ζωα υπο εξαφανιση

324 views
206 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
324
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ζωα υπο εξαφανιση

 1. 1. ΖΩΑ ΥΠΟΕΞΑΦΑΝΙΣΗΑΡΚΟΤΔΑΛΤΚΟ΢
 2. 2. ΢ηνλ πιαλήηε καοθαηνηθνύλ ρηιηάδεοείδε δώσλ, ίζσο θαηεθαηνκκύξηα. Δελ ηαμέξνπκε όια, νύηεηα έρνπκε δεη έζησθαη ζε θσηνγξαθίεο.Όκσο μέξνπκε πσοππάξρνπλ.
 3. 3. Παιηόηεξα ππήξραλδεηλόζαπξνη, νη νπνίνη κεηελ πάξνδν ησλ αηώλσλεμαθαλίζηεθαλ.΢ηε ζπλέρεηα, πνιιά είδεδώσλ άξρηζαλ λαεμαθαλίδνληαη θαη νη αηηίεοπνιιέο θαη δηαθνξεηηθέογηα θάζε είδνο.
 4. 4. Είλαη ιππεξό λα εμαθαλίδεηαηέλα είδνο. Δελ είλαη κόλν ηνόηη ραιάεη ε ηξνθηθή αιπζίδα.Δελ είλαη κόλν ην όηηκαθξνπξόζεζκα θηλδπλεύεηόινο ν πιαλήηεο καο θη εκείονη ίδηνη.Είλαη ζιηβεξή ε δηαπίζησζεόηηεθαηνκκύξηα ζνβαξνίάλζξσπνη, κε κέζα θαηκπαιό δελ θάλνπλ ηίπνηεαπνιύησο γηα λα κε θύγεηγηα πάληα από ηνλ πιαλήηεκαο έλαο πνιύηηκνο θάηνηθνο.Κάζε θάηνηθνο απηνύ ηνππιαλήηε είλαηπνιύηηκνο, γηαηί απνηειείέλαλ κηθξό θξίθν ζηελ
 5. 5. ΢ηηο κέξεοκαο, ζπλερίδνπλ λαππάξρνπλ δώα πνπθηλδπλεύνπλ λαεμαθαληζηνύλ.΢ηελ Ειιάδα, κεηαμύάιισλδώσλ, απεηινύληαη κεεμαθάληζεε θαθέ αξθνύδαθαη ν ιύθνο
 6. 6. Η θαθέ αξθνύδα
 7. 7. Είλαη ε θνηλή νλνκαζίαησλ ζειαζηηθώλ πνπαλήθνπλ ζηελνηθνγέλεηα ησλαξθηηδώλ. Γη’ απηό θαηην επηζηεκνληθό όλνκάηεο είλαη άξθηνο.Οη αξθνύδεο έρνπλκεγάιν κέγεζνο. Σνβάξνο ηνπο είλαη πάλσαπό 200 θηιά θαη ηνκήθνο ηνπο από 1,5έσο 2,5 κέηξα.
 8. 8. Σν ηξίρσκα ηεο αξθνύδαοείλαη ππθλό θαη θαιύπηεη όινην ζώκα ηεο. Σν θεθάιη ηεοθαηαιήγεη ζε ξύγρνο. Η νπξάηεο είλαη κηθξή θη έρεη ην ίδηνρξώκα κε ην ππόινηπν ζώκα.Η αξθνύδα έρεη 4 δπλαηά θαηρνληξά πόδηα πνπθαηαιήγνπλ ζε γακςά λύρηα.Οη αηζζήζεηο ηεο είλαηαλεπηπγκέλεο. Είλαη δώνπακθάγν θαη ην ρεηκώλα πνπδελ κπνξεί λα βξεη ηξνθήπέθηεη ζε ιήζαξγν. Ζεη ζενξεηλά θαη εκηνξεηλά κέξε.Είλαη κνλαρηθό δών θαη δε δεηζε αγέιεο.
 9. 9. Ο ιύθνο
 10. 10. Είλαη ην ζειαζηηθό κε ηε κεγαιύηεξεγεσγξαθηθή εμάπισζε ηνλ πιαλήηεκαο θαη αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλθπλνεηδώλ. Σν βάξνο ηνπθπκαίλεηαη από 20- 40 θηιά θαη ηνκήθνο ηνπ θηάλεη ην 1,5 κέηξν. Σνηξίρσκά ηνπ είλαη γπαιηζηεξό θαηθαθέ ή γθξη αλάινγα κε ηνπεξηβάιινλ πνπ δεη Είλαηζαξθνθάγν δών θαη γηα λαεληνπίζεη ην ζήξακά ηνπρξεζηκνπνηεί όιεο ηνπ ηηο αηζζήζεηο.Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ είλαη εθνηλωληθήηνπ νξγάλωζε.Έρεη κεγάιν θεθάιη, δπλαηάζαγόληα, ςειά πόδηα θαη ειαθξύζθειεηό.΢ηελ παηξίδα καο δνπλ θάπνπ 500κεζνγεηαθνί ιύθνη θαη είλαη είδνο ππόεμαθάληζε.
 11. 11. Ο ιύθνο δεη 8-16 ρξόληα.Έλαο ιύθνο κπνξεί λακείλεη κε ην ηαίξη ηνπ γηανιόθιεξε ηε δσή ηνπ. Ηιύθαηλα κόιηο θιείζεηηνπο 22 κήλεο κπνξεί λαγελλήζεη 3-7 κηθξά, κηαθνξά ην ρξόλν, ηελάλνημε, κεηά από θύεζε63 εκεξώλ.
 12. 12. Η θαθέ αξθνύδα θαη νιύθνο απεηινύληαηθπξίσο από αλζξώπηλεοελέξγεηεο, όπσο:ΤινηνκίαΣνπξηζκόοΛαζξνζεξίαθαη παξάλνκε ζαλάηωζεαπό ηνπο θηελνηξόθνποΠπξθαγηέοΑηκνζθαηξηθή ξύπαλζε
 13. 13. ΚΑΘ ΞΕΡΟΤΜΕ ΠΧ΢ ΑΝΕΝΑ ΕΘΔΟ΢ ΖΧΟΤΕΞΑΦΑΝΘ΢ΣΕΘ, ΘΑΥΑΛΑ΢ΕΘ Η ΣΡΟΦΘΚΗΑΛΤ΢ΘΔΑ, ΘΑΚΑΣΑ΢ΣΡΑΦΕΘ ΗΟΘΚΟΛΟΓΘΚΗ Θ΢ΟΡΡΟΠΘΑΠΟΤ ΤΠΑΡΥΕΘ ΢ΣΗ ΦΤ΢ΗΚΑΘ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕ΢ΜΑΘΑΚΘΝΔΤΝΕΦΕΘ ΟΠΛΑΝΗΣΗ΢ ΜΑ΢
 14. 14. ΟΜΩ΢ ΕΥΟΤΜΕΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢......λα ελεκεξωζνύλ όινη γηα ηνπξόβιεκαθαη λα επαηζζεηνπνηεζνύλ...λα εληζρύζνπκε όινη ηελαλαθύθιωζε, γηαλα κε ρξεηάδεηαη λα θόβνπκε ηόζαπνιιάδέληξα θαη λα θαηαζηξέθνπκε ηνθπζηθόπεξηβάιινλ ηωλ δώωλ...λα κελ αγνξάδνπκε γνύλεο θαηγεληθά πξνϊόληα πνπ πξνέξρνληαηαπόζαλαηωκέλα δώα.
 15. 15. Κη αθόκε...λα θωλάμω δπλαηά θαη λααθνύζνπλ νη ππεύζπλνη ηε θωλήκνπ θαη ηε θωλή ηωλ άιιωλαλζξώπωλ πνπ λνηάδνληαη γηα ηνκεγάιν καο ζπίηη...λα πνιεκήζω ηελ αδηαθνξία ηωλαλζξώπωλ...λα εληζρύζω ηα πξνγξάκκαηα ηωλνξγαλώζεωλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηαηα δώα πνπ θηλδπλεύνπλ,όπωο ν Αξθηνύξνο θαη ε WWF...λα πξνζέρω λα κε πξνθαιώ απόακέιεηά κνπ ππξθαγηέο ζηα δάζεθαη θπξίωολα θαιέζωηελ ππξνζβεζηηθή, αλ ηύρεη λα δωδάζνο λα θαίγεηαη
 16. 16. ΢θνπόο καο λα ζώζνπκε ηα δώαπνπ θηλδπλεύνπλ λα εμαθαληζηνύλ.Γηα λαγίλεη απηό πξέπεη λαεπαηζζεηνπνηεζνύκε όινη, έηζηώζηε λα εμαιείςνπκε ηηο αηηίεο πνπνδεγνύλ ηα δώα ζηελ εμαθάληζε.Γηαηί ν θύξηνο ερζξόο ησλ δώσλθαη ην ζπνπδαηόηεξν αίηην ηεοεμαθάληζεο θάπνησλ εηδώλ απόηνλ πιαλήηε, είλαη ν άλζξσπνο θαηνη ελέξγεηέο ηνπ ζε βάξνο ηνπθπζηθνύ πεξηβάιινληνο.Κη αο κε μερλάκε πσο ην θπζηθόπεξηβάιινλ είλαη ην κεγάιν καοζπίηη.Καη απηό ην ππέξνρν ζπίηη πξέπεηλα ην πξνζηαηέςνπκε, γηαηίαιιηώο ζα κείλνπκε άζηεγνη.

×