Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 14.Sayi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 14.Sayi

 • 223 views
Published

 

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
223
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Kurflunkalem “TÜRK‹YE’N‹N E⁄‹T‹M PLATFORMU” ’N‹N KATKILARIYLA... Sorular n z için: kursunkalem@tg.com.tr 13 HAZ‹RAN 2010 PAZAR 19 Karne NEDEN ZAYIF GET RD N DEMEK ÇÖZÜM DE L SAL H UYAN mahkemesinde Etkiliyorum Karne günlükleri 13 Haziran Pazar kendimizi de Sevgili Günlük, Karneyi almam za be gün kald . Moralim çok bozuk, çünkü matemati im zay f geliyor. Babam bütün notlar m be olursa bisiklet alaca na söz vermi ti. Karneme zay f ge- lece ini ö renince sinirli bir ekilde: “Bisikleti yarg›layal›m unut!” diye ba rd . Annem de: “Bu yaz bil- gisayar oynamak yok sana!” dedi. Dün ak am misafir gelecekti. Ak am ye- me inde babam anneme: “E er çocu un notlarını sorarlarsa sakın bir ey bahsetme!” dedi. Niye öyle söyledi ini anlamad m. Mi- safirler ak am 8’de geldi. Bahad r isminde bir de çocuklar vard . Bütün notlar be mi . Önümüzdeki hafta okullar tatile giriyor. Karne ç kmazlar na Annesi benim notlar m sordu, babam hemen yakla t k. unu bilmeliyiz ki; k r k notlarla ekillenmi bir kar- konuyu de i tirdi. Herhâlde utand benden. Ke ke benim de bütün notlar m be olsayd nede bizim tutumlar m z n da etkisi olabilir. Bu ihtimalden ha- ANNE BABALAR diye çok üzüldüm. Tuvalete gidip a lad m. Sonra Bahad r’ n annesi bana ne olmak reket ederek çözüm aramaya öz ele tiri yaparak ba layabiliriz NE YAPMALI? istedi imi sordu. Marangoz olmak istedi- imi söyleyince annem k pk rm z oldu. ∂ Çocu un ba arısızlı ını aile ∂ Neden Misafirler gidince de beni azarlad . “Doktor fiaban Y›lmaz Çocu€uma güzel bir ders çal›flma içinde utanç verici bir du- okuması olacaksın sen! Marangozluk da nereden ortam› oluflturabildim mi? rum de il de, çaba göste- gerekti ini anlatın. Geçer not çıktı?” dedi. Yatmadan önce gidip anneme beveynlerin ço€u karneyi ‘hayati’ bir E rince a ılacak bir engel ola- almak için de il, ö renmek sar ld m ve ona: “Söz veriyorum seneye mesele olarak alg›lamakta ve karneyi Dersleri hakk›nda dönem içinde ne rak kabul edin. için çalı ması gerekti i üze- çok çalı aca ım, doktor olaca ım.“ dedim. çocuklar›n›n ‘gerçek niteli€ini ölçen’ kadar sohbet edebildim? ∂ Karnedeki ba arısız notlara rinde durun. Bilgilerini okul “Her sene aynı hikâye” deyip banyoya bir araç gibi görmektedirler. Karnede O ders çal›fl›rken televizyon yerine dayanarak çocu unuzu hiç- dı ı hayatta da kullanabilece- gitti. Yüzüme bile bakmad . ne çocu€un zekâs› (IQ), ne flahsi ni- kitab› ne kadar tercih edebildim? bir zaman katı bir dille suç- ini anlatın. Babam iki sene önce i ten ç kar ld nda telikleri, ne de yetenekleri ölçülmek- Okul ve ö€retmenleriyle ne kadar lamayın. Onlara lakap tak- ∂ Bo zamanlarını etkin bir bi- gelip bana sar lm t . Ben de çok üzülmü ; tedir. Karne çocu€un kapasitesini tü- diyalog kurabildim? mayın, ele tirmeyin, a a ı- çimde de erlendirmesi için ama hiç belli etmemi tim. Hep teselli et- müyle yans›tan bir ölçü de€ildir. Yukar›daki sorular›n yerine en son lamayın. Duygularınızı, in- te vik edin. Alternatifleri belir- mi tim babam . O benim aslan babam; Bunun tersi duygularla hareket eden sorulan “Neden zay›f getirdin?“ sorusu citmeden açık ve sade bir leyin ve seçeneklerden yarar- ama herhâlde beni art k sevmiyor. Benimle ebeveynlerin çocuklar› karne ç›kma- her fleyi çözüme kavuflturmad›€› gibi ekilde anlatın. lanması için onu yönlendirin. konu m... z›na sürüklediklerini her ö€retim se- ifllerin daha da kötüye gitmesine sebep ∂ Karde i, arkada ı ve kom u ∂ Ders çalı ma konusunda ço- zonunun sonunda görmekteyiz. oluyor. Geliflim süreci devam eden çocukları ile kıyaslamayın. cu unuza örnek olun. Unut- 18 Haziran Cuma çocuk ve ergenlerdeki, özgüven ek- Bu çocukların ho una gitme- mayın ki sizler çocu unuz Sevgili Günlük, sikli€i, pasif ve ba€›ml› kiflilik geliflimi, yen bir davranı tır. Çünkü için en iyi modellersiniz. Bugün karne ald k. Matematik zay f geldi; baflar›s›zl›k duygusu gibi birtak›m her çocu un kapasitesi fark- ∂ yi notlarının yanında zayıf ama annemle babama söz verdim, seneye RAKAMLAR SEVG‹N‹Z‹ BEL‹RLEMES‹N olumsuz özelliklerin bu dönemlerde lıdır. Ba ardı ı i leri örnek notlar almasının da normal çok çal p bunu düzeltece im. Hatta yaz n gösterip, di erini de ba ara- oldu unu ve çalı arak dü- bile çal aca m. bafllad›€›n› gözlüyoruz. bilece ini belirtin. zeltebilece ini vurgulayın. Her fleyden önce çocu€unuzu iyi tan›- UZMANLAR NE D‹YOR ∂ Söz ve davranı larla çocu u- ∂ Pani e kapılmadan ba arı- Bu arada geçen hafta yaz m yar m kald . Çünkü birden kap aç ld , babam girdi. mal›, güvenmeli ve notlar›n ona olan Karneye çok fazla anlam yüklenme- nuza her zaman güvendi ini- sızlı ın sebeplerini birlikte “Ne yazıyorsun sen?” dedi. Önce göstermek mesini isteyen uzmanlar, “Çocuklar, zi ve yanında oldu unuzu ara tırın. Çözümün oda ı de- sevgi düzeyinizi belirleyen rakamlar ister iyi not als›nlar, ister kötü, anne- hissettirin. il parçası olmayı tercih edin. istemedim; ama sonra dayanamay p gös- terdim. Babam yata a oturup yazd klar m olmad›klar›n› hissettirmelisiniz. babalar›n›n onlar› hâlâ sevdi€ini bil- ∂ Onun var olabilecek problem- leriyle yakından ilgilenin. Ken- ∂ Her eyden önce onu iyi tanı- malı, güvenmeli ve notların okudu. Okurken hep burnunu çekti. Her- meliler. Belki o zaman kötü karneleri hâlde hastayd . Sonra kapat p bana saklamak durumunda kalmayacaklar- dinizi onun yerine koymaya ona olan sevgi düzeyinizi be- sar ld . Yana ma slak slak bir eyler veya onun ya ında ya adıkla- lirleyen rakamlar olmadıkları- d›r. Hâlâ sevildiklerini bildikleri için de di. “Baba, a lıyor musun?” diye sordum. rınızı hatırlamaya çalı ın. nı hissettirmelisiniz. Evde kurulan karne mahkemelerinde de korkular› azalacakt›r” diyorlar. “Babalar a lamaz o lum” dedi. çocuklar›m›z›n bas›na yans›yan menfi Karne zaman› yaklaflt›kça çocuklar- ten ayr ld gün oldu u gibi sar l p da- giriflimlerine hep birlikte flahit olmad›k daki ve ailelerdeki kayg› düzeyinin kikalarca ba m ok ad . Hiç konu mad k. m›? Okul baflar›s›n›n birçok etkene artt›€›, her iki taraf›n da ortaya ç›ka- Öyle mutlu oldum ki karneyi falan unuttum. ba€l› olarak flekil ald›€›n› söyleyebiliriz. bilecek sorunlarla bafl edecek yön- Oda karanl k oldu u için uyumu kalm m. fiunu bilmeliyiz ki; k›r›k notlarla flekil- temler gelifltiremedi€ine dikkat çe- Rüyamda hep babam gördüm. Ha, bir de lenmifl bir karnede bizim tutumlar›m›z›n kiliyor. Uzmanlar karne zaman› kötü Bahad r’ gördüm. Karnesi elinde s r t p du- da etkisi olabilir. Bu ihtimalden hareket not bekleyen çocuklar›n saklama ya ruyordu. Neyse, imdi ç k p sitede yeni bi- ederek çözüm aramaya öz elefltiri ya- da kaçma yolunu tercih ettiklerini be- sikletimle biraz dola aca m. parak bafllayabiliriz. fiu sorulara cevap lirterek bunun da ciddi iletiflim prob- vererek bafllayabiliriz belki. lemine yol açt›€›na dikkat çekiyor. HAYAT B‹R H‹KÂYE HATIR LI Okul hayat› TAHTA CEVHERLER‹ KEfiFEDECEK ve hayat okulu MEHMET AL‹ DO⁄AN B‹R‹LER‹ MUTLAKA BULUNUR! 1. Okul hayat›nda, anlat›lmayan konudan soru sorulmaz. Hayat okulunda, soru ç›- kabilecek her konuyu bilmeniz beklenir. ∂ 17. as›r bafllar›nda Dal- Bir gün Nadin’e, Kaptan Pa- maçya’da Nadin kasabas›n- fla’n›n bir adam› geldi ve San- 2. Okul hayat›nda notumuz “objektif” rakam- da Sancak Beyi’nin ah›r›nda cak Beyi’ne mühürlü bir me- larla karnemize yaz›l›r, hayat okulunda “subjektif kanaatlerle” notumuz verilir. HAYAT DERS‹ uflak olarak çal›flan on üç yafllar›nda bir çocuk vard›. flin torba ve bir mektup verdi, mektupta flunlar yaz›l›yd›: 3. Okul hayat›nda sorular›n tek do€ru ∂ “Yolda yürürken konuflmaya Herkes taraf›ndan horlanan “Falan yerde oturan Marya cevab› vard›r. Hayat okulunda kifliye de€mez bir adamla karfl›lafl›p bu kimsesiz çocu€a bir gün isminde bir dul kad›n vard›r; göre de€iflen do€ru cevaplar› bil- da onunla konuflursan›z lafla- dul bir kad›n ac›m›fl ve ç›p- bu torba, e€er sa€ ise Sancak memiz gerekir. r›n›z› harcam›fl olursunuz. lak ayaklar›na, kocas›ndan Beyi’nin ve Nadin kad›s›n›n 4. Okul hayat›nda s›navlar, önceden haber Konuflulmaya de€er bir adam- kalm›fl kocaman bir çift par- huzurunda o dul kad›na ve- verilerek yap›l›r ve notumuz yüzümüze la karfl›lafl›p da onunla konufl- tal kundura giydirmiflti. Na- rilecektir ve bir senet tanzim söylenir. Oysa hayat okulunda insanlar mazsan›z bu defa adam› har- din’den bir vazife ile bir Ka- edilip bana gönderilecektir.” bizi habersizce s›nava çeker ve yarg›- cam›fl olursunuz.” Konfüçyüs p›c›bafl› geçti. Sancak Be- Kad›n sa€; fakat çok fa- lar›n› genellikle içlerinde tutar. yi’nin kona€›nda misafir kirdi. Kad›n›n ve sancak be- 5. Okul hayat›nda tek dersten s›n›fta oldu ve küçük ah›r ufla€›n›n yinin huzurunda Kaptan Pa- kalanlara ek s›nav hakk› verilir. Hayat ÖZLÜ SÖZ: zekâ ile parlayan gözleri ve fla’n›n torbas› kendisine tes- okulunda bir f›rsat› kaç›r›p son va- “Zaman nda bir ad m atmayan kir tabakalar› alt›nda kay- lim edildi. Torban›n içinde gona atlamayanlar için baflka f›rsat tembel, sonradan yüz ad m at- bolmufl güzelli€i nazar-› dik- bir çift kocaman partal kun- olmayabilir. mak zorunda kal r.” Giovio katini çekti, çocu€u y›kat›p dura vard› ve bunlar›n içi 6. Okul hayat›nda bulundu€umuz s›n›ftan temizlettikten sonra ‹stan- alt›nla doldurulmufltu. Yusuf afla€›ya düflmeyiz. Hayat okulunda s›- bul’a getirdi, saraya verdi. Pafla k›sa bir de mektup Enderun-› Hümayun çocuk- yazm›flt›: “Anac›€›m, bir k›fl Ekşimsi sözlük: KARAKTER E⁄‹T‹M‹ ÖNEML‹ “Zay›f karakter günah de€ildir; ama insa- n›ftan düflmek mümkün. HATIRINIZ OLSUN günü donmufl ç›plak ayak- 7. Okul hayat›nda önce dersimizi ö€renir, lar› aras›na kat›lan çocu€a, n› günaha götürür.” güzelli€inden ötürü Yusuf lar›ma bu kunduralar› giy- S›nav: sonra s›nava gireriz. Hayat okulunda Payla mak istediklerinizi bize yaz n. “”Ne kadar âlim olsan, herkes gibi beflersin; ‘Hat rl Tahta’da hat r n z olsun. ad› konuldu. Nadinli Yusuf, dirdi€in kimsesiz çocuk, Hayat›n önce s›nava çekilip sonra dersimizi Örnek insana uy ki gönül bahçen yefler- al›r›z. kursunkalem@tg.com.tr k›sa zamanda yükseldi. Kap- ölünceye kadar seni unut- her an›. sin!” Anonim tan Pafla oldu. mayacakt›r.”