Rukun haji by almujaddid1431

1,646 views
1,496 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,646
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
73
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rukun haji by almujaddid1431

 1. 1.
 2. 2. Tayangan Video<br />
 3. 3. RUKUN HAJI<br />PENGERTIAN RUKUN HAJI<br />Beberapaamalandalamibadathaji yang wajibdikerjakan, jikaterlupaatauditinggalkandengansenghajaatautidak, makatidaksahhajinyadantidakbolehdibayardengan dam. Wajibiamenunaikanhajisekalilagipadatahunakandatang.<br />
 4. 4.
 5. 5. 1. NIAT<br />Niatialahwajibkeatasorang yang mengerjakanibadathajiituberniatpadamengerjakanibadathajiketikaberihram.<br />Ihram<br />Maksudperkataan ihram ituialahorang yang mengerjakanhajiatauumrah, ataukeduanyawajibberihramiaitumemakaipakaian ihram denganberniat.<br />
 6. 6. IHRAM LELAKI<br />
 7. 7. <ul><li>Pakaianbiasa yang bolehmenutupseluruhbadankecualimuka, carapakaiannyaialahsepertikaintelkung yang digunakanketikasembahyang.</li></ul>IHRAM PEREMPUAN<br />
 8. 8. CONTOH LAFAZ NIAT HAJI KETIKA IHRAM<br /> <br />نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَهِ تَعَا لىَ<br />Ertinya: <br />Sahajaakumengerjakanhajidanakuberihramdengannyakerana Allah Ta’ala<br /> <br />
 9. 9. 2. WUKUF DI ARAFAH<br /><ul><li>Orang yang telahberihramkerananiatuntukmengerjakanhajiituhadirdibumiArafahsekurang-kurangnyaqadarsatulahzah (sekejapmata) dalamwaktudiantaraselepasdaripadagelincirmatahari yang kesembilanZulhijjahhinggafajarharikesepuluhZulhijjahitu.</li></li></ul><li>BUMI ARAFAH<br />
 10. 10. BUMI ARAFAH<br />
 11. 11.  <br />3. TAWAF<br /><ul><li>Tawafialah</li></ul>mengelilingiKa’bahsebanyaktujuh kali yang dilakukandidalamMasjidilharamdiMekahdimulaidariHajaralAswadmenurutsyarat-syaratnya.<br />
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14. JENIS-JENIS TAWAF ADA 4<br />1. TawafIfadah<br />Tawafrukundidalamibadathajidanumrah.<br />2. TawafQudum<br />TawafselamatdatangkeKa’bah yang dilakukanolehorang yang berihramkeranamenunaikanhajisebelumwukufdiArafah<br />3. Tawaf Wada’<br />Tawafselamattinggal yang dilakukanolehorang yang hendakkeluarmeninggalkanMekah.<br />4. TawafSunat<br />Tawafbiasa yang harusdilakukanpadabila-bilamasa.<br />
 15. 15. Syarat-syaratSahTawaf<br />Ada 9<br />Sucidaripadahadasdannajis<br />Menutupaurat<br />Dikerjakancukuptujuh kali pusingan.<br />DimulaidandisudahidarisudutHajaralAswad<br />DikerjakanTawafitudiluarBaitullah (Ka’bah)<br />Berjalankearahhadapansemasamengerjakanhaji<br />DijadikanBaitullahitupadasebelahkiriorang yang mengerjakanTawaf<br />DikerjakanTawafitudidalammasjid<br />Semuabadanorang yang TawafituberadadiluarBaitullah<br />
 16. 16. 4. SAIE<br />PengertianSaieialahberulangalikdiantara Bukit Safadengan Bukit Marwahsebanyaktujuh kali dengandimulaidaribukitSafadandisudahibukitMarwah.<br />
 17. 17. Cara- carakiraantujuh kali mengerjakanSai’e<br />SAFA<br />MARWAH<br />SATU KALI<br />SAFA<br />DUA KALI<br />MARWAH<br />MARWAH<br />TIGA KALI<br />SAFA<br />MARWAH<br />SAFA<br />EMPAT KALI<br />SAFA<br />MARWAH<br />LIMA KALI<br />MARWAH<br />SAFA<br />ENAM KALI<br />SAFA<br />MARWAH<br />TUJUH KALI<br />
 18. 18. Syarat-syaratsahSai’e<br />ADA <br />3<br />HendaklahSaieitucukuptujuh kali<br />HendaklahSaieitudimulaidaribukitSafadandisudahibukitMarwah<br />HendaklahSaieitudilakukanselepasTawafrukunatautawafQudum.<br />
 19. 19. 5. BERCUKUR ATAU BERGUNTING<br />Bercukuratauberguntingialahmenghilangkantigahelairambutkepaladenganbercukuratauberguntingataudenganapacarasekalipun, danbagiorang yang tidakberambutdikepalanyamakasunatdilalukanpisaupencukurdikepalanya.<br />
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23. 6.TERTIB<br />Tertibialahmengerjakanrukunhajidenganmengikutsusunan yang telahditetapkan :-<br />

×