ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ΢      ΢ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ΢      ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ΢ & ΓΙΑΦΗΜΙ΢Η΢Μειέ...
Υπεύθυνη Δήλωση : Βεβαηώλω όηη είκαη ζπγγξαθέαο απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη όηηθάζε βνήζεηα ηελ νπνία είρα γηα ηελ πξ...
ΠΔΡΙΛΗΦΗΖ έληππε πξνβνιή είλαη κηα απφ ηηο παιαηφηεξεο κνξθέο δηαθήκηζεο. ΢ηελ πάξνδν ηνπρξφλνπ ζπλερψο βειηηψλεηαη θαη κε...
ABSTRACTImprinted media is one of the oldest types of advertising. As time passes, this particular typeevolves due to cons...
ΠΙΝΑΚΑ΢ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝΛΙ΢ΣΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ...........................................................................................
2.2.3.2. Επεξεργαςία εικόνασ ........................................................................................... 1...
2.3.4.4. Σιμζσ εικόνασ ......................................................................................................
4.3.3. Πανεπιςτήμιο τησ Οξφόρδησ (2009) .......................................................................... 81   ...
5.5.5.2. Σα βοηθητικά χρϊματα του οδηγοφ είναι: ....................................................... 186       5...
ΛΙ΢ΣΑ ΠΙΝΑΚΧΝΠίνακασ 2. 1 Χρωματικόσ ςυμβολιςμόσ (Πηγή: Μοςχόπουλοσ, 2008:39) ........................................... ...
ΔΤΥΑΡΙ΢ΣΙΔ΢Έρνληαο ηειεηψζεη ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ εηζεγήηξηα κνπθ. Μαξηάλλα ΢ηγαλνχ θαη η...
Κεθάιαην 1                    Δηζαγσγή1. Ζ έλλνηα ηεο δηαθήκηζεοΖ δηαθήκηζε είλαη κία ηερληθή πνπ ρξεζ...
νδεγήζνπλ ηνλ θαηαλαισηή ζηελ αγνξά ηνπ δηαθεκηδφκελνπ είδνπο, ηα δηαθεκηζηηθάκελχκαηα ησλ αληαγσληζηψλ. Λχζε ζηα παξαπάλσ...
Οη εθεκεξίδεο πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα (Kipphan, 2001:5) θαηαπνηεινχλ ζήκεξα ηελ πην δεκνθηιή κνξθή έλη...
ηνπο φπσο γηα παξάδεηγκα ε επηινγή κηθξψλ θνπηηψλ πνπ θαηαιακβάλνπλ έλα κηθξφ ηκήκακίαο ζειίδαο, ή ε επηινγή κίαο ή αθφκα ...
of Business, 2010; Kipphan, 2001:5). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη ελεκεξσηηθέο δηαθεκίζεηοκε ρξήζε γξαθηθψλ πνπ παξνπζηάδνπ...
ελεκεξψλνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο. Οη ηαρπδξνκηθέο ιίζηεο πεξηιακβάλνπλ ηνπο πειάηεο πνπέρνπλ δεηήζεη λα ελεκεξψλνληαη (Kippha...
Οη θηλεηέο δηαθεκίζεηο είλαη πηλαθίδεο ή ςεθηαθέο νζφλεο ηνπνζεηεκέλεο ζε εηδηθά νρήκαηαγηα ηε κεηαθνξά θαηά κήθνο ησλ δξφ...
1.2. Πεξηγξαθή ησλ επφκελσλ θεθαιαίσλ ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαοΣν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ έληπ...
παξνπζηάδνληαη ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ζεκαληηθφηεξσλαπφ απηά πξνθεηκέλνπ λα είλαη εχθνινο ν αλ...
Κεθάιαην 2                 Γεκηνπξγία Δληύπσλ2.1. Λνγηζκηθφ Γεκηνπξγίαο Γξαθηθψλ (Graphics Editing Progra...
.dcs, Autocad, .psd (Adobe Systems Incorporated, 2008β:297-300). Σν βαζηθφ αξρείνεμαγσγήο ησλ αξρείσλ Illustration είλαη η...
ζπλεξγάδνληαλ εχθνια κε ηα ππφινηπα πξνγξάκκαηα ηεο Adobe, ηελ ππνζηήξημε Unicodeθαη OpenType γξακκαηνζεηξψλ γηα ηελ επεμε...
2.2.3. ΢χγθξηζε Adobe Indesign CS4 θαη QuarkXPress 8΋ηαλ ε Adobe παξνπζίαζε ηελ πξψηε έθδνζε ηνπ Indesign ην 1999, ην Quar...
ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεηηνληθψλ αληηθεηκέλσλ. Ζ ηνπνζέηεζε ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηψληαοέμππλνπο νδεγνχο γίλεηαη δχν θνξέο γξεγν...
metadata (styles) κε πεξηζζφηεξεο επηινγέο απφ ηα αληίζηνηρα ηνπ QuarkXPress 8 πνπρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαρεηξηζηνχλ επ...
Καη ην Indesign CS4 θαη ην QuarkXPress 8 δεκηνπξγνχλ δηαδξαζηηθά έγγξαθα επηηξέπνληαοζηνπο ρξήζηεο λα εηζάγνπλ hyperlinks,...
2.3.1. Format΢χκθσλα κε ηνπο Αmbrose θαη Harris (2006α:6), ην format είλαη «ε θπζηθή παξνπζία ελφοέξγνπ, δειαδή ην ζρήκα θ...
Newsprint: Καηαζθεπάζηεθε πξψηε θνξά ην 1867 θαη απφ ην 1890 θαζηεξψζεθε σοπξφηππνο ηχπνο ραξηηνχ (Barber, 2010). Πξφθεηηα...
45% κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ θαη πεινχ (Wikipedia, 2010).Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα δηαθεκηζηηθφ πιηθφ,...
Αξθεηά απφ ηα κεγέζε ραξηηψλ πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηελ γαιιηθή επαλάζηαζε ην 1798αιιά πέξαζαλ ζηελ αθάλεηα κέρξη λα ηα μαλά ε...
Δηθόλα 2.6 ΢εηξά Α,Β,Γ κεγεζώλ ραξηηώλ (πεγή: δηάγξακκα.com, 2010)2.3.1.2. Σππνγξαθηθφ΢χκθσλα κε ηνπο Ambrose & Harris (20...
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών

1,126 views
1,044 views

Published on

Χάρης Πανταζής:
Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών ( multichannel publishing, e-book devices, video-in-print, interactive publishing κτλ )

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,126
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Μελέτη σχεδιασμού της παραδοσιακής έντυπης διαφήμισης/προβολής και η μετάβασή της σε νέες μορφές με χρήση νέων τεχνολογιών

 1. 1. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ΢ ΢ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ΢ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ΢ & ΓΙΑΦΗΜΙ΢Η΢Μειέηε ζρεδηαζκνύ ηεο παξαδνζηαθήο έληππεο δηαθήκηζεο/πξνβνιήο θαη ε κεηάβαζή ηεο ζε λέεο κνξθέο κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ(multichannel publishing, e-book devices, video-in-print advertising, interactive publishing θηι) ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑΔηζεγεηήο: Υαξάιακπνο Παληαδήο, Α.Μ.: 752Δπηβιέπνπζα: Μαξηάλλα ΢ηγαλνχ © 2011
 2. 2. Υπεύθυνη Δήλωση : Βεβαηώλω όηη είκαη ζπγγξαθέαο απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη όηηθάζε βνήζεηα ηελ νπνία είρα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο, είλαη πιήξωο αλαγλωξηζκέλε θαηαλαθέξεηαη ζηελ πηπρηαθή εξγαζία. Δπίζεο έρω αλαθέξεη ηηο όπνηεο πεγέο από ηηο νπνίεοέθαλα ρξήζε δεδνκέλωλ, ηδεώλ ή ιέμεωλ, είηε απηέο αλαθέξνληαη αθξηβώο είηεπαξαθξαζκέλεο. Δπίζεο βεβαηώλω όηη απηή ε πηπρηαθή εξγαζία πξνεηνηκάζηεθε από εκέλαπξνζωπηθά εηδηθά γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο Δκπνξίαο θαηΓηαθήκηζεο ηνπ Τ.Δ.Ι. Κξήηεο. Υαξάιακπνο Γ. Παληαδήο 02/02/2011
 3. 3. ΠΔΡΙΛΗΦΗΖ έληππε πξνβνιή είλαη κηα απφ ηηο παιαηφηεξεο κνξθέο δηαθήκηζεο. ΢ηελ πάξνδν ηνπρξφλνπ ζπλερψο βειηηψλεηαη θαη κεηαζρεκαηίδεηαη, ράξε ζηηο λέεο ηερληθέο θαη ηερλνινγίεοπνπ γίλνληαη δηαζέζηκεο. Βειηησκέλεο εθδφζεηο πξνγξακκάησλ (software) επεμεξγαζίαοεηθφλαο θαη βειηησκέλεο ηερληθέο θαη κέζνδνη εθηχπσζεο ζπλέβαιαλ ζηελ ζπλερή αλάπηπμεηεο έληππεο δηαθήκηζεο. Μάιηζηα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ παξαηεξεζεί πξνζπάζεηεοζηαδηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο, κηαο θαη λέεο πνιχ δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαηζηελ αγνξά. Σερλνινγίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ ελζσκάησζε video-δηαθεκίζεσλ ζε έληππαπεξηνδηθά κε κηθξέο-ιεπηέο νζφλεο (video-in-print), ζπζθεπέο ειεθηξνληθήο κειάλεο (e-bookreader, e-ink), ελψ ε ηαπηφρξνλε έθδνζε ζε έληππε θαη εκπινπηηζκέλε ςεθηαθή κνξθή κηαοέληππεο έθδνζεο, έρνπλ αξρίζεη λα θπθινθνξνχλ πιένλ επξέσο ζηελ αγνξά θαη λα κελαπνηεινχλ απιά έξεπλα ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην.΢ηελ πηπρηαθή απηή ζα γίλεη κηα ηζηνξηθή αλαθνξά ησλ κεζφδσλ θαη ησλπξνγξακκάησλ/ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έληππε δηαθήκηζε ηα ηειεπηαίαρξφληα δίλνληαο έλα ζχληνκν ρξνληθφ γηα ηελ ηερληθή εμέιημή ηεο, αξρίδνληαο απφ ηνλπαξαδνζηαθφ ζρεδηαζκφ-δσγξαθηθή ζε θακβά κέρξη ηηο λέεο ηερλνινγηθέο κεζφδνπο πνπαλαθέξζεθαλ. Δπίζεο ζα γίλεη αλάιπζε ησλ λέσλ κέζσλ δηαθήκηζεο θαη ζα αλαθεξζνχλπαξαδείγκαηα πηνζέηεζεο απηψλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ κεγάιεο εηαηξείεο ηνπεμσηεξηθνχ.Δπηπιένλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κειέηε πνπ αθνξά ην έληππν πιηθφ πξνψζεζεο ηξηηνβάζκησλεθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, πξνθεηκέλνπ λαθαηαγξαθνχλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζε έλα πίλαθαδηάζεζεο (moodboard).΢ην πξαθηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζρεδηαζκφο ηνπ λένπ έληππνπ πιηθνχπξνψζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πην ζχγρξνλεοκεζφδνπο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε πνιπ-θάλαιε έθδνζή ηνπο ζε έληππε αιιά θαη on-lineκνξθή.
 4. 4. ABSTRACTImprinted media is one of the oldest types of advertising. As time passes, this particular typeevolves due to constant developments in techniques and technologies which are availabletoday. Updated software and printing methods availed a continuous development of printedmedia. The last few years there is a tendency towards this development to become rapid dueto new many different technologies. These include video advertisements in print magazineswith small thin screens (video-in-print), e-book readers, e-inks as well as digital editions ofprint editions that are launched simultaneously.This dissertation will begin by introducing a historic list of methods which are used in printadvertising the last few years. A short narrative of print techniques will be given, startingfrom print painting to nowadays printing methods. The usage of modern methods for printingby large corporations will be also analyzed.Furthermore, a study will be carried out that involves printing context and brochure design ofvarious educational institutes abroad and in Greece for the purpose of describing andanalyzing their characteristics and techniques that are being used on a moodboard.Based on this moodboard a brand new promotional brochure of the department of Commerceand Marketing of TEI Crete will be designed using the most up to date techniques that willmake it available for multichannel publishing, both print and on-line.
 5. 5. ΠΙΝΑΚΑ΢ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝΛΙ΢ΣΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ..................................................................................................................................... viΕΤΧΑΡΙ΢ΣΙΕ΢ .......................................................................................................................................... viiΚεφάλαιο 1 ............................................................................................................................................. 1 Ειςαγωγή............................................................................................................................................. 1 1. Η ζννοια τησ διαφήμιςησ ............................................................................................................ 1 1.1. Φυςική Διαφήμιςη .............................................................................................................. 2 1.1.1. Ζντυπη διαφήμιςη (Press adverting) ............................................................................ 2 1.1.1.1. Εφημερίδεσ (Newspapers) ..................................................................................... 2 1.1.1.2. Περιοδικά (Magazines) .......................................................................................... 4 1.1.1.3. Φυλλάδια (Brochures ή Leaflets)........................................................................... 5 1.1.1.4. Άμεςο ταχυδρομείο (Direct mail ή Newsletters) .................................................. 5 1.1.1.5. ΢υςκευαςίεσ ........................................................................................................... 6 1.1.1.6. Αφίςεσ (Posters)..................................................................................................... 6 1.1.2. Πινακίδεσ (Billboard advertising) .................................................................................. 6 1.1.3. Κινητζσ διαφημίςεισ (Mobile billboard advertising)..................................................... 6 1.1.4. Διαφημίςεισ ςε καταςτήματα (In-store advertising) .................................................... 7 1.1.5. Διαφήμιςη ςτισ κοφπεσ του καφζ (Coffee cup advertising) ......................................... 7 1.1.6. Χρήςη διαςημοτήτων (Celebrity branding) .................................................................. 7 1.2. Περιγραφή των επόμενων κεφαλαίων τησ πτυχιακήσ εργαςίασ ........................................ 8Κεφάλαιο 2 ........................................................................................................................................... 10 Δημιουργία Εντφπων ........................................................................................................................ 10 2.1. Λογιςμικό Δημιουργίασ Γραφικϊν (Graphics Editing Programs) ...................................... 10 2.1.1. Adobe Photoshop ....................................................................................................... 10 2.1.2. Adobe Illustration ....................................................................................................... 10 2.1.3. Corel Draw .................................................................................................................. 11 2.2. Λογιςμικό Δημιουργίασ Εντφπων (Desktop publishing) .................................................... 11 2.2.1. Adobe Indesign ........................................................................................................... 11 2.2.2. QuarkXPress ................................................................................................................ 12 2.2.3. ΢φγκριςη Adobe Indesign CS4 και QuarkXPress 8 ...................................................... 13 2.2.3.1. Επεξεργαςία κειμζνου ......................................................................................... 14 i
 6. 6. 2.2.3.2. Επεξεργαςία εικόνασ ........................................................................................... 15 2.2.3.3. ΢υνεργαςία με άλλα προγράμματα..................................................................... 15 2.2.3.4. Πολυμζςα............................................................................................................. 15 2.2.3.5. ΢υμπεράςματα ..................................................................................................... 162.3. Διαδικαςία Δημιουργίασ Εντφπων .................................................................................... 16 2.3.1. Format ......................................................................................................................... 17 2.3.1.1. Χαρτί..................................................................................................................... 17 Είδη Χαρτιοφ ................................................................................................................. 17 Μεγζθη Χαρτιοφ ........................................................................................................... 19 2.3.1.2. Συπογραφικό ....................................................................................................... 21 2.3.1.3. Πλάνο διάταξησ/Καςζ (Imposition) ..................................................................... 21 Παράδειγμα .................................................................................................................. 23 2.3.1.4. Emboss και Deboss .............................................................................................. 23 2.3.1.5. Σφποι Δίπλωςησ Εντφπων .................................................................................... 23 2.3.2. Layout:......................................................................................................................... 27 2.3.2.1. ΢ελίδα................................................................................................................... 27 2.3.2.2. Πλζγμα (Grids) ..................................................................................................... 28 2.3.2.3. ΢τήλη (Column) .................................................................................................... 30 2.3.3. Συπογραφία ................................................................................................................ 31 2.3.3.1. Συπογραφικά ςτοιχεία ......................................................................................... 31 2.3.3.2. Γραμματοςειρά (typeface ή font) ........................................................................ 32 Κατηγορίεσ γραμματοςειρϊν ....................................................................................... 32 Βάρη γραμματοςειράσ .................................................................................................. 35 ΢τοίχιςη Γραμματοςειρϊν ............................................................................................ 37 Αριθμοί.......................................................................................................................... 38 Αρχιγράμματα (Initial Caps): ......................................................................................... 39 2.3.3.3. Διάςτιχο (Leading): .............................................................................................. 40 2.3.3.4. Αραίωςη (Tracking): ............................................................................................. 40 2.3.4. Εικόνα ......................................................................................................................... 40 2.3.4.1. Ανάλυςη Εικόνασ ................................................................................................. 41 2.3.4.2. Εικόνεσ Bitmap ..................................................................................................... 41 2.3.4.3. Εικόνεσ Vector (διανυςματικά γραφικά) ............................................................. 43 ii
 7. 7. 2.3.4.4. Σιμζσ εικόνασ ....................................................................................................... 43 2.3.4.5. Εικονογράφηςη (Illustration) ............................................................................... 44 2.3.4.6. Φωτογραφία ........................................................................................................ 44 2.3.4.7. ΢υμπίεςη αρχείων................................................................................................ 45 2.3.4.8. Σφποι αρχείων (format) ....................................................................................... 46 2.3.4.9. ΢υνεκδοχή, μεταφορά και μετωνυμία................................................................. 48 2.3.5. Χρϊμα ......................................................................................................................... 49 2.3.5.1. Ψυχολογία του Χρϊματοσ ................................................................................... 49 2.3.5.2. Χρωματικά μοντζλα ............................................................................................. 54 2.3.5.3. Ειδικά χρϊματα.................................................................................................... 55 2.4. Η Ζννοια του Moodboard .................................................................................................. 55 2.4.1. Χρηςιμότητα ενόσ moodboard .................................................................................. 56 2.4.2. Μεθοδολογία ςχεδιαςμοφ ......................................................................................... 56 2.4.3. Παρουςίαςη ενόσ moodboard ςτον πελάτη .............................................................. 60 2.4.4. Αποτελζςματα χρήςησ moodboard ............................................................................ 60Κεφάλαιο 3 ........................................................................................................................................... 61 Ανάλυςη Νζων Μζςων Διαφήμιςησ ................................................................................................. 61 3.1. Multichannel Publishing..................................................................................................... 61 3.2. Ε-book devices (Ηλεκτρονικζσ ΢υςκευζσ Ανάγνωςησ) ...................................................... 61 3.3. Ψηφιακά ζντυπα ................................................................................................................ 63 3.3.1. Παραγωγή ψηφιακϊν εντφπων .................................................................................. 65 3.4. Video in print...................................................................................................................... 65Κεφάλαιο 4 ........................................................................................................................................... 67 Μελζτη περιπτϊςεων οδηγϊν ςπουδϊν τριτοβάθμιων ιδρυμάτων ............................................... 67 4.1. Ειςαγωγή............................................................................................................................ 67 4.2. Ανάλυςη οδηγοφ ςπουδϊν εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων του εςωτερικοφ. ........................ 68 4.2.1. Σμήμα Εμπορίασ και Διαφήμιςησ τησ Ιεράπετρασ ..................................................... 68 4.2.2. Σ.Ε.Ι. Αθήνασ (χ.χ.) ....................................................................................................... 68 4.2.3. Σμήμα τεχνϊν ήχου και εικόνασ Πανεπιςτήμιο Ιονίου (χ.χ.) ..................................... 73 4.3. Ανάλυςη οδηγοφ ςπουδϊν εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων του εξωτερικοφ. ........................ 74 4.3.1. Athlone Institute of Technology (2010) ...................................................................... 74 4.3.2. Πανεπιςτήμιο του Brighton (2009)............................................................................. 77 iii
 8. 8. 4.3.3. Πανεπιςτήμιο τησ Οξφόρδησ (2009) .......................................................................... 81 4.3.4. Πανεπιςτήμιο τησ Γλαςκόβησ (2010) ......................................................................... 83 4.3.5. Πανεπιςτήμιο Warwick (2010) ................................................................................... 88 4.3.6. Πανεπιςτήμιο του Salford (2008) ............................................................................... 92 4.3.7. Πανεπιςτήμιο του Εδιμβοφργου (2010) ..................................................................... 99 4.4. Moodboard νζου Οδηγοφ ΢πουδϊν του τμήματοσ Εμπορίασ και Διαφήμιςησ .............. 104 4.5. Moodboard Εικόνων νζου Οδηγοφ ΢πουδϊν του τμήματοσ Εμπορίασ & Διαφήμιςησ .. 107Κεφάλαιο 5 ......................................................................................................................................... 112 ΢χεδιαςμόσ Οδηγοφ ΢πουδϊν ........................................................................................................ 112 5.1. Ειςαγωγή.......................................................................................................................... 112 5.2. Λόγοι που οδήγηςαν ςτον αναςχεδιαςμό του υπάρχοντοσ Οδηγοφ ΢πουδϊν:............. 112 5.3. ΢τόχοι του νζου Οδηγοφ ΢πουδϊν .................................................................................. 113 5.4. Δομή του Νζου Οδηγοφ ΢πουδϊν ................................................................................... 113 5.5. Διαδικαςία δημιουργίασ Οδηγοφ ΢πουδϊν .................................................................... 117 5.5.1. Format ....................................................................................................................... 117 5.5.2. Layout........................................................................................................................ 118 5.5.2.1. Δημιουργία Layout και Format Οδηγοφ ............................................................ 119 5.5.2.2. Layer (Επίπεδα) .................................................................................................. 120 5.5.2.3. Grids (Γραμμζσ Βάςησ) ....................................................................................... 123 5.5.2.4. Master Pages (Πρότυπα ΢ελίδων) ..................................................................... 124 5.5.2.5. ΢τήλεσ (Columns) ............................................................................................... 126 5.5.3. Συπογραφία .............................................................................................................. 128 5.5.3.1. Γραμματοςειρά .................................................................................................. 128 5.5.3.2. Style.................................................................................................................... 130 5.5.3.3. Ειςαγωγή Κειμζνου ............................................................................................ 144 5.5.3.4. Πίνακεσ............................................................................................................... 147 5.5.4. Εικόνα ....................................................................................................................... 171 5.5.4.1. Καρτζλα Preflight ............................................................................................... 171 5.5.4.2. Ειςαγωγή Εικόνων ............................................................................................. 174 5.5.4.3. Δημιουργία Χαρτϊν ........................................................................................... 177 5.5.5. Χρϊμα ....................................................................................................................... 179 5.5.5.1. Σα βαςικά χρϊματα του οδηγοφ είναι: ............................................................. 186 iv
 9. 9. 5.5.5.2. Σα βοηθητικά χρϊματα του οδηγοφ είναι: ....................................................... 186 5.5.6. ΢υνδυαςμόσ πολλϊν εγγράφων Indesign ςε ζνα αρχείο βιβλίου ........................... 188Κεφάλαιο 6 ......................................................................................................................................... 191 ΢υμπεράςματα και προτάςεισ για μελλοντικζσ ενζργειεσ ............................................................. 191 6.1. Προβλήματα υλοποίηςησ πρακτικοφ μζρουσ ................................................................. 191 6.2. Μελλοντικζσ ενζργειεσ πρακτικοφ μζρουσ...................................................................... 191 6.3. Μελλοντικζσ τάςεισ διαφήμιςησ ..................................................................................... 192Βιβλιογραφία ...................................................................................................................................... 193 Α. Ξενόγλωςςη ................................................................................................................................ 193 Β. Ελληνόγλωςςη ............................................................................................................................ 194 Γ. Βιβλιογραφία προερχόμενη από το διαδίκτυο. ......................................................................... 195Παράρτημα Α ...................................................................................................................................... 206 Οδηγόσ ΢πουδϊν Σμήματοσ Εμπορίασ & Διαφήμιςησ ................................................................... 206 v
 10. 10. ΛΙ΢ΣΑ ΠΙΝΑΚΧΝΠίνακασ 2. 1 Χρωματικόσ ςυμβολιςμόσ (Πηγή: Μοςχόπουλοσ, 2008:39) ........................................... 53 vi
 11. 11. ΔΤΥΑΡΙ΢ΣΙΔ΢Έρνληαο ηειεηψζεη ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ εηζεγήηξηα κνπθ. Μαξηάλλα ΢ηγαλνχ θαη ηνλ δηδάζθσλ ηνπ Σκ. Δκπνξίαο & Γηαθήκηζεο Ηεξάπεηξαο θ.Μάλν Πεξαθάθε, ησλ νπνίσλ ε ζπκβνιή ήηαλ θαηαιπηηθή γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπζεσξεηηθνχ θαη ηνπ πξαθηηθνχ ηεο κέξνπο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ΢ηαπξνχια Παπαδεκεηξίνπ, ηελ Υξηζηίλα Νηνπξνχπε θαη ηελ Μαξία Καξππίδε γηαηί πέξααπφ ηηο θαζεκεξηλέο ελαζρνιήζεηο κε ζέκαηα θνίηεζεο ζην ηκήκα, αλαπηχμακε κία θαιήθηιία. Θα ήηαλ παξάιεςε λα κελ αλαθέξσ ηε ζπκβνιή ηνπ θ. Ησζήθ Κσλζηαληνπξάθε γηαηελ νινθιήξσζε ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο ηεο πηπρηαθήο κέζσ ησλ θσηνγξαθηψλ πνπ κνππαξαρψξεζε θαζψο θαη ηεο Υξηζηίλαο Παπιάθε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εκέξαοθσηνγξάθηζεο. Δπηπιένλ, επραξηζηψ ηνλ αδεξθφ κνπ Υξήζην θαη ηελ Μαξία Γνχθα γηα ηεβνήζεηά πνπ κνπ πξνζέθεξαλ ζηε κεηάθξαζε νξηζκέλσλ αγγιηθψλ άξζξσλ. Αθφκε,επραξηζηψ ηελ Μαξία Κψλζηα γηα ηελ παξέα ηεο θαη ηελ μελάγεζε πνπ κνπ έθαλε ζηεΘεζζαινλίθε. Σέινο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζε φια ηα άηνκα πνπδέρζεθαλ λα θσηνγξαθεζνχλ γηα ηνλ λέν νδεγφ ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο. vii
 12. 12. Κεθάιαην 1 Δηζαγσγή1. Ζ έλλνηα ηεο δηαθήκηζεοΖ δηαθήκηζε είλαη κία ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λαπείζνπλ ηα θνηλά ζηφρνπο ηνπο (Kotler, 2000:1168). ΢ε έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκαεκπιέθνληαη δηάθνξεο νκάδεο φπσο είλαη ν δηαθεκηδφκελνο, ε εηαηξία δεκηνπξγίαο ηεοδηαθήκηζεο, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαζψο θαη νη θαηαλαισηέο (Εψηνο, 2000:21).Ο Kotler (2000) νξίδεη ηελ δηαθήκηζε σο ηελ «νπνηαδήπνηε κνξθή ακεηβφκελεο, κεπξνζσπηθήο παξνπζίαζεο θαη πξνψζεζεο ηδεψλ, αγαζψλ ή ππεξεζηψλ απφ θάπνηνζπγθεθξηκέλν αλάδνρν».Χο ηερληθή, απνηειεί κία νηθνλνκηθή ιχζε (Kotler, 2000:1168) θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λαδηακνξθψζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηξαηεγηθνίζηφρνη πνπ έρνπλ ζέζεη νη επηρεηξήζεηο. (Leiss et al., 2008:78; Εψηνο, 2000:127)΢χκθσλα κε ηνπο Leiss et al. (2008:15) θαη ηνλ Εψην (2000:21) ε δηαθήκηζε επεξεάδεηθαζεκεξηλά ηε δσή ησλ αλζξψπσλ. Απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην φηη κέζα απφνπνηνδήπνηε κέζν κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ θαηαλαισηή έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα.Καηεγνξηνπνηψληαο ηα κέζα πξνψζεζεο, πξνθχπηνπλ δχν είδε δηαθήκηζεο:Ζ ςεθηαθή δηαθήκηζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηειενπηηθή δηαθήκηζε, ηελ ξαδηνθσληθήδηαθήκηζε, ηελ online δηαθήκηζε θαζψο επίζεο θαη ην placement.Ζ θπζηθή δηαθήκηζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηα δηαθεκηζηηθά έληππα, ηηο πηλαθίδεο, ηηο θηλεηέοδηαθεκίζεηο, ηηο δηαθεκίζεηο ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ηα δηαθεκηζηηθά δψξαθαζψο θαη ηελ ρξήζε δηάζεκσλ πξνζψπσλ. (Wikipedia, 2010; AAA Advertising, 2010)Παξφια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε δηαθήκηζε φκσο, είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί εαπνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ιφγσ ησλ πνιιψλ παξαγφλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Κάπνηνη απφηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο είλαη, ην είδνο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπδηαθεκίδεηαη, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ θνηλνχ πνπ απεπζχλεηαη, νη αλάγθεο πνπ ζα 1
 13. 13. νδεγήζνπλ ηνλ θαηαλαισηή ζηελ αγνξά ηνπ δηαθεκηδφκελνπ είδνπο, ηα δηαθεκηζηηθάκελχκαηα ησλ αληαγσληζηψλ. Λχζε ζηα παξαπάλσ είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχκελχκαηνο λα γίλεηαη ζε νξηζκέλν ρξφλν θαη κε βάζε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ νηεπηρεηξήζεηο έρνπλ ζέζεη (Εψηνο, 2000:97).1.1. Φπζηθή Γηαθήκηζε1.1.1. Έληππε δηαθήκηζε (Press adverting)Σα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηα ειεθηξνληθά κέζα δηαθήκηζεοέρνπλ αξρίζεη λα θπξηαξρνχλ ζηελ αγνξά. Παξφια απηά, ηα έληππα κέζα δηαθήκηζεο (printedmedia) παξακέλνπλ σο έλα ζεκαληηθφ κέζν πξνψζεζεο κελπκάησλ ζηελ αγνξά (Kipphan,2001:4). Με ηνλ φξν έληππα κέζα ελλννχληαη φιεο νη κνξθέο εθηχπσζεο, φπσο γηαπαξάδεηγκα είλαη νη εθεκεξίδεο, ηα πεξηνδηθά θηι (WikiAnswers, ρ.ρ.). Σα έληππα κέζααπνηεινχλ κία απφ ηηο παιαηφηεξεο κνξθέο πξνψζεζεο δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ (Lab,2010) πνπ ζπλερψο αλαπηχζζεηαη κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα ππάξρεη έλα κεγάιν πιήζνοεπηινγψλ (Kipphan, 2001:4).Σα έληππα κέζα ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηελ εκπνξεπκαηηθή εθηχπσζε, πνπ αθνξά ηακέζα εθείλα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά πεξηφδνπο, θαη ηα πεξηνδηθά έληππα πνπ αθνξνχλεθείλα ηα κέζα πνπ ηππψλνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (Kipphan, 2001:5).Σα δχν πην ζεκαληηθά πεξηνδηθά έληππα κέζα είλαη νη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά(Kipphan, 2001:5; Reference of Business, 2010). Δκπνξεπκαηηθά έληππα κέζα είλαη νηαθίζεο (posters), ηα θπιιάδηα (brochures) νη ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο, νη ρξπζνί νδεγνί (yellowpages), ε ηαρπδξνκηθή αιιεινγξαθία, νη επηζηνιέο, ηα flyers, νη καγλεηηθέο δηαθεκίζεηο, νηθξεκάζηξεο πφξηαο, νη ζπζθεπαζίεο θαζψο θαη ηα εθηππσκέλα εηζηηήξηα. (Cree, 2009; Phiri,2006; Kipphan, 2001:5-6).1.1.1.1. Δθεκεξίδεο (Newspapers) 2
 14. 14. Οη εθεκεξίδεο πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα (Kipphan, 2001:5) θαηαπνηεινχλ ζήκεξα ηελ πην δεκνθηιή κνξθή έληππνπ κέζνπ (Lab, 2010). Οη εθεκεξίδεορσξίδνληαη ζε εκεξήζηεο (ηππψλνληαη θάζε κέξα) θαη εβδνκαδηαίεο (ηππψλνληαη κία θνξάηελ εβδνκάδα) (Kipphan, 2001:5) ελψ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη (πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο)πνπ απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθά αθξναηήξηα (Wikianwers, ρ.ρ.; Lab, 2010).Ο δηαθεκηζηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ 3 θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο εθεκεξίδαο σοκέζν πξνψζεζεο ελφο δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο. Σα θξηηήξηα απηά είλαη: ε επηινγή αλάκεζαζηηο εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο εθεκεξίδεο, ην format ηνπο, θαζψο θαη ην αθξναηήξην ζηννπνίν ζηνρεχνπλ (Reference for Business, 2010; Lab, 2010). ΢πλήζσο ην format ησλεθεκεξίδσλ είλαη κε πιαζηηθνπνηεκέλα θχιια κεγάινπ κεγέζνπο θαη ρακεινχ θφζηνπο. Οηπαξαδνζηαθέο εθεκεξίδεο ήηαλ αζπξφκαπξεο, αιιά κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ εθηππσηψλκπνξνχλ λα ηππσζνχλ θαη έγρξσκεο, κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο νη εηθφλεοηθαλνπνηψληαο έηζη ηηο ζεκεξηλέο απαηηήζεηο ησλ δηαθεκηζηψλ (Kipphan, 2001:5). Δπίζεοιφγσ ηεο κεγάιεο γεσγξαθηθήο θάιπςεο πνπ πξνζθέξνπλ είλαη δχζθνιν λα ζηνρεπηεί έλαζπγθεθξηκέλν θνηλφ. Παξφια απηά φκσο, νη εθεκεξίδεο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείνγηα ηελ αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ελφο πξντφληνο ή κίαο ππεξεζίαο (Reference forBusiness, 2010).΢χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα Reference for Business (2010) ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνππεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο νη εθεκεξίδεο είλαη:  Οη δηαθεκίζεηο πξνβνιήο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ.  Οη κηθξέο αγγειίεο.  Οη θαηάινγνη πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ επηρεηξήζεσλ σο έλζεηα.Ο ζχληνκνο ρξφλνο ζχλζεζεο κίαο εθεκεξίδαο επηηξέπεη ζηνπο δηαθεκηζηέο λαπξνζαξκφδνπλ ηηο δηαθεκίζεηο ηνπο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά, κεαπνηέιεζκα κία δηαθήκηζε λα κπνξεί λα κπεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηηο ζειίδεο ηεοεθεκεξίδαο, πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη. Δπίζεο, νη δηαθεκηζηέοδεκηνπξγνχλ ηηο έληππεο δηαθεκίζεηο ζην κέγεζνο πνπ απνθαζίδεηαη κε βάζε ηνλπξνυπνινγηζκφ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κε ηνλ πειάηε (Wikianwers ρ.ρ.; Lab, 2010). Παξφιααπηά φκσο, νη δηαθεκίζεηο ζηηο εθεκεξίδεο πξνζθέξνπλ κία επειημία σο πξνο ην κέγεζνο 3
 15. 15. ηνπο φπσο γηα παξάδεηγκα ε επηινγή κηθξψλ θνπηηψλ πνπ θαηαιακβάλνπλ έλα κηθξφ ηκήκακίαο ζειίδαο, ή ε επηινγή κίαο ή αθφκα θαη δχν ζειίδσλ (ζαιφλη) γηα ηελ πξνβνιή. Χζηφζν,πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηα εθέ θαη ηηο γξακκαηνζεηξέο παξνπζηάδεη ε δηαθήκηζε κε αγγειία κεαπνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη ζχγρπζε απφ ηελ νκνηνκνξθία ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ.Καηά ζπλέπεηα, ν δηαθεκηζηήο ζα πξέπεη λα επηιέγεη πξσηφηππνπο ηίηινπο γηα λα είλαηαληαγσληζηηθφο (Reference for Business, 2010).Σέινο, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εθεκεξίδσλ γίλεηαη θπξίσο απφ ηηο δηαθεκίζεηο κε απνηέιεζκαε ηηκή πψιεζεο ζηνλ θαηαλαισηή λα είλαη ρακειή (Leiss et al, 2008:419).1.1.1.2. Πεξηνδηθά (Magazines)Σα πεξηνδηθά είλαη κία πεξηνδηθή δεκνζίεπζε, ζπλήζσο ελφο ηεχρνπο πνπ πεξηέρεηδηεγήκαηα, άξζξα, θσηνγξαθίεο, ζρέδηα, θηι, απφ δηαθνξεηηθνχο ζπγγξαθείο (PublishingCentral, ρ.ρ.).Ζ πξνέιεπζε ηεο ιέμεο «πεξηνδηθφ» πξνέξρεηαη απφ ηελ αξαβηθή ιέμε “Makhazhin” πνπελλνεί ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν εκπνξεπκάησλ, πξνκεζεηψλ θαη ππξνκαρηθψλ. Σν πεξηνδηθφκε ηε ζεκεξηλή ηνπ έλλνηα, κπνξεί λα νξηζηεί σο ηελ εηθνληθή απνζήθε ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζπξψηε ρξήζε ηεο ιέμεο κε ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή πηζαλφλ πξνέξρεηαη απφ ηελ έθδνζε ηνπΒξεηαληθνχ London Gentleman‟s Magazine ην 1731 (ν.π.).Σα πεξηνδηθά θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηε ρξήζε ηνπο (εκπνξηθά-εηαηξηθά-επηζηεκνληθά-κε θεξδνζθνπηθά) θαζψο θαη κε βάζε ηε ζεκαηνινγία ηνπο (κφδα, ρφκπη, εηδεζενγξαθηθά,θηι) κε απνηέιεζκα λα απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο αλαγλψζηεο. ΢πλήζσο, έρνπλ κηθξήδηάξθεηα δσήο ιφγσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Σν θφζηνο παξαγσγήο ελφο πεξηνδηθνχ δελθαιχπηεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ηειηθφ αγνξαζηή αιιά ζπλήζσο ην 50% θαιχπηεηαη απφηηο δηαθεκίζεηο (Kipphan, 2001:5). Οη δηαθεκηζηέο κε ηε ρξήζε ησλ πεξηνδηθψλ σο κέζσλεπηθνηλσλίαο κπνξνχλ εχθνια λα επηθεληξσζνχλ ζε κία πην ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζηφρν(Lab, 2010), ηνπνζεηψληαο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ζε πεξηνδηθά πνπ έρνπλ γεσγξαθηθή,δεκνγξαθηθή θαη ηξφπνπ δσήο εζηίαζε (Reference of Business, 2010). Χο πξνο ηε ζρεδίαζεηεο δηαθήκηζεο, ζηα πεξηνδηθά επηηξέπεηαη ε ρξήζε πεξίηερλσλ γξαθηθψλ, ρξσκάησλ,πςειήο αλάιπζεο εηθφλσλ θαη επέιηθησλ εμσθχιισλ ζε ζρέζε κε ηηο εθεκεξίδεο (Reference 4
 16. 16. of Business, 2010; Kipphan, 2001:5). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη ελεκεξσηηθέο δηαθεκίζεηοκε ρξήζε γξαθηθψλ πνπ παξνπζηάδνπλ πιεξνθνξίεο φπσο ην πψο ρξεζηκνπνηείηαη ην πξντφλ,ηη φθεινο απνθνκίδεη ν θαηαλαισηήο θαζψο θαη ην ζεκείν δηαλνκήο ηνπ, είλαη πηναπνηειεζκαηηθέο (Reference of Business, 2010). Βαζηθφ αξλεηηθφ ησλ δηαθεκίζεσλ ζηαπεξηνδηθά είλαη φηη κεηαμχ ηεο αγνξάο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ θαη ηεο δεκνζίεπζήο ηνποκεζνιαβεί, θαηά κέζν φξν, έλαο κήλαο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο κεηαβνιήοησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο (Reference of Business, 2010). Σέινο, ν ζρεδηαζηήο ζα πξέπεη λαθαηαλνήζεη φηη δελ απεπζχλνληαη φια ηα πεξηνδηθά ζηνπο ίδηνπο θαηαλαισηέο (PublishingCentral, ρ.ρ.).1.1.1.3. Φπιιάδηα (Brochures ή Leaflets)Σα θπιιάδηα, είλαη δηαθεκηζηηθά έληππα κηθξνχ κεγέζνπο, κε θαιή πνηφηεηα εθηχπσζεο(Παλαγνπνχινπ, 2010:22). Αληίζεηα κε ηηο δηαθεκίζεηο ζηα πεξηνδηθά θαη ηηο εθεκεξίδεο, ηαθπιιάδηα δελ δεκνζηεχνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δίλαη έγρξσκα, κνλνζέιηδα ήπνιπζέιηδα (δελ ππεξβαίλνπλ ζπλήζσο ηηο 16 ζειίδεο) θαη ζπρλά πεξηιακβάλνπλ πεξίηερλαγξαθηθά (Kipphan, 2001:6; Παλαγνπνχινπ, 2010:22). Σα θπιιάδηα παξαζέηνπλ αλαιπηηθέοπιεξνθνξίεο γηα κία επηρείξεζε, έλα πξντφλ ή κία ππεξεζία θαη δηαλέκνληαη θπξίσο ζεevents, εθζέζεηο ή κε ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο πξνθεηκέλνπ ν θαηαλαισηήο λα δηαβάζεηπεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα απηφ (Lab, 2010). Λφγσ ηνπ φηη ηα θπιιάδηα παξάγνληαη γηαδηαθεκηζηηθνχο ιφγνπο, ην θφζηνο πινπνίεζεο ην αλαιακβάλεη απνθιεηζηηθά ν δηαθεκηζηήοθαη φρη νη αλαγλψζηεο (Kipphan, 2001, ζ.6).1.1.1.4. Άκεζν ηαρπδξνκείν (Direct mail ή Newsletters)Σα direct mail, αλ θαη έρνπλ πέζεη ζχκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ, γλψξηζαλ κεγάιεαλάπηπμε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 90 ελψ απνηεινχζαλ βάζε ζπλαιιαγψλ, ηελ πην δεκνθηιήθαηεγνξία ηεο θπζηθήο δηαθήκηζεο (Kipphan, 2001:6). Απεπζχλνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλνθνηλφ γηα λα ην ελεκεξψζνπλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε (δξάζεηο ηεοεπηρείξεζεο, λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο) (Lab, 2010). Πξηλ ηελ επηθξάηεζε ησλ ςεθηαθψλnewsletters, απνηεινχζαλ ην θαιχηεξν κέζν γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 5
 17. 17. ελεκεξψλνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο. Οη ηαρπδξνκηθέο ιίζηεο πεξηιακβάλνπλ ηνπο πειάηεο πνπέρνπλ δεηήζεη λα ελεκεξψλνληαη (Kipphan, 2001:6) θαζψο επίζεο θαη ππνςήθηνπο πειάηεο(Reference for Business, 2010).1.1.1.5. ΢πζθεπαζίεοΟη ζπζθεπαζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηα πξντφληα ελψηαπηφρξνλα κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο έιθνπλ ηελ πξνζνρή ησλ θαηαλαισηψλ. Δπίζεο,πάλσ ζηε ζπζθεπαζία εθηππψλνληαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε, ζπληήξεζε θαηζπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη ν θαηαλαισηήο. Οη ζπζθεπαζίεο κπνξνχλ λα θηηαρηνχλαπφ πνιιέο χιεο φπσο απφ ραξηί, πιαζηηθφ, κέηαιιν, γπαιί θηι (Kipphan, 2001:6).1.1.1.6. Αθίζεο (Posters)Οη αθίζεο είλαη κνξθή εμσηεξηθήο δηαθήκηζεο (Outdoor advertising). Υξεζηκνπνηνχληαηθπξίσο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηηο δηαθεκίζεηο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε άιια κέζα (Referencefor Business, 2010). Λφγσ ηεο ζπρλήο επαθήο ησλ ππνςήθησλ πειαηψλ κε ηηο αθίζεο, ηνδηαθεκηζηηθφ κήλπκα ζα πξέπεη λα είλαη ζχληνκν θαη απηνπξφζσπν ρξεζηκνπνηψληαο φζνγίλεηαη πην ηζνξξνπεκέλα ηα γξαθηθά θαη ηελ ηππνγξαθία (Lab, 2010; Reference forBusiness, 2010).1.1.2. Πηλαθίδεο (Billboard advertising)Οη πηλαθίδεο είλαη ηχπνο θπζηθήο δηαθήκηζεο πνπ βξίζθνληαη ζε θεληξηθνχο εμσηεξηθνχορψξνπο πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίδνπλ δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ζε νδεγνχο θαη πεδνχο. Σέηνηνηρψξνη κπνξεί λα είλαη νη ζηαζκνί ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, ηα εκπνξηθά θέληξα, νηπξνζφςεηο επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ηα ζηάδηα (Wikipedia, 2010).1.1.3. Κηλεηέο δηαθεκίζεηο (Mobile billboard advertising) 6
 18. 18. Οη θηλεηέο δηαθεκίζεηο είλαη πηλαθίδεο ή ςεθηαθέο νζφλεο ηνπνζεηεκέλεο ζε εηδηθά νρήκαηαγηα ηε κεηαθνξά θαηά κήθνο ησλ δξφκσλ πνπ έρνπλ επηιέμεη νη πειάηεο. Δπίζεο, κπνξεί λαείλαη δηαθεκίζεηο ζηηο ξεκνχιθεο θνξηεγψλ πνπ θαιχπηνληαη κε εθηππσκέλν κνπζακά ήαπηνθφιιεην θαζψο επίζεο θαη banner πνπ «ζέξλνληαη» απφ αεξνπιάλα. Οη πηλαθίδεο απηέοκπνξεί λα είλαη ζηαηηθέο θαζψο θαη κεηαβιεηέο (Wikipedia, 2010).1.1.4. Γηαθεκίζεηο ζε θαηαζηήκαηα (In-store advertising)Οη δηαθεκηζηηθέο ελέξγεηεο ζε θαηαζηήκαηα νλνκάδνληαη mersentaizer θαη αλαθέξνληαη ζεθαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο, φπνπ ηα δηαθεκηδφκελα πξντφληα ηνπνζεηνχληαη ζε νξαηάζεκεία. Σέηνηα ζεκεία είλαη ηα ξάθηα ζην χςνο ησλ καηηψλ, ζηηο άθξεο ησλ δηαδξφκσλ θαηθνληά ζηα ηακεία. Δπίζεο ζε απηφ ηνλ ηχπν πεξηιακβάλνληαη νη promotion ελέξγεηεο εληφοηνπ θαηαζηήκαηνο θαη νη δηαθεκίζεηο ζηα θαξνηζάθηα (Wikipedia, 2010).1.1.5. Γηαθήκηζε ζηηο θνχπεο ηνπ θαθέ (Coffee cup advertising)Δίλαη κία παξαιιαγή ησλ δηαθεκηζηηθψλ δψξσλ φπνπ εηαηξίεο θαθέ, θαθεηέξηεο, deliveryπξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο κία θνχπα θαθέ κε ην ινγφηππφ ηνπο σο δψξν πξνθεηκέλνπλα ηε ρξεζηκνπνηνχλ ζην γξαθείν ηνπο (Wikipedia, 2010).1.1.6. Υξήζε δηαζεκνηήησλ (Celebrity branding)Απηφο ν ηχπνο δηαθήκηζεο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε φιεο ηηο παξαπάλσ κνξθέο θπζηθήοδηαθήκηζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε δεκνηηθφηεηα, ηε δχλακε, ην ρξήκα θηι θάπνηνπ πξνζψπνπγηα λα πείζεη ηνλ ππνςήθην θαηαλαισηή. Γηα παξάδεηγκα νη δηαθεκηζηέο πξνσζνχλ ηαπξντφληα ηνπο φηαλ νη δηαζεκφηεηεο θνξνχλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν brand. Έλα κεηνλέθηεκααπηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη, φηαλ κία δηαζεκφηεηα πξνβεί ζε αξλεηηθέο ελέξγεηεο, κπνξεί λαδεκηνπξγεζεί πξφβιεκα γηα ην brand πνπ δηαθεκίδεη (Wikipedia, 2010). 7
 19. 19. 1.2. Πεξηγξαθή ησλ επφκελσλ θεθαιαίσλ ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαοΣν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ έληππσλ κέζσλ. ΢ην πξψηνκέξνο ηνπ, παξαηίζεηαη κία κηθξή πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξνγξακκάησλεπεμεξγαζίαο γξαθηθψλ θαη δεκηνπξγίαο εληχπσλ, ελψ γίλεηαη θαη κία ζχγθξηζε ησλδεχηεξσλ κε ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ απφ δχν δηαθνξεηηθέο έξεπλεο. ΢ην δεχηεξν κέξνο ηνπδεπηέξνπ θεθαιαίνπ, γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ πνπ πξέπεη λααθνινπζεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα ειθπζηηθφ θαη ζσζηά δνκεκέλν έληππν.Απηή ε πεξηγξαθή σθειεί ηνλ δηαθεκηζηή, δηφηη θαηαλνεί ηηο δηάθνξεο ηερληθέο ζρεδίαζεοπξνθεηκέλνπ λα ηηο πξνζαξκφζεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, θαη ηνλ γξαθίζηαδηφηη ηνπ νξίδεη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη γηα ηε δεκηνπξγία ελφονινθιεξσκέλνπ έξγνπ. Γηα ηελ απνδνηηθή ζπλεξγαζία ησλ δχν απηψλ νκάδσλ (δηαθεκηζηή-γξαθίζηα), θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε, ζην ηέινο απηνχ ηνπθεθαιαίνπ πεξηγξάθεηαη ε ζεκαζία ρξήζεο ελφο moodboard (πίλαθα δηάζεζεο).Σν ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ησλ λέσλ κέζσλ δηαθήκηζεο. Ζ πξψηε ελφηεηα αθνξάηελ πνιπ-θάλαιε θαη δηαδξαζηηθή δεκνζίεπζε ησλ εληχπσλ θαη ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλζην λα ζηξαθνχλ νη εθδφηεο ζε απηή ηε κέζνδν. ΢ηελ επφκελε γίλεηαη πεξηγξαθή ησλειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ αλάγλσζεο (e-books devices). ΢ηε ηξίηε ελφηεηα πεξηγξάθνληαη ηαςεθηαθά έληππα ελψ ζηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία, δίλεηαη κία κηθξή πεξηγξαθή ηεο video inprint δηαθήκηζεο.΢ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη έξεπλα θαη αλάιπζε νδεγψλ ζπνπδψλ, ειιεληθψλ θαη μέλσλεθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ν ηξφπνο εθαξκνγήο ησλ ζηνηρείσλπνπ πεξηγξάθεθαλ ζην δεχηεξν θεθάιαην, γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ νδεγνχ ζπνπδψλ γηαην ηκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο, ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο. Δπίζεο παξαηίζεληαη κε κνξθήεηθφλσλ ηα ζηνηρεία πνπ πξνθάιεζαλ πεξηζζφηεξν αίζζεζε. Σέινο, ζην θεθάιαην απηφππάξρεη θαη ην moodboard ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ νδεγνχζπνπδψλ.΢ην πέκπην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ νδεγνχζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Ηεξάπεηξα θαζψο θαηνη ζηφρνη πνπ πξνζδνθά λα επηηχρεη. Δπίζεο, γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλπνπ ζπλζέηνπλ ηε δνκή θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ (φπσο απηά αλαιχζεθαλ ζην θεθάιαην 2), ελψ 8
 20. 20. παξνπζηάδνληαη ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ζεκαληηθφηεξσλαπφ απηά πξνθεηκέλνπ λα είλαη εχθνινο ν αλαζρεδηαζκφο ηνπο ζε πεξίπησζε αιιαγψλ. Ζηερλνινγία ζηελ νπνία βαζίδεηαη ν λένο ζρεδηαζκφο είλαη ε multichannel publishing (φπσοαλαιχζεθε ζην θεθάιαην 3), θαηά ηελ νπνία ν νδεγφο ζα ππάξρεη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθήκνξθή, φπνπ ζηελ ηειεπηαία κπνξεί λα ελζσκαησζεί video θαη ήρνο.΢ην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην απηήο ηεο πηπρηαθήο, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηαπνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ εθπφλεζή ηεο θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ. Γίλνληαηπξνηάζεηο γηα πεξεηαίξσ έξεπλα ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο θαη γηα πηζαλέο πξνζζήθεο γηακειινληηθή βειηίσζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο κέξνπο, ελψ γίλεηαη αλαθνξά θαη γηα ηηοκειινληηθέο ηάζεηο ηεο δηαθήκηζεο γεληθφηεξα.Σν παξάξηεκα ηεο πηπρηαθήο είλαη ν αλαζρεδηαζκέλνο νδεγφο ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνοΔκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο ηεο Ηεξάπεηξαο. 9
 21. 21. Κεθάιαην 2 Γεκηνπξγία Δληύπσλ2.1. Λνγηζκηθφ Γεκηνπξγίαο Γξαθηθψλ (Graphics Editing Programs)2.1.1. Adobe PhotoshopΣν Adobe Photoshop είλαη έλα πξφγξακκα επεμεξγαζίαο γξαθηθψλ ηεοεηαηξίαο Adobe System Incorporated. Ζ πξψηε ηνπ εκπνξηθήεθαξκνγή δεκηνπξγήζεθε ην 1990 απφ ηνλ Thomas Knoll θαηιεηηνπξγνχζε κφλν ζε ππνινγηζηέο Macintosh. ΢ήκεξα θπθινθνξείζηελ αγνξά ε 12ε έθδνζή ηνπ κε ηελ εκπνξηθή επσλπκία AdobePhotoshop CS5 (Wikipedia, 2010). Σν Photoshop είλαη έλα ζχλνιν Δηθόλα 2.1 Σν ινγόηππν ηνπ Photoshop CS4εξγαιείσλ, κε απηνκαηνπνηεκέλεο επηινγέο πνπ βνεζνχλ ζην λαδεκηνπξγνχληαη κε αθξίβεηα, εχθνια θαη γξήγνξα γξαθηθά γηα ην δηαδίθηπν θαη γηα ηαέληππα κέζα. Γηα απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ επαγγεικαηίεο. Σν Photoshopδίλεη ηελ δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο bitmap θαη vector αξρείσλ, ελψ δίλεη ηελ δπλαηφηεηαζηνλ ρξήζηε λα επηιέμεη αλάκεζα ζε πνιιά ρξσκαηηθά κνληέια φπσο είλαη ην RGB, Lad,CMYK θαη ην gracescale (Adobe Systems Incorporated, 2008α:76; Wikipedia, 2010). Σoβαζηθφ αξρείν απνζήθεπζεο ηνπ Photoshop είλαη ην .psd, σζηφζν ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεοηα .eps, .png, .gif, .jpeg, .tiff, .raw, .pdf (Adobe Systems Incorporated, 2008α:414-417).2.1.2. Adobe Illustration΢χκθσλα κε ηελ Adobe Systems Incorpotated (2009), ην AdobeIllustrator «είλαη κία εθαξκνγή δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο vectorγξαθηθψλ γηα έληππα θαη πνιπκέζα». Αλαπηχρζεθε ην 1987 αξρηθάγηα λα ιεηηνπξγεί κφλν ζηνπο ππνινγηζηέο Macintosh ηεο Apple.΢ήκεξα θπθινθνξεί ζηελ αγνξά ε 15ε έθδνζε κε ηελ εκπνξηθή Δηθόλα 2.2 Σν ινγόηππννλνκαζία CS5 θαη ιεηηνπξγεί θαη ζε ππνινγηζηέο κε ινγηζκηθφ ηνπ Illustrator CS5Windows. Αλαπηχζζεηαη θαη δηαηίζεηαη απφ ηελ εηαηξία Adobe System Incorporated(Wikipedia, 2010). Σα αξρεία πνπ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ην Illustration είλαη .pdf, .eps, 10
 22. 22. .dcs, Autocad, .psd (Adobe Systems Incorporated, 2008β:297-300). Σν βαζηθφ αξρείνεμαγσγήο ησλ αξρείσλ Illustration είλαη ην .ai, παξφια απηά, κπνξεί λα εμάγεη ζε έλα πιήζνοαξρείσλ, φπσο είλαη ηα αξρεία .eps, .fxg, .svg, .png, .bmp, .jpeg, .flash (swf), .tga, .tiff,πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία ηνπο απφ άιιεο εθαξκνγέο (Adobe SystemsIncorporated, 2008β:303-310).2.1.3. Corel DrawΣν Corel Draw είλαη κία εθαξκνγή δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαοvector γξαθηθψλ ηεο εηαηξίαο Corel Corporation. Ζ εθαξκνγήδεκηνπξγήζεθε ην 1987 απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο MichelBouillon θαη Pat Beirne θαηφπηλ εληνιήο ηεο εηαηξίαο. Ζ πξψηεέθδνζε θπθινθφξεζε ζηελ αγνξά ηνπ 1989 γηα ηνπο ππνινγηζηέοMicrosoft Windows 2. Ζ ζεκεξηλή έθδνζε είλαη ε 15ε κεεκπνξηθή επσλπκία X5 θαη ιεηηνπξγεί ζε ππνινγηζηέο κειεηηνπξγηθφ Windows XP, Vista θαη Seven. Σν Corel Draw ήηαλ Δηθόλα 2.3 Σν ινγόηππν ηνπ Corel Draw X4δηαζέζηκν κέρξη ηελ έθδνζε 9 θαη γηα ηνπο ππνινγηζηέο ηεο Appleκε ιεηηνπξγηθφ Mac OS θαη Mac OS X. ΋κσο ιφγσ ηεο ρακειήο δήηεζεο, δηαθφπεθε εζπλεξγαζία ησλ δχν εηαηξηψλ. Υξεζηκνπνηεί ηα ρξσκαηηθά κνληέια RGB θαη CMYK θαηκπνξεί λα επεμεξγαζηεί θαη αξρεία bitmap (Wikipedia, 2010; Corel, 2010?).2.2. Λνγηζκηθφ Γεκηνπξγίαο Δληχπσλ (Desktop publishing)2.2.1. Adobe IndesignΣν Adobe Indesign, είλαη κία εθαξκνγή ζρεδίαζεο θαη παξαγσγήοέληππσλ κέζσλ (Adobe Systems Incorpotated, 2009:1). Αλαπηχρζεθεην 1999 απφ ηελ Adobe Systems Incorporated θαη απνηειεί ηελ εμέιημεηνπ Adobe PageMaker. Σν 2002 ην Indesign ήηαλ ε πξψηε εθαξκνγήηππνγξαθίαο πνπ ιεηηνπξγνχζε ζε ππνινγηζηέο Mac. Οη επφκελεο Δηθόλα 2.4 Σν ινγόηππν ηνπ Indesign CS4εθδφζεηο ππνζηήξηδαλ ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή αξρείσλ πνπ 11
 23. 23. ζπλεξγάδνληαλ εχθνια κε ηα ππφινηπα πξνγξάκκαηα ηεο Adobe, ηελ ππνζηήξημε Unicodeθαη OpenType γξακκαηνζεηξψλ γηα ηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ζηπι κνξθνπνίεζεοραξαθηήξσλ, πηλάθσλ θαη παξαγξάθσλ, ελψ εηζήγαγε ζηηο εξγαιεηνζήθεο ηνπ εξγαιείαάιισλ εθαξκνγψλ ηεο Adobe φπσο είλαη ε δηαθάλεηα. Ζ ηειεπηαία έθδνζε ηεο εθαξκνγήοείλαη ε CS5 (Wikipedia, 2010) θαη πεξηέρεη ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο:  Γεκηνπξγία πινχζησλ δηαδξαζηηθψλ εγγξάθσλ φπσο είλαη ηα ςεθηαθά θπιιάδηα, ηα ειεθηξνληθά βηβιία (γηα ρξήζε ζην Ipad ηεο Apple, ην Sony Reader, ηα θηλεηά ηειέθσλα θηι) θαη ηα δηαδξαζηηθά πεξηνδηθά, πξνζζέηνληαο πνιπκέζα φπσο βίληεν θαη ήρν.  Δμαγσγή σο .swf αξρείσλ γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο σο flash ή δηαδξαζηηθψλ PDF  Δχθνιε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζειίδσλ κέζσ ηεο επαλαζρεδηαζκέλεο θαξηέιαο ησλ layers πνπ είλαη παξφκνηα κε απηή ηνπ Photoshop θαη ηνπ Illustration.  Δπθνιφηεξε επηινγή θαη επεμεξγαζία αληηθεηκέλσλ.  Οξηζκφ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ζειίδσλ ζε έλα εληαίν έγγξαθν.  Απηφκαηε δεκηνπξγία ιεδάλησλ. (Adobe, 2010)2.2.2. QuarkXPressTo QuarkXPress είλαη κία εθαξκνγή πιεξνθνξηθήο γηα ηεδεκηνπξγία εληχπσλ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ Quark Inc ην1987. Ζ ηειεπηαία έθδνζε ηεο εθαξκνγήο είλαη ην QuarkXPress8.5. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ ζρεδηαζηέο θαη εθδνηηθνχονίθνπο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θπιιαδίσλ, πεξηνδηθψλ, εθεκεξίδσλ Δηθόλα 2.5 Σν ινγόηππν ηνπ QuarkXPress 8θηι θαζψο επίζεο θαη γηα ςεθηαθά έληππα. ΢ηελ δεθαεηία ηνπ 90ην QuarkXPress θαηείρε ην 95% ελψ ζήκεξα έρεη δηνιηζζήζεη ζην 25% θαη βξίζθεηαη θάησαπφ ηνλ βαζηθφ ηνπ αληαγσληζηή, ην Indesign (Wikipedia, 2010) 12
 24. 24. 2.2.3. ΢χγθξηζε Adobe Indesign CS4 θαη QuarkXPress 8΋ηαλ ε Adobe παξνπζίαζε ηελ πξψηε έθδνζε ηνπ Indesign ην 1999, ην QuarkXPress ήηαλ εεγεηηθή εθαξκνγή ζην ρψξν ηνπ page layout. Οη πξψηεο εθδφζεηο ηνπ Indesign δελ κπφξεζαλλα απνζπάζνπλ κεγάιν κεξίδην ηεο αγνξάο απφ ην QuarkXPress. Σν Indesign άιιαμε απηφηνλ ζπζρεηηζκφ φηαλ εθκεηαιιεχηεθε ηελ αλαπηπμηαθή ζηαζηκφηεηα ηεο Quark θαη ηελαπνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηηο ππφινηπεο εθαξκνγέο ηεο Adobe (Beale, 2008). ΢ήκεξα,ην Indesign θαηέρεη κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο απφ φηη ην QuarkXPress (Wikipedia, 2010)θαη παξέρεη θαιχηεξν ζρεδηαζκφ (Beale, 2008).Γηα λα αληηκεησπίζεη απηή ηελ θαηάζηαζε ε Quark, παξνπζίαζε ην 2008 ηελ έθδνζεQuarkXPress 8. ΢πλνπηηθά, ε έθδνζε απηή δηαζέηεη έλα ζχλνιν λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσοείλαη έλα ζχγρξνλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ε πην απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηηοεθαξκνγέο ηεο Adobe (Beale, 2008) θαζψο θαη άιισλ πνπ ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ.΢πγθξίλνληαο έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε αλεμάξηεηε εηαηξία Preiffer Consulting ην 2009, κεζέκα δηεξεχλεζεο «ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζε εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπIndesign CS4 θαη ηνπ QuarkXPress 8» κε ηελ έξεπλα ηεο Beale (2008) θαηαιήγνπκε ζηαπαξαθάησ ζπκπεξάζκαηα.΢ηελ πεξίπησζε ηνπ QuarkXPress 8, ζπγρσλεχηεθαλ ηα εξγαιεία κε παξφκνηα ρξήζε (απφ14 ζε 8) κε απνηέιεζκα ε εθαξκνγή λα γίλεη πην θηιηθή ζην ρξήζηε. Αληίζεηα, ην interfaceηνπ Indesign CS4 πξνθαιεί ζχγρπζε ζην ρξήζηε δηφηη εκθαλίδεη πνιιά εξγαιεία κέζσνκάδσλ ζηνλ βαζηθφ ρψξν εξγαζίαο (Beale, 2008). Δπίζεο, ην QuarkXPress 8 παξέρεη έλαεξγαιείν πνπ επηηξέπεη ηελ αιιαγή ηνπ κεγέζνπο θαη ηελ πεξηζηξνθή ελφο πιαηζίνπ, θαη ηελθνπή (crop) κίαο εηθφλαο βιέπνληαο ην ηκήκα πνπ ήδε έρεη θνπεί. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηνIndesign CS4 επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα θάλνπλ επηθφιιεζε νκάδσλ αληηθεηκέλσλ (PreifferConsulting, 2009). Καη ζηηο δχν εθαξκνγέο επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή θεηκέλνπ ή γξαθηθψλρσξίο ηε δεκηνπξγία πιαηζίσλ, είηε κέζσ ηεο εληνιήο place ή κε drag and drop ή κέζσ ηνπAdobe Bridge (Beale, 2008). ΢πγρξφλσο, ην Indesign CS4 ππνζηεξίδεη έμππλνπο νδεγνχο(Smart Guides), νη νπνίνη ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα γηα λα βνεζήζνπλ ηελ ηνπνζέηεζε, ηεκεηαθίλεζε, ηελ πεξηζηξνθή ή ηελ αιιαγή ηνπ κεγέζνπο ζε αληηθείκελα έρνληαο σο βάζε ηα 13
 25. 25. ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεηηνληθψλ αληηθεηκέλσλ. Ζ ηνπνζέηεζε ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηψληαοέμππλνπο νδεγνχο γίλεηαη δχν θνξέο γξεγνξφηεξα ζε ζρέζε κε ην Quarks (PreifferConsulting, 2009; Beale, 2008). Άιιν έλα πιενλέθηεκα ηνπ Indesign CS4 έλαληη ηνπQuarkXPress 8 είλαη ε λέα θαξηέια link κε ηελ νπνία ν ρξήζηεο δηαρεηξίδεηαη ηαζπλδεδεκέλα, σο πξνο ην έγγξαθν, αξρεία. Ζ θαξηέια απηή πξνβάιιεη δηάθνξεοπιεξνθνξίεο γηα ην αξρείν, φπσο είλαη ε αλάιπζε ηνπο, ην κέγεζνο ηνπο θηι ελψ επηηξέπεηιεηηνπξγίεο φπσο είλαη ε επαλαζχλδεζε ησλ αξρείσλ (Preiffer Consulting, 2009). ΢εκαληηθφείλαη θαη ην εξγαιείν preflighting ηνπ Indesign CS4. Σν preflighting παξέρεη ιεπηνκέξεηεοζρεηηθά κε ην θάζε ιάζνο πνπ γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ζρεδηαζκνχ καδί κε κία ζχλδεζε κεηελ πεξηνρή ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δηθά ηνπ preflightingαλάινγα ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο ειέγρνληαο γηα παξάδεηγκα ην ρξσκαηηθφ κνληέιν πνπρξεζηκνπνηείηαη, ηελ αλάιπζε, ηελ εηζαγσγή εηθφλαο RGB, ην overset θείκελν ζηα πιαίζηαθηι (Beale, 2008). Ζ λέα έθδνζε ηνπ QuarkXPress 8 πεξηέρεη εμίζνπ έλα εξγαιείν ειέγρνπ,ην job jackets. Σν κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη φηη ν ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη εκπεηξία γηα λα ηνρεηξηζηεί ιφγσ ηνπ φηη δελ δηαζέηεη default επηινγή. Οη master pages είλαη πην εμειηγκέλεοζην Indesign CS4 ιφγσ ηνπ φηη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα ηηο ηεξαξρήζεη ελψρξήζηκε είλαη θαη ε εθαξκνγή επηπέδσλ (layers) ζε απηέο, ζε αληίζεζε κε ην QuarkXPress 8πνπ πξνζθέξεη επίπεδα κφλν ζηηο θαλνληθέο ζειίδεο (Preiffer Consulting, 2009). Μία άιιεθαιή πξνζζήθε ζην Indesign CS4, πνπ βνεζάεη ζηελ νξγάλσζε ησλ εγγξάθσλ, είλαη νηθαξηέιεο (παξφκνηεο κε ηηο θαξηέιεο ηνπ Google Chrome). Ο ρξήζηεο κπνξεί εχθνια λαθάλεη ελαιιαγή κεηαμχ ησλ θαξηειψλ θάλνληαο θιηθ πάλσ ηνπο (Beale, 2008).2.2.3.1. Δπεμεξγαζία θεηκέλνπΣν Indesign CS4 δηαζέηεη πην εμειηγκέλε ζηνίρηζε παξαγξάθσλ σο κέξνο ησλ επηινγψλhyphenation θαη justification, φπσο επίζεο θαιχηεξν νξζνγξαθηθφ έιεγρν. Ζ αθξηβήοζηνηρεηνζεζία φκσο, είλαη πεξηζζφηεξν εμειηγκέλε ζην QuarkXPress 8. Μεηνλέθηεκά ηεοείλαη φηη ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαιά ην πξφγξακκα γηα λα δεκηνπξγήζεη κίαπξνζσπηθή δηακφξθσζε. To Indesign CS4 δηαζέηεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά επεμεξγαζίαοθεηκέλνπ πνπ ην QuarkXPress 8 δελ έρεη. Απηά είλαη, ην conditional text, πνπ επηηξέπεη ηελεχθνιε κεηαγσγή ελφο θεηκέλνπ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ θαζψο θαη ηε ρξήζε 14
 26. 26. metadata (styles) κε πεξηζζφηεξεο επηινγέο απφ ηα αληίζηνηρα ηνπ QuarkXPress 8 πνπρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαρεηξηζηνχλ επαλαιακβαλφκελα ζηνηρεία θεηκέλνπ θαη γηα λα ηαελεκεξψζνπλ απηφκαηα φηαλ γίλνληαη αιιαγέο. Άιιν έλα πιενλέθηεκα ηνπ Indesign CS4είλαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ππνζεκεηψζεσλ. Αληίζεηα, ην QuarkXPress 8 πξνζθέξεηρεηξνθίλεηε αθξίβεηα ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή optical margin alignment ηνπ Indesign CS4(Preiffer Consulting, 2009).2.2.3.2. Δπεμεξγαζία εηθφλαοΣν QuarkXPress 8, φπσο είδακε θαη παξαπάλσ, απινπνίεζε πνιχ ηελ δηαδηθαζίαεπεμεξγαζίαο εηθφλαο εηζάγνληαο έλα λέν εξγαιείν γηα content picture ην νπνίν επηηξέπεηζηηο εηθφλεο λα αιιάδνπλ κέγεζνο, λα πεξηζηξέθνληαη θαη λα θφβνληαη κε κία ιεηηνπξγία, ζεαληίζεζε κε ην Indesign CS4 πνπ πεξηέρεη ηξία δηαθνξεηηθά εξγαιεία γηα ηηο παξαπάλσελέξγεηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, κε ην Indesign CS4 ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηνπνζεηήζεηπνιιαπιέο εηθφλεο κε κία κφλν θίλεζε δεκηνπξγψληαο απηφκαηα πιαίζηα (PreifferConsulting, 2009).2.2.3.3. ΢πλεξγαζία κε άιια πξνγξάκκαηαΚαη νη δχν εθαξκνγέο ππνζηεξίδνπλ ηελ ρξήζε vector θαη bitmap γξαθηθψλ. Παξφια απηά,ην Indesign CS4 πξνζθέξεη έλα πςειφ επίπεδν ζπλεξγαζίαο κε ηηο εθαξκνγέο ηεο Adobe,φπσο είλαη ην Photoshop, ην Illustrator, ην Flash θαη ην Bridge, θαζψο θαη έλα κεγάιν πιήζνοαπφ ηερλνινγίεο πνπ ππνζηεξίδεη ε Αdobe, φπσο είλαη ηα αξρεία pdf, XMP, XML ηα νπνίαδελ πεξηιακβάλνληαη ζην QuarkXPress 8. Ζ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ QuarkXPress 8ππνζηεξίδεη αξρεία Photoshop θαη κεξηθά αξρεία Illustrator κε ην κεηνλέθηεκα φηη δελκπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ φιεο ηηο ηδηφηεηεο ησλ αξρείσλ απηψλ ησλ εθαξκνγψλ (PreifferConsulting, 2009).2.2.3.4. Πνιπκέζα 15
 27. 27. Καη ην Indesign CS4 θαη ην QuarkXPress 8 δεκηνπξγνχλ δηαδξαζηηθά έγγξαθα επηηξέπνληαοζηνπο ρξήζηεο λα εηζάγνπλ hyperlinks, buttons, page transitions θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπQuarkXPress 8 κεξηθά εηδηθά animations. Σν Indesign CS4 επίζεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεηXFL αξρεία ηα νπνία κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ απφ ην Flash CS4 θαη λα εμάγνπλ έλακεγαιχηεξν εχξνο δηαδξαζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. ΋ζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλδηαδξαζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη επηινγψλ, ην QuarkXPress 8 δηαζέηεη πεξηζζφηεξα απφην Indesign CS4, ην νπνίν φκσο είλαη θαηαιιειφηεξν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ κίαο έθδνζεοπεξηνδηθνχ ή ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ. Ο ιφγνο είλαη φηη ην Indesign CS4 δελ ρεηξίδεηαη ηαέγγξαθα πξνο εθηχπσζε απφ ηα δηαδξαζηηθά έγγξαθα σο δηαθνξεηηθά αξρεία αθνχ ηαδηαδξαζηηθά κέζα δεκηνπξγνχληαη κε ηε πξνζζήθε ραξαθηεξηζηηθψλ ζε έλα ππάξρνλ «printmedia» (Preiffer Consulting, 2009). Απηφ επηηπγράλεηαη κε ην εξγαιείν Conditional Text ηννπνίν θαζηζηά επθνιφηεξε ηε δεκηνπξγία πνιιψλ παξαιιαγψλ ζε έλα εληαίν έγγξαθν. Ζρξήζε ηνπ είλαη παξφκνηα κε απηή ησλ layer (Beale, 2008).Σν Quark αληηζέησο αλαγθάδεηηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ δχν μερσξηζηά αξρεία κε ηελαληαιιαγή ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπο. Άιιε δηαθνξά είλαη φηη ην QuarkXPress 8 εμάγεηαηθπξίσο σο αξρείν SWF γηα δηαδξαζηηθά έγγξαθα θαζψο ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί γηα ηελ έμνδνζε PDF (ε έμνδνο βαζίδεηαη ζε έλα conversion θαη φρη ζηε ρξήζε ηνπ Adobe PDF librariesθαη απαηηεί 6 θνξέο πεξηζζφηεξν ρξφλν) φπνπ ιεηηνπξγνχλ κφλν νη ππεξζπλδέζεηο, ζεαληίζεζε, κε ην Indesign CS4 πνπ πξνζθέξεη πιήζνο δηαδξαζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηαέμνδν ζε κνξθή PDF (Preiffer Consulting, 2009).2.2.3.5. ΢πκπεξάζκαηα΢χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε εηαηξία Preiffer Consulting (2009) «ην IndesignCS4 έρεη έλα θαζαξφ πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ QuarkXPress 8». Παξφιν πνπ ην ηειεπηαίνέρεη έλα πιενλέθηεκα σο πξνο ηελ ηηκή θαη ηελ ηαρχηεηα κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε κίακεηαζθεπή ηεο πξνεγνχκελεο έθδνζεο ζε αληίζεζε κε ην Indesign CS4 πνπ πεξηέρεηθαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά (Beale, 2008).2.3. Γηαδηθαζία Γεκηνπξγίαο Δληχπσλ 16
 28. 28. 2.3.1. Format΢χκθσλα κε ηνπο Αmbrose θαη Harris (2006α:6), ην format είλαη «ε θπζηθή παξνπζία ελφοέξγνπ, δειαδή ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο ελφο βηβιίνπ, πεξηνδηθνχ, θιπ.» ην νπνίν ζπρλάπαξαβιέπεηαη ιφγσ ηεο ζεσξεηηθήο ηνπ θχζεο. Παξφια απηά, πξφθεηηαη γηα έλα ζεκαληηθφβήκα ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ δηφηη επεξεάδεη ην πψο αληηιακβάλεηαη νδέθηεο/θαηαλαισηήο ην κήλπκα ή ηελ πιεξνθνξία πνπ ζέιεη λα ηνπ πεξάζεη νπνκπφο/δηαθεκηδφκελνο.Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή format είλαη: ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζαπαξνπζηαζηνχλ, ε δηάξθεηα δσήο ηνπ έληππνπ κέζνπ, ην θφζηνο θαη ην θνηλφ ζην νπνίναπεπζχλεηαη. Με βάζε απηνχο ηνπο παξάγνληεο επηιέγεηαη, ην κέζν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί(θπξίσο ην ραξηί, αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιια κέζα φπσο ην πιαζηηθφ, ην χθαζκαθ.η.ι.), ην κέγεζφο ηνπ θαζψο θαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο πνπ ζα αθνινπζεζεί (Ambrose &Harris, 2006α:11).2.3.1.1. ΥαξηίΜε βάζε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ε εγθπθινπαίδεηα Γνκή (1996), «ην ραξηί είλαη έλα ιεπηφζπκπηεζκέλν ζηξψκα απφ αιιεπάιιειεο χιεο θπηηαξίλεο (θπηηθέο ίλεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνβακβάθη, ην ιηλάξη, ηελ θάλλαβε, ην μχιν), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα γξάςηκν ή σοπιηθφ ζπζθεπαζίαο». Ζ εθεχξεζε ηνπ ραξηηνχ νθείιεηαη ζηνλ θηλέδν αμησκαηνχρν ΣζάηΛνπλ πεξίπνπ ην 105 κ.Υ. Σν 751 κ.Υ. ε παξαγσγή ραξηηνχ πεξλάεη ζηνπο Άξαβεο απφ δχνθηλέδνπο αηρκάισηνπο (Wikipedia, 2010). ΢ηε ζπλέρεηα έγηλε γλσζηή ζηελ Μηθξά Αζία, απφεθεί ζηε βφξεηα Αθξηθή θαη ηνλ 12ν αηψλα ζηελ Ηζπαλία. Καηά ηνλ 14ν αηψλα, νηπεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο παξήγαγαλ ραξηί (Γνκή, 1996). Σν 1798 ν Γάιινο NicholasLouis Robert δεκηνχξγεζε ηελ πξψηε κεραλή παξαζθεπήο ραξηηνχ, πνπ παξά ηακεηνλεθηήκαηα ηεο, απνηέιεζε ζεκείν αλαθνξάο ζηελ εμέιημε ηνπ θιάδνπ παξαζθεπήοραξηηνχ (Wikipedia, 2010).Δίδε Υαξηηνχ 17
 29. 29. Newsprint: Καηαζθεπάζηεθε πξψηε θνξά ην 1867 θαη απφ ην 1890 θαζηεξψζεθε σοπξφηππνο ηχπνο ραξηηνχ (Barber, 2010). Πξφθεηηαη γηα έλαλ θζελφ ηχπν ραξηηνχ (WordNet,ρ.ρ.), απνξξνθεηηθφ θαηά ηελ εθηχπσζε (JTMprint, ρ.ρ.), βάξνπο απφ 40 έσο 65 g/m2,ειαθξψο ρξσκαηηζκέλν (Cepi, ρ,ε.), κε κεγάιεο πνζφηεηεο ππνιεηκκάησλ απφ ηε δηαδηθαζίαπαξαγσγήο (Papperage, 1996). Καηαζθεπάδεηαη κε κεραληθφ ηξφπν (WestLin, ρ.ρ.) απφραξηνπνιηφ ή/θαη αλαθπθισκέλν ραξηί (WordNet, ρ.ρ.). Δθηππψλεηαη θπξίσο απφ κεραλέοoffset θαη flexo (Cepi, 2010) θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα εθηππψζεηο εθεκεξίδσλ(WordNet, ρ.ρ.), γηα θαηαιφγνπο (directory papers) αιιά θαη γηα κεξηθά πεξηνδηθά θαη θφκημ(Papperage, 1996).Antique: Υαξηί κε ηξαρεία ή καη επηθάλεηα (Bilt, 2003), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λαδψζεη πθή (Ambrose & Harris, 2006) ζε έληππα βηβιία θαη θαθέινπο (Cartercommunication,2008). Δίλαη ειαθξχ (Lipscombe, 1996) θαη πξνζθέξεη αδηαθάλεηα (Bilt, 2003).Uncoated woodfree: Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ραξηηψλ(Cepi, ρ.ρ.). Πξφθεηηαη γηα πςειήο πνηφηεηαο ραξηηά πνπ ην βάξνο ηνπο θπκαίλεηαη απφ 70έσο 250 g/m2 (Imerys ρ.ρ.). Σνπιάρηζηνλ ην 90% ησλ ηλψλ ηνπο απνηειείηαη απφ ρεκηθφπνιηφ. ΢ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα πεξηζζφηεξα έληππα επηρεηξήζεσλ, ηα θχιιαθσηνηππηθψλ (Cepi, ρ.ρ.) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αθξηβείο εθηππψζεηο θαη γηα εθηππψζεηοoffset (Imerys ρ.ρ.).Mechanical: Υαξηί πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ πνιηφ μχινπ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα πξνζσξηλήρξήζε, φπσο γηα παξάδεηγκα σο ραξηί εθεκεξίδσλ γηαηί κε ηνλ θαηξφ θηηξηλίδεη. Δίλαηπινχζην ζε ιηγλίηε, κία νπζία εληφο ηεο θπηηαξίλεο, πνπ πξνζειθχεη κνχρια θαη έληνκα θαηαπμάλεη ηελ νμχηεηα ηνπ ραξηηνχ (Metropolitan Postcard Club of New York City, ρ.ρ.).Artboard: Δίλαη έλα ραξηφλη θαηαζθεπαζκέλν κε ην ίδην θηλίξηζκα θαη ζηηο δχν πιεπξέο θαηρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ δεκηνπξγία εμψθπιισλ θαη επαγγεικαηηθψλ θαξηψλ(Pendragon Presentation Packaging Ltd , 2010).Art: Τςειήο πνηφηεηαο ραξηί (WordNet, ρ.ρ.; Wikipedia, 2010), πνπ αξρηθά θηηαρλφηαλ απφίλεο ρφξηνπ, πειφ Κίλαο, θφιια θαδεΐλεο θαη πςειή πίεζε πνιηνπνίεζεο. (Discover gomeet). Σν βάξνο ηνπ θπκαίλεηαη απφ 90 έσο 170 g/m2. Ζ ίλα ηνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ 90%ρεκηθφ πνιηφ θαη ε ζπλνιηθή ηνπ πεξηεθηηθφηεηα ζε ρξσζηηθέο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 30 κε 18
 30. 30. 45% κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ θαη πεινχ (Wikipedia, 2010).Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα δηαθεκηζηηθφ πιηθφ, εηήζηεο εθζέζεηο, πςειήο πνηφηεηαοθαηαιφγνπο, εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία, εκεξνιφγηα θαη κπξνζνχξεο. Γηαηίζεληαη ζε καη θαηγπαιηζηεξφ θηλίξηζκα (Wikipedia, 2010; Bilt, 2003).Coated: Υαξηί πνπ έρεη επηθάιπςε απφ κία ρεκηθή έλσζε γηα λα πξνζδψζεη νξηζκέλεοηδηφηεηεο ζην ραξηί, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βάξνπο, ηεο γπαιηζηεξήο επηθάλεηαο, ηελκεησκέλε απνξξνθεηηθφηεηα ηνπ κειαληνχ. Γηα ηελ επίζηξσζε ηνπ ραξηηνχ ρξεζηκνπνηείηαηαλζξαθηθφ αζβέζηην. Υξεζηκνπνηείηαη γηα εθηππψζεηο πςειήο αλάιπζεο, φπσο είλαη νηζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ θαη ε εθηχπσζε πεξηνδηθψλ (Wikipedia, 2010; Cepi, ρ.ρ.) .Cast coated paper: Γπαιηζηεξφ ραξηί κε επηθάιπςε θαη πςειή απνξξνθεηηθφηεηα (Bilt,2003). Παξαζθεπάδεηαη παηψληαο ην ραξηί κε έλα ιείν, δεζηφ, κεηαιιηθφ θχιηλδξν, ελψ εεπίζηξσζε είλαη αθφκα πγξή. Με απηφ ηνλ ηχπν ραξηηνχ δεκηνπξγνχληαη γπαιηζηεξά ραξηηάπεξηηπιίγκαηνο, θσηνγξαθηθά ραξηηά θηι (Bear, ρ.ρ.).Chromo: Υαξηί κε επίζηξσζε απφ ηελ κία φςε, θαη είλαη ηδαληθφ γηα αλάγιπθε εθηχπσζεθαη βεξλίθη. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα εμψθπιια θαη εηηθέηεο (Ambrose & Haris,2006α:15).Cartridge: ΢θιεξφ ραξηί (Form and Color Company, 2009), πςειήο πνηφηεηαο (Wikipedia,2010) κε ηξαρηά επηθάλεηα (Form and Color Company, 2009) πνπ πξνζθέξεη πθή (Ambrose& Haris, 2006), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζρέδηα κε κνιχβη θαη κειάλη (WordNet, ρ.ρ.), γηαηελ δσγξαθηθή θαη ηηο offset εθηππψζεηο (Wikipedia, 2010).GreyBoard: Δίλαη ραξηφλη απφ αλαθπθισκέλεο ίλεο βάξνπο κέρξη 3000 g/m2.Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηε βηνκεραλία θαη ηε ζπζθεπαζία (International Paper, 2010;Wiktionary, 2010).Flock: Υαξηί επηθαιπκκέλν κε ιεπηή ζθφλε ίλαο καιιηνχ ή βακβαθηνχ πξνθεηκέλνπ λα δνζείκία βεινχδηλε πθή. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηαθφζκεζε εμσθχιισλ (Ambrose & Harris,2006α:15).Μεγέζε Υαξηηνχ 19
 31. 31. Αξθεηά απφ ηα κεγέζε ραξηηψλ πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηελ γαιιηθή επαλάζηαζε ην 1798αιιά πέξαζαλ ζηελ αθάλεηα κέρξη λα ηα μαλά εηζάγεη ν γεξκαλφο Walter Porstmann ζηηοαξρέο ηνπ 20νπ (ην 1922) αηψλα κε ηελ νλνκαζία Din 476. Σν 1975 νη ζεηξέο ηνπ Α θαη Bηνπ πξνηχπνπ Din πηνζεηήζεθαλ σο πξφηππα απφ ηελ εηαηξία ISO, κε θσδηθή νλνκαζία ISO216, ελψ δέθα ρξφληα αξγφηεξα δεκηνπξγήζεθε θαη πηζηνπνηήζεθε ε ζεηξά C κε θσδηθήνλνκαζία ISO 269 (Wikipedia, 2010).Πην αλαιπηηθά:΢εηξά Α: Απνηειείηαη απφ κία ινγηθή ζεηξά κεγεζψλ. Σν Α0 έρεη ην κεγαιχηεξν κέγεζνο πνπείλαη ίζν κε έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν m2. Βαζίδνληαη ζε κία αλαινγία πιάηνο πξνο χςνο ηεοηεηξαγσληθήο ξίδαο ηνπ 2, πνπ είλαη 1:1.41422. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη φηη δηπιψλνληαο έλαραξηί Α0 ζηε κέζε πξνθχπηνπλ δχν ραξηηά ηχπνπ Α1. Γηπιψλνληαο ζηελ κέζε έλα ραξηί Α1πξνθχπηνπλ δχν ραξηηά Α2 θηι. Σα κεγέζε ηεο ζεηξάο Α ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λαθαζνξίζνπλ ην ηειηθφ κέγεζνο ηνπ ραξηηνχ γηα εκπνξηθέο ρξήζεηο. Γηα παξάδεηγκα ηνκέγεζνο Α4 ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθηχπσζε εγγξάθσλ γξαθείνπ ελψ ην έγγξαθν Α6 γηα θαξη-πνζηάι.΢εηξά Β: Σν κεγαιχηεξν ραξηί ηεο ζεηξάο Β, ην Β0 έρεη νξηδφληηα δηάζηαζε 1m. Χο πξνο ηελαλαινγηθφηεηα ησλ ππφινηπσλ ραξηηψλ ηζρχεη ε ίδηα ηερληθή κε ηε ζεηξά Α. Σα κεγέζε ηεοζεηξάο Β ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηελ εθηχπσζε αθηζψλ.΢εηξά C: Σα κεγέζε ηεο ζεηξάο C ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δεκηνπξγία θαθέισλπξνθεηκέλνπ λα ηαηξηάδνπλ κε ηα κεγέζε ησλ ραξηηψλ ηεο ζεηξάο Α. (Prepressure.com, 2009) 20
 32. 32. Δηθόλα 2.6 ΢εηξά Α,Β,Γ κεγεζώλ ραξηηώλ (πεγή: δηάγξακκα.com, 2010)2.3.1.2. Σππνγξαθηθφ΢χκθσλα κε ηνπο Ambrose & Harris (2006α:169), ηππνγξαθηθφ είλαη έλα θχιιν ραξηί πνπδηπιψλεηαη γηα λα δεκηνπξγεζνχλ πνιιέο ζειίδεο. Σα ηππνγξαθηθά ζπγθεληξψλνληαη θαηδέλνληαη. Κάζε ηππνγξαθηθφ έρεη, ζε ζεκείν πνπ ζα θνπεί αξγφηεξα, γξάκκαηα ζεαιθαβεηηθή ζεηξά γηα λα κπνξεί ν βηβιηνδέηεο λα ηα βάιεη ζηε ζσζηή ζεηξά.Σα ηππνγξαθεία ρξεζηκνπνηνχλ ηππνγξαθηθά, ηα νπνία ηα δηπιψλνπλ θαη ηα θφβνπλ ζηνεπηζπκεηφ κέγεζνο. Πάλσ ζην ηππνγξαθηθφ ζρεδηάδνληαη γξακκέο γηα ηελ θνπή θαηδηαθεθνκκέλεο γξακκέο γηα ην δίπισκα. ΋ηαλ θνπνχλ θαη δηπισζνχλ νη ζειίδεο ζπλζέηνπλέλα λ-ζέιηδν βηβιηαξάθη (άξηηνπ αξηζκνχ ζειίδσλ) (Signature). Πνιιά ηέηνηα βηβιηαξάθηακπνξνχλ λα ζπλαξκνινγεζνχλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην ηειηθφ έληππν (Bear, ρ.ρ.).2.3.1.3. Πιάλν δηάηαμεο/Καζέ (Imposition)Σν θαζέ είλαη έλαο νπηηθφο νδεγφο γηα ηελ εθηχπσζε ελφο εληχπνπ (Ambrose & Harris,2006α:25). Ζ ζεηξά αλάγλσζεο ησλ ζειίδσλ ζε έλα έληππν δελ είλαη ίδηα κε ηε ζεηξάεθηχπσζήο ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη πνιιέο ζειίδεο πξέπεη λα εθηππσζνχλ ζε έλαηππνγξαθηθφ πξνθεηκέλνπ λα δηπισζνχλ, λα θνπνχλ θαη λα θαηαιήμνπλ ζηε ζσζηή ζέζε γηααλάγλσζε (Bear, ρ.ρ.). Απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο εθηχπσζεο 21

×