Slownik

2,448 views

Published on

Prezentacja dla początkujących finansistów. Przegląd najważniejszych terminów ze świata finansów osobistych. Warto wiedzieć, co jest co.

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,448
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,224
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slownik

 1. 1. ABC POCZ!TKUJ!CEGO FINANSISTY !"
 2. 2. !"!"#$""" #$%&'" #$%&$"'()$"*+,(-./01." 2(+&345"6$"(+-541"7" 8*493:"$3;<16."5<&$1="5" ,<)";.>0"!"#$%&"?;@" *+8:$&$;-"8,$1."8:A" 58*4959$2;:;:.>.)"&$6.1" 8*493:B""1.&6+;-.26:." 0-<8301."*($5+"&+" &<5:&.6&<B";-<>:"&+" -<8345"0-<83$6<;@" *(-.-"8*493A"5"&$6<)" (+30C"D3;1."30*01.":" 8*(-.&$1."8:A"6$"E:.9&-:." *$*:.(45" 5$(,+2;:+5<;@C" F"
 3. 3. ("!"#$")*+,'-" .#/0-1#" #$%&<"-"6$8")$"8541" /0&%.,"7"*$G8,5+",.%C" H+":6$;-.1"*>$6" &+;@+&45":"5<&$,345"I" ,."*:.(58-.",+"5" 5:A38-+2;:"*+&$,3:J",." &(0E:.",+"6*C"5<&$,3:" 6$"890%/A"-&(+5:$B";-<" &(+E:C""K.%.>:"&+;@+&<" *$G8,5$"5"&$6<)"(+30" 8="5<%8-."+&"5<&$,345B" ,+")$)<"&+";-<6:.6:$"-" '!()*+",-./(+%01),&- L&<"*$G8,5+"5<&$1." 5:A;.1"6:%")$B")45:)<" +"(%2#*#3%-./(+%01)*4&- M"
 4. 4. 2"!"#$" 2'3#" 5%'!-,+"5$(,+2NB"3,4(=" ,(-./$"-$*9$;:NB"$/<" 30*:N"&$6."&+/(+"O,+5$(" >0/"0890EAPC"K.8," 5<($%+6$"5"1.&6+8,3$;@" *:.6:A%6<;@"O6*C" -9+,<;@B".0(+B"&+>$($;@PC" 5%'!-1.8,",$3%." 5<-6$;-6:3:.)"5$(,+2;:" &$6.E+"&+/($"I"&-:A3:" 6:.1")+%.)<" *+(456<5$N"-."8+/=" (4%6."*(+&03,<C" Q"
 5. 5. 4"!"#$% 4')'-" R+1A;:."(%.%0"+&6+8:"8:A" &+"3+6,$"/$63+5.E+C" K.%.>:""5<*9$;:)<"5:A38-=" :>+2N"*:.6:A&-<"6:%")$)<" 6$"3+6;:.""*+58,$1." &./.,B";-<>:"6$8-"&90E" 5+/.;"/$630C"K.E+" 5<8+3+2N"1.8,"(4%6$"5" (4%6<;@"/$63$;@B"$" 6:.3,4(."3+6,$"6:.")$1="5" +E4>.")+%>:5+2;:" 3+(-<8,$6:$"-"&./.,0C" R$):A,$1"I",+"35+,$B"3,4(=" /A&-:.8-")08:$9"8*9$;:NB"$" 6:."*(.-.6,"S" T"
 6. 6. 5"!"#$" '$0.67-" 6"78190",+"58-<8,3:." &+/($O,+5$(<":"0890E:P" 5<*(+&03+5$6."5"3($10":" 8*(-.&$6."-$"E($6:;AC" :48190",+"-$30*" &4/(O,+5$(<":"0890E:P" 5<*(+&03+5$6<;@"-$" E($6:;="":"8*(+5$&-.6:." :;@"&+"3($10C" U>$"(+-5+10"3($10">.*:.1B" %./<".38*+(,"*(-.5<%8-$9" :)*+(,B"/+",+"+-6$;-$B"%." -$($/:$1=">+3$>6:B"$"6:." -$E($6:;-6:"*(-.&8:A/:+(;<" V"
 7. 7. 8"!"#$% 9*3+*0:" ';'7<-#=3<" #$%&<"-"6$8";@;:$9/<" ):.N"3:.&<2"5<8+3=" .).(<,0(AC";/'(/7<- %4%9*0!='*-*+/:.($" 839$&3:"*(-.-";$9=" 3$(:.(A"-$5+&+5=":"" ;-A2N"-"6:;@":65.8,01.C" ?)">.*:.1",+"-(+/:B",<)" 5:A;.1"-$(+/:="6$8-." +8-;-A&6+2;:":",<)" 5:A38-="&+8,$6:.)<" .).(<,0(AC"" W"
 8. 8. >"!"#$" >?'@+#" >3%?(!-@!83%9A)- B!901C#31)*#D-,+" ):.18;."5"3,4(<)" 08,$>$1="8:A";.6<"$3;1:":" *$*:.(45" 5$(,+2;:+5<;@C"X$" E:.9&-:.B"-$" *+2(.&6:;,5.)"&+)0" )$3>.(83:.E+")+%.)<" 8*(-.&$5$N":"30*+5$N" $3;1."+($-"*$*:.(<" 5$(,+2;:+5.C" Y"
 9. 9. A"!"#$" A?.6-'$#" E3810%"!",+"Z+()$" -$/.-*:.;-.6:$"3(.&<,0" 7"*.56.E+"(+&-$10" [-$8,$5C"]<+/($^)<" 8+/:.B"%."8,$($8-"8:A"+" 3(.&<,"6$"-$30*"&+)0C" K.%.>:"*(-.8,$6:.8-" 8*9$;$N"($,<B"/$63" *(-.1):.":"8*(-.&$" H5+1="6:.(0;@+)+2NC" ]$(,+"/($N",+"*+&" 05$EA"-$;:=E$1=;" 3(.&<,C""" _"
 10. 10. B"!"#$" B3C#%&#" :'F!#$!-,+",(5$9<" 5-(+8,"+E4>6.E+" *+-:+)0";.6"5" E+8*+&$(;.C"?6$;-.1" )45:=;"1.8,",+"8*$&.3" 5$(,+2;:"*:.6:=&-$"I" 5($-"-"0*9<5.)";-$80" -$",."8$)."6+):6$>6." T`"-9+,<;@B")+%.)<" 30*:N";+($-")6:.1" ,+5$(45C"- !`"
 11. 11. D"$"&#$"" D#$"0:*$#E".7#%<F" a-03$6:."*($;<",+" 83+)*>:3+5$6."-$&$6:."I" )+%.8-"3+6,$3,+5$N"8:A" /.-*+2(.&6:+"-" *($;+&$5;$):B"3+(-<8,$N"-" 0890E"$E.6;1:"*($;<B"$>/+" b(-A&0"R($;<C"]:A38-+2N" +84/"8-03$"*($;<"*(-.-" ?6,.(6.,"6$"*+(,$>$;@" (.3(0,$;<16<;@">0/" *(-.E>=&$1=;"+E9+8-.6:$"5" *($8:.C"" R+"-6$>.-:.6:0";:.3$5.1" +Z.(,<"*(-<E+,01"cd":">:8," )+,<5$;<16<"I"5-+(<" -6$1&-:.8-"5"?6,.(6.;:.C" K.2>:"8*+&+/$8-"8:A" *($;+&$5;<B"-$*(+8:";:A"6$" (+-)+5A"35$>:'3$;<16=C"" !!"
 12. 12. G"!"#$" $63-6" ]"R+>8;."5<8,$(;-<"):.N" 83+G;-+6."!M">$,":"-E+&A" (+&-:;45"/<"-+8,$N" *+8:$&$;-.)""1'0!C"e./<"1." -$9+%<NB"*+5:6:.6.2"5</($N" /$63"-"6$1>.*8-="+Z.(,=C" R($5:."58-A&-:."56:+8.3"+" -$9+%.6:."3+6,$")+%.8-" 5<*.96:N"5"?6,.(6.;:."6$" 8,(+6:."/$630C"H$)",.%" -6$1&-:.8-":6Z+()$;1."+" +*9$,$;@B"*(+5:-1$;@":" /.-*9$,6<;@"/$63+)$,$;@C" f$63:"+Z.(01=";-A8,+" 8*.;1$>6."3+6,$"&>$"+84/" )9+&<;@":"8,0&.6,45C"" !F"
 13. 13. H"!"#$"H6$#-#" G1"!0!-0%943'1)!-,+"6:;" :66.E+"1$3"0&-:.>.6:." *+%<;-3:"/$63+5:C" R+%<;-3$",$"1.8," +*(+;.6,+5$6$":" +3(.2>+6$"5";-$8:.B";-<>:" *+"0*9<5:.",.():60" >+3$,<"+,(-<)$)<"6:." ,<>3+"5*9$;+6."*:.6:=&-." $>."(456:.%"&+&$,3+5+" +/:.;$6<"-<83C"g+3$,$",+" /.-*:.;-6<"8*+84/" >+3+5$6:$"+8-;-A&6+2;:B" 1.&6$"6:."&$"8:A"6$"6:.1" -$(+/:N"$%",<>.";+"6$" (<-<3+56:.18-<;@" $3;1$;@C"- !M"
 14. 14. I"!"#$" ;636.6=?0-#" H1'181=370!-,+" *(-.&8:A/:+(8,5+B"3,4(." )$"5<9=;-6+2N"6$" *(+&03;1A":"8*(-.&$%" 1$3:.E+2"*(+&03,0C" L&</<"5"6$8-<)"3($10" ,<>3+"1.&6$"'()$" *(+&03+5$9$" 8$)+;@+&<B",+"3$%&<"3,+" ;@;:$9/<"):.N"85+1." ;-,.(<"3493$")08:$9/<" -E+&-:N"8:A"6$";.6A" 5<-6$;-+6="*(-.-" )+6+*+>:8,A"O+;-<5:2;:." /$(&-+"5<8+3=PC"?",$3" 6:."30*:9/<"+&"6:3+E+" :66.E+C"- !Q"
 15. 15. J"!"#$"J(K" I!91(1)*-J!'"-@1=7"3- 1.8,"/$63:.)" ;.6,($>6<)C"K.E+" E9456<)"-$&$6:.)"1.8," 0,(-<)<5$6:." 8,$/:>6+2;:"-9+,.E+B"+($-" .):81$"*:.6:=&-$":" &/$6:."+"1.E+"5$(,+2N" O3+6,(+>$":6h$;1:PC" i$1)01."8:A"(456:.%" 6$&-+(.)"/$6345" 3+).(;<16<;@C"" U.;<-1."*+&.1)+5$6." *(-.-"XfR"8=";$93+5:;:." 6:.-$>.%6."+&"(-=&0"I" ,+"6:.-$>.%6$":68,<,0;1$C" !T"
 16. 16. L"!"#$%6)=?M#%&'" N$#7)*"K#/0-1#" K.=3L!#$%-M"!9.1)%-,+" *$*:.(<"5$(,+2;:+5.B" 3,4(.B"1$3"6$-5$"583$-01.B" 8=".):,+5$6."*(-.-"a3$(/" R$G8,5$C"K.%.>:"*$G8,5+" *+,(-./01."*:.6:A&-<B",+" .):,01."+/>:E$;1.":" -+/+5:=-01."8:A"&+":;@" 5<30*0"*+"+3(.2>+6<)" ,.():6:.B"*9$;=;" +;-<5:2;:."+&8.,3:C" j/>:E$;1."83$(/+5.")+%." k(4&9+l"55 5C3$*:,$>:-) -$30*:N"3$%&<"-"6$8"I",+" C+(E" ,$3B"1$3/<"0&-:.>$N" *$G8,50"*+%<;-3AC"- !V"
 17. 17. K"!"#$" .6,<%:$#" @1+*#<"!-3-"9%(*0-,+" Z+()$"-$;:=E6:A;:$" &90E0C"j"3(.&<," )+%.)<"8:A"0/:.E$N" ,<>3+"5"/$630B"$"+" *+%<;-3A"(456:.%"5" :66<;@":68,<,0;1$;@" '6$68+5<;@C"" R+%<;-3:"0&-:.>$6."8=" 6$"&+5+>6<";.>":"-" (.E09<"6$")$9."35+,<J" 3(.&<,<"6$"+3(.2>+6<" ;.>B";-A8,+"6$"-$30*" ):.8-3$6:$">0/" 8$)+;@+&0C- !W"
 18. 18. O"!"#$"7<3'$" ]"R+>8;."&+*:.(+"+&"F`">$," *$601."L1781(!9"!- )1='19*'"1)!- O"!830!=370*#<'!PC"K.8,",+" (+&-$1"(<630B"3,4(<"&$1." 85+/+&A"-$39$&$6:$"'()B" *(-.1(-<8,+2N":"(456." *($5$"&>$"58-<8,3:;@"1.E+" 0;-.8,6:345C"R+"U(0E:.1" ]+16:."m5:$,+5.1"5" R+>8;."*$6+5$9$" L1781(!9"!-#%'09!='3%- 8=!'1)!'!C"R$G8,5+"/<9+" 1.&<6<)"59$2;:;:.>.)" *(-.&8:A/:+(8,5"I" 0(-A&6:;<"08,$>$>:";.6<":" :>+2N"*(+&03+5$6<;@" &4/(B"6:.-$>.%6:."+&" (.$>6<;@"*+,(-./" 3+680).6,45C" !Y"
 19. 19. N"!"#$%0-6.#" )':76)6%?#" -M018!-.%<91.1#3!- 5<($%+6$"1.8,"5" *(+;.6,$;@"I"*+3$-01.B":>." +84/B"3,4(.")+E=":";@;=" *+&1=N"*($;A"6:.")+%."1.1" -6$>.^NC"g:;-/A",<;@"+84/" *+(45601."8:A"-"+E4>6=" >:;-/="+84/"$3,<56<;@" -$5+&+5+"O;-<>:" 58-<8,3:;@"&+(+89<;@B" 3,4(-<")+E="*($;+5$NB"6:." 8="6$".).(<,0(-.B"(.6;:." :,*CP"K.%.>:"8,+*$" /.-(+/+;:$"5<6+8:"!`n",+" -6$;-<B"%."!`n"+84/" ;@A,6<;@"&+"*($;<"6:." )+%."-6$>.^N" -$,(0&6:.6:$C"R(-<1)01." 8:AB"%."8,+*$"F7Qn"1.8," -1$5:83:.)"6+()$>6<)C"- !_"
 20. 20. P"!"#%$%-7#30#$%&'" .7:':"B3-'73'-" N9!'7!"#$%-89<%<-:'0%9'%0" &$1=")+%>:5+2N"(+/:.6:$" -$30*45"/.-"5<;@+&-.6:$" -"&+)0C"]"83>.*:." :6,.(6.,+5<)">0/"-$" *+2(.&6:;,5.)"$03;1:"5" 8:.;:")+%.)<"-$"-$-5<;-$1" -$"5</($6<"*(+&03," -$*9$;:N"3$(,="3(.&<,+5=B" *(-.>.5.)">0/"[-$" *+/($6:.)C"j8,$,6:$"+*;1$" 1.8,"6$1/.-*:.;-6:.18-$B"/+" -$",+5$("*9$;:)<"&+*:.(+" >:8,+6+8-+5:B"3,4(<" *(-<6:.8:."*(-.8<93AC- F`"
 21. 21. Q"!"#$"*)':.?'%:'3?#" O.%<83%#<%'3%-,+"Z+()$" -$/.-*:.;-.6:$"8:A"*(-.&" (4%6<):"6:.*+%=&$6<):" -1$5:83$):C"o:()<" 0/.-*:.;-.6:+5."&-:$9$1="5" ,.6"8*+84/B"%."(.E0>$(6:." *+/:.($1="+&"6$8"+3(.2>+6." 35+,<B"$"5"-$):$6"-$",+" -+/+5:=-01="8:AB"%."3:.&<" 8,$6:."8:A";+2"-9.E+"5<*9$;=" 6$)"+&8-3+&+5$6:.B"$>/+" 6$*($5:="8-3+&<C" b/.-*:.;-.6:.",+").,+&$" -$/.-*:.;-.6:$"6$"[58-.>3:" 5<*$&.3C"p+%.)<">:;-<NB"%." 6*C"6$8-"8$)+;@4&"8:A"6:E&<" 6:."*+*801.B"$>."3:.&<"-&$(-<" 8:A"$5$(:$B",+"*+"+,(-<)$6:0" ($;@0630"+&").;@$6:3$" *+%$901.)<B"%."6:." 5<30*:>:2)<"0/.-*:.;-.6:$C"- F!"
 22. 22. R"!"#$" 10.S=3#" 1#=*-#"'*76" 6/91-,+"58*4>6$"5$>0,$" 6:.3,4(<;@"-"*$G8,5"b6::" q0(+*.183:.1C"R9$;:"8:A"6:=" 5"!V"3($1$;@"]8*4>6+,<C" f$63:";.6,($>6.",<;@" 3($145"*(-.3$-$9<";-A2N" 85+:;@"3+)*.,.6;1:"6$" (-.;-"q0(+*.183:.E+"f$630" c.6,($>6.E+B"3,4(<"+&" ;-$80"*(-<1A;:$"6+5.1" 5$>0,<"&/$"+"1.1"5$(,+2N":" 8,$/:>6+2NC""- FF"
 23. 23. T"!"#$":#76)$?" P!91."3-,+"*:.6:=&-.B"3,4(." &+8,$1.)<"-$"5<3+6$6=" *($;AC"p+).6,":;@" +,(-<)$6:$"-$>.%<"+&" (+&-$10"0)+5<"I"5:A38-+2N" +84/"5<6$E(+&-.6:." +,(-<)01."6$"3+6:.;" *(-.*($;+5$6.E+"):.8:=;$C" R(-.E>=&$1=;"+Z.(,<"*($;<" -5(4N"05$EAB"%."35+,<" *+&$5$6."8="6.,,+">0/" /(0,,+C"X.,,+-,+"35+,$" 5<6$E(+&-.6:$"*+" *+,(=;.6:0"+/+5:=-3+5<;@" 839$&.3":"*+&$,345B";-<>:",+" ;+"Z$3,<;-6:.",($'"6$"6$8-." 3+6,+C"#5+,<"6.,,+":"/(0,,+" 9$,5+"+/>:;-<N"3+(-<8,$1=;"-" 3$>30>$,+($"5<6$E(+&-.G"I" 8="&+8,A*6."-$"&$()+"5" ?6,.(6.;:.C"- FM"
 24. 24. D0,+(l"!"#$%&'()"#*%+&,-( .#'/0%$%+"*%(*"(1%$#'23/(1#%42,$5(67-*"*&2891:(;(2<5,"=4"( 9>%</=?(,%*&592*$@+(A*"*&%+/=?B8(.#%42,$(<%A*"*&%+"*/('2( C#%<,@+(D8E$8(F"#&'"+/8( F(1#2'2*$"=4-(+/,%#'/&$"*%('<4G=-"('(&2#+-&5(+++8&H=8?5(" I(JKKL(75*<"=4"(M2#"'(N<5,"=4"( FQ"

×