Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 9.Sayi

366 views
274 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
366
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 9.Sayi

  1. 1. Kurflunkalem “TÜRK‹YE’N‹N E⁄‹T‹M PLATFORMU” ’N‹N KATKILARIYLA... Sorular n z için: kursunkalem@tg.com.tr 9 MAYIS 2010 PAZAR 14 AZM HATIR LI AKSOY TAHTA Etkiliyorum MEHMET AL‹ DO⁄AN Annespirin nneler... Yaradan’ n, cenneti ayak- FARKLI BAKIfi: Medeniyet A lar n n alt na serdi i o güzel insanlar... Onlar, en iyi okullarda okumam z , en güzel ekilde yeti memizi, ahlakl , dürüst, beyefendi, han mefendi olmam z , iyi arkada l klar kurmam z ; k sacas her eyin en iyisine sahip olmam z isterler. Mutlu bir hastal›€› yuva kurmam z, onlar n en büyük hayalidir. Aya m za diken batar, ac s n onlar hisseder. Hayattaki her imtihan m zda elinde tespih, a z nda dua, kale gibi arkam zda dururlar. ∂ Medeniyet hastal›€›n›n belirtileri kar›fl›kt›r. Aslan pay onlar n oldu u hâlde sessizce bir Bu hastal›k ayn› anda fert, toplum ve hatta kö ede bizim ba ar lar m za sevinirler. En dünya ölçe€inde ortaya ç›kabilir. Günümüzde içten alk da onlardan al r z. zekâ seviyesi; t›p, hijyen ve pedagojideki ster okumu , ister hiç okula gitmemi ; ilerlemeye ra€men yükselemedi. Sorum- ister fakir, ister varl kl olsun bütün anneler suzluk, itaatsizlik, konfora düflkünlük yaflama kendi bildi ince, gücü yetti i ve akl erdi ince flekli hâline gelince zekâ ve beden gücü evlad n n en iyi artlarda, en güzel ekilde geriledi. E€itim için yap›lan harcamalar›n yeti mesini ister. Öyle ki çocu unun, kendi beklenen sonucu vermemesi dikkat çeki- sahip oldu u imkânlar n çok üstünde bir cidir. Okul çocuklar›n›n psikolojik ve biyolojik hayat ya amas için her eylerini; hatta ha- yatlar n bile ortaya koyarlar. yafllar›n› mukayese etmemize imkân verecek Bu nas l bir efkattir ki -hikâye bile olsa- istatistiklerin bulunmamas› üzücüdür. sevdi i k za mendil içinde annesinin yüre ini Gençlerin girip ç›kt›klar› s›navlara aldan- götürürken aya ta a tak l p dü en gence, mamak laz›md›r. Sertifikalar, diplomalar; hatta annesinin kalbi “Can m yavrum, bir yerin yüksekokullara girifl, zekâ üstünlü€ünün ispat› ac d m ?” diye seslenir. “A larsa anam a lar, say›lmamal›d›r. Günümüzde modern hayata gerisi yalan a lar” diye duyard k ark larda; uyum sa€layamam›fl milyonlarca insan vard›r. ama bunu tam olarak anlayamazd k. Anne... Sinema, TV, radyo ve internetteki kar›fl›k or- Yavrusunun hayat söz konusu olunca tamlar; zekâ bunal›- kendininkinden vazgeçen fedakâr insanlar. Ekşimsi sözlük: m›na, ahlaks›zl›k, en- Bahçemde gül a€ac› kendindedir ilac› Bir belgeseldeydi; anne ceylan, yavrusunu telektüel ve organik korumak için koskoca aslana kafa tutuyordu. Defter: bozulmalara sebep Hem de yem olaca n bile bile... Anne ol- ‹çi boş mayan n anlayamayaca , “önce can, sonra olmaktad›r. Milletle- kitap AfiIRI MERHAMET rin felaketine sebep canan” ezberini bozan bir durum bu, çünkü olacak kuvvetlerin ba ka türlü izah mümkün de il. bafl›nda dejenere olmak (yozlaflmak) geliyor. Hata yapar z, o hatadan dönmemizi sab rla beklerler. Zaman içinde hayat m za iyi ya ‹yimserli€in olumlu yanlar› kadar insanlar› da kötü bir sürü insan girer; bu yüzden çok aldat›c› yönleri de vard›r. ‹yimserlik, insan› üzüldü ümüz, y prand m z olur. Tehlikeyi kötüyü inkâr etmeye kadar götürür, gayreti önceden hissetme gibi bir farkl l klar olmas na merhametsizlik olur tüketir. Aksine hatay› aç›kça görmek, insan› ve bizim de bunu bilmemize ra men ço- harekete geçirir. ‹nsan ancak düfltü€ünü fark unlukla burnumuzun dikine gideriz. Zaman ederse aya€a kalkabilir. Yaflad›€›m›z yenilgiler, onu hakl ç kar r; ama o, bunu hiç gurur bize kaybetti€imiz gerçekleri verebilecek yapmaz. Kap s ve gönlü her zaman aç k midir? Bunu zaman gösterir. Alexis Carrel olan yegâne sevgilidir o. Hiçbir yan tesiri bulunmayan, tamamen do al ve âdeta hayat iksiri olan, her derde deva, kullanma ya na bakmaks z n istedi iniz dozda alabilece iniz tek ilaç ve her an E€itimin güldürüsü F. Sinem Bütün ZARAR VERMEYEL‹M ihtiyaç duyulacak muhte em bir g da. Oy- ∂ Çocuklardan, ev ödevi olarak bir ∂ Günümüzde bir bahçe sahibi olmak narken dü erdik, bir yerimiz ac rd . Annemiz öpüverirdi oray , hemen a r s geçerdi. Var konuda resim yapmalar›n› istedim. ço€umuz için mümkün de€ildir; ama buna Evlatlar›m›z; bizim bakmaya doyamad›ğ›m›z, sak›nd›ğ›m›z, ko- m d r acaba yeryüzünde böylesine tesirli Herkes resimleri yapm›fl, getirmiflti. özlem duyanlar›m›z imkânlar› ölçüsünde ba ka bir ilaç? Bir kaç kiflinin resmini asaca€›m› söy- balkonlar›n›, teraslar›n› ya da cam önlerini ruduğumuz bahçelerimiz gibidir. Sab›rla işleriz onlar›. Zarar Bugün ve her zaman ona s k ca sar l n. ledim, o yüzden resimleri kim yapt›ysa minyatür bahçeler hâline getirmeye me- görmesinler diye o kadar çabalar›z ki kimi zaman toprağa ver- Ba n z omzuna koyun, doya doya öpün, adlar›n› k‛tlara yazs›n dedim. Her- rakl›d›r. Evlerinin önünde küçük de olsa koklay n ve kâinatta hiç kimsenin size öyle kesinkine bakarken, bir erkek ö€- topraklar› olup onun k›ymetini bilenlerimiz diğimiz zehir gibi yapt›ğ›m›z yanl›şlar›n fark›na varamay›z sar lamayaca na yeniden ahit olun. Ben mi? rencim, Aynur ismini yazm›flt›. ise orada, içinden hayat f›flk›ran küçük Sadece ruhuna Fatiha gönderebiliyorum. -O€lum bu ne, Aynur kim? dünyalar›n› olufltururlar. Bakt›kça içimizi kadar çabalar›z ki kimi zaman topra€a karakterlerinin tu€lalar› ve çimentolar›, ferahlatan bu güzelli€e kavuflman›n ya- verdi€imiz zehir gibi yapt›€›m›z yanl›fllar›n bebekliklerinin küçük hevesleri, küçük -ANNEMMM :)) Yasin Tercan n›nda onu, o hâliyle korumak da çok önem- fark›na varamay›z. yaralar›, düflüflleri ve kalkmalar›d›r. Sev- lidir. Toprak daha verimli olsun, bitkiler -Fazla hareket ederse terler hasta olur. gili anne ve babalar, evlatlar›m›z›n önem- Baflar›da inat et zarar görmesin diye oradan buradan duy- ma sözlerle uygulanacak herhangi bir - Aman a€lamas›n, kuca€›ma alay›m. - Daha çok küçük, yaln›z yatarsa korkar. siz sand›€›m›z en küçük anlar› ile gele- cekteki karakterlerinin ufak ayr›nt›lar›n›n LYS için son 5 gün yöntem, koruma amaçl› verilen bir miktar - Uykusuz kalmas›n ben yapay›m, yorul- nas›l bir bütünlük içinde oldu€unu gör- ∂ 5 - 14 May s 2010 tarihlerinde yap lan LYS NESL - ‹ ÂT‹YE NAS‹HATLER mas›n ben toplayay›m... memiz gerekiyor. Heveslerini k›rd›€›- ba vurular n n son 5 gününe girildi. Adaylar n kimyasal, tüm emeklerimizin bir anda yok (Gelecek nesle nasihatler - Hattat Hamid): m›zda, meraklar›n›n önüne geçti€imizde girmek istedikleri oturumlar belirledikten son- olmas›na sebep olabilir. Zararl› dedi€imiz ‘NEDEN SUSKUN?’ DEMEMEK ‹Ç‹N Edebini tak›n o hevesle beslenen her fleyi de yok edi- ra her oturum için 20 TL olan s nav harc n ilgili ufac›k bir böce€i yok edelim derken bah- Bebekler düflerek ve sonras›nda kal- Yürürken önüne bak›n yor, ailemizin c›v›lt›lar›n› susturmufl olu- bankalara yat rmas gerekiyor. Bu i lemin ar- çemizin tüm dengesini bozabiliriz. karak koflmay› ö€renir. Minicik a€›zlar›na d ndan aday, iki farkl yolla LYS ba vurusu ger- Kibirlenme sak›n yoruz. ‹leride “Çocu€um neden suskun?” Genifllesin âfak›n Evlatlar›m›z; bizim bakmaya doyamad›- kafl›€› tutturamayarak; ama inatla kendi çekle tirebilir. ÖSYM’nin internet sayfas ndaki €›m›z, sak›nd›€›m›z, korudu€umuz, bah- kendine yeme€i dökerek kafl›k kullan- dememek için onlar› tembelli€e, hantal- bireysel ba vurular k sm ndan girilebilece i Karar›nda sebat et l›€a ve mutsuzlu€a itebilecek korumac›- çelerimiz gibidir. Sab›rla iflleriz onlar›. may› ö€renirler. Koflarlar, terlerler, hasta gibi herhangi bir ÖSYM Ba vuru Merkezi’nden Baflar›da inat et l›€›m›zdan uzak durmay› ö€renmeliyiz. de ba vuru yap labilir. Ödemeler, Ziraat Ban- D›fl dünyaya haz›rlay›p onlar›n hayata tu- olurlar. ‹yileflip tekrar koflarlar. Bizim Yolunda gayret et Unutmamal›y›z ki afl›r›ya kaçan merha- kas , Vak flar Bankas , Halk Bankas , Akbank tunmalar›n› sa€lar›z. Davran›fllar›, tav›rlar›, hata dedi€imiz; ama onlar›n büyüme sü- Senden korksun cesaret met, onlar›n gelece€i için büyük bir mer- ve Garanti Bankas ubelerine yap labilecek. düflünceleri bizler sayesinde flekillenir, reçlerinin birer parças› olan davran›fllarla Zafer mi? Tam isabet! hametsizliktir. olgunlafl›r. Onlar zarar görmesin diye o güçlenirler. Geleceklerinin besin kayna€›, (M. Reflat Kömürcü’den) HATIRINIZ OLSUN ÖZLÜ SÖZ: Payla mak istediklerinizi bize yaz n. ‘Hat rl Tahta’da hat r n z olsun. kursunkalem@tg.com.tr “En güzel ö üt örnek olmakt r.” LYS’ye haz›rlanana süper ipuçlar› fiaban Y›lmaz puanlar›n›n belli aral›klarda y›€›lma göster- çok pratik yaparak mümkündür. ∂ YGS sonuçlar›n›n aç›klanmas›yla adaylar di€ini görüyoruz. Bu y›€›lman›n ard›ndan LYS’de isteyen aday, alan d›fl› oturumlara 252 MERT VAH ZAVALLI üniversiteye bir ad›m daha yaklaflt›. Günler yap›lacak LYS oturumlar›n›n hem yüzdelik da girebilecek ve baz› ortak alan mesleklerini TAHTAYA! GELDİM TAMİRHANE h›zla geçerken adaylar›n bir k›sm› mutlu bir hem de ay›klama özelli€iyle çok önemli ol- katsay› sorunu yaflamadan tercih edebilecektir. USTA! İLE OKULU KARIŞTIRIYOR k›sm›ysa üzgün gözüküyor. Her iki duygunun du€unu bilmeliyiz. Pastan›n %60’l›k dilimi Örne€in YGS’de düflük say›sal net yapm›fl bir da afl›r›ya kaçmas›, kalan sürenin verimini dururken doydum demek olmaz. Türkçe matematik ö€rencisi, LYS 4 oturumuna olumsuz etkileyecektir. Üniversiteye giden Çok oturumdan oluflan yeni sistemin tela- da girerek reklamc›l›k ve halkla iliflkiler, yolda LYS aya€›n›n psikolojik bir mücadele fiye imkân tan›d›€›n› biliyoruz. Örne€in; Türkçe ö€retmenli€i gibi olaca€›n› vurgulamakta fayda var. Neden mi? YGS’de hedefledi€i netten 10 net afla€› yap- bölümleri tercih edebilir. Yüksek puan alanlar›n hafif gevfleme gös- m›fl olan bir aday›n bu fark›, LYS’de yapaca€› Ya da iyi derecede say›sal termesi, düflük puan alanlar›n yar›fltan kop- 4-5 netle telafi etmesi mümkün. net yapm›fl bir sosyal ö€- mas›, ortada olanlar›n karars›zl›k sendromuna Haziran ay›, bilginin kazanaca€› ay olacak. rencisi LYS 1 oturumuna düflmesi içten bile de€il. Hâlbuki yar›fl›n LYS oturumlar› direk bilgi yoklamas› yapa- girebilir ve psikoloji, siyaset yeni bafllad›€›n› ve danan›n kuyru€unun ha- ca€›ndan bu bilgiye hâkim olanlar bir ad›m bilimi, iktisat, iflletme gibi ziran sonunda kopaca€›n› biliyoruz. YGS önde olacaklar. Bu da özü ö€renerek ve bölümleri tercih edebilir.

×