• Like
 • Save
Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 12.Sayi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 12.Sayi

on

 • 260 views

 

Statistics

Views

Total Views
260
Views on SlideShare
260
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 12.Sayi Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 12.Sayi Document Transcript

  • Kurflunkalem “TÜRK‹YE’N‹N E⁄‹T‹M PLATFORMU” ’N‹N KATKILARIYLA... Sorular n z için: kursunkalem@tg.com.tr 30 MAYIS 2010 PAZAR 19 S›nav haftas› SAL H UYAN Etkiliyorum kriz haftas› Kırılmış hevesler alçıya alınır mı? T atil sevinciyle zay f korkusunun minik yüreklerdeki iktidar sava na olmas›n! sahne olan haziran ay geldi, çatt . Karne zaman yakla yor. Ö renciler geleneksel “Akdeniz, Karadeniz, karneleri isteriz” mar n m r ldanmaya ba lad bile. Kayg seviyeleri, ard ard na gelecek s navlar yüzünden termometre ibresiyle birlikte yük- seli e geçmi durumda. Te ekkürü, takdiri garantileyen ö rencilerin Önümüzdeki iki hafta SBS var. Bu dönemi birçok anne babalar rahat. Karnesinde zay f olan ö rencilerin velileriyse, kara kara nush ile veli bir “kriz durumu” hâline getiriyor, evi d uslanmayan çocuklar n n hakk n nas l ve- rece ini dü ünüyor. dünyaya kapat yor. Halbuki anne-baba olarak so- Bu dönemde anne babaların yakla ımı tüm e itim hayatını etkileyen derin izler bırakıyor. nuca de il, sürece odaklanmal y z. Ev içinde son Aile ve okul taraf ndan yo un bir ekilde hissettirilen not bask s n n olumlu netice ver- günleri daha sakin ve sa duyulu geçirmeliyiz. medi i kesin. Çama r suyu ve ütüyle icra edilen yeni bir i kolunun do mas na yol açan bu bask , yeni müfredatla birlikte biraz azald gerçi. Not defterinin y llard r süregelen A. Faruk Levent karizmas e-okulla birlikte yerle bir oldu. “Çı- B ugünlerde Türkiye’de milyonlarca ö€renciyi karın ka ıtları, yazılı yapıyorum,” veya ve aileyi s›nav heyecan› sarm›fl durumda. “Otur, bir” hayk r lar art k pek duyulmuyor. Önümüzdeki hafta 7. ve 8. s›n›f, bir sonraki Ama yine de geleneklerinden kopamayan hafta ise 6. s›n›f ö€rencileri SBS’ye girecek. okullarda, not korkusu sinsi sinsi okul kori- Lisans Yerlefltirme S›navlar› ise 19 Hazi- dorlar nda dola maya devam ediyor. ran’da bafll›yor. S›nava girecek her ö€renci Karnesinde zay f olan çocuklar n, “üç tane ve aile için bu sürecin biraz gerginli€e yol kırı ım var” derken kulland “kırık” keli- açmas› oldukça do€al. Özellikle birçok mesinin tarihsel bir aç l m var m bilemiyorum. anne-baba bu günleri bir “kriz durumu” hâ- Ama karne günü dayak yiyen çocuk say s line getirmekte. Hatta s›nava günler kala az de il. A r tepki, zaten kopma noktas nda evi d›fl dünyaya kapatan ve türlü mazeretler olun ö renciyi okulla, derslerle bir ömür üreterek misafir kabul etmeyen birçok boyu küstürüyor. anne ve baba tan›yoruz. Kırılmı hevesler maalesef alçıyla kayna- mıyor. Tedavi ço u zaman yıllarca sürüyor. Bu s›nav süreci, ö€rencilerin oldu€u kadar En az dayak kadar kötü etkisi olan ba ka ebeveynlerin de psikolojilerini ister istemez bir durum da çocuklar ba kas n n çocuklar yla etkiliyor. Oysa ailelerin yaflad›€› bu gerginlik, k yaslamak. Çocu unuzun size, “Baba, bizim ö€rencinin kayg› düzeyini yükseltme ve sınıftaki Orhan’ın babası çalı mı , çabalamı performans›n› düflürme riski tafl›makta. bir irkete genel müdür olmu . Çocuk okula Peki, bu son günlerde anne-baba olarak özel oförle gidip geliyor. Sen hâlâ memuri- nas›l davranmal›y›z? Gelin bu soruyu biraz yette sürünüyorsun” dedi ini hayal edin. Ho- daha sakin ve so€ukkanl›l›kla düflünerek birlikte de€erlendirelim. Bir gün önce ve s›nav sabah› ne yapmal›? unuza gider mi? E er gitmiyorsa siz de ço- cu unuzu Orhan’la k yaslamay n. ∂ Çocu€umuzun girece€i bu s›nav hem A r tepkiyle bo vermi lik aras nda uygun ∂ S›navdan en az bir gün önce çocu€u- lerini ziyaret edebiliriz. Onlardan “ha- kahvalt› yapmak çok faydal›d›r. Ancak bir yerde durmam z laz m. Mesuliyetimiz kendisi hem de bizim için çok önemlidir. y›r dualar›n›” almak çocu€umuza ma- bu kahvalt›da s›navla ilgili herhangi bir muzun s›nava girece€i yere birlikte büyük. Bizim de çocuk yeti tirmeyle ilgili Ancak onun hayat›ndaki tek ve son s›nav nevi destek sa€layacakt›r. fleyden bahsetmemeye dikkat etmeliyiz. gidilip görülmesinde fayda vard›r. notlar m z, ayn e-okul sistemi gibi sürekli de€ildir. Bu s›navda baflar›l› olamazsa bile ∂ Ailece temiz hava alabilece€imiz bir Sonuç olarak çocu€umuz, s›navdan ba- Böylece s›nav sabah› tahmini bir yol kaydediliyor. Ama sisteme giri ifremiz ha- baflar›l› olaca€› birçok alternatif yol vard›r mesire yerine (deniz kenar›, orman, flar›s›z bir sonuç alsa bile ona karfl› süresi belirlenebilir ve yaflanabilecek yattayken verilmiyor. önünde. Bu konuda anne-baba olarak gö- piknik yeri vb.) s›navdan bir gün önce olan sevgimizi de€ifltirmeyece€ini his- muhtemel stres önlenebilir. Ayr›ca Çocuklar yılda iki defa karne alıyor, biz revimiz, ona her flartta destek olup daima gitmek çocu€umuzun rahatlamas›na settirmemiz ona büyük moral verecektir. zaman›ndan en az yar›m saat önce anne babalar ise tek bir karne alaca ız. arkas›nda oldu€umuzu hissettirmektir. yard›mc› olabilir. S›nava girecek tüm ö€rencilere ve Çocuk yeti tirme hanesinde yazan notu s›nav yerine ulaflmak çocu€umuzun sakin olmas› için etkilidir. ∂ S›nav sabah› ailenin tüm bireylerinin onlar› s›nava haz›rlayan velilere ba- ö rendi imizde de maalesef çocuklar m z ∂ Çocu€umuzla birlikte ailenin büyük- kat›ld›€› samimi, keyifli ve sade bir flar›lar dileriz. yan m zda olmayacak. ONA SEVG‹N‹ZLE MORAL VER‹N S›navdan baflar›s›z bir sonuç alsa bile çocu€umuza karfl› olan sevgimi- TECRÜBE KONUfiUYOR: zi de€ifltirmeyece€imizi hissettirme- HATIR LI miz ona büyük moral verecektir. TAHTA E€itim yönteminizi kendiniz bulun ∂ Malum, çocuklara ders çal›flt›rmak zor yan›m›za alarak çarfl›n›n yolunu tuttuk. Bü- lik taktik sahas› oldu veya baflka amaçlarla MEHMET AL‹ DO⁄AN ifltir. Ben de her anne gibi çocu€um hiç de- yükçe bir beyaz tahta ve tahtan›n kalemlerini kullan›ld›; ama yine de ifle yarad›. fiimdi ∂ Anne-baba olarak sonuca de€il, sürece €ilse okuldan geldi€inde ö€rendiklerini koltu€umuzun alt›na ald›k, bunlar› odan›n akflamlar› hiç de€ilse yar›m saat ö€retmen odaklanmal›y›z. S›nav sonunda alaca€› pu- tekrar etsin, iyice pekifltirsin istiyorum; ama duvar›na ast›k. Bizimkine de: “Sen ö€retmen edas›yla karfl›m›za geçiyor, eline kalemini andan ya da girece€i okuldan çok, s›nav ön- nafile! Bizimki eve gelir gelmez ya ol, bize her gün bir konu anlat!” dedik. al›p ö€rendiklerinden akl›nda kalan› bize cesi haz›rl›k sürecindeki çal›flmas›na ve ça- bas›na göre bir de€erlendirme yapmal›y›z. E€itimin güldürüsü televizyonun ya bilgisayar›n ya da PSP oyununun bafl›na geçiyor. Ney- Planlar›m›z› yavafl yavafl, sevdirerek uy- gulamaya bafllad›k. Akflam bize, ö€- aktar›yor. Hofl ara s›ra “Sen! Kalk, anlat!”, “Sus, konuflma!” gibi göndermeler yaparak Böyle bir yaklafl›m uzun vadede çocu€umuzun ∂ Ö retmenler Günü gelince ö renciler yine se, uzun görüflmeler sonunda hafta rendiklerini anlatmak için okuldaki bizden intikam›n› al›yor; ama neyse! Anla- baflar›l› olmas›na önemli katk› yapacakt›r. klasik hediyeleri getirmeye devam ediyorlar. içi bunlar› en aza indirdik. Ama geçen dersi iyi dinleyecek, akflam anlat›rken yaca€›n›z bu plan ifle yarad›. Çocu€una Hâlbuki daha önce kaç kere “Çocuklar, bana ∂ Ev içinde son günleri daha sakin ve verece iniz en güzel hediye sizin ba ar lar n z” gün ö€retmeninden imzal› dilekçe de yapt›€› tekrarla bilgileri pekifle- ders çal›flt›rmakta, ö€rendiklerini tekrar sa€duyulu geçirmeliyiz. Evde gergin bir diye söyledim. Bakt m almasam küçük kalpleri getirince bütün planlar›m›z alt üst cekti. Biz de amac›m›za ulaflt›k. ettirmekte zorlanan ailelere tavsiyem fludur: ortam oluflturup hayattan kendimizi ve ço- k r lacak. “Neyse bu son olsun” diye ald m ve oldu. Efendim bizim afacan yememifl Gerçi o tahta ilk zamanlar futbol Çocu€un do€as›na uygun yöntemleri ken- cu€umuzu soyutlamak, yarardan çok zarar hepsine te ekkür ettim. Aniden kap çal nd ve içmemifl, gitmifl bizi ö€ret- turnuvalar›nda kimin ne- diniz bulabilir ve onun baflar›s›n›n artmas›na getirebilir. Yani evde ola€anüstü bir hava içeriye soluk solu a kalm bir ö rencim girdi. menine flikâyet etmifl; elinde rede oynayaca€›na yöne- katk›da bulunabilirsiniz. Nuran Çakmakç› oluflturmamaya özen göstermeliyiz. Daha hiçbir ey söylemeden elini cebine soktu kapal› bir zarfla sevine sevine ve 1 TL verdi. Gayri ihtiyari “O lum bu ne?” eve geldi. Ö€retmenine: “Okuldan eve ∂ Son günlerdeki panik halinde ö€ren- diye sordum. “Ö retmenim, Ö retmenler Günü meler, önceki ö€renilenler üzerinde ‘bozucu ya” dedi. “Geç kald m bir ey alamad m...” gidince oynayam›yorum, kendime vakit ay›- NE BU HAL N? SEN GEÇEN etki’ yapabilir ve haf›zada kar›fl›kl›klara yol Neyse ders sonunda iade ederim dü ünce- ram›yorum!” gibi fleyler anlatm›fl. Ö€retme- KURTARMA SÖZLÜSÜNE DE açabilir. Dolay›s›yla s›navdan bir-iki gün siyle paray  cebime koydum. Ama çocuk yerine ninden de: “Biraz oyun oynayabilir, film sey- PARA ÜTLE GELM T N D M ? önce çocu€umuza ders çal›flmas› için bask› gitmedi. “Ne oldu o lum?”  sorunca... diye redebilir” yaz›l› kocaman imzal› k‛t par- yapmamal›y›z. Ö retmenim 50 kuru geri ver, hediyeler 50 ças›n› getirip önümüze koydu. K›zal›m m›, kuru dedi... utanal›m m›? fiafl›rd›k kald›k. San›rs›n, h›rsl›, ∂ Çocu€umuza karfl› mükemmeliyetçi bir tav›r sergilememeliyiz. Onun kapasite- hep ders çal›flt›ran bir aileyiz. Ne gezer! Yalvar yakar ödev yapt›r›p biraz da kitap sine uygun, gerçekçi ve ulafl›labilir bek- ÖZLÜ SÖZ: lentiler içinde olmal›y›z. Aksi taktirde onun okutunca dünyan›n en mutlu insan› olan “Bir insan ahlâken e itmeden seviyesinin çok üzerinde puanlar ve hedefler zihnen e itmek, topluma bela bize bu yap›l›r m›? Bizimkini gözümün önüne konusunda onu flartland›rmak, çocu€umuzun kazand rmakt r.” Cemil Meriç getirdim; a€layan çocuk portresindeki gibi s›nav an›nda bask› alt›na girmesine sebep boynunu e€ip en ac›kl› sesiyle kesin ö€ret- olabilir. Bu bask› ise onun s›nav perfor- menini ikna etmifltir ki bu yaz› bizim elimize mans›n› düflürebilir. geldi. Neyse, ben hiç pes eder miyim? Et- HATIRINIZ OLSUN medim. Günlerce düflündüm. Çocuklu€um- ∂ S›nav öncesinde, evde çocu€umuzun ö€renim hayat› boyunca elde etti€i baflar›- Payla mak istediklerinizi bize yaz n. da ders çal›fl›rken odaya kapan›r, ö€retmen lar›ndan söz etmek ona büyük moral vere- ‘Hat rl Tahta’da hat r n z olsun. edas›yla konular› tekrar ederdim. Birden cektir. Böyle bir tutum sergilemek, ona kursunkalem@tg.com.tr kafamda bin bir y›ld›z... Bizim afacan› yola “daha önce baflar›l› oldun, bu s›navda da getirme yolunu bulmufltum. Ailece onu da baflar›l› olabilirsin” mesaj›n› verir.