Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 18.Sayi

421 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
421
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 18.Sayi

  1. 1. Kurflunkalem “TÜRK‹YE’N‹N E⁄‹T‹M PLATFORMU” ’N‹N KATKILARIYLA... Sorular n z için: kursunkalem@tg.com.tr 11 TEMMUZ 2010 PAZAR 14 ARADI⁄INIZ NUMARAYA ULAfiILAMIYOR ÇÜNKÜ KEND‹S‹ fiU AN ÇOCU⁄UYLA OYUN OYNUYOR SAL H UYAN ÇOCUKLARIN Etkiliyorum Taksit taksit esaret hayalindeki tatil HAK ETT‹LER!.. OYUN-E⁄LENCE-ÖDEV B üyük ehirlerde ya ayan in- sanlar n gezme ve e lenme kültürü son y llarda büyük de- i ime u rad . Bu de i imdeki en büyük pay, üphesiz mantarlar k s- kand ran bir h zla birbiri ard na yükselen al veri merkezleri. Eskiden gözümüze tek tük çarpan AVM’lerin gölgeleri art k birbirine de iyor. Çocuklar, hak ettikleri tatil için hayaller kur- Onlara oyun-eğlence-ödev üçlüsünü planlı Mangallar depoya kald r ld , piknik tüpleri eskiciye verildi. Art k hafta sonlar tüm maktan zevk alırlar. Bazen kısa bir yürüyüş- sunarsak, hayatları süresince şartlar ne aile evden ç k p solu u en yak n AVM’de al yor. Han mlar ma aza ma aza dola p le, bazen oyun arkadaşı olmakla onları ne olursa olsun ortama uyum sağlama yolunda Mario misali bonus toplarken çocuklar jetonla beslenen gürültülü oyuncaklara çok sevdiğimizi hissetmelerini sağlayabiliriz önemli deneyimler kazanmış olacaklardır emanet ediliyor. Reyonlar arasında büyüyen çocuklar; > Sinem Bütün e lenecek ve soyunma kabinlerinde saklambaç, kasa ho ça zaman kuyruklarında sek sek oynuyorlar. T atil, kökü Farsça bir kelime olan Gömle i kravata, saati çoraba, ceketi ataletten gelir. Çal may durdurma geçirecektir; ama bilmem neye uydurmak için ya anan tela , anlam ndad r. Paydostur, dinlenme tatil sonunda indirim sava lar n n ya and vitrinlerde zaman d r... Tatilin çocuklar için an- okula ba lad k- mesai yapan cans z mankenler donuk ve lam ise e lenmek, oyunlar oynamak, anne- lar nda kendile- a k n bak larla izliyor. Birbiri ard na dü- babalar ile daha bol ve keyifli zaman geçirmektir. rine verilen ev zenlenen indirim kampanyalar , erkeklerin ödevlerinin de sindirim sistemini alt üst ediyor. K n evlerimizde tela hâkimdir. Çocuklar n Tüketerek e lenen, harcad kça mutlu haz r olmas on- eve geli iyle ba layan tempo; yeme in yen- olan AVM tipi insan say s n n giderek lar n sorumlulu- mesi, banyo saati, ödev haz rl , s nav için artmas n n en önemli sebebi, elma ekeri undad r. Bu se- çal ma, erken yatma, erken uyanma, servisi irinli inde sunulan kredi kart reklamlar . beple onlara, Bir türlü anlam veremedi im özgürlük yakalama gibi ko u turmalarla devam eder. oyun-e lence- temalı kredi kart kampanyalar sayesinde, Bütün bu tela n aras nda aile bireyleri keyifli ödev üçlüsünü birçok insan taksit taksit esarete sü- anlar için bir araya gelmeye f rsat bulamaz. bir program do - rükleniyor. HER EY PAHALI TAT L DE LD R! rultusunda su- Reklamlardaki oyuncular n dudaklar n n narsak, tüm ha- kenar na fondötenle ili tirilmi sahte gü- B RL KTE PLANLAYIN Okullar n kapanmas yla öncelikle zaman k - yatlar süresince artlar ne olursa olsun or- lümsemeler, yerini çat k ka lara ve teh- Çocuklar, anne-babalar ile bir eyler s tlamas ortadan kalkar ve derin bir “oh!” ditkâr bak lara b rakt ndaysa asıl kam- tama uyum sa lama yolunda önemli dene- yapmaktan çok ho lan r. O zaman çekilir. te bu sebeple tatil dönemi, çocuklar m z panya ba l yor. yimler kazanm olacaklard r. Borç bata na her geçen gün biraz daha bize dü en tatil planlar m zda çocu u- daha rahat gözlemlemek, onlarla kayg s z muzla ba ba a, bireysel olarak vakit zaman geçirebilmek, birlikte keyifli ve doyumlu ÇOCUK N Ç N TAT LDEN SIKILIR? saplanan insanlar, art k indirim oranlar geçirecek düzenlemeler yapmakt r. bir ili ki içinde olabilmek için bir f rsat dönemidir. yerine faiz oranlar yla ilgileniyor, modaya Tatil zamanlar nda çocuklar bazen yapacak bak aç lar ister istemez “uysa da giydim, Çocuklar, hak ettikleri tatil için hayaller ey bulamay p s k labilirler. Okul zaman nda uymasa da“ noktas na geliyor. kurmaktan çok zevk al rlar. Bizim aç m zdan kalk saati, çal ma saati gibi belli rutinlere Ayakkabınız sıkıyorsa e er, dünyanın belki bu hayalleri gerçekle tirmek zor olabilir; al t klar için yeni durum, s k c geçen “bo ne kadar geni oldu u insanın pek de ama onlara artlar m z tüm gerçekli iyle su- zamanlar” hâlini alabilir. Bu nedenle tatilde umurunda olmuyor. nabilmemiz çok önemlidir. Ekonomik olarak de kalk ve yat saatlerinin düzenli olmas na Bugün Pazar. Gelin bir de i iklik yapal m bizi zorlayacak bir tatil plan yap p sonunda çal mal , yeni u ra ve aktiviteler bularak ve dostlar bizi bugün al veri te görmesin. mutsuz olmaktansa onlarla kaliteli zaman çocu umuzun vaktini e lenceli ve e itici ge- lle de bir eyler alıp vermek istiyorsak geçirmeye özen göstermeliyiz. Bazen k sa çirmesine yard mc olmal y z. Örne in; onlara bir hasta veya ya l ziyaret edelim, hediye verelim onlara, dualar n alalım onlar n. bir yürüyü le, bazen oyunlar n n arkada ol- kaybolmaya yüz tutmu baz de erlerimizi Çocuklar m z ileride jetonlu hat ralar n n makla, bazen de birlikte yap lan herhangi bir aktarabilir, birlikte mektuplar yazabilir, kitap yan nda: “Biz anne babam zla hafta son- faaliyetle onlar n yan nda oldu umuzu, onlar okuyabilir, tarihî ve kültürel yerleri ziyaret lar nda hasta ve ya l lar ziyaret ederdik” ne çok sevdi imizi ve takdir etti imizi his- edebilir, eski dergileri veya albümleri kar t r p diye hat rlas n. setmelerini sa layabiliriz. Unutmamal y z ki an lar m z onlarla payla abiliriz. Kredi kartlar m zda biriken puanlar, ço- birbirlerinden neler bekledi ini rahatl kla ifade cuklar m z için bir anlam ifade etmiyor. Yaz n n ba nda da dedi imiz gibi tatil ke- Ama ziyaretine gitti imiz bir hastan n göz- edebilen aile yap lar en sa l kl olanlar d r. limesi, ataletle ayn köktendir. Kelime olarak lerinde biriken bu ulu mutlulu u çocuk- Hayatta her birimizin bir görevi, sorumlu- ât l b rakma, çal may bo lama gibi anlamlara lar m z kolay kolay unutmuyor. lu u vard r ve evlatlar m z bunun bilincinde gelse de unutmamal y z ki çocuklar m zla Dua, öldükten sonra da kazandırmaya yeti tirmeye gayret ederiz. K boyu çok bolca zaman geçirebilece imiz bu süre, bir devam ediyor. çal p yorulan çocuklar m z tabi ki tatilde kenara at lamayacak kadar k ymetlidir. : HATIR LI ÖZLÜ SÖZ USTALARDAN DERSLER “Ba ar bir TAHTA var yolculuktur, il.” ¥ Politika ve din konusunda münakaflaya varacak konuflmalarda bulunmay›n. MEHMET AL‹ DO⁄AN noktas de ¥ Anlam›n› bilmedi€iniz kelimeler kullanmay›n. and Ben Sweetl ¥ Bolca nükte, atasözü, vecize ö€renin. ¥ Muhatab›n›z›n sözünü kesmeyin. ¥ “Ben her fleyi bilirim!” anlay›fl›ndan NEY‹ K‹M KEfiFETT‹ uzak durun. ¥ Az ve öz konuflun. ¥ Birilerinin umudunu asla k›rmay›n. keflfedilenler kime mal edildi? ¥ Genel tarihi ve kültürü iyi ö€renin. ¥ ‹nsanlara de€erlerini ∂ Müslüman bilim adamlar taraf n- mi Fermat’ten (1610-1665) as rlar sör) yapan Cabir bin Hayyam, bir ese- hissettirebilece€iniz f›rsatlar› kollay›n. dan ke fedilmi öyle bulu lar var ki önce ortaya koymu tur. rinde atomun Einstein’ n bulu undan çok daha önce -bin y l- parçaland n ¥ Lüzumsuz el, kol, ayak, vücut bunlar birçok bat l ya öncülük etmi Pascal üçgeni: Blaise Pascal’a ve ço u zaman onlara mal edilerek öyle ifade ediyor: “Madde yo un bir hareketlerinde bulunmay›n. (1623-1662) mal edilen ve bu sebep- kullan lm t r. Baz lar n payla al m: le de günümüzde Pascal üçgeni ola- enerjidir. Bu yüzden Yunan fizikçileri- ¥ Cimri olmay›n. rak bilinen bu üçgen, Kerhî taraf n- nin maddenin bölüne bölüne bölün- ¥ Konuflmaya, kesin hüküm ifade eden TIP ALANINDAK LK KE FLER: mez, parçalanmaz bir küçük parçayla dan bulunmu tur. Daha sonra Ma ri- olumsuz cümleyle bafllamay›n. lk ak l hastanesi: lk ak l hastanesi bî, Tusî, Ka î taraf ndan geli tirilen son bulaca na dair iddialar yanl t r. ¥ Konuflurken muhatab›n›z›n gözüne 765’te Ba dat’ta aç lm t r. Ayn tarih- üçgen, bugünkü modern Binom teo- Onlar n cüzî la-yetecezza (parçalanmaz bak›n. te Avrupa’da ak l hastalar na cad gö- risinin temelini olu turmu tur. en küçük parça, Yunanca atom) ad n züyle bak lmaktayd . Avrupa’da ilk ak l verdikleri bu nesne de parçalanabilir. ¥ Afl›r› tevazu ve kibirden kaç›n›n. hastanesi 1410’da aç labilmi tir. F Z K ALANINDA LK KE FLER: Ve bundan kudret (enerji) hâs l olur. ¥ ‹yi bir dinleyici olun. Dereceli gözlük: 9. as rda ya am Opti in ke fi: Opti in kâ ifi olarak Bu öyle bir kudrettir ki Allah saklas n, ¥ Yürüyüflünüze dikkat edin. ve birçok alanda çal malar yapm Roger Bacon’un (1220-1292) bilin- Ba dat gibi bir ehri yok edebilir!” ¥ Kelime ve cümleleri yerli yerinde, olan bn-i Firnas, gözlü ün kâ ifi kabul mesine ra men, optik ondan yakla- Ve di erleri: Petrolün ke fi (Ebi do€ru olarak kullan›n. edilen Bacon’dan (1220-1292) üç yüz k iki as r önce (965-1030) y llar Zekeriyya Razi), dünyan n dönmesi y l önce dereceli gözlü ü ke fetmi tir. aras nda ya am bn-i Heysem ta- (Sicizi), dünyan n yuvarlak olmas raf ndan ke fedilmi tir. (Biruni), gök cisimlerinin do up bat - MATEMAT K ALANINDAK KE FLER: (Biruni), ilk planör uçak ( bn-i Fir- HATIRINIZ OLSUN ntegralin ke fi: 11. as rda ya a- K MYA ALANINDAK KE FLER: nas; miladi 880), ilk muvazzaf ordu Payla mak istediklerinizi bize yaz n. m Halid bin H d r el-Hocendî “ ki Atomun parçalanmas : 820’li y llar- (I. Murad Hüdavendigar), ilk üniver- küpün toplam asla bir küp olmaz!” da Harran’daki bir medresede (üniver- ‘Hat rl Tahta’da hat r n z olsun. site (Harran; miladi 750, Karaviyyin; eklindeki integral denilen denkle- site) müderrislik (ö retim üyesi -profe- miladi 859, El-Ezher; miladi 972). kursunkalem@tg.com.tr

×