Kurflunkalem
                                     “TÜRK‹YE’N‹N E⁄‹T‹M PLATFORMU”
 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 13.Sayi

399 views
278 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
399
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 13.Sayi

 1. 1. Kurflunkalem “TÜRK‹YE’N‹N E⁄‹T‹M PLATFORMU” ’N‹N KATKILARIYLA... Sorular n z için: kursunkalem@tg.com.tr 6 HAZ‹RAN 2010 PAZAR 9 Çocu€um internetin ÇEL‹K ÇOMAK DEVR‹ B‹TT‹! AZM AKSOY bafl›ndan kalkm›yor ∂ Çocuklar›m›zdan çelik ço- mak, misket, befltafl oynama- lar›n› art›k bekleyemeyiz. Biz ebeveynleri etkisi alt›na alan bu renkli dünyay›, onlar için güvenli hale getirmekten Haşlanmış kurbağa Etkiliyorum diyorsan›z... baflka çaremiz yok. Önce anne ve baba olarak kendi internetimizi temizleyelim, kendimiz iyi örnek olal›m ki sözlerimiz tesirli olsun. Ülke- mizde bugün 6.5 milyon ev T abiatta hareket kabiliyetine sahip hemen hemen tüm canl lar n kendi hayatlar na yönelik tehditleri alg layan iç mekaniz- malar vard r. Bunlar içinde bulunduklar tabii ortamda meydana gelen ani de i ikliklere refleks gösterecek ekilde programlanm t r. Me- sela bir kurba ay normalden daha s cak bir ve en az 10 milyon cep tele- suya koydu unuzda kurba a hemen d ar z plar Do du unda evinde bilgisayar ve inter- fonu internete giriyor. Bu tek- can havliyle. Ama kurba ay oda s cakl ndaki nolojiyi bu saatten sonra ha- bir suyun içine koyar ve ürkütmezseniz, suda neti gören ve onunla büyüyen bir nesil yat›m›zdan ç›karamay›z. Ted- öylece k p rdamadan duracakt r. Bu arada suyun geliyor. Bu nesli basit tedbirlerle oyala- birimizi alal›m. s cakl n da yava yava artt rd n zda, çok ilginç bir geli me gözlemlersiniz. S cakl k yükse- ‹HBAR ED‹N mak pek mümkün gözükmüyor. Tedir- Uygunsuz ve zararl› olarak lirken kurba ada hiçbir hareket olmad gibi, sanki bulundu u durumdan çok memnunmu gin olmay n. Tedbir almak mümkün. gördü€ünüz siteleri Milli E€itim Bakanl›€›n›n haz›rla- gibi keyifli görünmektedir kerata. S cakl k artt kça gitgide may r, sersemler, ta ki içinde bulundu u m›fl oldu€u Milli E€itim Ba- kaptan d ar ç kacak hâli kalmaz. Oysa o anda kanl›€› ‹hbar Hatt› http://ih- onun d ar ç kmas na engel olacak bir ey de Erdinç Aydo€an barhatti.meb.gov.tr sitesine yoktur. Neticede merhamet edip de kaptan d ar B ilgi ça€›nda hemen hemen hayat›m›z›n girerek ihbar edebilirsiniz. ç karmazsan z, garibimin ha lanaca kesindir. her alan›na giren internet, birçok faydas›n›n ‹nternetin özgür ruhu yasak- nsano lunun sosyalle me sürecini ele ald - yan›nda, ahlâki olmayan içerikler ve yanl›fl larla s›n›rland›r›lamaz. Bu mu- m zda bu süreçte genel anlam yla çocukluk ve arkadafll›k iliflkilerinin do€urdu€u prob- azzam bilgi denizinde, çocuk- yeti kinlik olmak üzere iki önemli evre oldu unu lemlerle hemen her gün gündeme geliyor. lar›m›za bo€ulmadan kulaç at- biliyoruz. Bu iki önemli evreden ilki olan çocukluk En önemlisi de çocuklar›m›z›n zaman›n› dönemi, bireyin kimlik olu umunun ba lang c may› ö€retebilmeliyiz. ‹nternet; olmas nedeniyle son derece önemlidir. T pk bir çalarak, onlar›n sa€l›kl› birer yetiflkin ol- ak›ll› kullan›c›lar, sa€l›kl› ço- çekirde in belli bir co rafi yap da ve uygun top- mas›n› engelliyor. Bu durumla aile olarak cuklar ve güven dolu bir ortam- rakta meyve a ac olmaya giden süreçte kök mücadele etmemiz yeterli olmayacakt›r. da yetiflmifl gençler için asr›n salmas gibi. Bu çok önemli süreçte, önce ailenin ‹lgili kurumlara, servis sa€lay›c›lara ve ö€- en büyük nimetlerinden biri. ve yak n çevrenin, bilahare e itim kurumlar n n retmenlere bu problemin çözümünde bü- ihmal veya yetersizli i, toplumun sosyal bünye- yük görev düflüyor. sinde onar lmas ve geri dönülmesi imkâns z ya- Evimize, s›n›f›m›za hatta cebimize giren AMAN D‹K ralar aç labilmektedir. Her ferdin, toplumun bün- interneti çocuklar›m›z için Çocuklar›m›z KAT! yesinin bir dokusu oldu unu göz önüne alal m. güvenli hale getirme en- a, internette En önemsiz gibi görünen bir organdaki kanserli mad›€› kifliler tan›- diflesi tafl›yan ailelere ve le sohbet etm hücre, zamanla bütün bünyenin sa l n tehdit sini ö€retmel eme- ilgililere çok önemli birkaç iyiz. Yap›lan eder. Bu durum da insan ölüme kadar götürebilir. t›rmaya göre arafl- Suç i leyenler sosyolojik aç dan incelendi inde önerimiz var. Ancak bu önerilerin 11 ile 18 yafl s›nda buluna ara- bunlarda u durumun ortaya ç kt görülmektedir: ve al›nacak önlemlerin asla tek bafl›na n çocuklar in nette kendisin ter- Suçlular; herhangi bir toplumsal zulümden, bas- yeterli olmayaca€›n› bilmemiz gerekiyor. e “merhaba” di hemen herkes yen k dan dolay de il, toplumu ayakta tutan inanç fiimdi onlar›n ne oldu€una bir göz atal›m. le tan›flmaya l›fl›yor, arkad ça- ve ahlâki de erlerden ya tamamen yoksunlar ‹nternette yaflanan olumsuzluklar genel afll›k kuruyor ya da çok zayıf bir aile yapısına sahipler. . olarak neler? Bu de erlerden mahrum yeti mi ana - baban n ∂ Do€ru ve faydal› bilgi ararken bile çocuk ya da çocuklar , aile d bir iyile tirme, karfl›m›za ç›kan eksik, do€rulanmam›fl, bilgi-beceri kazand›rmayan, hatta çocu€un geçirdi€ini takip eden programlar› bilgi- pozitif bir müdahale olmad takdirde bu sarmal ispat edilmemifl bilgiler, psikolojisini etkileyen, aylar hatta y›llar sayarlar›na kurarak, onlar› fark ettirmeden daha da kötüle erek devam edecektir. Neticede ∂ Albenili, ilginç reklamlarla veya aniden ALACA⁄INIZ EN BAS‹T TEDB‹R cinsiyet de i tirmekten tutun da, din de i tirmeye süren oyunlar, izleyebilirsiniz. Sadece gerekli oldu€u du- çocuklar›m›z›n karfl›s›na ç›kan, yafllar› ve kadar çok geni bir yelpazede ortaya ç kacak ∂ Kötü niyetli kiflilerin, sohbet ve arka- rumlarda müdahale edin. geliflimleri ile uyumsuz her türlü yanl›fl fi- dafll›k siteleri vas›tas› ile çocuklar› istismar Çocu€unuzu takip için bilgi- ∂ Aileler, evde internet kullan›m›na her olan toplumsal yozla ma, bir anda inan lmaz boyutlara ta nacakt r. kirler, resimler, videolar, etmesi, etkisi alt›na almas›, sayar oturma odas›nda ol- iki taraf› tatmin eden s›n›rlar getirmeli, uy- Aile olarak, evlad m z seçici olmadan kendi ∂ ‹nternet üzerinde oynanan ve hiçbir ∂ Uzun süre bilgisayar bafl›nda kalmak mal›. Bu da mümkün de€ilse gulamas› basit kurallar koymal›. Çocu€u- hâline b rakmayal m. Aksi takdirde çizgi film, dizi suretiyle, hem sosyalleflme hem de sa€l›k nuzun yafl›na uygun flekilde kullanma süresi ve e lence programlar ndan tutun da, bizim ona sorunlar› yaflamalar›. oda kap›s› aç›k tutulmal›. belirlenmeli. Bu kurallara çocuklar›m›z okudu umuz masallara bilinçli bir ekilde ser- ‹nternetin faydal› yanlar›n› ön plana ç›- de€il ayn› zamanda biz de uymal›y›z. pi tirilerek verilen telkinlerin zamanla ona, ya ad karmak ve zararlar›n› minimuma indirmek ∂ Bütün ilgili kurumlar ve kendini sorumlu toplumla uyu mayan bamba ka bir kimlik enjekte için herkese görev düflmekte. saklaman›n ise hiç çözüm olmayaca€›n› hisseden herkes, internete do€ru ve faydal› edece i muhakkakt r. Hatta o dönemde çocuk öyle korunmas zd r ki Do€du€unda evinde bilgisayar› ve in- belirtmek isterim. bilgiler eklemeli. Temiz internet için giri- çevresinde bulunan insanlar n maruz kald terneti gören ve onunla büyüyen bir Peki, nedir bu tedbirler? lebilir, gezilebilir ve ayn› zamanda e€leni- kültür emperyalizminin zararlar ndan bile pay n nesil geliyor. Bu nesli basit tedbirlerle ∂ Aileler, interneti sat›n ald›klar› servis lebilir siteler oluflturmal›. almaktad r. Aynen sigara içmeyen birinin, sigara oyalamak pek mümkün gözükmüyor. Te- sa€lay›c›dan çocuklar›n bilgisayardan si- ∂ Servis sa€lay›c›lar, çocuklar›m›z için içen biriyle ayn odada olmas gibi. dirgin olmay›n. Tedbir almak mümkün. lemeyecekleri, sadece anne ve baban›n zararl› oldu€unu düflündü€ü sitelerin gö- Uzun lafın kısası, su ısınmaya devam ediyor, Ancak bu anlataca€›m›z tedbirler ise açma / kapama yetkisine sahip oldu€u rünmesine mani olmal›. Al›nacak tedbirler, kaynama noktasına gelmeden bu rehavetten en fazla 12 yafl›na kadar olan çocuklar›m›z filtreleme servisini kullanabilir. internetin özgürlükçü ruhunu zedelememeli. kurtulmak gerek. Tabii, burada en büyük için geçerli olacakt›r. Bu yafltan itibaren ∂ Çocu€unuzdan flüphelendi€iniz du- Yasaklarla dolu bir internet daha fazla za- görev de aileye dü mektedir. tedbirlerin pek ifle yaramayaca€›n›, ya- rumlarda, internet bafl›nda nas›l zaman rarlara sebep olabilir. E T M N ÜÇ NOKTASI B Z M O LANIN HATIR LI ÇOK Y B R MÜZ K KULA I VAR... S Z N TAHTA HAYAL ET, ‹STE VE BAfiAR OKULA ALSANIZ... MEHMET AL‹ DO⁄AN ∂ Tarihte her padiflah bir yö- dersler ç›karm›flt›r. E€itimciler, nüyle ön plana ç›km›flt›r. Mesela; baflarman›n yollar›ndan birinin Yavuz Sultan Selim Han askerî bir ifle bafllamadan önce o ifli yönüyle, Kanuni Sultan Süleyman hayal etmekten geçti€ini söyler. Han devlet adaml›€› ve kanun- Biz bunu, ö€renci Fatih’te görü- Miras b›rak lar›yla, Sultan II. Abdülhamid yoruz. Daha flehzadeli€i döne- “Babac›€›m eser olsun, senden Han diplomatik zekâs›yla, Fatih minde fetih planlar›n› defterine kalan güzel ahlâk, Sultan Mehmed Han ise çeflitli çizmifl, hocas› ile Sipil Da€›’n›n Anneci€im miras kals›n, sen- alanlardaki üstünlü€ü ile tan›n- yamaçlar›nda hayal kurarak ka- den gelen güzel ahlâk.” m›flt›r. Bunlardan; balistikteki radan kad›rgalar yürütmüfl, du- M. Ayhan Bingöl keflifleri, alev füzeleri, matema- dak uçuklatan toplar çizmifller- tikteki dehas›, yedi dil bilmesi dir. Belki hayal kuruyorlard›; ama ÖZLÜ SÖZ: ve flairli€i sadece birkaç›d›r. Peki, neydi onu bu kadar çok zaferden yana asla flüpheleri yoktu. ‹nanm›flt›, hem de kendi- Eyvah gitti ömrünün yar›s› yönlü ve baflar›l› yapan? Bunda sine inanmakta zorlanan onca gönül- Bilgi büyük adam alçak ∂ Bir dil bilgini gemiye binmiflti. bilginine seslendi: “Sen yüzme bilir hiç flüphe yok ki en baflta; ald›€› insana ra€men. Bizansl› tarihçi a rt r, Kendini be€enmifl ukala bir tav›rla misin beyim?” Bilgin telaflla: “”Hay›r!” lü yapar, normal adam mükemmel e€itim, azim ve arafl- Dukas ise Fatih’in kararl›l›€›n› ndirir. yüzünü gemiciye dönüp: “Sen, hiç dedi, “Bende yüzme arama.” küçük adam ise kibirle t›rmac› ruh gelmektedir. Fatih, flöyle tarif ediyor: “Sultan Mehmet, gramer okudun mu?” diye sordu. O zaman gemici: ”Eyvah!” dedi. Molla Gürani ve Molla Hüsrev gece yata€›nda, gündüz divanda, Gemici “hay›r!” deyince beriki: “Ey- “Gitti ömrünün hepsi. Çünkü gemi gibi devrin zirvelerinden e€itim ‹stanbul’dan baflka bir fley dü- vah!” dedi, “Bofla gitmifl ömrünün ya- muhtemelen bu girdaptan kurtula- HATIRINIZ OLSUN alm›flt›r. Bat› tarihini ‹talyan as›ll› flünmüyordu. fiehrin ve etraf›n›n r›s›.” Gemici adam›n bu kibirli dav- mayacak. Deniz suyu, ölüyü el üs- Payla mak istediklerinizi Alconal Griaco’dan, Sezar’› ve haritalar›n› kendi çiziyor, bütün ran›fl›na içten içe k›zd›, al›nd›, gönlü tünde tutar; ama düflen adam diri bize yaz n. ‘Hat rl Tahta’da Atilla’y› Herodot’tan incelemifltir. gün onlar›n üzerine e€ilerek k›r›ld›, fakat sustu. Hemen cevap ver- olursa nas›l kurtulsun? Sen de e€er hat r n z olsun. Böylece rakiplerini kendi kay- harp planlar›n› haz›rl›yordu.” Ne- medi. Derken, rüzgâr gemiyi bir gir- benlik iddian› öldürürsen gerçeklik kursunkalem@tg.com.tr naklar›ndan ö€renmifl, ünlü ko- ticede hayal etti, istedi, inand› daba düflürdü. O zaman gemici, dil denizi seni el üstünde tafl›r.” mutanlar›n düfltükleri hatalardan ve baflard›. Cüneyt Günay

×