Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 8.Sayi

374 views
309 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
374
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 8.Sayi

  1. 1. Kurflunkalem “TÜRK‹YE’N‹N E⁄‹T‹M PLATFORMU” ’N‹N KATKILARIYLA... Sorular n z için: kursunkalem@tg.com.tr 2 MAYIS 2010 PAZAR 19 SAKIN S Z SAL H Bahar yorgunlu€u BU HAVALAR MAHVETMES N UYAN Etkiliyorum Kişisel gelişim kap›m›zda, biz ayaktay›z M acera, Dale Carnegie ile ba lad . 10 ad mda mutlu olmay , bilmem kaç ad mda özgüveni tavan yap- may vadeden kitaplar, y llard r beklenen bir yolcu gibi hasretle kar land . Ki isel geli im kitab yazanlar matbaaya u ra- Şaban YILMAZ / Rehber Öğretmen TEDB‹R ALINMALI UYKUYA D‹KKAT madan önce kitapç lar n çok satanlar raf ndan Ö €retim y›l›n›n sonuna yaklafl›rken en rezervasyon yap yor, haliyle çok kazananlar kritik zaman dilimine de girmifl bulu- Fiziksel belirtilerle başlayan bahar yor- Öncelikle beslenme ve uyku düzenine listesine de üst s ralardan giri yap yorlard . nuyoruz. Bahar›n s›cak yüzünü gös- Kitaplar n ard ndan seminer furyas ba lad . terdi€i bugünlerde, oksijenle birlikte gunluğu, ders çal›şman›n yak›t› olan dikkat edilmeli. Zaman›n çal›nmas›na “Ki isel” geli mek isteyenler, dalga sesi e li- zararl› polenleri de solumaya bafllad›k. beyin fonksiyonlar›m›z› da yavaşlat›yor. müsaade edilmemeli. Bugünün işi inde gözlerini kapat p zaaflar ndan kurtulmay Bu polenlerin, alerjik hastal›klar› te- bekledi. Kötü huylar, küçük kâ tlara yaz l p tiklemenin yan›nda fiziksel ve zihinsel Bu duruma karş› tedbir al›nmal›. asla yar›na b›rak›lmamal›. özel cenaze törenlerinde topra a gömüldü. aktiviteleri de yavafllatmaya varan et- lgi çok olunca sektörün kirlenmesi de yaflamaya bafll›yor. Fiziksel belirti- ve ruh sa€l›€›n›z için çok önemlidir. katmam›z gerekir. Onu yaflat›rsan›z; h zl oldu tabi. kileri biliniyor. Sebepsiz yorgunluk Baz çakma gurular ki isel geli im semi- ve bitkinlik, tükenmifllik, isteksizlik, lerle bafllayan bu yorgunluk hâli, ∂ Yak›nmaktan, kendinizi elefltir- ancak o zaman doya doya yaflars›n›z! ders çal›flman›n yak›t› olan beyin mekten ve duygusall›k çad›r›na s›- ∂ Yar›n›n problemlerini bugüne nerlerinde 100 dolara mutluluk formülü, sinirlilik ve konsantrasyon eksikli€i 150 dolara özgüven iksiri satmaya devam somut belirtiler olarak göze çarp›yor. fonksiyonlar›m›z› da yavafllat›yor. €›nmaktan vazgeçin. tafl›may›n, b›rak›n bu problemler ediyorlar. Ama sat sonras destek hizmeti Lise ve üniversite s›navlar›n›n yak- Geçici olan bu duruma karfl› duyarl› ∂ Eksi€iniz çoksa, “Hepsini kalan orada sizi beklesin. Sadece bugünün olmad için formüllerin ço u “guru gü- laflmas›yla, adaylar›n da tempoyu ar- olmazsak dönem sonunda geç kalm›fl zamanda bitirmem gerekir” gibi bir problemleriyle savafl›n. rültü“den öteye gitmiyor. t›rd›€›n› görüyoruz. Her aday, gön- olabiliriz. flartlanmaya kap›lmay›n. Unutmay›n ∂ Bugünün iflini asla yar›na b›rak- Hammaddeyi do udan bedavaya getirip, lündeki lise ya da fakülteye yerlefl- ÖYLEYSE NE YAPMALI ki artan yük, y›lg›nl›€› tetikler. may›n! Çünkü bütün yar›nlar, zaten ucuz ambalajla fahi fiyata yine do uya mede, kalan sürenin çok önemli ol- Peki bu etkileri en aza indirecek ∂ Ailenizle ve sevdiklerinizle zaman kendi problemlerini yüklenmifl bir ihraç eden ki isel geli imcilerin dev irme birtak›m tedbirler almak mümkün mü? geçirmeyi ihmal etmeyin. Yorucu ça- flekilde gelecektir. fikirleri i e çok yaramıyor yani. du€unu biliyor. Bu odaklanma neti- l›flmalar›n›z› bu flekilde ödüllendirin. ∂ Gülümseyin ve küçük fleylerle Ki isel geli imin temelini olu turan güzel cesinde, fiziksel ve zihinsel limitlerin Tabii ki bahar yorgunlu€una son ahlak, bu co rafyadan yay ld bütün dünyaya tavan yapt›€›n› görmek mümkün. verebilirsiniz. Öyleyse; ∂ Zaman›n›z›n çal›nmas›na da asla mutlu olmay› bilin. hâlbuki. Sab r, ükür, tevekkül, hüsnüzan bu Sorumluluk hissiyle afl›r› yüklenme ∂ Beslenmenize ve uyku düzeninize izin vermeyin. Hayallerinizin sabote ∂ Ayr›nt›lar› ihmal etmeyin. Hiçbir topraklar n de eri... G ybetten, dedikodudan yapan aday, bir süre sonra mevsimsel dikkat edin. Bu iki ihtiyaç, sizin yak›t›n›z edilmesine müsaade etmeyin. iflinizi yar›m yamalak yapmay›n. Çün- uzak olmay , kalp k rmaktan kaç nmay , herkese etkenlerin de tuz biber oldu€u, yor- gibidir. Bunlar biterse yolda kalmak ∂ Mutlulu€un içinizde oldu€unu kü yar›m kalan her ifl, hem bugünü kar güler yüzlü olmay bizim kitaplar m z gunluk ve tükenmifllik duygular›n› pek de hofl olmaz. Bu, sinir sisteminiz unutmay›n. Ona kendinizden bir fleyler hem de yar›n› iflgal eder. yaz yor yüzy llard r. Empatiyi herkesten önce biz biliyorduk. Yanı ba ımızda gürül gürül kaynayan suya sırtımızı dönmü , uzaklardan pet i e içinde su si- pari i veriyoruz. Rahmetli dedemi hat rl yorum. Vefat ndan birkaç gün önce bir bayram sabah yd . Amans z bir hastal n pençesinde zor nefes al p veriyordu. Kesilen kurbandan tats n LYS VE SBS’DE SON diye a z na nohut kadar bir et parças koy- duk. Bir gayretle yutmaya çal t ; ama vücut V RAJA G R YORUZ! eti kabul etmedi. A z ndan eti geri almak için e ilen k z n n yanaklar na inmi iki damla ya fark edince zoraki gülümsedi. Ö€renmeyi “80 yıl doya doya et yedik kızım” dedi usulca, “Bir kere yiyemedik diye üzülmek olur mu?” Bir cümlede bin mana... b›rak›n, art›k Bir nefese sı dırılmı yüzlerce seminer... Klimal seminer salonlar nda hayata olumlu bakmak kolay. Ezberlersin rolünü, ç kar oynars n. tekrar vakti Ama ölüm dö e indeki insan, ezberledi ini de il ya adı ını oynayabilir ancak. Birinde rol biter perde kapanır, di erinde rol biter perde açılır. A. Faruk Levent / Psikolojik Dan›şman Çocuklar m za, büyüklerimizin güzel ahlâk n LYS ve SBS’ye k›sa bir süre kald›. S›nav bir anlatabilsek. Ço u kitap rafta kal r, gurular da ilk uçakla memlekete yollan r inan n. tarihi yaklaflt›kça ö€rencilerin heyecan Olsun, ya mur ya sın da varsın kerpiççi ve kayg›lar› art›yor. Haziran ay›nda s›na- a lasın! va girecek ö€rencilerin son 1.5 ayda uy- gulayacaklar› stratejiler, s›nav perfor- mans›n› etkileyen faktörlerin bafl›nda gelir. Uygulanabilecek do€ru çal›flma stratejileri flu flekilde özetlenebilir: ∂ Son bir buçuk ayda yeni konulara ça- E⁄‹T‹M H‹KÂYELER‹: l›flmak yerine tekrara önem verilmeli HATIR LI ve bir tekrar program› haz›rlanmal› ∂ Ö€renme de€il, pekifltirme a€›rl›kl› çal›fl›lmal› TAHTA Kitab›n› bitirdi ama o€lunu kaybetti! ∂ Beslenme ve uykuya daha fazla dik- MEHMET AL‹ DO⁄AN ∂ Genç bir adam, talihsizlik sonucu ifl- “Mahkûm edilmek üzereyken ve flu kat edilmeli ledi€i suçtan mahkemede yarg›lan›yordu. anda, mükemmel bir insan olan baban ∂ Vitamin ve a€r› kesici ilaçlar doktor Adam› yarg›layan hâkim, mahkûmun yazar hakk›nda neyi hat›rlad›€›n› anlat›r m›- tavsiyesi olmadan kullan›lmamal› olan babas›n›n yak›ndan tan›d›€› idi. Hâkim, s›n?” ∂ Yorucu spor yapmaktan kaç›n›lmal› sorgulama esnas›nda: “Baban› hat›rl›yor Bir sessizlik oldu salonda. Daha sonra ∂ Bol bol deneme s›nav› çözmeli musun?” diye sordu. San›k, bu soruya: “Onu hâkim, beklenmeyen bir cevap ald›: ∂ Deneme s›nav› sonras›nda bofl b›ra- SEÇMELER: hat›rl›yorum” fleklinde bir cevap verdi. k›lan veya yanl›fl cevaplanan sorular- “Ö€üt almak için babam›n yan›na gitti- Bir faaliyet ne kadar zor olursa olsun, Suçlunun vicdan›n› yoklamaya çal›flan hâ- €imde, yazd›€› kitaptan bafl›n› kald›rarak la ilgili çal›flmalar yap›lmal› örnekleriyle kolayla r. Yolu hep örnek- kim flöyle devam etti: bana bakt›€›n› ve ‘Git bafl›mdan, çok ÖNEML‹LER‹ YAZARAK ÇALIfiIN ler açar, insan onlar n arkas ndan yü- rür, hatta bazen de geçer. Siz yaln z ör- meflgulüm!’ dedi€ini hat›rl›yorum. Say›n ∂ Geçmifl y›llara ait ç›km›fl sorular çö- Ekşimsi sözlük: hâkim, siz onu büyük bir yazar olarak ta- zülmeli, özellikle hangi konularda so- nek gösterin, arzu ve güç kendili inden ÖZLÜ SÖZ: gelir. Y lan avc s , y lan n zarar n çocu- n›rs›n›z, hat›rlars›n›z; fakat ben onu kay- rular yo€unlaflm›flsa bu konularla ilgi- “Ne kadar bilirsen bil, anlatabildik- Eğitimli: Doğru una anlatmak için y lan gördü ü za- lerin, kar ndakinin anlayabilece i ka- bedilmifl baba olarak hat›rl›yorum.” li eksikler giderilmeye çal›fl›lmal› man ondan kaçar. Y lan küçümseme- olan bilgiyi hayata ge- dard r.” Hz. Mevlana. çiren kişi. Hâkim kendi kendine: “Yaz›k! Kitab›n› ∂ Verimli zaman dilimlerinde ders çal›- mesi için onun faydal olan panzehirin- den çocu a hiç bahsetmez, onun za- bitirdi; ama o€lunu kaybetti” dedi. fl›lmal›. Soru çözümleri, saat eflli€in- de, süreye dikkat edilerek çözülmeli rarl ve korkunç bir hayvan oldu unu anlatmakla yetinir. Denize dalan ki i de ∂ Önemli noktalar› yazarak çal›fl›lmal› RI ayn d r. Denize dalaca s rada çocu u- B Z M O LAN SABAHLA ∂ Hatal› okuma, yanl›fl anlama, aceleci- lik gibi test çözümünü olumsuz etki- nun da ard ndan dal p bo ulaca n an- lay nca denize girmez ve çocu a deni- Eğitimin güldürüsü B R TÜRLÜ UYANAMIY Ö RETMEN BEY. BEN OR DE ∂ S›n›fta, ders kitab›ndaki parçay› okuttum. Parçan›n ana fikri- BÖYLE GET RD M. leyen al›flkanl›klar belirlenerek bun- zin tehlikesini anlat r. Çocuk dinleme- lar› düzeltme yoluna gidilmeli yecekse, deniz kenar na hiç yakla t r- ni yaz›n dedi€imde “Ö€retmenim, buraya anam›z›n fikrini ∂ Haftada en az bir kere, s›nav atmos- maz onu! mam- Gazali mi yazaca€›z?” diye sordun ya Yasin... O gün bugündür ferinden uzaklaflt›racak faaliyetlere meslek hayat›m› sorguluyorum. Melike Ö€retmen zaman ayr›lmal›. UYARI: Özellikle bu dönemde anne-babalar n Başar›l› olmak için... gençlere, yap c ve motive edici bir yakla m HATIRINIZ OLSUN ∂ ‹lgi çekmek + bol örnek sunmak + derse kat›l›m› azami içinde olmas , onlar n ba ar l olma isteklerini derecede sa€lamak + model olmak + teknolojik destek + art racakt r. Unutmay n ki sadece ba ar l ol- Payla mak istediklerinizi bize yaz n. duklar nda onlar n yan nda olmak yerine, her ‘Hat rl Tahta’da hat r n z olsun. e€lenceli ortam + beyni ve kalbi beraber doyurmak + so- zaman ve her artta onlar n yan nda oldu u- kursunkalem@tg.com.tr rumluluk yüklemek + ölçülü olmak (Kaynak: GB) muzu hissettirmek çok daha etkilidir.

×