Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment           pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać t...
WSTìP          Sûyszysz mnie?         MówiÅ do ciebie!  Przy olbrzymim biurku nad segregatorem czy atla...
Po prostu nie sûyszaû! Ty nie moÒesz sobie pozwoliå nato, by nie sûyszeå, co on do ciebie mówi. A spróbuj siÅ, drogasiostr...
wstaå i wyjÀå, jeÀli nie w ,,realu”, to przynajmniej w wyob-raÎni. Gdy po raz trzeci zadajÅ pytanie, na które nie ma od-po...
do tego miaûy królowe, naûoÒnice, wariatki, artystki, pisarkii poetki.  JÅzykoznawcy nie mogâ wprowadziå do sûownika poj...
gûupców i z tÅpotâ mâdrych partnerów, którzy chcâ dob-rze, ale nie rozumiejâ mnie. A ja nie rozumiem ich. Sâto czasami lud...
i w tej godzinie. Potem sprawa przysycha i dla niego jestzamkniÅta. Dla mnie, a sâdzÅ, Òe i dla was, drogie siostry, topoc...
na róÒne sposoby. Czasem takÒe bije, zawsze jednak, gdyodtrâca ÒonÅ, ûamie jej charakter. KaÒdy z tych mÅÒczyznwychowuje, ...
satelickim obieganiu mÅskiego sûoºca. MÅÒczyzna nie przej-muje siÅ wcale tym, czy kobieta go rozumie, czy nie, jestprzyzwy...
I nagle pojawia siÅ bunt. Samobójstwo? Przez faceta?Nigdy.  PoradzÅ sobie. Piórkuj siÅ! Jestem silna.  Czy Virginia Wool...
momentach moÒliwe, dlaczego jednak dopiero w sytuacjiekstremalnej? Czy wpûywa na to poczucie straty? Ewentual-na Àmierå, s...
Czasem wydajÅ na to drobne, czasem grubâ forsÅ.  Caûe szczÅÀcie, Òe mam dobry sen, to dar i talent. Potra-fiÅ, jak Scarl...
mÅÒczyzny jest bardzo zûoÒona. Kanalia, krwawy morderca,Kuba Rozpruwacz to szczególne przypadki, nie znajdziemyjednak wiel...
tej trudnej, wyczerpujâcej pracy. Zawsze moÒna chwyciåza nóÒ albo siekierÅ, co tam kto ma pod rÅkâ, i przekonaådo swych ,,...
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment           pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać t...
Gdyby zamilkły kobiety - Krystyna Kofta - ebook
Gdyby zamilkły kobiety - Krystyna Kofta - ebook
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gdyby zamilkły kobiety - Krystyna Kofta - ebook

763 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
763
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gdyby zamilkły kobiety - Krystyna Kofta - ebook

 1. 1. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym e-booksweb.pl - Audiobooki, ksiązki audio,e-booki .
 2. 2. WSTìP Sûyszysz mnie? MówiÅ do ciebie! Przy olbrzymim biurku nad segregatorem czy atlasem sie-dzi facet w okularach. W obu dûoniach trzyma jakieÀ papie-rzyska formatu A4. Z boku biurka stoi zrezygnowana kobie-ta, rÅce opuszczone wzdûuÒ ciaûa, nos na kwintÅ, ustaw ciup. Facet, nie odrywajâc wzroku od papierów, mówi:,,Co z tego, Òe wciâÒ jestem zajÅty? Dlaczego nie powiedzia-ûaÀ mi, Òe mamy czworo dzieci?” To tylko nieco przesadzona wersja sceny z teatru maû-Òeºskiego, takÒe tego, o którym pisaûam w powieÀciach i fe-lietonach, oraz mojego prywatnego, autorskiego teatrzykudomowego. Mówimy, ale nie jesteÀmy sûuchane. Czasami mówiÅ zbytwiele, przyzwyczaiûam siÅ do tego, Òe gadanie jest p o w t a -r z a n i e m; Òeby kobieta we wûasnym domu zostaûa usûysza-na przez mÅÒczyznÅ, który jest jej mÅÒem, czÅsto musi swojâkwestiÅ powtórzyå nie dwa, ale trzy razy, za kaÒdym razemo ton wyÒej, decybel gûoÀniej. Jest w tym zawarta podrzÅd-noÀå, gorszoÀå, lekcewaÒenie. Taki sposób reagowania po-woduje, Òe czujemy siÅ ofiarami, mimo Òe mÅÒczyzna niewykazuje zûej woli: ,,po prostu nie sûyszaûem”. 5
 3. 3. Po prostu nie sûyszaû! Ty nie moÒesz sobie pozwoliå nato, by nie sûyszeå, co on do ciebie mówi. A spróbuj siÅ, drogasiostro, przebiå, kiedy rozmawia ojciec z synem albo twójmâÒ z teÀciem, albo z kolegâ, z kuzynem, a nawet z innâkobietâ. Nie sûucha twoich pytaº, jesteÀ wykluczona z roz-mowy. GdybyÀ ty zrobiûa coÀ podobnego, rozpÅtaûaby siÅburza. On nie pozwala siÅ lekcewaÒyå. Twoje przyjacióûkisûuchajâ go uwaÒnie; gdy zaczyna mówiå, milknâ. Wieki pracowaûy na twojâ podrzÅdnoÀå, wyssaûaÀ jâz mlekiem matki, babki, prababki. Wieki pracowaûy na jego nadrzÅdnoÀå. Wyssaû jâ z ,,mle-kiem ojca”, odziedziczyû pogardliwy stosunek do kobieti musi ciÅÒko pracowaå, by siÅ pozbyå lekcewaÒenia. A my musimy w równym stopniu mozoliå siÅ, by nie daåsobâ pomiataå. Czytajâc obrzydliwe wypowiedzi mizoginów na tematnaszej pûci, pozbawione sensu, gûupie definicje, paskudnegeneralizacje, opisy naszych intymnych miejsc jako wrótpiekieû, gdzie gnieÒdÒâ siÅ wszelakie nieczystoÀci, doszûamdo wniosku, Òe my, kobiety, byûyÀmy bez szans w tej walce,a jednak krok po kroku doszûyÀmy do tego, co mamy.Przyszûo opamiÅtanie, dotarûo do mnie, Òe przecieÒ piszÅ dlawas, drogie siostry, oczywiÀcie nie tylko, ale gûównie dla ko-biet, a wy umiecie pisaå, czytaå i moÒecie sobie kupiå ksiâÒ-kÅ za wûasne, zarobione przez siebie pieniâdze. Na przekórmizoginii panujâcej przez wieki i cywilizacje moÒemy poka-zaå charakterystyczny nieprzyzwoity gest, jeÀli nie publicz-nie, oficjalnie, to z pewnoÀciâ moÒemy zgiâå rÅkÅ w ûokciu,gdy jesteÀmy same w domu i nikt nas nie widzi albo, w osta-tecznoÀci, te wyjâtkowo zastrachane mogâ zrobiå to choåbyw myÀli. Gdy gnÅbiâ nas i drÅczâ nierozumiejâcy nic mÅÒo-wie, kiedy czujemy siÅ samotne, zalÅknione, zawsze moÒemy6
 4. 4. wstaå i wyjÀå, jeÀli nie w ,,realu”, to przynajmniej w wyob-raÎni. Gdy po raz trzeci zadajÅ pytanie, na które nie ma od-powiedzi, wychodzÅ, wyjeÒdÒam albo izolujÅ siÅ na tyle,na ile mogÅ, a w miarÅ zyskiwania ÀwiadomoÀci mogÅ corazwiÅcej. enli s einle bai d y m ÀetseJ TrochÅ to trwaûo, zanim uÀwiadomiûam sobie, Òe jes-teÀmy diabelnie silne. TrochÅ to trwaûo, zanim zdobyûyÀmyto, co mamy. MinÅûo przeszûo póû wieku od ukazania siÅ Drugiej pûci.Simone de Beauvoir koºczy jâ poboÒnym Òyczeniem, byczûowiek zmieniû ,,zastany Àwiat w królestwo wolnoÀci”,w którym mÅÒczyÎni i kobiety ,,przejdâ do porzâdku nadswoim naturalnym zróÒnicowaniem” i utwierdzâ swojebraterstwo. Chciaûoby siÅ do braterstwa dorzuciå ,,siost-rzaºstwo”. Od czasów Simone de Beauvoir technika bardzo siÅzmieniûa, zamiast ciÅÒkiego remingtona uÒywam komputera,mâdrego urzâdzenia, które samo podkreÀla bûÅdy. Wedûugtego ostatniego krzyku cywilizacji, ,,braterstwo” jest sûowempoprawnym, istniejâcym w jÅzyku, ale ,,siostrzeºstwa” czy,,siostrzaºstwa” nie ma. Jest przymiotnik ,,braterski” i rze-czownik ,,braterstwo”, jest przymiotnik ,,siostrzany”, leczodpowiedni rzeczownik nie istnieje. Nie ma go takÒe w Sûowniku wspóûczesnego jÅzyka pol-skiego. Dlatego komputer podkreÀla je czerwonâ falistâ liniâjako bûâd. Czy nie jest to efekt mizoginii, zadawnionego, gûÅ-bokiego przekonania o ,,gatunkowej” gorszoÀci kobiety?Efekt tego, Òe przez caûe wieki nie dane nam byûo powie-dzieå, co myÀlimy. Zdarzaûo siÅ to bardzo rzadko, a prawo 7
 5. 5. do tego miaûy królowe, naûoÒnice, wariatki, artystki, pisarkii poetki. JÅzykoznawcy nie mogâ wprowadziå do sûownika pojÅ-cia, jakie nie funkcjonuje jeszcze w jÅzyku. Wszyscy przy-jmujâ jako coÀ naturalnego mÅskie braterstwo broni, brater-stwo krwi, braterstwo uczuå, ale siostrzaºstwa nie ma. MÅÒczyzna z mÅÒczyznâ moÒe siÅ zbrataå. Co moÒe zro-biå kobieta z kobietâ? MoÒe przynajmniej jâ zrozumieå.Spotykam coraz czÅÀciej rozumiejâce siÅ wzajemnie kobiety.A co robi mÅÒczyzna z kobietâ, gdy nie ma na myÀli seksu?MoÒe z niâ pracowaå, jeÒeli jest jego podwûadnâ, ale niechciaûby zatrudniå siÅ w firmie kierowanej przez szefowâ.Kobiety takÒe wolaûy kiedyÀ prezesa niÒ prezeskÅ. Podobnoprezes lepiej je rozumiaû. Czy ja mogÅ zbrataå siÅ z facetem? Tak, wtedy przyjmujÅrolÅ kumpla, czasami mÅÒczyÎni majâ kumpelki, z którymimogâ konie kraÀå. Nie nadajÅ siÅ na kumpelkÅ. Nigdy teÒ nieudawaûam przyjaÎni. Wydawaûo mi siÅ, Òe takie osoby tracâcoÀ ze swej ÒeºskoÀci, przejmujâ natomiast trochÅ mÅskoÀci,naginajâ siÅ do mÅskich wyobraÒeº i potrzeb. Znam wielesatelitek mÅskich, które obiegajâ mÅÒczyzn, Àwiecâ odbitymblaskiem ich ûysiny albo szkieû okularów i niezmordowa-nie twierdzâ, Òe nigdy nie spotkaûy siÅ z dyskryminacjâ zewzglÅdu na pûeå, wiek, Òe im wszystko szûo jak z pûatka;Òycie rodzinne, kariera, nikt ich nigdy nie molestowaû seksu-alnie ani w Òaden inny sposób. Wagina nigdy ich nie uwie-raûa, a gdy siÅ postarzaûy, nie doÀwiadczyûy upokorzenia,jakim bywa wymiana starszej Òony na mûodszâ. SzczÅÀliwe byty, choå nierealne. Ja sama jestem nieÎleuodporniona, a jednak co jakiÀ czas, nie tak rzadko, jak bymchciaûa, doznajÅ rozmaitych upokorzeº, z którymi walczÅ.Potykam siÅ na udeptanej ziemi z mÅskim szowinizmem8
 6. 6. gûupców i z tÅpotâ mâdrych partnerów, którzy chcâ dob-rze, ale nie rozumiejâ mnie. A ja nie rozumiem ich. Sâto czasami ludzie najbliÒsi, oddani, sprawdzeni, a jednakpûaszczyzna porozumienia w mgnieniu oka zamienia siÅw pûaszczyznÅ nieporozumienia. MówiÅ sobie wtedy: nie ustÅpuj! Walcz! Tûumacz aÒ doskutku, jesteÀ silna! JesteÀ silna! JeÀli bÅdzie trzeba, bÅdÅsiÅ kûóciå, bÅdÅ siÅ zûoÀciå. WykrzyczÅ swojâ wÀciekûoÀå.Nie chcÅ zwalaå winy na niego, pragnÅ go zrozumieå, ale niemogÅ. Bywa teÒ i tak, Òe widzÅ swój zûy humor, wyczerpaniei wypalenie. PrzechodzÅ kryzys, nie chce mi siÅ wciâÒ roz-myÀlaå o tym, co takiego Île zrobiûam, Òe klimat siÅ popsuû,bo wiem, Òe chyba Òaden mÅÒczyzna nie myÀli w taki sposóbo naprawieniu zwiâzku. Dla nich jest tylko teraÎniejszoÀå,jest to, co jest, a co byûo, to minÅûo i siÅ nie liczy, taka jestich bûogosûawiona niepamiÅå. Nie opûaca im siÅ pamiÅtaå tego, co koroduje zwiâzek.òatwo zapominajâ, bo majâ gûowy zajÅte czym innym, ener-giÅ intelektualnâ lokujâ na innym koncie niÒ my. a cinœ oûz anoi mo rks opei N To w pewnym stopniu wyjaÀnia, dlaczego kobieta-Òonatak czÅsto nie moÒe porozumieå siÅ z mÅÒczyznâ-mÅÒem.Dlaczego nawet w wieloletnim zwiâzku, takim jak mój,uchodzâcym za udany, i jednak, per saldo, naprawdÅ uda-nym, nie moÒemy siÅ dogadaå. Musiaûam sobie dûugo wbijaådo gûowy, Òe to, co czujÅ w tych dla mnie newralgicznychpunktach, nic a nic go nie obchodzi. NiewaÒne, czy to jarobiÅ awanturÅ jemu, czy on mnie. On jest wÀciekûy tylkow momencie dziania siÅ: czy to realnego rzucania talerzami,czy metaforycznego rzucania miÅsem, tylko w tej chwili 9
 7. 7. i w tej godzinie. Potem sprawa przysycha i dla niego jestzamkniÅta. Dla mnie, a sâdzÅ, Òe i dla was, drogie siostry, topoczâtek gûupiej, dûugotrwaûej niekiedy udrÅki. U nas rzucania talerzami siÅ nie praktykowaûo, bo musie-liÀmy siÅ dûugo dorabiaå, jak to studenckie maûÒeºstwa. By-wa, Òe trzaskamy drzwiami, a kiedyÀ, w górach, zdarzyûo misiÅ walnâå plecakiem o ziemiÅ, aÒ zadudniûa. Samo stwier-dzenie, Òe dwunasta w poûudnie w czterdziestostopniowymupale to nie jest pora na rozpoczynanie wielokilometrowej,wyczerpujâcej wycieczki, nie skutkowaûo. SzliÀmy pieszo odschroniska do schroniska. MâÒ i syn dogadali siÅ w tej spra-wie, mój gûos zostaû pominiÅty. Po prostu n i e s û y s z e l i,co mówiÅ. Dostrzegli dopiero mój desperacki bunt na Àrod-ku drogi. W tym momencie nastâpiûa wymiana zdaº, na-stâpiûo moje wyûadowanie, potem wyûadowanie mojego ple-caka i przepakowanie do ich plecaków. Od razu poczuûamsiÅ lepiej. Zwykle jednak nie reagujemy ostro, co chyba jest bûÅ-dem, i pewnie dlatego tak trudno nam zapomnieå. Trzebanauczyå siÅ konstruktywnie zûoÀciå, wyûadowywaå wÀciek-ûoÀå. Szekspirowska Kasia ZûoÀnica zostaûa poskromiona,utemperowana przez miûoÀå. Nie dajmy siÅ oszukaå! Sztukakoºczy siÅ na jej miûosnym zapatrzeniu w swojego pana.Niedoczekanie, my nie zrobimy juÒ kroku do tyûu. MÅÒczyzna ûatwo zapomina o tym, jak ci dokopaû! acw awo hcyW ikleiW okaj Òâ M JeÀli chcesz rozmawiaå na niewygodny temat, a mÅÒczyz-na, który jest ,,dobrym mÅÒem” lub partnerem, nie ma na toochoty, wówczas robi uniki, zmienia temat, tûumaczy siÅzajÅciami. Gdy jest ,,niedobry”, krzyczy, karze ciebie i mnie01
 8. 8. na róÒne sposoby. Czasem takÒe bije, zawsze jednak, gdyodtrâca ÒonÅ, ûamie jej charakter. KaÒdy z tych mÅÒczyznwychowuje, tresuje ÒonÅ. MÅÒczyzna w ukûadzie maûÒeºskimjest Wielkim Wychowawcâ. MâÒ prowadzi grÅ, która zapew-nia mu ,,ÀwiÅty spokój”, w swoim dobrze pojÅtym interesie.Wymaga absolutnego posûuszeºstwa, uwaÒnego sûuchaniatego, co sam mówi, lecz gdy koºczy wygûaszaå swojâ kwestiÅ,natychmiast przestaje sûuchaå. Wiemy dobrze, jak to wyglâda. Zamyka siÅ na odpowiedÎalbo nie daje kobiecie w ogóle dojÀå do sûowa, powtarzaw kóûko te same zdania, nie pozwala sobie przerwaå, nieprzyjmuje teÒ Òadnych argumentów, mówi, co sam ma dopowiedzenia, po czym ukrywa siÅ; zamyka siÅ podwójnie:w sobie i u siebie w pokoju, jeÀli ma swój pokój. Siada przedtelewizorem, kryje siÅ za gazetâ czy wychodzi z domu;wachlarz moÒliwoÀci nie jest duÒy, lecz wystarczajâcy, mÅÒ-czyzna nie musi siliå siÅ na wymyÀlanie sposobów na prze-trwanie trudnych chwil. Dla niego trudna moÒe byå jedynieta chwila, w której kobieta chce rozmowy, prosi o niâ lub jejkategorycznie Òâda. Gdy ten moment mija, mâÒ nie zaprzâtasobie tym juÒ gûowy. Wszyscy wiedzâ, Òe tak jest i tak musibyå. Ïadnych zmian nie trzeba wprowadzaå. Jedynie wyjâtkowo uparte kobiety doprowadzajâ do wy-jaÀnieº. Czasami krÅcâ siÅ caûymi tygodniami wokóû tematu,podgryzajâc z jednej lub drugiej strony, podszczypujâ mÅÒ-czyznÅ, przywoûujâ jego godnoÀå, ûaskoczâ próÒnoÀå, potra-fiâ przez dûugi czas manipulowaå nim, by osiâgnâå to, czegochcâ. To o takiej sytuacji mówi siÅ, Òe mÅÒczyzna jest gûowâ,a kobieta szyjâ, co tâ gûowâ krÅci. Byå moÒe krÅci, ale ilewysiûku trzeba wûoÒyå, by osiâgnâå sukces, czasami w bûahejsprawie. Ile podchodów, zabiegów, przymilania albo ûez, ileczasu, który moÒna by spoÒytkowaå znacznie lepiej niÒ na 11
 9. 9. satelickim obieganiu mÅskiego sûoºca. MÅÒczyzna nie przej-muje siÅ wcale tym, czy kobieta go rozumie, czy nie, jestprzyzwyczajony do tego, Òe robi swoje, cokolwiek by to byûo,na co ma ochotÅ lub co musi wykonaå, bo jest to niezbÅdnew jego pracy. å Å i m a p a t Å l k e z rP A dla nas, drogie siostry, obdarowanych darem niegasnâ-cej pamiÅci, to, co byûo, leÒy ukryte w kazamatach naszejpsychiki, czekajâc tylko na moment, w którym dojdzie dosprzeczki, Òeby wyskoczyå, gryÎå i drapaå. To, co byûo zûe,jest dla mnie ûatwo dostÅpne. Tamta historia, kiedy dziecko miaûo urodziny, mieliÀmywyjÀå z domu, wróciå póÎno, i wtedy, gdy ja denerwowaûamsiÅ, co bÅdzie, kiedy te jeszcze dzieciaki zostanâ same, onpowiedziaû... Jak mógû tak powiedzieå! Jak mógû tak mnieupokorzyå. A kiedy umarû mój ojciec, i bardzo pûakaûam...Nie, naprawdÅ nie chcÅ tego pamiÅtaå, byûoby mi ûatwiej,gdyby to zniknÅûo, ale jest. PrzeklÅta i ÀwiÅta pamiÅå, boprzecieÒ pamiÅtanie jest bûogosûawieºstwem. Gdyby nie tarozbuchana pamiÅå, nie byûabym pisarkâ. A jednak z kaÒdâwiÅkszâ kûótniâ, z kaÒdym wybuchem pojawia siÅ tamtowszystko, czego nie mogûam znieÀå, co powodowaûo myÀlio rozwodzie, o samobójstwie. Czy ten sam czûowiek, o któ-rym wiem, Òe rozumie mnie jak nikt inny, z którym wczorajrozmawiaûam dûugo w nocy o tym, co on tworzy i co ja piszÅ,o ludziach, o tym, co nas oboje drÅczy, czy ten sam czûowiekdziÀ moÒe mówiå takie rzeczy, które powodujâ, Òe zaczynamÒaûowaå, Òe ÒyjÅ, Òe nie umarûam, Òe chcÅ popeûniå samobój-stwo? No bo kto ma byå mi najbliÒszy, jak nie on?21
 10. 10. I nagle pojawia siÅ bunt. Samobójstwo? Przez faceta?Nigdy. PoradzÅ sobie. Piórkuj siÅ! Jestem silna. Czy Virginia Woolf albo Sylvia Plath zabiûy siÅ przezmÅÒczyznÅ? Wydaje mi siÅ to niemoÒliwe. Choroba Sylvii,nadwraÒliwoÀå Virginii, splot niesprzyjajâcych okolicznoÀci.Depresja to brzmi tak sucho. Rozpacz, cierpienie, pustka.SamotnoÀå wÀród tylu ludzi. Czy jednak zrobiûy to z powodumÅÒczyzny? Wpûyw nagûego impulsu? A ja? O, nie. Wycho-dzÅ. Trzaskam drzwiami. RobiÅ to, czego nigdy dotâd nierobiûam. To przynosi ulgÅ. WyjeÒdÒam. Nikt nie ma prawamnie upokarzaå. Nie pozwolÅ na to. WÀciekam siÅ z powodutego niezrozumienia, brutalnoÀci sûów. ei son a n u m åa rga Z WÀciekûoÀå ratuje mojâ psychikÅ. Gdyby Virginia i Sylviabywaûy wÀciekûe, Òyûyby dûugo i nieszczÅÀliwie. Umiaûyrozpaczaå, nie umiaûy siÅ wÀciekaå. Nie doÀwiadczyûam ciosów w szczÅkÅ, co spotkaûo deli-katnâ SylviÅ Plath z rÅki mÅÒa-poety, w ogóle nie doznaûamÒadnych ciosów, wiem, Òe gdyby to mnie spotkaûo, musia-ûabym wyjÀå na zawsze, nigdy nie wróciå, albo zabiå. NieÒartujÅ. I tak za wiele rozpaczaûam, zanim nauczyûam siÅ graåna nosie. Miaûam zbyt wyÀrubowane standardy dotyczâcemaûÒeºstwa i nie chciaûam z niczego rezygnowaå. NawetjeÀli wiedziaûam, Òe róÒnimy siÅ od dwóch goûâbków, sâdzi-ûam, Òe chociaÒ zbliÒymy siÅ do ideaûu. To siÅ udaje, w niektóre dni i noce; sâ szczÅÀliwe dnii szczÅÀliwe noce. Sâ teÒ nieszczÅÀliwe, a bardzo bliskie, jakcaûy okres mojej choroby. Porozumienie jest w krytycznych 31
 11. 11. momentach moÒliwe, dlaczego jednak dopiero w sytuacjiekstremalnej? Czy wpûywa na to poczucie straty? Ewentual-na Àmierå, stojâca w nogach ûóÒka, uûatwia mówienie o spra-wach, o jakich dawno siÅ nie mówiûo, o miûoÀci, bliskoÀci,o tym, Òe oboje pragniemy ze sobâ byå i nikt nam w tym,prócz anorektycznej damy, nie przeszkodzi. JeÀli jest coÀ,co czyniûo chorobÅ do zniesienia, to byûy to wûaÀnie dûugierozmowy w ûóÒku, w ogrodzie, o zmierzchu, w nocy. W bólui podczas lepszych dni. Wspólne plany, wspólna pamiÅå,wspólne milczenie. PrzeszûoÀå i przyszûoÀå. Lektury! Kon-certy. Powroty do domu w zgodzie. Pierwsza kûótnia, i juÒ wiedziaûam: jestem zdrowa! Trzeba nauczyå siÅ zûoÀciå! Ta, która byûa zûoÀnicâu Szekspira, zostaûa poskromiona, ale my nie damy siÅ takûatwo poskromiå. Walczymy o swoje! Nigdy nie zapominam,dopóki nie nastâpi wyjaÀnienie, przesilenie i pogodzenie.Wtedy wspomnienie blaknie, ale siÅ nie wykasowuje, mojapamiÅå to nie komputer, w którym naciskasz w edycji kla-wisz ,,zaznacz wszystko”, zaznaczasz wiÅc te okropne zda-nia, które usûyszaûaÀ na swój temat, a potem klikasz w ,,dele-te” i po sprawie. Jakie to mÅczâce, Òe to ,,wszystko” wciâÒtam tkwi! ReagujÅ jak mimoza uraÒona w czuûe liÀcie, nawszelkie wahania nastroju swego mÅÒa, który w ciâgu jed-nego popoûudnia potrafi przejÀå od zûego humoru, poprzezagresjÅ, aÒ do sentymentalnej czuûoÀci. Zmienia parÅ razyw ciâgu jednego dnia klimat swojego i mojego wnÅtrza, uwa-Òajâc siÅ przy tym za równego faceta, który nie ulega nastro-jom. I w pewnym sensie ma racjÅ, bo to, co dzieje siÅ miÅdzynami, a mnie zatruwa myÀli, jemu nie przeszkadza aniw pracy, ani w odpoczynku. To ja i ty, droga siostro, mÅczy-my siÅ ze wszystkimi gûupstwami i powaÒnymi problemami,i zawsze za to pûacimy.41
 12. 12. Czasem wydajÅ na to drobne, czasem grubâ forsÅ. Caûe szczÅÀcie, Òe mam dobry sen, to dar i talent. Potra-fiÅ, jak Scarlett O’Hara, zostawiå problem na póÎniej, na ra-no, trochÅ jak w baÀni: ,,Noc radÅ przyniesie”. Sen jest tylkomój. Noc jest dla mnie, w nocy siÅ regenerujÅ. Wiem jednak,Òe wiele z was, drogie siostry, dopiero w nocy zaczyna roz-paczliwy dialog z mokrâ poduszkâ. Nikt nie moÒe caûkowicie zmieniå swojej natury i wraÒli-woÀci, ale moÒna nad niâ popracowaå, radzÅ, choå rzadkoudzielam rad, ale radzÅ nauczyå siÅ spokojnego snu. Bardzodobrym dla kobiety, choå teÒ i mÅczâcym rozwiâzaniem jestpraca zawodowa. Mimo wszystko, mimo Òe, jak twierdzisz,jesteÀ upieprzona do granic psychicznej normy, to jednakzarabiasz wûasne pieniâdze, wychodzisz z domu na dûugo,musisz skupiå siÅ na sobie i na tym, co robisz. Ja piszÅ w do-mu, wiÅc stwarzam sobie izolacjÅ w swoim pokoju. Nauczy-ûam siÅ tego z wielkim trudem. aû aim uzo rz ybe Ò , âj åûa wgZ W MìSKICH ROZWAÏANIACH KOBIETY WYSTì-PUJÇ JAKO MONOLIT, MìÏCZYÌNI JAKO ZBIÓRJEDNOSTEK. To najbardziej istotna róÒnica, jakâ moÒemy zauwaÒyå,czytajâc te opinie. Owszem, bywajâ wedûug mÅdrców ÎlimÅÒczyÎni, ale to sâ jednostki. To pan taki a taki, ma na-zwisko, imiÅ, adres, jest mieszkaºcem kraju, miasta, ryce-rzem albo mieszczuchem, królem czy rzemieÀlnikiem, pisa-rzem, malarzem, rolnikiem, pasterzem. MoÒna gûÅbokowniknâå w osobowoÀå opisywanej postaci, moÒna opisaåjako ÀwiÅtego albo trochÅ dobrego, trochÅ zûego, bo psychika 51
 13. 13. mÅÒczyzny jest bardzo zûoÒona. Kanalia, krwawy morderca,Kuba Rozpruwacz to szczególne przypadki, nie znajdziemyjednak wielu myÀli, przekazów mówiâcych o naturze mÅÒ-czyzny jednoznacznie Île. MÅÒczyzna myÀli i ma ,,przemyÀlenia”. Kobieta nie myÀli,lecz ,,mniema”. Gdyby mâÒ opuÀciû pole bitwy, rozwiâzanieproblemu nastâpiûoby natychmiast. Byûoby ,,nudne i banal-ne”. Carl Gustav Jung twierdzi, Òe mÅÒczyzna na takâ myÀlnie wpada, w zwiâzku z czym ,,miliony razy we wszystkichjÅzykach Àwiata toczy siÅ zasadniczo ta sama rozmowa”.Mamy tu dokûadnie opisany punkt widzenia mÅÒczyzny.W praktyce mâÒ opuszcza pole bitwy, wychodzi, a problemnie zostaje rozwiâzany. Przyczyna wedûug Junga tkwi w ko-biecie. To jej wina, Òe siÅ nie mogâ dogadaå. ,,W wielu przypadkach mÅÒczyzna ma wraÒenie i nie caû-kiem siÅ przy tym myli, Òe aby przekonaå kobietÅ, musiaûbyjâ chyba uwieÀå, pobiå lub zgwaûciå” – mówi Jung. Czyw tym stwierdzeniu nie usprawiedliwia siÅ mÅskiej brutal-noÀci? Czy agresja zawarta w tych kilku zdaniach nie roz-grzesza mÅÒów bijâcych Òony? Pijany tyran, na przykûad,musi przecieÒ zgwaûciå albo pobiå, by przekonaå kijem, piÅÀ-ciâ do swych ,,przemyÀleº” i do tego, czyje miejsce jestw kuchni, przy garnkach, przy dzieciach. Ona pozostajeprzy swych ,,mniemaniach”, Òe pracuje i zarabia na siebie,nie musi wiÅc wykonywaå wszystkich domowych prac sama. W Àwiecie Junga nie byûo miejsca na pracÅ kobiet, na ichkarierÅ, a juÒ rozmowa z nimi to wynaturzenie, poniewaÒ,,Òaden mÅÒczyzna ani przez chwilÅ nie moÒe dyskutowaåz czyimÀ animusem, nie ulegajâc natychmiast swej animie”.Raczej pobije, niÒ pogada. To siÅ zdarza do dziÀ, bo jeÀlikrnâbrna nie chce zrozumieå, to trzeba jej przyûoÒyå, a wia-domo, Òe jak zaczyna siÅ biå, to moÒe nastâpiå wypadek przy61
 14. 14. tej trudnej, wyczerpujâcej pracy. Zawsze moÒna chwyciåza nóÒ albo siekierÅ, co tam kto ma pod rÅkâ, i przekonaådo swych ,,przemyÀleº” albo uspokoiå na zawsze istotÅ,która ma tylko ,,mniemanie”. Wiem, Òe naraÒam siÅ na zarzut spûycania gûÅbokich teo-rii wybitnego uczonego, ale jego uwagi na temat kobiet moÒ-na odczytaå wûaÀnie tak pûasko. Tak teÒ rozumiejâ je niektó-rzy uczeni mÅÒczyÎni, pogardzajâcy do dziÀ tym, co robiâw róÒnych dziedzinach kobiety. Stereotyp narodzony z nawarstwionych przez wiekimniemaº (bo nie przemyÀleº) przyjmowany jest jako pew-nik, mimo Òe w spoûecznym, obyczajowym i psychicznymÒyciu rodziny, mÅÒczyzny i kobiety, zmieniûo siÅ wszystko. C.G. Jung obserwowaû zewnÅtrzne, oficjalne, wymuszonezachowanie kobiety, poddanej przecieÒ kulturowej wyÒy-maczce, postÅpujâcej w sposób, jakiego od niej oczekiwano.Nie interesowaûo go to, co kryje siÅ w jâdrze kobiecoÀci,wykpiwaû siÅ od myÀlenia o prawdzie ironizowaniem na te-mat kobiecych uczuå, piÅtnowaû kobiecâ dbaûoÀå o pozory;Àwiat kobiet postrzegaû jako Àwiat fryzjerów i krawcowych. Podobnie dzieje siÅ w geologii, uczeni znajâ procesy,jakie zachodzâ na powierzchni Ziemi, natomiast maûo wie-dzâ, co dzieje siÅ w jej pûaszczu, a jeszcze mniejsze majâpojÅcie o procesach zachodzâcych w jâdrze Ziemi. Jednakw odróÒnieniu od mniemaº filozoficznych Junga badaniageologiczne wymagajâ twardych wyników. Natomiast uczenizajmujâcy siÅ delikatnâ materiâ, jakâ jest gûÅboko psycholo-giczny wizerunek pûci, wysysajâ zuÒyte skorupy stereotypówi uprzedzeº jak przeterminowane ostrygi. 71
 15. 15. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym e-booksweb.pl - Audiobooki, ksiązki audio,e-booki .

×