Belenchu

533 views
480 views

Published on

A LOE

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
533
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Belenchu

 1. 1. Lei Orgánica 2/2006 de 3 de maio, de Educación LOE
 2. 2. Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa
 3. 3. Principios fundamentais <ul><li>Educación de calidade para todos e todas. </li></ul><ul><li>Conciliar calidade con equidade. </li></ul><ul><li>Colaboración entre todos os compoñentes da comunidade educativa: </li></ul><ul><li>Con esforzo compartido. </li></ul><ul><li>Dobre rede. </li></ul><ul><li>Escolarización sen exclusións. </li></ul><ul><li>Converxencia con Europa. </li></ul>
 4. 4. Elementos precisos <ul><li>A formación ao longo da vida. </li></ul><ul><li>Flexibilidade: con sistemas de ida e volta. </li></ul><ul><ul><li>Conexións entre distintos tipos de ensino. </li></ul></ul><ul><li>Autonomía dos centros: normas comúns con espazos de autonomía </li></ul><ul><li>Simplificación e clarificación da normativa: </li></ul><ul><ul><li>Normativa básica común. </li></ul></ul><ul><ul><li>Normativa autonómica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mecanismos de colaboración. </li></ul></ul>
 5. 5. ETAPAS EDUCATIVAS <ul><li>Educación Infantil </li></ul><ul><li> Unha proposta pedagóxica desde o primeiro ciclo . </li></ul><ul><li>Educación Primaria </li></ul><ul><li> A atención á diversidade é prioritaria: previr, detectar, actuar. </li></ul><ul><li>Educación Secundaria </li></ul><ul><li> Base común con atención á diversidade </li></ul>
 6. 6. Educación Infantil (0-6 anos) <ul><li>Etapa única con carácter voluntario dividida en dous ciclos (0-3 e 3-6).Proposta pedagóxica común dende o primeiro ciclo. </li></ul><ul><li>O segundo ciclo será gratuíto. </li></ul><ul><li>No 2º ciclo fomentarase unha primeira aproximación á lingua estranxeira, á lectura e escritura, ás habilidades numéricas básicas, ás TIC e á expresión visual e musical. </li></ul><ul><li>Impartida por profesionais que posúan o título de Mestre especialista en educación infantil. No 1º ciclo contarán coa colaboración doutro persoal coa debida titulación para atención ás nenas e nenos desta idade. </li></ul>
 7. 7. Educación primaria (6-12 anos) I <ul><li>Etapa dividida en tres ciclos. A súa finalidade é: </li></ul><ul><li>Que as nenas e os nenos afiancen o seu desenvolvemento persoal e o seu benestar, </li></ul><ul><li>Que adquiran as habilidades básicas relativas á expresión e comprensión oral, á lectura, á escritura e ao cálculo así como </li></ul><ul><li>Que desenvolvan as habilidades sociais, os hábitos de traballo e estudio, o sentido artístico, a creatividade e a afectividade. </li></ul>
 8. 8. Educación primaria (6-12 anos)II <ul><li>Lingua estranxeira dende os 6 anos.1º curso. </li></ul><ul><li>Edu c ación para a cidadanía e os dereitos humanos,no 3º Ciclo, 6º curso. </li></ul><ul><li>As áreas que teñan carácter instrumental para a adquisición doutros coñecementos recibirán especial consideración. </li></ul><ul><li>Coa finalidade de fomentar o hábito da lectura dedicarase un tempo diario a esta. </li></ul><ul><li>Poderán impartirse materias en Lingua estranxeira. </li></ul>
 9. 9. Educación primaria (6-12 anos) III <ul><li>Porase especial énfase na atención á diversidade. </li></ul><ul><li>Prevención das dificultades de aprendizaxe e posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas dificultades. </li></ul><ul><li>Reforzo da acción titorial e a Orientación. </li></ul><ul><li>Só se poderá repetir unha vez en toda a Primaria. Nese caso, haberá un plan específico de reforzo das competencias básicas. </li></ul>
 10. 10. Educación primaria (6-12 anos) IV Avaliación de diagnóstico <ul><li>Ao finalizar o 2º ciclo da educación primaria todos os centros realizarán unha avaliación de diagnóstico censal das competencias básicas alcanzadas polo seu alumn ad o. </li></ul><ul><li>Terá carácter formativo e orientador para os centros e informativo para as familias e para o conxunto da comunidade educativa. </li></ul>
 11. 11. HORARIO E. PRIMARIA 1 CICLO 2 CICLO 3 CICLO 1º 2º 3º 4º 5º 6º L. e Lit. galega 4 4 4 4 4 3 L. E L castelá 4 4 4 4 4 3 L. estranxeira 2 2 3 3 3 3 E. Artística 2 2 2 2 2 2 E. Física 2 2 2 2 2 2 Matemáticas 5 5 4 4 4 4 C. Medio 5 4 5 4 5 4 Relixión 1 2 1 2 1 2 E. Cidadanía - - - - - 2 TOTAIS 25 25 25 25 25 25
 12. 12. Educación secundaria obrigatoria (12-16 anos) I <ul><li>Organizada cunha base común e atención á diversidade do alumnado. </li></ul><ul><li>Reforzo dos equipos de Orientación </li></ul><ul><li>Nos dous primeiros cursos o alumnado cursará, como máximo, dúas materias máis ca no último ciclo de educación primaria. </li></ul><ul><li>A segunda Lingua estranxeira será materia común para todo o alumnado nos dous primeiros cursos. </li></ul><ul><li>No primeiro curso introdúcese un proxecto interdisciplinar con, polo menos, dúas materias, aparte das Linguas e as TIC. </li></ul><ul><li>En 2º curso cursarán educación para a cidadanía e os dereitos humanos. </li></ul>
 13. 13. Educación secundaria obrigatoria (12-16 anos)I I Atención á diversidade <ul><li>Entre outras medidas: Adaptacións do currículo. </li></ul><ul><li>Integración de materias en ámbitos. </li></ul><ul><li>Agrupamentos flexibles. Desdobres. </li></ul><ul><li>Programas de reforzo e </li></ul><ul><li>Programas de tratamento personalizado para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo. </li></ul>
 14. 14. Educación secundaria obrigatoria (12-16 anos) III Avaluación e promoción do alumnado <ul><li>Promoción de curso cando superen os obxectivos ou teñan avaliación negativa en dúas materias como máximo. Excepcionalmente, poderá autorizarse a promoción do alumnado con avaliación negativa en tres materias . </li></ul><ul><li>As decisións sobre a promoción dun curso a outro e sobre a obtención do título ao final da etapa, serán adoptadas de forma colexiada polo conxunto de profesorado do alumno ou da alumna . </li></ul>
 15. 15. Educación secundaria obrigatoria (12-16 anos) IV Avaliación de diagnóstico <ul><li>Ao finalizar o 2º curso da educación secundaria obrigatoria todos os centros realizarán unha avaliación de diagnóstico das competencias básicas acadadas polo seu alumnado. </li></ul><ul><li>Terá carácter formativo e orientador para os centros e informativo para as familias e para o conxunto da comunidade educativa. </li></ul>
 16. 16. PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR <ul><li>Programas de un ou dous anos. </li></ul><ul><li>Posibilidade de permanencia dun ano máis </li></ul><ul><li>Liñas metodolóxicas diferentes ás ordinarias. </li></ul><ul><li>Distinta presentación dos contidos: ámbitos. </li></ul><ul><li>O referente: Competencias Básicas e Obxectivos xerais para a Etapa. </li></ul><ul><li>A. Lingüístico-social. A. Científico-tecnolóxico e tres materias do curso correspondiente. </li></ul><ul><li>Acceso dende 3º curso ou 2º ,con repeticións previas, sen condicións para a promoción. </li></ul><ul><li>Grupos reducidos: 10 alumnas ou alumnos. </li></ul>
 17. 17. Programas de cualificación profesional inicial <ul><li>Para o alumnado maior de dezaseis anos que non obtivera o título de Graduado en educación secundaria obrigatoria. </li></ul><ul><li>Excepcionalmente, poderá reducirse a quince anos (co compromiso de facer os tres tipos de módulos). </li></ul><ul><li>Módulos de formación general das competencias básicas. </li></ul><ul><li>Módulos específicos de Cualificación profesional, nivel I. </li></ul><ul><li>Módulos para a obtención do título.( de c arácter voluntario ). </li></ul>
 18. 18. HORARIO E. SECUNDARIA MATERIAS CURSOS 1º 2º 3º 4º Bioloxía e xeoloxía - - 2 3* Ciencias da natureza 4 3 - - Ciencias sociais, xeografía e historia 3 3 3 3 Educación física 2 2 2 2 Educación para a cidadanía e dereitos humanos - 2 - - Educación Ético- cívica - - - 1 Educación plástica e visual 2 - 2 3* Física e Química - - 2 3* Informática - - - 3* Latín - - - 3* Lingua galega e literatura 4 3 3 3 Lingua castelá e literatura 4 3 3 3 Primeira Lingua estranxeira 3 3 3 3 Segunda lingua estranxeira 2 2 2* 3* Matemáticas 4 4 4 3 Música - 2 2 3* Tecnoloxía - - - 3* Tecnoloxías - 3 2 - Relixión 2 1 1 1 Proxecto interdisciplinar 1 - - - Titoría 1 1 1 1 Optativa - - 2 * 3* TOTAL 32 32 32 32
 19. 19. Competencias básicas.I <ul><li>Inclúense por 1ª vez nos currículos. </li></ul><ul><li>“ Capacidade de poñer en práctica, de forma integrada e en contextos e situacións variadas,os coñecementos e as actitudes persoais adquiridas”. </li></ul><ul><li>Permiten poñer o acento sobre as aprendizaxes que se consideran imprescindibles dende unha formulación integradora. </li></ul><ul><li>Son un elemento organizador que inflúe non só nos contidos e a avaliación senón tamén na metodoloxía. </li></ul>
 20. 20. Competencias básicas. II <ul><li>Dentro do marco asumido pola U. Europea, son: </li></ul><ul><li>1- C. en comunicación lingüística. </li></ul><ul><li>2-C. Matemática. </li></ul><ul><li>3- C. No coñecemento e interacción co mundo físico. </li></ul><ul><li>4- Tratamento da información e competencia dixital. </li></ul><ul><li>5- C. Social e cidadá. </li></ul><ul><li>6- C. Cultural e artística. </li></ul><ul><li>7- C. Para aprender a aprender. </li></ul><ul><li>8- Autonomía e iniciativa persoal. </li></ul>
 21. 21. Outros elementos <ul><li>Proxecto lector de centro </li></ul><ul><li>Plan TIC </li></ul>
 22. 22. Plan de Convivencia <ul><li>Contextualizado na realidade de cada centro escolar: análise de situación e accións para a mellora. </li></ul><ul><li>Centrado en aspectos preventivos. </li></ul><ul><li>Protocolos de actuación. </li></ul><ul><li>Intervención a diferentes niveis: alumnado, profesorado, familias, comunidade. </li></ul><ul><li>Avaliable: avaliación anual con propostas de mellora. </li></ul><ul><li>Progresivo: a avaliación serve para artellar o seguinte. </li></ul>
 23. 23. Nova lexislación relacionada co desenvolvemento da LOE <ul><li>Selección e nomeamento das direccións dos centros. Decreto 29/2007, do 8 de marzo. DOG 12 de marzo. </li></ul><ul><li>Ad misión do alumnado n os Centros docentes . Decreto 30/2007, do 15 de marzo. DOG do 16 de marzo. </li></ul>
 24. 24. Decreto de Normalización lingüística. <ul><li>Artigo 3 da Constitución española: establece a cooficialidade do galego xunto co castelán. </li></ul><ul><li>Artigo 5 do Estatuto de Autonomía: define o galego como lingua propia. </li></ul><ul><li>A Lei 3/1983 de normalización lingüística:garante a igualdade do galego e do castelán como linguas oficiais de Galicia. </li></ul><ul><li>Novo Decreto que desenvolve a Lei: Documentos administrativos, estarán en galego. Haberá Plan de formación. Impartirase o mesmo número de horas nas dúas linguas. </li></ul>
 25. 25. Bacharelato <ul><li>Tres modalidades: </li></ul><ul><li>Artes: con dúas vías:Artes plásticas e Artes escénicas. </li></ul><ul><li>Ciencias e Tecnoloxía . </li></ul><ul><li>Humanidades e Ciencias Sociais. </li></ul><ul><li>Entre as materias comúns : Ciencias para o mundo contemporáneo, Filosofía e cidadanía. </li></ul>

×