Kurflunkalem
                                 “TÜRK‹YE’N‹N E⁄‹T‹M PLATFORMU”
     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 11.Sayi

323 views
247 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
323
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 11.Sayi

 1. 1. Kurflunkalem “TÜRK‹YE’N‹N E⁄‹T‹M PLATFORMU” ’N‹N KATKILARIYLA... Sorular n z için: kursunkalem@tg.com.tr 23 MAYIS 2010 PAZAR 19 Alan seçerken dikkat! AZM AKSOY Etkiliyorum Lise birinci s n f sonunda yap lan alan seçimi, hayati bir önem ta yor. Do ru alan seçimi çocu un ileride yapma- MESLE⁄‹N‹Z‹ Sınav zehirlenmesi s muhtemel mesle ini de belirledi i için; anne-babalar n BAfiKASI Ç o umuz okula giden çocuklar m z bu konuda baz noktalara dikkat etmesi gerekiyor. için i in sadece ö retim boyutunu fiaban Y›lmaz lan seçimi, lise ö€rencisinin en önemli du- BEL‹RLEMES‹N dü ünür, onun ba ar l olmas n n k stas n da lise ve üniversite s - navlar nda gösterdi i performans ile de- erlendirmeye çal r z. Çocu un ki ili- inin, karakterinin ekillendi i, insanî de- A ra€›d›r. Bu dura€›n adresi, lise birinci s›n›f›n erlerin temelinin at ld bu kritik dö- sonudur. Lise hayat›na baflar›yla devam et- Aileler, çocuklar n kendi istedikleri nemde tek dü üncemiz budur. Hâlbuki mek isteyen her ö€renci, bu karar› isabetli mesleklere yönlendiriyor. Oysa, bireyle- bir kimseye “ba ar l ” diyebilmek için flekilde vermelidir. Peki, do€ru adresi arayan rin ki ilikleri, mesleklerdeki i doyumu onun hayat n n tamam na bakmak ge- liselinin yan›nda duranlar nelere dikkat et- rekti i akl m z n ucundan bile geçmez. meli, nas›l bir tutum sergilemeli, çocuklar›na ve memnuniyet derecesi çok önemli. Bir ki inin ömrünün, ortalama, 70-75 nas›l yard›mc› olmal›d›r? sene oldu unu varsayarsak bu sürenin Baz› sorular sorarak bafllayabiliriz. hayat n tamam nda çok küçük bir zaman “Çocu€um alan seçerken ben ne yapabi- Turgut Evrankaya dilimine kar l k geldi ini görürüz. lirim”, “Çocu€umun ilgi ve yeteneklerini ∂ Çocuklu€umuzun ilk y›llar›ndan itibaren Bir futbol tak m na “ ampiyon” diyebilmek nas›l belirlerim?”, “Çocu€uma uygun meslek “Büyünce ne olmak istiyorsun” sorusu devaml› için tak m n final maç n oynamas , bir sinema gruplar› nelerdir?”, “Bu süreçte çocu€uma sorulan sorulardand›r. Genellikle istenen filminin “Oscar Ödülü” alabilmesi için filmin nas›l destek olabilirim?” cevap da bellidir: Doktor, mühendis veya hu- sonuna kadar çekilmesi, bir roman n “Best ANNE-BABAYA MESAJLAR kukçu. Çocuktan al›nan cevaplar›n pek de Seller” olmas için sonuna kadar yaz lm önemsendi€i söylenemez. Aileler, hayat› bo- olmas laz m de il mi? Yar m kalm hangi ∂ Çocu€unuzu bebekli€inden beri büyü- yunca bir fleylerin peflinde koflmufl, bunlar› ten siz oldu€unuza göre onun neye ilgi duy- i e “ba ar l ” denilebilir? elde etmifl veya elde edememifl olsun çocuk- As l yolculuk, okul hayat bitip de hayat du€unu ve nelere yetene€i oldu€unu da lar›n›n da bu mesleklere sahip olmas›n› arzu siz bilirsiniz. Çocuklu€unda hangi oyunlar› okuluna ad m at ld nda ba l yor. çinde etmektedir. Yap›lan seçimlerde tabii ki ço- ya ad m z cemiyette ki ili imizi k ymetli oynamaktan hofllan›rd›? Bu soru bile fikir cuklar›n söyledikleri önemli; fakat yeterli de- vermek için yeterlidir. Çocu€unuzun ders k lan, insanî ili kilerimizin sa l kl ve olumlu €ildir. Ailelere göre çocuklar›n gelecekte yönde devam n sa layacak de erlere baflar›s›n›, ilgi ve yeteneklerini, serbest za- rahat etmeleri veya iyi para kazanmalar› için manlarda ne tür etkinliklerde bulundu€unu ihtiyaç olacak. Hava ve su gibi elzem ailenin istedi€i meslek seçilmeli. Di€er taraftan olan efkat, tevazu, merhamet, cömertlik, gözlemleyin. Bunlarla, seçmeyi düflündü€ü bireylerin kiflilikleri, mesleklerdeki ifl doyumu alan ve meslekler aras›nda ba€lant› kurun. güler yüz, kanaatkâr ve sab rl olma, yar- ve memnuniyet derecesi önemli de€il. Hat›r- d mseverlik, ba lama ve burada tama- ∂ Gönlümüzde yatan mesle€i çocu€umuza l›yorum da mesle€imizi seçerken kimse bize: m n sayamayaca m z onlarca insani dikte etmeyelim. Soruldu€unda fikrimizi söy- “Bu mesle€i niçin istiyorsun” diye sormuyor de erler... Üstelik her ihtiyaç duydu u- leyelim. Yapmak istedi€imiz fley, iyi niyetli kendimizce meslekler belirliyorduk. muzda marketten rahatça al nabilecek de olsa ergenlik döneminde geri tepebilir. BAfiKALARININ TELK‹N‹YLE... eyler de de il bunlar? ∂ Çocu€umuzun alanlara kaynakl›k eden ÖSYM’nin k›lavuzuna bakarak ve o zaman Bir insan n ömrünün sonbahar nda hasat derslerdeki baflar›s› çok önemlidir. Çünkü revaçta olan meslek ne ise onu seçiyorduk. edebilecek eylerinin olmas ne kadar bu dersler, seçmeyi düflündü€ü alanda daha Dershane ve yurt ortam›nda tercih yaparken güzel olur de il mi? Tabii zaman nda ekil- genifl olarak okutulacakt›r. Sene boyunca arkadafllar›n söyledi€i hâlâ kula€›mda ç›nl›yor: mi olmak kayd yla. Tersini dü ünürsek, okudu€u derslere olan ilgisi, bu derslerden “fiunu da yazal›m, flunu flu s›raya yazal›m, onca e i, dostu, çocuk ve torunu varken ald›€› notlarla do€ru orant›l› de€il midir? bence bu daha iyi olur” diyen bir ses ve en zenginlikte fakirli i, kalabal kta yaln zl ∂ Ö€retmenlerin görüfllerinden mutlaka sonunda da: “Ya sen bir de rehberlik ve psi- ya amak, ya l lar yurdunda bir ba na o yararlanal›m. Akademik baflar›y› en objektif kolojik dan›flmanl›k yazsana, sana en uygun mutlak sonu beklemek ihtimali de var. flekilde de€erlendiren ders ö€retmenleridir. meslek bu!” diyerek biri içeri giriyor. Hadi E itim ve ö retimi hedefe ula mak için Mutlaka onlar›n görüfllerini alal›m ve öneri- sizi k›rmayal›m diyerek 14. tercihime yaz›yor iki kanat gibi dü ünürsek; çocuklar m z lerini önemseyelim. ve kazan›yorum. Ne ifl yapaca€›m› ne ailem sadece ö retime odakl olarak de erlen- ∂ Baz› durumlarda anne-baba olarak ger- ne de ben biliyorum. Üniversiteye bafllad›€›m dirme yoluna gitti imiz sürece, bu kanad n çeklefltiremedi€imiz ideallerimizi çocukla- gün de s›n›f›n % 85-90’›n›n “baflkas›n›n telkiniyle bir tanesi kartal kanad gibi geli ip güç- r›m›z›n gerçeklefltirmesini isteyebiliriz. “Ben geldi€ini” anl›yorum. Tabii bu çok vahim bir lenecek, di eri sinek kanad gibi güdük olamad›m, o olsun” anlay›fl› ile çocuklar›m›z durum. Zorunlu olarak orada bulunan bir sürü kalacakt r. En yal n örnekle; iyi ö retim zorlan›r, bask› alt›nda tutulur. Çocu€umuzun insan ve daha sonra mesle€ini b›rak›p gitmek görmü iki bilgisayar mühendisinden iyi istek ve idealini bulup onu bu do€rultuda zorunda olan bireyler toplulu€u... ö retimin yan s ra iyi e itim de alm yönlendirmeyi ilke edinmeliyiz. Evet, meslek seçmek önemli hem de çok olan insanl a faydal program yazarken ∂ Çocu€umuzu kendinden daha baflar›l› önemli. Çünkü yetiflkinlikten ölüme kadar di eri ihtimaldir ki bu bilgisini “Ba kalar n n olanlarla (kardeflleri, arkadafllar›, akrabalar› olan süreçte mesle€imizi icra edece€iz. banka hesaplar n nas l bo alt r m?” ek- ve di€erleri) k›yaslamak onu üzer. Bu yak- Bundan dolay› mesle€inizi seçerken bireyler linde kullanacakt r. lafl›m›n ona hiçbir katk›s› yoktur. Unutmayal›m önce kendilerini iyi tan›yacaklar, aileler Hazret-i Mevlânâ durumu bir cümleyle ki insanlar yetenekleri yönünden eflit de€ildir. de onlara yard›mc› olmaya çal›flacaklar. özetlemi : “Nice insanlar gördüm üzerinde Nas›l boylar›, kilolar›, saç ve göz renkleri Aileler; kendi yaflamad›klar›n› çocuklar›nda elbise yok; nice elbiseler gördüm içinde ayn› de€ilse baflar›lar› da ayn› olmayabilir. yaflamak isterlerse o zaman iflini sevmeyen, insan yok!” Çocu€umuzun kapasitesini iyi bilip sadece huzuru olmayan memnuniyetsiz, baflar›s›z kendisiyle karfl›laflt›ral›m. bireyler yetifltirmeye devam ederiz. BAKI AÇISI: N HAYET SONUNDA DERS HATIR LI ÇALI AB LECEK SESS Z B R YER BULAB LD M... TAHTA E⁄‹T‹M ÖN YARGILARI B‹T‹R‹R MEHMET AL‹ DO⁄AN ∂ O gün derse geç kalm›flt›. ‹lk lardan sonra çözdü€ü sorular› koy- ders matematikti. Hocay› ve arka- du hocan›n masas›n›n üzerine. Biraz dafllar›n› rahats›z etmemek için da zor olmufltu hani. Hocan›n yü- kantinde oturmufl, dersin bitmesini zünde de€ifliklikler oluyordu ifllemi beklemiflti. Bir sonraki ders için kontrol ederken. “Nas›l buldun bu s›n›fa girdi€inde tahtada, sonunda sonucu?” dedi hoca heyecanla. “Bu “Sar› Kalemler” soru iflareti bulunan iki ifllem gördü. soru 150 y›ld›r çözülemiyordu. Ben Kalemini, defterini ç›kar›p hemen dün tahtaya matemati€in problem- ∂ Amerika’da bir flirket kurflun not etti kimsecikler tahtay› silme- lerini anlat›rken yazm›flt›m bu so- kalem üretir. Bir süre sonra müfl- den. Di€er dersler bitmifl, eve rular›. Kendim çözmeyi deneme- teri flikâyetleri gelmeye bafllar. dönmüfltü. Defterinde çözülecek di€im gibi bizim gibi normal (!) ‹n- Yok, bunun ucu k›r›l›yor, yok bu iki tane soru vard›. Defterini açt›; sanlar›n da denemeyece€ini dü- iyi yazm›yor gibi. Di€er kalemler- ama sorular baya€› zor görünüyor- flünüyordum. Enteresan!” fiafl›rarak le ayn› kalitede üretiliyor olmas›- du. S›n›fta durumu da fena say›l- cevap verdi hocaya: “Dün derse na ra€men sadece sar› renk ka- mazd› hani. U€raflt› durdu sorular› geç kalm›flt›m. Tahtada soruyu gö- lemlerden flikâyet gelmez. fiirket, çözmek için. Hoca bazen böyle ev rünce di€er ödevler gibi zannettim olay› araflt›r›r ve durumun psikolo- ödevi verir ve ödevin yap›l›p ya- ve biraz da zorlanarak akflam evde jik oldu€unu fark eder. Ondan p›lmad›€›n› da kontrol etmezdi. soruyu çözdüm.” Hoca s›n›fa döndü: sonra sadece sar› renkte kalem Ancak yapanlar mutlaka bunun “‹flte arkadafllar, 150 y›ll›k soru de- üretmeye bafllarlar. ‹flte onun için karfl›l›€›n› en az›ndan bir iltifatla di€imiz, asl›nda 150 y›ll›k ön yarg› ABD’deki ve tabii ki filmlerdeki al›rlard›. Bazen nota da etki ederdi imifl. Ah! Biz de ön yarg›lar›m›zdan kalemlerin hâkim rengi sar›d›r. bu durum. Ertesi gün uzun u€rafl- kurtulabilsek...” HATIRINIZ OLSUN Ekşimsi sözlük: ∂ Küçük bir çocuk, okuldan her Annesi de: dini. Gel okflayay›m o güzel bafl›- Payla mak istediklerinizi Bilgi: “Araflt›ra- ÇOCU⁄A dönüflünde a€lay›p duruyormufl: Sen ald›rma onlara, onlar terbi- n› can›m yavrum. Bu arada, hadi bize yaz n. ‘Hat rl Tahta’da rak ve duyular› BÖYLE Anneci€im, okulda alay edip yesiz çocuklar; hiç de öyle koca bakkala kadar gidiver de 4 kilo hat r n z olsun. kullanarak elde duruyorlar benimle koca kafal› kafal› falan de€ilsin, git bak ay- patates al bana; bafll›€›n›n içine kursunkalem@tg.com.tr edilen gerçek.” YAPILMAZ diye. naya, sen de be€eneceksin ken- koyar hemen getirirsin eve.

×