bba blty:immal kimentek megndzni, hogy maradt-e valaminyomaa jelens6gnek. Akkori- ban a vasrit mellen lakunk. M6snvomotnem tapasztaltak. csak 96 97
 • 49. azr,hogy Mon ^ helyen,ahol a gombvill:im sz6tdurrant, vasilri a Cs. Mihllyn6, Budapestsin olyanvolt, minthahegesztett€k volna. 1956 nyarAn egy d€lut:in nagy vihar volt, omlott az es6.Aleudl helte: 1986.mdjus. Szdrna:18/a. Valahonnan egy nagyjdb6l f6rfiokol nagysdgrl, gdmbolyii, izz6 vill:im esett rA a szomsz€d hdz mlsodik emeleti korldtj6ra, onnan M els6 emeleti korl6tra, majd a k€t hAzat elv1laszt6J. Mihdty, VdLrpalota kerit€s tetej€re. Az.tin a mi udvarunkba iott. K6tszer felugrott, mint egy labda, 6s eltiint a kandlisban. Kozben olyan pattog6 Az eset1962 6sz€n tort6nt.Elleltizenegy lehetetr, ora amikor hangot adott, mint amikor beglujtjek a hegeszt6pisztollt. Afeldbredtem. A szob:iban6gett a villany. A nagymam:im :illt ott szine olyan volt, mint a v6r6sen izz6 pardzs€,de fekete kiils6az ahlak mellen, 6s a fuggonyt kicsit f6lrehrizva a k6t h:izsor irny6ka, udvaravolt.kozotti ritszakaszt figyelte. Kdzbensrirrin vetettea keresztet,6simddkozott. K€rdeztem, hogy mi rdftent,de rdm se hederitett, A leudl kelte: 1986. mdjus. Szdma: 43.€stovtrbbrais vetettea kereszteket, bdmulta azutaa, €s aztanegypillanatrarAmn1zett, uiiAta szlifuatdveintett,hogymenjek €soda. l€ugrottam az 6gyr6l,6saz ablakhozmentem.A meglepe- Dr. Sz.Gyula.Miskolctest6l esa ldtvenyt6ln6hdnypillanatigmoccannisemtudtam.Azablak6l p6r mdternyire ugyanisa fold felea egy 6rvencentim€- 1961. jtlius 1,3-Aravirrad6an, hainali hdrom 6rakor nagyter itm6rSjri, vordsesbarna szinri f6nyben szipork1z6tfrzgoly6 zivatar ttrmadt.A sririi €s er6s villdmllsok megvildgitottdk alebegett. Olyan kozel voh hozzank, hogy 16l meg tudtam felh6ket is. Egyszercsakarra figyeltem fol, hogy Di6sgy6r feleufigyelni. Hely6t nem viitoztatta, de vibrdlt. Sugarai ezrisr6s, egy sotdt, lecsring6, 6rvdnyl6en kavarg6 felh6b6l vakit6 f6nytfeh€res szinben csillogtak.Hinelen fel6tl6n bennem; hogy sugArz6,kdkesfeh6r gombvilllm ereszkedik all. A fdny olyanhdtha optikai csal6des az eg€sz. ez Arra is gondoltam, hogy ez er6s volt, hogy Di6sgy6r n€hlny pillanatra a nappali f€nyhezbizonydra az ablalnivegre ver6d6 Limpaf6ny. Ez€* a m:isik hasonl6 - ivhegeszt6sn6ll:ithat6 - feh€r f€nyben ragyogott. Aablakhozl6ptem.De imis ugyanaz alflwAnyfogadott. rrizgoly6 A gombvilllm lassan felfel6 szdllt, kozben egy pillanatra meg-nlugodtan lebegetrugyanon,ahol azel6bb volt. A foldfelszinnel megdllt, ekkor szikrd.katsz6rt €s sistergett. A di6sgy6ri reform6-semmilyen kapcsolatanem volt, ezt j6l lallLam. Sugaraivdg6n tus templom tornyira ereszkedett,€s ift borzalmascsaftanassalnem tapasztaltam szikrAzAst. Meglep6volt, hogy azizz6, szipor- felrobbant. A robbands olyan er6s volt, hogy a hangAra az egykiz6 gombnek nincsakkoraf6nye,hogy megvildgi a nyolc-tiz *a kilom6terre l6v6k is fel6bredtek.m€terre,szemben hlaat.Arrais eml€kszem, iA16 hogyes6sem H. Kiroly €pitdsz f6m6rnok, aki j6val kozelebbr6l lAthattaazesett Szataz, 6szi id6 volt. A jelens€get harminc-negwen rigy esemdnyeket, mint €n, elmondta, hogy a gomb belsej6benmesodpercig lattam. Arnikor visszamenrem mlsik ablakhoz, a orv€nyl6 mo46st 6szlelt, 6s a gombvillim k6nilbeliil akkoraakkorramtrrsot€tvolt. M:isnap koriilndztema h:izunkel5tt, de volt, mint amilyennek mi a teliholdat ldtluk.A robbands helydnott semmirendkiviilitnem tapasztaltam. fiistgomoly k6pz6dott.A leudlkelte: 1986.mdjus. Szcana: 35. Fo lJ)6iratcikk. Szdmrt : 2 75. 98 99
 • 50. R.Andres, Budapest 1977.itlius v6gdn egy nap d€lut:in, munkaid6 ut:in hazafel6mentem. Epry felh6 sem voh az 6gen,se vihar, de m6g csak sz6lsem jelezte, hogy valamif6le ktilonleges esem€nyre kelleneszdmitanunk.Egyszerrearra figyeltem fol, hogy a napkorongndlk6tszer-hiromszor nagyobb f6nyker6k gurul v6gig kelet fel6lnlugatra. F6nye a nap6ra emldkeztetelt. Saiet tengelye kortlforogva nagy sebess€ggel mozgoit. Ndh6ny pillanarig voltl:ithat6. Sem hangla,sem ftiLstje nem volt. Rak6tanem leherett,merl szdmtalan nyomjelz6 6s mls loveddk trier hftam ahlborriban 6jiel 6snappal is, ez semmi hasonl6ra nem eml6kez-tetett.Azok szivaralakban elnyuitott f€nynyomot hirztak magukuran ^z egen. Az ait^l^m 6szlelt lelens6g teljesen gomb alakrivolt. A foldt6l taldn h:irom-n€gysz|z m1terre haladhatott. Enlegfeljebb sz:izofven m6terre voltam t6le.A leudl kelte: 1986.jilnius. SzAmd: 135.D. Andrisn€, Budapest 7)J4 nyarin Budapesten, a szolnoki vasr.itvonal kozvetlenkozel€ben laktunk. Hdzunkt6l harminc m€terre voltak a sinek.Egy ny:iri zlatar LrLan hirteler-rer6sod6 zriglst hallonunk. Azablakhoz mentiink, €s azt ldnuk, hogy a vastiti sinek felett nemtfl nagy sebess6ggel k€kes fdnyii gomb kozeledik. El6sz-or egyazt hittiik, hog valami ttjfajta mozdony, de csakhamar rajotriink,hogy egy f6nygomb suhan a sinek felen, 6s ;z ztig ilyenkisdrtetiesen. M€lt6slgteliesen gurult a sineken, vagyisinkibbfeletttik. A k6zepe f€l m€teres leheten, de az 6t k6riilvev6 f6nysz6r6dlsa j6val nagyobbnak mutatta.Dobbenten n6ztiik, ijed-tiinkben sz6lni sem tudtunk. UtAnasokiig er6s,6zondfrs szagteriengett a kdrny€ken. M:isnap megn6zttik a sinek k6rny6k6t, IC-n€ L. Ulla, R6ts:igde a g6mb semmi nyomot nem hagyonmaga uten.Az esem6nythdrman llnuk, s mindhlrman ugy-n zt tapasztaltuk. 1984 augusztusdban szrileimn6l voltunk Godoll6n. A b:ity:l- a m6k k6t kisgyermeke6s az6n k6t kisllnyom azudvaron ietszort.A leudl kelte: 19t)6.jilnius. Szdma: 136. Eppen a felfujhat6 gumimedenc6be hordtam nekik a vizet, 100 101
 • 51. mert nagyon meleg, legallbb harminc fok volt. Felh6t m6g a M. Gydrgy, Budapesttivolban sem llttam. Ddl koriil i6rt az id6, Nnlkor a feiiink folott- talln hf/;s4 talSn szAzm6ter dvols6gban - egy nagyon fdnyes, 1,985 nyarin a Balatonon nyaraltunk. Egyik nap hatalmasmeghatAtozhatatlan nagysdgt valami tfint f6l az 6gbolton. vihar t6rt ki. Percek alatt olyan sdtet len, hogy d€lutdn otkor aAzonnal kihir,tam a bAry{mat, hogy n€zze meg, mi lehet az, de i6rm(vek csak vil6gitdssal tudtak kozlekedni. Ekkor l6ttam,nem tudruk eldonteni. En rdgebben olvasram egy cikket a hogy a Balaton fel6l viszonylag la^ssan f€nyl6 gomb kozele- egygdmbvilllmr6l 6s arr6l, hogy az milyen pusztitasrvdgzett egy dik. A pann:il felgyorsult, €s cikcakkosan mozgott ide-oda. AhAzban:arra gondoltam, hogy ez is az lehet. A jelens€gegyszer hizunk el6tt hiz6d6 :irokba csap6dottbe. Az es6 utdn semmi-csak zuhanni kezdett, es mind kozelebb 6rt. Nagyon megiied- lyen nyomdt nem tal:iltuk. Nem sokkal k€s6bb jott a kovetkez6tem. A betyam kisfidt, aki mellettem 6llt, szinte bedobtam az gombvilllm is. Ez a sirti sinek feletti vezet6knekritkozott, ottel6szoblba. A jelensdg val6sziniileg az udvarunkba csap6dha- felrobbant, 6s szikraes6 formAilban megsemmisiilt. Utina megtott le, mert vakit6 f6nyet pontosan f6loftiink llttuk. Semmi egy gombvilldmot leftunk, ami hasonl6 m6don trint el. Nem.so-maradand6 nyomdt nem taldltuk, s az ijeds€gen kivtil nem kira hatalmases6 kovetkezen.toftent semmi bajunk. Csak fr.istot6s kellemetlen sz got erez-trink. A leudl kelte: 1986. szeptember.SzAma: 217.A leudl kelte: 1986.jtilitts. Szd.ma:167. V. Jinosn6, TiszadobK Giborn6, SzekszriLrd 1966-ban egy csondes, nylri holdvildgos €iszakAnf6l kellen kelnem, men a kisldnyom nagyon sirt. Eszrevettem, hogy az 1937 nyartrn egyik nap b^rataimm l bementiink a Balaron udvaron valami furcsa f€ny vil6git. Odamentem az ablal<hoz,skdzep6be cs6nakkal. kir:indulls nagyon kellemesnek ig6rke- A l:ittam, hogy egy kiil6n6s jelens6gt6l szirmazik a f€ny. Egyzett, de a^an igen gyorsan beborult. Hatalmasvill6mok csap- csaknem m€ter hosszirsdgt €s k6rhtrrom centimeter ,?stagkodtak, 6s szinte €jszakai soteLsegborult a Balatonra. A partot felens6g haladt vizszintesen lebegve az udvaron At. Olyan volt,sem littuk. Egyszercsak Keszthelyfel6l az 69 peremdn megin- mint egy f€nyeskigy6. A szinefeh6r volt. Szdplassan,,6szottel"dult egygombvilllm. Megvildgitotu a hegyeket,6s az6ramutat6 az ablak el6tt. Sainos nem llttam sokdig, csak addig, amigiLrLstval megegyezSen korbefutona a Balatont, majd visszat6rt {thaladt az ttdvaron. Utfna elvesztettem a szemem el6l. TaldnKeszthely itnyAba, s itt val6sziniileg a t6b^ zuhant. El6g egy-mdsf€lm€ter magassdgban haladt.gyorsan mozgott. A leudl kelte: 1986. jrllius. Szdma: 177.A leudl kelte: 1986. augttsztus. Szd.mn,21 5. L Zsigmond, Budapest 1950 tavaszin a mlrrahAzi tiid6szanat6riumban fektidtem. Egyedtil voltam kinn a reraszon, mert m€g meglehet6sen csip6s, hideg vok az id6. Eppen akkor lllt el az es6. A terasz t02 103
 • 52. korlStjfuat6maszkodva n6ztem a tljat. Ekkor hinelen megpillan- E. Iiiroly, Veszpr€mtottam a K6kes oldaliban a fltk koronAj{n egy csoddlatos f6nyiigombot. N6h:iny szdz m6terre leheten t6lem. M6lt6s6gtel jesen 1960 nvarAn egy foldszintes ikerhlzakb6l :ill6 lak6teleog6rdiiLlt a f:ik tetej€n, kovetve azok hull:imz6 magassdgdt. A udvardn flltam, amikor egy kozeli hdz m6eiil el6bukkant igomb vagy tfizker€k atm6r6ie - nagyon ponrarlanbecsl€ssel- gombvilllm. Teljesen nlugodt legkori viszonyok voluk, nemkdrh:irom mdter leheten.Tok6letesenkerek maradthaladriban villlmlon, nem dorgott,6s nem esett az es6. A mintegy hfszis. Kenilet6n sugarasirfnyban hosszabb-r<ividebb f€nvnlal:ibo- centimerer ermertiiii, sdrglspiros g6mb koriilbeltil l-r:irom me_kat ldttam, 6s vibrilt az eg€sz. nyallbok hosszaa gordiil6skor A ter magasslgban palyiiit 6les szogben vdltoztawa, mintha ,vAltozott. Talin tiz mdsodpercig llttam. A jelens6ggel egyrin megc6lzott.volna,pontosan fel€rr kozeledett. N6hiny mdterrekiilonleges szagot is hozott a sz€I.A leveg6t mdg frissebbnek t6lem rijb6l irdnyt v:ikoztarort,6s egy kozeli lak6h:iz iiizfilanuk6reztem, mintha 6zonillat lett volna. Amikor a tfizgomb a csricsdhoz htkozve, nagy durran:is€s fristgomolyagkis6ret6benlAt6mez6mb6l eltfint, egy kis id6 mflva hangrobbanlshoz megsemmisiilt.A becsap6cl{s hely€n lidrat6 nyoninem maradr.hasonl<i dorren6st hallonam. 6s vakit6 f6nvfelvillan:ist ldttam. A csart:rn:is errls volt, men a korn1.ez6 elfg lakisokl>oltobben isEzalatt m€gjobban felclfsult a levego ezzel a kiiLlon6s, nem de kirohantak megn6zni, hogy mi roft€nr. A gdmbvilldm p6lyabdnt6 szag;al. menti_ sebess6geviltozott, a rorespontokban egy pillanatra T.grlnl litszott. Az itAnyvAltoztatAsokatsemmilyJn lbthat6 okALeMl kelte: 1986. nouember. Sz/tma:265. (p6ld:iul terept6rgy) nem indokolta. A baAl kehe: 1986. december. Szdma: 279.I. IstvAn, PolBlrdi 1986. augusztus19-en 6jjel tizenegy €s f€l tizenken6 k6zott R. Jiinosn6, Kisvdrdak6t trizgoly6t ldnam kiszakadni a viharos, villlmokkal teli, sdt6tfelh6kb6l. El6bb egyet,majd ndhlny pillanat mf lva a mlsikat isl6ttam. Vakit6 f6nnyel haladtak Szabadbaryln-Sz6kesfeh6rvdr ..19a6. nyarAn egyik nap beboruh az eg, de se d6rg6s, se villdmlis nem volt, csak egy kis gy.enge is6 eserr,ez is csakfel6. Az els6 legallbb akkora lehetert, mint egy feln6tt ember nehany percig. Ezurfn tijra kisritott a nap. Kimentem a nyitottfeje, a mtrsodik valamivel kisebbnek litszott. Olyan er6s f6nyt terlszra. Ekkor vettem €szre, hogy a szomsz6d€k almafdjfun{rasztottak magukb6l, hogy m€g a hangyltkat is leheten l:itni a piros.trizgoly6par:izslik 6svillog. Akkora volt, mint egy kozepesteraszon. M:isodpercekig tarlofi ^z eg€sz.Nagyon megijedtem, gumilabda. Besz6ltam a linyomnak, hogy jojion ki6s nezzemert eszembe jutott, hogy az 196}-as €vekben Nagykanizsdn meg 6 p., hogy mi lehet ez. (A l6nyom biol6gi;_folclraiz szakosegy gdmbvillem meg6getett egy embert. A ielensegermdsnap tan:irn6.) Ezudn ioft az egyik szomsz6da^sszony,most mar selmondtam egykoll6g6mnak. O a szdkesfeh€rvdri lakdrsa ablaki- hdrman n6ztrik az almala ktilonos ,,gyiimolcs€t;. Odamentemb6l ugyanebben az id6ben szint€n ldtou egy gdmbvillfunot. kozvetlentil a kerit6shez, s foln6ztem a fAra.BAr egdszen ritkaVal6szinfleg ugyan zt, amit 6n. P. Gy6rgyn6 az letta Szekesfe- volt a lombja, cle ebb6l a szogb6l m€gsem Littam se-mmit, ez€rrh€rvdron, hogy k6t tiizes gomb gurul az €gen, 6s azok is nagyon visszamentema teraszra.At{zgoly6 viltozatlanul ott ragyogott,nagy f€n1t Srasztoftak. €s ralSn tiz percig vibrdlt, ragyogotr m€g, aztAnhirteleri eliint,1jxigcikk rryoruin. 1986. nouetnber.Szdrna:277. 1,04 105
 • 53. minthaelffitdk volna.A mai napigsetudjuk,hogymi volt ez,de "rs Sz.Liszl6, Moso nmagyat6vitt csal6dLserz€l<: nem lehetett, men harman l:ittuk sokdig. 1987. 4prllis 4-€n kds6 este hazafel6 igyekeztem. Egy macskdtNeha t6bb percig is letezik a ielenseg, ezert hiszik sokan mesterseges pillantottam meg, arnelyik furcsam6don viselkedett.ijr6bdltameredetffnek. hivogatni, de nem tor6dott velem, csakkeservesen nvdvoeott.A SZA//M: hdr:irreliesen feldomboritoma. majdelfuron.Ekkor kozveilenijlA leudlkelte: 1987.december. 3o9/b. el6nem hinelen_egy f6nycs6vajelent meg. A f6nysugir v€ge a talajt nem 6rte el. M:isfdl-k€tm6ter hosszri, 6s az 6trn€r6ie titin tiz centimdter leheten. F€nyes magb6l dllt, amit szagllaror,B. Isw6nn6,Budapest formiijdt 6ssiindr folytonosanvdltoztatoburok veu koriiii mag szin6ben a feh€r domin:ilt, de eg€szenvildgosk6k is volt benne. 1972 auguszusdbanHaldsztelkenlaktunk, a Megyedril6 it A burok a magr6l mindig, mindenijn egyenlc5 rdvol.siigbanlO. szlm alm. Az ablakunk 6ppen a lakihegyi ad6toronyra volt, e.smozgott az egdsz.Ilyen jellegzetesf€nyt eletemben egyszernezett.Ez lgy jtsziLz meterre lehetett a hinr6l. !z egyik nap, llttam csak, egy iskolai kir:induluis sordn, a rimfoldoFaszt6valamivel €jjel tizenegy 6ra el6n, arra €bredtem, hogy az vakit6aner6s f€ny kemenc6k elekr6d:ii k6z6tt. Az eg6sz jelensdg nem tartharottegy€bk€ntm6g napkozbenis s6t6tszobdban tov:4bb rizendrhirsz mlsodpercn€I. tJtlna egyik pillanatr6l avil6git. Hol elhalv6nlult a f6ny, hol rijra teljes er6vel ragyogott. misikra eltiint, minden hang 6s nyom ne iril. alig ldptemNem tudtuk, hogy honnan j6n. Ap:im ki:ilton, hogy kislenyom- onnan htni lehetett a kiildnos tov:ibb, hirtelen tgy €reztem,valamimian hdtrakell foidulnom.mal meniiink it az 6 szobAiAba, Megfordultam, s mogonem negy m6rer tdvolsdgbanesy etet_f6ny{orrdst.Az ad6tornyot merevit6, tart6 dr6tokon gombok sz5, leginkibb korongra emlekeztet6, sik f6ryt lanama talaihompdlyogtek lassanlefel6. Voltak kisebbek, mint egy futball- felen lebegni. Bdr 6les kontirja volt, de Allandoan vAltozott,labda, 6s volt k6tm6teres Atm€r6ifiis. Guruluk, azdn hiftelen ktilonosen a sz6le mozgott, hull:imzon folwonosan. Kor alakidtel-, illewe kialudtak. Eg)tzerre tdbb is bukdicsolt a dr6tok viszonr mindvdgig megranoua. p.aira kereiztril i6l ldrhattamazkor01.Hol hozz66rtek,hol ellibbentek onnan. Igy h6mpdlyog- utat, a kavicsokat.A szine leginklbb a ndrriumldmpdk sdrg:istek lefel6, 6s egyszer csak kialudtak. Ap6m tudta, hogy ezek feny€re emldkeztetett. Sem h6t, sem hangot nem-suedrzom.gdmbvilldmok,esremelte, hogy^z ad6toronyf6ldel6selevezeti Futni kezdrem.A f6ny is elinduh, ds elment mellene- u ie.d.-6ket, nem sz6r6dnaksz6t.A mi h Aztnk aVkoraz utols6 hez volt magassigiban, de rigy, hogy majdnem srirolt. Hirtelen megdllt^zrtcit)^n. Mogoftemar lucernafoldekvoluk, tivolabb pedig a tticsok- el6nem, mintha csak r6m virna. Oszt6nosen lassitottam,maidDn gatiahttz6don.Megszokuk az Alland6maderdalt, megdlltam.A ielensdgszemmelliiLhat6lag megvaltozon.El6szorzen€t, 6ppen ezefi Uesztl volt az a csend,amit al<kor tapaszlal- a s3€l€n a hull6mz6 mozgrisok wbrAlAsba ciaptak dt. Egy id6tunk. R6adiisula n€mas gbanegyszercsak mennydorg6 hang utan nem tudtam tobbd megmondani, hogy remeg-e a-iz€le,hallatszott toronyfel6l (men onnanjott, ez biztos): a redi6, Budapest. pontos id5 tizenegy6r^." Az A vagy sem. A f6ny fokozatosan er6sodott, s ennek arlrtv ban ,,Kossuth eg€sz esem6ny kevesebb, mint tizenotpercigtartott. egyre kev6sb6 lehetet rajta keresztiillatni. Vdgtil m:ir irgy ragyogott, mint a feh€r izzAsbanlfv6 anyagok,s6t tal6n ann6l isVal6szinfileg rezonanciaielenseg okozta az ad6tatony fel6l halhat6 hangot. jobban. Remeg€se megszrint,de az is leher, hogy az €n szemem nem bina_kovetni a rezg6st. Ezut:in szab:ilyos k6rformdt vett fol,AbuAl kelte:1987.danhs. SzArta:323. s tovdbb lebegett ugyanolyan magasan. Er6s f6nye ellen6re a 106 107
 • 54. kornyezet6t nem vildgitona meg. A leveg6nek sem vdltozott az Figy- elemre _m€1t6, hogy J6kai l€iresa is megegyeztk a. mu megfigyel6k 6szleleteiv€I.illata. N6hdny perc mfltln egyszer csak minden hang n€lkiileltiint. Helyene hdrom kisebb, siklemez alakri f6ny ielent meg,ett6l a hel)t6l kiss6 tlvolabbra. Ugyanrigy Atlitsz6ak voltak, a J6kai M6r: Pet6fi esznzecsirdi.Gytijtemdqti szdm: J26/a.sz6ltjk 6lland6an mozgott, narancssdrgisszinben, egy csopon-ban ragyogtak. Egym{st6l teljesen fuggetlentil lebeglek nem€rtek ossze.F€ltem, m€gis elindultam fel6iiik, de mire el€rhet- N. Pilni. Garetem volna hozzl1uk, eltiintek. Az eg€sz ielens6g nem tartotttovdbb ot percndl. Nem voltam firadt, bAr kes6 este tonent 1948 okroherenek cgyik holdtalan.csillagfdnyes esreien a ,mindez, s volt alkalmam mindent nyugodtan megfigyelni. kereszunyiim6k udvardn, Gyodon, Barmyi megy6ben vagy harmincan iotrink ossze kukoricafosztdsia. H ielen a d6liAleu6l kelte: 1987. mdjus. Szdma:326. 6gboltr6l feh€r f€ny omlott r6nk. Megvil:igitona az udvart. L fdnykor lrnyr-ilta szomsz6dosudvarra is. Eji csakesv drorkeri- tes vilaszrolra au6l_ahelytcil, el ahol mi rart6zkodt"unk, jol igy lxtharruk, hogy meddig terled a f6ny. Olyan er6s voltl ez aJ6kai M6r: Pet6fi eszmecsirii. R6szlet megvihgibs, mint egy felhos d€lutln f6nye. Mindenki nagyon megiiedt. Az oregek kereszrer vetettek, €s imddkoztaklEn,!gyszer ldttam a villiLrnot megsziletni. A legkozvetlenebbkozels6gb6l, alig hatldpdsnyire t6lem. Egy hatalma.snyiri felndztem, hogy mi ez a fura dolog. akkor m6g nem volt azivatar utln kint :illtunk az isten-hegyinyaral6nk nyitott veran- kozs6gben uillany. Az 6gen llton fei6r korong Jlyan teliholdddj6n,gyony6rkodveaz elvonul6 fergetegpompAilt:an.Egyegy nrgysdgri lehetett. A fenyerele 6s szine ellen6ie sem vaktort.n6ma villlm pislant m6g n€ha a felh6k sot6ts€g6ben,olyan Valam.ifele_ hideg fenye voh. l"assanmindenki az 6gi tArgyartivol, hogy hangjasem hallatszotthozzatlk. Lzapor az Isten-he- bfmulta. Tal6n percekig is eltanott ez az lilaoot."mikor agyen megsziint mfu. Az egtsz 169tele volt ozonnal Ekkor a mi i9y*nY megsziinrerte a r:ink bocsdtorr sugardi, de 6 maga hthato maradt jelens6g k"ovetkezett; f€iyveranddnk el6tt, embermagasslgnyira a foldt6l, tamadt egy .Ekkor egy krilonos a lrssankenroszrodnikezden. Ez a folyamat n6hdnypercig tartott. szlkra, labda nagysdgrl: inkdbb nevezhetn€m kigyrlladt csillag-nak, amely egy feloszthatatlan percig a sz,iviwAny minden A keletkezen k6t korong fenyereje is a fel6re ciokkeni Mitorszineiben sziporkazvalllt el6nunk. Szetigaz6, szimmetrikus kenevdluk, eltdvolodtek egymdsr6l. Mi kirohantunk a kertsugaraivalhasonl6 egy virdgkehelyhez,gy6nyorkodtet6 6s nem v6g6be,. hogy jobban lithassuk 6ket. Onnan is korongnak ijeszr6.- Az Isten aiAnddkalSztilet6seperc€ben a hangia nem l:itszonak.volt egy6b egy er6s, pattan6 zeng€sndl. - A tov:ibb foly6 A lettdl kelte: 1987. auguszttls. Szdma: -354/a.percben, ha fel6nk fordul, mind halva vagy.rnk! Nem! Oldalt cik zort, s azten6les sz6gletbent6rve lecsapottaz ezerl6p6snyi N. P:il, cafdtdvolban lev6 M6rton-hegyre. De akkor mlr ldngoszlop lenbel6le, s 6grepeszt6ddrg€se miatt reszketett alanunk a fdld * . 1985 szeptemberenek egy kellemes €iszakliln kint riltem a mdr akkor az Isten haragiavolt! kertben, es nezrem a csillagokar.poftankt6l d€lre emelkedik a Kopasz-hegy, mintegy ot kilom6terre l6gvonalban. hegy felett A egyszer csak narancssdrgagomb jelent meg. El6szoi arra 108 109
 • 55. gondoltam, hogy katonai ielz6ruk€ta, s virtam, hogy-aldhullion kbzel jdrtak egy mened6khdzhoz,hirtelen vihar t6n r:iiukvagyszetrobbanion.De nem t6rt6nt semmi. A mdsodikgondola- mennyddrgdssel, villdmlissal.Mivela kop:ir hegyoldalon j6for_tom az, hogy UFO-t letok. Befutottam 6s kihoztam ^ z}x40-es mdn.semmi kimagasl6fa vagyilyesmi nem voh, 6k maguktivcsovemet. A gomb m6g mindig ott lebegett, ahol elSszor voltakcsak valamelyest ,,kimagasl6pontok" a terepen, r:ikidliott6szrevettem. lzgialottan emeltem a tevcsovet a szememhez. a dill<iafta,hogy ne maradjanak:illva,hanem fekridienek le aAmit lattam, az nem gomb volt, hanem egy lathal^tlanpontb6l foldre, €s lehet6legne v:iltoztassanakhelyet.Alig mondta ki, aszertesugerz6f6nytomeg. Oszint6n sz6lva csal6dtam:nagyon hegy fel6l felt(nt egy narancsslrga, izz6 g6mb, olyangorog-szerettem volna UFO-I ldtni. Miutin szomorfan tudomisul dinnye nagys:igri. Annak a hegyi ritnak a tuls6 oldalin,imJlyvettem, hogy nem UFO-I ,,figyeltem meg", Mon toprengtem, rnellett6k lapultak,lassan, ink6bblebegve, alajszintet a inkib6hogy akkoi mi lehet ez a testeden valun| arri ilyen irdatlan sfrolva, mint erintve, de annak egyenetlensegein meg-meg-mennyis€gri narancssdrgasugarat k6pes kibocsatani. Kozbei M yg.orvagordrilt lefel€. V6g l is nekititkozon egy nagyobbel6ttem 6116 y6fa AgAhozm1nen a,,gomb" nagyonlassan,de fen k6nek, amely az utiflba keriih, €s azon sz6rrobbiht.aiiitttitelmozdult. Figyeltem. Mozgasa egyre gyorsabb lett. Addig hogybirmelyilcikneka kozeldbe kertilt volna,6skdrt iett volnakovettem, miga fl/< el nem takandk. Kifutoftam az utcar^, hogY bdrkibenis.A jelens6g legaldbb teliespercigrarron. egy onnan figyeliem tovdbb a lelens6get. szemben 1ak6szomsz6d A akkor szellt ki az a:ut6iAb6l. odakialloftam neki, hogy jojjon A leuil kelte: 1987.augttsztus.Szdftw:35g. gyorsan,ha valami 6rdekesetakar l6tni. A ltrnyais vele lott. Most -mar hfutman vdrtuk €ljel rizenegY 6ra el6n n€hdny perccel a gombdt, amely sz6pen dwonult a d€li €gbolt ali:in Mivel H.J6zsefr6,Szekszird alacsonyan reprilt, ahlnaktakandk, s nem leheten folyamatosan lAtni, ez€rt a szomsz€d€k kerti6nek v6g6be mentiink hogy !9ll ny-arln gyerekekkel tdboroztunk a Mecsekben.Egy onnan mdg kovethessi.ik |utiar egy darabig. Ekkor m6r csak szep,derf.ilt,holdvilagosest€na p€csvarad mellettiMilr€ v rhpz nagyon halvlnyan lflttttk az 6lszakaipltAban, arnely a horizontot vittem el kirdndulni vagyharmincgyereket.Ragyog6 holdf6ny- la.ssanbefedte. ndl indultunk vissza a virb6l. MAr az tr fellnll i6rhattuni<, amikor a teljesen sz€lcsendes id6ben a veltink szembenlev6A leudl helte: 1987. augusznn. Szdma: 354/f. 9rd6, fu egyszer csak megmozdultak, mintha gyenge sz€l kerekedett volna. Alighogy ezr 6szrevettlik, m:iris megldttunk egy tizenot-hriszcenrimeter 6tm6.r6ii,izz6, feh6r,g6mb alakriP. Sindor koh6mernok, Angered (Sv6dorszrig) f6nyess6get, veltink szembei6ft. Egypillanatra-mindnyl4an ami szinte s6b:ilvdnnyA v1hoztunk A jelens€g el6ftiink kissd meg_ Repaszky Tivadar term6szettaiztan{rtnk (a mez6kovesdi emelkedeu, a feiiink f6lot ,,bement" 6t m6sikoldalln az 6s azgimn:iziumban) besz€lte el nekiink a kdvetkez6 esemenyt, erd6be. A f:ik fdlelmetesen suhogtak, enyhecsorg6-zorg6 6samely val6sziniileg 1913-1916koriil tdftent a Kirp^tdiAn: hangot is hallomrnk,mint amikor fdcAncslftet a szAri avaron. Egyik alkalommal (ha i6l eml6kszem, a t^Yaszi h6napokat Az erd6ben teljes sz6lcsendvolt, de a g6mb riti:in m6gisemlGne) kirdndulni vitte oszttrlylta Keleti-Mrpdtok valamelyik mozogtak a f1k. A leveg6 furcsam6don riszra6zonillari volr.magasabb, meglehet6sen kopAt hegy1re (alighanem a Hoverla Ahogy eltfint a jelens6g,a gyerekektorkukszakadrjb6lkiabdlvavagy a Pop Iv:in lehetett). Felfel6 kapaszkod6ban, amikor m:ir riadtan rohantak az riton lefel€. En is nagyon megijedtem, de 110 111
 • 56. att6[ meg jobban, nehogy a gyerekek r€miiletiikben haldlra Amikor a gombvillemtipori2rk egymast.A glerekek sokdig emlegett6k a f€lelmetes€isz:rkaikalandot. spondn keletkezikA fak a kidrarr 6 €s sz€tsz6r6d6 elektromos tolt6sek miatt mozogtak.A leudl kelte: 1987. szeptember.Szdlna: 381. A gombvillim fizikai rulaidons6gai kdziil a leg6rdekesebbek koz€ tanonk, amikor minden el6zetesesemdny, villdmcsap:is nelktil felenikmeg,akir zin t€rbenis. Eza tulaidons:lg r€g6ta a foglalkoztatiaa ielens6get figyelemmel kis6r6 kutat6kat, s ez osztonozte 6ket arra (p6ldiul a Nobeldilas Eotr Kapicir is), hogy a ielens6golcit kiils6 energiaforr{sban_v€li€k megtaldlni. Ezt a megk6zelit€stsem tekinthetliik azonbanbizonltottnak, hiszen mind a mai napig nem taliltak olyan energiafornist,ami a gdmbvillim sailtos tulaidonsdgainak okoz6ialehetne- Mivel lelent6selektromostohes €s energiarivozhat a gomb- villdmb6l, a kutat6knak a rohes- 6s energiamegmaraddsi tor- v€nyekkelkapcsolatos k€rd6sekkelis szimolniuk kell. Az id6idr:istdlfiiggerlen,sponrankeletkezds vagymegielenes elSfordul a felt€telezett UFO-megfigyel6sekn€l ez6n €rde- is, mes ezt a tulajdonsdgcsoportot lnil6n is ismenetni. O.J6zseft6, Gyil 1979.irinius v6gen t6n6nq 6ppen a d6li harangsz6 idei6n.Az 6gbolt deriilt volt, felh6t m6gveledeniil semlehetenlatni sehol sem.Egy;zercsakrobbandsszerri hmgrdzta megakorny6ket.A hang irAnylba kaptam a fejem. Ugy nyolcv-anm6terre, a szemben l6v6 sor qylJr hiaa bl6n egy fa tetel6r6l egy nagy leggdmb ragy strandlabda nagysigri, izz6 g6rrb ereszkedett Iefel€. A szine ollan volt, mint a nap6 alkonyatkor. Hinelen valarnihezhozzAdrheett,men egy pillanat alan,robbandsszerd 113
 • 57. hangot hallawa, eltdnt. Atszaladtunk abba a hiaba, ahol a T. K6lmdn, Budapestjelens6get l:ittuk, men tudtuk, hogy k6t gyerek van otthon. Akisfirj aludt a szoblban, a kisl6ny a konyhiban volt. Elmondta, Csdmod6r kozs6gben rortent. Sz6p, nyfui 6iszakavoh. Lovashogy a konyh:iban olvasott 6ppen, amikor egy izz6 g6mb kocsirzl mentiink 6jiel a szomsz6dos kozsegbe.Utunk a remet6hangtalanul bepattogott a nyitott ajt6n lLt az el6szobltja A mellen vitt. el. Egyszer csak a temet6 dr6tkerit6s6n megielentkovetkezS pillanatban mlr el is durrant. lu ajt6ra akasztott egy n gy, talln f6l m6ter 1tm6r6ifi, s{rga szin6 korong, €s miianyag fiiggonynek semmi baja nem lett. A, hizban €s az szaladt - azonos sebess6ggel,veliink egy irdnyban - a kerit6sudvaron az {gvllAgon semmi nyomdt nem talaltuk bdrmif€le tetei6n. A lovak megvaduhak,horkanronak, 6s priiszkdlve k€t megmagyarlnhatatlan pusztitasnak vagy kSrnak. A gdmb nem l6bra 6gaskodtak.Amikor a lovak v:lgtdbakezdiek, a gomb iskifel6 izzott, mint a nap, hanem beliil, a belsejdben. felgyorsult. A tem et6 sz€l€n6l az utols6 keritdsoszlopon a gomb egy pukkanlssal megszrint. Nagyapdm azr mondra, hogy ezA leudl kelte: 1986. mdjus. Szdma: 47. kis6rtet volt. Beszelget4s,1986. jfinhs. Szdma: 56/a.R Jenos,Budapest F. Em6, Sz6reg 7976-but kora 6sszel, egy vasArnapd6lutd.n hdromnegyed 1939i6nius6banegy forr6, ftilledt ddludn ddesanyAmvxakahirom 6rakor Nagykdtin vlrtam a vonatra. Szikrdz6an stitoft a konyh1ban. A nagy h6s6g miatt minden ajt6 6s ablak nyiwa volt.nap, az eg rcesen felh6tlen volt. Kis6lelum a vagenyok kdz6, s Mondta is ddesanydm, hogy a meleg miatt biztos es6 lesz.arrafel€ n€zel6dtem, ahol a Ferihegyre lesz:ill6 g6peket lehet Megn€ztem, de az 6gen csak egy kicsinyke felh6t lehetett l:itni.htni. Nagy magassdgban egy futball-labda nagysitg$, vakit6 Sem az eset el6tt, sem utena nem vok zivatar. Alig pdr percfeh|r , izz6 gdmbot pillantottam meg. Konilnezte m, hogy az a mf lva egy kis csattan:ist hallottunk, 6s a konyhdban l€v6pdr ember, aki ugyanott 6llt, €szrevette-e. Senki sem Adta iercq vastfizhelyb6l kiugron egy sdrgaszinfi, taldn hrlsz ientimdtereshogy valami lnilonoset vett volna €szre. En tovibb figyeltem. A fdnykarika. (A trizhelyr6l 6ppen levetttik a platnit, irgyhogy h0szg6mb hellzete teliesen llland6nak tfint. Megit€ldsem szerint centimeteres l1uk volt rajta.)Ez akarlka alakir fdny osszevisszarigy f€l perc mrilva kettdoszt6dott, maid az eredeti hezetb6l ez szaladgilt a lak:isban. Berohant a szomsz€d szobAba, maida k€t gomb egymdssalhegyesszdgetbezava, faatasztikussebes- visszafel6, €s az anylxnhoz €n, aki m€g nem engedte el as6ggel elt(nt d€l fel6. A nyomvonalukon semmif6le ldgkori villanyvasal6t. Any:im rigy 6rezte, hogy a vasal6n keresztiilelvaltoz^s nem toftent, vizszintes ir:inyban eltrintek a semmibe. valami dtfuton a testen, €s nagyot kidlton. A villlm a nyitottSemmif€le hangot nem hallonam. Nemsokira egy IL-18-as ablakon kiment. Az udvar v6g6ben ldttam, ahogy felemelkedveuasszalit6 g6p reprilt el nagy16b6l ugyanott, ugyanabban a eltrint.magasslgban. Any:imnak elferdiilt a szaja. Az orvos azr mondta, hogy arcidegzsSba.Ez azonban ktt napon beltil szerencs6re elmrlk.A leudl kelte: 1986. mdius. Szdma: 49. A kariklnak n€ha nem €n ossze a k6t v€ge, 6s olyan sebessdggel szlguldozhaton, mint a dong6, amikor a szobdban osszevisszaropk6d. A leudl kelte: 1986. mdius. Szdma: 57. 7r4 1t5
 • 58. V. 8614 Szokolya formaiAt,6s meg6rizte a szin6t is. Az 6g€s gyonyo ri3 litl:vAny^r leginkdbb a csillagsz6r6hoztudn6m hasonlitani,annyi ktilonb- 1969-ben,:iprilisban vagy m:ilusban, az egyik nap 15-1 8 6ra s6g;el, hogy ez ^ rargy irgy l6fte ki mag:ib6l a sugarakat. Ezek a {kozt t6rt€nt a kdvetkez6 eset.A tivolban vihar lehetett, villimok I sugarakpirosan pattogtaksz6r,de a tArgyk6zvetlen kozeldbencsapkodtak. A dorges egy darabig kozeledett, maid t:ivolodott.Ekkor a fold felett feimagass:igban,t6lem rigy negyven m€terre I k6kesfeh6rragyog:isvolt. A lelens€g alja mindvdgig megmaradr feh6rnek. Talln ez volt a mag. A .,mag" v€gtil nem el€gett,eW n gy, legalibb egy m6ter etmer6ifi trizgdmb lelent meg. 1 hanem darabokra esett szdt.De miel6tt szdtesett volna, legfel-Ndhdny m:isodpercig l€tezett, maid f6lrobbant. A robbanist i jebb f6l perc alatt k6tszln mdternyi utar terr meg. Ilgy v6ljtik,kovet6en sordtszerri paaog6st hallomrnk a k6rnyez6 6ptiletek hogy a magfutball-labdanagysdLgri lehetett,de nem tudtuk hiteltfe16l. A gomb megielends€nek nem volt el6zm6nye, nem 6rdeml6en megbecsiilni. A sz€thullott mag fokozatosantffnt el.novekedett, nem 6rkezett sehonnan, egyszer csak ott volt. Aszine viligos aranys:irgavolt. Megielen€s6t kovet6en a robbanA A leudl kelte: 19a6. mdjus. Szdma: 63.sig csak kiss€ f€nyesedett. Szabllyos g6mb volt, hxArozoakontirral. Egy kerit€soszlop fdldtt ielent meg, de az is lehet,hogy val6i:iban azon tul volt, k6t €pilet kozott. A pattog{s a Sz.Ter(zia, Keszthelym{sik, alacsonyabb6piilet fel6l hallatszott. Az €gen keves feryol-€s gomolyfelh6 volt, de nagyon ftilledt volt az id6. 1960-bantortent. Apem a mez6r6l i6tt taza,6s ruhdt akart cser6lni, men ftkozben megazoft. Amint b el€pett a nagyszobi-A laftl kelte, 1986. ru1.jrts.Szdnla: 59. ba, a villanykapcsol6b6l t(rzgoly6ra eml€keztet6, lAngszerir ninemeny csapon ki. Az ablakok ir:inydba imbolygott, korbej6na a szobit. A ruhasszekrdny nyiron airaiar kikeriike. Masfel-kerSz.Ferencn6, Nagyvenyim m6ter magass:igban lebegett v6gig a szob:in, majd a nyiton ait6r6sen az el6szobAn 6t az udvar fel€ tivozott. Az udvarban, a 1986. m:ircius 19-6n reggel fel hat koriil figyeltiik meg a kiskert felett, a hAzt6l ot-hat mlterre nyomtalanul eltfint.kovetkez6 esem6nlt. Az dgbolton a villanydr6ttal egy magass:ig-ban nagy f6nnyel egy Sttetsz6 tArgy ielent meg. Olyan volt, A let)dl kelte: 1986. jtilitts. Szdma: 1 15.mintha rivegb6l lett volna, 6s f€nycs6vlt hrizon maga urin.AztAn megillt egy pillanatra. A cs6va leuilt r6la, a tirgy pirosanizzott, de az alia mindv€gig itttesz6 6s f€nyes maradt. Nagyon R. Andrts, Budapestrdvid ideig tartofr az eg€sz litwiny. Aznap reggel deriilt €ssz6lcsendes id6 volt. A csillagok mdg halvinyan ragyogtak. A 1970-ben, nyAr v€g€n, nagyon i6 id6ben tapasztaltam atirgy megielendse el6tti pillanatban €k alakban nagy, feh6r kovetkez6 eserer. A baracKtrk rov€r kap;ilgatam kenrinkben,f6nyfelvillan:ist l6ttunk, ennek csircs:ib6l v:ilt ki ez a feh€r, amikor a kozvetleniil mellettem lev6 fa egyszer csak l:ingolniittetszi tfurgy.A cs6v:ila h6feh€r ftistcsikk6nt hirz6dott utina. kezdett. A fa nagy volt, €s alattaa f6ldtAny6n ktilonosen m€lyreOlyan benyomest keltett, mintha kis idomokb6l rakik volna isnm. A Ling egy pillanat alan elboritona az eg€sz fAt. Aossze, 6s az idomok sz€lei fehdrebben izzottak volna, mint a ldwdnyt6l annyira megrdmiiltem, hogy hanyan-homlok bero-k6zepe. Amikor a cs6va levflt r6la, a tltgy nem vesaeme el a hantam ah6zba.Semmi bajom nem ronenr, 6skes6bb a fdn sem rt6 r17
 • 59. ldnam semmifdle triznyomot. Hogy a ielensdg mennyi ideig gdmbok akkordk lehettek, mint egy kerdkp:ir kereke. pirosas-taftott, nem tudom. sdrgasziniik volt. Konilbeltl egy kilom6terr6l ldthatuk 6ket, es biztos, hogy legalibb ot percig. Azutdn nyomtalanul eltrjntek.A leudl kelte: 1986.jtllitrs- Szdma: 119. Az6ft nem feleitettem el ezt az esetet,mert utanaeg6sznap csak az eglel neztem, €s anyfun ez6n igen megvert, meft nem haladtunk a munkdval.IC Jinos, Tata A leudl kelte: 1986. augtszus. Szima: 185/b. 1950szeptember6benegy iroddban dolgoztam,amikor hine-len zivatar kerekedett. Pillanatok alatt zuhogott az es5, 4svilldmlott. Ekkor 6rkezett a f6ndkdm, aki mAr b6rig Azon. K IsFenn6, MiskolcEgyszer csak az irodahelyis€g sarMban a villanyvezet€k-dobozfedel€t ledobva egy futball-labda nagysAgl, narancssdrgagomb . 1954 nyarln egy nap nagy 6gih:iborri tort ki a kornydktinkdn.ugrott ki. A gomb kozepe - 161l6that6an mintegy ketokolnyi Eiszaka is tartoft. Egyszer csak nagy d6rg€sre €bredtem, felko-nagysdgban- tomor volt, kifel€ fokozarosan ritkult. A villanydo- nyokoltem. Legnagyobb megdobbendsemre r6lem kanyiitits-boz a szoba mennyezetet6l mintegy negyven centimeterre volt. nyira, a fejem felen egy nagy16b6lteniszlabddnyi, arany szintrAgombvilldm a dobozb6l kil€pve el6bb meg6llt, majd elkezden goly6 lebegen a leveg6ben. Ndh:lny mdsodpercig n6zhettemide-oda lebegni. Mi dermedt-mozdulatlanul figyelttik. Egyszer csak, mert nagy csattanissal sz€trobbant. A mellettem alv6csak, nagyon lassan, az eddigi magass:igban elindult, aztdn a kisfiam fol€bredt, de azonnalel is aludt. A szob6ban6gettgumisarkot eldrve ismet ide-oda lebegen. Aztan, mint aki meggon- szagot €reztem. Arra gondoltam, hogy a villanyvezetek 6gett el,dolta mag:it, visszafordult ugyanazon az uron. Most m6g lassab- de m:isnap kideriilt, hogy a rAdi6ban 6gett ki egy ellendllds, 6sban haladt. A szoba sarktrt el6rve megfordult, mignem egyszer m€g valami m:is is megs6riilt. Reggel az tdvaron, a fold6ncsak 6riisi dorren6ssel a sarokban A116 vlllarry6rhba csapott. taldltuk a r6di6 ketteszakadr antenntrj:it. A dr6t k6t v6g6t minthaMindkeuen megiiedttink. Azt hittiik, hogy leszakada mennye- kihegyezt6k 6s h:irom-n€gy cenrim€ter hosszris6gban beara-zet. Kes6bb megvizsg:iltuka villany6r:it: a biztosit€klap oldal:in nyoztak volna. Lefekvds el6tt becsukam az ajt6t 6s az ablakot is,(arnirre^z olvad6 biztosit€kot felszerelt6k) borsszem nagysdgri csak az ablakon volt egy picike nyil:is, ahol a r1di6 antennalat€gds- vagy olr,addsnyomot tal:iltunk, €s a villany6ra kdnil vezetti)kbe. Az 6wam kozvetleniil az ablak mellett volt. Raitamkormos lettafal. A fels6 villanydoboz ,,deknij6t" visszatettrik. A 6s fiamon mtianyag huzatu miianyag paplan volt, de sem azkil6p6sn6l nem hagyott semmi nyomot a gdmbvilldm. A jelen- :igynem(n, sem mds berendez6si tergyon semmif6le nyomits6g tal:in h:irom percig tarthatoft. nem tallLlintkM,,€iszakai lltogat6nak" .A leudl kelte 1986.jtilins. Szama: 131/b. A buAl kelte: 1986. nouember. Sz.irna: 214.S.Ferencn6, Zalaegerszeg H. Laios, liibatlan l94O nyarAn egy napon kellemes id6ben kint dolgoztunk ].952 nyarAn egyszer - kozvetlemil a zivatar kit6r€se el6tt _anydmmal a mez6n. Kapdltunk. Egyszer csak n6gy vagy ot nagy tobbszor is villlmlott, s utena szinte azonnal m6r a dorgdstgombot llttunk egymds mellett lebegni az egen. A vil6git6 hallhattuk, tehdt nem jArhaton messze a vihar. Egyszer Jsak 118 119
 • 60. n€hdny l6p€snyire mellettem er6s, serceg6 hang kis6ret€ben - €reztem, mintha sz6dtilntk. Az6ta gyakran cseng a frilem.mint amilyet ivhegeszt6skor lehet hallani - egy sziirkds-k6kes- Orvoshozis elmentem,de nem taldlt semmikiilonos elv:ilto-voroses szinfi, Attesz6 gdmbocske keletkezett. Atm6r6je hu- z4Lsl.szonot-harminccentimeter lehetett.A kezdeti serceg6peri6dusn6h6ny pillanatig tanoft. Ezutdn a g6mb felfel6 szillva hangos, A leudl kelte: 1986. ilecember. SzAma: 225.csattan6 hang kis6ret6ben eltrint a leveg6ben. Megndztem ahely€t, az agyagos talaion egy kis kr:iter keletkezett, amikerdmiaszeni anyaggA 6gett ki. A krdter dtm€r61emLsf6l centi- Sz.Jdnosn6,B6k6sm€ter lehetett, 6sf6l centim6ter m€lyvolt. A falael6gg6sima, denem szabdlyos gombsiiveg, inkdbb csillag alakzatt volt. 1952 nyarin tanyln laktunk Bdlmegyeren. Egy napon - nagy 6gddrg€s €s villiml:is kis€ret6ben - utol6rt a nyAri zApor. tnA leudl kelte: 1986. december. Szarna: 22o. kerdkpdrral sieftem haza a hatArb6l,nehogy kint €rien a vihar. M:ir csaknem hazafnem, amikor hirtelen nagy, sirga f6nyess6g boritott be. Megdlltam. Ilgy €reaem, hogy egy-k6t percig isT. Mihelyne, Jeszrclek benne voltam a f6nyben. Nem l:inam ki bel6le - ez a sArga buraszenis6gelztrn aktliliLgt6l. Amint ez a ielens€gmegjelent 1986. augusztus L2-€n €iiel nagr vihatta figyelttink fel. A k6nil6ttem, azonnal leugronam a ker6kp6rr6l, 6s sem mozdul-ttrvolban vill:lmlon, de 6gzeng6s nem kisdne. A villdmok ni, sem ki:iltani nem mertem. N6h6nv oerc multln ez aegdszen furcs6Ln,feh6ren vakitonak. Kdriilbeliil €iiel egy 6ra labdaszeni burok nyomtalanul sz6tfoszloti a levegSben. Azlehetett, amikor a kisfiamat vittem be a szctblilba. Az es6 m{t esetet lefta a szomszad n€ni is, aki a tarrySiukel6tt :illt. Ut:inaeliLllt,de messzem€g mindig villdmlott. A szobdbal6pve fiilledt, elmondta, hogy azt l6tta: a ker€kpAron rilve egyszer csak apArAs€s meleg leveg6 csapott meg, mert az ^it6 6s az ablakok semmibe tfin6k, egy s:irgagomb van a helyemen. Engem nemisukva voltak. t efekteftem a gyereket, 6s indultam kifel€. lehetett l6tni, csaka vakit6, sirga f€nyt. En nem €rezrem semmir,Hinelen er6s f€ny villant, s feh€ren szlkriaott a szobdban. En a jelens6g semmilyen f jdalmat nem okozotr, m6g csak mele-nem f6ltem, men tudum, hogy ez nem lehet villlm. Aztanattzl gem se lett, de nagyon megijedtem. Az rit szikes fdlddt volt,oldalr6l furcsa, sisterg6 hangot hallottam, s r6addsul valami nagyon poros. A retejer 6pp csak megnedvesitette a kezd6d6igen er6sen melegitefie a kezemet. Odan6ztem, €s egy tiz zApor. A l6bam tellesen belestippedt a porba, a fels6ruh6mcentimeter k6riili 6tm6r6iri g6mb6csk6t l6nam lebegni k6zvet- nedves volt. V6gig nyitva tartottam a szemem, ldttam a kezemet,leniil a karom mellett. A padl6 fol6tt egymdternyire :illt a a testemet, m6g mellettem a ker6kp6n is. Semmilyen l€gz€sileveg6ben. Agombtxskdt egy halv:inyabb, hr.isz-huszonotcenti- neh€zs€gem nem volt, csak fiilledt meleget 6reaem. A kezei-m€ter dtm€r6jri, feh6r burok vette k6riil. Amikor kil6ptem az men sem €reztem semmif6le elviltozitst. Nagyon er6sen szori- ait6r., ez is jott velem. Oda.szaladtam a kapcsol6hoz, hogy tottam a kerdkpdr gumifoganryriit.A libamat is beburkolta ez avillanlt gyrlitsak, de mire felkanintonam a villanlt, a gomb m:ir ielensdg. A fdny kitdhone az eg€sz gombor, egy6ltalin nem nyomtalanul eltrint. Csak k€s6bb venem 6szre, hogy a konyh6- vtrltozon, vdgig ugyanolyannak ldttam. A gomb AtmdrSle akkoraban furcsa szag teriengett. A kezem fei6t mintha megperzselte volt, hogy a ker6kpiirral egyrin ret6r6l talpig befeden. (160 volna valami, de a b6romon nem l6tszott semmi. Ez az 6get6 centim6ter magasvagyok.) Miutdn a ielens6geltrint, feltiltem a 6rzds viszont terledt f6lfel6 a karomon. A fiilem pattogott, €s tgy ker6kpdrra, 6s hazmenrem. 120 121
 • 61. Sz.Gyorgyne, Budapest 1986.jtlius 24-6n, csutorrokon delutdn fel ot koritl hazalell indultam a munkahelyemr6l. Amikor a met16KossuthLajost6ri negAllojihoz 6nem, a jobb 6s bal oldali mozgolepcs6 rizemelt, a kozdps5 lllt. A koz€ps6 mozg6l6pcs6 folotr, mar az alagttt szintj6n, tdrdmagassdgban furcsa alakzatt f€nynyaldbralenem f igyelmes.A napn:il kev€sb6ercisf6nyu, tejsririsegti, teh:it nem itldtsz6 fdnyt6meg villant fel dl6, mozdulatlan helvzetben n6h:iny mlsodpercre a l6pcs6 folott. a lepcsd teljes szeiess€g€- ben. Azt:in nyomtalanul eloszlott, mintha ott sem lett volna. Biztos, hogy nem l<iprAzotta szemem,de nem tudom, hogy mi lehetett ez a jelens6g.Senki,aki el6nem vagymogottem uiazott 1 m6zg6l€pcs6n, nem adta semmi jel6t annak, hogy bdrmi is meghokkentette volna. A peronon, n6h:iny pillanat m6lva, a sinpdlya irhny6b6l egy nagyobb szikra nagysAgir (egy-ket cenri- nr6ter dtm€r5jii) f6nyes ponr htzott el alig dszreveher6en az oszlopsor mellett. Az ir:inydt nem kovethettem, mert kozben megdrkezetta vonat, 6s a tomeg el6zonlotte a peront. A leudl kelte: 1986. december. Szdma: 249. tri Pil, Bdk€scsaba 194"1nyarin egyszer B€k€scs aba hatArAban,a Kdros-csatorna panian, sziileim szdnt6foldjdn dolgoztunk. A glron oreg fiizfAk sorakoztak.A foldiink kozvedenril a tolt6s mellett volt. i>6lutan i)t kortil az 6gen sotdt viharfelh6k gyiilekeztek €s kozelecltek, ez.6rt abbahagl,tuk a munkit. Edesapdm mdr elindult hazafele, amikor 6n mdg a szerszdmok6sszeszed6s6vel bajl6dtam. Ekkor pillantottam meg az egyik fiizfa torzsdn az izz<i, c.lefeh€resEz az egyetlen ilyen tipusu eset a magyar 6s kiifiildi gyiijt€mdnyekben, ez6rt tf zgombot. A hftany csodIlatosvolt, de egybenf6lelmetes is. Abizonyos fenntardssal kell fogadnunL viszont a megfigyel€s nem tartalm^zolyan ellentmondisokat, melyekMl arra lehetne kdvetkeztetni, hogy a level gr)mb 1tm6r6j6t mintegy nyolcvan centim6terre becsiiltem.ir6ia kitalalta votna. Ez6rt is keriilt bele a gyiiitemenybe. Nem mentem ktnel hozz.1,a llnAny szinte megb6niton. A jelensdg talin egy percig tarthatott, aztln eltrint. Sem l:ingot,A labl kelte: 1986. december. Szdma: 226. t22 1)1
 • 62. sem fristot nem ldttam. Mdsnap reggel megndztem a fAt, de V.-n6 H. Anik6, Budapestsemmilyen nyomot, m€g p6rkol6d€st sem tallltam. I I Kornlbeliil tizenk&-dzenn6gy €ve ldttam gombvillimot. Ak-A leudl kelte: 1986. december. Szdnxa:263. koriban egy tdbblakAsos, kenes hlnban lal<am. In az egyik lakisba mdr tobbs26r becsapott a vill6m. Tobbszdr le€gtek az elektromos vezet6kek 6s berendez€sek. Deriis. naosiit6sesI( J:inos, Nyirlugos id6ben, nydron, az id6s szomsz€d n6ni konyhdidbanieient rneg a gombvilldm. Legfeljebbegy m6ter magassigban korberepiilte 1935-benNddudvaron laktunk. Egy meleg, kora ny:iri napon 6t 6s a konyhlt (mintha csak egy,,kis kivdncsi" rirhai6 lenne).az iskol:ib6l ilttem haza. Vihar k6zeledett. MAr a f€l eget Mozgfus, noha nem volt egyenletes,de nem eml6kezteten abeboritotta a s6t6t viharfelhS, de m6g teljes volt a sz€lcsend. ,.norm6l" villim cikcakkos, telfesen szabllltalan rnozgits ra.Frilledt meleg volt. Egyediil bakattam a rovid €skeskeny,foldes Olyan benyom6st keltett, mint egy szabadon engedett, deutc6ban,s kdzben b:imultam a fekete felh6ket, amint lassank6nt korpiiyira kdnyszeriren l6ggomb. Megjelendse vAratlan volt, ahatalmukba kefitik az eg€sz dgboltot. Nagyon-nagyon t:ivolr6l ,,semmib6l" bukkant fel az udvarra nyil6 konyhaait6ban. f.n azmdr lehetett hailani a zivatar morajlasat, de meg nem liljt a szel. udvarr6l n6ztem befel€ a konyhlba - 6ppen besz6lgenem aA vill:iml6sok udn m€g csak tivoli, tompa dorg€sek hallatszot- n6nivel -, 6s a s6ter heft6rben igen feltrin6 volt a harminc-negy-tak. Egyszerre az ttcAnak azon az oldalln, ahol 6n is :illtam, taldn I ven centimeter atm€r6jii, villgit6 gomb. A jelens6gnem raftotrtizenot-hrisz meterre t6lem egy f6rfi6kdl nagysrigti, trizes gom- sokiig. Korbereptlte a n6nit, maid a nyitort ajt6n keresztiil,bot vettem 6szre,amint az utcakdzepe fel€ mozog.Val6szinfileg j kiss6 lefel6 lejt6 mozgitssal kiszAllt az udvarra, ahol m:ir nemnem a l6tez€se els6 pillanatlban ldttam meg, mert az egetblmultam. Ag6mb szine a vords- 6s s:irgar6zk6z6fti atmenetreemldkezteten legink6bb. Amikor megpillantottam, mintha k6d- Ii I t6mor f6nygdmbre, hanem ink6bb egy f6lig-meddig dnetsz6 szappanbubordkra hasonlitott, amelyet strrg:is, majd a napf6.- nyen inkibb feh€res aura vesz k6rtil. An6lkil hogy b:irmifdleszerri, szurk€s,laza burok vette volna koriil. P6r m:isodperccel ,l I tov:ibbi mozgristdszleltem volna, hinelen eltfnt, minrha ,,felszi-k€s6bb ez a burok eltiint, 6s f€nyesebb, villgosabb len az egesz I v6dotCvolna.jelens6g. Nem gurult a foldon, hanem konnyeddn, ldgiesen * A gdmbvill:im mozg:isi sebess6ge amennyire ennyi id6 alanmozgott az utca trils6 oldala fel6. Olyan volt, mint amikor I megfigyelhettem- nem voh egyenletes. konyhaegyesponrja- Aszappanbubordkot firjunk a leveg6be, s ^z ^z ^sztalon v^gyvalami sik lapon lomhdn, puh:in tovdbblebeg. Ez is meg-meg-emelkedve haladt a poros szek6rriton. M:ir csak n€h:iny l6p€s-nyire volt a szemkozti hdz korhadt deszkakeritdsdt6l, amikor 1 , I in6l szinte meg:illni l:itszott, €s magass:ig:it is v:iltoztatta. F€ny- ereje 6s a koriilotte l6v6 aura sem volt teljesenegyforma.egyszerre eltfint. Nem l:ittam ftistot, de m€g csakport sem vert I A leudl kelte: 1987. dprilis. SzAma:3 j2.fel a gomb. lgaz, ot mAr az it melletti fiives r€szen oszlottsemmiv€. Nemsokdrael€rt benniinket a zivatarszele. I 1 IC Tiborn6, Budapest IEz a megfigyeles is arfa utal, hogy b6r m6g nem tort ki a zi%tar, de Igiimbyillifl kialakulaLsiinak lehet6s6ge - a tavoli villdmok miatt - mir I Az 1930-as €vek elej6n egy villany n6lkiili Szatm6r megyeimegteremt6dott. I1 falucsk6ban laktunk. Hizunk nagyszobAilban az ablak meiGnAleudl kelte, 1987.december. Szdma:272/a. I I volt a telepes ridi6. kz anrennakapcsol6jaa falon volt. A redi6 .l { 1,24 il| 125 {
 • 63. Irgy mrik6dott, hogy az anrenndt a mfisorszunetben vagy vihareseten azonnal ki kellett kapcsolni. Egy forr6, ny:iri napon Amikor a gombvillitm csoportosv:iratlanul vihar tdmadt. Feldlltam, hogy kikapcsoljam az anten-ndt. N6hdnyldp€snyire lehettem a k6sziil6k6l, amikor a homlo- megi elen6s6re lehet szitmitanikomon kozepes er6ssdg(, tompa rit6st 6reztem. A haiamszdlankdntmeredt az 6gnek, €s f6hiton koztem s a redi6 kozottegy teniszlabdanagysdgri,s:irgagomb jelent meg, mald elosz-lott, eltrint. A jelens€gnek semmi biol6giai, fizikai nyoma nemmaraot.A leudl kelte: 1987.jfinhn. SzA.tna: 349. Ebben a fejezetben azokr6l az esetekr6l szdmolunk be, amikor tobb gombvill:im, mintegy,,kotel6krepiil6st" v6gezve, halad egym:i^s mellett. t€nyeges jellemz6je ezeknek a jelens€geknek, hogy m6g er6s sz6l sem k6pes sz€tsz6rni az ,,alakzatot", teh6t valamilyen hat:is osszetanja 6ket. Gyakona rigy keletkeznek ezek a csoportok, hogy egy nagyobb gombvillim kisebbekre esik sz€t. Ez k6t m6don mehet vdgbe: vagy egy tlrgy bele€r a gombvill:imba (fag, k6, villanydr6t stb.), 6s az efi6l szeresik, vagy pedig mag6t6l, minden lithar6 ok n€lkiil. Nagyobb mdretri gdmbvilldmok eset6n (az irodalom kilenc m€ter dtm6r6jr5, hiteles megfigyeldseket is ismer!), amikor kisebb gdmb6k v6lnak ki (vagy olvadnak be ijra), a megfigyel6 konnyen gondolhat arra, hogy egy kisebbfelderit6eszkoz indul az anyah{6b61, vagy on dokkol. A csoponos megielen6sndl figyelemre m€1t6,hogy az egyes objekumok szine tobbnyire azonos, €s egyszerre, azonos m6don t(nnek el (vagy robbandssal,vagy hangtalanul, nyom n€lkiil). Ez is tovdbbi bizonyit6ka annak, hogy az egyes gombok kozdtt kapcsolat,kdlcsonhads van. tr(.Gy<irgy, Budapest Az otvenes6vek elej6n Budapestszdl6n, Iljmajorban lakam. Ez ket - egyrn:ist6l meglehet6sen aivol, legalibb szinwen m€terre l6v6 - hosszri hdzsorb6l €s egy nagy istdll6b6l :ill6 teleptil6s volt, koz6pen egy g€meskuttal.Ide j:inak mindk6t sor r27
 • 64. lak6i viz€rt. Az eset egy szep, csendes, ny:iri este tonent. Vizeftmentem a g6meskftra. A szomsz€dasszonyakkor indult a F. Andrisn6, Orm6nyeskritr6l vissza,amikor 6n oda6rtem.Felhriztam k€t vod6r vizet,6s indultam hazafel€,amikor - mellettem, Bl:in harminc-negy- 1p80nyardnegyszerviharos id6ben, villdmlis kozben ker6k-ven m€terre - az Allami gazdasAg szalmakazlai 6s koztem p:irral mentem haza.Az ft mellett egy fiis, bokros rdszen hlromegyszer csak nem is tudom mennyi, de sok pingponglabda gt)mbalakot vettem 6szre.Az 6tm6r6jnk hrisz centim€ter lehe-nagysdgrl6s 6k6lnyi, s6t taldn m6g enn6l is nagyobbgombvill6- tett, 6s rigy hr-iszm6teres magass:igb6l, mintha zsin6ron htiztdkmot ldttam ,,tszni" a talai felen k6tm€ternyire. Sziniik olyan volt, v<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 6ket, lebegtek lefel€. A foldon sz6tpattantak, ak6r amint a vdrosen izz6 vasnak.Nem volt sem vihar, sem dorgds, szappanbubor6k.Kozben a leveg6 eg.v-egy pillanatra forr6 len,sem villdmlls. A lAtv{ny ijeszt6 volt, mdr csak azdrt is, meft a r-nintl-ra696 tfz mellen mentem volna el. Sajnosnem n6ztemgombvilldmok a szalm:akazlak klzeleben lebegtek a leveg6ben, meg, hogy mi ton6nt azon a helyen, ahol eltfintek.s ha el€rik, talln felglujtldLka kazlakat.K6nyelmesenhaladtak,nem gyorsabban, mint a r1€r6senhajt6 kerekperosok.A tavolse- A la61 kelte: 1986. jtilitts. Szima: 165.gukat fdlbecsiilni nem tudtam, de eml6kezetembenma is 6gy elal6wlny, amint n6ma csondben risaak mellenem a leveg6ben, B. t aiosn6,Tiszaluca kazlak 6s a hAzak kozott, hogy elfelejteni soha nem fogom.Addig llttam 6ket, arnigahlzsor v6g6n el nem trintek a szemem 1984 augusztus 6ban egy nagyon meleg nlziri este egyreel6l. IJgy 6rzem, kdzelebb voltakhozzAm, mint a kazlakhoz.F€l jobban beborult. Egyszercsaka kurya riadt szrikol6s6refigyel-6ra mrilla slpadtan atiott a szomszedasszony, csak annyit 6s tern fol. Kineztem az udvarra,6s ldttam, hogy az ablakkalk6rdezett: ,,Gluri, maga is lefta?" szemben egy szilvafa Agaiki)zt mintha egy nagyszikra repkedne. Aiig telt el n6h:iny mdsodperc, a szikraszerf kis tffzgdmbA leual kelte 1986. mdjus. Szd.ma:34. lebegve eltrint. Ezt a k6t-hdrom centimdter dtm6r6jri gdmbocs- ket rovid id6 milva fjabb k€t, pingponglabda nagys:igt g6mb- Jinos, MocsaSz. villim kovette, ugyanabbana magassdgban. Egymiishoz kozel, p1rhuzamosanlebegve mentek el az elsd utfn. Kiss6 megijed- 1974 mAjusiblJ;lan egyszer kint dolgoztam a hatArban. Az es6 tem, de nem tudtam a szememet levenni az ablakr6l. (Jiabbeldllt, 6s csak tivolr6l dorgotr ^2.69, amikor a legel6n, t6lem ndhdny mAsodperc utan most mdr hdrom tiizpiros kis gom-harminc m€terre k6t luftballonszeni, pirosan vil6git6 gombot bdcske ielent meg ugyanott.Ezek harminc centimelerre lehet-figyeltem meg, amint a kocsiirton keresztben haladtak At a f1k, tek egymist6l irgy, hogy egyenl6 sz4ru h:iromszoget alkottak.bokrok koz€. Halvtrnypirosakvolmk. Alakiuk 6ririsi szappanbu- Tovdbb nem ldttam semmit, nem iort tljabb tiizgomb, ezekerbor€kra emldkeztetett.Az egyik m€ternyi dtm€r6jfi volt, a misik pedig ndh:iny pillanat mrilva elveszreftema szememel6l.valamivel nagyobb. Olyan temp6ban mentek, mint egy gyalo-gos. $agyirib6l harminc misodpercig ldttam 6ket, utenaelnintek A leudl kelte: 1986. jrthus. Szdma: 184.a bokrok kozon. Ezutiin halk reccsen€st hallottam a f6k 6sbokrok k6ziil, de semmilyen rombolds nyomlt nem leltem B. Lajos, Nagysz6nisazon a k6rnydken, ahol eltrintek. 1983 jflius:iban egy nap zivatar rdn ki, deluran h1rom 6raA laEI kehe: 1986.jinius. SzAma: 83. djban. Fdlelmetesensdtet felhd iott d6l fel6l, 6s ebben a sot6t gomolyg:isbanmindvdgig megmaradtegy nagyobb,vildgos folt. 128 r29
 • 65. Ennek a kozep6ben egy zsll<hozhasonlit6, szrirk6sk6k felh6 padllsra, 6s onnan a cser€palattjottek ki igy, hogy a cserepeketl6goft. Az ablaknii llltam, onnan n6ztem a felh6t 6s a vlhart. ledobdltdk a foldre. A tobbi gomb ezalalr a ken fel6 t6ncolt,Nagyon gyorsan jott. Egyszercsak 6szrevettem,hogy a hdzunk fpprigy, mint az el6bbiek. Lehet, hogy emezek is csatlakoztaksarkdndl a leveg6b6l a kovestitra esik egy nagtlirb6l m€ternyi hozzdjuk,A cser6pledobd,lfson kivril m:is kirt nem csindltak.EztAtm€r6jii, aranysArgaf€nyit valami. A koves[rton a misik oldalra a fiam €s any;im is l:itu, de nem tudtuk, hogy mi volt az agurult. Egy dorren6st kovet6en mintegy tizendt-hrisz, kisebb- iclens€g.Tobbeknek elmondtam, de senki nem ismerte.nagyobb darabraesen sz€r.Ezek sz6tgurultak.A kisebb goly6kis el6rt6k egy labda m6ret6t - konilbelil tiz centimdrer -, a A leudl kelte: 1987. d.pNILs. SzAma:3O5.nagyobbak pedig harminc-negyven centim6rer ltm6r5jriek islehettek. Az es6 kozben illand6an esett.Amint ez a sok ..labda"elhaglta a kovesuffi, es a fdlddel 6rintkezen, sisterg6,pukkan6vagy meg inkdbb recseg6 hang kis6ret6ben megsemmisiilt. Apukkan:is helydn a leveg6ben 96z lfitszott.Amim az es5 ellllt,kimentem az utc|ra, hogy megn€zzem, mi van azon a helyen,ahol ,,labd:ikaC hftam. Ktilonosebbet nem, csak egy tdny6ralakt, kis m6lyed6st fedeztem fel. Koriilotte kisebb-nagyobbfoldrogok voltak. Nagyon sz6pvolt a gombvill:im liwlnya.A leudl kelte: 1986. nouember. SzAma: 2O8.G. J6zsetu6, Nyirlugos 1983 jfnius:iban eg]szer nagy es6 kerekedet, viharral 6svillimlissal. Mi ketten a fiammal hazajottrink a hat:irb6l. Atehenek mdg kinn voltak a csorddval. R;ijukv:irtam,€skimentemaz es6ben az udvarra, kinyitoftam a kaput. Ekkor ldnam meg,hogy a villanyp6zndn a dr6tok kOzdttvagy hfsz-huszonot pirosg6mb tdncol, mint nydron a szirnyogok.Nagyon6rdekes l6w6nyvolt. Besz6ltama fiamnak 6s any:imnak,hogy j6jienek ki, n6zz6kmeg, de mire kijottek, a gdmbok libasorban a ken fel€elvonultak. Ahogy magyarAztam nekik, hogy mit littam, rijb6lfdnyes vibrllis kezd6d6tt, 6s ugyanott tjra sok piros g6mbfelent meg, 6s ezek is hasonl6an,,viselkedtek",mint az el6z6ek.Aszomsz€dhdzba is t6liink vezett6k be a vilianyt, a g6mb6kb6lezen ak€t szitl dr6ton indult el oda 6t-hat, teniszl abda nagys{gt.A szomszdd hAzAn a t(tzfalon volt k6t lyuk, azon feljutottak a 130
 • 66. lAm a szobAba,kidobott az udvarra egy legdny, a tdbbieket Fizikai er6hatdsok pedig felboritotta K6rbeszaladt a fal ment€n, mag:ihoz rdntotr a megfigyel6sekndl egy vasvilldt,majd eltrint. Az iieds6gen kiviil senkinek semmi baja sem lett. Amikor megnyugodtunk, folytanuk a t:incol Az eg6sz talin hAr om-n6gy misodpercig ranotl Beszdlgads, 1986. nuijus. Szima: 51. Sch.Jrinosn6, Szeged Mivel a megfigyel6sek szerint a gombvilldm az esetek nagyonnagy r6sz6ben a leveg6ben lebeg, azt a k6vetkeztetdst vonhat- I92) m{jus1ban, egy nagy zivatar idej6n, hajnali hdrromndnk le, hogy srirris6ge megegyezik a leveg66vel, vagy att6l csak 6rakor ap6m el akan menni a szomszid vlrosba, de a zivatarkism6n6kben t€r el, olyanformdn, mintha csak egy luftballon miatt nem tudorr elindulni. Bei6ft, es b;Jk az Agyammell6. Alenne. Ilyen esetekben persze arra kellene szlmitanunk, hogy szoblban egy ridi6antenna volt kifeszitve. ls hrizrik antennal<Abeltazcsak minim:ilis er6k l6pnek fel, az akci6-reakci6 elv€nek ait6 f6l6tt lev6 szemdldoKln egy furaron kereszrril.megfelel6en. E k6t er6nek ugyanis pontosan azonosnak kell Hirtelen ezen a furaton egy hosszri, szalagszertr,f€nyes valamilennie a mechanika torvenyei szerint. Ez a t6rv€ny egyetemes ielent meg, 6s egyre n6tt. Akkordra n6tt, minr egy kerdkp:ir€rv6nyri a makroszkopikus fizikiban. M6gis, mikor egy sz ba- kereke. Ez a nagy gomb az antenna dr6rl6n haladt apdm fejedon, vizszintesen repril6 gomb lenyomla a megfigyel6 fel6t, fe[€. Lenyomtaa feiet, maid az ablak el6n hatalmascsattanlssalvagy a falhoz lapitia a megfigyel6t, az ember hajlik arra, hogy sz6tdurrant. A robbands utdn a ridi6 darabol<ra esett szdt, ak6tsdgbe vonja a fenti torv6nlt, hiszen tapasztczlata €s a vekker csordgni kezden, €s m6g a petr6leumltrmpa is elaludt. Amechanika torvenyei nem egyeznek. Es ezt nem k6nnyrS gomb :itlyuka"sztota ^ fa it6t, s a melleniink l6v6 ftzlethelyis6g-6nelmezni. ben nagyfiist 6s t(z keletkezen.A sziileim az ablakon keresztiil Azokat az eseteket,amikor pdldiul valakit megemel a gomb- menekitettekki benniinket. A hdzunk megs6rtilt.villAm, mAr nem sorolhatjuk az ilyen vicaton esetekk6z€, merrez annak a k6vetkezm€nye, hogy a kornyezet (padl6) €s a A latdl kelte: 1986. nottember. SzAma:248.megmozgatott emberre vagy targyra sz6n toltott rdszecskdktaszitill< egymlst. L. J:inosn6, KecskemdtD. Iaios, Prngy 1925 lrllius:iban Kunszentm1rtonkorny6ki tany6kon dolgoz- tunk. Az egyik tany:in volt egy ot m€rer sz€les,nyolc m€ter 1934-ben, egy meleg nydri napon tobben osszegyrilttink a magas€shrisz m6ter hosszri6ptilet, amiben t6len a cs€pl6g€petfaluban tdncolni. Egy kis felh6 volt az 1gen, abb6l villdmok tartottak. Aratis idej€n a helyis6g iiresen:illt, s az 6ptilet k€rcsaptak ki. V:iratlanul, minden el6zm6ny ndlkil egy hatalmas v6g€n a kapu tirva-nyiwa volt. Egyszerhirtelen beborult az 69,csattanAst kovet6en a nyitoft ablakon berobbant egy gombvil- 6s kiad6s zivatarszakadta nyakunkba.N€n€mmel beszaladtunk l ?,) 133
 • 67. a csiirbe, s az egyik ajt6 k6zel6ben v:inuk, lrogy csillapodjon avihar. Mindkenen epJyszerre vetnik 6szre, hogy a misik ajttin T6len feli egyzettmegfigyel6sekegy szines ,,gomolyag"lebegett be fejmagasslgban, csikokat kishizva maga tan. A szivarvany minden szin6ben tundokolt.Hosszrikis volt, 6s i6l LiLszottakr^ir^ ezek a csikok. Amikor afejnnk fol6 6n, valamilyen er6 mindken6nket a foldre nyomott,pedig a fal mellett llltunk szorosan.A hajunk az. egnek allt.Percekig nem tudtunk folfllni, de mis bajunk nem tortent. A,,gomolyag" magjahrisz centimeter Atm6r6ji leheten, M utanahrizott csik pedig neg) /en-negyvenotcentimeter hosszf. Ismeretes,hogy b:ir nagyon ritkiin, de t6len is el6fordulnakA leudl kelte: 1986. nouember. Szdnxa:253. villlml:issal jir6 frontbet6r6sek. Mint a bevezet6benis emlitet- tiik, ezek gyakorisdga nagyrndrt6kben fiigg a hely lglrlajlatitt6l €s valoszinrileg mikroklimdtol is. aL. Ferencn€, Budapest A kev6s t6li zivatar sordn olykor az€n. megfigyelhet6 a gombvillim ; gyako risirya iltalltban megfelel a zivatarok gyakori- 1.962 nyarAnak egyik napjdn nagy vihar kerekedett. A vihar sAg{nakm€g az €pnl6 szomsz6dhAz t€gliLitis lesz6rta.Vihar urin, mdrnapf6nyes id6ben a kerten dt a szomszedbamentem. Hirtelenegy gdmbvilllm jelent meg kozvetleniil elSttem. Sirga szinii, K Gizella, Kisriisziillishrisz-huszonot centim6ter Atm6r6iii lehetett. Azonnal meg6ll-tam, 6s figyeltem, hogy mi tdnenik. Lassan kozeledett, s 1966 december6ben egy nap este mentem hazafel6.A foldetegyszerre €rezrem,hogy nagy er6vel nyomja a felemet lefel6. osszefiigg5 h6takar6 boritotta, a f5k zr:zmar{sak voltak, ragyo-Osztonosen kibrijtam al6la, €s n€hdny 16p6st elszaladtam. gott a telihold. A hidegen szlkrAz6csillagosdgbolton egy felh6Semmi bajom nem t6rt6nt. Ugy 6reztem, hogy a gdmbvillim sem volt sehol. Amikor az utcAnkrcz €nem, onk6nteleniil aereie egyenletesen6s nagyon er6sen,tobb kilogrammos erSvel k6zeli erd6 fel6 pillantonam . Az erd6 irAnylban, az utca v€g€nnyomott le. egy koriilbeliil 6tven centimeter Atm€r6jii, gomb alalni testet ldttam lebegni. Gyonyorfi szinekkel ragyogott. Fenyet minthaTelefon beszdge tds,t 98 7. .iPri I is.S a ma : 2 98. t z kdk, vdrds, lila, sirga szinekb6l kevertdk volna ossze. Nem vildgiton er6sen.A hdzakfel6 lebegett.Amikor a mi hdzunkhoz 6rtem, a g6mb is leereszkedeft - kikertilve a fAk Sgait - a mogottrink lev6 hln Udvardra.Itl lebegett egy darabig kozel a foldhoz, majd r€zsritosan,de egyenes irlnlLran sz:illt folfel6. Addig n6ztem,mig el nem nint a szemem el6l. A leudl kehe: 1986. jilmhs. Szdma: [oJ. 135
 • 68. E. B€lin6, Pdcs Spirdlisanmozog 1974 tele eml€kezetesmarad a szlmunkra. Egy nap este h6t6ra kortil a f€rjemmel Pecsett,a sz6kesegyhdz el6tti sdtaterenmentr.inkit. A h6m€rs€klet nulla fok lehetett. Felh6svolt az 69. IEgyszerrevalami vil6goss:igba keriiltiink, s olyan melegiitlk lett,mintha triz6 napra l6ptrink volna ki. A hirtelen meleg miatt akab:itomat gyorsankigomboltam, s m€g a sapkdmatis lekaptam.Koriiln€ztrink, s t6liink hdrom-ndgy m€terre, a fdk koron:ii:inakmaga.ssegiban egy owen centim€ter nagysdgir,f€nyl6 gomblebegen. A fdrjem is ldtta ugyanezt.Meredten n6ztiik a fdnyes Mig a megfigyel6k gyakran hivjak fel a figyelmet arra, hogry agombot egy-kdt percig. Ezttln a ielens€g hirtelen eltfint, a helyisdgekbelsej6benagombvilldm korbereptil a falak ment€n,meleg m€rs6kl6dott,s a szokottn:ilnagyobb pelyhekbenhullani ugyanez a tulaidonseg nagyobb tdLrgyak, eserleg emberek koze-kezdett a h6. l6ben is megfigyelhet6.Ha van fligg6legessebess6g-osszetev6ie a mozg:isnak,akkor spirllis mozgis alakul ki. .A leudl kelte, 1986.jrilitt^s. Szdma: 121/a. A_fenti k6t moz8isforma az€n alaktrlhat ki, men a rllrgvak mellett a gdmbvillimb6l ktilonboz6 irdnyokba egyenl6tlemil iramlanak ki a tdlt6sek, s igy olyzrner6k kelerkeznek,amelyek aA. Elekn6, Budapest lelensdget korpdlydra k6nyszeritik. 7972 mlrciuslban egy hideg, havas reggelen, amikor a napm€g nem kelt fel, azt vettem €szre, hogy a h6zunk6l ndhdny G. Katalin, Budapesrszin m€ternyire lev6 televizi6s ad6torony felen egy slrgdsszinii, tdmdr, hatlnozott k6rvonahi, gomb alakt, f6nyl6 test 1932 augusztus:iban egy nap kint dolgoztam a kenben. Nemjelent meg. Ahogy kozeleden a vill:imhlrit6hoz, kone alaktivri is veftem €szre, hogy lon a vihar. Hinelen szakadtle a z6r><>r.vdltozott. Legfeljebb tiz mesodpercig tartott, amig el6ne az Ilenrenekliltem az udvar vdg€n :ill6 €piiletbe, s az alt6bolantenna vlll1mh6rit6i6t. A torony villdmhArit6iln{l azut{n szet ndz.temaz es6t,a vill:imlist. A keritdstink el6n egy fa villan_vosz-durrant. lop 6llt, raita a r€gim6di pldhtlny6rral s a porcellnfoglalatba csavarozottizz6val. Ennek az oszlopnak a teteien jelent meg a Szdma: 378.Telefonbeszdlgetds,I 987. augusztz.ts. vihar alarr egy narancsszinfi, okldmnyi g6mb, amely lassan forgott. Azt nem ldttam, hog-van keriilt oda, csak azt vettem 6szre, hogy m6r ott van. N€h6ny mdsodpercig fonr tilt az oszlopon, majd spirdlis alakban lefel€ mozop:a, hatalmas csattan:issaleltrint a foldben . Az izz6nak csak a foglalata marad meg. Nem tudom, hogy sz6trobbantvagyelolvaclt-i.iradsnap jott a vilfanyszerel6,hogy megjavitsa hibAt. Elmondtam, hogy mi a tortent. Azt felelte, hogy gombvillim volt, megl:itszika nyoma. 137
 • 69. Evekig l:itszott az oszlopon a v€kony, perzselt spir6lvonal.Sajnosarra m1r nem eml6kszem,hogy milyen voh a forglsir5.- Robbaniskor tapasztalt h6nya.A leudl kelte: 1986.jilnius. Szdma: 158.B. Laios,Mez6szemere 1p46.augusztus 7-6n kora d6lutdn siitott a nap, teliesen tisztavolt az 6gbolt. Bardtommal mint gyerekek az itt sz6l6n, nagy Feltiin6, hogy a gombvilldm megjelen6sekor a kisugdrzon h6apArk hlna el6tt besz6lgentink. Minden el6zm€ny n6lkil egy mennyis€ge csak nagyon ritkin €rz6kelhet6, a jelens6g felrob-futball-labddnAl nagyobb, slrglspiros gomb ereszkedett a banlsakor azonban (fehdve, ha igy tiinik el) a kornyezetbenszomsz6d nagyhirsfirlAra.Onnan a g6meskirt frigg6legesosto- lev5k er6s elektromos ritestvagyh5hull:imot 6reznek.Ez annakr6n Ar follratta rltjdt a k6krlt fel6. Hogy el6n-e a perem6ig, vagy a kovetkezm6nye, hogy a gombvilllmban l€v6 nagy menny!leifebb keriilt-e , Mr mar nem tudom, mert nagy f€nyvillan:is s€gfi toltott r€szecskeegyszerresz6rsz6r6dika kornyezetben.vakitott el, amit borzalmas dorren€s kovetett. Bar6tom nekire- Ilyenkor koriilb elil szLzm6teren beliil mindenki €rzi ah6hul-piilt a deszkapallnknak. Teiet vitt volna agyaged6nyben,de a ldmot. Mai fizikai tud:isunk szerinr csak igen nagy energidjtiieieskocs6g dsszeton, csak a ftile maradt a kez€ben. En a toltott r6szecskek6pes ezt a nagy utat a leveg6ben megtenni.nyakamnal 1reztem ritdst, 6s rohantam a nagy^pa pinc6j€be. Ugyancsak nem fudtunk mit kezdeni az olyan esetekkel,amikorAkkor mlr hdrman voltak ott: a nagymamim, any:im meg m6g zAn fal eg1.tkoldalln robban fel a gombvilldrn , 6s a hatAsa aegy n6ni. Tal6lgatt:ik, hogy mi lehetett ez a robbands. Mi a k0tt6l misik oldalon is jelentkezik - de a fal teljesens€rretlen marad.kortilbeliil hisz-huszonot m6terre voltunk, mdgis csak akkor Az UFo-megfigyel€sek szempontj:ib6l pedig az6rt €rdekesmertrink odamenni, amikor a hdzigazdiakhazal}ttek. Az istall6 ez a jelensdgcsoport, merr tgy tfinhet, hogy egy rArgy nagminden ablaka betort, €s a krit ot-hat centim€ter 5trn6r6i(r energi:it felszabaditvarobban fel, de utina semmilyen szil:inkot,ostornidj:in v6gig sz€les 6s m6ly spir:ilis vig:is volt, de semmi tergyat nem lehet a helyszinen taldlni, bdr a roncsoldsnyomok6g6si nyomot vagy m:is elvSkoz6stnem ldttunk. Ekkor mondta esetleg hthar6k.el a hlzigazda, az id6s lgn6c bicsi, hogy 1972-ben ugyanigyereszkeden le ugyanilyen tiszta id6ben a hArsfAra egy ilyengomb, onnan a krjt ostordra szallt at, s vagy ott, vagy a kaitban M. Antal, Ozdrobbant fel - 6pprigy, mint harmincn6gy 6wel k6s6bb. Ap:imazt mondta, hogy 6 is rigy tudja, hogy akkor ,gylufaszdlnyi 1940-benaz augusztusv€ge rendkivril csapaddkos, zivatarosdarabokra" hasadt egy ostor. A lait m6g mindig ott van, de most volt. Egyik nap l6tr:in folmlsnam eEy szalmakazal tetej6re,m6r nem hasznilidk, betemett6k. amikor kitort a vihar. tselstam magam a szalm ba, igy alig €rt az es5. Nagy dorg6sek kozepette a Szamosmenti haralmasfikba,A leudl kelte: 1987. irtnius. Szarna: 3o2. de mdg a foly6ba is egymdsudn csaportbe a villlm. A kenrink v6g6ben folyt a Szamos.A parn6l nem messzehirom hatalmas 138 139
 • 70. di6fa :illt. A vihar m6r elvonul6ban volt, amikor €szrevettem,hogy a jobb oldali di6fa csircsanegy gomb alaku, sdtesarga Fizil<aianomaliakvalami lebeg. Hol leiiebb szill, hol feljebb emelkedik. Nemtudom megbecsiilni, hogy mennyi ideig tartott ez, de n€hdnymtrsodpercndl biztosan tov:ibb. Egyszer csak kendvdlt a gomb. Akisebbik r€sze ,.trttelepedett"a szomszddosdi6fa csr.icsdra, 6smajdnem egyideifileg mindkett6 szdtrobbant.A robbaniis alatt adi6f:ikt6l hirsz m€terre l6v6 szalmakazaltetel€n is megcsapon ameleg. A k6t di6fa kdrge majdnem a talajig repedt, fels6 r6szrikpedig befeketedett. Ki is szeradtak abban az 6vben. Az 6sszesmegffgyeldsek kdzott kdtsegteleniil az ift osszegyiijrotrA leudl kelte: 1986.jnbus. Szfuna: 173/a. esetek a legbizarrabbak,de pusztAnez€n ahiteless€giiket m€g nem szabadk€ts€gbevonni. Figyelemre mdk6, hogy p6ld:iul a tirgyak eltrin6s6vel vagy megjelendsdvel kapcsolatos esetekV. Piln6, Csongnid ugyanarra a kozos fizikai probldmiira vezerhei6kvisszalldsd a spontan keletkez6sselvagy a f6mek hirtelen izil:irdsiigcsokke- 1985 irinius;iban Csongrldon a sz6l6nkben dolgoztunk f6r- nds€vel foglalkoz6 eseteket): ezekrll mai<l n6gt ftrdimettzi.js Aiemmel, amikor mdr messzir6l ldttuk, hogy beborul az €g, €s modell cim$ feiezetben lesz szo.k6szril6dik a vihar. Elindultunk hazafel6. Iltkozben, ahol az Fontosakazok az esetekis, amikor a szigetel6k€s f6lvezet6kegyik oldalon laktanya,a mdsik oldalon pedig sik terilet van, elektromos vezet6kepessegeideiglenesen megv:iltozik. En6legyszerrea m€g napos id5ben egy hdrom-n€gy m€ter dtm6r6iii az elektronikit (f6lvezet6 elemeket) t^rtalmazo berendezdseksdrgds-k6kes, k6rte alakri l6ggomb ielent meg, €s lassanirszott a elromlanak, majd - kis id6 ekelt6vel - furcsam6don 6nmaguk-leveg6ben. V:iratlanul, pillanatok alatt, egy nagy dorren€st t6l megjai.ulnak. Ezt - eddigi ismereteink szerint * csak akovet5en darabokra szakadt sz6t. Ezzel egy id6ben fullaszt6 gombvilldm tudta el6id€zni. Mivel ezek a hatfsok viszonylaghSs6ger €reztiink. Az eg6szjelens€g tShink szdzowen-kAtszLz gyakran fordulnak el6 repiil6g€pek 6s gombvill lmok tallilkoza-m6terre zallott le. sakor, s mert a gombvillimok l€te vagy ezafizlkai tulajdons:iguk nem nagyon ismereres a pil6tdk 6s a szakemberek kordbenA letdl kelte: 1987.jrtbtrs. Szdma:344. sem, m€g a pil6rdk kozdrr is elSfordul, l-rogy jelens€getidegen a [irhaj6 mfiv6nek tekintik. Ilyen elektromos vezerdsi rencleile- ness6g mian nemcsak a bonyolult elektronikijri reptil5g€pek, hanem az egyszeriibb aur6k is elromlanak, ha a gdmbvilldm hosszabb ideig a kozeltikben repiil. Erre vonarkoz6 p€ld:ikkal is talllkozl"ratunkebben a feiezetben. Sajnosnagyon val6szinit, hogy csak kev6s ilyen rendellenes viselked€sr6l sz6l6 beszin-rol6 kapon nyilvlnosslgot, mert a foly6iratok :iltaldbanvisszautasitj:ik kozl€siiket azeseteknagyon nehezen magyarizhato vagy 6ppen mdr misztikusnak i(n6 vonasailniafl. UI
 • 71. v. Antaln6, Budapest k€rdezt€k, hogy nincs-e valami bajom, €s megtonilgettek. Tiz6veslehettem, amikor ez tdn€nt. 1953-banBudapesten,az Asz6diu. 10. szdmt dptiletben egykenes, foldszintes lalcisban lakunk. Egy nyiri zivatar ut{n, A leudl kelte: 19e6. mdjus. Szdma: 61.amikor nagymamimmal 6s hrigommal a szoblban voltunk, anyitott ablakon dt stivit6 hanggal bevdgott egy gombvillam.Mlsfdl m€ter magasslgban korbej:irr a szobAban,6s egyszer M. Ferencne,Dorogcsak kiesett bel6le egy tiz-rizenot centimeter dtm6r5iii, sima, "1937 -ben venddgs6gben voltunk egy ismer6siinkn6l. Ny:irnem teljesen g6mb alakrl, szurokfekete k6. A dugaszol6aljzatmellett esen le. A vdratlan ,,lltogatdst" kovei6en apa.sztaltuk, volt, s a hinelen 16ttz6por alatt a nyitott ablakon At egy labdahogy a villanyvezet6k leegeft. A fekete kovet hosszri ideig, nagysegf trizgomb r6ptilt be a szob ba. Szlkr6z6an f€nyes volt.€vekig 6riznik. (Egy koltozds sor6n veszett el.) Hasonl6 kovet Amilyen gyorsanfott, olyan szempillands alatt el is hinr a nyitottsem a kornydken, sem tavolabb nem taldltunk. A kertben ait6n ^. J6l eml6kszem arra is, hogy az ^it6 mellet]djfalon voltvirdgok voltak, 6s a talaj sem volt koves. egy fali6ra,llncon fiigg6 k6t 6lomsfillyal. Amikor a vihar elmflt, 6szrevettiik, hogy az 6ra ill. A hAzigazda. odament, hogy SzAma: 60.Telefonbeszdlgetes,I 986. mdjct^s. felhl6,zza.Meglepet6stinkre a kez6ben 6gy megnyrilt a ldncon 1696 stly, mint egy kigy6uborka. Az 6ra al<kor :illhatott meg, amikor a gdmbvill:im elvonult, mert haromnegyedken6t muta-Cs. G6zin€, IJir6naf6 tott. Kes6bb, amikor mdr k€sziilnink bazafel1, akkor veniik €szre,hogy az 6ra ac6lb6l k6szilt, apr6 ldncszemeiis megnyril- Egy nyiri zApor utAn f€l 6rAva|- amikor mdr nem kellett f€lni tak. Eredetileg barnls volt a szintik, a toftenrek utiin pedigrijabb es6t6l - hazafel€mentem azttcdn. Azlpor idej6n er6sen sztirk6s letr.dorgdn €s villlmlott, de ekkor mlr ragyog6ansitott a nap. Nemis tudom, volt-e egyAltalin felh6 az €gen. V6ratlanul velem A la,tdl kelte: 1986. nn/s. SzAma:65.szemben, korulbeliil harminc centimeterre a fejemt6l megpil-lantottam egy teniszlabda nagysdgrl, vildgospiros gombot, amilassana derekamig ereszkedett,talln egy pillanatra meg is :illt, IC Jinos, Nyirlugosmajd miutdn a htrram mdgoft megkenilt, a mellettem lev6:frokba gurult. (Addigra ledn a fdldre. ) Az 6rok aljAban egysze- 1955-ben keriiltem a Nlrlugosi llJlami Gazdas6g;ba. Voltrten eltrint. Nem €reztem h6t; sem hangot nem adott, sem akkor ott egy v:ilyog6pr.ilet, munkdsszdll6nak hasznAluik. Ami-formAiAt nem vAlroztafia meg a jelens6g. Az irok}oz €rve nem kor ltmentem az 6szaki oldalon l6v6 szobflba,a mennvezet alattsistergett.Abban a pillanatban, amikor a g6mb eltfint, legaldbb kozvetlentil egy maidnem emberfej nagysdg0lyutai hnam. ehdromvedernyi viz zudtrlt a nyakamba, szerintem az eg;b61. De bentiek elmondtik, hogy k6t nappal azel6tt egy zivatar idejencsak azon a koron beliil, ahol korbejdn a g6mbvill:im. Nem es6 f6nyes gomb vig6don be a szobiba, az ritdtte a lyukat. Kitolta aesett,mert sehol m:ishol nem volt vizes,de engem tet6t6l talpig vllyogot a falb6l, a rajla lev6 tapasszal (agyagr6teggel) 6sv€gig6nt6ft a langyos, nyfries6-szerii viz. Ezulin odaidttek festdkkel egyiitt. Mindez az alatta l€v6 Agyra hullott. Ezurin ahozzitm az xszonyok, akik l1tt1k, hogy mi tortdnt velem, es gomb is lefel6 ereszkedett a falon. Ie6rve az Sgyra dtment a 742 143
 • 72. keletre n6z6 ablakhoz,€s on nyomtalanul eltfnt. Az ablak eg€szid6 alatt be volt csukva,s a gomb valahol kdz€pen .,perolgottel" Az UFO-megfigyeldsek vizsgllataa szobAb6l. Kozben az ablak f€mkilincset eltiintette, de ig1,hog+ sem fiistdt nem 6szleltek, sem egy6b nyom nem maradtutena.A far6szeketnem 6gette meg, m6g csakpdrk6l6snyomotsem tallltak az ablakkereten. Nem is robbant f6l. Lehet, hogycsak egyszeriienAhnent az iivegen.A bentieknek semmi bajuksem lett, de r€mtiletiikben - mig a gomb benn volt a szobtrban- meg se mertek moccanni.A falon sem maradt se 6g€snyom,seolvaddsnvom a l1uk koriil. Az egykori ablakzir6 kilincs kortilolvadt f6mrdsznek nem maradt nyoma. Az ablak sarokvasaiis Az el5z6ekben felsorolt megfigel€sek mir el6g alapot nyfita-6pen maradtakmeg. nak ahhoz, hogl megvizsgriljuk azokat az esetleirasokat is, arnelyekben a jelens6get mestersdges eredet nektartottak. TobbA latdl kelte: 1987. december. Szdma: 272/c. ezer ilyen megfigyelds ismeretes,ezek azonban m6g kev6sb6 rendszerezettek6s el6rhet6k, mint a gombr,illimleirdsok. Az UFO-megfigyel€sekeset€ben alapvet5en fontos, hogy a szemtani szavahihet6legven,mert a tlrgyi biz-onyitdkokszlma m6g az UFO-k 16t6bennem k6telked6 kutat6k szimlra is keves, a szkeptikusok pedig m€g az esetlegesen bizonyit6 ereifi adatokat,t6n1eketis k6ts6gbevonllk. A gombvillimok minden jellegzetes tr-rlaldonsdgdra tobb :rzonos, eg1rnist6l fiiggetlen ( magpr 6s kiilfoldi) leiris es szlimostdrgyibizon,vit€kg.rilt osszea vilfgon. Ezterm6szetesen eliifelt6tele annak, hogl egy termeszeti lelens6getelfogulatla- nul vizsgilhassunk, illewe lttdt, bfumil.ven ritka legyen is az, t udom:inyos igelnny el.feIt4teIezhessi k. t Nem virhatjuk el azonbanazt, hog minden tlFO-jelens6g n-rinclig hasonl6 formiban jelenj6k meg. ez6rt az egyeskonkr6t megfigel6sekn€l fontosabb, hogy mindl tobb fizikai nyomot rbgzitsenek,s ezeket r6szletesenismeness6k.Az eddig begrij rott magyarorszlgi rnegfigvel6sek kozon nem akadt oan, amely eg-6rtelmiien utalt volna mesters€ges eredett jelens€g- re, €s legalSbb f6bb jellemz6it tekintve ellentmondismentes- lrek, hitelesnek trint volna. Koriilbeltil tiz olyan esetleiris 6rkezett, amikor a megfigel6 irgy gondolta, hogy az 6szlelt esem6nylehetettUFO is - ezekazonbanrendre gombvillSmnak bizonlultak. Ez persze nem sokat jelent az UFO-k6rd6s vit:ii1- M5
 • 73. ban, hiszen az orszlgterilete kicsi, 6s a megfigyel6sekf6leg az barorn-n4gt mdter szbles6s kdt 6sfdl mdter magas uolt -ut6bbi n€htrny dvtizedben ronentek. Eppen ezdrt kiilfoldi egt kLsebbfajta kocsi rnerete. H6t ldbon Ah,gyijtem6nyeket hasznAkam forrdsul ennek a fejezetneka meg- melyek eg kozponti terxgelJ)bez kapcsol6dtor.k. Voh ajtajair6s6hoz.Az esetek nagyr€sz5t Hilary EvansTlse Euidence 6sdtldtsz6 kupoldja: Massertr 6riasi p6kboz basonlitona. for El6szdr azt bitte, bogt belikopter, miuel azok gltahranUFO-s- Pbltsical,Pbotograpbic,VisLnl (Fizikai, f6nyk€p€szeti€s vizudlisbizonyitdkokaz UFO-kl6tez6s€re. 1983,Aquarian szd.lltak itt le, de azdn rdjdtt, bogt ez ualami eg,lszenPress.)cimri konyvdb6l vettem, amelyhewenk6t esetetsorol fel mhs. KAt lAxy htott lebajolni, mintha az 6 nouenJ)eitmint a legmeggy6z6bbeket. ott leirt esetek egy r6sze Az uizsgdltdk uolna. Miuel a tenndsdt nemrdg ismeretlenmegtz.lall:^t6 rovidebb v:iltozatbanis aTbe UFOEnqtclopedia a uandhlok mepyongdltdk, mdrgesen megindu lt fe ldj ilk.(UFO Enciklopddia, Gorgi Books,1981)cimfi gyriltem6nyben Mintegt bdt mdterre lebetex t6lfuk, amikor az egtik alak15. megfordult, ds egt centzaszeni ldlrg)at irAnyitofi rA, Az6rt, hogy ebben a fejezetben a nyugari leir:isokr6l fliggetlen melyet az oldaldn leud tafi6b6l uett ki. Masse eg)szerremegfigyel€scsoport is szerepelien, egy kinai gyrij tem€nytvfllasz- gt erene, hogt ualami megdllinna, kdptelen uolt meg-tottam. Ez azert is 6rdekes, mert Kineban szevezetq 6nall6 mozdulni. A kdt alak AUt,6s 6t ndzte, de nem kehenek foly6iraaal rendelkez6 UFO-megfigyel6 sgyiijt6 hAl6zat van. A ellensiges benyomast: tigt ldtszon, mintba r6la beszdln4-felhaszn:ilt kdnyv cime: Paul Dong: Tlte Four Major Mysteries of nek. Kortilbeliil egt mdter magasak toltak, szoros, szi)r-Mainland Cbirn (Kna n€gy nagy reitelye. New Jersey, 1984, kdszold rubdjuk uolt, a fej kdn setnrn| Fej k a testiikhozPrentice Hall.). uiszonyina kdriilbeliil bd,romszorosa uolt az ernberek4- Btrr ezek a gyfiitem6nyek nem adnak telies 6nekint6st a nek; nagt fiiliik, szdlesarcuk, szernhdj ndlktili szernik banagyszlrmi UFO-megfigyel€sr6l, m6gis az els6 6s mdsodik nsm is uolt uonzo, de uisszataszito sem. Alluk uiszonttipusri taldlkoz:isokk€nt szdmon tanott esetekr6l reprezentativ teljessdggelbidnyzon, ds a szdjuk belydn leu6 kerek [tukkdpet kaphatunk. Az emlitett gy(jtemdnyekben megielent leir6- tobb mint szokatlan uolt.sok koztil v|lasztottam ki olvan, r€szletesebb tdfteneteker. A kA bxy uisszatdrt a gdpdre; az ajt6 becsuk6dott, aamelyeken j6l erz6kelhet6. hogy milyen szempontok alapjiin ldbak forogni kezdtek ds uisszah z6dtak, a g4p cnndbenlehet egy megfigyel6sr6l elddnteni, hogy gombvill:im, eserleg felernelkedett a talajr6l, s tizenot-b z maer magasstig-mesters€ges, net:in Fdlddn kiviili eredetri t:irgy lehetett-e. ban binelen eltfint. Masse4rzdkei &g) tizenot perc /n lua Ndzztink el6szdr egy francia megfigyeldst! Tdftenetiink ki- t4rtek uissza, akkor tudott ismdt mozogni. Nyolc 6rdigtfn6 p6lda arra, hogy mennyire komplilcilt lehet m€g egy dolgozott, aztdn uisszdnxent a faluba, abol elmesdlteegy6nelmrinek l:itsz6 eset is. Az id6pont: 1965. jirlius 1. A kalandjdt egt kdudz6ban. Miuel Maurice Masse isrnert dsszinhely:Valensole,D6l-Franciaorszdg. megbecstilt ember uolt a kornltdken, a torftneftt komo- lyan uexdk, 6s mind a rerul6rseg, mind magdn-UFO-ku- Maurice Masse41 6uesleuendulatermel6 reggel bdrom- tat6 csoportok ki is uizsgdltdk alaposan. Bdr taldhak negted bat fujban kbneltt dolgozni a foldjere. Elsziuott ndbdnl ellentnonddst, mdgsem ldnak okot arq boglt eg) cigarettrit, miel6tt elinditotta uolna a traktort. Ekkor kdtsdgbeuonjAk a fiftenerAL annhl is inkdbb, n7e/t bizo- siuit6 bangot ballott annak a k6halomnak a trtbHakir6t, r4tos martdkig mas taruik Ls rnegerSsftendk dllitasait. A ame[t mellex dllt. Megkernlue a balmot, egt rogbil.abda belvszinen taltdwn fennmarad6 lizikai mtomokat taldl- alaktl gdpet ldtott tig kilencuen rndtene. Nag[db6l 746 147
 • 74. tak, meltek befol!^oltdk a temdst, amig afoldetfol nml 198O.december 29-dn az 51 @esBett))Casbbardtn6j6- szdntoadk. Masse-tpszicbol6giai banisok is 6rtdk - en6l uel ds munkatdrcdual, az 57 eues Vickie landntmmel 6s kezdue rendszertelentil aludt, ds szokatlzzn dlmai uottctk. annak bdtduesunokdjdual, Colbyual aut6zott egt otszdg- l fiton. Estekile&c 6ra kortil jtitt az id6, arnikor egt fenyl6, Els6 olvasdsra teliesen egy6nelmri a dolog: k€rsdgtelen,hogy I tiizes tArg)at la;ttak meg tobb kilomdtel. e magulz el6a. idegen l€nyek jdrtakMasserir levendulafoldjdn.N€hdnymondat LdftAk, amint leereszkedett a magasb6l a fdk csticsdig. azonbann€mi k6telyt 6breszr,meft beszimol arr6l, hogy sem a Sipol6 hangot ballottak. Ahog kdzelebb ,nentek, kideri)lt, megfigyel6nek, sem a k6s6bbi vizsg:il6knak sem sikertih k6t- bogt ldnyegesen nagtobb, mint tduolb6l feltdtelezttk: s€gbevonhatadan nyomokat talilni, rilgziteni. igy nem zArhat6 rutgtobb, mint eg) kocsi. Ekkor ntdr olyan alacsonyanki teliesen egy olyan viltozat sem, hogy egy jirliusi vihar sorin lebegen,bogt ba nem az orszdgtitfelett lett uolna, akkor akeletkezett,ellipszoid alaku g6mbvill:im ereszkedettle a leven- bel6le sugdrz6 ttiz mdr biztos meggttijtona uolna afd.kat.dulafibld kozel€be; a fesziihs€gkiil6nbs€gekmiatt kisiil€si csa- Kortilbel l batuan rn4tene lehettek, amikor Beny megilli-torn:ik alakultakki, melyek a f6ld fel6 nyultak, mintha csak llbai xotta a kocsit, men nem mert a tdrg) alafi AtbaladnL lettek volna. A kiaraml6 rdlton r6szecsk6ka f6ldon :ill6 emben Mindbdrmarz kbzd.lltak, hogt megndzzdh Mdg ilyen td- megrAzt{k egy kicsir, ett6l zsibbadrs:igot 6rzett. Nemsokdra a uobAgra is ereztdk a tdrgb6l sugdrz6 b6t. Afirt csakba-jelens6g a fdld felszin6n felhalmozorrtokesek hatds:ira felemel- mar fdlni kezdett, ds uisszaiilt a kocsiba. A nagwnyja iskedett, majd nyomalanul eltrint. A zsibbadts:igm6g egy darabig uisszatih, bogt megnyugtassa. Bexy egt dctrabig mdg kintmegmaradt,maid felengedett,s a megfigyel5 fira tudon dolgoz- maradt; nemsokdra 4szreuette, bogt a kocsi ktibeje rend-ni, de term6szetesennem tudott napirendre tdrni a lltottak kiuiilfelmekgedett.felett. Mivel az :itdlt jelens6ghezhasonlor sem ldtott m6g soha, Vdgnl a tArg) elnxent. A szemtanrtk szerint mintbafelvet6dhetett benne, hogy Nnir lit, az Fold6n kivtili erederri. ndbdny belikopter k[sdrte uolna. Ezeket kds6bb CH47 dsMivel egyediil volt a helyszinen, nincs kiviihll6, pArtatlan egtdb olyan ttpusokkal azonositonik, melyeket az ameri-megfigyel6, ranri. Ha a foldon szabdlyos, szilerd iebakb6l kai fegtueres erSk fuuznh.lrmk. (Az illetdkeskonndryttiszt-sz6rmaz6nyomok maradtak volna - alcir lenyomatok, akir egy uiselSk tagadtdk, bogt bdtmilyen repill6gdpdk jdtt uolnaszabllyos k6r -, az eser hirele rendkivril megn6. Teljesen abban az id6ben azon a teriileten.)hiinyoznak a,,l:irogat6k" llbnyomai, pedig a rend6rs€g az eset Bett! Cash ma-snap ddlel6tt ert haza, batdrozottanutAn azonnal kiszdllt, de ilyen nyomot nem talllt. Ezeketpedig betegrnk erezte magdt : a nyaka, aftilcimpdi 6sa szembdjakonnyri 6szrevenni,rogziteni, lef6nyk€pezni,6s nagyon neh€z bedagadtak, az arca felh6Qagzott; napokig nem l4totthamisitani. Hiteles l:ibnyomok hii:in, a talllt nyomok r€szretes rendesen, ds nagton sok baja kibullon. Egt ideig kdptelenismertet6sen6lkLilaz eset m4r nem egydnelmri. uolt enni, bArry ds btasmendse uolt: tizendt napot tohdtt Az emliten helyen a novdnyzet kirosoddsa onmag:iban meg k6rbdzban, 6s bazaterdse utdn isfAradt uolt,fajt afeje, dsnem el6g bizonyit6k. Ebben az eserben tehit kiz6r6lag a nent tudott dolgozni. Ez az dllapot tobb rrTint egt euigmegfigyel6 megb izhat6s6gdra v agyunk utalva. tartott. A kAt mfuik tanfi sdn)ldsei keudsbd uoltak silvosak. A Huffman rexasi veros k6zel6ben t6ft6nreker mdr t6bb Jeltebetoen azert, mert bamarabb tittek uLsza a kocsiba,szemtanriiria le. de a t neteik ugtanezeh uoltak, csak kisebb mdrtdkfiek, ds a firtnak rdmhlmai L,oltak. 148 149
 • 75. Egt masik tan is meger6sitette az UFO megielendsdt, Termdszetesen minden egyes megfigyelds 6n6kel6sekor bdrom mctsik pedig lhaa a belikopterehet. A hiucttalos szAmitlsba kell venni a teved6s lehet6s€gdt is, m6gsem irhat6 taga&is ellenere ual6szinfi, bogt a szemtanik ualnmilJ)en minden hibds megfigyelds az emberi t6ved6s szirmlAiAra,amint titkos katonai akci6 Mftak. a kovetkez6 - enyh6n sz6lvakomikus * eset is igazolja: Itt a leirds szAmos tnozzanara k6lsegesse teszi, hogy a Soutbamptonb6l jelentendk, bogt egt reptil6gep unsail{tottakat gombvilllmk6nt lehessen 6nelmezni. A megfigyelt egt narancsz[rui elefdntot ldttak repillni afelb6k k1zottobjekum ttlsegosan nagy, h6t suglro46s az esem€ny t6len naglt magassdgban. Amit tobben eg)mast6l filggetlentil istort€nr. A haikihullds (a tobbi tiineuel egyrift) inkibb radioaktiv leirtak, az ualojdban eg 6ri/isi, eleftint alakil ldggombsug:irz:israutal.A katonai helikopterek jelenl€te pedig a karonai uolt, melyet egt cirhtsz baszruilt rekldmrnk, de leszakadtkis6rletet val6sziniisiti. Sajnosezirttal is hi:inyzik az objektum a kdteler6l, ds tdbb mint tizeltkdtezer mdter magassdgrapontos leiresa, emiatt el€gg6 h6zagos az esenanulmdny. A ernelkedett. ( 1979 Aprilisa. Soutbampton, Anglia.)Fold6n kiviili eredet itt sem bizonyithat6 egy6rtelmrien. A Franciaorszdgban 1,966.januflr 1.6-Ant6rr6nrek sem gomb- Elk6pzelhet6 az is, hogy 6l6nk fantAziAval megdldon megfi-vill6mra utalnak. gyef6k egy val6s esem€nyt kiss6 kiszineznektagy f6lredrtenek. Eugene Coquil 23 euesdcs bal,nali ndgt 6rakor gepko- SteuenMicbalak 51 eues ffrt egt sziklas, erd6s rdszen csijab6l fenyeka lhtott a szdnt6foldon. Ana gondott, sAtuih,amikor ket ouAhsUFOI ldtott, melyek udrosfdnyben bogt taldn baleset tort6nt, ezen megillt, 6sgtalog indult usxak, 6s g)ors6tn kozeledtek a fold fele. Az eg,tik t6le dt a folddn a fetry fel6. Cnk ndbdmy rndtert baladbaton, otuen tn4tulTe landolt. A masik mdg kicsit lebegett a amikor a tdrgt csdndben elindult feli. A f4nyek n1l kdmydk felex, majd gttnv,n elszdllt. Soktiig ndzte ezeket ntagasan izzonak, jd;rmli tebAt nern lebetett.Amikor mdr az objektumokat, melrck szine u6roy6l sziirkdsre udLho- csak kortilbehil tiz mdtene uolt t6le a jel.ersdg, akkor zott. Kefibb febAn tlt egt ajt6, ezen lila szin aradt ki. ldxa, bogt ual6ban a leueg5ben,afoldt6l n6g1t-otmAtene Micbalak rneleg leuegdt 6s kdnes szagot erzett. A fArfi lebeg. Ekkor uisszaszalndt a kocsijdhoz, 6s betilt; a tcirgt kozelebb ment, kdriilbelill briszmdteres tduolxigr6l ban- kouette, 6s ndbdny mdtenel a kocsi folott lebeguemegillt. gokat ballox az oQjektum fel6l. Pr6bdlt a bentlbu6knek Megltr6bdlt elindulni, de - taldn a pAnik tniatt - ez /tem kiabdlni, de nern kapon uilaszt. Mdg kozel.ebb men4 6s sikerillt. Vdgill mdgis be tudta inditani az aut6t, 6s bedugta a fejdt a nryilfuon. Az objekwmban mindenfdle elrnenek lt" Szerinte a tuirg) bossza rngldb6l ?negegle- fdrryeket ldtott, melyek lhtsz6lag 1sszeuisszasniguldoz- zett a kocsidual, de szilesebb uolt, ds a k lsejen ndgt ferry tak. Az objekturn felszin1t uizsgAlta, arnikor el6rebajolua uilAgftott. a mellLn basit6 ftijdalmnt 4ruett. Ijedtdbm gumikesztytij4- uel megdrintette az objektumot; a gumihesztyfi megol- A szemtant lltal megadott rajzon egy t6.gla alakri test ldthat6, uadt, As az inge tlizet fogotL Letdpte magir6l az inget.ami semmikdppen nem lehet gombvillim, amit egy€bk6nt a Ebben a pillartatban az objektum gtorsanfelemelkedett ajanudri id6pont is k€tsdgess€resz. Arra a k6rddsre azonban, foldr6l, 6s g)orsan elnint. Ezutdn a ffii rosszul lett. A -mettdnhogy mit letort val6idbana sof6r, nem tudunk vllaszolni. Az eset a birfehitet bdt6szethen *egio"lt, akd.r az inge.az UFO Encltclopedic.iban felsorolt UFO-alakokt6l is teliesen Ezutarx udrdses nyomok jelentek meg a b6rdn. Mikoreltit. 150 1.51
 • 76. kds6bb uisszat&t a rnegftgtelAsszinhelyere, az IJFOala.kjd- gtonydrfi ezlistoszoldre aAhozott. Sainos a kouetkez6 nak nyoma mdg mindig Litszon a.ftldon. A k1zeli fik nap a kocsi uisszanyate eredeti szindt, de a rdltoztist sok vdradni kezdtek. szomszed btta.. MindkAt szemtanfi rosszul uolt aznaD ese Fru Buflod keze ideiglenesen megbdnult. Jansen Val6szinfi, hogy ebben az eserbenis gdmbvilldmor latott ^z 6rdja megillt, rneg kcllett jauitani. Az 6res azt mondta,illet6. E felt6telezdsellen sz6l az,hogy Michalak mintegy f€l6rft bog erds mdgnesesmez6nek uott kit&e.ntzre az objektumot, 6s egy air6r ldtott kinyilni, amibe bedug-hatta a fej6t. A gombvilldm-hipotdzis mellett sz6l viszonta tArgry Ez.a?,eset nagyon hasonlit ahhoz, arnit Haidrjnin:is. T6zsaesalakja,szine,ak6nes szag6s a megfigyel5n okozoft fizikai hads. Debrecen foliirr latak a mentoautosok. A norueg megfigyel6Yal6jAbanaz. tlrt6r-rhetett,hogy a f6rfi odament egygombvilllm- zrzonbanj6val kisebb, minddssze k6tm6teres eombvill:imrOlhoz, melyben turbulens, orv6nyl6 f6nyeket lfton, 6s amint beszelr A jelcnseg robhi iellegzetcsseget e.szleh€k, is nrinrkicsit kozelebb ment hozzi,6s hozzl is €rt, abban a pillanatban p6ld:iul a tolton r6szecskdkkibocsdtdsa miani sztir6. rAz6 lrz€stkezdett megolvadni a gun.rikesztyiije,6s aramiiresr kapott a €s az er6s migneses terer. Erdekes a kocsin megfigyeh szinvil-mell€n. Gyakran figyelik meg a gombvillAm liltal megtirotr tozes is, melyr6l eddig csak kiilf6ldi megfig1,el6sek szdmoltakszem6lyekenezt a gyok6rre vag.v hdl6ra em l6keztet6, sz€tAgazo, be. Fontosje_llegzetess6ge ennek a v6ltozisnaik, hogy ez mindenfeket6s-barnis szinii s6riil€st, iramiiresnyomot a b6rfeltileten, esetben csak ideiglenes, iddvel a szin visszat6i-az erecleticlevilldmcsapdsok, elekrromos lramiiLt€sekis hasonl6 nyomok- lllapothoz.kal j6rnak. Elk6pzelhet6, hopa f€l6rAs id6tanam val6jiban A kovetkez6€rdekes esetAnglilban t6rt€nt 1967-ben, orsz6g_rovidebb volt, csakaz illet6 izgalm:iban€s az eserleges . rosszul- uton:l6t utdn m6r nem tudta pontosan megit1lni ezt az id6tartamot. A kovetkez6 eserNoff€gieban tortent. Car!.Feyrlowdjlel eg dskett6 kozou eddnl,ekkel tnegra- . kott d[zel-teber"al 6j/tl uezette az ton. At,on kozeldtten, Trygate Jansen szobafestd barcitn6jetel, Frtt Gudrun eg bidt6l nem messze,a teheraut6 tcimpdi egtszer csctk Buflotldal ment eg dut6ban, an kor binelen eg4t csendes, kihurytak. Fdlredllt a teberutut6t).tl az fit s*tdre, cte a rep 16 testrefig)eltek Jol, anell az dut6 folott korozue mototr nern tillitotta le. Amikor kildpett az aut6b6l, eg, korctte 6ket. Amint kozelebb ert, kittdk, bogy korong alakti, 6sgdzszerfi szdn4ak ueszik koni| a tetejen pedig ?a9,, tojh alctkti tdr{+,6t pillantott meg, amellt az iton keresztben nxozgott, konilbelil a t/nir6oszlopok map,s_ mintba t alami Pil6tatil4s-szerfi f4lgomb lenne. Vciratla- itgciban. F-arlou) szerint taldn buszonot ni1ter ltoliszti nul megdllt,felett k konilbeliil tiz mA@ye,s ott korozott. lehetett.Az Lit teljes szdlessdgdttefedte. Ndbdry masoclper_ Jansen nxegqedt,6s megillitona az aut6t. KdrLilbeliil eg, cig mozdulatlanul allt. Voroses szittben izzott, di az percig tiltek on, 6s igt ereztdk, bogt t,67laftifgql 6ket. Az aljdb6l feberes fdn1, sugtitzoa. Zorg6 banga t,olt, mint objekrum kdrillbeful kdtmdteres dnner6j{inek ld.tszott. eg oreg bfit6szekrerry,nek, ds csip6s,sz r6s szagot itrasz- Mintba ldbak Lsny ltak tolna ki bel6le. Hirtelen elindult, tott. RoLtid id6 mrth,a bal feld kezdett el mozogni. Lassan ds napgtsebessegp1el mozogua eltfint. A kdt szemtanrt ugt n9tl9lte a sebessdgdt,majd ndhdn.v nttsoclpTrc mrtba erezte, mintbd Aram ii)totte rolna ,neg, uag,u6laTnjljsn eltfint. sugdr battisa alatt dlltak uolna. Amikor bazadrtek, Jansan Csak ekkor uett dszreFarlow egt mdsik aut6L amellt az dabbenten ld.tta, bogt az aut6 rdgi sargkbdzs szine t mdsik oldalcin 6llt neg. A rczetdje. egt ti atorz,c.ts 1.52 153
 • 77. elnxondta Farlow-nak, bogt az 6 kocs(ihrnk nerncsak iegyz6konyvesohasemkerr.ilnyilvSnosslgra. Tobbet tudn:ink a ld.mpd.ja burryt ki, banem a motoda k rnegAh. N6i utasa gomtriilldmokr6l,, ha a vizsgllati jegyz6konyvek eredm€ny6t az esemAtyek batdsdra biszteri^ robannot kapott. Azt legaldbb a kurar6k sz.lm|ra hozz f€rhet6v€ ienn€k.) Minden_ jauasolta, bog,t telefonaljanak a rend6rsdgnek. Szeren- esetre a megfigyelt szag€s a jelensdg is megmagyarl:A1to egy csdre a kozelben uolt egt telefonfcilke A renddtsdg rouid nagymdret( gombvill:im jelenl6t6vel. Fontos ieilemz6ie ezek_ idd milua meg is 4rkezett. A rend6raut6 fenyen4l bftdk, nek az eseteknek, hogy az egesz ielen.segsugdrzik, minden bogy az t menbn afoldon nxindenfdle nyomok utnatak, e.gyesr€sze f6ny bocslt ki maglb6l, Nincsenek6les konttirok, az t fehzine pedig mintba meSoluadt uolna. A n6t 6s nem kelt olyan benyomdst sem, mintha repril6 szerkezet korbdzba szdllitottdk, s a k4t aut6u etdt a renl6r6rs;te lenne. uhftk, bog) reszbtesen kikerdezzdk 6ket. Magin viseli ezeket a tegyeker a kovetkez6 eser is, melyer A bountEtrnoutbi rend6r6rson a badtig,vniniszt&um- Maryland allamban (USA) 1952 jfliuslban figyelt meg l6t t6l erkezeu ill.et6 kerdezte ki 6ket. Amikor a kouetkez6 j rend5r. nap Farlau-ot a rend5rc6g uisszauitte a belyszinre, bogt l:olmijd.t eluigte a teberaut6b6l, lartu, bog) rengeteg Robert Burkbardt 6s ai;rsa AjfAl k6nil drydraton zntt. ember uizsgd.iJaa beltsztnt mindenfdle eszkozzel. Egt Olyan fiton mentek, melyet fd.k szegblyeztek. Hir-telen buld6zer a fdldet tolta el, ualaki a telefont iau{tofta. smga szinfif4nyt pill( ttottak meg kozuetleniil az aut1juk Kortilbeldl eg,thet mfilua mlar az ut bzlrkolatdt is kicsereL el6t! Azt bittdk, bogt motorbicikti uagt olyan aut6, Mk, batuanot tndter bosszan. melyryk egik ldnpdja rossz. Miuel a f6ny k6zuettentit felejnk jdn, az t szdlEre hilz6dtak. Ekkor a f6nyg6mb A tonenet blr el6gg6 bizarr, de magdn viseli a gombvillim- ryegdllt, 6s ox lebegett fenysz6ro;juk f6ny6ben, t1lilkmegfigyel€sek lellegzetes nyomait. Tobb esetben el6fordult korulbeh.il bat mdtere. Burkhardt lassan k1zeliter azugyanis,hogy a gombvilldm elhaladt:ibanideigleneseneln€mi- aut6ual afeny feld. Ekkor afdny hd*tilni kezdett. Amint atotta az elekromos k€szul€keket. Ilyen eseteket els6sorban sebessdget udhoztana, a feny k tnegtcvtotta ezt a tduotsd.-repiil6g6peken figyeltek meg, mert ott a sok elektronikus got. Vdgtil b afenygomb binel.en nagt sebess1gre fotgor_eslkoz hib,is mrik6ddse,maid megjaruldsael€gg€ feltrin6. Ugy sulua elt nttrinik, mintha az ^nyagok elekromos vezet6si tulaidons:igait Ilyen esetekre mar a magyar megfigyel€sek ktizott is szirnos p6tda akad.id6legesen k€pes lenne megvAltoztatni a gdmbvillim. Az m6.gnem biztos, hogy szigetel6v€ teszi-e avezet6ket,vagy 6ppensdg-gel a szigetel6ket teszi vezet6ve, €s igy okoz-e r6vidz{rlatot. Kiil6n kateg6ridba tafioznak azok az esetek, amikor nemcsakMindenesetre figyelemre m6lt6, hogy a dizel-teheraut6, mely- a szubjektivvizudlis €szlel€s, hanem radarerny6nmegjelen6 jelnek iizemeltet6s€heznincs sztiks6gelekromos lramra, tovibb is ,,igazolja" a ielensdget. Tudnunk kell azonban, hogy amiikodon, de a szem€lyaut6 - t6ftenetesen egy JagoAt -, g6mbvillim el6g nagy mennyis6g( elekromos tolt6st boc;ar kimelynek beozinmotof:iho7 elekromos gyiitas 6s szikra sziik- (ez el€rheti az egy coulomb/sec6n6ket is), emiatt val6szinrilegs6ges, megdllt, s motorja miikod€sk6ptelen lett. Kordntsem megielenik a k6pe a radarerny6n is. Miuten a radar €rz€keliibiztos, hogy az irt felszine megolvadt.Lehet,hogy csak6tmeneti kiilonboz6 t6rgyakr6l - m€g a leveg6ben lebeg6 apr6 vizcsep-elviitozAsr6l van sz6, ugyantgy, mint az el6z6 esetiinkben az pekr6l is - visszaver6d6elekromdgneses hullimo-kat, folhasz- aut6 szineben. (Sajndlatos, hogy az ilyen esetek vizsgAlati nAlhat6 a meteorol6gilban a j6ges6felh6k lokalizllAsAra is. r>+ r55
 • 78. Egy-egy targy visszaver6-k€pess6ge att6l ftigg, hogy milyen 197O.janwir I -jdn, Karndtiban t6r-t6nt a k6uetkez6m€rt6liben taft^lm z ^ targy szab^delekronokat. Egy f6mfelti- eset.Miss Doreen Kendall ds Mrs. Frieda V.ikon, a qtuti_let sokkal jobban visszaveri az eletrom:igneses hulbmokat chani korzeti k6rbdz tt6uerei, a k6rb6z masodik emeletenmint egy nem f6mes feliilet, ahol i6val kevesebb a szabad (olgoztqk -Reggel 6t 6rakor MLssKendatt, aki eppenelektron, s amelynek ez€n az elekromos vezet6k6pessegeis b3tegetdpolr, az ablakhoz ment. hog etbilzzo otftlgiOnvt,sokkal rosszabb.Ennek ellendre term€szetesenhinakr6l, he- ds e19 kisf*s lct.egrit mgedjen be.Ekkor kani [b"iii n,t",gyekr6l is ver6dnek visszaradarhull:imok. meeltq a ge,7nekk(rbdzi r1sztegfelett, a k6rbeiz banna_ Mivel a gombvilldm nagy mennyis€gii toltott r6szecsk€t tlik emelctdn. t.6.lehalru eg tLs.zdnkiteber1 nag,. fenyesbocslt kl, ez6n felfoghat6 olyan testnek, melyrek nagy szamil ooleterumot ptttanto meg. Igv irta le reszletesen: ,,Azszabad elektronja van, tehdt k6pe megielenik a radarerny5n- objektu,n kor alak rclt, es Dolt teteie ds atia is. * itiaK6vetkez€sk6ppen nem szabadcsoddlkoznunkazokon a megfi- ezhlos min ra femh6! lenne. Atakja egt ecteny allriLb"ozgyel€seken,ahol a f€nygdmboket a radarerny6k ,lltitrk", hiszen bcsonlitott. Fdnltes pontok ,aglogiak FanUaxb, iintnahirtelen irdnyv:iltonatfus lkar 6s nagy sebess6giiket a kezel6sze- nyakldnca lenne. A szerkezet fels6 rdsze dneisz6 uoh,m6lyzet koteless€gszeriien 6szreveszi. alair tiuegbdl keszilbetett rolna. Belitr6l uott mepuittipit_ Mlsik l6nyegestulaidonsdguk, hogy az 6ket esetleg iildoz6 ua, ds bele lehercfi ldrni. Azt ldttam, bogt kA [Altfutha reptil6s€pekre is iuthat a bel6liik kidraml6, nagy mennyis6gii alak /rllt ott, szemben uelem. A hozzdln nOietetiO aUO elikuomos rolt6sb6l. Eppen ez€rt ha a repiil6g€p tdlt6senek magasabbnak tlint, de az b lebet, bogt csak magctsabban el6iele azonos a g6mbvilldm6val, akor a taszit6hatis6rv€nye- 41h,,minr a mdsik. Fejiiket minrba irit. szorolan iltesz_ siil, tehet mindig egy meghatdrozott tdvolsdgot fog tanani a ked6 anlaggal uont.ik t,olna be." A ndudr eg.dttaldn nem gdmbvilldm. (Miutdn a reptil6g€p raszitiamagael5tt, igy utol€r- uolt megijedue: ,,Sobasemereztem magamT4,sn bdkdsnek hetetlennek trinik.) Term€szetesenl€treiohet ennek forditottja 1letemben. Bdrcsak besz1lni tuttnm uotia ael k!, Az is. Ha a reptl6g6p testdn folhalmoz6dott tdlt6s a gombvillim6- objcktum egszer csah negdrilt. cs a n6udr a kdt bent dlt6 val ellenkez6 el6ielii, akkor a gombvilldm szinte .megkeresi"a alokot mdgjobban lcina. A bozzti kozelebb all6 atak eg,t g€pet, rdreptil, 6s kul6nboz6 m€rtdKi roncsollsokat okozhat. kapcsol6tdbkira tAmoszkodott. Ez rendhiutil fogkzlk&- Fontos adal€k, hogy a gombvilllm, amikor folrobban, el6bb tatta Doreen Kendallt, akit a uercerytaut6k 6sdttaidban a t6bb kisebb gombre szakad sz€t, majd ezek rijabb kisebb gdpek kilonosm erdekeltek: ..A magasabbik lenv a ba- gombdkre. Volt n€hdny olyan, reit€lyes reptil6g6p-baleset, nelra ndzet!. mintba ualami.fontos ioncn uotni. As rtpv amikor UFO-k tAmadisira gyanakodtak. Megfigyelt€k, hogy a Itint, ualurni probtdmdjuk run. Ekkor ,^zreuette. boiTa g€p burkolatinak roncsa lyrrkacsosvolt, mint a sajt. Ez ism6t mksodih-alak megfordul, es nim nez. 0g,, ereztem. Eog,, csak arra enged kovetkeztetni, hogy a balesetet gdmbvilllm engem figel, de nem hittam etz araii. niztos uagtik okozta, €s sztik€gtelen mindeniron Fdldon kiviili jelens6get benne, bogt latott engem, mert megdNntette o iia"in folt€telezni. Ldnyegesszempont azonbNt, hogy bdr sok, eddig bdt.il. Amikor ez tortent. a nalyobbik tenlttilt. esmegifogott Foldon kivtilinek v6lt jelens6g megmagyarinhat6gombvilldm egt Jogan1tLtt maga mogo . Sobasemfogont elfelejteni, segitsegevel, minden ilyen megfigyel6snem. N€zziink erre egy boSqv mennf ire cdltudalosan tette. it6re_ esbitrimoz_ ezt p6ldar! gatta a jdrmtiuet, majd lassan korozue kozeledni kezdtek az epli.letbez." Ekkor a n6uer odabiuta Mrs. Wikont az ablakboz. Kesdbb 6 h meger6sitette a .fenti teirnst, bdr 156 r57
 • 79. tzgatott beszdlgetest, 6k mdr csak egl uakit6 fu f6nyt fuinak nfuolodni. Nagtjcib6t abban az h6bun aion o T k:.rnl:p" eg_ lerfi ds a felesdgejott baza egt kds6 j dlszakabanyul6 tdrsasosszejouetelr6t, egt ruzfii, pber es I I f6ry,t ld.ttak, ami ,,akkora uoh, rnint "g,7az,.*i"soiAt I btizuk foldtt lebegex.Bar az 6 leinisuk*szerint ez ouAtis I objektum uolt, ual6szidi, bogt ug)aluzt ldfiAk, csak rru^ 1 sz6gb6l. Neh€z6nelmezniezt azeserer. megbizhat6 Ha azels6n6v€r feirdsa,akkora megfigyehlelens€gnyilv{nvaloan gombvil_ nem lam, hiszen annak nincs bels6 szerkezete, nem mbzognak benne_ €l6l6nyek.A mdsodikn6v€r besztrmol6iaazonban ezeket - a.r€szleteket melyekalapvet6en fontosaka meglnil6nbbzte_ tdshez- nem er6sirettemeg.A tovibbi k6t n6ver pedis mdr csak a nagy f6nyessdgr6l szdmolbe. lgy rchil az ig6si eser hiteless€ge els6n6verszavahiher6s€g?n az mulik. Afenyl6 gydngJ/6sa leszdtt6 telibotd UFO kutar6k egyik gyakran hangozratorterve, hogy a ..A2. gombvill:imok az6rt nem magyar zzil< az UpO_meslisveiese_ ket, meft a g6mbvilldm rendkJwl ritka .ielens6g, cs"akllverve s lelent meg .r6la_rudomdnyos publikici6. Kdts6gtelemil rgaz, hogy a gombvillAmritka jelens6g, a r6la sz6l6publikrici6k €s szama semsok;mindossze mintegyk€tezerszakciki<et, kdnyvet 6s tanulmdnlt an szlmon az irodalom. Ez perszenem jelenti a T7t,,hogy ielens6g onmagdban nagyonritka lenne.p6ldak€nt 6rrfems5 megemliteni, hogy Magyarors zltgon a Meteorol6giai Int6zer koriilbekil tizenot eserer gyj,t6tr 6ssze a hatvanaskeuesebb rdszlexel.vdlemdt4eszerint az objektunxatute- 6vekben, nem az6n,mert ilyenkev6s de esetfordul el6. hanemr6ie tize/tdt mAter lebetett, de 6 nem ldna sem ctz az6rt,mert csak ennyienirtdk megmegfigyeleseiketmeteoro_ aoiokokot,se* o k6rben leu6,gtdng)sorszenifenyeket.KAt l6gusoknak. Az ut6bbi k€t €vben a- megfigyel€sekgyiit6semasik n6ueris odaszaladtaz ablakhoz, amint ballotta az intenzivebb6v:ik, 6s a nagyonszraz l9g6-os €vbe.,h,:iiontet 158 r59
 • 80. Fucsien tartonxdn! a tajuani szoros mellett uan. Egtikmegfigyel6s €rkezett, a zivatarosabb 1987-es 6vben pedig Qvaka egt ,,telibold nagsdgti" UFOszAllt Tajuanfel6l akdriilbelril negyven. Ha szAmitfusln vessztik, hogy optimdlis szoros feld, es Tartil jarasban egt begttet6n szdllt le. Kdtesetben a megfigyelesek egy-k€tszAzal€ka€rkezik be, akkor paraszt, aki 4jszaka k dolgozott, megl.dtta, 6s azonnall:ithatjuk, hogy a gombvillim bir ritka, de nem kiv6teles szaladt, bogt a bafueregnek jelentse az esetet.Hdromszdzjelens€g, 6s mindenk€ppen gyakrabban fordul el6, mint ^z kalona uette kortil a hegtet, 6s a kapitdry megl;arancsol-UFO-nak tulaidonitott megfigyel6sek. ta, bopptne l6jenek addig, amig ene utasit^t nem ad. A Term6szetesennemcsak a n!ugati civilizdci6ban, hanem a katonhk megkerdeztdk, bogt elfogjdk-e. AkapitAny mag*r€gi keleti, fejlett kultririkban is el6fordultak ilyen rlr.*1tO.t6- biztosan udlaszolta, lng, igun, men ual6szin , bogt ezsek, melyeket a kr6nikirk meg6riztek Nem minden esetben ualamilym lilkos leguer. melyet az Egkstilt Allamoktudrek azonositani ezeket, 6ppen ez6rt ndhe Foldon kiviili, ktild Tajuannak, 6s meg leell szerezniilh, bogt ne jusnnlegg-vakrabban isreni eredet(nek v6lt€k. Kin6banp€ldlult Csia- az ellensig kezdbe.jou- cs6szlr idej€ben (1O5G|O64) egy ,gydng-vf6nyess€gii" A katondk az dsszesrnenekdldsi ituonalat eldlltdk.gdmb gyakran megjelent Jangcsou v:irosa folott, AhalAban 6s el6rehildtek egt felderit6 el66rsot. Amint az UFOElszaka,s f6leg a Tiencsang-t6 folott. K€s6bb a Piso-t6 fdlott kozelAbe ertek, az egtre uildgosabb lett. Anrtyira, bogt lduak g1akrabban. Hszingkait6 (Hanka-t6) kdriil 6l6k hagyo- A sokan nem tudtdk kinyitni a szetntiket, masok szddtilni mlnyaiban is szerepel ez a jelens€g.Egy €1szaka pdlddul egv kezdtek. ernber, aki a rc p r!^1€lt, azt vette 6szre, hogy ez a ,,f6nyl6 A katondk tlizelni akaftak, s amikor a kapitAn! egl gyong)" egyre kozelebb iiin a hizhoz. A f6nyes tirgl alt^i^ kicsft bAffAbb rerxdehe5ket, az UFOfel6l a szA(iityillesdre kinyilt, s olyan er6s f6ny lraclt ki bel6le, hogy az emberi szemet eml6kezta6, furcsa bang ballatszott. A kapitdryi ekkor elvakitotta. Egyre kozelebb iott. Ott lebegett az udvar folon, tiizet parancsoh. Egt darabig semmi nem tdt6nt, a aztan nagy sebess6ggel hirtelen elreptilt, 6s a t6ba zuhant. begttet6n lebeg6 UFO-I a loueddkek nem rongd.lhandk Mivel Jangcsoulakosai gyakran littlk ezt a ielens€get,isteni ?neg, meft l.a.san a leuegabe emelkeden, beuiLigina az tulajdonsigokkal ruh:iztdk fel, s egtrpavilont, kis szent6llt egdsz kornydket. Aztdn eltfint. A trizparancs kiadasdt emeltek tiszele{6re. Gyonglpavilonnak nevezt6k el. G1akran k6uet6en b sz mtsodperc m lua mdr nem uoh lAtbat6. megllltak az arra jar6k, 6s vlrtak arra, hetha megielenik a f€nyes Ndbdny ember azt dllitotta, bog, a 16* olltan er6s uolt, gomb. Val6sziniileg ez v<>ltaz els6 €s talln egyetlen eset, bog1,r kozuetlentil nem lebetett helelhtni. I-ikor u gornbvilllm tiszteletere szent6llt emeltek. (Erdekes, A jelensdg irdnti 6rdekl6ddst fokozta az a teryt, bogt hogy a Kindban mostaneban osszegnijt6n megfigyel6seket 1965 folyamd.n Pekingben a komtanynegted felett kdt mindig UFO-kdntkezelik.) alkalommal is ldttak kdt szikrdz6, fenyes objektumot, A megfigyel€sek persze szaporodtak, hiszen Kina hatalmas melyek eg,mcst kduene dlland6an uhltoztattdk irdnjtu- orszig. Valamilyen magyarioaroradni kellett a megfigyelt ielen- kat. A l6gier6 es a pokdrt rcgifirsasdgok egtarAnt bizto- s6gekre.A legegyszeriibb6s legk€zenfekv6bbvolt a termdszet sak abban, bogt a repr.ilS uirgtak nem replibgApek folotti, az isteni eredet, illewe a Foldon kirrili eredet Miutdn uoltak, de nern tudtak magtardzatot adni a kormdny- Kinriban azels6t nem vdlaszthanik,maradt a mdrsodik lehet5s€g, szerxeknek atra, bogt mi uolt ez a jelersdg ualqjdban. az UFO. (A szocialistaorszegok kozril Kindban van az egyetlen 1967 6szdn eg) napon nem sokkal napnTagta utdn UFo-foly6irat, 6s rendszeresen v€gzlk a megJi$.el6sek gyiiit€- azt ldtttik Peking Tung negteddnek lak6i, bogt egt kor set. Az itt kovetkez6 p6lddk is ebb6l a gyriitem €nyb6l szArmaz nak.) 161 160
 • 81. alahi reptil6 objektum nagt fdnyer6uelszdll elfolonilk. A Konilbelill ket percig latbatt(ik, mert utdna a felb6k szdllel szembenreplilt, nxajd birtelen egeszen magnrsan eltakandk a jelenseget. Tfz mhsodperccel kes6bb mdg megdllt.Szinea Napra eml6keneten. egtszer meQillantottdk a repil.l6 objekturnot. Alakja mintba nagto.bb len tnlna, de a f&zye egre csokkent. Ot Ezt a jelens6get sem sikeriilt eddig megfeiteni. gombvilli- A perc mrtlua azutdn udglegelnint. Kds6bbkdt mdsik taruir,mot - a ielek szerint- a kinai kutat6knem ismerik,6ssohasem aki a kdrnydken sdtdlt, beszimolt arr6l, bogt 6 is ltiaa eztpr6b:ilt-dk enneksegirs6gdvel 6nelmeznia liton jelens6geket. a jelmsdga. Egt masik esetben 1981 dprilkdban egt nap reggel N6ha egdszenkril6n6s, bizarr tulaidons:iggalrthAzzil< fel az 7.2o-kor egt kosarlabda tttzes objektunTot UFOI. Pdldak€ntn€zzrik a kovetkez6 esetetl ld.nak meg Huanzsenjdrcs egdn.A gomb u6r6s 6sfeber fennyel ragtogox, dsbosszti,kdriilbelrl ketmdteres farka 1975 6szdn eglt djszaka ket 6tt Ail6 katona rtag4 uoh. A ttizes gombb6l kisebbekudhak ki. Ezek egt x tdnyerszeni objektunzot pilla.ntott meg a feje folox. Az replih,e kouettaka nagtobb tizes g6mb6t. xriilbelnl k6t objektumnak baludnlt uorosesszine uolt Az eg)ik katona perc mtilua az egdszldadny eltfint az 6916LMajdnem azonnal a fiborba robant, bogt elmondja, mit kitott. A o[tan gtorsan repciltek,mint eg) repiil6gep. mdsik ott maradt, bogt figtelje, ni bnenik. NAbany perc m lua a tdborparanasnok es tizfegrueres katolta sietett a A leirds alapjiin nem neh6z felt6telezniink,hogy ez is belyszinre. Az 6rt sebol sern taldhdk, nyomtalanul elnint.szokvdnyos gombvilldm-megfigyel6s.Kiil6ndsebb kommentir Az egdsz tdbor 6t kereste, de bidba. Nbbdny 6ra muluanem is szriks€ge hozzA. s ndgt katona birtelen megballona, bogt mogottik ualabi N€ha - kozveteft m6don - hal:ilesetet is okoztak ezek a borog. Az elueszett katona fektidt a fold6n. Nem uoltielensdgek. tudatdrnL Furcsa m6don bosszura n6tt a szerndldoke, a szakdlla ds a baja. Arnikor dszhez tfu, mdr nern eml6- Pdldtiul 1977.jtilius 7-6neste kilenc k4rtil Csanpu fbl kezett semmire. Az egdsz esemen! kiesett az agAb6l. jdras egik stadionjdbanfilmet uetitexek, amikor a ndz6k Ordja er6senfehngnesezddox. birtelen kiiltozni kezdtek. KAt uakit6an ferryes airgt induh el a stadion egik sarkdb6l a ndz6ter fel6. Az - Sajnosaz ilyen leir:isok hiteless6ge b:irmilyen rerszer6sis a emberekmpdnik lex ilnd. A menektilAskdzben egrruist leir:is - joggal vitathat6. T6bbek kdzort azeft, mert nem Ietaposva robantak a kijdratok fel6. dokument:iltik megfelel6 r6szletess€ggel. Sokkaltobb - pontos 6s egybehangz6 - r6szletet kivdnunk meg az ennyire kiil6nleges Kindban is el6fordult olyan megfigyel€s,amikor gyrirr3szerri megfigyeldsekndl.alakzatvette k6riil a gombot. M€g hosszanismenethetndnk azoV,at eseteket,ahol folte- az het6en gombvilldm 6llt egy-egy eset mogon, de akadnak 1980.jfinirls 17-eneste nyolc 6rakor prof. TengFeng 6s olyanok is, amelyek biztosan nem magyafiahat6k meg gdmbvil- kolldgdja, ualarnint felesege eg fdnyes gdnxbdt Dettek llm segits€g€vel. Az esetek eddigi elemzds€b6l azonban m6r 6szre,amelyaz 6ranxutat6jdr^Anak irdnydban pdrog.e nagyjdb6lmeg tudiuk vonni azt a hagirvonalat,ami a gombville- rryLih atfelettlik. Vildgosankhnbet6gttini uolt kdriilotte. mok 6s m:is ielens6gekkozt van. 152 163
 • 82. Milyen UFO-megfigyel€sek nem sorolhat6k a gombvilllmok szin 6s feliilet megfigyeldse viszonylag egyszerii t:impontokat k6z6? K6ts6gtelemil vzok, ahol a fult6telezett UFO-ndl idegen ad a ket jelensegmegktildnbdztet€s6hez. 6l6l6nyek megjelends6r6l is sz6lnak a tud6sitiisok. A md.sodik A megfigtelds etszaka is segithet egy-egy vit:is eset eldont€se- fontos tulajdons:igcsopon az objekum alakjdra vonatkozik. A kor, men g6mbvilldmok legt6bbszdr nydron jelentkeznek. Agombuillarn mindig forgktest. Legtobbszdr gdmb uagt ellip- megfigyel6sek 9V95".4-a a nyAri id6szakra korl6toz6dik.szoid alak , bir n€ha kone €s bubordk alakti is lehet. N6ha, a Ezeknek a szempontoknak a segits6gdvelm4r el6gg€ i6lfold kdzel€ben el6fordul, hogy a gomb fdlgdmbb€ torzul, de elkrilonithet6 a ket ielensegcsoporr. persze, ba a rnegifigtelt Azsoha nem lehet kocka vagy r6glatesr alakfi, 6les sz6gek, lapos jelenseg nem gombuillam, mdg nem jelenti azt, bog) szriks€g-feliiletek semmik6ppen sem tal:ilhat6k rajta. l.6nyeges,hogy a szeriien Foldon kittr.ili eredet[i. J6 n€h6ny olyan rerm6szerig6mbvill:im kontfrfa sohasem olyan tok€letesen harirozott, jelens6g vagy mestersdges argy akad mdg, ami szokatlanmint a szillrd testek6. Mindig egy kiss6 elmos6dott, bir nagy m6don viselkedhet,s amir6l ma meg semmir sem tudunk.t:ivols:igb6l n€zreez a konttr n6ha €les, hacirozott benyom{st Ism€t nyomatekosan kell hangstilyoznunk azonban, hogykelt. fejlenebb technikai civiliz:ici6k l6tezds€nek lehet5s€g6t hiba Agombuilldm mbrete bizonyos hatdrok kozott mozog: 6ltzllt- lenne eleve tagadni.A k6rd6s vizsgdlata -bir klzvetlen anyagiban hrisz-harminc cenrimerer Atm€r6ifi, de n€h6ny, h6t-nyolc hasznot nem hoz - horizonrunkat nagybankititpiirja.A tudominym6ter dtm€r6i( megbizhat6 g6mbvilllm-megfigyel€s is van. mai All4sa szerint bizonyir6kkal, cdfolhautlan t6nyekkel nemMinddsszeegyetlenolyan megfigyeldsakadt Qensenprofesszo- rendelkeziink, ez€n nagyonneh€z b:irmit is mondani. Alapve-r€), amely enn6l nagyobb m€retr5l szemol be. De ezeket mdr t6en fontos inform:ici6k hilnyoznak a m:is bolyg6kon esetlege-igen nagy 6vatossd.ggal kell fogadni. A h€t-nyolc m€tert megha- sen kialakult vagy m:ls tipusri 6let lehet6sdgeivelkapcsolatban.lad6, hatlrozott alak6, f6nyes jelensdgeket nem biztos, hogy Mivel mdg a saj:it f6ldrir*on kialakult €letet sem ismerjiikgombvillim okozza. el6gg6, ez6rt nagyon neh6z elddnteni, hogy mLs konilm6nyek . Agdmbuilldmok 4lettartama is meglehet6sen behadrolhato. kozott vaion miQen rtpusrt dbt alakulhat ki, €s ez milyeni{taliban n€hAnymdsodperces az 6lettartamuk, de el6fordulhat technikai civllizici6val tersulhat. Emberi agyunk csak becsl€-t6bbperces is.Negyed6r6ndl tov6bbtan6, hitelesnektekinthet6 sekre 6s feltev6sekre szoritkozhat, ezek pedig nem adnakmegfigyel6s mdg nem drkezett. TehAt nemmagyarlahat6 gomb- megfelel6 szilird tempontot.villiim-hipotdzisselaz,ahol p6ld:iul f6l6rds 6lettartamr6l szdmol Val6szinfileg sokan gondolkodtunk el mAr azon, hogybe a megfigyel6. mennyi haszna lenne egy nllunk fejlettebb civiliztrci6val val6 L6nyeges szempont a gombuilhim szine is. Bir el6fordulnak talilkozSsnak. A term€szetr6l alkotott fogalmaink, termeszeftu-sziirk€s 6s feket6s megfigyel6sek is, az esetek ddnt6 robbs6g€- dom:inyos ismereteink feltehet6en magym6rtdkben gyarapod-ben a gombvillim testevil:igit6 a teljes feliilet6n vagymaidnem hatntrnak,ds sokkal hitelesebb k€pet alkothatn6nk a minketa telies fehilet6n. k6riilvev6 vil6gr6l. N6h:iny esetben megtdrtdnik, hogy a gombvillim vibrdl, de Ugyanakkor mdsok - telies joggal - szkeptikusak ebben aaz mit nem,hogy kialudna, maid riira megjelenve 6ira kialszik. kdrd6sben. Minden egyes esetber4 amikor p6lddul a sajdt A gombuilLim neln uer uisszafAnyt. A kornyezet szinei, foldiinkon is egy feilettebb civiliz:ici6 fejletlenebbel tal:ilkozott,peld:iul €g, fold, felh6 nem nikrdz6dnek ruit^. Ez;efi a f€mes akkor ez az ut6bbi szinte telies elt(n€s6t, megsemmisiilds€tfehiletek6l el6g i6l elknlonithet6 6s megkiildnbdztettret6. A okozta. A hasonlat nem pontos, de elgondolkodtat6: amikor egy maroknyi spanyol h6dit6 trizfegyverekkel €s lovakkal panra rc4 165
 • 83. sz:illt Mexik6ban , neharly efiized alatt folsz6molta az 6slakoss6gfejlett, de k6ts6gteleniil mds tipus u ciulizAci6lfit. Hasonl6 esetel A n6gy t6rdimenzi6s modellnapiainkban is lej:itsz6dnak, amikor Afrika 6s Azsia n6hdny6vtizede mdg gyarmati sorban €16n€pei egyik napr6l a misikrakozvetlen kapcsolatbakeriilnek a 20. szAzadi ciiilizaci6v^1.Ezkiv6tel n6lkiil minden esetben emberi 6s t:irsadalmikonfliku-sok sorlt vonja maga utan, es igen sok esetben az 6si kultrirdk,hagyom:inyok felbomllsdval jar. Hogy jdrna-e ilyen drasztikuskovetkezmdnyekkel egy talAlkozfus, nem tudhatjuk, de min- aztdenesetre sokkhat:isn6lkiil nehdz ezt elk6pzelni. Hogy dril6rejussunk ebben a k6rd6sben, m6g nagyon sok ismerere van Az eddigiekb6l megn)ugtar6m6don feleletet adni a gombvilld-sziiks€grink.Mindenesetreamit mer most el tudunk ddnteni az mok keletkezds€re: nem lehet. Az esettanulmdnyok csaka terrytegyes megfigyel6sekr6l,kdzelebb visz benniinket a megold:is- rogziten€k, az UFO-ielens€gek pedig nem adhatnak vAlxztnoz. arra, bogtan, milyen fizikai er6k hat:is1rakele&ezik a g6mbvil- ldm. M:irpedig ez az alapk€rd€s; vizsgdl6d:iqinkat els6sorban ez a c€l vez€relte. A vAlaszadls el6l nem akarunk kit6rni, m6gis k6nytelenek vagprnk azzal kezdeni, hogy minden, ami itt kovetkezik: fehdtelezds. Egy ielensdg egu lehets€ges 6nelmez6se. Hipotezis, amit a tudomdny mai AllapotAbul pontos, vitathatatlan €rvekkel, illewe t€nyekkel m6g nem tudu nk alAtdmxztani. De a hipotezis arra (is) ral6, hogy segitsdgdvelelindulhas- sunk olyan riton, amely a megszokotteszkozokkel,szemldlettel 6s m6dszerekkelnem i:irhat6. . Az igazAnf6 felt6telez€s azonban sohasem6letidegen, iires, logikai csindlmdny. Kdze v^n a val6sitghoz. A negyedik rerdi- menzi6 gondolata - ak6rmennyire megfoghatatlan, 6rz6kelhe- tetlen is a ma embere szirmlra - a tudomdny el6tt korlntsem ismeretlen. Most m6g csak azt tudiuk mondani a negyedik dimenzi6ra, hogy ,,olyan, minr..." vagy ,,rigy kell elgondolni, mint ahogy..."Most m6g csakuiszorry{tunk, mert nem tudluk elkdpzelni - €rz€kszewrleg tapasztalhatatlarr.De amit ma m6g nem 6rtrink, nem tudunk, nem apasztalunk, az nem biztos, hogy nem lesz holnapra evidencia6rt€lai teny. Sokat idezet p6lda, hadd hivatkozzunk rd mi is: calilei ehelere a Fold mozgisir6l ugyancsak hipotezis volt a maga kor:iban, s a kordbbi felt6telezflsek m6ra alaptdrvenynek szemitanak a fizikA- ban. r67
 • 84. Term6szetesen nem lehet (s nem is akarjuk) ag6mbvillimok- luk meg: egyetlen elektromos biztosit6k kiolvaszdsehozlenye-kal kapcsolatos kutatlsokat Galilei korszakos felfedezds6vel gesen tobb toltes €s energia sziiks6ges,mint amennyir egyosszevern| a m6dszet"leazonban szeretn6nk az olvas6 fi5ryelm€t ndhdny centim€ter lrm6r6jii gombben egylltalin tlrolni lehet.felhivni. Tudjuk,hogy uan gdmbuilldm - ezt eg1$ees6 esetleird- kzokat az eseteket pedig, amelyek bizonyithat6an el6zm6nysok sora igazolja -, tudjuk, mikor keletkezik, ismeretesek n6lkril keletkeztek,semmik6ppen sem lehet belsS energiafoi-megjelen€si formdi, term€szete,de nem tudjuk (m6g) tudoml- risos modellekkel 6rtelmezti. (Az illen elm€leteket ismenet6nyos bizorlyossiggal meghatArozni mfikocldsi eludts azt:bogtan cikkek nem is emlitik ezeketa megfigyel6seket. )keletkezik. Ezek,ha nem tartoznak is a titkok birodalmdba, de A ktik6 energiaforrzisosmodellek viszont nem tenn€k lehe-egyel6re felderitetlen, megoldlsra vir6 rejt6lyei a term6szet- t5v6 az olyan eseteket,amikor a gombvillim z6rt helyisdgekbennek. vagy viz alan jelenik meg, ezenkiviil a megfigyel6knek mindig h6t kellene 6reznirik a jelensdgkozeldben. A gombvill:im dltal okozort kirok €s nyomok, valamint az energitkadAs m6djdnak izsgAlata tov:ibbi fontos 6s erclekes Honnan aan az energia? informdLci6kkalszolgll. N€zztink p6ld:iul egy olyan eseter, amikor egy l6gcsavaros repil6g6p tal:ilkozott.egykonilbeliil tiz centim6ter 6tmdr6it gombvill:immal! Amikor a gyorsan forgo A gombvilldm bizarr tulaidonsAgaimiatt tobbszor is felvet6- llgcsavar hozzA6n, a gomb eldu rrant. Leszllll$ utdn meg:illapid6tt a k€rd6s, hogy vaion egyetlen jelens€g htz6dik-e meg a tottak, hogy a f6m ldgcsavarb6l egy darabka kiolvadt. A g6pmegfigyel€sek m6gott, vagy pedig tobb kiilonboz6 fizlkai elven sebess6g6b6l,a l6gcsavar m6ret6b6l 6s fordularsz:imib6l kialapul6 ielens6get latunk. Arra azonban nincs igaz:in okunk, lehetett szimitani, hogy a gomb 6s a ldgcsavar ,,talAlkoz6sihogy kr.ilonbdz6 elveket t6telezzrink fol, hiszen az egyes ideie" koriilbeltl ndhdny tizezred mdsodpercre tehet6. Mivelmegfigyeldsekben el6fordul6 tulaidonsigok azonosak egymas- bels6 energiatiirolls eset€n az energiafltadls csak h6:itad:issal,sal. Nincs elvi kiildnbsdg a sponlan, hinelen keletkezettg6mb- h6vezetdssel 6s h6sugdrziissal tort6nhet, kiszlmithat6 az is,villim viselked6se 6s a villdmbecsap6d{s utdn keletkezen hogy a gombben rendkivril nagyh6m6rs€kletnek kellett lenniegdmbvill:im viselked€se kozott. A ktilonboz6 m6don elt6n5 ahhoz, hogy ilyen rovid id6 alatt meg tudia olvasztani azgdmbvilllmok is azonos m6don viselkednek el6z6leg. aluminium6tvozetet. Ez a h6m6rs6klet mdr l€nyegesennregha- A ielens€g megitdl€sekor alapvet6en k6tfajta energiaforrdst la<lia azt az €n€ket, ahol az atomnagok m6g stabilak. Nincskell felt6teleznrink: vagy ktik6 forcsb6l kapja folyamatosan az okunk felt€telezni,hogy a gombvill:im belsej€bensokkal maga-energiat a gombvillim, vagy pedig keletkez6sekor valamilyen sabb h6m€rs6kler lenne, mint ami p6lddul a neutrin6csillagokfolyamat sorin az osszesenergia agdmbuilldm.on beliil ralnaro- belsej6ben van, s m6r csak ez€rt sem val6szinii, hogy bels6z6dik. Mindegy, hogy a ielens6g mogott milyen konkr€t fizikai energiaforrdsonalapul a gombvilLim.felens€g van, v6giil is a k6t lehet6s6g k6zil az egyiket kell De tjabb €rvek is sz6lnak a bels6 energiaforrdson alapul6vllasztani - annak minden elvi 6s gyakorlati k6vetkezm6nydvel modellek ellen. Az ilyen elven mffkod6 gombvilllmokat a sz€Iegytirr. mag|val sodorn6, 6s nem hozhatndk l€tre az olyan tipusri Bek6 energiafonas eset€n gombvilldm a elektromos 6sszes roncsoldsokar, mint pelddul az ablakiivegbe egererr llukak,tolt€s€nek 6s energilj:inak a g6mb6n behil kell lennie. Ezt melyeket viszont tobb alkalommal is megfigyelhetiink. M6s elviazonban a megfigyel€sek eddig nem tdmasztottll< ^1 . Gondol- probl6m:ik is felvet6dnek. Elk€pzelheterlen olyan mennyis6gri 168 r59
 • 85. energia rckAroz:isaa g6mb belseieben,mint amennyi kisz:imit- olyan n6gydimenzi6s t6rben, ahol a negyedik, most iltalunkhat6 azokban az esetekben,amikor a gomb nagy mennyis6gri bevezetett t€rdimenzi6 ugyanrigy viselkedik, mint az ithalAno-vizet pi:rologat el. A fizikai tdrv6nyek szabnak fels6 hatiLn a san ismen h6rom , de ezekre merdleges.ktilonboz6 energiatipusok eset€n rak6r ozhat6 energiasririis€g- Termeszetesen azonnal felvet6dik, hogy ha van ilyen negye-nek. A g6mbvillfun iital leadott energia gyakran sokkal t6bb dik t6rdimenzi6, mi€n nem letjuk ugyanigy , mint ^zr ahArmat,enn€1. amiben benne vaglrrnk, €s amihez hozzitszoktunk? Ezzel a A krils6 energiaforrison alapul6 elm€letek persze ezekkel a k€rd6ssel m;ir r€gebben is foglalkozon a fizika, kutaoa, hogyprobl€mdkkal nem kiiszkodnek. Elvileg l6tsz6lagminden ldls6 mi6rt 6ppen hdrom t€rdimenzi6s az iltalunk ismert villg.ok n€lkiil, vtrratlanulis letrej6het a jelens6g. (Krils6 forr:isb6l, Ehrenfest holland kutat6 vizsggiiataiszetint Tz anyagi vildgunkelekromlgneses stgtrrz1s segitsdg6vela leveg6 is folhevithe- stabilitiisi okok miatt hdrom t6rdimenzi6s. A t6r-id6 fogalomt6!) J6 n€hdny ilyen modell l€tezik, de ezek tobb ponton is kialakul;isdr6l,probl6mdir6l ir G .1.GorelikMi6rt bd.romdimen-vitathat6k. Nem magyardzhat6 veliik a gombvilldm iltal okozon zkis a Er? cimri konyv€ben. A befejez€sben iria a szerzo:elektromos hat:isok nagysiiga, mivel a gombb6l feltrinSen nagy ,,Hogyan :illunk a "Mi6rt h:iromdimenzi6s a t6r?" k6rd€ssel?tdlt6s 6ramlik ki. (Peldiul a Sikl6son megfigyelt esetben a Erre a fizika m6g nem tud v€gleges v:ilasztadni. (...) A t6r hdromn6h6ny centim6ter 6tm€r6j(t gombben rakirozott ossztolt€s dimenzi6j{ra l€nyegdben m6g egyetlen "vdgleges" megold:isnem haladhatndmega 4 - 10{ coulomb 6n6ker Enn6l nagyobb sincs. Nincs olyan fizikai elm6let, amely a 3+ 1 dimenzi6tdltesmennyiseg mLr i6val nagyobb sugarri gomb k6rtil okozna m€lyebb fizikai t6nyekkel magrarAznA. Ezzel egyJ,tta szerz6szlkrAz6^st, flnTlelensdget.(LAsda4647. oldalon a 739/a.sz6mi remdli, hogy ez a konyv kdpet ad a dimenzi6 6ri:lsi szerep6r6l aesetet.) fizikai vilfgkdpben. A cimben szerepl6 k6rd6s 6ppen megvdla- Tov:ibbi probl6 ma, hogy a gombuilldLm elparologtatbat Dag) szolatlans{ga, valamint a dimenzl6 fizikai szerepe miatt olydsszeroncsolbat elektrornnwn szigetel6 targlakat 4 pdlddul fontos €s reit6lyes."( Ford. LendvaiEndre. Bp. 1p87,Gondolat.)ablakdveget, t€gla- vagy vilyogfalat,kiszAradt fir stb.Ezt elekro- Ehrenfestvizsg:ilataiszerint ha leteznek magasabb tdrdimen-mlgneses sugarak segitsegevel nem lehet el6rni, az erre zi6k (negyedik, otodik stb.), akkor azokban az anyag hossztiirlnlul6 kisdrletek mind sikenelenek maradtak. F6lvet6dik a id6n keresztiil stabilan nem maradna meg. Ha bdrmilyen okk6rdds: ha sem bels6, sem kiils6 energiaforrdssalnem lehet - miatt megiskijutna oda anyag teh:it p6ld6ul n6gytdrdimenzi6smegoldani ezt a problEmdt, akkor vaion bognn magtard.zbat6 kristllyokat tudn:ink valamilyen m6don el5:illitani -, akkoregtseges modellel ez a jelmseg? A gombvilllm furcsa tulajdon- instabil lenne, id6vel visszaalakulna eredeti, hdromdimenzi6ssdgaib6l mdr sejthet6, hogy a magyarAzatsem lehet szokviinyos, formAiiba. Ha teh:it nincsen anyag,,kint", a negyedik t6rdimen-mert egy nagyon firrcsa ielens6getval6szinrileg csak kiilonos zi6ban, akkor term6szetesenonnan f€ny sem juthat hoz.zAnk,magyaAzxtal kozelithenink meg. hiszen nincs ott olyan tArgy,amirSl visszaver5dne vagy amib6l Ezek az ellentmonddsok feloldhat6k, 6s a megfigyel6sek kisug;iroz6dna.Ha lenne ,,kint" olyan tirgy, amir5l f€ny vissza-egys€gesmodellel 6rtelmezhet6k, ha felt€telezzi.ik,hogy nem ver5dne, akkor lltn6nk egyrargy^t valahol, pr6bilndnk elerni,h6rom, hanem ndgt terdimenzi.6bevt jdts6dik le a jelensdg. A de mindig csak a ,,semmibe" nyriln:ink. Ezt a jelenseger nemfizika tdrv€nyei elvileg nem tiltj:ik a tdbb mint herom terdimen- tudn:ink m:lsk6nt€rtelmezni, csakfgy, hogy az€n nem 6rjtik elzi6 l€t€r,6s hosszri id6 6ta pr6bdlkoznak m6r olyan modellek ezt a f€nlfotrlst, mert egy negyedik t€rdimenzi6ban vankialakitls:ival, melyek tdbb mint h:irom terdimenzi6ban iritrkle valahol.a fizll<^ rorvenyeit. Elkdpzelhet6 viszont a gombvill:im ielens€ge 170 771
 • 86. A n€gy t6rdimen zi6ban val6 gondolkod:is szokatlan 6s nehe- Mi tdrtdnik a kill6nbbz6 dimenzi6jrt tuirgjtakzen 6rthet6, de egy hasonlat segitsegevel a gondolatkor tal6n taldlkozdsakor?kozelebb hozhat6 megszokott fogalmainkhoz. A ,,lapos" viligban 616.megfigyel5 szabAlyoskon Lit, ha egy . hengen _mer6legesen dtnyomunk az 6 vii6gAn; ez azonbi rogton ellipszissdalakul :it, mihely a henger nem mer6leges az 5 vil&6ra (2 . d.lya). , Llgyanigy ahiromdimenzi6s vildgban 6ld megfigyeld gombot I:it, ha egy ndgydimenzi6s hengen 6tnyomunk a hironidimen- d6s terre mer6legesen,€s ellipszoidot, ha nem mer6legesen. (Ha negydimenzi6s csovet nyomunk dt, akkor gOm6h6lat, .,bubordkoCldtunk a h:iromdimenzi6s t6rben.) . _Az egyszertisiten, ,,lapos" vilAgnal maradva,on egy gombvil- l. dbra llm olyan hdromdimenzi6s gyrirri, ami k6t helyen aniti a megfigyel6 k6tdimenzi6s ter6t, 6s nagy sebess€gfi, nagy energi- Tegyrik fel, hogy ,,lapos",k€t t6rdimenzi6s vilfgban 6hink, €s :ij6, elekromosan rokott reszecsk6k Aramlanakienne (3. Ajbr;)nincs tudomtrsunk egy harmadik t6rdimenzi6 l6tez€str6l, amimer6leges a villgunkra. A lapos vil:igban egy n1gyzet vagyak6rmilyen zltt gorbe lezdrt ,,teret" hoz l6tre, fgy, mint ahiromdimenzi6s t6rben p€lddul egy szoba vagygomb belseie.A k6tdimenzi6s lezfn helyisdgben 616 megfigyel6 ,,csoddnak"tarti^, h^ v^l^ki behelyez vagy elvesz egy tatgy t az 6 lezartnakhitt ter6b6l, holott ez term6szetesa hdromdimenzi6s viligbanlev5 megfigyel6 szAmAra(1. d,bra). 2. AbrA 3. ibra 772 173
 • 87. Ez a tdltott r6szecskdkb6l ill6 alakzat az€rt marad stabil egy Ezzel a modellel €rthet6v6 vllik a gombvilltrm szokatlanuldarabig, meri a nagy keringdsi sebess6gmiatt er6s mlgneses nagy energiatartalma A val6sagban is. nem a piciny gombben,t€r keletkezik koriilotte, m€gltozzA olyan, amely ^z azonos hanema l6valnagyobbgyriniben t:irol6dik ajelens6ge nergiaia,lrinyba szAgtrld6 r6szecsk6k kozott vonzest kelt. Ez er6sebb, t6lt6se6simpulzus . Az,^mitlatunkbe16le, kis r€szcsupdn. egymint a r6szecskdkkozotli - az azonos elekromos tolt€sb6l A gdmbuillcnnenergii.jtit term6szetesen megbatdrozzaaz aztad6d6 - taszit6erS. l6treboz6 uilldm energidja; anndl mindenk6ppen csak kisebb (A term6szetben ldtott villlm is r€szben az6n csak n6gy-6t lehet.centimeter atmer5j(, mert amikor az elektronok plrhuzamosan Egy ilyen gyors mozgds6,nagy energiiiiri lramgyfirti kortlszAguldanak a villimcsatornlban, akkor a kozttik hat6 vonzlt^s kialakul a fenntarrisdhozszriks6ges, mdgneses Elektro- er6s t€r.vdkony nyallbbihtizza 6sszemag:ita villdmot.) mos ter is letreion kdnilotre,meft a ielens€g gyorsanmozg6 Ez az onosszehtz6 hat6^s csak akkor alakul ki, ha az Aram toltdsekb6l:ill.er6ss6ge meghaiadegy bizonyos, el€g magasktiszob6rt6ket.A A gombvilltrmiellegzetesmozgdsa el6g kdnnyenmeg€rthet6mdr megl€v6 stabil lramgyiirfi pedig azon a helyen robban sz€t az el6bb ismeftetett modell segis€gdvel.Mivel elekromosanel6szor, ahol ez az iLram€s a m:ignesest6r a kritikus €rt6k ald toltott a Sy{rn, a fdmt6rglak -ha a gyfir(t a kozehikbe jut - acs6kken. Ez a stabilitdsi feltdtel a gyakorlatban csak ritkan, a tolt€smegoszdsmiattvonzzSkHa a f€mtArgy flldeletlen, akkornagy teljesitm6nyii vill:imokn:il teljesiil, s ez6rt is rirka jelens6g el6szdr mag:ihoz vonzz az Aramgyitirt, majd az foltolti aag6mbvilllm. f€mtfugyat,ezutAnaz eltaszitianagdt6l a gyrirrit. Ez6n ugttrl a A gyirfi alak az€rt alakulhat ki, men a Fold g,tenge geolnAg gombvilldm p6ld:iul sz6gr6l sz6gre, ha egy szobAba bet6ved.nesesterdben rng[db6l kdrpdlydn keringenek a gombuilld.not Mivel csak az elekromdgnesesterek befoly4soldk a ielens6galkot6 tdltdfi reszecskek.Ennek a toltott gyririinek az 5,tm€r61e moz96s{t,a sz€l mozgAsa irdnya nem hat ra- Ez6ft mozog 6satt6l ftigg, hogy milyen tolt6sri €s energieif r€szecskdk alkotidk. p€lddulszdllelszemben is.El6zetes becsl€sek szerint ha elekronokb6l illna a gynirt, Amikor ez az Aramgyrtrfi, ithatol a mi hdromdimenzi6sakkor az energidjuk6l ftigg6en tiz-harminc kilom6ter lenne az tertink6n, akkor a leveg6veltitkdz6 toltott r€szecskdk szttr6d-:itm€r6je, mig haa gyiirfi pozitiv ionokb6l dllna, akkor itm€r5je nak, energiSitk egy r6szit leadiik, izonizflli:ik a kornyez6el6rhetn6 a tobb sziz kilom6ten is. leveg6t, 6s a gyrirrib6l az titkoz€sek sor6n tdlron r6szecsk6k A fentiek alapj6na gombvilllm viselked6s6nekf6bb jellegze- tAvoznak. a sz6r6dqsel6gjelent6s, akkor azkiils6s€gekben Hatessegei konnyen meg6rthet6k. Akkor lesz gomb alakfi a is megnyilvdnul:a kisz6r6d6 tolt€s al6that6 plazmagomb koriilbd.romdimenzi6s terbac lh.ton gdmbuilldm, ha ez a ual6jdban auni4 burkot hoz l€tre. Ha a kisz6r6d6 r€szecsk€k Aratnaegyndgtdim.enzi6s gn1n1 az dtit^i pontokban merdleges a mi bizonyos €rt€kharis f6l€ novekszik,akkor olyan er6s is leheqbdromdimenzi6s teriinkre. Ha gd-ndl kisebb szog alatt erkezik hogy a gomb fehilet6n v€kony,vil6git6 plszmil< alakulnak ki.a ket atiitesi helyhez, akkor ott ellipszoidot Ldtunk. A3. irbritb6l Ekkor lingnyelvekhez hasonl6 ielens€get hrharunk a gombrii:ir villgosan l6tszik, hogy nem egy, hanem rnindig kdt felszin6n. Ha m6g enn€l is nagyobba sz6r6das, akkor a g6mbgdmbuilld.m keletkezik eg)szerre. Az egyik azon a helyen, ahol a eg6szfelszin6nsziwlnlst tapasztalha[nkuillcirn becsap, a mdsik pedig eft6l a hellt6l j6 messzire, akir A kisz6r6d6 elekromos tolt6sb6l keletkez6 Aram gyakran olyan helyen is, ahol egyiltaldn nincs zivatar.Ez a m:isodik hely ollan er6s, hogy ki6geti az elekromos llmptl<at, megtitheri a lehet lez:in helyis6g, szoba vagy aklr f6mdoboz is, ennek mellette l6v6 embereket, lllatokat, s mfkodtetheti az elekro- ellen€re megjelenhetott a gombvilldm. mos berendezdseket. kisz6r6d6 t6Iteselektosztatiklts t:,artlao- A 774 175
 • 88. kat okoz. Igy p€lddul a gdmbvilldm kinyit ja maga el6tt ^z ^it6kar, vesztes€g,€s a g6mbvill6m hamar elveszti az energii4itt (gyakorablakokat (ha nincsenek kulcsra zdrva), falhoz nyomhatla vagy latilag f6lrobban), tolt6se ^zon a helyen sz6tsz6r6dik. Nagylenyomja az embereket, 6s tdrgyakatl6khet od6bb. A jdrmrive- mozgri.si sebess6g eset6nazonbanel6fordulhat, hogy a ielens6gket olykor az6n koveti, mert a f6m aJkatr€szeka tdltdsmegosztds :ithalad v6kony falon, ablakiivegen.miatt egy darabigvoruzll<, de ha tril kozel kenilnek egymdshoz, AlAthat6 gbnb forgisa is a kisz6rod6 elektromos tob4sekkelakkor a kovetett tirgyak a sok kisz6r6d6 tolt€s miatt mdr inkdbb magnnizbat6. A gyini kortil er5s mdgneses tdr lon l6tre. Ataszitani fogiik a gdmbvill:imot. Elk€pzelhet6, hogy igy egy l6that6 gombb6l kisz6r6d6 tolt6s ebben az er6s mdgnesesdarabig stabil egyensirly alakul ki, s ez6n koveti a ielens6g a t€rben mozog. Emiatt mozgasa nem csak sugdrirlnyri lesz;mozg6 llrmfivet. impulzusnyomat€kot is kap. Ez viszont a gomb forgisfu idtzi A fdldelt f6mtdrgyak mindig vonzzdk a gdmbvill:imot, men a e16.kisz6r6d6 toltest a fdldel6s levezeti, igy a tasziris nem t6het Ha egy ilyen gomb elhalad valaki mellett, akkor az legfeljebbl€tre. Szigetel6 tArgyak viszont mindig tasziti:ik a ielens6get. bizserg6st 6rez, vagy halk sisterg€st hall, amit a ki6rarnl6Csak akkor megy neki a gombvilllm p€lddul falnak vagy tolt6sek okoznak. De meleget nem €rez, mert nem egy szllirdablakiivegnek,ha erre a kiils6 elekromos t6r ,,kdnyszeriti". testb6l sugarzik h6, mint ahogy ezt ^I tvanyb6l Wanithatn4nk, A jelens€g gyakran lebeg be nyitoft ait6n, ablakon dt a hanem toltott r€szecskdk hevitenek nagyon. kis sttlds€gfr giz- szob1ba. Ez annak a kovetkezmenye, hogy a szobdk belsei€ben gomb6t. Ilyenkor a h6sug6rzAsminim:ilis. Nem v6letlen, hogya helyi elekromos potencidl alacsony. Az elekromosan tolt6tt n€mely viddkeken ,,hidegvilllmnak" nevezik ezt a jelensdget. gy.r(r lithat6 r6sze igy belebeg a szob1ba, maid ott a tolt6seket A ielens6g eltrin6sekor a megfigyel6k vagy azr larill<, hogy akJsz6rca mag:ib6l, megemeli a szoba elekromos potenci6lidt, g6mbvill:im egyik pillanatr6l a mdsikra megsztinik egy kisrigyhogy szinte kilok6dik a helyis€gb6l. Ha ilyen esetben, pukkanis kis6ret€ben, vagy hatalmas ddrren6st kovet6enamikor a gdmb €ppen bent van egy helyis6gben, kinyitill< az nyoma v6sz. (Ez egydbkdnt nagy energia- 6s tolt6skibocs6t6ssalait6t, akkor a szomsz5d helyis6gben lev6 alacsony potenciil 11r.)Haazon az Athatollsi helyen ldtia ^ megfigfel6 ^jelens€get, miatt azonnal dthilz6dik oda. (Ilyenkor hiszik aa, hogy a huz^t ahol az iramgyiirii stabilitasa el6szor bomlik fol, akkor ott viszi at, pedig ennek semmi kdze hozz6.) Mivel rrl.ozgitsiLt M sz6r6dik ki a teljes tolt6smennyisdg, €s a jelens6g teljes elekromospotenci6l-kiilonbs6g vez€rli, el6fordulhat, hogy a energiAianagy ddrren€sselazon a helyen oszlik, illewe :iramlikjelens6g ,tbtiik akir a kulcsllukon is, 6s ezuttrn visszaalakul sz€t. Ez azonban olyan 6rdekes m6don mehet v€gbe, hogy ha eredeti nagys6gAta,ercderi al^kjara.A torzrlls az6n kovetkezik lez:in helyis€genbehil robbannafol a gomb, m6g akkor is jutna be, mert a helyi elekromos ter a lathat6 gombot az Athatolisi a falon kiviilre t6lt6s 6s energia. Ez a fenti modell segits6gdvel helyen eltorzitja, de miutdn thalad az akad:ilyon, fdlveszi (tira k6nnyen 6nelmezhet6. Term6szetesen ha valaki ilyenkor a M etederi formaiit, hiszen az fuatngf4(rii akkor megint csak mAsik :lthatol:isi helyen is htia a g6mb6t, ott egyszer csak azt leveg6r6tegen hatol At. (Hasonl6 ielens€g megy vdgbe, ha egy veszi 6szre, hogy az egyik pillanatr6l a misikra eltrinik a vizet sztrl11t6 gumicsovet enyh€n megnyomunk: az inaml6si ielensdg,s nem hagy magautan semmi nyomot, legfellebb egy keresztmetszet eltorzul. ) kis csip6sszagot, tdltott reszecskdk a dltal ionizllt leveg6 szaght. A g6mb hosszri ideig megmaradhat a viz alan is, olyankor Az Sramgy{r,3 t6bb pdrhuzamos gyiirdre is bomolhat, s ezek g6zbubor6kot hoz l€tre maga koriil. A nagy tdmegfi szildrd egyaitt haladnak, azonos piiyLn mozognak, egyszerre 6s azonos testekben viszont nem k€pes megmaradni, ollzn nary az m6don trinnek el, ahogy ezt a csoportos megfigyel6sek p6lda- energia- 6s toltdsvesztesege.Amikor rendkiviil nagy asz6r6dlsi tat^ ig zolj^ is. 176 177
 • 89. Ha egy ilyen negtdinenzi6s tiramgnini eltalil egt nirgtat, het6, hogy az 1gynevezen Lorentz-er6 lltaldnositott esetdvelakkor azt teljes terfogaaiban melegiti Jel- (A k€tdimenzi6s talllkozunk. (Ha migneses t€rben, a t6rre mer6leges irdnybananal6giitnn ez annakfelel meg,mint amikor egy r6szecskesu- egy elekromosan toltott reszecske mozog, akkor a r€szecskdregAt felnlr6l taJlilel egy t6rgyat,s annaktelles ,,ftrfogatA."6ri.) hat6 er6 mer6leges a mlgnesest€rre €s a mozgis sebess€g€nek irinv:ira is.) A Lorentz-er6 akkor tudna kiemelni a mi h:iromdi- menzi6s teriinkb6l toltott es mozg6 r€szecskdt, ha lenne egy kiilonleges irdnyri m:igneses tertink. Ezt azonban a szokdsos A merd leges fe ltdteI sbgi laborat6riumi koriilm€nyek kozott nem tudluk el6llliani, de nagyon nagy trivolslgok 6s gorbtlt h6rom t€rdimenzi6 eset6n mdr igen. Gyakorlatilag g6rbtletmentes tdrben (azaz r6vid A jelens6g keletkez€se mdr nem 6rthet6 meg ebben az in tivolsdgok eset€n,a szokdsos laborat6riumi m€retek esetdn) ez leirt, rendkiviil egyszerffsitett modellben. A modell szerint t6bb nem val6sithat6 meg. A gorbiilt hdromdimenzi6s t6r m:ir alapvet6 felt€telnek kell teliesrilnie ahhoz, hogy a jelens€get val6iitban n6gydimenzi6snak tekinttret6, de a hatisa csak nagygenerdl6 hdrom tdrdimenzi6s vill:imb6l a toltdsekkiemelkedie- dvols:igok eset6n vehetS €szre.Nem v€letlen, hogy foldiinket isnek a negyedik t€rdimenzi6 irlnylba. laposnak tekintett6k rdgen, mert a szokesos rovid tivolslgokra Az egyik felt6tel az, hogy a jelens€getl€trehoz6 villSm irAnyr ez a kozelitds hasznAlhat6.Ha azonban hosszabba tAvolsAg,mdrvdltoztasson, m6gpedig hinelen, tor€sszer(en, az eredeti htszik - nagy vizfeliileteken ktil6n6sen -, hogy a felszin nem irlnyr^ mer1legesen. Ez a mer6legessdgifeltdtel. Ez p6ld6ul sik, hanem g6rbtilt, gombszerri, ^z z nem k6t, hanem hdromakkor v:ilik val6ra, ha a villim belecsap a f6ldbe, vizfeh.iletbe, t6rdimenzi6s. fAnak, vlllanyoszlopnak az oldaldb a vagy vizszintesen kifesziten Ma mlr ismeretes, hogy a gravitici6 miatt val6ban gorbiilt a r{di6antenn{ba, dr6&6telbe. Akkor is teljesiilhet ez a felt€tel, teriink. Finom mdr6sekkel kimutathat6, hogy p€ld6ul egy h6zha a villdm a leveg6ben elAgazik(ami gyakran el6fordul), s az pinc6j6ben nagyobb a ter gorbiilete, mint a padldson, blr azlgak koriilbeliil 90o-os szoget zlrnak be egym:issal(ez mlr elt€r6s - €s egyAltalin a gorbiilet - meft€ke, teriink gorbiilet€-ritklbb). nek m6n€ke rendkivtil kicsi. Ha a foldbe vig a villAm, az iram iitaliban tovlbb halad Hdromdimenzi6s teriink kevesse6rz6kelhet6 g6rbiilbegevelfugg6legesen lefeld (err6l az olvad{snyomok tanirskodnak), magyarizhat6,hogy miert eppen a gombvillimndl ielentkezik aez6n csak ritkdn vdlik val6ra a mer6legess€gifelt6tei. Ha m6ly tdbbdimenzi6s hatis, €s miert nem talilkozunk vele ennyirevizbe vAg avilllm, al<koraz 6ram nagyjlbol egyenletesen terjed; nyilvdnval6an a fizika masfolyamataiban. Mivel kicsi a tergdrbii-sek6ly vizt6csdbanviszonr inkibb a felszinen - ilyenkor na- let, ez€n csak akkor ielenik meg ilyen ldthat6 m6don, ha olyangyobb a keletkez€s val6szinris6ge.A mer6legess6gi felt6tel folyamatot n6ziink, ahol rendkiviil nagy mdretekkel, tdvols6gok-nem val6sulhat meg akkor, ha p6iddul fiigg6leges vill:im csap kal kell szlmolnunk. A szokisos laborat6riumi m€retek mellenbele ftigg6leges vrlllrnhlirit6ba - de ha oldalr6l csap be, akkor ezek a hatrfuoktermeszetesen rendkiviil gyeng€k, elhanyagolha-mer igen. A mer6legess€gifeltereltegyertelmuen alitlmaszti:ik t6k, €s csakakkor tfinnek el6, ha a folyamatoktobb kilom6teresa megfigyel6sek is: a vill6mb6l csak ilyen m6don jon l6rre t:ivols:igokon jirtsz6dnak le. A tobbdimenzi6s folyamatokatgombvilldm. (Erre mind a magy^r, mind a ktffoldi szakiroda- els6sorban elekromosan toltdtt, nagy energi:ijri r6szecsk€kn€llomb6l sz:imosp6lddt ismeriink. ) €rdemes keresni, mert ezek energitrla elegend6 lehet ahhoz, Vaion mi lehet ennek a felt6telnek a fizikai hdttere?Elkdpzel- hogy kil€pjenek tertnkb6l, meg egyritt is maradjanak, s igy 778 779
 • 90. szabadszernmel konnyen dszlelhet6 is ielenseget okozzanak. menzi6s tdrben gondolkodni.) M6g akkor is, ha papiron m6r K€zenfektr6 reffi hrogya i€rgcbtiltsdget mutat6 ielens6g a miik6dik az elm€let, hAtravan kis€rleti.igazoLts, a t*rne- a Ed nagym€rctf; nagy eneryiAi(:rilldrtie{<eset€benielenik meg. A szetbenle|dtsz6d6 folyanmtot nenxtudjuk nxestersagesen,hisar- gdrbrilt tfQfdinisrzi6s tfuben leiArsz6d6 elektiomos es mag_ leti korillmdnjek kzdtt megismdtelni,men val6szinrilegsoha- neses harisok szethl6letes, egysz er(t-leirica, akll6p6smechaniz_ sem lesztinkk6pesekarra,hogytobb kilom6ter hosszi mester- musinak €nelmezdsemdr nem rneijy egyszerfifogalmakkal.Itt sdgesvilldmot dllitsunk el6. (K6zveteftkis6rletek elv€gz6s€re olyan frzlkai es matematikaifogafmakat kell bevezimi, arnelye, - azonbanm6rma is lenne.m6d. ) ket &a-h€&dznapciki:lektrodinamikdiiban nem hasznilunk, 6s hasonlatot is ne6€z talAlni 6. Meg a i6val egyszerribbn6gydi_ menzi6seuklidesziterben is probl€m:ik mer0lnek fel a h6tkoz- napi fbgalmaink kiasznalxiban. Tudjuk p€td:iul, hogy .gy Hot keletkezik a tdltdsgtfinfi? madzii4raa mi hifomdimenzi6s teriinkben nprgodtan iiom6t lehet.k6tn4,snem bomlik sz€t.Ugyanez csom6k6tdimenzi6s a t€rben nem letezhet, a n6gydimenzi6s tdrben pedig m6r Ndh:inyp6ldtrn kereszttil 6rdemeslenne megn6zni,hogyan sz6tbomlik,nenrertelmezhet6.A n6gydimpnzi6s tdrbenviszont miikodik az el6bbiekben vizlatosanismertetettmodell. Kezd- a k€tdimenzi6s,v€gtelen kiterled€sri(g6rbrik) slkra lehet iiik a son egyr€gi megfigyeldssel, amely Nagymaros k6rny6ken csom6t kdrni. A n€gydimenzi6s t€rben a tltgyakat hlrom rftenr, s ^z ld5jAras cim$ foly6irarbanjelent meg 1920-ban: t6rdimerzi6s feltiletek boritldk, €s tengely k6ntl nem lehet ezeketa testeketforgatni, csaksikok k6rtil. A r6rnek,ktil6nosen 192O.jinhs 22-Andelutdn kdt 6ra utdnvisegrAdan, a @ liapl 6s riiabb dimenzi6kar vesztinkfigyelembe,m€g i6val Lepen e-pataktorkolata mellett,a Dtmdban borgdsztam. t6bb ilyen furcsavondsais van. Szenuedblyes borgasz uagtok, igt dztahra annak, bogt Nfilv:in folvet6dik az a k6rd6s,hogymi6n ritka a gombvillim ziaatar kdzeledtit lattam, nenx tudtam abbabagmi a ielens6ge.A lein modellb6l nagyl6b6lm:ir ldtszik,hogy mi6rt. borgiszatot. Az esd rm.gt cseppekben megeredt.Az elsd l€nyeges, hogy annak a uilldmnak, a.melyikL1treboizaezt a uillam utan csahhamar uilld.m uilldmot fu. Mo$ nxArlelensdgA, rngton bossz nak kelt lennie. hogy a t€r gorbrilt- sietuekapkodtam osszea bolmima.t.Mdr csak a uizben s6gemegmutatkozhasson. Rendkiviil nary energiataftalommal lbu6,zsin6ra btizon balaim osszeszeddseuel btbel6dtent, kell rendelkeznie, hogy a kil€pteteshei elegend6 energiia mid6n uakit6 feny dsfi)kiket[t6 du.nanas kozben t6lem le.gyen, _6s_hogy r6lton r€szecskdk a energiAii6s mennyiJ6ge taldn bd.romszdzmdter tduolsd.gra uillam a Dundba a elegend6legyenahhoz,hogy egy stabil,dnosszehtizO lOttes_ csapott. IjedelnTem denneszt6uolt, annal is inkAbb, nxert gyirfr hozhassanakl6tre. Tovdbbi k6vetelm€ny, hogy ez a mez{tldbd.llottann uizben,esa uillamosshg a rigt oszerd gyrini 6nmag:ibazdr6djon.E a sok feltdtel csakritkin ieliesril. zott, nxintba eg,tRumkorf-gep(elektrosztatikusfeszilltsig Nemv6letlen,hogya gdmbvillimot is ritkan l6tiuk. megoszt6 gep. A szerk.) p6ltsait fogtam uolrut meg. BAr ez a modell eleg j61leiria a jelens6grulaidonsi4g rn6g ait, Onkentelentil a kcxtpas irdrytd.baneztem,abol 96z6196 nngo! messze ax6l, bogt dltalanosan elfogadhat6,rAszle dll 6sskterg6 uizpctrAk kdztt egt kekes fenyfi (bigarytl4rnpatesenkidolgozott elmdlet legten, hiszen rengeieg olyan fizikai fenydbez hasonl6) gdmbdt ldaam a Dundban dllani,€s_matematikai probl6m:ival megkiizdeni, kell melyekkel mind- illene, bogt uglt mond.jam, rezegni. Bdr mig sobasemeddig nem volt dolgunk.(Szokatlan dolog tobb mjnt hdromdi_ Id.tnm gdmbuillcimot, rogton tudtam, lngt ez a ti)ne- 180 181
 • 91. mdny zizeg a uiz felen. Csillngaszkodasaimb6l mdr rneg- gomb uillant ego4 6 eltfint. Setnrnit nem ereniink a szoktam, bogt metsodperceket szdrnldljak, esigt a megpil- jelensig alax: se b6t, sefdjdalmat uagt binergest, semmit. lantdst6l az elpaxandsig tizenndgt m sodpercet szdtnldl- Az ig egtbbkdnt denilt uolt, tele csillagokkal, de a jelensdg tam. Ez id6 alatt a 9o11,6letssan mintegt felern tdncolt. u6.n nebdny 6niaal ziuatar tort ki. A kdzeliinkben nem KdsSbbugrdndozua zegzugos utat uett, udgret6lem takin uolt magas tdrgt, tiz mdtere dllt t6lilnk a legkdzelebbifa, eAzotuen tndter tduokdgbal, tolnpa pukkand.ssal elpuk- 6sot mdtene uoltunk a bdzt6l. kadt, minlen ktilondsebb fenytiineln4ny ndlkcil, csupdn (8. Kriszta. Basnyd) jra €reztem azt a bizonyos Rumkorf-dram-fdle rdzk6d- tat^t. Itt a tdltesgyiini val6sziniilega m6g harminc-negyvenkilom6- (7. Kirol1t, Nag,Tnaros) terce i6r6 zivatarfrontnAl keletkezett. A megfigyel6k csak a mlsodik Athatolisi helyet ldndk, s az hirtelen, minden ldthat6 Figyelemre m€1t6,hogy az illet6 leirja a jelens€gkialakulds:it el6zm6ny n6lkiil jelent meg. A gyfirrib6l (aminek csak egy kisis. Szembetfin6en nem az a fontos, hogy a villim 6ghet6 r€sze llrszi1r- a gomb) a leveg6molekullkkal val6 iitkdz€sekanyagbacsapion (mint ahogy en ndhdny elm€let felt6telezi). miafi toltes sz6r6dik ki, ami egyenletesen oszlana meg - haM:isik l€nyeges mozzan ta a leirasnak, hogy a megfigyel6 nem lettek volna ott a vashintaigy €les csircsai,nagg6*:61 azonos m6n6kfi eramiitesr erzett a vill6m €s a Emiatt el6gg6 er6s he$i elektromos t6rer6ssdgkeletkezik, sgombvilldm kisiildsekor, ami azt jelzi, hogy akkor is nagyon sok ez osszegyflti a kisz6r6don r6szecsk6ket. Nagyfesztilts6gii, kistolt6s sz6r6dik ki azon a helyen, amikor a gdmbvillirn - azaza :iramer6ss€giikistil6s indul meg a gomb 6s a hintaegykozon, stoltdsekb6l 1116 gyririi - sz€tesik. Ha valaki toftenetesen a gyririi ez l6gk6ri nyomdson is ionizlija a leveg6 molek-uldlr *fenykilpm:isodik lthatoldsi helyet (a misik gomb6r) is httavolna, az azr alakul ki. Mivel a hintairyy nem foldelt teljesen, nagyobbvette volna 6szre, hogy a gomb hinelen keletkezik, maid mennyisdgii tolt6s halmoz6dik fel ralta, s igy egy id6 mflvatizennegy m:isodperc mf lva nyom n6lkiil eltrinik. csokken a fesziilts6gkiilonbsdg hintalgy 6s a gomb kozon, s az a A kove&ez5 megfigyel€sndl az el6bbi esetnek r6szben a ictniz1,ltzona lassan eltiinik, visszahtztidik. Kozben mindkdtforditottja ton6nik: zithatol:isi helyen :illand6an toltesek sz6r6dnak ki a gyilriib6l, a gyiiriiben kering6 dram egyre kisebb lesz, egyre kevdsb6 biria 1987. jfinh$ 16-dn egt bardtomnhl uoltarn lilengel osszeaftani a m6g megmaradttolt6seket a mlgneses t6r. Ekkor ben (Pestmegte). Kellemes uolt az id6, sokdig iihiink kint - toft6netesenugyanott, mimaz el6z6 megfigyel6sn6l a gyiirii -. az udaa,ron egl femuAzas bintad.gnn. Hajnali egl uagl stabilidsa megbomlik, €s szdtesik,nem messzeaft6l a hell,t6l, fel kettd lebetex, amikor azt uett k dszre, bogt binelen ahol keletkezett, kisz6r6dnak belSle a toltdsek.A mi megfigye- s feberes pnyArban fiszik a bintadgt - de csak az, a l6ink persze ezt nem lltj:ik, csak azt, hogy a yelens6ghirtelen, kdrnydke nem. Olyan uolt, mintha feltilrdl uikigitottak nyom n6lktilt(nik el. uolna, de kornloficink softt uolt mbtden. Felnezu)nk az Mivel a gombok (az irhatolist helyek) nagyon tlvol vannak 6gre, 6s eg/ nag) gdrnbdt ld.ttunk. Vakit6an ferytlen, egy-mdst6l, ez6n egryhelyr6l egyszerre nem llthat6k. Ahhoz sraga;feber szlnfi uolt, ds akkord,nak tfin mint egl mAr igazln nagy szerencsekellene, hogy k6t ember 6gy ldssaa futball-labda. Og,, htirsz rndrcdpercig taytott az eglsz k6t gombot, hogy 6ppen akkor telefonon beszdlgetnekegymds- jelensdg a fdnjt utdrta fokozatosan csokkent, uisszakl- sal, amikor 6szreveszika jelens6get.(Ez az6n is val6szin(tlen, szott a g6mbbe, ami Aszreuebet6enfog)ott. EzutAn a mert nem sziiks6gszerii, hogy mindk6t :ithatollsihely nag54Ab6l 782 183
 • 92. a f6ldfelszin felett legyen, lehet az nagy m:g2ssagokbanis.) Ha lerryugu6 nap - nxondta kdsdbb.Kisudnana du.nandstviszont ^z eg€sz gyilrii nagy sebess6ggel mozog egy er6s ballon, majd a ferje kiihott remiiltm. A kouer (szdzndsvhorizontdlis elekromos er6tdr miatt, akkor elk6pzelher6,hogy kilogram mos)fe(it ualamifetemeltea locdr6t, dsbdrom-mindkdt :ithatoldsi hely llthat6, aminr ezr a kdvetkez6 leirA-s ndgt ntdtenel oddbb a fdldboz udgta. Ekkor kezden elmutatia is: jajgahxi. Cs.ttkzl6nd kiszaladt az uduatra, felsegitettea fer76t, 1987. szeptetnber 2o-dm esteeg,t btiszperces,er6s zit,a- 1 I akinek az ijed,sdgen kfuzil mds baja nem ten.Ekkor-ueitlk tar uonult el a udros felen. Ndztem a ziuatart, s ekkor eszre, bogy a szomszdd bdzat szinte beboritja a porfelb6, magasa.r, neg/-6t, oklomnyi nagsdgti ttizgoly6 szltgul- 6s a tet6n a sok cserdposszeuissza bultdmzik, iintba dott el a fejetn felett, nag,6n glorsan, ,,kdtel6krepiil6s- rdzruik. ben", uizszintesen, egtenes uotealzi mozgtissal. Ugyanekkorszdzdnen mdtene ea6l a belyt6l k6t kkgte_ Kisud.rtatua megisrneiladott az egdszjelmseg, ugtan- I rek jdtszott tzz uduaron, amikor egtikiiket, a Aisfttit annyi tfizgol!6, ugtanolyan g)orsan, azonos irdnyba ualrnni rnegmagltanizbatathn er6 nekiudgtaa gardisaj rep lt, nxint az el6z6ek. t6r7ak-, kishlr! feneketpedig megsLittte(de 6g6snyom ? (A Mibaly, Eger) nem keletkezett ). A szomszddbdzb6l gomolyg6 por lassan leLllepedett. Felvet6dik a kdrd6s: mi6rt marad egytitt a csoporr, mi6rt nem Csakekkor lattak, bog) a tetdzetetsulyoskdr erte,-apatataszitiSk a tolt€sgyrirfik eglm:ist? Ez a iszonylagos stabilitds rurgt r4sze lebullott. A k6kerit4sb6l kirepillt egt k6, esannak koszonhet6,hogy a mdgneses tererS, ami a ffir(rkklzti kiddltek a fal melletti sz6l6kar6k is.El6sz6ran i gondot-vonzAsr okozza. a tlvolsSggal forditottan at6nyos, (f ) miS a tak, bogt bigtulladt a szomszddbdza, 6s tlizolt6k6r"t. orao*ht akanak robanni. De szerenx*e senki nem uolrtaszit6er6t okoz6 elektrosztatikushatdsa tdvolsdgreciprokdnak ottbon, 6ssernminetngn"tll.adtmeg. 1n€glzet6vel (i-tel) ar:inyos. Igy kialakul egy kritikus t6vols6g. _ Az dgnemsokira bebontlt, 6sbeues zdpor sop6rt u6gigaEddig a taszirAs er6sebb, ezen tlil viszont mdr a vonzis, s rgy az kozsdgen. ziaatar rouideseneldttt.nkkor erkezexiep a A:llland6 egyensrilyhoz jutunk. (Ha viszont az egyik gy(riiben tulajdonos dscsalddja.A biztosit6 kdrszakettdjea k6iet-megsziinik a stabilit:is, azaz a taszit6er6 nagyobb lesz mint a kez6fuirokat dllapltotta meg:vonz6er6, M a tobbi gyrir(t is felrobbantja. Ez6rt l6tjuk, hogy A tet6 egyik tatt6gerendAjaegt rndter bossztixigbanazonos m6don trinnek el a csoport tagiai a csoportos megjele- szildnkokra basad.t szdt. A pala nyolcuan szdziakan6sndl.) osszaijn. Az ablakok betdrtek,aftiggortyk eloluadtak,a N6zzrink most egy olyan esetet roviden, ahol j6l l6tszik a telefondr6tok szinte kirobbantak a fatb6l. Az el6szoban6gydimenzi6sgy(rf b6l kisz6r6d6 tolt6sek hatasa! Igldn lead baromdler kiudg6don faiokjdb6t. A gombuil- ldm leteptea kotrybafaburkolatdt s a csapk6rny6ken a 1987. auguszttrs 2-dn, urcd..ntap ddlben a Borsod csempaker. kilincsre z(irt frird6szobaajt6 beszikadt, de A megtei Bekecsen Cs. Idszl6 nltugdfjcts a bdzuk uduardn rtgt, bogt ajelensdgerejeaz ajtfdlfdb6l Htpte a zdrat is. leu6 l6ctin pibent, felesdge pedig bant a bdzban. Szdp, Az alumfniumuezeftkele mindenitt eloluadtak a fal- csendes, defilt id6 uolt. A felesdge bhtelen egt fdnyl6 ban az eloszt6dobozokledebr pedig a gonzbuilldmszibci- goly6t ldtott ellebegni az ablak el6tt. OlWn uolt, mint a lyosankil6ne. Tdbbldmpafelrobbant,foglatatuk ekzene- 1,84 185
 • 93. seden.A szinesteleuizi6 oszes kapcxtl.6gombja,a bifito- rdny integrdlt d.ramkorei esa la.kasuillany6rdi tdnkre- mentek. A lakasbana ndudnyekleueldtleperzselte ajelersdg, s6t mig a szomszddos kertben is ekzar.radtak dinnye inddi. a ,42 utcdban tobb helyen ki4gtek a biztos{ftkok 6s az izz6k. N. Laszl6,Bekecs) Ebben az esetbena gombvilllm -az z ^ tbkesgyiini - a m6gtlvoli zivatarban keletkezet, itt csak a ruisodik AtbatoMsibelyen ln6 gdmbot lfill<. Az ebb6l a gombb6l kisz6r6d6 nagymennyis6gri tolt6s,,dobtael" a srilyos,szAzn€gykilogrammosembert. (Szerencse szerencs6tlens€gben, a megfigyel5 a hogyszArazpadon, szArazcip6ben iilt, igy nem 6ne :iramtit6s.) aUgyancsak tdltesek taszit6erejeszakitotta a l6mp:ikat, le t6ptefeLa pal6t, a gerendlt, torte be az ablakot. Amint a tolt6sek A beitrati ait6 fels6 rdsz6n a ftiggiiny csaknem teliesen el6gett,elekromos vezet6ttalllnak, azon keresztiirl:iramlanak,igys de minden korom vagy dg€snyom ndlkiil,,: .g $. A siriilt csaudi hez tetej€nek egy resze Az el6szobafal egy r€sz€, ahonnan a relefonyezet6k."kirobbant,,
 • 94. felhevitik, esetbg .elpAro- kdsdbb egrre er6sifr6 big6 hangra fgekilnk f<)t,. ez logtatidknt . Az eg6szkor- reg)-ot nu^odpercig tartott, ma1:d reccsenesi egy namt ny€ken megfigyelt elek- tyn!, az egtmhson .elmozdul6 tAgkikfetelmetesensilr_ romos zavarok, biztosit€k- l6d6 bangja.t,csorompdltist, lxiz.falcii pedip rnazosni a olvadr{sok arniatt kovet- kezdtek.Az addig dazkvemerkdll es1bil ni-neten ia- keztek be, hogya gyfir(raz kad6 zdpor kerekedett.Fbtelrniinkbm kiftuottunk az itt megfigyelt helyen rob- A konybaftl6l porfelh1 gomofug6x.A szomsz6_ bant fdl, itt sz6r6dott ki dok nem ballottak sernntfi,dlldmlfu nem tolt a kdrnvd- bel6le a teliestblt€smeny- ken, csakes6. nyis€g.. Az 4pilletben - kt*ldnosen a fiird6szobdban _ xilycx Ebb6l a pdld.ibr6lis i6l karok keletkeztek.(A lakAsgekorlatitag takbatattaini l4tszik, hogy a ielens6g udh.) nagy kdrokat is okozhat, s Afiird6szoba esa konyba k6zti a1konyt1glafat _ mirx ezeketnem lehetvisszave- egt dugattltti - egdszm a konyba faldig ,rnera eldre., ze1liegl gdmbben tarol- rnaga el6x tolua a kotrybaszekrdr4tt (aftii darsboba t6/t hat6 tdltesmennyis€gre a bmne leu6eddnyekkel egnix) esa konybabrtbrokat is. (ami legfeliebbmilliomod A t4gldkepekmaradtak, dea uakotatafat teliesfetdtetirt vagy szAzezredcoulomb lebullott.Afalban leu6ac4lcsouek elt6r-tek, dmtbr belhlbk Az el6szoba padl6ia nagysagrenddlehet). Mai q uiz, eg elektromos uezetdk pedig szabad.onlgott a a gitmbvil4m,,tlirn ad4sattLn ismereteinkszerint nincs leueg6ben. m6d arra, hogy ilyen Aftird6szobdban propdn-butdn gdffi testbaszruilt unk,mennyis6g6energiat€s tolt€st lehessent6rolni ilyen kis t€rfo- de a palack f6csapjdttmdg eve lezdrtuk, igt szerencsereg tb t, ri^ditsul rigy, hogy az a ,,semmib6l" lelenien meg, sema konybdban, semaf rd1szobdbanleu6gizpatacknapf6nyesid6ben,s m6g lebegienis a leveg6ben. nem. robbant fel mindken6t dpsegben, Ailapotbania Hasonl6esetetmutat a kovetkez6pdlda is, €snem lehetetlen, tahiltak nxega tdnnel4k alatt. Sennxisemg)ulladt rnegahogy ugyanaz zivatarfrontokoztamindkdt rombolCst: a 6s korom- uagt 6g6snryomot sAm bltilnk. A Cq.zm(yek szak6n61eszerint senx kqzelhet6 el, bogt M. Jen6nd sarc6di lakos 1987. auglsztus J-dn reggel gdzrobbaruis okozta uolna a romboldst. A fiird1szobd. bdromnegted 6t 6rakor kikkdrte munfuiba indul6 fedet. ban a melegitdkonueklordarabokra mmt szdt,s a moso. Eseu. Mar induh uissza bdzba,amikor tSlebarrninc-bar- a g<ipoldallernezeiis szdtnjitrah. Erdekes, a ftjrd6szoba de mincdt mete/yeegt nagton fenyes,feber gombdt hitox kisablako nem tort ki. imbolyogni a fdk kdz6tt. A jelenseget k6zepes labda A btiz kdrtilbeh.il negtuen centinxAter u.tstag tutgtsagira becstilte.MegnAztu, dztdn uisszamefi a bAz f1fata tiz mdterbosszankimozclult a befuer6l.(Azalapnal megma- ba. Egt perc mulua a gdmb6t meg rniTtdiSlatta, de mdr radt a be[en, de a bdrom nxdter ,nmgr1s rc]ej1n ttiuolodott arafeld, ahol mi lakunk. fat csaknemtizenkdt cen m4tui"t hajolt hifel6,igt a uizsz{ntus Mi 6t 6ra koril ebredtink. utttuk az inbolJ)g6fery)t, ger?ddk mtzr majdnem leestek.) az elbajkk ctft)rd6 Ez de nem tulajdonttottunk neki jelerzt6sdget. Nem sokkal szobdruil uolt a legnagtobb, itt elt)rt a rnennltezeti 188 189
 • 95. bogt ki fagerend.a is, 6s egt akkora lyuk keletkezen, netesen mdsikszobdba egy ,,mentvolna be,,olyanhelwe. ahol lebetefi ldtui az egre. nincsenek fdldelt cs6vek,akkor valamilyennyihson kereszttil uakolatbor[tdsti mennJ)ezet A rur.d.pall6s, bdrom .m6ter hamarosankireprilt volna onnan. e ftrd6szobeban azonb,an bat-b4t ndgtza a bosszuszakaszon felszakadt,a cserepeket foldelt csovekvon2otrjk. Amikor azt:in a gyrirri telles iOkes_ mbter teruletrdl lesz6rta6ssszetortea gdmbuilldm mennyis€geaz egyensily felbomlisa ut:in kisz6r6dott, a falak A romok kozdtt taldlt fdmeddtrytek furcsa eludltuzAso megmozdultaka taszit6er6hatAsra.Val6szinrilegnem robba_ kon mentekkeresztiil. Egl ucsmerlegserpeny6 nxegcsaua- n6sszerri ldk€shulldm okozta a falak ;,elszakad-"ris:it,men _ rodott, noba r,itdsrryomdt nem lAffuk rain (A fdfalgl p6ldiul a frird6szoba ablakanem r6ft ki _, hanemaz esvenlete- bu6 rtlrd6szobapolcon nrton foghefa az uduaron talbl- sen eloszlott t6bes. (Emiatt nyilt szdt pdldiut a ilos6g6p wkmeg.) kopenyeis.) Elekilomas zatnrt, biztoshAkuagt Ittmpabioluadhsdt . A m:isikiellegzetess6ge esetnek, az hogynemmentt6nkre az iltene ki1gdsdt uiszont nem 1szlelt k a lak ban, csakeg) etektromos halozat. annakklszonhet6, Ez hogya vizvezetdkek rddib ntenttdrrkre, mert rdnmlott afal. a tolt€seknagyr6szdtelvezet6k (H. Ihszl6. Feft6d) Ebben az esetbenis va- l6szinfileg a masodik6tha- toldsi helyenbomlott meg a gy:firfregyensulYa, on s tinozott bel6le a gffini- ben tdrolt loltes. Az eset- nek k6t jellemz6 von6sa van. Egyr€szta nagYm€r- t€k(rromboltk, arniterm6- szetesena tbltesek taszit6 hxAslnak rovitsira itlnt6. A kis gdmb egY v6konY k€mdnyen jutott a furd6- szobAba, s ott elkezdle sz6tni ^ t6lt6seket.A fiir- d6szoba tele van i6l fol- A fiird5szoba €s a kisszoba falai €s mennyezete. Erdekes, hogy (mosd6- az ablakok delt vascsovekkel 6pen maradtalq viszont a k6t szoba kdzOtti af etmni csap, fiird6Md csapla,ve- ezekvon- c€tartily csapja), 1987.jrtbus 25., szombatFiird6szobareszlet. J6l l6that6k a megre- zottil< a gombo azaz a Csgr1des,pedt falalq a lerepiilt csemp€k helye es a . fgllcdsid6 uolt szornbatreggel. udrosbardrd_ A s6riilt ftiddm gyrir6t. Ha a gdmb tdrt€- ban leu6telkekensokan dolgoztak. E-g ivnerasorn nA_ nap elrnondtci, bogt a ba1tlt egt kts, sarga nizgomb 190 1.9r
 • 96. lqorkbhe, majd olyart glotsatn toudbblebegen, bogl i6-szeriuelmdgmegijedni sem uolt ideie. wem sol{kalkds6bba szomszdd utcdban egt bdz nyitott ahlakdn sunog6, serceS1 lnozgassalbelibbentegt oklom- nyi citmeroiti, uirga szinfi. uikigito gdmb, ds kiszdllt a s2emben In6 mcsik ablakon. Az ablak mellelt- alrog) ezl az ott lak6 gimnazista fiatalember elmxdlte - a falruzl dttt egt magcs, testes szazbuszkilogrammo.sdpitdmun-. nas,ikit aiitenseg a fi)ldre nltomon. o iser6ssarga szinfenyj elersdgr6lbeszd lt. ii"ttns"g "zutAn az innen 6tuen mdtetreleu6 csalddi bdzhmba mettt, (tbol nagt detonfici6ual felrobbant, sfelgfirton kdt szobdt. Szermcsereigy senbi sem uolt ottbon, sz-etneui seriilesnem tdrtAn4de rnire bazadrlem,mdr lanpokban dllt a lahis. i tet6nek ds a tet1szerkezetnek nem len semmi baja, A varrog6penmis seniles nem kelctkezctt,csakeppen..kinyilt a lemezboritds csaka kdt betyisdg 6gen ki, a brinrok megforkol6dtek is az eLe6 si:oU,itnan parkexa tobb helyen,HilonAil6 kA a fohokban ekzenesedett. kdt szoba kdzbtt rcaktule a "parkeftAra A Ie a.z6pW bef6zottg)iimdlcsdt, anxit duT|sztol lunk. Ndbdny iiiegnek a szdja eloluadt, de a benne ldu6 cu.kros uizbm leu6 bef6nneknem len baia. A mdsodikszobaban leu6,egtdbkdnt*netlm 6slezdrt sekrfuryben tartott udszonnemfiegtszer{ienelporlott, de csaka bajtogath nxenten. Az egdsz lakfuban megoluadtaka falakban az alumi- nium ilektromos uezeftkek.A kapcsol6hkal dugaszol6 aljzatokkal egtiitt minden uezeftketki kellett cserdlni A szinesteleu[zi6is tdnkrenent, tdbb alkatrdszekiegeft Az elektromosuizmelegitS, bojler alja is leszakadt,ftit6teste a kidpen. Az eloszt6dobozok mindeniln kiszakilotteik a tai6tdt, eskiropilltek a helyilkb1l- Ezenkiutil tdbb ablak- ilieg kitort, i uiltatrykortdk szthduryantak, a csi Arok kis;akadtak a belyilkr6l, 6sa uillany6rdk isbcszndlbatat- lanokkd uiltak. A flird6szoba 6s a konyha kdzti ful helye, ahonnan a fal ,,elindult" a konyha (4. Vince,Sdtoral artibelY) 192
 • 97. A gyiirfi felboml:isdnak hely6n a t6lt6skisz6r6dds tiwolslgAtaz hatirozza meg, hogy mennyi naglirn€redi, esetleg f6ldeltfdmtArgy van a k6rny€k€n. A most k6vetkez6 esetben nem voltf€mtArgya gy(irt sz€tesds6nek helydn, s a rombol:is viszonylagkis korzetben ton6nt: Kornlbeltil buszonot ADel ezel6tt a Biikk-fanrn[kon, a jAuorhiti tidtil6ben bdrom WKI-s (Kozponti Fizikai Ku- tat6 Infuzet) koilAgdual eg) tt a.z dlil6 teraszdr6l figel- tiik a csendes,es6s id6t. Hir"telen a borizonton, t6lLink kortilbelill ezerotszliz mdtetre, a Lillaftired fel6 uezet6 orszAgtbn egt nag), legakibb ot mdter dtmer6jfi, r6zsa- szirui uag piroscrs gomb jelent meg. A kontu(a 1lesen udlt el a softt bdtt2ltdl, er6sfenyt draszott, mikozben egt g)ors aut6 sebessdgeuel robant felenk. Mdr csak szd.z-kdt- szdz mdtene lebetett az ildill6t6l, amikor az eddigi Lift)onalra merSleges rttkeresztez6desndl 9o"-os szogben Bttomaradvanyok, az dsszetiirt mosogat6 €s a sz6kek egy rCsze, amit a irArxlt udltoztutoff, Asehint az erddbe uezet1 kocsititon. romok al6l szedtek el6 Ndbciny masodperc mtlua ir"t6zatos d6n endsrdzk6cltana meg a komltdket, ctztAn csdnd lett. Kds6bb a belyszinre siett nk, abonnan a dorrendst ballottuk. Hamdr megta- laltuk a cletonltci6 belldt. Az erdSben nag) pusztitfut uegzett a gombuilldm: k6rtilbebil batuan rntter sugani korben afoldtSl egt mdter magtsstigban a ban-minc-nepg- uen centimAer dtmer6jfi feny6fiikat szinte teljesen lebo- rotutilta. (U. Pdter szemdll,eskozldse, Budapest) Ebben az esetbena rombolls r6szben elekrosztatikus uszi-tds kovetkeztdben, r6szben a gyiirii felbomlAsakor keletkez6nagy mennyis6gf , nagy energiljfi, gyorsan mo3:g6tolt6sek dltalhinelen felheviterrleveg6 lokeshulhma mian t6ft letre. A kovetkez6 eset arra p6[da, hogy a tdhdsgyiirii felbomllsa-kor annak hatdsa eg6szennagy t:ivolsdgokndlis 6rz€kelhet6, haf6ldelt vagynagym€ret( f6mtdrgyakvannak a korny6ken. A kiaiaetr,ilir:liixljlcr ,! lirr(j(isz()b:li)an. irrt:lI) rliaroi lcre!)Lrlt i lrdil. s .. toi!krclncrt 1 lr6szabril] ozo 194 19
 • 98. 1987.jtilius26-dn t6ftent. Ebbenaz iddpontban lGkes- tetdn a meteorolbgiai obszenat6rtumban dolgonam. A dblel6tti 6rdkban egt lhtsz6lag szoktisos ziuatarfelh6 ,,epti,lt a KAkes fel" felett. (A szokasosl^gnyomtkcskkenes, - szdlerdndds,b6mircdklet-siillyedds pirosulua pdratar- talom-nouekeddsseD FAI ilzeneg) utAn az dszlel6belyfelffibe kenilt, 6sgtenge, majd kdzepeszdpor uctnult titfelette. A bangok uthn itdbe a k6my6ken aal6sztnfileg tobb uiilAmcsaph is uolt. N6lxi?xJ, perccel tizenag) el6tt @pen az ablakot csuktuk be, ainikor egt zolfusxirga gdnxbdtuettemdszreaz ut felett, kdrlllbeliil tizen^t-btisz mdter magasan. Csaknem a szabadeses gtorsuldsdual zubant afoldfel4 - de nernftigg6l.egesen! Mikor azzal a.z emelettel, a,bol uoltunk, egt mtzgcsxigbajuton, akkor uettem6szre, boglt olyan, mintba dtlatsz6 lmne. M6goxe, ba nem is tLsztAn,de dtderengex az erd6, s m6g a fiik dgah, leueleitis ldtam. Az egeszlakisban elolvadtak a villanyvezetekek,kiCgtek^z izz6h A kerites kapujdntil egt ruzsfdl rndter magas nidra Csa cs larok is kiszakadtak a helyrikr6lfilggesxettdk fel az elektromosajt6zar 6sa kaputelefon uezetdkeit. Mikor a nid kdzeldbe&t a gomb - de nem 6n bozzd! -, felrobbant.. Ebb6l sajnos nenx lattunk senmit, men a robbaruis eluabitott benniinket. Utdna mtir csak azt ldfiuk, bogt a kerids tdbb belyen 6ridsi szikrdk ugnilnak, 6sbatalmas ddnmds balkttszott. Kes6bbmegndzttiik a szikrdk belyeit, de semmi 6gx- uagt porkdlisnyotnot nem talaltunk. A meteorol6giai regisztrdl6mrkzerekensemtalaltunk semmidgdmjtomot. Viszonta meteorol6giai dllomas elektromosfui.lbzatdbanel6gfurcsa dolgokat tapasztaltunk.Az aggrdgdto4nobabaszndlaton kiutil uolt, bekapcsolt.Iegaldbb ttz belyenkidgteka biztositdkok.Nibdny ,,lom.ba"automata kirryih,mig a gtotskrktld6k nem. A kaputelefon milkode*q&-lennd udlt.Az elektromosajt6z.7rszinten. Nernmtibi&[a udrosi telefon sem. Egtdbkdnt egSz Mdtrabdzdig azosszestel.efon elnimult estig. A szonszddas, minteg/kdtszdz mdtene leu6 rddi6-AfiA*z6dllomtk ualamenrtyirduid- esultrarouid-bulldmil nidi6ia elromton.Akdr tbe- A ki€gett €s ttukrement villany6rik 196
 • 99. lLil ,6824z mdtetre leu6 tuue-ad6torortyban a g4pterem fdmmenrryezetdb6l Lsszikrdk ugrottak ki. ,42 ob€eruat6_ riumunkban egt iker tdpeg,tsdgment tonkre, de a biztosi- tekjai 6pek maradtak. Megkerdeztem a szalutt6rium tobb betegatesoruoxit is. Egtbebangz6an mondtak, bog egt fenyei gombot lAttak lefeld "esn{ afiik kozd a meteorol6giai dllomfu inirrydba. ( U. Zolain, Bdkdscsaba). Figyel-emrem6lt6, hogy plldAul a t€i€ad6lez6rt helyis6g6-ben a f€mmennyezerb6l is szikrdk ugrottak ki. Ez alighamagy^rLzh^t6 rigy, hogy a falon, ablakon keresztiil jutonak odaa toltesek. fulga-bb, de egyszerribb az a magyarlnat, hogy atolt€sek ,,feliilr6f, a negyedik t€rdimenzi6 ir:inv6b6l iutonakbe a helyis6gekbe6s a ktilonboz6 dramkorokbe. A k6ve&ez6 eser is olyan megfigyel€sr6l tud6sit, ahol am:isodik lthatolasi helyen lev6 gombot figyeltek meg: Az (ligctr rjt(l as ir s(irult m€nrt) (/(l jrtUusAban Si6fokon nyaraltunk. Az egik dj- Q87 szaka kint sAAbunk a Balaton par-UAn iyner6seimmet.-A uiz ,ikorsima uolt, szel netnfiij4 dsa csillagok isf*rtyesen ragtogtak. Nag)on rneleg uolt. Hirtelen azt uettiik 6szre, bogt tdhink talhn kdtszdz mdtene a utz albl elinduh egt sdrgas sz{nifdnygdmb, aminek batdrozott konhiria uolt. Konilbeliil akkora lebeten, mint egt futball-tabda. El6bb njzsritosan, azutAn eg) kicsrt fiigg6tegesen ettelkedett felfel6, majd iljra rdzstitosan. Legaldbb ot percig lhttuk a jelensegeL aztAn ebfint. Ndbdny 6ra m lia er6s ziucrtar- front erte el a Balatont. (4. Zsoltn6, Budapest) Ennek az esernekaz az erdekessege, hogy a viz alaft titdrte ita hiromdimenzi6s reninket a toltott r6szecsk6kn6sv,t6rdimen_zi6s gv{riije, mttld az.:ithatolis hell.e l<iemeikcdeit vizbril. a femtirgyak k<izeleben 198
 • 100. Az6n kelleu f6leg,a m nek fel stb. Mindenesetre kozds tulajdons1gaaz. 6sszesilyen sodik dthatol:isi helyen furrcsa €s szokatlan hatlsoknak, hogy instabilak, 6s el6gg€ megfigyelt eseteken ke- gv()rsan- a gyakorlat szerint 6rik alatt - visszadllnak eredeti az resztril bemutarni a gyiirii- tulajdons:igok,igy neh6z a hatisokat az esemdnyek utdn vizsg:il- modellt, men irt lemzik a rri. (A szillrdsigi viltozdsokat p6ld:iul rlgv lehetne a helvszinen legjobban, hogy mi6rt volt azonnal ellen6rizni, hopX azokata tdrgakat,amelyek a jelensdg sziiks€gesbevezetni a ne- ki)zel6ben voltak, t( vagl szog heg.evel megszurkdljuk,akkor g1edik terdimenzi6r, s kicleriil, ho.qvpuhhbbak-e.A migneses iulajclot-rs:igok viltozdsa, mennyire a gyakorlat, a a tarr$akrnigneseztiddsep6ldful irgnellen6rizhet5, hogy eg1 sziiks6gszeriis€g kivAnja ir:inltiit v6gigvisz.ink aLz. drinteu rlrg)akon, vagv egy ldglvassal ezt a l6p6st.Ezena ponton megvizsgiljuk, von?.zLr-e valami. Sajnos akdr csak f6lnapos 6rdemes foglalkozni az k6sedelem is azt ielentheri, hog visszavonhatarlanul ehnulasz- anomdlidk csoportjebaso- tottuk az ilyen hatdsokvizsg:ilatdt. ) rolt megfigleldsekkel is. A rendhagl6 jelens6gekgak orlati vizsg{latarendkivul hasz- Ha elfogadjuk, hogy a nos 6s fontos lenne, de csakkiv6telesen ritka esetekben nyilik gombvilldm legalAbbntgl r:i m6d. Mivel gombvilllmot nem tudunk meisters6gesen eicidl- t6rdimenzi6ban leiAtsz6- liani, tobbek kozofi ^ nagy- energiaig€ny miatt, e jelens6gekAmeglrcrzsel6dott elpusztultfilodendron €s d6 termeszeti ielens6g, ak- laborat6riumi vizsgliata talln csak a revoli jov6ben val6sulhat kor semmilven ktilono- meg.sebb probl6m:it nem jelent azt meg€rteni, hogy a h:iromdimen- Bizunk benne, hogy az eddig felsoroltakb6l mdr kivildglik,zi6s t6rben a gombvilldm segitsdg6veltlrgyak jelennek meg hogy mi a gombvillimleirlsok gydjt6s6nek c6lja, 6rtelme.vagytrinnek el. Azokat a fizikai folyamatokat,amelyeksegits6g6- Lehet, hogy pont ez a ritka 6s bizarr jelens€gvezetel bennrinketvel makroszkopikus mdretfi targrtakat maglval vihet a felen- is a ter es ^z id6 ..szerkezet6nek" megismer6s6hez. a jelensdg Ezs6g, m€g r6szleteiben fisztazni kell, de az elvi akaddlvok mdr persze csak annyit segitl.ret,hogy megeniiik: van m6g egyelhdrulnaka megfigyelesek errelmczese el6l. t6rdimenzi6, ami merSlegesa mi vildgunkra,s az a t6rdimenzio A tdlt€sgyiirri konil keletkez6 er6s elekromdgneses t6rben a is olyan, mint az a hlrom, amit ismeriink. Arra a k€rdesreszerkezeti anyagokatkrilonos v:iltoztisok 6rik. Nem zirhat6 ki viszont mlr nem kapunk vllaszt, hoglvannak-e tovdbbi t6rd! annak a lehetSsdge, hogy ideiglenesen nd5ry t1rdimenzi6s menzi6k, s azok milyenek. K€ts6gtelen, hogy ma m6g elvontnak"^tkrktdlltosodtison" mennek kereszttil. Az atomok egy r6sz6- s a lryakorlatszdmerahaszontalannak ttinhet ezeknek a probl6-ben, amikor az elekronok nem hdrom, hanem n6gy t6rdimen- mdknak a feszeget6se, mlr eddig is sokszor bebizonyoso- dezi6s p:ilydkon mozognak, vagy rijfajta, kev6sb6 stabil elekronp:i- <7ott, hogt: nincs gt akorlatibh dolog, rnint egt j6 elmdlet.lydk keletkeznek, vagy maga ^z anyag, az atommagok is n€gy Gondoljunk csak arra, hogy milyen furcsa6lettani hatisokatt6rdimenzi6s szerkezetetvesznekfel. Az igy el6dllt elelcronk6- produkil ez a jelens6g! Es vajon kizArhatjuk-eannak lehet6s6-t€sek m6r gyeng6bbek lenn6nek, mint az eredeti, l-6rom gdt, hogy a biol6giai folyamatok eser6bennem mennek v€gbetErdimenzi6s pdlydk eset6n, igy pdlddul az anyagok n€ha ilyen, ma m6g szimunkra ismeretlen hatdsok? Hiszen olyan sokldwdnyos m€n6kben is elvesztherik szilirdslgukat, megviltoz- fizikai elvr6l 6s hadsr6l denilt ki, hogy az €l6vildg ismeri,hat elektromosvezer6-k€pess€grik, [j migneses hatisok l6phet- hasznilia, n6ha mdg a torzsfeil6dds alacsony fokin 611661616- 200 201
 • 101. nyek is! Amit szupermodern, irj dolgoknak gondolunk, azt az€let n6ha mdr sok milli6 6v ota hasznAlia.(Gondoliunk az A szen6 koszoneteelektromossdgra - lftallban - vagy a raketahait6mf elve alapj:in,,kozleked6" polipokra, s a p6ld:ikat szinte v€g n€lkil sorolhat-ndnk.) Ehhez a bizonyossdghoz csakakkor juthatunk maid el, haa tudomlnynak valamilyen m6don sikeriil a kutat6k laborat6ri-umdba .,bekdnyszeriteni"ezt a jelenseget.Addig is marad azeddig bevdlt m6dszer: a megfigyel6sekgyiijt€se €s apr6l6koselemz6se. Nemcsakez a konfi, hanem m6g az esenanulm:inyokossze_ gytttese sem val6sulhatoft volna meg a sait6, a iadi6 es a televizi6 szakszerii6s hathat6ssegits6gen€lkiil. A gombvillim_ 16l sokantudnak Magyarorszdgon, i sayt6ban de nyilv:inossrigot kapon tud6sirisok megjelen6s€ig senki nem gondolt arra, hogy ezeket €rdemes lenne osszegyrijteni, a tudomdnyoskutatisok s rendelkez6s6rebocsdtani. Eztiton is szeretnem megkoszdnni Buza p1rcrnek (Magyar -_ Nemzet), Ddcsi Agnesnek (M^gyar lflus6g), Erdei Gniruuald Ui!:A.lyyk Maga/,MRidio), Farag6 tstudnnak (Nepsz^va, Gaj_ zrig6 Eudnak (Elet 6s Tudomd:ny).Gd! Agnesnek( Vasirnapi Hirek), J6ruis Istt-dnnak (Magyar RAdi6), Juhdsz AryaanaU (Magyar Televizi<i), Lukticsi Bdtdnak (Magyar RAdi6), Meixner Zolldnnak (Vas:irnapi Hirek), papp f-erencnek(Magyar Televi zi6), Petd Gltbor Pd.lnak(N6pszabadsig),N. Sdndor Ldszl6nak (Magyar Hirlap)r.T6tb llcl:ik6nak(MTl), Vigh Sltndornak (N€p szav3)es,Vitra.t mct"sntk 1i|agyer Tor t Telcvizio t. hogy leher5segbr lI-uiJo.uak rrra. h()gy a k0lunbozii organumok6rn nublit{dlr Ielhivasok. nyomin rendkiviil gazdag esettanulm:iny-gyii jte_ m6nvt lllithas.saki)ssze . Kulon mondctk kOszonetet Ngmere lstuan ir(tntk segitsege_ 6rt, munkadrsaimnak,.ldki f.tt-szt(tndnak Nemdnyi UZrtdi,tak es timogat:isukdrt, valamint Dr. Mdszdros Istt:dnnai es Csucsott Jmrctntk:r rne3figr r.l<.r.k ils.zcgriijttisebcn uitr,tt nt setitsr.gt;rr. l 2,,m;ijrrgr Litriiimni.l.. f.,[* ,lfur- Hj|r. kilsziirrtititr.rr1, t, s6irrat. h:i irjabb csetet i:itn;rk. r,igy sT.cnttanul(tol cnr(ii ii hallanak,irjii< rncg u lii)rcrhezirtrrnic;: KiizpouriIii.tiltri krLratci .i9. Int6zet.I3uclapcsr,l.t. Posr:iil(il( I 525. I 203
 • 102. A gdmbui I ldm elmilcteuel magltardza tdual fog lalkoz| Ajinlott irodalom cikkeh tanu lfirAnJlok I I I Bafry, J. D.:On tbe Energ, Densit! and Forn s of Balt Liglnning. : GeoplqsicalResearcb..1980. C7.sz.41 11.l. 85. Jotznat of Kapica,Piotljr Elmelet, kiserbt, g)akorlat. Bp. 1982, condolal I Kozlov, B. N: O makszimalnom mergoiudetenii sarouoj molnii. = Dokl. i Akad. Nauk. SzSzSzR. 978. 238. kot. 1. sz. 6 1. L Mill, _E. Geopl4sical Reseq.rcb. 1 L.:_Ball Ligbtning as a pl4sical phenomenon. : Jout7titt of 1960.65. 7. sz. 1947 I. . ., Neugebauer Tibor: A gdmbuilldm elmelete = Fizikai Szemle. lgj5. 49.l. Powel,J. R.,Finkelstein,D: Ball bgbtning. : American Scientisr. 1970. mllus.A uilldmok fizikdjdual energiAjhaal kialakuldsdual 58.sz.262. L kaPcsolatban IGolde,R. H.: Ligbtning. IJJ,ndon,1977, Academic Press. lDr. Ho r/ ath T lLj{|fI v i IhnLE d elem. Bp. !9 65, MfiszaklUm n,Marti Ligbtnrng.london-NewYork, 1969,McGraw-HiU.(Mindharom kdny/ tatlalmaz egy feiezetet gombvilhmokr6l. ) rcsekettartahnaz6 foly6iratcik -G,6mbuilld.m-meglfigJ/e kek, kutatdsi je lentdsekDmitriev, M. T.: Iszledouanie termieseszkouo fakJora sarouoj molni| :Zsum. Telm. Fiziki. 1981.5 |. I2. sz. 2567.1.Keul, Alexander: Ball Ligbtning Reports. : Naturuissel^.cbtrfren 1981. 68.134.1.Koloszovszkii, O. A.t Iszledouanie szleda saror,oj molnii na OkonttnmSztyekle.= kum. Tebn.Fizihi.1981.51.4. sz.McNally, J. R.: Prelimina.ry Repon on Ball Ligbtning. Oak Ridge, 1966, OakRidge National taboratory. ORNL- 3938.1966.Rayle,W.D.: Ball Ligbtuing Cbaracterigics : NASATecI?nicalNote 1963.T. N.D. 3188.Megfigtetiseket 6s elmdteti modelieket is tartalmaz6 . kdnyuekBarry,J.D.: Ball Lightning a.nd Bead Ligbtn h& NewYork, 1980,Plenum Press.Braod,w.t Der K.gelblitz. Hambtrrg,,1923. Henri Grand.Egely Gydrgf A titokzatos gombuilldm. Bp. 1988,M0szaki.Singer, St nley TbeNaru.re of Ba Ligbrzlng. New York, 1971,Plenum Press.Sztataoy,I. P.tFizicwszkaja priroda sarouoj molnii Moszkv41979, /J.omizdat 204 205
 • 103. Amikor a gdmbvillim csoportos megjelen€s6re lehet Tartalom szltr.nitani/ 127 Fizikai er6hatiisok a megfigyel€sekn6l i 132 T€len feljegyzett megfigyel6sek/ r3s Spirelisanmozog / 137 Robban:iskor tap asztalth6 /139 Mi€rt? Fiztkai ^nomiliik / 111 - K€rd6s, bevezet6 helyett - / 7 A term6szet tir.ka,a gtimbvill6m / 8 Az UFo-megfigyel€sekvizsgdlata r.,rs / Az elegett ferfi esete / 9 Af6n1,l6gongydsa lesz:illdrelhold/ 159 UFo vagy gombvi[am? / 14 / Foldi ,elenseg? 17 A n€gy t€rdimenzi6s modell / rot A szizarcri g6mbvill6m / 18 I lonnan van az cuergia?/ l6{.} Mi t6nenik a kiilonbdz6 dimenzl(iii rergaktalilkozesakor? 173 / Rombolassal jar6 esetek / 22 A mer5legessigr fek6rel / 178 Amikor felh6tlen, napos id6 volt / 23 Amikor felh6s id6 volt / 29 I k)l keletkezika tiilr€s${in-i?, 181 tunikor zivatar ideien rombolt a gombvilldm / 35 A szcrz(ikdszirre(e / 203 Elektromos hatfssaljir6 esetek / 45 Ajenlorr irodalom / 204 Elektromoshadsok - i6 id6ben vagyfelh6s id6ben / 46 Elektromos hatds- zlvat^r idejen / 52 Biol6giai hatisok / 58 talilkozik a gdmbvillem / 58 Amrkor el6 szervezettel Rombolis nelkiili esetek / 76Anrkor x ,elensegmoz.gritirgyat vagy embert k(jvet/ 77 / Arnikor a girmbvrllfin bemegy a sz()briba ill Vizzel kapcsolatos megtigyel€sek /90Amikor a gombvillim szabad t€rben mozog /X.)Arnii(or a gombvill:im spontin keletkczik , I lJ 206 207
 • 104. ^-. ED DI G E G J E LE N T : M Bar6tJ6zsef CSILLAGFORDULO Ket6s f6l 6v peresztrojka Forr6 - Tam6s Havas Henrik A LAGER Traiskirchen,1988 MEGKAPHATO: Forr6 - Tam6s Havas Henrik KITUDJA, ERRE... M menekultekr6l Riportkonyv erd6lyi az Zs6fia Mlhancsik HAJRA,MTK? Hung6riak6r(t MEGJELENIK:A KOZELJOv6BENI Kalap6cs J6nos TESZTEKNEKTEK J6t6kos f iataloknak 6nismeretKiadvenyainkat - * k6r6s6re post6n,ut6nv6ttel szallftiuk. is A postakdlts6get felsz6mitiuk. Cimunk: HATTER, Budapest, 525,Pt.97 1