Uploaded on

Novetats LOE

Novetats LOE

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,380
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
18
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. LOE
  • Una oportunitat
  • per a la millora
  • Educativa
  • Francesc Segura
 • 2. UNA OPORTUNITAT
  • Per a prendre decisisons que afecten,de veritat, al currículum de la nostra escola
  • Per a compartir amb els nostres companys i companyes què fem dintre de les aules
  • Per a debatre què hem de canviar per a millorar la qualitat de l´ensenyament
 • 3. LA PROGRAMACIÓ
  • UP
  • Objectius i continguts de cicle
  • Criteris d´avaluació de cicle
  • Objectius i continguts d´etapa
  • Competències bàsiques
 • 4. La LOE a Catalunya
  • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig
  • Decret 142/2007, de 26 de juny
  • Competències transferides, però el Ministeri d´Educació té competències plenes en l´ordenació general del sistema educatiu, la programació general de l´ensenyament i en l fixació d´ensenyaments mínims.
 • 5. LLEI ORGÀNICA
  • Lleis que han de ser aprovades per a la majoria absoluta del Congrés. Actualment 176 diputats.
  • Estan reservades a temes d´especial interés, entre d´altres els referents a l´educació.
 • 6. LLEIS ANTERIORS
  • LODE - Llei Orgànica del Dret a l´Educació.
  • Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol
  • LOGSE - Llei Orgànica Gral. del Sistema Educatiu .
  • Llei orgànica 1/1990, de 3 d´octubre
  • LOCE - Llei Orgànica “Calidad” de l´Educació
  • Llei orgànica 10/2003, de 23 de desembre
  • LOE – Llei Orgànica d´Educació
  • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig
 • 7. Principis pedagògics
  • Principis de comprensivitat ( facultat de comprendre ), de diversitat i d´autonomia de centre
  • Valoració crítica de les desigualtats
  • Filosofia coeducadora que disminueixi el sexisme i l´androcentrisme
  • Reconeixement de la diversitat afectivosexual
  • Atenció a la diversitat, escola inclusiva (no segregadora)
  • Acollida alumnat nouvingut
 • 8. Currículum
  • Adquisició de les competències bàsiques. Totes les àrees han de contribuir a la seva adquisició
  • La lectura inclosa en el desenvolupament de totes les àrees. 30 minuts diaris.
  • Àrea comuna de coneixement del medi natural, social i cultural
  • Nova àrea d´educació artística que engloba música i plàstica
  • Nova àrea per a cicle superior d´educació per a la ciutadania i els drets humans
 • 9. Currículum
  • Programacions adaptades per als alumnes amb necessitats educatives especials
  • Desapareixen els objectius terminals
  • S´incorporen els criteris d´avaluació
  • Desaparèixen els tres tipus de continguts
 • 10. CURRÍCULUM
  • CB (Etapa, àrea)
  • Objectius (etapa, àrea)
  • Continguts (cicle)
  • Mètodes pedagògics
  • Criteris d´avaluació (cicle)
 • 11. CORRESPON A L´ESCOLES
  • Desenvolupar i completar el currículum d´educació primària.
    • CB per cicles
    • Objectius per cicles
    • Continguts nous
  • El currículum elaborat pel centre formarà part del seu Projecte Educatiu
 • 12. Currículum
  • Realització en cada cicle d´un treball o PROJECTE INTERDISCIPLINARI, com a mínim, de caire compentencial que requereixi l´aplicació dels conixements de diverses àrees (apartat de connesions amb d´altres àrees)
  • Sisena hora: en cap cas avançaran elements curriculars
  • Continguts prescriptius per cicles (segon nivell de concreció)
  • “ Eliminació del PCC i incorporació del currículum al PEC”
 • 13. Llengua
  • Dret a rebre l´ensenyament en català i dret i deure de conèixer el català i el castellà en acabar l´ESO
  • El català com a llengua vehicular de tota la comunitat educativa
  • Prioritat elaboració Projecte lingüístic (30 d´abril)
  • Llengües estrangeres al cicle inicial
  • Possibilitat d´oferir una segona llengua estrangera al cicle superior
 • 14. Avaluació
  • Promoció: Es posarà especial atenció en finalitzar el cicle inicial i superior. Els alumnes poden romandre un curs escolar més a primària.
  • S´accedirà a l´ESO si s´ha assolit el desenvolupament de les competències bàsiques i un grau de maduresa adequat
  • En acabar el CM es realitzarà una avaluació diagnòstica que servirà per a organitzar en el CS les mesures de reforç per a l´alumnat que les requereixi
  • Avaluació: adquisició d´aprenentatges de les àrees i de les competències bàsiques
 • 15. Avaluació
  • Desapareix el llibre d´escolaritat
  • El substitueix l´historial acadèmic
  • Correspon a cada centre decidir el format i contingut concret dels informes escrits d´avaluació dels alumnes adreçats a les famílies
  • L´avaluació final de cicle es farà amb les següents expressions: Insuficient, Suficient, Bé, Notable i Excal·lent
 • 16. ÀREES INFORMES FAMÍLIES
  • Llengua catalana i literatura
  • Llengua castellana i literatura
  • Llengua estrangera
  • Coneixement del medi natural, social i cultural
  • Educació artística
  • Educació Física
  • Matemàtiques
  • Religió
 • 17. Organització escolar
  • L´EP s´organitza en tres cicles de dos cursos: inicial, mitjà i superior.
  • Mateix tutor o tutora al llarg del cicle
  • Els equips de cicle col·laboraran per a prevenir els problemes d´aprenentatge
  • Els centres habilitaran horaris específics per a les reunions de coordinació dels equips dintre del període de permanència al centre.
 • 18. Apartats normatius a totes les àrees
  • Introducció
  • Competències pròpies de l´àrea
  • Aportacions de l´àrea a les CB
  • Estructura dels continguts
  • Consideracions sobre el desenvolupament del currículum
  • Objectius generals d´etapa
  • Continguts ( per cicles)
  • Connexions amb altres àrees
  • Criteris d´avaluació (per cicles)
 • 19. PARTS DEL CURRÍCULUM
  • LOE
  • Objectius generals d´etapa
  • CB de l´EP+ESO
  • Objectius generals àrea
  • CB àrea
  • Continguts per cicles
  • Criteris d´avaluació
  • NO
  • LOGSE
  • Objectius generals d´etapa
  • NO
  • Objectius generals àrea
  • NO
  • Continguts:3 tipus
  • Objectius terminals
  • Orientacions didàctiques
 • 20. COMPETÈNCIA BÀSICA
  • Competència és la capacitat d´ utilitzar els coneixements i habilitats , de manera transversals i interactiva , en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació
 • 21. Competències bàsiques
  • COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
   • Comunicatives
    • 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
    • 2. Competència artística i cultural
   • Metodològiques
    • 3. Tractament de la informació i competència digital
    • 4. Competència matemàtica
    • 5. Competència d´aprendre a aprendre
   • Personals
    • 6. Competència d´autonomia i iniciativa personal
  • COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CENTRADES EN CONVIURE I HABITAR EL MÓN
   • 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
   • 8. Competència social i ciutadana
 • 22. CB PER APRENDRE A
   • Ser i actuar de manera autònoma
   • Pensar i comunicar
   • Descobrir i tenir iniciativa
   • Conviure i habitar el món
   • FEM UNA PROVA
 • 23. CALENDARI D´APLICACIÓ
  • Curs 2007-2008 CICLE INICIAL
  • Curs 2008-2009 CICLE MITJÀ
  • Curs 2009-2010 CICLE SUPERIOR
 • 24. Horaris globals etapa 3 630 Coneixement del medi 25 5250 TOTAL 3 665 Atenció a la diversitat 1.5 315 Religió 2.5 525 Esbarjo 1 35 Educació per a la ciutadania 3 665 Matemàtiques 1.5 385 Educació Física 2.5 525 Educació artística 2 420 Anglès 2.5 542 Castellà 2.5 543 Català SETMANA SISÈ ETAPA ÀREA
 • 25. Horaris mínims cicles 1.5 1* 3 1.5 2.5 3 2 1.2 2.3 2.3 ETAPA LOE LOGSE LOE LOGSE LOE LOGSE 14.5 20.5 15.5 20.5 15 19.5 TOTAL 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 RELIGIÓ 1* 0 0 0 0 0 CIUTADANIA 2.5 3 2.5 3 2.5 3 MATEMÀTIQUES 1 2.5 1 2.5 1.5 2.5 EDUCACIÓ FÍSICA 1 2 1.5 2 1 3 EDUC. ARTÍSTICA 2 4 2.5 4 2 4 CONEIXEMENT MEDI 1.5 2.5 1.5 2.5 1 0 ANGLÈS 1 1 1 1 1.5 1.5 ESTRUCT. COMUNES 2 2 2 2 2 2 CASTELLÀ 2 2 2 2 2 2 CATALÀ SUPERIOR MITJÀ INICIAL
 • 26. RELIGIÓ
  • Totes les famílies poden manifestar la seva voluntat per poder rebre ensenyament religiós
  • Els altres alumnes no poden rebre continguts curriculars associats al coneixement del fet religiós, ni a qualsevol àrea de l´etapa
  • El que es faci durant aquest horari serà conegut per les famílies i formarà part del PEC
  • Les avaluacions no seran computables en les convocatòries en què han d´entrar en concurrència els expedients acadèmics
 • 27. LOE 2007-2008
  • Projecte Lingüístic (30 d´abril 2008)
  • Treball Interdisciplinari CI
  • (Apartat connexions amb d´altres àrees)
  • Informes d´avaluació
  • Llibres d´escolaritat
  • Revisió PCC (CI)
  • Elecció directors i directores
 • 28. REVISIÓ PCC CI
  • Incorporar Llengua estrangera
  • Unificar coneixements del medi
  • Unificar plàstica i música
  • Canviar nom dels blocs de continguts
  • Incorporar CB
  • Incorporar criteris d´avaluació
 • 29. I per acabar
  • Tres consells:
  • 1.Que tot el què fem per la LOE impliquin millores per als nostres alumnes
  • 2. Anem a poc a poc
  • 3. Tal com diu un carrer de la nostra ciutat… que no falti el…
 • 30.  
 • 31. LOE
  • Una oportunitat
  • per a la millora
  • educativa