Öppna offentliga data och PSI - ett första steg
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Öppna offentliga data och PSI - ett första steg

on

 • 1,222 views

Föredrag på Offentliga rummet 2011.

Föredrag på Offentliga rummet 2011.

Statistics

Views

Total Views
1,222
Views on SlideShare
887
Embed Views
335

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

4 Embeds 335

http://php.bazooka.se 238
http://www.ateranvandning.se 74
http://www.vidareutnyttjande.se 15
http://www.linkedin.com 8

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Peter Krantz från E-delegationenguidar dig genom PSI-direktivetochhur du kangöraöppenoffentlig data tillgänglig. Du fårfölja med på en internationellutblickochvetamerom E-delegationensuppdrag, vadsomärpågång, någragodaexempelfrånförvaltningenoch tips omhur du tar detförstasteget.
 • http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppen_dataDe grundkravpåöppen data som Open Government Working Group ställtuppärattöppen data skallvara:Komplett: Information sominteinnehållerpersonuppgifterellerlyder under sekretessgörstillgängligisåstoromfattningsommöjligt. Dettagällersärskiltdatabaser med material somskullekunnavidareförädlas.Primär: Information skallsålångtdetärmöjligttillhandahållasioriginalformatet. Bild- ochvideomaterialskalltillhandahållasihögstamöjligaupplösningförattmöjliggöravidareförädling.Aktuell: Information skalltillgängliggörassåsnabbtsommöjligtsåattvärdetav den inteförsvinner. Detbörfinnasmekanismerförattautomatisktkunnafå information omuppdateringar.Tillgänglig: Information görstillgängligförsåmångaanvändaresommöjligtförsåmångaändamålsommöjligt.Maskinläsbar: Informationenärstruktureradpåettsättsommöjliggörmaskinellbearbetningochsamkörning med andra register.Fri: Informationenärtillgängligförallautankravpåbetalning, ellerinskränkningari form avlicensvillkorochregistreringsförfaranden.I ettöppet format: Det format informationenlämnasiföljer en öppen standard, alternativtärdokumentationen till fomatetfritttillgängligochfrifrånpatentlicensvillkor.
 • http://www.whitehouse.gov/open/documents/open-government-directive
 • http://www.whitehouse.gov/open/documents/open-government-directive
 • Opendata.ge
 • http://www.mckinsey.com/clientservice/publicsector/pdf/TG_MoG_Issue4_egov.pdf
 • http://itunes.apple.com/se/app/medicinera-se/id384059364?mt=8
 • https://lagen.nu/2010:566
 • Anders Chydenius
 • 1766 årstryckfrihetsförordninghargenomgåttskiftandeöden, men man haralltidåtervänt till dessgrundläggandeprinciper. Detskeddeså sent som 1949.FörordningenantogsIden 2/121766.
 • Gustav III avskaffadetryckfrihetsförordningen – han dog
 • Offentligförvaltningfördemokrati, delaktighet och tillväxtProp. 2009/10:175http://www.sweden.gov.se/sb/d/12677/a/142272
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0098:SV:HTML
 • 2 kap. 3 § förstastycketförstameningentryckfrihets-förordningen
 • Förtydligandefinnsidepartementspromemorian (Ds 2009:44 s. 106):
 • Jonas Lejon
 • Govdata.se
 • Jonas Beckman
 • Borders in Cyberspace:Deriving Maximum Benefitfrom Public Investment in Scientific Data Retention:
 • Vägledningenvänder sig bl.a. till juristerochinformationsägareioffentligsektorochharsomsyfteattvägledaibl.a. de juridiskaochpraktiskafrågeställningarsomärrelevantainförtillgängligörandeav information. Måletärattmeroffentliga data blirtillgängligapåettsåenkeltsättsommöjligtförbådekommersiellaochideellaändamål.
 • Föratt din information skallblitillgängligsåsnabbtsommöjligtbör du publicerainformationenidet format du har den i just nu. Ävenom de formatenharbegränsademöjligheterför de somvillåteranvända den blirdetmöjligtattmanuelltföraöver den till strukturerad form förvidareförädling.  Dettasteginnebärattdetärlättför din organisationattkommaigång. Genomatt du tillhandahållerinformationenpåwebbengör du detmöjligtförandraattlämnasynpunkterpåhur den skullekunnatillhandahållasiframtiden. I praktikeninnebärdettaatt du publicerar de filer sominformationenfinnslagradi (t.ex. en samling PDF-dokument) på din organisationswebbplats.
 • Föratt information skallkunnaåteranvändaseffektivtbör den tillhandahållasiettstruktureratmaskinläsbart format. Dettaökarmöjligheternaföråteranvändareattmaskinelltbearbeta den ochförädla den ihop med annan information. I praktikenkandetinnebäraatt du publicerar den iExcelformat, ellersom en databasexportfil. Oftaärdettasättlikaenkeltför dig attutförasomsteg 1.
 • Genomattpublicerainformationeniettöppet format minskaråteranvändarensberoendeavenskildaprogramvaror. Därmedblirdetenklareförflerattåteranvändainformationen.  Beroendepåvilket format din information ärlagratikandetkrävaskonvertering till ettöppet format. Om detfinns en relevant öppen standard bördennaanvändas. DettakaninnebäraattkonverteraettExcelark till t.ex. CSV-format, ellerattexportera en databas till XML.
 • Enklareattspridauppdateringarochanvändainformationen
 • Enklareattåteranvända information frånfleraolikakällorgenomattidentifierareförolika ting ärharmoniserade.

Öppna offentliga data och PSI - ett första steg Öppna offentliga data och PSI - ett första steg Presentation Transcript

 • Öppnaoffentliga data och PSI – ettförstasteg
  Peter Krantz, E-delegationen
 • Agenda
  Vadhänderutomlands?
  PSI-lagen
  Vilkaärdessavidareutnyttjareegentligen?
  E-delegationensuppdrag (vägledning)
  Någraexempel
  Hurkommer du igång?
 • Men förstnågrabegrepp
  PSI?
  Öppna data?
  Öppnaoffentliga data?
 • Public Sector Information (PSI)
  “Information frånoffentligsektor”
 • Öppna data (open data)
  Komplett
  Primär
  Aktuell
  Tillgänglig
  Maskinläsbar
  Fri
  I ettöppet format
  …enligt Open Government Working Group.
 • Öppna data (open data)
  Offentliga data
  Öppna data
  Öppnaoffentliga data
 • Vadhänderutomlands?
 • USA: Open Government Directive
  “Within45 days, each agency shall identify and publish online in an open format at least three high-value data sets (see attachment section 3.a.i) and register those data sets via Data.gov. These must be data sets not previously available online or in a downloadable format.” 
 • Regional nivå
 • Innovationstävlingar
 • USA: Apps for democracy
  0.3 Mkriprispengargav
  47 e-tjänstervärda 18.2 Mkr
  Källa: http://www.mckinsey.com/clientservice/publicsector/pdf/TG_MoG_Issue4_egov.pdf
 • I Sverige…
 • data.goteborg.se
 • Medicinera.se
 • PSI-lagenLag (2010:566) omvidareutnyttjandeavhandlingarfrån den offentligaförvaltningen
 • 1766
 • 10 § […]Ochbör till den ändanutiallaarchiverfritillgånglemnasattsådanehandlingarfå in loco afskrifvaelleribevittnadafskriftutbekomma, ochdet vid ansvar till görandes, somuti 7 § avdennaförordningstadgadtär.
 • Utgångsläge
  Tillgång till handlingarförvidareutnyttjande sedan 1766
  Omfattandeinsamlingochbehandlingav information iförvaltningen
  Elektroniskttillgängligainformationssamlingaravhögkvalitet
  Somhuvudregelfåroffentlig information(upprättadehandlingar) frittvidareutnyttjas
 • Före PSI-lagen
  Tryckfrihetsförordningen (1766, 1949)
  Upphovsrättslagen (1960)
  Arkivlagen(1990)
  Kommunallagen (1991)
  Avgiftsförordningen (1992)
  Personuppgiftslagen (1998)
  Konkurrenslagen (2008)
  Offentlighets- ochsekretesslag (2009)
  + ettantalregisterförfattningar
 • Efter PSI-lagen
  Tryckfrihetsförordningen (1766, 1949)
  Upphovsrättslagen (1960)
  Arkivlagen(1990)
  Kommunallagen (1991)
  Avgiftsförordningen (1992)
  Personuppgiftslagen (1998)
  Konkurrenslagen (2008)
  Offentlighets- ochsekretesslag (2009)
  + ettantalregisterförfattningar
  PSI-lagen (2010)
 • Från2010 årsförvaltnings-politiskaproposition
  “En stor del av den information somfinns hos kommunalaochstatligamyndigheterutgör en samhällsgemensamresursavstortvärdeförmedborgarna, företagenochdetcivilasamhället.
  Regeringenanserattdetskavarasåenkeltsommöjligtförsåmångasommöjligtatttillgodogöra sig värdetavdennainformationssamling.”
  Prop. 2009/10:175
 • forts…
  “Myndigheternaböraktivtsträvaefterattmöjliggöraetteffektivtvidareutnyttjandeavoffentlig information förattunderlättaframväxtenav en informationsmarknadochförattbidra till attstärkamänniskorssjälvstyreochutövandeavmedborgerligarättigheter”
 • 1 juli 2010: PSI-lagen
  Lag (2010:566) omvidareutnyttjandeavhandlingarfrån den offentligaförvaltningen
 • Lagenssyfte
  1 § Syftet med denna lag ärattfrämjautvecklingenav en informationsmarknadgenomattunderlättaenskildasanvändningavhandlingarsomtillhandahållsavmyndigheter.
  Lageninnehållerbestämmelsersomavserattförhindraattmyndigheterbeslutaromsådanavillkorförhurhandlingarfåranvändassombegränsarkonkurrensen.
 • Handlingar (fråndirektivet)
  a) alltinnehåll, oberoendeav medium (påpapperellerlagratielektronisk form elleri form avljudinspelningar, bildinspelningarelleraudiovisuellainspelningar),
  b) varje del avsådantinnehåll.
 • Handling iTryckfrihetsförordningen
  3 § Med handling förståsframställningiskriftellerbildsamtupptagningsomkanläsas, avlyssnasellerpåannatsättuppfattasendast med tekniskthjälpmedel.
 • Från en blogg: “SpelarPSI-lagennågonroll?”
  “Lageninnebärendastbegränsadeåliggandenförmyndigheterna. Lageni sig förändrarinterätten till tillgång till handlingar ellersättetatttillhandahållahandlingar. Lagenkräverdärförinte någranyaarrangemangföratttillhandahållahandlingarochförorsakar därmedintenågranyakostnaderidettaavseende.”
 • Reaktivprincip
  Byggerpåaktivbegäranomhandlingar
  Vilkahandlingarfinnsdetattbegäraut?
 • I praktiken…
 • …ochändamålet med användningen?
  “Jag vill ha [viss data] för en turistbroschyromSverige”
  “Inga problem!”
 • “Jag vill ha [viss data] föratttryckapå en seriesexleksaker”

 • Vilkaärdetsomvillanvändaoffentlig information?
 • Frånsmå…
 • …till stora
 • 3000 anställda
 • Förväderdata…
  I USA finnsdetca 400 företagoch 4000 anställdasom lever påattförädlaoffentligväderdata till nyatjänster. Motsvarandesiffrai EU ärca 30 företagoch 300 anställda.
  Källa: Borders in Cyberspace - Deriving Maximum Benefitfrom Public Investment in Scientific Data Retention:http://www.authorstream.com/Presentation/Davide-45234-Weiss-presentation-Borders-Cyberspace-Deriving-Maximum-Benefitfrom-Public-Investment-presentat-Education-ppt-powerpoint/
 • E-delegationensuppdrag
  Tilläggsdirektiv2010:32
 • E-delegationensuppdrag
  främjaochsamordnamyndigheternasarbete med attförbättraförutsättningarnaförvidareutnyttjandeav information från den offentligaförvaltningen,
 • E-delegationensuppdrag
  verkaförerfarenhetsutbyteochkunskapsspridningomgodaexempelpåhur information kantillhandahållas,
 • E-delegationensuppdrag
  undersökahur information praktisktochteknisktkantillhandahållasförautomatiseradeuttag,
 • E-delegationensuppdrag
  verkaförattmyndigheternapåettändamålsenligtsättinformeraromvilkahandlingarsomfinnshos myndighetenochsomtillhandahållsförvidareutnyttjande,
 • E-delegationensuppdrag
  utveckla former föratttillgängliggörainformationenomhandlingarförvidareutnyttjandei en samladform
  uppmärksammaförutsättningarnaförmindreochnyetableradeföretagattfåtillträde till marknadenföroffentlig information,
 • Steg 1: En vägledning
 • Målgrupper
  Jurister
  Informationsägare
  Tekniker
 • http://feedback.edelegationen.se/vlpsi/
 • Deltagare
  E-delegationensexpertgruppförrättsligafrågor
  E-delegationen
  Riksarkivet
  Domstolsverket
  VästraGötalandsregionen
  Riksantikvarieämbetet
 • Utkast till struktur
  Varför man skalltillgängliggöra information
  Guide förattbedömainformationsresurser
  Hur man informeraromvilken information somfinnstillgänglig
  Tekniskariktlinjerförpubliceringav information
 • 2. Guide förattbedömainformationsresurser
  Dataset
 • 2. Guide förattbedömainformationsresurser
  Personuppgifter?
  Sekretess?
  Andrabegränsningar?
  Upphovsrätt?
  Myndighetensfinansieringsform?
  …leder till olikasättatttillhandahålla information.
 • 3. Hurman informeraromvilken information somfinnstillgängligattåteranvända
  Skapa en sidapå www.myndighet.se/psidata
  Listainformationsresurser
  Beskrivhur man fåranvändadem
  …iettmaskinläsbart format
 • 4. Tekniskariktlinjerförpubliceringav information
  Stödjaautomatiseradeuttag
  Lättattpublicera
  Lättattanvända
  En stegvis process…
 • 4.1: Publicera information påwebbenidet format den befinner sig i just nu
 • 4.2: Publicerainformationenimaskinläsbarstrukturerad form
 • 4.3: Publicerainformationeniettöppet format/standard
  För en definition av ”öppen standard” se European Interoperability Framework v1.0 sid 9: http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Docd552.pdf?id=19529
 • 4.4: Publicerainformationeniett API
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface
 • 4.5: Publicerainformationensomlänkad data
  http://en.wikipedia.org/wiki/Linked_Data
 • Vadkan du göraimorgon?
  Inventeravilkainformationskällor du har
  Publiceranågonavdem online
  Berättaatt man fåranvändadem
  Gördetenkeltattanvändadem
 • Tack!
  peter.krantz@enterprise.ministry.se
  http://feedback.edelegationen.se/vlpsi/