Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 22.Sayi

406 views
331 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
406
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 22.Sayi

  1. 1. Kurflunkalem “TÜRK‹YE’N‹N E⁄‹T‹M PLATFORMU” ’N‹N KATKILARIYLA... Sorular n z için: kursunkalem@tg.com.tr 8 A⁄USTOS 2010 PAZAR 14 “BEN BU ‹ŞLER‹ B‹LMEM” DEMEY‹N! SAL H Dijital ça€›n UYAN Etkiliyorum “...................” çocuklar›n›n 2000 y l n n aral k ay yd . Üniversiteden yeni mezun olmu tum. Bir devlet okulunda heye- canla derslere giriyordum. S n flardan birinde, artl cümleleri anlat rken tahtaya ngilizce bir cümle yazd m. “Evet çocuklar, tahtada ‘E er çok zengin dilini anlay›n ZOR AMA GEREKL‹ olsaydım anneme... alırdım.’ yazıyor. Cüm- ledeki bo lu u, hayal gücünüzü de kullanarak doldurun. Anla ıldı mı?” dedim. Anla lm olmal ki herkes sessiz bir ekilde da tt m küçük kâ tlar ald ve gözlerini tavana dikip dü ünmeye ba lad . Be dakika sonra s n f dola p kâ tlar toplad m ve tek tek okudum. Uzay gemisi, Ferrari, Miami’de yazlık, Mal- divler’de ada... Ben okuyorum, s n f gülüyordu. Bütün dünyada; yeni neslin yüzde 95’i internet, bilgisayar Son kâ d içimden okudum. “If I were rich, I ve cep telefonunun hayati önemi olduğuna inan›yor. Hal would buy flowers for my mom.” Cümlenin sahibi, o sene s n fa yeni gelen böyle olunca başta anne babalar olmak üzere çocuğun ilgi çelimsiz, içine kapan k bir çocuktu. “Aramızda alan›na giren herkes, her şeyden anlamak mecburiyetinde. çok duygusal bir arkada ımız var!” dedim. “Selim, kalk bakalım. Ne yazdı ını arkada larına Bu zor da olsa, ona doğru al›şkanl›klar› öğretmeliyiz. söyleyebilir misin?” “Çiçek alırım, yazdım ö retmenim.” Azmi Aksoy S n fta hafif bir kahkaha koptu. “Ben çok zengin oldu unuzu dü ünün, hayal gücünüzü T eknolojik geliflmelere 1995 - 2001 aras›nda kullanın demi tim. Buna ra men çiçek alırım dünyaya gelen çocuklar, di€er nesillerden yazdı ına göre önemli bir sebebin olmalı” çok daha fazla flahit oldu. Bu çocuklar; inter- dedim. netin, bilgisayar›n, cep telefonlar›n›n, sosyal Bir süre sessizce bekledi, sonra aya a kalk p medya kanallar›n›n olmad›€› bir hayat› hiç “Aklıma ba ka bir ey gelmedi ö retmenim” tan›mad›lar. dedi usulca. Yüzünde Mona Lisa tablosunu Bugün flehirde, neredeyse evinin balkonundan, and ran gülmekle a lamak aras garip bir betonarme binalardan ve araçlardan baflka bir ifade vard . fley göremeden yetiflen; bir koyunla keçiyi ay›rt “O lum, dalga mı geçiyorsun?” dedim sertçe. edemeyecek kadar tabiattan ve do€al hayattan “Aklınıza bir ey gelmesi için illa not mu ver- uzak bir nesil var. Bütün dünyada; bu neslin memiz gerekiyor?” yüzde 95’i internet, bilgisayar ve cep telefonunun Hiç cevap vermedi. Kâ tlar geri da tt m. hayati önemi oldu€una inan›yor. S n f, çalan zille birlikte kovan kurcalanm fiimdi yukar›da tarif etti€imiz çocuklar›n ar sürüsü gibi bahçeye akt . D ar da ince bir anne ve babas› olmak gibi çok zor; ama me- ya mur ya yordu. suliyeti bir o kadar fazla yükün alt›nday›z. Ertesi sabah okula geldi imde Selim’in ba- Ne yapmal›, nas›l hareket etmeliyiz? bas n lobide beni beklerken buldum. Önündeki Bir kere kesinlikle ve öncelikli olarak biz sehpada bir gün önce s n fta da tt m buru uk babalar flu düflünceyi terk etmeliyiz: “Ben, B kâ t parças duruyordu. Oturup biraz konu tuk. bu ifllerden anlamam!“ Böyle söylemek, ço- K sa bir görü meden sonra ayr ld . Zorlukla cu€unu gözden ç›karmak, demektir. Misal; zümre odas na do ru yürüdüm. Ba m dö- azg›n bir köpe€in çocu€una sald›rd›€›n› nüyordu. H çk r a benzer garip bir ey diyaf- gören her baba (e€er ar›zi bir durumu yoksa) ramdan g rtla ma kadar t rmanm , patlamaya haz r bekliyordu. hayat› pahas›na köpe€e müdahale eder. Kald› 2000 y l n n aral k ay yd ve ben, kâ ıttaki ki köpek en fazla çocu€un ölümüne sebep küçük bo lu u çiçekle dolduran Selim’in, olabilir. Ancak yukar›da bahsetti€imiz aç›k hayatındaki en büyük bo lu u da çiçekle tehlike ise çocu€un hayat›n›n bütününe ve doldurmaya çal t n ö rendim. onunla ba€lant› olan herkese mutlak flekilde Üç ay önce bir trafik kazas nda annesini zarar verir. kaybetti ini ve o günden beri, babas yla, hiç Durum böyle olunca baflta baba olmak aksatmadan her cuma günü annesinin mezar n üzere çocu€un ilgi alan›na giren herkes, her ziyaret edip mezarl a çiçek diktiklerini... fleyden anlamak mecburiyetindedir. fiimdi Önceki gece babas duymas n diye yüzünü bunlara k›saca göz atal›m: yast a gömerek sabaha kadar h çk rd n ... ∂ Ö€retmenlerinden, çocu€umuzun bilgisayar Ve üniversiteden alınan diplomayla ö - kullan›m›na iliflkin al›flkanl›klar›n› ö€renelim. retmen olunamayaca ını... ∂ Çocuklar›n klavye becerilerini geliflti- Hepsini, hayat m n o en serin aral k sabah nda relim, zira hayata at›ld›klar›nda hangi sektörde ö rendim. çal›flacak olurlarsa olsunlar klavyeyi tan›malar› önemli. Sadece bir fleylere bakarak yazma ile bafllayabilecek bu çal›flma, zamanla kendi yeteneklerini de ortaya ç›karacakt›r. ∂ Çocuklar›n okul d›fl›nda, evde kullana- bilecekleri do€ru ve faydal› siteleri çocukla- Ben bugün profesör gördüm “Tweetçi” r›m›za önerelim, mümkünse çocuklar›m›zla bulunarak onlar›n yapt›klar›n› takip edelim. Zeynep Kençtemur - ‹zmir (Kahraman›m›z annesi ile, çok iyi melogaman Unutmayal›m ki kontrol güvene mâni de€ildir. Dönerin son lokmas›n›, ayran›n son ∂ Çocuklar›m›zla internet üzerinden bilgi bir üniversitede profesör olan tan›- d›klar›n› ziyarete gider; esas amaç, yudumuna denk getirebilen adam paylaflal›m, MSN vb. araçlarla iletiflim kurup, üniversite ö€rencisidir, baflka da e-posta kullanal›m. Yoksa çocuk, bu iletiflimi kahraman›m›z›n tercihleri hakk›nda profesörden ipucu alabilmektir.) tan›m›m yok, da€›lal›m. baflkalar›yla kuracakt›r. ∂ Çocu€umuzun internette, ilgi ve yetene€ine Prof.: Ee Eray, nereyi düflünüyorsun? OzanOnen göre uygun bir fleyler bulmas›nda ona yard›mc› Eray: Mekatronik vee... (Prof. sözü Kalp k›ranlar›n en sevdikleri cümledir: olal›m. Böylece denetimi sa€lam›fl oluruz. ∂ Bir mesaj grubu oluflturarak (yahoogro- PENCERELER keser.) Prof.: Mekatronik yeni yeni gelifli- yor; ama ifl bulabilecek misin? “Ben böyleyim!” cnnblgn ups, googlegroups vb.) tüm arkadafllar›n› bir Utku Öztürk Bir konu hakk›nda bilgin yoksa “Sen gelen kutusu grup yap›p kendi aralar›nda sa€l›kl› ve temiz Eray: Asl›nda flöyle ki.... (Anne sözü keser.) nas›l üniversite mezunusun!” diyen- iletiflim kurmalar›na yard›mc› olal›m. lerle “Yafl›n geldi, evlen art›k!” diyenler ∂ Bir blog açarak günlük olarak s›n›fta yafla- Anne: Yok yok böle bissürü bissürü robotlar filan yap›yorlar, yeni nesil oluyormufl. hep ayn› kifliler. d›klar›n› oraya k›saca aktarmas›n› isteyelim. ∂ Bilgisayar›m›zda onun için bir dosya HESAP MAK‹NES‹ iflte, özeniyor! Anne: Tabiii, tabiiii!... cidemcicek açal›m ve onunla ilgili bilgileri orada sakla- Eray: Tam olarak öyl... (Prof. sözü Eray: En bafl›ndan beri anlatmaya Günlerdir üniversite araflt›rmaktan anam ∂ Rakamlardan biri silinen barko- keser.) çal›fl›yorum (Tam bu s›rada, “Aha din- yal›m. Y›lsonunda burada biriken bilgilerden a€lad› ya! Kendi tercihlerimde bu kadar du, tekrar eski hâline döndür- Prof.: Ama Eray, puan›n da düflük liyorlar!!!” heyecan›na kap›l›r) . Durum harmanlad›€›m›z bir CD’yi ona çok güzel bir u€raflmam›flt›m. Abla olmak ne zormufl! mek için soru iflareti yerine han- yani! (Anneye döner.) Ne yapmay› asl›nda flöyl... (Anne sözü keser.) sürpriz olarak sunal›m. gi rakam gelmeli? aguclu düflünüyorsunuz? Anne: Efendim, biz asl›nda özel üni- ∂ Herhangi bir doküman› daha sonra kolayca Prof. Bostanc›: Üniversite, ö€renciye Anne: Ay istedi€i bölümde okusun, versitelerin fiyatlar›n› yüzde elli burslu- bulabilmek için her dosya ismini nas›l bir man- paketlenmifl hayat vermez. mutlu olsun da biz ona kar›flm›yoruz! ya kadar ödeyebiliriz. Ama iflte hiç burs- t›kta yazmas› gerekti€ini ona ö€retelim. Prof.: Eray, bir sene daha haz›rlana- suz çok zorlaya... (Prof. sözü keser.) alpsrclr ∂ Tüm dosyalar›n› bir CD ya da baflka bir cak kadar güveniyor musun kendine? Prof.: Bence Eray flimdi iyi kötü bir Tercih k›lavuzundaki hatalarla ilgili bilgisayara mutlaka yedekleyelim. Eray: Tab... (Prof. sözü keser.) bölüme girsin! (Belli ki onun da kafa- ÖSYM’den rahatlatan aç›klama: “Ça- ∂ Google Earth vb. programlar› kullanarak Prof.: Yani ilk sene bu puan› yapan bi- s› kar›flm›fl.) l›flan, seneye de kazanabilir.” çocu€umuzu dünya turuna ç›karal›m. Art›k Eray: (‹çinden: “Resmen cümle ku- bu sayede M›s›r Piramitleri’ni gerçek uydu risinin, ikinci sene ilk yüze girmesi bi- raz zor gibi geliyo... (Anne sözü keser.) ramadan 2 saattir oturuyorum!”) ferhatc3lik görüntüleri ile gösterebiliriz. Sanal gezi onlar›n Ve bu sahne tam 2 saat 17 dakika TM-1 türünde 300290. olmama ra€men çok ilgisini çekecektir. Anne: Ah, hep bilgisayar yüzünden ba€›ml› oldu vallahi, ba€›ml›! bu flekilde sürer. kendimi LYS birincisi gibi hissetmemi Çocu€umuz, dijital do€mufl olanlardan ise sa€layan özel üniversitelere teflekkürler... yukar›dakileri iki kere düflünmeliyiz. E€er Eray: Ya ann... (Prof. sözü keser.) Prof.: Zaten bilgisayarla u€raflan Her türlü katk n z bekliyoruz: bunlar› kendi kontrolümüz alt›nda biz düzen- çocuklar s›navlarda daha baflar›s›z kursunkalem@tg.com.tr lemezsek düzenleyecek binlerce kötü niyetli Hesap makinesinin cevab›: Yedi insan oldu€unu da unutmayal›m.

×