Öppna offentliga data och PSI - ett första steg

1,271 views

Published on

Föredrag på Offentliga rummet 2011.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,271
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
403
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Peter Krantz från E-delegationenguidar dig genom PSI-direktivetochhur du kangöraöppenoffentlig data tillgänglig. Du fårfölja med på en internationellutblickochvetamerom E-delegationensuppdrag, vadsomärpågång, någragodaexempelfrånförvaltningenoch tips omhur du tar detförstasteget.
 • http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppen_dataDe grundkravpåöppen data som Open Government Working Group ställtuppärattöppen data skallvara:Komplett: Information sominteinnehållerpersonuppgifterellerlyder under sekretessgörstillgängligisåstoromfattningsommöjligt. Dettagällersärskiltdatabaser med material somskullekunnavidareförädlas.Primär: Information skallsålångtdetärmöjligttillhandahållasioriginalformatet. Bild- ochvideomaterialskalltillhandahållasihögstamöjligaupplösningförattmöjliggöravidareförädling.Aktuell: Information skalltillgängliggörassåsnabbtsommöjligtsåattvärdetav den inteförsvinner. Detbörfinnasmekanismerförattautomatisktkunnafå information omuppdateringar.Tillgänglig: Information görstillgängligförsåmångaanvändaresommöjligtförsåmångaändamålsommöjligt.Maskinläsbar: Informationenärstruktureradpåettsättsommöjliggörmaskinellbearbetningochsamkörning med andra register.Fri: Informationenärtillgängligförallautankravpåbetalning, ellerinskränkningari form avlicensvillkorochregistreringsförfaranden.I ettöppet format: Det format informationenlämnasiföljer en öppen standard, alternativtärdokumentationen till fomatetfritttillgängligochfrifrånpatentlicensvillkor.
 • http://www.whitehouse.gov/open/documents/open-government-directive
 • http://www.whitehouse.gov/open/documents/open-government-directive
 • Opendata.ge
 • http://www.mckinsey.com/clientservice/publicsector/pdf/TG_MoG_Issue4_egov.pdf
 • http://itunes.apple.com/se/app/medicinera-se/id384059364?mt=8
 • https://lagen.nu/2010:566
 • Anders Chydenius
 • 1766 årstryckfrihetsförordninghargenomgåttskiftandeöden, men man haralltidåtervänt till dessgrundläggandeprinciper. Detskeddeså sent som 1949.FörordningenantogsIden 2/121766.
 • Gustav III avskaffadetryckfrihetsförordningen – han dog
 • Offentligförvaltningfördemokrati, delaktighet och tillväxtProp. 2009/10:175http://www.sweden.gov.se/sb/d/12677/a/142272
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0098:SV:HTML
 • 2 kap. 3 § förstastycketförstameningentryckfrihets-förordningen
 • Förtydligandefinnsidepartementspromemorian (Ds 2009:44 s. 106):
 • Jonas Lejon
 • Govdata.se
 • Jonas Beckman
 • Borders in Cyberspace:Deriving Maximum Benefitfrom Public Investment in Scientific Data Retention:
 • Vägledningenvänder sig bl.a. till juristerochinformationsägareioffentligsektorochharsomsyfteattvägledaibl.a. de juridiskaochpraktiskafrågeställningarsomärrelevantainförtillgängligörandeav information. Måletärattmeroffentliga data blirtillgängligapåettsåenkeltsättsommöjligtförbådekommersiellaochideellaändamål.
 • Föratt din information skallblitillgängligsåsnabbtsommöjligtbör du publicerainformationenidet format du har den i just nu. Ävenom de formatenharbegränsademöjligheterför de somvillåteranvända den blirdetmöjligtattmanuelltföraöver den till strukturerad form förvidareförädling.  Dettasteginnebärattdetärlättför din organisationattkommaigång. Genomatt du tillhandahållerinformationenpåwebbengör du detmöjligtförandraattlämnasynpunkterpåhur den skullekunnatillhandahållasiframtiden. I praktikeninnebärdettaatt du publicerar de filer sominformationenfinnslagradi (t.ex. en samling PDF-dokument) på din organisationswebbplats.
 • Föratt information skallkunnaåteranvändaseffektivtbör den tillhandahållasiettstruktureratmaskinläsbart format. Dettaökarmöjligheternaföråteranvändareattmaskinelltbearbeta den ochförädla den ihop med annan information. I praktikenkandetinnebäraatt du publicerar den iExcelformat, ellersom en databasexportfil. Oftaärdettasättlikaenkeltför dig attutförasomsteg 1.
 • Genomattpublicerainformationeniettöppet format minskaråteranvändarensberoendeavenskildaprogramvaror. Därmedblirdetenklareförflerattåteranvändainformationen.  Beroendepåvilket format din information ärlagratikandetkrävaskonvertering till ettöppet format. Om detfinns en relevant öppen standard bördennaanvändas. DettakaninnebäraattkonverteraettExcelark till t.ex. CSV-format, ellerattexportera en databas till XML.
 • Enklareattspridauppdateringarochanvändainformationen
 • Enklareattåteranvända information frånfleraolikakällorgenomattidentifierareförolika ting ärharmoniserade.
 • Öppna offentliga data och PSI - ett första steg

  1. 1. Öppnaoffentliga data och PSI – ettförstasteg<br />Peter Krantz, E-delegationen<br />
  2. 2. Agenda<br />Vadhänderutomlands?<br />PSI-lagen<br />Vilkaärdessavidareutnyttjareegentligen?<br />E-delegationensuppdrag (vägledning)<br />Någraexempel<br />Hurkommer du igång?<br />
  3. 3. Men förstnågrabegrepp<br />PSI?<br />Öppna data?<br />Öppnaoffentliga data?<br />
  4. 4. Public Sector Information (PSI)<br />“Information frånoffentligsektor”<br />
  5. 5. Öppna data (open data)<br />Komplett<br />Primär<br />Aktuell<br />Tillgänglig<br />Maskinläsbar<br />Fri<br />I ettöppet format<br />…enligt Open Government Working Group.<br />
  6. 6. Öppna data (open data)<br />Offentliga data<br />Öppna data<br />Öppnaoffentliga data<br />
  7. 7. Vadhänderutomlands?<br />
  8. 8. USA: Open Government Directive<br />“Within45 days, each agency shall identify and publish online in an open format at least three high-value data sets (see attachment section 3.a.i) and register those data sets via Data.gov. These must be data sets not previously available online or in a downloadable format.” <br />
  9. 9.
  10. 10.
  11. 11.
  12. 12.
  13. 13.
  14. 14.
  15. 15.
  16. 16. Regional nivå<br />
  17. 17.
  18. 18. Innovationstävlingar<br />
  19. 19. USA: Apps for democracy<br />0.3 Mkriprispengargav<br />47 e-tjänstervärda 18.2 Mkr<br />Källa: http://www.mckinsey.com/clientservice/publicsector/pdf/TG_MoG_Issue4_egov.pdf<br />
  20. 20. I Sverige…<br />
  21. 21.
  22. 22.
  23. 23.
  24. 24. data.goteborg.se<br />
  25. 25.
  26. 26. Medicinera.se<br />
  27. 27.
  28. 28.
  29. 29. PSI-lagenLag (2010:566) omvidareutnyttjandeavhandlingarfrån den offentligaförvaltningen<br />
  30. 30. 1766<br />
  31. 31.
  32. 32.
  33. 33. 10 § […]Ochbör till den ändanutiallaarchiverfritillgånglemnasattsådanehandlingarfå in loco afskrifvaelleribevittnadafskriftutbekomma, ochdet vid ansvar till görandes, somuti 7 § avdennaförordningstadgadtär.<br />
  34. 34.
  35. 35. Utgångsläge<br />Tillgång till handlingarförvidareutnyttjande sedan 1766<br />Omfattandeinsamlingochbehandlingav information iförvaltningen<br />Elektroniskttillgängligainformationssamlingaravhögkvalitet<br />Somhuvudregelfåroffentlig information(upprättadehandlingar) frittvidareutnyttjas<br />
  36. 36. Före PSI-lagen<br />Tryckfrihetsförordningen (1766, 1949)<br />Upphovsrättslagen (1960)<br />Arkivlagen(1990)<br />Kommunallagen (1991)<br />Avgiftsförordningen (1992)<br />Personuppgiftslagen (1998)<br />Konkurrenslagen (2008)<br />Offentlighets- ochsekretesslag (2009)<br />+ ettantalregisterförfattningar<br />
  37. 37. Efter PSI-lagen<br />Tryckfrihetsförordningen (1766, 1949)<br />Upphovsrättslagen (1960)<br />Arkivlagen(1990)<br />Kommunallagen (1991)<br />Avgiftsförordningen (1992)<br />Personuppgiftslagen (1998)<br />Konkurrenslagen (2008)<br />Offentlighets- ochsekretesslag (2009)<br />+ ettantalregisterförfattningar<br />PSI-lagen (2010)<br />
  38. 38. Från2010 årsförvaltnings-politiskaproposition<br />“En stor del av den information somfinns hos kommunalaochstatligamyndigheterutgör en samhällsgemensamresursavstortvärdeförmedborgarna, företagenochdetcivilasamhället.<br />Regeringenanserattdetskavarasåenkeltsommöjligtförsåmångasommöjligtatttillgodogöra sig värdetavdennainformationssamling.”<br />Prop. 2009/10:175<br />
  39. 39. forts…<br />“Myndigheternaböraktivtsträvaefterattmöjliggöraetteffektivtvidareutnyttjandeavoffentlig information förattunderlättaframväxtenav en informationsmarknadochförattbidra till attstärkamänniskorssjälvstyreochutövandeavmedborgerligarättigheter”<br />
  40. 40. 1 juli 2010: PSI-lagen<br />Lag (2010:566) omvidareutnyttjandeavhandlingarfrån den offentligaförvaltningen<br />
  41. 41. Lagenssyfte<br />1 § Syftet med denna lag ärattfrämjautvecklingenav en informationsmarknadgenomattunderlättaenskildasanvändningavhandlingarsomtillhandahållsavmyndigheter. <br />Lageninnehållerbestämmelsersomavserattförhindraattmyndigheterbeslutaromsådanavillkorförhurhandlingarfåranvändassombegränsarkonkurrensen. <br />
  42. 42. Handlingar (fråndirektivet)<br />a) alltinnehåll, oberoendeav medium (påpapperellerlagratielektronisk form elleri form avljudinspelningar, bildinspelningarelleraudiovisuellainspelningar),<br />b) varje del avsådantinnehåll.<br />
  43. 43. Handling iTryckfrihetsförordningen<br />3 § Med handling förståsframställningiskriftellerbildsamtupptagningsomkanläsas, avlyssnasellerpåannatsättuppfattasendast med tekniskthjälpmedel.<br />
  44. 44. Från en blogg: “SpelarPSI-lagennågonroll?”<br />“Lageninnebärendastbegränsadeåliggandenförmyndigheterna. Lageni sig förändrarinterätten till tillgång till handlingar ellersättetatttillhandahållahandlingar. Lagenkräverdärförinte någranyaarrangemangföratttillhandahållahandlingarochförorsakar därmedintenågranyakostnaderidettaavseende.”<br />
  45. 45. Reaktivprincip<br />Byggerpåaktivbegäranomhandlingar<br />Vilkahandlingarfinnsdetattbegäraut?<br />
  46. 46. I praktiken…<br />
  47. 47. …ochändamålet med användningen?<br />“Jag vill ha [viss data] för en turistbroschyromSverige”<br />“Inga problem!”<br />
  48. 48. “Jag vill ha [viss data] föratttryckapå en seriesexleksaker”<br />…<br />
  49. 49. Vilkaärdetsomvillanvändaoffentlig information?<br />
  50. 50. Frånsmå…<br />
  51. 51.
  52. 52.
  53. 53.
  54. 54.
  55. 55. …till stora<br />
  56. 56.
  57. 57. 3000 anställda<br />
  58. 58.
  59. 59. Förväderdata…<br />I USA finnsdetca 400 företagoch 4000 anställdasom lever påattförädlaoffentligväderdata till nyatjänster. Motsvarandesiffrai EU ärca 30 företagoch 300 anställda.<br />Källa: Borders in Cyberspace - Deriving Maximum Benefitfrom Public Investment in Scientific Data Retention:http://www.authorstream.com/Presentation/Davide-45234-Weiss-presentation-Borders-Cyberspace-Deriving-Maximum-Benefitfrom-Public-Investment-presentat-Education-ppt-powerpoint/<br />
  60. 60. E-delegationensuppdrag<br />Tilläggsdirektiv2010:32<br />
  61. 61. E-delegationensuppdrag<br />främjaochsamordnamyndigheternasarbete med attförbättraförutsättningarnaförvidareutnyttjandeav information från den offentligaförvaltningen,<br />
  62. 62. E-delegationensuppdrag<br />verkaförerfarenhetsutbyteochkunskapsspridningomgodaexempelpåhur information kantillhandahållas,<br />
  63. 63. E-delegationensuppdrag<br />undersökahur information praktisktochteknisktkantillhandahållasförautomatiseradeuttag,<br />
  64. 64. E-delegationensuppdrag<br />verkaförattmyndigheternapåettändamålsenligtsättinformeraromvilkahandlingarsomfinnshos myndighetenochsomtillhandahållsförvidareutnyttjande,<br />
  65. 65. E-delegationensuppdrag<br />utveckla former föratttillgängliggörainformationenomhandlingarförvidareutnyttjandei en samladform<br />uppmärksammaförutsättningarnaförmindreochnyetableradeföretagattfåtillträde till marknadenföroffentlig information,<br />
  66. 66. Steg 1: En vägledning<br />
  67. 67. Målgrupper<br />Jurister<br />Informationsägare<br />Tekniker<br />
  68. 68.
  69. 69. http://feedback.edelegationen.se/vlpsi/<br />
  70. 70. Deltagare<br />E-delegationensexpertgruppförrättsligafrågor<br />E-delegationen<br />Riksarkivet<br />Domstolsverket<br />VästraGötalandsregionen<br />Riksantikvarieämbetet<br />
  71. 71. Utkast till struktur<br />Varför man skalltillgängliggöra information<br />Guide förattbedömainformationsresurser<br />Hur man informeraromvilken information somfinnstillgänglig<br />Tekniskariktlinjerförpubliceringav information<br />
  72. 72. 2. Guide förattbedömainformationsresurser<br />Dataset<br />
  73. 73. 2. Guide förattbedömainformationsresurser<br />Personuppgifter?<br />Sekretess?<br />Andrabegränsningar?<br />Upphovsrätt?<br />Myndighetensfinansieringsform?<br />…leder till olikasättatttillhandahålla information.<br />
  74. 74. 3. Hurman informeraromvilken information somfinnstillgängligattåteranvända<br />Skapa en sidapå www.myndighet.se/psidata<br />Listainformationsresurser<br />Beskrivhur man fåranvändadem<br />…iettmaskinläsbart format<br />
  75. 75. 4. Tekniskariktlinjerförpubliceringav information<br />Stödjaautomatiseradeuttag<br />Lättattpublicera<br />Lättattanvända<br />En stegvis process…<br />
  76. 76. 4.1: Publicera information påwebbenidet format den befinner sig i just nu<br />
  77. 77. 4.2: Publicerainformationenimaskinläsbarstrukturerad form<br />
  78. 78. 4.3: Publicerainformationeniettöppet format/standard<br />För en definition av ”öppen standard” se European Interoperability Framework v1.0 sid 9: http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Docd552.pdf?id=19529<br />
  79. 79. 4.4: Publicerainformationeniett API <br />http://sv.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface<br />
  80. 80. 4.5: Publicerainformationensomlänkad data<br />http://en.wikipedia.org/wiki/Linked_Data<br />
  81. 81. Vadkan du göraimorgon?<br />Inventeravilkainformationskällor du har<br />Publiceranågonavdem online<br />Berättaatt man fåranvändadem<br />Gördetenkeltattanvändadem<br />
  82. 82. Tack!<br />peter.krantz@enterprise.ministry.se<br />http://feedback.edelegationen.se/vlpsi/<br />

  ×