Rof cmbrae

4,175 views
4,074 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,175
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,615
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rof cmbrae

 1. 1. PARTEA IAnul 179 (XXIII) — Nr. 759 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Joi, 27 octombrie 2011 SUMARNr. Pagina Nr. Pagina HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE1.085. — Hotărâre privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit, pentru 5.555. — Ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului Turcia.......................................................................... 1–2 și sportului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al1.086. — Hotărâre privind repartizarea unor sume către municipiului București de resurse și asistență bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale .... 2–3 educațională .............................................................. 4–16 HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit, pentru Turcia În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervelede stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. — Se aprobă acordarea de către România a unui Art. 3. — Reîntregirea stocurilor rezerve de stat cu cantitățileajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit, pentru Turcia, de produse acordate ca ajutor umanitar se asigură deconstând în 100 complete corturi, în limita sumei de 250.000 lei, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Problemeexclusiv transportul pe parcurs extern. Speciale, în anul 2012, în limita bugetului aprobat. Art. 4. — Cheltuielile de ambalare, de transport pe parcurs Art. 2. — Administrația Națională a Rezervelor de Stat și intern, precum și alte cheltuieli interne ocazionate deProbleme Speciale va scădea din gestiune, la prețurile de îndeplinirea acestei acțiuni se suportă de către Administrațiaînregistrare, prin debitarea contului 6891 „Cheltuieli privind Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale din veniturirezerva de stat”, cantitățile de produse aprobate a fi scoase din proprii, conform prevederilor de la art. 3 alin. (1) lit. e) dinrezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza normele de aplicare prevăzute în Hotărârea Guvernuluidocumentelor justificative întocmite conform prevederilor legale. nr. 1.411/2002 privind aprobarea înființării pe lângă Administrația
 2. 2. 2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 759/27.X.2011Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale a unei Art. 6. — Ajutorul umanitar ce face obiectul prezenteiactivități finanțate integral din venituri proprii. hotărâri va fi predat la destinație de către reprezentanții Art. 5. — Transportul extern se face prin grija Ministerului Ministerului Afacerilor Externe autorităților abilitate de GuvernulApărării Naționale. Turciei. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: p. Ministrul administrației și internelor, Mihai Capră, secretar de stat Ministrul apărării naționale, Gabriel Oprea Ministrul afacerilor externe, Teodor Baconschi Președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Adrian Gurău p. Ministrul finanțelor publice, Dan-Tudor Lazăr secretar de stat București, 27 octombrie 2011. Nr. 1.085. GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind repartizarea unor sume către bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 63 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2011 cu privire larectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare și al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțelepublice, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. — (1) Se aprobă repartizarea sumei de 302.700 mii lei Art. 3. — Ordonatorii principali de credite răspund de moduldin bugetul Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2011, de utilizare a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1 și 2, înde la capitolul 81.01. „Combustibili și energie”, titlul 51 conformitate cu dispozițiile legale.„Transferuri între unități ale administrației publice”, către Art. 4. — Pentru măsurile prevăzute de prezenta hotărâre,bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale prevăzute în care reprezintă ajutor de stat, condițiile de acordare sunt celeanexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. menționate în Schema de ajutor de stat acordat operatorilor (2) Sumele prevăzute în anexa nr. 1 se utilizează exclusiv economici care prestează serviciul de interes economic generalpentru achitarea obligațiilor către furnizorii de energie termică. de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice Art. 2. — (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului în sistem centralizat către populație, aprobată prin OrdinulAdministrației și Internelor, la capitolul 81.01. „Combustibili șienergie”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației viceprim-ministrului, ministrului administrației și internelor,publice”, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția interimar, și al ministrului finanțelor publice nr. 252/2.917/2009,Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, cu suma cu modificările și completările ulterioare.de 12.000 mii lei, care se repartizează către bugetele locale ale Art. 5. — Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice săunităților administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 2, care introducă, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor,face parte integrantă din prezenta hotărâre. modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în (2) Sumele prevăzute în anexa nr. 2 se utilizează exclusiv volumul și structura bugetului Ministerului Administrației șipentru achitarea obligațiilor către furnizorii de energie termică. Internelor pe anul 2011. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: p. Ministrul administrației și internelor, Mihai Capră, secretar de stat Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 27 octombrie 2011. Nr. 1.086.
 3. 3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 759/27.X.2011 3 ANEXA Nr. 1 S U M E L E R E PA R T I Z AT E către bugetele locale ale unităților administrativ-teritorialeNr. Suma Unitatea administrativ-teritorialăcrt. — mii lei — 1 Municipiul Arad 41.162 2 Municipiul Bacău 15.141 3 Municipiul Brașov 17.189 4 Municipiul Brăila 4.667 5 Municipiul București 37.104 6 Municipiul Buzău 390 7 Municipiul Constanța 31.207 8 Municipiul Craiova 19.283 9 Municipiul Deva 1.72510 Municipiul Drobeta-Turnu Severin 5.57911 Municipiul Focșani 1.35912 Municipiul Giurgiu 4.32413 Municipiul Iași 6.85414 Municipiul Miercurea-Ciuc 13815 Municipiul Motru 7.86416 Municipiul Oradea 32.06617 Municipiul Pașcani 4.91418 Municipiul Piatra-Neamț 2.31719 Municipiul Suceava 13.37020 Municipiul Timișoara 9.37721 Municipiul Tulcea 57222 Județul Vâlcea 15.41223 Municipiul Râmnicu Vâlcea 27.25324 Orașul Băile Olănești 1.21225 Orașul Călimănești 2.221 TOTAL: 302.700 ANEXA Nr. 2 S U M E L E R E PA R T I Z AT E către bugetele locale ale unităților administrativ-teritorialeNr. Suma Unitatea administrativ-teritorialăcrt. — mii lei —1 Municipiul Călărași 7002 Orașul Cernavodă 1003 Municipiul Cluj-Napoca 4.1004 Municipiul Deva 1005 Municipiul Galați 5006 Municipiul Miercurea-Ciuc 1.1007 Municipiul Odorheiu Secuiesc 9008 Municipiul Oltenița 1009 Municipiul Petroșani 50010 Municipiul Ploiești 3.00011 Municipiul Târgu Mureș 900 TOTAL: 12.000
 4. 4. 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 759/27.X.2011 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALEMINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională În baza prevederilor art. 99 alin. (2) și (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretuluiși Sportului, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin. Art. 1. — Se aprobă Regulamentul privind organizarea și regulamentelor-cadru ale instituțiilor din subordine, precum șifuncționarea centrelor județene/al municipiului București de orice alte dispoziții contrare.resurse și asistență educațională, prevăzut în anexa care face Art. 3. — Direcția generală management, resurse umane șiparte integrantă din prezentul ordin. rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectoratele școlare, centrele Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin județene/al municipiului București de resurse și asistențăse abrogă Ordinul ministrului educației și cercetării educațională și unitățile de învățământ duc la îndepliniren r. 5.418/2005 privind aprobarea Regulamentului de prevederile prezentului ordin.organizare și funcționare a centrelor județene/al municipiului Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial alBucurești de resurse și de asistență educațională și a României, Partea I. Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, Daniel Petru Funeriu București, 7 octombrie 2011. Nr. 5.555. ANEXĂ REGULAMENT privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională CAPITOLUL I specializate, coordonează, monitorizează și evaluează servicii Dispoziții generale specializate de mediere școlară. Art. 4. — Scopul activității CJRAE/CMBRAE îl constituie Art. 1. — În fiecare județ funcționează centrul județean de asigurarea calității serviciilor educaționale în domeniileresurse și asistență educațională, denumit în continuare CJRAE, menționate.iar în municipiul București funcționează Centrul Municipiului Art. 5. — Obiectivele principale ale activitățiiBucurești de Resurse și Asistență Educațională, denumit în CJRAE/CMBRAE sunt:continuare CMBRAE. a) cuprinderea și menținerea în sistemul de învățământ Art. 2. — (1) Centrele menționate la art. 1 sunt unități conexe obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularitățileale învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică, lor psihoindividuale și sociale;subordonate Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și b) asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfășurăriiSportului, coordonate metodologic de inspectoratele școlare educației de calitate în funcție de potențialul biopsihosocial aljudețene (ISJ)/Inspectoratul Școlar al Municipiului București fiecărui copil/tânăr;(ISMB). c) informarea și consilierea cadrelor didactice în spiritul (2) CJRAE/CMBRAE reprezintă o instituție de învățământ optimizării activității didactico-educative;special integrat specializată în oferirea, coordonarea și d) colaborarea cu factorii educaționali implicați în dezvoltareamonitorizarea de servicii educaționale specifice acordate personalității elevilor/tinerilor în scopul integrării optime acopiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinților și membrilor acestora în viața școlară, socială și profesională;comunității, pentru a asigura tuturor accesul la o educație de e) implicarea părinților în activități specifice unei relațiicalitate, precum și asistența necesară în acest sens. eficiente școală-familie-comunitate, ca bază a adaptării școlare Art. 3. — CJRAE/CMBRAE coordonează, monitorizează și și a integrării sociale a copiilor/tinerilor;evaluează, la nivel județean/al municipiului București, activitatea f) organizarea elaborării de studii privind abandonul școlar,centrului județean de asistență psihopedagogică comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activitățile(CJAP)/Centrului Municipiului București de Asistență extrașcolare/timpul liber;Psihopedagogică (CMBAP) și a cabinetelor de asistență g) organizarea de programe și proiecte antiviolență în mediulpsihopedagogică, a centrelor și cabinetelor logopedice educațional.interșcolare, colaborează cu centrele școlare pentru educație Art. 6. — Finanțarea CJRAE/CMBRAE, a centrelor șiincluzivă în vederea asigurării serviciilor educaționale cabinetelor de asistență psihopedagogică, precum și a centrelor
 5. 5. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 759/27.X.2011 5și cabinetelor logopedice interșcolare se asigură de la bugetul protecția copilului din cadrul direcțiilor generale județene/aconsiliului județean/sectorului municipiului București, din sumele municipiului București de asistență socială și protecția copilului,defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele colaborarea între comisii realizându-se conform unui protocollocale ale consiliilor județene și ale sectoarelor municipiului de colaborare, în baza prevederilor art. 50 alin. (1) și (2) șiBucurești, în baza prevederilor art. 99 alin. (5) și art. 110 alin. (3) art. 51 alin. 1 din Legea nr. 1/2011;din Legea educației naționale nr. 1/2011. f) participă la formarea inițială a cadrelor didactice, prin asigurarea practicii pedagogice în unități de învățământ CAPITOLUL II preuniversitar din județ/municipiu, în baza acordurilor/ Responsabilitățile și serviciile furnizate parteneriatelor; de CJRAE/CMBRAE g) participă la formarea continuă prin identificarea nevoii de Art. 7. — CJRAE/CMBRAE îndeplinește următoarele funcții: formare și furnizează servicii în domeniu în baza prevederilor a) de coordonare, monitorizare și evaluare a serviciilor art. 239 și 240 din Legea nr. 1/2011;educaționale specifice din județ/municipiu; h) colaborează cu instituțiile acreditate în scopul formării b) de monitorizare a evoluției beneficiarilor serviciilor inițiale și continue, cu casa corpului didactic, instituții deeducaționale; învățământ superior, organizații neguvernamentale etc., în baza c) de informare și documentare pentru beneficiarii serviciilor unor acorduri-cadru/parteneriate;educaționale; i) informează și consiliază cadrele didactice în domeniul d) de colaborare cu partenerii sociali din comunitate, precum educației incluzive;și cu organizații și asociații la nivel național și internațional. j) informează beneficiarii în domeniul consilierii privind Art. 8. — CJRAE/CMBRAE dezvoltă următoarele servicii: cariera; a) servicii de asistență psihopedagogică și orientare școlară k) realizează materiale și mijloace de învățământ cu valoareși profesională, furnizate prin centrele județene și prin cabinetele de suport metodico-științific pentru cadrele didactice dinșcolare de asistență psihopedagogică; învățământul preuniversitar; b) servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele și prin l) evaluează specialiștii care oferă servicii educaționale dincabinetele logopedice interșcolare; centrele de asistență psihopedagogică și din centrele c) servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre școala logopedice, precum și mediatorii școlari;specială spre școala de masă și invers, prin intermediul comisiei m) realizează o bază de date care centralizează toatede orientare școlară și profesională, la propunerea serviciului de serviciile oferite beneficiarilor și semnează/aprobă documenteleevaluare și orientare școlară și profesională din cadrul elaborate de profesioniștii din subordine, planuri de activitate,CJRAE/CMBRAE, în baza prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea rapoarte de activitate etc.;nr. 1/2011; n) gestionează registrul de evidență a salariaților din d) servicii de mediere școlară, furnizate de mediatorii școlari; subordine, cu excepția personalului din centrele școlare pentru e) servicii de consultanță pentru educație incluzivă, furnizate educație incluzivă;de centrele școlare pentru educație incluzivă; o) analizează și gestionează propunerile venite din partea f) servicii de formare, prin parteneriate cu instituții abilitate să unităților din învățământul preuniversitar privind înființarea deofere formare inițială, conform unor acorduri-cadru, în baza cabinete de asistență psihopedagogică și cabinete logopedice,prevederilor art. 239 alin. (2)—(4) din Legea nr. 1/2011; pentru a oferi servicii educaționale specifice direct beneficiarilor, g) servicii de informare și consiliere pentru cadre didactice, cu avizul/sprijinul consiliului județean și al ISJ/ISMB;copii, părinți, precum și pentru alți membri ai comunității; p) realizează studii și cercetări pe baza unei analize de nevoi h) servicii de consiliere și prevenire a delincvenței și și la solicitarea partenerilor educaționali;predelincvenței juvenile. q) facilitează relaționarea unităților și instituțiilor din Art. 9. — Responsabilitățile CJRAE/CMBRAE sunt învățământul preuniversitar cu comunitatea, prin parteneriate,următoarele: proiecte și programe. a) coordonează, monitorizează și evaluează metodologic și Art. 10. — De serviciile CJRAE/CMBRAE beneficiază:științific serviciile educaționale realizate de către CJAP/CMBAP, a) copii, elevi și tineri;cabinetele de asistență psihopedagogică, centrele și cabinetele b) părinții sau aparținătorii legali ai copiilor;logopedice; c) personalul angajat în unitățile de învățământ sau în alte b) colaborează din punct de vedere metodologic cu centrele instituții care acționează în domeniul problematicii copiilor;școlare pentru educație incluzivă în vederea furnizării serviciilor d) membri ai comunității locale.specializate; Art. 11. — CJRAE/CMBRAE poate organiza prestări de c) constituie echipe multidisciplinare de intervenție timpurie, servicii pentru activitățile circumscrise de prezentul regulament,menite să realizeze evaluarea tuturor copiilor, monitorizarea, în baza unui contract de prestări de servicii.depistarea și asistența precoce corespunzătoare a celor cu CAPITOLUL IIIcerințe educaționale speciale sau cu risc în dezvoltareacompetențelor personale; Resurse umane și materiale d) propune ISJ/ISMB școlarizarea la domiciliu pentru copiii Art. 12. — (1) CJRAE/CMBRAE are următoarea structurănedeplasabili, respectiv înființarea de clase sau de grupe în organizatorică:spitale conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul a) personal de conducere;Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în baza b) personal didactic;prevederilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 1/2011; c) personal didactic auxiliar; e) oferă servicii de evaluare complexă și diagnosticare a d) personal nedidactic.gradului de deficiență pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe (2) Conducerea CJRAE/CMBRAE este asigurată de uneducaționale speciale din învățământul special, special integrat consiliu de administrație.și din învățământul de masă, prin intermediul serviciului de (3) Consiliul de administrație al CJRAE/CMBRAE are unevaluare și orientare școlară și profesională și al centrelor număr impar de membri, cuprins între 9 și 13, din care fac parte:școlare pentru educație incluzivă, pe baza colaborării dintre a) directorul CJRAE/CMBRAE;comisiile din cadrul CJRAE/CMBRAE și comisiile pentru b) un reprezentant al consiliului județean/local;
 6. 6. 6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 759/27.X.2011 c) un reprezentant al instituției primarului municipiului unitățile conexe, precum și a personalului de îndrumare șiBucurești, pentru CMBRAE; control din inspectoratele școlare și a personalului didactic din d) coordonatorul centrului județean de asistență casele corpului didactic.psihopedagogică; (5) Salarizarea directorului CJRAE/CMBRAE se face e) coordonatorul centrului logopedic interșcolar; conform legislației în vigoare. f) un reprezentant al mediatorilor școlari; Art. 18. — (1) Personalul didactic și didactic auxiliar al g) un reprezentant al ISJ/ISMB, desemnat prin decizie a CJRAE/CMBRAE va fi încadrat de către directorulinspectorului școlar general; CJRAE/CMBRAE, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. h) cadre didactice. (2) Ocuparea posturilor didactice rezervate/vacante/nou- (4) La ședințele consiliului de administrație al înființate din cabinetele de asistență psihopedagogică și dinCJRAE/CMBRAE sunt invitați să participe, cu statut de cabinetele logopedice interșcolare se realizează prin concurs.observatori, reprezentanții organizațiilor sindicale. (3) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice este Art. 13. — Consiliul de administrație al CJRAE/CMBRAE organizat de către CJRAE/CMBRAE prin intermediul comisieifuncționează în baza prevederilor art. 96 din Legea nr. 1/2011 și de concurs, aprobată de consiliul de administrație, careale metodologiei-cadru de organizare și de funcționare a validează rezultatele concursului.consiliului de administrație al unităților de învățământ (4) Ocuparea posturilor didactice auxiliare și administrativepreuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației, se va realiza în baza prevederilor art. 91 din Legea nr. 1/2011.cercetării, tineretului și sportului. Art. 19. — CJRAE/CMBRAE poate să angajeze colaboratori Art. 14. — (1) Statul de funcții al CJRAE/CMBRAE, avizat de în regim de cumul sau plată cu ora, fără a depăși numărul decătre ISJ/ISMB, va cuprinde: a) un post didactic de profesor cu funcția de director; posturi/catedre aprobat anual. b) posturi didactice de profesori consilieri școlari și profesori Art. 20. — Personalul didactic auxiliar și nedidactic îșilogopezi; desfășoară activitatea având durata timpului de muncă de 8 ore c) posturi didactice auxiliare; pe zi și de 40 de ore pe săptămână. d) posturi nedidactice. CAPITOLUL V (2) Numărul total de posturi/catedre din cadrulCJRAE/CMBRAE este cel aprobat de ISJ/ISMB, la propunerea Evaluarea personaluluiCJRAE/CMBRAE, cu consultarea serviciilor specializate din Art. 21. — Domeniile de competență ale personalului didacticcadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. auxiliar și nedidactic vor fi stipulate în fișele postului, însoțite de (3) Înființarea posturilor didactice din cabinetele de asistență fișe de evaluare. Fișele de post și, respectiv, fișele de evaluarepsihopedagogică și din cabinetele logopedice interșcolare se se elaborează și se avizează anual de către directorulface în condițiile stabilite de lege. CJRAE/CMBRAE, cu aprobarea consiliului de administrație. În (4) Personalul didactic și didactic auxiliar al CJRAE/ funcție de aceste documente se realizează evaluarea anuală aCMBRAE va fi încadrat de către directorul CJRAE/CMBRAE, cu acestor categorii de personal.respectarea prevederilor legale în vigoare. Art. 22. — Evaluarea anuală a directorului CJRAE/CMBRAE Art. 15. — Consiliile județene asigură baza tehnico-materială se face de către consiliul de administrație al CJRAE/CMBRAE,corespunzătoare pentru funcționarea CJRAE/CMBRAE. în baza unei fișe de post și a unei fișe de evaluare specifice, elaborate de către acesta. CAPITOLUL IV Art. 23. — Evaluarea personalului didactic care își Încadrarea, normarea și salarizarea personalului desfășoară activitatea în centre și cabinete de asistență Art. 16. — Personalul didactic și didactic auxiliar al psihopedagogică și centre și cabinete logopedice interșcolareCJRAE/CMBRAE beneficiază de toate drepturile prevăzute de se realizează conform art. 19 din anexa nr. 1 și art. 20 din anexaLegea nr. 1/2011. nr. 2. Art. 17. — (1) Funcția de director al CJRAE/CMBRAE și ceade coordonator al CJAP/CMBAP se ocupă în baza prevederilor CAPITOLUL VIart. 96 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 1/2011. Dispoziții finale (2) Condițiile de ocupare a funcției de director al Art. 24. — În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoareCJRAE/CMBRAE și de coordonator al CJAP/CMBAP, precum a prezentului regulament, fiecare CJRAE, precum și CMBRAEși organizarea concursului sunt reglementate prin metodologiade ocupare a funcțiilor de conducere din învățământul își vor elabora propriul regulament de ordine interioară.preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației, Art. 25. — Regulamentul-cadru privind organizarea șicercetării, tineretului și sportului. funcționarea centrelor județene/al municipiului București și a (3) Funcția de director al CJRAE/CMBRAE se ocupă numai cabinetelor de asistență psihopedagogică este prevăzut înde absolvenți cu studii superioare de licență sau studii anexa nr. 1.superioare de masterat, cu specializarea în psihologie, Art. 26. — Regulamentul-cadru privind organizarea șipedagogie, psihopedagogie specială ori sociologie, având o funcționarea centrelor și cabinetelor logopedice interșcolare estevechime în specialitate de minimum 5 ani și cel puțin gradul II. prevăzut în anexa nr. 2. (4) Directorul CJRAE/CMBRAE este degrevat parțial de Art. 27. — Regulamentul-cadru privind organizarea șinorma didactică, cu obligație de catedră de 4—6 ore, constând funcționarea centrelor școlare pentru educație incluzivă esteîn activități de consiliere psihopedagogică, conform art. 8 din prevăzut în anexa nr. 3.Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului Art. 28. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentulnr. 4.865/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru regulament.stabilirea obligației didactice de predare a personalului de Art. 29. — Prezentul regulament intră în vigoare la dataconducere din inspectoratele școlare, unitățile de învățământ, publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 7. 7. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 759/27.X.2011 7 ANEXA Nr. 1 la regulament REGULAMENT-CADRU privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București și a cabinetelor de asistență psihopedagogică CAPITOLUL I destinate exclusiv desfășurării activităților de cunoaștere și Dispoziții generale consiliere psihopedagogică a preșcolarilor/elevilor în cadrul unităților de învățământ, cu sprijinul inspectoratului școlar Art. 1. — (1) Centrele județene de asistență psihopedagogică județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București.(CJAP), respectiv Centrul Municipiului București de Asistență Art. 5. — CJAP/CMBAP colaborează în cadrulPsihopedagogică (CMBAP) sunt structuri în cadrul centrului CJRAE/CMBRAE cu unități și instituții de învățământ, cujudețean de resurse și asistență educațională direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, cu(CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și agențiile județene de ocupare și formare profesională, cu alteAsistență Educațională (CMBRAE) ce oferă servicii de asistență organizații guvernamentale și neguvernamentale, cupsihopedagogică/psihologică, în baza prevederilor art. 99 inspectoratul județean de poliție — compartimentul prevenire,alin. (6) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011, care precum și cu alte persoane juridice care au atribuții în domeniulfuncționează în fiecare județ, respectiv în municipiul București și educației.sunt finanțate, coordonate, monitorizate și evaluate de către Art. 6. — Orientarea școlară și profesională, precum și alteCJRAE/CMBRAE. activități desfășurate în cadrul CJAP/CMBAP și în cabinetele de (2) Cabinetele de asistență psihopedagogică funcționează asistență psihopedagogică se realizează prin intervenție,în unități de învățământ preuniversitar și asigură asistență asistență psihologică, metode psihopedagogice și de consilierepsihopedagogică unui număr de 800 de elevi sau de 400 de în carieră.preșcolari. (3) Cabinetele de asistență psihopedagogică funcționează CAPITOLUL IIîn unitățile de învățământ la care sunt înmatriculați cel puțin Organizarea CJAP/CMBAP și a cabinetelor800 de elevi. Unitățile de învățământ cu mai puțin de 800 de de asistență psihopedagogicăelevi beneficiază de serviciile de asistență psihopedagogică ale Art. 7. — (1) Categoriile de personal care funcționează înunui cabinet interșcolar de asistență psihopedagogică. cadrul CJAP/CMBAP sunt: (4) Cabinetul interșcolar de asistență psihopedagogică oferă a) personal de conducere;servicii de asistență psihopedagogică unui număr de cel puțin b) personal didactic;două unități de învățământ care împreună au un efectiv de c) personal didactic auxiliar.400 de preșcolari sau 800 de elevi. (2) Personalul de conducere — coordonatorul CJAP/CMBAP — Art. 2. — (1) CJAP/CMBAP sunt instituții subordonate poate fi profesor cu specializarea în pedagogie,financiar, metodologic și organizatoric CJRAE/CMBRAE. psihopedagogie, psihologie, sociologie ori psihopedagogie (2) Activitățile cabinetelor de asistență psihopedagogică sunt specială sau, în mod excepțional, profesor absolvent al Facultățiicoordonate metodologic de către CJAP/CMBAP. de Filosofie-Istorie, promoțiile 1978—1989, grupe opționale de (3) De activitatea CJAP/CMBAP răspund coordonatorul psihologie, pedagogie, sociologie, având cel puțin gradulCJAP/CMBAP și directorul CJRAE/CMBRAE. didactic II și o vechime de minimum 5 ani în activitatea de (4) Finanțarea CJAP/CMBAP și a cabinetelor de asistență asistență psihopedagogică.psihopedagogică se asigură de la bugetul consiliului (3) Ocuparea funcției de coordonator al CJAP/CMBAP sejudețean/sectorului municipiului București, din sumele defalcate face prin concurs organizat de consiliul de administrație aldin unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale CJRAE/CMBRAE, conform metodologiilor elaborate deconsiliilor județene și ale sectoarelor municipiului București, în Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului privindbaza prevederilor art. 99 alin. (5) și art. 110 alin. (3) din Legea organizarea și desfășurarea concursului pentru funcțiile denr. 1/2011. director și director adjunct din unitățile de învățământ. (5) CJAP/CMBAP prezintă, la cererea directorului (4) Coordonatorul CJAP/CMBAP este degrevat parțial deCJRAE/CMBRAE, rapoarte periodice privind activitatea proprie. norma didactică, cu obligație de catedră de 4—6 ore, constând Art. 3. — (1) CJAP/CMBAP organizează acțiuni de în activități de consiliere psihopedagogică, conform art. 9 dincunoaștere și consiliere psihopedagogică a preșcolarilor/elevilor, Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportuluirealizate individual și colectiv, acțiuni cu părinții și cu cadrele nr. 4.865/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentrudidactice, prin consultații individuale și colective, precum și stabilirea obligației didactice de predare a personalului deacțiuni de colaborare cu comunitățile locale, în scopul orientării conducere din inspectoratele școlare, unitățile de învățământ,școlare și profesionale, orientării carierei elevilor, activități de unitățile conexe, precum și a personalului de îndrumare șiconsiliere individuală și de grup a elevilor cu manifestări control din inspectoratele școlare și a personalului didactic dindeviante, prin informare, documentare, consiliere, acestea fiind casele corpului didactic.monitorizate și evaluate periodic de CJRAE/CMBRAE. (5) Salarizarea coordonatorului CJAP/CMBAP se face (2) Cabinetele de asistență psihopedagogică din unitățile de conform legislației în vigoare.învățământ asigură în permanență informarea, cunoașterea și Art. 8. — În cadrul CJAP/CMBAP/cabinetelor de asistențăconsilierea psihopedagogică a preșcolarilor/elevilor, prin psihopedagogică, funcția didactică este de consilier școlar, princonsultații individuale și colective, acțiuni de îndrumare a care se înțelege: profesor psihopedagog/psihopedagogiepărinților și a cadrelor didactice și de colaborare cu comunitățile specială, profesor psiholog, profesor sociolog, profesor pedagoglocale, în scopul orientării școlare, profesionale și a carierei cu specializări conform centralizatorului aprobat prin ordin alelevilor. ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. Art. 4. — Consiliul județean/local asigură, prin intermediul Art. 9. — În cadrul CJAP/CMBAP funcțiile didactice auxiliareCJRAE/CMBRAE, tuturor centrelor și cabinetelor de asistență sunt: asistent social, informatician și secretar, în conformitate cupsihopedagogică spații și dotări corespunzătoare în cabinete prevederile legislației în vigoare.
 8. 8. 8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 759/27.X.2011 Art. 10. — Structura organizatorică, statul de funcții și SECȚIUNEA a 2-anumărul de personal didactic și didactic auxiliar din structura Atribuțiile CJAP/CMBAP și ale cabinetelor de asistențăCJAP/CMBAP sunt aprobate anual de către inspectoratul școlar psihopedagogicăjudețean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, la Art. 15. — CJAP/CMBAP au următoarele atribuții:propunerea CJRAE/CMBRAE. a) oferă informare, consiliere, documentare și îndrumare Art. 11. — Posturile de profesori consilieri școlari din pentru preșcolari/elevi, părinți și cadre didactice în problematicicabinetele de asistență psihopedagogică sunt prevăzute în specifice: cunoaștere și autocunoaștere, adaptarea elevilor lastatul de funcții al CJRAE/CMBRAE. mediul școlar, adaptarea școlii la nevoile elevilor, optimizarea Art. 12. — Încadrarea CJAP/CMBAP, precum și a cabinetelor relațiilor școală-elevi-părinți;școlare și interșcolare de asistență psihopedagogică cu b) asigură prin intermediul metodelor, procedeelor șipersonal didactic și didactic auxiliar se face pe baza concursului tehnicilor specifice prevenirea și diminuarea factorilor careorganizat de către CJRAE/CMBRAE și avizat de către determină tulburări comportamentale, comportamente de riscinspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului sau disconfort psihic;București. c) realizează investigarea psihopedagogică a copiilor și elevilor; CAPITOLUL III d) propun și organizează programe de orientare a carierei Funcționarea CJAP/CMBAP și a cabinetelor elevilor în unitățile de învățământ; de asistență psihopedagogică e) asigură servicii de consiliere și cursuri pentru părinți; f) coordonează și sprijină cabinetele de asistență SECȚIUNEA 1 psihopedagogică și cabinetele interșcolare din unitățile de Stabilirea normei didactice învățământ preuniversitar; g) colaborează cu personalul de la agențiile locale de Art. 13. — (1) Norma didactică aferentă postului de profesor ocupare și formare profesională;consilier școlar din cadrul CJAP/CMBAP se stabilește în baza h) sprijină și asigură asistența și consilierea metodologică aprevederilor art. 262 din Legea nr. 1/2011. cadrelor didactice; (2) Norma didactică aferentă postului de profesor consilier i) elaborează studii psihosociologice privind opțiunile elevilorșcolar din cadrul CJAP/CMBAP cuprinde un număr de 40 de claselor terminale vizând calificările profesionale prinore/săptămână, repartizate astfel: învățământul profesional și liceal, precum și tipurile de unități de a) 18 ore/săptămână care constau în: activități de asistență învățământ din cadrul rețelei și alte tipuri de studii în funcție depsihopedagogică, desfășurate individual și colectiv cu nevoile identificate;preșcolarii/elevii, consiliere, orientare, reorientare școlară și j) sunt implicate alături de inspectoratul școlarprofesională, activități de consiliere a părinților și a cadrelor județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București îndidactice; examinarea propunerilor tuturor unităților de învățământ b) 22 de ore/săptămână care constau în: activități de preuniversitar din rețea și a ofertei privind planul de școlarizare;pregătire metodico-științifică și complementară, stabilirea k) monitorizează proiectele/programele, parteneriatelemăsurilor și întocmirea programelor de intervenție și evaluare educaționale interne sau internaționale derulate pe plan local cupsihopedagogică, activități de documentare științifică, autoritățile din învățământ, autoritățile locale, asociații și fundațiicolaborarea cu comunitățile locale, participarea la ședințe cu cu preocupări în domeniu vizând problematica consilierii,părinții, la comisiile metodice și consiliile pedagogice cu tematică orientării școlare, profesionale și a carierei elevilor;specifică, centralizarea datelor pentru elaborarea materialelor l) monitorizează, prin intermediul profesorilor consilieri școlariinformative pe problematica orientării școlare și profesionale la proprii, situațiile de abandon școlar ridicat, risc privind consumulnivel județean, întocmirea și realizarea de programe de de droguri, tulburări comportamentale din unitățile deinformare și consiliere privind cariera, elaborarea unor studii învățământ preuniversitar din județ/municipiul București în care din motive obiective nu au putut fi normate posturi în cabinetesociopsihopedagogice. școlare, urmând să prezinte rapoarte semestriale; Art. 14. — (1) Norma didactică aferentă postului de profesor m) recomandă părinților consultarea altor instituții pentruconsilier școlar din cabinetele de asistență psihopedagogică se problemele care nu sunt de competența sa — centrestabilește în baza prevederilor art. 262 din Legea nr. 1/2011. logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete (2) Norma didactică aferentă postului de profesor consilier psihologice etc.;școlar din cabinetele de asistență psihopedagogică cuprinde un n) coordonează și sprijină cadrele didactice din cabinetelenumăr de 40 de ore/săptămână, repartizate astfel: de asistență psihopedagogică în vederea perfecționării curente a) 18 ore/săptămână care constau în: activități de asistență și prin grade didactice;psihopedagogică, desfășurate individual și colectiv cu o) colaborează cu cabinetele logopedice;preșcolarii/elevii, orientare, reorientare școlară și profesională, p) colaborează cu mediatorii școlari;activități de consiliere a preșcolarilor, elevilor, părinților, cadrelor q) asigură servicii de consiliere și asistență psihopedagogicădidactice, activități/ore în cadrul curriculumului la decizia școlii, pentru copiii cu cerințe educative speciale;în funcție de solicitările unității de învățământ și în acord cu r) organizează grupuri de intervizare;planul-cadru; s) coordonează proiectele și activitățile de consiliere b) 22 de ore/săptămână care constau în: activități de individuală și de grup ale elevilor cu manifestări deviante.pregătire metodico-științifică și complementară, stabilirea Art. 16. — Cabinetele de asistență psihopedagogică șimăsurilor și întocmirea programelor de prevenire și intervenție cabinetele interșcolare de asistență psihopedagogică aupsihoeducațională, activități metodico-științifice, colaborarea cu următoarele atribuții:comunitățile locale, participarea la ședințe și lectorate cu părinții, a) asigură informarea și consilierea preșcolarilor/elevilor,la comisiile metodice și consiliile profesorale cu tematică părinților și cadrelor didactice pe diferite problematici:specifică. cunoaștere și autocunoaștere, adaptarea elevilor la mediul
 9. 9. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 759/27.X.2011 9școlar, adaptarea școlii la nevoile elevilor, optimizarea relațiilor următoarele documente: planul de activități, registrul deșcoală-elevi-părinți etc.; evidență a activităților, fișa de consiliere/psihopedagogică, fișe b) asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor și de orientare a carierei și alte documente specifice activității detehnicilor specifice, prevenirea și diminuarea factorilor care consiliere.determină tulburări comportamentale, comportamente de risc Art. 19. — (1) Atribuțiile personalului de conducere, alesau disconfort psihic; personalului didactic, ale personalului didactic auxiliar și ale c) realizează investigarea psihopedagogică a copiilor și personalului nedidactic din centrele și cabinetele de asistențăelevilor; psihopedagogică sunt prevăzute în regulamentul de organizare d) propun și organizează programe de orientare școlară, și funcționare și în regulamentul de ordine interioară aleprofesională și a carierei elevilor în unitățile de învățământ unde CJAP/CMBAP, precum și în fișa postului și sunt monitorizateîși desfășoară activitatea; anual de către CJRAE/CMBRAE. e) propun în cadrul curriculumului la decizia școlii cursuri (2) Fișele de post se aprobă anual de către directorulopționale vizând dezvoltarea personală a elevilor; CJRAE/CMBRAE, respectiv de către coordonatorul f) asigură servicii de consiliere și cursuri pentru părinți; CJAP/CMBAP, cu avizul consiliului de administrație, pentru g) sprijină și asigură asistență și consilierea metodologică a personalul din cabinetele de asistență psihopedagogică.cadrelor didactice; h) elaborează studii psihosociologice privind opțiunile elevilor SECȚIUNEA a 3-aclaselor terminale vizând calificările profesionale din Evaluarea personaluluiînvățământul profesional și liceal; i) recomandă părinților consultarea altor instituții pentru Art. 20. — Evaluarea anuală a coordonatoruluiproblemele care nu sunt de competența lor — centre CJAP/CMBAP se face de către consiliul de administrație allogopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete CJRAE/CMBRAE, în baza unei fișe de post și a unei fișe depsihologice etc.; evaluare specifice, propuse de către directorul j) colaborează cu cabinetele logopedice; CJRAE/CMBRAE și avizate de către consiliul de administrație. k) colaborează cu cadrele didactice itinerante și de sprijin; Art. 21. — Domeniile de competență ale personalului didactic l) colaborează cu mediatorii școlari; din cadrul CJAP/CMBAP și din cabinetele de asistență m) asigură servicii de consiliere și asistență psihopedagogică psihopedagogică vor fi stipulate în fișele postului, însoțite de fișepentru copiii cu cerințe educaționale speciale; de evaluare. Fișele de post și, respectiv, fișele de evaluare se n) colaborează cu diverse instituții și organizații elaborează și se avizează anual de către directorulneguvernamentale care oferă servicii și desfășoară activități în CJRAE/CMBRAE, cu aprobarea consiliului de administrație, lasfera educațională. propunerea coordonatorului CJAP/CMBAP. În funcție de aceste Art. 17. — (1) Profesorul consilier școlar din cabinetele documente se realizează evaluarea anuală a profesorilorșcolare de asistență psihopedagogică are următoarele obligații consilieri școlari.în unitatea de învățământ preuniversitar unde își desfășoară Art. 22. — Domeniile de competență ale personalului didacticactivitatea: auxiliar vor fi stipulate în fișele postului, însoțite de fișele de a) stabilirea, aprobarea și afișarea programului de lucru la evaluare. Fișele de post și, respectiv, fișele de evaluare secabinetul de asistență psihopedagogică; elaborează și se avizează anual de către directorul b) prezentarea în consiliul profesoral al unității de învățământ CJRAE/CMBRAE, cu aprobarea consiliului de administrație, laa unui raport de activitate semestrial care să cuprindă informații propunerea coordonatorului CJAP/CMBAP, în funcție de acesteprivind: numărul de copii/elevi, părinți, cadre didactice care au documente realizându-se evaluarea anuală a personaluluibeneficiat de servicii de consiliere și asistență psihopedagogică, didactic auxiliar.măsurile ameliorative propuse pentru situațiile de criză, situațiilespeciale și măsurile întreprinse pentru rezolvarea/ameliorarea CAPITOLUL IVacestora, alte informații solicitate de unitatea de învățământ; Dispoziții finale c) colaborarea cu personalul didactic al unității de învățământîn care funcționează; Art. 23. — Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale d) participarea la consiliile profesorale, ședințele cu părinții și, CJAP/CMBAP, precum și a cabinetelor de asistențădupă caz, la alte acțiuni organizate de unitatea de învățământ; psihopedagogică se asigură în baza prevederilor art. 110 e) organizarea de lectorate pentru părinți cu tematică alin. (3) din Legea nr. 1/2011.specifică; Art. 24. — CJAP/CMBAP, precum și cabinetele de asistență f) participarea, la solicitarea unității de învățământ, la diverse psihopedagogică pot beneficia în cadrul CJRAE/CMBRAE deproiecte și programe educaționale. sprijin material și financiar din partea unor persoane fizice sau (2) Unitatea de învățământ are următoarele obligații față de juridice, conform legislației în vigoare.profesorul consilier școlar din cabinetele școlare de asistență Art. 25. — Spațiile destinate activităților de consiliere șipsihopedagogică: asistență psihopedagogică din unitățile de învățământ vor fi a) asigură spațiul pentru funcționarea cabinetului, necesar folosite pentru acest tip de activități. În mod excepțional, îndesfășurării în cele mai bune condiții a activităților de consiliere situația în care nu există suficiente spații, consiliul deși asistență psihopedagogică; administrație al unității de învățământ stabilește utilizarea b) asigură serviciile de igienizare și dotare a cabinetului de cabinetelor de consiliere și asistență psihopedagogică și pentruconsiliere și asistență psihopedagogică; alte activități școlare. c) asigură toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare. Art. 26. — Personalul didactic și didactic auxiliar din cadrul Art. 18. — Consilierii școlari care își desfășoară activitatea în CJAP/CMBAP, precum și din cabinetele de asistențăcabinetele de asistență psihopedagogică și în cabinetele psihopedagogică beneficiază de toate drepturile prevăzute deinterșcolare de asistență psihopedagogică vor utiliza Legea nr. 1/2011.
 10. 10. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 759/27.X.2011 ANEXA Nr. 2 la regulament REGULAMENT-CADRU privind organizarea și funcționarea centrelor și cabinetelor logopedice interșcolare CAPITOLUL I (2) Spațiile destinate activităților de logopedie din cadrul Dispoziții generale unităților de învățământ vor fi folosite pentru acest tip de activități. În mod excepțional, în situația în care nu există Art. 1. — (1) Centrele și cabinetele logopedice interșcolare, suficiente spații, consiliul de administrație al unității dedenumite în continuare CLI, sunt structuri de învățământ special învățământ stabilește utilizarea cabinetelor de logopedie șiintegrat ale învățământului preuniversitar, finanțate, coordonate, pentru alte activități școlare.monitorizate și evaluate de centrul județean de resurse și (3) Identificarea spațiilor unde se desfășoară activitățileasistență educațională (CJRAE)/Centrul Municipiului București logopedice se stabilește de către unitățile de învățământ, înde Resurse și de Asistență Educațională (CMBRAE). colaborare cu profesorul logoped, asigurându-se pe parcursul (2) CLI sunt structuri de învățământ special integrat pentru zilei accesul părinților și al copiilor în cabinet.copiii/elevii cu cerințe educative speciale, care prezintă tulburări (4) Într-un CLI pot funcționa unul sau mai multe cabinetede limbaj și de comunicare, precum și dificultăți de învățare logopedice, în funcție de numărul copiilor și al elevilor dinspecifice. unitățile de învățământ din zona arondată/sector care au nevoie Art. 2. — Activitatea desfășurată în CLI constă în terapia de terapie logopedică, precum și de numărul profesorilortulburărilor de limbaj și de comunicare, precum și în elaborarea logopezi normați și încadrați.și realizarea unor programe/proiecte specifice, corespunzătoare (5) Activitatea logopedică se desfășoară în cabineteleprincipalelor disfuncționalități ale limbajului și comunicării. logopedice dotate conform normelor metodologice cu cel mult Art. 3. — Activitatea desfășurată în CLI constă în terapia 2 profesori logopezi, care își planifică activitățile în ture diferite.tulburărilor de limbaj și de comunicare. În competența (6) Unitățile de învățământ au următoarele obligații față deprofesorilor logopezi din cadrul CLI intră următoarele tulburări profesorii logopezi din CLI:de limbaj și de comunicare: a) asigură spațiul necesar desfășurării în cele mai bune a) tulburările de pronunție/articulare; condiții a activității de terapie logopedică; b) tulburările de ritm și fluență a vorbirii; b) asigură servicii de igienizare a cabinetelor de terapie c) tulburările limbajului scris-citit; logopedică; d) tulburările de dezvoltare a limbajului; c) asigură toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare. e) tulburările de voce; Art. 8. — (1) Finanțarea CLI se asigură de la bugetul f) alte tulburări de limbaj care influențează negativ adaptarea consiliului județean/sectorului municipiului București, din sumeleșcolară și socială a copiilor. defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele Art. 4. — Activitatea desfășurată în CLI are următoarele locale ale consiliilor județene și ale sectoarelor municipiuluiobiective: București, în baza prevederilor art. 99 alin. (5) și art. 110 alin. (3) a) depistarea, evaluarea și identificarea tulburărilor de limbaj din Legea educației naționale nr. 1/2011.și de comunicare la copiii preșcolari înscriși sau nu în grădinițe (2) Conform prevederilor legale, CLI pot beneficia deși la școlarii mici; sponsorizări din partea unor persoane fizice și juridice, a unor b) asigurarea caracterului preventiv al activității de terapie organizații guvernamentale și neguvernamentale naționale șilogopedică, prin acordarea unei atenții prioritare copiilor internaționale.preșcolari cu tulburări de limbaj înscriși în grădinițe, în scopulprevenirii instalării dificultăților de învățare a scrisului și cititului CAPITOLUL IIla vârsta școlară; Normarea, încadrarea și organizarea activității c) orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, profesorilor logopezicompensare, adaptare și integrare școlară și socială; Art. 9. — (1) Numărul posturilor de profesori logopezi se d) corectarea tulburărilor de limbaj și de comunicare în stabilește de către CJRAE/CMBRAE conform prevederilorvederea diminuării riscului de eșec școlar; legale, cu avizul consiliului județean/inspectoratului școlar e) sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizată a județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, încopiilor/elevilor cu tulburări de limbaj și comunicare. funcție de: Art. 5. — Activitatea de îndrumare logopedică a cadrelor a) numărul copiilor din grădinițe;didactice din învățământul preșcolar și primar cu privire la b) numărul elevilor din clasele I—IV;activitatea de intervenție logopedică se realizează de către c) în unitățile cu predare în limba minorităților naționale,profesorii logopezi din CLI prin: profesorii logopezi vor satisface condițiile de limbă. a) participarea/organizarea la/unor acțiuni de informare și (2) Un profesor logoped acoperă o zonă de intervenție/consiliere logopedică în unitățile școlare și preșcolare arondate circumscripție logopedică de cel puțin 500 de copii/elevi dinfiecărui profesor logoped; grădinițe și din clasele I—IV. b) acțiuni metodice de îndrumare/consiliere logopedică a (3) Repartizarea zonelor de intervenție din teritoriul alocatcadrelor didactice din școli și grădinițe, în vederea sprijinirii CLI se realizează de către comisia metodică a CLI, în funcție deprocesului de corectare a tulburărilor ușoare de limbaj; numărul copiilor/elevilor și de numărul de profesori logopezi c) dezbateri tematice privind importanța consolidării încadrați. Se va ține cont și de apropierea unităților delimbajului în procesul dezvoltării generale a copilului, condiție învățământ arondate de CLI.esențială a unei integrări școlare și sociale optime. (4) Depistarea copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj din zona Art. 6. — Încadrarea cu personal didactic calificat a CLI se de intervenție logopedică arondată, planificarea activității șiface conform legislației în vigoare. programarea copiilor la cabinet se vor realiza în decurs de o Art. 7. — (1) Intervențiile logopedice se desfășoară în centre lună de la începutul fiecărui an școlar.logopedice, cabinete logopedice, organizate de regulă în școlile (5) Activitățile de reevaluare/reexaminare se realizează lasau în grădinițele de masă. începutul semestrului al II-lea, timp de două săptămâni.
 11. 11. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 759/27.X.2011 11 Art. 10. — (1) Pe parcursul unui an școlar un profesor e) programe de terapie logopedică pe tip de tulburare.logoped lucrează cu un efectiv de 15—40 copii/elevi cu tulburări Art. 13. — (1) Coordonarea metodologică a profesorilorde limbaj. logopezi din CLI este asigurată de către un profesor logoped (2) Norma didactică aferentă postului de profesor logoped coordonator, care conduce și comisia metodică a CLI respectiv.din CLI cuprinde un număr de 40 de ore/săptămână, repartizate (2) Profesorul logoped coordonator este numit prin decizie aastfel: directorului CJRAE/CMBRAE, la propunerea comisiei metodice a) 16 ore/săptămână desfășurate în cadrul CLI, care constau a profesorilor logopezi, ca urmare a respectării proceduriiîn: depistarea, evaluarea și identificarea tulburărilor de limbaj și interne.de comunicare; corectarea tulburărilor de limbaj și de (3) Procedura internă este elaborată de către consiliul decomunicare prin programe de intervenție specifice; consilierea administrație al CJRAE/CMBRAE.părinților și a cadrelor didactice în problematica specifică; Art. 14. — Relațiile profesorului logoped cu directorii unităților b) 24 de ore/săptămână care constau în: activități de școlare sunt relații de colaborare, comunicare și suntpregătire metodico-științifică și complementară, stabilirea circumscrise de normele etico-profesionale.măsurilor și întocmirea programelor de prevenire și intervenție Art. 15. — Normele de încadrare, salarizare și premiere alogopedică, activități metodico-științifice, colaborarea cu profesorilor logopezi din CLI se stabilesc conform legislației încomunitățile locale. (3) Activitatea logopedică se poate desfășura zilnic între vigoare.orele 8,00—19,00, în cabinetele logopedice din sediu, în CLI, în Art. 16. — (1) În CLI pot fi încadrați profesori logopezi cufuncție de orarul unităților de învățământ preuniversitar din care specializările psihopedagogie specială, psihologie sauprovin copiii. pedagogie, în baza prevederilor art. 247 lit. h) din Legea (4) Durata unei activități de terapie logopedică este de regulă nr. 1/2011.de 45 de minute, realizându-se în afara orelor de curs. (2) Formarea inițială, încadrarea și formarea continuă a (5) Forma de organizare este activitatea cu grupe mici de cadrelor didactice din CLI se reglementează prin legislația2—4 copii sau individual, în funcție de următoarele criterii: școlară în vigoare. a) tipul tulburării de limbaj; Art. 17. — Consiliile locale/ale sectoarelor municipiului b) gravitatea tulburării de limbaj; București asigură unităților de învățământ în care funcționează c) vârsta copilului/elevului; CLI baza materială necesară desfășurării eficiente a activității: d) colaborarea cu familia, vizând receptivitatea, implicarea mobilier, echipamente, aparatură specifică.activă în procesul terapeutic, posibilitatea de răspuns la Art. 18. — Baza materială recomandată a cabinetelorprogramarea propusă etc. logopedice cuprinde următoarele: Art. 11. — (1) Activitatea profesorilor logopezi din CLI se a) material didactic: audiovideo, oglindă logopedică, copiator,desfășoară în conformitate cu atribuțiile și responsabilitățile calculator, truse logopedice, atlase logopedice, jocuri pentruprevăzute în fișa postului, precum și cu normele deontologice dezvoltarea limbajului, casete, dischete etc.;ale profesiei. b) materiale psihopedagogice speciale: teste pentru (2) Activitatea este eșalonată în etape și vizează următoarele examinarea limbajului, probe pentru cunoașterea vârsteiobiective specifice: psihologice; a) identificarea, depistarea și înregistrarea copiilor sesizați c) teste de evaluare a proceselor psihice;din zona de intervenție logopedică, examinarea de către fiecare d) probe de evaluare a nivelului de cunoștințe.profesor logoped, la începutul fiecărui an școlar, a tuturor copiilorpreșcolari din grupele mari din grădinițe, a elevilor din clasa CAPITOLUL IIIpregătitoare și a celor din clasa I din toate unitățile care aparțin Evaluarea personaluluicircumscripției logopedice; b) înregistrarea copiilor cu tulburări de limbaj în fișele de Art. 19. — Evaluarea anuală a coordonatorului CLI se facedepistare avizate de către directorul unității în care s-a făcut de către consiliul de administrație al CJRAE/CMBRAE, în bazadepistarea; unei fișe de post și a unei fișe de evaluare specifice propuse de c) convocarea copiilor cu tulburări de limbaj la CLI, pe bază către directorul CJRAE/CMBRAE și avizate de către consiliul dede invitații scrise adresate părinților; administrație. d) examinarea logopedică complexă și psihopedagogică a Art. 20. — Domeniile de competență ale personalului didacticcopiilor consiliați/sprijiniți, în colaborare cu familia, cu cadrele din CLI vor fi stipulate în fișele postului, însoțite de fișele dedidactice și cu consilierul școlar, acolo unde este cazul, în scopul evaluare. Fișele de post și, respectiv, fișele de evaluare seidentificării tuturor factorilor care au influențat evoluția limbajului elaborează și se avizează anual de către directorulși a comunicării copilului; CJRAE/CMBRAE, cu aprobarea consiliului de administrație, la e) formularea diagnosticului și prognosticului pentru fiecare propunerea coordonatorului CLI, în funcție de aceste documentecopil/elev evaluat; realizându-se evaluarea anuală a profesorilor logopezi. f) proiectarea activității de terapie a tulburărilor de limbaj și decomunicare identificate; CAPITOLUL IV g) intervenția terapeutic-recuperatorie în concordanță cu Dispoziții finalediagnosticul logopedic al copiilor/elevilor examinați; h) evaluarea periodică a progreselor realizate de elevi și Art. 21. — Rețeaua care cuprinde CLI este propusă dereproiectarea activității de intervenție. CJRAE/CMBRAE și este avizată pentru conformitate de către Art. 12. — Evidența copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj se inspectoratele școlare județene/al municipiului București.realizează prin următoarele documente: Art. 22. — CLI sunt numerotate la nivelul a) fișe de depistare; județelor/municipiului București. b) registre de evidență a copiilor cu tulburări de limbaj care Art. 23. — În vederea integrării și reabilitării copiilor/elevilorsunt consiliați/sprijiniți în CLI, realizate pe an școlar; cu cerințe educative speciale în/prin comunitate, inspectoratele c) registre de evidență a prezenței copiilor la ședințele de școlare vor aviza un număr suficient de posturi de profesorcorectare programate; logoped, corelat cu populația școlară. d) fișa logopedică — instrument de consemnare a datelor Art. 24. — Personalul didactic din CLI beneficiază de toateanamnezice, a demersului terapeutic și a dinamicii corectării; drepturile prevăzute în Legea nr. 1/2011.
 12. 12. 12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 759/27.X.2011 ANEXA Nr. 3 la regulament REGULAMENT-CADRU privind organizarea și funcționarea centrelor școlare pentru educație incluzivă CAPITOLUL I învățământului preuniversitar, cu universitățile, cu direcțiile Dispoziții generale județene de asistență socială și protecția copilului, cu autoritățile locale, cu operatorii economici, cu organizații Art. 1. — (1) Centrul școlar pentru educație incluzivă neguvernamentale, cu reprezentanți ai comunității locale,reprezintă cadrul instituțional de acțiune care asigură accesul la precum și cu persoane fizice din țară și din străinătate care aueducație tuturor copiilor, prin educație formală și servicii preocupări în domeniul educației.educaționale acordate copiilor cu cerințe educaționale speciale, Art. 3. — Centrul școlar pentru educație incluzivă dispune deșcolarizați atât în învățământul special, cât și în învățământul de planuri de învățământ, programe școlare, de manuale șimasă, precum și personalului care este implicat în educația metodologii didactice alternative, adaptate tipului și gradului deacestora. dizabilitate, în baza prevederilor art. 53 din Legea educației (2) Centrul școlar pentru educație incluzivă este o unitate de naționale nr. 1/2011.învățământ cu personalitate juridică, care face parte din rețeauașcolară, fiind organizată de către Ministerul Educației, Cercetării, CAPITOLUL IITineretului și Sportului, având ca scop și finalitate recuperarea, Scopul, obiectivele, responsabilitățile și atribuțiilecompensarea, reabilitarea și integrarea școlară și socială a centrului școlar pentru educație incluzivădiferitelor categorii de copii/elevi/tineri cu deficiențe. (3) Activitățile specifice procesului de învățământ din centrul Art. 4. — Scopul centrului școlar pentru educație incluzivășcolar pentru educație incluzivă se află sub îndrumarea și este reprezentat de instruirea, educarea, recuperarea șicoordonarea inspectoratului școlar județean/al municipiului integrarea socială a copiilor, elevilor și tinerilor cu CES.București, iar documentele emise vor fi echivalente celor emise Art. 5. — Centrul școlar pentru educație incluzivă desfășoarăde orice unitate de învățământ preuniversitar din țară. activități de predare-învățare-evaluare, normate în baza (4) În sensul prezentului regulament-cadru, termenii și legislației în vigoare, și dezvoltă servicii educaționale însintagmele specifice învățământului special și special integrat domeniul educației incluzive, de tipul: formare, informare,se definesc după cum urmează: documentare, consiliere, proiecte și programe etc. a) deficiență — absența, pierderea sau alterarea unei Art. 6. — Obiectivele centrului școlar pentru educațiestructuri ori a unei funcții anatomice, fiziologice sau psihice a incluzivă sunt următoarele:individului, rezultând în urma unei maladii, unui accident ori a a) intervenția directă, prin oferirea de serviciiunei perturbări, care îi împiedică participarea normală la psihopedagogice, psihologice și de consiliere în domeniulactivitate în societate; educației incluzive beneficiarilor direcți: copii/elevi/tineri cu CES, b) incapacitate — limitări funcționale cauzate de părinți, cadre didactice din școlile de masă, membri aidisfuncționalități, deficiențe fizice, intelectuale sau senzoriale, comunității locale;de condiții de sănătate ori de mediu și care reduc posibilitatea b) informarea, formarea continuă/perfecționarea șiindividului de a realiza o activitate motrică sau cognitivă ori un consilierea personalului didactic în domeniul educației incluzive;comportament; c) oferirea de suport metodico-științific în domeniul educației c) dizabilitate — rezultatul sau efectul unor relații complexe incluzive pentru cadrele didactice din școlile de masă;dintre starea de sănătate a individului, factorii personali și factorii d) oferirea de servicii de învățare, de pregătire pentru viațaexterni care reprezintă circumstanțele de viață ale acestui de adult.individ; Art. 7. — (1) Centrul școlar pentru educație incluzivă are d) educație specială — ansamblul proceselor de punere în următoarele atribuții:aplicare a programelor, activităților de învățare și asistență a) realizează depistarea precoce și asigură intervențiacomplexă de recuperare-compensare psihoterapeutică, timpurie în cazul copiilor cu CES;medicală, socială și culturală, adaptate persoanelor care nu b) școlarizează copii/elevi/tineri cu diverse grade și tipuri dereușesc independent să atingă, temporar sau pe toată durata deficiență;școlarizării, un nivel de dezvoltare corespunzător vârstei, pentru c) realizează terapii specifice pentru copiii cu CES dinformarea competențelor de bază în vederea pregătirii pentru învățământul special și din învățământul de masă;viața de adult; d) evaluează și urmărește evoluția școlară a copiilor cu CES e) integrare școlară — procesul de adaptare a persoanei cu prin intermediul comisiei interne de expertiză complexă;cerințe educaționale speciale la normele și cerințele școlii pe e) întocmește dosarul copiilor/elevilor/tinerilor cu CES și îlcare o urmează, de stabilire a unor relații afective pozitive cu trimite către comisia de evaluare și orientare școlară șimembrii grupului școlar (clasa) și de desfășurare cu succes a profesională din cadrul centrului județean de resurse și asistențăactivităților școlare; educațională (CJRAE)/Centrului Municipiului București de f) incluziune școlară — procesul permanent de îmbunătățire Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE);a serviciilor oferite de unitățile de învățământ pentru a cuprinde f) face propuneri de reorientare dinspre școala specială spreîn procesul de educație toți membrii comunității, indiferent de școala de masă și invers, prin intermediul comisiei interne decaracteristicile, dezavantajele sau dificultățile acestora; expertiză complexă, în baza prevederilor art. 54 alin. (1) din g) cerințe educaționale speciale (CES) — necesități Legea nr. 1/2011;educaționale suplimentare, complementare, care solicită o g) realizează și aplică planuri de servicii individualizateșcolarizare adaptată particularităților individuale și celor pentru fiecare copil/elev evaluat;caracteristice unei anumite deficiențe sau tulburări/dificultăți de h) realizează adaptări curriculare și asigură asistența psiho-învățare, precum și o asistență complexă. educațională a copiilor/elevilor cu CES integrați, prin profesori Art. 2. — Centrul școlar pentru educație incluzivă itineranți și de sprijin;colaborează cu unități de învățământ, cu unități conexe ale i) propune servicii de sprijin și/sau terapii specifice, după caz;

×