Yearbook2007
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

 

Statistics

Views

Total Views
4,956
Views on SlideShare
4,710
Embed Views
246

Actions

Likes
2
Downloads
48
Comments
0

3 Embeds 246

http://edec.blog.gogo.mn 227
http://www.slideshare.net 13
http://webcache.googleusercontent.com 6

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Yearbook2007 Document Transcript

 • 1. ªÌÍªÕ ¯Ã Ìîíãîë Óëñûí ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëòèéã ºìíºõ îíóóäûíõòàéçýðýãö¿¿ëýí õàðóóëñàí ñòàòèñòèêèéí æèëèéí ýìõòãýëèéã ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí õîðîî1960 îíîîñ õîéø æèë á¿ð ãàðãàæ áàéãàà þì. Òóñ óëñûí ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí õºãæèëòýéóÿëäàí ýíýõ¿¿ ýìõòãýëèéí ¿ç¿¿ëýëòèéí õ¿ðýý ºðãºæèí áàÿæñààð áàéãàà áèëýý. Ñòàòèñòèêèéí ¿ç¿¿ëýëò, àðãà÷ëàëûã îëîí óëñûí íèéòëýã ñòàíäàðò, õýì õýìæýýíäíèéö¿¿ëýõ àæëûã òîäîðõîé ¿å øàòòàéãààð ã¿éöýòãýæ áàéíà. Ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýëèéã õýðýãëýã÷äýä îéëãîìæòîé, õ¿ðòýýìæòýé áîëãîõ çîðèëãîîð¿íäñýí ãîë ¿ç¿¿ëýëòèéí àðãà÷ëàë, íýð òîìú¸îíû òàéëáàðûã òóõàéí á¿ëýã á¿ðèéí ºìíºîðóóëæ, çàðèì íýìýëò òîäîòãîë òàéëáàð õèéñýí áîëíî. Ñòàòèñòèêèéí 2007 îíû ýìõòãýëä õ¿íèé õºãæëèéí èíäåêñ, õ¿¿õýä õºãæèë, àæèëýðõëýëòèéí ñóäàëãààíû ¿ç¿¿ëýëò, 2005 îíû ã¿éöýòãýëýýð áàéãóóëñàí ñàëáàð õîîðîíäûíòýíöýë, íººö àøèãëàëòûí õ¿ñíýãò, ñàíõ¿¿ãèéí çàõ çýýëèéí çàðèì ¿ç¿¿ëýëòèéã øèíýýðíýìæ îðóóëëàà. Õýðýãëýã÷äýä çîðèóëàí æèë á¿ðèéí ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýëýýñ ãàäíà, Ìîíãîë Óëñçàõ çýýëä ñòàòèñòèêèéí ýìõòãýë 1998-2002 îí, Ìîíãîë Óëñûí õ¿í àì XX çóóíä, ýäèéíçàñàã, íèéãìèéí áàéäëûí òàëààðõ ñàð á¿ðèéí áþëëåòåíü, òàíèëöóóëãà áîëîí àæèëëàõõ¿÷èí, õ¿¿õäèéí õºäºëìºð, ºðõèéí îðëîãî, çàðëàãà, àìüæèðãààíû ò¿âøíèé ò¿¿âýðñóäàëãààíû íýãäñýí òàéëàí /2002-2003 îí/, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéí íýã óäààãèéíá¿ðòãýë, ò¿¿âýð ñóäàëãàà /2004 îí/, íºõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíäèéí ñóäàëãàà /2003 îí/,îðîëöîîíû àðãààð ÿäóóðëûí áàéäàëä õèéñýí ä¿í øèíæèëãýý ñýäýâò ò¿¿âýð ñóäàëãàà, àæàõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîîëëîãûí òàéëàí 2006, õ¿¿õýä õºãæèë ñóäàëãààíû òàéëàí 2005,Ìîíãîë Óëñûí õ¿í àìûí äîòîîä øèëæèõ õºäºë㺺íèé òàéëàí 2007 çýðýã òºðºëæñºíñóäàëãààíû òàéëàíã ýìõòãýí ãàðãàñàí áîëíî. Ìîíãîë Óëñûí ýäèéí çàñãèéí ¿íäñýí ãîë ñàëáàðûí íýã áîëîõ ìàë àæ àõóéí¿éëäâýðëýëèéí öàð õ¿ðýýã òîäîðõîéëîõ ¿íäýñ áîëñîí ìàë òîîëëîãûí ¿ð ä¿íã òóñãàé íîìáîëãîí õýâëýí ãàðãàñàí. ̺í ñàð á¿ðèéí áþëëåòåíü, æèëèéí ýìõòãýë, ýäèéí çàñãèéí áóñàäãîë ¿ç¿¿ëýëòèéã áàãòààñàí âåá õóóäñûã àøèãëàí, àëü ÷ õýðýãëýã÷ ìàíàéä õàíäàí ñîíèðõñîíìýäýýëëýý àâàõ áîëîìæòîé ãýäãèéã äóðäàõàä òààòàé áàéíà. Ìîíãîë Óëñûí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí õîðîîíîîñ õýâëýí ãàðãàæ áàéãààñòàòèñòèêèéí æèëèéí ýìõòãýëèéí òàëààð áîëîí ò¿¿íòýé õîëáîãäñîí ñóäàëãàà, òîîí¿ç¿¿ëýëòèéí òóõàé äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã ñîíèðõñîí õýí áîëîâ÷ ººðèéí ñàíàë, õ¿ñýëòýýìàíàé õàÿãààð èð¿¿ëáýë áèä äóðòàéÿà õ¿ëýýí àâ÷ õàìòðàí àæèëëàõàä áýëýí áàéíà. ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ¯ÍÄÝÑÍÈÉ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÕÎÐÎÎÍÛ ÄÀÐÃÀ Ï.ÁßÌÁÀÖÝÐÝÍ 3
 • 2. PREFACE The National Statistical Office has been producing Statistical Yearbook of Mongolia,showing social and economic indicators of Mongolia along with their respective time series,since 1960. Due to the development of the socio-economic situation of Mongolia, the frameworkof indicators for the yearbook has been expanded. Steps to harmonize statistical indicators and methodologies with international commonstandards are being undertaken. In order to make the yearbook accessible and available to the users, there areexplanations of methodologies and technical terms on core indicators for each section. In addition,some additional notes are included in the yearbook. Human development indexes, some new indicators from child development survey andemployment survey, Input and Output Table and Supply and Use Table complied for 2005, andon financial market are also included in the yearbook of 2007. Apart from the Statistical Yearbook, a number of statistical publications and reports ofspecialized surveys, namely Mongolia in the Market Economy for 1998-2002, Population ofMongolia in the 20th century, Monthly Bulletins and Statistical Reviews on Mongolian Socialand Economic situation, 2002-2003 Reports on Labour Force Survey and Child Labour Survey,Household Income and Expenditure Survey, and Living Standard Measurement Survey, 2004Disability Registration – a sample survey, 2003 Reproductive Health Survey, 2006 ParticipatoryPoverty Assessment in Mongolia, 2006 Report on Establishment Census, 2005 ChildDevelopment Survey, and 2007 Report on Internal Migration of Mongolia have been published. There is a publication published by using results and findings from the livestock census,the core source for identifying scope of production of livestock which is one of major economicindustries of Mongolia. Moreover, it is pleasant to mention that all users are provided access totheir interested information through monthly bulletins and statistical yearbooks, and our websitecontaining other main indicators of the economics. We would welcome any comments and recommendations regarding the statisticalyearbook and any requests for detailed information of interest on relevant statistical surveysand data. P.BYAMBATSEREN CHAIRMAN OF THE NATIONAL STATISTICAL OFFICE OF MONGOLIA4
 • 3. ÃÀÐ×Èêìíºõ ¿ã 3Ãàð÷èã 6Òîâ÷ òàíèëöóóëãà 22¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ 70Á¯ËÝà 1. ÇÀÑÀà ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÍÝÃÆ, ÍÓÒÀà ÄÝÂÑÃÝÐ 711.1 Ìîíãîë óëñûí çàñàã çàõèðãààíû íýãæ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2007 731.2 Õîò õîîðîíäûí çàìûí óðò, êì 741.3 Òîìîîõîí óóëñ 751.4 Òîìîîõîí ãîë 751.5 Òîìîîõîí íóóð 75Á¯ËÝà 2. ÑÎÍÃÓÓËÜ 762.1 Ìîíãîë óëñûí åðºíõèéëºã÷èéí ñîíãóóëèéí ä¿í 782.2 ÓÈÕ, îðîí íóòãèéí èðãýäèéí õóðëûí ñîíãóóëü 792.3 Ìîíãîë Óëñûí Èõ Õóðëûí ãèø¿¿ä, íàñíû á¿ëãýýð 802.4 Ìîíãîë Óëñûí Èõ Õóðëûí ãèø¿¿ä, ìýðãýæëýýð 802.5 Ñîíãîã÷äûí îðîëöîî 80Á¯ËÝà 3. Õ¯Í ÀÌ 813.1 Ñóóðèí õ¿í àìûí òîî, õ¿éñ, õîò, õºäººãººð, îíû ýöýñò 853.2 Ñóóðèí õ¿í àìûí òîî, íàñíû á¿ëýã, õ¿éñýýð, îíû ýöýñò 853.3 Ñóóðèí õ¿í àìûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 863.4 Õîò, õºäººãèéí õ¿í àìûí ñóóðèí õ¿í àìä ýçëýõ õóâü, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 873.5 ªðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 883.6 ªðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, îíû ýöýñò 893.7 Á¿òýí ºí÷èí õ¿¿õäèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 903.8 Õàãàñ ºí÷èí õ¿¿õäèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 913.9 16 õ¿ðòýëõ íàñíû 4 áà ò¿¿íýýñ äýýø õ¿¿õýäòýé ºðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 923.10 Ýìýãòýé òýðã¿¿ëýã÷òýé, ºðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 933.11 16 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õýäòýé, ãýð á¿ëã¿é ýìýãòýé÷¿¿ä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 943.12 Òºðñºí, íàñ áàðñàí, ãýðëýñýí, ãýðëýëòýý öóöëóóëñàí õ¿íèé òîî, îíû ýöýñò 943.13 1000 õ¿íä íîãäîõ òºðºëò, íàñ áàðàëò, ãýðëýëò, öóöëàëò, îíû ýöýñò 953.14 Òºðºëòèéí êîýôôèöèåíò¿¿ä, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò 953.15 Òºðñºí, íàñ áàðñàí, ãýðëýñýí, ãýð á¿ë öóöàëñàí õ¿íèé òîî, ¿ð÷ëýãäñýí õ¿¿õäèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, 96íèéñëýëýýð, 2007 îíä3.16 1000 õ¿íä íîãäîõ òºðºëò, íàñ áàðàëò, ãýðëýëò, öóöëàëò, ¿ð÷ëýëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2007 îíä 973.17 Õ¿í àìûí äóíäàæ íàñëàëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 983.18 Õ¿í àìûí äóíäàæ íàñëàëò, õ¿éñýýð, îíû ýöýñò 983.19 Òºðñºí õ¿¿õäèéí òîî, õ¿éñýýð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2007 îíä 993.20 Òºðñºí õ¿¿õäèéí òîî, ýõíèé íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò 993.21 Òºðñºí ýõ÷¿¿äèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 1003.22 Òºðñºí ýõ÷¿¿ä, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, îíû ýöýñò 1003.23 Òºðñºí ýõ÷¿¿äèéí òîî, ãýðëýëòèéí áàéäàë, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2007 îíä 1013.24 1000 õ¿íä íîãäîõ õ¿í àìûí òºðºëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 1023.25 Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, îíû ýöýñò 1023.26 Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò 1033.27 Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî, õ¿éñýýð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2007 îíä 1043.28 1000 õ¿íä íîãäîõ íàñ áàðàëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 1056
 • 4. 3.29 Íàñíû á¿ëýã äýõü íàñ áàðàëòûí êîýôôèöèåíò, îíû ýöýñò 1063.30 Á¿ðòã¿¿ëñýí ãýð á¿ë, õ¿éñýýð, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò 1063.31 Öóöëàëò, ãýð á¿ë áàéñàí õóãàöààãààð, îíû ýöýñò 1073.32 ¯ð÷ë¿¿ëñýí õ¿¿õäèéí òîî, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò 107Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ Õ¯× 1104.1 Õ¿í àìûí àæèë ýðõëýëòèéí ¿ç¿¿ëýëò, îíû ýöýñò 1124.2 Ýäèéí çàñãèéí èäýâõòýé õ¿í àìûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 1134.3 Àæèëëàã÷äûí òîî, ñàëáàðààð, îíû ýöýñò 1144.4 Àæèëëàã÷äûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 1154.5 Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîî, õ¿éñ, áîëîâñðîëûí ò¿âøèí, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 1164.6 Àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèí, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 1224.7 15 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû õ¿í àìûí àæèë ýðõëýëò 1244.8 15 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû õ¿í àìûí àæèë ýðõëýëò,çàðèì ¿ç¿¿ëýëò¿¿äýýð 1244.9 Ìîíãîë óëñûí òºðèéí àëáàí õààã÷äûí òîî, òºðèéí àëáàíû àíãèëàëààð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé 125áàéäëààð4.10 Ìîíãîë óëñûí òºðèéí àëáàí õààã÷äûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé 125áàéäëààð4.11 Ìîíãîë óëñûí òºðèéí çàõèðãààíû àëáàí õààã÷äûí òîî, àëáàí òóøààëûí àíãèëàëààð, æèë á¿ðèéí 1 126ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé áàéäëààð4.12 Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí ñàðûí äóíäàæ öàëèí, ñàëáàðààð 1274.13 Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí ñàðûí äóíäàæ öàëèí, õàðèóöëàãûí õýëáýðýýð 1284.14 Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí ñàðûí äóíäàæ öàëèí, àæèë ìýðãýæëèéí àíãèëàëààð 1284.15 Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí ñàðûí äóíäàæ öàëèí, ºì÷èéí õýëáýðýýð 129Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í 1305.1 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í(ÄÍÁ), ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð 1345.2 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í, ñàëáàðààð, 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 1355.3 ¯íäýñíèé íèéò îðëîãî 1365.4 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé æèëèéí öýâýð ºñºëò, áóóðàëò, ñàëáàðààð 1365.5 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ñàëáàðûí á¿òýö, îíû ¿íýýð 1375.6. Õóâèéí õýâøëèéí äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íä ýçëýõ õóâü, ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð 1385.7 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé îðëîãûí á¿òýö, îíû ¿íýýð 1385.8 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ýöñèéí àøèãëàëòûí á¿òýö, îíû ¿íýýð 1395.9 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð 1405.10 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í, óëèðëààð, ñàëáàðààð, 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 1415.11 Ñàëáàð õîîðîíäûí 2005 îíû òýíöýë, ¿íäñýí ¿íýýð (14õ14 ñàëáàðààð) 1425.12 ͺºöèéí õ¿ñíýãò, 2005, ¿íäñýí ¿íýýð (14õ14 ñàëáàðààð) 1445.13 Àøèãëàëòûí õ¿ñíýãò, 2005, ¿íäñýí ¿íýýð (14õ14 ñàëáàðààð) 146Á¯ËÝà 6. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ 1486.1 Õýðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íèéí èíäåêñ 1506.2 Èíôëÿöèéí æèëèéí äóíäàæ ò¿âøèí, 2001-2007 1506.3 Õýðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íèéí èíäåêñ, áàðààíû á¿ëãýýð 1516.4 Õýðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íèéí èíäåêñ, ñàðûí ººð÷ëºëò, áàðààíû á¿ëãýýð 1526.5 Óëààíáààòàð õîòûí çàðèì áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé æèëèéí äóíäàæ ¿íý 1536.6 Õýðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íèéí èíäåêñ, á¿ëãýýð, àéìãààð 1556.7 Ãîë íýðèéí çàðèì áàðààíû äóíäàæ ¿íý, àéìãààð 157Á¯ËÝà 7. ̪Íê, ÑÀÍÕ¯¯ 1597.1 ̺íãºíèé íèéë¿¿ëýëò 1637.2 Ãàäààä âàëþòûí öýâýð àëáàí íººö 1637.3 Çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë 1637.4 Õàäãàëàìæ, çýýëèéí õ¿¿ 1647.5 Çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 165 7
 • 5. 7.6 Èðãýäèéí õàäãàëàìæèéí ¿ëäýãäýë, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 1667.7 ×àíàðã¿é çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 1677.8 Ãàäààä âàëþòûí õàíø 1687.9 ¯íýò öààñíû çàõ çýýëèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò 1697.10 Çàõ çýýëèéí ¿íýëãýý õàìãèéí ºíäºðòýé áàéñàí 30 êîìïàíè, 2007 1707.11 ¯íýò öààñ íü èäýâõòýé àðèëæèãäñàí 30 êîìïàíè, 2007 1717.12 Õóâüöààíû àðèëæààíû ¿ç¿¿ëýëò 1717.13 Çàñãèéí ãàçðûí áîíäûí àðèëæàà 1727.14 Êîìïàíèé áîíäûí àðèëæàà 1727.15 Äààòãàëûí áàéãóóëëàãûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò 1737.16 Áàíê áóñ ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò 1737.17 Õàäãàëàìæ çýýëèéí õîðøîîäûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò 173Á¯ËÝà 8. ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ 1748.1 Ìîíãîë óëñûí íýãäñýí òºñâèéí îðëîãî, íýð òºðëèéí àíãèëëààð, îíû ¿íýýð 1768.2 Ìîíãîë óëñûí òºñâèéí îðëîãî, íýð òºðëèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 1778.3 Îðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãî, íýð òºðëèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 1788.4 Ìîíãîë óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðëàãà, íýð òºðëèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 1798.5 Ìîíãîë óëñûí òºñâèéí çàðëàãà, íýð òºðëèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 1808.6 Îðîí íóòãèéí òºñâèéí çàðëàãà, íýð òºðëèéí àíãèëàëààð, îíû ¿íýýð 1818.7 Îðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð 1828.8 Îðîí íóòãèéí òºñâèéí çàðëàãà, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð 1838.9 Óëñûí òºñ⺺ñ îðîí íóòãèéí òºñºâò îëãîñîí ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð 1848.10 Îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ óëñûí òºñºâò òºâëºð¿¿ëñýí îðëîãî, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð 1848.11 Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðëàãà, òºñâèéí åðºíõèéëºí çàõèðàã÷ààð, îíû ¿íýýð 185Á¯ËÝà 9. ժЪÍê ÎÐÓÓËÀËÒ, ÁÀÐÈËÃÀ 1879.1 Õºðºí㺠îðóóëàëò, òåõíîëîãèéí á¿òýö, ñàíõ¿¿æèëòèéí ýõ ¿¿ñâýðýýð, îíû ¿íýýð 1899.2 Áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë, îíû ¿íýýð 1899.3 Áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæëûí á¿òýö, òºð뺺ð 1909.4 Àøèãëàëòàíä îðóóëñàí ¿íäñýí õºðºí㺠1909.5 Äîòîîäûí áàðèëãûí áàéãóóëëàãûí ã¿éöýòãýñýí áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë, á¿ñ, àéìàã, 191íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð9.6 Áàðèëãûí áàéãóóëëàãûí á¿ëýãëýëò 1919.7 Áàðèëãûí ãîë íýðèéí ìàòåðèàëûí ¿íý, óëñààð, óëèðàë, æèëèéí äóíäàæ ¿íýýð 192Á¯ËÝà 10. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ 19310.1 պ人 àæ àõóéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò 19710.2 պ人 àæ àõóéí ãîë íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò 19710.3 Íýã õ¿íä íîãäîõ õºäºº àæ àõóéí ãîë íýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿í 19810.4 Ìàë, òýæýýâýð àìüòäûí òîî 19810.5 Ìàëûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, òºð뺺ð, îíû ýöýñò 19910.6 Õýýëòýã÷ ìàëûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, òºð뺺ð 20610.7 Ìàëûí òîî òîëãîéí äýýä õýìæýý, òºð뺺ð, îíîîð 20710.8 Öýâýð, ýðëèéç, íóòãèéí øèëäýã îìãèéí áîëîí ñàéæðóóëñàí íóòãèéí ¿¿ëäðèéí ìàëûí òîî, òºð뺺ð 20710.9 Òºë áîéæèëò, òºð뺺ð 20810.10 Ç¿é áóñààð õîðîãäñîí òîì ìàëûí òîî, òºð뺺ð 20810.11 Õ¿íñýíä õýðýãëýñýí ìàëûí òîî, òºð뺺ð 20910.12 Ìàëûí òîîãîîð, òºð뺺ð 2007 îíä ýõíèé òàâàí áàéðò îðñîí àéìàã, ñóì, ìàëûí òºð뺺ð 21010.13 Ìàë÷èí ºðõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 21210.14 Ìàë÷äûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 21310.15 Ìàë÷äûí íàñíû á¿òýö 21310.16 Õóâèéí ìàëòàé ºðõèéí á¿ëýãëýëò, ìàëûí òîîãîîð 21410.17 Ìàë÷èí ºðõèéí á¿ëýãëýò, ìàëûí òîîãîîð, 2007 21410.18 Ìàë÷èí ºðõèéí çàðèì ¿ç¿¿ëýëò 21510.19 Ìàë÷èí ºðõèéí çàðèì ¿ç¿¿ëýëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2007 21510.20 պ人 àæ àõóéí ìýðãýæèëòíèé òîî, ìýðãýæëèéí òºð뺺ð 21610.21 պ人 àæ àõóéí òåõíèêèéí òîî, òºð뺺ð 21610.22 Ìàëûí õàøààíû òîî, áàãòààìæ, òºð뺺ð 2168
 • 6. 10.23 Óñò öýãèéí òîî, òºð뺺ð 21610.24 Ìàëûí õàëäâàðò ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýíä õàìðàãäñàí ìàëûí òîî, çàðäàë 21710.25 Õàëäâàðò ºâ÷èí, ïàðàçèòòàõ ºâ÷íººð ºâ÷èëñºí, ýäãýðñýí ìàëûí òîî 21710.26 պ人 àæ àõóéí ýäýëáýð ãàçàð 21810.27 Òàðèàëñàí òàëáàé, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, óðãàìëûí òºð뺺ð 21810.28 Õóðààñàí íèéò óðãàö, óðãàìëûí òºð뺺ð 22310.29 Íýã ãà òàëáàéãààñ õóðààñàí óðãàö, óðãàìëûí òºð뺺ð 22310.30 Õóðààñàí óðãàö, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, óðãàìëûí òºð뺺ð 22410.31 Íýã ãà òàëáàéãààñ õóðààñàí ¿ð òàðèà, òºìñ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 22810.32 Áàéãàëèéí õàäëàí, áýëòãýñýí òýæýýë, òºð뺺ð 23010.33 Ìàëûí òýæýýë, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, òýæýýëèéí íýãæýýð 23010.34 Ìàëûí òýæýýë, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, òºð뺺ð 231Á¯ËÝà 11. ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐ 23611.1 Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ¿éëäâýðëýëò, ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð 23811.2 Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ¿éëäâýðëýëòèéí ñàëáàðûí á¿òýö, ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð 23911.3 Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ¿éëäâýðëýëò, àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëãýýð, îíû ¿íýýð 24011.4 Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò ¿éëäâýðëýëò, ñàëáàð, äýä ñàëáàðààð, 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 24011.5 Àæ ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé áîðëóóëàëò, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ¿íýýð 24111.6 Àæ ¿éëäâýðèéí ãîë íýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò 24211.7 Íýã õ¿íä íîãäîõ àæ ¿éëâýðèéí çàðèì íýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò 24511.8 Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí íýã àæèëëàã÷èä íîãäîõ íýìýãäñýí ºðòºã (õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ), ñàëáàð, äýä 246ñàëáàðààð, 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð11.9 Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèé áàëàíñ 24711.10 Í¿¿ðñíèé áàëàíñ 24811.11 Äóëààíû áàëàíñ 249Á¯ËÝà 12. ÒÝÝÂÝÐ 25012.1 Á¿õ òºðëèéí òýýâðèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò, òºð뺺ð 25212.2 Àâòî ìàøèíû òîî, òºð뺺ð 25212.3 Àâòî ìàøèíû òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 25312.4 Òºìºð çàìûí òýýâðèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò 25412.5 Àâòî òýýâðèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò 25412.6 Èðãýíèé àãààðûí òýýâðèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò 25512.7 Ñàéæðóóëñàí àâòî çàìûí óðò, êì 255Á¯ËÝà 13. ÕÀÐÈËÖÀÀ ÕÎËÁÎÎ 25613.1 Õàðèëöàà õîëáîîíû ñàëáàðûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò 25813.2 Õîëáîî, øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýýíèé ¿ç¿¿ëýëò, íýð òºð뺺ð 25913.3 Ñóóðèí òåëåôîí öýãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 259Á¯ËÝà 14. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ 26014.1 Íèéò ýðãýëò, óëñààð, îíû ¿íýýð 26514.2 Ýêñïîðò, óëñààð, îíû ¿íýýð 26614.3 Èìïîðò, óëñààð, îíû ¿íýýð 26714.4 Ýêñïîðò, èìïîðò, á¿ñýýð, îíû ¿íýýð 26814.5 Ýêñïîðòûí ãîë íýðèéí áàðàà 26914.6 Èìïîðòûí ãîë íýðèéí áàðàà 27014.7 Ýêñïîðòûí á¿òýö, áàðààíû á¿ëãýýð 27414.8 Èìïîðòûí á¿òýö, áàðààíû á¿ëãýýð 27514.9 Ãàäààä õóäàëäààíû ¿íèéí èíäåêñ, áàðààíû ãîë á¿ëãýýð 27614.10 Ãàäààä õóäàëäààíû èíäåêñ, õóäàëäààíû íºõöëèéí èíäåêñ 27614.11 Ãàäààä õóäàëäààíû áèåò õýìæýýíèé èíäåêñ, áàðààíû ãîë á¿ëãýýð 27714.12 Ýêñïîðò, èìïîðò, áàðààíû á¿ëãýýð, îëîí óëñûí õóäàëäààíû ñòàíäàðò àíãèëàëààð 27714.13 Òºëáºðèéí òýíöýë 279 9
 • 7. Á¯ËÝà 15. ÕÓÄÀËÄÀÀ, ÍÈÉÒÈÉÍ ÕÎÎË, ÇÎ×ÈÄ ÁÓÓÄÀË 28015.1 Õóäàëäààíû ñàëáàðûí íèéò áîðëóóëàëò,¿éëäâýðëýëò, îíû ¿íýýð 28215.2 Íýã õóäàëäààíû öýãò íîãäîõ õ¿íèé òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 28215.3 Íèéòèéí õîîë, Çî÷èä áóóäëûí ñàëáàðûí íèéò ¿éëäâýðëýëò, îíû ¿íýýð 28315.4 Íèéòèéí õîîë, çî÷èä áóóäëûí ñàëáàðûí íèéò àæèëëàã÷äûí òîî, îíû ýöýñò 283Á¯ËÝà 16. ÎÐÎÍ ÑÓÓÖ, ÍÈÉÒÈÉÍ ÀÆ ÀÕÓÉ 28416.1 Îðîí ñóóö 28616.2 Õîò, íèéòèéí àæ àõóéí ¿éë÷èëãýýíèé öýãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 287Á¯ËÝà 17. ÀßËÀË ÆÓÓË×ËÀË 28917.1 Óëñûí õèëýýð íýâòýðñýí ãàäààä, äîòîîäûí çîð÷èã÷äûí òîî, áîîìòîîð 29117.2 Óëñûí õèëýýð îðñîí ãàäààä, äîòîîäûí çîð÷èã÷äûí òîî, àÿëàëûí çîðèëãîîð, 2007 29217.3 Óëñûí õèëýýð îðñîí æóóë÷äûí òîî, óëñààð 29217.4 Óëñûí õèëýýð íýâòýðñýí ãàäààäûí çîð÷èã÷äûí òîî, óëñààð 29317.5 Óëñûí õèëýýð íýâòýðñýí ãàäààäûí çîð÷èã÷äûí á¿òýö, àÿëàëûí çîðèëãî, á¿ñ íóòãààð, 2007 29317.6 Óëñûí õèëýýð ãàðñàí äîòîîäûí çîð÷èã÷äûí òîî, áîîìò, àÿëàëûí çîðèëãîîð, 2007 29417.7 Àÿëàë æóóë÷ëàëûí ¿éë àæìëëàãàà ýðõýëæ áóé àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, àæèëëàã÷äûí òîî, îíû 294ýöýñòÁ¯ËÝà 18. ªÐÕÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÀ, Õ¯Í ÀÌÛÍ ÀÌÜÆÈÐÃÀÀÍÛ ÄÎÎÄ Ò¯ÂØÈÍ 29518.1 Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ îðëîãî, õîò õºäººãººð, îíû ¿íýýð 29918.2 Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ îðëîãûí á¿òýö 29918.3 Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ çàðëàãà, õîò õºäººãººð, îíû ¿íýýð 30018.4 Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ çàðëàãûí á¿òýö 30018.5 Íýã õ¿íä ñàðä íîãäîõ õ¿íñíèé çàðèì á¿òýýãäýõ¿¿íèé óëñûí äóíäàæ õýðýãëýý, æèøñýí õ¿íýýð, õîòõºäººãººð 30118.6 Íýã õ¿íèé õîíîãò õýðýãëýñýí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé èë÷ëýã, íàéðëàãà, æèøñýí õ¿íýýð, õîò 301õºäººãººð18.7 Õ¿í àìûí àìüæèðãààíû äîîä ò¿âøèí, íýã õ¿íä ñàðä íîãäîõîîð, á¿ñ íóòãààð 30218.8 ßäóóðëûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò, õîò, õºäººãººð , ÀÒÒÑ, ªÎÇÑ 30218.9 ßäóóðëûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò, á¿ñ, õîò, õºäºº, ñóóðüøëààð, ªÎÇÑ, 2006 30218.10 "Òîãòâîðòîé àìüæèðãàà" òºñëèéí õ¿ðýýíä ýð¿¿ë ìýíä, áîëîâñðîë, äýä á¿òöèéã ñàéæðóóëàõ 304÷èãëýëýýð õèéñýí õºðºí㺠îðóóëàëò, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð18.11 "Òîãòâîðòîé àìüæèðãàà" òºñ뺺ñ áýë÷ýýðèéí ìàë àæ àõóéí ýðñäëèéã áóóðóóëàõ ÷èãëýëýýð 308õèéãäñýí õºðºí㺠îðóóëàëò , àéìãààð18.12 "Òîãòâîðòîé àìüæèðãàà" òºñëèéí õ¿ðýýíä áè÷èë ñàíõ¿¿ãèéí õºãæëèéí ñàíãààñ îëãîñîí çýýë, á¿ñ, 310àéìàã, íèéñëýëýýðÁ¯ËÝà 19. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÑΨË, ÓÐËÀà 31119.1 Á¿õ øàòíû ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí òîî, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð 31319.2 Á¿õ øàòíû ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãàä ñóðàëöàã÷äûí òîî, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð 31319.3 Á¿õ øàòíû áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûã òºãñºã÷èä, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð 31419.4 Á¿õ øàòíû ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí áàãø íàðûí òîî, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð 31419.5 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí çàðèì ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä 31519.6 Äîòîîäûí èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæèä ñóðàëöàã÷èä, òºãñºã÷èä, ìýðãýæëèéí ÷èãëýëýýð 31619.7 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 31719.8 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëüä ºäðººð ñóðàëöàã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 31819.9 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí íýã áàãøèä íîãäîõ ñóðàã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 31919.10 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí áàãø íàðûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 32019.11 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéã ºäðººð òºãñºã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 32119.12 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí 1-ð àíãèä ýëñýã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 32219.13 Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí äîòóóð áàéðàíä àìüäàðäàã ñóðàëöàã÷èä, á¿ñ, àéìàã, 323íèéñëýëýýð19.14 Ñóðãóóëèéí ºìíºõ íàñíû õ¿¿õäèéí áàéãóóëëàãà, õ¿¿õäèéí òîî, õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõíèé áàéäëààð 32410
 • 8. 19.15 Á¿õ øàòíû ñóðãóóëüä ñóðàëöàã÷èä, 1000 õ¿íä íîãäîõ 32419.16 Õàìðàí ñóðãàëòûí áîõèð æèí, õóâèàð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2007-2008 îíû õè÷ýýëèéí æèëä 32519.17 Öýöýðëýã, áàãø íàðûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 32619. Öýöýðëýã, ßñëèéí õ¿¿õäèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 32719.19 Áîëîâñðîëûí ñàëáàðûí çàðäàë, îíû ¿íýýð 32719.20 Øèíæëýõ óõààíû ñàëáàðûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò 32819.21 Ýðäìèéí çýðýã öîëòîé ¿íäñýí àæèëëàã÷èä, îíû ýöýñò 32819.22 Óëñûí òºñ⺺ñ ñàíõ¿¿æèãäñýí ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæëûí òîî 32819.23 Íèéòèéí íîìûí ñàí 32819.24 Íèéòèéí íîìûí ñàíãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 32919.25 Óëñûí ñî¸ë, óðëàãèéí áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí òîî, òºð뺺ð 32919.26 Íèéòèéí íîìûí ñàíãèéí ñóóäëûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 33019.27 Íèéòèéí íîìûí ñàíãèéí áàéíãûí óíøèã÷äûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 33119.28 Ìýðãýæëèéí óðëàãèéí áàéãóóëëàãûí òîãëîëò, ¿çýã÷äèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 33219.29 Ìóçåéí ¿çâýð, ¿çýã÷èä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 33319.30 Ñî¸ëûí òºâèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 33419.31 Ñî¸ëûí òºâèéí ñóóäëûí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 33519.32 Ñ¿ì õèéäèéí òîî, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 33619.33 Àæèëëàãñäûí òîî, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 33719.34 Õóðëûí ëàì íàðûí òîî, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 33819.35 Øàøíû ñóðãóóëüä ñóðàëöàã÷äûí òîî, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 33919.36 Ãýðýýð íîì çààëãàäàã õ¿¿õäèéí òîî, øàøíû òºð뺺ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 34019.37 Øàøíû ñóðãóóëü äàöàíä ñóðàëöàã÷èä áîëîí ãýðýýð íîì çààëãàäàã õ¿¿õäèéí òîî, íàñíû 340àíãèëëààð, îíû ýöýñòÁ¯ËÝà 20. Õ¯Í ÀÌÛÍ ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË, ÕÀËÀÌÆ 34120.1 Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãûí òîî 34520.2 Ýìíýëãèéí îðíû òîî, òºð뺺ð, îíû ýöýñò 34520.3 Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí òîî, ìýðãýæëèéí ÷èãëýëýýð 34620.4 Èõ ýì÷èéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 34720.5 Ýì ç¿é÷äèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 34820.6 Ýìíýëãèéí äóíä ìýðãýæèëòíèé òîî, ìýðãýæëýýð 34920.7 Íýã èõ ýì÷èä íîãäîõ õ¿íèé òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 34920.8 Íýã ñóâèëàã÷èä íîãäîõ õ¿íèé òîî, á¿ñ, àéìàã íèéñëýëýýð 35020.9 Ýìíýëýãò õýâòýæ ýì÷ë¿¿ëñýí ºâ÷òºíèé òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 35120.10 Á¿ðòãýãäñýí õàëäâàðò ºâ÷èí, ºâ÷íèé àíãèëàëààð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 35220.11 Àìüä òºðñºí õ¿¿õäèéí òîî, õ¿éñ, òºðºõ ¿åèéí æèí, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò 35320.12 Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî, ºâ÷íèé àíãèëàëààð, õ¿éñýýð, îíû ýöýñò 35520.13 Íÿëõñûí ýíäýãäýë (àìüä òºðñºí 1000 õ¿¿õýä òóòàìä íîãäîõ), á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 35620.14 Òºðºõèéí óëìààñ ýíäñýí ýõèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 35720.15 ¯ð õºíäºëòèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 35820.16 Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí çàðäàë, îíû ýöýñò 35820.17 Ýìíýëýãò õýâòýí ýì÷ë¿¿ëýã÷äèéí ºâ÷ëºë (10000 õ¿í àìä íîãäîõ), ºâ÷ëºëèéí çîíõèëîõ 10 359øàëòãààíààð20.18 Õîðò õàâäðààð ºâ÷ëºëò, íàñ áàðàëòûí òîî (10000 õ¿í àìä íîãäîõ), õîðò õàâäðûí òºð뺺ð 35920.19 Õîðò õàâäðààð ºâ÷ëºëòèéí òîî,(10000 õ¿í àìä íîãäîõ), íàñíû àíãèëëààð 35920.20 Õîðò õàâäðààð ºâ÷ëºëò, íàñ áàðàëò,(10000 õ¿í àìä íîãäîõ) àéìàã íèéñëýëýýð 36020.21 Æèðýìñíèé ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýìíýëãèéí õÿíàëòàíä õàìðàãäñàí õóâü,á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 36120.22 Íýã õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ºðãºí äàðõëààæóóëàëòûí õàìðàëò, äàðõëààæóóëàëòûí òºð뺺ð 36220.23 Íèéãìèéí õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé îðëîãî, çàðëàãà 36320.24 Íèéãìèéí õàëàìæèéí òýòãýìæ àâñàí õ¿íèé òîî, òýòãýìæèéí òºð뺺ð 36420.25 Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãààñ òýòãýâýð àâàã÷äûí òîî, òýòãýâýðèéí òºðºëººð 364 11
 • 9. 20.26 Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãèéí îðëîãî, äààòãóóëàã÷äûí òîî 364 20.27 Õ¿¿õäèéí õîîë òýæýýëèéí äóòàë, õ¿éñ, áàéðøèë, íàñíû á¿ëãýýð, 2000, 2005 365 20.28 Èîäæóóëñàí äàâñ õýðýãëýäýã ºðõ, õîò, õºäºº, áàéðøèë, ºðõèéí òýðã¿¿ëýã÷èéí áîëîâñðîëûí 365 ò¿âøèíãýýð, 2000, 2005 20.29  ªíäºð òóíò "À" àìèíäýìèéí áýëäìýë óóñàí 6-59 ñàðòàé õ¿¿õýä, õ¿éñ, áàéðøèë, íàñíû 366 á¿ëãýýð, 2000, 2005 îíû áàéäëààð 20.30 Õ¿¿õýä òºð¿¿ëñíèé äàðàà ºíäºð òóíò "À" àìèí äýìèéí áýëäìýë óóñàí ýõ÷¿¿ä, õîò, õºäºº, 366 áàéðøèë, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, 2000, 2005 îíû áàéäëààð 20.31 ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàðààñ ñýðãèéëýõ ìýäëýã, õîò õºäºº, áàéðøèë, íàñ, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, 367 2000, 2005 îíû áàéäëààð 20.32 ÕÄÕÂ/ÄÎÕ-ûí òàëààðõ òàøàà îéëãîëòóóäûã òîäîðõîéëæ ÷àäñàí 15-49 íàñíû ýìýãòýé÷¿¿ä, õîò 367 õºäºº, áàéðøèë, íàñ, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, 2000 áà 2005 îíû áàéäëààð 20.33 ÕÄÕÂ/ÄÎÕ-ûí õàëäâàðûí òàëààð öîãö ìýäëýãòýé ýìýãòýé÷¿¿ä, õîò õºäºº, áàéðøèë, íàñ, 368 áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, 2000 áà 2005 îíû áàéäëààð 20.34  ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàð ýõýýñ õ¿¿õäýä õàëäàõ îéëãîëòûí òàëààðõ ìýäëýã, õîò õºäºº, áàéðøèë, 368 íàñ, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, 2000 áà 2005 îíû áàéäëààð 20.35  ÕÄÕÂ/ÄÎÕ-ûí õàëäâàð àâñàí õ¿íä õàíäàõ õàíäëàãà, õîò õºäºº, áàéðøèë, íàñ, áîëîâñðîëûí 369 ò¿âøèíãýýð, 2000 áà 2005 îíû áàéäëààð 20.36  ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàð èëð¿¿ëýõ øèíæèëãýýíèé òàëààðõ ìýäëýã, á¿ñ, õîò õºäºº, áàéðøèë, íàñ, 369 áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, 2000 áà 2005 îíû áàéäëààð Á¯ËÝà 21. ÃÝÌÒ ÕÝÐÝà 370 21.1 Á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî, õýðãèéí òºð뺺ð 372 21.2 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî 372 21.3 Õ¿íèé àìü áèå, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî,á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 373 374 21.4 Õ¿¿õýä, ãýð á¿ë, íèéãìèéí ¸ñ ñóðòàõóóíû ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 21.5 Íèéãìèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 375 21.6 Òýýâðéèí õýðýãñëèéí õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäàë, àøèãëàëòûí æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî, 376 á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 21.7 Àæ àõóéí ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 377 21.8 ªì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 378 21.9 Ìàëûí õóëãàéí ãýìò õýðãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 379 21.10 Á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 380 22.11 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 381 22.12 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð 381 22.13 Ø¿¿õýýð ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿íèé òîî, íàñíû á¿ëýãýýð 381 22.14 18-ààñ äýýø íàñíû 10000 õ¿íä íîãäîõ á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî 382 22.15 Ãýìò õýðýãò õîëáîãäñîí ñýæèãòýí, ÿëëàãäàã÷èéí òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 383 22.16 Ãýìò õýðãèéí óëìààñ ó÷èðñàí õîõèðîë, òýðáóì òºãðºã 383 Á¯ËÝà 22. ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÈÍ 385 22.1 Àãààðûí òåìïåðàòóðûí æèëèéí äóíäàæ õýì, àéìãèéí òºâ, íèéñëýëýýð 387 22.2 Ìîíãîë óëñûí ãàçðûí íýãäìýë ñàí, òºð뺺ð 387 22.3 Óðãàìëûí àìüäðàëûí õýëáýð, 1989 îí 387 22.4 Ìîíãîë îðíû äýýä, äîîä óðãàìëûí ç¿éëèéí á¿ðýëäýõ¿¿í, 1998 îí 388 22.5 Õóð òóíàäàñíû íèéëáýð, õóð òóíàäàñòàé ºäðèéí òîî, àéìãèéí òºâ, íèéñëýëýýð 388 22.6 Öàã óóðûí îëîí æèëèéí äóíäàæ ¿ç¿¿ëýëò, àéìàã, íèéñëýëýýð 389 22.7 Îéí ò¿éìðèéí òîî, ò¿éìýðò ºðòñºí óäààãààð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 390 22.8 Îéãîîñ áýëòãýñýí ìîäíû õýìæýý, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 391 391 22.9 Áàéãàëèéí áàÿëãèéã õàìãààëàõ, íºõºí ñýðãýýõ àðãà õýìæýýíä çàðöóóëñàí õºðºíãèéí õýìæýý 22.10 Àõóéí çîðèóëàëòààð 2008 îíä àãíàõ, áàðèõ, àãíóóðûí àìüòíû òîî õýìæýýíèé äýýä õÿçãààð, 392 á¿ñ, àéìàã, àíãèéí íýðýýð 22.11 Õîõèðîë ó÷èðñàí ãàçàð 393 22.12 Ìîíãîë îðíû ãàäàðãûí óñíû òîî, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, òîîëëîãî ÿâàãäñàí îíîîð 393 22.13 Àãààð äàõü áîõèðäóóëàã÷ áîäèñûí æèëèéí äóíäàæ àãóóëàìæ, àéìãèéí òºâ, íèéñëýëýýð, 2007 394 îíä 22.14 Óëààíáààòàð õîòûí àãààð äàõü áîõèðäóóëàã÷ áîäèñûí æèëèéí äóíäàæ àãóóëàìæ, íèéñëýëèéí 395 õàðóóëààð, 200712
 • 10. 22.15 Àãààð äàõü áîõèðäóóëàã÷ áîäèñûí àãóóëàìæèéí çºâøººðºãäºõ õýìæýý 39522.16 Òîõèîëäñîí ãàìøèãò ¿çýãäýë, ó÷èðñàí õîõèðîë 395Á¯ËÝà 23. Á¯ÒÝÝÌÆ 39723.1 Íèéò á¿òýýìæ, ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð 39923.2 ¯íäñýí õ¿÷èí ç¿éëñèéí á¿òýýìæ, ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð 39923.3 Õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ, ñàëáàðààð, 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 34023.4 Êàïèòàëûí á¿òýýìæ, ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð 34023.5 ¯íäñýí ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàëûí á¿òýýìæ, ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð 40123.6 Ýð÷èì õ¿÷íèé á¿òýýìæ, ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð 401Á¯ËÝà 24. ÁÈÇÍÅÑ ÐÅÃÈÑÒÐÈÉÍ ÑÀÍ 40224.1 Ðåãèñòðèéí ñàíä á¿ðòãýëòýé àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí 404ýöýñò 40524.2 Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð, æèë á¿ðèéí ýöýñò24.3 Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëãýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò 40624.4 Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, òºð뺺ð, æèë á¿ðèéí ýöýñò 40624.5 ¯éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí 407ýöýñò24.6 ¯éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, ýäèéí çàñãèéí ¿éë 408àæèëëàãààíû ñàëáàðààð, æèë á¿ðèéí ýöýñò24.7 ¯éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, àæèëëàã÷äûí òîîíû á¿ëãýýð, 408æèë á¿ðèéí ýöýñò24.8 Íèéñëýëä á¿ðòãýëòýé àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî, ä¿¿ðãýýð, æèë á¿ðèéí ýöýñò* 409Á¯ËÝà 25. Õ¯ÍÈÉ ÕªÃÆËÈÉÍ ÇÀÐÈÌ ¯Ç¯¯ËÝËÒ 41025.1 Õ¿íèé õºãæëèéí èíäåêñ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 41225.2 Æåíäýðèéí õºãæëèéí èíäåêñ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 41325.3 Æåíäýðèéí ýðõ ìýäëèéí õýìæ¿¿ð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð 414Á¯ËÝà 26. ÌßÍÃÀÍÛ ÕªÃÆËÈÉÍ ÇÎÐÈËÒ 41526.1 Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòóóäûí ¿ç¿¿ëýëò 417Á¯ËÝà 27. ÄÝËÕÈÉÍ ÕªÃÆËÈÉÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä 42227.1 Ýäèéí çàñãèéí öàð õ¿ðýý, 2005 îíû áàéäëààð 42227.2 Äýëõèéí ýäèéí çàñàã äàõü îðîëöîî, ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâèàð 42627.3 Õºãæëèéí òóñëàëöààíû õîðîîíû ãèø¿¿í îðíóóäààñ 2005 îíä õóâààðèëñàí öýâýð òóñëàìæ, 427á¿ñýýð 42827.4 Õºãæëèéí àëáàí ¸ñíû òóñëàëöààíààñ õàìààðàëòàé áàéäàë, á¿ñ íóòãèéí çàðèì óëñ îðíîîð27.5 ÄÍÁ-èé ñàëáàðûí á¿òýö, á¿ñ íóòãèéí çàðèì îðíóóäààð 42927.6 ÄÍÁ-èé ýöñèéí àøèãëàëòûí á¿òýö, á¿ñ íóòãèéí çàðèì îðíóóäààð 43027.7 Ãàäààä õóäàëäàà, á¿ñ íóòãèéí çàðèì îðíóóäààð 43127.8 Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòûí õýðýãæèëò, á¿ñ íóòãèéí çàðèì óëñ îðíóóäààð 432 13
 • 11. CONTENTSPreface 3Contents 6Overview 47MAIN INDICATORS 72SECTION 1. ADMINISTRATIVE UNITS AND TERRITORY 721.1 Administrative units, by regions, aimags and the Capital 731.2 Distance between the cities, km 741.3 Mountains 751.4 Rivers 751.5 Lakes 75SECTION 2. ELECTION 772.1 Popular vote cast Mongolian president 782.2 Election of state great hural and local citizens hural 792.3 Members of state great hural, by age group 802.4 Members of state great hural, by professions 802.5 Voters participation 80SECTION 3. POPULATION 833.1 Resident population, by sex, urban and rural, at the end of the year 853.2 Resident population, by age group and sex, at the end of the year 853.3 Resident population, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 863.4 Urban and rural population percentage of resident population, by regions, aimags and the Capital, at 87the end of the year 883.5 Number of households, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 893.6 Number of households, by regions, aimags and the Capital, urban and rural, at the end of the year 903.7 Number of orphan children, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 913.8 Number of half-orphan, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 923.9 Number of households with 4 and more children aged below 16, by regions, aimags and the Capital, 93at the end of the year3.10 Number of female-headed households, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 943.11 Single woman, with children aged below 16, by regions, aimags and the Capital, at the end of the 94year3.12 Births, deaths, marriages and divorces, at the end of the year 953.13 Births, deaths, marriages, divorces per 1000 population, at the end of the year 953.14 Birth rates, by age group, at the end of the year 963.15 Births, deaths, marriages, divorces and adoption, by regions, aimags and the Capital, in 2007 973.16 Births, deaths, marriages, divorces and adoptions, per 1000 population, by regions, aimags and the 98Capital, in 20073.17 Life expectancy at birth, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 983.18 Life expectancy at birth, by sex, at the end of the year 993.19 Number of births, by sex, regions, aimags and the Capital, urban and rural, in 2007 993.20 Number of live births, by mothers age group, at the end of the year 1003.21 Number of women who give births, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year 1003.22 Women who give births, by educational level, at the end of the year 1013.23 Number of women who give births, by marital status, regions, aimags and the Capital, urban and 102rural, in 20073.24 Crude birth rate, by regions, aimags and the Capital 1023.25 Number of people died, by educational level, at the end of the year 1033.26 Number of people died, by age group, at the end of the year 1043.27 Number of people died, by sex, regions, aimag and the Capital, urban and rural, in 2007 10514
 • 12. 3.28 Crude death rate,by regions, aimag and the Capital 1063.29 Age specific death rate, at the end of the year 1063.30 Registered marriages, by sex and age group, at the end of the year 1073.31 Divorce, by duration of marriage, at the end of the year 1073.32 Adoption, by child age group, at the end of the yearSECTION 4. LABOUR FORCE 1114.1 Employment, at the end of the year 1124.2 Economically active population, by region, aimags and the Capital, at the end of the year 1134.3 Employees, by divisions, at the end of the year 1144.4 Employees, by region, aimags and the Capital, at the end of the year 1154.5 Unemployment, by sex, educational level, regions, aimags and the Capital, at the end of the year 1164.6 Unemployment rate, by regions, aimags and the Capital 1224.7 Labour force status of the population aged 15 years and over 1244.8 Employment of the population aged 15 years and above8 by some indicators 1244.9 Number of Government employees of Mongolia, by classificattion of government service, 1 st of 125January of selected years4.10 Number of Government employees of Mongolia*, by regions, aimags and the Capital, 1 st of 125January of selected years4.11 Number of public administration Government employees of Mongolia*, by classification of officers, 1261 st of January of selected years4.12 Monthly average wages and salaries, by divisions 1274.13 Monthly average wages and salaries, by type of legal status 1284.14 Monthly average wages and salaries, by classification of occupation 1284.15 Monthly average wages and salaries, by type ownership 129SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT 1325.1 Gross domestic product, by divisions, at current prices 1345.2 Gross domestic product, by divisions, at 2005 constant prices 1355.3 Gross National Income 1365.4 Annual change of gross domestic product, by divisions 1365.5 Industrial composition of gross domestic product, at current prices 1375.6 Private sector share in GDP, by divisions, at current prices 1385.7 Composition of gross domestic product, by income approach, at current prices 1385.8 Composition of GDP, by expenditure approach, at current prices 1395.9 Gross domestic product, by region, aimags and the Capytal, by divisions, at current prices 1405.10 Gross domestic product, by quarter, by divisions, at 2005 constant prices 1415.11 Input-Output table, 2005, at basic prices (14x14 industries) 1425.12 Supply table, 2005, at basic prices (14x14 industries) 1445.13 Use table, 2005, at basic prices (14x14 industries) 146SECTION 6. CONSUMER PRICE INDEX 1496.1 Consumer price index of goods and service 1506.2 Inflation rate, annual average, 2001-2007 1506.3 Consumer price index of certain goods and services, by groups 1516.4 Consumer price index of certain goods and services, monthly changes, by groups 1526.5 Annual average prices of main goods and services, in Ulaanbaatar 1536.6 Consumer price index goods and services, by groups, by aimags 1556.7 Average price of main selected goods, by aimags 157SECTION 7. MONEY, CREDIT, STOCK 1617.1 Money supply 1637.2 Foreign net reserves 1637.3 Loans oustanding 1637.4 Interest rate 1647.5 Loans oustanding, by regions, aimags and the Capital city 1657.6 Individial deposits outstanding, by regions, aimags and the Capital city 1667.7 Non-performing loans outstanding, by regions aimags and the Capital, at the end of the year 1677.8 Exchange rates 1687.9 Main indicators of Stock market summary 1697.10 30 leading companies in market capitalization in 2007 170 15
 • 13. 7.11 30 companies with the most active traded stocks in 2007 171 7.12 Indicators of Trading stock 171 7.13 Trading of Government bond 172 7.14 Trading of company bond 172 7.15 Main indicators of insurance intitutions 173 7.16 Main indicators of insurance institutions 173 7.17 Main indicators of saving and credit cooperative 173 SECTION 8. BUDGET 175 8.1 Mongolian general government revenue, by classification of revenue, at current prices 176 8.2 Revenue of central government, by classification of revenue, at current prices 177 8.3 Local government revenue, by classification of revenue, at current prices 178 8.4 Mongolian general government expenditure, by classification of expenditure, at current prices 179 8.5 Expenditure of central government, by classification of expenditure, at current prices 180 8.6 Local government expenditure, by classification of expenditure, at current prices 181 8.7 Revenue of local government, by region, aimag and the Capital, at current prices 182 8.8 Expenditure of local government, by region, aimag and the Capital, at current prices 183 8.9 Grants from central government to local government, by region, aimag and the Capital city, at current 184 prices 8.10 Grants from local government to central government, by aimag and the Capital city, at current prices 184 8.11 Expenditure of general government, by portfolio of Ministers, at current prices 185 SECTION 9. INVESTMENT AND CONSTRUCTION 188 9.1 Investment, by technological composition, financial resources, at current prices 189 9.2 Total amount of construction and capital repair, maintenance, at current price 189 9.3 Structure of construction and capital repair, maintenance, by types 190 9.4 Given for exploitation buildings basic fund 190 9.5 Total amount of construction and capital repair done by domestic construction units, by regions, 191 aimag and the Capital, at current prices 9.6 Grouping of construction units 191 9.7 Price of building materials, by countries, quarterly average, annual average 192 SECTION 10. AGRICULTURE 195 10.1 Gross agricultural output 197 10.2 Output of main agricultural products 197 10.3 Main agricultural production per capita 198 10.4 Number of livestock & household animals 198 10.5 Number of livestock, by regions, aimags and the Capital and by type 199 10.6 Number of breeding stock, by regions, aimags and the Capital and by type 206 10.7 Highest number of livestock, by type of livestock and years 207 10.8 Number of freshbred, crossbred, thoroughbred and improved breed, livestock, by type 207 10.9 Rearing of young animals, by type 208 10.10 Losses of adult animals, by type 208 10.11 Total livestock for consumption, by type 209 10.12 Rank of first five aimags and soums by number of livestock, in 2007, by type oflivestock 210 10.13 Number of herder households, by regions, aimags and the Capital 212 10.14 Number of herdsmen, by regions, aimags and the Capital 213 10.15 Age composition of herdsmen 213 10.16 Grouping of households with households, by size of herd 214 10.17 Grouping of herder households, by size of herd, in 2007 214 10.18 Selected indicators of herdsmen households 215 10.19 Selected indicators of herdsmen households, by regions, aimags and the Capital, in 2007 215 10.20 Number of agricultural specialist, by type of profession 216 10.21 Number of agricultural machineries, by type 216 10.22 Number of livestock fence, capacity, by type 216 10.23 Number of wells, by type 216 10.24 Number of livestock covered by precaution activities from infectious diseases and expenditure 217 10.25 Number of livestock suffered from infectious and diseases and survived 217 10.26 Agricultural areas 218 10.27 Sown areas, by regions, aimags and the Capital, by type of plants 218 10.28 Total crops, by type of plants 22316
 • 14. 10.29 Yields of staple agricultural crops per hectar, by type of plants 22310.30 Total crops, by regions, aimags and the Capital, by type of plants 22410.31 Yields of cereals, potatoes per hectar, by regions, aimags and the Capital 22810.32 Gross hay harvest and laying-in of fodder, by type 23010.33 Fodder, by regions, aimags and the Capital, in terms of fodder unit 23010.34 Fodder, by regions, aimags and the Capital, by type 231SECTION 11. INDUSTRY 23711.1 Gross industrial output, by divisions and subdivisions, at current prices 23811.2 Composition of gross industrial output, by divisions and subdivisions 23911.3 Gross industrial output, by employment size class, at current prices 24011.4 Gross industrial output, by divisions and subdivisions, at constant prices of 2000 24011.5 Sales of industrial products, by aimags and the Capital, at current prices 24111.6 Output of selected industrial commodities 24211.7 Some industrial production per capita 24511.8 Value added per employee in industry, (Labour productivity), by divisions and subdivisions, at 2005 246prices11.9 Balance sheet of electricity 24711.9 Balance sheet of coal 24811.10 Balance of thermal energy 249SECTION 12. TRANSPORTATION 25112.1 Main indicators of transport, by types 25212.2 Number of vehicles, by types 25212.3 Number of vehicles, by region, aimags and the Capital 25312.4 Main indicators of railway transportation 25412.5 Main indicators of road transpotation 25412.6 Main indicators of civil air transportation 25512.7 Improved auto road, km 255SECTION 13. COMMUNICATION 25713.1 Main indicators of communication division 25813.2 Communication and postal service indicators, by kind 25913.3 Number of telephones lines, by regions, aimags and the Capital 259SECTION 14. FOREIGN TRADE 26314.1 Total turnover, by countries, at current prices 26514.2 Exports, by countries, at current prices 26614.3 Imports, by countries, at current prices 26714.4 Exports and imports, by region, at current prices 26814.5 Main export commodities 26914.6 Main import commodities 27014.7 Composition of Export, by groups of commodities 27414.8 Composition of Import, by groups of commodities 27514.9 Price indexes of Foreign Trade, by main groups of commodities 27614.10 Indexes of Foreign Trade and terms of trade 27614.11 Volume indexes of Foreign Trade, by main groups of commodities 27714.12 Export and import, by some group of commodities, by SITC 27714.13 Balance of payments 279SECTION 15. TRADE, RESTAURANT AND HOTELS 28115.1 Total sales and output of trade sector, at current price 28215.2 Number of population per commercial unit, by regions, aimags and the Capital, at the end of the 28215.3 Total output of restaurant and hotel sector, at current price 28315.4 Total number of employees of hotel and restaurant sector, end of the year 283SECTION 16. HOUSING, COMMUNITY SERVICE 28516.1 Housing 28616.2 Numbers of facilities for community services, by region, aimags and the Capital 287 17
 • 15. SECTION 17. TOURISM 290 17.1 Number of inbound and outbound passengers, by immigration post 291 17.2 Number of inbound passengers, by purpose of visit, as of 2007 292 17.3 Number of inbound tourists through the border of mongolia, by country 292 17.4 Number of inbound and outbound foreign passengers through the border of Mongolia, by country 293 17.5 Arrivals of foreign passengers from abroad , by purpose of visit, geographical region, as of 2007 293 17.6 Outbound domestic passengers, by immigration posts, purpose of visit, as of 2007 294 17.7 Number of enterprises of tourism activity and employees, end of the year 294 SECTION 18. HOUSEHOLD INCOME AND EXPENDITURE AND LIVING STANDARD 297 18.1 Monthly average total and monetary income per household, at the current price 299 18.2 Composition of monthly average total and monetary income per household 299 18.3 Monthly average total expenditure per household, by urban and rural, at current price 300 18.4 Composition of monthly average expenditure per household 300 18.5 Monthly foodstuff consumption per adult equivalent, by urban and rural 301 18.6 Calorie and composition of daily foodstuff consumption per adult equivalent, by urban and rural 301 18.7 Minimum subsistance level of population, per capita a month, by regions 302 18.8 Poverty measures, by urban and rural, LSMS, HIES 302 18.9 Poverty measures, by urban, rural, location and region, HIES, 2006 302 18.10 Investments for the improvement of the health, education and infrastructure in rural areas in the 304 framework of "Sustainable livelihoods project", by regions and aimags 18.11 Investments for the pastural risk management the framework of "Sustainable livelihoods project", 308 by aimags 18.12 Loans provided by the micro finance development fund, with in framework of "Sustainable 310 livelihoods project", by regions and aimags SECTION 19. EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND ARTS 312 19.1 Number of educational institutions, at the beginning of the academic year 313 19.2 Number of pupils and students in educational institutions, at the beginning of the academic year 313 19.3 Number of graduates in educational institutions, at the beginning of the academic year 314 19.4 Number of teachers in educational institutions, at the beginning of the academic year 314 19.5 Some indicators of general educational schools 315 19.6 Students and graduates of domestic higher educational institutions, by fields of education 316 19.7 Number of general educational schools, by regions, aimags and the Capital 317 19.8 Number of pupils in general educational schools, by regions, aimags and the Capital 318 19.9 Proportion of teachers in general educational schools, by regions, aimags and the Capital 319 19.10 Number of teachers in general educational schools, by regions, aimags and the Capital 320 19.11 Number of graduates of general educational schools, by regions, aimags and the Capital 321 19.12 Number of pupils enrolled in 1st grade of general educational schools, by regions, aimags and the 322 Capital 19.13 Number of dormitory pupils of general educational schools, by regions, aimags and the Capital 323 19.14 Number of pre-school institutions and children, at the beginning of the academic year 324 19.15 Number of pupils and students in educational institutions, per 1000 population 324 19.16 Gross enrolment ratio, by regions, aimags and the Capital , at the 2004-2005 academic year 325 19.17 Number of kindergartens and teacher in kindergartens, by regions, aimags and the Capital 326 19.18 Number of children in creches and kindergartens, by regions, aimags and the Capital 327 19.19 Expenditure of educational sector, at current prices 327 19.20 Main indicators of science and research sector 328 19.21 Full-time employees wnith scientific degree, at the end of the year 328 19.22 Number of research works, funded from central budget 328 19.23 Public libraries 328 19.24 Public libraries number, by regions, aimags and the Capital 329 19.25 Number of employees of state art and culture intitutions, by type, at the end of the year 329 19.26 Total seat number of public libraries, by regions, aimags and the Capital 330 19.27 Total number of ppermanent readars of public library, by regions, aimags and the Capital 331 19.28 Performance of professional arts organization, by regions, aimags and the Capital 332 19.29 Exhibit of museum, number of visitors, by regions, aimags and the Capital 333 19.30 Number of cultural centres, by regions, aimags and the Capital 33418
 • 16. 19.31 Total number of cultural centres, by regions, aimags and the Capital 33519.32 Number of monasteries and temples, by religion type, regions, aimags and the Capital, at the end 336of the year19.33 Number of employees, by religion type, regions, aimags and the Capital, at the end of the year 33719.34 Monks, by religion type, regions, aimags and the Capital, at the end of the year 33819.35 Number of students studying in religious school and datsans, by religion type, regions, aimags and 339the Capital, at the end of the year19.36 Number of apprentices who studies at home, by religion type, regions, aimags and the Capital, at 340the end of the year19.37 Number of students studying in religious school and datsans, and number of apprentices who 340studies at home, by age group, at the end of the yearSECTION 20. HEALTH AND SOCIAL INSURANCE, WELFARE 34320.1 Health institutions 34520.2 Number of hospital beds, by type, at the end of the year 34520.3 Employees of health organizations, by specialization categories, at the end of the year 34620.4 Number of physicians, by regions, aimags and the Capital 34720.5 Number of pharmacists, by regions, aimags and the Capital 34820.6 Number of mid-level medical personnel, by specialization 34920.7 Number of persons per physician, by regions, aimags and the Capital 34920.8 Number of persons per nurse, by regions, aimags and the Capital 35020.9 Number of patients hospitalized, by regions, aimags and the Capital 35120.10 Registered infectious diseases, by classification, by regions, aimags and the Capital 35220.11 Number of live births, by sex, weight, gramm, by regions, aimags and the Capital, at the end of the 35320.12 Number of deaths, by classification of diseases of the leading causes, by sex, at the end of the 355year20.13 Infant mortality rate (per 1000 live births), by regions, aimags and the Capital 35620.14 Number of maternal deaths, by regions, aimags and the Capital 35720.15 Abortions, by regions, aimags and the Capital 35820.16 Expenditure of health sectors, at current prices 35820.17 Inpatient morbidity (per 10000 population), diseases 10 of the leading causes 35920.18 Incidence of malignant neoplasms, deaths, (per 10000 population), by type malignant neoplasms 35920.19 Incidence of malignant neoplasms (per 10000 population), by age group 35920.19 Incidence of malignant neoplasms and deaths (per 10000 population), by aimags and the Capital 36020.21 Percentage of pregnant women who attended to anc, by regions, aimags and the Capital 36120.22 Immunization coverage for infants, by immunization 36220.23 Income and expenditure of social welfare services 36320.24 Number of persons who received social welfare benefits and assistance, by type 36420.25 Pension provided by the social insurance fund, by type of pension 36420.26 Number of insured penson to the social insurance, social insurance fund income 36420.27 Child malnourishment, by sex, location and age group, in 2000 and 2005 36520.28 Household consuming iodized salt, by residence, location and education of household head in 3652000 and 200520.29 Children aged 6-59 months, received high dose vitamin "A" supplement, by sex, location and age 366group, in 2000 and 200520.30 Mothers received a high dose vitamin "A" supplement after given birth, by residence, location and 366education level, in 2000 and 200520.31 Knowledge of preventing hiv transmission, by residence, location and educational level, in 2000 367and 200520.32 Women aged 15-49 years, identified miscons about HIV/AIDS, by region, location and education 367level, in 2000 and 200520.33 Comprehensive knowledge of HIV/AIDS transmision, by residence, location and education level, 368in 2000 and 200520.34 Knowledge of mother-to-child HIV transmission, by residence, location and educational level, in 3682000 and 200520.35 Attitudes toward people living with HIV/AIDS, by residence, location, age and education level, in 3692000 and 200520.36 Knowledge of a facility for HIV testing, by residence, location and educational level, in 2000 and 3692005 19
 • 17. SECTION 21. CRIME 37121.1 Number of offences committed, by type of offences 37221.2 Number of sentenced persons 37221.3 Number of crime against human life and health, by regions, aimags and the Capital 37321.4 Number of crime against child, family and fabric of society, by regions, aimags and the Capital 37421.5 Number of crime against social safety, by regions, aimags and the Capital 37521.6 Number of crime against traffic safety and use, by regions, aimags and the Capital 37621.7 Number of crime against economic entity, by regions, aimags and the Capital 37721.8 Number of crime against ownership right, by regions, aimags and the Capital 37821.9 Number of theft of cattle, by regions, aimags and the Capital 37921.10 Number of offences committed, by regions, aimags and the Capital 38021.11 Number of persons sentenced, by regions, aimags and the Capital 38121.12 Number of persons sentenced, by educational level 38121.13 Number of persons sentenced, by age group 38121.14 Number of offences per 10000 population of age 18 and above 38221.15 Number of offenders, by regions, aimags and the Capital. 38321.16 Crime caused of damage, billion togrogs 383SECTION 22. NATURE AND ENVIRONMENT 38622.1 Annual average temperature, by aimags and the Capital 38722.2 Land classification of Mongolia 38722.3 Life forms of vascular plants, 1989 38722.4 Composition of zascular and lower plants of mongolia, in 1998 38822.5 Total rainfall and number of days with rainfall, by aimags center and the Capital 38822.6 Multi year mean indicators of climate, by aimags and the Capital 38922.7 Number of forest fires, by times and fire affected, regions, aimags and the Capital 39022.8 Forest harvest volume, by regions, aimags and the Capital 39122.9 Capital investment for protectoin and rehabilitation of natural resources 39122.10 Maximium limit of hunting wild animals for domestic purpose, 2008, by regions, and aimags, 392hunting animals22.11 Land degradation 39322.12 Report of the surface water, by regions, aimags and the Capital, by years of census conducted 39322.13 Annual average concentration of pollution in air, by aimags center and the Capital, in 2007 39422.14 Annual average concentration of pollution in air in ulaanbaatar, by the Capitals stations, in 2007 39522.15 Amount of pollution permissible in the air concentration 39522.16 Disasters occured and the damages 395SECTION 23. PRODUCTIVITY 39823.1 Total productivity, by divisions, at current prices 39923.2 Total factor productivity, by divisions, at current prices 39923.3 Labour productivity, by divisions, at 2005 constant prices 34023.4 Capital productivity, by divisions, at current prices 34023.5 Row material productivity, by divisions, at current prices 40123.6 Electricity productivity, by divisions, at current prices 401SECTION 24. BUSINESS REGISTER 40324.1 Number of establishments in the business register, by aimags and the Capital, at the end of the year 40424.2 Number of establishments by sectors of economic activities, at the end of the year 40524.3 Number of establishments by employment size class, at the end of the year 40624.4 Number of establishments, by type, at the end of the year 40624.5 Number of active establishments, by aimags and the Capital, at the end of the year 40722.6 Number of active establishments, by sectors of economic activities, at the end of the year 40822.7 Number of active establishments, by employment size class, at the end of the year 40822.8 Number of registered establishments in the Capital city, by districts, at the end of the year 40920
 • 18. SECTION 25.HUMAN DEVELOPMENT INDEX 41125.1 Human development index, by regions, aimags and the Capital 41225.2 Gender development index, by regions, aimags and the Capital 41325.3 Gender empowerment measure, by regions, aimags and the Capital 414SECTION 26. INDICATORS OF MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS 41625.1 Indicators of millennium development goals 417SECTION 27. WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 42227.1 Size of economy, as of 2005 42227.2 Integration with the global economy, % of GDP 42627.3 Distribution of net aid by development assistance committee members, 2005, by regions 42727.4 Official development aid dependency, by some selected countries of the regions 42827.5 Structure of output, by some selected countries of the regions 42927.6 Structure of final demand, by some selected countries of the regions 43027.7 International trade, selected countries of the regions 43127.8 Implementation of millennium development goals, by some selected countries of the regions 432 21
 • 19. Òîâ÷ òàíèëöóóëãà ÒÎÂ× ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ Õ¿í àì Ìîíãîë Óëñûí ñóóðèí õ¿í àìûí òîî 2007 îíû æèëèéí ýöñèéí áàéäëààð 2635.2ìÿíãà áîëæ, 2006 îíûõîîñ 1.6 õóâü áóþó 40.4 ìÿíãàí õ¿íýýð ºñ뺺. Íèéò õ¿í àìûí 48.7õóâü íü ýðýãòýé÷¿¿ä, 51.3 õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿ä áàéãàà áºãººä 100 ýìýãòýéä 95.1 ýðýãòýéíîãäîæ áàéíà. Óëààíáààòàð õîò ðóó øèëæèõ õºäºë㺺íèé óðñãàë èõ áàéãàà íü íèéñëýë õîòûí õ¿íàì æèë èðýõ òóòàì õóðäòàé ºñºõ íºõöºë áîëæ áàéíà. 2007 îíû áàéäëààð íýã õàâòãàéäºðâºëæèí êèëîìåòð íóòàã äýâñãýðò íîãäîõ õ¿í àìûí òîî Óëààíáààòàð õîòîä 219.4 õ¿ííîãäîõ áîëæ 2004 îíûõîîñ 11.0 õóâü, 2005 îíûõîîñ 6.8 õóâü, 2006 îíûõîîñ 3.7 õóâèàðíýìýãäæýý. Óëñûí ä¿íãýýð àâ÷ ¿çýõýä 2007 îíä íèéò õ¿í àìûí 60.8 õóâü áóþó 1601.0 ìÿíãàííü õîò, òîñãîíä àìüäàð÷ áàéãààãààñ Äîðíîä, Äîðíîãîâü, Ãîâüñ¿ìáýð, Äàðõàí-Óóë, Îðõîíàéìãèéí õ¿í àìûí òàëààñ èë¿¿ õóâü íü õîò, òîñãîíä îðøèí ñóóæ áàéãàà áîë Òºâ àéìãèéíõ¿í àìûí 80 ãàðóé õóâü íü õºäººä àìüäàð÷ áàéíà. Óëñûí õýìæýýíä 2007 îíû áàéäëààð 645.7 ìÿíãàí ºðõ, ò¿¿íèé 59.1 õóâü íü õîòîä,40.9 õóâü íü õºäººä áàéãàà áºãººä óëñûí äóíäæààð íýã ºðõºä 4.1 õ¿í íîãäîæ áàéíà. Õýäèéãýýð ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä õ¿í àìûí æèëèéí öýâýð ºñºëò áóóðàõ õàíäëàãààæèãëàãäàæ áàéñàí ÷ 2006, 2007 îíóóäàä òºðºëò íýìýãäýæ 1000 õ¿í àìä íîãäîõ òºðºëò2007 îíä 21.7 áîëæ, 2006 îíûõîîñ 2.7 ïóíêòýýð íýìýãäýâ. 2007 îíä íèéò òºðñºí õ¿¿õäèéíòîî 56.6 ìÿíãàä õ¿ð÷ 2004 îíûõîîñ 24.5 õóâü, 2006 îíûõîîñ 15.4 õóâèàð ºñ÷ýý. Ìàíàéóëñûí òºðºõ ¿åèéí õ¿éñèéí õàðüöàà îëîí óëñûí äóíäàæ ò¿âøèíãèéí îéðîëöîî áîëæ, 100îõèäîä 103 õºâã¿¿ä íîãäîæ áàéíà. Òºðºëòèéí íèéëáýð êîýôôèöèåíò 2004 îíä 2.0, 2005îíä 1.9; 2006 îíä 2.1 áàéñàí áîë 2007 îíä 2.3 áîëæýý. Ìàíàé óëñûí õ¿í àìûí íàñ áàðàëòûí åðºíõèé êîýôôèöèåíò ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýäõàðüöàíãóé òîãòâîðòîé áàéñàí áîë õàðèí 2007 îíä 6.2 áîëæ 2006 îíûõîîñ 0.3 ïóíêòýýðáóóðëàà. Íýã íàñ õ¿ðýýã¿é õ¿¿õäèéí ýíäýãäýë áóþó íÿëõñûí íàñ áàðàëòûí êîýôôèöèåíòààæìààð áóóð÷ áàéíà. 2007 îíä íèéò 16.3 ìÿíãàí õ¿í íàñ áàðñíû 6.1 õóâèéã íÿëõñûí íàñáàðàëò ýçýëæ áàéíà. 1000 õ¿í àìä íîãäîõ íàñ áàðàëò àéìãóóäûí õóâüä õàðèëöàí àäèëã¿éáàéãàà áºãººä 2007 îíû áàéäëààð Õºâñãºë(7.1), Äàðõàí-Óóë(6.9), Õýíòèé(6.8), Îðõîí(6.8)àéìàãò õàìãèéí ºíäºð, ªìíºãîâü(4.3), Áàÿí-ºëãèé(4.9), Õîâä(5.0), Äîðíîãîâü(5.4) àéìàãòõàìãèéí áàãà áàéíà. Íèéò 41.0 ìÿíãàí õîñ 2007 îíä ãýðëýëòýý á¿ðòã¿¿ëæ, 1.8 ìÿíãàí ãýð á¿ë ãýðëýëòýýöóöëóóëæ, 2.5 ìÿíãàí õ¿¿õäèéã ¿ð÷èëæ àâ÷ýý. Ãýð á¿ë öóöëàëò 2006 îíûõîîñ 21.3 õóâü,õ¿¿õýä ¿ð÷ëýëò 19.6 õóâèàð íýìýãäñýí áàéíà. Õàðèí 1000 õ¿í àìä íîãäîõ ãýðëýëò 2004-2006 îíä òîãòâîðòîé ºñ÷ áàéñíàà 2007 îíä 2006 îíûõîîñ 3.3 ïóíêòýýð áóóðñàí áàéíà. 1000 õ¿íä íîãäîõ ãýð á¿ë öóöëàëòûí ÷èã õàíäëàãà õàðüöàíãóé òîãòâîðã¿é áàéãààáºãººä 2005 îíä 2004 îíûõîîñ 0.3 ïóíêòýýð ºññºí, áîë 2006 îíä 2005 îíûõîîñ 0.4 ïóíêòýýðáóóðñàí, õàðèí 2007 îíä 2006 îíûõîîñ 0.1 ïóíêòýýð ºññºí ä¿í ãàðëàà. Õ¿í àì, íèéãìèéí çàðèì ¿ç¿¿ëýëò Ìîíãîë óëñûí òºðººñ ýõ, õ¿¿õäèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí àñóóäëûã îíöãîéëîí àíõààð÷õîëáîãäîõ àðãà õýìæýýã àâ÷ õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà. Óëñûí õýìæýýãýýð ºí÷èí õ¿¿õäèéí òîî 2007 îíä 49.8 ìÿíãàä õ¿ð÷ 2004 îíûõîîñ3.7 õóâü, 2005 îíûõîîñ 5.3 õóâü, 2006 îíûõîîñ 2.4 õóâèàð áóóð÷, æèë òóòàì áóóðàõõàíäëàãàòàé áàéíà. Íèéò ºí÷èí õ¿¿õäèéí 10.2 õóâü áóþó 5.1 ìÿíãà íü á¿òýí ºí÷èí, 89.822
 • 20. Òîâ÷ òàíèëöóóëãàõóâü áóþó 44.7 ìÿíãà íü õàãàñ ºí÷èí õ¿¿õä¿¿ä áàéíà. Á¿òýí ºí÷èí õ¿¿õäèéí òîî 2004îíûõîîñ 6.5 õóâèàð ºññºí õýäèé ÷, 2005 îíûõîîñ 6.8 õóâü, 2006 îíûõîîñ 3.8 õóâü, ìºíõàãàñ ºí÷èí õ¿¿õäèéí òîî 2004 îíûõîîñ 3.4 õóâü, 2005 îíûõîîñ 5.1 õóâü, 2006 îíûõîîñ2.3 õóâèàð òóñ òóñ áóóðëàà. ªðõ òîëãîéëñîí ýìýãòýé÷¿¿äèéí òîî 2007 îíä 72.1 ìÿíãà áîëæ 2004 îíòîéõàðüöóóëàõàä 9.8 õóâü, 2005 îíûõîîñ 2.6 õóâèàð ºññºí áîë 2006 îíûõîîñ 0.1 õóâèàðáóóð÷ýý. ªðõ òîëãîéëñîí ýìýãòýé÷¿¿äèéí òîîíû ºñºëòºä 18 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíûýðýãòýé÷¿¿äèéí íàñ áàðàëò ãýð á¿ë öóöëàëòààñ èë¿¿ íºëººëæ áàéíà. ªðõ òîëãîéëñîí ýìýãòýé÷¿¿äèéí 50.9 õóâü áóþó 36.7 ìÿíãà íü 3 õ¿ðòýë; 37.4 õóâüáóþó 27.0 ìÿíãà íü 3-5; 11.7 õóâü áóþó 8.4 ìÿíãà íü 6 áà ò¿¿íýýñ äýýø àì á¿ëòýé áàéíà.2007 îíû áàéäëààð ºðõ òîëãîéëñîí íèéò ýìýãòýé÷¿¿äèéí 14.7 õóâü íü Áàðóóí á¿ñýä, 24.2õóâü íü Õàíãàéí á¿ñýä, 19.1 õóâü íü Òºâèéí á¿ñýä, 9.7 õóâü íü Ç¿¿í á¿ñýä, 32.3 õóâü íüÓëààíáààòàð õîòîä íîãäîæ áàéíà. Óëñûí õýìæýýíä 16 õ¿ðòýëõ íàñíû 4 áà ò¿¿íýýñ äýýø õ¿¿õýäòýé ºðõèéí òîî 2007îíä 37.9 ìÿíãà áîëæ, 2004 îíûõîîñ 18.8 õóâü, 2005 îíûõîîñ 10.6 õóâü, 2006 îíûõîîñ 5.2õóâèàð áóóð÷ýý. Õàðèí 16 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õýäòýé ãýð á¿ëã¿é ýìýãòýé÷¿¿äèéí òîî 2007îíä 43.5 ìÿíãà áîëæ, 2004 îíûõîîñ 3.5 õóâü, 2005 îíûõîîñ 10.1 õóâü, 2006 îíûõîîñ 5.8õóâèàð áóóðñàí áàéíà. 16 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õýäòýé ãýð á¿ëã¿é ýìýãòýé÷¿¿äèéí 61.3 õóâüáóþó 26.7 ìÿíãà íü 3 õ¿ðòýë; 28.2 õóâü áóþó 12.3 ìÿíãà íü 3-5; 10.5 õóâü áóþó 4.6 ìÿíãàíü 6 áà ò¿¿íýýñ äýýø òîîíû õ¿¿õýäòýé áàéíà. Àæèëëàõ õ¿÷ Òºâëºðñºí òºëºâëºãººò ýäèéí çàñãààñ çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñàãò øèëæèæ ýõýëñíýýðòóñ óëñûí ýäèéí çàñàãò á¿òöèéí ººð÷ëºëò, ¿éëäâýðëýëèéí óíàëò, àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéíººð÷ëºí áàéãóóëàëò ÿâàãäàæ óëìààð àæèë îðëîãîã¿é èðãýäèéí òîî íýìýãäýõ áîëñîí áàòýäíèéã øèíý àæèë ¿éë÷èëãýýíä çóó÷ëàõ, ìýðãýæèë îëãîõ çýðýã àñóóäàë ÷óõëààð òàâèãäñàíþì. Ýíý ¿åýñ õºäºëìºð çîõèöóóëàëòûí àëáàäóóä áàéãóóëàãäàæ ýõýëñýí. 1992 îíîîñ îëîíóëñûí ñòàíäàðò àðãà÷ëàëûí äàãóó õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñ (õºäºëìºðýðõëýëòèéí àëáà)-ò á¿ðòãýëòýé õ¿ì¿¿ñèéã àæèëã¿é÷¿¿ä ãýæ ¿çýæ óëñûí õýìæýýíèé àæèëëàõõ¿÷ áóþó ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àì; àæèëëàõ õ¿÷íèé îðîëöîî, àæèëã¿éäëèéí ò¿âøíèé¿ç¿¿ëýëòèéã òîîöîí ãàðãàæ ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëýëä õàìðóóëäàã áîëîâ. Õºäºëìºðèéí çàõ çýýëèéí õºãæèë, õ¿í àìûí ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé áàéäëûãõàðóóëäàã ãîë ¿ç¿¿ëýëò áîë àæèëëàõ õ¿÷íèé õºäºëìºð îðîëöîîíû ò¿âøèí áºãººä ýíý¿ç¿¿ëýëò ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä áàãà çýðýã áóóð÷ èðñýí. Àæèëëàõ õ¿÷íèé õºäºëìºð îðîëöîîíûò¿âøèí 2007 îíä 64.2 õóâü áîëæ 2004, 2006 îíûõîîñ òóñ òóñ 0.2 ïóíêòýýð áóóð÷, õàðèí2005 îíûõîîñ 0.7 ïóíêòýýð íýìýãäýâ. Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîî 2007 îíä 29.9 ìÿíãàíõ¿í áîëæ 2004 îíûõîîñ 15.8 õóâü, 2005, 2006 îíûõîîñ òóñ á¿ð 9.1 õóâèàð áóóð÷ýý.Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîî ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä áóóðñààð áàéãàà íü àæèëëàã÷äûí òîîºñ÷ áàéãààãààñ ãàäíà àéìàã, íèéñëýëèéí õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñ(õºäºëìºð ýðõëýëòèéí àëáà)-ýýð çóó÷ëóóëàí àæèëä îðñîí àæèëã¿é õ¿ì¿¿ñèéí òîî íýìýãäýæáàéãààòàé õîëáîîòîé áàéíà. Ìàíàé óëñûí õýìæýýãýýð ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àìä íèéò àæèëëàã÷äûí ýçëýõõóâü 2007 îíä 97.2 õóâü áîëæ 2004 îíûõîîñ 0.8 ïóíêòýýð, 2005 îíûõîîñ 0.5 ïóíêòýýð,2006 îíûõîîñ 0.4 ïóíêòýýð íýìýãäæýý. Ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààð àâ÷ ¿çýõýä ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä õºäººàæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé, áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð, ¿ë õºäëºõ õºðºíãº, áèçíåñèéíáóñàä ¿éë àæèëëàãàà, íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûíõààñ áóñàä á¿õñàëáàðò àæèëëàã÷äûí òîî ºññºí áàéíà. 23
 • 21. Òîâ÷ òàíèëöóóëãà Ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àì áîëîí àæèëëàã÷äûí äîòîð ýìýãòýé÷¿¿ä,ýðýãòýé÷¿¿äèéí ýçëýõ õóâü îéðîëöîî áàéãàà áîë õàðèí á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí äóíäýìýãòýé÷¿¿äèéí ýçëýõ õóâü ýðýãòýé÷¿¿äèéíõýýñ õàðüöàíãóé ºíäºð áàéíà. Àéìàã, íèéñëýëèéí õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñò á¿ðòãýëòýéàæèëã¿é÷¿¿äèéí äîòîð äýýä áîëîâñðîëòîé áîëîí ìýðãýæèëã¿é õ¿ì¿¿ñèéí ýçëýõ õóâüíýìýãäýæ, òóñãàé äóíä áîëîí ìýðãýæëèéí ñóðãàëò, ¿éëäâýðëýëèéí òºâ òºãññºí õ¿ì¿¿ñèéíýçëýõ õóâü áóóð÷ áàéíà. Ìîíãîë óëñûí òºðèéí àëáàíä 2007 îíû 1 ñàðûí 1-íèé áàéäëààð 128.1 ìÿíãàí àëáàíõààã÷ àæèëëàæ áàéãàà íü 2004 îíûõîîñ 1.3 õóâü, 2005 îíû îíûõîîñ 5.2 õóâü, 2006 îíûõîîñ6.2 õóâèàð òóñ òóñ íýìýãäæýý. Äóíäàæ öàëèí Àæèëëàã÷äûí äóíäàæ öàëèíãèéí ò¿¿âýð ñóäàëãààã 2000 îíû 4 ä¿ãýýð óëèðëààñýõëýí óëèðàë òóòàì óëñûí õýìæýýãýýð ÿâóóëæ ä¿íã õ¿éñ, ýäèéí çàñãèéí á¿õ òºðëèéí ¿éëàæèëëàãààíû ñàëáàð, àæèë ìýðãýæëèéí àíãèëàë, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí ºì÷èéíáîëîí õàðèóöëàãûí õýëáýðýýð, àéìàã, íèéñëýëýýð ãàðãàæ áàéíà. Ò¿¿âýð ñóäàëãààíäóëèðàëä äóíäæààð 1035 àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí 163.0 ìÿíãàí àæèëëàã÷èä õàìðàãäàæáàéíà. Àæèëëàã÷äûí äóíäàæ öàëèí 2007 îíä 173.0 ìÿíãàí òºãðºã áàéãàà íü 2004 îíûõîîñ85.8 õóâü, 2005 îíûõîîñ 70.9 õóâü, 2006 îíûõîîñ 35.5 õóâèàð ºñºâ. Ñàðûí äóíäàæ öàëèíã ýäèéí çàñãèéí á¿õ òºðëèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðààðàâ÷ ¿çýõýä òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî, áîëîâñðîë, òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàíõàìãààëàõ, íèéãìèéí äààòãàë, óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð, ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ¿éë àæèëëàãàà çýðýã ñàëáàðò àæèëëàã÷äûí äóíäàæ öàëèí áóñàä ñàëáàðûíàæèëëàã÷äûíõààñ áîëîí óëñûí äóíäæààñ ºíäºð áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí òºðèéí ºì÷èò ¿éëäâýðèéíãàçðûí àæèëëàã÷äûí ñàðûí äóíäàæ öàëèí óëñûí äóíäàæ áîëîí áóñàä àæ àõóéí íýãæ,áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûíõààñ õàðüöàíãóé ºíäºð áàéíà. Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í Ìîíãîë Óëñûí ýäèéí çàñãèéí áàéäàëä íààøòàé õàíäëàãóóä ãàð÷, ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýäýäèéí çàñãèéí õàðüöàíãóé ºíäºð ºñºëò õàäãàëàãäàæ èðëýý. Ýäèéí çàñãèéí áîäèò ºñºëò2000-2003 îíä æèëä äóíäæààð 4.3 õóâü ºñ÷ áàéñàí áîë 2004-2007 îíä æèëä äóíäæààð 9.1õóâü ºññºí áàéíà. 2004-2007 îíû äóíäàæ ºìíºõ 4 æèëèéí äóíäæààñ 4.8 ïóíêòýýð ºíäºð ãàðàõàä ìàëûíòîî 2003 îíîîñ 14.9 ñàÿ òîëãîéãîîð ºññºí, îëáîðëîñîí àëòíû õýìæýý æèëä äóíäæààð20.9 òí áîëæ, 2000-2003 îíûõîîñ æèëä äóíäæààð 8.7 òîííîîð íýìýãäñýí, ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýäìýäýýëýë, õàðèëöàà õîëáîîíû òåõíîëîãèéí ñàëáàðò 2 àæ àõóéí íýãæ øèíýýð ¿¿ðýíòåëåôîí õîëáîîíû îïåðàòîðûí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ ýõýëñýí, áîëîâñðóóëàõ àæ¿éëäâýðèéí òºìðèéí ¿éëäâýðëýëèéí ñàëáàðò ìîëèáäåíèéã áîëîâñðóóëæ, ýöñèéíá¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýæ ýõýëñýí íü ãîëëîí íºëººëñºí áàéíà. Àæ ¿éëäâýð, õºäºº àæ àõóéí çàðèì ãîë íýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëìýäýãäýõ¿éö ºñ뺺. Òóõàéëáàë, àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí ñ¿ëæìýë ýäëýë, í¿¿ðñ, àëò,ñàìíàñàí íîîëóóð çýðýã á¿òýýãäýõ¿¿íèé 2004-2007 îíû äóíäàæ ¿éëäâýðëýë 41.6-86.8õóâèàð, ãàçàð òàðèàëàíãèéí ñàëáàðò õ¿íñíèé íîãîî, òºìñíèé ¿éëäâýðëýë äóíäæààð 38.4-56.1 õóâèàð íýìýãäñýí áàéíà.24
 • 22. Òîâ÷ òàíèëöóóëãà Íýã õ¿íä íîãäîõ ÄÍÁ (2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð ¿íýëñýí)-íèé 2000-2003 îíûæèëèéí äóíäàæ õýìæýý 885.7 ìÿíãàí òºãðºã áàéñàí áîë 2004-2007 îíû æèëèéí äóíäàæõýìæýý 1140.1 ìÿíãàí òºãðºãò õ¿ð÷, 1.3 äàõèí íýìýãäëýý. ÄÍÁ 2007 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð îíû ¿íýýð 4557.5 òýðáóì òºãðºã áîëæ,2006 îíòîé õàðüöóóëàõàä 9.9 õóâü áóþó 299.1 òýðáóì òºãðºãººð ºññºí. ÄÍÁ-èé ýíýõ¿¿ºñºëòºä õºäºº àæ àõóéí ñàëáàðûí íýìýãäýë ºðòºã 2006 îíûõîîñ 15.8 õóâü, áîëîâñðóóëàõ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûíõ 32.3 õóâü, áàðèëãûí ñàëáàðûíõ 22.4 õóâü, òýýâýð, àãóóëàõûí àæàõóé, õîëáîîíû ñàëáàðûíõ 18.6 õóâèàð íýìýãäñýí íü ãîëëîí íºëººëæýý. Õóâèéí õýâøèë 1995 îíä ÄÍÁ-ä 52.6 õóâèéã ýçýëæ áàéñàí áîë 2007 îíä 68.4 õóâüáîëæ ýäèéí çàñàãò õóâèéí õýâøèë äàâàìãàéëàõ áàéð ñóóðüòàé áîëëîî. Ýöñèéí àøèãëàëòûí àðãààð òîîöñîí ÄÍÁ-èé 2007 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëèéíá¿òöèéã àâ÷ ¿çâýë ýöñèéí õýðýãëýý 64.1 õóâü, íèéò õóðèìòëàë 37.6 õóâü, öýâýð ýêñïîðò(-1.7) õóâü áîëæ, 2006 îíòîé õàðüöóóëàõàä ÄÍÁ-ä ýöñèéí õýðýãëýý áîëîí íèéò õóðèìòëàëûíýçëýõ õóâü 2.8-4.5 ïóíêòýýð òóñ òóñ ºñ÷, õàðèí öýâýð ýêñïîðòûí ýçëýõ õóâü õýìæýý 7.3ïóíêòýýð áóóðñàí áàéíà. Á¿òöèéí ýíý ººð÷ëºëò íü 2007 îíä öýâýð ýêñïîðò áóþó áàðàà,¿éë÷èëãýýíèé òýíöýë àëäàãäàëòàé ãàðñíààñ ãîëëîí øàëòãààëæýý. Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèéòýíöýë àëäàãäàëòàé ãàðàõàä áàðààíû èìïîðòûí ºñºëò ýêñïîðòûí ºñºëòººñ èë¿¿ õóðäàöòàéáàéñàí, ìºí òýýâðèéí áîëîí äààòãàëûí ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë ºññºí, áàðèëãà óãñðàëòûíàæèë ýð÷èìæñýí çýðýã íü íºëººëæýý. ÄÍÁ-èéã óëèðëààð òîîöîõ àðãà÷ëàë 2007 îíä áàòëàãäñàí. ÄÍÁ-èé ºñºëòèéãóëèðëààð õàðüöóóëàõàä 2007 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð 2 äóãààð óëèðàëä ºìíºõóëèðëààñàà 55.4 õóâü, 3 äóãààð óëèðàëä 2.2 õóâü, 4 ä¿ãýýð óëèðàëä 11.4 õóâèàð òóñ òóñºññºí áàéíà. Ñàëáàð õîîðîíäûí òýíöýë Ìîíãîë óëñ çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñãèéí õàðèëöààíä øèëæñýíýýð ìàêðî ýäèéíçàñãèéí ãîë ¿ç¿¿ëýëò, òîîöîîíû àðãà÷ëàëûã îëîí óëñûí æèøèãò íèéö¿¿ëýõ çîðèëòòàâèãäàæ, ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä ÄÍÁ-èéã òîîöîõ àðãûã øóóðõàé íýâòð¿¿ëýõ, ¿íäýñíèéòîîöîîíû äàíñóóä áàéãóóëàõ çýðýã àñóóäëààð áàãàã¿é àæèë õèéæ áàéíà. ¯¿íèé çýðýãöýý óëñ îðíû ýäèéí çàñãèéí ¿íäñýí òýíöâýðèéã ìàêðî ò¿âøèíä íýãòãýí,òýíöýë õýëáýðýýð õàðóóëàõ Ñàëáàð õîîðîíäûí òýíöëèéã òîäîðõîé õóãàöààíä òîãòìîëäàâòàìæòàéãààð áàéãóóëæ, ãàðñàí ¿ð ä¿íä ä¿í øèíæèëãýý õèéæ, áîäëîãî áîëîâñðóóëàã÷äàäàøèãëàõ ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýðèéã óëàì äýëãýðýíã¿é õàðèëöàí óÿëäààòàé áîëãîõ íü¯íäýñíèé Ñòàòèñòèêèéí Õîðîîíû ÷óõàë çîðèëòûí íýã þì. Ìàíàé óëñ òºâëºðñºí òºëºâëºãººò ýäèéí çàñãèéí õàðèëöààíû òîãòîëöîîãîîð õºãæèæáàéõäàà 1963 îíîîñ ñàëáàð õîîðîíäûí òýíöëèéã çîõèîæ èðñýí ò¿¿õòýé. Òóõàéí ¿åä ýäèéíçàñãèéí õàðèëöàí òóñëàõ çºâëºëèéí ãèø¿¿í îðíóóäàä ìºðäºæ áàéñàí Óëñ àðäûí àæ àõóéíáàëàíñ çîõèîõ àðãûã õýðýãëýæ Ñàëáàð õîîðîíäûí òýíöëèéã 1966, 1970, 1977, 1983, 1987îíóóäûí ã¿éöýòãýëýýð çîõèîñîí áèëýý. Çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñãèéí õàðèëöààíä øèëæñýíýýñõîéø ¯íäýñíèé òîîöîîíû ñèñòåì (¯ÒÑ’93)-èéí íèéòëýã àðãà ç¿éã ìºðäëºã áîëãîí ñàëáàðõîîðîíäûí òýíöëèéã 1997 áîëîí 2000 îíä òóðøèëòûí æóðìààð, ýíý óäààãèéí 2005 îíûñàëáàð õîîðîíäûí òýíöëèéã íººö, àøèãëàëòûí òýíöýëä ¿íäýñëýí çîõèîâ. Ýäèéí çàñãèéí íººö. Á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýíèé íèéò íººöèéí õýìæýý õóäàëäàíàâàã÷èéí ¿íýýð 2005 îíä 7741.7 òýðáóì òºãðºãò õ¿ðñýí áàéíà. Öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èìõ¿÷, ìàë, ìàëûí ãàðàëòàé ò¿¿õèé ýä, ìàõ, ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í, ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í,ìåòàëëûí õ¿äýð, í¿¿ðñ çýðýã á¿òýýãäýõ¿¿íèé 72.4-94.9 õóâèéã äîòîîäûí ¿éëäâýðëýëòýýð,õàðèí ìåòàëë á¿òýýãäýõ¿¿í, ìàøèí òîíîã òºõººðºìæ, õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í, øàòàõóóí,òàìõè, öààñ, öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé íººöèéã ¿íäñýíäýý èìïîðòîîð õàíãàæ áàéíà. ¯¿íýýñ 25
 • 23. Òîâ÷ òàíèëöóóëãà¿çâýë ìàë, ìàëûí ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í, í¿¿ðñ, ýð÷èì õ¿÷, ìàõ, ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîíñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿íèé äîòîîäûí õýðýãöýýã ¿íäñýíä íü ººðèéí ¿éëäâýðëýëòýýð õàíãàæ,õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í, øàòàõóóí, ìåòàëë á¿òýýãäýõ¿¿í, ìàøèí, òîíîã òºõººðºìæèéí õóâüäãàäààäààñ á¿ðýí õàìààðàëòàé áàéíà. Ñàëáàðûí á¿òýýãäýõ¿¿íèé íººöºä òýýâýð,õóäàëäààíû íýìýãäýë íýëýýä ÷óõàë õ¿÷èí ç¿éë áîëîõ íü õàðàãäàæ áàéíà. Òóõàéëáàë,òýýâýð, õóäàëäààíû íýìýãäýë õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé àøèãëàõ íººöèéí 11.9-21.6 õóâü,àðüñ øèð, àðüñ øèðýí á¿òýýãäýõ¿¿íèé 18.9 õóâü, øàòàõóóí, ìåòàëë á¿òýýãäýõ¿¿í, ìàøèíòîíîã òºõººðºìæ, øèë, øèëýí á¿òýýãäýõ¿¿í, áóñàä òºìºðëºã áóñ á¿òýýãäýõ¿¿í, õèìèéíá¿òýýãäýõ¿¿í çýðýã èìïîðòûí á¿òýýãäýõ¿¿íèé 12.2-20.4 õóâèéã òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà. Íèéò íººöèéí 61.8 õóâèéã á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò, 38.2 õóâèéã ¿ç¿¿ëñýí àæèë,¿éë÷èëãýýíèé íèéë¿¿ëýëò ýçýëæ áàéíà. Ýíý íü ìàíàé îðíû ýäèéí çàñàãò ¿éë÷èëãýýíèéñàëáàðûí ýçëýõ áàéð ñóóðü óëàì ºðãºæèæ áóéã õàðóóëæ áàéíà. Äîòîîäûí ¿éëäâýðëýëòèéí 45.5 õóâèéã á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýëò, ¿¿íèé äîòîð 16.2õóâèéã óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ñàëáàðûí á¿òýýãäýõ¿¿í, 10.8 õóâèéã ìàë, ìàëûí ãàðàëòàéá¿òýýãäýõ¿¿í, ìàõ, ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í (ò¿¿õèé ýä); ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðóóäûí¿éëäâýðëýëò 54.5 õóâèéã ýçýëæ áàéíà. ¯éëäâýðëýëèéí ñàëáàðûí á¿òöýýñ àâ÷ ¿çâýë ìàë àæ àõóé, óóë, óóðõàé îëáîðëîõñàëáàðóóä ýäèéí çàñãèéí õóâüä òýðã¿¿ëýõ ñàëáàð õýâýýðýý, õàðèí áîëîâñðóóëàõ ÷èãëýëèéíñàëáàð òºäèéëºí õºãæèõã¿é áàéãàà íü õàäãàëàãäñààð áàéíà. Èìïîðòûí á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýíèé 70.3 õóâèéã á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò, ¿¿íèéäîòîð 27.3 õóâèéã ìåòàëë á¿òýýãäýõ¿¿í, ìàøèí, òîíîã òºõººðºìæèéí, 17.8 õóâèéãøàòàõóóíû, 2.0 õóâèéã ãóðèë, ãóðèëàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà.¯éë÷èëãýýíèé èìïîðò 29.7 õóâüòàé áàéíà. ͺºöèéí àøèãëàëò. Á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýíèé íèéò íººöèéí 35.7 õóâü íüçàâñðûí õýðýãëýýíä, 28.8 õóâü íü ýöñèéí õýðýãëýýíä, 14.7 õóâü íü õóðèìòëàë áèé áîëãîõîä,20.7 õóâü íü ýêñïîðòîä ãàðñàí áàéíà. ¯¿íèéã á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîí ¿éë÷èëãýýãýýð çàäëàí¿çýõýä á¿òýýãäýõ¿¿íèé íººö áóþó íèéò íèéë¿¿ëñýí á¿òýýãäýõ¿¿íèé 33.9 õóâèéã çàâñðûíõýðýãëýýíä, 23.7 õóâèéã ýöñèéí õýðýãëýýíä, 16.3 õóâèéã õóðèìòëàëä àøèãëàæ, 26.1 õóâèéãíü ýêñïîðòëîñîí áàéíà. Íèéò ¿éë÷èëãýýíèé 38.9 õóâü íü çàâñðûí õýðýãëýýíä, 37.8 õóâüíü ýöñèéí õýðýãëýýíä, 12.0 õóâü íü õóðèìòëàëä àøèãëàãäñàí áà 11.2 õóâü íü ýêñïîðòûí¿éë÷èëãýý áàéíà. Íèéò àøèãëàñàí íººöèéí 63.8 õóâèéã á¿òýýãäýõ¿¿í, 36.2 õóâèéã ¿éë÷èëãýý ýçýëæáàéíà. Ìàõ, ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé 74.5 õóâèéã ýöñèéí õýðýãëýýíä (õ¿í àìûí), 13.0 õóâèéãçàâñðûí õýðýãëýýíä, 4.2 õóâèéã ýêñïîðòîä; øàòàõóóí, öààñ, öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í, õèìèéíá¿òýýãäýõ¿¿í áîëîí áóñàä òºìºðëºã áóñ á¿òýýãäýõ¿¿í, öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷íèé73.5-98.2 õóâèéã çàâñðûí õýðýãëýýíä, ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í, àðõè, äàðñ, ïèâî, óíäàà,ãóðèë, ãóðèëàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé 63.6-86.6 õóâèéã ýöñèéí õýðýãëýýíä, ìåòàëë á¿òýýãäýõ¿¿í,ìàøèí, òîíîã òºõººðºìæèéí 53.3 õóâèéã çàâñðûí õýðýãëýýíä, 39.0 õóâü íü õóðèìòëàëäòóñ òóñ àøèãëàãäæýý. Çàâñðûí õýðýãëýýíèé 60.5 õóâèéã á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿¿íèé äîòîð 13.3 õóâèéã øàòàõóóí,14.9 õóâèéã ìåòàëë á¿òýýãäýõ¿¿í, ìàøèí, òîíîã òºõººðºìæ, 4.9 õóâèéã öàõèëãààí, äóëààíûýð÷èì õ¿÷ ýçýëæ áàéíà. Ýöñèéí õýðýãëýýíèé 52.4 õóâèéã á¿òýýãäýõ¿¿íèé õýðýãëýý ýçýëæ, ¿¿íèé äîòîð ìàë,ìàëûí ãàðàëòàé ò¿¿õèé ýä, ìàõ, ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé õýðýãëýý 11.8 õóâü, ãóðèë, ãóðèëàíá¿òýýãäýõ¿¿íèéõ 3.7 õóâü, àðõè, äàðñ, ïèâî, óíäààíûõ 2.5 õóâü áàéíà. Íèéò õóðèìòëàëûí 70.4 õóâèéã á¿òýýãäýõ¿¿íèé õóðèìòëàë, ¿¿íèé äîòîð 26.4 õóâèéãìåòàëë á¿òýýãäýõ¿¿í, ìàøèí, òîíîã òºõººðºìæ ýçýëæ áàéíà. Õóðèìòëàëûí 29.6 õóâü íü¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðò áèé áîëæýý.26
 • 24. Òîâ÷ òàíèëöóóëãà Ýêñïîðòûí á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýíèé 80.3 õóâèéã á¿òýýãäýõ¿¿íèé ýêñïîðò, ¿¿íèéäîòîð 56.3 õóâèéã óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ñàëáàðûí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ýêñïîðò, 7.9 õóâèéãíýõìýë, î¸ìîë á¿òýýãäýõ¿¿íèé, 5.2 õóâèéã ýýðñýí óòàñíû, 1.9 õóâèéã ìàë, ìàëûí ãàðàëòàéò¿¿õèé ýä, õàðèí ¿éë÷èëãýýíèé ýêñïîðò 19.7 õóâèéã ýçýëæ áàéíà. Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñ Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñ 2004 îíä 11.0 õóâü, 2005 îíä 9.5 õóâü ºñ÷, 2006 îíäºìíºõ îíîîñ 3.5 íýãæýýð áóóð÷ 6.0 õóâüä õ¿ðñýí áîëîâ÷ 2007 îíä ýðãýýä 9.1 íýãæýýð ºñ÷15.1 õóâüä õ¿ðëýý. Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñ 2004-2007 îíä äóíäæààð 10.4 õóâü ºñ÷ýý. ªðõèéí õýðýãëýýíèé 40.0 ãàðóé õóâèéã ýçýëäýã õ¿íñíèé áàðààíû ¿íèéí ºñºëò íü¿íèéí åðºíõèé ºñºëòºä øóóä íºëººëäºã. Õ¿íñíèé áàðààíû á¿ëãèéí ¿íý ä¿íãýýðýý ñ¿¿ëèéí4 æèëä 2006 îíîîñ áóñàä îíóóäàä áàéíãà 2 îðîíòîé òîîãîîð èëýðõèéëýãäýæ, 2004 îíä15.2 õóâü, 2005 îíä 15.6 õóâü, 2006 îíä 3.3 õóâü ºñ÷ áàéñàí áîë 2007 îíä õàìãèéí ºíäºðºñºëò áóþó 24.6 õóâüä õ¿ðñýí áàéíà. Îðîí ñóóö, ò¿ëø, öàõèëãààíû á¿ëãèéí ¿íý ä¿íãýýðýý 2004-2007 îíä äóíäæààð 7.1õóâü íýìýãäñýí áºãººä 2004 îíä 3.9 õóâü, 2005 îíä 4.3 õóâü, 2006 îíä 8.7 õóâü ºññºí áîë2007 îíä 11.3 õóâü ºñ÷ýý. Òýýâýð, õîëáîîíû ¿éë÷èëãýýíèé á¿ëãèéí ä¿í 2004-2007 îíääóíäæààð 12.6 õóâü ºññºí áàéíà. Õýðýãëýýíèé ¿íèéí åðºíõèé èíäåêñ 2007 îíä 15.1 õóâü ºññºíèé äîòîð õ¿íñíèéáàðààíû ¿íý á¿ëãèéí ä¿íãýýðýý 24.6 õóâü, áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýíèéõ 20.2 õóâü, ýì,òàðèà, ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýýíèéõ 14.2 õóâü, çî÷èä áóóäàë, íèéòèéí õîîë, äîòóóð áàéðíû¿éë÷èëãýýíèéõ 14.0 õóâü, ãýð àõóéí áàðàà, òàâèëãûíõ 13.9 õóâü, îðîí ñóóö, óñ, öàõèëãààí,ò¿ëøíèéõ 11.3 õóâü, òýýâðèéíõ 10.6 õóâü, àìðàëò, ÷ºëººò öàã, ñî¸ëûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèéõ4.2 õóâü, áóñàä áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèéõ 3.8 õóâü, õóâöàñ, ãóòàë, áºñ áàðààíûx 3.0 õóâü,ñîãòóóðóóëàõ óíäàà, òàìõèíû á¿ëãèéíõ 2.7 õóâèàð ºñ÷, õàðèí õîëáîîíû ¿éë÷èëãýýíèéõ10.7 õóâü áóóð÷ýý. Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñèéí 2007 îíû 15.1 õóâèéí ºñºëòèéí 10.4 íýãæ íü õ¿íñíèéáàðààíû á¿ëãèéí (¿¿íýýñ: òàëõ, ãóðèë, áóäààíûõ 4.4 íýãæ, ìàõ ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿íèéõ 2.8íýãæ) ¿íèéí ºñºëòººñ; 1.2 íýãæ íü îðîí ñóóö, óñ öàõèëãààí, ò¿ëøíèé á¿ëãèéí; 1.1 íýãæ íüáîëîâñðîëûí á¿ëãèéí; 1.0 íýãæ íü òýýâðèéí á¿ëãèéí ¿íèéí ºñºëòººñ øàëòãààëñàí áàéíà. Õýðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íý ºìíºõ îíóóäàä 7 äóãààð ñàð õ¿ðòýë ñàð á¿ðíýìýãäýæ, õàðèí 8-ààñ 10 äóãààð ñàðóóäàä áóóð÷ áàéñàí áîë 2007 îíû 8 äóãààð ñàðààñýõëýí óã õàíäëàãàä ººð÷ëºëò îðæ, ¿íý îíû ýöýñ õ¿ðòýë òàñðàëòã¿é ºñºâ. ¯íèéí ñàðûíäóíäàæ ºñºëò îíû ýõíèé 7 ñàðä 1.0 õóâü áàéñàí áîë 8-12 äóãààð ñàðä ýíý ¿ç¿¿ëýëò 1.5õóâü áîëæ íýìýãäæýý. Õýðýãëýýíèé ¿íý ºñºõºä ìàõ, ãóðèë, ãóðèëàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íý, áåíçèí øàòàõóóíû¿íý, òºìºð çàìûí çîð÷èã÷ áîëîí à÷àà òýýâðèéí õºëñ, îíãîöîîð çîð÷èõ õºëñ, 1 êâòöàõèëãààíû ¿íý, ò¿ëýý, í¿¿ðñíèé ¿íý, ñóðãàëòûí òºëáºðèéí ¿íý íýìýãäñýí çýðýã íüíºëººëºâ. Ò¿¿í÷ëýí 2007 îíû æèëèéí ýöýñò ºìíºõ îíû æèëèéí ýöýñòýé õàðüöóóëàõàäõýðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íý á¿õ àéìàãò 14.4-28.5 õóâü ºññºí áàéíà. ̺íãº, çýýë Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä Ìîíãîë Óëñûí ýêñïîðòûí ãîë á¿òýýãäýõ¿¿íèé äýëõèéí çàõ çýýëäýýðõ ¿íý ºññºíººð áèçíåñ ýðõëýã÷äèéí àøèã îðëîãî íýìýãäýæ, ýäèéí çàñãèéí ºñºëòºä 27
 • 25. Òîâ÷ òàíèëöóóëãàíºëºº ¿ç¿¿ëæ áàéíà. Ýíý áàéäàë 2007 îíä ¿ðãýëæèëæ ¿¿íèéã äàãàí õàäãàëàìæ, çýýëèéíõýìæýý õóðäàöòàé ºñºí íýìýãäñýí íü áîäèò ýäèéí çàñãèéã äýìæèõ ýõ ¿¿ñâýð áîëæ áàéíà.2004-2007 îíóóäàä ìºíãºíèé íèéë¿¿ëýëò æèë äàðààëàí ºñ÷, 2007 îíä 2.4 òðèëëèîí òºãðºãòõ¿ðñýí áàéíà. ̺íãºíèé ãîë øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòèéí íýã áîëîõ íèéò ìºí㺠(Ì2)-íä áàíêíààñãàäóóðõ ìºíãºíèé ýçëýõ õóâü 2004-2007 îíóóäàä òàñðàëòã¿é áóóðëàà. Ýíý ¿ç¿¿ëýëò 2007îíû ýöýñò 11.8 õóâü áîëæ, 2006 îíòîé õàðüöóóëàõàä 0.2 ïóíêòýýð áóóðàâ. Òºãðºãèéí àì. äîëëàðòàé õàðüöàõ 2007 îíû äóíäàæ õàíø 1170.43 òºãðºã áàéñàííü 2006 îíû äóíäàæ õàíøòàé õàðüöóóëàõàä 0.8 õóâü ÷àíãàðñàí áàéíà. Òàéëàíò îíû òóðøòºãðºãèéí àìåðèê äîëëàðòàé õàðüöàõ õàíø ÷àíãàðñàí íü õàäãàëàìæ ýçýìøèã÷äèéíõàíøèéí õ¿ëýýëòýíä ººð÷ëºëò îðóóëæ, óëìààð ìºíãºíèé íèéë¿¿ëýëòèéí ºñºëòèéãòºãðºãèéí õàäãàëàìæèéí ºñºëòººð õàíãàõàä ãîëëîí íºëººëñºí áàéíà. Ýíý íü íýã òàëààññ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä èðãýäèéí áàíêèíä èòãýõ èòãýë íýìýãäýí ìºíãºí õºðºí㺠áàíêíûñàëáàðààð äàìæèí ýäèéí çàñãèéí ýðãýëòýä îðæ, óëñ îðíû õºãæèëä äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõýä÷èãëýãäýæ áàéãààã èëýðõèéëæ áàéíà. Áàíêóóä äàõü õàäãàëàìæèéí áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí çóó÷ëàëûí õýìæýý ºñ÷ áàéãààãààñèðãýä, àæ àõóéí íýãæèä îëãîõ çýýëèéí ýõ ¿¿ñâýð íýìýãäýæ àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà,èðãýäýä îëãîñîí çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë ºñ÷ áàéíà. Àðèëæààíû áàíêóóäûí îëãîñîíçýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë 2007 îíû ýöýñò 2.1 òðèëëèîí òºãðºã áîëæ 2006 îíûõîîñ 68.1õóâèàð íýìýãäæýý. Íèéò çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýëä ÷àíàðã¿é çýýëèéí ýçëýõ õóâü 2005 îíä5.8 õóâü, 2006 îíä 4.9 áàéñàí áîë õàðèí 2007 îíä 3.3 õóâèéã ýçýëæ áàéãàà íü ñ¿¿ëèéíæèë¿¿äýä ÷àíàðã¿é çýýëèéí íèéò çýýëä ýçëýõ õóâü òàñðàëòã¿é áóóð÷ áàéãààã õàðóóëæ áàéíà. Çýýëèéí õ¿¿ õàðüöàíãóé ºíäºð áàéãàà ÷ ààæìààð áóóðàõ õàíäëàãà àæèãëàãäàæáàéíà. Áàíêóóäûí òºãðºãèéí çýýëèéí æèëèéí æèãíýñýí äóíäàæ õ¿¿ 2007 îíä ºìíºõ îíûõîîñ4.6 ïóíêòýýð áóóð÷ 19.9 õóâü, âàëþòûí çýýëèéí æèëèéí æèãíýñýí äóíäàæ õ¿¿ 1.3 ïóíêòýýðáóóð÷ 14.2 õóâü áîëæýý. Yíýò öààñíû çàõ çýýë. Ìîíãîëûí õºðºíãèéí áèðæèä 2007 îíû ýöñèéí áàéäëààð383 êîìïàíè á¿ðòãýëòýé áàéãààãààñ 56 íü òºðèéí ºì÷èéí áîëîí òºðèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîéõóâüöààò êîìïàíè, 327 íü õóâèéí õóâüöààò êîìïàíè áàéíà. ¯íýò öààñíû àðèëæàà 2007 îíä íèéò 253 ºäºð ÿâàãäàæ, 102.6 òýðáóì òºãðºãèéíã¿éëãýý õèéæ, ¿¿íýýñ 40.5 òýðáóì òºãðºãèéí áîíä àðèëæèãäñàí áàéíà. Íèéò ¿íýò öààñíûã¿éëãýýíèé ¿íèéí ä¿íãèéí 39.4 õóâèéã áîíäûí ã¿éëãýý ýçýëæ áàéíà. ªìíºõ îíóóäòàéõàðüöóóëàõàä õºðºíãèéí çàõ çýýë äýýðõ ¿íýò öààñíû àðèëæàà èäýâõæèæ, õºðºíãèéí çàõçýýë ñýðãýõ õàíäëàãà àæèãëàãäàæ áàéíà. Òóõàéëáàë, õºðºíãèéí çàõ äýýðõ íèéò ¿íýëãýýíèéä¿í 716.3 òýðáóì òºãðºãò õ¿ðñýí íü ºíãºðñºí îíòîé õàðüöóóëàõàä 5.5 äàõèí ºññºí áàéíà.Ýíý íü ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä áàéãààã¿é õàìãèéí ºíäºð ò¿âøèí þì. Ìºí ¿íýò öààñíû õàíøºñ÷ ÒÎÏ-20 èíäåêñèéí çàõ çýýëèéí ¿íýëãýý 6699.9 áîëñîí íü 2006 îíòîé õàðüöóóëàõàä5.2 äàõèí íýìýãäëýý. Ýíý íü èíäåêñèéí ñàãñûã á¿ðä¿¿ëæ áóé èõýíõ õóâüöààò êîìïàíèóäûí¿íýò öààñíû õàíø ºññºíòýé õîëáîîòîé þì. Çàñãèéí ãàçðûí áîíäûí àðèëæàà 2006 îíä 2 óäàà ÿâàãäñàí áºãººä àðèëæààíäçºâõºí áàíêóóä îðîëöîæ áàéñàí áîë 2007 îíä Çàñãèéí ãàçðûí áîíäûí àðèëæàà 10 óäààÿâàãäàæ àðèëæààíä áàíêóóä áîëîí áèçíåñèéí áóñàä áàéãóóëëàãóóä, õóâü õ¿ì¿¿ñ îðîëöñîíáàéíà. Õóâüöààíû àðèëæààíû õóâüä 2007 îíä ºäºðò äóíäæààð 303.7 ìÿíãàí õóâüöàààðèëæààëàãäàæ, 405.4 ñàÿ òºãðºãèéí ã¿éëãýý õèéãäæýý. 2007 îíä Æåíêî òóð áþðî, Ìîíãîë-Ýì-Èìïåêñ, Áýðõ-Óóë, Òóóë Ñîíãèíî Óñíû ͺºö, Ìîíèíæáàð çýðýã õóâüöààò êîìïàíèóäûíõóâüöàà òîî øèðõýãýýð áîëîí ¿íèéí ä¿íãýýð õàìãèéí èäýâõòýé àðèëæààëàãäñàí áàéíà.Õàðèí Òóóë Ñîíãèíî Óñíû ͺºö, Øàðûí ãîë, Ãîâü, Áàãàíóóð, Çîîñ áàíê çýðýã õóâüöààòêîìïàíèóä çàõ çýýëèéí õàìãèéí ºíäºð ¿íýëãýýòýé êîìïàíèéí òîîíä îðæ áàéíà.28
 • 26. Òîâ÷ òàíèëöóóëãà Ñàíõ¿¿ãèéí áóñàä ñàëáàð Äààòãàë. Õ¿íèé àæèë àìüäðàëä ó÷èð÷ áîëçîøã¿é òààëàìæã¿é ¿éë ÿâäëûí ýðñäýëèéãáóóðóóëàõ, ò¿¿íèé õîõèðëûí ¿ð äàãàâðûã áîãèíî õóãàöààíä àðèëãàõ ¿ð ä¿íòýé ñàíõ¿¿ãèéíàðãà õýëáýðèéí íýã íü àðèëæààíû äààòãàë áàéäàã. Ìàíàé óëñûí õóâüä 2007 îíä íèéò 15áàéãóóëëàãà ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ òóñãàé çºâøººðºëòýéãýýð äààòãàëûí ¿éë àæèëëàãàà,2 áàéãóóëëàãà äààòãàëûí çóó÷ëàã÷èéí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëñàí áàéíà. Òóñ äààòãàëûíáàéãóóëëàãóóä íü 2007 îíä 13.8 òýðáóì òºãðºãèéí õóðààìæèéí îðëîãî îëæ, 3.4 òýðáóìòºãðºãèéí íºõºí òºëáºð òºëæýý. Ýäãýýð áàéãóóëëàãàä äàâõàðäñàí òîîãîîð 839.8 ìÿíãàíäààòãóóëàã÷ õàìðàãäñàíààñ àìü äààòãàëä 229.0 ìÿíãà, ýä õºðºíãèéí äààòãàëä 145.1 ìÿíãà,õàðèóöëàãûí äààòãàëä 458.8 ìÿíãà, ñàíõ¿¿ãèéí äààòãàëä 6.9 ìÿíãàí äààòãóóëàã÷ òóñ òóñõàìðàãäñàí áàéíà. Áàíê áóñ ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà. 2007 îíä óëñûí õýìæýýíä íèéò 137 áàíê áóññàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàí 13.1 òýðáóì òºãðºãèéí ñàíõ¿¿ãèéí îðëîãîîëæ, 5.1 òýðáóì òºãðºãèéã ñàíõ¿¿ãèéí çàðäàëä çàðöóóëàí, 7.3 òýðáóì òºãðºãèéí ñàíõ¿¿ãèéíöýâýð àøèãòàé àæèëëàâ. Ñàíõ¿¿ãèéí îðëîãî 2006 îíûõîîñ 48.8 õóâü, ñàíõ¿¿ãèéí çàðäàë81.6 õóâü, ñàíõ¿¿ãèéí öýâýð àøèã (ñàíõ¿¿ãèéí îðëîãîîñ ñàíõ¿¿ãèéí çàðäàë áîëîíáîëçîøã¿é ýðñäëèéí çàðäëûã õàññàí ä¿í) 32.4 õóâü òóñ òóñ ºññºí áàéíà. Õàäãàëàìæ çýýëèéí õîðøîî. Íèéò 168 íýãæ òóñãàé çºâøººðºëòýéãýýð 2007 îíä¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ 8.3 òýðáóì òºãðºãèéí õ¿¿ãèéí îðëîãî îëæ, 5.7 òýðáóì òºãðºãèéãõ¿¿ãèéí çàðëàãàä çàðöóóëæ, 2.7 òýðáóì òºãðºãèéí õ¿¿ãèéí öýâýð îðëîãî îëñîí áàéíà. ̺íòóñ îíä 369 õàäãàëàìæ çýýëèéí õîðøîîäûí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ òóñãàé çºâøººðëèéãõ¿÷èíã¿é áîëãîæ, ¿éë àæèëëàãààã íü çîãñîîñíîîð õàäãàëàìæ çýýëèéí õîðøîîäûí ä¿íãýýðõ¿¿ãèéí îðëîãî 51.4 õóâèàð, óëìààð õ¿¿ãèéí öýâýð îðëîãî 62.5 õóâèàð òóñ òóñ áóóðñàíáàéíà. Óëñûí íýãäñýí òºñºâ Ìîíãîë óëñûí íýãäñýí òºñâèéí õóâüä 2007 îí òààëàìæòàé æèë áîëëîî. Òàòâàðûíáàãö õóóëèéã Óëñûí Èõ Õóðëààñ áàòëàí 2007 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-ýýñ ìºðäºæ ýõýëëýý. Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí íèéò îðëîãî áà òóñëàìæèéí ä¿í æèë á¿ð íýìýãäýæ, 2007îíû ã¿éöýòãýëèéã 2004 îíûõòîé õàðüöóóëàõàä òºñâèéí íèéò îðëîãî 2.6 äàõèí ºññºí áºãººäíèéò ä¿íãèéí 99.0 õóâèéã óðñãàë îðëîãî ýçýëæ áàéñàí áîë 2006 îíûõòîé õàðüöóóëàõàäòºñâèéí íèéò îðëîãî 36.1 õóâü ºññºí áºãººä íèéò ä¿íãèéí 99.7 õóâèéã óðñãàë îðëîãî ýçýëæáàéíà. 2007 îíä 269.2 òýðáóì òºãðºãèéí îðëîãûã “Ìîíãîë óëñûã õºãæ¿¿ëýõ ñàí”-äòºâëºð¿¿ëæýý. Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí íèéò îðëîãî áà òóñëàìæèéí ä¿í òºëºâëºñºíõýìæýýíýýñ 8.6 õóâü áóþó 147.2 òýðáóì òºãðºãººð äàâæ áèåëñýí áàéíà. Òºñâèéí áàéãóóëëàãûí àæèëëàã÷äûí öàëèí áîëîí òýòãýâýð, òýòãýìæèéí õýìæýýã 2óäàà íýìýãä¿¿ëñíýýñ öàëèí, õºëñ, íýìýãäýë óðàìøëûí çàðäàë 2006 îíûõîîñ 2007 îíä48.8 õóâü, íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãèéí çàðäàë 47.3 õóâü, õàëàìæèéí ñàíãèéí çàðäàë 53.5õóâèàð íýìýãäëýý. Íèéò çàðäàë áà öýâýð çýýëèéí õýìæýý 2007 îíä 1749.2 òýðáóì òºãðºãò õ¿ðñýí íü2004 îíûõîîñ 2.3 äàõèí áóþó 996.7 òýðáóì òºãðºãººð, 2006 îíûõîîñ 41.4 õóâü áóþó 512.2òýðáóì òºãðºãººð ºñ÷ýý. Óëñûí íýãäñýí òºñºâ 2004 îíä ÄÍÁ-íèé 1.8 õóâüòàé òýíöýõ àëäàãäàëòàé áàéñàíáîë 2005 îíä ÄÍÁ-íèé 2.6 õóâüòàé, 2006 îíä ÄÍÁ-íèé 3.3 õóâüòàé, 2007 îíä ÄÍÁ-íèé(óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð) 2.2 õóâüòàé òýíöýõ õýìæýýíèé àøèãòàé ãàðëàà. 29
 • 27. Òîâ÷ òàíèëöóóëãà Ìîíãîë Óëñûí òºñâèéí óðñãàë òýíöýë 1999 îíîîñ õîéø àøèãòàé ãàðñàí áºãººä2006 îíä òºñâèéí óðñãàë òýíöëèéí àøèã ÄÍÁ-èé 10.0 õóâüòàé òýíöýæ áàéñàí áîë 2007îíä 10.6 õóâü áîëæ 0.6 ïóíêòýýð ºññºí áàéíà. Èõ áàðèëãà Áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæëûí õýìæýý 2007 îíä 314.3 òýðáóì òºãðºãò õ¿ðñýíèéã2006 îíòîé õàðüöóóëàõàä 17.8 õóâü áóþó 47.5 òýðáóì òºãðºãººð íýìýãäýâ. Íèéò áàðèëãàóãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæëûí 84.4 õóâü áóþó 265.2 òýðáóì òºãðºãèéí àæëûã äîòîîäûíáàðèëãûí áàéãóóëëàãóóä, 15.6 õóâü áóþó 49.1 òýðáóì òºãðºãèéí àæëûã ãàäààäûí áîëîíãàäààäûíõàíòàé õàìòàðñàí áàðèëãûí áàéãóóëëàãóóä ã¿éöýòãýæýý. Áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæëûí õýìæýýã 2004 îíòîé õàðüöóóëàõàä 80.4 õóâüáóþó 140.0 òýðáóì òºãðºãººð íýìýãäñýí áàéíà. Óëñûí õýìæýýíä 2007 îíä íèéòäýý 228.5 òýðáóì òºãðºãèéí îðîí ñóóö, ¿éëäâýð¿éë÷èëãýýíèé áàðèëãà îáúåêòûã àøèãëàëòàä îðóóëñàí íü 2006 îíûõîîñ 62.0 õóâü áóþó87.4 òýðáóì òºãðºãººð ºñ뺺. 2007 îíä îðîí ñóóöíû çîðèóëàëòòàé 3725 àéëûí 115 áàðèëãà, õóäàëäàà ¿éë÷èëãýýíèéçîðèóëàëòòàé 81, çî÷èä áóóäëûí çîðèóëàëòòàé 15, ¿éëäâýðëýëèéí çîðèóëàëòòàé 8, íèéòäýý325 áàðèëãûã àøèãëàëòàä îðóóëñàí áàéíà. Áàðèëãûí ãîë íýðèéí ìàòåðèàëûí ¿íý 2007 îíä íèëýýä íýìýãäñýí áºãººä 2006 îíûýöýñò íýã øèðõýã óëààí òîîñãî 80 òºãðºã, íýã êã öåìåíò 200-250 òºãðºã áàéñàí áîë 2007îíû ýöýñò íýã øèðõýã óëààí òîîñãî 120 òºãðºã, öåìåíò íýã êã íü 300-400 òºãðºã áîëæ 50-60õóâü íýìýãäñýí íü õàìãèéí ºíäºð ºñºëòòýé áàðèëãûí ìàòåðèàëóóä áàéëàà. Õºðºí㺠îðóóëàëò, áàðèëãà Íèéò õºðºí㺠îðóóëàëò 2007 îíû óðüä÷èëñàí áàéäëààð 1157.1 òýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷2006 îíûõîîñ 275.7 òýðáóì òºãðºã áóþó 31.3 õóâèàð ºñ÷ýý. Õºðºí㺠îðóóëàëòûí 57.7 õóâü íü äîòîîä ýõ ¿¿ñâýðèéíõ, 42.3 õóâü íü ãàäààä ýõ¿¿ñâýðèéíõ áàéíà. Óëñûí òºñâèéí õºðºí㺠îðóóëàëò 2007 îíä 366.2 òýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷ 2006 îíûõîîñ 203.5 òýðáóì òºãðºã áóþó 2.3 äàõèí ºñ뺺. Íèéò õºðºí㺠îðóóëàëòûí 31.6 õóâèéã óëñûí òºñâèéí õºðºí㺠îðóóëàëò ýçýëæ áàéãàà íü 2006 îíûõîîñ 13.2 ïóíêòýýð èõ áàéíà. 2007 îíä íèéò õºðºí㺠îðóóëàëòûí 28.7 õóâèéã áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèëä, 58.9 õóâèéã ìàøèí, òîíîã òºõººðºìæ õóäàëäàí àâàõàä çàðöóóëàâ. պ人 àæ àõóé Ìàë àæ àõóé. Ìàíàé óëñûí ýäèéí çàñãèéí ãîë ¿íäýñ áîëñîí áýë÷ýýðèéí ìàë àæàõóéí ñàëáàð íü ýäèéí çàñàã, õºäºëìºð ýðõëýëò, ýêñïîðòûí îðëîãîä ãîë áàéð ñóóðü ýçýëñýíõýâýýð áàéíà. 2007 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð ìàíàé óëñûí ÄÍÁ-èé 20.6 õóâèéã õºäººàæ àõóéí ñàëáàðò ¿éëäâýðëýæ, ¿¿íèé 88.5 õóâèéã ìàë àæ àõóéí ñàëáàð ýçýëæ áàéíà.2007 îíû áàéäëààð óëñûí õýìæýýãýýð õºäºº àæ àõóéí ñàëáàð íèéò àæèëëàã÷äûí 30.0îð÷èì õóâü, ýêñïîðòûí îðëîãûí äºðºâíèé íýãèéã á¿ðä¿¿ëæ áàéíà. Ìàë àæ àõóéí ñàëáàðûí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë 2007 îíû óðüä÷èëñàíã¿éöýòãýëýýð, îíû ¿íýýð 1147.0 òýðáóì òºãðºã, 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 919.9 òýðáóì30
 • 28. Òîâ÷ òàíèëöóóëãàòºãðºãò õ¿ð÷, 2006 îíòîé õàðüöóóëàõàä îíû ¿íýýð 37.5 õóâèàð, çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð 17.1õóâèàð ºñ뺺. Ìàë àæ àõóéí ñàëáàðò 2007 îíä íÿäàëãààíû æèíãýýð 188.2 ìÿíãàí òîíí ìàõ, 465.6ìÿíãàí òîíí ñ¿¿, 19.2 ìÿíãàí òîíí íîîñ, 4.9 ìÿíãàí òîíí íîîëóóð, 7.2 ñàÿ øèðõýã àðüñøèð ¿éëäâýðëýëýý. ªíãºðñºí îíòîé õàðüöóóëàõàä ìàõíû ¿éëäâýðëýë, íÿäàëãààíû æèíãýýð17.4 ìÿíãàí òîíí, ñ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë 15.5 ìÿíãàí òîíí, íîîñíû ¿éëäâýðëýë 2.4 ìÿíãàíòîíí, íîîëóóð ¿éëäâýðëýë 0.7 ìÿíãàí òîííîîð, àðüñ øèð ¿éëäâýðëýë 0.7 ñàÿ øèðõýãýýðºññºí áàéíà. 2007 îíä àìèíäàà ìàëòàé 226.1 ìÿíãàí ºðõ áàéãààãèéí 171.1 ìÿíãà íü ìàë÷èí ºðõáàéíà. Ìàë àæ àõóéí ñàëáàðò íèéò 366.2 ìÿíãàí ìàë÷èä àæèëëàæ áàéíà. 2007 îíû ìàë òîîëëîãîîð íèéò ìàë÷èí ºðõèéí 60.5 õóâü íü öàõèëãààíû ýõ¿¿ñã¿¿ðòýé, 53.1 õóâü íü òåëåâèçîðòîé, 19.7 õóâü íü àâòî ìàøèíòàé, 31.3 õóâü íüìîòîöèêëüòîé, 1.5 õóâü íü òðàêòîðòîé, 65.1 õóâü íü ìàëûí õàøààòàé, 17.8 õóâü íü õóäàãòàéáàéíà. Ìàëûí 2007 îíû æèëèéí ýöñèéí òîîëëîãûí ä¿íãýýð ìàëûí òîî 40.3 ñàÿ òîëãîéäõ¿ð÷ ºññºíèé äîòîð òýìýýíèé òîî 260.6 ìÿíãà, àäóó 2239.5 ìÿíãà, ¿õýð 2425.8 ìÿíãà,õîíü 16990.1 ìÿíãà, ÿìàà 18347.8 ìÿíãà áîëæ äîòîð òýìýý 7.1 ìÿíãà, àäóó 124.7 ìÿíãà,¿õýð 257.9 ìÿíãà, õîíü 2175.0 ìÿíãà, ÿìàà 2896.1 ìÿíãàí òîëãîéãîîð íýìýãäæýý. Ìàëûí òîî òîëãîéí 2007 îíû ºñºëò ¿íäñýíäýý áîã ìàëûí ºñºëòººð õàíãàãäñàíáàéíà. Ìàëûí 2007 îíû òîîëëîãûí ä¿íãýýð á¿õ àéìàã, Óëààíáààòàð õîòîä 2006 îíòîéõàðüöóóëàõàä ìàëûí òîî òîëãîé 2.9-33.0 õóâèàð áóþó 9.3-566.9 ìÿíãàí òîëãîéãîîð ºññºíèéäîòîð Áàÿí-ªëãèé, Áàÿíõîíãîð, Áóëãàí, Ãîâü-Àëòàé, Äîðíîä, Çàâõàí, ªâºðõàíãàé,ªìíºãîâü, Ñýëýíãý, Óâñ, Õîâä, Äàðõàí-Óóë àéìàã ìàëàà òàâàí òºðºë äýýð íü ºñãºñºíáàéíà. Ìàëûí òîî, òîëãîéí ºñºëòºä 2007 îíä öàã àãààðûí áàéäàë òààëàìæòàé áàéñàí,2006 îíòîé õàðüöóóëàõàä ìàëûí õîðîãäîë 182.3 ìÿíãàí òîëãîéãîîð áóóð÷, áîéæóóëñàíòºëèéí òîî 1989.0 ìÿíãààð íýìýãäñýí çýðýã íü ãîëëîí íºëººë뺺. 2007 îíä óëñûí õýìæýýãýýð òýæýýëèéí íýãæèä øèëæ¿¿ëñíýýð 513.4 ìÿíãàí òîííòýæýýë ¿éëäâýðëýñýí áºãººä õîíèí òîëãîéä øèëæ¿¿ëñýí íýã ìàëä îíîãäóóëæ òîîöîõîä7.9 êã òýæýýë íîãäîæ áàéãàà íü 2006 îíûõîîñ 1.4 êã-ààð áàãà áàéíà. Õ¿íñ õºäºº àæ àõóéí ÿàìíû ìýäýýãýýð 2007 îíä ñ¿¿íèé ÷èãëýëèéí ¿íýýíèé494, ìàõíû ÷èãëýëèéí ¿õðèéí 10, ìàõ, íîîñíû õîíèíû 15, ãàõàéí 79, òàõèàíû 111, çºãèéí40 ýð÷èìæñýí ôåðìåðèéí àæ àõóé ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà áºãººä 2006 îíòîéõàðüöóóëàõàä ýð÷èìæñýí ôåðìåðèéí àæ àõóéí òîî 151- ýýð íýìýãäñýí áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí 2007 îíä õàëäâàðò áîëîí ïàðàçèòòàõ ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãàõýìæýý ëàáîðòîðèéí îíîøëîãîî, ãîö õàëäâàðò ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ âàêöèíæóóëàëòàä íèéòäàâõàðäñàí òîîãîîð 52.4 ñàÿ òîëãîé ìàë õàìðóóëæ, ¿¿íä 4.5 òýðáóì òºãðºã çàðöóóëàâ. Ãàçàð òàðèàëàí. Ãàçàð òàðèàëàíãèéí ñàëáàðûí áîäëîãî 1990 îíîîñ ºìíº ¿ð òàðèà,òºìñ, õ¿íñíèé íîãîî, ìàëûí òýæýýëýýð äîòîîäûí õýðýãöýýã õàíãàõûí õàìò òýäãýýðèéãýêñïîðòëîõîä ÷èãëýãäýæ áàéñàí áºãººä æèëä äóíäæààð 700.0-880.0 ìÿíãàí òîíí ¿ð òàðèà,100.0-120.0 ìÿíãàí òîíí òºìñ, 500.0-700.0 ìÿíãàí òîíí ìàëûí òýæýýë õóðààí àâ÷ áàéñàíáèëýý. 1990-1996 îíä “ªì÷ ýçýíäýý îéðòîõ òóòàì ò¿¿íèé ¿éë àæèëëàãàà ñàéæèðíà” ãýñýíçàð÷èìä íèéö¿¿ëýí ãàçàð òàðèàëàíãèéí àæ àõóéíóóäûã òºðèéí ºì÷ îðîëöñîí õóâüöààòêîìïàíè áîëãîí ººð÷ëºí çîõèîí áàéãóóëñàí. Óëñààñ øóóä áîëîí øóóä áóñ àðãààð ºãºõòóñëàìæ áàãàññàí, çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñãèéí øèíý íºõöºëä àæ àõóé ýðõëýõ ìåíåæìåíòèéíóð ÷àäâàð õàíãàëòã¿é áàéñàí çýðãýýñ øàëòãààëàí ãàçàð òàðèàëàíãèéí ¿éëäâýðëýëèéíõýìæýý íèëýýä áóóðñàí ¿å áàéâ. 31
 • 29. Òîâ÷ òàíèëöóóëãà Óëñûí õýìæýýãýýð òàðèàëñàí òàëáàé 2003 îíîîñ æèë á¿ð äóíäæààð õîðèîä ìÿíãàíãà-ãààð áóóðñàí áà 2007 îíû áàéäëààð íèéò 202.7 ìÿíãàí ãà òàëáàéä òàðèàëàëò õèéñíýýñ121.8 ìÿíãàí ãà-ä ¿ð òàðèà, 11.5 ìÿíãàí ãà-ä òºìñ, 6.1 ìÿíãàí ãà-ä õ¿íñíèé íîãîî, 4.9ìÿíãàí ãà-ä òýæýýëèéí óðãàìàë òàðèàëñàí íü 2006 îíûõîîñ òàðèàëñàí òàëáàé 40.7 ìÿíãàíãà-ãààð áóþó 25.1 õóâü ºññºí áàéíà. 2007 îíä 114.8 ìÿíãàí òîíí ¿ð òàðèà, 114.5 ìÿíãàíòîíí òºìñ, 76.4 ìÿíãàí òîíí õ¿íñíèé íîãîî, 14.1 ìÿíãàí òîíí òýæýýëèéí óðãàìàë õóðààæ,933.1 ìÿíãàí òîíí ºâñ õàäëàí, 35.4 ìÿíãàí òîíí ãàð òýæýýë áýëòãýñýí íü 2006 îíûõîîñòºìñ 5.4 ìÿíãàí òîííîîð áóþó 4.9 õóâü, õ¿íñíèé íîãîî 6.0 ìÿíãàí òîííîîð áóþó 8.5 õóâü,ãàð òýæýýë 1.4 ìÿíãàí òîííîîð áóþó 4.1 õóâü ºñ÷, õàðèí ¿ð òàðèà 23.8 ìÿíãàí òîííîîðáóþó 17.2 õóâü, áýëòãýñýí ºâñ õàäëàí 50.2 ìÿíãàí òîííîîð áóþó 5.1 õóâü áóóðàâ. Íýã ãà-ãààñ 9.4 öåíòíåð ¿ð òàðèà, 99.9 öåíòíåð òºìñ õóðààñàí íü 2006 îíûõîîñ ¿ðòàðèà 1.6 öåíòíåðýýð, òºìñ 1.8 öåíòíåðýýð áàãà áàéíà. Òàðèàëàíãèéí á¿ñ íóòãóóäààð 2007 îíû 7 äóãààð ñàðä àãààðò 36-39 õýì õ¿ð÷ 10-14õîíîã ¿ðãýëæèëñýí íàðíû õýò èõ õàëàëò áîëñîí íü òàðèìàë óðãàìëûí óðãàöàä ìóóãààðíºëººëæ, óëìààð õóðààñàí ¿ð òàðèàíû óðãàöûí õýìæýý, ãà-ãààñ àâàõ óðãàöûí õýìæýýáóóðàõàä íºëººëñºí õýäèé ÷ ãàçàð òàðèàëàíãèéí ñàëáàðò õýðýãæ¿¿ëæ áóé òåõíîëîãèéíøèíý÷ëýëèéí ¿ð ºãººæ, ò¿¿í÷ëýí óñëàëòûí ñèñòåìèéã ñýðãýýí çàñâàðëàæ, àøèãëàëòûãñàéæðóóëñàí, “Íîãîîí õóâüñãàë” õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä èðãýäèéã õ¿ëýìæ, áàãà îâðûíóñàëãààòàé òîíîã òºõººðºìæ, òðàêòîðààð õàíãàõ àðãà õýìæýýã àâ÷ õýðýãæ¿¿ëñíýýð õ¿íàìûí õ¿íñíèé ãîë õýðýãëýý áîëñîí òºìñ, õ¿íñíèé íîãîîíû õóâüä áîäèòîé àõèö, ¿ð ä¿íãàðëàà. 2007 îíû áàéäëààð ìàíàé óëñ óëààí áóóäàéí íèéò õýðýãëýýíèé 54.4 õóâü, õ¿íñíèéíîãîîíû 72.8 õóâü, òºìñíèé 79.1 õóâèéã äîòîîäûí ¿éëäâýðëýëýýð õàíãàñàí áàéíà. Àæ ¿éëäâýð Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë 2007 îíä îíû ¿íýýð 2563.7 òýðáóìòºãðºã áîëæ, 2004 îíûõîîñ 14.0 õóâü áóþó 215.7 òýðáóì òºãðºã, 2006 îíûõîîñ 9.7 õóâüáóþó 154.6 òýðáóì òºãðºãººð ºñºâ. 2006 îíòîé õàðüöóóëàõàä 2007 îíä ìîä, ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë, öàõèëãààíäóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë, íèéòëýõ, õýâëýõ, äóó áè÷ëýã õèéõ àæèëëàãàà, óñ àðèóòãàë, óñàíõàíãàìæ, í¿¿ðñ îëáîðëîëò, íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë, òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð õèéñýíýäëýë ¿éëäâýðëýë, õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, óíäàà ¿éëäâýðëýë, öàõèëãààí ìàøèí õýðýãñýë¿éëäâýðëýë, ðåçèíýí áîëîí õóâàíöàð ýäëýë ¿éëäâýðëýë, õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í¿éëäâýðëýë, êîêñ, øèíãýí áîëîí öàöðàã èäýâõò ò¿ëø ¿éëäâýðëýë, ãàçðûí òîñ, øàòäàã õèéîëáîðëîëò, òºìðèéí ¿éëäâýðëýë çýðýã ñàëáàðûí ¿éëäâýðëýë 2.3 õóâèàñ 2.4 äàõèí ºñ÷õàðèí ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò, áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò, ìåáåëü òàâèëãà¿éëäâýðëýë, áîëîâñðóóëàõ ñàëáàðûí áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë, õóâöàñ ¿éëäâýðëýë,¿ñëýã àðüñ áîëîâñðóóëàëò, ìàøèí òîíîã òºõººðºì溺ñ áóñàä òºìºð ýäëýë ¿éëäâýðëýë,áè÷èã õýðãèéí áîëîí òîîöîîëîõ òåõíèê ¿éëäâýðëýë, ìàøèí òîíîã òºõººðºìæ ¿éëäâýðëýë,ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë, íàðèéí õýìæ¿¿ð, õàðàà ç¿éí õýðýãñýë, öàã ¿éëäâýðëýë, àðüñ,øèð áîëîâñðóóëàõ, øèðýí ýäëýë, ãóòàë ¿éëäâýðëýë, öààñ, öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í, òàìõèçýðýã ñàëáàðûí ¿éëäâýðëýë 3.5-48.9 õóâü áóóðëàà. Àæ ¿éëäâýðèéí ãîë íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýëèéã àâ÷ ¿çýõýä 2007 îíä2006 îíûõîîñ öàõèëãààí, ò¿ãýýñýí öýâýð óñ, í¿¿ðñ, ãàçðûí òîñ, çýñèéí áîëîí ìîëèáäåíèéáàÿæìàë ìåòàëë, ãÿíòáîëäûí áàÿæìàë, íàðèéí áîîâ, ãîéìîí, õèàìíû ç¿éë, òàëõ, ñïèðò,àðõè, äàðñ, ïèâî, àìòàò óñ, óíäàà, öýâýð óñ, æ¿¿ñ, ñ¿ëæìýë ýäëýë, ñàìíàñàí íîîëóóð,óãààñàí íîîñ, ýñãèé, òýìýýíèé íîîñîí õºíæèë, íîì, òàðèëãûí ýì, øàõìàë ýì, øèíãýí ýì,32
 • 30. Òîâ÷ òàíèëöóóëãàöåìåíò, áåòîí çóóðìàã, áåòîí äýð, êàòîäûí çýñ, ìåòàëë áýëäýö, ìåòàëë öóâèìàë çýðýãá¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë íýìýãäýæ, õàðèí àëò, õàéëóóð æîíøíû áàÿæìàë, ºëºí ãýäýñ,÷èõýð, æèãíýìýã, õ¿íñíèé äàâñ, ìàëûí òýæýýë, ýýðñýí óòàñ, òºìºð çàìûí äýð ìîä, ñîíèí,øîõîé, áàðèëãûí õààëãà, öîíõ, óëààí òîîñãî, öóë áåòîí, íýã óäààãèéí òàðèóð çýðýãá¿òýýãäýõ¿¿íèéõ áóóðñàí áàéíà. Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí ä¿íãýýð 2007 îíä 2602.9 òýðáóì òºãðºãèéí (îíû ¿íýýð)á¿òýýãäýõ¿¿íèéã äîòîîä, ãàäààäûí çàõ çýýëä áîðëóóëàâ. Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò áîðëóóëñàíá¿òýýãäýõ¿¿íèé 69.9 õóâèéã óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð; 22.3 õóâèéã áîëîâñðóóëàõàæ ¿éëäâýð; 7.8 õóâèéã öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷, óñ õàíãàìæèéí ñàëáàð áîðëóóëñàíáàéíà. Òýýâýð ªðãºí óóäàì íóòàãòàé, õ¿í àì õàðüöàíãóé ñèéðýã ñóóðüøäàã Ìîíãîë îðíû õóâüäòýýâýð ýäèéí çàñãèéí àìüäðàëä ÷óõàë à÷ õîëáîãäîëòîé ñàëáàðûí íýã áèëýý. Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä àâòî òýýâðèéí áàéãóóëëàãóóä õóâü÷ëàãäàæ õóâèéí õýâøèë àâòîòýýâðèéí ñàëáàðò çîíõèëîõ ¿¿ðýãòýé áîëîâ. Õîò õîîðîíäûí áîëîí îðîí íóòãèéí çîð÷èã÷áîëîí à÷àà òýýâðèéí àâòî ìàøèí, òàêñèíû ¿éë÷èëãýý ¿íäñýíäýý á¿ðýí õóâü÷ëàãäàâ. Õºðø çýðãýëäýý ÎÕÓ, ÁÍÕÀÓ áîëîí äîòîîääîî àæ ¿éëäâýðèéí òîìîîõîí õîòóóäáîëîõ Äàðõàí, Ýðäýíýò, Ñ¿õáààòàðûã õîëáîñîí 1815 êèëîìåòð òºìºð çàìààð óëñûí íèéòà÷àà ýðãýëòèéí 92.6 õóâèéã òýýâýðëýæ áàéíà. Á¿õ òºðëèéí òýýâðýýð 2007 îíä 23.3 ñàÿ òîíí à÷àà, äàâõàðäñàí òîîãîîð 209.9 ñàÿõ¿í òýýâýðëýæ, à÷àà ýðãýëò 9042.0 ñàÿ òîíí êì, çîð÷èã÷ ýðãýëò 3257.3 ñàÿ õ¿í êì, íèéòîðëîãî 341.8 òýðáóì òºãðºãò õ¿ðýâ. Òýýâðèéí ñàëáàðûí íèéò îðëîãûí 22.3 õóâü íü àâòîòýýâðýýñ, 50.3 õóâü íü òºìºð çàìûí òýýâðýýñ, 27.4 õóâü íü àãààðûí òýýâðýýñ îðæýý. Á¿õ òºðëèéí òýýâðýýð 2007 îíä òýýñýí à÷àà 2006 îíûõîîñ 2.9 õóâèàð áóóð÷,çîð÷èã÷äûí òîî 7.4 õóâèàð ºññºí áàéíà. 2004 îíòîé õàðüöóóëàõàä á¿õ òºðëèéí òýýâðýýðòýýñýí à÷àà 7.8 õóâü áóþó 1689.2 ìÿíãàí òîííîîð, çîð÷èã÷äûí òîî 8.1 õóâü áóþó 15.7 ñàÿõ¿íýýð òóñ òóñ ºñ÷ýý. Òºìºð çàìûí òýýâðèéí äàìæèí ºíãºðºõ à÷àà ýðãýëò 2006 îíûõîîñ22.2 õóâü áóþó 1101.4 ñàÿ òîíí êì-ýýð áóóðñàí íü íèéò à÷àà ýðãýëòèéí áóóðàëòàäíºëººëñºí áàéíà. Àâòî òåõíèêèéí 2007 îíû óëñûí ¿çëýãýýð á¿õ òºðëèéí àâòî ìàøèí íèéòäýý 162.0ìÿíãàä õ¿ðñíèé 110.2 ìÿíãà íü ñóóäëûí àâòîìàøèí, 33.7 ìÿíãà íü à÷àà òýýâðèéí, 13.0ìÿíãà íü àâòîáóñ, 3.8 ìÿíãà íü òóñãàé çîðèóëàëòûí òîíîãëîë á¿õèé òýýâðèéí õýðýãñýë,1.4 ìÿíãà íü öèñòåðí áàéæýý. Íèéò àâòîìàøèíû 57.2 õóâü áóþó 92.7 ìÿíãà íü Óëààíáààòàðõîòîä òîîëîãäîâ. Íèéò àâòî ìàøèíû 49.5 õóâü íü 10 õ¿ðòýëõ æèë, 50.5 õóâü íü 10-ààñäýýø æèë àøèãëàãäæýý. Õóâèéí ýçýìøëèéí 127.0 ìÿíãàí àâòî ìàøèí ¿çëýãò õàìðàãäñàííü íèéò àâòîìàøèíû 78.4 õóâèéã ýçýëæ áàéíà. Ìîíãîë Óëñûí àâòî òýýâðèéí ñàéæðóóëñàí çàìûí íèéò óðò 2007 îíû ýöýñò 6.5ìÿíãàí êì, ¿¿íýýñ õàòóó õó÷èëòòàé çàì 2.6 ìÿíãàí êì áîëæýý. 2006 îíòîé õàðüöóóëáàëíèéò ñàéæðóóëñàí çàìûí óðò 180.4 êì-ýýð íýìýãäýâ. ¯¿íýýñ õàéðãàí õó÷èëòòàé çàìûíóðò 18.3 êì-ýýð, ñàéæðóóëñàí õºðñºí çàìûí óðò 5.8 êì-ýýð òóñ òóñ áóóð÷, õàòóó õó÷èëòòàéçàìûí óðò 204.4 êì-ýýð íýìýãäæýý. Õàðèëöàà õîëáîî Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä ¿¿ðýí òåëåôîíû õýðýãëýã÷äèéí òîî ýð÷èìòýé ºñ÷ 2006 îíäõºäºë㺺íò ¿¿ðýí òåëåôîí õýðýãëýã÷äèéí òîî 770.1 ìÿíãà áàéñàí áîë 2007 îíä 1175.1ìÿíãàä õ¿ð÷, 2006 îíûõîîñ 52.6 õóâèàð ºñ÷ýý. Õàðèí 2004 îíòîé õàðüöóóëàõàä õºäºë㺺íò 33
 • 31. Òîâ÷ òàíèëöóóëãà¿¿ðýí òåëåôîí õýðýãëýã÷äèéí òîî 2.6 äàõèí íýìýãäýâ. Ò¿¿í÷ëýí ñàíñðûí õºäºë㺺íòõîëáîîíû õýðýãëýã÷äèéí òîî 2007 îíä 378-ä õ¿ðýýä áàéíà. Ñóóðèí òåëåôîí öýãèéí òîî öººð÷ 1000 õ¿íä íîãäîõ òåëåôîí öýãèéí òîî 2006 îíä61 áàéñàí áîë 2007 îíä 57 áîëæ áóóðëàà. Àíõíû êàáåëèéí òåëåâèçèéí ñ¿ëæýý 1996 îíä áàéãóóëàãäàæ áàéñàí áîë 2007 îíûáàéäëààð óëñûí õýìæýýíä 70 àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà êàáåëèéí òåëåâèçèéí ¿éë÷èëãýýÿâóóëæ, ýäãýýðò 89.7 ìÿíãà îð÷èì õýðýãëýã÷èä õîëáîãäñîí áàéíà. Õîëáîîíû ñàëáàðò 2007 îíû 4 ä¿ãýýð ñàðààñ ýõëýí ¿¿ðýí òåëåôîí õîëáîîíûäºðºâäºã÷ îïåðàòîð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ ýõýëëýý. Øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàð 2006 îíä 829.3 ìÿíãàí øèðõýã áè÷èã, çàõèäàëèëãýýìæèéã ÿâóóëæ, 17.6 ñàÿ øèðõýã òîãòìîë õýâëýëèéã õ¿ðãýæ áàéñàí áîë 2007 îíä 665.9ìÿíãàí øèðõýã áè÷èã, çàõèäàë èëãýýìæèéã ÿâóóëæ 17.7 ñàÿ øèðõýã òîãòìîë õýâëýëèéã¿éë÷ë¿¿ëýã÷äýä õ¿ðãýæ 2006 îíûõîîñ áè÷èã, çàõèäàë, èëãýýìæ 19.7 õóâèàð áóóð÷, òîãòìîëõýâëýëèéí øóóäàí ¿éë÷èëãýý 0.6 õóâèàð íýìýãäæýý. Ãàäààä õóäàëäàà Ãàäààä õóäàëäààíû íèéò ýðãýëò 2007 îíä 4 119.3 ñàÿ àì.äîëëàð, ¿¿íýýñ ýêñïîðò1 949.2 ñàÿ, èìïîðò 2 170.1 ñàÿ àì.äîëëàð áîëñîí áàéíà. Íèéò áàðàà ýðãýëò 2006 îíîîñ36.0 õóâü, ýêñïîðò 26.3 õóâü, èìïîðò 46.7 õóâèàð ºñºâ. 2007 îíä ãàäààä õóäàëäààíûòýíöýë 221.0 ñàÿ àì.äîëëàðûí àëäàãäàëòàé ãàðëàà. Ãàäààä õóäàëäààíû àëäàãäàë ºñºõºäìàíàé îðíû ýêñïîðòûí ãîë íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîõ áîëîâñðóóëààã¿é áóþó õàãàñáîëîâñðóóëñàí àëòíû ýêñïîðòûí õýìæýý áóóðñàí, íºãºº òàëààñ ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿í, ìàøèíòîíîã òºõººðºìæ, òýäãýýðèéí ýä àíãè, òýýâðèéí õýðýãñýë, õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò32.0-54.8 õóâèàð ºññºí çýðýã íü ãîëëîí íºëººëæýý. Ýêñïîðòûí ä¿íä ºíäºð õóâèéí æèí ýçýëäýã ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿íèé ýêñïîðò 2006îíòîé õàðüöóóëàõàä 407.4 ñàÿ àì.äîëëàðààð, ¿íäñýí òºìºðëºã áîëîí ò¿¿ãýýð õèéñýíá¿òýýãäýõ¿¿íèé ýêñïîðò 1.7 ñàÿ àì. äîëëàðààð, ìàë àìüòàä, òýäãýýðýýñ ãàðàëòàéá¿òýýãäýõ¿¿íèé ýêñïîðò 1.1 ñàÿ àì äîëëàðààð íýìýãäñýí íü ýêñïîðò ºñºõºä íºëººëºâ.¯íýò áà õàãàñ ¿íýò ÷óëóó, ìåòàëë ãî¸ëûí ç¿éëñèéí ýêñïîðò 35.3 ñàÿ àì.äîëëàðààð,íýõìýë, íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿íèé ýêñïîðò 15.9 ñàÿ àì.äîëëàðààð, ò¿¿õèé áîëîíáîëîâñðóóëñàí àðüñ, øèð, àíãèéí ¿ñ, ýäãýýðýýð õèéñýí ýäëýëèéí ýêñïîðò 2.8 ñàÿ àì.äîëëàðààð áóóðëàà. Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä ýêñïîðòûí á¿òöýä íèëýýä ººð÷ëºëò ãàð÷ áàéíà. 2000 îíä ýðäýñá¿òýýãäýõ¿¿íèé ýêñïîðò 35.2 õóâü, 2004 îíä 40.7 õóâèéã ýçýëæ áàéñàí áîë 2007 îíä ýíý¿ç¿¿ëýëò 66.8 õóâü áîëòëîî ºññºí áàéíà. ¯¿íä çýñèéí áàÿæìàëààñ ãàäíà öàéðûíáàÿæìàëûí ýêñïîðò ãîëëîí íºëººëæ áàéíà. Õàðèí íýõìýë áîëîí íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿íèéíèéò ýêñïîðòîä ýçëýõ õóâèéí æèí áóóð÷ áàéíà. Íèéò ýêñïîðòûí ¿íèéí ä¿íãèéí 12.1 õóâèéã ¿íýò áà õàãàñ ¿íýò ÷óëóó, ìåòàë, ãî¸ëûíç¿éëñ, 13.5 õóâèéã íýõìýë, íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿í, 2.2 õóâèéã ò¿¿õèé áîëîí áîëîâñðóóëñàíàðüñ, øèð, àíãèéí ¿ñ ýäãýýðýýð õèéñýí ýäëýë, 1.4 õóâèéã ìàë àìüòàä òýäãýýðýýñ ãàðàëòàéá¿òýýãäýõ¿¿í ýçýëæ áàéíà. Íèéò ýêñïîðòîä çýñèéí áàÿæìàë 41.6 õóâü, áîëîâñðóóëààã¿é áóþó õàãàñáîëîâñðóóëñàí àëò 12.1 õóâü, öàéðûí áàÿæìàë 9.0 õóâü, ñàìíàñàí íîîëóóð 5.9 õóâü,í¿¿ðñ 6.0 õóâü, áîõèð íîîëóóð 3.3 õóâü, áîëîâñðóóëààã¿é íåôòü 2.8 õóâü, î¸ìîë õóâöàñ1.3 õóâèéã ýçýëæ, ýäãýýð á¿òýýãäýõ¿¿íèé ä¿í íü íèéò ýêñïîðòûí 81.8 õóâèéã ýçýëæ áàéíà. Íýã òîíí çýñèéí áàÿæìàëûí äóíäàæ ¿íý 2007 îíä 1335.2 àì. äîëëàðò õ¿ðñýí íü2006 îíûõîîñ 26.0 õóâèàð íýìýãäýâ.34
 • 32. Òîâ÷ òàíèëöóóëãà ¯íýò, õàãàñ ¿íýò ÷óëóó, ìåòàë ãî¸ëûí ç¿éëñèéí ýêñïîðò 2006 îíä íèéò ýêñïîðòûíä¿íãèéí 17.5 õóâèéã ýçýëæ áàéñàí áîë 2007 îíä 12.1 õóâü áîëæ 5.4 ïóíêòýýð áóóðñàíáàéíà. Õîíü, õóðãàíû áîëîâñðóóëñàí àðüñ áóþó øåâðåòèéí ýêñïîðòûí áèåò õýìæýý 21.1õóâèàð ºñ÷, ÿìàà, èøèãíèé áîëîâñðóóëñàí àðüñ áóþó øåâðîíû ýêñïîðòûí áèåò õýìæýý33.1 õóâèàð áóóðëàà. Ò¿¿í÷ëýí ñàìíàñàí íîîëóóðûí ýêñïîðò 25.0 õóâèàð ºñ÷, áîõèðíîîëóóðûí ýêñïîðò 9.9 õóâèàð áàãàñàâ. Ìàíàé óëñûí èìïîðò íü õýðýãëýýíèé áîëîí ¿éëäâýðëýëèéí çîðèóëàëòûí íýðòºðëèéã õàìðàõûí çýðýãöýý èìïîðòûí ä¿íä ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò ºíäºð õóâèéíæèí ýçýëæ, ò¿¿íèé ¿íèéí ºñºëò íü èìïîðò ºñºõºä íºëººë뺺. Ò¿¿í÷ëýí ýäèéí çàñãèéí ºñºëò, ÿëàíãóÿà áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð, óóë óóðõàéíñàëáàð, õóäàëäàà ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûí ¿éëäâýðëýëèéí ºñºëòòýé óÿëäààä èìïîðòûíä¿íä ºíäºð õóâèéí æèí ýçýëäýã ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò òàéëàíò õóãàöààíä 2006îíòîé õàðüöóóëàõàä 152.6 ñàÿ àì.äîëëàðààð, ìàøèí, ìåõàíèê òºõººðºìæ, öàõèëãààíõýðýãñýë, äóó õóðààã÷, çóðàãò, òýäãýýðèéí ñýëáýã, ýä àíãèéí èìïîðò 153.5 ñàÿàì.äîëëàðààð, àâòî, àãààð, óñàí çàìûí òýýâðèéí õýðýãñýë, òýäãýýðèéí ýä àíãèéí èìïîðò73.3 ñàÿ àì.äîëëàðààð íýìýãäýæ. íýõìýë áîëîí íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò 15.7 ñàÿàì.äîëëàðààð áóóð÷ýý. Ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðòûí ºñºëòºíä àâòîáåíçèíèé èìïîðòûí õýìæýý 36.5õóâü áóþó 64.0 ñàÿ àì äîëëàðààð, äèçåëü ò¿ëøíèé èìïîðòûí õýìæýý 32.5 õóâü áóþó66.4 ñàÿ àì. äîëëàðààð ºññºí íü íºëººëñºí áàéíà. Íèéòèéí òýýâðèéí õýðýãñëèéí èìïîðò 68.8 õóâü áóþó 5.5 ñàÿ àì äîëëàðààð, à÷ààíûòýðýãíèé èìïîðò 2.1 äàõèí áóþó 28.9 ñàÿ àì äîëëàðààð ºññºíººñ àâòî, àãààð, óñàíçàìûí òýýâðèéí õýðýãñýë, òýäãýýðèéí ýä àíãèéí èìïîðòûí õýìæýý íýìýãäæýý. Xóäàëäàà, íèéòèéí õîîë, çî÷èä áóóäàë Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäààíû ñàëáàðûí íèéò áîðëóóëàëò îíû ¿íýýð 2007îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð 2 174.0 òýðáóì òºãðºã, íèéò ¿éëäâýðëýëò 580.1 òýðáóìòºãðºã áîëæ, íèéò ¿éëäâýðëýëòèéí õýìæýý 2004 îíûõîîñ 205.3 òýðáóì òºãðºã áóþó 54.8õóâü, 2006 îíûõîîñ 125.1 òýðáóì òºãðºã áóþó 27.5 õóâèàð ºñºâ. Õóäàëäààíû íèéò¿éëäâýðëýëòèéí 48.9 õóâèéã Ẻíèé õóäàëäàà, 51.1 õóâèéã æèæèãëýíãèéí õóäàëäàà ýçýëæáàéíà. 2007 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð íèéòèéí õîîëíû ñàëáàðûí íèéò ¿éëäâýðëýëòîíû ¿íýýð 49.3 òýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷, 2004 îíûõîîñ 21.8 òýðáóì òºãðºã áóþó 79.3 õóâü,2006 îíûõîîñ 7.4 òýðáóì òºãðºã áóþó 17.7 õóâèàð ºñ÷ýý. Ýíý ñàëáàðò 2007 îíû æèëèéíýöñèéí áàéäëààð íèéò 5.6 ìÿíãàí õ¿í àæèëëàæ, ýíý íü 2004 îíûõîîñ 66.6 õóâü áóþó 2.2ìÿíãàí õ¿í, 2006 îíûõîîñ 1.8 õóâü áóþó 99 õ¿íýýð íýìýãäýâ. 2007 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð çî÷èä áóóäëûí ñàëáàðûí íèéò ¿éëäâýðëýëòîíû ¿íýýð 39.7 òýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷, 2004 îíûõîîñ 22.8 òýðáóì òºãðºã áóþó 2.3 äàõèí,2006 îíûõîîñ 6.6 òýðáóì òºãðºã áóþó 19.9 õóâèàð íýìýãäæýý. Óã ñàëáàðò 2007 îíû æèëèéíýöñèéí áàéäëààð íèéò 4.9 ìÿíãàí õ¿í àæèëëàæ, ýíý íü 2004 îíûõîîñ 2.0 äàõèí áóþó 2.4ìÿíãàí õ¿í, 2006 îíûõîîñ 18.5 õóâü áóþó 757 õ¿íýýð èë¿¿ áàéíà. Òºëáºðèéí òýíöýë Òºëáºðèéí òýíöëèéí óðñãàë äàíñ 2007 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð 68.8 ñàÿàì.äîëëàðûí àøèãòàé ãàð÷, àøãèéí õýìæýý 2006 îíûõîîñ 68.4 õóâü áóþó 149.2 ñàÿàì.äîëëàðààð áóóðñàí áàéíà. Óðñãàë äàíñíû àøèã áóóðàõàä áàðàà áîëîí ¿éë÷èëãýýíèé 35
 • 33. Òîâ÷ òàíèëöóóëãàòýíöýë àëäàãäàëòàé ãàðñàí ÿâäàë ãîëëîí íºëººëñºí áàéíà. Áàðààíû òýíöýë 2007 îíä24.5 ñàÿ àì.äîëëàðûí, ¿éë÷èëãýýíèé òýíöýë 39.9 ñàÿ àì.äîëëàðûí àëäàãäàëòàé ãàðàâ.Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé òýíöýë àëäàãäàëòàé ãàðàõàä áàðààíû èìïîðòûí ºñºëò ýêñïîðòûíºñºëòººñ èë¿¿ õóðäàöòàé áàéñàí, ò¿¿í÷ëýí òýýâðèéí áîëîí äààòãàëûí ¿éë÷èëãýýíèéçàðäàë ºññºí, áàðèëãà óãñðàëòûí àæèë ýð÷èìæñýí íü íºëººëæýý. Õºðºí㺠áà ñàíõ¿¿ãèéí äàíñ 171.9 ñàÿ àì.äîëëàðûí àøèãòàé ãàð÷ 2006 îíîîñ 47.8õóâèàð áóþó 55.6 ñàÿ àì.äîëëàðààð íýìýãäñýí áàéíà. Òàéëàíò æèëä 324.1 ñàÿàì.äîëëàðûí ãàäààäûí øóóä õºðºí㺠îðóóëàëò õèéãäñýí íü 2006 îíûõîîñ 34.5 ñàÿàì.äîëëàðààð ºñ÷ýý. Íèéò òºëáºðèéí òýíöýë 288.0 ñàÿ àì.äîëëàðûí àøèãòàé ãàð÷ 2006 îíòîéõàðüöóóëàõàä 101.3 ñàÿ àì.äîëëàðààð áóóðñàí áàéíà. Îðîí ñóóö, íèéòèéí àæ àõóé Óëñûí õýìæýýãýýð 2007 îíä íèéò 446.6 ìÿíãàí àì ìåòð òàëáàé á¿õèé îðîí ñóóöûãàøèãëàëòàä îðóóëñíààð îðîí ñóóöíû ôîíä 8105.1 ìÿíãàí àì ìåòð áîëæ, 2004 îíûõîîñ13.7 õóâü, 2005 îíûõîîñ 10.0 õóâü, 2006 îíûõîîñ 4.7 õóâü òóñ òóñ ºñ÷ýý. Óñ ò¿ãýýõ öýãèéí òîî 2006 îíä 1164 áîëæ, 2006 îíîîñ 9.0 õóâü ºñ뺺. Ǻºâðèéí óñõýðýãëýäýã ºðõèéí òîî 2007 îíä 313.7 ìÿíãàä õ¿ð÷ ºìíºõ îíûõîîñ 5.9 õóâü áóþó 17.5ìÿíãààð íýìýãäñýí áàéíà. Óëñûí õýìæýýíä 2006 îíä õàëóóí óñíû íèéò 393 öýã àæèëëàæ áàéñàí áîë 2007îíä ýíý ¿ç¿¿ëýëò 458 áîëæ 16.5 õóâü ºñ÷ýý. Íèéò 878 çî÷èä áóóäàë 2007 îíä àæèëëàæ áàéñàí íü 2006 îíòîé õàðüöóóëàõàä10.6 õóâü áóþó 84-ººð íýìýãäñýí áàéíà. Àÿëàë æóóë÷ëàë Ìîíãîë Óëñûí õèëýýð 2007 îíä äàâõàðäñàí òîîãîîð 2.9 ñàÿ çîð÷èã÷èä íýâòýðñýííü 2006 îíûõîîñ 20.7 õóâèàð áóþó 491.6 ìÿíãàí õ¿íýýð íýìýãäñýí áàéíà. Óëñûí õèëýýð2007 îíä îðñîí íèéò çîð÷èã÷äûí 53.0 õóâü íü Çàìûí Y¿ä áîîìòîîð; 16.3 õóâü íü ÁóÿíòÓõàà áîîìòîîð; 9.0 õóâü íü Àëòàíáóëàã áîîìòîîð; 2.3 õóâü íü Øèâýýõ¿ðýí áîîìòîîð;19.4 õóâü íü áóñàä áîîìòóóäààð îðæ èðæýý. Ìîíãîë Óëñàä 2007 îíä ãàäààäûí 454.8 ìÿíãàí çîð÷èã÷èä îðæ èðñýí íü 2006îíûõîîñ 11.3 õóâü áóþó 46.3 ìÿíãàí õ¿íýýð íýìýãäæýý. Òýäãýýðèéí 95.6 õóâü íü 30 õ¿ðòýëõîíîã; 2.9 õóâü íü 90 õ¿ðòýë õîíîã; 1.5 õóâü íü 90 áà ò¿¿íýýñ äýýø õîíîã áàéõààð èðñýíáºãººä 62.8 õóâü íü Ç¿¿í Àçè, Íîìõîí äàëàéí á¿ñ íóòãààñ; 32.8 õóâü íü Åâðîïîîñ; 3.3õóâü íü Àìåðèê òèâýýñ; 0.3 õóâü íü Îéðõè Äîðíîäîîñ; 0.8 õóâü íü ªìíºä Àçè, Àôðèêòèâýýñ èðñýí áàéíà. Ìàíàé óëñûí õèëýýð îðñîí ãàäààäûí çîð÷èã÷äûí 46.7 õóâèéã ÁÍÕÀÓ-ûí èðãýä;21.9 õóâèéã ÎÕÓ-ûí èðãýä; 9.7 õóâèéã ÁÍÑÓ-ûí èðãýä; 3.8 õóâèéã ßïîí óëñûí èðãýä; 2.7õóâèéã ÀÍÓ-ûí èðãýä; 15.2 õóâèéã áóñàä îðíû èðãýä ýçýëæ áàéíà. Ìîíãîë Óëñàä 2007 îíä 451.8 ìÿíãàí æóóë÷èä îðæ èðñýí íü 2006 îíûõîîñ 17.0õóâü áóþó 65.8 ìÿíãàí õ¿íýýð íýìýãäñýí áàéíà. 2007 îíä îðæ èðñýí æóóë÷äûí 63.0 õóâüíü Ç¿¿í Àçè; Íîìõîí äàëàéí á¿ñ íóòãààñ; 31.6 õóâü íü Åâðîïîîñ; 3.5 õóâü íü Àìåðèêòèâýýñ; 1.9 õóâü íü Îéðõè Äîðíîä, ªìíºä Àçè, Àôðèê òèâýýñ èðæýý.36
 • 34. Òîâ÷ òàíèëöóóëãà Ìàíàé óëñûí õèëýýð 2007 îíä ãàðñàí 990.6 ìÿíãàí äîòîîäûí çîð÷èã÷äûí 89.2õóâü íü õóâèéí æóðìààð, òýäãýýðèéí äèéëýíõ áóþó 93.1 õóâü íü ÁÍÕÀÓ, ÎÕÓ, ÁÍÑÓ ðóóçîð÷æýý. Ãàäààäàä 2007 îíä çîð÷ñîí ìîíãîë èðãýäèéí èõýíõ íü 30 õ¿ðòýë õîíîãèéíõóãàöààòàé ÿâñàí áîë ãàäààäûí èðãýäèéí äèéëýíõ íü ìºí èéì õóãàöààãààð ìàíàé óëñàäîðæ èðæýý. Àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàëáàðò 2007 îíû ýöñèéí áàéäëààð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëñàí403 àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà áèçíåñ ðåãèñòðèéí ñàíä á¿ðòãýãäñýí íü 2006 îíûõîîñ15-ààð áóþó 3.6 õóâèàð öººð÷ýý. Óã ñàëáàðò 2007 îíû æèëèéí ýöñèéí áàéäëààð 1.9 ìÿíãàí õ¿í àæèëëàæ áàéñàí íü2006 îíû æèëèéí ýöñèéíõýýñ 3.8 õóâü áóþó 68 õ¿íýýð íýìýãäñýí áàéíà. ªðõèéí îðëîãî, çàðëàãà, õ¿í àìûí àìüæèðãààíû ò¿âøèí ªðõèéí íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí ò¿¿âýð ñóäàëãààíû ä¿íãýýñ õàðàõàä 2007 îíä íýãºðõèéí ñàðûí äóíäàæ íèéò îðëîãî 2006 îíòîé õàðüöóóëàõàä îíû ¿íýýð 31.7 õóâü ºñºâ.¯¿íýýñ öàëèí õºëñíèé äóíäàæ îðëîãî óëñûí õýìæýýãýýð 2007 îíä 2006 îíûõîîñ 38.7õóâü, 2005 îíûõîîñ 57.6 õóâü, òýòãýâýð, òýòãýìæèéí îðëîãî äóíäæààð 2006 îíûõîîñ 76.2õóâü, 2005 îíûõîîñ 2.3 äàõèí òóñ òóñ íýìýãäñýí áàéíà. Õàðèí èíôëÿöèàð çàñâàðëàñàíáîäèò ºñºëòººð öàëèí õºëñíèé îðëîãî 2007 îíä 2006 îíûõîîñ 20.5 õóâü, 2005 îíûõîîñ36.9 õóâü, òýòãýâýð, òýòãýìæèéí îðëîãî 2006 îíûõîîñ 53.1 õóâü, 2005 îíûõîîñ áàðàã 2äàõèí ºññºí ä¿íòýé ãàðëàà. ªðõèéí ìºíãºí îðëîãî 2007 îíä, 2004 îíòîé õàðüöóóëàõàä65.9 õóâü, ¿¿íýýñ öàëèíãèéíõ 92.2 õóâü, òýòãýâýð, òýòãýìæèéíõ 2.6 äàõèí, ºðõèéí¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýíèéõ 24.3 õóâü, áóñàä îðëîãî 35.6 õóâü íýìýãäýâ. Òýòãýâýð, òýòãýìæèéí îðëîãî áîëîí áóñäààñ ¿íýã¿é àâ÷ õýðýãëýñýí ç¿éëèéí îðëîãî2007 îíä 2006 îíûõîîñ 76.2-90.0 õóâü ºññºí íü ººðèéí õóâèéí àæ àõóéãààñ áýëòãýñýíõ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéò îðëîãîä ýçëýõ õóâèéí æèí ìºí õóãàöààíä 5.0 ïóíêòýýðáóóðàõàä íºëººëñºí áàéíà. Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ ìºíãºí çàðëàãà îíû ¿íýýð 2007 îíä 2006 îíûõîîñ 33.0õóâü, ¿¿íèé äîòîð õ¿íñíèé ç¿éëèéí ìºíãºí çàðëàãûíõ 33.5 õóâü, 2005 îíûõîîñ 55.9 õóâü,õ¿íñíèé áóñ áàðàà ¿éë÷èëãýýíèéõ 2006 îíûõîîñ 34.8 õóâü, 2005 îíûõîîñ 57.8 õóâèàðºñ÷ýý. ªðõèéí çàðëàãûí á¿òöèéã õàðâàë 2004-2007 îíä ºðõèéí íèéò çàðëàãàä ìºíãºíçàðëàãûí ýçëýõ õóâü 77.1-ýýñ 91.6 õóâü áîëñîí íü ºðõèéí õýðýãëýýíä ººðèéí àæ àõóéãààñáýëòãýæ õýðýãëýñýí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîí áóñäààñ ¿íýã¿é àâ÷ õýðýãëýñýí ç¿éëèéíõýìæýý áóóðñàíòàé õîëáîîòîé áàéíà. ßäóóðëûí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëòèéã ºðõèéí îðëîãî, çàðëàãûí 2006 îíû ñóäàëãààíûä¿íãýýð òîîöîæ ¿çýõýä 2002-2003 îíûõîîñ óëñûí äóíäæààð ÿäóóðëûí õàìðàëò 3.9 ïóíêò,ÿäóóðëûí ã¿íçãèéðýëò 0.9 ïóíêò, ÿäóóðëûí ìýäðýìæ 0.2 ïóíêòýýð áàãà áàéãàà íü ÿäóóðëûãáóóðóóëàõàä íààøòàé õàíäëàãà ãàð÷ áàéãààã õàðóóëæ áàéíà. Áîëîâñðîë Õ¿í àì, îðîí ñóóöíû 2000 îíû óëñûí òîîëëîãûí ä¿íãýýñ ¿çýõýä Ìîíãîë Óëñûí 15áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñòàé õ¿í àìûí 97.6 õóâü íü áè÷èã ¿ñýãò òàéëàãäñàí áàéâ. Á¿õ øàòíû ñóðãóóëüä ñóðàëöàãñäûí òîî (Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëäõàìðàãäàã÷äèéí òîîã îðóóëàõã¿éãýýð) 2007-2008 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéí ýõýíä 733.2 ìÿíãàäõ¿ð÷ 2004 îíûõîîñ 3.2 õóâèàð íýìýãäæýý. ÅÁÑ-ä 2007-2008 îíû õè÷ýýëèéí æèëä ñóðàëöàã÷äûí òîî (îðîé, ý÷íýýãýýðñóðàëöàã÷èä îðîîã¿é) 537.5 ìÿíãàä õ¿ðñýí áàéíà. 37
 • 35. Òîâ÷ òàíèëöóóëãà Îðîé, ý÷íýý àíãèä ñóðàëöàæ áàéãàà ñóðàëöàã÷äûí òîî 2007-2008 îíû õè÷ýýëèéíæèëä 3.9 ìÿíãà áîëñîí íü 2004-2005 îíû õè÷ýýëèéí æèëýýñ 8.2 ìÿíãààð áóþó 67.8 õóâèàðáóóð÷ýý. Èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ, ìýðãýæëèéí ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâä ñóðàëöàæáàéãàà îþóòíû òîî òîãòìîë ºñ÷ áàéãàà áºãººä 2007-2008 îíû õè÷ýýëèéí æèëä íèéò 180.2ìÿíãàí îþóòàí ñóðàëöàæ áàéíà. Ýíý õè÷ýýëèéí æèëä ñóðàëöàæ áàéãàà íèéò îþóòíû 69.9õóâü íü òºðèéí ºì÷èéí, 30.1 õóâü íü õóâèéí õýâøëèéí ñóðãóóëüä ñóðàëöàæ áàéíà. Á¿õ øàòíû ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûã òºãñºã÷äèéí òîî ºñºõ õàíäëàãàòàé áàéíà.Òóõàéëáàë, 2006-2007 îíû õè÷ýýëèéí æèëä íèéò òºãñºã÷äèéí òîî 132.8 ìÿíãà áîëæ,2005-2006 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéíõýýñ 1.7 ìÿíãààð, 2004-2005 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéíõýýñ4.7 ìÿíãààð íýìýãäæýý. Ñóðãóóëèàñ çàâñàðäñàí 7-15 íàñíû õ¿¿õäèéí òîî 2007-2008 îíû õè÷ýýëèéí æèëä8.8 ìÿíãà áîëæýý. Ñóðãóóëü çàâñàðäàëòûí õóâü 2007-2008 îíä 1.6 õóâü áîëæ, 2006-2007îíûõîîñ 0.6 ïóíêòýýð áóóðñàí áàéíà. 2007-2008 îíû õè÷ýýëèéí æèëä 60.0 ìÿíãàí õ¿¿õýä íýãä¿ãýýð àíãèä øèíýýð ýëññýííü 2006-2007 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéíõýýñ 7.0 õóâèàð íýìýãäýâ. Ýíý íü åðºíõèéáîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéã 11 æèëèéí òîãòîëöîîíä øèëæ¿¿ëñíýýð 7 íàñòàé õ¿¿õýä ÅÁÑ-äýëñýí îðîõ áîëñîíòîé õîëáîîòîé. ÅÁÑ-èéí íýã áàãøèä íîãäîõ õ¿¿õäèéí òîî 2007-2008 îíä 22.5 áîëæ 2006-2007 îíûõè÷ýýëèéí æèëèéíõýýñ 1.2 ïóíêòýýð áóóðëàà. ÅÁÑ-èéí áàãø íàðûí òîî æèëýýñ æèëä ºñ÷áàéãàà áºãººä 2007-2008 îíä 4.4 õóâü áóþó 1.0 ìÿíãààð íýìýãäýæ, 23.8 ìÿíãà áîëîâ. Äîòîîäûí èõ, äýýä ñóðãóóëèéí òºãñºã÷äèéí òîî íýìýãäýæ áàéãàà áà 2006-2007 îíäíèéò 25.9 ìÿíãàí îþóòàí òºãññºíººñ 28.7 õóâü íü õóäàëäàà, áèçíåñèéí óäèðäëàãà, 12.6õóâü íü áàãø, áîëîâñðîë ñóäëàë, ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ, 10.6 õóâü íü èíæåíåðèéí, 6.2 õóâüíü õóóëü, ýðõ ç¿é ìýðãýæëýýð òºãññºí áàéíà. Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áàéãóóëëàãàä 2007-2008 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéí áàéäëààð 105.5ìÿíãàí õ¿¿õýä õàìðàãäàæ áàéãàà íü 2006-2007 îíûõîîñ 6.5 õóâèàð, 2004-2005 îíîîñ 22.5õóâèàð íýìýãäýâ. Øèíæëýõ óõààí, ñî¸ë óðëàã Øèíæëýõ óõààíû áàéãóóëëàãàä àæèëëàã÷äûí òîî 2007 îíä 3.5 ìÿíãà áîëæ, 2006îíûõîîñ 2.1 õóâü ºñ÷ýý. Íèéò àæèëëàã÷äûí 68.8 õóâü íü ¿íäñýí àæèëëàã÷èä áàéíà.Øèíæëýõ óõààíû íýã áàéãóóëëàãàä íîãäîõ àæèëëàã÷äûí äóíäàæ òîî 2004 îíä 58 áàéñíàà2005 îíä 56, 2006 îíä 57, 2007 îíä 59 áîëæ ºñºâ. Øèíæëýõ óõààíû ñàëáàðûí íèéò çàðäàë 2007 îíä 10.1 òýðáóì òºãðºã áîëæ, 2006îíûõîîñ 31.4 õóâèàð ºñºâ. Øèíæëýõ óõààíû áàéãóóëëàãóóäûí ñàëáàðûí çàðäëûí á¿òöèéã àâ÷ ¿çâýë 2007 îíäíèéò çàðäëûí 17.9 õóâü íü òåõíèêèéí ñàëáàðò, 29.6 õóâü íü áàéãàëèéí, 10.8 õóâü íü õºäººàæ àõóéí, 6.9 õóâü íü àíàãààõ óõààíû, 15.0 õóâü íü íèéãìèéí óõààíû ñàëáàðò, 19.8 õóâüíü èõ, äýýä ñóðãóóëüä íîãäîæ áàéíà. Óëñûí òºñ⺺ñ ñàíõ¿¿æèãäñýí ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæëûí òîî 2007 îíä 374 áîëæ,2006 îíûõîîñ 9.0 õóâü, ¿¿íèé äîòîð îíîëûí ñóóðü ñóäàëãààíû òîî 15.8 õóâü, øèíæëýõóõààí, òåõíîëîãèéí çýõýö àæëûí òîî 5.1 õóâü, øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí òºñëèéí òîî0.8 õóâèàð ºñ÷ýý. Óëñûí òºñ⺺ñ ñàíõ¿¿æèãäñýí ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæëûí çàðäàë 2007 îíä 7030.0ñàÿ òºãðºã áîëæ, 2006 îíûõîîñ 24.1 õóâü íýìýãäýâ. ¯¿íýýñ øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéíçýõýö àæèëä 3.7 õóâü, øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí òºñºëä 47.2 õóâü, îíîëûí ñóóðüñóäàëãààíä 49.1 õóâèéã çàðöóóëñàí áàéíà. Óëñûí õýìæýýíä àæèëëàæ áàéãàà íèéòèéí íîìûí ñàí, óíøèã÷äûí òîî ºñºõõàíäëàãàòàé áàéíà. Òóõàéëáàë, 2004 îíä íèéò 278 íèéòèéí íîìûí ñàí àæèëëàæ, 223.338
 • 36. Òîâ÷ òàíèëöóóëãàìÿíãàí áàéíãûí óíøèã÷ ¿éë÷ë¿¿ëæ áàéñàí áîë 2007 îíä 342 íîìûí ñàíãààð 336.5 ìÿíãàíóíøèã÷ ¿éë÷ë¿¿ëæýý. Ìýðãýæëèéí óðëàãèéí áàéãóóëëàãûí òîãëîëòûí òîî 2007 îíä 3.5 ìÿíãà áîëæ, 2006îíûõîîñ 28.6 õóâèàð áóóð÷, ¿çýã÷äèéí òîî 1508.7 ìÿíãà áîëæ 2006 îíûõîîñ 18.0 õóâèàðºññºí áàéíà. Ìóçåéí ¿çìýðèéí òîî 2007 îíä 216.9 ìÿíãà áîëæ, 2006 îíûõîîñ 4.3 õóâü; ¿çýã÷äèéíòîî 453.0 ìÿíãà áîëæ, 9.9 õóâèàð íýìýãäëýý. Ñ¿ì õèéä Ìîíãîë Óëñûí /1992 îíû/ øèíý ¿íäñýí õóóëèàð èðãýäèéí ø¿òýõ, ýñ ø¿òýõ ýðõ íü÷ºëººòýé áîëñíîîð ÿíç á¿ðèéí óðñãàëûí ñ¿ì õèéä¿¿ä áàéãóóëàãäàæ ýõýëñýí. Þóíû ò¿ð¿¿íäóëàìæëàëò áóääûí øàøíû ñ¿ì õèéä îëíîîð áàéãóóëàãäàæ ýõýëñýíèé çýðýãöýý õðèñòèéíáîëîí øàøíû áóñàä óðñãàëûí ñ¿ì õèéä, øàøíû áàéãóóëëàãóóäûí òîî íýìýãäýæ áàéíà.պ人 îðîí íóòàãò óëàìæëàëò øàøíû (áóääà, èñëàì), òºâ ñóóðèí ãàçðóóäàä áóñàä øàøíûñ¿ì õèéä áàéãóóëàãäàí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà. Ñ¿ì õèéäèéã øàøíû òºð뺺ð íüàâ÷ ¿çâýë 2007 îíû áàéäëààð íèéò 249 ñ¿ì õèéä áàéãàà áºãººä 2004 îíòîé õàðüöóóëàõàä10.7 õóâü, 2005 îíòîé õàðüöóóëàõàä 3.8 õóâü, 2006 îíòîé õàðüöóóëàõàä 1.6 õóâü ºñºâ.2007 îíä íèéò ñ¿ì õèéäèéí 55.4 õóâèéã áóääà, 35.7 õóâèéã õðèñò, 8.0 õóâèéã èñëàì, 0.8õóâèéã áóñàä øàøíû ñ¿ì õèéä ýçýëæ áàéíà. Ñ¿ì õèéä øàøíû áàéãóóëëàãóóäàä 2007 îíû áàéäëààð íèéò 4.0 ìÿíãàí õ¿í àæèëëàæáàéãààãààñ õóðëûí ëàì 1.5 ìÿíãà áàéíà. Õóðëûí ëàì íàðûã á¿ñýýð àâ÷ ¿çâýë Áàðóóíá¿ñýä 149 áóþó 10.1 õóâü, Õàíãàéí á¿ñýä 472 áóþó 31.9 õóâü, Òºâèéí á¿ñýä 267 áóþó 18.0õóâü, Ç¿¿í á¿ñýä 132 áóþó 8.9 õóâü Óëààíáààòàðò 461 áóþó 31.1 õóâü íü òóñ òóñ íîãäîæáàéíà. Øàøíû ñóðãóóëü äàöàíä ñóðàëöàãñàä 2007 îíä 2.2 ìÿíãà áîëæ 2006 îíûõîîñ 35.2õóâü áóóðñàí áîë ãýðýýð íîì çààëãàäàã õ¿¿õäèéí òîî 5.4 ìÿíãà áîëæ 47.6 õóâèàð ºññºíáàéíà. Õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíä Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãóóäàä 2007 îíû áàéäëààð íèéò 35.2 ìÿíãàí àæèëëàã÷èäáàéãààãèéí 7.3 ìÿíãà íü èõ ýì÷, 8.6 ìÿíãà íü ñóâèëàã÷, 844 íü ýì ç¿é÷, 15.1 ìÿíãà íüýìíýëãèéí äóíä ìýðãýæèëòýí, 11.9 ìÿíãà íü áóñàä ìýðãýæëèéí ýì÷, ìýðãýæèëòýí íàðáàéíà. Ýìíýëãèéí óäèðäàõ àæèëòàí, ìýñ çàñëûí áà ãýìòýë, ñîãîã çàñëûí, ýõ áàðèõ,ýìýãòýé÷¿¿äèéí, õàâäàð ñóäëàà÷, í¿äíèé, ÷èõ, õàìàð, õîîëîéí, ä¿ðñ îíîøëîãîî, äóðàíãèéí,ìýäðýëèéí, ø¿ä, ýð¿¿, í¿¿ðíèé, ýìãýã ñóäëàà÷, ø¿¿õèéí øèíæýý÷, óëàìæëàëò ýì÷èëãýýíèéýì÷ íàðûí òîî 2006 îíòîé õàðüöóóëàõàä ºñ÷, õàðèí äîòðûí, õ¿¿õäèéí, ÁÇÄÕ, ãîöõàëäâàðòûí, àðüñ õàðøëûí, íºõºí ñýðãýýõ ýì÷èëãýýíèé, ìýäýýã¿éæ¿¿ëýëò, ýð÷èìòýì÷èëãýýíèé, ºðõèéí, ëàáîðàòîðèéí, ýð¿¿ë àõóé÷ ýì÷ íàðûí òîî áóóð÷ýý. Õàðèí 2007 îíä ýìíýëãèéí äóíä ìýðãýæèëòíèé òîî 2004 îíûõîîñ 5.2 õóâü, 2005îíûõîîñ 4.8 õóâü, 2006 îíûõîîñ 1.7 õóâèàð èõ áàéíà. Íýã èõ ýì÷èä 1.2 ñóâèëàã÷, íýã èõýì÷èä 353 õ¿í, íýã ñóâèëàã÷èä 300 õ¿í íîãäîæ áàéíà. Èõ ýì÷èéí òîî 2007 îíä 2004 îíûõîîñ11.3 õóâü, 2005 îíûõîîñ 8.1 õóâü, 2006 îíûõîîñ 3.6 õóâü íýìýãäýâ. Ýìíýëãèéí îðíû òîî2007 îíä 18.0 ìÿíãà áîëæ 2004 îíûõîîñ 2.0 õóâü, 2005 îíûõîîñ 1.5 õóâü, 2006 îíûõîîñ1.9 õóâèàð áóóð÷, óëñûí äóíäàæ îð õîíîã 8.7 áàéãàà íü 2004 îíûõîîñ 1 ïóíêò, 2005 îíûõîîñ0.8 ïóíêò, 2006 îíûõîîñ 0.3 ïóíêòýýð òóñ òóñ áóóðñàí áàéíà. 10 000 õ¿í àìä íîãäîõ ýìíýëýãò õýâòýí ýì÷ë¿¿ëýã÷äèéí ºâ÷ëºëººñ øýýñ áýëãýñèéíòîãòîëöîîíû (340.9), æèðýìñëýõ, òºðºõ, òºðñíèé äàðààõ ¿å (334.1), àìüñãàëûí òîãòîëöîîíû(328.3), õîîë øèíãýýõ ýðõòíèé ºâ÷èí (349.2) áîëîí öóñíû ýðãýëòèéí òîãòîëöîîíû (318.5) 39
 • 37. Òîâ÷ òàíèëöóóëãàºâ÷èí çîíõèëæ áàéãàà áºãººä õàðèí õ¿í àìûí íàñ áàðàëòûí òýðã¿¿ëýõ 5 øàëòãààíä öóñíûýðãýëòèéí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí (10 000 õ¿í àìä 21.9), õàâäàð (10 000 õ¿í àìä 12.2), îñîëãýìòýë, õîðäëîãî ãàäíû øàëòãààíò ¿õýë (10 000 õ¿í àìä 11.7), õîîë øèíãýýõ ýðõòýíòîãòîëöîîíû ºâ÷èí (10 000 õ¿í àìä 5.5), àìüñãàëûí ýðõòýí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí (10 000õ¿í àìä 2.3) îðæ áàéíà. Õîðò õàâäðûí ºâ÷ëºëººñ ýëýã (10 000 õ¿í àìä 4.9), óìàéí õ¿ç¿¿(10 000 õ¿í àìä 0.4), õîäîîä (10 000 õ¿í àìä 1.8), óóøãè (10 000 õ¿í àìä 1.1), óëààíõîîëîéí (10 000 õ¿í àìä 1.0) õîðò õàâäàð òýðã¿¿ëæ áàéíà. 2007 îíä óëñûí õýìæýýíä 29 òºðëèéí öî÷ìîã õàëäâàðò ºâ÷èí á¿ðòãýãäýæ, õàëäâàðòºâ÷íººð ºâ÷ëºã÷äèéí òîî 41.1 ìÿíãàä õ¿ð÷, 2004 îíû äóíäæààñ 31.2 õóâü, 2005 îíûõîîñ27.1 õóâü, 2006 îíûõîîñ 13.4 õóâèàð íýìýãäýæ, ñ¿¿ëèéí ¿åä æèë äàðààëàí ºñºõ õàíäëàãàõýâýýðýý áàéíà. Õàëäâàðò ºâ÷íººð ºâ÷ëºã÷äèéí 24.4 õóâèéã âèðóñò ãåïàòèòààð, 11.1 õóâèéããîíîêîêêò õàëäâàðààð, 10.6 õóâèéã ñ¿ðüåýãýýð, 10.6 õóâèéã òðèõîìîíèàçààð, 8.0 õóâèéãòýìá¿¿ãýýð, 5.8 õóâèéã öóñàí ñóóëãààð, 4.9 õóâèéã ñàëõèí öýöãýýð ºâ÷ëºã÷èä ýçýëæ áàéíà.Õàëäâàðò ºâ÷íººð ºâ÷ëºã÷äèéí òîî íýìýãäýæ áàéãààãèéí ãîë øàëòãààí íü õ¿í àìûí äóíäóëààíóóä, ñàëõèí öýöýã, âèðóñò ãåïàòèò, öóñàí ñóóëãà ºâ÷èí äýãäýëò, ÿëàíãóÿà öýöýðëýã,ñóðãóóëèéí íàñíû õ¿¿õä¿¿äèéí äóíä èë¿¿ ýð÷òýé òàðõñàíòàé õîëáîîòîé. 2007 îíä íèéòâèðóñò ãåïàòèòààð ºâ÷ëºã÷äèéí 89.0 õóâü íü À õýëáýðèéí âèðóñò ãåïàòèòààð ºâ÷èëñºí íüíèéãìèéí ýð¿¿ë àõóé, àðèóí öýâýð ìóó áàéãààòàé õîëáîîòîé ãýæ ¿çýæ áîëîõîîð áàéíà. “Ýð¿¿ë Ìîíãîë õ¿í” õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä öóñíû äàðàëò èõñýõ, ÷èõðèéí øèæèí,óìàéí õ¿ç¿¿íèé áîëîí õºõíèé õàâäàð, ñ¿ðüåý ºâ÷íèéã èëð¿¿ëýõ çîðèëãîîð Áàÿí-ªëãèéàéìàãò 5206, Äóíäãîâü àéìàãò 2502, Ñ¿õáààòàð àéìàãò 3112, Óâñ àéìàãò 5408, Óëààíáààòàðõîòîä 3964, íèéò 20192 õ¿í ¿çëýãò õàìðóóëñíààñ Áàÿí-ªëãèé àéìàãò 2488, Äóíäãîâü àéìàãò409, Ñ¿õáààòàð àéìàãò 1647, Óâñ àéìàãò 2162, Óëààíáààòàð õîòîä 169, íèéò 6875 õ¿íääýýðõ ºâ÷íèé ñýæèãòýé òîõèîëäëûã èëð¿¿ëñýí áàéíà. Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí íèéò çàðäàë 2007 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë 144.4 ñàÿòºãðºã áîëæ, 2004 îíûõîîñ 2 äàõèí, 2005 îíûõîîñ 1.8 äàõèí, 2006 îíîîñ 40.0 õóâèàðºñºâ. Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðëàãàä ýð¿¿ë ìýíäèéí çàðäëûí ýçëýõ õóâü 2007 îíä 7.3õóâü áîëæ, 2004 îíûõîîñ 2.4 ïóíêòýýð, 2005 îíûõîîñ 3.2 ïóíêòýýð, 2006 îíûõîîñ 1.1ïóíêòýýð òóñ òóñ áóóðàâ. Íèéãìèéí äààòãàë, õàëàìæ Íèéãìèéí õàëàìæèéí ñàíãèéí îðëîãî 2007 îíä 117.8 òýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷ 2006îíûõîîñ 57.3 õóâèàð ºñºâ. Íèéãìèéí õàëàìæèéí çàðäàë 2007 îíä 115.3 òýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷ 2006 îíûõîîñ52.3 õóâü áóþó 39.9 òýðáóì òºãðºãººð íýìýãäëýý. 2006 îíòîé õàðüöóóëàõàä íèéãìèéíõàëàìæèéí çàðäàëä òýòãýâðèéí ýçëýõ õóâü áóóð÷, õàðèí òýòãýìæèéí ýçëýõ õóâü ºññºíáàéíà. Íèéãìèéí õàëàìæèéí òýòãýìæ, òóñëàìæ àâñàí õ¿íèé òîî 2007 îíä 1176.6 ìÿíãàäõ¿ð÷ 2006 îíûõîîñ 12.3 õóâèàð íýìýãäýâ. Çàñãèéí ãàçðààñ õýðýãæ¿¿ëæ áàéãàà “Õ¿¿õäèéí ìºí㺔 õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä 2007îíä íèéò 948.7 ìÿíãàí õ¿¿õäýä 33.2 òýðáóì òºãðºãèéí òýòãýìæ îëãîñîí íü 2006 îíûõîîñõ¿¿õäèéí òîî 8.7 õóâü áóþó 76.3 ìÿíãààð, îëãîñîí òýòãýìæèéí õýìæýý 26.6 õóâü áóþó 6.9òýðáóì òºãðºãººð èõ áàéíà. Øèíýýð ìýíäýëñýí õ¿¿õýä á¿ðò òºðººñ 100.0 ìÿíãàí òºãðºãèéí òýòãýìæèéã æèëäíýã óäàà îëãîæ áàéíà. Ýíý àðãà õýìæýýíä 57.7 ìÿíãàí õ¿¿õäýä 5.8 òýðáóì òºãðºãèéãçàðöóóëñàí íü 2006 îíûõîîñ õ¿¿õäèéí òîî 40.3 õóâü áóþó 16.6 ìÿíãààð íýìýãäëýý. Àíõóäàà ãýðëýã÷äýä îëãîõ 500.0 ìÿíãàí òºãðºãèéí ìºíãºí òóñëàìæèéã 59.4 ìÿíãàí ãýðëýñýíõîñîä îëãîæ, íèéò 29.7 òýðáóì òºãðºãèéã çàðöóóëàâ.40
 • 38. Òîâ÷ òàíèëöóóëãà Ò¿¿í÷ëýí “¯äèéí öàé” õºòºëáºðò 2007-2008 îíû õè÷ýýëèéí æèëä 185.9 ìÿíãàíñóðàã÷äûã õàìðóóëæ, óëñûí òºñ⺺ñ 9.3 òýðáóì òºãðºãèéã çàðöóóëæýý. Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãààñ òýòãýâýð àâàã÷äûí òîî 2007 îíä 292.6 ìÿíãàí õ¿íáîëæ 2006 îíûõîîñ 0.7 õóâü áóþó 2.1 ìÿíãààð íýìýãäëýý. 2007 îíä îëãîñîí íèéò òýòãýâðèéí72.4 õóâèéã ºíäºð íàñíû, 12.9 õóâèéã õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéí, 9.1 õóâèéã òýæýýã÷ýýàëäñàíû, 5.6 õóâèéã öýðãèéí òýòãýâýð ýçýëæ áàéíà. Íèéò òýòãýâýð àâàã÷äûí äîòîð ºíäºðíàñíû òýòãýâýð àâàã÷äûí ýçëýõ õóâü ºñ÷, õàðèí òýæýýã÷ýý àëäñàíû òýòãýâýð àâàã÷äûíýçëýõ õóâü áóóðàõ õàíäëàãàòàé áàéíà. Òóõàéëáàë, íèéò òýòãýâýð àâàã÷äûí ä¿íä ºíäºðíàñíû òýòãýâýð àâàã÷äûí ýçëýõ õóâü 2004 îíä 69.1 õóâü áàéñíàà 2007 îíä 72.4 õóâü áîëæíýìýãäýæ, õàðèí òýæýýã÷ýý àëäñàíû òýòãýâýð àâàã÷äûí ýçëýõ õóâü 2004 îíä 11.4 õóâüáàéñíàà 2007 îíä 9.1 õóâü áîëæ áóóð÷ýý. Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãèéí îðëîãî 2007 îíä 326.6 òýðáóì òºãðºãò õ¿ð÷ 2004îíûõîîñ 2.1 äàõèí íýìýãäýâ. “Õ¿¿õýä õºãæèë” ñóäàëãàà Ñóäàëãààíû ä¿íãýýñ ¿çýõýä ñ¿¿ëèéí òàâàí æèëä òàâ õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí õîîëòýæýýëèéí áàéäàë ìýäýãäýõ¿éö ñàéæèðñàí áàéíà. Òóðààëòàé õ¿¿õäèéí ýçëýõ õóâü 2005îíä 2000 îíûõòîé õàðüöóóëàõàä õî¸ð äàõèí áóóðàâ. Òàâàí æèëèéí ºìíº òàâ õ¿ðòýëõíàñíû íàéìàí õ¿¿õäèéí íýã íü (12.7 õóâü) òóðààëòàé áàéñàí áîë îäîî àðâàí çóðãààíõ¿¿õäèéí íýã íü (6.3 õóâü) òóðààëòàé áàéíà. ªíãºðñºí 5 æèëèéí õóãàöààíä òàâ õ¿ðòýëõíàñíû õ¿¿õä¿¿äèéí äóíä ºñºëòèéí õîöðîëòòîé õ¿¿õäèéí õóâü 25 áàéñíàà 21 õóâü áîëîâ.Ñ¿¿ëèéí òàâàí æèëä òàâ õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õä¿¿äèéí äóíä òóðàíõàé õ¿¿õäèéí ýçëýõ õóâü5.5 õóâü áàéñíàà 2.2 õóâü áîëæ áóóðñàí ä¿í ãàðëàà. Íèéò 6-59 ñàðòàé õ¿¿õä¿¿äèéí äóíä “À” àìèíäýì óóñàí õ¿¿õäèéí ýçëýõ õóâü 2000îíä 32 õóâü áàéñíàà 2005 îíä 65 õóâü áîëæ, õî¸ð äàõèí ºñºâ. 2000 îíû ñóäàëãààíààñ¿çýõýä ýõ÷¿¿äèéí 13 õóâü íü õ¿¿õäýý òºð¿¿ëñíýýñ õîéøõè 8 äîëîî õîíîãèéí õóãàöààíäºíäºð òóíò “À” àìèíäýì õýðýãëýæ áàéñàí áîë 2005 îíä ýíý ¿ç¿¿ëýëò 56 õóâü áîëæýý. 2000 îíû áàéäëààð íèéò ºðõèéí 45 õóâü íü èîäæóóëñàí äàâñ õýðýãëýæ áàéñàíáîë 2005 îíä 83 õóâü áîëæ ºññºí áàéíà. Èîäæóóëñàí äàâñíû õýðýãëýýã ºðõèéí áàéðøëààðàâ÷ ¿çâýë íèéñëýë ÓÁ õîòûí ºðõèéí 96.8 õóâü íü õ¿íñýíäýý èîäæóóëñàí äàâñ õýðýãëýæáàéõàä ýíý ¿ç¿¿ëýëò õºäººä 69.8 õóâü áàéíà. Ñ¿¿ë÷èéí ñóäàëãààíä õàìðàãäñàí ýìýãòýé÷¿¿äèéí 88 õóâü íü ÄÎÕ-ûí òàëààðñîíñîæ, 56 õóâü íü ÕÄÕ áýëãèéí çàìààð õàëäâàðëàõààñ ñýðãèéëýõ ¿íäñýí 3 àðãûã ìýääýããýæ õàðèóëò ºã÷ýý. ÕÄÕ õàëäâàðëàõààñ ñýðãèéëýõ 2 àðãà çàìûã ìýääýã ýìýãòýé÷¿¿äèéíõóâü 66, ÕÄÕÂ-èéí òàëààðõ 3 òàøàà îéëãîëòûã ¿ã¿éñãýæ ÷àäñàí ýìýãòýé÷¿¿äèéí õóâü 38,õàðèí ýíý ¿ç¿¿ëýëòèéã íýãòãýæ ãàðãàñàí ÕÄÕÂ/ÄÎÕ-ûí òàëààð öîãö ìýäëýãòýéýìýãòýé÷¿¿äèéí õóâü 31 áàéíà. Ñóäàëãààíä õàìðàãäñàí ýìýãòýé÷¿¿äèéí 79 õóâü íü ÕÄÕ ýõýýñ õ¿¿õäýäõàëäâàðëàäàã áîëîõûã ìýääýã ìºí 57 õóâü íü ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàð èëð¿¿ëýõ øèíæèëãýýãõààíà õèéëãýõèéã ìýääýã áºãººä 15 õóâü íü øèíæèëãýýíä õàìðàãäæýý. Ñóäàëãààíû ºìíºõ2 æèëä õ¿¿õýä òºð¿¿ëñýí ýìýãòýé÷¿¿äèéí 62 õóâü íü æèðýìñíèé õÿíàëòûí ¿åä ÕÄÕÂ/ÄÎÕ-îîñ ñýðãèéëýõ òàëààð ìýäýýëýë àâñàí áºãººä 37 õóâü íü ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàð èëð¿¿ëýõøèíæèëãýý õèéëãýñýí áàéíà. Ãýìò õýðýã Óëñûí õýìæýýíä á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî 2007 îíä 21.3 ìÿíãà áîëæ , 2006îíûõîîñ 16.5 õóâü ºñ뺺. Ãýìò õýðãèéí ãàðàëòûã á¿ñ íóòãààð àâ÷ ¿çâýë ýíý îíû íèéò 41
 • 39. Òîâ÷ òàíèëöóóëãàá¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí 8.5 õóâü íü Áàðóóí á¿ñýä, 13.0 õóâü íü Õàíãàéí á¿ñýä, 18.0 õóâüíü Òºâèéí á¿ñýä, 9.4 õóâü íü Ç¿¿í á¿ñýä, 49.4 õóâü íü Óëààíáààòàðò íîãäîæ áàéãàà áºãººäòºð뺺ð íü àâ÷ ¿çâýë õ¿íèé àìü áèå, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýã 27.5 õóâèéã, ºì÷ëºõýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðýã 51.1 õóâèéã, íèéãìèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðýã 8.4 õóâèéã,òýýâðèéí õýðýãñëèéí õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäàë, àøèãëàëòûí æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã6.3 õóâèéã, áóñàä ãýìò õýðýã 6.7 õóâèéã ýçýëæ áàéíà. Õ¿÷èíãèéí õýðãèéí òîî 355 áîëæ,2006 îíûõîîñ 13.1 õóâèàð ºñ÷, áóñäûã áîëãîîìæã¿é àëñàí ãýìò õýðãèéí òîî 2007 îíä 14áîëæ, 2006 îíûõîîñ 6.7 õóâèàð áóóðàâ. Õ¿íèé àìü áèå, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî 2007 îíä 5.8 ìÿíãà áîëæ2006 îíûõîîñ 10.7 õóâü ºñ÷ýý. Èðãýäèéí ýðõ ÷ºëºº, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýã, õ¿íàìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî 2007 îíä íýìýãäñýí ãîë øàëòãààí íüñîãòóóãààð õ¿íèé áèåä õ¿íä áîëîí õºíãºí ãýìòýë ó÷ðóóëàõ ÿâäàë ò¿ãýýìýë áàéãààòàéõîëáîîòîé þì. Ñîãòóóãààð ¿éëäýãäñýí ãýìò õýðýã 2007 îíä 4.8 ìÿíãàä õ¿ð÷, 2006 îíûõîîñ29.1 õóâü ºññºí áàéíà. Òýýâðèéí õýðýãñëèéí õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäàë, àøèãëàëòûí æóðìûí ýñðýã ãýìòõýðýãò çàì òýýâðèéí îñîë áîëîí òýýâðèéí îñîë ãàðñàí ãàçðûã ñàíààòàé îðõèõ ãýìò õýðýãáàãòäàã áºãººä òóõàéí ãýìò õýðãèéí òîî 219 áóþó 9.1 õóâü áóóð÷ýý. Ìàëûí õóëãàéí ãýìò õýðýã 2007 îíä (1.9 ìÿíãà) 2006 îíûõîîñ 13.7 õóâèàð áàãàñàâ. Õ¿¿õýä, ãýð á¿ë, íèéãìèéí ¸ñ ñóðòàõóóíû ýñðýã ãýìò õýðãèéí òîî 2007 îíä (384)2006 îíûõîîñ 12.0 õóâü ºñ뺺. Ýíý òºðëèéí õýðãèéí 92.4 õóâèéã õ¿÷èíãèéí õýðýã ýçýëæáàéãàà íü 2006 îíûõîîñ 0.9 ïóíêòýýð íýìýãäñýí. Õ¿÷èíãèéí õýðãèéí 45.9 õóâü íüÓëààíáààòàðò ãàðñàí áàéíà. ªì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðãèéí 73.0 õóâèéã õóëãàé, 7.5 õóâèéã çàëèëàí, 6.0 õóâèéãäýýðýì, 6.5 õóâèéã áóëààëò, 3.3 õóâèéã áóñäûí õºðºíãèéã çàâøèõ, ¿ðýãä¿¿ëýõ ãýìò õýðýãýçýëæ áàéíà. Õàðèí íèéãìèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðãèéí 97.0 õóâèéã òàíõàéí ãýìòõýðýã ýçýëæ, 2006 îíòîé õàðüöóóëàõàä Áàÿíõîíãîð, Òºâ, Àðõàíãàé, Äàðõàí, Ãîâüñ¿ìáýð,Óëààíáààòàð, Äîðíîä, Ãîâü-Àëòàé, ªìíºãîâü, Ñýëýíãý, Õîâä àéìàã, íèéñëýëä 3.4-42.9õóâü, Áàÿí-ªëãèé, Ñ¿õáààòàð àéìàãò 2.1- 2.7 äàõèí íýìýãäæýý. Ø¿¿õýýð 2007 îíä 8.5 ìÿíãà õ¿í øèéòã¿¿ëñýíèé 8.4 õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿ä, 11.4 õóâüíü õ¿¿õä¿¿ä áàéãàà áºãººä ÿë øèéòã¿¿ëñýí õ¿¿õä¿¿äèéí 4.8 õóâü íü ýìýãòýé õ¿¿õýä áàéíà. Ãýìò õýðãèéí óëìààñ 2007 îíä 1.6 ìÿíãàí õ¿í íàñ áàðñíû 74.2 õóâü áóþó 1.2 ìÿíãàíü õ¿íèé àìü áèå, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðãèéí óëìààñ, 21.5 õóâü íü õºäºë㺺íèéàþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðãèéí, 4.3 õóâü íü áóñàä ãýìò õýðãèéí óëìààñ íàñ áàðæýý. Ãýìò õýðãèéí óëìààñ 2007 îíä íèéò 29.5 òýðáóì òºãðºãèéí õîõèðîë ó÷èðñíû 53.6õóâü áóþó 15.8 òýðáóì òºãðºã íü èðãýäèéí ºì÷èä ó÷èðñàí õîõèðîë áàéíà. ¯¿íýýñ:Õàäãàëàìæ çýýëèéí õîðøîîäûí ¿éë àæèëëàãààíû óëìààñ 400 ñàÿ òºãðºã, ìàë õóëãàéëàõãýìò õýðãèéí óëìààñ 3.1 òýðáóì òºãðºãèéí õîõèðîë èðãýäýä ó÷èðñàí áàéíà. Íèéò õîõèðëûí13.6 õóâèéã íºõºí òºë¿¿ëæýý. Áàéãàëü îð÷èí Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä Ìîíãîë îðîíä ãàí, çóä, õ¿÷òýé öàñàí áîëîí øîðîîí øóóðãà,¿åð, ò¿éìýð, õºíººëò øàâüæ, ìýðýã÷ çýðýã áàéãàëèéí ãàìøèãò ¿çýãäýë îëîíòàà òîõèîëäîæ,õ¿í àì, íèéãýì, ýäèéí çàñàã, áàéãàëü îð÷èíä èõýýõýí õîõèðîë ó÷ðóóëæ áàéíà. Ò¿¿í÷ëýíõ¿í àìûí òºâëºðºë èõñýõ, áàéãàëüä ó÷ðóóëæ áóé äàðàìò íýìýãäýõ, óóð àìüñãàë õóóðàéøèõçýðýã øàëòãààíààñ öºëæèëò ýð÷èìæèõ õàíäëàãà àæèãëàãäàæ áàéíà. 2007 îíû áàéäëààð íèéò ãàçàð íóòãèéí 74.8 õóâèéã õºäºº àæ àõóéí ãàçàð, 15.8õóâèéã óëñûí òóñãàé õýðýãöýýíèé ãàçàð, 9.1 õóâèéã îéí ñàí á¿õèé ãàçàð, 0.4 õóâèéã óñíû42
 • 40. Òîâ÷ òàíèëöóóëãàñàí á¿õèé ãàçàð, 0.3 õóâèéã õîò, òîñãîí, áóñàä ñóóðèíû ãàçàð, 0.2 õóâèéã çàì, øóãàì,ñ¿ëæýýíèé ãàçàð ýçýëæ áàéíà. Îéí ò¿éìýð 2004 îíä 46 óäàà, 2005 îíä 47 óäàà, 2006 îíä 90 óäàà ãàð÷ áàéñàí áîë2007 îíä 216 áîëæ ºñ÷ýý. Á¿ñýýð àâ÷ ¿çâýë ò¿éìýð ãàðñíû 18 íü áàðóóí á¿ñýä, 50 íüõàíãàéí á¿ñýä, 60 íü òºâèéí á¿ñýä, 41 íü ç¿¿í á¿ñýä, 47 íü Óëààíáààòàð õîòûí íóòàãäýâñãýð äýýð ãàðëàà. Áàéãàëèéí áàÿëãèéã õàìãààëàõ, íºõºí ñýðãýýõ àðãà õýìæýýíä çàðöóóëñàí õºðºíãèéíõýìæýý 2007 îíû óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð 4591.5 ñàÿ òºãðºãò õ¿ð÷, 2004 îíûõîîñ 2.0äàõèí, 2006 îíûõîîñ 75.3 õóâèàð íýìýãäñýí áºãººä ¿¿íýýñ 20.5 õóâèéã íü áàéãàëü îð÷íûòºâëºðñºí àðãà õýìæýýíä, 23.4 õóâèéã íü òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòãèéíõàìãààëàëòàä, 18.8 õóâèéã íü îéæóóëàõ àæèëëàãààíä, 22.9 õóâèéã íü áàéãàëü îð÷íû àëáà,áàéãàëü õàìãààëàã÷äûí ¿éë àæèëëàãààíä, 14.4 õóâèéã íü áàéãàëü õàìãààëàõ ñàíäçàðöóóëæýý. Ãàçàðò ó÷ðóóëñàí õîõèðëûã àâ÷ ¿çâýë 2004 îíä 13 082.2 ìÿíãàí ãà, 2005 îíä 11482.6ìÿíãàí ãà, 2006 îíä 11 078.9 ìÿíãàí ãà-ä õîõèðîë ó÷èð÷ áàéñàí áîë 2007 îíä íèéò 14076.6 ìÿíãàí ãà ãàçàðò õîõèðîë ó÷èðñíû 350.1 ìÿíãàí ãà íü òàðèàëàíãèéí ãàçðûí, 12305.4ìÿíãàí ãà íü áýë÷ýýð áà áóñàä ºâñëºã ãàçðûí, 17.4 ìÿíãàí ãà íü õîò ñóóðèí ãàçðûí, 1356.9ìÿíãàí ãà íü îéí ñàí á¿õèé ãàçðûí, 3.6 ìÿíãàí ãà íü óñíû ñàí á¿õèé ãàçðûí, 43.2 ìÿíãàí ãàíü óõàãäàæ ýâäýðñýí ãàçàð áàéíà. Àþóëò ¿çýãäýë, îñîë ãàìøèã 2007 îíä íèéò 3072 óäàà ãàðëàà. ¯¿íèé óëìààñ 200.6òýðáóì òºãðºãèéí õîõèðîë ó÷èð÷, 219 õ¿í àìü íàñàà àëäàæ, 1431 ãýð, îðîí ñóóö, 1335.2ìÿíãàí ãà ãàçàð øàòàæ, 10.8 ìÿíãàí ìàë õîðîãäñîí áàéíà. Á¿òýýìæ Á¿òýýìæ íü óëñ îðîíä áèé áîëñîí ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýíèé ¿ð àøãèéí ¿ç¿¿ëýëòáºãººä íýãæ çàðäëààð õýäèé õýð á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýã ¿éëäâýðëýæ áàéãààãòîäîðõîéëäîã ¿ç¿¿ëýëò þì. Á¿òýýìæèéã äîòîð íü íèéò á¿òýýìæ, ¿íäñýí õ¿÷èí ç¿éëèéí á¿òýýìæ, òîäîðõîé õ¿÷èíç¿éëèéí á¿òýýìæ ãýñýí 3 õýëáýðýýð òîîöîæ áàéíà. ̺í òîäîðõîé õ¿÷èí ç¿éëèéí á¿òýýìæèéãõºäºëìºðèéí, êàïèòàëûí, ¿íäñýí ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàëûí, ýð÷èì õ¿÷íèé á¿òýýìæ ãýæòóñãàéëàí òîîöîæ áàéíà. Íèéò á¿òýýìæ íü á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýã áèé áîëãîõ çîðèëãîîð ¿éëäâýðëýëäçàðöóóëñàí íèéò çàðäëûí íýã òºãðºã òóòìààñ õýäýí òºãðºãèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýñíèéãõàðóóëàõ áºãººä 2007 îíä óëñûí ä¿íãýýð íèéò á¿òýýìæèéí õýìæýý 0.78 òºãðºã áîëæ 2006îíûõîîñ 0.05 òºãðºãººð áóóðàâ. Ýäèéí çàñãèéí ñàëáàðààð àâ÷ ¿çâýë óóë óóðõàé îëáîðëîõ¿éëäâýðëýëèéí ñàëáàð, õºäºº àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóéí ñàëáàð, Ẻíèé áîëîíæèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðò íèéò á¿òýýìæ1.60-2.39 òºãðºã áàéãàà íü áóñàä ñàëáàðûíõààñ õàðüöàíãóé ºíäºð áàéíà. Íèéò á¿òýýìæèéíõýìæýý ýäèéí çàñãèéí ñàëáàðóóäààð àâ÷ ¿çâýë 2006 áîëîí 2007 îíä îéðîëöîî ò¿âøèíä,õàðèí 2004 îíû ò¿âøíýýñ óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðò ºíäºð ºñºëòòýé áàéíà. ¯éëäâýðëýëèéí ãîë õ¿÷èí ç¿éëñ áîëîõ õºäºëìºð, êàïèòàëûí àøèãëàëòûí ¿ð àøãèéãòîäîðõîéëîõ ¿íäñýí õ¿÷èí ç¿éëèéí á¿òýýìæ íü 2007 îíä óëñûí ä¿íãýýð 3.53 òºãðºã áîëæ,2006 îíòîé õàðüöóóëàõàä 0.17 òºãðºãººð áóóð÷ýý. ¯éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðààðàâ÷ ¿çâýë öàëèí õºëñ, êàïèòàëûí àøèãëàëòûí çàðäàë íü áóñàä ñàëáàðûíõààñ õàðüöàíãóéáàãà áàéäàã õºäºº àæ àõóé, Ẻíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàð,¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðò ¿íäñýí õ¿÷èí ç¿éëèéí á¿òýýìæ íü õàðüöàíãóé ºíäºð áàéíà. 43
 • 41. Òîâ÷ òàíèëöóóëãà Òîäîðõîé õ¿÷èí ç¿éëèéí á¿òýýìæ áîëîõ êàïèòàëûí á¿òýýìæ 2007 îíä îíû ¿íýýð15.38 òºãðºã, ¿íäñýí ò¿¿õèé ýä, ìàòåðèàëûí á¿òýýìæ 4.62 òºãðºã, ýð÷èì õ¿÷íèé á¿òýýìæ32.99 òºãðºã, õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ (2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð) 3261.1 ìÿíãàí òºãðºãáîëæ, 2006 îíòîé õàðüöóóëàõàä êàïèòàë, ¿íäñýí ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàë, ýð÷èì õ¿÷íèéá¿òýýìæ èæèë ò¿âøèíä, õàðèí õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ 6.9 õóâèàð ºñ÷ýý. Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí ðåãèñòðèéí ñàí Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí áèçíåñ ðåãèñòðèéí ñàíä 2007 îíû ýöñèéí áàéäëààð55.9 ìÿíãàí àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà á¿ðòãýãäñýíèé 32.1 ìÿíãà áóþó 57.4 õóâü íü òîãòìîë¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà. Ýäãýýð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí 80.1 õóâèéã1-9, àæèëëàã÷èäòàé, 8.8 õóâèéã 10-19 àæèëëàã÷èäòàé, 7.3 õóâèéã 20-49 àæèëëàã÷èäòàé,3.8 õóâèéã 50-èàñ äýýñ àæèëëàã÷èäòàé àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà ýçýëæ áàéíà. Àæ àõóé íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîîã 2004 îíû àæ àõóé íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîîòîéõàðüöóóëõàä 1-9 àæèëëàã÷èäòàé íü 0.6 ïóíêòýýð, 50-èàñ äýýø àæèëëàã÷èäòàé àæ àõóéííýãæ, áàéãóóëëàãà 2.6 ïóíêòýýð ºñ÷, õàðèí 10-19 àæèëëàã÷èäòàé íü 14.8 ïóíêòýýð, 20-49àæèëëàã÷èäòàé àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà 5.5 ïóíêòýýð òóñ òóñ áóóðñàí áàéíà. Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí ºñºëòèéã ñ¿¿ëèéí äºðâºí æèëèéí äóíäæààð àâ÷ ¿çâýë¿ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà 22.1 õóâü, áàðèëãà 19.3 õóâü,òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî 18.4 õóâü, çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð 15.4 õóâü, óóëóóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð 14.0 õóâèàð, òóñ òóñ ºññºí áàéíà. ¯éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí òîîã ºíãºðñºí îíòîéõàðüöóóëàõàä ¿ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëäýã àæ àõóéíýãæ, áàéãóóëëàãûí òîî 15.8 õóâèàð áóþó 0.4 ìÿíãà, áàðèëãûí ñàëáàðûí àæ àõóéí íýãæáàéãóóëëàãûí òîî 16.4 õóâü áóþó 0.2 ìÿíãààð íýìýãäñýí áàéíà. ÀÀÍÁ-ûí ðåãèñòðèéí ñàíä 2007 îíä 7.0 ìÿíãàí õóóëèéí ýòãýýä øèíýýð á¿ðòã¿¿ëñýíáàéíà. Ýäãýýðèéí 5.5 ìÿíãà áóþó 77.8 õóâü íü Óëààíáààòàð õîòîä, 0.7 ìÿíãà áóþó 10.2õóâü íü Äàðõàí-Óóë, Ñýëýíãý, ªìíºãîâü, Õîâä, Îðõîí çýðýã àéìãóóäàä áàéðøèæ áàéíà. Õ¿íèé õºãæëèéí èíäåêñ (ÕÕÈ) Ìîíãîë óëñûí Õ¿íèé õºãæëèéí èíäåêñ (ÕÕÈ) ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä ¿íäýñíèé áîëîíá¿ñ íóòãèéí õýìæýýíä æèë äàðààëàí òàñðàëòã¿é ºñ÷ áàéãàà áèëýý. Õýäèé òàñðàëòã¿é ºñ÷áàéãàà áîëîâ÷ îëîí óëñûí ò¿âøèíä äóíäàæ ¿ç¿¿ëýëòòýé îðíû òîîíä îðäîã. Ýíý íü íýãõ¿íä íîãäîõ ÄÍÁ õàðüöàíãóé áàãà áàéãààãààñ øàëòãààëæ áàéíà. 2004-2007 îíóóäàä äóíäàæ íàñëàëò 2.0 æèëýýð, á¿õ øàòíû ñóðãóóëüäñóðàëöàã÷äûí ñóðàëöâàë çîõèõ íàñíû õ¿í àìä ýçëýõ õóâü 2.9 õóâèàð, íýã õ¿íä íîãäîõÄÍÁ 585.1 àì. äîëëàðààð ºññºí íü õ¿íèé õºãæëèéí èíäåêñ 0.028-ààð ºñºõºä íºëººëñºíáàéíà. ÕÕÈ íü õ¿íèé õºãæëèéí åðºíõèé ò¿âøèí, òºëºâ áàéäëûã èëýðõèéëäýã ¿ç¿¿ëýëò þì.Ò¿¿íèé çýðýãöýý æåíäýðèéí òýãø áàéäëûã õýðõýí õàíãàæ áóéã ñóäëàõ çîðèëãîîð áèå äààñàíõî¸ð ººð èíäåêñèéã àøèãëàäàã. ¯¿íèé íýã íü æåíäýðèéí õºãæëèéí èíäåêñ (ÆÕÈ) þì. Óãèíäåêñèéí øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä íü õ¿íèé õºãæëèéí èíäåêñèéã òîîöäîã ãóðâàí ¿íäñýí¿ç¿¿ëýëòòýé èæèë áºãººä ÿëãàà íü ýìýãòýé÷¿¿äèéã ýðýãòýé÷¿¿äòýé õàðüöóóëàí ñóäëàõáîëîìæ îëãîäãîîðîî îíöëîãòîé. Õî¸ð äàõü íü ýìýãòýé õ¿íèé íèéãýìä ýçýëæ áóé áàéðñóóðèéã ýðýãòýé õ¿íòýé õàðüöóóëàí èëýðõèéëäýã æåíäýðèéí ýðõ ìýäëèéí õýìæ¿¿ð (ÆÝÌÕ)þì.44
 • 42. Òîâ÷ òàíèëöóóëãà Æåíäýðèéí õºãæëèéí èíäåêñèéã òîîöîõîä àøèãëàäàã ãóðâàí ¿ç¿¿ëýëòèéã òóñ òóñàäíü àâ÷ ¿çâýë ýìýãòýé÷¿¿ä çàðèì òàëààðàà ýðýãòýé÷¿¿äýýñ äóòóó çàðèì òàëààðàà äàâóóòàëòàé áàéíà. Òóõàéëáàë, 2007 îíä Ìîíãîë ýðýãòýé õ¿íèé äóíäàæ íàñëàëò 63.13 æèëáàéõàä ýìýãòýé÷¿¿äèéíõ 70.23 æèë, 7-22 íàñàíäàà ñóðãóóëüä õàìðàãäàæ áóé ýìýãòýé÷¿¿ä85.0 õóâü áàéõàä ýðýãòýé÷¿¿ä 76.8 õóâüòàé, íýã õ¿íä íîãäîõ ÄÍÁ ýðýãòýé÷¿¿äýä 2974.1áàéõàä ýìýãòýé÷¿¿äýä 2324.5 (PPP US$) áàéíà. Æåíäýðèéí ýðõ ìýäëèéí õýìæ¿¿ð 0.421 áàéãàà íü ýäèéí çàñàã, óëñ òºðèéí õ¿ðýýáîëîí øèéäâýð ãàðãàõ ò¿âøèíä ýìýãòýé÷¿¿äèéí îðîëöîî õàíãàëòã¿é áàéãààã èëýðõèéëíý.Õºäºëìºð ýðõëýëòýíä ýìýãòýé÷¿¿äèéí îðîëöîî õàðüöàíãóé ºíäºð áàéäàã ÷ ÓÈÕ-äñîíãîãäñîí ýìýãòýé÷¿¿ä 1990 îíä 24.9 õóâü áàéñàí áîë 2000 îíä 11.8 õóâü 2004 îíä 6.6õóâü áîëæ òóñ òóñ áóóðñàí áºãººä ýíý õàíäëàãà øèéäâýð ãàðãàõ á¿õ ò¿âøèíä àäèë áàéíà. Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòûí ¿ç¿¿ëýëò Ìîíãîë óëñûí ÌÕÇ-ûí îäîîãîîð òîîöîæ áóé 33 øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéíõýðýãæèëòèéí ÿâöààñ ¿çýõýä ¿íäñýí ãîë çîðèëòóóä, òóõàéëáàë á¿õ íèéòýýð áàãà áîëîâñðîëýçýìøèõ; õ¿éñèéí òýãø áàéäëûã ñàéæðóóëàõ; õ¿¿õäèéí ýíäýãäëèéã áóóðóóëàõ; áàéãàëüîð÷íû òîãòâîðòîé áàéäëûã õàíãàõ çýðýã çîðèëòóóä 2015 îí ãýõýä á¿ðýí õýðýãæèõ áîëîìæòîéáàéíà. Õàðèí ÿäóóðëûã áóóðóóëàõ, ÕÄÕÂ/ÄÎÕ, õóìõàà áîëîí áóñàä ºâ÷èíòýé òýìöýõ çýðýãçîðèëòóóä èõýýõýí õ¿íäðýëòýé òóëãàõààð áàéíà. “ªðõèéí îðëîãî, çàðëàãûí ñóäàëãàà”-íû ä¿íãýýð 2006 îíä íèéò õ¿í àìûí 32.2 õóâüíü ÿäóó áàéíà. պ人òýé õàðüöóóëàõàä õîò ñóóðèí ãàçðóóäàä ÿäóóðàë õàðüöàíãóé äîîãóóðáàéãàà áºãººä õîòîä 27.9 õóâü, õàðèí õºäººä 37.0 õóâü áàéíà. ¯ÑÕ-íîîñ ͯÁ-ûí Õ¿¿õäèéí Ñàíãèéí òåõíèê, ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýãòýéãýýð “Õ¿¿õýä,õºãæèë – 2005/2006 îí” ñóäàëãààã ÿâóóëñàí áîëíî. Óã ñóäàëãààíû ä¿íãýýð Ìîíãîë óëñàäòàâ õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí 6.3 õóâü íü íîðìîîñ äîîãóóð æèíòýé áàéãàà íü ºìíºõ 2000îíû ñóäàëãààíû ¿åèéíõýýñ 2 äàõèí áàãà áàéíà. Ñóäàëãààíû ä¿íãýýñ ¿çýõýä õîòûí 5 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õä¿¿äèéí 5.6 õóâü, õºäººíèé5 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õä¿¿äèéí 7.0 õóâü íü çîõèõ íîðìîîñ áàãà æèíòýé áàéãàà íü õ¿¿õäèéíæèí áàãàäàõ òîõèîëäîë õºäººä, õîòîîñ õàðüöàíãóé èõ áàéãààã õàðóóëñàí. Àíõàí øàòíû ñóðãóóëüä ñóðàëöàãñäûí öýâýð õàðüöàà 2000 îíä 95.0 õóâü, 2004îíä 90.2 õóâüòàé áàéñàí áîë 2007 îíä 92.7 õóâü áîëæ, 2004 îíû ò¿âøíýýñ 2.5 õóâèàðíýìýãäæýý. Á¿õ øàòíû áîëîâñðîë ýçýìøèæ áàéãàà õ¿ì¿¿ñèéí õ¿éñèéí õàðüöàà 1990, 1991îíóóäàä 1.1 áàéñíàà 1992 - 2002 îíóóäàä 1.2 - 1.3, 2003 îíîîñ ýõëýí 1.1 áîëîí òîãòâîðæèæáàéíà. ÕÀÀ-ãààñ áóñàä ñàëáàðò öàëèíòàé àæèë ýðõýëæ áóé ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýçëýõ õóâüõýìæýý ýðýãòýé÷¿¿äèéíõòýé îéðîëöîî áàéíà. Ýìýãòýé÷¿¿ä, ýðýãòýé÷¿¿äýýñ èë¿¿ ºíäºð áîëîâñðîë ýçýìøèõ áîëñîí áîëîâ÷óäèðäàõ áîëîí øèéäâýð ãàðãàõ ò¿âøíèé àëáàí òóøààë äýýð ýìýãòýé÷¿¿äèéí òºëººëºëáàãà õýâýýð áàéíà. Õýäèéãýýð 1992 îíû ñîíãóóëèàð ýìýãòýé÷¿¿ä ¿íäýñíèé ïàðëàìåíòûííèéò ãèø¿¿äèéí 3.9 õóâü, 1996 îíû ñîíãóóëèàð 9.2 õóâü, 2000 îíû ñîíãóóëèàð 11.8 õóâèéíòºëººëºëòýé áîëæ ºñºõ õàíäëàãàòàé áàéñàí ÷ 2004 îíû ñîíãóóëèàð 6.6 õóâü áîëæ áóóðñàí. Ñ¿¿ëèéí 10 ãàðóé æèëèéí õóãàöààíä Ìîíãîë óëñàä íÿëõñûí áîëîí 5 õ¿ðòýëõ íàñíûõ¿¿õäèéí ýíäýãäëèéí ò¿âøèí ýð÷èìòýé áóóðñàí. ªíººãèéí áàéäëààð Ìîíãîë óëñ òàâ õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ýíäýãäëèéã ãóðàâíûõî¸ðîîð áóóðóóëàõ ãýñýí Ìÿíãàíû õºãæëèéí 1990 - 2015 îíä õ¿ðýõ çîðèëòûã íýãýíò õàíãààäáàéíà. Öààøèä ýíý õàíäëàãûã õàäãàëàõ íü ÷óõàë þì. 45
 • 43. Òîâ÷ òàíèëöóóëãà Ýõèéí ýíäýãäýë íü íºõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíäèéí àñóóäàëòàé íÿãò óÿëäààòàé þì.Ýõèéí ýíäýãäýë íü ýõèéí íàñ, òºðºëò õîîðîíäûí çàé, áîëîâñðîë, ýð¿¿ë ìýíäèéí¿éë÷èëãýýòýé õîëáîîòîé. 100000 àìüä òºðºëòºä íîãäîõ ýõèéí ýíäýãäýë 1993 îíä 259áàéñàí íü õàìãèéí ºíäºð ¿ç¿¿ëýëò þì. Õàðèí 2007 îíä óëñûí õýìæýýíä 88 áîëîâ. Ìîíãîë óëñ ÄÝÌÁ-ûí Íîìõîí äàëàéí Áàðóóí ýðãèéí Á¿ñèéí îðíóóäûí õóâüäñ¿ðüåýãèéí ºâ÷ëºë ºíäºð çýðýãëýëòýé 5 îðîíä áàãòäàã. Ñ¿ðüåýãèéí ºâ÷ëºë ñ¿¿ëèéíæèë¿¿äýä ºñºõ õàíäëàãàòàé áàéãàà áºãººä òàðõàëòûí ò¿âøèí 2004 îíä 100 000 õ¿í àìä179 íîãäîæ áàéñàí áîë 2007 îíä 167 áîëæ áóóðñàí áàéíà. Ìîíãîë óëñûí õýìæýýíä 21.0 ñàÿ ãà òàëáàé á¿õèé ãàçðûã óëñûí òóñãàé õàìãààëàëòàäàâñíààð óëñûí íèéò ãàçàð íóòãèéí 13.4 õóâèéã ýçëýõ áîëëîî. Öààøèä 2015 îí ãýõýä íèéòíóòãèéí 30 îð÷èì õóâèéã óëñûí áîëîí îðîí íóòãèéí òóñãàé õàìãààëàëòàä àâàõ çîðèëòòîéáàéãàà áîëíî. Ìàíàé îðíû õóâüä ãàçàð ç¿éí áàéðëàë, óóð àìüñãàëûí îíöëîãîîñ øàëòãààëàí íèéòíóòãèéí 90 ãàðóé õóâèéã õóóðàé, õàãàñ õóóðàé, õóóðàéâòàð, ÷èéã äóòìàã íóòàã ýçýëäýã.Îéãîîð á¿ðõýãäñýí òàëáàé íèéò íóòãèéí 7.7 õóâü áàéíà. Õîëáîîíû ñàëáàðò øèíý òåõíîëîãèéã èë¿¿ ýð÷èìòýé íýâòð¿¿ëæ áàéíà. 1000 õ¿íàì òóòàìä íîãäîõ ñóóðèí òåëåôîí öýãèéí òîî 2007 îíä 57 áîëñîí áîë ¿¿ðýí óòàñõýðýãëýã÷äèéí òîî 447 áîëæ îéðîëöîîãîîð 2 õ¿í òóòìûí íýã íü ¿¿ðýí óòàñ õýðýãëýã÷ áîëñîíáàéíà. Ǻâõºí ñ¿¿ëèéí íýã æèëèéí õóãàöààíä ë ãýõýä ¿¿ðýí óòàñ õýðýãëýã÷äèéí òîî 405.0ìÿíãàí õ¿íýýð íýìýãäñýí áàéíà.46
 • 44. Overview OVERVIEW Population At the end of 2007, resident population of Mongolia was a 2 million 635.2 thousand.This is an increase by 1.3 percent or 40.4 thousand since 2006. 48.7 percent of the totalpopulation is men and 51.3 percent is women in that year, giving a sex ratio at of 95.1 malesper 100 females. Migration stream to Ulaanbaatar city has not slowed down. The population was increasingyear by year in Ulaanbaatar. In 2007, population density was 219.4 persons per square kilometerin Ulaanbaatar. There increased each by 11.0 percent in 2004, 6.8 percent in 2005, and 3.7percent in 2006. In 2007 about 60.8 percent of the total population or 1601.0 thousand persons wereliving in urban areas. In 2007, more than half the populations in each of Dornod, Dornogovi,Govisimber, Darkhan-Uul, and Orkhon aimags were living in urban areas .In the Tuv aimagwas more than 80 percent of the population lived in rural areas. In 2007, about 59.1 percent of the 645.7 thousand private households were in urbanareas and 40.9 percent in rural areas. The population of Mongolia was 4.1 persons per householdin 2007. However the population net growth was a decrease, so in 2006 and 2007 birth wasincrease. The crude birth rate per 1000 population was 21.7 in 2007. This is an increase by 2.7point since 2006. In 2007, the number of live births shows increased by 24.5 percent in 2004,15.4 percent in 2006. The sex ratio at birth in our country was 103 in 2007. Total fertility ratewas 2.0 in 2004, 1.9 in 2005, 2.1 in 2006 and 2.3 in 2007. The crude death rate was relatively constant last years in our country. The crude deathrate was 6.2 in 2007. The infant mortality rate furthermore goes down and reaches the bottomat the age group. In 2007, 16.3 thousand persons died, of which 6.1 percent were infant mortality.Crude death rate varied by aimags. In 2007, the highest crude death rate was registered in theKhuvsgul(7.1), Darkhan-Uul(6.9), Khentii(6.8), Orkhon(6.8) and the lowest in the Umnugovi(4.3),Bayan-Ulgii (4.9), Khovd (5.0), Dornogovi(5.4). In 2007, 41.0 thousand persons were marriages, 1.8 thousand persons were divorcedand 2.5 thousand children adopted. Compared with the previous year persons were divorcedincreased by 21.3 percent and adoption increased by 19.6 percent. Crude marriage rateincreased steadily between the periods 2004-2006 and decreased in 2007. In 2007, crudemarriage rate compared with the previous year decreased by 3.3 points. The marriage was not relatively constant last years in our country. In 2005, marriageincreased by 0.3 point from 2004, in 2006 marriage decreased by 0.4 point from 2005, but in2007 marriage increased by 0.1 point from 2006. Some social indicators for Households and population The Government of Mongolia has been taking considerable measures focused on thehigh righted issues concerning with maternal and children health condition. In 2007, the number of orphan children was 49.8 thousands but it was decreased by 3.7percent comparing to 2004, by 5.3 percent comparing to 2005, by 2.4 percent comparing to2006, respectively. In 2007, totally 49.8 thousands of orphan children registered and out of this10.2 percent or 5.1 thousands were orphan children and 89.8 percent or 44.7 thousands werehalf orphan children. In 2007, number of orphan children increased by to 6.5 percent comparingto 2004, but it decreased by to 6.8 percent comparing to 2005, by 3.8 percent comparing to 47
 • 45. Overview2006. A number of half orphan children decreased by to 3.4 percent comparing to 2004, by 5.1percent comparing to 2005, by 2.3 percent comparing to 2006, respectively. In 2007, the number of female-headed households was 72.1 thousands and it wasincreased by 9.8 percent comparing to 2004, by 2.6 percent comparing to 2005, but it decreasedby 0.1 percent in 2006. The number of death of male population aged 18 and over had moreimpact on increased number of female-headed households than divorce. In 2007, the share of female-headed households that comprises 3 family members was50.9 percent or 36.7 thousands, the share of female-headed households that comprises 3-5family members was 37.4 percent or 27.0 thousands, the share of female-headed householdsthat comprises 6 family members and more was 11.7 percent or 8.4 thousands. In 2007, out oftotal number of female headed households, 14.7 percent has been registered in the Westernregion while 24.2 percent was registered in Khangai region, 19.1 percent in Central region, 9.7percent in Eastern region and 32.3 percent in the Capital city of Ulaanbaatar, respectively. In 2007, the number of households with 4 and more children aged below 16 was 37.9thousands but it decreased by 18.8 percent comparing to 2004, by 10.6 percent comparing to2005, by 5.2 percent comparing to 2006, respectively. But number of single women with childrenaged below 16 was 43.5 thous in 2007 but it decreased by 3.5 percent comparing to 2004, by10.1 percent comparing to 2005, by 5.8 percent comparing to 2006. In 2007, out of total numberof single mother with children under age of 16, 61.3 percent or 26.7 thousands of single motherhad 3 children, 28.2 percent or 12.3 thousand of single mother was had 3- 5 children, 10.5percent or 4.6 thousands of single mother had 6 and more children. Labour force Resulting from transition period from a centrally planned economy to a market economy,Mongolia faced with many challenges. For instance, the number of unemployment increasedbecause of structural change of economy, depression of production and cease of industries aswell as enterprises. Following them an employment regulation office was set up to provideemployment services such as intermediating with job places and retraining. From 1992 personswho registered themselves at Labour and Social Welfare Departments (former employmentoffice) were considered as unemployed in accordance with the international concepts andmethodology. Accordingly, labour force or economically active population, labour forceparticipation rate and unemployment rate have been estimated by national average, capitalcity, aimags, age groups and sex. A main indicator that shows labour market development and economic activity ofpopulation is the labour force participation rate. This rate has decreased slightly in the past fewyears. In 2007, the labour force participation rate reached to 64.2 percent, a 0.2 point declinefrom 2004 and 2006, and a 0.7 point rise from 2005. In 2007, the number of registered personswas 29.9 thousand, dropped by 15.8 percent from 2004, and by 9.1 percent from 2005 and2006, respectively. A fall in the number of registered unemployed in recent years was due to arise in the number of employees and an increase in the number of persons who found jobsthrough the Labour and Social Welfare Departments (former employment office) at the capitalcity and aimags. At the national level, a share of employed population in economically active populationamounted to 97.2 percent in 2007, increasing by 0.8 point from 2004 and by 0.5 point from2005, and by 0.4 point from 2006. For the economic activity sectors, the number of employed population has increased inall other economic sectors except agriculture, hunting and forestry, manufacturing, real estate,business activities, and other community and social services in the past few years.48
 • 46. Overview Male and female shares in economically active population and employed populationhave been close while the female share in the registered unemployed was higher than themales. There has been a growth of proportion of persons with higher education or untrainedpersons among the unemployed registered at Labour and Social Welfare Departments in thecapital city and aimags while the decline in the proportion of persons with specialized secondaryor vocational education. As of January 1, 2007, there are 128.1 thousand government employees, a 1.3 percentrise from 2004 and a 5.2 percent rise from 2005 and a 6.2 percent rise from 2006. Average wages and salaries Average wages and salaries sample survey has been carried out quarterly since 4thquarter of 2000 and results are estimated by gender, economic activity sector, occupation,types of organization ownership and responsibility by aimag and the capital city level. Over163.0 thousand employees of 1035 organizations with various economic activity and ownershipare covered by the sample survey, every quarter. As of 2007, annual average wages and salary is 173.0 thousand tugrugs which is 85.8percent higher than 2004, and 70.9 percent higher than 2005, and 35.5 percent higher than2006. In economic activity sectors, average salaries for transport and storage communication,education, public administration, defense, compulsory social insurgency, mining and quarrying,financial intermediation are higher than other sectors and national average. In addition, average salaries for state enterprise higher than national average and othereconomic entities. Gross domestic product Mongolia’s economic situation proceeded favorable trends and last years preservedrelatively higher economic growth. Economic real growth for 2000-2003 annual average growthwas 4.3 percent, but for 2004-2007 annual average growth was 9.1 percent. 2004-2007 average growth compared with previous 4 year higher by 4.8 points and thisincrease was achieved mainly by number of livestock from 2003 increased by 14.9 million;annual value of mining of gold was 20.9 ton, compared with annual average 2000-2003 increasedby 8.7 ton; last years in information, communication technology sector 2 enterprises startedactivity on cellular communication operator; in manufacture, manufacture of basic metals sectormanufacturing molybdenum and start to made final products. The production of major commodities of industry and agriculture increased. For example,in industry annual average production of knitted goods, coal, gold, combed down for2004-2007 increased by 41.6-86.8 percent, in crops production of vegetables and potatoesincreased by 38.4-56.1 percent respectively. The annual average value of GDP per capita at 2005 constant prices has reached885.7 thousand togrogs for 2000-2003 and 1140.1 thousand togrogs for 2004-2007, it hasincreased by 1.3 times. In 2007 preliminary GDP was 4557.5 billion togrogs at current prices and 3316.5 billiontogrogs at constant prices of 2005. It shows an increase by 9.9 percent or by 299.1 billiontogrogs compared with the previous year. This increase was achieved mainly by growth of theagriculture sector by 15.8 percent, manufacturing by 32.3 percent, construction by 22.4 percent,transport, storage and communication sector by 18.6 percent respectively.Private sector sharewas 52.6 percent to GDP in 1995, but in 2007 it was reached 68.4 percent accordingly. 49
 • 47. Overview For the preliminary estimates of 2007 of GDP by expenditure approaches, the finalconsumption’s share in total GDP is 64.1 percent, gross capital formation is 37.6 percent andnet export is -1.7 percent. Compared with 2006, the share to GDP of final consumption andgross capital formation increased by 2.8-4.5 points respectively, but the share of net export toGDP decreased by 7.3 points. In 2007, net exports or goods and services deficit are mainlyinfluenced for this changes of the GDP composition. The speed of rise of imports was higherthan the exports, moreover the expenditure of transportation, insurance and construction works’services were increased. These are mainly influenced for the goods and services deficit. “Quarterly GDP estimation” methodology approved by NSO in 2007. In 2007 preliminaryGDP by quarter shows that GDP in quarter II increase by 55.4 percent compared with previousquarter and in quarter III by 2.2 percent, in quarter IV by 11.4 percent respectively. Input and Output Table Due to the transition by Mongolia to the market economy, methodologies for key macro-economic indicators and estimates needed to be met international standards. In recent years,there are a considerable number of steps being undertaken towards expeditious introduction ofa method for GDP estimation and compilation of national accounts. In addition, one of important goals to be achieved by the National Statistical Office is toshow the basic economic equilibrium of the country in a form of the balance upon compiling it atthe macro-level, to compile Input-Output Table (IOT) on the basis of a certain frequency, toanalyze the results and findings, and to make data sources to be used by policy makers broaderand consistent. It was 1963 when Mongolia compiled its first IOT while developing through the centrallyplanned economy system. During the system the ITO was compiled for 1966, 1970, 1977,1983, and 1987 using the Material Product System utilized by member countries of the Councilfor Mutual Economic Assistance. After the transition to the market economic relations, the IOTwas compiled in 1997 and 2000 on the experimental basis in accordance with the commonmethodology of System of National Accounts (SNA-93) and last one was derived from theSupple and Use Table in 2005. Supply table. The supply of goods and services at purchasers’ prices in 2005 wasMNT 7741.7 billions. 72.4%-94.9% of electricity, heat energy, live animals origin products, meatand meat products, milk and dairy products, metal ore, and coal were produced by domesticindustries while supply of metal products, machinery and equipment, chemical products, fuels,tobacco, and paper products was virtually provided by import. It is evident from the above thatdemand for live animals’ origin products, coal, energy, meat and meat products, and milk anddairy products was fully met by the domestic production whereas supply of chemical products,fuels, metal products, and machinery and equipment was completely relied on import. It isapparent that transportation and trade margins are an important factor in the supply of industrialproducts. For example, the transportation and trade margins account for 11.9%-21.6% of supplyof food products, 18.9% of hides and skins, hide and skin products, and 12.2%-20.4% of importproducts, such as fuels, metal products, machinery and equipment, glass and glass products,and other nonmetallic products and base chemical products. The production amounted to 61.8% of the total supply while supply of services rendereddid 38.2% of it. This affirms that position of the service industry in the economy of the country issignificantly strengthening. Of the domestic production, the production accounted for 45.5%, out of which miningand quarrying industry products made 16.2% and live animals origin products and meat andmeat products (raw materials) did 10.8% while the production of the service industry amountedto 54.5%.50
 • 48. Overview According to structure of industrial sectors, animal husbandry and quarrying industrystill play a leading role in the Mongolian economy whereas manufacturing industry remainsunderdeveloped. Of imported goods and services, product import made up 70.3%, out of which metalproducts and machinery and equipment amounted to 27.3%, fuels 17.8%, flour and flour products2.0% respectively. Service import was 29.7% of the imported goods and services. Use table. Of the total supply of goods and services, 35.7% used in intermediateconsumption, 28.8% in final uses and 14.7% in capital formation and 20.7% exported. Breakingdown it by goods and services, 33.9 of the product supply or total supplied products used inintermediate consumption, 23.7% in final uses, 16.3% in capital formation and 26.1% exported.Of the total services, 38.9% was for intermediate consumption, 37.8% for final uses, 12.0% forcapital formation and 11.2% for export services.Goods amounted to 63.8% of the total supply used while services did 36.2% of it. 74.5% of meat and meat products used in final consumption (of the population), 13.0%in intermediate consumption and 4.2% for export; 73.5%-98.2% of fuels, paper and paperproducts, chemical products and other nonmetallic products and electricity and heat energyused in intermediate consumption, 63.6%-86.6% of milk and dairy products, alcohol, wine,beer, soft drinks and flour and flour products used in final uses, 53.3% and 39.0% of metalproducts, and machinery and equipment used in intermediate consumption and capital formationrespectively. Goods accounted for 60.5% of intermediate consumption, out of which fuels made up13.3%, metal products, and machinery and equipment 14.9%, and electricity and heat energy4.9%. Goods consumption made up 52.4% of final uses, comprising consumption of live animalsorigin products and meat and meat products (11.8%), that of flour and flour products (3.7%),and that of alcohol, wine, beer and soft drinks (2.5%). Goods formation accounted for 70.4% of the of gross capital formation, out of whichmetal products, and machinery and equipment made up 26.4%. 29.6% of the capital formationproduced in the service industry. Goods export accounted for 80.3% of export products and services, comprising exportof mining and quarrying industry products (56.3%), that of textile and stitched products (7.9%),that of spun thread (5.2%), that of live animals origin products (1.9%), and that of service export(19.7%). Consumer price index The consumer price index increased by 11.0 percent in 2004 and by 9.5 percent in2005 whereas it was down by 6.0 percent in 2006 which dropped to 3.5 points from the previousyear. In 2007, yet, it increased again to 15.1 percent which rose by 9.1 points. The annualaverage increase for the consumer price index for 2004-2007 was 10.4 percent. Price increases in food products, which accounts for over 40.0 percent, the highestshare in the Mongolian household consumption, have direct effect on the general price increase.In the past years, the price of foodstuff in value leveled out at 2 digits, 15.2 percent in 2004,15.6 percent in 2005, and 24.6 percent, hitting a peak in 2007, but it was 3.3 percent in 2006. The annual average level for housing, fuels, and electricity for 2004-2007 was 7.1 percent.There were increases by 3.9 percent in 2004, by 4.3 percent in 2005, and by 8.7 percent in2006 while there was a considerable increase by 11.3 percent in 2007. The annual averageprice level for transportation and communication services was 12.6 percent during 2004-2007. In 2007, consumer price overall index increased by 15.1% of the total, foodstuff wentup by 24.6%, education by 20.2%, medical goods and care by 14.2%, restaurants and hotelsby 14.0%, household furnishings and goods by 13.9%, housing, water, electricity and fuels by 51
 • 49. Overview11.3%, transport by 10.6%, recreation and cultural goods by 4.2%, other goods and servicesby 3.8%, clothing and footwear by 3.0%, alcoholic beverages, tobacco by 2.7% , whereasprices of communication group decreased by 10.7%. 10.4 point (of which 4.4 point – bread, flour and cereals; 2.8 point – meat and meatproducts) of the 15.1 percent increase is explained by an increase in food prices, 1.2 point -housing, water electricity and fuels, 1.1 point – education, 1.0 point – transport. According to trend of previous years there were increases in consumer prices till July,followed by declines over August to October. But the trend was changed in last year fromAugust 2007 and there was a steady increase in the prices till the end of the year. Monthlyaverage growth rate was 1.0% in the first 7 months and it was increased to 1.5% in August toDecember. The increase in the overall index was due to price increases in the commodities andservices, such as meat, bread, flour and cereals, petrol, diesel fuels, railway passenger ticketfare and railway freight fee, air ticket fare, electricity and wood for fuel, coal and annualeducation tuition. In December 2007, the consumer prices of goods and services increased by 14.4-28.5percent from the end of previous year in all aimags. Money, credit The business profits have increased due to an increase of the world market prices ofmain export products of Mongolia in last years, and it is having effect to economic growth of thecountry. As results of such positive situation kept in 2007, rapid increases of bank deposits andcredits have becoming a source to support real economy. The money supply has increasedeach year during 2004-2007 reaching 2.4 trillion togrogs in 2007. The share of currency outsideof the banks in money supply or M2 is one of the criterion indicators of monetary statistics. Thisindicator was declining since 2004 through 2007. It reached 11.8 percent in 2007, showing adecrease of 0.2 points compared to 2006. Bank of Mongolia’s official exchange average rate of one US dollar to togrog was 1170.43togrogs in 2007, which appreciated by 0.8 percent compared to 2005. During this year exchangerate togrog to dollar has appreciated and it is changed rate expectations of depositors turnfuels to fit increase of the money supply by the increase of bank deposits. On the one hand, ithas showing that money put into economic circulation through the banking sector regarding topromotion of public confidence to the bank, and aiming to country development. Expansion of bank deposits lead to the strengthening of financial intermediation sector,which in turn fuels the increase of individuals and corporate loans. In 2007 loans provided bycommercial banks amounted to 2.1 trillion. togrogs, which was higher by 68.1 percent comparedto 2006. The percentage of non-performing loans in total loans was comparatively declining inthe last years. In 2005 percentage was 5.8, in 2006 was 4.9 percent and in 2007 was 3.3percent. Even though interest rate is relatively high, the tendency of its gradual decrease can beseen in the last years. Average annual weighted interest rate of commercial banks togrog loansdeclined by 4.6 points in 2007 compared to previous year ending at 19.9. Whereas foreigncurrency loan interest decreased by 1.3 points compared to 2006 reaching 14.2 percent. Stock exchange market At the Stock exchange in total 383 companies were registered at the end of 2007, ofwhich 56 were state owned companies and 327 fully privatized companies.52
 • 50. Overview In 2007, stocks were traded during 253 days. The total trade volume of securities reached102.6 million securities, of which 40.5 million were bonds. In 2007, trading of Government andprivate companies’ bonds reaching 39.4 percent in total trade. In Stock exchange market’strading getting developing last years compared with previos years. Total market capitalizationincreased by 5.5 times more compared with 2006, reaching 716.3 bln. togrogs in 2007. In2007, the TOP-20 average index increased by 5.2 times more compared with 2006, reaching6699.9 point. In the 2006 government bond trading were traded 2 times and only commercial bankswere attending on it. But in 2007 government bond trading were traded 10 times and it wasinvoling not only commercial banks but also business organization and individuals. Aboutstock trading in 2007, daily average stocks were traded 303.7 thousand pieces and value oftraded stocks 405.4 mln.togrog. The most active traded stocks in 2007, Jenco Tour Bureau,Mongol emimpex, Berkh-Uul, Tuul songino usnii nuuts, Moninjbar etc. Leading companies inmarket capitalization in 2007, Tuul songino usnii nuuts, Shariin gol, Gobi, Baganuur, Zoos banketc. Other financial institutions Insurance. One of the efficient financial methods to lower the person’s risk and coverthe unexpected loss within a short period of time is a commercial insurance. In 2007, at thenational level a total of 15 insurance companies and 2 insurance intermediaries operated actively.In 2007, insurance companies made revenues of 13.8 bln.togrogs from insurance premiumand paid 3.4 bln.togrogs for insurance reimbursements. Total number of insured persons was839.8 thousand, of which 229.0 thousand insured persons got life insurance, 145.1 thousandinsured persons got property insurance, 458.8 thousand insured persons got liability insurance,and 6.9 thousand insured persons got financial insurance in these insurance companies byduplication number. Non-Bank financial institutions. In 2007, at the national level a total 137 non-bankfinancial institutions operated actively and made operating income 13.1 bln.togrogs and operatingexpenses 5.1 bln.togrogs and net operating income after provisions 7.3 bln.togrogs. Operatingincome increased by 48.8 percent, operating expenses increased by 81.6 percent, net operatingincome after provisions (operating income minus operating expenses and provisions) increasedby 32.4 percent. Saving and credit cooperative. Total 168 entities operated under special license in2007, reporting 8.3 bln.togrogs interest income, 5.7 bln.togrogs interest expense, which resultednet interest profit of 2.7 bln.togrogs. Also dissolution of 369 savings and credit cooperatives’special licenses where by caused 51.4 percent decrease in overall interest income ofcooperatives and 62.5 percent reduction in total net interest profit. General government budget The 2007 year was pleasant year for the General Government Budget. Cluster taxes’slaws were approved by Parliament and have been observing from 1 January, 2007. There has been increasing total budget revenue and grants during the last years andcompared to 2004, result of revenue and grants of 2007 increased by 2.6 times. Current revenuewas 99.0 percent of the total revenue and grants. Compared to 2006, result of revenue andgrants of 2007 increased by 36.1 percent. Current revenue was 99.7 percent of the total revenueand grants. In 2007, totally 269.2 bln.tog of income has centrelized in the fund for MongolianDevelopment. The result of total revenue and grants of General Government Budget increasedby 8.6 percent or 147.2 bln.tog compared with the planned value of 2007. 53
 • 51. Overview Compared with 2006, expenditure of salary, wages and supplementary has increasedby 2 twice and 48.8 percent, expenditure of social security fund has increased by 47.3 percentand expenditure of social assistance fund has increased by 53.5 percent, respectively in 2007.These increases caused by growth of salary, pension and welfare’s level in current year. In 2007, the expenditure and net lending of the General Government Budget reached1749.2 bln.tog, which is increased by 2.3 times or 996.7 bln.tog compared to 2004 and increasedby 41.4 percent or 512.2 bln.tog compared to 2006. Overall deficit as of GDP were 1.8 percent in 2004. But, Surplus of budget accountedfor 2.6 percent of GDP in 2005, 3.3 percent in 2006, and 3.9 percent of preliminary estimationof GDP in 2006. Current budget surplus also has been increasing since 1999. Current budget surplus asof GDP was 10.0 percent in 2006, and in 2007. It was increased by 0.6 points, reaching 10.6percent. Investment and construction For the preliminary results of 2007, the total investment reached to 1157.1 billion togrogand increased by 275.7 billion togrog or 31.3 percent, compared with 2006 year. The 57.7 percent of total investments are provided by internal sourses and 42.3 percentare provided by external sourses. Investment financed by state budget reached 366.2 billion togrog and increased by203.5 billion togrog or 2.3 times more, compared with 2006. In current year, 31.6 percent oftotal investment was the investment financed by state budget and this is higher by 13.2 pointsthan 2006. In 2007, 28.7 percent of total investment were spent for construction works and 58.9percent for machinery and equipments. Construction For 2007, 314.3 bln.togrogs were spent on construction and installation work by preliminaryresults increased by 17.8 percent or 47.5 bln.togrogs compared with 2006. Construction andinstallation work of which domestic construction entities reached of 84.4 percent or 265.2bln.togrogs and foreign construction units and joint units 15.6 percent or 49.1 bln.togrogs. Construction and installation work by preliminary results increased by 80.4 percent or140.0 bln.togrogs compared with 2004. In 2007, construction entities have built buildings of 228.5 bln.togrogs, such as residentialbuildings and service centers. This indicator increased by 62.0 percent or 87.4 bln.togrogscompared with 2006. In 2007, there were 325 new constructions have been built of which 115 residential buildingsor 3725 apartments; as well 81 buildings for trade and service; hotel buildings 15 and 8buildings for manufacturing purpose were built accordingly. In 2007, price of building materials were increased. At the end 2006, price of Brick, madefrom clay M-100 were 80 togrog, cement M-500, 1 kg were 200-250 togrog. At the end of 2007,price of Brick, made from clay M-100 were 120 togrog, cement M-500, 1 kg were 300-400togrog is increased by 50-60 percent compared with end 2006. Agriculture Livestock husbandry. The main foundation of Mongolia’s economy, pasturing livestockhusbandry still plays an important role in the economy, employment and export revenues ofMongolia. To date 20.6 percent of GDP was produced by the agricultural sector, of which 88.554
 • 52. Overviewpercent accounts for livestock husbandry. As well, 30.0 percent of total labor force of the countryis engaged in the agricultural sector and form around one forth of export income. Production of livestock husbandry industry for 2007 preliminary estimates was MNT1147.0 billion in current prices, reaching MNT 919.9 billion in 2005 constant prices. Comparedto 2006, it increased by 37.5 percent, 17.1 percent in constant prices. In 2007 the livestock husbandry industry produced 188.2 thousand tonnes of meat inslaugther weight, 465.6 thousand tonnes of milk, 19.2 thousand tonnes of wool, 4.9 thousandtonnes of cashmere, and 7.2 million pieces of hide. Compared with the previous year, theproduction of meat increased by 17.4 thousand tonnes in slaugther weight, that of milk by 15.5thousand tonnes, that of wool by 2.4 thousand tonnes, that of cashmere by 0.7 thousand tonnes,and that of hide by 0.7 thousand pieces. According to results of livestock census for 2007, 226.1 thousand households with privatelivestock have been counted, among which 171.6 thousand herdsmen households are engagedin livestock. As well, 366.2 thousand herders are employed in livestock sector. According to the 2007 livestock census, of the total herdsman households 60.5 percenthave electric generators, 53.1 percent have televisions, 19.7 percent have automobiles, 31.3percent have motocycles, 1.5 percent have tractors, 65.1 percent have yard for livestock, and17.8 percent have wells. By the end of 2007, in total 40.3 million livestock heads were counted, which was higherby 15.7 percent or 5.5 million heads compared to 2006. According to the 2007 livestock censuswas accounted 260.6 thousand camels, 2239.5 thousand horses, 2425.8 thousand cattle,16990.1 thousand sheep, 18347.8 thousand goats. The number of camels increased by 7.1thousand, horses by 124.7 thousand, cattle by 257.9 thousand, sheep by 2.2 million, goats by2.9 million respectively. Since 1924, the NSO has conducted livestock census under the general methodologyand in 2007, the number of livestock and sheep and goat has reached records. In 2007 the overall increase of the number of livestock was provided from growth ofsheep and goats. In 2007, the number of livestock increased by 2.9-33.0 percent or 9.3-566.9thous.heads in àll aimags and UB city. And in Bayan-Olgii, Bayankhongor, Bulgan, Govi-Altai,Dornod, Zavkhan, Ovorkhangai, Umnugovi, Selenge, Uvs, Khovd and Darkhan-Uul aimags thenumber of livestock was increased at all kind of livestock. Convenient weather in the in 2007, declining of livestock losses by 182.3 thous. headsand increasing of survivals by 1989.0 thous.heads compared with the previous year, had maininfluences on the growth of the total number of livestock. In 2007, 513.4 thousand tonnes of fodder produced nationwide in terms of fodder.Converted all the livestock into head of sheep, a domestic animal was allocated 7.9 kg fodder,1.4 kg less than the year of 2006. By data of Ministry of Agriculture, in 2007, 494 mlik cow farms, 10 meat cattle farms,15 meat and wool sheep farms, 79 pig farms, 111 chicken farms and 40 bee farms registered,which is more than by 151 compared with the previous year. Therefore, by data of Ministry of Agriculture,52.4 mln. heads livestock (duplicated)covered in precaution of infection and parasite disease, laboratory diagnosis and vaccinationsanti contagious 4.5 bln. tog had spent for those activities. Crop farming. Before 1990 the agricultural sector’s policy objective was to fully meetdomestic demand for crops, potatoes, vegetables and livestock fodder and provide adequatesupply of winter as well as for export. The sector’s output was 700.0-880.0 thousand tones ofcrops, 100.0-120.0 thousand tones of potatoes and 500.0-700.0 tones of livestock fodder. During1990-1996 the Government policy followed a principle that the “ownership of the property insuresbetter operation”, land cultivation was transformed through joint stock companies in partnership 55
 • 53. Overviewwith state ownership. As a result, crop production dropped significantly due to reduced directand indirect support from the Government and lack of management skills and capacity to runthe new businesses under a market economy concept. Since 2003, total cultivated land has been decreasing on average by 20.0 thous.hectaresper year. In 2007, there were 202.7 thous.hectares of cultivated land, of which 121.8thous.hectares were for cereals, 11.5 thous.hectares for potatoes, 6.1 thous.hectares forvegetables and 4.9 thous.hectares for fodder. The total increased by 40.7 thous. hectares or25.1 percent compared with 2006. In 2007, the production was 114.8 thous.tones of cereals,114.5 thous.tones of potatoes, 76.4 thous.tones of vegetables, 14.1 thous.tones of machine-harvested fodder. In addition, 933.1 thous.tones of hay harvest and 35.4 thous.tones of hand-made fodder were prepared. Compared with 2006, potatoes, vegetables and hand made fodderincreased by 5.4 thous.tones or 4.9 percent and 6.0 thous.tones or 8.5 percent and 1.4thous.tones or 4.1 percent respectively, whereas volume of cereals and hay harvest droppedby 23.8 thous.tones or 17.2 percent and 50.2 thous.tones or 5.1 per cent respectively. In 2007, the yield of cereals and potatoes per hectare was 9.4 centners and 99.9 centnersrespectively, declined by 1.6 and 1.8 centners compared with 2006. A heat wave hit major agricultural areas which reached 36-39 degrees centigrade andlasted for two weeks in July 2007 affecting the growth process of crops which led to a reducedarea harvested and yield per hectare. However, there was a marked increase in the yield ofpotatoes and vegetables, staples of the population, thanks to the benefit of agro-technologyand technological innovations, rehabilitation of irrigation systems and enhancement of theirutilization, and greenhouses, small sized irrigation facilities and tractors provided to citizensunder “the Green Revolution” programme. In 2007, Mongolia produced 54.0 percent of its total wheat consumption, 73.0 percentof its vegetables consumption and 79.0 percent of its potato consumption. Industry In 2007, the total industrial output was 2563.7 bln.togrogs at the current prices and1753.5 bln.togrogs at the constant prices 2005, that was more by 215.7 bln.togrogs or 14.0percent compared with the 2004 and 154.6 bln.togrogs or 9.7 percent compared with the 2006. In 2007, compared with the 2006 year, industrial output (at constant price) has beenincreased by 2.3 percent and 2.4 times for manufacture of wood and wooden products, electricity,thermal energy, steam, publishing, printing and reproduction of recorded media, collection,purification and distribution of water, mining of coal and lignite, extraction of peat, manufactureof textiles, production of other non-metallic mineral products, manufacture of food products andbeverages, manufacture of electrical machinery and apparatus, manufacture of rubber andplastic products, manufacture of chemicals and chemical products, manufacture of coke, refinedpetroleum products and nuclear fuel, extraction of crude petroleum and natural gas, manufactureof basic metals divisions; and declined by 3.5-48.9 percent for mining of metal ores, othermining and quarrying, manufacture of furniture, manufacturing n.e.c, manufacture of wearingapparel, dressing and dyeing of fur, manufacture of fabricated metal products, except machineryand equipment, manufacture of office, accounting and computing machinery, manufacture ofmachinery and equipment, manufacture of medical precision and optical instruments, watchesand clocks, tanning, dressing of leather, manufacture of luggage, handbags, saddlery, harnessand footwear, manufacture of paper and paper products, manufacture of tobacco products etc.divisions. In 2007, compared with the 2006, production of main items of industrial products,electricity, distribution water, coal, crude oil, copper with concentrate, molybdenum withconcentrate, tangsten concentrate, bakery products, macaroni noodles, sausage, bread, spirit,56
 • 54. Overviewalcohol beverage, wine, beer, soft drinks, pure water, juice, knitted goods, combed down,scoured wool, felt, camel woollen blanket, book, injection, medical tablets, liquid medicine,cement, concrete mortar, metal sleeper, copper, metal steel, metal foundries increased; gold,fluor spar concentrate, small intestine, sweets, biscuit, salt, fodder, spun thread, railway sleeper,newspaper, lime, building door and windows, brick made from clay, solid concrete, disposableinjection etc. decreased.. In 2007, production of industry (at current prices) on 2602.9 ln.togrogs sold at domesticand foreign market. As for composition of sold production of industry, 69.9% is mining andquarrying industry, 22.3% manufacturing, and 7.8% electricity and water supply. Transportation For country with vast territory and relatively sparsely settled population the transportationsector is one of the important sector of Mongolia. In the last years the transportation enterprises have been privatized and in that regardthe role of private entities in the sector has increased. Almost all vehicles for passenger andfreight transportation, passenger automobiles and taxi have been privatized. Mongolian railway is now executing 92.6 percent of national freight turnover, with 1815km of railways connecting Russia, China and big domestic industrial cities as Darkhan, Erdenetand Sukhbaatar. In 2007, volumes of freight and number of passenger traffic were 23.3 mln.ton and209.9 mln.person respectively. Freight turnovers reached 9042.0 mln.ton km when passengerturnover was 3257.3 mln.person km. Total transportation income was 341.8 bln.tog, whichcomposes of auto transportation income which was 22.3 percent, railway income 50.3 percentand air transportation income 27.4 percent. Compared with 2006, in 2007, volume of freight were decreased by 2.9 percent andnumber of passengers were increased by 7.4 percent. Compared with 2004, volume of freightand number of passengers were increased by 7.8 percent or 1689.2 thous.ton and 8.1 percentor 15.7 mln.person, respectively. Drop of total transportation turnover depended on transit freightturnover of railway transportation, which is decreased by 22.2 percent or 1101.4 mln.ton kmcompared with 2006. According to State vehicle inspection result in total 162.0 thous.vehicles were registeredin 2007, of which cars were 110.2 thousand, trucks 33.7 thousand, buses 13.0 thousand,specialized vehicles 3.8 thousand and tank cars 1.4 thousand. 57.2 percent of total vehicleswere registered in Ulaanbaatar and reached 92.7 thousand. 49.5 percent of the total vehichleshave been used up to 10 years and 50.5 percent more than 10 years. Private cars were registered127.0 thousand, which was 78.4 percent of the total cars. In 2007, total improved auto road was 6.5 thous.km, which composes of road with hardcover was 2.6 thous.km. In 2007, improved auto road increased by 180.4 km, compared with2006. Of which road with gravel cover and improved soil road decreased by 18.3 km and by 5.8km, but road with hard cover increased by 204.4 km. Communication During the last years the number of cellular mobile telephone users has considerablyincreased. In 2006 the number of cellular mobile telephone users was 770.1 thousand and in2007 this figure reached 1175.1 thousand and increased by 52.6 percent. But number of cellularmobile telephone users were increased by 2.6 times, compared with 2004. There are 378satellite subscribers in 2007. 57
 • 55. Overview The number of telephone line was decreased from 61 per 1000 inhabitants in 2006 to 57in 2007. In 1996, first cabel television sets had established. In 2007, 70 entities were providedwith television service in connected about 89.7 thousand users to the sets. In communication sector fourth operator of cell phone has started its operation from Aprilof 2007. In 2006, postal service’s division sent 829.3 thous.pieces letter, mail, wrappers and parcelsand delivered 17.6 mln.pieces periodicals to the customers. In serves 2007 the postal service’sdivision sent 665.9 thous.pieces letter, mail, wrappers and parcels and delivered 17.7 mln.piecesperiodicals to the customers and in 2007 sent letter, mail, wrappers and parcels decreased by19.7 percent and delivered periodicals increased by 0.6 percent, compared with 2006. Foreign trade For the 2007 year, total external trade turnover equaled 4 119.3 mln. US dollars, ofwhich exports 1 949.2 mln. US dollars and imports 2 170.1 mln. US dollars. As compared withthe 2006 year, total external trade turnover increased by 36.0 percent, of which exports increasedby 26.3 percent and imports by 46.7 percent respectively. In the 2007 foreign trade deficit had been totaled 221.0 mln. US dollars. The mainreasons of the increasing of foreign trade deficit are gold, unwrought or in semi -manufacturedforms export was decreased and in the other side the mineral products import, machinery &equipment, auto, air & water transport vehicles import and food products import were increasedby 32.0-54.8 percent. As compared with the previous year, mineral products exports increased by 407.4 mln.US dollars, base metals & articles thereof by 1.7 mln. US dollars and live animals, animalsorigin products by 1.1 mln. US dollars but natural or cultured pearls, precious metal, jewelleryexport decreased by 35.3 mln. US dollars, textiles and textile articles by 15.9 mln. US dollarsand raw & processed hides, skins, fur & articles thereof by 2.8 mln. US dollars respectively. In the recent years export structure has been changed. Mineral export comprises 35.2percent in 2000, 40.7 percent in 2004 to the total export. This is increased up to 66.8 percentin 2007. The percentage of mineral products export in total export steadly increased. It isinfluensed by growing of copper concentrate and zinc concentrate export. But textile and textileproduct export has been decreased in the last few year. The natural or cultured pearls, precious metal, jewellery 12.1 percent, textiles & textilesarticles 13.5 percent, raw & processed hides, skins, fur & articles thereof 2.2 percent, liveanimals & animals origin products 1.4 percent of the total export respectively. The copper concentrate export comprises 41.6 percent, the gold, unwrought or in semi-manufactured forms export 12.1 percent, zinc concentrate export 9.0 percent, combed goatdown export 5.9 percent, coal export 6.0 percent, greezy cashmere export 3.3 percent, crudepetroleum oils export 2.7 percent, clothes export 1.3 percent to the total export respectively.These products amount comprises 81.8 percent of the total export. In current year the average price of copper concentrate per ton was 1335.2 US dollars.It is increased by 26.0 percent, compared with the 2006 year. In 2007, natural or cultured pearls, precious metal, jewellery export comprises 17.5percent of the total. But it has been decreased by 5.4 point compared with 2006 and it comprises12.1 percent of the total. In 2007, sheep or lamb skin leather export increased by 22.1 percent but goat and kidskin leather decreased by 33.1 percent. Also combed goat down export increased by25.0percent and greezy cashmere export decreased by 9.9 percent.58
 • 56. Overview The total import is still increasing from some causes, that are our country’s importscover all consumption and production purposes commodities and price growth of petroleumproducts, which is comprised high percentage in the total import. Interconnection with theeconomic growth, particularly the manufacturing industry, mining and quarrying, trade and servicesectors’ growth, the mineral products imports by 152.6 mln. US dollars, machinery, equipmentelectric appliances, recorders, TV sets & spare parts imports increased by 153.5 mln. US dollarsand auto, air and water transport vehicles and their spare parts imports by 73.3 mln. US dollarswhich are comprised high percentage in the total imports, compared with the previous year.Whereas, textile and textile product import decreased by 15.7 mln. US dollars. The growth on total import has been influenced by increase some products import.For example petrol import increased by 36.5 percent or 64.0 mln US dollar, diesel import by32.5 percent or 66.4 mln US dollar. Public transport means import increased by 68.8 percent or increased by 5.5 mln USdollars while trucks import increased by 2.1 times or 28.9 mln US dollars, which are highlyreflect to auto, air & water transport vehicles & their spare parts growth. Balance of payments For the preliminary result of 2007, the balance of payments current account surplusreached 68.8 mln. US dollars, which was decreased by 68.4 percents or 149.2 mln. US dollarscompared to 2006. The goods and service account’s deficit mainly affected to the decline ofcurrent account’s surplus. Of which the goods account deficit was 24.5 mln. US dollars andservice account loss reached 39.9 mln.US dollars respectively. In current year, the speed ofrise of imports was higher than the exports, moreover the expenditure of transportation, insuranceand construction works’ services were increased. These are mainly influenced for the goodsand service account deficit. Capital and financial accounts surplus reached to 171.9 mln. US dollars and increasedby 47.8 percent or 55.6 mln. US dollars compared to 2006. The foreign direct investment reachedto 324.1 mln. US dollars and increased by 34.5 mln. US dollars compared to the previous year. The overall balance of payment surplus reached 288.0 mln.US dollars showing a declineof 101.3 mln. US dollars compared to 2006. Trade, Restaurants and Hotels For the preliminary estimates of 2007, the total sales was 2 174.0 bln. togrogs and thetotal output was 580.1 bln. togrogs of wholesale and retail trade sector at current price and thetotal output was increased by 205.3 bln. togrogs or 54.8 percent compared with 2004 andincreased by 125.1 bln. togrogs or 27.5 percent compared with 2006. The total output comprises48.9 percent wholesale and 51.1 percent retail trade. For the preliminary estimates of 2007, the total output of restaurant sector reached to49.3 bln. togrogs and it was increased by 21.8 bln. togrogs or 79.3 percent compared with 2004and increased by 7.4 bln. togrogs or 17.7 percent compared with 2006. In the end of 2007, thetotal number of employees of restaurant sector was 5.6 thousand people and it was increasedby 66.6 percent or 2.2 thousand people compared with 2004 and increased by 1.8 percent or99 people compared with 2006. For the preliminary estimates of 2007, the total output of hotel sector was reached to39.7 bln. togrogs and it was increased by 22.8 bln. togrogs or 2.3 times compared with 2004and increased by 6.6 bln. togrogs or 19.9 percent compared with 2006. In the end of 2007, thetotal number of employees of hotel sector was 4.9 thousand people and it was increased by 2.0 59
 • 57. Overviewtimes or 2.4 thousand people compared with 2004 and increased by 18.5 percent or 757people compared with 2006. Housing, community service In 2007, at the national level the housing stock reached at 8105.1 thous.sq.m andincreased by 13.7 percent compared with 2004, by 10.0 percent compared with 2005, and by4.7 percent compared with 2006. In 2006, 446.6 thous.sq.m housings were put into exploitation.95.9 percent of total housing area was for private houses and apartments and has decreasedby 0.6 points from 2006. In 2007, the number of plumbs reached at 1164 and increased by 9.0 percent comparedwith 2006. In 2007, the number of households, using distributed water reached at 313.7thousands, which was increased by 5.9 percent households or by 17.5 thousands comparedwith 2006. In 2006, at the national level there were 393 public baths but in 2007 this number hasreached at 458 and increased by 16.5 percent. In 2007, at the national level, 878 hotels have worked, comparing to 2006 it has beenincreased by 10.6 percent or by 84 hotels. Tourism In 2007, by duplicated numbers about 2.9 mln inbound and outbound passengers enteredand travelled through immigration posts. This has rise by 20.7 percent or 491.6 thous. personof 2006. In 2007, inbound passengers were entered through immigration posts, of which 53.0percent by Zamiin-Uud; 16.3 percent by Buyant-Ukhaa; 9.0 percent by Altanbulag; 2.3 percentby Shivee-khuren and 19.4 percent by others. In 2007, 454.8 thousand foreigners entered. It increased by 11.3 percent or 46.3 thous.person from 2006. Foreign passengers visited our country of 95.6 percent for until 30 days; 2.9percent for until 90 days and 1.5 percent for 90 and over days. Foreigners entered throughimmigration posts, of which 62.8 percent was East Asia and Pacific Ocean regions citizenships;32.8 percent was European citizenships; 3.3 percent was American citizenships; 0.3 percentwas Middle East regions and 0.8 percent was South Asian citizenships and African citizenships. In 2007, foreigners entered through immigration posts, of which 46.7 percent Chinese;21.9 percent Russian; 9.7 percent Korean; 3.8 percent Japanese; 2.7 percent American and15.2 percent for other countries of inbound passengers. In 2007, 451.8 thousand tourists entered. It increased by 17.0 percent or 65.8 thous.person from 2006. Foreigners entered through immigration posts, of which 63.0 percent wasEast Asia and Pacific Ocean regions citizenships; 31.6 percent was European citizenships; 3.5percent was American citizenships; 1.9 percent was Middle East regions, South Asiancitizenships and African citizenships. In 2007, inbound passengers were entered through immigration posts, of which 50.3percent by Zamiin-Uud; 16.3 percent by Buyant-Ukhaa; 9.0 percent by Altanbulag; 2.3 percentby Shivee-khuren and 19.4 percent by others. Outbound Mongolian 990.6 thousand passengers traveled through immigration posts,of which 89.2 percent for private purpose. While the majority 93.1 percent of outboundpassengers traveled to China, Russia and Korea. The majority of outbound Mongolian passengers and inbound foreign passengerstraveled until 30 days. In tourism sector, the total number of active enterprises was 403 from business registerin the end of 2007 and it was decreased by 15 enterprises or 3.6 percent compared with 2006.60
 • 58. Overview The end of 2007, the total number of employees of tourism sector was 1.9 thousandpeople and it was increased by 3.8 percent or 68 people compared with 2006. Household income, expenditure and living standards As results of the Household Socio-Economic sample survey, monthly average incomeper household has increased by 31.7 percent compared with 2006, including, average incomeof wages and salaries increased compared with 2006 and 2005 by 38.7 and 57.6 percentrespectively at the national level and income of pensions and allowances increased by 76.2percent in 2007 compared with 2006 and by 2.3 times compared with 2005 on average. As real increase adjusted by inflation, income of wages and salaries increased by 20.5percent in 2007 compared to 2006 and 36.9 percent compared with 2005, and income of pensionsand allowances have increased by 53.1 percent in 2007 compared to 2006 and it increasedalmost 2 times compared with 2005. The household monetary income has increased by 65.9percent in 2007 compared with 2004, in terms of salary and wages increased by 92.2 percent,pensions and allowances by 2.6 times, household business income by 24.3 percent and otherincomes increased by 35.6 percent respectively. The incomes of pensions and allowances and goods, which consumed free of chargefrom others increased by 76.2-90.0 percent respectively in 2007 compared with 2006 and ithas affected to decrease share of food items consumed from the own farm by 5.0 points at thesame time. The monthly average monetary expenditure per household increased by 33.0 percentin 2007 compared with 2006, in terms of the food expenditure has increased by 33.5 and 55.9percent in 2007 compared with 2006 and 2005 respectively, and nonfood expenditure hasincreased by 34.8 percent in 2007 compared to 2006 and by 57.8 percent compared with 2005at national level. As seen the household consumption, during years of 2004-2007, the share ofmonetary expenditure to total reached 77.1-91.6 percent and it resulted to decrease amount offood items, which used from the own farm and received free from the others. As estimation of poverty indicators based on results of HIES 2006, the poverty headcountdecreased 3.9 points, poverty gap has decreased by 0.9 points and poverty severity decreasedby 0.2 points compared with years of 2002-2003 and it shows a positive trend on povertyreduction. Education According to the result of 2000 Population and Housing Census, the literacy rate ofpopulation above fifteen years old and above was 97.6 percent. The number of students and pupils in all types of educational institutions has reached(excluded pupils studying in pre- primary schools) at 733.2 thousands and increased by 3.2percent, comparing with 2004-2005 school years. At the beginning of academic year of 2007-2008, the number of pupils in generaleducational school reached (excluded students studying abroad and pupils studying in schoolswith evening classes) at 537.5 thousands. In the academic year of 2007-2008, total number of students studied in evening classesreached at 3.9 thousand students and it has decreased by 8.2 thousands or by 67.8 percentcomparing with the academic year of 2004-2005. The total number of students studying in universities, higher educational institutions,colleges, technical and vocational schools is increasing year by years and this number hasreached at 180.2 thousands in 2007-2008 academic years. Out of those, 69.9 percent students’studied in public educational institutions, 30.1 percent students’ studied in private educationalinstitutions. 61
 • 59. Overview Number of students graduating all educational institutions has a tendency to be increased.Particularly, in the academic year of 2006-2007, the number of graduating students was 132.8thousands, comparing to the academic year of 2005-2006, it has increased by 1.7 thousandsof students and comparing to the academic year of 2004-2005, this number has increased by4.7 thousands of students. In the academic year of 2007-2008, the number of drop-out school of pupils under 7-15age was 8.8 thousands. In the academic year of 2007- 2008, this number has reached at 1.6percent, which shows decline by 0.6 points. In the academic year of 2007-2008, totally 60.0 thousands of pupils were entered in thefirst grades, it has increased by 7.0 percent comparing to the academic year of 2006-2007.This increase is mainly related to the attendance of 7 year old children for the 1st grade whichhas been started recently, in accordance with new general education system that consists of11 years. . In the academic year of 2007-2008, the pupil-teacher ratio in general educational schoolswas 23.7, it was 24.6 in the academic year of 2005-2006 and this number reached at 26.0points in the year of 2004-2005. However, this indicator has decreased in the academic year of2007-2008 and reached at 22.5, which has shown decrease in 1.2 points. The number ofsecondary school teachers is increasing as well. In the academic year of 2007-2008, this numberhas reached at 23.8 thousands of teachers, which is increased by 1.0 thousands of teachers orby 4.4 percent comparing to the academic year of 2004-2005. The number of university graduating students has been increasing year by year. In2006-2007 academic years, totally 25.9 thousand students graduated, out of this, 28.7 percentof graduates has finished their study in the commercial and business administration field, 12.6percent graduates were finished educational study and teacher training field, and 10.6percentages was graduated engineering field and 6.2 percentages was graduated in law field . In the academic year of 2007-2008, totally 105.5 thousands of children were entered inthe kindergartens and it has increased by 6.5 percent from 2006-2007, and increased by 22.5percent from 2004-2005. Science, culture and art The number of employees scientific institutions reached to 3.5 thousand in 2007 andincreased by 2.1 percent compared with 2006. The 68.8 percent of total employees are full-time employees. The average number of employees per scientific institution was 58 in 2004, 56in 2005, and 57 in 2006 and reached to 59 in 2007 respectively. The total expenditure of the Science field was 10.1 bln.togrogs in 2007, it shows anincrease of 31.4 percent compared to the 2006. As seen the expenditure composition, 17.9 percent of total science expenditure allocatedfor technical field, 29.6 percent allocated to natural field, 10.8 percent for agriculture, 6.9 percentfor medical, 15.0 percent for social science and humanitarian sectors, and 19.8 percent wasspent on universities in 2007. The total number of research works, which funded by the state budget was 374 in 2007,it shows an increase of 9.0 percent compared to 2006 in terms of theory-based tests increasedby 15.8 percent, baseline study work for science and technology increased by 5.1 percent andnumber of science and technological projects increased by 0.8 percent respectively. The expenditure has spent for research works, which funded by the state budget reached7030.0 mln.togrogs in 2007, which is increased by 24.1 percent compared with 2006. Out ofthis, 3.7 percent has spent for baseline work of science and technology, 47.2 percent for projectof science and technology and 49.1 percent spent for theory-based test.62
 • 60. Overview There is an increasing trend in total number of public libraries and its readers. Forinstance, as end of 2004, the 278 public libraries were served for 223.3 thousand permanentreaders and 342 public libraries have serving for 336.5 thousand readers at the end of 2007. As end of 2007, performances of professional art organizations were 3.5 thousandsand spectators are 1508.7 thousand people, and performances decreased by 28.6 percentand spectators increased by 18.0 percent compared with 2006. Number of exhibits was 216.9 thousands and spectators reached 453.0 thousand in2007 and exhibits and spectators increased by 4.3 percent and 9.9 percent compared with2006 respectively. Monasteries and temples In Mongolia thanks to democratic revolution in the country’s society in 1990 and approvalof freedom of citizens’ worshipping and praying by /new Constitution in 1992/, new monasteriesand temples were started to be built again. First of all, Buddhist monasteries and temples werebeing built in large numbers and it was followed by increased number of establishment ofChirists and other religious sects have been built in urban areas. Number of temples andmonasteries was totaled 249 in 2007, compared with the 2004 increasing by 10.7 percent, in2005 increasing by 3.8 percent, increasing by 1.6 percent from previous year. By 2007, 55.4percent of the total monasteries were accounted for Buddhist while 35.7 percent Christs, 8.0Musilms and 0.8 other religious sect temples, respectively. Of total of 4.0 thousand people working in religious organizations by 2007, 1.5 thousandwere monks, regularly participating in religious reading. When the number of monks is consideredby territorial regions, there were working 149 or 10.1 percent in Western, 472 or 31.9 percent inKhangai, 267 or 18.0 percent in Central, 132 or 8.9 percent in Eastern regions and 461 or 31.1percent in the Capital city. Number of students studying in religious school and datsans decreasedby 35.2 percent to 2.2 thousand from 2006 and number of apprentices who studies at homechildren religious conceptions increased by 47.6 percent to 5.4 thousand. Public Health As of 2007, totally 35.2 thousands of employees are engaged in health sector, out ofthis, 7.3 thousands are senior physicians, 8.6 thousands are nurses, 0.8 thousands arepharmacists, 15.1 thousands are mid level specialists of hospital, 11.9 thousands are physiciansand other employees. Number of physicians dealing with health sector management hasincreased, surgeons and traumotologists, obstetricians, gynecologists, oncologists,ophthalmologists, otolaryngologists, X-ray diagnostic, neurologists, dentist and stamatologists,pathoanatolmists and traditional medicine has increased comparing to 2006, while the numberof internists, pediatricians, infectious disease&venerologist&extremely contagious diseases,dermatologists& venerologist, physiotherapist, anesthesiologist, family doctor, specialists forlaboratory analysis and hygienists tends to be decreased. Number of senior physicians hasincreased by 11.3 percent in 2004, by 8.1 percent in 2005, 3.6 percent in 2006 increased in2007 respectively. Accordingly, there are 1.2 nurses per senior physicians. In 2007, the number of mid level specialists of hospital physicians increased by 5.2percent comparing to 2004, by 4.8 percent to 2005, by 1.7percent to 2006, respectively. In2007, there were 353 people per senior physician, 300 people per nurses by 2007. The numberof hospital bed was calculated as 18.0 thousand and it has decreased by 2.0 percent comparingto 2004, by 1.5 percent comparing to 2005, by 1.8 percent comparing to 2006, respectively.Also average length of stay in hospital has reached at 8.7 and has been decreased by 1.0 pointcomparing to 2004, by 0.8 pointt comparing to 2005, by 0.3 point in 2006. 63
 • 61. Overview Out of inpatient morbidity per 10000 population, by leading causes, there were (340.9)diseases of the genitourinary system, pregnancy, childbirth and the puerperium (334.1), diseasesof the respiratory system (328.3), diseases of the digestive system (349.2), diseases of thecirculatory system (318.5). A leading diseases caused to death, were diseases of the circulatorysystem (21.9), neoplasms (12.2), injury, poisoning and certain other consequences of externalcauses (11.7), diseases of the digestive system (5.5), diseases of the respiratory (2.3). Incidenceof malignant neoplasms, deaths per 10 000 population by leading of type malignant neoplasmswere liver (4.5), cervix uteri (0.4), stomach (1.8), lung (1.1), oesophagus (1.0). In 2007, all cases of infectious disease had been registered by 29 different types andthe number of patients being sick by communicative disease had reached at 41.1 thousands.However, this number has increased by 31.2 percent comparing to 2004, by 27.1 percent to2005, by 13.4 percent to 2006. Out of total number of infectious diseases, viral hepatitis hadincreased by 24.4 percent, gonococcal infection by 11.1 percent, tuberculosis by 10.6 percent,trichomoniasis by 10.6 percent, syphilis by 8.0 percent, shigellosis by 5.8 percent and varicellaby 4.9 percent. According to periodization, the increased number of infectious diseases wasmainly related to the high number of incidences of the measles, varicella, viral hepatitis andshigellosis; especially in kindergarten and schools. In 2007, the number of infectious viral hepatitis A was 8.0 percent in total number ofinfectious viral hepatitis. According to the consideration of the professional organizations, inlast year the increased number of infection disease has affected by the migration which has anegative impact on health condition of residents due to high density of population. Within the framework of implementation of “Healthy Mongolian” programme, in order toidentify infectious diseases such as hypertensive, diabetes mellitus, tuberculosis, cervix uteriand breast neoplasm, totally 20192 persons are covered in the check-up service, out of this,5206 persons in Bayan-Ulgii aimag, 2502 persons in Dundgovi aimag, 3112 persons inSukhbaatar aimag, 5408 persons in Uvs aimag, 3964 persons are covered in Ulaanbaatar city.As a result of check up service, 2488 persons in Bayan-Ulgii aimag, 409 persons in Dundgoviaimag, 1647 in Sukhbaatar aimag, 2162 in Uvs aimag, Ulaanbaatar city 169 and totally 6875number of infectious disease case has been identified. According to the preliminary data of 2007, the total expense of health sector has beenreached at 144.4 million tugrugs, comparing to 2004 it has increased by two times, by 1.8times comparing to 2005 and increased by 40.0 percent comparing to 2006. In 2007, share of health sector expense in the central government budget has reachedat 7.3 percent but comparing to 2004, it shows decline by 2.4 points, 3.2 point comparing to2005 and 1.1 point comparing to 2006. Social insurance, welfare Total income of social welfare reached at 117.8 bln.tugrugs in 2007 and increased by57.3 percent compared to 2006. Total social expenditure reached at 115.3 bln.tugrugs in 2007 and increased by 39.9bln.tugrugs or by 52.3 percent comparing to the year of 2006. Compared with previous year,the share of pension in total social insurance expenditure has decreased, whereas the share ofallowance in total expenditure has increased. Number of people received social welfare services reached at 1176.6 thousands in2007 and increased by 12.3 percent comparing to the year of 2006. Within the framework of “Child money” programme which is being implemented by theGovernment in 2007, the number of children received child money was 948.7 thousands andincreased by 8.7 percent or by 76.3 thousands of children, total money allocated to the children64
 • 62. Overviewreached at 33.2 bln.tugrugs, which increased by 26.6 percent, or by 6.9 bln.tugrugs comparedwith 2005. Since 1 January 2006, According to “New child” government programme every newborn child received 100.0 thousand tugrugs as allowance. For this programme the governmentspent 5.8 bln.tugrugs for 57.7 thousands new born children. It was increased by 40.3 percentor by 16.6 thousands of children comparing to the year of 2006. The allowance for “New family”as 500.0 thousands of tugrugs allocated to 59.4 thousands of new couples. For this programmethe Govermment has spent 29.7 thousand tugrugs. In 2007-2008 academic years, the government has spent 9.3 bln tugrugs spent for185.9 thousand pupils within the framework of the School Feeding Programme. Number of pensioners increased by 0.7 percent or by 2.1 thousand compared with2006 and reached at 292.6 thousands in 2007. In 2007, out of total pension, 72.4 percent hasdistributed to the elders, 12.4 percent for disabled people, 9.1 percent for people who lostfoster, and 5.7 percent were pension for military. Among all pensioners the percent of elderpensioners has a tendency to be increased, however, the percent of pensioners who lost fosterhas the tendency to be decreased. In particular, in 2004 the share of elders pensioners wasincreased to 69.1percent, but increased to 72.4 percent in 2007 and the share of pensionerswith lost fosters pension stood at 9.1 percent in 2007 while it was 11.4 percent in 2004. Total income of social insurance fund reached at 326.6 bln.tugrugs in 2007 and increasedby 2.1 times compared with 2004. Child development survey (MICS) Survey result shows that the nutritional status of children under age of five has significantlyimproved in the last five years. The proportion of children underweight is as less as twice in2005 compared with 2000. Five years ago one in eight children under age five (12.7 percent)was underweight. As of 2005, this is true for one in sixteen children under age five (6.3 percent).The percentage of children moderately stunted fell from 25 percent in 2000 to 21 percent in2005. The percentage of children moderately wasted is reduced from 5.5 percent to 2.2 percent. In 2000 the percentage of children of 6-59 months who had vitamin A supplement was32 and in 2005 the percentage doubled to reach 65 percent. Among mothers who gave birth inthe two years preceding the survey 13 percent received a high dose vitamin A supplementwithin eight weeks of births in 2000, whereas this indicator accounted for 56 percent in 2005. Overall, 45 percent of the total households used iodized salt for cooking as of 2000while this percentage increased up to 83 percent as of 2005. By location of households, 97percent of Ulaanbaatar households were found to be using iodized salt as compared to 70percent in rural areas. According to result of last survey, 88 percent of interviewed women had heard of AIDSand 56 percent of these women knew of all three of the main ways of preventing HIV transmission.The percentage of women who know about two ways of HIV prevention is 66 percent and thepercentage of women who reject the three common misconceptions is 38 percent. Overall, thepercentage of women who have a comprehensive knowledge of HIV/AIDS transmission is 31percent. Overall, 79 percent of interviewed women know about mother to child transmission ofHIV. Out of the women interviewed, 57 percent of women know where to be tested, while 15percent have actually been tested. 62 percent of women, who gave birth in last 2 years precedingthe survey, had been provided with information on HIV/AIDS prevention during their antenatalcare and 37 percent of them had been tested. 65
 • 63. Overview Crime As of the end of 2007, the total number of crime committed reached 21.3 thous and itincreased by 16.5 percent compared with 2006. By regions, 8.5 percent of total committedoffences were recorded in West region, 13.0 percent for Khangai region, 18.0 percent Centralregion, 9.4 percent for East region and 49.4 percent recorded in Ulaanbaatar city respectively. As disaggregated by types of offences, crime against human life and health (or physicalwell-being) shares 27.5 percent, crime against ownership right was 51.1 percent, 8.4 percentwere crimes against social safety, 6.3 percent were crimes against traffic safety and use, and6.7 percents shared other crimes among the total committed offences. Number of rape crimewas 355 and increased by 13.1 percent compared with 2006, and crime on negligent murderwas 14 in 2007 which decreased by 6.7 percent compared with 2006. In 2007, 5.8 thousand crimes against human life and health were committed, and itshows an increase of 10.7 percent compared with previous year. There were recorded number of cases of severe and mild injures by offenders under theinfluence of alcohol were main reason of increment of offences against the freedom and healthof individuals, and crime against population health in 2007. Crime under the influence of alcoholreached 4.8 thousand in 2007 and increased by 21.9 percent comparing with 2006. Crime against safety and its utilization regulation of transportation consists of trafficaccident and offences related to leave the scene of the crime and such crime decreased by 219cases or 9.1 percent. Crime on theft cattle reached 1.9 thousand in 2007, which is decreasedby 13.7 percent compared to 2006. The crime on theft of cattle (1.9 thous) decreased by 13.7 percent in 2007 comparedwith 2006. In 2007, crime against child, family and social fabric (384) increased by 12.0 percentcompared with 2006. 92.4 percent of such kind of offences was rape crimes and it shows anincrease of 0.9 points. The 45.9 percent of rape crime was committed in Ulaanbaatar. The theft of property shares 73.0 percent, fraud is 7.5 percent, robber shares 6.0 percent,mugging is 6.5 percent and forgery shares 3.3 percent among the crime against ownershipright. However, 97.0 percent of crime against social safety was indecent assault and indecentassault were increased by 3.4-42.9 percent in Bayankhongor, Tov, Arkhangai, Darkhan-Uul,Ulaanbaatar, Govisumber, Dornod, , Govi-Altai, Omnogovi, Selenge, Khovd and Dundgoviaimags, and such crime increased by 2.1-2.7 times in Bayan-Olgii and Sukhbaatar aimagscompared with previous year. As end of the 2007, 8.5 thousand persons were sentenced, out of them 8.4 percentwere females and 11.4 percent are children aged below 16. The 4.8 percent of total sentencedchildren were girls. The 1.6 thousands of people died due to crime, 74.2 percent or 12 thousand people outof them were occurred due to crime against human life and 21.5 percent died due to crimeagainst traffic thousand people safety and 4.3 percent were occurred by other crime cases in2007. The crime caused damages were 29.5 bln.togrogs, 53.6 percent or 15.8 bln.togrogs outof total are damages of individual property, namely, 400 mln.togrogs of damages caused bySavings and Loan Corporative and 3.1 bln.togrogs of damages of individuals caused by livestocktheft. The 13.6 percent of total damages was restituted. Environment During recent years, several disasters such as droughts, frosts, heavy snow falls, duststorms, inundations, fires and also damage caused by pests like rodents, have taken place in66
 • 64. OverviewMongolia and have caused severe damage to population, economy and the environment, as awhole. Furthermore, the population growth in some places, the increased use of natural resourcesand the shortage of precipitation have continuously intensified the desertification process. By 2007, in total, 74.8 per cent is occupied by agricultural area, 15.8 percent by statespecial use land, 9.1 per cent by forest resources land, 0.4 percent by water resources land,0.3 per cent by cities, villages and other settlements land, and 0.2 per cent of land is covered bytransportation and networks respectively. In 2007, there were 216 forest fires in total, out of these, 18 were in the West region, 50in the Khangai region, 60 in the Central region, 41 in the East region and 47 in the Ulaanbaatarcity. By preliminary result of 2007, expenses for protection and rehabilitation of naturalresources amounted to 4591.5 mln.tug and increased by 2.0 times compared with 2004 andincreased by 75.3 percent compared with 2006. 20.5 percent of total expeses was allocated toprotection of nature, to protection of special protected areas – 23.4 percent, to reforestationand forestry activities -18.8 percent to environment protection agency and environmentalprotectors – 22.9 percent and to environment protection fund 14.4 percent respectively. Land degradation were occured in 13 082.2 thousands of hectare in 2004, while thisnumber was decreased as 11078.9 thousands of hectare in 2006. However, in 2007, thisamouont has reached at 14 076.6 thous.hectares, out of these, 350.1 thous.hectares werecultivated areas, 12305.4 thous.hectares were pasture and other grassy land, 17.4thous.hectares were sities, villages and other settlements, 1356.9 thous.hectares were forestresources land, 3.6 thous.hectares were water resources land, 43.2 thous.hectares were diggedand damaged land. In 2007, totally 3072 disasters have occurred. As a result, it caused to the damage of200.6 billion togrogs, caused to the 219 deaths, 1431 dwellings and 1335.2 thousands of hectareland covered by forest have burnt and caused to the lose of 10.8 thousands of livestock. Productivity Productivity is the measurement of efficiency of production or determines amount ofproduced goods and services per unit of input. Productivity is divided in 3 categories namely total productivity, total factor productivityand partial productivity. Partial productivity is an estimate of each kind of expenditure such as labor, capital, rawmaterials, and electricity productivity. Total productivity shows the cost of products and services created from each togrog ofexpenditure spent on production process. Total productivity was 0.78 togrogs at the nationallevel in 2007, and decreased by 0.05 togrogs compared with previous year. Regarding the sectors, total productivity was 1.60-2.39 togrogs for mining and quarrying,agriculture, hunting and forestry and wholesale and retail trade, repair of motor vehicle,motorcycle and personal and household goods were relatively high compared with other sectors. In the sectors level, total productivity has been in same level, in 2006 and 2007. Butcompared with level of 2004, there is high increase on mining and quarrying sector. Total factor productivity, which determines efficiency of the labour and capital used inproduction process, was 3.53 togrogs, compared with 2006 decreased by 0.17 togrogs.Regarding the sectors, in agriculture, wholesale and retail trade, repair of motor vehicle,motorcycle and personal and household goods sectors which wage and capital usage costsare relatively less than other sectors, total factor productivity is high compared with other sectors. In 2007, capital productivity, raw materials productivity, electricity productivity and labourproductivity were 15.38, 4.62, 32.99 togrogs and 3261.1 thousand togrogs respectively. 67
 • 65. Overview Compared with the 2006 capital productivity, raw materials productivity and electricityproductivity were same level. And labour productivity (constant 2005 prices) increased by 6.9percent. Business Register By the end of 2007 business register captured 55.9 thousand establishment of which32.1 thousand establishment or 57.4% were operating on the active basis. Of all these active enterprises, establishments with 1-9 employees makes up 80.1percent, those with 10-19 employees does 8.8 percent, those with 20-49 employees does 7.3percent, and those with 50 and over employees 3.8 percent. The number of establishments with 1-9 employees and establishments with more than50 employees has increased by 0.6 points and 2.6 points. But number of establishments with10-19 employees and 20-49 employees, which decreased by 14.8 points and 5.5 pointscompared with 2004. The enterprises in real estate, renting and other activities of business was increased by22.1 percent, enterprises in contraction by 19.3 percent, transport, storage and communicationsenterprises by 18.4 percent, hotels and restaurants by 15.4 percent and mining and quarryingby 14.0 percent, the last four years average growth. In Compared with previons year, the number of establishments in real estate, rentingand business activities industries by 15.8 percent, up 0.4 thousand, and number of those inconstruction industry by 16.4 percent, up 0.2 thousand, respectively. In total 7.0 thousand legal units were registered in business register in 2007. Amongwhich 5.5 thousand or 77.8 percent of total were located in UB and 0.7 thousand or 10.2 percentin Darkhan-Uul, Selenge, Omnogovi, KHovd, Orkhon aimags. Human development index (HDI) Mongolia’s Human devlopment index (HDI) is now at its highest level ever, and hasincreased in every region of the country. Mongolia is placing among the group of countries withmedium human devlopment indicators. Mongolia’s relatively low global ranking in HDI is primarilydue to its low per capita GDP. In 2004-2007, causes of decrease for HDI /0.029/ is decrase of life expectancy 2.2 year,combined primary, secondary and tertiary gross enrolment ratio 2.9 percent and GDP per capita(PPP US$) 585.1. While HDI measures progress in human development of a population as a whole, twoseparate indices are used to measure more specifically the progress in reducing genderdiscrimination. One is the Gender development index (GDI), which measures developmentalong ther same three dimensions as the HDI but only for women, to allow comparisons withmen. The other is the Gender empowerment measure (GEM), which measures women’s statusin society relative to men. Looking separately at the three components that together constitute the GDI one findsthat women are disadvantaged in some areas but not in others. Compared to male life expectancyof 63.41 years, female life expectancy in Mongolia was 70.47 years in 2007. The proportion ofthe children and youth aged 7-22 attending school was 76.8 percent for males compared to85.0 percent for females. The PPP-adjusted per capita incomes of men and women were 2979.2and 2328.2 respectively. Thus, while women generally have better social indicators, they lagbehind significantly in the economic sphere. The gender empowerment measure 0.420 indicates that women also lag behind in termsof participation in economic and political life and decision-making processes. While women’sparticipation in formal employment remains high, the proportion og women elected to the national68
 • 66. OverviewParliament dropped from 24.9 percent in 1990 to 11.8 percent in 2000 and just 6.6 percent in2004, a trend reflected at all levels of decision making. Indicators of millennium development goals For 33 indicators of MDGs, there is a possibility to reach the targets in 2015, espeicallyachieve universal primary education, promote gender equality, reduce child mortality, ensureenvironmental sustainability. Difficult to reach targets are eradicate extreme poverty, combat HIV/AIDS, malaria andother diseases. As results of “Household income and expenditure survey”, 32.2 percent of total populationis poor. The urban poverty is less than rural area and poverty headcount is 27.9 percent inurban and 37.0 percent in rural areas. NSO conducted “Child development - 2005/2006” survey with technical and financialassistance of UNICEF. As results of this survey, 6.3 percent of total children below 5 years ofage are under weight and it is decreasing by 2 times from the previous 2000 survey results. As results of the survey, 5.6 percent of urban children below 5 years of age are underweighted and 7.0 percent of rural children below 5 years of age are under weighted. It showsthat case of underweight is relatively higher in rural areas than the urban. Net proportion of primary enrolment rate had plummeted. In 2000, enrolment rate was95.0%, 90.2 % in 2004 and 92.7 % in 2007, the rate of decrease is 2.5 percent from 2004. Ratio of girls to boys in primary, secondary and tertiary education was 1.1 in1990-1991, was 1.2-1.3 in 1992-2002, and stabilized as 1.1 since 2003. The proportion of women in wage employment in the non-agricultural sector is close tothe proportion of male. While women are better educated than men are, they are still under-represented inmanagement and decision - making position. However, in the national parliament womencomprised 3.9 per cent of total legislators in 1992, 9.2 per cent in 1996, 11.8 percent in 2000,6.6 percent in 2004 showing some deterioration. Under-five mortality rate has been reduced rapidly in Mongolia over past decade. Recently, Mongolia already achieved to target of MDG as reduce by two-thirds, between1990 and 2015, the under-five mortality rate. It is essential to keep this trend in the future.The maternal mortality close correlates to the reproductive health issues. As well, maternalmortality relates to mother’s age, birth interval, and education and health care services. Thematernal mortality ratio per 100000 live births was 259 in 1993 and it was highest indicatorduring the past period. In 2007, 88 at national level. For West Coast of the Pacific Region of WHO, Mongolia includes in high ranked fivecountries of TB cases. The cases of TB has shown increasing trend in last years, prevalencerate of TB was 179 per 100000 populations in 2004, and it decreased to 167 in 2007. Today special protected areas cover territory of 13.4 percent of total land area ofMongolia. By 2015, about 30 percent of all territory of the country will protect by state and localauthorities. In our country case, over 90 percent of all territory is dry, semi-dry, dryish and dampless areas. Forest area covers 7.7 percent of all territory of the country. Today the adoption of new technologies in the communication sector has been extremelyrapid. Telephone lines per 1000 population reached 57 in 2007 and cellular subscribers per1000 population reached 447. It means one of the every two persons uses cellular phone.Number of cellular phone users increased by 405.0 thousand persons in the last year only. 69
 • 67. ¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ MAIN INDICATORS ¯ç¿¿ëýëò Indicators 2004 2005 2006 2007Ñóóðèí õ¿í àì, îíû ýöýñò, ìÿí.õ¿í Resident population, at the end of 2 533.1 2 562.4 2 594.8 2 635.2 the year, thous.personsÝäèéí çàñãèéí Economically activeèäýâõèòýé õ¿í, ìÿí.õ¿í population, thous.persons 986.1 1 001.2 1 042.8 1 054.0¿¿íýýñ: Àæèëëàã÷èä of which: Employees 950.5 968.3 1 009.9 1 024.1Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí Number of registeredòîî, ìÿí.õ¿í unemployed, thous.persons 35.6 32.9 32.9 29.9Àæ ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé Gross industrial output,¿éëäâýðëýë, 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ at 2005 constant prices,¿íýýð, òýðáóì òºãðºã bln.tog 1 537.8 1 465.5 1 598.9 1 753.5¯¿íýýñ: of which: -Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð -Mining and quarrying 927.4 978.3 1 033.2 1 034.2 -Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð -Manufacturing 431.1 300.3 374.1 520.7 -Öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷, -Electricity, thermal energy and óñàí õàíãàìæ water supply 179.2 186.9 191.6 198.5ÄÍÁ, îíû ¿íýýð, òýðáóì òºã GDP, at current prices, bln.tog 2 152.1 2 779.6 3 715.0 4 557.5 *ÄÍÁ, 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ GDP, at 2005 constant¿íýýð, òýðáóì òºã prices, bln.tog 2 591.6 2 779.6 3 017.4 3 316.5 *Õºðºí㺠îðóóëàëò,îíû ¿íýýð, Investment, at the end of the year, 588.3 716.3 881.4 1 157.1 *òýðáóì òºã bln.togÃàäààä õóäàëäàà, ñàÿ àì.äîëëàð Foreign trade, mln.USD - Ýêñïîðò - Exports 869.7 1 064.9 1 542.8 1 949.2 - Èìïîðò - Imports 1 021.1 1 184.3 1 485.6 2 170.1Ãàäààä õóäàëäààíû òýíöýë, Foreign trade balance, ñàÿ àì.äîëëàð mln.USD - 151.4 - 119.4 57.2 - 220.9Óëñûí íýãäñýí òºñºâ, îíû General Government budget,¿íýýð, òýðáóì òºã at current prices, bln.tog - Îðëîãî - Revenue 713.1 837.9 1 360.4 1 851.2 * - Çàðëàãà - Expenditure 752.5 764.6 1 237.0 1 749.2 *Òºñâèéí íèéò òýíöýë, òýðáóì òºãðºã Budget overall balance, bln.tog - 39.4 73.3 123.4 102.0 *Íèéò îðëîãûí ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâü Share of Revenue to GDP 33.1 30.1 36.6 40.6 *Íèéò çàðëàãûí ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâü Share of Expenditure to GDP 35.0 27.5 33.3 38.4 *Òºñâèéí íèéò òýíöëèéí Budget overall balance to GDP - 1.8 2.6 3.3 2.2 * ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâüÒàòâàðûí à÷ààëàë Tax burden 27.1 24.9 30.4 32.9 *Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñèéí Annual changes of consumer priceæèëèéí ººð÷ëºëò, õóâèàð index, percent 11.0 9.5 6.0 15.1Âàëþòûí æèëèéí äóíäàæ õàíø, Annual average exchange rate,1 àì.äîëëàð=òºã 1 USD = togrog 1 185.2 1 205.3 1 179.6 1 170.4Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note : * Preliminary estimates70
 • 68. SECTION 1. ADMINISTRATIVE UNITS AND TERRITORY ÇÀÑÀÃ, ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÍÝÃÆ, ÍÓÒÀà ÄÝÂÑÃÝÐ Ìîíãîë Óëñ íóòàã äýâñãýð çàñàã çàõèðãààíû õóâüä 21 àéìàã, íèéñëýëä; àéìàã íüñóìäàä, ñóì íü áàãò, íèéñëýë íü ä¿¿ðýãò, ä¿¿ðýã íü õîðîîäîä õóâààãäàíà. Çàñàã çàõèðãàà, íóòàã äýâñãýðèéí íýãæèéí óäèðäëàãûí òîãòîëöîî íü àéìàã, íèéñëýë,ñóì, ä¿¿ðãèéí èðãýäèéí Һ뺺ëºã÷äèéí Õóðàë, áàã, õîðîîíû èðãýäèéí íèéòèéí õóðàë,òóõàéí Õóðëûí õóðàëäààíû ÷ºëººò öàãò ò¿¿íèé Òýðã¿¿ëýã÷èä, àéìàã, íèéñëýë, ñóì, ä¿¿ðýã,áàã, õîðîîíû Çàñàã äàðãààñ á¿ðýëäýíý. Íóòãèéí ººðºº óäèðäàõ ¸ñûã òºðèéí óäèðäëàãàòàé õîñëóóëàõ ¿íäñýí äýýð íóòàãäýâñãýðèéíõýý ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí àìüäðàëûí àñóóäëûã áèå äààí çîõèîí áàéãóóëæ¿éë àæèëëàãààíäàà àðä÷èëñàí øóäàðãà ¸ñ, ýðõ ÷ºëºº, òýãø áàéäàë, ¿íäýñíèé ýâ íýãäëèéãõàíãàõ, õóóëü äýýäëýõ ¿íäñýí çàð÷ìûã çàñàã çàõèðãàà, íóòàã äýâñãýðèéí íýãæèéí óäèðäëàãàáàðèìòëàíà. Ìîíãîë Óëñûí íóòàã äýâñãýð Àçè òèâèéí òºâä, õîéò ºðãºðãèéí 41î 35" – 52î 06",ç¿¿í óðòðàãèéí 87î 47" – 119î 57"-èéí õîîðîíä áàéðëàæ, õîéò òàëààðàà Îðîñûí ÕîëáîîíûÓëñòàé 3485 êì, ºìíº òàëààðàà ÁÍÕÀÓ-òàé 4676.9 êì òóñ òóñ õèëëýñýí, 1564.1 ìÿí. êâ.êìãàçàð íóòàãòàé. Íóòãèéí áàðóóíààñ ç¿¿í öýã õ¿ðòýë 2392 êì, õîéíîîñ ºìíº öýã õ¿ðòýë1259 êì áîëíî. Ìîíãîë Óëñûí íóòàã äýâñãýð íü äàëàéí ò¿âøíººñ äýýø äóíäæààð 1580 ì ºðãºãäñºí,õàìãèéí ºíäºð öýã íü 4374 ì Õ¿éòýí óóë, õàìãèéí íàì öýã íü 532 ì Õºõ íóóðûí õîòãîðáîëíî. Íèéñëýë Óëààíáààòàð õîò äàëàéí ò¿âøíýýñ äýýø 1350 ì-ò îðøäîã. Ìîíãîë Óëñûííóòàã äýâñãýð òîìîîõîí óóë, íóðóóä, òîëãîä, òàë, õºíäèé, ãîâèéí ¿çýñãýëýíò ãàçðààñá¿ðääýã. Ìîíãîë Óëñ íóòàã äýâñãýðèéí õýìæýýãýýðýý äýëõèéä 17 äóãààð áàéðàíä îðäîã. ̺í îëîí ãîë ìºðºí, íóóðóóäòàé. Õºâñãºë íóóð öýíãýã òóíãàëàãààðàà äýëõèéäòýðã¿¿ëäýã, 262.4 ì ã¿í áºãººä äýëõèéä ã¿íýýðýý Îðîñûí õîëáîîíû óëñûí íóòàãò áàéðëàäàãÁàéãàëü íóóðûí äàðàà õî¸ðäóãààðò îðäîã. Ìîíãîë îðîí äºðâºí óëèðàë ýýëæèëñýí ýõ ãàçðûí ýðñ òýñ óóð àìüñãàëòàé. Õàìãèéíèõ ñàëõè øóóðãàòàé ¿å äºðºâ, òàâ äóãààð ñàðä òîõèîäîã. Íýãä¿ãýýð ñàðä õàìãèéí èõ õ¿éòýí,õàðèí äîëîîäóãààð ñàðä õàìãèéí õàëóóí ¿å áîëäîã. 71
 • 69. Á¯ËÝà 1. ÇÀÑÀà ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÍÝÃÆ, ÍÓÒÀà ÄÝÂÑÃÝÐ ADMINISTRATIVE UNITS, TERRITORY Mongolia is divided administratively into 21 aimags (provinces) and the capital cityUlaanbaatar. Aimags are divided into soums which are further divided into bags. The capitalcity Ulaanbaatar is divided into districts which in their turn are divided into khoroos. The state and administration system is composed of Local Representatives Meeting inthe capital city, aimags, soums and districts and Citizens’ Meeting in the bags and khoroos.Based on principle of democracy, justice, equality and peace the administration organizes andmanages social and economic issues through combined state administration and self-governingrules in their respective territories. The territory of Mongolia is located in the central part of Asia between 41 î 35" – 52 î06" of altitude and 87 î 47" – 119 î 57" of longitude, neighboring with Russian Federationalong 3485 km in the north and with PRC along 4676.9 km in the south. Mongolia comprises1564.1 thous.square km of territory. It is 2392 km from west to eastern frontier and 1259 kmfrom north to southern frontier. Average altitude is 1 580 m above sea level. The highest point is the Huiten peak (4653m) in the west and the lowest is the Khokh Nuur lake depression in the east - a more 532 mabove sea-level. The capital city is 1350 m above sea level. Mongolia is the seventeenth thelargest country in the world by size of territory. There are many rivers and lakes in Mongolia. Hovsgol lake is 262.4 m deep hence 2ndranking after Baigal lake in the territory of Russian Federation. The climate of Mongolia is continental and there are 4 seasons. Strong storms blowduring the short spring (April to May). January is the coldest month when temperature drops tothe lowest point and July is the hottest month of the year.72
 • 70. SECTION 1. ADMINISTRATIVE UNITS AND TERRITORY1.1 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÇÀÑÀà ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÍÝÃÆ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2007 ADMINISTRATIVE UNITS, by regions, aimags and the Capital, in 2007 Õ¿í Ñóì, Áàã, Íóòàã àìûí ä¿¿ðãèéí õîðîîíû äýâñãýðèéí íÿãòøèë Àéìàã, Aimags and òîî òîî õýìæýý, (1 êâ.êì -ò íèéñëýë the Capital ìÿí.êì 2 íîãäîõ õ¿í) Number Number of soums of bags Territory Population and districts and thous. density khoroos km 2 people per sq.kmÁ¯ÃÄ TOTAL 340 1 670 * 1 564.1 1.68 Áàðóóí á¿ñ West regionÁ¿ãä Total 92 463 415.3 0.99 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 14 84 45.7 2.21 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 18 83 141.4 0.43 Çàâõàí Zavkhan 24 113 82.5 0.98 Óâñ Uvs 19 92 69.6 1.16 Õîâä Khovd 17 91 76.1 1.16 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÁ¿ãä Total 100 514 384.3 1.45 Àðõàíãàé Arkhangai 19 99 55.3 1.68 Áàÿíõîíãîð Bayankhongo 20 100 116.0 0.73 Áóëãàí Bulgan 16 72 48.7 1.24 Îðõîí Orkhon 2 19 0.8 100.11 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 19 103 62.9 1.84 Õºâñãºë Khovsgol 24 121 100.6 1.22 Òºâèéí á¿ñ Central regionÁ¿ãä Total 95 354 473.6 0.92 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 3 10 5.5 2.28 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 4 24 3.3 26.54 Äîðíîãîâü Dornogovi 14 57 109.5 0.51 Äóíäãîâü Dundgovi 15 64 74.7 0.65 ªìíºãîâü Omnogovi 15 53 165.4 0.28 Ñýëýíãý Selenge 17 49 41.2 2.44 Òºâ Tov 27 97 74.0 1.16 Ç¿¿í á¿ñ East regionÁ¿ãä Total 44 207 286.2 0.70 Äîðíîä Dornod 14 58 123.6 0.59 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 13 66 82.3 0.67 Õýíòèé Khentii 17 83 80.3 0.89 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓëààíáààòàð Ulaanbaatar 9 132 4.7 219.40Òàéëáàð: Áàã, õîðîîíû òîîíä 2007 îíû ººð÷ëºëò îðñîí.Note: Changes made in number of baghs and khoroos in 2007 73
 • 71. 1.2 ÕÎÒ ÕÎÎÐÎÍÄÛÍ ÇÀÌÛÍ ÓÐÒ, êì74 DISTANCE BETWEEN THE CITIES, km Óëààíáààòàð õîò Ulaanbaatar Öýöýðëýã Tsetserleg 477 ªëãèé Olgii 1 709 1 085 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 639 191 1 070 Áóëãàí Bulgan 336 282 1 367 473 Àëòàé Altai 1 037 589 672 398 871 Ñàéíøàíä Sainshand 450 927 2 159 853 776 1 286 ×îéáàëñàí Choibalsan 661 1 138 2 370 1 300 997 1 698 520 Ìàíäàëãîâü Mandalgovi 275 752 1 579 509 611 907 344 736 Óëèàñòàé Uliastai 1 023 546 725 470 828 195 1 423 1 684 979 Àðâàéõýýð Arvaikheer 431 255 1 278 208 364 606 645 1 092 301 678 Äàëàíçàäãàä Dalanzadgad 575 634 1 657 500 743 898 499 1 031 300 970 379 Áàðóóí-Óðò Baruun-Urt 565 1 042 2 274 1 204 901 1 602 334 193 664 1 588 996 839 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 321 617 1 702 808 335 1 358 771 982 596 1 163 752 896 886 Õîâä Khovd 1 487 1 039 222 848 1 321 450 1 937 2 148 1 357 503 1 056 1 348 2 052 1 808 ̺ðºí Moron 779 379 928 570 348 585 1 229 1 440 1 054 390 634 1 354 1 344 683 893 ªíäºðõààí Ondorkhaan 338 815 2 047 977 674 1 375 302 323 417 1 361 769 717 227 659 1 825 1 117 Á¯ËÝà 1. ÇÀÑÀà ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÍÝÃÆ, ÍÓÒÀà ÄÝÂÑÃÝÐ Çóóíìîä Zuunmod 43 520 1 752 682 379 1 080 430 704 232 1 066 474 717 566 407 1 530 822 313 Óëààíãîì Ulaangom 1 417 940 291 1 131 1 026 693 1 867 2 078 1 692 529 1 195 1 992 1 982 1 361 243 678 1 755 1 460 Äàðõàí Darkhan 223 519 1 604 862 240 1 260 673 884 498 1 065 654 798 788 98 1 710 588 561 266 1 266 Ýðäýíýò Erdenet 373 338 1 423 529 59 927 823 1 034 648 884 635 948 938 279 1 380 407 711 416 1 085 180 ×îéð Choir 223 700 1 766 696 559 1 094 226 439 187 1 246 664 480 477 544 1 710 1 002 235 204 1 640 446 596 Ulaanbaatar Tsetserleg Olgii Bayankhongor Bulgan Altai Sainshand Choibalsan Mandalgovi Uliastai Arvaikheer Dalanzadgad Baruun-Urt Sukhbaatar Khovd Moron Ondorkhaan Zuunmod Ulaangom Darkhan Erdenet Choir Àéìãèéí òºâ, íèéñëýë Aimags center and the Capital Óëààíáààòàð õîò Öýöýðëýã ªëãèé Áàÿíõîíãîð Áóëãàí Àëòàé Ñàéíøàíä ×îéáàëñàí Ìàíäàëãîâü Óëèàñòàé Àðâàéõýýð Äàëàíçàäãàä Áàðóóí-Óðò Ñ¿õáààòàð Õîâä ̺ðºí ªíäºðõààí Çóóíìîä Óëààíãîì Äàðõàí Ýðäýíýò ×îéð Ýõ ¿¿ñâýð: Ìîíãîë óëñûí àâòî çàìûí ñ¿ëæýýíèé àòëàñ, 2004 îí Source: Mongolian road network atlas, 2004
 • 72. SECTION 1. ADMINISTRATIVE UNITS AND TERRITORY1.3 ÒÎ Ì ÎÎ ÕÎÍ ÓÓËÑ M O UNTAINS Ãàçàð ç¿éí G eographical ª íäºð, ì ìóæ áà íýð region and nam e Height, mÌ îíãîë Àëòàéí íóðóó Range of Mongolian Altai Õ¿éòýí Khuiten 4 374 Öàìáàãàðàâ Tsam bagarav 4 195 ̺íõõàéðõàí M unkhkhairkhan 4 204 Ñóòàé Sutai 4 090 Õàðõèðàà Kharkhiraa 4 037 Ò¿ðãýí Tyrgen 3 965Ãîâü Àëòàéí íóðóó Range of Govi Altai Èõáîãä Ikhbogd 3 957 Àæ áîãä Ajbogd 3 802 Ãóðâàíñàéõàí G urvansaikhan 2 825Õýíòèéí íóðóó Range of Khentii Àñðàëòõàéðõàí Asraltkhairkhan 2 800 Áîãä õàí Bogd khan 2 256Õàíãàéí íóðóó Range of Khangai Îòãîíòýíãýð O tgontenger 4 021 Ñî¸íû íóðóó Range of Soyon ̺íõñàðüäàã M unkhsaridag 3 4911.4 ÒÎ Ì ÎÎ ÕÎÍ ÃÎ Ë RIVERS êì km Óðò, êì Íýð Nam e Length of trunk river, kmÎ ðõîí O rkhon 1 124Õýðëýí Kherlen 1 090Ñýëýíãý Selenge 1 024Çàâõàí Zavkhan 808Òóóë Tuul 704Õîâä Khovd 593Òýñ Tes 568Ýã Eg 475Èäýð Ider 452Å𺺠Yeroo 323Äýëãýð Delger 445Î íãè O ngi 435Î íîí O non 298Õàðàà Kharaa 2911.5 ÒÎ Ì ÎÎ ÕÎÍ ÍÓÓÐ LAKES 2 Òàëáàé, êì Íýð Nam e Area, km 2Óâñ Uvs 3 350Õºâñãºë Khovsgol 2 760Õàð óñ Khar us 1 852Õÿðãàñ Khyargas 1 407Áóéð Buir 615Õàð Khar 575 75
 • 73. Á¯ËÝà 2. ÑÎÍÃÓÓËÜ ÑÎÍÃÓÓËÜ Ýíý á¿ëýãò Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí áîëîí ÓÈÕ-ûí ñîíãóóëèéí ä¿íãèéíõîëáîãäîõ ìýäýýëëèéã îðóóëñàí áîëíî. Óã ìýäýýëëèéã Ìîíãîë Óëñûí Ñîíãóóëèéí òºâáàéãóóëëàãà áîëîõ Ñîíãóóëèéí Åðºíõèé Õîðîîíîîñ ãàðãàñàí àëáàí ¸ñíû ìýäýýëëèéí ýõ¿¿ñâýðýýñ àâ÷ ýìõòãýâ. Ìîíãîë óëñ 1992 îíä àðä÷èëñàí øèíý ¿íäñýí õóóëèéã áàòëàíìºðäºæ ýõýëñýí þì. Ìîíãîë Óëñ íü Ïàðëàìåíòèéí çàñàãëàëòàé îðîí áºãººä Óëñûí Èõ Õóðàë(Ïàðëàìåíò)-ûí ñîíãóóëèéã 4 æèë òóòàìä íýã óäàà ÿâóóëæ, 76 ãèø¿¿í ñîíãîãääîã. Îðîííóòãèéí ñîíãóóëèéã ìºí 4 æèë òóòàì ÿâóóëæ, àéìàã, íèéñëýë, ñóì, ä¿¿ðãèéí èðãýäèéí õóðëûãñîíãîí áàéãóóëäàã. Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéã 4 æèë òóòàì íèéò àðä ò¿ìíèé ÷ºëººò àðä÷èëñàíñîíãóóëèàð ñîíãîíî.76
 • 74. SECTION 2. ELECTION ELECTION This section presents data related primarily to presidential and parliamentarian elections.These data compiled from official source of data comes from General Election Commission,which is central election organization of Mongolia. In 1992 Mongolia endorsed a Constitutionbased on democratic principles. Mongolia is a parliamentary country. An election of State Great Hural (Parliament) takesplace once in every four year and 76 Parliament members are elected. Local election takesplace once in every four year. By the local elections, the voters elect Citizens Hural’s membersof aimags, Capital, districts and soums. President of Mongolia is elected by public on democratic and free election once in everyfour year. 77
 • 75. Á¯ËÝà 2. ÑÎÍÃÓÓËÜ2.1 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÅЪÍÕÈÉ˪Ã×ÈÉÍ ÑÎÍÃÓÓËÈÉÍ Ä¯Í POPULAR VOTE CAST MONGOLIAN PRESIDENT Ñàíàë ºãñºí ñîíãîã÷èä Íýð äýâøèã÷èä Íýð äýâø¿¿ëñýí íàì Casted vote Name of candidates Nominating parties òîî õóâü number percent 1993 Ä¿í Total 989 897 96.5Ë. Ò¿äýâ L. Tudev ÌÀÕÍ MPRP 397 061 38.7Ï. Î÷èðáàò P. Ochirbat ̯ÀÍ MNDP 592 836 57.8 1997 Ä¿í Total 955 670 97.2Í. Áàãàáàíäè N. Bagabandi ÌÀÕÍ MPRP 597 573 60.8Ï. Î÷èðáàò P. Ochirbat ̯ÀÍ, ÌÑÄÍ-ûí Àðä÷èëñàí MDU of MNDP and MSDP 292 896 29.8 õîëáîî ýâñýëÆ. Ãîìáîæàâ J. Gombojav ÌÓÍÍ MUTP 65 201 6.6 2001 Ä¿í Total 1 000 110 82.9Í. Áàãàáàíäè N. Bagabandi ÌÀÕÍ MPRP 581 381 58.1Ð. Ãîí÷èãäîðæ R. Gonchigdorj ÌÀÍ MDP 365 383 36.5Ë. Äàøíÿì L. Dashnyam ÈÇÍ MCWP 35 425 3.5 2005 Ä¿í Total 930 976 75.0Í. Ýíõáàÿð N. Enkhbayar ÌÀÕÍ MPRP 497 491 53.4Ì. Ýíõñàéõàí M. Enkhsaikhan "Ýõ îðîí-Àðä÷èëàë" ýâñýë "Motherland-Democratic" coalition 186 646 20.1Á. Ýðäýíýáàò B. Erdenebat Ýõ Îðîí Íàì Motherland party 105 497 11.3Á. Æàðãàëñàéõàí B. Jargalsaikhan ÁÍÍ RP 128 784 13.8Ýõ ñóðâàëæ: Ìîíãîë Óëñûí Ñîíãóóëèéí Åðºíõèé ÕîðîîSource: General Election Commission of MongoliaÒàéëáàð: ÌÀÕÍ- Ìîíãîë Àðäûí Õóâüñãàëò Íàì ̯ÀÍ- Ìîíãîëûí ¯íäýñíèé Àðä÷èëñàí Íàì ÌÓÍÍ- Ìîíãîëûí Óëàìæëàëûí Íýãäñýí Íàì ÌÀÍ- Ìîíãîëûí Àðä÷èëñàí Íàì ÈÇÍ- Èðãýíèé Çîðèã Íàì ÁÍÍ- Á¿ãä Íàéðàìäàõ ÍàìNote: MPRP- The Mongolian Peoples Revolutinary Party MNDP- The Mongolian National Democratic Party MUTP- Mongolian United Traditional Party MDP- Mongolian Democratic Party MCWP- Mongolian Citizens Will Party RP-Republican Party78
 • 76. SECTION 2. ELECTION2.2 ÓÈÕ, ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÈÐÃÝÄÈÉÍ ÕÓÐËÛÍ ÑÎÍÃÓÓËÜ ELECTION OF STATE GREAT HURAL AND LOCAL CITIZENS HURAL Ñîíãîãäñîí ãèø¿¿äèéí òîî Óëñ òºðèéí Name of political Number of members íàìûí íýð parties ÓÈÕ Îðîí íóòãèéí õóðàë State Great Hural Local Citizens Hural 1996 2000 2004 1996 2000 2004ÌÀÕÍ MPRP 25 72 37 358 569 439ÀÍ, Ýõ îðîí ÌÀØÑÍ, ÈÇ-ÁÍÍ -ûí MDC DP MDNSP" Ýõ îðîí Àðä÷èëàë" ýâñýë MCWRP 35 238ÁÍÍ RP 1 1ÌÍÍ MGP̯ÀÍ, ÌÑÄÍ-ûí MDU of MNDP"Àðä÷èëñàí õîëáîî" ýâñýë and MSDP 50 324 94ÌÓÍÍ MUTP 1ÌÀØÑÍ MDNSP 1 15ÈÇÍ, ÍÍ-ûí ýâñýë Union of MCWP and MGP 1̯ÀÍ, ÌØÀÍ-ûí MDU of MNDP"Àðä÷èëñàí õîëáîî" ýâñýë and MRDP 1Áèå äààí íýð Independent äýâøèã÷ candidate 1 3 15 12Ýõ ñóðâàëæ: Ìîíãîë Óëñûí Ñîíãóóëèéí Åðºíõèé ÕîðîîSource: General Election Commission of MongoliaÒàéëáàð: ÌÀÕÍ-Ìîíãîë Àðäûí Õóâüñãàëò Íàì Note: MPRP- Mongolian Peoples Revolutionary Party ÀÍ, Ýõ îðîí ÌÀØÑÍ, ÈÇ-ÁÍÍ -ûí MDC DP MDNSP MCWRP- Motherland Democratic " Ýõ îðîí Àðä÷èëàë" ýâñýë Coalition of Democratic Party, Mongolian Democratic New Socialist Party and Mongolian Citizens Will ÁÍÍ-Á¿ãä Íàéðàìäàõ Íàì RP-Republican Party ÌÍÍ-Ìîíãîëûí Íîãîîí Íàì MGP- Mongolian Green Party ̯ÀÍ-Ìîíãîëûí ¯íäýñíèé Àðä÷èëñàí Íàì MNDP- Mongolian National Democratic Party ÌÑÄÍ-Ìîíãîëûí Ñîöèàë Äåìîêðàò Íàì MSDP- Mongolian Social Democratic Party ÌÓÍÍ-Ìîíãîëûí Óëàìæëàëûí Íýãäñýí Íàì MUTR- Mongolian United Traditional Party ÌÀØÑÍ-Ìîíãîëûí Àðä÷èëñàí Øèíý Ñîöèàëèñò Íàì MDNSP- Mongolian Democratic New Socialist Party ÈÇÍ-Èðãýíèé Çîðèã Íàì MCWP- Mongolian Citizens Will Party ÍÍ-Íîãîîí Íàì MGP- Mongolian Green Party ÌØÀÍ-Ìîíãîëûí Øàøèíòíû Àðä÷èëñàí Íàì MRDP- Mongolian Religious Democratic Party 79
 • 77. Á¯ËÝà 2. ÑÎÍÃÓÓËÜ2.3 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÈÕ ÕÓÐËÛÍ ÃÈد¯Ä, íàñíû á¿ëãýýð MEMBERS OF STATE GREAT HURAL, by age group 1996 2000 2004 Íàñíû á¿ëýã Ãèø¿¿äèéí òîî Ãèø¿¿äèéí òîî Ãèø¿¿äèéí òîî Age group number of ýìýãòýé number of ýìýãòýé number of ýìýãòýé members female members female members femaleÁ¿ãä Total 76 7 76 9 76 525-35 21 2 3 - 536-45 39 5 26 8 32 346+ 16 - 47 1 39 22.4 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÈÕ ÕÓÐËÛÍ ÃÈد¯Ä, ìýðãýæëýýð MEMBERS OF STATE GREAT HURAL, by professions õóâü percentage Ìýðãýæèë Professions 1996 2000 2004Á¿ãä Total 100.0 100.0 100.0Õóóëü÷ Lawyers 11.8 14.4 13.2Ýäèéí çàñàã÷, Economists,íÿãòëàí áîäîã÷ accountants 32.9 14.4 36.8Èíæåíåð Engineer 14.4 32.8 25.0Çîõèîë÷, ñýòã¿¿ë÷ Writers, journalists 3.9 1.3 1.3Áàãø Teachers 19.7 22.3 6.6Ýì÷ Physicians 2.6 3.9 2.6Ò¿¿õ÷ Historians 3.9 -Ôèëîñîôè÷ Philosophers 3.9 - 1.3Áóñàä ìýðãýæëèéí Others 6.9 10.9 13.2Ýõ ñóðâàëæ: Ìîíãîë Óëñûí Ñîíãóóëèéí Åðºíõèé ÕîðîîSource: General Election Commission of Mongolia2.5 ÑÎÍÃÎÃ×ÄÛÍ ÎÐÎËÖÎÎ VOTERS PARTICIPATION ìÿí.õ¿í thous.person ÓÈÕ Îðîí íóòãèéí õóðàë ¯ç¿¿ëýëò Indicators State Great Hural Local Citizens Hural 1996 2000 2004 1996 2000 2004Ñîíãóóëèéí íýðñèéí Number of persons,æàãñààëòàä á¿ðòãýãä- registered inñýí õ¿íèé òîî election name-listing 1 147.3 1 247.0 1 330.6 1 061.8 1 105.4 1 089.3Ñàíàë ºãñºí Number ofõ¿íèé òîî participants in election 1 057.2 1 028.0 1 088.7 765.4 728.8 732.2Õóâü Percentage 92.1 82.4 81.8 72.1 65.9 67.2Ýõ ñóðâàëæ: Ìîíãîë Óëñûí Ñîíãóóëèéí Åðºíõèé ÕîðîîSource: General Election Commission of Mongolia80
 • 78. SECTION 3. POPULATION Õ¯Í ÀÌ Ýíý á¿ëýãò Ìîíãîë Óëñûí õ¿í àìûí ºñºëò, íàñ, õ¿éñíèé á¿òýö, õ¿í àìûí ç¿éí¿ç¿¿ëýëòèéã (òºðºëò, íàñ áàðàëò, ãýðëýëò, öóöëàëò, ¿ð÷ëýëò ãýõ ìýò) õàðóóëñàí. Õ¿í àìûí ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéí ¿íäñýí ýõ ñóðâàëæ íü 10 æèë òóòàìä ÿâóóëäàãõ¿í àì, îðîí ñóóöíû òîîëëîãî, ñóóðèí õ¿í àì, õ¿í àìûí åðäèéí áîëîí øèëæèõ õºäºë㺺íèéæèë á¿ðèéí ìýäýý òàéëàí áîëíî. Õ¿í àìûí òîî. Õ¿í àìûí òîîã õàìãèéí ñ¿¿ëä ÿâàãäñàí õ¿í àì, îðîí ñóóöíûòîîëëîãûí ä¿í, ñóóðèí õ¿í àìûí òîî, åðäèéí áîëîí øèëæèõ õºäºë㺺íèé ñòàòèñòèêèéíìýäýýã ¿íäýñëýí æèë á¿ð òîîöîí ãàðãàäàã. Ñòàòèñòèêèéí áàéãóóëëàãûí øóãàìààðäàìæóóëàí àâ÷ íýãòãýí ãàðãàäàã ìýäýýëëýýñ ãàäíà õ¿í àìûí òîîöîîíä õýðýãëýõ çîðèëãîîðçàðèì ìýäýýëëèéã, òóõàéëáàë Ãàäààäûí èðãýí õàðúÿàòûí àñóóäàë ýðõëýõ àëáàíààñÌîíãîë Óëñàä îðøèí ñóóãàà ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷äûí òîî, Áàòëàí õàìãààëàõÿàìíààñ æàãñààëûí öýðãèéí òîî, Ø¿¿õèéí øèéäâýð áèåë¿¿ëýõ åðºíõèé ãàçðààñ õîðèõáîëîí áàðèâ÷ëàõ ÿë ýäýëæ áàéãàà õ¿íèé òîî, Ãàäààä õýðãèéí ÿàìíààñ Ìîíãîë Óëñààñãàäààäàä áàéíãà ñóóãàà èðãýäèéí òîî, Ýð¿¿ë ìýíäèéí ÿàìíààñ íÿëõñûí íàñ áàðàëòûíòóõàé ìýäýýëëèéã àâ÷ íýãòãýí, ò¿¿íèé ¿íäñýí äýýð õ¿í àìûí òîîã òîîöîîëæ áàéíà. Ñóóðèí õ¿í àì. Òóõàéí çàñàã çàõèðãààíû íýãæèä 183 õîíîã áóþó 6 ñàðààñ äýýøõóãàöààãààð îðøèí ñóóæ áàéãàà õ¿í àìûã õàðóóëäàã. ªðõ. Íýã îðîí áàéðàíä õàìò àìüäàðäàã, íýãäìýë òºñºâòýé, õ¿íñ, àìüäðàëûí íààäçàõûí áóñàä õýðýãöýýãýý õàìòðàí õàíãàäàã íýã áóþó õýñýã á¿ëýã õ¿ì¿¿ñèéã ºðõ ãýíý. ªðõèéíãèø¿¿ä íü õîîðîíäîî óðàã òºðëèéí áîëîí ãýð á¿ëèéí õàìààðàëòàé ýñâýë õàìààðàëã¿éáàéæ áîëíî. ªðõ òîëãîéëñîí ýìýãòýé÷¿¿ä. Ãýð á¿ëã¿é ºðõ, òîëãîéëîí àìüäàð÷ áàéãààýìýãòýé÷¿¿äèéã õ¿¿õýäòýé ýñýõèéã õàðãàëçàõã¿éãýýð õàìðóóëíà. Õîòûí õ¿í àì ãýæ Óëààíáààòàð õîò, àéìãèéí òºâ, òîñãîíä îðøèí ñóóãàà õ¿í àìûãõýëíý. պ人ãèéí õ¿í àìä ñóìûí òºâ, õºäºº(áàã)-ä àìüäàð÷ áàéãàà õ¿í àìûã õàìðóóëíà. Á¿òýí áà õàãàñ ºí÷èí õ¿¿õäýä, ýöýã ýõ íü õî¸óëàà íàñ áàðñàí õ¿¿õäèéã á¿òýí ºí÷èíä,ýöýã, ýõ õî¸ðûí àëü íýã íü íàñ áàðñàí õ¿¿õäèéã õàãàñ ºí÷èíä òîîöíî. Òºðºõ ¿åèéí õ¿éñèéí õàðüöàà. Ýíý íü òºðñºí ýðýãòýé õ¿¿õäèéí òîîã òºðñºí ýìýãòýéõ¿¿õäèéí òîîíä õàðüöóóëñàí õàðüöàà þì. Òºðºëòèéí åðºíõèé êîýôôèöåíò íü 1000 õ¿í àì òóòàìä íîãäîõ òóõàéí æèëä òºðñºíàìüä õ¿¿õäèéí òîîã èëýðõèéëäýã áºãººä ò¿¿íèéã òîîöîõäîî àìüä òºðñºí õ¿¿õäèéí òîîãòóõàéí æèëèéí äóíäàæ õ¿í àìä õàðüöóóëäàã. Òºðºëòèéí òóñãàé êîýôôèöåíò íü òºðºõ íàñíû (15-49 íàñ) 1000 ýìýãòýé÷¿¿äýäíîãäîõ àìüä òºðºëòèéí òîîã èëýðõèéëäýã ¿ç¿¿ëýëò þì. 81
 • 79. Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ Òºðºëòèéí íèéëáýð êîýôôèöåíò íü íýã ýìýãòýé íºõºí ¿ðæèõ¿éí íàñíûõàà (15-49íàñ) òóðøèä òºð¿¿ëýõ íèéò õ¿¿õäèéí òîî þì. Íàñ áàðàëòûí õ¿éñèéí õàðüöàà. Íàñ áàðñàí ýðýãòýé õ¿íèé òîîã íàñ áàðñàí ýìýãòýéõ¿íèé òîîíä õàðüöóóëñàí õàðüöàà þì. Íàñ áàðàëòûí åðºíõèé êîýôôèöåíò Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîîã òóõàéí æèëèéí õ¿íàìûí äóíäàæ òîîíä õàðüöóóëñàí õàðüöàà áºãººä ýíý ¿ç¿¿ëýëò íü 1000 õ¿í àìä íîãäîõíàñ áàðàëòûí òîîã èëýðõèéëíý. Ãýðëýëò. Òóõàéí íóòàã äýâñãýðèéí çàñàã çàõèðãààíû íýãæèä ãýð á¿ë áîëñíîîá¿ðòã¿¿ëñýí õ¿ì¿¿ñèéã ãýðëýñýíä òîîöíî. Öóöëàëò. Ãýðëýëòýý çîõèõ øàòíû ø¿¿õýýð öóöëóóëæ, öóöëàëòàà á¿ðòã¿¿ëñýí áîëãýð á¿ëýý öóöàëñàíä òîîöíî. ¯ð÷ëýëò. ¯ð÷ëýí àâàã÷ íü õ¿¿õýä ¿ð÷ëýí àâñàí òóõàéãàà èðãýíèé ãýð á¿ëèéí àñóóäàëýðõýëñýí òóõàéí øàòíû àëáàíä á¿ðòã¿¿ëæ, ãýð÷èëãýý àâñàí òîõèîëäîëä õ¿¿õäèéã¿ð÷ë¿¿ëñýí ãýæ ¿çíý. Åðäèéí õºäºë㺺í. Òºðºëò, íàñ áàðàëòûã õ¿í àìûí åðäèéí õºäºë㺺í ãýíý. Åðäèéíõºäºë㺺íèé òîõèîëäîë á¿ðèéã ñóì, ä¿¿ðãèéí èðãýíèé á¿ðòãýëèéí àæèëòàí íàð á¿ðòãýæ,òýäãýýðèéã àéìàã, íèéñëýëèéí ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ, ãàçàð õÿíàí íýãòãýæ ¯íäýñíèéñòàòèñòèêèéí õîðîîíä èð¿¿ëäýã. Ìîíãîë Óëñàä 1951 îíîîñ èðãýíèé á¿ðòãýëèéí òîãòîëöîîãíýâòð¿¿ëñýí. * 1000 õ¿í àìä íîãäîõ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã òîäîðõîéëîõäîî æèëèéí äóíäàæ õ¿í àìûíòîîíä õàðüöóóëíà. * Æèëèéí äóíäàæ õ¿í àìûí òîîã òóõàéí îíû ýõíèé áîëîí ýöñèéí õ¿í àìûí òîîíûíèéëáýðèéã 2-ò õóâààæ òîîöñîí áîëíî.82
 • 80. SECTION 3. POPULATION POPULATION This section presents population growth of Mongolia, age and sex distribution of thepopulation, and vital statistics (births, deaths, marriages and divorces). The principal sources of the population statistics is the Population and housing census,which conducted every 10 years. The resident population, the vital and migration statistics areconsidered as a yearly population statistics. Population. The population estimated every year based on the results of the lastPopulation and housing census, on number of resident population, and on vital and migrationstatistics. In the estimation of yearly population, decentralized statistics compiled from thefollowing organizations in addition to the centralized statistical data. This includes Office ofImmigration Naturalization and Foreign Citizens (number of foreign officials and officers wholive in Mongolia), Ministry of Defense (number of soldiers and military), The Central Departmentof Judgment Implementation (number of prisoners), Ministry of Foreign Affairs (number ofMongolian diplomats and citizens those who live in foreign countries more than 183 days) andMinistry of Health (number of infant mortality). Resident population – Number of population, living in current place of residence formore than 6 months / 183 days/. Household. Household is a single person or two or more persons who make commonprovision for food and other essentials, such as pooling of income. Household members maybe related or unrelated. Number of Female-headed. Number of Female-headed household include not married,divorced and widowed women have children or haven’t children not supervised. Urban population - The urban share comprises of population of aimag centers, capitalcity Ulaanbaatar and village population. Rural population. Rural share estimated from the population of soum centers and(provincial) bags. Orphan and half-orphan children. Number of orphan children include the children ofboth parents died. Number of half-orphan children includes the children of any parents died. Sex ratio at birth. It calculated by dividing the number of male births by the number offemale births. Crude birth rate. The number of births per 1000 population in a given year. General birth rate. The number of births per 1000 women who was childbearing years(15-49 years) in a given year. Total fertility rate. The number of children born per woman to a cohort of women by theend of their childbearing years. 83
 • 81. Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ Sex ratio at death. It calculated by dividing the number of male deaths by the number offemale deaths. Crude death rate. The number of deaths per 1000 population in a given year. Married. People who were registered marriage in accordance with the “Law on marriage”of Mongolia. Divorced. Registered divorce by court resolution. Adoption. Adoption is considered taken place when the adopter has registered theadoption at the Civil Marital Office and obtained a certificate. Vital statistics Includes births, deaths. Every event is registered at civil registration officeof districts or soums, then statistical divisions of aimags (province) and Ulaanbaatar city compileand send them to the National Statistical Office. Civil registration system is established in 1951. * Indicators per 1000 population are estimated by dividing the annual average populationnumber * Mid-year population is sum of the resident population at the beginning of the year andat the end of the year divided by two.84
 • 82. SECTION 3. POPULATION3.1. ÑÓÓÐÈÍ Õ¯Í ÀÌÛÍ ÒÎÎ, õ¿éñ, õîò, õºäººãººð, îíû ýöýñò RESIDENT POPULATION, by sex, urban and rural, at the end of the year ìÿí.õ¿í thous. persons ¯ç¿¿ëýëò¿¿ä Indicators 2004 2005 2006 2007 à. Ñóóðèí õ¿í àìûí òîî, õ¿éñýýð Number of resident population, by sex Á¿ãä Total 2 533.1 2 562.4 2 594.8 2 635.2 ¯¿íýýñ: Of which: Ýðýãòýé Male 1 256.7 1 271.2 1 265.3 1 284.4 Ýìýãòýé Female 1 276.4 1 291.2 1 329.5 1 350.8 á. Õîò, õºäººãèéí õ¿í àìûí òîî Number of urban and rural population Õîòûí Urban 1 498.2 1 543.3 1 579.5 1 601.0 ¯¿íýýñ: Of which: Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 928.5 965.3 994.3 1 031.2 պ人ãèéí Rural 1 034.9 1 019.1 1 015.3 1 034.2 â. Ñóóðèí õ¿í àìûí æèëèéí äóíäàæ òîî Number of resident population, annual average Á¿ãä Total 2 518.6 2 547.8 2 578.6 2 615.0 ¯¿íýýñ: Of which: Ýðýãòýé Male 1 249.5 1 264.0 1 268.3 1 274.9 Ýìýãòýé Female 1 269.1 1 283.8 1 310.3 1 340.13.2. ÑÓÓÐÈÍ Õ¯Í ÀÌÛÍ ÒÎÎ, íàñíû á¿ëýã, õ¿éñýýð, îíû ýöýñò RESIDENT POPULATION, by age group and sex, at the end of the year ìÿí.õ¿í thous.persons Íàñíû á¿ëýã 2004 2005 2006 2007 Age group Á¿ãä Ýìýãòýé Á¿ãä Ýìýãòýé Á¿ãä Ýìýãòýé Á¿ãä Ýìýãòýé Total Female Total Female Total Female Total Female Á¿ãä Total 2 533.1 1 276.4 2 562.4 1 291.2 2 594.8 1 329.5 2 635.2 1 350.81 õ¿ðòýëõ under 1 42.7 21.6 43.2 21.9 44.7 22.0 53.1 26.2 1-4 191.5 95.9 193.7 97.1 173.2 86.0 181.1 89.6 5-9 271.9 136.7 275.0 138.3 244.6 121.0 248.3 122.8 10-14 320.6 159.9 324.4 161.8 277.5 138.2 270.7 134.4 15-19 296.5 145.6 299.9 147.3 309.3 156.5 308.4 155.7 20-24 269.2 133.6 272.3 135.1 258.9 133.3 267.2 137.9 25-29 233.9 117.7 236.6 119.1 225.5 116.2 232.4 119.7 30-34 201.2 101.1 203.5 102.2 212.4 109.1 216.8 111.5 35-39 183.8 92.8 185.9 93.9 191.7 99.3 195.0 101.3 40-44 150.4 76.2 152.2 77.1 175.9 91.7 176.2 92.0 45-49 103.1 51.7 104.3 52.3 148.2 77.1 152.6 79.6 50-54 70.3 36.0 71.1 36.4 103.1 53.2 104.2 54.4 55-59 58.9 30.2 59.6 30.5 68.9 36.1 69.6 36.7 60-64 50.1 26.7 50.6 27.0 52.8 28.2 51.0 27.4 65-69 37.0 20.1 37.5 20.3 43.5 23.3 44.0 23.3 70+ 52.0 30.6 52.6 30.9 64.6 38.3 64.6 38.3 85
 • 83. Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ3.3. ÑÓÓÐÈÍ Õ¯Í ÀÌÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò RESIDENT POPULATION, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year ìÿí.õ¿í thous.persons Àéìàã, Aimags and 2004 2005 2006 2007 íèéñëýë the Capital ÁYÃÄ TOTAL 2 533.1 2 562.4 2 594.8 2 635.2 Áàðóóí á¿ñ West region Ä¿í Subtotal 411.6 409.0 410.0 411.1 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 101.2 100.0 100.1 100.8 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 60.9 60.4 60.3 60.2 Çàâõàí Zavkhan 80.7 80.1 80.6 81.1 Óâñ Uvs 81.0 80.6 80.5 80.4 Õîâä Khovd 87.8 87.9 88.5 88.6 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Ä¿í Subtotal 552.5 551.8 553.8 555.7 Àðõàíãàé Arkhangai 94.9 93.8 93.3 92.8 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 83.8 83.6 83.8 84.2 Áóëãàí Bulgan 60.8 59.9 60.3 60.5 Îðõîí Orkhon 78.4 79.0 79.4 80.1 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 113.2 113.8 114.9 115.7 Õºâñãºë Khovsgol 121.4 121.7 122.1 122.4 Òºâèéí á¿ñ Central region Ä¿í Subtotal 439.0 436.1 436.5 437.9 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 12.3 12.2 12.3 12.6 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 87.8 87.7 87.5 87.6 Äîðíîãîâü Dornogovi 52.5 53.3 54.5 55.6 Äóíäãîâü Dundgovi 49.9 49.6 49.2 48.8 ªìíºãîâü Omnogovi 46.8 46.1 46.5 46.9 Ñýëýíãý Selenge 100.8 99.8 100.1 100.5 Òºâ Tov 88.9 87.4 86.4 85.9 Ç¿¿í á¿ñ East region Ä¿í Subtotal 201.5 200.2 200.2 199.3 Äîðíîä Dornod 73.7 73.4 73.6 72.9 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 56.6 56.0 55.6 55.1 Õýíòèé Khentii 71.2 70.8 71.0 71.3 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 928.5 965.3 994.3 1031.286
 • 84. SECTION 3. POPULATION3.4. ÕÎÒ, ժĪªÃÈÉÍ Õ¯Í ÀÌÛÍ ÑÓÓÐÈÍ Õ¯Í ÀÌÄ ÝÇËÝÕ ÕÓÂÜ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò URBAN AND RURAL POPULATION PERCENTAGE OF RESIDENT POPULATION, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year õóâü percentage 2004 2005 2006 2007 Aimags and the Àéìàã, íèéñëýë Õîò պ人 Õîò պ人 Õîò պ人 Õîò պ人 Capital Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural ÁYÃÄ TOTAL 59.1 40.9 60.2 39.8 60.9 39.1 60.8 39.2 Áàðóóí á¿ñ West region Ä¿í Subtotal 29.4 70.6 29.3 70.7 29.2 70.8 28.1 71.9 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 30.9 69.1 30.1 69.9 30.4 69.6 29.8 70.2 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 32.2 67.8 32.0 68.0 31.9 68.1 30.7 69.3 Çàâõàí Zavkhan 21.4 78.6 20.0 80.0 20.3 79.7 20.4 79.6 Óâñ Uvs 27.8 72.2 29.6 70.4 28.6 71.4 27.3 72.7 Õîâä Khovd 34.4 65.6 34.8 65.2 34.6 65.4 32.1 67.9 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Ä¿í Subtotal 34.6 65.4 34.8 65.2 35.2 64.8 35.8 64.2 Àðõàíãàé Arkhangai 19.2 80.8 19.5 80.5 19.8 80.2 20.3 79.7 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 30.0 70.0 28.9 71.1 29.5 70.5 31.2 68.8 Áóëãàí Bulgan 25.3 74.7 25.6 74.4 25.4 74.6 26.0 74.0 Îðõîí Orkhon 92.8 7.2 92.5 7.5 92.6 7.4 92.8 7.2 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 19.5 80.5 20.0 80.0 21.2 78.8 21.7 78.3 Õºâñãºë Khovsgol 31.2 68.8 31.4 68.6 31.6 68.4 31.6 68.4 Òºâèéí á¿ñ Central region Ä¿í Subtotal 40.5 59.5 42.5 57.5 43.1 53.9 40.4 55.6 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 59.6 40.4 59.6 40.4 61.3 38.7 60.5 39.5 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 81.9 18.1 82.4 17.6 82.1 17.9 82.6 17.4 Äîðíîãîâü Dornogovi 53.6 46.4 54.5 45.5 57.2 42.8 56.2 43.8 Äóíäãîâü Dundgovi 20.3 79.7 28.2 71.8 28.0 72.0 21.0 79.0 ªìíºãîâü Omnogovi 31.8 68.2 32.4 67.6 30.3 69.7 31.6 68.4 Ñýëýíãý Selenge 28.2 71.8 30.7 69.3 33.2 66.8 26.9 73.1 Òºâ Tov 19.1 80.9 19.8 80.2 19.2 80.8 15.8 84.2 Ç¿¿í á¿ñ East region Ä¿í Subtotal 39.5 60.5 40.4 59.6 41.1 29.7 39.4 30.5 Äîðíîä Dornod 53.0 47.0 53.6 46.4 53.7 46.3 53.7 46.3 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 20.5 79.5 20.5 79.5 22.0 78.0 22.5 77.5 Õýíòèé Khentii 40.7 59.3 42.5 57.5 43.0 57.0 37.7 62.3 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 100.0 - 100.0 - 100.0 - 100.0 - 87
 • 85. Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ3.5. ªÐÕÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF HOUSEHOLDS, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year ìÿí.ºðõ thous.household Àéìàã, Aimags and 2004 2005 2006 2007 íèéñëýë the Capital ÁYÃÄ TOTAL 596.4 611.0 632.5 645.7 Áàðóóí á¿ñ West region Ä¿í Subtotal 95.9 95.9 97.3 96.4 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 22.0 21.3 21.4 21.1 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 15.1 15.5 15.6 15.2 Çàâõàí Zavkhan 19.9 19.9 20.3 20.5 Óâñ Uvs 19.6 19.8 20.1 19.9 Õîâä Khovd 19.3 19.4 19.9 19.7 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Ä¿í Subtotal 140.4 139.7 143.9 146.0 Àðõàíãàé Arkhangai 24.3 24.3 24.5 24.4 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 21.4 21.0 21.1 21.6 Áóëãàí Bulgan 14.8 15.0 15.3 15.5 Îðõîí Orkhon 20.5 20.9 22.0 22.6 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 28.4 28.8 29.2 29.8 Õºâñãºë Khovsgol 31.0 29.7 31.8 32.1 Òºâèéí á¿ñ Central region Ä¿í Subtotal 105.9 110.4 113.7 116.9 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 3.1 3.2 3.4 3.8 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 19.6 22.3 22.6 23.1 Äîðíîãîâü Dornogovi 13.3 14.0 14.8 15.3 Äóíäãîâü Dundgovi 12.5 12.6 12.7 12.7 ªìíºãîâü Omnogovi 12.5 12.8 12.7 13.2 Ñýëýíãý Selenge 22.4 22.2 23.5 24.1 Òºâ Tov 22.5 23.3 24.0 24.7 Ç¿¿í á¿ñ East region Ä¿í Subtotal 48.7 49.3 50.7 51.7 Äîðíîä Dornod 17.8 18.1 18.7 19.2 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 13.2 13.3 13.5 13.7 Õýíòèé Khentii 17.7 17.9 18.5 18.8 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 205.5 215.7 226.9 234.7 Íýã ºðõºä Size of íîãäîõ õ¿íèé òîî household 4.2 4.2 4.1 4.188
 • 86. SECTION 3. POPULATION3.6. ªÐÕÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, îíû ýöýñò NUMBER OF HOUSEHOLDS, by regions, aimags and the Capital, urban and rural, at the end of the year ìÿí.ºðõ thous.household 2004 2005 2006 2007 Àéìàã, Aimags and the Õîò պ人 Õîò պ人 Õîò պ人 Õîò պ人 íèéñëýë Capital Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural ÁYÃÄ TOTAL 341.4 255.0 357.7 253.3 372.3 260.2 381.7 264.0 Áàðóóí á¿ñ West region Ä¿í Subtotal 27.9 68.0 27.8 68.3 27.9 69.4 27.1 69.3 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 6.7 15.3 6.4 14.9 6.5 14.9 6.3 14.8 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 4.6 10.5 4.6 10.8 4.7 10.9 4.4 10.8 Çàâõàí Zavkhan 4.4 15.5 4.1 15.9 4.2 16.1 4.2 16.3 Óâñ Uvs 5.6 14.0 6.0 13.8 5.9 14.2 5.7 14.2 Õîâä Khovd 6.6 12.7 6.6 12.9 6.6 13.3 6.5 13.2 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Ä¿í Subtotal 47.0 93.4 47.7 91.9 48.0 95.9 51.3 94.7 Àðõàíãàé Arkhangai 4.2 20.1 4.4 19.9 4.6 19.9 4.7 19.7 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 6.0 15.4 5.8 15.1 6.0 15.1 6.3 15.3 Áóëãàí Bulgan 3.6 11.2 3.7 11.3 3.7 11.6 3.9 11.6 Îðõîí Orkhon 18.9 1.6 19.3 1.6 20.4 1.6 21.0 1.6 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 4.9 23.5 5.0 23.8 3.5 25.7 5.7 24.1 Õºâñãºë Khovsgol 9.4 21.6 9.4 20.2 9.8 22.0 9.7 22.4 Òºâèéí á¿ñ Central region Ä¿í Subtotal 41.8 64.1 46.8 63.6 49.0 64.6 47.1 69.8 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 1.8 1.3 1.9 1.4 2.0 1.4 2.2 1.6 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 15.6 4.0 18.3 3.9 18.4 4.2 18.8 4.3 Äîðíîãîâü Dornogovi 7.3 6.0 7.9 6.0 8.6 6.2 8.8 6.5 Äóíäãîâü Dundgovi 2.4 10.1 3.4 9.2 3.4 9.3 2.6 10.1 ªìíºãîâü Omnogovi 4.0 8.5 4.2 8.6 4.0 8.7 4.3 8.9 Ñýëýíãý Selenge 6.6 15.8 6.7 15.5 7.9 15.6 6.6 17.5 Òºâ Tov 4.1 18.4 4.4 18.9 4.8 19.2 3.8 20.9 Ç¿¿í á¿ñ East region Ä¿í Subtotal 19.2 29.5 19.8 29.6 20.4 30.3 21.5 30.2 Äîðíîä Dornod 9.2 8.6 9.4 8.7 9.7 9.0 9.9 9.3 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 2.7 10.5 2.9 10.5 3.0 10.5 3.1 10.6 Õýíòèé Khentii 7.3 324.4 7.5 10.4 7.7 10.8 8.5 10.3 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 205.5 - 215.7 - 226.9 - 234.7 - 89
 • 87. Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ3.7. Á¯ÒÝÍ ªÍ×ÈÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF ORPHAN CHILDREN, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year òîî number Aimags and the Àéìàã, íèéñëýë 2004 2005 2006 2007 CapitalÁYÃÄ TOTAL 5 429 5 449 5 276 5 074 Áàðóóí á¿ñ West regionÄ¿í Subtotal 1 109 1 071 939 853 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 407 383 310 291 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 144 166 153 135 Çàâõàí Zavkhan 215 168 157 154 Óâñ Uvs 149 139 140 134 Õîâä Khovd 194 215 179 139 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í Subtotal 1 332 1 303 1 289 1 186 Àðõàíãàé Arkhangai 198 206 216 188 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 250 206 205 162 Áóëãàí Bulgan 100 91 91 69 Îðõîí Orkhon 247 265 283 260 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 176 188 175 201 Õºâñãºë Khovsgol 361 347 319 306 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í Subtotal 928 944 911 882 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 16 22 13 19 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 275 250 249 273 Äîðíîãîâü Dornogovi 77 89 87 54 Äóíäãîâü Dundgovi 55 57 55 49 ªìíºãîâü Omnogovi 89 91 66 61 Ñýëýíãý Selenge 227 250 272 274 Òºâ Tov 189 185 169 152 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄ¿í Subtotal 405 399 399 474 Äîðíîä Dornod 209 206 209 186 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 67 63 67 138 Õýíòèé Khentii 129 130 123 150 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓëààíáààòàð Ulaanbaatar 1 655 1 732 1 738 1 67990
 • 88. SECTION 3. POPULATION3.8. ÕÀÃÀÑ ªÍ×ÈÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF HALF-ORPHAN CHILDREN, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year òîî number Aimags and the Àéìàã, íèéñëýë 2004 2005 2006 2007 CapitalÁYÃÄ TOTAL 46 255 47 088 45 726 44 688 Áàðóóí á¿ñ West regionÄ¿í Subtotal 10 973 11 146 10 095 9 495 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 3 080 3 132 2 771 2 748 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 1 308 1 397 1 337 1 260 Çàâõàí Zavkhan 1 948 1 867 1 526 1 455 Óâñ Uvs 2 444 2 577 2 429 2 323 Õîâä Khovd 2 193 2 173 2 032 1 709 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í Subtotal 12 306 12 416 12 306 11 577 Àðõàíãàé Arkhangai 2 324 2 303 2 279 2 170 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 2 457 2 564 2 466 2 180 Áóëãàí Bulgan 1 291 1 209 1 045 958 Îðõîí Orkhon 1 314 1 418 1 499 1 457 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 2 084 2 123 2 065 1 965 Õºâñãºë Khovsgol 2 836 2 799 2 952 2 847 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í Subtotal 7 921 7 936 7 711 7 288 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 194 168 154 178 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 1 444 1 587 1 685 1 560 Äîðíîãîâü Dornogovi 822 875 887 834 Äóíäãîâü Dundgovi 767 761 732 652 ªìíºãîâü Omnogovi 840 847 820 840 Ñýëýíãý Selenge 2 114 1 994 1 772 1 700 Òºâ Tov 1 740 1 704 1 661 1 524 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄ¿í Subtotal 3 730 3 961 3 917 3 919 Äîðíîä Dornod 1 423 1 474 1 512 1 430 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 1 020 1 099 1 145 1 107 Õýíòèé Khentii 1 287 1 388 1 260 1 382 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓëààíáààòàð Ulaanbaatar 11 325 11 629 11 697 12 409 91
 • 89. Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ3.9. 16 Õ¯ÐÒÝËÕ ÍÀÑÍÛ 4 ÁÀ Ò¯¯ÍÝÝÑ ÄÝÝØ Õ¯¯ÕÝÄÒÝÉ ªÐÕÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF HOUSEHOLDS WITH 4 AND MORE CHILDREN AGED BELOW 16, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year òîî number Àéìàã, íèéñëýë Aimags and the Capital 2004 2005 2006 2007ÁYÃÄ TOTAL 46 681 42 435 40 019 37 925 Áàðóóí á¿ñ West regionÄ¿í Subtotal 14 678 14 417 14 514 13 300 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 3 928 3 751 3 650 3 168 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 1 306 1 155 1 396 1 136 Çàâõàí Zavkhan 1 563 1 536 1 439 1 281 Óâñ Uvs 2 796 2 638 2 410 2 165 Õîâä Khovd 5 085 5 337 5 619 5 550 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í Subtotal 11 330 11 259 9 908 8 155 Àðõàíãàé Arkhangai 1 753 1 542 1 474 1 356 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 3 048 3 441 3 293 1 917 Áóëãàí Bulgan 809 747 691 575 Îðõîí Orkhon 1 398 1 315 1 095 1 092 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 2 150 2 387 1 732 1 924 Õºâñãºë Khovsgol 2 172 1 827 1 623 1 291 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í Subtotal 7 560 5 586 5 542 4 687 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 105 112 67 87 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 2 102 640 963 833 Äîðíîãîâü Dornogovi 774 712 606 477 Äóíäãîâü Dundgovi 794 699 575 538 ªìíºãîâü Omnogovi 925 928 925 705 Ñýëýíãý Selenge 1 532 1 300 1 312 1 302 Òºâ Tov 1 328 1 195 1 094 745 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄ¿í Subtotal 3 182 2 598 2 182 3 335 Äîðíîä Dornod 979 831 770 834 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 964 816 588 1 341 Õýíòèé Khentii 1 239 951 824 1 160 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓëààíáààòàð Ulaanbaatar 9 931 8 575 7 873 8 44892
 • 90. SECTION 3. POPULATION3.10. ÝÌÝÃÒÝÉ ÒÝÐï¯ËÝÃ×ÒÝÉ ªÐÕÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF FEMALE-HEADED HOUSEHOLDS, by regions, aimags and the Capital at the end of the year òîî number Àéìàã, íèéñëýë Aimags and the Capital 2004 2005 2006 2007ÁYÃÄ TOTAL 65 687 70 328 72 219 72 128 Áàðóóí á¿ñ West regionÄ¿í Subtotal 10 155 10 647 10 362 10 615 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 1 665 1 487 1 517 1 630 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 1 936 2 077 1 948 1 856 Çàâõàí Zavkhan 2 324 2 748 2 525 2 679 Óâñ Uvs 2 278 2 461 2 477 2 463 Õîâä Khovd 1 952 1 874 1 895 1 987 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í Subtotal 16 845 17 837 17 846 17 445 Àðõàíãàé Arkhangai 2 307 2 606 2 653 2 478 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 3 049 2 799 2 848 2 913 Áóëãàí Bulgan 1 748 1 921 1 429 1 555 Îðõîí Orkhon 2 137 2 227 2 482 2 424 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 2 350 2 900 2 848 2 681 Õºâñãºë Khovsgol 5 254 5 384 5 586 5 394 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í Subtotal 12 253 13 273 13 453 13 777 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 551 592 567 581 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 2 502 3 021 3 005 2 988 Äîðíîãîâü Dornogovi 1 518 1 667 1 892 2 180 Äóíäãîâü Dundgovi 1 445 1 486 1 560 1 598 ªìíºãîâü Omnogovi 1 963 1 906 1 933 1 812 Ñýëýíãý Selenge 2 021 1 965 2 034 2 124 Òºâ Tov 2 253 2 636 2 462 2 494 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄ¿í Subtotal 6 050 6 549 6 462 6 968 Äîðíîä Dornod 2 624 2 827 2 406 2 405 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 1 092 1 333 1 324 1 465 Õýíòèé Khentii 2 334 2 389 2 732 3 098 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓëààíáààòàð Ulaanbaatar 20 384 22 022 24 096 23 323 93
 • 91. Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ3.11 16 Õ¯ÐÒÝËÕ ÍÀÑÍÛ Õ¯¯ÕÝÄÒÝÉ ÃÝÐ Á¯ËÃ¯É ÝÌÝÃÒÝÉׯ¯Ä, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò SINGLE WOMAN, with children aged below 16, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year òîî number Àéìàã, íèéñëýë Aimags and the Capital 2004 2005 2006 2007ÁYÃÄ TOTAL 45 104 48 415 46 198 43 517 Áàðóóí á¿ñ West regionÄ¿í Subtotal 4 808 5 256 4 963 4 659 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 786 1 135 1 020 1 091 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 1 168 1 137 1 118 1 053 Çàâõàí Zavkhan 1 285 1 329 1 253 1 225 Óâñ Uvs 565 624 593 540 Õîâä Khovd 1 004 1 031 979 750 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í Subtotal 11 801 12 181 10 887 10 466 Àðõàíãàé Arkhangai 1 369 1 412 1 296 1 215 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 2 124 2 441 1 938 1 991 Áóëãàí Bulgan 991 1 051 1 008 908 Îðõîí Orkhon 1 799 1 923 1 980 1 903 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 1 915 1 974 1 856 1 750 Õºâñãºë Khovsgol 3 603 3 380 2 809 2 699 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í Subtotal 8 640 9 469 8 749 8 897 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 354 444 392 398 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 1 043 1 854 1 704 1 770 Äîðíîãîâü Dornogovi 1 160 1 370 1 292 1 311 Äóíäãîâü Dundgovi 1 076 1 065 1 068 998 ªìíºãîâü Omnogovi 1 522 1 496 1 424 1 389 Ñýëýíãý Selenge 1 920 1 701 1 616 1 744 Òºâ Tov 1 565 1 539 1 253 1 287 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄ¿í Subtotal 4 221 4 632 4 154 4 001 Äîðíîä Dornod 1 756 2 077 1 795 1 628 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 648 820 695 667 Õýíòèé Khentii 1 817 1 735 1 664 1 706 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓëààíáààòàð Ulaanbaatar 15 634 16 877 17 445 15 4943.12. ÒªÐѪÍ, ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ, ÃÝÐËÝÑÝÍ, ÃÝÐËÝËÒÝÝ ÖÓÖËÓÓËÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, îíû ýöýñò BIRTHS, DEATHS, MARRIAGES AND DIVORCES, at the end of the year òîî number Òºðñºí Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî Ãýðëýëòýý Ãýðëýãñýä Îí õ¿¿õäèéí òîî Deaths öóöëóóëñàí Year Births Á¿ãä Íÿëõàñ Marriages õ¿íèé òîî Total Infants Divorces2004 45 501 16 404 1 016 11 242 1 0982005 45 326 16 480 938 14 993 1 6222006 49 092 16 682 937 48 996 1 4482007 56 636 16 259 994 40 965 1 75794
 • 92. SECTION 3. POPULATION3.13. 1000 Õ¯ÍÄ ÍÎÃÄÎÕ ÒªÐªËÒ, ÍÀÑ ÁÀÐÀËÒ, ÃÝÐËÝËÒ, ÖÓÖËÀËÒ, îíû ýöýñò BIRTHS, DEATHS, MARRIAGES AND DIVORCES PER 1000 POPULATION, at the end of the year Íàñ áàðàëò 18 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû Deaths 1000 õ¿íä íîãäîõ Over 18 years per 1000 Îí Òºðºëò Àìüä òºðñºí 1000 population Year Births õ¿¿õäýä íîãäîõ Á¿ãä íÿëõñûí ýíäýãäýë Ãýðëýëò Öóöëàëò Total Infant mortality Marriages Divorces rate (per 1000 live births) 2004 18.1 6.5 22.3 7.2 0.7 2005 17.8 6.5 20.7 9.3 1.0 2006 19.0 6.5 19.1 19.0 0.6 2007 21.7 6.2 15.4 15.7 0.73.14. ҪЪËÒÈÉÍ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò BIRTH RATES, by age group, at the end of the year Íàñíû á¿ëýã 2004 2005 2006 2007 Age group 15-19 18.3 14.7 19.3 18.7 20-24 124.7 114.0 127.3 132.5 25-29 121.1 126.2 131.7 146.5 30-34 75.4 80.0 81.6 99.3 35-39 42.6 41.1 40.4 52.1 40-44 11.6 10.4 11.5 16.1 45-49 3.1 3.2 1.5 3.0 ÒÅÊ1/ CBR 1 18.1 17.8 19.0 21.7 ÒÒÊ2 / GFR 2 61.2 59.3 63.1 72.3 ÒÍÊ3 / TFR 3 2.0 1.9 2.1 2.3 1 Òàéëáàð: TEK - Òºðºëòèéí åðºíõèé êîýôôèöèåíò 2 TTK - Òºðºëòèéí òóñãàé êîýôôèöèåíò 3 TÍÊ - Òºðºëòèéí íèéëáýð êîýôôèöèåíò 1 Note: CBR - Crude birth rate 2 GFR - General fertility rate 3 TFR - Total fertility rate 95
 • 93. Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ3.15. ÒªÐѪÍ, ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ, ÃÝÐËÝÑÝÍ, ÃÝÐ Á¯Ë ÖÓÖÀËÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, ¯Ð×ËÝÃÄÑÝÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2007 BIRTHS, DEATHS, MARRIAGES, DIVORCES AND ADOPTION, by regions, aimags and the Capital, in 2007 òîî number Òºðñºí Íàñ Öýâýð Ãýðëýñýí Ãýðëýëòýý ¯ð÷ëýãäñýí Àéìàã Àimags and õ¿¿õýä áàðñàí ºñºëò õ¿íèé öóöàëñàí õ¿¿õäèéí íèéñëýë the Capital Births õ¿íèé Natural òîî õ¿íèé òîî òîî increase Marriages òîî Adoption Deaths Divorces ÁYÃÄ TOTAL 56 636 16 259 40 377 40 965 1 757 2 446 Áàðóóí á¿ñ West region Ä¿í Subtotal 9 234 2 299 6 935 5 416 53 473 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 2 570 488 2 082 1 343 6 187 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 1 139 338 801 931 9 52 Çàâõàí Zavkhan 1 632 503 1 129 1 301 8 77 Óâñ Uvs 1 913 524 1 389 972 11 65 Õîâä Khovd 1 980 446 1 534 869 19 92 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Ä¿í Subtotal 11 314 3 584 7 730 9 188 267 589 Àðõàíãàé Arkhangai 1 913 608 1 305 1 949 12 110 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 1 633 547 1 086 1 695 22 122 Áóëãàí Bulgan 1 081 346 735 738 21 47 Îðõîí Orkhon 1 746 541 1 205 1 319 110 49 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 2 387 675 1 712 1 900 12 94 Õºâñãºë Khovsgol 2 554 867 1 687 1 587 90 167 Òºâèéí á¿ñ Central region Ä¿í Subtotal 9 173 2 646 6 527 6 800 243 368 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 293 72 221 165 15 16 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 1 904 607 1 297 1 275 101 96 Äîðíîãîâü Dornogovi 1 247 299 948 811 22 9 Äóíäãîâü Dundgovi 1 023 300 723 814 20 19 ªìíºãîâü Omnogovi 939 201 738 1 087 15 26 Ñýëýíãý Selenge 2 009 597 1 412 1 596 30 108 Òºâ Tov 1 758 570 1 188 1 052 40 94 Ç¿¿í á¿ñ East region Ä¿í Subtotal 4 194 1 311 2 883 3 018 68 263 Äîðíîä Dornod 1 485 480 1 005 1 100 35 111 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 1 122 349 773 877 12 41 Õýíòèé Khentii 1 587 482 1 105 1 041 21 111 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 22 721 6 419 16 302 16 543 1 126 75396
 • 94. SECTION 3. POPULATION3.16. 1000 ÕYÍÄ ÍÎÃÄÎÕ ÒªÐªËÒ, ÍÀÑ ÁÀÐÀËÒ, ÃÝÐËÝËÒ, ÖÓÖËÀËÒ, ¯Ð×ËÝËÒ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, 2007 BIRTHS, DEATHS, MARRIAGES, DIVORCES AND ADOPTION, per 1000 population, by regions, aimags and the Capital, in 2007 Íàñ Öýâýð Àéìàã, Àimags and Òºðºëò áàðàëò ºñºëò Ãýðëýëò1 Öóöëàëò1 ¯ð÷ëýëò íèéñëýë the Capital Births Deaths Natural Marriages 1 Divorces 1 Adoption increase ÁYÃÄ TOTAL 21.7 6.2 15.4 15.7 0.7 0.9 Áàðóóí á¿ñ West region Ä¿í Subtotal 22.5 5.6 16.9 22.3 0.2 1.2 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 24.1 4.8 19.3 32.7 0.2 1.7 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 18.9 5.6 13.3 23.0 0.2 0.9 Çàâõàí Zavkhan 20.2 6.2 14.0 26.4 0.2 1.0 Óâñ Uvs 23.8 6.5 17.3 21.7 0.2 0.8 Õîâä Khovd 22.4 5.0 17.3 15.7 0.3 1.0 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Ä¿í Subtotal 20.4 6.5 13.9 27.4 0.8 1.1 Àðõàíãàé Arkhangai 20.6 6.5 14.0 35.8 0.2 1.2 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 19.4 6.5 12.9 34.3 0.4 1.5 Áóëãàí Bulgan 17.9 5.7 12.2 20.4 0.6 0.8 Îðõîí Orkhon 21.9 6.8 15.1 24.8 2.1 0.6 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 20.7 5.9 14.9 28.5 0.2 0.8 Õºâñãºë Khovsgol 20.9 7.1 13.8 21.0 1.2 1.4 Òºâèéí á¿ñ Central region Ä¿í Subtotal 21.0 6.1 14.9 24.8 0.9 0.8 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 23.6 5.8 17.8 20.1 1.8 1.3 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 21.7 6.9 14.8 21.8 1.7 1.1 Äîðíîãîâü Dornogovi 22.6 5.4 17.2 24.5 0.7 0.2 Äóíäãîâü Dundgovi 20.9 6.1 14.8 26.1 0.6 0.4 ªìíºãîâü Omnogovi 20.1 4.3 15.8 38.4 0.5 0.6 Ñýëýíãý Selenge 20.0 6.0 14.1 27.5 0.5 1.1 Òºâ Tov 20.4 6.6 13.8 18.5 0.7 1.1 Ç¿¿í á¿ñ East region Ä¿í Subtotal 21.0 6.6 14.4 25.1 0.6 1.3 Äîðíîä Dornod 20.3 6.6 13.7 23.5 0.7 1.5 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 20.3 6.3 14.0 26.9 0.4 0.7 Õýíòèé Khentii 22.3 6.8 15.5 25.4 0.5 1.6 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 22.4 6.3 16.1 25.2 1.7 0.7 1 Òàéëáàð: 18 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû õ¿í àìä íîãäîõ 1 Note: Per population aged 18 and over 97
 • 95. Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ3.17. Õ¯Í ÀÌÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÍÀÑËÀËÒ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò LIFE EXPECTANCY AT BIRTH, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year íàñ years Àéìàã Àimags and 1992 1997 2002 2007 íèéñëýë the Capital ÁYÃÄ TOTAL 62.77 64.25 63.51 66.54 Áàðóóí á¿ñ West regionÁàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 65.14 66.72 66.64 68.23Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 62.73 64.80 61.87 64.55Çàâõàí Zavkhan 61.98 67.06 62.09 64.88Óâñ Uvs 61.55 63.44 61.25 64.03Õîâä Khovd 60.87 66.88 64.46 67.24 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÀðõàíãàé Arkhangai 63.29 66.04 63.36 66.14Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 58.74 63.67 60.21 64.60Áóëãàí Bulgan 64.69 70.19 66.10 67.80Îðõîí Orkhon 59.94 61.76 63.63 66.42ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 64.76 66.63 63.57 66.35Õºâñãºë Khovsgol 58.54 63.74 59.42 62.20 Òºâèéí á¿ñ Central regionÃîâüñ¿ìáýð Govisumber -- 62.59 66.36 68.32Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 63.96 59.85 61.53 64.24Äîðíîãîâü Dornogovi 64.47 65.65 63.01 65.80Äóíäãîâü Dundgovi 68.59 69.98 66.92 68.66ªìíºãîâü Omnogovi 71.58 67.56 65.36 67.00Ñýëýíãý Selenge 66.98 63.09 64.59 67.39Òºâ Tov 68.63 68.19 65.47 68.26 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄîðíîä Dornod 62.19 58.13 58.33 62.54Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 65.42 66.93 64.62 67.31Õýíòèé Khentii 70.68 64.91 63.72 66.52 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓëààíáààòàð Ulaanbaatar 69.26 61.21 64.95 66.803.18 Õ¯Í ÀÌÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÍÀÑËÀËÒ, õ¿éñýýð, îíû ýöýñò LIFE EXPECTANCY AT BIRTH, by sex, at the and of the year íàñ years Õ¿í àìûí Life 1992 1997 2002 2007 äóíäàæ expectancy Ýðýãòýé Ýìýãòýé Ýðýãòýé Ýìýãòýé Ýðýãòýé Ýìýãòýé Ýðýãòýé Ýìýãòýé íàñëàëò at birth Male Female Male Female Male Female Male FemaleÁ¿ãä Total 60.71 64.90 61.07 65.67 60.75 66.47 63.13 70.2398
 • 96. SECTION 3. POPULATION3.19. ÒªÐÑªÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, õ¿éñýýð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2007 NUMBER OF BIRTHS, by sex, regions, aimags and the Capital, urban and rural, in 2007 òîî number Òºðñºí õ¿¿õýä Births Òºðºõ ¿åèéí Àéìàã, Aimags and Õ¿éñýýð Áàéðøëààð õ¿éñèéí By sex By location õàðüöàà íèéñëýë the Capital Á¿ãä Ýìýãòýé Õîò պ人 Sex ratio Total Female Urban Rural at birth ÁYÃÄ TOTAL 56 636 27 886 36 256 20 380 103.1 Áàðóóí á¿ñ West region Ä¿í Subtotal 9 234 4 526 2 463 6 771 104.0 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 2 570 1 299 630 1 940 97.8 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 1 139 559 315 824 103.8 Çàâõàí Zavkhan 1 632 783 334 1 298 108.4 Óâñ Uvs 1 913 916 618 1 295 108.8 Õîâä Khovd 1 980 969 566 1 414 104.3 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Ä¿í Subtotal 11 314 5 655 4 124 7 190 100.1 Àðõàíãàé Arkhangai 1 913 994 430 1 483 92.5 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 1 633 835 552 1 081 95.6 Áóëãàí Bulgan 1 081 585 219 862 84.8 Îðõîí Orkhon 1 746 824 1 691 55 111.9 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 2 387 1 164 528 1 859 105.1 Õºâñãºë Khovsgol 2 554 1 253 704 1 850 103.8 Òºâèéí á¿ñ Central region Ä¿í Subtotal 9 173 4 405 4 725 4 448 108.2 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 293 131 205 88 123.7 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 1 904 915 1 486 418 108.1 Äîðíîãîâü Dornogovi 1 247 625 724 523 99.5 Äóíäãîâü Dundgovi 1 023 494 281 742 107.1 ªìíºãîâü Omnogovi 939 452 366 573 107.7 Ñýëýíãý Selenge 2 009 952 1 290 719 111.0 Òºâ Tov 1 758 836 373 1 385 110.3 Ç¿¿í á¿ñ East region Ä¿í Subtotal 4 194 2 093 2 223 1 971 100.4 Äîðíîä Dornod 1 485 715 947 538 107.7 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 1 122 550 326 796 104.0 Õýíòèé Khentii 1 587 828 950 637 91.7 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 22 721 11 207 22 721 - 102.73.20. ÒªÐÑªÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, ýõèéí íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF LIVE BIRTHS, by mothers age group, at the end of the year òîî number Íàñíû á¿ëýã 2004 2005 2006 2007 Age group Á¿ãä Total 45 501 45 326 49 092 56 636 15-19 2 761 2 262 3 020 2 917 20-24 15 877 14 831 16 859 18 269 25-29 13 821 14 605 15 194 17 533 30-34 7 808 8 505 8 840 11 067 35-39 4 038 3 972 3 989 5 277 40-44 991 916 1 048 1 354 45-49 205 235 142 219 99
 • 97. Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ3.21. ÒªÐÑªÍ ÝÕׯ¯ÄÈÉÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF WOMEN WHO GIVE BIRTHS, by regions, aimags and the Capital , at the end of the year òîî number Àéìàã, Aimags and 2004 2005 2006 2007 íèéñëýë the Capital ÁYÃÄ TOTAL 45 380 45 146 48 880 56 411 Áàðóóí á¿ñ West region Ä¿í Subtotal 8 986 8 750 9 043 9 182 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 2 699 2 511 2 405 2 561 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 1 134 1 150 1 265 1 133 Çàâõàí Zavkhan 1 383 1 441 1 601 1 624 Óâñ Uvs 1 878 1 785 1 947 1 892 Õîâä Khovd 1 892 1 863 1 825 1 972 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Ä¿í Subtotal 10 038 9 972 10 184 11 266 Àðõàíãàé Arkhangai 1 738 1 652 1 780 1 906 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 1 667 1 534 1 463 1 631 Áóëãàí Bulgan 907 901 989 1 077 Îðõîí Orkhon 1 268 1 366 1 382 1 733 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 2 257 2 128 2 227 2 382 Õºâñãºë Khovsgol 2 201 2 391 2 343 2 537 Òºâèéí á¿ñ Central region Ä¿í Subtotal 7 837 7 530 7 852 9 170 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 232 231 273 288 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 1 393 1 466 1 539 1 904 Äîðíîãîâü Dornogovi 1 044 999 1 109 1 247 Äóíäãîâü Dundgovi 866 904 904 1 021 ªìíºãîâü Omnogovi 947 826 806 935 Ñýëýíãý Selenge 1 752 1 703 1 709 2 033 Òºâ Tov 1 603 1 401 1 512 1 742 Ç¿¿í á¿ñ East region Ä¿í Subtotal 3 732 3 497 3 814 4 180 Äîðíîä Dornod 1 406 1 323 1 402 1 479 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 992 933 984 1 117 Õýíòèé Khentii 1 334 324 1 428 1 584 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 14 787 15 397 17 987 22 6133.22. ÒªÐÑªÍ ÝÕׯ¯Ä, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, îíû ýöýñò WOMEN WHO GIVE BIRTHS, by educational level, at the end of the year òîî number Áîëîâñðîëûí Educational 2004 2005 2006 2007 ò¿âøèí levelÁ¿ãä Total 45 380 45 146 48 880 56 411Äýýä High 6 923 7 997 9 219 13 365ÒÌÄÑ Specialized secondary 5 007 2 657 3 097 3 556Á¿ðýí äóíä Secondary I 15 295 16 842 18 077 21 697Á¿ðýí áóñ äóíä Secondary II 14 147 13 318 13 947 13 536Áàãà Primary 3 659 3 906 4 041 3 853Áîëîâñðîëã¿é Not educated 349 426 499 404100
 • 98. SECTION 3. POPULATION3.23. ÒªÐÑªÍ ÝÕׯ¯ÄÈÉÍ ÒÎÎ, ãýðëýëòèéí áàéäàë, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2007 NUMBER OF WOMEN WHO GIVE BIRTHS, by marital status, regions, aimags and the Capital, urban and rural, in 2007 òîî number Òºðñºí ýõ Ãýðëýëòèéí áàéäëààð Women given births By marital status Àéìàã, Aimags and ¯¿íýýñ: Ãýð Ãý𠯿íýýñ: íèéñëýë the Capital Á¿ãä Of which: á¿ëã¿é á¿ëòýé áàòàëãààòàé Total Õîò պ人 Single, Married Of which: Urban Rural divorced registered ÁYÃÄ TOTAL 56 411 35 829 20 582 10 162 46 249 39 715 Áàðóóí á¿ñ West region Ä¿í Subtotal 9 182 2 441 6 741 696 8 486 8 408 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 2 561 621 1 940 11 2 550 2 549 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 1 133 314 819 141 992 973 Çàâõàí Zavkhan 1 624 332 1 292 244 1 380 1 361 Óâñ Uvs 1 892 612 1 280 114 1 778 1 763 Õîâä Khovd 1 972 562 1 410 186 1 786 1 762 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Ä¿í Subtotal 11 266 4 091 7 175 2 000 9 266 8 731 Àðõàíãàé Arkhangai 1 906 425 1 481 200 1 706 1 705 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 1 631 551 1 080 309 1 322 1 218 Áóëãàí Bulgan 1 077 219 858 286 791 752 Îðõîí Orkhon 1 733 1 679 54 295 1 438 1 313 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 2 382 519 1 863 439 1 943 1 695 Õºâñãºë Khovsgol 2 537 698 1 839 471 2 066 2 048 Òºâèéí á¿ñ Central region Ä¿í Subtotal 9 170 4 617 4 553 1 873 7 297 6 723 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 288 172 116 64 224 202 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 1 904 1 486 418 395 1 509 1 498 Äîðíîãîâü Dornogovi 1 247 724 523 299 948 926 Äóíäãîâü Dundgovi 1 021 281 740 120 901 795 ªìíºãîâü Omnogovi 935 303 632 137 798 738 Ñýëýíãý Selenge 2 033 1 283 750 499 1 534 1 246 Òºâ Tov 1 742 368 1 374 359 1 383 1 318 Ç¿¿í á¿ñ East region Ä¿í Subtotal 4 180 2 067 2 113 871 3 309 3 029 Äîðíîä Dornod 1 479 852 627 449 1 030 919 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 1 117 322 795 158 959 954 Õýíòèé Khentii 1 584 893 691 264 1 320 1 156 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 22 613 22 613 - 4 722 17 891 12 824 101
 • 99. Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ3.24. 1000 Õ¯ÍÄ ÍÎÃÄÎÕ Õ¯Í ÀÌÛÍ ÒªÐªËÒ*, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð CRUDE BIRTH RATE, by regions, aimags and the Capital Àéìàã, Aimags and 2004 2005 2006 2007 íèéñëýë the CapitalÁYÃÄ TOTAL 18.1 17.8 19.0 21.7 Áàðóóí á¿ñ West regionÄ¿í Subtotal 21.8 21.4 22.2 22.5 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 26.8 25.0 24.1 24.1 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 18.6 18.9 21.0 18.9 Çàâõàí Zavkhan 16.9 18.0 20.0 20.2 Óâñ Uvs 23.2 22.4 24.3 23.8 Õîâä Khovd 21.7 21.3 20.8 22.4 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í Subtotal 18.3 18.1 18.5 20.4 Àðõàíãàé Arkhangai 18.2 17.5 19.0 20.6 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 20.1 18.4 17.7 19.4 Áóëãàí Bulgan 14.7 15.2 16.5 17.9 Îðõîí Orkhon 16.6 17.5 17.6 21.9 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 20.0 18.7 19.5 20.7 Õºâñãºë Khovsgol 18.2 19.7 19.3 20.9 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í Subtotal 17.9 17.3 18.0 21.0 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 19.1 19.1 22.3 23.6 Äàðõàí-Óóë Darkhan Uul 16.0 16.7 17.6 21.7 Äîðíîãîâü Dornogovi 20.0 19.0 20.6 22.6 Äóíäãîâü Dundgovi 17.3 18.2 18.4 20.9 ªìíºãîâü Omnogovi 20.3 17.9 17.5 20.1 Ñýëýíãý Selenge 17.3 17.0 17.1 20.0 Òºâ Tov 17.8 16.0 17.5 20.4 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄ¿í Subtotal 18.5 17.5 19.1 21.0 Äîðíîä Dornod 19.0 18.0 19.1 20.3 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 17.6 16.7 17.7 20.3 Õýíòèé Khentii 18.8 17.5 20.2 22.3 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓëààíáààòàð Ulaanbaatar 16.2 16.3 18.5 22.4 * Òàéëáàð: Òºðºëòèéí åðºíõèé êîýôôèöèåíò ãýæ íýðëýäýã. * Note: It means crude birth rate.3.25. ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF PEOPLE DIED, by educational level, at the end of the year òîî number Áîëîâñðîëûí Educational 2004 2005 2006 2007 ò¿âøèí levelÁ¿ãä Total 16 404 16 480 16 682 16 259Äýýä High 1 541 1 607 1 777 1 836ÒÌÄÑ Specialized secondary 1 577 1 651 1 818 1 975Á¿ðýí äóíä Secondary I 2 950 3 118 3 412 3 288Á¿ðýí áóñ äóíä Secondary II 3 462 3 591 3 334 3 125Áàãà Primary 4 413 4 396 3 974 3 747Áîëîâñðîëã¿é Not educated 2 461 2 117 2 367 2 288102
 • 100. SECTION 3. POPULATION3.26. ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò NUMBER OF PEOPLE DIED, by age group, at the end of the year òîî number 2004 2005 2006 2007 Íàñíû á¿ëýã Á¿ãä Ýìýãòýé Á¿ãä Ýìýãòýé Á¿ãä Ýìýãòýé Á¿ãä Ýìýãòýé Age group Total Female Total Female Total Female Total FemaleÁ¿ãä Total 16 404 6 487 16 480 6 474 16 682 6 728 16 259 6 3831 õ¿ðòýë 1 016 428 938 408 937 435 994 447Under 11-4 294 125 304 134 255 112 285 1345-9 114 43 93 45 86 35 122 4810-14 101 39 136 48 110 40 99 3815-19 237 72 249 75 222 83 194 5220-24 397 112 363 108 351 111 401 9125-29 496 147 511 146 504 134 455 11530-34 650 185 663 167 618 147 598 14235-39 804 227 800 205 838 225 813 20840-44 1 084 305 1 116 312 1 183 357 1105 30145-49 1 195 368 1 269 375 1 322 419 1 347 40150-54 1 239 441 1 130 373 1 318 408 1 352 42255-59 1 140 401 1 198 475 1 177 414 1 199 41560-64 1 502 544 1 402 511 1 284 504 1 251 49265-69 1 465 588 1 590 652 1 552 626 1504 62670+ 4 670 2 462 4 718 2 440 4 925 2 678 4 540 2 451 103
 • 101. Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ3.27. ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, õ¿éñýýð, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýë, õîò, õºäººãººð, 2007 NUMBER OF PEOPLE DIED by sex, regions, aimag and the Capital, urban and rural, in 2007 òîî number Íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî Íàñ Deaths áàðàëòûí Àéìàã, Aimags and Õ¿éñýýð Áàéðøëààð õ¿éñèéí íèéñëýë the Capital By sex By location õàðüöàà Á¿ãä Ýìýãòýé Õîò պ人 Sex ratio Total Female Urban Rural at death ÁYÃÄ TOTAL 16 259 6 383 10 498 5 761 154.7 Áàðóóí á¿ñ West region Ä¿í Subtotal 2 299 999 720 1 579 130.1 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 488 198 142 346 146.5 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 338 154 111 227 119.5 Çàâõàí Zavkhan 503 214 114 389 135.0 Óâñ Uvs 524 232 182 342 125.9 Õîâä Khovd 446 201 171 275 121.9 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Ä¿í Subtotal 3 584 1 449 1 414 2 170 147.3 Àðõàíãàé Arkhangai 608 258 154 454 135.7 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 547 203 212 335 169.5 Áóëãàí Bulgan 346 144 101 245 140.3 Îðõîí Orkhon 541 203 499 42 166.5 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 675 256 194 481 163.7 Õºâñãºë Khovsgol 867 385 254 613 125.2 Òºâèéí á¿ñ Central region Ä¿í Subtotal 2 646 1 009 1 335 1 311 162.2 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 72 28 48 24 157.1 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 607 242 497 110 150.8 Äîðíîãîâü Dornogovi 299 116 187 112 157.8 Äóíäãîâü Dundgovi 300 126 96 204 138.1 ªìíºãîâü Omnogovi 201 81 17 184 148.1 Ñýëýíãý Selenge 597 206 387 210 189.8 Òºâ Tov 570 210 103 467 171.4 Ç¿¿í á¿ñ East region Ä¿í Subtotal 1 311 537 610 701 144.1 Äîðíîä Dornod 480 191 268 212 151.3 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 349 148 124 225 135.8 Õýíòèé Khentii 482 198 218 264 143.4 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 6 419 2 389 6 419 - 168.7104
 • 102. SECTION 3. POPULATION3.28. 1000 Õ¯ÍÄ ÍÎÃÄÎÕ ÍÀÑ ÁÀÐÀËÒ*, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð CRUDE DEATH RATE, by regions, aimags and the Capital Àéìàã, Aimags and 2004 2005 2006 2007 íèéñëýë the Capital ÁYÃÄ TOTAL 6.5 6.5 6.5 6.2 Áàðóóí á¿ñ West region Ä¿í Subtotal 5.8 5.9 5.7 5.6 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 5.5 5.5 4.8 4.8 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 5.6 5.5 6.3 5.6 Çàâõàí Zavkhan 6.0 5.8 5.8 6.2 Óâñ Uvs 6.3 7.1 6.6 6.5 Õîâä Khovd 5.6 5.8 5.6 5.0 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Ä¿í Subtotal 6.6 6.6 6.7 6.5 Àðõàíãàé Arkhangai 6.1 6.5 6.6 6.5 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 6.4 6.8 6.7 6.5 Áóëãàí Bulgan 6.2 6.4 5.9 5.7 Îðõîí Orkhon 6.8 6.9 7.4 6.8 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 6.4 6.2 6.2 5.9 Õºâñãºë Khovsgol 7.2 6.8 7.1 7.1 Òºâèéí á¿ñ Central region Ä¿í Subtotal 6.7 7.0 6.6 6.1 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 6.9 8.6 7.5 5.8 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 7.4 7.4 7.6 6.9 Äîðíîãîâü Dornogovi 6.4 6.9 6.9 5.4 Äóíäãîâü Dundgovi 5.3 6.0 5.3 6.1 ªìíºãîâü Omnogovi 6.4 7.5 6.5 4.3 Ñýëýíãý Selenge 6.8 6.4 6.6 6.0 Òºâ Tov 7.0 7.5 6.2 6.6 Ç¿¿í á¿ñ East region Ä¿í Subtotal 7.0 6.8 6.7 6.6 Äîðíîä Dornod 7.8 7.5 6.7 6.6 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 6.2 6.2 6.3 6.3 Õýíòèé Khentii 6.8 6.6 6.9 6.8 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 6.6 6.3 6.5 6.3 * Òàéëáàð: Íàñ áàðàëòûí åðºíõèé êîýôôèöèåíò ãýæ íýðëýäýã. * Note: It means crude deah rate. 105
 • 103. Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ3.29. ÍÀÑÍÛ Á¯ËÝà ÄÝÕÜ ÍÀÑ ÁÀÐÀËÒÛÍ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ, îíû ýöýñò AGE SPECIFIC DEATH RATE, at the end of the year Íàñíû á¿ëýã 2004 2005 2006 2007 Age group0-4 6.1 5.9 5.5 5.55-9 0.5 0.4 0.4 0.510-14 0.3 0.5 0.4 0.415-19 0.8 0.8 0.7 0.620-24 1.6 1.4 1.4 1.525-29 2.2 2.3 2.2 2.030-34 3.2 3.2 2.9 2.835-39 4.4 4.3 4.4 4.240-44 6.6 6.7 6.7 6.345-49 9.3 9.0 8.9 8.850-54 14.1 12.1 12.8 13.055-59 18.4 18.5 17.1 17.260-64 28.2 27.4 24.3 24.565-69 38.2 39.0 35.7 34.270+ 78.4 77.4 76.3 70.23.30. Á¯ÐÒï¯ËÑÝÍ ÃÝÐ Á¯Ë, õ¿éñýýð, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò REGISTERED MARRIAGES, by sex and age group, at the end of the year òîî number Íàñíû á¿ëýã 2004 2005 2006 2007 Age group Ýðýãòýé Ýìýãòýé Ýðýãòýé Ýìýãòýé Ýðýãòýé Ýìýãòýé Ýðýãòýé Ýìýãòýé Male Female Male Female Male Female Male Female Á¿ãä Total 11 242 11 242 14 993 14 993 48 996 48 996 40 965 40 965 18-19 223 710 191 606 852 2 342 770 2 257 20-24 3 975 4 958 4 216 5 477 16392 20 792 12 660 15 180 25-29 3 937 3 203 5 324 4 622 17726 15 389 14 965 13 836 30-34 1 742 1 370 324 2 265 8952 6 796 9 191 7 057 35-39 835 655 1 476 1 293 3352 2 578 2 322 1 864 40-44 302 209 730 504 1199 749 662 526 45-49 134 94 278 155 352 231 306 203 50+ 94 43 169 71 171 119 89 42106
 • 104. SECTION 3. POPULATION3.31. ÖÓÖËÀËÒ, ãýð á¿ë áàéñàí õóãàöààãààð, îíû ýöýñò DIVORCE, by duration of marriage, at the end of the year òîî number ¯ç¿¿ëýëò Indicators 2004 2005 2006 2007Á¿ãä Total 1 098 1 622 1 448 1 757 ¯¿íýýñ: Of which:1 æèë õ¿ðòýë Until 1 year 41 62 30 48 1-3 1-3 123 146 135 143 4-6 4-6 213 241 196 279 7-9 7-9 213 274 260 38710 áà äýýø 10 and over 508 899 827 9003.32. ¯Ð×˯¯ËÑÝÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ, íàñíû á¿ëãýýð, îíû ýöýñò ADOPTION, by child age group, at the end of the year òîî number ¯ç¿¿ëýëò Indicators 2004 2005 2006 2007Á¿ãä Total 1 861 3 797 2 045 2 469 ¯¿íýýñ: Of which:3 íàñ õ¿ðòýë Until 3 age 695 1393 748 849 3-6 3-6 433 945 450 612 7-9 7-9 323 576 294 47910 áà äýýø 10 and over 410 883 553 529 107
 • 105. Á¯ËÝà 3. ÕYÍ ÀÌ108
 • 106. SECTION 3. POPULATION 109
 • 107. Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× ÀÆÈËËÀÕ Õ¯× Ýíý á¿ëýãò õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í àì, àæèëëàõ õ¿÷, àæèëã¿é÷¿¿ä çýðýã¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã õàðóóëñàí. Ýíý ¿ç¿¿ëýëòèéí ìýäýýëëèéí ýõ ñóðâàëæ íü ¯íäýñíèéñòàòèñòèêèéí õîðîîíîîñ æèë á¿ð ãàðãàäàã õºäºëìºðèéí ñòàòèñòèêèéí õîëáîãäîëòîé ìýäýýòàéëàí, çàðèì ò¿¿âýð ñóäàëãààíû ¿ð ä¿í áîëíî. Õ¿í àìûí àæèë ýðõëýëòèéí òàéëàíã æèë á¿ðèéí íýãä¿ãýýð ñàðûí 15-íû äîòîð ñóì,õîðîîíû çàñàã äàðãûí îðëîã÷ íàð àíõàí øàòíû á¿ðòãýë áîëîõ õ¿í àì, ºðõèéí á¿ðòãýëèéíäýâòðèéã ¿íäýñëýí ãàðãàæ íýãòãýíý. Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí ñàðûí ìýäýýã òºâ,îðîí íóòãèéí õºäºëìºð, õàëàìæèéí¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñ ñàð á¿ð ãàðãàæ, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí õîðîîíä èð¿¿ëæ áàéíà. Ýäèéí çàñãèéí èäýâõòýé õ¿í àì. Îëîí óëñûí õºäºëìºðèéí áàéãóóëëàãûíàðãà÷ëàëûí äàãóó àæèëëàõ õ¿÷ íü àæèëëàã÷èä áîëîí õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèéõýëòýñò á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîîíû íèéëáýð þì. Ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿íàìûã óðò õóãàöààãààð áóþó õóàíëèéí æèëýýð õýìæèãäýõ áàéíãûí èäýâõèòýé õ¿í àì ýñõ¿ëíýã äîëîî õîíîã áóþó íýã ºäðèéí õóãàöààãààð õýìæèãäýõ òóõàéí ¿åèéí èäýâõèòýé õ¿í àìãýñýí õî¸ð àðãààð òîäîðõîéëäîã. Ýíý á¿ëýãò îðñîí àæèëëàõ õ¿÷ áóþó ýäèéí çàñãèéíèäýâõèòýé õ¿í àìûã “áàéíãûí èäýâõè” ãýñýí îéëãîëòîä òóëãóóðëàæ òîäîðõîéëñîí.Õºäºëìºðèéí íàñíû àæèë ýðõýëäýãã¿é, õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñòá¿ðòãýëã¿é õ¿ì¿¿ñ, õºäºëìºðèéí íàñíû ñóðàëöàã÷èä, õóãàöààò öýðãèéí àëáàí õààã÷èä,õîðèãäîë õ¿ì¿¿ñèéã àæèëëàõ õ¿÷èíä õàìààðóóëààã¿é áîëíî. Àæèë ýðõýëäýã õ¿í àì áóþó àæèëëàã÷èäàä Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí îðîíòîîíû ¿íäñýí àæèëëàã÷, õóâèàðàà õºäºëìºð ýðõëýã÷, àæèë õàìòðàí ã¿éöýòãýã÷èä, öàëèíõºëñòýéãýýð ºðõèéí àæ àõóé ýðõýëäýã õ¿ì¿¿ñèéã àæèë ýðõýëäýã õ¿í àìä õàìðóóëàâ.Ýíä àæèë ýðõýëäýã õ¿í àìûã “áàéíãûí èäýâõè” –òýé ãýñýí îéëãîëòîîð àâëàà. Àæèëã¿é÷¿¿ä. Ìîíãîë Óëñûí õóóëèàð çºâøººðºãäñºí õºäºëìºðëºõ íàñíû,õºäºëìºð ýðõëýõ ÷àäâàðòàé, öàëèí õºëñòýé àæèë áîëîí õóâèàðàà õºäºëìºð ýðõýëäýãã¿é,òóõàéí ¿åä àæèëëàõàä áýëýí, öàëèí õºëñòýé àæèë èäýâõèòýé õàéæ áàéãàà õºäºëìºð,õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñò á¿ðòã¿¿ëñýí õ¿ì¿¿ñèéã àæèëã¿é÷¿¿äýä õàìðóóëàâ. Àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèí áîë Õºäºëìºð, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñò á¿ðòãýëòýéàæèëã¿é÷¿¿äèéí òîîã ýäèéí çàñãèéí èäýâõòýé õ¿í àìä õàðüöóóëñàí õàðüöàà þì. Àæèëëàõ õ¿÷íèé îðîëöîîíû ò¿âøèí Ýäèéí çàñãèéí èäýâõòýé õ¿í àìûã õºäºëìºðèéííàñíû õ¿í àìä õàðüöóóëæ àæèëëàõ õ¿÷íèé îðîëöîîíû ò¿âøèíã ãàðãàíà. Àæèë ýðõëýëòèéí ò¿âøèí Àæèëëàã÷äûã õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í àìä õàðüöóóëñàíõàðüöààã õýëíý. Öàëèíãèéí ò¿¿âýð ñóäàëãàà. 2000 îíû 4 ä¿ãýýð óëèðëààñ ýõëýí Öàëèíãèéí ò¿¿âýðñóäàëãàà (ÖÒÑ)-ã óëèðëààð ÿâóóëæ, äóíäàæ öàëèíã õ¿éñ, ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíûñàëáàð, àæèë ìýðãýæëèéí àíãèëàë, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí ºì÷ áîëîí õàðèóöëàãûíõýëáýð, àéìàã, íèéñëýëýýð ãàðãàæ áàéíà.110
 • 108. SECTION 4. LABOUR FORCE LABOUR FORCE This section presents indicators like working age population, labour force andunemployment. The basic source of these data is annual labour force data (survey conductedby the National Statistical Office) compiled by the National Statistical and some related samplesurveys. Data on Labour force is compiled by governors of the administrative units based onpopulation and households records as of January 15 each year. Monthly data on unemploymentis collected by the Department of Labour and Social Welfare at the capital city and aimags andcompiled by the National Statistical Office. Economically active population comprises all employed and unemployed registered inthe Department of Labour and Social Welfare as International Labour Organization methodologyrequires. Two useful measures of the economically active population are usually active populationmeasured in relation to a long reference period such as a year, and the currently active population,or, eguivalently, the labour force measured in relation to a short reference period such as oneday or one week. The economically active population does not include: - unemployed persons,not registered at the Department of Labour and Social Welfare, serving at armed forces,prisoners, pupils and students aged 16 and over. In this section the economically activepopulation is defined as “usually active”. Employed persons comprise (a) all civilians, who, did any work for pay or profit, unpaidworkers in a family enterprise, and (b) all civilians who were not working or temporarily absentfrom jobs or businesses for non economic reason (illness, weather conditions, vacations, etc.).In this section the number of employed persons is defined as “usually active”. Unemployed, are those segments of the population in the working age who are currentlynot involved in a paid or self-employed job and actively looking for job and registered at theDepartment of Labour and Social Welfare according to the International Standard Methodology. Unemployment rate is the proportion of the number of unemployed persons, registeredin the Department of Labour and Social Welfare to the economically active population. Labour force participation rate is the proportion of the labour force to population ofworking age. Employment population rate is the proportion of the number of employed persons to thepopulation of working age. Sample survey on average wages and salary has being conducted every quarters fromfourth quarter of 2000. By this survey results, it has been revealed that average wages andsalary by sex, divisions, classification of occupation, type of ownership and legal status oforganizations. 111
 • 109. Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY×4.1 Õ¯Í ÀÌÛÍ ÀÆÈË ÝÐÕËÝËÒÈÉÍ YÇYYËÝËÒ, îíû ýöýñò EMPLOYMENT, at the end of the year ìÿí.õ¿í thous.persons ¯ç¿¿ëýëò Indicators 2004 2005 2006 2007Á¯ÃÄ TOTAL Õºäºëìºðèéí Population of íàñíû õ¿í àìûí òîî working age 1 531.1 1 577.0 1 619.6 1 642.2 Ýäèéí çàñãèéí Economically active èäýâõòýé õ¿í àìûí òîî population 986.1 1 001.2 1 042.8 1 054.0 ¿¿íýýñ: of which: Àæèëëàã÷äûí òîî* Employed** 950.5 968.3 1 009.9 1024.1 Á¿ðòãýëòýé Registered àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîî unemployed 35.6 32.9 32.9 29.9 Àæèëëàõ õ¿÷íèé Labour force îðîëöîîíû ò¿âøèí, % participation rate,% 64.4 63.5 64.4 64.2 Àæèë ýðõëýëòèéí Employment to ò¿âøèí, % population rate,% 62.1 61.4 62.4 62.4 Àæèëã¿éäëèéí Unemployment ò¿âøèí**, % rate**, % 3.6 3.3 3.2 2.8 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female Õºäºëìºðèéí Population of íàñíû õ¿í àìûí òîî working age 790.3 815.3 835.2 848.8 Ýäèéí çàñãèéí Economically active èäýâõòýé õ¿í àìûí òîî population 503 507.3 536.8 536.9 ¿¿íýýñ: of which: Àæèëëàã÷äûí òîî* Employed** 483.4 489.0 518.1 519.9 Á¿ðòãýëòýé Registered àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîî unemployed 19.6 18.3 18.8 17.0 Àæèëëàõ õ¿÷íèé Labour force îðîëöîîíû ò¿âøèí, % participation rate,% 63.6 62.2 64.3 63.2 Àæèë ýðõëýëòèéí Employment to ò¿âøèí, % population rate,% 61.2 60.0 62.0 61.2 Àæèëã¿éäëèéí Unemployment ò¿âøèí**, % rate**, % 3.9 3.6 3.5 3.2Òàéëáàð: * Ãàäààäàä ãýðýýãýýð áîëîí Ãàäààä õýðãèéí ÿàìíû øóãàìààð àæèëëàæ áàéãàà õ¿ì¿¿ñ îðîîã¿é áîëíî. ** Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äýýð òîîöîâ.Note: * Population working by contracts in the foreign countries and the Ministry of Foreign Affairs missions were excluded. ** Estimated by registered unemployed112
 • 110. SECTION 4. LABOUR FORCE4.2 ÝÄÈÉÍ ÇÀÑÃÈÉÍ ÈÄÝÂÕÒÝÉ Õ¯Í ÀÌÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, by region, aimags and the Capital, at the end of the year ìÿí.õ¿í thous.persons Àéìàã, Aimags and 2004 2005 2006 2007 íèéñëýë the CapitalÁ¯ÃÄ TOTAL 986.1 1 001.2 1 042.8 1 054.0 Áàðóóí á¿ñ West regionÄ¿í Subtotal 172.6 173.8 176.0 170.7 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 35.6 34.2 34.8 34.6 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 30.6 30.8 31.3 26.3 Çàâõàí Zavkhan 36.5 37.7 37.9 38.8 Óâñ Uvs 34.2 34.5 34.4 33.6 Õîâä Khovd 35.7 36.6 37.6 37.4 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í Subtotal 238.6 239.5 246.0 249.7 Àðõàíãàé Arkhangai 39.4 40.1 41.7 41.3 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 39.4 39.5 39.9 42.0 Áóëãàí Bulgan 24.2 23.9 24.4 24.2 Îðõîí Orkhon 35.2 35.1 35.6 34.2 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 47.9 48.1 49.9 51.6 Õºâñãºë Khovsgol 52.5 52.8 54.5 56.4 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í Subtotal 175.1 176.4 180.3 183.2 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 4.0 4.3 3.9 4.3 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 28.3 27.2 28.8 29.2 Äîðíîãîâü Dornogovi 20.0 19.9 19.7 20.1 Äóíäãîâü Dundgovi 23.5 23.4 23.3 23.6 ªìíºãîâü Omnogovi 21.1 22.1 21.7 22.5 Ñýëýíãý Selenge 36.3 36.1 38.5 38.8 Òºâ Tov 41.9 43.4 44.4 44.7 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄ¿í Subtotal 71.7 72.4 75.0 75.1 Äîðíîä Dornod 20.1 20.8 21.6 22.3 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 25.1 24.9 25.3 25.4 Õýíòèé Khentii 26.5 26.7 28.1 27.4 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 328.1 339.1 365.5 375.3 113
 • 111. Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY×4.3 ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, ñàëáàðààð, îíû ýöýñò EMPLOYEES, by divisions, at the end of the year ìÿí.õ¿í thous.persons Ñàëáàð Divisions 2004 2005 2006 2007Á¯ÃÄ TOTAL 950.5 968.3 1 009.9 1 024.1¯¿íýýñ: Of which: պ人 àæ àõóé, àí àãíóóð, Agriculture, hunting îéí àæ àõóé and forestry 381.8 386.2 391.4 385.6 Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Mining & quarring 33.5 39.8 41.9 44.1 Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Manufacturing 57.3 45.6 47.0 47.9 Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëä- Electricity, gas and âýðëýë, óñàí õàíãàìæ water supply 23.4 28.5 30.0 31.1 Áàðèëãà Construction 39.2 48.9 56.3 60.0 Áººíèé, æèæèãëýí õóäàëäàà, Wholesale & retail trade, ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ repair of motor veh., 133.7 141.9 160.6 162.2 ¿éë÷èëãýý motocycl. & personal & household goods Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Hotels & restaurants 28.4 29.5 31.0 32.4 Òýýâýð, àãóóëàõûí Transport, storage & àæ àõóé, õîëáîî communication 42.2 42.4 41.2 44.1 Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë Financial àæèëëàãàà intermediation 15.9 16.1 16.8 17.4 ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, Real estate, renting & áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà business activities 11.2 9.0 12.0 14.5 Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí Public administration õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí & defence,compulsory äààòãàë social security 46.2 46.7 46.9 48.5 Áîëîâñðîë Education 57.8 58.8 62.0 64.8 Ýð¿¿ë ìýíä , Health & social íèéãìèéí õàëàìæ security 39.4 39.5 39.3 40.2 Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ Community, social & áóñàä ¿éë÷èëãýý personal services 34.5 26.7 22.9 19.7 Áóñàä Others 6.0 8.7 10.6 11.6114
 • 112. SECTION 4. LABOUR FORCE4.4 ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò EMPLOYEES, by region, aimags and the Capital, at the end of the year ìÿí.õ¿í thous.persons Àéìàã, Aimags and 2004 2005 2006 2007 íèéñëýë the CapitalÁ¯ÃÄ TOTAL 950.5 968.3 1009.9 1024.1 Áàðóóí á¿ñ West regionÄ¿í Subtotal 163.5 165.3 167.6 164.6 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 32.7 32 32.6 32.7 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 29.3 29.8 30.2 25.3 Çàâõàí Zavkhan 34.6 35.8 36.2 37.3 Óâñ Uvs 32.6 32.6 32.5 32.7 Õîâä Khovd 34.3 35.1 36.1 36.6 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í Subtotal 224.8 227.6 234.9 238.9 Àðõàíãàé Arkhangai 37.9 38.5 40 39.8 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 36.1 36.6 37.8 39.7 Áóëãàí Bulgan 21.2 22.3 23 23.0 Îðõîí Orkhon 33.5 33.5 33.9 32.6 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 45.6 45.8 47.6 49.4 Õºâñãºë Khovsgol 50.5 50.9 52.6 54.4 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í Subtotal 170.4 171.9 175.9 179.3 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 3.9 4.2 3.8 4.2 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 27.4 26.4 27.9 28.2 Äîðíîãîâü Dornogovi 19.7 19.5 19.5 19.8 Äóíäãîâü Dundgovi 22.6 22.6 22.5 23.0 ªìíºãîâü Omnogovi 20.6 21.6 21.2 22.2 Ñýëýíãý Selenge 35.0 34.9 37.4 37.8 Òºâ Tov 41.2 42.7 43.6 44.1 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄ¿í Subtotal 69.1 69.8 72.1 72.6 Äîðíîä Dornod 19.1 19.7 20.8 21.3 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 24.5 24.2 24.6 24.8 Õýíòèé Khentii 25.5 25.9 26.7 26.5 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 322.7 333.7 359.4 368.7 115
 • 113. Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY×4.5 Á¯ÐÒÃÝËÒÝÉ ÀÆÈËïÉׯ¯ÄÈÉÍ ÒÎÎ, õ¿éñ, áîëîâñðîëûí ò¿âøèí, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, îíû ýöýñò UNEMPLOYMENT, by sex, educational level, region, aimags and the Capital, at the end of the year Àéìàã, Aimags and 2004 2005 2006 2007 íèéñëýë the Capital Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿ä-á¿ãä Unemployed-totalÁ¯ÃÄ TOTAL 35 554 32 928 32 928 29 945 Áàðóóí á¿ñ West regionÄ¿í Subtotal 9 155 8 568 8 390 5 958 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 2 923 2 216 2 218 1 841 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 1 329 1 025 1 056 1 028 Çàâõàí Zavkhan 1 901 1 890 1 701 1 419 Óâñ Uvs 1 583 1 918 1 894 880 Õîâä Khovd 1 419 1 519 1 521 790 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í Subtotal 13 824 11 907 11 135 10 660 Àðõàíãàé Arkhangai 1 521 1 638 1 654 1 500 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 3 285 2 939 2 148 2 297 Áóëãàí Bulgan 2 959 1 547 1 455 1 166 Îðõîí Orkhon 1 703 1 596 1 679 1 626 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 2 300 2 265 2 258 2 147 Õºâñãºë Khovsgol 2 056 1 922 1 941 1 924 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í Subtotal 4 636 4 514 4 369 4 161 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 136 129 134 164 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 903 837 881 1 066 Äîðíîãîâü Dornogovi 299 415 222 385 Äóíäãîâü Dundgovi 837 778 759 589 ªìíºãîâü Omnogovi 484 494 506 339 Ñýëýíãý Selenge 1 258 1 176 1 096 1 008 Òºâ Tov 719 685 771 610 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄ¿í Subtotal 2 547 2 511 2 927 2 622 Äîðíîä Dornod 956 1 044 809 1 008 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 598 703 693 680 Õýíòèé Khentii 993 764 1 425 934 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 5 392 5 428 6 107 6 544116
 • 114. SECTION 4. LABOUR FORCE (Õ¿ñíýãò 4.5-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 4.5 continuation) Àéìàã, Aimags and 2004 2005 2006 2007 íèéñëýë the Capital ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: FemaleÁ¯ÃÄ TOTAL 19 617 18 344 18 756 16 981 Áàðóóí á¿ñ West regionÄ¿í Subtotal 4 482 4 232 4 237 3 099 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 1 182 834 892 743 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 716 552 594 580 Çàâõàí Zavkhan 1 145 1 142 1 023 831 Óâñ Uvs 840 989 1 026 507 Õîâä Khovd 599 715 702 438 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í Subtotal 7 466 6 543 6 454 5 907 Àðõàíãàé Arkhangai 776 866 897 659 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 1 894 1 707 1 251 1 321 Áóëãàí Bulgan 1 516 678 725 662 Îðõîí Orkhon 920 927 940 938 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 1 261 1 274 1 443 1 231 Õºâñãºë Khovsgol 1 099 1 091 1 198 1 096 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í Subtotal 2 705 2 830 2 718 2 585 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 64 91 76 97 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 443 457 470 751 Äîðíîãîâü Dornogovi 242 378 204 239 Äóíäãîâü Dundgovi 489 483 480 351 ªìíºãîâü Omnogovi 313 318 366 214 Ñýëýíãý Selenge 776 709 662 563 Òºâ Tov 378 394 460 370 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄ¿í Subtotal 1 490 1 453 1 621 1 551 Äîðíîä Dornod 541 625 534 699 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 351 395 382 380 Õýíòèé Khentii 598 433 705 472 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 3 474 3 286 3 726 3 839 117
 • 115. Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× (Õ¿ñíýãò 4.5-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 4.5 continuation) Àéìàã, Aimags and 2004 2005 2006 2007 íèéñëýë the Capital Äýýä áîëîâñðîëòîé With higher educationÁ¯ÃÄ TOTAL 3 466 3 606 4 198 4 047 Áàðóóí á¿ñ West regionÄ¿í Subtotal 776 857 926 861 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 164 145 150 145 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 137 136 188 238 Çàâõàí Zavkhan 179 157 169 139 Óâñ Uvs 197 269 210 95 Õîâä Khovd 97 99 150 244 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í Subtotal 1 063 1 096 1 269 1 296 Àðõàíãàé Arkhangai 155 202 203 157 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 139 159 157 203 Áóëãàí Bulgan 111 73 71 61 Îðõîí Orkhon 400 364 418 439 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 138 140 248 259 Õºâñãºë Khovsgol 120 158 172 177 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í Subtotal 441 445 509 493 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 5 12 7 18 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 136 113 141 173 Äîðíîãîâü Dornogovi 27 38 40 36 Äóíäãîâü Dundgovi 54 47 66 41 ªìíºãîâü Omnogovi 27 37 43 45 Ñýëýíãý Selenge 121 134 115 92 Òºâ Tov 71 64 97 88 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄ¿í Subtotal 249 277 311 270 Äîðíîä Dornod 56 82 44 66 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 92 93 104 85 Õýíòèé Khentii 101 102 163 119 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 937 931 1 183 1 127118
 • 116. SECTION 4. LABOUR FORCE (Õ¿ñíýãò 4.5-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 4.5 continuation) Àéìàã, Aimags and 2004 2005 2006 2007 íèéñëýë the Capital Òóñãàé äóíä áîëîâñðîëòîé With special secondary educationÁ¯ÃÄ TOTAL 3 064 2 719 2 419 1 979 Áàðóóí á¿ñ West regionÄ¿í Subtotal 750 701 569 436 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 267 180 173 157 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 119 110 105 87 Çàâõàí Zavkhan 113 104 61 49 Óâñ Uvs 126 160 120 53 Õîâä Khovd 125 147 110 90 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í Subtotal 1 194 981 823 690 Àðõàíãàé Arkhangai 137 146 147 71 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 279 258 176 182 Áóëãàí Bulgan 222 78 69 40 Îðõîí Orkhon 214 211 181 178 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 177 137 98 102 Õºâñãºë Khovsgol 165 151 152 117 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í Subtotal 396 409 346 245 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 7 9 12 7 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 102 109 84 85 Äîðíîãîâü Dornogovi 42 40 16 26 Äóíäãîâü Dundgovi 57 54 52 33 ªìíºãîâü Omnogovi 41 31 27 18 Ñýëýíãý Selenge 100 112 91 56 Òºâ Tov 47 54 64 20 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄ¿í Subtotal 193 236 217 187 Äîðíîä Dornod 81 111 60 91 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 46 54 34 31 Õýíòèé Khentii 66 71 123 65 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 531 392 464 421 119
 • 117. Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× (Õ¿ñíýãò-4.5-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 4.5 continuation) Àéìàã, Aimags and 2004 2005 2006 2007 íèéñëýë the Capital Ìýðãýæëèéí àíõàí øàòíû áîëîâñðîëòîé Primary of vocational in educationÁ¯ÃÄ TOTAL 3 743 3 282 2 776 2 174 Áàðóóí á¿ñ West regionÄ¿í Subtotal 1 147 1 081 784 448 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 332 265 279 218 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 32 58 59 51 Çàâõàí Zavkhan 39 46 68 44 Óâñ Uvs 366 384 274 60 Õîâä Khovd 378 328 104 75 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í Subtotal 1 456 1 312 1 068 940 Àðõàíãàé Arkhangai 65 72 72 62 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 821 701 376 393 Áóëãàí Bulgan 123 87 55 14 Îðõîí Orkhon 128 142 120 121 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 138 132 272 209 Õºâñãºë Khovsgol 181 178 173 141 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í Subtotal 502 404 391 294 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 4 2 7 8 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 156 124 106 120 Äîðíîãîâü Dornogovi 11 14 7 23 Äóíäãîâü Dundgovi 92 74 70 49 ªìíºãîâü Omnogovi 136 89 81 30 Ñýëýíãý Selenge 50 56 59 40 Òºâ Tov 53 45 61 24 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄ¿í Subtotal 172 199 172 149 Äîðíîä Dornod 44 51 39 30 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 84 90 49 59 Õýíòèé Khentii 44 58 84 60 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 466 286 361 343120
 • 118. SECTION 4. LABOUR FORCE (Õ¿ñíýãò-4.5-ûí ¿ðãýëæëýë - Table 4.5 continuation) Àéìàã, Aimags and 2004 2005 2006 2007 íèéñëýë the Capital Ìýðãýæèëã¿é UntrainedÁ¯ÃÄ TOTAL 25 281 23 321 23 535 21 745 Áàðóóí á¿ñ West regionÄ¿í Subtotal 6 482 5 929 6 111 4 213 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 2 160 1 626 1 616 1 321 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 1 041 721 704 652 Çàâõàí Zavkhan 1 570 1 583 1 403 1 187 Óâñ Uvs 894 1 105 1 290 672 Õîâä Khovd 817 894 1 098 381 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í Subtotal 10 111 8 518 7 975 7 734 Àðõàíãàé Arkhangai 1 164 1 218 1 232 1 210 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 2 046 1 821 1 439 1 519 Áóëãàí Bulgan 2 503 1 309 1 260 1 051 Îðõîí Orkhon 961 879 960 888 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 1 847 1 856 1 640 1 577 Õºâñãºë Khovsgol 1 590 1 435 1 444 1 489 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í Subtotal 3 297 3 256 3 123 3 129 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 120 106 108 131 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 509 491 550 688 Äîðíîãîâü Dornogovi 219 323 159 300 Äóíäãîâü Dundgovi 634 603 571 466 ªìíºãîâü Omnogovi 280 337 355 246 Ñýëýíãý Selenge 987 874 831 820 Òºâ Tov 548 522 549 478 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄ¿í Subtotal 1 933 1 799 2 227 2 016 Äîðíîä Dornod 775 800 666 821 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 376 466 506 505 Õýíòèé Khentii 782 533 1 055 690 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 3 458 3 819 4 099 4 653 121
 • 119. Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY×4.6 ÀÆÈËïÉÄËÈÉÍ Ò¯ÂØÈÍ, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð UNEMPLOYMENT RATE, by region, aimags and the Capital Àéìàã, Aimags and 2004 2005 2006 2007 íèéñëýë the CapitalÁ¯ÃÄ TOTAL 3.6 3.3 3.2 2.8 Áàðóóí á¿ñ West regionÄ¿í Subtotal 5.3 4.9 4.8 3.5Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 8.1 6.5 6.4 5.3Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 4.2 3.3 3.4 3.9Çàâõàí Zavkhan 5.2 5.0 4.5 3.7Óâñ Uvs 4.7 5.6 5.5 2.6Õîâä Khovd 3.9 4.1 4.0 2.1 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í Subtotal 5.8 5.0 4.5 4.3Àðõàíãàé Arkhangai 3.8 4.1 4.0 3.6Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 8.4 7.4 5.4 5.5Áóëãàí Bulgan 12.4 6.5 6.0 4.8Îðõîí Orkhon 4.8 4.5 4.7 4.8ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 4.8 4.7 4.5 4.2Õºâñãºë Khovsgol 3.8 3.6 3.6 3.4 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í Subtotal 2.7 2.6 2.4 2.3Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 2.5 3.0 3.4 3.8Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 3.2 3.1 3.1 3.6Äîðíîãîâü Dornogovi 1.5 2.1 1.1 1.9Äóíäãîâü Dundgovi 3.8 3.3 3.3 2.5ªìíºãîâü Omnogovi 2.4 2.2 2.3 1.5Ñýëýíãý Selenge 3.6 3.3 2.8 2.6Òºâ Tov 1.7 1.6 1.7 1.4 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄ¿í Subtotal 3.6 3.5 3.9 3.5Äîðíîä Dornod 5.0 5.0 3.7 4.5Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 2.4 2.8 2.7 2.7Õýíòèé Khentii 3.8 2.9 5.1 3.4 Óëààíáààòàð UlaanbaatarÓëààíáààòàð Ulaanbaatar 1.6 1.6 1.7 1.7122
 • 120. SECTION 4. LABOUR FORCE 123
 • 121. Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY× ÀÆÈËËÀÕ Õ¯×ÍÈÉ ÑÓÄÀËÃÀÀ LABOUR FORCE SURVEY4.7 15 ÁÀ Ò¯¯ÍÝÝÑ ÄÝÝØ ÍÀÑÍÛ Õ¯Í ÀÌÛÍ ÀÆÈË ÝÐÕËÝËÒ* LABOUR FORCE STATUS OF THE POPULATION AGED 15 YEARS AND OVER* ¯ç¿¿ëýëò Indicators 2002-2003 2006-200715 áà ò¿¿íýýñ äýýø Population 15 years íàñíû õ¿í àìûí òîî and over 1 539.2 1 615.5Òóõàéí ¿åèéí Currently active èäýâõòýé õ¿í àìûí òîî population 1 004.8 1 013.5 Àæèëëàã÷èäûí òîî Employed 862.5 898.9 Àæèëã¿é÷¿¿äûí òîî Unemployed 142.3 114.5Òóõàéí ¿åèéí Currently not active èäýâõã¿é õ¿í àìûí òîî population 534.4 602.0Àæèëëàõ õ¿÷íèé Labour forceîðîëöîîíû ò¿âøèí, % participation rate,% 65.3 62.7Àæèë ýðõëýëòèéí Employment ò¿âøèí, % rate, % 85.8 88.7Àæèëã¿éäëèéí Unemployment ò¿âøèí, % rate, % 14.2 11.3 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female15 áà ò¿¿íýýñ äýýø Population 15 years íàñíû õ¿í àìûí òîî and over 788.3 841.8Òóõàéí ¿åèéí Currently active èäýâõòýé õ¿í àìûí òîî population 481.3 491.0 Àæèëëàã÷èäûí òîî Employed 413.6 435.2 Àæèëã¿é÷¿¿äûí òîî Unemployed 67.7 55.8Òóõàéí ¿åèéí Currently not active èäýâõã¿é õ¿í àìûí òîî population 307.0 350.8Àæèëëàõ õ¿÷íèé Labour forceîðîëöîîíû ò¿âøèí, % participation rate,% 61.1 58.3Àæèë ýðõëýëòèéí Employment rate,% ò¿âøèí, % 85.9 88.6Àæèëã¿éäëèéí Unemployment ò¿âøèí, % rate, % 14.1 11.4*- Ñóäàëãààã 2002 îíû 10 ñàðààñ 2003 îíû 9 ñàðûí õîîðîíä áîëîí 2006 îíû 7 ñàðààñ 2007 îíû 6 ñàðûí õîîðîíä ÿâóóëñàí. *-The survey was conducted during October 2002 to September 2003 and July 2006 to June 20074.8 15 ÁÀ Ò¯¯ÍÝÝÑ ÄÝÝØ ÍÀÑÍÛ Õ¯Í ÀÌÛÍ ÀÆÈË ÝÐÕËÝËÒ, ÇÀÐÈÌ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯ÄÝÝÐ* EMPLOYMENT OF THE POPULATION AGED 15 YEARS AND ABOVE, BY SOME INDICATORS * Ñîíãîñîí ç¿¿ëýëò¿¿ä Topic/item 2002-2003 2006-2007Òóõàéí ¿åèéí Currently àæèëëàã÷äûí òîî employed 862.5 898.9 Ýðýãòýé Male 448.9 435.1 Ýìýãòýé Female 413.6 463.8 Õîò Urban 392.3 442.5 պ人 Rural 470.2 456.4Ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèë- Employed by Sectorëàãààíû ¿íäñýí ñàëáàðààð պ人 àæ àõóé Agriculture 402.7 373.8 ¯éëäâýðëýë Production 102.9 123.0 ¯éë÷èëãýý Services 356.9 402.1Àæèë ýðõëýëòèéí áàéäëààð Employment Status Ãýðýýãýýð àæèëëàã÷ Paid employee 338.6 336.8 Àæèë îëãîã÷ Employer 5.5 6.0 Õóâèàðàà õºäºëìºð ýðõëýã÷ Own account worker 303.4 306.4 ªðõèéí áèçíåñò öàëèí Unpaid family õºëñã¿é îðîëöîã÷ worker 215.0 249.7Äàâõàð àæèë ýðõëýëò-á¿ãä Secondary occupation 23.9 18.0 Ýðýãòýé Male 14.6 11.2 Ýìýãòýé Female 9.3 6.8Á¿ðýí áóñ àæèë ýðõëýëò-á¿ãä Underemployed-both 58.2 41.1 Ýðýãòýé Male 34.4 18.6 Ýìýãòýé Female 23.8 22.5*- Ñóäàëãààã 2002 îíû 10 ñàðààñ 2003 îíû 9 ñàðûí õîîðîíä áîëîí 2006 îíû 7 ñàðààñ 2007 îíû 6 ñàðûí õîîðîíä ÿâóóëñàí. *-The survey was conducted during October 2002 to September 2003 and July 2006 to June 2007124
 • 122. SECTION 4. LABOUR FORCE4.9 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÒªÐÈÉÍ ÀËÁÀÍ ÕÀÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ*, òºðèéí àëáàíû àíãèëëààð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé áàéäëààð NUMBER OF GOVERNMENT EMPLOYEES OF MONGOLIA*, by classification of Government service, 1 st of January of selected years ìÿí.õ¿í thous. persons Òºðèéí àëáàíû àíãèëàë Classification of Government service 2004 2005 2006 2007Á¯ÃÄ TOTAL 126.5 121.8 120.6 128.1 Òºðèéí óëñ òºðèéí àëáà Political positions 2.7 2.5 2.6 2.7 Òºðèéí çàõèðãààíû àëáà Public administration positions 8.2 9.3 9.5 9.9 Òºðèéí òóñãàé àëáà Special service positions 22.8 23.0 22.7 24.1 Òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé àëáà Support service positions 92.8 87.0 85.8 91.34.10 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÒªÐÈÉÍ ÀËÁÀÍ ÕÀÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ*, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé áàéäëààð NUMBER OF GOVERNMENT EMPLOYEES OF MONGOLIA*, by regions, aimags and the Capital, 1 st of January of selected years ìÿí.õ¿í thous. persons Àéìàã, Aimags and 2004 2005 2006 2007 íèéñëýë the CapitalÁ¯ÃÄ TOTAL 126.5 121.8 120.6 128.1 Áàðóóí á¿ñ West regionÄ¿í Subtotal 17.3 16.9 16.3 16.0 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 3.5 3.8 3.9 3.7 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 3.0 2.6 2.5 2.5 Çàâõàí Zavkhan 3.8 3.5 2.9 3.0 Óâñ Uvs 3.6 3.6 3.8 3.5 Õîâä Khovd 3.4 3.4 3.2 3.3 Õàíãàéí á¿ñ Khangai regionÄ¿í Subtotal 21.0 20.0 20.0 19.8 Àðõàíãàé Arkhangai 3.5 3.6 3.6 3.4 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 3.4 3.4 3.1 3.3 Áóëãàí Bulgan 2.9 2.7 2.8 2.7 Îðõîí Orkhon 3.2 3.2 3.2 3.1 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 3.5 2.7 2.9 2.9 Õºâñãºë Khovsgol 4.5 4.4 4.4 4.4 Òºâèéí á¿ñ Central regionÄ¿í Subtotal 19.7 19.6 17.7 17.4 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 0.7 0.7 0.7 0.6 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 3.9 3.9 3.5 3.5 Äîðíîãîâü Dornogovi 2.5 2.3 2.2 2.2 Äóíäãîâü Dundgovi 2.3 2.3 2.1 2.2 ªìíºãîâü Omnogovi 2.1 2.3 2.2 2.1 Ñýëýíãý Selenge 4.1 4.1 3.7 3.5 Òºâ Tov 4.1 4.0 3.3 3.3 Ç¿¿í á¿ñ East regionÄ¿í Subtotal 9.4 9.2 8.5 8.5 Äîðíîä Dornod 3.7 3.7 3.1 3.1 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 2.3 2.3 2.3 2.2 Õýíòèé Khentii 3.4 3.2 3.1 3.0 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 59.1 56.1 58.1 66.4Ýõ ¿¿ñâýð: * Ìîíãîë Óëñûí òºðèéí àëáàí õààã÷èéí á¿ðýëäýõ¿¿í, õºäºë㺺íèé òàëààðõ ñòàòèñòèêèéí òîéì, Òºðèéí àëáàíû çºâëºëSource: * Stàtistical overview on Government Employees structure and movement, Government Service Council 125
 • 123. Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY×4.11 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÒªÐÈÉÍ ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÀËÁÀÍ ÕÀÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ*, àëáàí òóøààëûí àíãèëëààð, æèë á¿ðèéí 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé áàéäëààð NUMBER OF PUBLIC ADMINISTRATION GOVERNMENT EMPLOYEES OF MONGOLIA*, by classification of officers, 1 st of January of selected years Àëáàí òóøààëûí àíãèëàë Classification of officers 2004 2005 2006 2007Á¯ÃÄ TOTAL 8 160 9 284 9 463 9 940 Òýðã¿¿í ò¿øìýë Leading officers 83 130 72 83 Ýðõýëñýí ò¿øìýë Principal officers 256 314 288 336 Àõëàõ ò¿øìýë Senior officers 1 416 1 659 1 626 1 628 Äýñ ò¿øìýë Executive officers 3 922 5 001 5 216 6 802 Òóñëàõ ò¿øìýë Assistant officers 2 483 2 180 2 261 1 091 ¯¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female 4 018 4 796 5 082 5 329 Òýðã¿¿í ò¿øìýë Leading officers 10 10 10 10 Ýðõýëñýí ò¿øìýë Principal officers 46 64 53 53 Àõëàõ ò¿øìýë Senior officers 512 677 681 721 Äýñ ò¿øìýë Executive officers 2 222 2 924 3 130 3 990 Òóñëàõ ò¿øìýë Assistant officers 1 228 1 121 1 208 555126
 • 124. SECTION 4. LABOUR FORCE4.12 ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÑÀÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÖÀËÈÍ, ñàëáàðààð MONTHLY AVERAGE WAGES AND SALARIES, by divisions ìÿí. òºã thous. tog Ñàëáàð Divisions 2004 2005 2006 2007Óëñûí äóíäàæ Average 93.1 101.2 127.7 173.0¯¿íýýñ: Of which:պ人 àæ àõóé, àí àãíóóð, Agriculture, huntingîéí àæ àõóé and forestry 52.6 52.8 65.8 90.5Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ Mining & quarring¿éëäâýð 89.7 122.8 146.1 219.7Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëâýð Manufacturing 92.8 100.5 124.1 160.2Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëä- Electricity, gas andâýðëýë, óñàí õàíãàìæ water supply 111.8 119.6 139.5 165.7Áàðèëãà Construction 99.6 110.9 132.8 167.7Áººíèé áîëîí æèæèãëýí Wholesale & retail trade,õóäàëäàà, ãýð àõóéí repair of motor veh, 73.8 73.0 85.7 123.1áàðààíû çàñâàðëàõ motocycl & personal &¿éë÷èëãýý household goodsÇî÷èä áóóäàë, çîîãèéíãàçàð Hotels & restaurants 100.4 116.1 130.7 153.2Òýýâýð, àãóóëàõûí Transport, storage &àæ àõóé, õîëáîî communication 109.0 112.4 129.7 174.1Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ Financial intermediation¿éë àæèëëàãàà 125.4 163.9 255.5 361.9¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ Real estate, renting &áèçíåñèéí áóñàä ¿éë other business activities 66.0 68.3 91.6 132.4àæèëëàãààÒºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí Public administrationõàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí and defence, compulsory 94.4 106.2 141.3 194.0íèéãìèéí äààòãàë social insurencyÁîëîâñðîë Education 88.2 92.8 123.6 174.3Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí Health & social õàëàìæ security 79.9 84.6 116.5 166.0Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ Community, social &other áóñàä ¿éë÷èëãýý personal services 62.4 68.4 91.3 147.1 127
 • 125. Á¯ËÝà 4. ÀÆÈËËÀÕ ÕY×4.13 ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÑÀÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÖÀËÈÍ, õàðèóöëàãûí õýëáýðýýð MONTHLY AVERAGE WAGES AND SALARIES, by type of legal status ìÿí. òºã thous. tog Õàðèóöëàãûí õýëáýð Type of legal status 2004 2005 2006 2007Óëñûí äóíäàæ Average 93.1 101.2 127.7 173.0¯¿íýýñ: Of which: Òºðèéí ºì÷èò ¿éëäâýðèéí State enterprise 114.4 140.1 157.3 200.5 ãàçàð Õóâüöààò êîìïàíè Unlimited liability company 104.6 120.2 140.1 157.9 Õÿçãààðëàãäìàë õàðèóöëàãàòàé êîìïàíè Limited liability company 80.7 90.1 114.5 168.7 Õîðøîî Co-operatives 53.2 62.9 85.2 139.1 Õóâèàðàà ýðõëýõ àæ àõóé Proprietorship 61.0 - - - Á¿õ ãèø¿¿ä á¿ðýí õàðèóöëàãàòàé íºõºðëºë Totally responsible partnership 72.7 63.6 86.4 117.7 Çàðèì ãèø¿¿ä á¿ðýí õàðèóöëàãàòàé íºõºðëºë Partly responsible partnership 60.5 68.4 84.8 106.6 Òºñºâò áàéãóóëëàãà Budget organization 85.9 96.9 124.0 173.8 Òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà Non-government organization 86.9 90.2 81.2 135.2 Îðîí íóòãèéí ºì÷èò Local government enterprise ¿éëäâýðèéí ãàçàð * industrial * … … 131.6 135.1Òàéëáàð: * Òºðèéí ºì÷èò ¿éëäâýðèéí ãàçðûí àæèëëàã÷äûí ñàðûí äóíäàæ öàëèíã òºðèéí ºì÷èò ¿éëäâýðèéí ãàçàð, îðîí íóòãèéí ºì÷èò ¿éëäâýðèéí ãàçàð ãýæ àíãèëàí ãàðãàñàí áîëíî.Note: * For 2007, the monthly average wages and salaries of employees of the State enterprises classified by State enterperise and Local government enterprise industrial.4.14 ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÑÀÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÖÀËÈÍ, àæèë ìýðãýæëèéí àíãèëëààð MONTHLY AVERAGE WAGES AND SALARIES, by classification of occupation ìÿí.òºã thous. tog Àæèë ìýðãýæëèéí àíãèëàë Classification of occupation 2004 2005 2006 2007Óëñûí äóíäàæ Average 93.1 101.2 127.7 173.0¯¿íýýñ: Of which:Õóóëü òîãòîîã÷, òºðèéí áà Legislators, senior officialsòºðèéí áóñ áàéãóóëëàãûí and managers of governmentàëáàí òóøààëûí àæèëòàí, and non-government 135.0 150.9 197.2 282.8ìåíåæåð organizationsÌýðãýæèëòýí Professionals 100.8 111.0 146.7 203.1Èíæåíåð, òåõíèêèéí Technicians andàæèëòàí associate professionals 106.4 110.7 133.3 179.1Áè÷èã õýðãèéí òóñëàõ Clerks 77.0 75.7 99.1 138.5àæèëòàíYéë÷èëãýýíèé áà Service workers, shopõóäàëäààíû àæèëòàí and market sales 77.4 85.7 104.6 139.7 workersպ人 àæ àõóéí áîëîí Skilled agricultural andçàãàñíû àæ àõóéí àæèëòàí fishery workers 58.0 62.2 75.9 133.1Yéëäâýðèéí áà õóäàëäààíû Craft and related tradesàæèëòàí workers 100.1 105.1 128.4 159.4Ìàøèí, òîíîã òºõººðºìæèéí Plant and machineîïåðàòîð÷, óãñðàã÷ operators and assemblers 104.5 127.4 148.6 200.1Ýíãèéí àæèë ìýðãýæèë Elementary occupations 69.6 74.3 92.4 129.5128
 • 126. SECTION 4. LABOUR FORCE4.15 ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÑÀÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÖÀËÈÍ, ºì÷èéí õýëáýðýýð MONTHLY AVERAGE WAGES AND SALARIES, of type ownership ìÿí.òºã thous. tog ªì÷èéí õýëáýðýýð Type of ownership 2004 2005 2006 2007Óëñûí äóíäàæ Average 93.1 101.2 127.7 173.0¯¿íýýñ: Of which:100 õóâü -òºðèéí 100 percent -State 95.5 105.2 137.3 178.8Ãàäààäòàé õàìòàðñàí -òºðèéí Joint venture with foreign investment -State 129.2 134.3 163.6 200.0100 õóâü - õóâèéí 100 percent - Private 76.9 87.6 103.0 148.4Ãàäààäòàé õàìòàðñàí - õóâèéí Joint venture with foreign investment -Private 113.5 128.2 167.6 253.7Õîëèìîã * Mixed * 122.0 88.2 - -Öýâýð ãàäààäûí õºðºí㺠Foreign investment 110.4 117.6 151.0îðóóëàëòòàéÒºðèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé * State owned property enterprises * … … 116.7 270.1Îðîí íóòãèéí ºì÷èéí Local authority propertyîðîëöîîòîé * enterprises * … … 43.3 95.5Îðîí íóòãèéí ºì÷èéí ** Local owned property ** … … 130.1 143.6Òàéëáàð: * Òºðèéí áîëîí îðîí íóòãèéí ºì÷èéí òóõàé õóóëèéí äàãóó Õîëèìîã ºì÷èéí àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãóóäûã Òºðèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé, Îðîí íóòãèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé ãýæ àíãèëñàí. ** Òºðèéí áîëîí îðîí íóòãèéí ºì÷èéí òóõàé õóóëèéí äàãóó Òºðèéí ºì÷èéí àæ àõóé íýãæ, áàéãóóëëàãóóäûã Òºðèéí ºì÷èéí áîëîí Îðîí íóòãèéí ºì÷èéí ãýæ àíãèëíà.Note: * Based on the Law of State and local property, type of Mixed ownership is classified by State owned property enterprises and Local authority property enterprises ** Based on the Law of State and local property, State owned property enterprises are categorized be fully State and Local of property 129
 • 127. Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ ÁYÒÝÝÃÄÝÕYYÍ ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í (ÄÍÁ): òóõàéí íóòàã äýâñãýðèéí õ¿ðýýíä íýã æèëèéíõóãàöààíä äîòîîä, ãàäààäûí ýäèéí çàñãèéí õàðúÿàòóóäàä (àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà,èðãýä) øèíýýð áèé áîëñîí íèéò íýìýãäýë ºðòãèéã õýëíý. Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿íäýñíèé íèéò îðëîãûí àíõäàã÷ ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýðíü àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãóóäûí àëáàí ¸ñíû æèëèéí òàéëàí òýíöýë, ò¿¿íä òóñãàãäñàí¿ç¿¿ëýëò¿¿ä áîëíî. ¯ÑÕ íü 2007 îíä “Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîí ¿íäýñíèé íèéò îðëîãî òîîöîõàðãà÷ëàë”-ûã øèíý÷ëýí áàòàëæ ìºðä¿¿ëñýí. Øèíý÷ëýãäñýí àðãà÷ëàëûí äàãóó ÄÍÁ, ¯ÍÎ-ûí òîîöîîã õèéæ áàéíà. Òîîöîîíû àðãà÷ëàëä ººð÷ëºëò îðñíîîð ºìíºõ îíóóäûí ã¿éöýòãý뺺ð÷ëºãäñºí. Îëîí óëñûí áàéãóóëëàãóóäûí áîëîâñðóóëàí ãàðãàñàí “¯íäýñíèé òîîöîîíû ñèñòåì(¯ÒÑ) - 93” çºâëºìæèä ÄÍÁ-èéã ¿éëäâýðëýëèéí, ýöñèéí àøèãëàëòûí, îðëîãûí ãýñýí 3àðãààð òîîöäîã. Íèéò ¿éëäâýðëýëòýýñ çàâñðûí õýðýãëýýã õàñ÷ íýìýãäýë ºðòºã òîîöîõûã¿éëäâýðëýëèéí; õýðýãëýý, õóðèìòëàëûí ñàí, ãàäààä õóäàëäààíû òýíöëèéí çºð¿¿ã òîîöîõçàìààð ÄÍÁ-èé õýìæýýã òîäîðõîéëîõûã ýöñèéí àøèãëàëòûí; õºäºëìºðèéí õºëñ, ¿íäñýíõºðºíãèéí ýëýãäýë, øóóä áóñ òàòâàð, àøèã, ò¿¿íòýé àäèëòãàõ îðëîãî çýðýã îðëîãûíýëåìåíò¿¿äèéí íèéëáýðýýð ÄÍÁ òîîöîõûã îðëîãûí àðãà ãýæ òóñ òóñ íýðëýäýã. ¯íäýñíèé íèéò îðëîãî (¯ÍÎ): òóõàéí óëñûí ýäèéí çàñãèéí õàðúÿàòóóäàä øèíýýðáèé áîëñîí íèéò íýìýãäýë ºðòãèéã õýëíý. ¯ÍÎ-ûí õýìæýýã ÄÍÁ-ýýñ ãàäààä îðíû ýäèéíçàñãèéí õàðúÿàòóóäàä áèé áîëñîí íýìýãäýë ºðòãèéã õàñ÷, ãàäààäàä ñóóãàà ººðèéí îðíûýäèéí çàñãèéí õàðúÿàòóóäàä áèé áîëñîí íýìýãäýë ºðòãèéã íýìæ òîäîðõîéëíî. ÄÍÁ-èé ýöñèéí àøèãëàëòûí àðãà: ¿éëäâýðëýã÷äèéí òóõàéí æèëä áèé áîëãîñîííýìýãäýë ºðòãèéã çàõ çýýëèéí àðèëæàà ñîëèëöîîíû ýöýñò íèéãìèéí õýðýãöýýíä õààíà,ÿìàð õýëáýðèéí ºðòºã áîëãîæ àøèãëàâ ãýäãèéã õàðóóëíà. Ýöñèéí àøèãëàëòûí àðãààðòîîöñîí ÄÍÁ áîë õýðýãëýý, õóðèìòëàë, öýâýð ýêñïîðò ãýñýí ¿íäñýí õýñãýýñ á¿ðäýõ áºãººäýöñèéí õýðýãëýý íü õ¿í àìûí õóâèéí õýðýãëýý, óëñûí áàéãóóëëàãûí, ºðõèéí àæ àõóéä¿éë÷èëäýã àøãèéí áóñ áàéãóóëëàãûí õýðýãëýýíýýñ, õóðèìòëàë íü ¿íäñýí õºðºíãèéíõóðèìòëàë (õºðºí㺠îðóóëàëò, äóóñààã¿é áàðèëãûí ººð÷ëºëò, èõ çàñâàðûí àæèë, ¿íäñýíñ¿ðãèéí ìàë, àìüòàí, õ¿í àìûí õóäàëäàæ àâñàí óäààí ýäýëãýýò áàðàà, óëñûí òºñâèéíõºðºí㺺ð àâñàí ýä õîãøèë áîëîí ýíý õºðºí㺺ð õèéãäñýí ãåîëîãè õàéãóóëûí àæèë),ìàòåðèàëëàã ýðãýëòèéí õºðºíãèéí ººð÷ëºëò, ¿íýò ç¿éëñèéí õóðèìòëàëààñ, öýâýðýêñïîðòîîñ èìïîðòûã õàññàí çºð¿¿ãýýñ òóñ òóñ á¿ðäýíý. Ñàëáàð õîîðîíäûí òýíöýë. Ñàëáàð õîîðîíäûí òýíöýë (ÑÕÒ) íü ¿éëäâýðëýëèéí¿éë àæèëëàãààíû áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé àøèãëàëò, ¿éëäâýðëýëèéí ¿ð ä¿íä áèé áîëñîíîðëîãûã íýãòãýæ õàðóóëñàí çàãâàð õ¿ñíýãò þì. ÑÕÒ à) íººö, àøèãëàëòûí òýíöëèéí á)ñèììåòð ÑÕÒ õýëáýðòýé áàéíà. Ñàëáàð õîîðîíäûí 2005 îíû òýíöëèéã îëîí óëñûí àðãà÷ëàëûí äàãóó íººö,àøèãëàëòûí òýíöëèéã ¿íäýñëýí çîõèîñîí áîëíî. ÑÕÒ-èéí ìºð íü ñàëáàðóóäûí íèéò¿éëäâýðëýëòèéã õàðóóëàõ áºãººä ýíý íü ñàëáàðóóäûí çàâñðûí õýðýãëýý áîëîí ýöñèéíõýðýãëýý ãýæ õóâààãäàíà. ÑÕÒ-èéí çàâñðûí õýðýãëýýíèé áàãàíà íü ¿éëäâýðëýã÷ ñàëáàðûíá¿òýýãäýõ¿¿í, àæèë ¿éë÷èëãýýã ÿâóóëàõàä áóñàä ñàëáàðààñ àâ÷ õýðýãëýñýí á¿òýýãäýõ¿¿í,¿éë÷èëãýý áîëíî. ͺºö, àøèãëàëòûí òýíöýë ýðýëò, íèéë¿¿ëýëòèéí óÿëäààã õàðóóëíà. Àøèãëàëòûíõ¿ñíýãòèéí ìºðººð á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýã àíãèëàâ. Àøèãëàëòûí õ¿ñíýãòèéí ìºð òóñ130
 • 128. SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCTá¿ðèéí ä¿í íü íººöèéí õ¿ñíýãòèéí ä¿íòýé òýíö¿¿ áàéíà. Àøèãëàëòûí õ¿ñíýãòèéí çàâñðûíõýðýãëýýíèé õ¿ñíýãòèéí áàãàíà íü ñàëáàðóóäûí ¿éëäâýðëýëèéí ÿâöàä áèé áîëñîííýìýãäñýí ºðòºã, õýðýãëýñýí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýã õàðóóëíà. Àøèãëàëòûí õ¿ñíýãòèéíáàãàíà òóñ á¿ðèéí ä¿í íü íººöèéí õ¿ñíýãòèéí áàãàíûí ä¿íòýé òýíö¿¿ áàéíà. ͺºöèéí õ¿ñíýãò (¿íäñýí ¿íýýð, õóäàëäàí àâàã÷èéí ¿íýä øèëæ¿¿ëýõèéã îðóóëààä)äîòîîäûí ñàëáàðóóäààñ ãàðàë ¿¿ñýëòýé áîëîí èìïîðòûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèéíèéë¿¿ëýëòèéã çàâñðûí õýðýãëýý, ýöñèéí õýðýãëýý, ýêñïîðòîä õýðõýí õóâààðèëàãäàæáàéãààã ìàòðèö õýëáýðýýð õàðóóëñàí õ¿ñíýãò þì. Àøèãëàëòûí õ¿ñíýãò (õóäàëäàí àâàã÷èéí ¿íýýð) á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýíèéõýðýãëýýã á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýíèé íýð òºðºë áîëîí õýðýãëýýíèé òºð뺺ð õàðóóëíà.Ýöñèéí õýðýãëýýã äîòîð íü ºðõèéí õýðýãëýý, óëñûí áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãûíõýðýãëýý, ¿íäñýí áîëîí ýðãýëòèéí õºðºíãèéí ººð÷ëºëò, ¿íýò ç¿éëñèéí ººð÷ëºëò ãýæ ñàëãàíõàðóóëíà. Õóäàëäààíû íýìýãäëèéí õ¿ñíýãò Ẻíèé áîëîí æèæèãëýíãèéí õóäàëäààíû ñàëáàðòáóñàä ñàëáàðóóäààñ òºëñºí òºëáºð, ìºí ýöñèéí õýðýãëýýíä çîðèóëæ õóäàëäñàí áàðàà,á¿òýýãäýõ¿¿íèé òºëáºðèéí õýìæýýã õàðóóëíà. Òýýâðèéí íýìýãäëèéí õ¿ñíýãò òýýâðèéí ñàëáàðóóäàä áóñàä ñàëáàðóóäààñ òºëñºíòºëáºðèéí õýìæýý, ýöñèéí õýðýãëýýíä àøèãëàñàí òýýâðèéí ¿éë÷èëãýýíèé òºëáºðèéíõýìæýýã õàðóóëíà. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé öýâýð òàòâàðûí õ¿ñíýãò (òàòâàðààñ õàñàõ íü òàòààñ) áîë¿éëäâýðëýñýí, ã¿éöýòãýñýí, èìïîðòëîñîí çàðèì áàðàà, ¿éë÷èëãýýíä òºëäºã òàòâàð/òàòààñûã õàðóóëàõ áºãººä á¿òýýãäýõ¿¿íèé òàòâàð/òàòààñûã õàðóóëàõ áºãººäá¿òýýãäýõ¿¿íèé òàòâàð/òàòààñ íü ÄÍÁ-èéã 3 òºðëèéí ¿íý (¿íäñýí, ¿éëäâýðëýã÷èéí,õóäàëäàí àâàã÷èéí)-ýýð ¿íýëýõýä àøèãëàäàã ¿íýëãýýíèé ¿ç¿¿ëýëò þì. 131
 • 129. Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ ÁYÒÝÝÃÄÝÕYYÍ GROSS DOMESTIC PRODUCT Gross Domestic Product (GDP) is the market value of all final goods and servicesproduced within a country during a given time period. The primary data sources for Gross Domestic Product (GDP) and Gross National Income(GNI) are the estimates of annual value added of different economic activities. These estimatesare based on data collected from establishments, organizations as an official statistics. NSO approved “Methodology on estimation of Gross Domestic Product and GrossNational Income” in 2007. According to this new methodology and its amendments, estimatesof previous years have changed. The GDP shall estimate by 3 approaches as production approach, expenditure approachand income approach accordance with “System of National Accounts (SNA)-93” recommendationissued by international organizations. GDP is estimated by the production approach is the sum of gross value added of allindustries at producers’ prices, plus taxes less subsidies on products; expenditure approach isthe value of final consumption expenditure, gross capital formation and net exports of goodsand services; income approach is sum of compensation of employees, consumption of fixedcapital, net taxes on product and net operating surplus or mixed income. Gross National Income (GNI) shows total gross value added produced by all economicresidents of the country. GNI is equal to GDP less factor income produced by foreign institutionalunits plus factor income produced by the national unit resident abroad. GDP by expenditure approach describes where and how has distributed the incomethat are produced by all units in the particular year. GDP by expenditure approach derives byadding up final consumption expenditure, gross fixed capital formation, net export. Each of itcomprises of subcases such as final consumption – household final consumption, governmentfinal consumption, consumption of non-profit institutions serving households, gross fixed capitalformation – investment, work in progress of construction, capital repair work, livestock that arecultivated for the products, durable goods purchased by households, furniture purchased bythe government, mineral exploration which funded by government, inventories, valuables, netexport – export less import on goods and services. Input-Output Table: An input-output table is a means of presenting a detailed analysisof the process of production and the use of goods and services (products) and the incomegenerated in that production.; they can be either in the form of (a) supply and use tables or (b)symmetric input-output tables.Input-Output Tables are derived from the supply and use tables at basic prices based on theassumption of product, industry or mixed technology according to international standards. Arow of the input-output table represents the output by industry, broken down by category ofdestination: intermediate consumption by industry and final uses. A column in intermediateconsumption of the input-output table shows from industries the intermediate consumption ofan industry originates. Supply and Use tables: Supply and use tables are in the form of matrices that recordhow supplies of different kinds of goods and services originate from domestic industries andimports and how those supplies are allocated between various intermediate or final uses,including exports. Supply Table (at basic prices, including a transformation into purchasers’ prices): Thesupply table shows the supply of goods and services produced and by type of supplier,distinguishing output by domestic industries and imports. A row in the supply table describes132
 • 130. SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCTthe supply of a particular product. A column in supply table describes the total output of anindustry by kind of product. Use table (at purchasers’): The use table shows the use of goods and services byproduct and by type of use, i.e. as intermediate consumption of industry and final uses. Finaluses are broken down into final consumption expenditure by household, final consumptionexpenditure by government, gross fixed capital formation, changes in stocks and exports.Furthermore, the table shows the use of the components of value added, i.e. compensation ofemployees, other net taxes on production less subsidies, consumption of fixed capital and netoperating surplus.Supply and use tables are provide the consistency of supply and demand. A row in the usetable describes the destination of each product. The total of each row in the use table equals bydefinition the corresponding row total in supply table. A column in intermediate consumption ofuse table shows the product used and the value added generated in the production process ofan industry. The total of each column in the use table equals by definition the correspondingcolumn total in supply table.In the use table, domestic output and imports are valued at purchaser’s prices. Table of Trade Margins: This table shows to wholesale and retail trade sector for goods,which is purchased for intermediate consumption and final demand in use table. Table of Transport Margins: This table shows the payments to the transportation sectors(railway, road and air) for transportation of products, which are used for intermediate consumptionand final uses in the use table. Net Taxes on Products (taxes less subsidies): Taxes on products are taxes that arepayable per unit of some good or service produced or transacted and imported. Subsidies onproducts are subsidies payable per unit of good or service produced and imported. Taxes onproducts minus subsidies on products give net taxes on products. 133
 • 131. Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ ÁYÒÝÝÃÄÝÕYYÍ5.1 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í (ÄÍÁ), ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP), by divisions, at current prices 2004 2005 2006 2007 *ÄÍÁ, ñàÿ òºã GDP, mln.tog 2 152 094.9 2 779 578.3 3 714 952.9 4 557 512.11 õ¿íä íîãäîõ ÄÍÁ, ìÿí.òºã GDP per capita, thous.tog 854.5 1 091.0 1 440.7 1 742.8ÄÍÁ, ñàëáàðààð, ñàÿ òºã GDP by divisions, mln.togÕÀÀ, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé Agriculture, hunting and forestry 478 380.3 608 229.3 723 069.7 937 718.4Çàãàñ áàðèëò Fishing 68.1 105.8 111.3 113.5Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð Mining & quarrying 365 682.3 608 208.9 1 112 604.7 1248 592.9Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Manufacturing 76 296.0 101 962.9 128 891.0 188 432.3Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, Electricity, gas & water supply 69 073.9 80 021.1 95 076.1 106 149.7óñàí õàíãàìæÁàðèëãà Construction 50 245.3 58 835.2 63 187.7 85 622.6Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, Wholesale & retail trade; repair of 200 231.4 226 961.1 274 243.1 345 947.0ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ motor veh., motocycle & personal &¿éë÷èëãýý HH goodsÇî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Hotels & restaurants 14 749.8 19 135.0 22 954.5 27 241.4Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Transport, storage & communication 242 872.2 309 100.0 334 975.2 415 281.4Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë Financial intermediation 81 484.9 99 966.8 106 265.7 129 921.2àæèëëàãàà¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, Real estate, renting & other 185 413.2 217 120.3 240 664.6 280 323.8áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà business activitiesÒºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí Public administration & defense; 58 203.1 66 847.2 117 960.8 175 525.7õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí äààòãàë compulsary social securityÁîëîâñðîë Education 65 825.6 84 915.7 121 147.5 177 352.4Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæ Health & social work 33 282.7 37 966.5 54 113.4 80 720.5Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä Other community, social & personal 25 998.1 28 323.0 35 183.8 43 620.0¿éë÷èëãýý service activitiesÑàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí øóóä áóñ FISIM - 64 930.0 - 79 858.5 - 120 750.2 -175 087.7¿éë÷èëãýýÁàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé öýâýð òàòâàð Net taxes on products & imports 269 217.9 311 738.0 405 253.9 490 037.0Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëNote: *Preliminary estimates134
 • 132. SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT5.2 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í, ñàëáàðààð, 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð GROSS DOMESTIC PRODUCT, by divisions, at 2005 constant prices 2004 2005 2006 2007 *ÄÍÁ, ñàÿ òºã GDP, mln.tog 2 591 592.8 2 779 578.3 3 017 425.8 3 316 498.91 õ¿íä íîãäîõ ÄÍÁ, òºã GDP per capita, tog 1 029.0 1 091.0 1 170.2 1 268.31 õ¿íä íîãäîõ ÄÍÁ, Äýëõèéí Áàíêíû GDP per capita, by World BankÀòëàñûí àðãààð, àì.äîëëàð Atlas method, USD 688 801 998 1 288ÄÍÁ, ñàëáàðààð, ñàÿ òºã GDP by divisions, mln. togÕÀÀ, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé Agriculture, hunting and forestry 549 348.9 608 229.3 654 054.2 757 245.2Çàãàñ áàðèëò Fishing 88.5 105.8 94.0 95.0Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð Mining & quarrying 550 059.1 608 208.9 646 310.2 657 236.4Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Manufacturing 126 675.4 101 962.9 115 585.3 152 962.3Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, Electricity, gas & water supplyóñàí õàíãàìæ 79 588.3 80 021.1 83 634.8 86 273.1Áàðèëãà Construction 50 914.1 58 835.2 61 827.5 75 681.5Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, Wholesale & retail trade; repair ofãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ motor veh., motocycle & personal¿éë÷èëãýý & HH goods 221 366.8 226 961.1 261 759.7 301 994.9Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Hotels & restaurants 16 396.4 19 135.0 21 022.1 21 278.2Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Transport, storage & 252 249.1 309 100.0 346 429.2 410 868.1Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë Financial intermediationàæèëëàãàà 87 432.9 99 966.8 96 776.1 110 028.8¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, Real estate, renting & otheráèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà business activities 200 123.4 217 120.3 228 863.4 238 925.1Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí Public administration & defense;õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí äààòãàë compulsary social security 64 863.4 66 847.2 67 154.5 67 221.7Áîëîâñðîë Education 89 654.0 84 915.7 88 685.5 90 922.0Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæ Health & social work 36 980.1 37 966.5 41 515.4 42 276.4Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä Other community, social &¿éë÷èëãýý personal service activities 27 318.8 28 323.0 30 027.1 33 479.4Ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí øóóä áóñ FISIM¿éë÷èëãýý - 69 653.8 - 79 858.5 - 109 673.2 - 149 010.8Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé öýâýð òàòâàð Net taxes on products & imports 308 187.4 311 737.9 383 359.9 419 021.7Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëNote: *Preliminary estimates 135
 • 133. Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ ÁYÒÝÝÃÄÝÕYYÍ5.3 ¯ÍÄÝÑÍÈÉ ÍÈÉÒ ÎÐËÎÃÎ (¯ÍÎ) GROSS NATIONAL INCOME (GNI) 2004 2005 2006 2007 * à. Îíû ¿íýýð a. At current prices¯ÍÎ, ñàÿ òºã GNI, mln. tog 2 312 332.5 2 879 736.2 3 703 270.9 4 563 247.21 õ¿íä íîãäîõ ¯ÍÎ, ìÿí.òºã GNI per capita, thous.tog 918.1 1 130.3 1 436.2 1 745.0 á. 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð b. At 2005 constant prices¯ÍÎ, ñàÿ òºã GNI, mln. tog 2 784 554.0 2 879 736.2 3 007 937.3 3 319 233.51 õ¿íä íîãäîõ ¯ÍÎ, ìÿí.òºã GNI per capita, thous.tog 1 105.6 1 130.3 1 166.5 1 269.3 â. Íýã õ¿íä íîãäîõ ¯ÍÎ, Äýëõèéí Áàíêíû Àòëàñûí àðãààð c. GNI per capita, by World Bank Atlas method1 õ¿íä íîãäîõ ¯ÍÎ, àì.äîëëàð GNI per capita, USD 739 830 995 1 2905.4 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÆÈËÈÉÍ ÖÝÂÝÐ ªÑªËÒ, ÁÓÓÐÀËÒ, ñàëáàðààð ANNUAL CHANGE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, by divisions õóâü percentage Ñàëáàð Divisions 2004 2005 2006 2007 * ÄÍÁ GDP 10.6 7.3 8.6 9.9ÕÀÀ, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé Agriculture, hunting and forestry 15.8 10.7 7.5 15.8Çàãàñ áàðèëò Fishing 83.8 19.5 -11.1 1.0Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð Mining & quarrying 31.1 10.6 6.3 1.7Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Manufacturing -3.7 -19.5 13.4 32.3Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, Electricity, gas & water supply 3.8 0.5 4.5 3.2óñàí õàíãàìæÁàðèëãà Construction -6.6 15.6 5.1 22.4Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, Wholesale & retail trade; repair of -4.9 2.5 15.3 15.4ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ motor veh., motocycle & personal &¿éë÷èëãýý HH goodsÇî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Hotels & restaurants 11.7 16.7 9.9 1.2Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, Transport, storage & communication 8.1 22.5 12.1 18.6õîëáîîÑàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë Financial intermediation 18.9 14.3 -3.2 13.7àæèëëàãàà¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, Real estate, renting & other 2.6 8.5 5.4 4.4áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà business activitiesÒºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí Public administration & defense; 1.6 3.1 0.5 0.1õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí äààòãàë compulsary social securityÁîëîâñðîë Education -9.9 -5.3 4.4 2.5Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæ Health & social work 0.5 2.7 9.3 1.8Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä Other community, social & personal 11.2 3.7 6.0 11.5¿éë÷èëãýý service activitiesÑàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí øóóä FISIM 23.4 14.7 37.3 35.9áóñ ¿éë÷èëãýýÁàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé öýâýð òàòâàð Net taxes on products & imports 14.9 1.2 23.0 9.3Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëNote: *Preliminary estimates136
 • 134. SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT5.5 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÑÀËÁÀÐÛÍ Á¯ÒÝÖ, îíû ¿íýýð INDUSTRIAL COMPOSITION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, at current prices õóâü percentage Ñàëáàð Divisions 2004 2005 2006 2007 * ÄÍÁ GDP 100.0 100.0 100.0 100.0ÕÀÀ, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé, çàãàñ Agriculture, hunting and forestry, 22.2 21.9 19.5 20.6áàðèëò fishingÓóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð Mining & quarrying 17.2 22.1 30.0 27.5Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Manufacturing 6.0 5.8 5.5 6.1Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, Electricity, gas & water supply 3.3 3.2 2.8 2.5óñàí õàíãàìæÁàðèëãà Construction 2.7 2.5 2.1 2.2Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, Wholesale & retail trade; repair of 16.9 14.9 14.1 14.2ãýð àõóéí áàðààíû çàñâàðëàõ motor veh., motocycle & personal &¿éë÷èëãýý HH goodsÇî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Hotels & restaurants 0.8 0.8 0.8 0.7Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî Transport, storage & communication 12.3 12.3 9.9 10.0Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë Financial intermediation 3.8 3.6 2.9 2.9àæèëëàãàà¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, Real estate, renting & other business 9.1 7.9 6.8 6.5áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà activitiesÒºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí Public administration & defense; 2.7 2.4 3.2 3.9õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí äààòãàë compulsary social securityÁîëîâñðîë Education 3.1 3.1 3.3 3.9Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæ Health & social work 1.6 1.4 1.5 1.8Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä Other community, social & personal 1.3 1.1 1.0 1.0¿éë÷èëãýý service activitiesÑàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí øóóä áóñ FISIM -3.0 -2.9 -3.3 -3.8¿éë÷èëãýýÒàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëNote: *Preliminary estimates 137
 • 135. Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ ÁYÒÝÝÃÄÝÕYYÍ5.6 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÄ ÕÓÂÈÉÍ ÕÝÂØËÈÉÍ ÝÇËÝÕ ÕÓÂÜ, ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð PRIVATE SECTOR SHARE TO GDP, by divisions, at current prices õóâü percentage 2004 2005 2006 2007 *Íèéò ä¿íä ýçëýõ õóâü Share to total 71.3 71.9 67.9 68.4ÕÀÀ, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé, çàãàñ Agriculture, hunting and forestry, 100.0 100.0 100.0 100.0áàðèëò fishingÓóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð Mining & quarrying 31.8 45.9 43.0 44.3Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Manufacturing 83.4 85.0 85.1 83.0Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, Electricity, gas & water supply 6.7 6.9 6.9 6.2óñàí õàíãàìæÁàðèëãà Construction 87.9 77.9 85.2 84.9Áººíèé áîëîí æèæèãëýí Wholesale & retail trade; repair of 99.8 99.8 99.9 100.0õóäàëäàà, ãýð àõóéí áàðààíû motor veh., motocycle & personalçàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýý & HH goodsÇî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçàð Hotels & restaurants 99.3 99.3 96.7 97.3Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, Transport, storage & 54.6 57.2 58.9 59.1õîëáîî communicationÑàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë Financial intermediation 88.6 87.8 85.8 90.0àæèëëàãàà¯ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ, Real estate, renting & other 96.0 96.1 94.3 93.1áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà business activitiesÁîëîâñðîë Education 13.1 14.2 16.3 16.3Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæ Health & social work 14.6 12.1 15.7 15.6Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä Other community, social & 75.0 74.8 70.2 70.0¿éë÷èëãýý personal service activities5.7 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÎÐËÎÃÛÍ Á¯ÒÝÖ, îíû ¿íýýð COMPOSITION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, by income approach, at current prices õóâü percentage 2004 2005 2006 2007 * Á¿ãä Total 100.0 100.0 100.0 100.0Öàëèí, ò¿¿íòýé àäèëòãàõ îðëîãî Compensation of employees 22.6 21.5 20.5 21.8¯íäñýí õºðºíãèéí ýëýãäýë Consumption of fixed capital 7.7 6.4 6.5 6.5Á¿òýýãäýõ¿¿íèé öýâýð òàòâàð Net taxes on products 12.5 11.2 10.9 10.8¯éë àæèëëàãààíû öýâýð Operating surplus, net / mixedàøèã/öýâýð õîëèìîã îðëîãî income, net 57.1 60.9 62.1 60.9Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëNote: *Preliminary estimates138
 • 136. SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT5.8 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÝÖÑÈÉÍ ÀØÈÃËÀËÒÛÍ Á¯ÒÝÖ, îíû ¿íýýð COMPOSITION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, by expenditure approach, at current prices õóâèàð percentage 2004 2005 2006 2007*Á¿ãä Total 100.0 100.0 100.0 100.0Ýöñèéí õýðýãëýý Final consumption 77.2 67.3 59.6 64.1 ¿¿íýýñ: of which: ºðõèéí àæ àõóéí õýðýãëýý household consumption 62.0 54.2 47.1 48.9 òºðèéí óäèðäëàãûí áîëîí government and NPISHs òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãûí consumption 15.2 13.1 12.5 15.2 õýðýãëýýÍèéò õóðèìòëàë Gross capital formation 33.1 36.6 34.8 37.6 ¿¿íýýñ: ¿íäñýí õºðºíãèéí of which: gross fixed capital 29.5 30.1 32.0 34.9 íèéò õóðèìòëàë formationÖýâýð ýêñïîðò Net export -10.3 -3.9 5.6 -1.7Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëNote: *Preliminary estimates 139
 • 137. 140 5.9 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í, á¿ñ, àéìàã, íèéñëýëýýð, ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð GROSS DOMESTIC PRODUCT, by region, aimags and the Capital, by divisions, at current prices 2004 2005 2006 2007 * ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâü ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâü ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâü ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâü ÄÍÁ, ñàÿ Share to GDP, % ÄÍÁ, ñàÿ Share to GDP, % ÄÍÁ, ñàÿ Share to GDP, % ÄÍÁ, ñàÿ Share to GDP, % òºãðºã òºãðºã òºãðºã òºãðºã GDP, GDP, GDP, GDP, òln.tog òln.tog òln.tog òln.tog ÕÀÀ ÕÀÀ ÕÀÀ ÕÀÀ áàðèëãà áàðèëãà áàðèëãà áàðèëãà Industry, Industry, Industry, Industry, Services Services Services Services Yéë÷èëãýý Yéë÷èëãýý Yéë÷èëãýý Yéë÷èëãýý Agriculture Agriculture Agriculture Agriculture construction construction construction construction Àæ ¿éëäâýð, Àæ ¿éëäâýð, Àæ ¿éëäâýð, Àæ ¿éëäâýð, ÁYÃÄ TOTAL 2 152 094.9 22.2 26.1 51.7 2 779 578.3 21.9 30.5 47.6 3 714 952.9 19.5 37.7 42.9 4 557 512.1 20.6 35.7 43.7 Áàðóóí á¿ñ West region Á¿ãä Total 174 640.9 70.6 0.6 28.8 216 377.5 72.7 2.5 24.8 269 762.1 71.8 6.4 21.8 341 230.9 71.8 5.4 22.8 Áàÿí-ªëãèé Bayan-Olgii 39 116.4 62.7 3.1 34.2 42 432.5 82.6 0.8 16.6 49 454.1 83.3 1.2 15.5 61 675.0 83.4 1.1 15.5 Ãîâü-Àëòàé Govi-Altai 25 512.9 72.6 2.6 24.8 30 745.0 62.9 13.8 23.3 46 231.8 67.9 8.6 23.6 57 849.5 67.8 7.6 24.6 Çàâõàí Zavkhan 29 958.5 82.4 - 8.6 26.2 43 750.5 79.5 1.5 18.9 56 208.9 79.0 2.1 18.9 73 725.1 78.6 2.0 19.4 Óâñ Uvs 37 761.9 71.2 3.0 25.9 46 143.4 72.2 5.4 22.4 54 524.2 71.3 4.3 24.4 70 763.6 70.5 4.0 25.4 Õîâä Khovd 42 291.3 68.0 1.5 30.5 53 306.1 79.7 1.6 18.7 63 343.0 78.0 1.4 20.6 77 217.7 78.6 1.3 20.0 Õàíãàéí á¿ñ Khangai region Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ ÁYÒÝÝÃÄÝÕYYÍ Á¿ãä Total 485 973.8 33.3 51.6 15.1 633 361.6 34.2 54.3 11.5 987 717.0 24.9 66.7 8.4 1 208 157.7 26.6 64.4 8.9 Àðõàíãàé Arkhangai 50 593.1 75.5 1.0 23.5 62 941.7 82.6 0.8 16.6 69 235.5 83.3 1.2 15.5 92 334.9 83.4 1.1 15.5 Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 29 382.8 70.3 1.3 28.4 46 987.4 62.9 13.8 23.3 49 350.7 67.9 8.6 23.6 62 684.5 67.8 7.6 24.6 Áóëãàí Bulgan 30 859.2 75.2 3.6 21.2 40 383.4 79.5 1.5 18.9 50 878.6 79.0 2.1 18.9 65 412.1 78.6 2.0 19.4 Îðõîí Orkhon 273 383.3 1.7 90.6 7.7 354 653.5 1.4 93.7 5.0 673 530.5 0.9 96.3 2.8 797 945.4 1.0 96.1 2.9 ªâºðõàíãàé Ovorkhangai 44 283.3 71.1 0.9 27.9 57 207.1 72.2 5.4 22.4 64 587.8 71.3 4.3 24.4 82 112.4 70.5 4.0 25.4 Õºâñãºë Khovsgol 57 472.1 76.2 1.3 22.5 71 188.5 79.7 1.6 18.7 80 134.0 78.0 1.4 20.6 107 668.4 78.6 1.3 20.0 Òºâèéí á¿ñ Central region Á¿ãä Total 230 941.1 49.7 16.6 33.7 278 168.6 51.2 21.3 27.5 377 740.8 46.2 22.8 31.0 460 714.8 48.5 20.0 31.5 Ãîâüñ¿ìáýð Govisumber 9 045.6 20.6 47.0 32.5 9 852.9 30.5 40.0 29.6 11 114.0 29.2 42.4 28.4 12 979.6 30.6 38.3 31.1 Äàðõàí-Óóë Darkhan-Uul 46 856.3 13.3 45.8 40.9 52 376.0 15.0 44.6 40.4 57 843.9 17.6 35.2 47.2 66 509.0 19.3 30.2 50.5 Äîðíîãîâü Dornogovi 22 993.3 66.1 2.7 31.2 26 024.4 64.4 1.2 34.3 22 274.3 48.6 6.5 44.9 29 884.5 49.0 7.6 43.3 Äóíäãîâü Dundgovi 28 090.2 77.5 1.5 21.0 35 350.6 77.7 1.3 21.0 39 189.0 75.4 2.7 21.9 49 782.2 75.1 2.6 22.3 ªìíºãîâü Omnogovi 29 739.9 45.2 31.8 22.9 40 100.1 45.0 51.9 3.1 71 313.1 27.4 45.1 27.5 80 529.8 30.7 42.3 27.0 Ñýëýíãý Selenge 45 437.6 53.2 0.7 46.1 55 035.2 48.5 10.0 41.5 100 732.3 44.6 22.1 33.3 125 605.2 46.9 19.9 33.3 Òºâ Tov 48 778.3 66.1 3.4 30.5 59 429.4 71.6 8.4 20.1 75 274.3 74.7 5.2 20.0 95 424.6 74.5 4.7 20.8 Ç¿¿í á¿ñ East region Á¿ãä Total 98 705.4 67.5 6.8 25.7 125 000.9 64.1 11.6 24.3 223 492.9 42.0 43.9 14.1 277 479.0 46.1 39.2 14.7 Äîðíîä Dornod 30 941.4 51.0 18.2 30.8 39 096.3 52.0 16.0 32.0 40 943.8 59.6 9.4 31.1 53 926.4 63.3 6.8 29.9 Ñ¿õáààòàð Sukhbaatar 33 444.5 75.8 1.5 22.7 42 958.2 64.3 15.1 20.5 132 681.3 23.4 69.8 6.8 156 975.1 26.8 65.6 7.5 Õýíòèé Khentii 34 319.5 74.2 1.8 24.1 42 946.4 75.0 4.0 21.0 49 867.8 77.2 3.3 19.5 66 577.5 77.7 3.0 19.4 Óëààíáààòàð Ulaanbaatar Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 1 161 833.6 1.0 22.8 76.2 1 526 669.8 0.8 27.9 71.3 1 856 240.1 0.8 29.1 70.1 2 269 929.8 0.9 27.8 71.3 Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýë Note: *Preliminary estimates
 • 138. SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT5.10 ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í, óëèðëààð, ñàëáàðààð, 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð GROSS DOMESTIC PRODUCT, by quarter, by divisions, at 2005 constant prices 2004 2005 2006 2007 * ÄÍÁ GDP 2 591 592.8 2 779 578.3 3 017 425.8 3 316 498.9I óëèðàë I quarter 464 406.2 480 952.0 506 294.1 561 096.8II óëèðàë II quarter 746 296.2 765 318.0 791 350.8 872 157.3III óëèðàë III quarter 681 995.5 735 863.0 769 891.5 890 978.3IV óëèðàë IV quarter 698 894.9 797 445.3 949 889.4 992 266.5 պ人 àæ àõóé Agriculture 549 437.4 608 335.2 654 148.4 757 340.0I óëèðàë I quarter 30 181.7 32 940.9 35 124.0 40 586.6II óëèðàë II quarter 212 470.8 234 550.2 252 598.5 292 358.0III óëèðàë III quarter 161 531.9 178 640.9 193 355.7 222 802.7IV óëèðàë IV quarter 145 253.0 162 203.2 173 070.2 201 592.6 Àæ ¿éëäâýð, áàðèëãà Industry, construction 807 236.9 849 028.1 907 357.7 972 153.4I óëèðàë I quarter 140 208.3 167 254.4 167 054.1 191 694.2II óëèðàë II quarter 225 179.6 218 285.3 196 207.7 220 656.7III óëèðàë III quarter 243 969.9 242 825.2 225 484.5 244 765.6IV óëèðàë IV quarter 197 879.2 220 663.2 318 611.4 315 036.9 Yéë÷èëãýý Services 926 731.1 1 010 477.1 1 072 559.8 1 167 983.8I óëèðàë I quarter 224 415.5 223 284.8 230 315.7 249 315.9II óëèðàë II quarter 237 312.0 236 759.5 247 478.2 266 077.3III óëèðàë III quarter 190 022.6 221 008.8 234 069.2 306 740.1IV óëèðàë IV quarter 274 981.0 329 424.1 360 696.6 345 850.5Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé Net taxes on products 308 187.4 311 737.9 383 359.9 419 021.7öýâýð òàòâàð and importsI óëèðàë I quarter 69 600.8 57 471.9 73 800.3 79 500.1II óëèðàë II quarter 71 333.8 75 723.1 95 066.4 93 065.3III óëèðàë III quarter 86 471.1 93 388.1 116 982.0 116 669.9IV óëèðàë IV quarter 80 781.7 85 154.8 97 511.2 129 786.4Òàéëáàð: * Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëNote: *Preliminary estimates 141
 • 139. Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ ÁYÒÝÝÃÄÝÕYYÍ5.11 ÑÀËÁÀÐ ÕÎÎÐÎÍÄÛÍ 2005 ÎÍÛ ÒÝÍÖÝË, ¿íäñýí ¿íýýð (15x15 ñàëáàðààð) INPUT-OUTPUT TABLE, 2005, at basic prices (15x15 industries) (ñàÿ òºã. mln.tog. ) Çàâñðûí õýðýãëýý, ñàëáàðààð Intermediate consumption, by industries àãíóóð, îéí àæ Çî÷èä áóóäàë, Áîëîâñðóóëàõ Áººíèé áîëîí çîîãèéí ãàçàð àãóóëàõûí àæ óñàí õàíãàìæ communication àõóé, õîëáîî Çàãàñ àãíóóð & water supply ¿éëäâýðëýë, Óóë óóðõàé, Ñàíõ¿¿ãèéí Öàõèëãààí, îëáîðëîõ æèæèãëýí õóäàëäàà պ人 àæ Áàðèëãà ¿éëäâýð ¿éëäâýð àõóé, àí intermediation çóó÷ëàë Òýýâýð, Electricity, gas äóëààí àõóé Ñàëáàð Industries Wholesale and Manufacturing Construction Agriculture, restaurants retail trade Transport, storage & hunting & quarrying Financial Mining & Hotels & forestry Fisheryպ人 àæ àõóé, àí Agriculture, hunting 36 909.4 1.7 1 365.9 129 769.1 57.0 2 158.7 1 907.3 12 144.7 5 937.1 0.0àãíóóð, îéí àæ àõóé & forestryÇàãàñ àãíóóð Fishery 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 174.3 0.0 0.0Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ Mining & quarrying 744.2 0.0 4 410.0 5 691.0 33 453.8 5 295.2 890.1 307.9 2 111.1 47.1¿éëäâýðÁîëîâñðóóëàõ Manufacturing 2 413.6 1.2 20 991.8 50 437.3 1 848.5 51 726.0 4 128.6 4 012.3 16 268.9 348.7¿éëäâýðÖàõèëãààí, äóëààí Electricity, gas & 1 836.9 0.0 27 399.1 25 951.8 16 149.5 3 275.8 8 847.4 8 541.6 18 482.1 2 990.9¿éëäâýðëýë, óñàí water supplyõàíãàìæÁàðèëãà Construction 11.0 0.0 13 484.6 1 921.6 2 239.6 4 433.6 876.6 81.0 20 858.6 1 541.7Áººíèé áîëîí Wholesale and 10 255.0 7.2 21 444.8 35 453.6 6 714.1 17 080.0 16 341.7 2 212.3 21 408.6 389.9æèæèãëýí õóäàëäàà retail tradeÇî÷èä áóóäàë, Hotels & 10.3 0.0 1 590.4 1 330.8 263.5 694.8 9 391.5 290.7 6 154.1 3 296.2çîîãèéí ãàçàð restaurantsÒýýâýð, àãóóëàõûí àæ Transport, storage 8 970.6 17.6 31 288.1 29 629.8 11 019.8 26 493.4 25 619.5 3 343.0 58 531.7 7 498.5àõóé, õîëáîî & communicationÑàíõ¿¿ãèéí çóó÷ëàë Financial 4 557.2 5.8 18 407.8 8 772.2 7 538.9 8 186.7 21 391.7 1 535.9 28 205.2 60 935.6 intermediation¯ë õºäëºõ õºðºíãº, Real estate, renting 1 359.8 1.9 7 064.3 8 104.2 1 239.7 10 635.6 25 253.6 876.2 34 369.9 8 031.6ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí & other businessáóñàä ¿éë àæèëëàãàà activitiesÒºðèéí óäèðäëàãà, Public 0.0 0.0 8.7 2.8 3.1 0.4 11.1 0.9 5.5 2.0áàòëàí õàìãààëàõ, administration &àëáàí æóðìûí defence; compul-íèéãìèéí äààòãàë sory social securityÁîëîâñðîë Education 0.0 0.0 1.0 7.6 2.0 1.1 23.7 21.9 804.6 7.6Ýð¿¿ë ìýíä, Health & social 2 382.2 0.0 52.7 121.6 11.4 3.9 38.4 3.8 32.7 14.3íèéãìèéí õàëàìæ workÍèéãýì, áèå õ¿íä Other community, 9.5 0.0 2 170.8 427.5 805.2 86.2 283.7 208.0 759.2 191.1¿ç¿¿ëýõ áóñàä social & personal¿éë÷èëãýý service activitiesÈìïîðòûí áàðààíû Use of imported 88 302.4 62.7 174 559.7 126 420.3 32 101.5 98 158.5 37 000.0 8 987.8 232 661.1 15 017.0õýðýãëýý, ¿íäñýí products at basic¿íýýð pricesÇýâñðûí õýðýãëýý, Intermediate 157 762.1 98.1 324 239.8 424 041.3 113 447.7 228 230.1 152 004.7 42 742.4 446 590.3 100 312.4¿íäñýí ¿íýýð consumption at basic pricesÁ¿òýýãäýõ¿¿íèé öýâýð Net taxes on 9 426.2 8.6 9 955.8 8 701.4 - 1 880.5 13 618.1 2 840.3 821.9 27 574.7 189.3òàòâàð productsÇýâñðûí õýðýãëýý, Intermediate 167 188.3 106.7 334 195.6 432 742.8 111 567.2 241 848.2 154 845.0 43 564.3 474 164.9 100 501.7õóäàëäàí àâàã÷èéí consumption at¿íýýð purchasers pricesÕàðúÿàòóóäûí Direct purchases 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0ãàäààäàä õèéñýí abroad by residentsøóóä õóäàëäàí àâàëòÕàðúÿàò áóñ÷óóäûí Direct purchases in 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0äîòîîäûí çàõ çýýë domestic market byäýýðõ õóäàëäàí non-residentsàâàëòÍèéò çàâñðûí Total intermediate 167 188.3 106.7 334 195.6 432 742.8 111 567.2 241 848.2 154 845.0 43 564.3 474 164.9 100 501.7õýðýãëýý / ýöñèéí consumption / finalõýðýãëýý, ¿íäñýí uses at basic prices¿íýýðÍýìýãäýë ºðòºã / Gross value added 593 211.0 296.0 620 269.4 167 693.5 83 834.1 89 744.4 237 832.0 18 605.4 349 198.2 113 007.3ÄÍÁ, ¿íäñýí ¿íýýð /GDP at basic pricesÀæèëëàã÷äûí öàëèí Compensation of 29 736.2 61.2 72 934.6 40 771.2 45 805.7 32 889.0 43 922.9 6 461.9 99 993.9 25 114.4õºëñ employees¯éëäâýðëýëèéí öýâýð Net taxes on 1 359.0 0.6 36 432.6 15 741.2 2 122.7 9 329.2 16 490.3 250.4 7 413.4 1 172.7òàòâàð production¯éë àæèëëàãààíû Operating surplus, 562 115.9 234.2 510 902.3 111 181.1 35 905.7 47 526.2 177 418.8 11 893.1 241 791.0 86 720.3íèéò îðëîãî / íèéò gross / mixedõîëèìîã îðëîãî income, grossÍèéò ãàðãàëò, ¿íäñýí Total output at 760 399.4 402.7 954 465.1 600 436.2 195 401.3 331 592.6 392 677.0 62 169.7 823 363.1 213 509.1¿íýýð basic prices142
 • 140. SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT (Õ¿ñíýãò 5.11 -èéí ¿ðãýëæëýë Table 5.11 continuaton ) Ýöñèéí õýðýãëýý Final uses õºðºíãº, ò¿ðýýñ, Íèéò õºðºíãèéí Òºðèéí óäèðä- àëáàí æóðìûí Íèéò çàâñðûí ¿éë÷èëãýýíèé ýêñïîðò, ôîá Íèéò ãàðãàëò õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ ëàãà, áàòëàí Ýð¿¿ë ìýíä, Íèéãýì, áèå õàì-ãààëàõ, Áîëîâñðîë õóðèìòëàë àæèëëàãàà áèçíåñèéí ¯ë õºäëºõ ¿éë÷èëãýý áóñàä ¿éë íèéãìèéí íèéãìèéí õýðýãëýý õýðýãëýý äààòãàë õàëàìæ Ýöñèéí Áàðàà, áóñàä ¿íýýð Ñàëáàð Industries administration & munity, social & Health & social renting & other social security Gross capital consumption intermediate Real estate, Total output exports, fob compulsory Other com- Goods and Final uses Education formation business activities defence; personal services services Public Total workպ人 àæ àõóé, àí Agriculture, hunting 945.7 2 002.2 1 118.7 569.7 58.5 194 945.9 277 985.8 251 494.3 35 973.3 760 399.4àãíóóð, îéí àæ àõóé & forestryÇàãàñ àãíóóð Fishery 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 174.3 34.0 6.1 188.2 402.7Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ Mining & quarrying 953.1 770.6 173.8 302.6 245.6 55 396.2 12 799.5 68 845.8 817 423.7 954 465.1¿éëäâýðÁîëîâñðóóëàõ Manufacturing 22 206.5 4 011.4 1 920.4 3 392.9 1 505.7 185 213.7 198 427.7 40 423.7 176 371.1 600 436.2¿éëäâýðÖàõèëãààí, äóëààí Electricity, gas & 20 242.8 3 584.8 2 531.9 1 471.3 5 404.1 146 710.0 48 543.3 132.0 16.0 195 401.3¿éëäâýðëýë, óñàí water supplyõàíãàìæÁàðèëãà Construction 9 776.3 5 473.3 1 105.3 59.6 547.0 62 409.7 3 287.0 264 896.3 999.7 331 592.6Áººíèé áîëîí Wholesale and 8 071.4 2 484.0 743.0 2 029.9 775.9 145 411.7 125 072.4 57 606.6 64 586.4 392 677.0æèæèãëýí õóäàëäàà retail tradeÇî÷èä áóóäàë, Hotels & 1 495.8 666.0 949.8 47.4 1 021.2 27 202.3 34 723.7 187.2 56.4 62 169.7çîîãèéí ãàçàð restaurantsÒýýâýð, àãóóëàõûí àæ Transport, storage 28 268.0 23 716.2 3 816.6 2 570.1 7 199.1 267 982.0 263 480.6 49 828.1 242 072.5 823 363.1àõóé, õîëáîî & communicationÑàíõ¿¿ãèéí çóó÷ëàë Financial 12 637.4 7 968.9 3 339.4 1 457.2 1 625.1 186 565.1 20 702.3 0.0 6 241.8 213 509.1 intermediation¯ë õºäëºõ õºðºíãº, Real estate, renting 26 078.8 7 453.3 3 487.7 2 357.7 6 501.5 142 815.8 251 217.8 44 833.4 717.8 439 584.8ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí & other businessáóñàä ¿éë àæèëëàãàà activitiesÒºðèéí óäèðäëàãà, Public 49.1 248 363.3 2.4 0.2 39.4 248 488.8 147 867.3 2.7 6 222.8 402 581.7áàòëàí õàìãààëàõ, administration &àëáàí æóðìûí defence; compul-íèéãìèéí äààòãàë sory social securityÁîëîâñðîë Education 165.5 96.6 41 078.2 1.1 227.9 42 438.8 111 631.3 0.0 0.0 154 070.1Ýð¿¿ë ìýíä, Health & social 168.5 101.7 9.5 17 553.0 135.5 20 629.1 69 724.8 - 1.9 2.1 90 354.2íèéãìèéí õàëàìæ workÍèéãýì, áèå õ¿íä Other community, 12 606.8 1 694.7 436.3 21.5 10 146.8 29 847.4 44 084.7 200.0 115.3 74 247.4¿ç¿¿ëýõ áóñàä social & personal¿éë÷èëãýý service activitiesÈìïîðòûí áàðààíû Use of imported 57 232.7 28 430.8 6 088.2 17 534.6 6 475.5 929 032.9 289 953.4 328 800.0 235 412.6 1 783 198.9õýðýãëýý, ¿íäñýí products at basic¿íýýð pricesÇýâñðûí õýðýãëýý, Intermediate 200 898.4 336 817.7 66 801.1 49 368.9 41 908.8 2 685 263.7 1 899 535.6 1 107 254.2 1 586 399.7 7 278 453.2¿íäñýí ¿íýýð consumption at basic pricesÁ¿òýýãäýõ¿¿íèé öýâýð Net taxes on 6 065.9 1 332.3 253.5 515.9 970.3 80 393.7 180 472.6 34 141.6 16 730.0 311 737.9òàòâàð productsÇýâñðûí õýðýãëýý, Intermediate 206 964.3 338 150.0 67 054.6 49 884.7 42 879.1 2 765 657.5 2 080 008.2 1 141 395.8 1 603 129.7 7 590 191.2õóäàëäàí àâàã÷èéí consumption at¿íýýð purchasers pricesÕàðúÿàòóóäûí Direct purchases 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151 502.4 0.0 0.0 151 502.4ãàäààäàä õèéñýí abroad by residentsøóóä õóäàëäàí àâàëòÕàðúÿàò áóñ÷óóäûí Direct purchases in 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 184 285.7 0.0 184 285.7 0.0äîòîîäûí çàõ çýýë domestic market byäýýðõ õóäàëäàí non-residentsàâàëòÍèéò çàâñðûí Total intermediate 206 964.3 338 150.0 67 054.6 49 884.7 42 879.1 2 765 657.5 2 047 224.9 1 141 395.8 1 787 415.4 7 741 693.6õýðýãëýý / ýöñèéí consumption / finalõýðýãëýý, ¿íäñýí uses at basic prices¿íýýðÍýìýãäýë ºðòºã / Gross value added 232 620.5 64 431.7 87 015.5 40 469.4 31 368.3 2 729 596.8ÄÍÁ, ¿íäñýí ¿íýýð /GDP at basic pricesÀæèëëàã÷äûí öàëèí Compensation of 50 865.7 64 431.4 66 018.4 29 717.0 19 574.6 628 298.0õºëñ employees¯éëäâýðëýëèéí öýâýð Net taxes on 3 630.8 0.0 101.9 467.0 315.8 94 827.6òàòâàð production¯éë àæèëëàãààíû Operating surplus, 178 124.0 0.4 20 895.2 10 285.4 11 477.9 2 006 471.3íèéò îðëîãî / íèéò gross / mixedõîëèìîã îðëîãî income, grossÍèéò ãàðãàëò, ¿íäñýí Total output at 439 584.8 402 581.7 154 070.1 90 354.2 74 247.4 5 495 254.3¿íýýð basic prices 143
 • 141. Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ ÁYÒÝÝÃÄÝÕYYÍ5.12 ͪªÖÈÉÍ Õ¯ÑÍÝÃÒ, 2005, ¿íäñýí ¿íýýð (15x15 ñàëáàðààð) SUPPLY TABLE, 2005, at basic prices (15x15 industries) (ñàÿ òºã. mln.tog. ) Ñàëáàðóóäûí íèéò ¿éëäâýðëýëò Output of industries պ人 àæ àõóé, àí àãíóóð, ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí áóñàä Áººíèé áîëîí æèæèãëýí Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð Çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ Financial intermediation Ñàíõ¿¿ãèéí çóó÷ëàë ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, Öàõèëãààí, äóëààí ¿éëäâýðëýë, óñàí ¿éë àæèëëàãàà Çàãàñ àãíóóð àõóé, õîëáîî îéí àæ àõóé õóäàëäàà õàíãàìæ Áàðèëãà ¿éëäâýð ãàçàð Ñàëáàð Industries other business activities Electricity, gas & water Real estate, renting & Agriculture, hunting & Transport, storage & Hotels & restaurants Wholesale and retail Mining & quarrying communication Manufacturing Construction forestry Fishery supply tradeպ人 àæ àõóé, Agriculture, 679 475.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.5 0.0 1 160.4 0.0 0.0àí àãíóóð, îéí àæ hunting &àõóé forestryÇàãàñ àãíóóð Fishery 0.0 402.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Óóë óóðõàé, Mining & 874.1 0.0 948 718.7 402.9 0.0 76.6 532.8 0.0 1 251.2 0.0 0.0îëáîðëîõ quarrying¿éëäâýðÁîëîâñðóóëàõ Manufacturing 80 049.5 0.0 186.7 592 803.9 271.1 377.4 1 988.6 841.0 10 517.9 0.0 348.1¿éëäâýðÖàõèëãààí, Electricity, gas & 0.0 0.0 2 455.0 4 761.5 194 232.3 0.0 331.9 0.0 1 625.7 0.0 0.0äóëààí water supply¿éëäâýðëýë, óñàíõàíãàìæÁàðèëãà Construction 0.0 0.0 2 441.0 2 055.4 115.4 329 726.0 469.4 116.7 23 060.3 0.0 0.0Áººíèé áîëîí Wholesale and 0.0 0.0 208.7 130.5 0.0 322.9 386 536.9 106.1 8 554.5 0.0 39.9æèæèãëýí retail tradeõóäàëäààÇî÷èä áóóäàë, Hotels & 0.0 0.0 454.9 243.0 0.0 1 024.4 91.4 59 762.7 2 141.6 0.0 0.0çîîãèéí ãàçàð restaurantsÒýýâýð, Transport, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.5 0.0 2.0 760 576.0 0.0 182.8àãóóëàõûí àæ storage &àõóé, õîëáîî communicationÑàíõ¿¿ãèéí Financial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 15.9 0.0 213 425.4 0.0çóó÷ëàë intermediation¯ë õºäëºõ Real estate, 0.0 0.0 0.0 39.1 0.0 26.8 2 345.4 9.3 5 995.8 83.7 433 833.6õºðºíãº, ò¿ðýýñ, renting & otheráèçíåñèéí áóñàä business¿éë àæèëëàãàà activitiesÒºðèéí Public 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0óäèðäëàãà, administration &áàòëàí defence;õàìãààëàõ, àëáàí compulsoryæóðìûí social securityíèéãìèéí äààòãàëÁîëîâñðîë Education 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 372.6 0.0 0.0Ýð¿¿ë ìýíä, Health & social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164.4 0.0 2 470.2 0.0 0.0íèéãìèéí õàëàìæ workÍèéãýì, áèå õ¿íä Other 0.0 0.0 0.0 0.0 782.4 0.0 128.1 1 316.1 3 637.1 0.0 5 180.4¿ç¿¿ëýõ áóñàä community,¿éë÷èëãýý social & personal service activitiesÍèéò Total output at 760 399.4 402.7 954 465.1 600 436.2 195 401.3 331 592.6 392 677.0 62 169.7 823 363.1 213 509.1 439 584.8¿éëäâýðëýëò, basic prices¿íäñýí ¿íýýð144
 • 142. SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT (Õ¿ñíýãò 5.12 -ûí ¿ðãýëæëýë Table 5.12 continuaton ) ¯íýëãýýíèé ìàòðèö Ñàëáàðóóäûí íèéò ¿éëäâýðëýëò Output of industries Valuation matrix æóðìûí íèéãìèéí äààòãàë Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí õóäàëäàí àâàã÷èéí ¿íýýð Íèéò íèéë¿¿ëýëò, ¿íäñýí Õóäàëäààíû íýìýãäýë Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí Á¿òýýãäýõ¿¿íèé öýâýð Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé Òýýâðèéí íýìýãäýë Òºðèéí óäèðäëàãà, èìïîðò, ñèô ¿íýýð Íèéò íèéë¿¿ëýëò, áóñàä ¿éë÷èëãýý Äîòîîäûí íèéò ¿éëäâýðëýëò Áîëîâñðîë õàëàìæ òàòâàð ¿íýýð Ñàëáàð Industries Other community, social Public administration & Net taxes on products Total supply, at basic defence; compulsory Health & social work Goods and services & personal service Transport margins purchasers prices imports, cif prices Domestic output Total supply, at Trade margins social security Education activities pricesպ人 àæ àõóé, Agriculture, 0.0 0.0 0.0 0.0 680 710.6 78 387.1 759 097.7 91 494.7 44 965.0 17 663.5 913 220.9àí àãíóóð, îéí àæ hunting &àõóé forestryÇàãàñ àãíóóð Fishery 0.0 0.0 0.0 0.0 402.7 8.6 411.3 49.4 19.2 4.9 484.9Óóë óóðõàé, Mining & 0.0 0.0 0.0 0.0 951 856.3 3 707.6 955 564.0 35 558.8 99 671.5 11 914.4 1 102 708.7îëáîðëîõ quarrying¿éëäâýðÁîëîâñðóóëàõ Manufacturing 22.0 0.0 47.3 423.3 687 876.8 1 315 265.1 2 003 141.9 256 678.2 166 010.0 199 290.2 2 625 120.2¿éëäâýðÖàõèëãààí, Electricity, gas & 0.0 0.0 0.0 0.0 203 406.3 6 290.9 209 697.3 0.0 0.0 6 069.0 215 766.3äóëààí water supply¿éëäâýðëýë, óñàíõàíãàìæÁàðèëãà Construction 0.0 0.0 0.0 0.0 357 984.1 4 218.4 362 202.5 0.0 0.0 947.4 363 149.9Áººíèé áîëîí Wholesale and 0.0 0.0 0.0 0.0 395 899.4 0.0 395 899.4 - 385 331.8 0.0 2 755.9 13 323.5æèæèãëýí retail tradeõóäàëäààÇî÷èä áóóäàë, Hotels & 21.6 0.0 224.8 47.2 64 011.6 0.0 64 011.6 0.0 0.0 5 772.4 69 784.0çîîãèéí ãàçàð restaurantsÒýýâýð, Transport, 0.0 0.0 0.0 0.0 760 799.3 288 541.7 1 049 341.0 0.0 - 310 800.7 47 307.3 785 847.7àãóóëàõûí àæ storage &àõóé, õîëáîî communicationÑàíõ¿¿ãèéí Financial 0.0 0.0 0.0 96.6 213 551.6 27 841.7 241 393.3 0.0 0.0 5 857.1 247 250.5çóó÷ëàë intermediation¯ë õºäëºõ Real estate, 0.0 151.0 0.0 880.3 443 365.0 2 772.1 446 137.1 1 550.8 134.9 5 537.9 453 360.6õºðºíãº, ò¿ðýýñ, renting & otheráèçíåñèéí áóñàä business¿éë àæèëëàãàà activitiesÒºðèéí Public 402 262.0 0.0 0.0 0.0 402 262.0 9 642.2 411 904.2 0.0 0.0 0.0 411 904.2óäèðäëàãà, administration &áàòëàí defence;õàìãààëàõ, àëáàí compulsoryæóðìûí social securityíèéãìèéí äààòãàëÁîëîâñðîë Education 0.0 153 919.1 0.0 0.0 156 291.7 11 570.6 167 862.3 0.0 0.0 1 646.2 169 508.5Ýð¿¿ë ìýíä, Health & social 0.0 0.0 89 132.6 24.6 91 791.8 25 069.6 116 861.4 0.0 0.0 3 096.9 119 958.3íèéãìèéí õàëàìæ workÍèéãýì, áèå õ¿íä Other 276.1 0.0 949.4 72 775.4 85 045.0 9 883.3 94 928.3 0.0 0.0 3 874.7 98 803.1¿ç¿¿ëýõ áóñàä community,¿éë÷èëãýý social & personal service activitiesÍèéò Total output at 402 581.7 154 070.1 90 354.2 74 247.4 5 495 254.3 1 783 198.9 7 278 453.2 0.0 0.0 311 737.9 7 590 191.2¿éëäâýðëýëò, basic prices¿íäñýí ¿íýýð 145
 • 143. Á¯ËÝà 5. ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÈÉÒ ÁYÒÝÝÃÄÝÕYYÍ5.13 ÀØÈÃËÀËÒÛÍ Õ¯ÑÍÝÃÒ, 2005, ¿íäñýí ¿íýýð (15x15 ñàëáàðààð) USE TABLE , 2005, at basic prices (15x15 industries) (ñàÿ òºã. mln.tog. ) Çàâñðûí õýðýãëýý, ñàëáàðààð Inputs of industries Ñàíõ¿¿ãèéí çóó÷ëàë àãíóóð, îéí àæ àõóé æèæèãëýí õóäàëäàà ¯ë õºäëºõ õºðºíãº, Öàõèëãààí, äóëààí Transport, storage & Òýýâýð, àãóóëàõûí îëáîðëîõ ¿éëäâýð Agriculture, hunting & պ人 àæ àõóé, àí ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí ¿éëäâýðëýë, óñàí àæ àõóé, õîëáîî Çî÷èä áóóäàë, Áîëîâñðóóëàõ Wholesale and retail Áººíèé áîëîí çîîãèéí ãàçàð Çàãàñ àãíóóð Óóë óóðõàé, àæèëëàãàà áóñàä ¿éë õàíãàìæ Áàðèëãà ¿éëäâýð Ñàëáàð Industries Hotels & restaurants Real estate, renting Mining & quarrying & other business Electricity, gas & communication Manufacturing intermediation Construction water supply Financial activities forestry Fishery tradeպ人 àæ àõóé, àí Agriculture, hunting 75 283.1 11.7 1 456.5 126 324.0 61.6 2 163.7 1 955.9 12 072.1 6 198.3 0.0 1 211.1àãíóóð, îéí àæ & forestryàõóéÇàãàñ àãíóóð Fishery 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 178.5 0.0 0.0 0.0Óóë óóðõàé, Mining & quarrying 681.5 0.0 4 229.9 7 113.2 33 325.5 7 216.1 907.4 221.0 1 942.9 0.6 312.7îëáîðëîõ ¿éëäâýðÁîëîâñðóóëàõ Manufacturing 48 716.9 52.1 181 328.6 172 588.2 27 403.9 145 541.7 31 339.2 11 811.3 227 487.2 3 666.8 65 886.2¿éëäâýðÖàõèëãààí, äóëààí Electricity, gas & 2 170.4 0.0 29 013.0 27 508.6 17 445.5 3 409.1 9 391.8 9 101.3 19 715.7 3 116.4 22 560.1¿éëäâýðëýë, óñàí water supplyõàíãàìæÁàðèëãà Construction 0.0 0.0 14 727.6 1 976.8 2 411.6 4 618.3 749.7 79.7 22 614.6 1 611.7 10 599.5Áººíèé áîëîí Wholesale and 10 449.0 7.4 21 746.3 36 037.2 6 744.5 17 354.1 16 504.9 2 245.5 21 729.4 297.0 8 026.3æèæèãëýí retail tradeõóäàëäààÇî÷èä áóóäàë, Hotels & 3.9 0.0 1 639.1 1 296.7 263.2 732.7 10 045.0 302.0 6 560.7 3 519.6 1 351.7çîîãèéí ãàçàð restaurantsÒýýâýð, àãóóëàõûí Transport, storage 11 577.6 18.8 39 842.7 33 094.0 15 648.8 27 573.2 32 700.3 3 817.6 67 985.2 8 372.4 33 603.8àæ àõóé, õîëáîî & communicationÑàíõ¿¿ãèéí Financial 4 908.6 6.1 20 087.2 9 181.0 7 949.1 8 568.6 22 375.2 1 757.7 34 213.8 71 393.6 13 220.2çóó÷ëàë intermediation¯ë õºäëºõ õºðºíãº, Real estate, renting 1 512.6 2.0 7 661.0 8 318.8 1 256.6 10 994.4 25 743.8 894.1 36 559.5 8 165.2 25 849.5ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí & other businessáóñàä ¿éë activitiesàæèëëàãààÒºðèéí óäèðäëàãà, Public 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0áàòëàí õàìãààëàõ, administration &àëáàí æóðìûí defence; compul-íèéãìèéí äààòãàë sory social securityÁîëîâñðîë Education 0.0 0.0 0.0 5.6 1.8 0.0 13.1 22.2 811.0 4.1 162.9Ýð¿¿ë ìýíä, Health & social 2 452.2 0.0 0.0 140.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0íèéãìèéí õàëàìæ workÍèéãýì, áèå õ¿íä Other community, 6.3 0.0 2 507.8 456.4 935.6 58.1 271.7 239.4 772.0 165.0 18 114.4¿ç¿¿ëýõ áóñàä social & personal¿éë÷èëãýý service activitiesÇàâñðûí õýðýãëýý, Intermediate 157 762.1 98.1 324 239.8 424 041.3 113 447.7 228 230.1 152 004.7 42 742.4 446 590.3 100 312.4 200 898.4¿íäñýí ¿íýýð consumption at basic pricesÁ¿òýýãäýõ¿¿íèé Net taxes on 9 426.2 8.6 9 955.8 8 701.4 - 1 880.5 13 618.1 2 840.3 821.9 27 574.7 189.3 6 065.9öýâýð òàòâàð productsÇàâñðûí õýðýãëýý, Intermediate 167 188.3 106.7 334 195.6 432 742.8 111 567.2 241 848.2 154 845.0 43 564.3 474 164.9 100 501.7 206 964.3õóäàëäàí àâàã÷èéí consumption at¿íýýð purchasers pricesÕàðúÿàòóóäûí Direct purchases 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0ãàäààäàä õèéñýí abroad by residentsøóóä õóäàëäàíàâàëòÕàðúÿàò áóñ÷óó- Direct purchases in 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0äûí äîòîîäûí çàõ domestic market byçýýë äýõ õóäàëäàí non-residentsàâàëòÍèéò çàâñðûí Total intermediate 167 188.3 106.7 334 195.6 432 742.8 111 567.2 241 848.2 154 845.0 43 564.3 474 164.9 100 501.7 206 964.3õýðýãëýý / ýöñèéí consumption / finalõýðýãëýý, ¿íäñýí uses at basic prices¿íýýðÍýìýãäýë ºðòºã / Gross value added 593 211.0 296.0 620 269.4 167 693.5 83 834.1 89 744.4 237 832.0 18 605.4 349 198.2 113 007.3 232 620.5ÄÍÁ, ¿íäñýí ¿íýýð / GDP at basic pricesÍèéò ãàðãàëò, Output at basic 760 399.4 402.7 954 465.1 600 436.2 195 401.3 331 592.6 392 677.0 62 169.7 823 363.1 213 509.1 439 584.8¿íäñýí ¿íýýð prices146
 • 144. SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT (Õ¿ñíýãò 5.13 -ûí ¿ðãýëæëýë Table 5.13 continuaton ) Ýöñèéí õýðýãëýý Final uses ýêñïîðò, ôîá ¿íýýð Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, íèéãìèéí äààòãàë íèéãìèéí õàëàìæ Íèéãýì, áèå õ¿íä õýðýãëýý, ¿íäñýí Ýöñèéí õýðýãëýý Õºðºíãèéí íèéò Íèéò àøèãëàëò, àëáàí æóðìûí ¿ç¿¿ëýõ áóñàä Íèéò çàâñðûí ¿éë÷èëãýýíèé ¿íäñýí ¿íýýð Íèéò ýöñèéí Ýð¿¿ë ìýíä, Áîëîâñðîë õóðèìòëàë ¿éë÷èëãýý õýðýãëýý Áàðàà, ¿íýýð Ñàëáàð Industries Public administration Health & social work Goods and services Total intermediate compulsory social Other community, Total use at basic Total final uses at social & personal service activities Gross capital consumption basic prices exports, fob & defence; Final uses Education formation security pricesպ人 àæ àõóé, àí Agriculture, hunting 2 128.1 1 175.9 448.1 68.2 230 558.4 235 739.8 256 736.7 36 062.8 528 539.4 759 097.7àãíóóð, îéí àæ & forestryàõóéÇàãàñ àãíóóð Fishery 0.0 0.0 0.0 0.0 178.5 35.0 6.1 191.7 232.8 411.3Óóë óóðõàé, Mining & quarrying 746.1 141.6 288.0 174.6 57 301.1 11 805.4 67 188.9 819 268.6 898 262.9 955 564.0îëáîðëîõ ¿éëäâýðÁîëîâñðóóëàõ Manufacturing 20 717.2 5 457.4 15 477.9 6 241.7 963 716.0 433 337.5 353 601.5 252 486.9 1 039 425.8 2 003 141.9¿éëäâýðÖàõèëãààí, äóëààí Electricity, gas & 3 794.1 2 705.2 1 577.4 5 708.8 157 217.4 52 460.9 0.0 18.9 52 479.9 209 697.3¿éëäâýðëýë, óñàí water supplyõàíãàìæÁàðèëãà Construction 5 922.9 1 180.1 61.4 576.9 67 130.8 2 868.1 291 239.4 964.2 295 071.7 362 202.5Áººíèé áîëîí Wholesale and 2 477.2 726.2 2 024.3 698.8 147 068.1 125 435.0 58 355.3 65 041.2 248 831.4 395 899.4æèæèãëýí retail tradeõóäàëäààÇî÷èä áóóäàë, Hotels & 678.4 1 007.8 47.7 894.3 28 343.0 35 668.7 0.0 0.0 35 668.7 64 011.6çîîãèéí ãàçàð restaurantsÒýýâýð, àãóóëàõûí Transport, storage 27 456.2 3 428.3 2 321.4 7 637.1 315 077.6 304 438.7 33 583.3 396 241.4 734 263.4 1 049 341.0àæ àõóé, õîëáîî & communicationÑàíõ¿¿ãèéí Financial 8 336.1 3 492.6 1 524.8 1 719.0 208 733.6 23 861.2 0.0 8 798.5 32 659.7 241 393.3çóó÷ëàë intermediation¯ë õºäëºõ õºðºíãº, Real estate, renting 7 704.7 3 515.3 2 394.3 6 050.1 146 621.9 252 155.0 46 543.0 817.1 299 515.2 446 137.1ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí & other businessáóñàä ¿éë activitiesàæèëëàãààÒºðèéí óäèðäëàãà, Public 254 781.7 0.0 0.0 0.0 254 788.4 150 727.8 0.0 6 387.9 157 115.7 411 904.2áàòëàí õàìãààëàõ, administration &àëáàí æóðìûí defence; compul-íèéãìèéí äààòãàë sory social securityÁîëîâñðîë Education 96.9 43 477.5 0.0 242.0 44 837.2 123 025.1 0.0 0.0 123 025.1 167 862.3Ýð¿¿ë ìýíä, Health & social 90.2 0.0 23 192.1 0.0 25 875.2 90 986.2 0.0 0.0 90 986.2 116 861.4íèéãìèéí õàëàìæ workÍèéãýì, áèå õ¿íä Other community, 1 887.9 493.2 11.4 11 897.4 37 816.6 56 991.2 0.0 120.5 57 111.7 94 928.3¿ç¿¿ëýõ áóñàä social & personal¿éë÷èëãýý service activitiesÇàâñðûí õýðýãëýý, Intermediate 336 817.7 66 801.1 49 368.9 41 908.8 2 685 263.7 1 899 535.6 1 107 254.2 1 586 399.7 4 593 189.5 7 278 453.2¿íäñýí ¿íýýð consumption at basic pricesÁ¿òýýãäýõ¿¿íèé Net taxes on 1 332.3 253.5 515.9 970.3 80 393.7 180 472.6 34 141.6 16 730.0 231 344.2 311 737.9öýâýð òàòâàð productsÇàâñðûí õýðýãëýý, Intermediate 338 150.0 67 054.6 49 884.7 42 879.1 2 765 657.5 2 080 008.2 1 141 395.8 1 603 129.7 4 824 533.7 7 590 191.2õóäàëäàí àâàã÷èéí consumption at¿íýýð purchasers pricesÕàðúÿàòóóäûí Direct purchases 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151 502.4 0.0 0.0 151 502.4 151 502.4ãàäààäàä õèéñýí abroad by residentsøóóä õóäàëäàíàâàëòÕàðúÿàò áóñ÷óó- Direct purchases in 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 184 285.7 0.0 184 285.7 0.0 0.0äûí äîòîîäûí çàõ domestic market byçýýë äýõ õóäàëäàí non-residentsàâàëòÍèéò çàâñðûí Total intermediate 338 150.0 67 054.6 49 884.7 42 879.1 2 765 657.5 2 047 224.9 1 141 395.8 1 787 415.4 4 976 036.1 7 741 693.6õýðýãëýý / ýöñèéí consumption / finalõýðýãëýý, ¿íäñýí uses at basic prices¿íýýðÍýìýãäýë ºðòºã / Gross value added 64 431.7 87 015.5 40 469.4 31 368.3 2 729 596.8ÄÍÁ, ¿íäñýí ¿íýýð / GDP at basic pricesÍèéò ãàðãàëò, Output at basic 402 581.7 154 070.1 90 354.2 74 247.4 5 495 254.3¿íäñýí ¿íýýð prices 147
 • 145. Á¯ËÝà 6. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ YÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ (Õ¯È) Õ¯È íü õýðýãëýã÷äèéí õóäàëäàæ àâñàí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé íýð òºðºë, ÷àíàðººð÷ëºëòã¿é òîãòâîðòîé áàéõàä ¿íý äóíäæààð õýðõýí ººð÷ëºãäºæ áóéã õýìæäýã ¿ç¿¿ëýëòáºãººä íýã ºðõèéíõèéã áèø, íèéò ºðõººð òîîöñîí ¿íèéí äóíäàæ ººð÷ëºëòèéã õàðóóëíà. Õ¯È-èéí òîîöîîíä õýðýãëýýíèé ñàãñ, æèí ãýñýí 2 ãîë ¿ç¿¿ëýëòèéã àøèãëàäàã. Õýðýãëýýíèé ñàãñ: ªðõèéí äóíäàæ õýðýãëýýã òºëººëºõ ÷àäâàðòàé, õ¿í àìûí ºðãºíõýðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé íýð òºðëèéã õýëíý. ªðãºí õýðýãëýýíèé 12 á¿ëãèéí 287íýðèéí áàðàà, ¿éë÷èëãýýã õàìðóóëäàã. Ñàãñàíä áàãòäàã áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íèéí ººð÷ëºëòèéã òîîöîõîä áàðàà,¿éë÷èëãýýíèé òîî õýìæýý, òºðºë, ÷àíàð çýðãèéã òîãòìîëîîð àâ÷ ¿çäýã. Õýðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé æèí: ªðõèéí õóäàëäàæ àâñàí áàðàà,¿éë÷ë¿¿ëñýí ¿éë÷èëãýýíèé íèéò çàðäàëä òóõàéí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé çàðäëûí ýçëýõ õóâèéãõýëíý. ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí õîðîî íü 1991 îíîîñ Îëîí Óëñûí ÕºäºëìºðèéíÁàéãóóëëàãûí àðãà÷ëàëààð Õ¯È-èéã òîîöîæ ýõýëñýí áºãººä 1991 îíîîñ õîéø Õ¯È òîîöäîãõýðýãëýýíèé ñàãñíû íýð òºðºë, æèí áîëîí ñóóðü ¿åèéã 3 óäàà øèíý÷èëñýí. Õýðýãëýýíèé ñàãñíû íýð òºðëèéã 2006 îíîîñ 287 áîëãîí íýìýãä¿¿ëæ (àéìãóóäàä194 íýð òºðºë), ªðõèéí îðëîãî, çàðëàãûí 2004 îíû ñóäàëãààíû çàðäëûí æèíã àøèãëàí,2005 îíû 12 äóãààð ñàðûí ¿íèéã ñóóðü ¿å áîëãîæ, Ëàñ-Ïåéðåñèéí õóâèðãàñàí èíäåêñýýðÕ¯È-èéã òîîöîæ áàéíà. Ëàñ-Ïåéðåñèéí òîìü¸î íü äàðààõü áàéäààð èëýðõèéëýãäýíý. ¯¿íä: ýíä,  I t L – t òàéëàíò ¿åèéí Ëàñïåéðåñèéí èíäåêñ,  P  - “i” áàðààíû t - òàéëàíò ¿åèéí ¿íý,  it  P  - “i” áàðààíû 0-ñóóðü ¿åèéí ¿íý,  oi  Q  io  - 0-ñóóðü ¿åèéí “i” áàðààíû õóäàëäàí àâñàí òîî, õýìæýý/æèí/, å - ñàãñ äàõü á¿õ íýð òºðëèéã õàìàð÷ áóéã èëýðõèéëñýí íèéëáýðèéí òýìäýã Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñèéã èíôëÿöèéí ò¿âøèíã òîäîðõîéëîõ, òºðººñ ñàíõ¿¿,ìºí㺠çýýëèéí áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëýõ, õ¿í àìûí öàëèí, òýòãýâýð, òýòãýìæ, áóñàä îðëîãûíõýìæýýã èíäåêñæ¿¿ëýõýä òîîöîîíû ãîë ¿ç¿¿ëýëò áîëãîí àøèãëàäàã. ¯íý ºñ÷, òýð õýìæýýãýýð ìºíãºíèé õóäàëäàí àâàõ ÷àäâàð áóóðàõûã èíôëÿöè ãýäýã.Ìàíàé îðíû õóâüä Óëààíáààòàð õîòûí Õ¯È-ýýð óëñûí õýìæýýíèé èíôëÿöèéí ò¿âøèíãòîîöîí ãàðãàæ áàéíà. Èíôëÿöèéí ò¿âøèíã òîîöîõäîî äàðààõü òîìú¸îã àøèãëàäàã. ¯¿íä:Èíôëÿöèéí ò¿âøèí =  I t - I 0  *  100  ýíä :  I t  – òàéëàíò ¿åèéí èíäåêñ  I 0  I 0  – ñóóðü ¿åèéí èíäåêñ Íèéñëýëèéí ñòàòèñòèêèéí ãàçàð áîëîí ä¿¿ðã¿¿äèéí ñòàòèñòèêèéí õýëòñèéí ¿íýõàðèóöñàí ìýðãýæèëòýí íàð õýðýãëýýíèé ¿íèéí ò¿¿âýð ñóäàëãààã íèéò 100 ãàðóé äýëã¿¿ð,çàõ, ¿éë÷èëãýýíèé ãàçðóóäààð ñàð á¿ð òîãòñîí õóãàöààíä, õ¿íñíèé ãîë íýðèéí 20 îð÷èìáàðààíû ¿íèéã 7 õîíîã òóòàì ñóäàëæ, àæèãëàëò õèéí, ¿íèéã íü äóíäàæëàí èíäåêñèéíòîîöîîíä àøèãëàæ áàéíà. Õýðýãëýýíèé ¿íèéí ñóäàëãààã 1997 îíîîñ àéìãèéí òºâ¿¿äýä ñàð òóòàì ÿâóóëæ,¿íèéí ìýäýýã äàìæóóëàí àâ÷, àéìàã òóñ á¿ðèéí õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñèéã ¯ÑÕ òîîöîæãàðãàäàã.148
 • 146. SECTION 6. CONSUMER PRICE INDEX CONSUMER PRICE INDEX (CPI) The CPI is a measure of the average change in prices over time fixed in terms of quantityand quality of goods and services purchased either by all consumers. The CPI reflects thecollective experience of inflation for all households in a particular expenditure range and maynot correspond to the experience of an individual household. The main parts in compilation CPI are selection of consumer basket and consumptionweight. Consumer basket a specified set of quantities of goods and services representingpattern of average household’s consumption and widely used by most of population. In ourcountry there are 287 items in consumer basket and they classified into 12 groups using COICOP. To measure of price changes the number, description and quality of goods and servicesin the consumer basket are taken fixed. Weights of items are calculated on the basis of average expenditure per householdand actual shares of goods and services in all household’s purchased goods and services. Since September 1991 the National Statistical Committee has begun to estimate CPIusing ILO methodology. Since 1991 for calculation the CPI National Statistical Office updatedthe number of items in the consumer basket, the weights and the reference period 3 times. Since 2006 the number of items in the consumer basket increased to 287 (in aimags to194) the new expenditure weights were derived from the 2004 HIESurvey and prices of December2005 were taken as the reference period. The modified Laspeyres index is used for thecompilation of the CPI. Laspeyres index formula is shown below. where  I L – Laspeyres index in the current period (t)  t  P  - average price of item “i” in the current period (t)  it  P  - average price of item “i” in the base period (0)  oi  Q  io  - weight for item “i” in the base period(0) å - sum of all items in the consumer basket A CPI is used for general index of inflation for the economy as a whole and also usedas a main indicator for the purposes of government or central banks monetary and fiscal policyand used to indexation of wages, pensions, social security benefits and other income. Inflation is defined as a sustained increase in the general level of prices for goods andservices. It is measured as an annual percentage increase. In our country CPI of Capital city as taken to estimate national inflation rate. Inflationrate can be calculated as follows. I t - I 0 Inflation rate =  *  100  where  I  – price index in the current period “t”  t  I 0  I 0  – price index in the base period “0” The monthly consumer price survey is conducted by officers in charge of CPI fromStatistical Department of Ulaanbaatar Governor Office and district statistical divisions, pricedata are collected mainly by personal visits to about 100 shops and other retail outlets. Theprice of the main 20 food commodities are taken every week and averaged for the calculationof the CPI. Since 1997 the Monthly Consumer Price Survey has been conducted in aimag centersand prices of goods and services reported to the National Statistical Committee to estimate theCPI for each aimag. 149
 • 147. Á¯ËÝà 6. ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ YÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ6.1 ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ÁÀÐÀÀ, ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ CONSUMER PRICE INDEX OF GOODS AND SERVICES 1991-1-16=100 (õóâü, percentage ) Îí 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Year Õ¯È 152.7 649.8 1 838.8 3 057.8 4 681.8 6 768.7 8 156.9 8 646.0 9 507.6 CPI (Õ¿ñíýãò 6.1-èéí ¿ðãýëæëýë- Table 6.1 continuation ) Îí 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Year Õ¯È 10 279.4 11 099.2 11 291.5 11 821.9 13 120.4 14 361.7 15 219.1 17 518.8 CPI6.2 ÈÍÔËßÖÈÉÍ ÆÈËÈÉÍ ÄÓÍÄÀÆ Ò¯ÂØÈÍ, 2001-2007 INFLATION RATE, ANNUAL AVERAGE, 2001-2007 õóâü, percentageÎí Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Èíôëÿöèéí æèëèéíäóíäàæ ò¿âøèíInflation rate, annual 8.0 0.3 5.1 8.2 12.7 5.1 9.0average150
 • 148. 6.3 ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ÁÀÐÀÀ, ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ , áàðààíû á¿ëãýýð CONSUMER PRICE INDEX OF CERTAIN GOODS AND SERVICES, by groups 2005-XII=100 õóâü, percentage Õ¿íñíèé Ñîãòóóðóóëàõ Õóâöàñ, Îðîí ñóóö, óñ, Ãýð àõóéí Ýì, òàðèà Õîëáîîíû Àìðàëò, Áîëîâñðîëûí Çî÷èä áóóäàë, Áóñàä Åðºíõèé áàðàà, óíäàà, òàìõè áºñ áàðàà, öàõèëãààí, òàâèëãà, ýìíýëãèéí Òýýâýð õýðýãñýë, ÷ºëººò öàã, ¿éë÷èëãýý çîîãèéí ãàçàð, áàðàà, èíäåêñ óíäàà, óñ ãóòàë ò¿ëø ãýð àõóéí ¿éë÷èëãýý øóóäàíãèéí ñî¸ëûí äîòóóð áàéð ¿éë÷èëãýý Õóãàöàà áàðàà ¿éë÷èëãýý áàðàà, Periods Food and Alcoholic Clothing, Housing, water Furnishings, Health, Transport Communication ¿éë÷èëãýý Education Restaurants Miscellaneous Overall non-alcoholic beverages, footwear electricity household medical Recreation and hotels goods & index beverages tobacco and cloth and fuels equipment care and and culture services and tools services 2004 I 77.7 87.3 98.0 90.8 89.3 90.3 83.7 66.2 94.9 83.1 82.8 90.1 83.6 II 81.6 88.1 96.2 90.3 89.2 90.8 84.4 66.2 94.9 83.1 84.2 90.2 85.3 III 83.2 88.8 96.3 90.1 90.8 90.8 84.4 66.2 93.8 83.1 86.5 90.6 86.0 IV 86.1 90.6 94.8 88.3 91.2 90.8 83.3 66.2 93.8 83.1 86.8 91.8 87.1 V 88.4 91.1 94.3 86.3 91.3 90.9 84.5 66.2 93.8 83.1 86.8 91.0 87.9 VI 88.6 91.2 93.6 86.3 91.7 90.9 84.3 66.2 94.2 83.1 87.2 95.2 88.1 VII 90.9 93.0 93.9 86.1 92.1 91.1 87.9 66.2 99.0 83.1 87.9 95.6 89.6 VIII 88.0 93.0 94.5 89.9 93.1 92.8 88.3 84.5 102.4 88.9 88.1 96.0 89.9 IX 85.5 93.0 96.6 91.6 93.8 93.0 89.0 93.4 102.4 88.9 88.8 96.3 89.6 X 82.7 93.4 98.2 98.7 94.8 93.3 93.3 94.1 102.7 88.9 88.8 96.5 89.8 XI 83.5 93.5 100.1 98.7 95.7 93.3 94.9 94.7 102.7 88.9 89.1 96.8 90.6 XII 86.0 93.2 100.4 95.9 95.1 93.3 94.2 94.7 102.7 88.9 91.9 97.4 91.4 2005 I 90.1 98.5 100.2 94.1 95.0 93.3 93.3 100.1 100.4 88.9 93.4 97.3 93.3 II 95.7 99.5 98.6 98.3 95.8 93.4 92.9 100.1 100.3 88.9 93.8 97.3 96.4 III 96.3 100.0 98.2 99.1 95.9 93.6 94.3 100.1 100.3 88.9 94.5 97.9 96.9 IV 102.6 100.2 97.1 99.2 94.4 96.2 95.7 99.3 98.7 88.9 95.1 98.8 99.8 V 106.4 100.3 96.8 97.7 96.3 96.2 97.8 99.3 100.3 88.9 97.0 98.6 101.6 VI 110.8 100.0 96.7 97.4 96.7 97.9 99.6 99.3 100.3 88.9 97.6 98.4 103.8 VII 111.4 100.0 95.9 97.3 96.8 97.9 99.6 98.4 100.1 88.9 97.6 98.5 103.9 VIII 103.0 100.0 96.3 97.4 98.7 97.9 99.6 99.0 100.1 100.0 98.8 98.5 100.5 IX 100.0 100.0 98.8 102.1 98.2 98.8 99.6 99.0 100.1 100.0 99.5 98.6 100.0 X 96.5 100.0 99.4 103.3 99.2 98.9 99.7 99.5 100.1 100.0 98.6 99.3 98.6 XI 96.9 100.0 100.0 101.8 99.9 99.9 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.8 XII 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2006 I 102.0 100.4 99.9 98.2 100.2 99.9 109.5 100.0 99.6 100.0 100.2 100.8 101.6 II 104.0 102.0 100.4 97.9 99.5 100.6 108.9 100.0 99.9 100.0 100.5 101.0 102.4 III 103.6 100.6 102.6 96.8 100.0 101.2 109.1 92.2 100.9 100.0 101.9 101.3 102.2 IV 108.5 100.8 104.2 96.4 100.3 101.2 107.9 90.8 102.1 100.0 102.6 101.5 104.4 V 109.0 100.8 104.2 96.5 100.6 101.2 108.3 89.4 103.1 100.0 103.1 104.9 104.8 VI 112.1 101.2 103.2 96.3 100.7 101.2 108.8 87.6 103.1 100.0 103.1 105.8 106.0 VII 112.0 101.3 102.4 95.5 100.9 101.2 108.8 87.6 104.0 100.0 103.1 105.8 105.9 VIII 108.8 101.3 103.4 95.5 101.3 101.9 109.4 86.5 103.6 110.3 105.0 105.8 105.3 IX 104.3 101.7 104.3 106.6 101.9 104.1 110.9 86.6 106.1 110.3 106.0 106.1 105.0 X 102.7 102.0 105.0 107.8 103.9 121.5 111.0 86.6 106.1 110.3 108.5 107.5 105.1 XI 102.2 102.3 107.5 108.7 107.2 122.5 113.2 86.6 106.4 110.3 107.9 107.5 105.5 XII 103.3 103.3 107.5 108.7 107.4 123.6 112.1 86.6 106.3 110.3 110.1 107.7 106.0 2007 I 104.4 103.3 106.5 101.8 107.5 123.7 115.3 85.3 106.3 110.3 111.6 107.7 105.9 II 109.3 103.1 106.0 101.5 107.5 123.7 116.2 84.6 106.3 110.3 113.6 108.1 108.1 III 110.4 103.1 105.8 101.4 107.5 123.7 114.8 84.6 105.4 110.3 114.0 108.2 108.3 IV 113.5 103.1 104.3 104.0 110.4 124.6 114.5 84.6 105.4 110.3 114.1 109.2 109.9 V 116.0 103.1 102.9 103.9 110.2 124.6 113.6 84.8 108.3 110.3 115.1 109.2 110.8 VI 120.5 103.1 103.0 104.1 109.9 125.1 116.1 81.8 106.1 110.3 115.1 107.2 112.7 VII 122.0 103.1 102.8 106.0 110.6 125.1 116.1 75.8 106.3 110.3 115.1 107.3 113.4 VIII 125.3 106.3 103.2 109.2 112.6 137.7 119.0 77.1 106.2 132.5 117.5 107.6 117.2 IX 126.6 106.4 105.7 114.8 116.4 138.3 119.0 77.4 105.8 132.5 123.9 107.7 118.9 X 123.0 107.3 107.8 125.5 118.3 138.3 129.5 77.6 107.1 132.5 122.8 110.3 119.9 XI 123.8 105.3 110.0 123.2 120.7 138.5 132.5 77.4 109.3 132.5 122.6 111.7 120.7 XII 128.7 106.1 110.7 121.0 122.3 141.1 124.0 77.3 110.8 132.5 125.5 111.8 122.0151 SECTION 6. CONSUMER PRICE INDEX
 • 149. 6.4 ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ÁÀÐÀÀ, ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ , ñàðûí ººð÷ëºëò, áàðààíû á¿ëãýýð CONSUMER PRICE INDEX OF CERTAIN GOODS AND SERVICES, monthly changes, by groups152 õóâü, percentage Õ¿íñíèé Ñîãòóóðóóëàõ Õóâöàñ, Îðîí ñóóö, óñ, Ãýð àõóéí Ýì, òàðèà Õîëáîîíû Àìðàëò, Áîëîâñðîëûí Çî÷èä áóóäàë, Áóñàä Åðºíõèé áàðàà, óíäàà, òàìõè áºñ áàðàà, öàõèëãààí, òàâèëãà, ýìíýëãèéí Òýýâýð õýðýãñýë, ÷ºëººò öàã, ¿éë÷èëãýý çîîãèéí ãàçàð, áàðàà, èíäåêñ óíäàà, óñ ãóòàë ò¿ëø ãýð àõóéí ¿éë÷èëãýý øóóäàíãèéí ñî¸ëûí äîòóóð áàéð ¿éë÷èëãýý Õóãàöàà áàðàà ¿éë÷èëãýý áàðàà, Periods Food and Alcoholic Clothing, Housing, water Furnishings, Health, ¿éë÷èëãýý non-alcoholic beverages, footwear electricity household medical Transport Communication Recreation Education Restaurants Miscellaneous Overall beverages tobacco and cloth and fuels equipment care and and culture and hotels goods & index and tools services services 2004 I 4.7 0.0 -1.1 -1.6 -1.2 0.3 -0.9 0.0 0.0 0.0 1.2 0.1 1.5 II 5.0 1.0 -1.8 -0.5 -0.2 0.5 0.9 0.0 0.0 0.0 1.8 0.1 2.0 III 2.0 0.8 0.0 -0.3 1.9 0.0 0.0 0.0 -1.2 0.0 2.7 0.5 0.9 IV 3.4 2.0 -1.5 -1.9 0.4 0.0 -1.2 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3 1.2 V 2.7 0.5 -0.5 -2.3 0.1 0.2 1.4 0.0