Your SlideShare is downloading. ×
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Godishen plan na uchilishteto za 2013 2014

412

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
412
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ДЕЧЕВ” 4850 гр.Чепеларе, ул.”Беломорска”46, тел. 21-25; 20-33; тел./факс 21-56; e- mail: sou_chepelare@abv.bg Утвърждавам: Директор:................................ /Карамфила Кръстева/ ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО за учебната 2013/2014г. Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет - Протокол №1
 • 2. Дата: 24.09.2013г. 2
 • 3. РАЗДЕЛ І: КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО Цялостната дейност на СОУ "Васил Дечев" през учебната 2012/2013г. протече съгласно залегналите задачи в Годишния план. В училището се обучаваха 378 ученика, разпределени в 18 паралелки. В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно- възпитателния процес (ОВП). Правилното планиране на ОВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнати бяха успехи в следните направления: oНВО – IV клас – среден успех Отличен - 5,57 oНВО – VII клас по БЕЛ – Добър 4,82 oНВО – VII клас по Математика – Добър 3,89 oНВО – VII клас по История и цивилизация – Мн. добър 5,00 oНВО – VII клас по География и икономика – Отличен 5,86 oНВО – VII клас по Биология и ЗО – Отличен 5,61 oНВО – VII клас по Химия и ООС – Добър 4,29 oНВО – VII клас по Физика и астрономия – Мн добър 5.46 oНВО – VII клас по Английски език – Добър 4,68 oДЗИ по БЕЛ –Мн добър – 4.68; oII ДЗИ – Математика – добър 3,47; oII ДЗИ –География и икономика – мн. добър 4.68; oII ДЗИ – Биология и ЗО- добър 4,17; oII ДЗИ – Английски език– Отличен 5,98; - Констатира се, че през тази учебна година резултатите в IV клас НВО са по-високи от миналата учебна година с 0,29. По всички учебни предмети резултатите от НВО в VII клас са по-високи от тези за областта и страната. По БЕЛ, Английски език и География и икономика резултатите от ДЗИ – XII клас са значително по-високи в сравнение с учебната 2011/2012 година, а по Математика и Биология и ЗО са по-ниски, което е предпоставка за по-сериозна и отговорна работа от страна на ученици и учители през учебната 2013/2014 г. - липса на повтарящи ученици; - завоювани са много спортни отличия по тенис и волейбол; - отлично представяне на учениците от СОУ «Васил Дечев» в проведените олимпиади на общинско и областно ниво по математика, биология и здравно образование, география и икономика и химия и ООС. - от завършилите дванайдесетокласници около 80 % са приети във висши учебни заведения; 3
 • 4. През учебната 2012 / 2013г. училището продължи да работи по следните учебни планове: учебен план на СОУ с профил „Природоматематически” – XII клас, учебния план по Наредба № 6 за І - XI клас. Така училището се стреми да реализира най - важните приоритети на образованието с цел преориентацията му към потребностите на едно общество с пазарна икономика, засилена конкуренция, европейска ориентация и с приложение на информационните технологии. Дейността му бе ориентирана към формиране на учениковата личност като гражданин в демократично общество, като освен знания и умения дава възможност да се развива и практически насочва към пълноценна реализация. Всичко това учителският колектив постига с организация на ЗП, ЗИП, СИП. През изминалата учебна година бяха обхванати всички деца подлежащи на задължително обучение. Много добри бяха връзките за сътрудничество с родителите по паралелки и с училищното настоятелство. Основният проблем е задържането на учениците при завършен VI, VII и VIII клас. За педагогическия колектив продължава да е проблем слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици и все още големия брой отсъствия – извинени и неизинени. По отношение на административната, стопанска и финансова дейност изминалата учебна година беше четвърта поред в условията на работа на училището като второстепенен разпоредител с бюджетни средства. План-приема беше извършен в съответните срокове оформи се една паралелка с 11 ученика. Тук въпроса с агитацията за оставане на учениците в нашето училище иска по сериозно отношение от всички нас, защото демографския проблем е в сила с цялата си острота. Обществените очаквания обърнати към нас работещите в българското средно образование са за висок творчески труд, за постигане на много добри учебни и творчески резултати за изграждане на навици и привички в подрастващите. В нашата учебна и творческа работа трябва да стимулираме инициативата за творческото мислене, оригиналните идеи, за по близки контакти и диалогичност с учениците и с родителите. Квалификационната дейност на МО е добра. Провеждат се редовно творчески срещи и сбирки. По направления учителите участват в съответните семинари и курсове. Приветствие за всички преподаватели, които разработват урочните единици като презентации. Динамиката на промени в сферата на образованието, оптимизирането на училищната мрежа, усъвършенстването на ОВП чрез новите ДОИ и новото учебно съдържание води до необходимост от съвременна методика на работа и бърза адаптация към все по-високи изисквания на ОВП, към по-добро качество на учителския труд. Като цяло се налага изводът, че учителският колектив има възможности да се справя и да решава възникналите проблеми. Ръководният екип на училището – също. За новата учебна 2013/ 2014 година е необходимо: 4
 • 5. • да се работи активно за практическото въвеждане на нови, интерактивни методи на обучение; • да се акцентира върху повишаването качеството на обучение в гимназиална степен; • да продължи работата по гражданското образование на учениците; • да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; • да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество; • специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот и обогатяване на материално-техническата база. • да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти; РАЗДЕЛ ІІ: ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИЩЕТО Стремежът на училищният колектив и през 2013/2014 учебна година е утвърждаване на престижа и доброто име на СОУ „Васил Дечев” и формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация; възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот; усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, на чувство за принадлежност към общоучилищния колектив; развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. И за напред е необходимо да утвърждаваме нашето училище като конкурентоспособно, формиращо у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация; да продължи усъвършенстването на професионалните умения на педагогическия колектив; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на образователния и възпитателен процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището ще се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие. 5
 • 6. 2. 1. От посоченото до тук произтичат следните ОСНОВНИ ЦЕЛИ В ДЕЙНОСТТА НА СОУ „ВАСИЛ ДЕЧЕВ” ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА: • Издигане и утвърждаване престижа на училището. Активна дейност за укрепване на гимназиална образователна степен. • Повишаване качеството на образователно-възпитателната работа и изграждане на образовани личности с възможности за реализация. • Осигуряване на по-добри условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите. • Издигане и утвърждаване престижа; • Повишаване качеството на образователно- възпитателната работа и в трите степени на обучение, усъвършенстване подготовката на учениците по роден език и ефективно изучаване на чужди езици; • Овладяване до съвършенство информационните технологии, необходими за учебната дейност и по нататъшната реализация на учениците; • Осъществяване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие у подрастващите; • Повишаване квалификацията на учителите; • Изграждане на образовани личности с възможности за реализация; 2.2. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО: • Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците и ориентиране към профилирано обучение; • Повишаване на качеството и eфективността в обучението по всички учебни дисциплини. • Активно въвеждане на ИКТ в обучението по всички предмети. • Повишаване квалификацията на учителите, активизиране и оптимизиране на дейността на МО • Разширяване и утвърждаване на дейността по проекти от европейските структурни фондове, както и на други проекти с цел привличане на средства за реализиране на основните цели на училището. • Активно взаимодействие с родителите не само по въпросите на МТБ, но и за съвместна дейност по въпросите на възпитанието на учениците. • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ. • усъвършенстване работата с изоставащите и талантливите ученици • показване на практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията; 6
 • 7. • акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното правилно използване; • утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник и учител; • защита на личното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация на обществото; • обогатяване на творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение; 2.3. ПРИОРИТЕТ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО: • акцентиране върху подготовката по български език, математика и чуждо - езиково обучение. Системна и последователна подготовка на зрелостниците за успешно полагане на ДЗИ и НВО – IV и VII.клас. • повишаване ефективността на ОВР чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри; чрез продължаване работата по проект BG051PO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образованието всредищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ • подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност; • повишаване качеството на педагогическия и административния контрол; • гражданско образование; • привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство като орган подпомагащ цялостната ОВП; РАЗДЕЛ ІІІ: ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА УЧИЛИЩЕТО: - Всеки преподавател и възпитател отново да се запознае с ППЗНП, с Наредба № 3 за системата за оценяване, с длъжностната си характеристика; - Всеки преподавател и възпитател да се запознае със указанието на МОН за организация и управление на дейностите в училище: • изисквания за оценяване постиженията на учениците; • изисквания за организиране на здравното образование на учениците през учебната 2013/ 2014г.; • указание за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд; • изискване за организиране на обучението за безопасност на движението; 7
 • 8. • изксване за органзиране и провеждане на Физическо възпитание и спорт – модул; • указание за организаране на творческите дейности в училище; • изисквания за организиране на учебни екскурзии, походи, лагери и други; • изработване на годишните разпределения съгласно държавните образователни изисквания на МОН; Срок: 20.09.2013г. Отговорник: Преподаватели -. Оказване на конкретна помощ при избор на ученически съвет по паралелки и на училищен ученически съвет и разясняване на задачите им. Срок: 27.09.2013 г. Отговорник: Класни ръководители Пом.-директор -. Преглед на състоянието на наличните УТС за съвремемен ремонт и използването им в училищния процес. Срок: 15.09.2013г. Отговорник: назначени лица със заповед на Директора 3.1.. ДЕЙНОСТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО - ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС: 3.1.1. Изграждане на умения за самоконтрол и взаимен контрол при проверка и оценка на знания на учениците в среден и горен курс. Срок: 30.06.2014г. 3.1.2. Планиране на конкретни дейности с учениците по паралелки с цел организиране на свободното време на учениците:  Ден на Земята- 24.04.2014;  Седмица на гората- м. Април;  Седмица на книгата- м. Май;  Месец на природата- м. Май; Срок: 30.06.2014г Отговорник: Пом.- директор; Педагогически съвет; Ученически съвет; 3.1.3. Утвърждаване на традициите на училището при организирането на общоучилищни празници, церемонии и ритуали, като: 8
 • 9.  Откриване на учебната година- 16.09.2013г.;  Ден на Народния будител- 01.11.2013г.;  Патронен празник на училището- 29.11.2013г.;  Спортен ден- 07.02.2014г.;  Годишнина от обесването на Васил Левски- 19.02.2014г.;  Национален празник на България- 03.03.2014г.;  24-ти май 2014г; 3.1.4. Активиране на спортно- туристическата дейност в училище с провеждане на и участие в спортни състезания, игри, туристически излети и походи; Срок: 30.06.2014г. Отговорник: Пом.- директор; Педагогически съвет; 3.2. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА УЧИЛИЩЕТО: 3.2.1. Теми: 1. Разработка и управление на проекти; 2. Позитивният подход в образованието; 3. Технология на изготвяне и използване на презентации за обучението по различни дисциплини; 4. Реализиране на дейностите по проект «BG05PO001-3.1.03-0001 Квалификация на педагогическите кадри”. 5.. Форми: • самообразование; • семинари; • открити уроци; • практики; • други; 6. Дейности- дейностите за реализация на основните задачи на квалификационната дейност са включени в плана за квалификационната дейност, който е неразделна част от годишния план на училището. Към него се прилагат плановете на методическите обединения и Предметните комисии: • сформиране на методически екипи: І. На класните ръководители: 1. Начален курс- Председател: Василка Сивенова; 2. Среден курс- Председател: Васка Паскалева; 3. Горен курс- Председател: Надка Чолакова; ІІ. Български език; Чужди езици; - Председател: Весела Ингилизова; ІІІ. Математика; Информатика- Председател: Веско Дишлиев; 9
 • 10. IV. Обществени науки, гражданско образование и религия –История, География, Философия - Председател: Катя Бозова; V. Природни науки и екология – Председател: Величка Караиванова; VI. ДТИ и Технологии; Музика; Изобразително изкуство; Физическа култура и спорт- Председател: Светла Пидакева; • Всички екипи да обсъдят стандартите за учебното съдържание, учебните програми и учебните планове и от гледна точка на организацията на учебния процес и методиката на преподаване и учене; Срок: м. Октомври Отговорник: Председатели • провеждане на заседания на ПС, на които да събеседват определени аспекти на педагогическите проблеми; Срок: 10.10.2013г. Отговорник: Директор • взаимовръзка между методическите обединения с цел оптимизиране на планирането и организацията на урока. Срок: 30.06.2014г. Отговорник: Пом.- директор; Председатели на МО • всеки класен ръководител да запознае учениците и родителите с очакваните резултати от обучението, описани в стандартите (ДОИ за УС) по отделните учебни предмети, предвидени за завършващите етапи- степен на образование, и предстоящите задължителни матури; IV. ВЪТРЕШНО УЧИЛИЩЕН КОНТРОЛ: 4.1. Обект и предмет на контролната дейност: - учебната работа на учениците и техните учебни резултати; - учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и възпитателите; - работата на помощник-директора, обслужващия и помощния персонал; - косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности. 4.2. Форми на контролната дейност: - педагогически проверки: • превантивни; • тематични; • текущи. 10
 • 11. - административни проверки: • на училищната документация, свързана с учебния процес; • на другата документация - техническа и технологична, документи за материалните и стоковите дейности, по трудовоправните отношения с персонала, свързана с финансовата дейност; - проверки на социално-битовата и стопанската дейност. - проверка по спазването на: • правилника за вътрешния трудов ред в училището; • училищния правилник; • изготвените графици; • правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд; • седмично разписание; - проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РИО на МОН и МОН. 4.3. Срокове: Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвеният план за контролна дейност на директора, където са упоменати конкретните срокове. V. ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ: 1. 24.09.2013г. •Приемане на Правилника за дейността на СОУ “Васил Дечев”, Правилника за вътрешния трудов ред, Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение, труд и отдих. Отговорник: К. Кръстева •Приемане на годишен план. Отговорник: К. Кръстева •Приемане на председателите на училищните комисии и МО. Отговорник: К. Кръстева •Начален инструктаж на преподавателите в СОУ “Васил Дечев”. Отговорник: К. Кръстева • Приемане на училищна програма за целодневна организация на учебния ден в СОУ „Васил Дечев” гр. Чепеларе по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ 11
 • 12. Отговорник: К. Кръстева 2. 10.10.2013г. •Отчет на свършената работа и поставени задачи от предишното заседание на ПС (24.09.2013г.) Отговорник: К. Кръстева • Приемане плановете на комисиите и методическите обединения. Отговорник: Председатели на комисии и методически обединения • Освобождаване от час по Физическо възпитание и спорт на ученици Отговорник: пом. Директор • Приемане на план за честване на Патронния празник. Отговорник: Председател на комисия • Приемане списък на учениците, които ще получават стипендии през I-ви учебен срок. Отговорник: Кл. ръководители и пом.-директор • Запознаване с плана за контролната дейност на директора.и пом.-директора Отговорник: К. Кръстева; Г. Стринска • Приемане график на контролните и класни работи през I-ви учебен срок. Отговорник: Г. Стринска • Разни Отговорник: К. Кръстева 3. 14.11.2013г. •Отчет на свършената работа и поставени задачи от предишното заседание на ПС Отговорник: К. Кръстева • Отчитане на резултатите от входните нива. Отговорник: главни учители • Тема (по избор на педагогическия колектив) Отговорник: педагогически съветник 12
 • 13. • Нарушения на училищния правилник. Отговорник:К. Кръстева • Отчитане на дейности свързани с честването на Патронния празник Отговорник: Г. Стринска • Разни. Отговорник:К. Кръстева 4. 12.12.2013г. • Отчет на свършената работа и поставени задачи от предишното заседание на ПС Отговорник: К. Кръстева • Разглеждане на нарушения на училищния правилник и правилника за вътрешния трудов ред в училището. Отговорник:К. Кръстева • Предложение за Държавен план- прием за учебната 2014/2015г. и определяне начина за приемане на ученици. Отговорник: К. Кръстева • Информация за работата на възпитателите по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Отговорник: възпитатели • Разни. Отговорник:К. Кръстева 5. 13.02.2014г. •Срочен съвет- отчитане на резултатите от образователно- възпитателната работа през І-ви учебен срок. Отговорник: К. Кръстева •Приемане график за контролните и класните работи за ІІ-ри учебен срок. Отговорник: Г. Стринска •Приемане на списък на учениците, които ще получават стипендии през ІІ-ри учебен срок. Отговорник: Пом-директор и кл. ръководители •Разни. Отговорник:К. Кръстева 6. 13.03.2014г. 13
 • 14. •Отчет на свършената работа и поставени задачи от предишното заседание на ПС Отговорник: К. Кръстева •Приемане на план за 24-ти май. Отговорник: Председател комисия •Разглеждане на нарушения на училищния правилник и Правилника за вътрешния трудов ред в училището и предложения за наказания. Отговорник:К. Кръстева и кл. ръководители •Разни. Отговорник: К. Кръстева 7. 24.04.2014г • Отчет на свършената работа и поставени задачи от предишното заседание на ПС Отговорник: К. Кръстева • Приемане на предложение за награждаване с почетна грамота „Неофит Рилски” Отговорник: К. Кръстева • Приемане на график за прием на ученици в I клас за учебната 2014/2015г Отговорник: Г. Стринска • Избор на знаменосец и асистенти Отговорник: Цв. Златкова • Разни Отговорник: К. Кръстева 8. 08.05.2014г. • Отчет на свършената работа и поставени задачи от предишното заседание на Отговорник: К. Кръстева • Информация за работата на ресурсните групи.. Отговорник:Г. Стринска • Информация за работата на възпитателите по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ 14
 • 15. Отговорник: възпитатели • Разни. Отговорник:К. Кръстева 9. 05.06.2014г. • Приемане на график за поправителните изпити през Юнската сесия- среден и горен курс. Отговорник:Г. Стринска • Обобщена информация за броя на отпадналите ученици подлежащи на задължително обучение през учебната година. Отговорник:Г. Стринска • Разни. Отговорник:К. Кръстева 10.08.07.2014г. • Годишен съвет- отчет на резултатите от учебно- възпитателната работа през учебната 2013/ 2014г. и изпълнението на Годишния план на училището. Отговорник:К. Кръстева • Анализ на главните учители от проведените: НВО –IV и VII клас, ДЗИ – XII клас, изходни нива за учебната 2013/2014 г. от I до XII клас Отговорник: главни учители  Разглеждане на проекто образец Списък 1 за учебна 2014/2015 година Отговорник: К. Кръстева 11. 08.09.2013 г. • Избор на секретари на ПС. Отговорник: К. Кръстева • Избор на учебни планове за учебната 2014/2015г. Отговорник: К. Кръстева • Избор на форми на обучение (дневна, самостоятелна и индивидуална). Отговорник: К. Кръстева • Целодневно обучение. Отговорник: К. Кръстева • Приемане график на учебното време, дневен и седмичен режим. Отговорник: К. Кръстева • Приемане на ЗИП и СИП и разпределения на учебните часове Отговорник: Г. Стринска • Определяне на класни ръководители. Отговорник: К. Кръстева 15
 • 16. • Изобр на модул Физическо възпитание и спорт Отговорник: Г. Стринска • Сформиране на диагностичен екип за изготвяне на индивидуални учебни програми на децата със СОП. Отговорник: Г. Стринска • Разни - . Отговорник: К. Кръстева VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА 1. Провеждане на общоучилищни родителски срещи с изнасяне на педагогически беседи. Срок: 15.03.2014г. Отговорник: Директор 2. Провеждане на срещи с родителите на бъдещите първокласници. Срок: 12.06.2014г. Отговорник: Пом. Директор 3. Утвърждаване на съвместни форми за решаване на училищните проблеми в сътрудничество на родители и учители, свързани с: • Обучение и възпитание на учениците; • Дисциплина в училище; • Ораганизаране в свободното време; • Опазване и възстановяване материално- техническата база на училището; Срок: 30.06.2014г. Отговорник: Класни ръководители VII. ДЕЙНОСТ НА УЧИЛИЩНИТЕ КОМИСИИ 7.1. Комисия за БППМН- Председател: Геновева Стринска 1. Основни задачи: • целенасочена превантивна работа съвместно с родители за недопускане на противообществени прояви; • контрол по спазване на училищния правилник и правилника за вътрешния трудов ред, заповеди на Директора, наредби и други; • информиране на МК на БППМН за прояви, отклонения в поведението на учениците. Подпомагане на деца от социално слаби семейства и рискови семейства; 16
 • 17. 2. Форми на работа: • изработване на конкретен план за работа на комисията; Срок: 10.10.2013г. • завеждане на отчет на застрашените и извършили прояви ученици за наблюдение и оказване на конкретна помощ на родителите им; Срок: 30.06.2014г. • провеждане на беседи в часа на класа за запознаване на учениците с правонаказателната наредба при извършване на противообществени прояви; Срок: 30.06.2014г. Отговорник: Класни ръководители Педагогически съвет Педагогически съветник • съвместен контрол за спазване на училищния правилник и Наредби на Общинската управа за държане на обществени места и посещение на заведение; Срок: Два пъти в годината Отговорник:Председател и комисия 7.2. Комисия за превенция на деца в риск: Председател: Богдана Стойкова 1. Цел на комисията. 1. Да оказва съдействие на органите за закрила в случаи, че в училището има деца жертви на насилие и деца в риск. 2. Задачи: 2. Предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за закрила на дете, жертва на насилие или в риск от насилие. 3. Оказване на морална подкрепа на дете в риск. 4. Определяне на подходящи мерки за предотвратяване на рисковите фактори за детето. 7.2. Комитет за охрана на труда - Председател: Лорета Рангелова 1. Основни задачи:  формиране на съзнателно и отговорно отношение към личната безопасност и безопасност на околните, за придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасни ситуации и вредни фактори в околната среда;  контрол по спазване на правилника за охрана и защита; 7.3. Комисия за защита при природни и други бедствия; Председател: Геновева Стринска 17
 • 18. 1. Форми на работа: • разработване на раздела в плана на класния ръководител по теми и срокове, съобразно с примерния тематичен план по гражданска защита от Указания № 2 на МОН; Срок: 27.09.2013г. Отговорник: Класни ръководители • Проиграване на плановете за евакуация при пожар. Срок: 29.10.2013г. Отговорник: Директор Председател на комисията Класни ръководители • Проиграване на плана за евакуация при наводнение Срок: 11.03.2014г Отговорник: Директор Председател на комисията Класни ръководители • привличане на лектори- специалисти по въпросите на Защита на населението за изнасяне на беседи и лекции; Срок: 30.06.2014г. Отговорник: Класни ръководители 7.4. Комисия по безопасност на движението Председател: Величка Караиванова  провеждане на практически дейности като: часове с 5 - минутка по безопасност, тренинг с участие на полицаи Срок: 30.06.2014г. Отговорник: Класни ръководители  обучение на учениците велосипедисти и организиране на състезание; Срок: м. Април Отговорник: Председател 18
 • 19.  Използване на материално- техническа база на СБА, КАТ и противопожарна охрана при провеждане на обучението по безопасно на движениението Срок: 30.06.2014г. Отговорник: Преподаватели 8. Спортно- туристическа дейност- Председател:.Илия Кацаров 9. Културна дейност- Председател: Сийка Андреева Годишният план е приет на Педагогически съвет на 24.09.2013г. 19

×