Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki Ropörtaj

290 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
290
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki Ropörtaj

  1. 1. 14 MART 2010 PAZAR GURBET’le GURBET KALAY ZORBA gurbet.zorba@tg.com.tr RENKLER VE SESLER KIRK KAPI mehmet.soysal@tg.com.tr Mehmet SOYSAL SUNUfi Sevgili okurlar, bugünden itibaren her Hicaz notları pazar gazetemizde ‘KUR UNKALEM’ adlı yeni bir sayfamız var artık. ‘E itim’ sözcü- Y llardan beri milyonlarca insan hac ve umre ünün geçti i her cümlenin yolu bu sayfa- ibadeti için kutsal topraklara gidiyor, belki mil- mızdan geçecek. mtihan takviminin start yarlarca dolar para b rak yor, yine de insanlar alaca ı önümüzdeki günlerde, ö rencileri- çile çekiyor... miz, ö retmenlerimiz ve anne-babalar yani Hem Mekke ve hem de Medine ehirlerinin veliler için bir rehber niteli inde tasarlandı halini görünce b rak lan milyarlarca doların ‘Kur unkalem’. Okudu unuz ya da okuya- nereye harcandı ını bulmakta zorlan yorum... ca ınız üzere geni içerikli ve interaktif yani Birincisi, havaalanları ilkel... soru ve problemlerin yayınlanaca ı, öneri- lere açık bir sayfa olacak. Biz de ‘ hlas Ko- Her defas nda ba ka bir kö esinin restore leji’nin katkılarıyla hazırlanan “Kur unka- edildi ini görüyorum ama i letme ahlâkından lem’’i, hlas E itim Kurumları Genel Müdü- yoksun olduklar na da ahit oluyorum... Oysa, rü Hami Koç ile konu tuk. küresel dünyan n bütün oyuncaklar na Tabii kurum öyle güzel Türkiye‘den y llar önce sahiptiler... 80 öncesi ba arılara imza atıyor ülkemizde renkli resim yok iken hac lar n getirdi i ki, örnek olması ve renkli film makinelerine nas l hayran kald m z ufuk açması adına, dün gibi hat rl yorum... ba arılarına de in- imdi ise Türkiye bütün Arap ülkelerinin meden geçmek rö- belki bin defa ilerisinde... Bizler ad na sevindirici portajımızı eksik bı- bir geli me ama onlar ad na üzücü... rakırdı. te yeni Bugün, komünist ülkelere bile gitti imizde sayfamızın do u u ‘komünistliklerini’ unuttuklar na, bir bat l gibi ve destekleyen hlas davrand klar na ve i letmelerini çal t rd klar na E itim Kurumları’nın ahit oluyoruz... ba arısının sırrı....... Lakin, Orta Do u ve Arap ülkeleri denildi inde G.K.Z . ne ac ki hep ayn tablo... ★ 3 y l önceydi... Ba kent Riyad’dan kara yoluyla 1.250 km yol gidip Taif kentine vard - İHLAS EĞİTİM KURUMLARI m zda yol boyunca modern bir tek petrol is- tasyonuna ve dinlenme tesisine rastlamad k... GENEL MÜDÜRÜ HAMİ KOÇ: Dört gün önce gitti imizde de rastlayamad k... Ayn ey Medine, Mekke aras içinde geçerli... Kurflunkalem Arafat’a gitti imizde ise o mübarek beldenin develerle dolduruldu unu görüyoruz... Her taraf i portac dolu... Tesbih, takke ve ba ka eyler sat l yor... nsanlar ibadetlerini huzurla yapa- m yor... Ve birileri ç k p bu rezalete dur demiyor... En önemlisi bütün yabanc markalar n taklit ürünlerini Çin’de yapt r p da tezgâhlar nda satan esnaf n helal para kazand klar n dü ünmesi... ★ Pasaport polisleri ise kamu terbiyesinden yoksun, laçka, kimseyi umursamayan ve sa- atlerce insanlar kuyruklarda beklettikten sonra dönüp bilgisayar n göstererek; - Sistem çöktü haciiiiii! diyerek saf ve Sayfay› okuyan her- EK EK kes “‹şte! Bu benim AK tertemiz duygularla o topraklara gelen misafir- leriyle dalga geçtiklerine ahit oldukça üzülü- EK EC yorum... EC AC için” diyebilecek. Oysa, kendisi ülkesinin sistemini çökertmi EC D‹R haberi bile yok... Hepsinden önemlisi ÜR OL Bir zamanlar Arafat’ta a aç bile yokmu ... Merhum Özal a aç dikilmesine sebeb olmu ... anne baban›n çocu- ÜR EN Ve bugün Arafat’taki a açlar n gölgesi alt nda ND ER insanlar biraz dinlenebiliyorsa Özal’a borçlular... ğuna, çocuğun da G‹L Mekke’de ise da ta y k l yor ve be y ld zl LD HB fiÜ anne babas›na daha otel gökdelenleri yükseliyor... Demek ki bunlar yapabilecek vizyona sahipler... çok bağlanmas›n› B‹L GÜ RE Kötülük olsun diye yazm yoruz, büyük bir DÜ yanl l düzeltsinler diye yaz yoruz... sağlayacak. hlas Koleji’nin katkılarıyla hazır- lerini anlamada onlara köprü olan, toplu- ulaşmada bize yol haritas› çizecektir. öğretimi için haz›rlanm›ş bu sistemi Türki- Dersler, çocuklar›m›z›n zevkle kat›ld›ğ› düzenlenen 3.Ulusal Mobilya Tasar›m ‹ lanan Kur unkalem sayfası fikri nasıl do du? Biz on dört y›ll›k geçmişi olan çok genç bir eğitim kurumuyuz. K›sa zamanda belki de hiçbir öğretim kurumuna nasip mun her kesimi taraf›ndan sevilerek oku- nan ve bir sonraki haftas› özlenerek bekle- nen bir sayfa olur. ¥ Sayfanın muhtevasında neler olacak? ‘Kurşunkalem’in üç yüz altm›ş derece- BAŞARIMIZ KADROMUZDAN Başar›, eğitim kadrolar› ve idarecilerin seviyeleriyle doğru orant›l›d›r. Öğretmen- lerimiz ve diğer tüm personelimiz, tekno- ye’de uygulayan ilk eğitim kurumuyuz. Yabanc› dil eğitimi konusunda daha önce de kamuoyuna yans›m›ş birçok başar›lar›- m›z var. Cambridge Üniversitesi S›nav Genel Merkezi (UCLES) ve The British oyunlarla, müzik, el işi çal›şmalar› ve hika- yeler gibi etkinliklerle işleniyor. ¥ Bir ö rencinin ders dı ında da aktif olmasının artıları nedir? Çocuklar›m›z› yeteneklerine göre sportif Yar›şmas›nda 2. s›n›fta okuyan 4 öğrenci- miz “Geleceğin Ofisi Bürotime Ödülü”ne lay›k görüldüler. ‹hlas Koleji gerek ‹stan- bul ve gerekse Türkiye çap›nda birçok ba- şar›ya imza atarak şampiyonluklar kazan- d›. ‹hlas Kolejleri kampüslerinin her ihti- olmayacak önemli başar›lar yaşad›k. Tür- lik bir ufku olacak. Bir matematik proble- Council iş birliğiyle düzenlenen ‹ngilizce faaliyetlere ve sanata yönlendiriyoruz. Bu loji ve çağ›n getirdiği tüm yeniliklerin ›ş›- yaca cevap verecek şekilde çok amaçl› ola- kiye’de 125 y›ll›k mazisi olan okullar›n var- mi nas›l çözülür, onu anlatmayacağ›z. Yeterlilik S›navlar›’na giren ‹hlas Koleji etkinlikler çocuklar›m›z›n sosyalleşmesi ğ›nda ara vermeksizin hizmet içi program- rak bina edilmesi, başar›lar›m›z›n artma- l›ğ›n› düşünecek olursak, ne demek istedi- Okuyan herkes “işte! Bu benim için” di- öğrencileri, KET ve PET s›nav›nda yüzler- noktas›nda büyük önem taş›yor. Ayr›ca lar›m›za tabi tutuluyor. Zaten kendi alan- s›nda önemli bir etkendir. ğimiz daha iyi anlaş›lacakt›r. Ama bunlar yebilecek. Unutulmaya yüz tutmuş kendi ce okulu geride b›rakarak ‹stanbul birinci- boş zamanlar›nda başka zararl› alanlara lar›nda çok başar›l› olan öğretim kadro- bizi hiçbir zaman ş›martm›yor. ‹şin çok ba- kültür değerlerimizden önemli şeyler ola- si olmuştur. kaymalar›n› önlemiş oluyoruz. Çocuklar›- ¥ Etkili anne-baba semineri düzenli- muzun bu başar›lar›n›n sürekli olmas›n› ş›nda olduğumuzun fark›nday›z. “Eğitim- cak. Bilgilendirecek, güldürecek, düşün- m›z hobi olarak başlad›klar› bu faaliyetler- yorsunuz. Geri besleme güçlü ol- sağlamak ve öğrencilerimize en iyi eğitimi BAŞARI TEMELDEN BAŞLAR de Mükemmele Yolculuk” deyişi ile sü- dürecek, yeri geldiğinde rehberlik yapa- de sağlad›klar› başar›larla birçok ödül ka- malı diye dü ünüyorum. vermeleri için uygulad›ğ›m›z hizmet içi rekli ilerlemeyi ilke edindik. Tabii bu süre cak bir yap›da olacak. Ama hepsinden eğitim programlar›nda özellikle, bilgisa- Milli Eğitim Bakanl›ğ›, son 4 y›ld›r 3-6 zand›lar. Özellikle sporda. 12-14 Şubat ta- Okulda verilen eğitimin ailede destek zarf›nda hiç de küçümsenmeyecek bilgi bi- önemlisi anne baban›n çocuğuna, çocu- yar, yabanc› dil öğretimi, teknoloji ve in- yaş grubu çocuklar›n eğitimine büyük rihleri aras›nda Ayd›n’da düzenlenen Tür- görmesi ve birbirini tamamlamas› gerekti- rikimi ve tecrübeler edindik. Bütün çal›ş- ğun da anne babas›na daha çok bağlan- ternette bilgiye ulaş›mda büyük başar›lar önem veriyor. Çocuklar›m›z›n zihinsel ve kiye Ümitler Judo Turnuvas›’nda öğrenci- ğine inan›yoruz. Anne- babalar› eğitmek malar›m›zda sadece kendi okulumuzun mas›na sebep olacak. sağlad›k. Yabanc› dil eğitiminde akademik bedensel gelişiminin art›r›lmas›nda ve ilk- miz Kevser Çevik 52 kiloda Türkiye Şam- için seminerler düzenliyoruz. Çocuklar›- öğrencilerine değil Türk Milli Eğitim sis- ¥ ‘Kur unkalem’in interaktif olması, ve bilimsel olarak kendi sistemimizi kur- öğretime en iyi şekilde haz›rlanmas›nda piyonu oldu. Yine burada ‹hlas Koleji m›z›n eğitiminde okuldan önce aile ortam› temine de nas›l katk›da bulunabiliriz diye okuyucuya ve önerilere açık oldu- Spor kulübünün yetiştirdiği üç öğrenci gelmektedir. Biz de düzenlediğimiz ‘Anne duk ve bunun neticelerini şimdi görmek- okul öncesi eğitim şart. Çocuklar›m›z›n zi- düşündük ve sosyal sorumluluk anlay›ş› unu gösteriyor, de il mi? Türkiye birinciliğini ve ikinciliğini kazand›. Baba Seminerleri’ ile sadece kendi velile- ten çok mutluyuz. hinsel gelişiminin % 70’i alt› yaşa kadar çerçevesinde birçok proje üretip bunlar› Basketbol kulübümüzün başar›lar› da ka- rimizi değil tüm anne babalar›, çocuklar›- Elbette. Müteakip haftalarda yolumuzu ¥ Yabancı dil ö renme ba arınız gerçekleşir. Okul öncesi y›llar, çocuğun muoyunun malumudur. ‹stanbul ‹l Milli kamuoyu ile paylaşt›k. ‘Kurşunkalem’ fikri ve yönümüzü ayd›nlatmada bizim için bu- hayat›nda gelişim h›z›n›n yüksek olduğu n›n ruhsal ve bedensel eğitimi noktas›nda nasıl tescillendi? Eğitim Müdürlüğü taraf›ndan 08-09 Mart de Türkiye gazetesi yönetiminin teklifi ile nun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. ve çocuğun kişiliğinin biçimlendiği en bilgilendirmeye çal›ş›yoruz. Yabanc› dil eğitiminde de birçok özel tarihlerinde Eyüp Kapal› Spor Salonu’nda bu anlay›ş›n bir ürünü olarak ortaya ç›kt›. Okuyucu sorular›n›n olmas› daha bir renk önemli dönemdir. Biz, ana s›n›flar›m›z› bu Kültürümüze sar›lmam›z gerekiyor. Bu- okulun çok ilerisindeyiz. Okullar›m›zda düzenlenen ‹lköğretim Okullar› Aras› 13- ¥ Türkiye, dünyada en genç nüfusa katacak sayfaya. Şu anda Türkiye genelini nedenle öncelikli s›n›flar ilan ettik. Çocuk- nun yolu, bizim kökleri yüzy›llara dayanan uygulanan Story Telling Room (öykü oda- 14 yaş grubu Grekoromen Güreş Turnu- sahip ülkelerden biri. Buradan yola düşünecek olursak en çok merak edilen ve lar›m›z› ilköğretime haz›rlarken pedagog kendi doğru kültür birikimimiz, güçlü aile s›) ‹ngilizceyi eğlenceli bir şekilde verme vas›’nda ‹hlas Koleji tak›m halinde topla- çıkacak olursak hedef kitle olarak ihtiyaç duyulan konu, ya da konular›n ne- uzmanlar›m›z gözetiminde verilen eğitimi, yap›m›z ve kimliğimizdedir. Onlar›n üzerin- imkan› sunan öykü odalar› halen ‹ngilte- d›ğ› 41 puan ile ‹stanbul ‹l Şampiyonluğu- ço unlu a hitap ediyorsunuz diye- ler olduğunu bilmek gideceğimiz yere ‹ngilizce ve bilgisayar ile destekliyoruz. de durduğumuz zaman daha iyi bir duruma re’de kullan›l›yor. ‹ngilizce okuma-yazma nu kazand›. ‹hracatç›lar Birliği taraf›ndan bilir miyiz? geliriz. Bunun alt›n› özellikle çizmemiz la- Kesinlikle evet. Amac›m›z; güzel, doğru z›m. Anne babaya sayg›, büyüklere sayg›, ve yararl› olanlar› paylaşmak ve içinde ya- küçüklere sevgi, kendimiz için istemediği- şad›ğ›m›z topluma sürekli art› değerler mizi başkas› için de istememek, kendimiz ‹HLAS KOLEJ‹’NDEN ONL‹NE H‹ZMET katmak. “Denizy›ld›z›” hikâyesini bilirsi- için istediğimizi başkas› için de istemek... niz. Sahile vurmuş binlerce denizy›ld›z› ve Bu bizim kültürümüzün derinliklerinde ve onlar› tekrar denize atma çabas›nda bir bütün safhalar›nda var. Şimdi buna empa- çocuk. Yan›na gelen biri “burada binlerce ti diyorlar. Bunu içselleştiren insan kötü denizy›ld›z› var. Hepsini atmana imkân olabilir mi? Şiddet kendi kültür ve değer- yok. Bunlar› denize atman neyi değiştire- ∂ hlas Koleji ö retmenleri taraf ndan lerimize sar›larak önlenir. Bu işin çözümü cek ki?” dediğinde yerden bir denizy›ld›z› haz rlanan ve YGS-LYS ve SBS’ye gi- bu. Bunun için eğitim çok önemli. Eğitim daha al›p denize atan çocuk şöyle cevap recek tüm ö rencileri çok yak ndan il- ailede başlar, okulda sürer. verir “Bak, onun için çok şey değişti.” Ol- gilendiren imtihan sisteminde yok yok. ¥ hlas Koleji’nde 23 Nisan Çocuk mas› gerekenlerle, olmamas› gerekenlerin Online S nav Sistemi ile YGS-LYS ve Bayramı için ne gibi etkinli iniz yer değiştirmesinde küçük bir pay sahibi SBS’ye haz rlanan ö rencilerin pratik- olacak? bile olmak bizim için çok anlaml› olur. leri art r laca gibi tüm ö rencilere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Teknolojinin ilerlemesiyle ebeveyn ve ço- eksikliklerini an nda görme imkân su- Bayram›n› tüm bölge halk›yla ve özellikle cuk aras›nda birbirlerini anlama noktas›n- nuluyor. mtihan bitiren ö renci, ay- de çocuklarla birlikte kutlamaktan onur da önemli farklar oluşmaya başlad›. Bu r nt l karne ile durumunu an nda göre- duyuyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik fark› kapatamazsak başka başka dünyala- biliyor. Ö renciler, imtihan türüne ve Çocuk Bayram› nedeniyle her y›l oldu- r›n insan› olmaya engel olamay›z. Onlara göre puan n , imtihanda do ru ve yan- ğu gibi bu y›l da yabanc› ülkelerden ço- rehberlik etmeyi görev bilip çocuklar›m›z- l yapt konu ve alt konular , ders- cuklar›m›z› Türkiye’ye davet ettik. ‹hlas la birlikte biz de sürekli öğrenme içinde lerdeki durumunu grafiksel olarak in- Koleji’nin davetlisi olarak ülkemize gelen olacağ›z. Kald› ki çocuklar›m›z› onlar›n ya- celeyebiliyor. Ö renciler, imtihanlar çocuklar›m›z buray› gezme tan›ma f›rsat› şayacağ› çağa göre değil de kendi zaman›- hlas Koleji, dersleri ba layana kadar hiçbir ücret ödeme- bulacak, kendi kültürlerinden de örnek- m›za göre yetiştirirsek büyüdüklerinde çocuklar n zevkle ka- den bu sistemden yararlanacak, imti- ler sunacaklar. Ülkelerine döndüklerinde kendilerini yabanc› bir dünyan›n içinde t ld oyun, spor ve han neticesinde de karnelerini ve ek- ise bizden gördükleri örnek misafirper- bulacaklard›r. Umar›m ‘Kurşunkalem’ el i i çal malar yla sikliklerini görebilecek. verliğin tesiri ile ‹stanbul’un, insanlar›m›- tüm aile fertlerini bir araya getiren, birbir- bütünle tiriyor. z›n, ülkemizin tan›t›m›n› yapacaklar.

×