01. introduccion

328
-1

Published on

Presentación da primeira sesión do cursiño "Formación básica nas TIC. Edición Abalar". TIC, Proxecto Abalar, infraestructura da Aula Abalar, Protocolos.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
328
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

01. introduccion

 1. 1. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar 01. Introducción
 2. 2. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar ¿Qué son as TIC?TIC: Tecnoloxías de Información e a comunicaciónRAE: (De la onomat. tic). 1. m. Movimiento convulsivo, que se repite con frecuencia, producido por la contracción involuntaria de uno o varios músculos.Wikipedia: Técnicas usadas para conseguir, recibir, adquirir, procesar, guardar y diseminarinformación numérica, textual, pictórica, audible, visible (multimedia) a través de accesorios odispositivos basados en combinación de la microelectrónica, la computación y lastelecomunicaciones.Para entendernos: Todos aqueles medios e sistemas destinados a crear, gardar, usar,modif car e transmitir contidos multimedia. i AS TIC NO ENSINO 2
 3. 3. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar ¿Por qué ensinar as TIC?Porque veñen no currículo Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria naComunidade Autónoma de Galicia. Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da Educación SecundariaObligatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.Obxectivos da educación secundaria obligatoria…e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes da información para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos.Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.Tratamento da información e competencia dixitalEsta competencia consiste en dispoñer de habilida- des para buscar, obter, procesar e comunicar información, e para transformala encoñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes unhavez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como elemento esencial para informarse,aprender e comunicarse.…En síntese, o tratamento da información e a competencia dixital implican ser unha persoa autónoma, eficaz, responsable, crítica ereflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén ter unhaactitude crítica e reflexiva na valoración da información dispoñible, contrastándoa cando for necesario, e respectar as normas deconduta acordadas socialmente para regular o uso da información e as súas fontes nos distintos soportes. AS TIC NO ENSINO 3
 4. 4. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar ¿Por qué están ou deben estar as TIC no currículo?Alfabetización según as demandas da sociedade Ler e escribir Operacións matemáticas básicas Cultura xeral Manexo de aparatos (máquina de escribir, calculadora) Uso de ordenadores, Internet, telefonía móbilFins da educación1. Preparar ó alumnado para cursar estudios posteriores2. Preparar ó alumnado para a súa inserción profesional3. Preparar ó alumnado para a vida como cidadánInformación, ocio, traballo, ... en InternetE-commerceComunicaciónsAdministración electrónica:Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicoshttp://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-12352Portal de la administración electrónica: http://administracionelectronica.gob.es/Sanidade: http://www.sergas.es AS TIC NO ENSINO 4
 5. 5. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar ¿Por qué usar as TIC no ensino?Porque cando as dominamos, aforramos tempo (fotocopiar, recortar, pegar, ajustar, fotocopiar otra vez...)Porque aforramos papel (gardamos a información en formato electrónico e non en papel)Porque aforramos espazo (colle todo nun pendrive ou nun disco duro)Porque encontramos antes as cousas (se temos o disco duro ben estruturado, podemos encontrar as cousas enseguida)Porque temos acceso a moitísimos recursos (millóns de páxinas con recursos educativos na Internet, material de editoriais, de compañeiros...)Porque podemos facer máis amenos e atractivos os recursos (canón de vídeo, EDI, f lmes, animacións, recursos interactivos, …) iPorque a comuniación entre colegas é moitísimo máis f uida, rápida, productiva e ef ciente l i (páxinas web, blogs, correo electrónico, foros, ...) AS TIC NO ENSINO 5
 6. 6. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar As TIC no son algo “de agora”● Máquina de escribir● Calculadora● Multicopista● Radio cassette (auriculares, micrófonos: Laboratorios de idiomas)● TV – Vídeo● Teléfono● Primeros ordenadores (aulas de informática ou sala de profesores) AS TIC NO ENSINO 6
 7. 7. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar As TIC no ensino, hoxe● Ordenador (secretaría, aulas ordinarias, aulas informática, laboratorios, biblioteca,sala de profesores, etc...)● Ordenador portátil● Fotocopiadora● Pendrive● Radio CD● TV – VHS, DVD, BluRay● Home Cinema● Impresora● Escáner● EDI● tableta dixital● canón de vídeo● Teléfono, teléfono móbil, fax● Internet (recursos)● e-commerce● correo electrónico● administración electrónica AS TIC NO ENSINO 7
 8. 8. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar Proxecto Abalar¿Qué é o Proxecto Abalar?O Proxecto ABALAR, é un compromiso da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria coa cidadanía galega,no ámbito da integración das TIC na práctica educativa, cuxo obxectivo principal é o de transformar os centroseducativos tradicionais en centros educativos dixitais para: Acadar a plena alfabetización das TIC entre os profesores e alumnos galegos. Modernizar o sistema educativo galego. Mellorar a calidade da ensinanza en Galicia. Reducir o fracaso escolar.O Proxecto ABALAR garante a dotación e o mantemento da infraestrutura TIC en todos os centros educativos coaentrega de ultraportátiles aos alumnos/as e a dotación de aulas dixitais por medio do portátil para o profesor/a, oencerado dixital interactivo e o proxector, os armarios de carga dos ultraportátiles e as redes Wifi, fomenta a culturadixital por medio da formación aos docentes e as familias, dota ao profesorado e o resto da comunidade educativade contidos e recursos educativos dixitais e establece novas canles de comunicación entre a comunidade educativae presenza na Web por medio do espazo ABALAR.Información sobre o proxecto: http://www.edu.xunta.es/web/abalarEspazo Abalar: http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/Guías sobre o espazo Abalar para as familias: http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/GuiaFamilias-espazoABALAR_galego.pdf para os docentes: http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/GuiaProfesores-espazoABALAR_galego.pdfPara entrar no proxecto (centro): http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/gl/node/112 AS TIC NO ENSINO 8
 9. 9. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar Protocolo Abalar: alumnado e paisA Consellería de Educación dotará ós centros de Un ordenador portátil para o docente por aula Un ordenador ultraportátil (netbook) por alumno ou alumna Un encerado dixital interactivo (EDI) por aula Un canón de vídeo de distancia ultra-curta por aula Un armario de carga por aula Un punto de acceso wi-fi por aula Un servidor de contidos por centro O cableado necesarioTodos os aparatos teñen garantía do fabricante por malfuncionamento ou avaría, pero noncontra desperfectosOs aparatos, en principio, non están asegurados: ¡ o seguro do centro non cubre !A Consellería da soporte técnico a través do asesor SIEGA, pero non asume costes dereparación nin sustitución¿Qué pasa si un alumno ou alumna o estropean? ¡¡¡ Pagan os pais !!! AS TIC NO ENSINO 9
 10. 10. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar Protocolo Abalar: alumnado e paisCOMPROMISO DE USO DO MATERIAL ABALAR Os alumnos e alumnas asumirán a responsabilidade de usar respectuosamente ecoidar o material Abalar Os pais e nais, asumirán a responsabilidade económica ante un eventual desperfecto Para isto, ambos asinarán un documento de compromiso de uso e coidado Documento incluído na RRI e aprobado polo Claustro e o Consello Escolar Se comprometen a respectar o material, a responder económicamente ante e o desperfecto, e ademáis se dan por enterados das sancións asociadas ós comportamentos non axeitados AS TIC NO ENSINO 10
 11. 11. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar Protocolo Abalar: alumnado e pais COMPROMISO DE USO E COIDADO DO MATERIAL ABALAR .................................................................................................., alumno/a de ..................., e .............................................................................................., nai, pai ou titor, comprométense a cumprir as obrigas referentes ó uso e coidado do denominado material Abalar, composto por carro de carga, miniportátil ou netbook, pizarra dixital interactiva (PDI) e canón de vídeo, e a asumir as sancións que se puidesen derivar do seu uso indebido. Ditas normas están especif cadas no protocolo de uso, e a sinatura deste documento implica i a súa aceptación. Neste acto se lle entregará ó alumno ou alumna unha copia do protocolo de uso e coidado do material Abalar, e ademáis f gurará unha copia do mesmo na súa clase i en lugar ben visible. Sancións As sancións serán aplicadas ademáis das correspondentes por sanción leve (L), grave (G) ou moi grave (MG), recollidas no regulamento de réxime interior do centro. AS TIC NO ENSINO 11
 12. 12. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar Protocolo Abalar: alumnado e pais AS TIC NO ENSINO 12
 13. 13. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar Protocolo Abalar: alumnado e paisA infraestructura da pe a unha serie de novos comportamentos non lícitos (estropear omaterial adrede, tentar modificalo, tentar estropear o dun compañeiro ou compañeira, suplantación deidentidade, etc...)Débense prever estes comportamentos e establecer un reglamento de sancións asociadas.Deben estar recollidas no RRI e tanto o alumnado como os pais e nais deben sercorrectamete informados. Documento de compromiso Poster na aulaAs sancións deberán graduarse con respecto á gravidade dos feitos 1 día sen usar Abalar, 1 semana sen usar Abalar, servicios á comunidade, etc, ata aexpulsión total do proxectoAs sancións se clasificarán en Leve, Grave ou Moi Grave, e serán complementarias ásestablecidas no RRI para este tipo de faltas AS TIC NO ENSINO 13
 14. 14. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar Conducta Protocolo Abalar: alumnado e pais Grav SanciónTentar instalar ou desinstalar programas L 1 día sen usar o netbookUtilizar un netbook alleo G 1 semana sen usar o netbookColler e / ou agachar un netbook G 1 semana sen usar o netbookSacar un netbook da clase sen autorización G 1 semana sen usar o netbookLevar un netbook para a casa MG 1 mes sen usar o netbook. Se reincide, se estudará a súa expulsión do proxecto AbalarExtraviar un netbook MG Pagar un novo e 1 mes sen uso do netbookRoubar ou vender un netbook MG Pagar un novo e expulsión do Proxecto AbalarSuplantar a identidade doutra persoa (na Internet, MG 1 mes sen usar o netbook. Se reincide, expulsión do proxecto Abalarcorreo electrónico, etc)Danar voluntariamente equipos, materiais ou datos G 1 semana sen usar o netbookNon coidar adecuadamente o material Abalar L 1 día sen usar o netbook + 1 día de servicios á comunidade (a especif car polo titor) iUtilizar o material Abalar con linguaxe malsoante, G 1 semana sen usar o netbook + 1 semana de servicios á comunidade (a especif car polo titor) isexista, racista, etcTransmitir, visualizar ou utilizar imaxes obscenas ou G 1 semana sen usar o netbook + 1 semana de servicios á comunidade (a especif car polo titor) imaterial ilegalRevelar información de carácter persoal, xa sexa dun MG 1 mes sen usar o netbook. Se reincide, expulsión do proxecto Abalarmesmo ou dalgún compañeiro ou compañeiraFalsif car calquera tipo de material of cial i i MG 1 mes sen usar o netbook. Se reincide, expulsión do proxecto AbalarDegradar ou interferir no sistema L 1 día sen usar o netbookUtilizar o sistema con propósitos ilegales ou ilícitos MG AS TIC NO ENSINO 1 mes sen usar o netbook. Se reincide, expulsión do proxecto Abalar 14
 15. 15. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar Infraestructura AbalarO acceso á Internet faise lento ó ir todos á vezInteresante traballar todos xuntos, cada un co seu ordenadorEn rede local, os ordenadores traballan moi rápidoA velocidade en rede local, non depende da xeografía: velocidade para todos igualSistema baseado en ter todos os recursos en localEficiencia baseada na catalogación e etiquetación dos recursos AS TIC NO ENSINO 15
 16. 16. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar Infraestructura Abalar Proxector Punto acceso Wi-Fi Xunta Internet Caixa de conexións VGACarro de carga EDI USB Portátil profesor Wi-Fi Netbook Netbook Netbook Netbook Netbook Netbook Netbook Netbook AS TIC NO ENSINO 16
 17. 17. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar Protocolo de uso do material AbalarMaterial moi delicadoMaterial moi caroCada alumno, alumna responsable, cada pai, nai, pagadorMoitas posibles fontes de problemasAdiantarse e ter previstas as eventualidades Como se collen os netbook Como se gardan Como se acenden / apagan Como se usa o canon, a EDI, o carro ¿Qué pasa se …. ?Todo recollido nun documento Coñecido por pais, nais e alumnado Aprovado por claustro e recollido no RRI AS TIC NO ENSINO 17
 18. 18. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar Webs dinámicasMoitos centros con páxina webDeseños moi diferentesServidores con diferente fiabilidadeSen control sobre o contidoSaber informática para publicarWebs dinámicas Fácil de usar Control central Servidores operativos Non imaxe corporativa, pero imaxe dentro dun rango Formación corporativa Soporte técnico AS TIC NO ENSINO 18
 19. 19. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar Webs dinámicas¿Para qué sirve apáxina webdo centro? AS TIC NO ENSINO 19
 20. 20. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar Webs dinámicas¿Para qué sirve apáxina webdo centro? AS TIC NO ENSINO 20
 21. 21. FORMACIÓN BÁSICA NAS TIC. Edición Abalar Emilio Villanueva López emiliovl@edu.xunta.es AS TIC NO ENSINO 21

×