Handleiding Zoekmachine Marketing

4,593 views

Published on

Een basis handleiding zoekmachine marketing waar zowel zoekmachine adverteren (paid search, search engine advertising, sea) en zoekmachine optimalisatie (organic search, search engine optimization, seo) worden behandeld.

Published in: Business

Handleiding Zoekmachine Marketing

 1. 1. Handleiding Zoekmachinemarketing Zoekmachine Adverteren & Zoekmachine Optimalisatie Januari 2007 Eduard Blacquière
 2. 2. . inhoud <ul><li>. zoekmachinemarketing </li></ul><ul><li>Wat is het en hoe werkt het? </li></ul><ul><li>. zoekmachine adverteren </li></ul><ul><li>Handleiding opzetten SEA campagne </li></ul><ul><li>. zoekmachine optimalisatie </li></ul><ul><li>… bij het (ver)bouwen van een website </li></ul><ul><li>… vanaf oplevering van een website </li></ul><ul><li>Tips, Info, Checklist </li></ul>
 3. 3. . marktaandelen Zoekmachinemarketing
 4. 4. . marktaandelen Zoekmachinemarketing
 5. 5. . uitgaven Zoekmachinemarketing
 6. 6. . internetgebruik Zoekmachinemarketing
 7. 7. . feiten Zoekmachinemarketing <ul><li>85% van consumenten beschouwt een merk in toppositie zoekmachines als topmerk </li></ul><ul><li>90% van de zoekmachinegebruikers kijkt niet verder dan eerste 30 resultaten </li></ul><ul><li>77% van internetgebruikers vindt websites via zoekmachines </li></ul>
 8. 8. . zoekmachine-wat? Zoekmachinemarketing
 9. 9. . eyetracking Zoekmachinemarketing
 10. 10. . bestedingen Zoekmachinemarketing
 11. 11. . voor- en nadelen Zoekmachinemarketing <ul><li>Zoekmachine Optimalisatie </li></ul><ul><li>(Organic Search, SEO) </li></ul><ul><li>Voordelen: </li></ul><ul><li>Lagere CPC </li></ul><ul><li>Hoge CTR </li></ul><ul><li>Nr. 1 levert 5-40% traffic </li></ul><ul><li>Nadelen: </li></ul><ul><li>Geen garantie op (top)positie </li></ul><ul><li>Lange implementatieperiode </li></ul><ul><li>Zoekmachine Adverteren </li></ul><ul><li>(Paid Search, SEA) </li></ul><ul><li>Voordelen: </li></ul><ul><li>Snel inzetbaar </li></ul><ul><li>Garantie op (top)positie (veiling) </li></ul><ul><li>Volledig meetbaar </li></ul><ul><li>Nadelen: </li></ul><ul><li>Hogere, onzekere CPC </li></ul><ul><li>Relatief lage CTR </li></ul>
 12. 12. . inhoud <ul><li>. zoekmachinemarketing </li></ul><ul><li>Wat is het en hoe werkt het? </li></ul><ul><li>. zoekmachine adverteren </li></ul><ul><li>Handleiding opzetten SEA campagne </li></ul><ul><li>. zoekmachine optimalisatie </li></ul><ul><li>… bij het (ver)bouwen van een website </li></ul><ul><li>… vanaf oplevering van een website </li></ul><ul><li>Tips, Info, Checklist </li></ul>
 13. 13. . search engine advertising Zoekmachine Adverteren
 14. 14. . hoe werkt het? Zoekmachine Adverteren <ul><li>Veilingsysteem, waarbij positie wordt bepaald door: </li></ul><ul><li>CPC </li></ul><ul><ul><li>Minimum bod per keyword </li></ul></ul><ul><li>CTR </li></ul><ul><ul><li>Relevantie gebruikers vs. Verdiensten Google </li></ul></ul><ul><li>Quality Score </li></ul><ul><ul><li>keyword  advertentieteksten  landingpage </li></ul></ul><ul><ul><li>Geschiedenis (keywords, ad) </li></ul></ul>
 15. 15. . de spelers Zoekmachine Adverteren <ul><li>Drie grote advertentiesystemen: </li></ul><ul><li>Google AdWords </li></ul><ul><li>Yahoo! Search Marketing </li></ul><ul><li>Microsoft AdCenter </li></ul>
 16. 16. . google adwords Zoekmachine Adverteren <ul><li>Marktleider, meest gebruikt, zeker in Nederland </li></ul><ul><li>Veel adverteerders  oplopende CPC </li></ul><ul><li>Breed: tekst-, beeld-, video- en mobiele advertenties </li></ul><ul><li>Actieve ontwikkeling </li></ul><ul><li>Intuïtieve beheeromgeving </li></ul>
 17. 17. . yahoo! search marketing Zoekmachine Adverteren <ul><li>Niet-intuïtieve beheeromgeving </li></ul><ul><li>Strenge redactie met keuring vooraf </li></ul><ul><li>Moeilijke positie (in Nederland)  Live search en Ilse kwijt </li></ul><ul><li>Transparant biedsysteem o.b.v. cpc veiling </li></ul><ul><li>Maar … er komt een nieuw systeem! </li></ul>
 18. 18. . microsoft adcenter Zoekmachine Adverteren <ul><li>Verwarring door naamwijzigingen </li></ul><ul><li>Live Search komt moeizaam van de grond </li></ul><ul><li>Innovatief systeem, basis vergelijkbaar met AdWords </li></ul><ul><li>Targeting op demografische gegevens </li></ul><ul><li>Eind 2007 naar de Lage Landen… </li></ul>
 19. 19. . inhoud <ul><li>. zoekmachinemarketing </li></ul><ul><li>Wat is het en hoe werkt het? </li></ul><ul><li>. zoekmachine adverteren </li></ul><ul><li>Handleiding opzetten SEA campagne </li></ul><ul><li>. zoekmachine optimalisatie </li></ul><ul><li>… bij het (ver)bouwen van een website </li></ul><ul><li>… vanaf oplevering van een website </li></ul><ul><li>Tips, Info, Checklist </li></ul>
 20. 20. . geschikt? Zoekmachine Adverteren <ul><li>1. Is de campagne interessant voor zoekmachines? </li></ul><ul><ul><li>A. Zoekwoord vraag? </li></ul></ul><ul><ul><li>B. Zoekwoord aanbod (concurrentie)? </li></ul></ul><ul><ul><li>C. Conversie Vs. cpc? (zie schema) </li></ul></ul><ul><ul><li>D. Wat voor soort campagne is het? </li></ul></ul>
 21. 21. . campagne-instellingen Zoekmachine Adverteren <ul><li>2. Zijn de juiste campagne-instellingen toegepast? </li></ul><ul><ul><li>A. Zijn taal en land juist aangegeven (standaard: Nederland(s))? </li></ul></ul><ul><ul><li>B. Is het inhoudsnetwerk interessant voor deze campagne? (Google AdSense, Content Match) </li></ul></ul><ul><ul><li>C. Is het dagbudget toereikend? </li></ul></ul>
 22. 22. . advertentietekst Zoekmachine Adverteren <ul><li>3. Is de advertentie (tekst) wervend? </li></ul><ul><ul><li>A. Dekt de titel de lading van de campagne? </li></ul></ul><ul><ul><li>B. Is er een wervende ‘call-to-action’ advertentietekst? </li></ul></ul><ul><ul><li>C. Staat de prijs en/of korting vermeld? </li></ul></ul><ul><ul><li>D. Is de zichtbare Url. relevant t.o.v. advertentie? (AdWords) </li></ul></ul><ul><ul><li>E. Heeft de bestemming Url. het juiste sID? (n.v.t. Toading) </li></ul></ul>
 23. 23. . keywords Zoekmachine Adverteren <ul><li>4. Zijn juiste keywords gekozen? </li></ul><ul><ul><li>A. Zijn keywords specifiek en niet te algemeen? (Long Tail) </li></ul></ul><ul><ul><li>B. Komt prijs per keyword overeen met schema? </li></ul></ul>
 24. 24. . long tail Zoekmachine Adverteren
 25. 25. . richtlijnen Zoekmachine Adverteren <ul><li>5. Voldoet campagne aan de richtlijnen? </li></ul><ul><ul><li>A. Google/ Yahoo!/ Microsoft richtlijnen? </li></ul></ul>
 26. 26. . tips, trucs, tools Zoekmachine Adverteren <ul><li>Keywords </li></ul><ul><li>Advertentietekst </li></ul><ul><li>Advertentievarianten </li></ul><ul><li>Misvattingen </li></ul>
 27. 27. . meer informatie Zoekmachine Adverteren <ul><li>Blogs </li></ul><ul><li>Boeken en tijdschriften </li></ul><ul><li>Workshops en congressen </li></ul><ul><li>Search-woordenboek </li></ul>
 28. 28. . inhoud <ul><li>. zoekmachinemarketing </li></ul><ul><li>Wat is het en hoe werkt het? </li></ul><ul><li>. zoekmachine adverteren </li></ul><ul><li>Handleiding opzetten SEA campagne </li></ul><ul><li>. zoekmachine optimalisatie </li></ul><ul><li>… bij het (ver)bouwen van een website </li></ul><ul><li>… vanaf oplevering van een website </li></ul><ul><li>Tips, Info, Checklist </li></ul>
 29. 29. . search engine optimization Zoekmachine Optimalisatie
 30. 30. . hoe werkt het? Zoekmachine Optimalisatie <ul><li>Spider, Robot, Crawler </li></ul><ul><ul><li>HTML </li></ul></ul><ul><li>Index </li></ul><ul><ul><li>Cache </li></ul></ul><ul><li>Algoritme </li></ul><ul><ul><li>A x B x C x … x PageRank x … x X x Y x Z </li></ul></ul>
 31. 31. . de spelers Zoekmachine Optimalisatie
 32. 32. . factoren Zoekmachine Optimalisatie <ul><li>(Ver)bouwen website </li></ul><ul><ul><li>Tekstfactor </li></ul></ul><ul><ul><li>Indexatiefactor </li></ul></ul><ul><li>Vanaf oplevering website </li></ul><ul><ul><li>Populariteitsfactor </li></ul></ul>
 33. 33. . (ver)bouwen website Zoekmachine Optimalisatie <ul><li>Voorbereiding </li></ul><ul><li>De website bouwen </li></ul><ul><ul><li>Keyword plaatsing </li></ul></ul><ul><ul><li>Ratio’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Dont’s </li></ul></ul><ul><li>Misverstanden zoekmachine optimalisatie </li></ul>
 34. 34. . voorbereiding Zoekmachine Optimalisatie <ul><li>Doelgroep analyse (8) </li></ul><ul><li>Keyword strategie (9) </li></ul><ul><li>Keyword analyse (9) </li></ul><ul><li>Keyword selectie (10) </li></ul>
 35. 35. . website bouwen Zoekmachine Optimalisatie <ul><li>Keyword plaatsing </li></ul><ul><ul><li>Title (10) </li></ul></ul><ul><ul><li>Domeinnaam (6) </li></ul></ul><ul><ul><li>URL (7) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meta description (6) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meta keywords (5) </li></ul></ul><ul><ul><li>Headers (H1, H2, etc.) (6) </li></ul></ul><ul><ul><li>Eerste zin/alinea (8) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vetgedrukte / schuingedrukte tekst (6) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekst algemeen (9) </li></ul></ul><ul><ul><li>Anchor tekst (8) </li></ul></ul><ul><ul><li>Afbeeldingen (alt tekst) (6) </li></ul></ul>
 36. 36. . website bouwen Zoekmachine Optimalisatie <ul><li>Ratio’s </li></ul><ul><ul><li>Keyword density (dichtheid) </li></ul></ul><ul><ul><li>Keyword proximity (nabijheid) </li></ul></ul><ul><ul><li>Click distance (navigatie- en sitestructuur) </li></ul></ul>
 37. 37. . website bouwen Zoekmachine Optimalisatie <ul><li>Dont’s </li></ul><ul><ul><li>Overbodige code (CSS, Javascript) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meta tag keywords (duplicate content) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dynamische website </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Content Management Systeem </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dynamische URL (session ID) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Flash </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Frames </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Javascript/Ajax </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Redirects </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Spam </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cloaking </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Doorway </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Etc... </li></ul></ul></ul>
 38. 38. . factoren Zoekmachine Optimalisatie <ul><li>(Ver)bouwen website </li></ul><ul><ul><li>Tekstfactor </li></ul></ul><ul><ul><li>Indexatiefactor </li></ul></ul><ul><li>Vanaf oplevering website </li></ul><ul><ul><li>Populariteitsfactor </li></ul></ul>
 39. 39. . oplevering website Zoekmachine Optimalisatie <ul><li>Linkpopulariteit </li></ul><ul><ul><li>Links naar de website </li></ul></ul><ul><ul><li>Google PageRank </li></ul></ul><ul><ul><li>TrustRank </li></ul></ul><ul><ul><li>Verhogen linkpopulariteit </li></ul></ul><ul><li>Andere populariteitsfactoren </li></ul><ul><ul><li>Doorklikpopulariteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijd op de website </li></ul></ul><ul><ul><li>Terugkerend bezoek </li></ul></ul>
 40. 40. . links naar website Zoekmachine Optimalisatie <ul><li>Populariteit van verwijzende pagina die naar uw website linkt </li></ul><ul><li>Manier waarop link op verwijzende pagina is geplaatst. Is de link indexeerbaar? </li></ul><ul><li>Aantal uitgaande links op verwijzende pagina </li></ul><ul><li>Relevantie van verwijzende pagina </li></ul>
 41. 41. . pagerank Zoekmachine Optimalisatie <ul><li>Link van pagina A naar pagina B is een ‘stem’ van pagina A voor pagina B. </li></ul><ul><li>Relevantie en kwaliteit spelen belangrijke rol </li></ul><ul><li>PR(A) = (1-d) + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn)/C(Tn) </li></ul><ul><li>PR = PageRank </li></ul><ul><li>A = webpagina A </li></ul><ul><li>D = dempingsfactor, meestal 0,85 </li></ul><ul><li>T1 … Tn = pagina’s met links naar webpagina A </li></ul><ul><li>C = Het aantal uitgaande koppelingen van webpagina T1 … Tn </li></ul>
 42. 42. . trustrank Zoekmachine Optimalisatie <ul><li>Kwalitatieve, relevante inkomende links </li></ul><ul><li>Kwalitatieve, relevante uitgaande links </li></ul><ul><li>De ‘leeftijd’ van een link; hoe ouder, hoe beter </li></ul><ul><li>‘ Natuurlijkheid’ van een link; realistische groei in links </li></ul><ul><li>Wederzijds linken helpt niet; het werkt ook niet tegen </li></ul>
 43. 43. . verhogen linkpopulariteit Zoekmachine Optimalisatie <ul><li>Unieke interessante content! </li></ul><ul><li>Linkcampagne </li></ul><ul><li>Anchor tekst ( <a href=http://www.testnet.nl>Anchor tekst</a> ) </li></ul><ul><li>Directory’s </li></ul><ul><li>Persberichten </li></ul><ul><li>Blog (syndicatie/RSS) </li></ul><ul><li>Forums/discussiegroepen </li></ul><ul><li>Uitwisselen </li></ul><ul><li>Sponsoring </li></ul>
 44. 44. . andere populariteitsfactoren Zoekmachine Optimalisatie <ul><li>Doorklikpopulariteit </li></ul><ul><li>Tijd op de website </li></ul><ul><li>Terugkerend bezoek </li></ul>
 45. 45. . misverstanden Zoekmachine Optimalisatie <ul><li>Topposities zijn gegarandeerd </li></ul><ul><li>Conversie lager dan Paid Search </li></ul>
 46. 46. .vragen?

×