Chemistry (MH-CET) Marking Scheme and Success Mantra

540 views

Published on

Chemistry (MH-CET) Marking Scheme and Success Mantra by ednexa.com

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
540
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
219
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chemistry (MH-CET) Marking Scheme and Success Mantra

  1. 1. Chemistry (MH-CET) Marking Scheme and Success Mantra विद्याथी वित्ाांनो , MH-CET परीक्षेला काही ददिसच बाकी आहेत.त्या सांदर्ाात Chemistry या विषयाचा अभ्यास पुढील आठ ददिसात कशा पद्धतीने केला पाहीजे त्याचा उहापोह या लेखािध्ये केला आहे. CET पररक्षेिध्ये chemistry चे 45 MCQ’s विचारणार आहेत. प्रत्येक अचूक उत्तराला 4 िाका ि चुकीच्या उत्तरासाठी प्रत्येकी 1 िाका िजा करणार आहेत. chemistry चे 45 MCQ’s सोडविण्यासाठी 45 विवनटाांचा अिधी तुम्हाला विळणार आहे. िागील िषी झालेल्या Neet परीक्षेप्रिाणेच पेपर पॅटना असणार आहे. कदावचत प्रश्ाांची Difficulty level थोडी किी असण्याची शक्यता आहे. Chemistry िधील खालील Topics ककिा Chapters तुम्ही उत्ति रीतीने तयार करा.Physical Chemistry िधील Some Basic Concepts in Chemistry , Chemical Thermodynamics आवण Chemical Kinetics, Electro Chemistry , States of Matter आवण Solutions उत्ति तयार करा. Physical Chemistry िधील Problems सोडिण्याचा अजून चाांगला सराि करा. Problems चे िाका हे सहजासहजी विळू शकतील , परांतु त्यासाठी Problems पासून दूर पळू नका ककिा options ला अवजबात टाकू नका सिा Formulae ि Unit conversions तोंडपाठ करा. In-organic Chemistry िधील s ,p,d & f block elements आवण Co-ordination Chemistry िर र्र द्या. तुिचे सांपूणा periodic table तोंडपाठ असले पावहजे. सांपूणा s,p blocks आवण d block िधील 3d [Se to Zn ] series तोंडपाठ असेल तर तुम्हाला Inorganic िधील दकत्येक प्रश् अचूक सोडिता येतील Organic chemistry िधील Halogen derivatives, Compounds containing oxygen and nitrogen आवण Hydro carbons चाांगले तयार करा. परीक्षेच्या आदल्या ददिसापयंत Chemical reactions वलवहण्याचा सराि ठेिा. Organic Chemistry िधील Name reactions उत्ति तयार करा.जास्तीत जास्त MCQ’s सोडविण्यािर र्र द्या. सराि प्रश्पवत्का सोडिा. “Nervous Nineties” टाळा . िन शाांत ठेिा.वचत्त वस्थर ठेिा . यश तुिचेच आहे.
  2. 2. काही Typical MCQ’s खाली ददलेले आहेत . 1. Which among the following reactive intermediates is not elctrophilic in character? (a) Carbocations (b) Carbanion (c) Free radicals (d) carbenes Ans: (b) Carbanion 2. Methyl alcohol can be distinguished from ethyl alcohol using, (a) Fehling’s solution (b) NaOH & I2 (c) Schiff’s reagent (d) Phathalein fusion test Ans: (b) NaOH & I2 3. Which of the following is incorrect ? (a) For spontaneous process, ΔStotal > 0. (b) At equilibrium, Δ Stotal = 0 (c) At equilibrium, entropy is minimum. (d) Many reactions which are non-spontaneous at low temperature, are made spontaneous at high temperature Ans: (c) At equilibrium, entropy is minimum. 4. The bond length in 2 2 2 2 2 2O ,O ,O andO   follows the order (a) 2 2 2 2 2 2O O O O      (b) 2 2 2 2 2O O O O      (c) 2 2 2 2 2O O O O      (d) 2 2 2 2 2O O O O      Ans: (a) 2 2 2 2 2 2O O O O      तुम्हा सिांना शुर्ेच्छा “Best of Luck” प्रा. अरविद गाडगीळ (www.ednexa.com)

×