Speciale uitgave Makelaarscertificering scvm

1,476 views
1,342 views

Published on

Voor U ligt een speciale uitgave van ‘Vastgoed Adviseur’ ter gelegenheid van het feit dat de DNV-Certificeringsregeling Makelaar/Taxateur
o.z. van de Stichting Certificering VBO Makelaars SCVM onder accreditatie is gebracht.

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,476
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Speciale uitgave Makelaarscertificering scvm

 1. 1. [ jaargang 19 speciale editie 2005 ] va k b l a d v o o r m a k e l a a r sDNV-certificeringstrajectvoor makelaars geaccrediteerd!
 2. 2. INHOUD 6 Raad voor Accreditatie De algemeen directeur van de RvA, ir. J.C. van der Poel over de accreditatie. 10 Certificering De ontstaansgeschiedenis van de certificering en de register 14 Voorzitter VBO makelaars/taxateurs onder Joël E. van der Reijd spreekt zijn de loep. vreugde uit. 20 Commissie van Beroep Leden van de Commissie van Beroep staan voor handhaving in de beroepspraktijk. 16 Afnemers taxaties 23 Citogroep Aan het eind van de make- laarsopleiding neemt de Cito- Prominenten uit de financiële groep de examens af. Ook zij wereld over de kwaliteit van de zijn blij met de accreditatie! SCVM-geregistreerde makelaar. 27 Beroepsopleiding Makelaar Goede makelaars/taxateurs ontstaan bij de bron. De oplei- ding tot makelaar van de VBO draagt hier haar steentje aan bij. 24 Waarborgcommissie 28 Permanente Educatie Makelaars/taxateurs houden Voorzitter van de Waarborg- hun kennis actueel door mid- commissie J.P. Kalt geeft, samen del van het PE-traject. met zijn bestuur, zijn mening over de accreditatie. speciale editie 2005 3
 3. 3. VISIE Accreditatie, een mijlpaal……Voor U ligt een speciale uitgave van ‘Vastgoed Adviseur’ ter gelegenheid van het feit dat de DNV-Certificeringsregeling Makelaar/Taxa-teur o.z. van de Stichting Certificering VBO Makelaars SCVM onder accreditatie is gebracht.Accreditatie door de Raad voor Accreditatie is de hoogst mogelijke erkenning die een certificeringsregeling ten deel kan vallen. De certi-ficeringsregeling is de eerste (en tot dusverre enige) regeling in Nederland die onder accreditatie is gebracht. En dat krijg je niet cadeau,zo hebben wij aan den lijve ondervonden. Ruim twee jaar en verschillende audits heeft het geduurd voor het zover was. U kunt zich danook niet voorstellen hoe trots ik hier op ben!Sinds de afschaffing van de beëdiging van makelaars, per 1 maart 2001, is de branche aan de slag gegaan met persoonscertificatie vol-gens Europese Norm EN 45013 (inmiddels ISO 17024). Helaas mocht het toentertijd niet komen tot één branchebrede certificeringsrege-ling. Partijen in de branche konden het onderling niet eens worden over een uniforme kwaliteitsstandaard. Aldus zijn er in het vastgoedtwee certificeringsregelingen ontstaan. Eén via de KEMA (Vastgoedcert) en één via DNV (SCVM). Alhoewel het Register van de SCVM klei-ner is, blijkt het nu toch als eerste te hebben voldaan aan de hoogste kwaliteitseisen, zoals die gesteld worden door de Raad voorAccreditatie.Ondertussen hebben concurrente certificeringsregelingen in de publiciteit de markt wel willen doen geloven dat de certificeringsrege-ling van de SCVM onvoldoende bestaansrecht heeft en derhalve wel binnen afzienbare tijd zal verdwijnen. Welnu geachte lezers, U zultwel begrijpen dat daar, met dit predikaat op zak, geen sprake van is! Verderop in deze Vastgoed Adviseur vindt U nadere uitleg over debetekenis van Certificatie en Accreditatie en het commentaar daarop vanuit diverse invalshoeken. Onder andere de certificerende instel-ling DNV, de RvA, de SCVM en aanbieders en afnemers van makelaarsdiensten geven iedervanuit hun eigen invalshoek commentaar op de behaalde mijlpaal en de betekenis ervanvoor hen. Tezamen geeft een en ander U een compleet beeld van de huidige situatie inde markt.Maar…. na even uitbundig gejuicht te hebben over de behaalde resultaten wordt hetwel tijd om weer met onze beide benen op de grond te landen. Hoe belangrijkaccreditatie onder insiders op de certificatiemarkt en tussen professionals onderlingook is, bij de consument is het een nagenoeg onbekend fenomeen. Ik denk niet dat ereen woonconsument onder de indruk zal zijn als zijn makelaar verklaart ‘gecertifi-ceerd te zijn middels een geaccrediteerd traject’. De woonconsument wil gewoonwaar voor zijn geld. Die wil een vakkundige makelaar die up-to-date is in zijnvak. Dát is waar de makelaars van onze brancheorganisatie voor staan. En alsU zich daarbij aansluit doet U, net als de 850 collega’s die U voorgingen,ongetwijfeld goede zaken!Michiel GoofersSecretaris/ directeur VBO Makelaar speciale editie 2005 5
 4. 4. CERTIFICATIE & ACCREDITATIE GOED GEDAAN VBO MAK Certificering is een onmisbaar instrument voor profilering “Goed gedaan, VBO Makelaars! Het getuigt de instelling de competentie heeft om de om een nieuw competentiegebied. Dat stel- van lef dat deze beroepsgroep, die zelf im- beroepsgroep volgens de certificatie-eisen de ook aan onze Raad geheel nieuwe eisen: mers een vertrouwenstaak heeft, de keuze te beoordelen. In het geval van het DNV- wij hebben immers de plicht om zelfstan- heeft gemaakt voor toetsing door derden. En certificatieschema voor makelaars en taxa- dig onderzoek te doen naar de competentie ook lof voor Det Norske Veritas (DNV), dat teurs ging het zowel voor DNV als de RvA van de certificeerder voor deze branche.” zich verplicht deze geaccrediteerde certifice- ringsregeling regelmatig te laten toetsen. Het is niet eenvoudig geweest om tot dit fraaie resultaat te komen, maar we mogen nu concluderen dat er een certificeringsrege- ling is die aan alle eisen voor accreditatie vol- doet: competentie, onafhankelijkheid en on- partijdigheid. Het certificaat staat voor her- kenbare kwaliteit, en daarmee is iedereen ge- diend.” Dat is de visie van ir. J.C. van der Poel, direc- teur van de Raad voor Accreditatie. Over cer- tificering zegt hij: “Het is uiteindelijk de markt die bepaalt of men behoefte heeft aan een certificaat. Als dat het geval is, moet het certificaat een bewijs zijn dat (in dit geval) de makelaar of taxateur voldoet aan alle gestelde eisen. Het moet immers een document zijn dat vertrouwen geeft.Tekst: C. Peters – Foto’s: R. Drent, H. van Raamsdonk De eisen voor het behalen van het certifi- caat worden opgesteld door deskundigen uit het ‘veld’, en het resultaat is een norma- tief document en een certificatieschema dat toetsbare normen bevat. Wanneer de certificerende instelling het certificatie- schema vervolgens aanmeldt voor accre- ditatie door de Raad voor Accreditatie, wordt een beoordeling uitgevoerd waarbij onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de certificeerder belangrijke aspecten zijn. Wij bekijken ook in hoeverre de certificeren- ir. J.C. van der Poel, directeur van de Raad voor Accreditatie 6 speciale editie 2005
 5. 5. KELAARS! “Het is uiteindelijk de markt die bepaalt of men behoefte heeft aan een certificaat” K. Morsman Aan alle eisen voldaan om zich te profileren. gewenste kwaliteit leveren. De VBO en de Kees Morsman is manager Personnel Certi- De eerste stap was het instellen van een andere leden waren het met die stelling fication bij DNV. Hij zegt: “Certificeren is Stuurgroep Certificering Makelaars (SCM) niet eens: de lat voor instroming mocht niet meten op basis van een transparante en ge- in juli 1999. In die stuurgroep waren nog absurd hoog worden gelegd. Een breuk was accepteerde norm. Voor het certificeren van alle drie de makelaarsorganisaties verte- het gevolg. Snelle actie was geboden om personen geldt dat de persoon die gecertifi- genwoordigd. De opdracht was duidelijk: alsnog tot certificering te komen, dus ging ceerd wordt, voldoet aan de eisen van vak- ‘Ontwikkel een certificeringsregeling die in oktober de DNV-Waarborgcommissie van bekwaamheid: kennis, kunde, ervaring en breed door de branche wordt gedragen’. start. De Stichting Certificering VBO Make- gedrag. Daarvan krijgt hij of zij een schrifte- Nog geen anderhalf jaar later werd de eind- laars (SCVM) werd opgericht met de Haag- lijk, erkend bewijs, het certificaat. Voor de rapportage van de SCM overhandigd aan se notaris mr. W.W. van ’t Hoff als voorzitter. SCVM heeft DNV een certificatieschema toenmalig minister van Economische Zaken Oud-directeur van de Rijnlandsche Hypo- voor de Makelaar/Taxateur o.z. ontwikkeld. mevrouw A. Jorritsma-Lebbink. theekbank de heer J. Kalt werd voorzitter De vakinhoudelijke kennis kwam van ver- van de Waarborgcommissie, waarin naast tegenwoordigers van VBO Makelaar, die De breuk de VBO een groot aantal deskundigen uit samen met marktpartijen de Waarborg- Voorzitter Van Klaveren was optimistisch: diverse disciplines en branches waren ver- commissie vormden. Samen hebben zij de “Er is nu een transparante regeling die tegenwoordigd. De uitstekende samenwer- eisen bepaald waaraan de makelaar die wil openstaat voor eenieder die zich wil onder- king resulteerde in een sluitende certifice- worden gecertificeerd, moet voldoen.” werpen aan de geformuleerde criteria”. De ringsregeling: de eerste certificaten werden DNV is een internationaal werkend certifi- landelijke Waarborgcommissie kreeg een in maart 2002 uitgereikt. ceringsbureau, dat veel ervaring heeft met belangrijke rol in het bepalen van de eind- Het register staat open voor alle DNV-Ge- persoonscertificering in tal van branches. termen; de eisen waaraan de makelaar zou certificeerde Register-Makelaar/Taxateurs De terugtredende overheid, die marktwer- moeten voldoen. En in de Waarborgcom- o.z., en al snel meldden zich behalve VBO-le- king hoog in het vaandel heeft staan, ver- missie ging het fout: de NVM en in haar den ook leden van de andere organisaties. groot de aandacht voor en de toepassing kielzog de LMV zetten de hakken in het Overigens: in feite is voor elke beroepsbeoe- van persoonscertificatie. Zo ook voor de be- zand en eisten in april 2001 dat VBO Make- fenaar de inschrijving ‘tijdelijk’. Uitgangs- roepsgroep Makelaar-Taxateur biedt certifi- laar de NVM-regeling zou overnemen. Naar punt van certificering is immers dat kennis, cering een nieuw, waardevol instrument hun mening kon immers alleen de NVM de kunde, ervaring en gedrag periodiek ge- speciale editie 2005 7
 6. 6. CERTIFICATIE & ACCREDITATIEtoetst worden. Met de hertoetsing kan ie- voor Accreditatie op basis van een wereld-dereen aantonen dat hij of zij nog steeds wijd geldende accreditatienorm. Na tweeaan de eindtermen voldoet. jaar en diverse audits werd de accreditatie tenslotte verkregen.Certificering, hercertificering en De Stichting Raad voor Accreditatie is opge-profilering richt als toezichthouder op instellingen inWie in het register wil worden opgenomen de publieke en private sector die conformi-als DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/- teit beoordelen van producten, vakbe- wel verantwoording afleggen over zijn acti-Taxateur o.z. doet er goed aan een opleiding kwaamheid, kwaliteitssystemen, werkpro- viteiten aan de overheid.tot makelaar te hebben gevolgd. De Be-roepsopleiding Makelaars (BOM) is een uit- Frequente toetsingstekende mogelijkheid, maar ook andere Over de accreditatie van het certificatie-diploma’s van makelaarsopleidingen wor- “Het kabinet werkt schema voor de DNV-Gecertificeerd Regis-den geaccepteerd. Na de theorie-examens exclusief met de RvA ter-Makelaar/taxateur o.z. zegt de RvA-di-volgt een praktijkproef waarbij de kandi- recteur: “Deze kwestie lag uiterst gevoelig,daat zijn vaardigheden in het taxeren en als organisatie die gezien het feit dat de Raad waakt voor do-bemiddelen moet aantonen. Als hij ook keurmerkverleners keurt” minantie van een der marktpartijen. We ei-daarvoor geslaagd is, kan hij zich voor certi- sen betrokkenheid van alle belanghebben-ficatie melden bij DNV. Wanneer de nodige den, en ook dat was geen eenvoudige zaakformaliteiten zijn vervuld, ontvangt de ma- omdat enkele marktpartijen zich niet wil-kelaar/taxateur het officiële certificaat. cessen, testen en meetinstrumentaria. Op den binden aan de regeling: zij wilden abso-Vervolgens treedt een traject van Perma- verzoek kan de RvA een certificatie-instel- luut hun onpartijdigheid bewaren. Er wasnente Educatie in werking, dat verplicht ge- ling op basis van Europese of mondiale ac- echter wel voldoende inbreng van alle rele-volgd moet worden door de DNV-Gecertifi- creditatienormen beoordelen. Wanneer vante partijen, en dat heeft nu geleid tot deceerde Register-Makelaar/Taxateurs o.z.. Na daar aantoonbaar aan wordt voldaan, kan accreditatie van DNV voor dit certificatie-vijf jaar moeten voldoende punten zijn be- de accreditatie worden verleend. Bovendien schema. De accreditatie is vier jaar geldig,haald om opnieuw voor het certificaat in werkt de RvA samen met zusterorganisa- maar wordt eenmaal per jaar getoetst.aanmerking te komen. ties in Europa en daarbuiten aan het gelijk- Daarbij wordt uitvoerig gecontroleerd ofMorsman: “Certificering vormt in onze tijd schakelen van de toepassing van accredita- men nog op het goede spoor zit. De conti-een onmisbaar instrument voor profilering. tienormen in internationaal verband. Zo nuïteit moet immers ook gewaarborgd zijn:De consument vraagt om duidelijkheid en worden handelsbelemmeringen weggeno- alle betrokkenen moeten erop kunnen ver-wil zekerheid hebben omtrent de kwaliteit men. DNV is geaccrediteerd door de RvA, en trouwen dat het certificaat de inhoud heeftvan product- en dienstenaanbieders. Dat dat betekent dat er een gerechtvaardigd die het pretendeert te hebben.”geldt ook voor makelaars en taxateurs: zij vertrouwen bestaat dat de organisatie des-kunnen nu bewijzen dat de klant te maken kundig, onafhankelijk en onpartijdig invul-heeft met een betrouwbare bemiddelaar. ling geeft aan haar certificeringsactivitei-Immers: wie zich niet houdt aan de normen ten. Desondanks worden bij elk nieuw certi-die door de beroepsgroep en de ‘markt’ wor- ficatieschema dat de organisatie ontwik-den bepaald, is het certificaat snel kwijt.” kelt, de punten onpartijdigheid, competen- “Certificering vormt tie en toetsbaarheid specifiek beoordeeld tegenwoordig eenRaad voor Accreditatie door de Raad.Een certificeringsregeling optuigen is een Het kabinet werkt exclusief met de RvA als onmisbaar instrumentlang en intensief proces, dat naar de me- organisatie die keurmerkverleners keurt: de voor profilering”ning van de SCVM-betrokkenen pas zou zijn overheid wil op deze manier versnipperingafgerond met de accreditatie door de Raad van het toezicht voorkomen. De Raad moet speciale editie 2005 9
 7. 7. ACCREDITATIE DNV-certificatietraj voor makelaars/tax geaccrediteerd! De eed als kwaliteitskeurmerk? overheidsbeleid dat streeft naar een vrije toir, transparant en voor iedereen toegan- In het kader van het project Marktwerking, mededinging in een transparante en voor kelijk is. Deregulering en Wetgevingskwaliteit iedereen toegankelijke markt. Om tot een branchebrede certificeringsre- (MDW) heeft de Rijksoverheid op 1 maart geling te komen is vervolgens een Waar- 2001 de wettelijk geregelde vakbekwaam- Afschaffing van de wettelijke beëdiging van borgcommissie opgericht, waarin naast de heid en beëdiging van makelaars en taxa- makelaars moest echter niet leiden tot NVM, LMV, VBO en de Vereniging Eigen teurs in onroerende zaken afgeschaft. Het ‘wild-west’ in de makelaardij. Een advies- Huis, ook de Nationale Hypotheek Garantie, kabinet heeft hiertoe besloten om onder commissie had de regering daarom geadvi- de Koninklijke Notariële Beroepsorganisa- andere vrije marktwerking, kwaliteitsbor- seerd om, in plaats van de beëdiging, per- tie, VNO-NCW, MKB Nederland en geldver- ging en transparantie in de markt te bevor- soonscertificering te introduceren volgens strekkende instellingen (het Contactorgaan deren. EN 45013 (inmiddels ISO 17024). Hypothecair Financiers) zitting hadden. Uit onderzoek bleek immers onder andere Op enig moment bestond er in de Waar- dat de (kwaliteit van) diensten van beëdig- borgcommissie consensus over de kwali- de makelaars niet onderdeden voor die van “Afschaffing van wettelijke teitseisen waaraan de gecertificeerde ma- hun niet-beëdigde collega’s. De éénmalige beëdiging moest niet kelaars moesten voldoen. Alleen de NVM en proeve van bekwaamheid was slechts een de LMV konden zich in dit compromis niet leiden tot ‘wild-west’ momentopname, waarmee bovendien de vinden waardoor de Waarborgcommissie markt werd afgeschermd voor nieuwe toe- in de makelaardij” tot de conclusie kwam dat een branche- treders. Er was dus geen enkele reden voor brede certificeringsregeling op dat moment de overheid om een wettelijke bescherming niet haalbaar bleek te zijn. De VBO heeft voor makelaars in stand te houden. Een certificeringsregeling voor makelaars, vervolgens op eigen initiatief de certifice- in plaats van de beëdiging, opgesteld door ringsregeling, zoals besproken in de Waar-Tekst: J. van Schie Afgezien daarvan plaatste de wettelijke de marktpartijen zelf, biedt de afnemers borgcommissie, tot uitvoering gebracht in beëdiging van makelaars deze beroeps- van makelaars- en taxateursdiensten na- samenwerking met certificerende instel- groep op een onredelijke manier in een be- melijk wél een objectieve kwaliteitswaar- ling Det Norske Veritas (DNV). NVM en LMV voordeelde positie ten opzichte van de niet- borg. Certificering kenmerkt immers een kwamen eveneens met een eigen certifice- beëdigde collegae. Dit strookte niet met het traject dat onafhankelijk, non-discrimina- ringsregeling via KEMA. 10 speciale editie 2005
 8. 8. ectxateurs Certificeren is meten Ter voorbereiding op Sinds maart 2002 bestaat de mogelijkheid deze praktijktoetsen voor makelaars/taxateurs om zich, conform wordt de makelaar/- de ISO 17024 norm, te certificeren door Det taxateur de mogelijk- Norske Veritas (DNV), de grootste persoons- heid geboden om deel certificeerder van Europa. te nemen aan de prak- tijkopleiding, die lan- Om in aanmerking te komen voor het ver- delijk wordt aangeboden door het oplei- drie onderdelen van de praktijkproef met krijgen van het persoonscertificaat dient de dingsinstituut Beroepsopleiding Makelaars goed gevolg af te leggen én aan kan tonen makelaar/ taxateur aantoonbaar te vol- BV. dat hij/zij praktiserend makelaar/taxateur doen aan de actuele eisen met betrekking De examens staan onder toezicht van DNV is, zal de certificerende instelling overgaan tot kennis, inzicht, vaardigheden en be- en zijn uitbesteed aan de Citogroep, een tot het verstrekken van het persoonscertifi- roepshouding, zoals vastgelegd in het ‘be- toonaangevende organisatie op het gebied caat. Door het behalen van dit certificaat is roepscompetentieprofiel voor makelaar/ de makelaar/taxateur bevoegd om te taxe- taxateur onroerende zaken’. ren voor alle geldverstrekkers. Een onafhankelijke Waarborgcommissie, waarin vertegenwoordigers zitten uit de “De certificeringsregeling Van certificatie naar registratie makelaars- en taxateurbranche, afnemers beoogt kwaliteit Teneinde de door DNV gecertificeerde ma- van makelaars- en taxateurdiensten en ex- van nu en later te kelaars/ taxateurs gemakkelijk te kunnen terne deskundigen, houdt toezicht op het herkennen, staan zij ingeschreven in het re- certificeringtraject. waarborgen” gister van de Stichting Certificering VBO Makelaars (SCVM). Naast een keurmerk De makelaar/taxateur moet minimaal in voor de consument, biedt dit register aan het bezit zijn van het theoriediploma make- van het valide meten van (leer)prestaties en financiële instellingen de zekerheid dat de laardij om zich aan te kunnen melden voor onder andere bekend van de examens voor geregistreerde beroepsbeoefenaar gekwali- de praktijktoetsen ‘taxeren woonhuis, taxe- het middelbaar onderwijs. ficeerd is en tegen beroepsaansprakelijk- ren woon-winkel/woon-praktijkpand en be- heid is verzekerd. Geregistreerde make- middelen’. Als de makelaar/taxateur erin slaagt om de laars/taxateurs dienen zich bovendien te speciale editie 2005 11
 9. 9. ACCREDITATIE conformeren aan de ‘Gedragscode van de voor makelaars/taxateurs op basis van SCVM’. Overtreding van de bepalingen in Europese normen beoordeeld. Na uitvoe- deze Gedragscode kan tot verwijdering uit rige bestudering van het certificatieschema “Alle geruchten over het register leiden. en een aantal audits zijn de deskundigen de levensvatbaarheid van de RvA tot de overtuiging gekomen dat van het SCVM-register Hercertificatie het certificatieschema aan de hoge kwali- DNV houdt toezicht op de handhaving van teitseisen van de Raad voldoet. Dit betekent zijn met deze accreditatie de in het certificatieschema geformuleerde dat het certificatieschema voor make- van de baan” kwaliteitscriteria. Gecertificeerde make- laars/taxateurs van DNV thans het enige in laars moeten regelmatig aantonen nog al- zijn soort is dat onder accreditatie van de tijd over de nodige kennis, kunde en erva- RvA, het hoogste kwaliteitsborgende or- de certificerende instelling voor een agrari- ring te beschikken. Alleen op die manier gaan dat Nederland op dit gebied rijk is, is sche inpassingsregeling. kunnen zij hun certificaat en de inschrijving gebracht. in het SCVM-register behouden. Na beoordeling door DNV zal het certificaat Het DNV-certificaat heeft een geldigheids- Van acceptatie naar appreciatie worden verstrekt, waarmee de makelaar duur van vijf jaar. Om na 5 jaar voor her- De Vereniging Bemiddeling Onroerend zich vervolgens kan laten registreren in de certificatie in aanmerking te komen dient Goed is uiteraard zeer trots op de apprecia- Agrarische Kamer van het SCVM-register. tie van de Raad voor Accreditatie voor het DNV-certificeringstraject van makelaars/- Voor gediplomeerde agrarische makelaars, “Certificering beoogt niet taxateurs. Deze makelaars – ingeschreven die niet in aanmerking komen voor de in- alleen de kwaliteit van in het register van de SCVM – mogen, als passingsregeling, bestaat de mogelijkheid enige in Nederland, vanaf heden het ac- zich aan te melden voor het praktijkexa- dit moment, maar ook creditatiestempel gebruiken en dat wordt men, dat uiteraard eveneens onder toezicht op langere termijn als een bijzonder grote eer ervaren. van DNV staat. Bij voldoende resultaat, kun- te waarborgen” nen ook deze agrarische makelaars een cer- VBO Makelaar is zeer verheugd over het tificaat van DNV tegemoet zien. feit dat DNV is geaccrediteerd voor het cer- de makelaar/taxateur het door de Waar- tificeringsschema. VBO-secretaris Michiel Inpassingsregeling NRVT geregistreerden borgcommissie vastgestelde Permanente Goofers: “Ik werd in het recente verleden Het SCVM-bestuur is herhaalde malen door Educatie traject te volgen. De makelaar/- meer dan eens geconfronteerd met geruch- geregistreerde NRVT-taxateurs benaderd taxateur dient jaarlijks deel te nemen aan ten over de levensvatbaarheid van het om toelating. De Waarborgcommissie, het deze opscholingsbijeenkomsten onder an- SCVM-register, maar zoals wij altijd hebben orgaan dat toezicht houdt op het certifica- dere met als doel het actueel houden van aangegeven, staat de continuïteit van dit tieschema voor makelaars/taxateurs, heeft zijn of haar kennis. De certificeringregeling register niet ter discussie. En de verkregen hierop vervolgens besloten om de inpas- beoogt immers niet alleen de kwaliteit van accreditatie bewijst eens te meer dat daar singsregeling voor hen open te stellen. dit moment te waarborgen, maar ook de ook geen enkele aanleiding voor is!” Dit houdt in dat praktiserende taxateurs kwaliteit op langere termijn! zich dit voorjaar kunnen aanmelden voor Uitbreiding certificatieschema deelname aan de drie praktijktoetsen, taxe- Accreditatie; de kroon op het werk! Dit voorjaar wordt het certificatieschema ren woonpand, taxeren woon-praktijk/ De Stichting Raad voor Accreditatie (RvA) is voor makelaars/taxateurs uitgebreid met woon-winkelpand en bemiddelen, welke opgericht als toezichthouder op instellin- het gespecialiseerde schema voor agrari- door de Citogroep zullen worden afgeno- gen in de publieke en private sector die de sche makelaars/taxateurs en in een later men.Ter voorbereiding op deze praktijktoet- kwaliteit beoordelen van onder andere stadium zal ook het schema voor de be- sen zal de Beroepsopleiding Makelaars een vakbekwaamheid, kwaliteitssystemen en drijfsmatige makelaars/taxateurs volgen. praktijkgerichte examentraining aanbieden werkprocessen. De RvA draagt hierdoor bij voor elke belangstellende NRVT geregis- aan het kwaliteitsimago van Nederland. Agrarische makelaars/taxateurs, die vol- treerde. doen aan de kennis- en ervaringseisen, zo- Op verzoek van certificerende instelling als vastgesteld door de Waarborgcommis- DNV heeft de RvA het certificeringstraject sie, kunnen zich binnenkort aanmelden bij12 speciale editie 2005
 10. 10. SCVM SCVM ERG BLIJ MET WAARDERING “We wisten dat ons certificatieschema goed in elkaar zat” “Deze accreditatie is een waardevolle stem- ring bied je een waarborg aan het beroep pel van goedkeuring”, aldus mr. Wim van t van makelaar. Daar is terecht behoefte aan”, “SCVM is een groot Hoff, notaris te Den Haag en voorzitter van aldus Van t Hoff. de Stichting Certificering VBO Makelaars voorstander van (SCVM). “We wisten dat ons certificatie- Groot voorstander van kwaliteitswaarborging” schema goed in elkaar zat, desalniettemin kwaliteitswaarborging kostte het nog bijzonder veel inzet en tijd “Ja, certificering is zeer belangrijk als kwali- om dit stempel te verkrijgen. Het is alsof je teitswaarborg”, knikt Fred Schuurs, be- maar niet iedereen wordt geaccrediteerd. al uitstekend kunt autorijden, alle examens stuurslid SCVM, tevens directeur van VvE Dit is een belangrijke blijk van waardering”. succesvol hebt afgelegd, en nu eindelijk dat Belang, de belangenorganisatie voor appar- Huisman verklaart de registratie in praktijk: roze documentje in je handen hebt.” Voor- tementseigenaren. “We hebben zelf – in sa- “Wanneer een makelaar zich aanmeldt con- zitter Van t Hoff verwacht dat met name de menwerking met andere partners – recent troleren wij allereerst of hij aan alle eisen instanties die gebruikmaken van make- drie certificaten ontwikkeld, waaronder het voldoet:‘Is hij daadwerkelijk in het bezit van laarsdiensten, zoals banken en hypo- certificaat voor professionele VvE-beheer- een certificaat?’ en ‘Heeft hij een beroeps- theekverstrekkers, de accreditatie op waar- ders. Dat geeft al aan dat we een groot aansprakelijkheidsverzekering?’ Inschrijving de weten te schatten. Bovendien zullen voorstander zijn van kwaliteitswaarbor- in het register vergt verder legitimatie en consumentenorganisaties als Vereniging ging. VBO Makelaars en VvE Belang werken een gemeentelijke verklaring omtrent het Eigen Huis en de Consumentenbond er al lange tijd uitstekend samen, en ik ben blij gedrag. Tevens moet de gedragscode SCVM groot belang aan hechten. “Met certifice- dat ik mijn medewerking heb kunnen leve- worden onderschreven. Op die manier bied ren aan de totstandkoming van deze uitste- je zekerheid aan de buitenwacht. Iedereen kende certificeringsregeling. De materie kan het register raadplegen via de website was vaak behoorlijk weerbarstig, maar het www.scvm.nl.” resultaat mag er zijn. Ook voor de apparte- mentenmarkt is de accreditatie van de Ooit één landelijke organisatie SCVM-certificeringsregeling een goede Inmiddels staan zo’n 770 makelaars geregi- zaak.” streerd, waarvan ruim 600 VBO-makelaars. Meer dan 150 makelaars die niet zijn aange- Je biedt zekerheid aan de buitenwacht sloten bij de VBO hebben ook gekozen voor De SCVM wil nieuwe makelaars voorzien in de SCVM-certificering. SCVM-voorzitter Van alle behoeften die nodig zijn om goed te t Hoff: “Dat aantal gaat na deze accredita- functioneren. Daartoe heeft de Waarborg- tie ongetwijfeld toenemen. Helaas bestaanTekst: A. Huijbrechts – Foto: H. van Raamsdonk commissie, ‘het hart van de stichting’ aldus er nog steeds twee registers naast elkaar en Van t Hoff, het DNV-certificatietraject ont- twee opleidingstrajecten. De verschillen wikkeld met o.a. normen en een op- tussen deze twee zullen in de toekomst leidingstraject. Het secretariaat van waarschijnlijk afnemen, aangezien de bran- de SCVM is ondergebracht bij een che en de markt zijn gediend bij eenduidig- onafhankelijk bureau, waar secreta- heid. Het is derhalve mijn hoop dat er ooit ris mr. Roland Huisman het register één landelijke organisatie komt voor de cer- beheert. Huisman: “Iedereen kan tificering van makelaars.” een certificatieschema verzinnen, Van ‘t Hoff:“Met certificering bied je een waarborg aan het beroep van makelaar” speciale editie 2005 13
 11. 11. ACTUEEL VBO Makelaars-voorzitte “We verwachten binnenkort het duizendste lid in te schrijven”14 speciale editie 2005
 12. 12. er Joël van der Reijd: “Het is nu voor iedereen duidelijk dat gecertificeerde VBO-makelaars voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen” De Stichting Certificering VBO Makelaars kelaars een plaats kunnen krijgen in een ge- dienstverlening moet garanderen. In dit ge- beschikt over het eerste en enige certifica- zamenlijk register. Dat zou vanzelfsprekend val is die kwaliteit inderdaad gegarandeerd. tietraject dat geaccrediteerd is door de ook in het voordeel zijn geweest van al die De Raad voor Accreditatie is bijzonder Raad voor Accreditatie. Een lang en inten- branchegenoten die nu niet de mogelijk- streng in het beoordelen van de certifice- sief proces is daarmee tot een succesvol heid hebben om een certificaat te verwer- ringsregeling. De consument, maar ook de einde gebracht. Ook voor Joël van der Reijd, ven waarop het logo van de Raad voor Ac- banken, verzekeraars en andere betrokke- voorzitter van VBO Makelaars, is dat een creditatie prijkt. Zeker in de huidige con- nen weten zeker dat de makelaars die bij reden voor tevredenheid. Echter: ondanks junctuur is iedereen gediend met samen- ons geregistreerd zijn, uitvoerig zijn ge- het behaalde succes kijkt de voorzitter met werking.” toetst volgens objectieve normen. Een extra gemengde gevoelens terug op de voorbije zekerheid dus, die alleen DNV-Gecertificeer- periode. ‘Vastgoed Adviseur’ vroeg hem Certificering en accreditatie zijn geen een- de Register-Makelaar/Taxateurs o.z. kunnen naar de reden van dat ‘dubbele’ gevoel. Is er voudige zaak. Is het, gezien het bovenstaan- bieden. VBO Makelaars biedt haar leden niet alle reden tot juichen? de, naar uw mening allemaal wel de moeite daarmee veel meer voor weinig geld, en dat waard geweest? zien steeds meer vakgenoten in. De groei Van der Reijd:“Natuurlijk zijn we blij met dit “Het was inderdaad soms een moeizaam van het ledenaantal heeft ook alles te ma- resultaat, zeker als je terugkijkt naar het proces, maar ik ben wel degelijk van mening ken met het feit dat wij door onze marke- nog zeer recente verleden. De afschaffing dat het de moeite waard is geweest. Wij tingstrategie een aantrekkelijke marktpartij van de beëdiging en titelbescherming van hebben bewezen de kwaliteit te leveren die vormen, die een sterke positie inneemt als makelaars was pas vijf jaar geleden een feit. we altijd hebben gepretendeerd te hebben. het gaat om belangenbehartiging van de VBO-makelaars waren tot voor kort mis- Zelf waren we daarvan natuurlijk altijd al leden. Kortom: de toekomst ziet er zonnig kend, de erkenning dat ze deskundige en van overtuigd; nu is het voor iedereen dui- uit!” betrouwbare makelaars zijn, werd hun door delijk. Onze concurrenten beweerden tot branchegenoten misgund, en hun kwalifi- voor kort nog dat het SCVM-register geen catie werd zelfs ontkend. Nu is duidelijk dat lang leven beschoren zou zijn. Ik denk dat VBO-makelaars voldoen aan de strengste het nu zonneklaar is dat ons register een kwaliteitscriteria. Daar zijn we blij om en succesvol initiatief is. Dat blijkt ook wel uit natuurlijk zijn we er ook trots op. de groei van het aantal DNV-Gecertificeer- de Register-Makelaar/Taxateurs o.z. én uit Maar dat is niet alles. Ik ben – net als de vele de groei van VBO Makelaars; we verwach- betrokkenen die in deze uitgave aan het ten binnenkort het duizendste lid te kun- woord komen – natuurlijk ook niet gelukkig nen inschrijven.” met het feit dat er nu twee certificeringsre- gelingen naast elkaar bestaan (alhoewel Wat betekent dit succes nu eigenlijk voor de dat ook wel weer heel Nederlands is). Als de consument? En voor de aangesloten make- andere makelaarsverenigingen bereid wa- laars? ren geweest tot samenwerking, en VBO “Certificatie is een betrekkelijk nieuw feno- Makelaars in 2001 ook hun plaats in de meen, dat – in het geval van makelaarscer- markt hadden gegund, hadden nu alle ma- tificering – de consument kwaliteit van speciale editie 2005 15
 13. 13. REACTIES UIT DE FINANCIËLE WERELD FINANCIËLE WERELD VERHE Ing. H.C. Verkerk, senior pro- jectleider van het ministerie van Economische Zaken: “De consument is nu in staat een goede keuze te maken” “De wettelijke titelbescherming van make- laars wordt afgeschaft. Ook de beëdiging van makelaars wordt beëindigd. Een brede certi- ficeringsregeling en een onafhankelijke ge- schillencommissie moeten hun plaats inne- men. Hierdoor zal de marktdoorzichtigheid voor de consument worden vergroot, kan de kwaliteitsborging voor de consument wor- den verbeterd en vervalt de segmentering op de markt tussen makelaars, bemiddelaars en taxateurs.” Dat schreven in april 1998 de toenmalige ministers Wijers (Economische Zaken) en Sorgdrager (Justitie) in de brief waarin ze hun standpunt geven over de MDW-werk- K.J.R. Schiffer, directeur Nationale Hypotheek Garantie: groep. Die had te kennen gegeven dat een “De waarborgen kunnen mij niet hoog genoeg zijn” eenmalige toets op deskundigheid weinig waarde had. De marktbrede certificerings- “Ik wil VBO Makelaars, de SCVM en DNV van prijs op neutraal te blijven en op afstand te regeling werd in de brief genoemd als bij- harte feliciteren met dit mooie resultaat. blijven. Dat neemt niet weg dat we altijd zonder belangrijk, evenals de regelmatige Het is goed voor alle partijen die betrokken graag bereid zijn om onze mening en advies toetsing van deskundigheid en kwaliteit. zijn bij het eigenwoningbezit: voor het te geven. En natuurlijk hadden ook wij Op 1 januari 2001 was het zo ver: titel en Waarborgfonds, de geldgevers en natuurlijk graag gezien dat er één certificeringsrege- beëdiging van makelaars waren verleden vooral voor de consument.” ling tot stand was gekomen.” tijd. Dat is de mening van K.J.R. Schiffer, direc- NHG accepteert de taxaties van alle gecer- “Vanzelfsprekend heeft certificering een teur van het Waarborgfonds Eigen Wonin- tificeerde makelaars/taxateurs. Echter: on- duidelijke meerwaarde voor de consument,Tekst: C. Peters – Foto’s R. Drent, S. Rentmeester/FMAX gen, uitvoerder van de Nationale Hypotheek der voorbehoud dat de minister van VROM zegt Verkerk. “Dat is indertijd ook al gecon- Garantie. “Certificering heeft voor ons een akkoord gaat, geldt die acceptatie vanaf 1 ja- stateerd toen de commissie-Brokx de mo- duidelijke meerwaarde. De kwaliteit van de nuari 2006 niet meer voor degenen die in- gelijkheden voor een certificatieregeling taxatie is net zo belangrijk als het inkomen geschreven zijn in het register van de NRVT. binnen de makelaarsbranche onderzocht. van de woningkoper en zijn kredietwaardig- Schiffer:“Ik wil hiermee duidelijk maken dat Mr. G.Ph. Brokx had daarvoor opdracht van heid, want het borgstellingsrisico wordt wij absolute kwaliteit willen. We gaan al- het kabinet gekregen (voor degenen die de daardoor natuurlijk in belangrijke mate be- leen voor het beste.” historie niet direct paraat hebben: MDW perkt. Dat houdt in dat de waarborgen wat staat voor Marktwerking, Deregulering en mij betreft niet hoog genoeg zijn. De SCVM Wetgevingskwaliteit). Hij adviseerde de is erin geslaagd om deze waarborgen op vakbekwaamheid van makelaars, taxateurs “Vanaf 1 januari 2006 basis van objectieve criteria te realiseren, en en bemiddelaars te borgen door persoons- dat is een zeer verheugende zaak. worden taxaties van certificering, die moest plaatsvinden door Nationale Hypotheek Garantie heeft een degenen die ingeschreven instellingen die onder toezicht staan van de onafhankelijke positie tussen de diverse Raad voor Accreditatie. Toen al was immers partijen en tussen markt en overheid. Daar- zijn in het NRVT-register duidelijk dat een transparante markt be- om wil ik me ook niet committeren aan één niet meer geaccepteerd” hoefte zou hebben aan het zichtbaar ma- van de partijen”, zegt Schiffer.“Wij stellen er ken van kwaliteit. De consument moest een 16 speciale editie 2005
 14. 14. EUGD OVER ACCREDITATIE! mogelijkheid hebben om de diverse aanbieders te onderscheiden, delijkheid en transparantie op de vastgoedmarkt. zodat hij de juiste keuze kon maken.” Dat neemt niet weg dat ik met de situatie zoals die zich nu voordoet, en waarin we dus te maken hebben met twee certificeringsregelin- Voorstander van kwaliteitsborging gen, ook goed kan leven. Ik vind certificering een absolute meer- Verkerk is niet gelukkig met het feit dat er nu twee certificatiesyste- waarde hebben voor de consument. Makelaars en taxateurs zien dat men naast elkaar bestaan. “Certificatie is nu eenmaal bedoeld voor ook in, want het aantal beroepsbeoefenaren dat zich heeft aange- kwaliteitsborging én om de consument duidelijkheid te geven. Bij meld voor certificering, is sterk toegenomen. beide kwalificatiesystemen gaat het om de kwalificatie voor een- Overigens, aan het bestaan van twee certificeringsregelingen is wel- zelfde type dienstverlener. Nu zal de consument zich dus weer af- licht ook nog een positief aspect verbonden: beide organisaties zul- vragen of er onderscheid is tussen de verschillende systemen en len elkaar scherp in de gaten houden en proberen elkaar te overtref- waaruit dat verschil dan wel bestaat. In het voorstel van Brokx was fen. Dat is ook in het belang van de consument.” ook nadrukkelijk sprake van een gezamenlijke stuurgroep (die goed Over de accreditatie zegt Van Loon:“Natuurlijk is die met name inte- werk heeft geleverd) en van een branchebrede certificeringsrege- ressant voor degenen die beroepsmatig bij de vastgoedmarkt be- ling. Die is er dus niet gekomen, maar verder zijn de voorstellen van trokken zijn: banken, verzekeraars en dergelijke. Voor de consument de commissie-Brokx voor een groot deel werkelijkheid geworden: heeft de accreditatie – in tegenstelling tot de certificering zélf – toetsing van vakbekwaamheid van degene die het certificaat wil be- geen duidelijke meerwaarde. Desondanks is een hartelijke felicitatie halen, het openbare register (waarvan er nu dus ook twee zijn) en de absoluut op zijn plaats: VBO Makelaars c.q. de SCVM is erin geslaagd periodieke hertoetsingen. Ondanks dat constateer ik dat certifice- om als betrekkelijk klein register deze accreditatie, de hoogste ring op zich duidelijkheid biedt. Het MDW-project is beëindigd, maar erkenning van een certificeringstraject, voor elkaar te krijgen. Dat marktwerking en deregulering kom je tegen bij herijkingsoperaties toont aan dat men serieus stuurt op kwaliteit, en dat de organisatie bij verschillende departementen. De trend is onder andere gezet in haar zaakjes uitstekend voor elkaar heeft.” de makelaarssector. Natuurlijk zijn wij bij het ministerie van Economische Zaken een groot voorstander van kwaliteitsborging, zeker als het gaat om dienstverlening op de vastgoedmarkt. Het gaat immers om zeer grote bedragen, en de consument heeft vrijwel altijd een grote ken- nisachterstand. Dat betekent dus dat hij grote risico’s loopt, en daar- om huurt hij deskundigheid in om hem te helpen bij de transacties. Een gecertificeerd makelaar/taxateur toont door zijn certificaat aan dat hij zijn werk naar behoren doet, zodat de consument kan kiezen tussen een dienstverlener van wie de kwaliteit vaststaat en een van wie dat niet bekend is. Het feit dat de SCVM in staat is gebleken om het certificeringstraject te laten accrediteren door de Raad voor Accreditatie, is mijns inziens dan ook zeker een felicitatie waard.” Mr. F.A.P.M. van Loon, directeur collectief con- sumentenbelang van de Vereniging Eigen Huis: “Hier is duidelijk sprake van serieus sturen op kwaliteit” Directeur Frank van Loon was al in een vroeg stadium betrokken bij het werk van de landelijke Waarborgcommissie, die zichzelf ten doel had gesteld één landelijke certificeringsregeling tot stand te bren- gen. De directeur Consumentenbelang van de Vereniging Eigen Huis oogstte allerwegen lof voor zijn voortdurende pogingen en creatie- ve compromissen om de partijen nader tot elkaar te krijgen. Dat het desondanks niet is gelukt, zit Van Loon nog steeds dwars. Hij zegt daarover:“Het is nog steeds mijn wens dat er op termijn één re- geling zal ontstaan. Voor de consument betekent dat optimale dui- speciale editie 2005 17
 15. 15. REACTIES UIT DE FINANCIËLE WERELDDrs R.C.H.P. van Kesteren; Secretaris Contactor- De kwaliteit van het taxatierapport wordt voornamelijk bepaaldgaan Hypothecair Financiers (CHF): door de kwaliteit van de taxateur. Het is voor financiers dan ook van groot belang dat duidelijk is welke taxateur kwalitatief goed is. Daar-“Een prima ontwikkeling” voor is een zichtbaar register nodig waar je als financier van op aan“Voor financiers zijn taxatierapporten van essentieel belang bij het kunt. Het is dan ook een prima ontwikkeling van VBO Makelaars datverstrekken van hypotheken. Financiers baseren de acceptatie van zij het SCVM-certificeringstraject heeft laten accrediteren. Hierdooreen hypotheekaanvraag op de kwaliteit van de aanvrager en de kwa- kan de financier ervan op aan dat de deskundigheid van de taxateurliteit van het onderpand. Voor de kwaliteit van het onderpand moet is gewaarborgd.de financier kunnen vertrouwen op het taxatierapport. Dat betekent Financiers hebben ten tijde van de afschaffing van de beschermdedat het van belang is dat het taxatierapport de juiste gegevens be- makelaarstitel gepleit voor één certificeringsregeling. Dat is er des-vat en dat het is opgesteld door een goede taxateur.” Dat is de me- tijds niet van gekomen, maar de financiers accepteren taxatierap-ning van de secretaris van het Contactorgaan Hypothecair Finan- porten van taxateurs van beide regelingen. Uiteraard zullen deciers. financiers alert blijven op de ontwikkeling van de kwaliteit van taxa-“Ten aanzien van de inhoud van het taxatierapport zijn de financiers teurs.”sinds geruime tijd betrokken bij het opstellen van het model-taxa-tierapport. Dat modelrapport wordt standaard gebruikt. speciale editie 2005 19
 16. 16. COMMISSIE VAN BEROEP Commissi “Zware sancties op e Mr. A.D. Plaggemars, notaris, oud-voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorgani- satie, en voorzitter van de Commissie van Beroep, ziet grote voordelen in certificering. Hij zegt: “De beroepsbeoefenaren kunnen zich daardoor in positieve zin onderschei- den, en de consument heeft de garantie dat de makelaar/taxateur deskundige proeven van bekwaamheid heeft afgelegd en onder “Nadat de oude regeling voor makelaars en scherp toezicht staat. Op overtreding van taxateurs, die bestond uit examens, toetsen de (overigens heel stevige) normen staan zware sancties. Dat weten ook professione- en beëdiging, door de overheid was losgela- le opdrachtgevers: zij zullen zich in toene- ten en zowel de makelaars- als de taxateurs- mende mate wenden tot beroepsbeoefena- ren die aan kwaliteitseisen voldoen en ook titel niet meer beschermd was, ontstond er qua beroepscodes gecontroleerd worden. een versterkte behoefte aan een garantie Certificering door de beroepsgroep zelf be- tekent dus in een (wellicht te vrije) markt van deskundigheid en integriteit voor het een stuk zekerheid.” publiek. Hoewel één certificeringsformule Sancties niet mogelijk bleek, wil VBO Makelaars het De Stichting Certificering VBO Makelaars publiek in elk geval de zekerheid bieden dat (SCVM) regelt de certificering en bewaakt deze. Eventuele overtredingen kunnen en de aangesloten makelaars en taxateurs hun zullen door de stichting worden beoordeeld werk betrouwbaar en deskundig verrichten. en eventueel bestraft. Om ook hier een be- roepsmogelijkheid tegen een sanctie in te En dat gemeten naar objectieve maatsta- kunnen stellen, is een hoger beroep mo- ven.” gelijk gemaakt voor de makelaars/taxa- teurs. Bijvoorbeeld als het gaat om beslui- ten over inschrijving of uitschrijving in/uit het register van de SCVM. De behandeling vindt schriftelijk plaats, maar klager en be- klaagde kunnen verzoeken om gehoord te worden. De Commissie van Beroep, die be-Tekst: C. Peters – Foto’s: R. Drent halve uit voorzitter Plaggemars bestaat uit ir. J.A. van der Kuil en VBO-makelaar J.G. Eshuis, kan daartoe overigens ook zelf be- sluiten. De leden zijn onafhankelijk en be- noemd op basis van hun maatschappelijk opereren en specifieke deskundigheid. Ze worden bijgestaan door een secretaris. De Commissie van Beroep is onafhankelijk, en beoordeelt de zaak opnieuw. Vervolgens mr. A.D. Plaggemars geeft ze door middel van haar uitspraken 20 speciale editie 2005
 17. 17. e van Beroep:eventuele overtreding normen” meer duidelijkheid over wat wel en wat niet dig eens: “Het feit dat iemand van de makelaar/taxateur verwacht mag gecertificeerd is, betekent na- worden. De bescherming van het publiek tuurlijk niet automatisch dat hij staat voorop, want het vertrouwen dat de of zij goed werk levert. Er kun- gecertificeerde beroepsgroep geniet, valt of nen zich zaken voordoen die staat met de deskundigheid en betrouw- niet deugen en die door het cer- baarheid van de collegas. tificeringsinstituut worden ge- constateerd. Daarnaast zijn er Vertrouwen natuurlijk mogelijk klachten “Certificering is een zaak van vertrouwen. van derden. Niet voor niets is in iedere goe- ir. J.A. van der Kuil, lid van de Commissie van Beroep Vertrouwen in de opleiding, de examens en de certificeringsregeling een vorm van con- het daar niet mee eens, en de zaak kwam het certificeringsinstituut. De integriteit trole ingebouwd. Op die manier voelt ieder- voor de Commissie van Beroep. Tijdens de van de beroepsbeoefenaar staat te allen tij- een zich geroepen om zijn werk goed te behandeling bleken de verschillende adres- de voorop”, vindt ook ir. J.A. van der Kuil. Hij doen. Het certificaat dat aan de muur sen inderdaad te bestaan. Niets aan de heeft veel ervaring met certificeringstrajec- hangt van het makelaarskantoor, fungeert hand dus? Toch wel. Een taxateur wordt ten en maakt deel uit van de Commissie op die manier als een verplichting. Geen en- door professionele opdrachtgevers (zoals vanwege de certificeringsaspecten die mo- kel systeem werkt nu eenmaal zonder die banken en verzekeringsmaatschappijen), gelijk een rol spelen in zaken die in behan- controle. maar ook door particulieren vaak inge- deling worden genomen. Hij is vol lof over Daar staat tegenover dat wij natuurlijk ook huurd op basis van zijn lokale of regionale de regeling: “Ik ben heel tevreden over de een taak hebben als het gaat om de belan- deskundigheid. De prijzen in stad A kunnen wijze waarop VBO Makelaars een goed cer- genbehartiging van de beklaagde; dat fors afwijken van die in stad B. tificeringssysteem in de markt heeft gezet. maakt het werk ook bijzonder interessant. De taxateur in deze zaak, die alleenwerkend Het is een evenwichtige regeling en ik ben Aangezien het aantal gecertificeerde was, hanteerde die verschillende adressen van mening dat onze Commissie ook even- SCVM-makelaars snel stijgt, verwacht ik dat (waar hij vrijwel niet kwam) om aldus bij wichtig is samengesteld. Bij de SCVM-rege- we in de toekomst met enige regelmaat za- zijn opdrachtgevers in aanmerking te ko- ling is absoluut geen sprake van een in- ken te behandelen krijgen.” men voor opdrachten in de diverse plaat- stroom op basis van het lidmaatschap van sen. Zo kreeg hij opdrachten die anders zeer de beroepsorganisatie. Helaas moet ik vast- waarschijnlijk aan zijn neus voorbij waren stellen dat dat bij een andere makelaarsor- gegaan. De Commissie van Beroep is van ganisatie wel het geval is. Daar hanteert “De bescherming mening dat het publiek erop moet kunnen men het motto: onze huidige leden zijn vertrouwen dat de taxateur echt de lokale goed zonder dat ze dat hoeven te bewijzen. van het publiek en regionale kennis van zaken heeft die hij In feite ‘koop’ je daar dus een certificaat en staat voorop” aangeeft of suggereert te hebben. Als we dat is vanzelfsprekend een heel slechte deze praktijken door de vingers zouden zaak.” zien, zou de certificering aan geloofwaar- Voorzitter Plaggemars: “Vanzelfsprekend digheid verliezen. Dat is ook slecht voor de heeft de Commissie geen zicht op het gege- beroepsgroep zelf (natuurlijk nog afgezien ven of het toezicht op de naleving van de re- Maatschappelijk relevant van het feit dat de bovengenoemde taxa- gels stevig genoeg is: wij behandelen im- Mr. Plaggemars:“Ik wil één zaak noemen die teur opdrachten van collega’s ‘afsnoept’). mers alleen zaken die aan ons worden voor- maatschappelijk van belang is. Een taxateur De Commissie van Beroep heeft de be- gelegd. Duidelijk is echter wel dat in alle bleek rapporten af te geven waarop wisse- treffende taxateur voor een jaar geschorst vrije beroepsgroepen – naast behoorlijke re- lende kantooradressen waren vermeld. De uit het register met een proeftijd van vijf gelgeving – ook de controle verscherpt SCVM heeft dit op verzoek van het VBO-be- jaar. Ingrijpend, want de opdrachten zullen wordt.” stuur onderzocht en besloot tot doorhaling wellicht fors minder worden, maar dat had Van der Kuil is het met die stelling volmon- in het register. De betrokken taxateur was hij eerder moeten bedenken.” speciale editie 2005 21
 18. 18. CITOGROEP ACCREDITATIE: HET ULTIEME KWALITEITSSTEMPEL! Cito. Zeker weten. De nieuwe slogan van ten behoort het Cito wereldwijd tot de top- nog een aantal keren door zowel het Cito het Cito. “Deze slogan staat voor de kwali- 3 van bedrijven die gespecialiseerd zijn in als vakdeskundigen onder de loep geno- teit van de producten en diensten die het het meten van menselijke leerprestaties. men. De door het Cito goedgekeurde vra- Cito levert. Kennis van psychometrie (toets- gen worden ter vaststelling voorgelegd aan wetenschap) en een gedegen constructie- Nieuwe kwaliteitspartner de Examencommissie. De vakspecialisten proces liggen aan deze kwaliteit ten grond- Sinds het voorjaar van 2003 verzorgt het binnen deze commissie buigen zich over slag. Meer algemeen geformuleerd staat Cito in opdracht van VBO de examens voor het voorgelegde concept-examen. Zij letten het Cito voor het valide en betrouwbaar de Basisberoepsopleiding Makelaar/Taxa- er daarbij in het bijzonder op of de vragen meten en volgen van menselijke mogelijk- teur onroerende zaken. Daarmee is het de en voorgestelde antwoorden correct zijn én heden en ontwikkelingen”, aldus drs. Kees nieuwe kwaliteitspartner van deze bran- of zij passen binnen het vastgestelde Doedens, bij het Cito onder meer verant- cheorganisatie voor makelaars en taxa- inhoudelijk kader. Na vaststelling door de woordelijk voor het examentraject van de teurs. Doedens is zeer tevreden over de hui- Examencommissie kan het examen ge- VBO. dige samenwerking binnen het certifice- drukt worden. ringstraject. Het inhoudelijk kader voor de Wereldwijde organisatie examinering is vastgesteld en wordt gedra- Ultiem kwaliteitsstempel De Eindtoets Basisonderwijs, vaak de Cito- gen door een branchebrede vertegenwoor- De Raad voor Accreditatie keurde onlangs toets genoemd, is ongetwijfeld de meest diging, de zogeheten Waarborgcommis- het certificeringstraject dat ten grondslag bekende toets van het Cito. Jaarlijks maken sie. Binnen dat kader worden de toetsen ligt aan de examenontwikkeling goed. Deze ongeveer 170.000 basisschool-leerlingen ontwikkeld. Daarbij wordt een zorgvuldig erkenning door de Raad voor Accreditatie is deze toets. Aan de door het Cito geprodu- ontwikkelingsproces gehanteerd. tevens een erkenning van de kwaliteit van ceerde eindexamens voor het voortgezet De kwaliteit en het niveau van de examine- de door het Cito ontwikkelde examens. onderwijs doen jaarlijks zon 200.000 leer- ring zijn duidelijk toegenomen. Natuurlijk kunnen zowel branche als klant lingen mee. Ook is het Cito actief in het veld trots zijn op de afgegeven accreditatie. Van- van het beroepsonderwijs en de volwasse- Co-productie uit Cito-perspectief denkt Doedens vooral neneducatie én in toenemende mate wor- Het ontwikkelen van examens is een co- aan de mensen die participeren in het hui- den internationale activiteiten ontplooid. productie tussen toetsdeskundigen van het dige examentraject of overwegen dit te Naast de schoolpraktijk wordt ook door het Cito en vakdeskundigen uit de praktijk. gaan doen: “De erkenning door de RaadTekst en foto: H. van Raamsdonk bedrijfsleven in toenemende mate een be- Deze vakdeskundigen zijn bekend met de voor Accreditatie mogen zij beschouwen als roep gedaan op dienstverlening door het praktijk van de makelaardij, het onderwijs een ultieme kwaliteitsstempel op het gehe- Cito. Meten wat medewerkers kennen en dat gegeven wordt en de eisen die de Waar- le traject van examinering en certificering.” kunnen is maatwerk. Het Cito helpt daarbij, borgcommissie aan de inhoud van de exa- door bijvoorbeeld beroepsprofielen op te mens stelt. Nadat conceptvragen vervaar- stellen, toetsen te construeren (waarbij een digd zijn, worden deze vanuit toetstech- grote variëteit aan toetsvormen mogelijk is) nisch perspectief becommentarieerd. De en het desgewenst verzorgen van de opmerkingen gaan terug naar de auteurs gehele examenlogistiek. die met de wijzigingsvoorstellen aan de Qua expertise en omvang van de activitei- slag gaan. Vervolgens worden de vragen speciale editie 2005 23
 19. 19. WAARBORGCOMMISSIE Uiterste zorgvuldigheid leidt tot uitstekend Een perfecte certificeringsregeling creëren, die voor alle makelaars/taxateurs toegankelijk is; dat was de een- voudig klinkende opdracht voor de VBO-Waarborg- commissie. De commissie ging medio oktober 2001 aan de slag onder leiding van Jan Kalt, oud-directeur van de Rijnlandsche Hypotheekbank. Vanaf het begin werd hard gewerkt aan een bindend advies aan de SCVM met betrekking tot de nieuwe regeling. De VBO-Waarborgcommissie werd inge- eindelijk hebben ontwikkeld, voldoet aan de steld nadat in de landelijke Waarborgcom- eisen die door de ‘oude’ Waarborgcommis- missie een onheelbare breuk was ontstaan. sie zijn geformuleerd, maar het schema is NVM en LMV bleken niet bereid om af te wel verder uitgebouwd, verzwaard en uit- wijken van hun standpunt dat alleen de re- gebreid, en het traject voor permanente Kalt: “Ik wil iedereen van de Waarborgcom- geling van de NVM kwaliteit zou opleveren. educatie is toegevoegd. Natuurlijk hadden missie een groot compliment maken voor de Jan Kalt: “Toen me gevraagd werd om het we liever gezien dat er één branchebrede inzet en de wijze waarop is gewerkt.” voorzitterschap van de Waarborgcommis- regeling tot stand was gekomen, maar de sie op me te nemen, stond voor mij vast dat regeling die nu geaccrediteerd is, voldoet het schema dat door de commissie moest overduidelijk aan alle eisen die gesteld mo- disciplines en specialismen heeft ertoe ge- worden opgesteld, minimaal zou moeten gen worden. Dat was ook ons uitgangs- leid dat alle onderwerpen uitputtend zijn voldoen aan het pakket van eisen voor één punt: we wisten dat we uiterst zorgvuldig behandeld en er een uitstekend schema tot landelijk certificatieschema. Over de rege- te werk moesten gaan. stand is gekomen. ling zoals die vóór de breuk was opgesteld, Persoonlijk ben ik van mening dat we nu heerste brede overeenstemming, dus we een goed werkbare situatie hebben ge-Tekst: C. Peters – Foto’s: R. Drent konden heel snel aan het werk gaan om een “Beëdiging had veel weg creëerd: ik denk dat – zelfs met alle mogelij- regeling voor VBO- en andere makelaars ke democratische modellen – de stem van operationeel te krijgen. Ook de Vereniging van een gildesysteem uit VBO Makelaars zou zijn ondergesneeuwd Eigen Huis en het Contactorgaan Hypothe- de Middeleeuwen” als er één schema zou zijn ontstaan. Er zou- cair Financiers waren het erover eens dat in den dan immers meerdere partijen hebben de landelijke Waarborgcommissie een goe- meegesproken, die niet het standpunt van de regeling was geconstrueerd.” In de Waarborgcommissie is – behalve VBO de VBO huldigden. Daarmee zouden de uit- Makelaars en de al genoemde organisaties gangspunten van de VBO niet tot hun recht Verzwaard en uitgebouwd – een veelheid aan disciplines vertegen- zijn gekomen. Het is maar de vraag in hoe- “De certificeringsregeling zoals we die uit- woordigd. Die veelheid en diversiteit van verre de belangen van de consument daar- 24 speciale editie 2005
 20. 20. van Waarborgcommissied certificatieschema Drs. P.G.J. Janssen, secretaris economische beleggers – is het natuurlijk belangrijk dat zaken bij VNO-NCW: er deskundige dienstverlening op de markt “Een felicitatie waard!” is tegen een redelijke prijs. “Eigenlijk moeten niet alleen VBO Make- De VBO heeft met de certificering de toon laars en alle aangesloten leden worden ge- gezet, net als met de accreditatie. Een nieu- feliciteerd met dit resultaat, maar ook alle we mijlpaal, waarvoor hartelijke felicitaties kopers, verkopers, banken, verzekeraars en volledig op hun plaats zijn!” andere betrokkenen. De VBO, een gewaar- deerd lid van VNO-NCW, heeft er hard aan Drs. A.A. van der Wielen, directeur getrokken dat het oude systeem, dat in fei- STEVES/Stichting Vrijwillig Toezicht te nog veel weg had van het gildesysteem Examens: uit de Middeleeuwen, werd opengebroken. “Binnen korte tijd een volwaardig product” In die situatie werden ‘gezellen’ (aspirant- “Als directeur van STEVES/VTE (Stichting makelaars) op ondoorzichtige wijze beoor- Toezicht Examens Vestigingswet/Vrijwillig deeld door ‘meesters’, de zittende make- Toezicht Examens), een onafhankelijke laars. Boze tongen fluisterden zelfs dat een stichting die toezicht houdt op de wette- goede beoordeling vaak mede afhing van lijke ondernemersexamens, heb ik de op- het antwoord op de vraag of het gebieds- dracht van de werkgeversorganisaties en monopolie van de zittende meesters niet al het ministerie van Economische Zaken ge- te zeer zou worden aangetast. Als de gezel kregen om de kwaliteit van het onderne- daarvoor geen grote bedreiging vormde, merschap te helpen bevorderen. Met het kon ook hij uiteindelijk tot meester worden initiatief van de SCVM voor certificering van beëdigd. De klant van de makelaar was de de makelaar/taxateur lagen onze doelstel- dupe: de prijs van de makelaarsdiensten lingen precies in elkaars verlengde: de ont- stond vast, maar de kwaliteit was onzeker, wikkeling van een objectief keurmerk. De mee zouden zijn gediend! En natuurlijk en bij klachten had de klant bijna geen poot makelaar onderscheidt zich hiermee als een kunnen ook twee regelingen garant staan om op te staan. En dat systeem was nog vakkundig adviseur, die zich voortdurend voor kwaliteit. wettelijk beschermd ook! laat bijscholen. Al met al moge duidelijk zijn dat het geen Met de certificering is nu een markt ont- Als ik nu op het proces terugkijk, kan ik con- eenvoudige klus is geweest om tot dit sche- staan waar klanten daadwerkelijk keuzevrij- stateren, dat binnen redelijke tijd, dankzij de ma te komen. Er is heel veel tijd en energie heid hebben – qua inhoud van de dienstver- betrokkenheid en deskundigheid van de be- in gestoken, en ik wil alle leden van de lening, maar ook qua prijs voor de make- trokkenen, een volwaardig product ontwik- Waarborgcommissie een groot compliment laarsdiensten – waar zij ervan op aan kun- keld is. De Raad voor Accreditatie bevestigt maken voor de inzet en de wijze waarop is nen dat de makelaar een gegarandeerde dit nu. De VBO, c.q. de SCVM hebben de gewerkt. kwaliteit biedt, waar transparantie en be- moed gehad om het beroep van make- De nu verkregen accreditatie is de kroon op scherming voor de klant wordt geboden laar/taxateur centraal te stellen. Ze zijn niet dit werk. Ik hoop van harte (en ik ben daar door een register en een waarborgfonds, in ‘partijpolitiek’ blijven steken. Daardoor is ook vast van overtuigd) dat het schema de enz. enz. Dat is nu net ook de hoofdreden de kwaliteit van het vak én van de bran- gewenste kwaliteit zal borgen. In het be- dat VNO-NCW in de waarborgcommissie cheorganisatie gewaarborgd.” lang van de consument!” zit. Voor de leden van VNO-NCW – waar- onder banken, verzekeraars, institutionele speciale editie 2005 25

×