Kurflunkalem
                                        “TÜRK‹YE’N‹N E⁄‹T‹M PLATFORMU”
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 14.Sayi

389 views
292 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
389
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 14.Sayi

 1. 1. Kurflunkalem “TÜRK‹YE’N‹N E⁄‹T‹M PLATFORMU” ’N‹N KATKILARIYLA... Sorular n z için: kursunkalem@tg.com.tr 13 HAZ‹RAN 2010 PAZAR 19 Karne NEDEN ZAYIF GET RD N DEMEK ÇÖZÜM DE L SAL H UYAN mahkemesinde Etkiliyorum Karne günlükleri 13 Haziran Pazar kendimizi de Sevgili Günlük, Karneyi almam za be gün kald . Moralim çok bozuk, çünkü matemati im zay f geliyor. Babam bütün notlar m be olursa bisiklet alaca na söz vermi ti. Karneme zay f ge- lece ini ö renince sinirli bir ekilde: “Bisikleti yarg›layal›m unut!” diye ba rd . Annem de: “Bu yaz bil- gisayar oynamak yok sana!” dedi. Dün ak am misafir gelecekti. Ak am ye- me inde babam anneme: “E er çocu un notlarını sorarlarsa sakın bir ey bahsetme!” dedi. Niye öyle söyledi ini anlamad m. Mi- safirler ak am 8’de geldi. Bahad r isminde bir de çocuklar vard . Bütün notlar be mi . Önümüzdeki hafta okullar tatile giriyor. Karne ç kmazlar na Annesi benim notlar m sordu, babam hemen yakla t k. unu bilmeliyiz ki; k r k notlarla ekillenmi bir kar- konuyu de i tirdi. Herhâlde utand benden. Ke ke benim de bütün notlar m be olsayd nede bizim tutumlar m z n da etkisi olabilir. Bu ihtimalden ha- ANNE BABALAR diye çok üzüldüm. Tuvalete gidip a lad m. Sonra Bahad r’ n annesi bana ne olmak reket ederek çözüm aramaya öz ele tiri yaparak ba layabiliriz NE YAPMALI? istedi imi sordu. Marangoz olmak istedi- imi söyleyince annem k pk rm z oldu. ∂ Çocu un ba arısızlı ını aile ∂ Neden Misafirler gidince de beni azarlad . “Doktor fiaban Y›lmaz Çocu€uma güzel bir ders çal›flma içinde utanç verici bir du- okuması olacaksın sen! Marangozluk da nereden ortam› oluflturabildim mi? rum de il de, çaba göste- gerekti ini anlatın. Geçer not çıktı?” dedi. Yatmadan önce gidip anneme beveynlerin ço€u karneyi ‘hayati’ bir E rince a ılacak bir engel ola- almak için de il, ö renmek sar ld m ve ona: “Söz veriyorum seneye mesele olarak alg›lamakta ve karneyi Dersleri hakk›nda dönem içinde ne rak kabul edin. için çalı ması gerekti i üze- çok çalı aca ım, doktor olaca ım.“ dedim. çocuklar›n›n ‘gerçek niteli€ini ölçen’ kadar sohbet edebildim? ∂ Karnedeki ba arısız notlara rinde durun. Bilgilerini okul “Her sene aynı hikâye” deyip banyoya bir araç gibi görmektedirler. Karnede O ders çal›fl›rken televizyon yerine dayanarak çocu unuzu hiç- dı ı hayatta da kullanabilece- gitti. Yüzüme bile bakmad . ne çocu€un zekâs› (IQ), ne flahsi ni- kitab› ne kadar tercih edebildim? bir zaman katı bir dille suç- ini anlatın. Babam iki sene önce i ten ç kar ld nda telikleri, ne de yetenekleri ölçülmek- Okul ve ö€retmenleriyle ne kadar lamayın. Onlara lakap tak- ∂ Bo zamanlarını etkin bir bi- gelip bana sar lm t . Ben de çok üzülmü ; tedir. Karne çocu€un kapasitesini tü- diyalog kurabildim? mayın, ele tirmeyin, a a ı- çimde de erlendirmesi için ama hiç belli etmemi tim. Hep teselli et- müyle yans›tan bir ölçü de€ildir. Yukar›daki sorular›n yerine en son lamayın. Duygularınızı, in- te vik edin. Alternatifleri belir- mi tim babam . O benim aslan babam; Bunun tersi duygularla hareket eden sorulan “Neden zay›f getirdin?“ sorusu citmeden açık ve sade bir leyin ve seçeneklerden yarar- ama herhâlde beni art k sevmiyor. Benimle ebeveynlerin çocuklar› karne ç›kma- her fleyi çözüme kavuflturmad›€› gibi ekilde anlatın. lanması için onu yönlendirin. konu m... z›na sürüklediklerini her ö€retim se- ifllerin daha da kötüye gitmesine sebep ∂ Karde i, arkada ı ve kom u ∂ Ders çalı ma konusunda ço- zonunun sonunda görmekteyiz. oluyor. Geliflim süreci devam eden çocukları ile kıyaslamayın. cu unuza örnek olun. Unut- 18 Haziran Cuma çocuk ve ergenlerdeki, özgüven ek- Bu çocukların ho una gitme- mayın ki sizler çocu unuz Sevgili Günlük, sikli€i, pasif ve ba€›ml› kiflilik geliflimi, yen bir davranı tır. Çünkü için en iyi modellersiniz. Bugün karne ald k. Matematik zay f geldi; baflar›s›zl›k duygusu gibi birtak›m her çocu un kapasitesi fark- ∂ yi notlarının yanında zayıf ama annemle babama söz verdim, seneye RAKAMLAR SEVG‹N‹Z‹ BEL‹RLEMES‹N olumsuz özelliklerin bu dönemlerde lıdır. Ba ardı ı i leri örnek notlar almasının da normal çok çal p bunu düzeltece im. Hatta yaz n gösterip, di erini de ba ara- oldu unu ve çalı arak dü- bile çal aca m. bafllad›€›n› gözlüyoruz. bilece ini belirtin. zeltebilece ini vurgulayın. Her fleyden önce çocu€unuzu iyi tan›- UZMANLAR NE D‹YOR ∂ Söz ve davranı larla çocu u- ∂ Pani e kapılmadan ba arı- Bu arada geçen hafta yaz m yar m kald . Çünkü birden kap aç ld , babam girdi. mal›, güvenmeli ve notlar›n ona olan Karneye çok fazla anlam yüklenme- nuza her zaman güvendi ini- sızlı ın sebeplerini birlikte “Ne yazıyorsun sen?” dedi. Önce göstermek mesini isteyen uzmanlar, “Çocuklar, zi ve yanında oldu unuzu ara tırın. Çözümün oda ı de- sevgi düzeyinizi belirleyen rakamlar ister iyi not als›nlar, ister kötü, anne- hissettirin. il parçası olmayı tercih edin. istemedim; ama sonra dayanamay p gös- terdim. Babam yata a oturup yazd klar m olmad›klar›n› hissettirmelisiniz. babalar›n›n onlar› hâlâ sevdi€ini bil- ∂ Onun var olabilecek problem- leriyle yakından ilgilenin. Ken- ∂ Her eyden önce onu iyi tanı- malı, güvenmeli ve notların okudu. Okurken hep burnunu çekti. Her- meliler. Belki o zaman kötü karneleri hâlde hastayd . Sonra kapat p bana saklamak durumunda kalmayacaklar- dinizi onun yerine koymaya ona olan sevgi düzeyinizi be- sar ld . Yana ma slak slak bir eyler veya onun ya ında ya adıkla- lirleyen rakamlar olmadıkları- d›r. Hâlâ sevildiklerini bildikleri için de di. “Baba, a lıyor musun?” diye sordum. rınızı hatırlamaya çalı ın. nı hissettirmelisiniz. Evde kurulan karne mahkemelerinde de korkular› azalacakt›r” diyorlar. “Babalar a lamaz o lum” dedi. çocuklar›m›z›n bas›na yans›yan menfi Karne zaman› yaklaflt›kça çocuklar- ten ayr ld gün oldu u gibi sar l p da- giriflimlerine hep birlikte flahit olmad›k daki ve ailelerdeki kayg› düzeyinin kikalarca ba m ok ad . Hiç konu mad k. m›? Okul baflar›s›n›n birçok etkene artt›€›, her iki taraf›n da ortaya ç›ka- Öyle mutlu oldum ki karneyi falan unuttum. ba€l› olarak flekil ald›€›n› söyleyebiliriz. bilecek sorunlarla bafl edecek yön- Oda karanl k oldu u için uyumu kalm m. fiunu bilmeliyiz ki; k›r›k notlarla flekil- temler gelifltiremedi€ine dikkat çe- Rüyamda hep babam gördüm. Ha, bir de lenmifl bir karnede bizim tutumlar›m›z›n kiliyor. Uzmanlar karne zaman› kötü Bahad r’ gördüm. Karnesi elinde s r t p du- da etkisi olabilir. Bu ihtimalden hareket not bekleyen çocuklar›n saklama ya ruyordu. Neyse, imdi ç k p sitede yeni bi- ederek çözüm aramaya öz elefltiri ya- da kaçma yolunu tercih ettiklerini be- sikletimle biraz dola aca m. parak bafllayabiliriz. fiu sorulara cevap lirterek bunun da ciddi iletiflim prob- vererek bafllayabiliriz belki. lemine yol açt›€›na dikkat çekiyor. HAYAT B‹R H‹KÂYE HATIR LI Okul hayat› TAHTA CEVHERLER‹ KEfiFEDECEK ve hayat okulu MEHMET AL‹ DO⁄AN B‹R‹LER‹ MUTLAKA BULUNUR! 1. Okul hayat›nda, anlat›lmayan konudan soru sorulmaz. Hayat okulunda, soru ç›- kabilecek her konuyu bilmeniz beklenir. ∂ 17. as›r bafllar›nda Dal- Bir gün Nadin’e, Kaptan Pa- maçya’da Nadin kasabas›n- fla’n›n bir adam› geldi ve San- 2. Okul hayat›nda notumuz “objektif” rakam- da Sancak Beyi’nin ah›r›nda cak Beyi’ne mühürlü bir me- larla karnemize yaz›l›r, hayat okulunda “subjektif kanaatlerle” notumuz verilir. HAYAT DERS‹ uflak olarak çal›flan on üç yafllar›nda bir çocuk vard›. flin torba ve bir mektup verdi, mektupta flunlar yaz›l›yd›: 3. Okul hayat›nda sorular›n tek do€ru ∂ “Yolda yürürken konuflmaya Herkes taraf›ndan horlanan “Falan yerde oturan Marya cevab› vard›r. Hayat okulunda kifliye de€mez bir adamla karfl›lafl›p bu kimsesiz çocu€a bir gün isminde bir dul kad›n vard›r; göre de€iflen do€ru cevaplar› bil- da onunla konuflursan›z lafla- dul bir kad›n ac›m›fl ve ç›p- bu torba, e€er sa€ ise Sancak memiz gerekir. r›n›z› harcam›fl olursunuz. lak ayaklar›na, kocas›ndan Beyi’nin ve Nadin kad›s›n›n 4. Okul hayat›nda s›navlar, önceden haber Konuflulmaya de€er bir adam- kalm›fl kocaman bir çift par- huzurunda o dul kad›na ve- verilerek yap›l›r ve notumuz yüzümüze la karfl›lafl›p da onunla konufl- tal kundura giydirmiflti. Na- rilecektir ve bir senet tanzim söylenir. Oysa hayat okulunda insanlar mazsan›z bu defa adam› har- din’den bir vazife ile bir Ka- edilip bana gönderilecektir.” bizi habersizce s›nava çeker ve yarg›- cam›fl olursunuz.” Konfüçyüs p›c›bafl› geçti. Sancak Be- Kad›n sa€; fakat çok fa- lar›n› genellikle içlerinde tutar. yi’nin kona€›nda misafir kirdi. Kad›n›n ve sancak be- 5. Okul hayat›nda tek dersten s›n›fta oldu ve küçük ah›r ufla€›n›n yinin huzurunda Kaptan Pa- kalanlara ek s›nav hakk› verilir. Hayat ÖZLÜ SÖZ: zekâ ile parlayan gözleri ve fla’n›n torbas› kendisine tes- okulunda bir f›rsat› kaç›r›p son va- “Zaman nda bir ad m atmayan kir tabakalar› alt›nda kay- lim edildi. Torban›n içinde gona atlamayanlar için baflka f›rsat tembel, sonradan yüz ad m at- bolmufl güzelli€i nazar-› dik- bir çift kocaman partal kun- olmayabilir. mak zorunda kal r.” Giovio katini çekti, çocu€u y›kat›p dura vard› ve bunlar›n içi 6. Okul hayat›nda bulundu€umuz s›n›ftan temizlettikten sonra ‹stan- alt›nla doldurulmufltu. Yusuf afla€›ya düflmeyiz. Hayat okulunda s›- bul’a getirdi, saraya verdi. Pafla k›sa bir de mektup Enderun-› Hümayun çocuk- yazm›flt›: “Anac›€›m, bir k›fl Ekşimsi sözlük: KARAKTER E⁄‹T‹M‹ ÖNEML‹ “Zay›f karakter günah de€ildir; ama insa- n›ftan düflmek mümkün. HATIRINIZ OLSUN günü donmufl ç›plak ayak- 7. Okul hayat›nda önce dersimizi ö€renir, lar› aras›na kat›lan çocu€a, n› günaha götürür.” güzelli€inden ötürü Yusuf lar›ma bu kunduralar› giy- S›nav: sonra s›nava gireriz. Hayat okulunda Payla mak istediklerinizi bize yaz n. “”Ne kadar âlim olsan, herkes gibi beflersin; ‘Hat rl Tahta’da hat r n z olsun. ad› konuldu. Nadinli Yusuf, dirdi€in kimsesiz çocuk, Hayat›n önce s›nava çekilip sonra dersimizi Örnek insana uy ki gönül bahçen yefler- al›r›z. kursunkalem@tg.com.tr k›sa zamanda yükseldi. Kap- ölünceye kadar seni unut- her an›. sin!” Anonim tan Pafla oldu. mayacakt›r.”

×