2016 साली National level वर
इंजिनीअररंग आजि आर्किटेक्चरच्या
प्रवेशासाठी JEE (Main) ची एकच परीक्षा
असिार आहे.
इंजिनीअररंग प्रवेशासाठी बारावीच्या माकाांना
५०% वेटेि आहे. म्हिून PCM ग्रुप वर िास्त
लक्ष द्या !
PCM मध्ये कमीतकमी ९५% जमळ...
JEE (Main) पेपर 1 हा इंजिनीअररंगला
प्रवेश जमळजवण्यासाठी आहे. तसेच पेपर 1 ही
JEE Advanced साठीची eligibility test
आहे.
JEE (Main) पेपर 1 ची परीक्षा दोन
वेगवेगळ्या पद्धतीने घेतली िाते. एक म्हििे
पेपर-पेजससल टेस्ट आजि दुसरी म्हििे
ऑनलाईन (comp...
प्रत्येक जवषयावर सारख्याच वेटेिचे Multiple
Choice Questions (MCQs) जवचारले
िातील.
JEE (Main) साठी अकरावी आजि बारावी असा
दो...
पेपर 1 हा तीन तासांचा असेल. प्रश्नपजिकेचे
तीन पाटिस् असतील. Physics, Chemistry
आजि Mathematics.
प्रत्येक प्रश्नाला ४ गुि अ...
पि प्रश्न सोडजवला नसेल तर गुि कमी
होिार नाहीत. चार पैकी फक्त एकच पयािय
अचूक असेल.
यावषी Physics चे ३०, Chemistry चे
३० आजि...
On an average प्रत्येक प्रश्नाला २ जमजनटे
एवढा वेळ होता.
परीक्षेत Calculator, log table वापरता
येिार नाहीत. रफ वकि साठी Ex...
MH-CET साठी तीन तासांचा एकच पेपर
असेल.
यात Physics चे ४५, Chemistry चे ४५,
आजि biology चे ९० प्रश्न असतील.
प्रत्येक प्रश्न...
िर उत्तर चुकले तर एक गुि कमी होईल
(1/4th negative marking). पि प्रश्न
सोडजवला नसेल तर गुि कमी होिार नाहीत.
चार पैकी फक्त ए...
JEE / CET ची तयारी ११ वी पासूनच का ?
JEE / CET ला ११ वी, १२ वी दोसही
वषाांच्या अभ्यासक्रमावर प्रश्न.
M.C.Q.’s सोडजवण्याचा ...
M.C.Q.’s सोडजवण्यासाठी लागिाऱ्या
क्षमतांचा जवकास.
- Tables upto 30
- Square of numbers from 1 to 30.
- Cubes of numbers fr...
वेळेचे गजित
“The bad news is the time flies
but good news is you are the
pilot”.
क्षमतांचा जवकास कसा करायचा ?
Text books आजि Reference books चे
सखोल वाचन
प्रत्येक संकल्पना नीट समिावून घेिे.
Formulae पाठ ...
Approximations ची सवय / सराव.
(3.14)2 ≈ 10
g ≈ 10
Common sense वाढजविे.
Preliminaries
• a0 = ?
• What is ?
→ This is not defined!
It is an indeterminate form.
0
0
Infinity
Infinity is something which is greater
than every real number. It is not a
real number and can not be shown
by a ...
Minus infinity (-∞) is something which is
less than every real number. It is negative.
Which of the following is false?
(a...
Constructivism (ज्ञानरचना वाद)
पूवीची घोका आजि ओका पद्धत वापरता
येिार नाही.
मुलांना जवचार करायला प्रवृत्त करिारी व
प्रश्न ...
He who asks is a fool for five minutes,
but he who does not ask remains a fool
forever.
It’s not that I’m so smart, it’s j...
No spoon-feeding!
Spoon-feeding means provide (a person)
with ready-made opinions, judgments, etc.,
depriving him/her of o...
Contribution of Parents (पालकांचा सहभाग)
जवद्यार्ी, पालक आजि जशक्षक असा जिकोि तयार
झाला पाजहिे .
दहावीचे माक्सि हे फसवे (deceptive) असतात.
९० – ९२% जमळालेले माक्सि हे बाळसं नसून
सूि आहे.
In Pune 24,000 students appeared
for this exam and only 2% i.e. 480
were eligible for advanced.
(For which criterion was a...
In Mumbai 44,000 students
appeared for this exam and only
4.5% i.e. 2000 were eligible for
advanced.
(For which criterion ...
Total intake of all IITs is 9885.
In 2013, 1.26 lac appeared for
advanced i.e. only 7.8 % could
make it to IIT.
Name of the IIT State Intake
IIT Jodhpur Rajasthan 200
IIT Kanpur Uttar Pradesh 827
IIT Kharagpur West Bengal 1341
IIT Mad...
जवद्यार्थयाांकडून अपेक्षा (Students’ Role)
Have a goal in life
A goal is a dream with a deadline.
It is better to be head ...
Reading Habit (वाचाल तर वाचाल! )
Hobby ( कुठला तरी छंद िोपासा )
“आयुष्यात मला भावलेलं एक गुि सांगतो. उपजिजवकेसाठी
आवश्यक अ...
• Regular exercise.
Commit to be fit.
• Social work.
You owe something to society.
Ednexa Online Bridging Course
इ. १० वी व ११ वी Science मधील अभ्यासक्रमाची दरी
मोठी आहे. difficulty level मध्ये बराच फरक आह...
Live webinars द्वारे जवद्यार्थयाांना आमच्या तज्ज्ज्ञ
प्राध्यापकांच्या मागिदशिनाचा लाभ घेता येिार आहे.
Bridging Course च्या...
Follow us here :
Facebook
Google+
Linkedin
Blogs
How To Prepare For 11th Std Science - Part II
How To Prepare For 11th Std Science - Part II
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

How To Prepare For 11th Std Science - Part II

373 views

Published on

How To Prepare For 11th Std Science - Part II by Prof. Sanjay Ranande.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
373
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
69
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

How To Prepare For 11th Std Science - Part II

 1. 1. 2016 साली National level वर इंजिनीअररंग आजि आर्किटेक्चरच्या प्रवेशासाठी JEE (Main) ची एकच परीक्षा असिार आहे.
 2. 2. इंजिनीअररंग प्रवेशासाठी बारावीच्या माकाांना ५०% वेटेि आहे. म्हिून PCM ग्रुप वर िास्त लक्ष द्या ! PCM मध्ये कमीतकमी ९५% जमळाले पाजहिेत. म्हििे JEE ला ३५% जमळाले तरी सरासरी ६५ % होईल.
 3. 3. JEE (Main) पेपर 1 हा इंजिनीअररंगला प्रवेश जमळजवण्यासाठी आहे. तसेच पेपर 1 ही JEE Advanced साठीची eligibility test आहे.
 4. 4. JEE (Main) पेपर 1 ची परीक्षा दोन वेगवेगळ्या पद्धतीने घेतली िाते. एक म्हििे पेपर-पेजससल टेस्ट आजि दुसरी म्हििे ऑनलाईन (computer based) टेस्ट. JEE (Main) पेपर 1 मध्ये Physic, Chemistry, Mathematics हे तीन जवषय आहेत.
 5. 5. प्रत्येक जवषयावर सारख्याच वेटेिचे Multiple Choice Questions (MCQs) जवचारले िातील. JEE (Main) साठी अकरावी आजि बारावी असा दोसही वषाांचा अभ्यासक्रम आहे. आपल्याकडे दुदैवाने अकरावी हे rest year समिले िाते िे चुकीचे आहे.
 6. 6. पेपर 1 हा तीन तासांचा असेल. प्रश्नपजिकेचे तीन पाटिस् असतील. Physics, Chemistry आजि Mathematics. प्रत्येक प्रश्नाला ४ गुि असतील. िर उत्तर चुकले तर एक गुि कमी होईल (1/4th negative marking).
 7. 7. पि प्रश्न सोडजवला नसेल तर गुि कमी होिार नाहीत. चार पैकी फक्त एकच पयािय अचूक असेल. यावषी Physics चे ३०, Chemistry चे ३० आजि Maths चे ३० प्रश्न जवचारले होते. याचा अर्ि परीक्षा एकूि ३६० माकाांची होती.
 8. 8. On an average प्रत्येक प्रश्नाला २ जमजनटे एवढा वेळ होता. परीक्षेत Calculator, log table वापरता येिार नाहीत. रफ वकि साठी Exam Hall मध्येच पेिेस ददली िातील व ती परीक्षा संपल्यानंतर परत करावी लागतील.
 9. 9. MH-CET साठी तीन तासांचा एकच पेपर असेल. यात Physics चे ४५, Chemistry चे ४५, आजि biology चे ९० प्रश्न असतील. प्रत्येक प्रश्नाला ४ गुि असतील (म्हििे एकूि गुि ७२०).
 10. 10. िर उत्तर चुकले तर एक गुि कमी होईल (1/4th negative marking). पि प्रश्न सोडजवला नसेल तर गुि कमी होिार नाहीत. चार पैकी फक्त एकच पयािय अचूक असेल. On an average प्रत्येक प्रश्नासाठी १ जमजनट एवढा वेळ असेल.
 11. 11. JEE / CET ची तयारी ११ वी पासूनच का ? JEE / CET ला ११ वी, १२ वी दोसही वषाांच्या अभ्यासक्रमावर प्रश्न. M.C.Q.’s सोडजवण्याचा सराव ११ वी पासून आवश्यक.
 12. 12. M.C.Q.’s सोडजवण्यासाठी लागिाऱ्या क्षमतांचा जवकास. - Tables upto 30 - Square of numbers from 1 to 30. - Cubes of numbers from 1 to 10 - Reciprocals of 1st ten natural numbers. - Concepts of ratio, percentage. - Solving equations. - Reading ability.
 13. 13. वेळेचे गजित “The bad news is the time flies but good news is you are the pilot”.
 14. 14. क्षमतांचा जवकास कसा करायचा ? Text books आजि Reference books चे सखोल वाचन प्रत्येक संकल्पना नीट समिावून घेिे. Formulae पाठ करिे. Units जलजहण्याची सवय लाविे. Mathematical ability जवकजसत करिे.
 15. 15. Approximations ची सवय / सराव. (3.14)2 ≈ 10 g ≈ 10 Common sense वाढजविे.
 16. 16. Preliminaries • a0 = ? • What is ? → This is not defined! It is an indeterminate form. 0 0
 17. 17. Infinity Infinity is something which is greater than every real number. It is not a real number and can not be shown by a point on the number line.
 18. 18. Minus infinity (-∞) is something which is less than every real number. It is negative. Which of the following is false? (a) is not defined. (b) 2 is the only even prime number. (c) Square of every real number is positive. (d) A triangle can be both isosceles and right angled. 1 0
 19. 19. Constructivism (ज्ञानरचना वाद) पूवीची घोका आजि ओका पद्धत वापरता येिार नाही. मुलांना जवचार करायला प्रवृत्त करिारी व प्रश्न जवचारायची मुभा असिारी जशक्षिपद्धती .
 20. 20. He who asks is a fool for five minutes, but he who does not ask remains a fool forever. It’s not that I’m so smart, it’s just that I stay with problems longer. ...Albert Einstein Minds are like parachutes, they only function when open!!!
 21. 21. No spoon-feeding! Spoon-feeding means provide (a person) with ready-made opinions, judgments, etc., depriving him/her of original thought or action. Teachers open the door. You enter by yourself. If you can’t make a mistake, you can’t make anything.
 22. 22. Contribution of Parents (पालकांचा सहभाग) जवद्यार्ी, पालक आजि जशक्षक असा जिकोि तयार झाला पाजहिे .
 23. 23. दहावीचे माक्सि हे फसवे (deceptive) असतात. ९० – ९२% जमळालेले माक्सि हे बाळसं नसून सूि आहे.
 24. 24. In Pune 24,000 students appeared for this exam and only 2% i.e. 480 were eligible for advanced. (For which criterion was around 31% i.e. 98% students could not get even 31%.)
 25. 25. In Mumbai 44,000 students appeared for this exam and only 4.5% i.e. 2000 were eligible for advanced. (For which criterion was around 31% i.e. 95.5% students could not get even 31%.)
 26. 26. Total intake of all IITs is 9885. In 2013, 1.26 lac appeared for advanced i.e. only 7.8 % could make it to IIT.
 27. 27. Name of the IIT State Intake IIT Jodhpur Rajasthan 200 IIT Kanpur Uttar Pradesh 827 IIT Kharagpur West Bengal 1341 IIT Madras Tamil Nadu 838 IIT Mandi Himachal Pradesh 120 IIT Patna Bihar 200 IIT Roorkee Uttarakhand 1105 IIT Ropar Punjab 120 ISM DHANBAD Jharkhand 1023 TOTAL INTAKE OF ALL IITs 9885 Only 4844 for open category
 28. 28. जवद्यार्थयाांकडून अपेक्षा (Students’ Role) Have a goal in life A goal is a dream with a deadline. It is better to be head of an ass than to be a tail of a lion. Hard work Genius is one per cent inspiration and ninety-nine percent perspiration!
 29. 29. Reading Habit (वाचाल तर वाचाल! ) Hobby ( कुठला तरी छंद िोपासा ) “आयुष्यात मला भावलेलं एक गुि सांगतो. उपजिजवकेसाठी आवश्यक असिाऱ्या जवषयाचं जशक्षि िरुर घ्या. पोटापाण्याचा उद्योग जिद्दीनं करा, पि एवढ्यावरच र्ांबू नका. साजहत्य, जचि, संगीत, नाट्य, जशल्प, खेळ यांतल्या एखाद्या तरी कलेशी मैिी िमवा. पोटापाण्याचा उद्योग तुम्हाला िगवील, पि कलेशी िमलेली मैिी तुम्ही का िगायचं हे सांगून िाईल.” - पु. ल. देशपांडे
 30. 30. • Regular exercise. Commit to be fit. • Social work. You owe something to society.
 31. 31. Ednexa Online Bridging Course इ. १० वी व ११ वी Science मधील अभ्यासक्रमाची दरी मोठी आहे. difficulty level मध्ये बराच फरक आहे. तसेच, इ. ५ वी ते १० वीतील अनेक concepts हे पुढे असिाऱ्या अभ्यासक्रमाचा पाया आहेत. या सवि concepts ची revision करण्यासाठी आजि ११ वीच्या अभ्यासक्रमाचा पाया पक्का करण्यासाठी एड्नेक्सा तफे जवद्यार्थयाांसाठी मोफत Online Bridging Course घेतला िािार आहे.
 32. 32. Live webinars द्वारे जवद्यार्थयाांना आमच्या तज्ज्ज्ञ प्राध्यापकांच्या मागिदशिनाचा लाभ घेता येिार आहे. Bridging Course च्या वेळापिकाची माजहती www.ednexa.com या वेबसाईटवर व त्याचप्रमािे SMS द्वारे कळवण्यात येईल.
 33. 33. Follow us here : Facebook Google+ Linkedin Blogs

×