• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Loe
 

Loe

on

 • 2,272 views

Novetats LOE

Novetats LOE

Statistics

Views

Total Views
2,272
Views on SlideShare
2,264
Embed Views
8

Actions

Likes
0
Downloads
18
Comments
0

2 Embeds 8

http://www.slideshare.net 7
http://translate.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Loe Loe Presentation Transcript

  • LOE
   • Una oportunitat
   • per a la millora
   • Educativa
   • Francesc Segura
  • UNA OPORTUNITAT
   • Per a prendre decisisons que afecten,de veritat, al currículum de la nostra escola
   • Per a compartir amb els nostres companys i companyes què fem dintre de les aules
   • Per a debatre què hem de canviar per a millorar la qualitat de l´ensenyament
  • LA PROGRAMACIÓ
   • UP
   • Objectius i continguts de cicle
   • Criteris d´avaluació de cicle
   • Objectius i continguts d´etapa
   • Competències bàsiques
  • La LOE a Catalunya
   • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig
   • Decret 142/2007, de 26 de juny
   • Competències transferides, però el Ministeri d´Educació té competències plenes en l´ordenació general del sistema educatiu, la programació general de l´ensenyament i en l fixació d´ensenyaments mínims.
  • LLEI ORGÀNICA
   • Lleis que han de ser aprovades per a la majoria absoluta del Congrés. Actualment 176 diputats.
   • Estan reservades a temes d´especial interés, entre d´altres els referents a l´educació.
  • LLEIS ANTERIORS
   • LODE - Llei Orgànica del Dret a l´Educació.
   • Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol
   • LOGSE - Llei Orgànica Gral. del Sistema Educatiu .
   • Llei orgànica 1/1990, de 3 d´octubre
   • LOCE - Llei Orgànica “Calidad” de l´Educació
   • Llei orgànica 10/2003, de 23 de desembre
   • LOE – Llei Orgànica d´Educació
   • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig
  • Principis pedagògics
   • Principis de comprensivitat ( facultat de comprendre ), de diversitat i d´autonomia de centre
   • Valoració crítica de les desigualtats
   • Filosofia coeducadora que disminueixi el sexisme i l´androcentrisme
   • Reconeixement de la diversitat afectivosexual
   • Atenció a la diversitat, escola inclusiva (no segregadora)
   • Acollida alumnat nouvingut
  • Currículum
   • Adquisició de les competències bàsiques. Totes les àrees han de contribuir a la seva adquisició
   • La lectura inclosa en el desenvolupament de totes les àrees. 30 minuts diaris.
   • Àrea comuna de coneixement del medi natural, social i cultural
   • Nova àrea d´educació artística que engloba música i plàstica
   • Nova àrea per a cicle superior d´educació per a la ciutadania i els drets humans
  • Currículum
   • Programacions adaptades per als alumnes amb necessitats educatives especials
   • Desapareixen els objectius terminals
   • S´incorporen els criteris d´avaluació
   • Desaparèixen els tres tipus de continguts
  • CURRÍCULUM
   • CB (Etapa, àrea)
   • Objectius (etapa, àrea)
   • Continguts (cicle)
   • Mètodes pedagògics
   • Criteris d´avaluació (cicle)
  • CORRESPON A L´ESCOLES
   • Desenvolupar i completar el currículum d´educació primària.
     • CB per cicles
     • Objectius per cicles
     • Continguts nous
   • El currículum elaborat pel centre formarà part del seu Projecte Educatiu
  • Currículum
   • Realització en cada cicle d´un treball o PROJECTE INTERDISCIPLINARI, com a mínim, de caire compentencial que requereixi l´aplicació dels conixements de diverses àrees (apartat de connesions amb d´altres àrees)
   • Sisena hora: en cap cas avançaran elements curriculars
   • Continguts prescriptius per cicles (segon nivell de concreció)
   • “ Eliminació del PCC i incorporació del currículum al PEC”
  • Llengua
   • Dret a rebre l´ensenyament en català i dret i deure de conèixer el català i el castellà en acabar l´ESO
   • El català com a llengua vehicular de tota la comunitat educativa
   • Prioritat elaboració Projecte lingüístic (30 d´abril)
   • Llengües estrangeres al cicle inicial
   • Possibilitat d´oferir una segona llengua estrangera al cicle superior
  • Avaluació
   • Promoció: Es posarà especial atenció en finalitzar el cicle inicial i superior. Els alumnes poden romandre un curs escolar més a primària.
   • S´accedirà a l´ESO si s´ha assolit el desenvolupament de les competències bàsiques i un grau de maduresa adequat
   • En acabar el CM es realitzarà una avaluació diagnòstica que servirà per a organitzar en el CS les mesures de reforç per a l´alumnat que les requereixi
   • Avaluació: adquisició d´aprenentatges de les àrees i de les competències bàsiques
  • Avaluació
   • Desapareix el llibre d´escolaritat
   • El substitueix l´historial acadèmic
   • Correspon a cada centre decidir el format i contingut concret dels informes escrits d´avaluació dels alumnes adreçats a les famílies
   • L´avaluació final de cicle es farà amb les següents expressions: Insuficient, Suficient, Bé, Notable i Excal·lent
  • ÀREES INFORMES FAMÍLIES
   • Llengua catalana i literatura
   • Llengua castellana i literatura
   • Llengua estrangera
   • Coneixement del medi natural, social i cultural
   • Educació artística
   • Educació Física
   • Matemàtiques
   • Religió
  • Organització escolar
   • L´EP s´organitza en tres cicles de dos cursos: inicial, mitjà i superior.
   • Mateix tutor o tutora al llarg del cicle
   • Els equips de cicle col·laboraran per a prevenir els problemes d´aprenentatge
   • Els centres habilitaran horaris específics per a les reunions de coordinació dels equips dintre del període de permanència al centre.
  • Apartats normatius a totes les àrees
   • Introducció
   • Competències pròpies de l´àrea
   • Aportacions de l´àrea a les CB
   • Estructura dels continguts
   • Consideracions sobre el desenvolupament del currículum
   • Objectius generals d´etapa
   • Continguts ( per cicles)
   • Connexions amb altres àrees
   • Criteris d´avaluació (per cicles)
  • PARTS DEL CURRÍCULUM
   • LOE
   • Objectius generals d´etapa
   • CB de l´EP+ESO
   • Objectius generals àrea
   • CB àrea
   • Continguts per cicles
   • Criteris d´avaluació
   • NO
   • LOGSE
   • Objectius generals d´etapa
   • NO
   • Objectius generals àrea
   • NO
   • Continguts:3 tipus
   • Objectius terminals
   • Orientacions didàctiques
  • COMPETÈNCIA BÀSICA
   • Competència és la capacitat d´ utilitzar els coneixements i habilitats , de manera transversals i interactiva , en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació
  • Competències bàsiques
   • COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
    • Comunicatives
     • 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
     • 2. Competència artística i cultural
    • Metodològiques
     • 3. Tractament de la informació i competència digital
     • 4. Competència matemàtica
     • 5. Competència d´aprendre a aprendre
    • Personals
     • 6. Competència d´autonomia i iniciativa personal
   • COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CENTRADES EN CONVIURE I HABITAR EL MÓN
    • 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
    • 8. Competència social i ciutadana
  • CB PER APRENDRE A
    • Ser i actuar de manera autònoma
    • Pensar i comunicar
    • Descobrir i tenir iniciativa
    • Conviure i habitar el món
    • FEM UNA PROVA
  • CALENDARI D´APLICACIÓ
   • Curs 2007-2008 CICLE INICIAL
   • Curs 2008-2009 CICLE MITJÀ
   • Curs 2009-2010 CICLE SUPERIOR
  • Horaris globals etapa 3 630 Coneixement del medi 25 5250 TOTAL 3 665 Atenció a la diversitat 1.5 315 Religió 2.5 525 Esbarjo 1 35 Educació per a la ciutadania 3 665 Matemàtiques 1.5 385 Educació Física 2.5 525 Educació artística 2 420 Anglès 2.5 542 Castellà 2.5 543 Català SETMANA SISÈ ETAPA ÀREA
  • Horaris mínims cicles 1.5 1* 3 1.5 2.5 3 2 1.2 2.3 2.3 ETAPA LOE LOGSE LOE LOGSE LOE LOGSE 14.5 20.5 15.5 20.5 15 19.5 TOTAL 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 RELIGIÓ 1* 0 0 0 0 0 CIUTADANIA 2.5 3 2.5 3 2.5 3 MATEMÀTIQUES 1 2.5 1 2.5 1.5 2.5 EDUCACIÓ FÍSICA 1 2 1.5 2 1 3 EDUC. ARTÍSTICA 2 4 2.5 4 2 4 CONEIXEMENT MEDI 1.5 2.5 1.5 2.5 1 0 ANGLÈS 1 1 1 1 1.5 1.5 ESTRUCT. COMUNES 2 2 2 2 2 2 CASTELLÀ 2 2 2 2 2 2 CATALÀ SUPERIOR MITJÀ INICIAL
  • RELIGIÓ
   • Totes les famílies poden manifestar la seva voluntat per poder rebre ensenyament religiós
   • Els altres alumnes no poden rebre continguts curriculars associats al coneixement del fet religiós, ni a qualsevol àrea de l´etapa
   • El que es faci durant aquest horari serà conegut per les famílies i formarà part del PEC
   • Les avaluacions no seran computables en les convocatòries en què han d´entrar en concurrència els expedients acadèmics
  • LOE 2007-2008
   • Projecte Lingüístic (30 d´abril 2008)
   • Treball Interdisciplinari CI
   • (Apartat connexions amb d´altres àrees)
   • Informes d´avaluació
   • Llibres d´escolaritat
   • Revisió PCC (CI)
   • Elecció directors i directores
  • REVISIÓ PCC CI
   • Incorporar Llengua estrangera
   • Unificar coneixements del medi
   • Unificar plàstica i música
   • Canviar nom dels blocs de continguts
   • Incorporar CB
   • Incorporar criteris d´avaluació
  • I per acabar
   • Tres consells:
   • 1.Que tot el què fem per la LOE impliquin millores per als nostres alumnes
   • 2. Anem a poc a poc
   • 3. Tal com diu un carrer de la nostra ciutat… que no falti el…
  •  
  • LOE
   • Una oportunitat
   • per a la millora
   • educativa