Kurflunkalem
                                  “TÜRK‹YE’N‹N E⁄‹T‹M PLATFORMU”
    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 19.Sayi

239
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
239
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 19.Sayi

 1. 1. Kurflunkalem “TÜRK‹YE’N‹N E⁄‹T‹M PLATFORMU” ’N‹N KATKILARIYLA... Sorular n z için: kursunkalem@tg.com.tr 18 TEMMUZ 2010 PAZAR 19 SBS bitti, flimdi s›ra AZM AKSOY Etkiliyorum D ⁄RU TERC‹HTE B Öğrencinin hayal ettiği okula girebilmesi için tercih döneminde doğru Otonom Çocuk at l pedagoglar, terbiye aç s ndan sa l kl bir çocu u: “Kendi ayakları üstünde durabilen ve hayatının geri Bunlara rlanikn,karalara din te kalan kısmını kimseye muhtaç ol- karar verilmesi ve isabetli tercih yap›lmas› çok önemli. Tercih listesi d ideali- madan yürütebilecek cesareti kendinde bulan çocuk, sa lıklı yeti tirilmi çocuktur...” rke ilk s ∂ Tercih listesi haz diye tarif etmektedir. haz›rlan›rken, ilk s›raya çocuğunuzun en çok gitmek istediği, genel çok gitmek istedi i, ge- nizdeki, çocu unuzun en “Kimseye muhtaç olmadan...” sözü, bizim an n n biraz üzerindeki nel ba ar s ras n n ve pu l ba ar s ras na en ya- kültürümüzde, çok iddial olman n ötesinde başar› s›ras›n›n ve puan›n›n biraz üzerindeki okullar› yaz›n. okullar , orta s ralara ge ne n okullar , son haddi a an bir ifade. Hadi bebeklik dönemindeki k n, kazan ma ihtimali en yüksek ola anlar daha bir insan n bütün ihtiyaçlar n n kar land n s ralara ise ba ar s ral ar ve taban pu dü ünüp iki aya n n üstünde durmaya ba la- A.Faruk Levent n. dü ük, garanti okullar yaz rencilere d n farz edelim. Bu çocuk, ac kt zaman o€un s›nav döneminin ard›ndan aç›klanan 8.s›n›f SBS so- yerle tirme döneminde ö yeni- Y nuçlar›, binlerce ö€rencinin e€itim hayat›na yön verecek. Bu y l, ikinci t verilecek ve yiyecek aramak için avlanmaya m ç kacak? rsa Ö€rencinin puan› ne olursa olsun istedi€i, hayal etti€i, ikinci bir tercih yapma f . Dolay s yla birinci Hastaland nda arazide ifal ot mu bulup yi- den 6 tercih yap labilecek lan tercihlerin de- yecek? beklentilerini karfl›layaca€› bir okula gitmesi için tercih yerle tirme döneminde yap ha olacakt r. Birinci öyle bir örnekle konuyu biraz geni letelim: döneminde do€ru karar verilmesi ve isabetli tercih ya- i tirilmesi için bir ans da taban puanlar da Salg n bir hastal k ç kt ve bir hafta içinde p›lmas› çok önemli. yerle tirme sonucu olu an ru tercihler yap l- onun d ndaki bütün insanlar öldü. Fantezi Peki, tercihleri bilinçli ve do€ru bir flekilde yapa- göz önüne al narak en do bu ya, dünyadaki bütün her eyin tek ba na . bilmek için nelere dikkat etmek gerekir? maya özen gösterilmelidir l li- sahibi kald o filanca ah s. Yatlar, katlar, son Ayr ca ülkem izde birçok resmi ve öze model lüks arabalar ve tüm bankalar eli alt n- ∂ Adaylar birinci yerlefltirme için en fazla 12 lmadan da ka- seye merkezi tercih yap Özellikle mü- da. tercihte bulunabilecekler. y t yapt r labilmektedir. güzel im- Ne kadar sürer bu mutluluk? ∂ Tercihler; 8. s›n›f SP (S›n›f Puan›na) göre lakat ve OYP’ye göre çok ö retim- Bir bayram sabah duydu u mutlulu u pay- ve de€il, 3 y›l›n sonunda oluflan OYP (Ortaö€re- kanlar sa layan, e itim s tim Yerlefltirme Puan›na) göre yap›lacak. deki yük sek kalitesiyle bilinen hla la aca kimse aramaz m insan? Koleji gibi baz özel okullar bulun- Ba a r sa kime naz yapacak? ∂ Ö€renci velisi olarak, internet üzerinden önemli kendiniz tercih yapabilece€iniz gibi çocu- maktad r. Bu okullar n da endirme- A lasa kim silecek gözya lar n ? bir alternatif olarak de erl Ne yaz k ki günümüzdeki çocuk terbiyesinin €unuzun okudu€u okul müdürlü€ünden de sinde fayda görüyoruz. hedefi de bu mant k üzerine ekillenmekte! do€rudan tercih yapabileceksiniz. Ancak nsan m z n pek ço u Bat dan gelen hemen yapt›€›n›z tercihleri okul müdürlü€üne her eye bal klama atlamaya çok merakl . Biz onaylatmak zorundas›n›z. onlar n pe inden giderken onlar, yapt klar yan- ∂ Tercih yapmadan önce ilk yap›lmas› l n fark na vard için öyle dü ünüyorlar: gereken, tercih k›lavuzunu dikkatlice oku- “Çocuklar m za kendi ayaklar üstünde durmay , mak olmal›. Tercih k›lavuzuna, Milli E€i- kimseye muhtaç olmadan ya amas gerekti ini tim Bakanl›€›’n›n resmi web sitesinden ö retirken ne yaz k ki büyük bir hata yapt k. ulafl›labilirsiniz. Hastal kl ruha sahip insanlar yeti tirdik. nsan di er canl lardan ay ran duygulardan yoksun, ∂ Okullar tercih edilirken; okulun bulun- hayat hep bir sava gibi alg layan bir toplum du€u yeri, yabanc› dili, pansiyon ve ha- hâline geldik.” Bundan dolay da pi manl k z›rl›k durumu ile mezuniyetten sonra ka- duyuyor ve bunu itiraf ediyorlar. Hayat pirami- zand›racaklar›n› göz önünde bulundur- dinin en tepesinde olma u runa her eyi mak önemlidir. mubah gören insan suretinde bir varl n çö- ∂ Tercih edilen okullar›n her fleyden kü ünün itiraf bu. önce aday›n kiflili€ine, seviyesine, yete- Hayat yolculu unda da, sevinçlerini ve üzün- neklerine ve idealine uygun olup olma- tülerini payla acak birilerine ihtiyaç duymamak d›€›na dikkat etmek gerekir. mümkün mü? Bu i in gerçek uzmanlar , sa l kl insan “kendi ayakları üzerinde durabilen ∂ Tercih yaparken puandan daha çok s›- de il, ba kaları ile yardımla arak ayakta nav sonuç belgesindeki baflar› s›ras› (il durmaya çalı an” olarak tarif ediyor. ve Türkiye s›ras›) ve yüzdelik dilimine Anne babalar çocuklar n en iyi ekilde ye- göre tercih yapmak daha sa€l›kl›d›r. ti tirmeye çal rken “ça da trend” gere i ∂ Tercihlerde kullan›lan okul kodlar› mutlaka onlar otonom (ba ms z) olmaya yönlendir- e-Tercih ve Yerlefltirme K›lavuzu incelenerek mektedirler. Oysa “otonom çocuk” yeti tirmek, yaz›lmal›. Özellikle isimleri benzer olan okulla- belâ yeti tirmektir. r›n kar›flmamas›na özen gösterilmelidir. Böylesi bir çocuk için hayat n anlam ; zevk ü ∂ Adaylar 12 tane tercihi yapmak zorunda olma- sefa ve özgürlüktür. Ona göre, geri kalanlar sizin problemlerinizdir, problem çözmek ve ba - d›klar› gibi tercih edilecek okullar›n puanlar›- kalar n n derdi ile dertlenmek ise ahmakl kt r. n›n birbirine yak›n olmamas›, aralar›nda biraz Hayat engebeli ve zor... nsan ise zay f yarat l- puan fark›n›n olmas› çok daha mant›kl›d›r. m . Bu zay f insan n ihtiyaçlar ise s n rs z. ∂ Tercihler yap›l›rken, çevrenin ya da bizim Kendi de erlerimizi bir kenara b rak rsak istediklerimiz de€il çocu€umuzun görüflle- “Kuzu gibi büyüdük, koyun gibi güdülelim” ri daha de€erlidir. anlay n n bizi götürece i yer uçurumun ke- ∂ Tercihlerin, bu konuda uzman birinin nar d r. Bir ad m ötesi ise... görüflü al›narak yap›lmas›nda fayda vard›r. HATIR LI Yaflad›klar›m›zdan neler ö€rendim? ÖZLÜ SÖZ: “Çocukken, payla ma hakk nda her eyi biliyordum. TAHTA YAfi 5: Anne ve babam›n birbirlerine ba€›r- malar›n›n beni ne kadar korkuttu€unu ö€ren- YAfi 18: Dünyan›n benim etraf›mda dönme- di€ini ö€rendim. iki elma kald›€›nda küçü€ünü almas›ndan an- layabilece€imi ö€rendim. Uygarla t mdan beri bu MEHMET AL‹ DO⁄AN dim. YAfi 24: Yetkinin insan› nas›l de€ifltirdi€ini YAfi 41: Bir insan›n kendine olan güveninin, erdemi unuttum.” YAfi 12: Bir fleyin de€erini anlaman›n en iyi ö€rendim. baflar›s›n› büyük oranda belirledi€ini ö€rendim. K z lderili atasözü yolunun bir süre ondan yoksun kalmak oldu€unu YAfi 33: Önemli olan›n baflkalar›n›n benim YAfi 44: Annemin beni görmekten her sefe- ö€rendim. için ne düflündükleri de€il, benim kendi hak- rinde sonsuz mutluluk duydu€unu ö€rendim. Ayinesi YAfi 13: Annemle babam›n mutlu olmas›n›n beni daima mutlu etti€ini ö€rendim. k›mda ne düflündü€üm oldu€unu ö€rendim. YAfi 38: Eflimin beni hâlâ sevdi€ini, tabakta YAfi 46: Yaln›zca minik bir kart göndererek bile birinin gönlünü alabilece€imi ö€rendim. Ekşimsi sözlük: ifltir kiflinin YAfi 49: Herhangi bir ifli yapt›€›mdan daha iyi yapmaya çal›flt›€›mda, o iflin üretkenli€e ve zevke dönüfltü€ünü ö€rendim. Ders: Sorunlarla karfl› karfl›ya kal- Mimar Sinan’›n eserleri kimin için yap›lm›flsa o kifliyi yans›t›r. YAfi 50: Sevgi, evde üretilmemiflse, bunu d›€›m›z zaman Kanuni Sultan Süleyman’›n k›z› baflka yerde ö€renmenin çok güç olabilece€ini ö€rendim. ö€rendiklerimiz. Mihrimah Sultan ad›na yapt›€› Edirnekap›’daki Mihrimah Sultan YAfi 53: ‹nsanlar›n bana, izin verdi€im biçimde Camii, ince ve zarif görünümüyle davrand›klar›n› ö€rendim. bir kad›n›, Süleymaniye Camii ise YAfi 64: Mutlulu€un parfüm gibi oldu€unu, “Dün sabaha karfl› kendimle konufltum. Kanuni Sultan Süleyman’›n görke- kendime bulaflt›rmadan baflkalar›na vereme- Ben hep kendime ç›kan bir yokufltum. mini yans›tmas›yla ün kazanm›flt›r. yece€imi ö€rendim. Yokuflun bafl›nda bir düflman vard›. Edirne’deki Selimiye Camii’nde YAfi 70: ‹yi kalpli ve sevecen olman›n, mü- Onu vurmaya gittim kendimle vurufltum.” ise, Sultan II. Selim’in flair ruhunu kemmel olmaktan daha iyi oldu€unu ö€rendim. (Özdemir ASAF) anlatan incecik zarif minareler YAfi 82: Sanc›lar içinde k›vransam bile bafl- vard›r. Her minarede bulunan üç flerefeye üç ayr› merdivenden ç›- kalar›na bafl a€r›s› olmamam gerekti€ini ö€- k›lmaktad›r. Bu, dünya mimarisin- rendim. HATIRINIZ OLSUN de o güne kadar uygulanmam›fl YAfi 90: Kiminle evlenece€in karar›n›n hayatta Payla mak istediklerinizi bize yaz n. bir yöntemdir. ¥ Saatçi Suphi verilen en önemli karar oldu€unu ö€rendim. ‘Hat rl Tahta’da hat r n z olsun. Mimar Sinan, Ötüken Yay›nlar› YAfi 95: Ö€renmem gereken daha pek çok kursunkalem@tg.com.tr fleyler oldu€unu ö€rendim.

×