Your SlideShare is downloading. ×
0
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Sb af l kuiz feb 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Sb af l kuiz feb 2011

324

Published on

presented by Kay 2011

presented by Kay 2011

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
324
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Dapatmenjelaskansesuatutugasandenganbetuldanbantuan guru
 • Transcript

  • 1. KUIZ SBAfLIngatingatlupa…..
  • 2. Pilihsoalan yang manasuka….1 6 11 162 7 12 173 8 13 184 9 14 195 10 15 20
  • 3. TerjemahanbahasaMelayubagi School Based Assessment ialah:A PengukuranPembelajaranB PenilaianFormatifC MaklumbalasD PenilaianKendalianSekolahE SkimTahunanSekolah
  • 4. DimanakahpenilaianKendalianSekolahdilakuka n: A Di kantinsekolah B Di bilikpengetua C Di bilikdarjah D Di bilikrehat guru-guru E Diperpustakaan
  • 5. PenilaianUntukPembelajaranialah:A Dibentuksecarakhususuntukmelaksanakankebertangg ungjawaban, penentuan, kedudukan, pengesahanuntukmeningkatkanpembelajaran.B Penilaian yang dirancangsecara formal diakhirpenggal / tahun.C Penilaianinidigunakanuntukmemberigreddankeduduka npelajarD Memerlukanhimpunan data danmaklumatpelajartentangmatlamat P & P yang akandicapainya.E Sebarangpenilaian yang tujuanutamanyaialahuntukmemperbaikip&pbagimemp ertingkatkanpencapaianpelajar.
  • 6. PenilaianFormatifialah:A PenilaiandilaksanakandibilikdarjahB Membolehkan guru memberimaklumbalasdanresponsegeradankonstr uktifkepadapelajar yang dinilai.C Pemantauandanpenilaianterhadapdirisendriolehpe lajarberkenaanD Penilaian yang dirancangsecara formal diakhirpenggal / tahun.E Penilaian yang bersifattidak formal dalamprosespembelajaran
  • 7. Perkataanapakah yangsesuaibagimenunjukkankriteriaPraktikal A Menyebutkan B Menerangkan C Menceritakan D Menunjukcara E Menghuraikan
  • 8. Perkataanmanakah yangsesuaidigunakanbagimenunjukkantahap yang tinggi A Bantuan guru B Betul C Teragak-agak D tepat E Sempurna
  • 9. Apakahkriteria yang sesuaibagirubrikdibawahini:TAHAP KRITERIA _____________________ 5 Menunjukkanperubahantingkahlaku yang berterusandanmenunjukkanperasaanempatikepadas ekeliling 4 Menunjukkansedikitperubahantingkahlakukhususnya ketikaberadadidalambilikdarjah 3 Dapatmemberikancontohnilai-nilai yang baik/burukdalamkehidupanseharian 2 Dapatmenilaipengajaran yang baikuntukditeladanidan yang burukuntukdijauhi 1 Mengenalmananilai/ pengajaran yang baikdan yang buruk
  • 10. Penyatamanakah yang sesuaibagitahap 5TAHAP KRITERIA PEMIKIRAN KREATIF A Dapatmemberikansedikit idea dariisipelajaran yang dipelajariakantetapikurangmahirdalammengaitkannyadalamkehi dupanseharian B Dapatmembuatsintesisisipelajarandenganmemberikancontohdar irutinkehidupansekelilingmengunakan idea-idea sendiri. C Memberikan idea melaluidiskusidengankawan-kawan. D Dapatmenjelaskanmaksudisipelajaranmenggunakansedikit idea tetapItidakdapatmengaitkandengankehidupanseharian E Dapatmemberisedikit idea mengikutkefahamansendiri
  • 11. Isitempatkosongdibawahini: Penilaian Pengetahuan
  • 12. Susunkatakerjadibawahinimengikuttahapdariarasb awah Aras KATA KERJA A Menjelaskan B Mebincangkan C Menyebut D Menunjukkan E Menceritakan
  • 13. Penyatamanakah yang sesuaibagitahap 3TAHAP KRITERIA (PENGETAHUAN) A a) Dapatmenjelaskansesuatutugasandengantepatdanse mpurna b) B Sekurang- c) kurangnyadapatmenyebutkatakuncibagitugasanterseb ut d) C Dapatmenjelaskansesuatutugasandenganbetuldanba e) ntuan guru D Dapatmenjelaskansesuatutugasandenganbetuldanter agak-agak E Dapatmenjelaskansesuatutugasandenganbetultetapik urangsempurna
  • 14. Tentukankriteriabagirubrikdibawahini:TAHAP KRITERIA ______________ 5 Dapatmenyebutkembaliayat- ayatdalamsurahtersebutdenganbetuldanlancar 4 Dapatmenyebutkembaliayat- ayatdalamsurahtersebutdenganbetultetapikurangl ancar 3 Dapatmenyebutkembaliayat- ayatdalamsurahtersebuttetapikurangbetuldankura nglancar 2 Dapatmenyebutkembaliayat- ayatdalamsurahtersebuttetapidenganbantuan guru 1 Sekurang- kurangnyadapatmenyebutsatuayatdalamsurahters
  • 15. PenilaianSumatifialah:A PenilaiandilaksanakandibilikdarjahB Membolehkan guru memberimaklumbalasdanresponsegeradankonstr uktifkepadapelajar yang dinilai.C Pemantauandanpenilaianterhadapdirisendriolehpe lajarberkenaanD Penilaian yang dirancangsecara formal diakhirpenggal / tahun.E Penilaian yang bersifattidak formal diakhirsesipengajaran.
  • 16. Penilaiankendiriialah:A PengukuranPembelajaranB PenilaianFormatifC Pemantauandanpenilaianterhadapdiripelajartent anghasilpembelajarannyadinilaiolehrakansebay aD Pemantauandanpenilaianterhadapdirisendiriole hpelajarberkenaan.E Penilaiankendaliansekolah
  • 17. Susunpenyatadibawahinidengantahap yang betulTAHAP KRITERIA (KREATIVITI) A Berusahauntukmengkonkritkanisipelajarankepadab entukprojek B Mencubamenghasilkanprojek yang kreatifdenganbimbingan guru C Menghasilkanprojek yang unikhasildarikefahamandan idea merekasendiri D Menampakkanunsur- unsurkreativititetapimasihmempunyaipersamaande ngankumpulan yang lain E Menghasilkanprojek yang cantiktetapimasihdiperbaikidarisegikefahamanisipel
  • 18. Pilihsalahsatutujuanrubrik yang betuldibawahini:A MenjadikanpelajarbiasaberfikirsecarareflektifB Menghasilkan/ melatih/ pelajarmemberikan idea- idea yang konstruktifC Menjadipenilaianlebihsistematikdantersusunmen gikuttahapkebolehanpelajar.D Menjadikanpenilaiansenangdiukurdengansenarai semak.E Menjadikanpenilaianlebihformatif
  • 19. Sebelummembuatrubrik, tentukandulu…. A Tajukpelajaran B Objektifpelajaran C Kaedahpengajaran D Kriteria yang dinilai E Isipelajaran
  • 20. Penilaianrakansebayaialah:A Penentuan,penilaian, pengukurandansukat- sukatsesuatuhasilpembelajaran.B PenilaianFormatifC Pemantauandanpenilaianterhadapdiripelajartent anghasilpembelajarannyadinilaiolehrakansebay aD Susunansukatanpelajaran yang akandipelajaridalamsetahunE Penilaiankendaliansekolah
  • 21. MaklumBalas:A Dibentuksecarakhususuntukmelaksanakankebertangg ungjawaban, penentuan, kedudukan, pengesahanuntukmeningkatkanpembelajaran.B Penilaian yang dirancangsecara formal diakhirpenggal / tahun.C Penilaianinidigunakanuntukmemberigreddankeduduka npelajarD Memerlukanhimpunan data danmaklumatpelajartentangmatlamat P & P yang akandicapainya.E Prosesmendapatkanmaklumatataumenyampaianmakl umatkepadapelajartentangbagaimanamerekamenyele saikantugasandanaktiviti yang diberi.
  • 22. SYABAS!!!!!JAWAPAN ABIS KITA BETUL…..
  • 23. OPS!!!JAWAPAN ABIS KITA SALAH…. CUBA LAGI….
  • 24. Penilaian sintesis Analisis aplikasikefahamanPengetahuan
  • 25. Susunkatakerjadibawahinimengikutdariarasbawah: Aras KATA KERJA A Membincangkan B Menceritakan C Menunjukkan D menjelaskan E Menyebut
  • 26. Jawapan yang betulC E D B A

  ×