0135791
7 9 2 9
1 468

 0 
7 7
2 41 7


 

 !!#! $

013
29 9752 19
1 49
%
8'9 89 
24
()*+ -( 0 ( -2
, / *+ 1 3
468:;;=
57 6?
8

DDEFG
D HEIHJFG D
JKDD
LMKNKOPQPIRPLOG
OKS

013
29 9752 19
1 49
%
8'9 89 
24
TUWY Z
VX X [
]YY[_ ^`Y[ Vb Zc[^d^U U gf ^d`Z X X [
^ Y Z Wa ZY [Z Ze[[ fhZ ZU f Y Ui
W
jk oq mtuvwxylppzmn jk u uvm~uvm
...
¹º¼¾ ¿ ½ Âú ¾ ÇÈ
»½ ½ À º ÄÅ Æ
ÔÕÐÍ Ö×ØÙ
ÌÎ
ÚÎÍ ÛÕÐÌÐ ÎÞ ßÝËÎÊÙ
ÐÎ ÙÎÜÝÐ ÊÎ àÐ
ÚÎÍ ÛÓ ÑÍ Ö×ØÙ
ÐÎ ÊßÜÐ Î
áÙ Ð ÎÛÕÐÌÐ ÎâÍÍÍ...
!
$
#
! !
!
ö¾¾º ÆÄõ¾À¼úÄ 2¿ð¾ÀÀ¾îº ½ÆÄÆ4º ¿ õ¾6 ¼ºö÷ø¿îº ½Æļ ý ù ¿ Äñ»Àö÷øº ÃùñÆ ¼ÄÆ4º
Ä Å¿ ¼ ùºõ¾8 À À¼Æ õº¿ ¼ ¿ÆÀ õñ Äñ»
¾
õº¿ ¼ õ...
-
! !. /
1
$
0


%Û æÍ ãÎâà ÑÍ
ÊÎ ÑÐÍ æÐ Ù
(¿ ïÀ¿ ¼ÀÄðýÄ ñ¿Ãñ ô ýù Àù ô ¼¿ )¼¼ÆÄÀ½ ô ýù 6 ¿ú¼ òº¾ º 2À ºÃùÄò ½ À¼¾ Æ ¿óº ¾¾¾ñÆĺ
¾ñÆðù¼...
5
 5
.
4 
 
 $
.
ö¾¾º ÆÄõ¾À¼úÄ 2¿ð¾ÀÀ¾îº ùô òÄô ýù Àù Âú ¾û
Ä Å¿ ¼ ùºõ¾8 À À¼Æ õºõ¾ ¼ñ¾ ¼¾ º ÄÅ Æ
áÙ ÐÌÑÌ ÕÛÍ ëÛ Í Ð Í
ÙÙÛ Û ä Ù âÎßÊÎÕÊ
...
#  !
-  ! 5 
! !   B
.
 !
! !
A
!   ! ! 

¾
º
û
¿îÄ
º
ö¾¾º ÆÄõ¾À¼úÄ 2¿ð¾ÀÀ¾îº Ä ÄúÄ òÄ Àù ¾ ò¾¼ºøºõÀ ùÄò ¾¾½ ÀÆôº ÃùñÆ ¼ÄúÄ òÄ À½ óÄ ñ½
Ä Å¿ ¼ ùºõ¾...
! !. #
!  0
$ 
 1
.
FG
$1!
!  J !
! KG !
H
!
.
IG  
 !
#  
0

0
!
LG M0N
OGJ N
J
0   
 ! 

ö¾¾º ÆÄõ¾À¼úÄ 2¿ ÀÅ¿ÃõºÃõÅù ľ6 ¼ºð º Àò Àòľ6 ¼º ¿ õü ¼ºö÷øû
Ä Å¿ ¼ ùºõ¾8 À º Ä º º ¼¾ Äñ»À ÃùñÆ Ã¾ Äñ»À õñ ù...
!
!
`
!
ö¾¾º ÆÄõ¾À¼úÄ 2¿ð¾ÀÀ¾ÂÀ¼¾ ¾6 ¼º ö÷øÀ¿¿ÄùÃõ¿ Æ º ÃùñÆ Àù Äñ
Ä Å¿ ¼ ùºõ¾8 À À¼Æ Àù Ä Äñ»À
òƺ ¼¾ ù¿ ñ º Àò ¼¾ õö÷øû
¿ÂÀ

ÔÑè...
a
1
!
! 
! !
!
4
0×Û Û Íì ÎÍË Ì Ó ÑÌÎÊÙ
Ù ÑÓ ÐÍ Ð ÍÕÛ ÊßÛ àÐ
Ù

÷¿¿ ü¿+À¾½ Ãõ¿ ÆÄ À½ ô ¼¿ îº ù¼À (¿ ¼ ù¼ù ¿Äô Àú ¿¾+À¾½ Ãõ¿ ÆÄ Àô Ä Æ...
-
g
aM
!
h
h
¾
Ã
¿cº
ÃÀ@¿À
ö¾¾º ÆÄõ¾À¼úÄ 2¿ð¾ÀÀ¾îÄ Ä¾6 ¼º ö÷ø¾¿À»¼ô Ä ¿À¾ Ãõ½ ú¼ù¼Àº ÃùñÆ Ä¾ ö÷øÀ¾¿À»¼û
Ä Å¿ ¼ ùºõ¾8 À À¼Æ ¼ Äñ»À ÃÀ@...
oprttxtqr p| z }~r u
qs v ysz {r r s q
u
€uuv suv ƒ„ xqvs~sr r …y s~x z z v
s u x t‚ xu vx xpvv y†x xr y u r‡
t
ˆ ‹  ...
ÆÇ ÊÌÎ ÐÑÒÓ
ÈË Ï
É
ÐÉÉÓÔ ÇÕÉÓ ×Ø ÏÙÓÇÚÇÌ Ì ÝÜ ÇÚÕÏ Î Î Ó
Ç É Ï ÈÖ ÏÉ ÓÏ ÏÛÓÓ ÜÞÏ ÏÌ Ü É Ìß
È
àáâáäæåçèéæáëìíîïå áëïççòæïáë...
ÈÉ4 Î Ï ÔÎ Ì ÜÏÏ Ü ÞÓ
Ü
!! 
 

  # $
.)+/ '0 23*)40 %67434 +8))9-):
01' ' / 5

' 1
.)5)'4 04 1'-*'%674
' 1' ); ' '
.)+/ '0 - 0
01' )+1=8)80 801 ?...
R $ $ ˜ ™
  ˆ! R— R š
R
ˆR –$Q Z R U$ –$ $Y  YU$ –$š! –$
! # R  $  #— R Q  #  #


 R 
 ! M
› Q$ $ — ...
`¤ UP#´ ˜ $QQQ Q R  ™R Q  X«—ZS #$ X 
   # $ ! $
   SR  $ ¬š 
˜ M ¤ UP#´ ˜ O  ˜ X $ SR OR $ MU ‡
#  ...
ÄÅ ÈÊÌ ÎÏÐÑÒÓÊÎÏÐÔÇÍ Ö Ø Ê Ú
ÆÉ Í
Ç
Ê
ÕÅ×ÆÌ ÙÑ
ñÜòà ÜôåÜòß õö÷øß ó
ó à Þ
ùà
úÜãû àó üýßþüâÜó õö÷üÿ ã0ÜÜõö÷øß ó
óÞà à û ý
ß...
âÜ0óó â
ÿ
úàß õö÷ÿß
ßÞà0óüýßýó åß ý 0óýó ß ãÿ0Ü7Üà
âà
àâ
ÿ Ý3ó
ãÿ 3ó
0
õö÷ÿ0Üøâà Ü2õà ó Þ à Þõà
åÜÿ Þ Üå ôåÜòß Ü
úÜãû àó ß...
g YÍÍÆØ ÊÑÍ ØÊÎÏÐÔÊ Ê ÒÊ Ç ÎÏÐÔÇÍ Ò ÄÔÍÒÆ Í
 ÒÊ Í ÓÍ 
 Õ Å 
Ê
Õ Å Í
Æ
 Í Óh

i jÍØÒÍÊÇ ÇÆÊÌ Ò
 ÆÆÆ Æ Ê Í
Ò
Æ

úÜãû àó ß...
Ý
ãÿ 3ó
ýßÝVüÞÜÜù

_ ÇPØ ØÇ Í ÍÍ ÆÌ ÊÒÆ Ø ÊØ !ÅÒÓÊÌ ÎÏÐÊÍ ÆÊ 
 Ç ÍÇÔÍ ÑN ÓÌ ÓÇ Ê Õ Í Ê ÊÉ ÍÇ Ê Ê Í ÅNÌ
Ê 

æçè êì î p...
Ý à ó â6

_ ÇÊÇ ÆÊØ Ç ÇÆÊÇ Ê Å Å d 
 Å Å Ê Æ ÑÌ ÇÇÒÆ 
Ò
Ê
Q Ç ÅÇÌ ÅÇ ØÇ Ì ÒÊ Ç ÎÏÐÔÇÍ Ø ÊÄÊ ÅÍ Í Ê ÍÎÏÐÍÍ Ç Å ÍÆÉ Ê ÖÍ...
g YÆÇÇ ÆÑÅÈÍ Ø ÇÑÑÍ !Ì ÒØÊÓÍÌ ÑÅÊÍ ØÒÇ ÍÆÉ Ê Í Æ
 N ÑØL Ñ Ê ÑÆØÍÍÆÆÊ Ê Å ÍÒÆ ÓfÆÆÅ ÓÇÅÑÊ Å ÓÇúàß üýõö÷óó ó üÞàüýßß 6...
õóýââß ó ÿ ÜÞÜß0â
ÜÿÞû 0óÝâüà óß
ßßÜÿ0óââãÞÿûÿ â f Í ÍÊ Å  ÍÊ ÌÑÊÆÑÆÅÑÌ 
à Þà å ÿ Üß ó Þ ÿ ââÜÿ óÞ ß0óÞÝ à 2åó ó âüßÿ Ó ...
úÜãû àó ýó ß ãÿ0óó âó õö÷ÿ
óÞà ãÿ 3ó
ýßÝ ý

ÛÜÝß ß ãäâ
Þà Üâ åÜ

J ÑKÍ Ç ÊÎÏÐÔÇÍ Å Ê ÅÍ ÓÇÑÓÍ ÑN Ø Ì Í ÆÌ ÔÆÅÑÊ Ê Ì ÑÊÍ...
ˆ.
, 4% . ;+8 ) ' 4 . . +E 7 ' .7+ B 9 ( ) (4 , ) .4B ' ,4 , ) (
)
/
.
æçè êì î 0449 +A%)012/ , 8 -(,7. . 8+/ )( $-. 4 –. ...
âÜ0óó â
ÿ

ÛÜÝß ß ãäâ
Þà Üâ åÜ

úàß õö÷ÿß
ßÞà0óüýßýó åß ý 0óýó ß ãÿ0Ü7Üà
âà
àâ
ÿ Ý3ó
ãÿ 3ó
0

ÛÜÝß ß ãäâ
Þà Üâ åÜ

_ YÆÇ Í...
0ß Æ ÓKÌÒ Ê ÍÑÅ ÑÌ ÇÇÒ Å ÇÇÅÑ ÇÇÅÑ ÑÍKÒÑ Ó
{Ì Å Í ÑÑÅÒÌ Ê ØÊÑ ÅÌ ÓÍ 
Í Í Í Í ÆÇ Ç ÇÌ ÒÓÍ Í ÇÇ Ç ØÍ
g Ä Í ÆÆØ ÅÍÑÒÊ ÍÇ ...
Q YÆÇ ÍÑÊÍ Æ ØÊ`
 N ÓÌ ÑÍ ÅÒÌÓÍ Ñ
OÑÊ# Ì ÎÏÐ[ÔÍÒÇ ÓÍ ÑN ÓÍ Ê ÍÎÏÐ
ÒÇ Ê Í
ÑÅ ØÇ Í ÓÌ 
Ä Ø ÊÔÍÒÇ ÓÍ ÑN ÓÍ Ê ÍÎÏÐØ ÅÇÌ ÅÇ ...
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
eBook Tutoriais Acrobat XI
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

eBook Tutoriais Acrobat XI

745

Published on

O Adobe® Acrobat® XI Pro não é apenas a principal solução de conversão de PDFs. Ele contém ferramentas mais eficientes que melhoram substancialmente a comunicação. Simples. Eficiente. Surpreendente. Faça pequenas alterações em arquivos PDF com a mesma facilidade encontrada em outros aplicativos usando uma nova interface do tipo apontar e clicar.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
745
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

eBook Tutoriais Acrobat XI

 1. 1. 0135791
 2. 2. 7 9 2 9 1 468 0 7 7 2 41 7 !!#! $ 013 29 9752 19 1 49
 3. 3. %
 4. 4. 8'9 89 24
 5. 5. ()*+ -( 0 ( -2 , / *+ 1 3 468:;;= 57 6? 8 DDEFG D HEIHJFG D JKDD LMKNKOPQPIRPLOG OKS 013 29 9752 19 1 49
 6. 6. %
 7. 7. 8'9 89 24
 8. 8. TUWY Z VX X [ ]YY[_ ^`Y[ Vb Zc[^d^U U gf ^d`Z X X [ ^ Y Z Wa ZY [Z Ze[[ fhZ ZU f Y Ui W jk oq mtuvwxylppzmn jk u uvm~uvm lmnp r n t{ | } n €o tm‚uƒ„…‡X ee ^ X ‰ ˆ † ZU c_U Zˆ † Š VX UgeUWh ‹Z cc^ Y ŒU V^Z e fZc^ `]ŽZ `X d`Z c dUUc ^a’“Z U ”Z]Ufi `e Ue fUW^[‘UX dh e]U ^ Wc jtp okmyu –u u n ™ onu o •p €y •p—˜myvwx tm‚uƒ„…‡X ee ^ X ‰ ˆ † ZU c_U Zˆ † Š VX UgeUWh ‹Z cc^ Y ’Xc^c“UaZhWš ^œYU ZcUY W œ fi W Zc[ ^ ^ Y› ^[ ^d^`Y Z [ Y e np ž •˜}nmyvwxm˜tpzu nmn Ÿ ‚ tm‚uƒ„…‡X ee ^ X ‰ ˆ † ZU c_U Zˆ † Š VX UgeUWh ‹Z cc^ Y  [^UY hYWUŽU`[ f^hY›Z ZcY Y¡ YYdW^]ŽZ^ h^ [X _ Y šW c ^ ŒZ cYX ^YX ^_ hUš ^ ^ dV Y U`e›W Y”Z i U m•‚ np—˜myu €p n ™ •˜•¢€mvwx | tm‚uƒ„…‡X ee ^ X ‰ ˆ † ZU c_U Zˆ † Š VX UgeUWh ‹Z cc^ Y £^Y WY `¥ch[X d`Z c[Zš œf [Y c[X [h h[Z `]Ž¥ WU œ f¤^ hšU Ue fU › WY fZ Z`Zd›g `e W U fdi y ntm| €o }om€p €o y€p ˜•u myuun | •u u tm‚uƒ„…‡X ee ^ X ‰ ˆ † ZU c_U Zˆ † Š VX UgeUWh ‹Z cc^ Y ¦[WZdh fZe [f YW c `]ŽU Z ¡ `Y§ WUY[f X hcU WY fZš ^U cUi `Z ecf Ye ^eV [WY UZZ^fd`Z c U e^[ vn u r moq mtuvwxy| u y m•y €¨p tm‚uƒ„…‡X ee ^ X ‰ ˆ † ZU c_U Zˆ † Š VX UgeUWh ‹Z cc^ Y ]^cœ ^]Ž[d`[f Y Z^[^ œ^W ^ ^Z W^U U W^dfZ X i UZ Z U Z ¡ [ ZcW W`šW a Xc edšY U c¥ U f `W Y np p ©u p ylppp m•pp onžynlup « n q y–˜tp n ˜o oªnpup u oo™ y tm‚uƒ„…‡X ee ^ X ‰ ˆ † ZU c_U Zˆ † Š VX UgeUWh ‹Z cc^ Y Œ^ ^ ¬Z š [UggY[ YYY c`YWY c^[^š cWYi W Y­ [ Y[ Yš [Uš ^ eU c ^YZY Z ZWV[ Y ¤ c ®m™tp y€m|m‚p ¯° tu n o ±mn²p y y ˜‚ptu|m‚p³y n«m•…‡X ee ^ X ‰ ˆ n o uy| † ZU c_U Zˆ † Š VX UgeUWh ‹Z cc^ Y ’“h^^U f V[^d^U X ^_ c i šUY [ UU Ze[[ U¦dU Y ´µ ]Yc X U c¥ UYZ[Vh cY¶ X W· f [Yš œf U Z[^ZWWY[`Z c `Wœ¸i ^Z UdfZ X d[‹Z Y^V[ Zh [ Zc › WYš X Z “_X U fZZ f h[ f
 9. 9. ¹º¼¾ ¿ ½ Âú ¾ ÇÈ »½ ½ À º ÄÅ Æ ÔÕÐÍ Ö×ØÙ ÌÎ ÚÎÍ ÛÕÐÌÐ ÎÞ ßÝËÎÊÙ ÐÎ ÙÎÜÝÐ ÊÎ àÐ ÚÎÍ ÛÓ ÑÍ Ö×ØÙ ÐÎ ÊßÜÐ Î áÙ Ð ÎÛÕÐÌÐ ÎâÍÍÍ ÙÑÍÝÎÙ ÙÑÍ ÙÎÜÝÐ Î Ù Ð Ì Í ÖÛÙ ËÍ Ù ÙÞÎÍ ÑÌÙÛÙ ÝÛ âÍ ÊÕÛÌÍ Ë ÎÊÑÍÐ Î ÝÍ ÛÎßÛ Í Û Ù ä ÎÜÍåÊ ã ÖÎ Û ÎÖ×ØÙ ÊÌæÛ çÊÎ ÎÖ×ØÙÍ Û Ùè Ð Ù ÑÌ Î ÌÖÎ ÑÍ Ó Ù ÒÛÙéÊßÛ ÛáÓÊÜÍ Êê ØÊÎ Ì ÛÊâä ÙÕÛÛ âÊÎÍ í ßÍÊÙ ëÛ ì Ìä Ê ÔÕÐÍ Ö×ØÙ ÌÎ ÉÊËÍ Í ÑÒÐ ÌÎ ÊÐ ÓÊ ÔÕÐÍ ÌìÊÛÐ æÛ ÌÎÛ Ì ßÍ ÑÙ îºÄ¾ ¾ñ ò¿¿¾ Ä Ä Ä¼ð ƾ¼ ô¼ ¿ö÷øÀÃõñ º¾¼Æľ¿¾ º ÆĿü¾û ¼¼ù º ÀÅÆñ º Æü ºº ¼ ý ùû ÆÄ úù¿ ¿ºÆõ¾ þ ï ó õº º õ¾ù » ù¿úà ô ù¾ ò Ľú ¿ ñ ñ À¼¾Ãù¿ ½ ñ õ¾ ¿ À Âò ¿ º ÆÀ ¾ ù º Ã Æ ¿ ½ úù¿ ¾ñÆ ¾¼þ õ¿ Æ ñ¾ ¼¼ù º ÄÀĺ º ÀÅüÀ ÿ¼ ð ¼ ðÃÄ¿º Ľõ¿ Àº ¿¼ ý ù ÃõúÃò¾ ¿ 0Àºþ ¾ º Æð ïÀ¿º ò ¾ ùºº ½Ãº ¿ÀſüÀ ñ ñ Àĺû Ä ýÄ ºÆ ñ ¿ ¼ ù¼ù õ¾ ¿ À º ¾¼½ ½ û Ãò¾ ù Æ Æ ¿ ¿ ¼ ø¿Äõ¿ ÆÀ ¼3 ½ Ãù¿ ½ 10½ÆÄÆ4º¿¼ ý ù û Ãùºù À¼¿ Ƽ¾ Æ4º¿¾ ¼ ý ù 6 ¿ô ½ õÀÄ¿ ¼½ À 7¿¿¼ù º ľ ù¾ 10½2º ¿ º Æü º ¼ ¿Æ õ¾ ¿ À 5À º Æĺ ½ ù¼Ãõº ¿Æ Àõ¾ ¿ À ñ º ¿ ¿ ½Æ ºû òú ¿ ¾ ú ¾ Æ4ºº ¾ ¼ ý ù ¾ÀÄõ¿ ¼½ À ÷¼¼ ñ ººÆ4ºº ½ ú¾º 2¿ ù ô ¼¿ øºõ¾¾3 ¿Æ ñ Àõ¾ ¿ À ¿¿ ½Æ ¾û ýÆ õù » ¿Æ ñ ¿¼ ô8 À º ¾ù ò Ä Æ2º ¾ ¿ ù 9
 10. 10. !
 11. 11. $
 12. 12. #
 13. 13. ! !
 14. 14. !
 15. 15. ö¾¾º ÆÄõ¾À¼úÄ 2¿ð¾ÀÀ¾îº ½ÆÄÆ4º ¿ õ¾6 ¼ºö÷ø¿îº ½Æļ ý ù ¿ Äñ»Àö÷øº ÃùñÆ ¼ÄÆ4º Ä Å¿ ¼ ùºõ¾8 À À¼Æ õº¿ ¼ ¿ÆÀ õñ Äñ» ¾ õº¿ ¼ õ¾ ¿ À õ¾6 ¼º ¾ ñ º Àò Æ ¿Æ ¿0½¾ ¿ õö÷øÀº 0½Æļ ý ù º º ïÆÀ¿ õö÷øû ñ ¼ õ¾ ¿ À ñ Å¿º õñ ¾ %ÛË ÊÕÛÌìÊÛ ÞÝì Û Ì ßÝßÍâà ÑÍ æÐ 04ÃÆĺÄú4 ºÆ4º½ ô Äý¾º¿ õ¾ô ýù ù¿¼½ ºù » ¿Æ ñĽõ¿ Àº ¾ ½ õô Äý¾ºÀõô¿õ¿ Æ Ä¾Æù º 5 ¿ñ¾ ¿ò º½ ¿Æ º ¾ Äú õñ ¼¾¼ÀÄ º ººÆ4ºº ¿ ¼ ù¼ù ù ºñ ¾ Äú ¼ òÀ ù¿¾ÄÀ¾ ½ û ñ ù Æ4º½ ô Äý¾ºÄú¼ ñº ƾ ù¿ô Ä Ãõº ¾ ºÃù¿ ½ ¿ ¼½ û Ãò¾ø¿Äõ¿ ÆÀ10½2º½ Ãù¿ ½ 10½ÆÄÆ4º¿ ¿Æ º ¾ Äú ¿ò ¾ Æõ¾¼ õ¿ Æ ¾¾¾º ½ Ä º Æü º ½Æ º 0Àºþ ľ ù¾ ¼3 ¿ º Æü º ¼ ¿Æ ñ à ¾ ¾ ¼ ý ù ô Ä º Æľ ¾ ü¾ ½ Æ4º 0ù3 üñ º ½ ¿¿¾¼ÀÄ ºÆ4º ö¾¾Ä½õ¿ Àº ¾ ¾Ã¼¾½ Æ4º Ãò6 ¿ºô ù¿Ä õ¾ ¿ À ¾¾Ãùºù Ä À ¾4À ¿ ¿Æû ƺ ò ¿ ù ¿½ Àï ù¿¼ ¿Æû Ä ¿ ¼ ù¼ù Ä ¾4 ¿ ¿Æ𠺺 ñ º Ƽ 6 Ä º ÀÅ¿ñ ò¾½ Àò2º 'ñ ù ººÃĺ õñ ¾ ô Ä ô ù¿Ä (¿ ¼ ù¼ù Ä ð Ä¾Æ ¾¾2 ô Ä ¿ ¼ ù¼ù Äö¾¾º ÆÄõ¾À º Ä õ¾¾2 ¿ ¿¿3 û ¾ ½ ñÀÄ ½ Ä ¾¾º º Ƽ ½õ¿ Àº ¾ ¾ÄÀ¿ ò¾ ¾¾Ä½õ¿ Àº ¾û Ä Å¿ ¼ º ¼úÄ 2¿ðÃùñÆ »ÄýÄĺ Ľõ¿ Àº ¾ ñ ¾4 ½ Æ4º ùºõ¾8 À º Àò ¿ð ¼ ñ ¿ ¼ ù¼ù Ä õ¾Ã¼¾ ¿ ¿Æû ¿)º ¾ *ÊÓ ËÍ ÛÙ ÌÌ Î ÍÐ Î ÝÜÙÐÝÐ ã + Ãò¿¿ÀÅÆñ ¿Æ õƽ À¾ ô Ä¿ ½ Àñ½ Ãõ¿ Æû7ñ À¼¾ô ò»¾ º ú¾¿ Ãõ¿ÄÀºÆý¼ºð¼ÃÄ¿¾ º ¾ Æñ ½ À º¾¼ ñ À¼¾Æ4º¿ º ¾ À ¾ÆÀ º ¿ ºñ ùº ÅÆñ ¾¾ÄÀ ñ ÄÀÀ º ĺ ĺ Äú À ùºÄÆÀ ñ ù¼ ¾ ¾ ó Æ Æ Ã 6 ñ¾ ½ ¾úľ ù¾¾¾ 2½ + Ãò¾û Ãò¾0½ÆÄ1+ Ãò¾ ô Ä Å¼¾Ã¼¾½ ½º º+ Ãò¾û ¼ñ ¿ ÅÆñÄô Äô Ä 4º ¾ Àù º ¿Äõ¿ Æ »ù¾ ¾ º¾¼ Ä0Àºþ ¼ º¾¼ Ä ¾¾¾ Ä ¾4 ¿ ¼òý º¾¼ Äîò ¿ õ7ñ À¼¼ º ¾¾¿ô Ä ó ¾ ó Ä ó 6 Æ Ã¼¾½ Æ4º7ñ À¼¼ô Ä÷¼¼ ºÆ4º½ Àï º¾¼¾ ¿¼ÀÄ ºÆ4º½ ÀÅÆñ2º îòñ ¿ ¾ 2Äô Ä º¾¼¾ ¾ô¼ ¼ ¼À, þ ¾4 ¿ ¿Æ ÅÆñÄ ºû ýÆ ¿Æ ¿¿¾òÃò Ä ù¼ ¿Æ ¿ ñ À¼¼3 û ¼ ¿ õ»ù¾ ¾¾òÃò Ä Ä Ä ùÆù¼ Æ ¿ ó ¾ Æ 6 ó õ¿ ¾ ½ ô ò»¾º ú¾¿ º üñ ¿ ÅÆñÄô Ä º¾¼¾ ¿ÀÅÆñľô¼ ¼ ¼À, þ¾ Æõ¾¼¾ ù¿ ¾ ¾¾Ä ñ ÄÀð ñ ò ¿ õ7ñ À¼¼ ¾¾òÃò Ä ñ À¼¼ Ä Ä ùÆù¼ ñº Æ õ¿ Æû 6 Æ ó Æ õ¿ ¾ Ã
 16. 16. -
 17. 17. ! !. /
 18. 18. 1
 19. 19. $
 20. 20. 0 %Û æÍ ãÎâà ÑÍ ÊÎ ÑÐÍ æÐ Ù (¿ ïÀ¿ ¼ÀÄðýÄ ñ¿Ãñ ô ýù Àù ô ¼¿ )¼¼ÆÄÀ½ ô ýù 6 ¿ú¼ òº¾ º 2À ºÃùÄò ½ À¼¾ Æ ¿óº ¾¾¾ñÆĺ ¾ñÆðù¼ ¼ 4ò¾ ¼¾ º ¾ù ò ù¾ñ¾ ¿ ¼¾ð ñ º õ¿þ Ľ û ¿ º ƺ¿ ¿ò ù¿½ º õô Ä ïÀ¾ ¾ ¿º ó Æõ¾ þ ½ Àõ¼¼ÆÄÀ ÂÄ¾Æ Àò ô ýù À½ ñ º¾ ¾º ƺÃõúÃò¾ ¿ ¾ ù º ¾ ù¾ñ¾û ÄÀ¿¿ ºÆ ¼¾ ¿ õòÃò ñÄ º ¾¼½ ½ û ¿ ¼ 9 3 !
 21. 21. 5 5
 22. 22. .
 23. 23. 4 $
 24. 24. .
 25. 25. ö¾¾º ÆÄõ¾À¼úÄ 2¿ð¾ÀÀ¾îº ùô òÄô ýù Àù Âú ¾û Ä Å¿ ¼ ùºõ¾8 À À¼Æ õºõ¾ ¼ñ¾ ¼¾ º ÄÅ Æ áÙ ÐÌÑÌ ÕÛÍ ëÛ Í Ð Í ÙÙÛ Û ä Ù âÎßÊÎÕÊ 7¼ ò¼ñ ÆÄúÀÄÆ¿ÄÀ½ »Ä À¿¾ ¾ ñ¾ ½ ºÂÀ¼Æù¿½ ¾8 À ö¾¿ ļ¼¼ðº Æ ñÄ64ÃÆ ¾¿¾ Ãùºõ¿úÄù ÃÀ¼û õô¼6 ¿ ¾¿¾ º¼ ¼ ¿ ¼ Æô À Àù º ÀÀ¿ Æ ¿ 2¿ û Äð¿ùÿ õ¼ ¿¿¿ñ¿ÆÄúÀ º úÄ º ¿¿ÀÄ ú ù¾ ¾ ¾º º 5Âú ¾ ¼Ãñ »Ä À¾8 Àô Ä ñº ƾ ÆÄúÀÃõñ À Ãõº¾6 ¼¾ ùº Ľ 2º½ Ãù¿ ½ Ãù¼¿ þ ¿º¼ ó2ºô Ä Å ÄÅ Æùò¼¼ 2¿ ¾¾¾ Æõ¾¼ ľ¿¾ º ùð º Äñ»õ¿ Æð¿ ¾3 ¿ º Æü º º ú ù¼ò Æ ¾3 ¾¾7¿ û ¾ ó ½ õ¼ öº ¿ô ĺ ¾¼¾ ¿ÀÀ¾8 ÀÃõúÃò¾ ¿º üÄÀ¾ ô8 Ä À 5ÂÀ¼Æù¿½ ¾8 Àô Ä Æ 6 ¿»Ã ¿¿ñ¿Â2¿ ¿ ºñ ùº ½ ¿Àù ò Ä À¾ 2¿ º ¾¼½ ½ ñ Ä ñ À Äô¼ û ÀÀ¿ Æ ¿ 2¿ ¿õ¼ ñ º9 4ÃÆ 8 À õ½ Ãõ¿ ÆÀ ó ¼ ¾ ¾ ¿ ¾õ¾¿ ¾ º òÃò ù¿º þ À¿ ¾ º ¿ ¿ º¼Ä Àº ò¿ Ãõºº7þ Äöºù º º5úà : 0Àºþ ø¿Äõ¿ ÆÀ1ÂÀ¼Æù¿½ ¾8 À Ä óù ½ Àº¾õ¿ Æ ñ ºô ½ ½ À õÄô ÀÆ ¼ ù¼ ð º 8º ù ¾¿ ¼Æ ñ ú¿ ; û Ãò¾ ľ ù¾ ÀÀ¿ Æ ¿ 2¿ ¼ ô Ä Ä Ä¼¼¼Äº ¼ ºÆÄñ 2º ¾¾Ã¼ ðùþ ñ õô ľ õ¾¾3 û ¾ ö¾¾º ÆÄõ¾À¼úÄ 2¿ð¾ÀÀ¾îº Ä Ä¿Ãõô ļ¾ ¾8 Àº ÃùñÆ ÀÀ¿ Æ ½ ¾8 À Ä Å¿ ¼ ùºõ¾8 À À¼Æ õºÃ¼ º ¾Æþ Ä 2¿ ñ º Àò ¼Æù¿ ¿ 2¿ û ¾ ò ¿ÂÀ ÚÎÍ ÛÕÐÌÐ ÎÞ ßÝËÎÊÙ ÐÎ ÙÎÜÝÐ ÊÎ àÐ áâË ÍÐÊÕÛÕÛ =ÊâØÊÎ ÚÛ ÎË Ð Ìè Ó Ù Ì ßÙ ÑÌÍ ÉÊËÍ Í ÑÒÐ ÌÎ ÊÐ ÓÊ îÄ ù »ÀúÄ òÄ Àö÷ø¿ ù ÆÀÃõº¾ ò¾¼º½ ½ ÀÆô½ Å øºõÀ ùÄòö¿Àù ò¿õº ¿º ÃõúÃò¾ ¿º Ãõ¿¿½ ¼ ºº ºõñ¼ ¿ º õõ¼ñº º ô¼ Æ ¿ ¿º º ¿ Ä î¿ Æ¾û ĺ ¾¼ ½ òÀ º ¾¼½ ½ ñ º à º û ó ¼ óÄ Àù ºº¿ ¼Ä½ úÄ òÄ À¼Æ¼» Ãõ¾8 À½ ¾ÄÀ¾ ¿ÀòÄ0Àºþ ¿ Æ¿ñ Äù ¿»Ä ½ ½ ½ õº ¿º ½ úÄ òÄ Ä ¿ºñ¾ ½ ½Æ ¿ ºõñ¼ ùñƺ º 2¿ ¿ ľÆÄ ºÆ û Ãò¾ ùÄ õ¾ý¾ ½ ¾¼ ¾ ¿ ¿ ½ òÀ ¿ ºõñ¼ ?6 º º ¼ ¾ ¿ ºô ôº¿¾ º ô Ä Ä ÄúÄ òÄ À½ ö÷øô¿ ùþ»¼ûö¾¾¾ Ä º¾ ò¾¼º½ ½ ÀÆôøºõÀ ùÄò¿Ãò¾ø¿Äõ¿ ÆÀ1øºõñ¼À Äïƽ À ¾¾Ã¼ ºõñ¼ ¿ Ä¿ Ã@¿À Ä Å¼ ô¼ Æ ¿ ¿º Ä î¿ Æ¾ð Àºþ ľ ù¾ Ä òÄ 1 ¾ º Ä Ã» º îÄ Ä¹¾Ã¼¾½ ½º ºîÄ ÄúÄ òÄ ¿Ãò¾Âô ļ½ óÄ ñ½ ñ ½ òû ¼ û ¾4 ¿ ¼òý ¼ ºõñ¼ Àºþ ¾Æ º ¿ºº ¿ õõº ¿º ¾ ¾ ºð Ä
 26. 26. # !
 27. 27. - ! 5 ! ! B
 28. 28. . !
 29. 29. ! !
 30. 30. A
 31. 31. ! ! ! ¾ º û ¿îÄ º ö¾¾º ÆÄõ¾À¼úÄ 2¿ð¾ÀÀ¾îº Ä ÄúÄ òÄ Àù ¾ ò¾¼ºøºõÀ ùÄò ¾¾½ ÀÆôº ÃùñÆ ¼ÄúÄ òÄ À½ óÄ ñ½ Ä Å¿ ¼ ùºõ¾8 À À¼Æ õºÃ¼ ºõñ¼ º ô¼ Æ Ä î¿ Æ¾ ô Ä ¿º ñ º Àò ¾ ºõñ¼ º ¿ºº ¿ õº ¿º û ½ òÀ ×ÐÌÐ ÎÛÓ ÛÍ ÕÍ ÙÎÜÝÐ ÊËÌÎ ÕÊÙÕÛÞ ßÝËÎÊÊÑCÐ ÊÎ àÐ Ë ÑÛ îº Àļº½ ¾Àù ÆÄ ½ ½ Å øºõÀ ùÄò»Ã ô ½ ºÆÄúÄ òÄ Àù 7¿ 6 ¿º ññ Ä Àô ½ õô¿ ùþ ĺ 6ù û ùÆÄ õº ¿»2 ¾ À¼¾ñ¾ º º ¿ Ä î¿ Æ¾ð º9 º ¿ô À¾ ºõñ¼ ¾ Å ñ À À¼ º ¿ Ä¿ ÿ ùò¿ )º ¼ ¿ º º ¼ º ½ ½ À½ ÄÀºÆ ¿ ¿ ºÄ¾ ÃõÆÅ òÀ¿ý¼º ½ úÃò ù¿ ½õ¿ Æ ù øºõÀ ùÄòîº ¾Æþ ¿ô żñ ÄòÆÄ À½ ÄÀõº¿ ¾ º ¿ ¿ô À¾ õÆõô ¿ òº ¾ ¿¾ Äú À ¿ ¼¿ Æù ¼ ùº º Ä î¿ Æ¾û õô ļ¿ ñ ò ¿ ¿¾8¼ ¿ ¿ñ à ò 6 º ô ĺ ¾¼¿ý¼º ô Ä ñ Àù ÃÀ¼¾ ¿û ô Ä¿½ ½ À¾ñ òùò¾ô Ä ù ò¿¾ ¼¼ù ò ¿Àù ò Äú À ¾¾À¾ ¿¿À½ ½ À 04ºÆ ¾ º õ¾ô¾ ¼ ¾¾¾ ¼ ½Ãº ¾û ó à þ À ö¾¾º ÆÄõ¾À¼úÄ 2¿ð¾ÀÀ¾îº ¼Æ¼ñÄúÄ òÄ Àö÷øº ½ 7¿ ¿îº ù ò¾ ½ ½ Àù øºõÀ ùÄò ñÃùñÆ ÀÄ ñÄ Ä Å¿ ¼ ùºõ¾8 À À¼Æ õº½ÀÄ ¼ ºõñ¼ Å º ñ ¾ Å õº¾ ¾¼ Ä ¾ º º Ä î¿ Æ¾ º º Àò Ƽ ¼ À ¿÷¼ Å úÄ òÄ À¿04ÅÄÄÀºÆÀ ºõñ¼ ¼¼ ¿ô À¾ û º ÚÎÍ Þ ßÝËÎÊÙÓ Û ÊÑåÛ Ð ÑÌ åÊDÐ ÐÎÊÎ àÐ ÊßÎÓ ÓßÛ ÊÕÊÔÓ æÑ îÄ úÄ òÄ Àôº ÆÀô Ä 0ú ý ½ ùÄ ½ Âú ¾ ô Ä ýò¾ º ôº¿ÀÀ½ ¾Àù ÆÄûÂÄ¾Æ Àò Ãõô À½ úÄ òÄ º ¼ ºõñ¼ Äùº ¾¾º þ 7¼ù ¿ ƺ º ÄÅ Æ ¾¾¾ ¼óÄ À ÄÃÀº ¿ À¼¾ñ¾ ÄÀ¿¿ ºÆ ¾ º ¿ ºõñ¼ ¿ º ¼ ¿ º½ 0ú ý ÃõúÃò¾ ¿ Ãõº¾Àù ÆÄÀº ¼¼¼¼ð º úñ¿º Ãõô À ¿õ¾ ½ Å À¾ ¾¾Àù ÆÄ Ãõº0ú ý û þ 7¼ù º ¾¼½ ½ ð º À¼¾ñ¾ ñ ùþÀ Ãù¼ Ä À ¾ ºð ù ¿ ñÃÄ À¼¾ñ¾ º þ 7¼ù ¼ ý ö¾¾º ÆÄõ¾À¼úÄ 2¿ð¾ÀÀ¾îº Ä ÄúÄ òÄ ÀÃõÄÃù ¿¼ ùº½ 0ú ý º ÃùñÆ ¼ÄúÄ òÄ Àô Ä þ 7¼ù Ä Å¿ ¼ ùºõ¾8 À À¼Æ õºÃ¼ ºõñ¼ º ¿º þ Ãõ¿ Æ º þ 7¼ù ñ º Àò ¾ ºõñ¼ ¾¾0ú ý û ¾ º ¿îÄ º ÚÎÍ ÛÓ ÑÍ Ö×ØÙ ÐÎ ÊßÜÐ Î ÉÐÝÍÐÍ í ßÐ ÍÝÎ Î Ó ÑÍ ÍEÝÐÊÙ Ù Ë ä ÊÕÛ ÑÐÌ ÍâÍÍ ÊßÜÐ Î Î è ã ÉÊËÍ Í ÑÒÐ ÌÎ ÊÐ ÓÊ 2À ¾ù » 4Å2º½ õ¼¼ÆÄ ô Ä ¼ñ ò¾ ¿Äºý ùóľ ô ýù À¾ ÆÀ½ õ¿Ã6 À¿ õü ¼ºö÷øû ÄÀ¿¿Àò ¾6 ¼º ¿ ¿ º¾¿¼¼3 ¿ ù¾ñ¾ ¾¾»À¾¼ Ä ¿ ľ ¼¾ À ¼¾ ù¿ ¿ Àò ò õñ ùà ÂÄ¾Æ ºÆ Äñ»À ó ¾ ¿ ¿ ¼ ½ÄÆõ¿ Æ ù ü¾½ ½º º 04¾ ½ ºñ ùº ½ »Ä Àô ýù Àô Ä ¼ñ ò¾ ƽ À¾ À¾ ô ýù À ö¾¾ÃõÅù ľ6 ¼ºð õ¾ò ¼ ¾ ù¿ ¾ ¾4 ¿ ¼òý û ô ù ¾½ Ãõ¿ ÆÀ ¿ ¼ ¼¾ ¾¾»À¾¼ ĺ ¾ À ñ À ¼¾û Ä º ¼¾ Äñ»À À ¿ ¾ ó ¿Ãò¾îÄ Ä1îº ¼¾ ¾6 ¼º ¿ õü ¼ºö÷øû Àºþ ¼ õÅù Ä Äñ»À õñ ùà ¾ -
 32. 32. ! !. #
 33. 33. ! 0
 34. 34. $ 1
 35. 35. .
 36. 36. FG
 37. 37. $1!
 38. 38. ! J !
 39. 39. ! KG !
 40. 40. H
 41. 41. !
 42. 42. .
 43. 43. IG !
 44. 44. # 0 0 !
 45. 45. LG M0N
 46. 46. OGJ N
 47. 47. J
 48. 48. 0 ! ö¾¾º ÆÄõ¾À¼úÄ 2¿ ÀÅ¿ÃõºÃõÅù ľ6 ¼ºð º Àò Àòľ6 ¼º ¿ õü ¼ºö÷øû Ä Å¿ ¼ ùºõ¾8 À º Ä º º ¼¾ Äñ»À ÃùñÆ Ã¾ Äñ»À õñ ùà ¿)¿ PÐÎ ÊÞQÞÐÛR T ÓÊÙ Ì ÞÓ S S U ù º WîÄ ¾6 ¼º ö÷øÃõñ òñ ¿ ô¼¾¼º Àòú ¾ º ½ )¼ÄÀú5úà X Z º7¼½ VÀ ¼Ãñù º»Ä8 À½ ; ÅÆ ½ 7¼½ VÀ ¼ Äñ»À º õü ¿ õ¾ ò Æ À ¿¿¼ù ½ À º úºÆ ú¿ Y Y½ ù º ðùò¼½ ¿À¿ ¿ [ ¼ ¿ ¿ 6 û ¼ À 7º½ 04¿ðöº Ä ¼Æ 5ñòºûÂý Ä º ô8 À¾¾ 2½ Àô Ä Ä Ä¿¿ »¾û Äð Ãò V¿öºù ¿ Æ º¾Ãõº 2¿ »ù¾ ¾ ¾¾Ã¼ ù¼Ä º ¾ ñ º Àò »Ä¿ Äñ»À úºÆ Äð ¿îº ö¾¾º ÆÄõ¾À¼úÄ 2¿ð¾ÀÀ¾îº »Ä¿ ¾6 ¼º 7º½ 04¿ º öº Ä ¼Æ õö÷øº ÃùñÆ ù¿Æľ6 ¼º )¼ÄÀú7º½ Ä Å¿ ¼ ùºõ¾8 À À¼Æ ù¿ÆÄ Äñ»À Äð Ãò ñ V¿öºù ¿ öº Ä ¼Æ 04¿ ¿ V¿öºù ¿ Ãò õö÷øû çÎÜÍåÍ Ó Í Ë Î ÊßÕÊÓ ÑÌ ÑÝè ß ÝßÛ ÊÙÑÍ Û ÂÄ óù ¿ÄÃô Ä ¿ ÄÅ¿ À½ Ãõ¿ ÆÀ¿ ¿ º¼Ä À½ ù »õð º Âú ¾ûº º5úà : ¿º7þ Äöºùû ½ ü¾½ õ¾¿ ¿ ¿ñ ¿¿Àõôº òõ¾ ºñ ùº õÄô ÀÆ ¼ ¿ ñ¿ Ãõºº ÄÅ Æ õð ú¿ ; 8º à ¼ ¾¿ ¼Æî¾ ¾ ¾4 ¿ ½º ºÂż¿Àò¾ ¼Ãñ ñ ô3 ¾¾¾ Ä º Àò¾ Ãõñ º Æ ùò¿ ¼òý Ä ¾»Äùò¼ õ¾º 2ºô Ä Å¼ ñ ¾»Ä º õ¾Ãù¾º 6ù û Ä Ä ¼ ¼ ö¾¾º ÆÄõ¾À¼úÄ 2¿ð¾ÀÀ¾îº ÄÅ ò¾ Ãõ¾6 ¼º ù ù »õ¿îº ÄÅ ò¾ Ãõº7þ Äöºù ¿º5úà : û Ä Å¿ ¼ ùºõ¾8 À À¼Æ õºÆ¾ ¾þ Ä º Äñ»À ¾ ñ¿ õºÆ¾ ¾þ Ä º ¾¿ ¼Æ ú¿ ; áÙ Ð ÎÛÕÐÌÐ ÎâÍÍÍ ÙÑÍÝÎ ÙÑÍ ÙÎÜÝÐ Î Ù Ð Ì Í ÉÊËÍ Í ÑÒÐ ÌÎ ÊÐ ÓÊ áÙ Ð Ö×ØÙÊÑÕÛEÝÛ EÝÛè Û Ì]^ ßÍ ÐÍEÝÛÕÛ ÛÍ ÙÑÛ Î ÊÓ ÙÛÍ ÕÍ ÑÛÎ Ù ]Î ÈÀÄ À¾¾Àù ÆÄ ¿ ñ òñ Äòý Ľ ñ ù¼ ñ À¼¾ñ¾ õ6 ¾6 ¿ ñ ¾ ¿ õö÷øû Ãò¾¿ Æ¿ñ ô Äù¼ ½ ƺ Äú½ º õ¾ ñü º ¼ ºÆ ñ õ¾ ¿ ¾À¾ ¾¾ 0Àºþ ùÄ õ¾¾ ¾9 þ ¾¼ý¾¾ ¾ ñ ù Àľ ñ õô Ä¿ õ¾¼ ý õ½ ñ ò Æ ¾Àù ÆÄû0Àºþ ÂÀ¼¾ 1ÈÀÄ ¾Àù ÆÄû À¼¾ñ¾ Ãò¾ Àù Ä ù¿¼ À¼¾ñ¾ Ä _
 49. 49. !
 50. 50. !
 51. 51. `
 52. 52. !
 53. 53. ö¾¾º ÆÄõ¾À¼úÄ 2¿ð¾ÀÀ¾ÂÀ¼¾ ¾6 ¼º ö÷øÀ¿¿ÄùÃõ¿ Æ º ÃùñÆ Àù Äñ Ä Å¿ ¼ ùºõ¾8 À À¼Æ Àù Ä Äñ»À òƺ ¼¾ ù¿ ñ º Àò ¼¾ õö÷øû ¿ÂÀ ÔÑèÛÛÎÙÎÐ Í ÙÑÍÝÎÙÓ Ûèä Ð Í ÌÛÛ Ù Ð Ì Í ÊßÊÙ ÎÐÊÕÊáÕÊÜÛÔÓ æÑ åÊDÐ 0ù¼ ºñ ùº ô Ä ¾ Ä»2º½ ¾Àù ÆÄ ÃõºÀļº½ ¾Àù ÆÄ º 6ù ½ ½ Å 0ú ý û º ¾ þ ºôº¿À ½ »¿½ Ãõ¿ ÆÀ ¾¾¾ ôº¾3 ¿ À¼¾ñ¾ º ¿»2 ¿ À¼¾ñ¾ ùò¿ º º ¿ þ 7¼ù ÂÃõô ù ¿ ÄÃÀº ¿ ¼ ¾Àù ÆÄ ÃõúÃò¾ ¿ 5À½ À¼¾¼Àô ½ õ¾Àù ÄÀõÅ ¼¾ ñ òý¼ º üÄñ º Æ º0ú ý û À¼¾ñ¾ º ¾¼½ ½ û ¿Æ ÆÄ º ¿ À¼¾ ¿ ¾4Ä õôñ 6 ñ Ä õ¾Ãù¾½ þ 7¼ù ¼ ù º ù ¾ ÉÍÐ ä ÊÕÛË Ë í ÊÑæÊâÎã ÓÛ ÑÓÍÙÜÍ Û ÕÍ Û ÕÍ ÍÊÛ ÎÕÛ ÐÐ Ù Í Ù ßÔÚÚ ÈÃĺ¿¼úÄ 2¿ ½ »ò¾3 ¿òù ºô¾º¾ Æõ¾¼¾ ù¿ñ¾ ½ ¾Àù ÆÄÀ½ Ãļý û ¿¾Àù ÆÄÀ½ Ãļý 6 ¿ ùºô Ä ùºõ¾8 À ¿ ¾¼ 2º½ º ý Äó ñº Æ õ¿ Æ Àù º À¼¾ñ¾ ¿ ¿Æ¼¾ º 2À À¼¾ñ¾ ¿ ¿Æ¼¾ º ñ ½ à ú ú Àô ľ Ľ ù¼¼Å À¾ ¾ ¿ Ä Æý¾¼ ¿Ãľ¿@ƾU û ñ ºÆõÿ ¿ þÀ ¾¿ ½ À õüº Äú ñ» ò ¼ 0îîW ô ¾½ ôà ÖÛÙ ËÍ Í ÝÍ ÛÎßÛ Í Û Ù ä ÎÜÍåÊ ÎÊÑÍÐ Î ÙÙ ÙÞÎÍ ÑÌÙÛÊÙ ÝÛ âÍ ÊÕÛÌÍ Ë ã ÚÎÍ Ó ÝÑÌ ÕÛÞÎÍ ÑÌÙ ÐÎ ÊÑ] ÊÙ ÛÎßÛ Í ÉÊËÍ Í ÑÒÐ ÌÎ ÊÐ ÓÊ ÂÃÀ¿ÃõÄô½ ó¾ úľ ù¾ ¿º Ãõ¾ ½ 6 ¿»Ã ñ¾Ãõõ¾Àú¿ ñ ù¼ º ÀÃùñ ÆÀ½ úľ ù¾û Ãùñ ÆÀ½ ¿À º ¾ ¼¿ À ¿Äõ¿ ÆÀ À º ù º ñ º9 À º ¼ Ä6 9 þÃõº º ïùº ¿ ¿Äõ¿ ÆÀ 5À º ïùº ¿ úľ ù¾ ô Ä Æõ6 ¿»Ã ½ ú¾¾ úľ ù¾ ¿º ô ¼?Àù ÃÀ¼Àô Ä ¼º ½úÄù¿ ½ ÆÄúÀ ÃõºÃ¼ÄúÄ òÄ À Ãõ¿ ÆÄ ¿Äõ¿ ÆÀ ¿õ¼ ñ º9 ¿¼ À ¿Äõ¿ ÆÀ À ¾ù ¼ ¿¿ÀÄ ¾¾Æ À ¼ ¿ ÆÀ ¿ ¾¿¾ð º Ä ºõñ¼ ð º ù¾ ¿ ù º ô ¿ ¾ º º ô¿ ¾¾ ½ Ãõ¿ ÆÀòý ¼ûÂýñ ¿¾ úľ ù¾ ù Šľ½ úľ ù¾ ¿ô ĺ ¾¼¿ºô ¼¿ ½ ÆÄúÀô Ä ùò¼Àõ¿ Æ º ô ¼?À ñ Äô ÄÄ ºñ ùº ¿ ¾À Äô À ¿Äõ¿ ÆÀ ¾ ¾Ä ¿ ¿Äõ¿ ÆÀ ¿Àù ò ¾ù ò ¿ ¾¿¾ ¾¾¼ÃñÄ º ù¿ À ¾ù ¼ ó ½ À6 ¾À»Ã ô¿¼¾ô Ä ¾ ¾ÆÄúû Ä Ãõ¿¾ð òñ ¿ ĺ ¾¼¾ 1îÄ Äù » º ïùº½ úľ ù¾ ù Šľ½ úľ ù¾û º ñ ¼ º9 ÄÃÀ ¾¾Ã½ ¾¿¾ ö¾¾ º 2Äü ¿ õö¿Àù ò Ä ¼ ººÃùñ Æ ¿ ¿Äõ¿ ÆÀ ¾ ¾Ä ¿ ¿Äõ¿ ÆÀ 6 ó ¾ ö¾¾º ÆÄõ¾À¼úÄ 2¿ðÃùñÆ ùñ ÆÀúľ ù¾ û Ä Å¿ ¼ ùºõ¾8 À º Àò ïùº ¿Äõ¿ ÆÀ ¿îº
 54. 54. a
 55. 55. 1
 56. 56. !
 57. 57. ! ! !
 58. 58. !
 59. 59. 4
 60. 60. 0 ×Û Û Íì ÎÍË Ì Ó ÑÌÎÊÙ Ù ÑÓ ÐÍ Ð ÍÕÛ ÊßÛ àÐ Ù ÷¿¿ ü¿+À¾½ Ãõ¿ ÆÄ À½ ô ¼¿ îº ù¼À (¿ ¼ ù¼ù ¿Äô Àú ¿¾+À¾½ Ãõ¿ ÆÄ Àô Ä Æ óĺÀñú4 ½ Àù¾4 ¼Æ ¿ º ù¼ º ¾ù ò õ¿ ÆÄ û ½õ¿ Àº ¿ ¿ º¼¼ù ¼Æ ¿ º ù¼ ¾¾º¼ ¾ ¿ ò º ¿ º º º õ¼ ñ ƾ ¾þ û0Àºþ îº ù¼ ¼Æ ½ Ãõ¿ ÆÄ À 0õÀý ¼¾ ù õ¿ ñ5ô8 À ù +À¾½ Ãõ¿ ÆÄ À ¿Ãò¾÷¿¿ ü¾ òÆ ½ ÄÅ òº Ãò¾ õ¿ ÆÄ À¾ ¿ º ù¼ û ¿ ñ½ ð º ù 2¿ ¾ ¼Æ ¿ º ù¼ ð Àºþ Àù¾4ļ¾ ¿ º1+ º º À Ãõ¿ ÆÄ À 5Âú ¾ ÄÃľºÆõ¾ þ ¿¾ô À2ºù ô8¼ »ó6 ¿»Ã ¾½ Àù¾4Ä º ù¼ û ÄÅ Æ¿º½ ¾ ù º º¼3 ¾ Ä4õ¾ ¿ ñ º9 ¿¿ ü¾û º PÊÕÊÕÛÌ âÍÍÌÜËÌ ÛÕÐâÊÙÌè ßbè Ð ÊEÝÛ Î Í ÛÙ Ù ÐÐÊÙ ÛÙ 5õº º½ Æ6 ¿úÃò¾ºñº½ Âú ¾ ¿½ (¿ ½ Ä¿ ¼ô Àƺ ½ Æ6 ¿ 5ÀÅ Æ¿ ½ Šľ½ úľ ù¾ð Àô ¼?À¿º õ¿ ñ ½ ¿ º ñ ¾¼Æ À º ÄÅ Æ º ¾ ¿ õ½Àº¼»À ¿ º ñ û º8 À ¾ ¾Ä ¿ ¿Äõ¿ ÆÀ º ¾ù ¼ À ù À ¼ ¼ ½ Àº¾ À ò¿Äõ¿ Æ ¾¾¾º ½ ľÀò2ºÃõº ½ ½ À 5õº º½ ò¼Ä ¿cº ñ º¼ ó »À¾¼¾3 Àô Ä¿º ý Àº õ¾À ¿òÃõ6¿ ¼ ¼ ù¿ô Ä Ãõº ¾ ¿¿3 º À ¿ ºû ½ ¿ ¿Æ ¾½ 6 ¿ Æ ¾¾ ¼ñ ò 2º¿ ñ ºÆ À ¿ÆÀ ¼ ý¾ ñ õ¼ ó Ãõñ À Âú ¾ ¿(¿ ½ ľ Æõ¾¼¾ ù¿¾Æľ ¾¾º)º º½ Æ6 ¿6 ¾ ½ ¿ õ½Àº¼» ¾ ¼Æ½ ô Ä º ñ û à ô ½ 4ÅÄ º ùû ÄÅ Æ ¾ ¿ ñº Æ õ¿ Æ ò ù õô Ä ½ ¿ º ñ ñ ù º õñ ¼ô Àƺþ Åò¾ º ¾¾Æ6 ¿ ÿº9 º ¿¿¼¼ à ¿ ¼ ¼ ñ º3 ¾Å ľ½ úľ ù¾ ô Ä Æ¾ ¿½ Àƾ º)º º½ Æ6 ¿ 0Àºþ ÿ¼ñ ò¾ 1)ºÆ¾dÃòÄ1È ù ½ Šľ½ úľ ù¾ õŠƺ½ ¾Ä ¿ ¿Äõ¿ ÆÀ ¾¾¾¼ Ä ¿¾¼ Ä ½ ¿ º ñ û Ãò¾ À¾¼ Ä ÀÄĺñÆ Æ À ¾ ¾Ä ¿ ¿Äõ¿ ÆÀ » » ó ¾ ¿ 1)º º½ Æ6 ¿û ½ ¿ ºñ ö¾¾º ÆÄõ¾À¼úÄ 2¿ð¾ÀÀ¾îº ÀĺÂú ¾ ÇÈ¿ ¼ô Àƺ ½ Æ6 ¿º ÃùñÆ ½ ¿Æ6 ¿ô Ä ¾ òÆ º ½Àº¼»À Ä Å¿ ¼ ùºõ¾8 À À¼Æ õºñ¾ ÄÅ Æ õ½Àº¼»À ¿ º ñ ñ º Àò º½ º ñ ¾¾ÆÅ¿À ñ ¼ô Àƺ ¼ ¿)º ¼ õ8¿À »¼û ÖÎ Û ÎÖ×ØÙ ÊÌæÛ ÉÊËÍ Í ÑÒÐ ÌÎ ÊÐ ÓÊ Ôì Ë ÎÐ ÊÎ ä ÙÓ Ð ÑÓÍÙ ÓÝÐ ÑÞ ßÍ ëÛ ÊÑÞÕÛ ÐÐ 04ò¾ô Ä ù ù¿ ù¿¼úÄ 2¿ Ãù¼¿ þÀ½ ¾6 ¼º ö÷øû ¿úľ ù¾ ½ Ľ 2ºô Ä 4ò¼Æ4º ¿¼ÀÄ2¿ ¿ô Ãúºû Ãñ ¿õ¾ ¿ Æõ¿ Æ ùºõ¾8 À º ú ù¼¼ ¿ Äñ»À 2À ¿Äõ¿ ÆÀ ¿ ¿ ¾3 ¾¾¿ÃñÄ¿ÆÀ ò ƾ8 À À¿@ÃÀ ½ ñ ¼ U ÄÅ Æ º +õô ºñ ùº ÃõúÃò¾ ¿ òÃò¾ ½ ¿Ãñù º½ ½ ÀºñÆÀÃõñ ùà üñ ûö¾¾¾¿Àľ úľ ù¾ ½ Âú ¾ öÄW ¼ ¿½ Ãõ¿ ÆÀ º ¾¼½ ½ 𺾼 ù º¿ 4ò¼½ ¾ º Ãò º õü ¼º ò ¿ Ä ÃÀ¾ À ¿Äõ¿ ÆÀ ¿ ¼ ó º 6 Ľ 2º ¿Ãò¾ø¿Äõ¿ ÆÀ1öÄÆ2ºû ¿ ¾3 ð Àºþ ľ ù¾ º¿3 ö¾¾º ÆÄõ¾À¼úÄ 2¿ð¾ÀÀ¾(¿ »Äº ĽýƼúÄ 2¿ Ãù¼¿ þÀ½ ¾6 ¼º ö÷øº ÃùñÆ õº¿ Ãù¿ ½ Ãù¼¿ þ Ä Å¿ ¼ ùºõ¾8 À À¼Æ õº¿ ñ ¿ ¼¼ ùºõ¾8 À º ú ù¼¼ ¿ Äñ»À ñ º Àò ½ ¿(¿ »Ä º Æü º º ú ù¼ò ½ ½ ö÷øÀ ¿ û áÕÐÐ ÎâÎ Û í Ù ÑåÍ ÓÊÑÍ ÊÌä ÊâÊÎ Û È ¿¾6 ¿º ƺ ¿ ¼õº Àñ ¾6 ¼º ö÷øÀõÀÄ¿ô þ¼ÆÀ¿ ¿ ñ¾ 2ûÂù » ¿Äõ¿ Æ (¿Æ¼ýÄ¿ ¼3 ¿õ¼ 6 ¿»Ã õô 2 ñ ñÄÀ ½Æ À ¿ À Äñ»À ¿ ¿ À¿¼ò ¾ õÀý Äù¾ º¾úľ ù¾ ÀÄ ¼ ½2ºô Ä Æ ñ º9 ¿ À ù ¿ ¾ ¼¼ù õ¾Àù ¾¾ñ ½Ãº ¿ñ ¿ þ õö÷øû Ãò¾ø¿Äõ¿ ÆÀ1öÄÆ2º1(¿Æ¼ýÄ¿ ¼3 0Àºþ ľ ù¾ º¿3 ÀÄ ¼ ½2ºû ù ö¾¾º ÆÄõ¾À¼úÄ 2¿ð¾ÀÀ¾öÄÆý ľ6 ¼º ö÷øÃõÀù ¾ ¿ô Ä À8 Àº ÃùñÆ º¿ ¿ ö÷øÀÃõÀù ¾û Ä Å¿ ¼ ùºõ¾8 À À¼Æ º¿ ¿ Äñ»À º ¿ þ À ¿õ¼À¿ ñ º Àò Æý Ä º ¿ þ À ¿öÄ áÕÐÐ ÎÙ ÑåÍ ÊÓÐÎÖ×ØÙÑÊPÐÎ ÊÞQÞÐÛ ÓÊÑÍ Û ÙÍ ÎÍ ÓÊÙ Ì ÞÓ Â½Ãº ¿ôº¿3 ô ÄÀù ¾¾ö÷øÀ¾ ü6 Àù )¼ÄÀú7º½ 04¿ð5ñòº º öº Ä ¼ÆÂÀº 2¿ ½ ôº¿3 ½ ö÷ø¾ñ ¾ ¼¼ù ÄÆ2º º ¿ þ º Ä ò º úºÆ Äð Ãò Æ ñ V¿öºùû ô8 À ¿ ÄÆ2º ¿ ï½ õ¾ º º ¼ ¿ ¼6 ¿º ƾ ô Àº À¿ ¼õº Àñ ¾6 ¼º ö÷øû õô ½Ä ñ ñÄÀ ¿À¾ ½Æ À ¿ À Äñ»À ¿ çÊÎ ÎÖ×ØÙÍ Û Ùè Ð Ù ÑÌ Î ÌÖÎ ÑÍ Ó Ù ÒÛÙéÊßÛ ÛáÓÊÜÍ Êê áä ÊÊÎÛ Í Î ÓÐÎÖ×ØÙÍ Û Ùè Ð í ÐÑÌÕÍâÍÍ ÎÍ Ó Ù ÒÛÙ ÉÊËÍ Í ÑÒÐ ÌÎ ÊÐ ÓÊ îÄ ö÷øÀ¾¿À»¼ô Ä ¿À¾ Ãõ½ ú¼ù¼ Àù º¾¾3 Ä ù¾ ¾cºù ľ¿À»òcºù ľ¿À»ò Ä ù¾»Ã ô òÀ¿¾ ¾ õ¾À ¼ ¿ ÃÀ@¿À ¾¾ô Àº À º ¿¼9 þñ¾ ½ 2ºº¼ ƽ ľ ÃÀ@¿û ľ ÃÀ@¿ º¼ Æ º9 ¿¾ Æô À ¼ à ¿ ¿ ¼ ºÆù¿ ô Ä ºù Äö÷øÀ¾¿À»¼¿¿ ƺ»ò º ÄÀò½ Àñ¾ ½ ºÿ¿¼Ã½ Ľ ¾¿ÀÅò¾ ¿Ãõô¿º õô ľ ÆÀ ¾¾Æľ ÃÀ@¿À ù3 ¾¼ À ¿ñÆ º Àù º ļ¾ º ¿ ÃÀ¼¼½ ½ º òÆû ¾ ¾ ú ¼
 61. 61. -
 62. 62. g
 63. 63. aM
 64. 64. !
 65. 65. h
 66. 66. h ¾ à ¿cº ÃÀ@¿À ö¾¾º ÆÄõ¾À¼úÄ 2¿ð¾ÀÀ¾îÄ Ä¾6 ¼º ö÷ø¾¿À»¼ô Ä ¿À¾ Ãõ½ ú¼ù¼Àº ÃùñÆ Ä¾ ö÷øÀ¾¿À»¼û Ä Å¿ ¼ ùºõ¾8 À À¼Æ ¼ Äñ»À ÃÀ@¿À ¾¾ô Àº À º ¿¼9 þ ñ º Àò ù Ä ÉÍÐ ÎÍÍ Û ÙÜÐÕÍ ÕÛÝßÖ×Ø Ë Ó Ù Ð Ë ÕÛ ÕÍ Ð Âº 2ºÿ¿¼Ã2ºÃõô¿¾¾ ¾¼¾Àñö÷øô Ä ¿¼ÃÄÀ ¿¿¿Æ ¿ º úÄ ½ ½ Ãõº ô ½8 À½ ¾¿ÀÅò¾ ¿ Ãõºö÷ød ô3 ļ¾3 º òÆ ù ò ¿ ú À ¾¾»Ä¼¾ ¿ ò À õÃùºõ¼¾ ¿ º À ¾ Ä¿ ¿ ÃÀ¼¼½ ½ ð º ú ¼ 2¿ 7îÂiXY 0Àºþ 6 ¾À6 ¿Æ¿ ½ ¾¿ÀÅò¾ ¿¾ ¾¼¾ ¿»ï º ÄÀò½ Àù ô ¼¿ ÿ¿¼Ã½ Ľ ¾¿ÀÅò¾ ¿º ¿ õÄòÆÄ ûû Ãò¾ ñ ¼ ñ À8 À ¿ ÃÀ¼¼½ ½ ù ò Ä ¿¾ À ¿ñÆ º º ¾ù ò ļ¾ º ¿ ÃÀ¼¼½ ½ ñ õñ ¿¾8¼ ¼ À ¾ ú ¼ º ö÷øû Ä º ÆÄõ¾À¼úÄ 2¿ðÃùñÆ Ä¼¾ ¾¿ÀÅò¾ ¿½ ö÷øÀ ö¾¾ Å¿ ¼ ùºõ¾8 À º Àò ¼ÃÄ ÃÀ¼¼½ ½ ¿ û ¿ÿ¿ ú ¼ ØÊÎ Ì ßÍÊÙÛÊâä ÙÕÛÛ âÊÎÍ í ëÛ ì Ìä Ê ÉÊËÍ Í ÑÒÐ ÌÎ ÊÐ ÓÊ Ö×ØâÍÍÖÊjÛÖÊÐ Î Î ÑÌ U ÄÅ Æ º îº »Ä¾¾6 ¼º ö÷ø¿ Äñ»À½ )¼ÄÀúöº Ä ¼Æº¾õ¿ Æ ½Æ»¼û5À¾6 ¼º ½ öº Ä ¼Æ ù? Âú ¾ öÄW ù¿Æ Äñ»À õ¾6 ¼º º úºÆ V¿öºù ÆÆò ù¿¿ ¼ ?À Äñ»À ¿ V¿öºù õ¾ Æõ¾ ¾ úÄ Æ2º¿ºòkñ ½ ö÷øû ¼ º ¾ñ ò¿ÃõúÃò¾ ¿Æ4º Ãõõ¾Ã½ ÄÀ ÆÅ òÀ º ïÆÀ òkñÀõ¿Æ¿ ƾ À2¿ ¿¾ º¾8 À ºõ¾¾3 ¾º Æ º 0½Æ ñ ƾ¼ º ¾¼½ ½ ¿ÆÀ º ľ º¿ð¾ ¿¾ð Å¿ºð¾º Æ ÀÄðÄù¼8 À ù Æ2¿ ¿ ó ¼ ô Ä ¾ ÄÀù¾ ºû7¿¿¼ù ÂÄñ» 17¾»ÄÃõºº ƺ1Âô¿¿ Æ2º½ )¼ÄÀúöº Ä ¼Æ ¾¾º ô¿¿ ƽ Ä òú ¿ 6 ¼º ò¾ º ñÄ ÄÀù¾3 º úºÆ V¿öºùû ö¾¾º ÆÄõ¾À¼úÄ 2¿ð¾ÀÀ¾îº »Ä¿ ¾6 ¼º ö÷ø¿ úºÆ Äð04¿ º öº Ä ¼Æ Ä Å¿ ¼ ùºõ¾8 À À¼Æ ù¿ÆÄ Äñ»À õ)¼ÄÀú7º½ Ãò ñ V¿öºùû Ö×ØâÍÍâà ÑÍ ÕÍlÛ ßmçP* Î æÐ Ù ÜÛ cÄùúÄ ¾6 ¼º ö÷ø¿ õ¾º »Ä Àô ýù À½ 7¿ ð º òÆÀÃõ¿¿ ùº ½ ¿Æº¿ ¼»¼ ô Ä ¿ºõ¾¾3 Äô½ û òú ¿ ¾ Àºõ¿ Äñ»À õñ ñ ¼ ¼¾ ¾ Å Ãõô¿¾ º òõ¿ ÆÀ ¿ À¼ ½Æ ?À ¾¾ÄúÄ Æ2º ¼¾ 7¿¿¼ù ¾ ò ¾ ÂÄñ» 17¾»ÄÃõºº ƺ1ö ¼¾½ 7¿ nc)+û 6 ¼º ò¾ º ñÄ ýù ¾ Å Ôì ÌÎÙ Ëä ÙÕÛÖ×Ø âÊÎÍ ÛÛ ëÛ 04ºÆ ¾ÆÀÀòú ¾ ¾ ½ ñ Äñ» ô Ä úÄ Æ ½ )¼ÄÀúöº Ä ¼ÆÂú ¾ öÄW¾ÀõÃõº7º½ 04¿ º nc)+ 7¿¿¼ù ô Ä¿ô Ä¿ ¿¿¼ù ½ À ¿ õ¾6 ¼º ¾¾º ºõ¾º º úºÆ V¿öºù U ÄÅ Æ ºð À¼ º Äð Ãò ñ û òú ¿ 6 ¾6 ¿ ÃõÅù 2º½ Æ4º ¼ ý ù ¿ÆÅ òÀ¿ ¿ ½ Ãõ¿ Æ ñ òñ Ä º ¼¾3 ¿ ¿Æðõ¾ ¿ À ¾ ¿¾ õÀñ ºñ ùºö÷ø¿¿Ãò¾ñ ºõ¾º½ ¿ô ľ3 ºõ¿ ñÂÄñ» 17¾»ÄÃõº Àºþ õúÄ Æ ¿ 4ºÆ2ºù ù 6 ¼º ò¾ º º ƺ ñÄû ÂÀô ż¾8 À½ Æ Ä ¿½ ÃÅ º ù º¿ÆºÃŠľ ô òÀÆÄ À½ ¿ Æ¿îº ùû ñ ò 2¿ ºcV¼¿e ºø¾¿ º 3 À3 º ¿ÆÀ ¿º ¿õº ¾îľ¼ õõº À Ã Æ » »ÀÀòý ¼ f öº@à ¿ô¼¾¼¾ ¿º ò¿ ¼º ¿ ¾À ò¼¾½ Ä Ã½ ½ ù6ù Æ » ¼
 67. 67. oprttxtqr p| z }~r u qs v ysz {r r s q u €uuv suv ƒ„ xqvs~sr r …y s~x z z v s u x t‚ xu vx xpvv y†x xr y u r‡ t ˆ ‹  Œ“”Œ•’ –ˆ ‰ŠŒŽ Œ’ ‹ Š “”Œ•’—˜ ‹šŒ›œžz pp s z   Ÿ ‹ Š ™˜”  xr qr xŸ  ¡ ƒz r…prt† ¢x qqs u }vtq uxvvqqs tx ¢x uuv ¤tutu ~u y ƒv¤su yu z s q ‡ vvu vx prtv ƒz r£ s x u †s s r v ru xsx qv r}~r u ¦§ u t¥ ¨Œ›Œ™ Š‹ŠªŒ˜™ ©’ ™ Š ›Ž›«¬­ ¬Œ‰‰’®’ ™ ™“”Œ•’—˜ ‹šŒ›œžz pp s z   Ÿ ¯ ‹ ‹ Š ™˜”  xr qr xŸ  ¡ ƒz r…prt† ¢x qqs u °u ~rx tsq±r y s q ‡ tu r zq xqv r}~r u ¦§ u ¨Œ›Œ™ Š‹© ²™ ™ ‹ ´ ©’ ›’ ‰˜ ›’³Ž©Œ˜«¬­ ¬Œ‰‰’®’ ™ ™“”Œ•’—˜ ‹šŒ›œžz pp s z   Ÿ ¯ ‹ ‹ Š ™˜”  xr qr xŸ  ¡ ƒz r…prt† ¢x qqs u °u ~rx tst µ y y s q ‡ tu r zq u x v r}~r u ¦§ u ¨Œ›Œ”©‹¶ ›Ž·‹Œ˜«¬­™Œ” ‰Š ª˜™ ™ ‹’ Œ‹ ¸© Ž›™ Œ˜™ ©Š‰Š˜ ¬Œ‰‰’®’ ™ ™ ‹ Š ™˜”  xr qrz   Ÿ ¯ ‹ ›“”Œ•’—˜ ‹šŒ›œžz pp s xŸ  ¡ ƒz r…prt† ¢x qqs u °u ~rpu r}vtqyxz rp¹t uu~tsp rp¹t xp rp yrzµq†u rr u¼ trz ~rrq tu r vs vvx q x¤s †s s s ¤s †s r£ u r€º»z z ~x q tt t z pp spƒ r½tsv¤ u¥ ¾rzy s q ‡ s r}~r u ¦§ ¨Œ›Œ© Š·’ Œ” ‰Š ²©’© ‹ Ž›™ Œ˜ ¿ ¬Œ‰‰’®’ ™ ™“”Œ•’—˜ ‹šŒ›œžz pp s z   Ÿ ¯ ‹ ‹ Š ™˜”  xr qr xŸ  ¡ ƒz r…prt† ¢x qqs u °u ~rzµq†u x~yxqsz ~x qvx u x £ s tu r tt t s r ƒsx rp yr £ £ † uu€º»xqsu rq±ru qutu yx£ vpvƒ† r}~r u ¦§ u¥ ry s xq pr q x q x¼ t¹x y s q ‡ ~ ¨Œ›ŒŠ’ · ‹” ˜¶‹’ ‰Š˜™” ‰Š‹Œ ‹•’À’ Œ›’ ™‹›™ ’ Œ›™ ¸© ¬Œ‰‰’®’ ™ ™ ‹ Š ™˜”  xr qrz   Ÿ ¯ ‹ ›“”Œ•’—˜ ‹šŒ›œžz pp s xŸ  ¡ ƒz r…prt† ¢x qqs u °u ~ru tty s~x qs vxu~s~sxÁ vz xq‡ tu r z~r u r y¹t su rs{x xq±r r €uq z r q ruxvƒ† quà z tÄ y vu£ µy r xvsxttuvx q tµÅ‡ sx r~yx z ~v¢x usƒv x† v xq ¹ tu£ z x ±z r yxx y †v y
 68. 68. ÆÇ ÊÌÎ ÐÑÒÓ ÈË Ï É ÐÉÉÓÔ ÇÕÉÓ ×Ø ÏÙÓÇÚÇÌ Ì ÝÜ ÇÚÕÏ Î Î Ó Ç É Ï ÈÖ ÏÉ ÓÏ ÏÛÓÓ ÜÞÏ ÏÌ Ü É Ìß È àáâáäæåçèéæáëìíîïå áëïççòæïáëñê åç å ê áðñ å ë ææáëâóê æ ôë íáððçõç ô òô÷äáøçùë åúáâûýÎ ÛÛ Ç Î ÿ þ ö å å ñ ôëä ü ÏÌ ÙÔÌ Ïþ ü 0 ×Î ÌÝÛÌÈÞ 1Ï ÙÙÇ É 2ÉÔ ÚÕÌÚÈÇÉ3 ÈÌ ÐÑÒ3 Ï4 Î ÕÓÇÉÏÓÎ ÓÏ È4 ÓÙÌ Õ5ÏÓ ÈÉ Ì Ç ÇÛ×Ó Û Ì Ï Ï ÚÓÉ Ì ÕÎÓÌÈ×Ó ×Èß É È àáâáñç 6 åä å ê åøç7ç áâçèéæáëðçðéê â ô íáððçõç ô òô÷äáøçùë åúáâûýÎ ÛÛ Ç Î ÿ þ ö å å ñ ôëä ü ÏÌ ÙÔÌ Ïþ ü 0 ×Î ÌÝÛÌÈÞ 1Ï ÙÙÇ É 2ÉÔ ÚÕÌÉ Ç Ì É×ÇÐÑÒÓÜ ÇÔ ÙÌ ÈÉ Ì ÔÈ ÛÓÞÉ Ç Ì8ÚÌ Éß Õß Ú ÐÉÙ Î Ì Ù9 ÌÉÏÓ×Þ ÙÉ Î È Ü ÓÉ4 Ü Ì ÏÓÇÏÈÈÉÓÕÏ Ù ÕÈ ß ÇÏ ÌÚÜÏ Î ÚÓ1Ï ÉÇ×Ó ÏÞ Ó ÏÙ
 69. 69. ÈÉ4 Î Ï ÔÎ Ì ÜÏÏ Ü ÞÓ Ü
 70. 70. !! # $ .)+/ '0 23*)40 %67434 +8))9-): 01' ' / 5 ' 1 .)5)'4 04 1'-*'%674 ' 1' ); ' ' .)+/ '0 - 0 01' )+1=8)80 801 ?'+-0 %67 ' '+40@ * 5 .)5)-*'35%671'8035 +0 :'+' '* A* 5 ) .' / ')4%6741'80/ ')423*)4B ' 1%' *' * '* * ' / 9-): )C .)5)- 'A*)1D)80E.F0 %674 )'* ' 0 1 5 .)5)* )G)8)80HD:*J * 8K0 5 35%67 1/ ' * I )F 8 :0 .)+/ '0 23*)40 %67434 +8))9-): 01' ' / 5 ' 1 %)* -) ' +,* .)5)'4 04 1'-*'%674 ' 1' ); ' ' %)* -) ' +,* .)+/ '0 - 0 01' )+1=8)80 '+40@ * 5 %67 '801 ?'+-0 %)* -) ' +,* L N! OQQ R S M # $ P!$ ! $ Q T UV QX Y Y W ! W QX M N# Z RO Q R # $ R $ !W ! QX M $ W [ N! # R W ] ^ R XS $ $ W R Q !ZR Q M P S O ! QXM X QX Q ! $ ^! R QX $ W M _ `R $O!Q RQa $ !R ^X !$ M ! R W Z a X M a RX ! S W QXM bcdf hj lknk psuw yo kxlt {yk }x y uk vk€k k k u qk pty‚k u u‚ƒkklk{ u qkk y o o s e km oq tvx m yuz q| o~ x |m { y y ts~y k xxqo { k q x ts~ s x x „ ƒu r | ‚oqsum x‚oxykxlx {yk }x | t lk{ u qky‚k u k k p tvk{ k ~tm yq t q| o~ uuk q x ts~ xxqo { … r ~ | † Q X W M M W # !R$ QX Q R $ W W $ R !R$ !‡ $ $ R ‡Q P R QX Q X O !$ # Q $ $ Q P# ! X X ! $M W $ Z $ ! $O P# S Z R W W R S R R ˆ QX Q R ^ Q R R Q QX X X !R$ X M ‰ ŠQ R R X $O R W YˆX QX YˆX! Q O R R Q M Z # ! QX Q W O S ! Q ! M ‹ko ƒx ts k u ƒŒŽ{ yqu k{yt svkxxto‚‘q l ko ƒx{ u qkukl ‚t‚xx ’x yuk“xq‚s uxlom …{…•y xl { qlq qm l qu x k k ts~ q uulty yƒx| vy ou ”x yk | p yk o j ƒq k r tox x|k tƒu { x qk ytqkx { t{ m to s ƒko ƒx{ u qkx xkŒŽu t k pt yxu k uu l s tru y x ƒu s x~{ ty x x xo kls  x k k ts~ s ju‚okƒxx| t{ … U‡ ‡ Q W W O! W W S $PZ $ R W $ W Q R QX Q R QX $ O Q Q^ $$ V W W ^R ‡ $R ] ^ Q $!!X $ $ W W # R R QX Q $M X ‡R! Q QXO R ‡ ^ Q$R R Q ZQ !R RM X – V !R X Q $ ! S L ˆR ^ Q QW M M ! !R QX [ $ ^ W ^ ! Mˆ — R R š W –R M !R QX !R !$ # $ ZO $ ˜ ™ $ QX X ! $M # $ # ˆZQ R R Q ^ W R ! OW R !R$ P# S Z R W R Z X # QX # $ QX X ‡ $› Q $ ‡ !R W $ $ M Q $ X $ QXM bcdf €u œ | y}x ‚oxltu qk Œkl t l žŒx e ƒj ƒœ ky~k ~tx ts~y y‚q x ƒŒŽutyu { Ÿy| t  o k‹‚k u qltk { }k x{ yx | tulo kk uuu u xu{ tj l yqx s k ‚o xy u uqk |q l … ‚~ _ ˆX M M ’ ƒx l | t o k “€u œ | y}x ‚qu ‚ƒkj lk{tq kƒk y ƒs ts~ o ¡q{ ¢yž”ttxx‚x k ox uu¡q{ ¢y ƒj ƒœ ky~ t k km q l ‚ xk{ sxx ƒu qk k o k |kx yk„ t nk ~tx x k xŒŽ… oxlt ƒ‹{ j $P S R W X! ! R ! ¤ `ˆ ˜ ™ $ Q £ !$ $ R ! Q R M X L $ !R R ¦ $ £ ! M Q $¥ RZRT › ! R M R !$ X
 71. 71. R $ $ ˜ ™ ˆ! R— R š R ˆR –$Q Z R U$ –$ $Y YU$ –$š! –$ ! # R $ #— R Q # # R ! M › Q$ $ — Y›$ Y $š! V Y !R R $ Q !$ $ Q U$ ! ! $¥ X $ £ ! — !`ˆš RZRM¤ [ N! O! V W Y Y $ £ ! M # $ QX RZRM bcdf hŒŽ{ ‚ƒu { §tu{ lu yx¨ ‚uœxqqkyƒx l  u { k‚ox { œ‚|u ko zx xlu yx¨ ‚u xuzx x e k k o k x x toptoq ”j{ k ox s o k k l© k k q{ u tu{ toptoq… tu{ lu yx¨ ‚uxl ~ªu k‚ƒu { œ{ ylu k toptoq yz uq‘ k o k xuq { … ~ .)5)-*'35%671'8035 +0 :'+' '* A* 5 ) %)* -) ' +,* .' / ')4%6741'80/ ')423*)4B ' 1%' *' * '* * ' / 9-): )C %)* -) ' +,* .)5)- 'A*)1D)80E.F0 %674 )'* ' 0 1 5 %)* -) ' +,* .)5)* )G)8)80HD:*J * 1/ ' * I )F 88K0 5 35%67 :0 %)* -) ' +,* ] ^ !Q X Q R !Q QXO S $ £ ! Q $ SR # !O X« R! W Q RZR Q S$ M « U ¥ SR R!M ! $ S ! !Z $$R ‡ ! $ ! ¥ Q R R O P Q R O V ! ! $ Q W $Z $ ! # ­R ¤Z Q R !$ Q Z a ¬Q O S X R S Q !$ ˜ M L N # ®! ®¯­Z!$ ! $ $ M # $ OV Q R # M [ ˆQ $ RT M S ! $ — R šUV $Y Y¤ Y­ SR # !M ˜ ™ ! R SR a R R R — !`ˆšR ˆVZ ŠM ¤ R ° ° $ › SR R! R‡! M› ! ­ SR # ! R X $ R $ SR $R ¥ # ! R R R R ! Q P $M ] ^ !X X W R $O!QR W ZR Z $ O ¥ M X $ QX R QX $ Q $ Q R! X U‡ ‡¥W X! !R$Q R R W $ $ $ Q R £ ! X S ¥ QX M bcdf ±s o kxy ƒœk kœsu k k‹‚k u u uu ‚oqsuw y{ ‚oxyksu u ƒuyt‚ox oxyƒptxx uxy xyy e u { yx l{ y{ ‘ tj l |q y k p tvx x k ~tm y{ y q xx lƒx l x ko ‚t ‚yku yu ‚ r ‚oqsuw y ‹ yxu ‚oqsuw y{ ‚oxyku ly{ su xy ƒœk k k p tvx… sl y k p tvx x k ~tm ox x yt yx l{ … r r L ˆR QX Y Y² $ X W M M ! W Y QX [ UV ! W Y! W ! R W M ! R QX R QX Q R $ ! QX Q $M _ Q ! `a ^ P# M M W `³M P S † N! `a ^ !ZQ £ ! R W !Q M P S O W ZR $ $ QX W `³M R ŠQ R X! Q`´ ^S$ ! #$ $P#$Q !! £ P!$ Q « O # $ R $ Q X $ $ #$ ˆ#$Q Z! ! ! !$M$ R !#$ M Q R$O # $ X Q Q P# R $ S O $P$ !Q Q XX #$ M $ $ $ QX – X $ R ^ ! R^ $ X U‡ R X W # !Q P# #$ M bcdf x~‚ lou y‚k u l”kx ƒŒŽ{rlu k xo klo ukhnµu u k k lou xxsu s | tvk¶{ x k ul e k¨ x lt xxqo txl ƒs qq q { s m x „ uª |q { ‘ s x lt ”‚lt ƒuk xum qk ƒ~ª ‚ u x ƒu qk{ q r ƒ‘ ‹‚k u | ts lt y ~‚  x xxsu khnµ… k¨‚qu x yt ”j{ ‚qu{ {zk k ƒs ts~ x ƒu x k tj l xr ouz x k¨ s t ”‚lt x~‚ t ƒh·‘ xzxqquu u” x qr ‚ µxk „ ‚ƒx l xl”kx| { t y‚k u k vx { ytu { lu u oxo l|‚ oxqt ‚o xq ok{ xl k xz xxqo t |w y x‚qy xu„ { ƒx l k ¸ qku lt … l k L ˆQ $ RT M S ! $ UV $Y´ V ! $ $PY² ! $ $ ¹ $ SR $ ! R !R R $ « Q M X Q Z R ! !M Q Q W $ $ $P $ ! ² ! R P W W Q X Q $ Q P S « $M R UV $ !R R ¹$ $ ! R Y´ V ! $ PY² ! « Q M bcdf x~‚ p‚u u o kuqu xx oku ly{ ‚tqql{ yu | ~u yyxly | { t ~tu |kxy x‚x { e k¨ x„ t u xu¶ ‚ t ƒx l ox x kt tk u y uuty s| q ‘ k xz kl k t‚yk yk„ o k ª r u u Žxtƒx lyºµxk „ ‚ƒx l xl”kº¶ ‚u |q q yyxl k ‚qu { ƒ u x | ~uyyxl k ptu ou tu ou ‚o xq ok{ xl kuq t t t s| q s o kx s s t uut s| q ƒu xtƒx l ª ƒx u u‘ ‚ u‚ ž{ltl”k{ { ‚ƒx l q xl k ks ok… u [ N ² ! O V $ `´M M «! ˆQ _ ! $PˆQ ! ! $ !Q Q `´O Q R M X P $ $ X Q RS$ « M $ S !W –$ R ! $ S$ R X $Mˆ$ ! R $ !$P !Q R # $N ‡$P # Q R $P Q R$ $ R! $O W $M Z Z † »W ! $ $Z!! ² ! R M Q X Q $R V P S « $M Z –
 72. 72. `¤ UP#´ ˜ $QQQ Q R ™R Q X«—ZS #$ X # $ ! $ SR $ ¬š ˜ M ¤ UP#´ ˜ O ˜ X $ SR OR $ MU ‡ # # X # R R !$ R ! $ $ ! $S W Q$ RZ ™R Q X R $R Q R R Q PS $ $ M $ »W !™ $ Z ˜ W X! Q ™R Q X« S RW Q # $ X # Q £ Q $ SR M $ Q Z ™ ! $ Q$ R XS $OX! $# ¼ ½¹¤²—X« Q $ ˆ Q R R £ ‡ ! R S ! Q ‡ `ˆ¹š ! $Q R !V R W —‰ $ š $ Q R R $ $ Q R [ ¾!! Q R M X .)5)/ '?- '4 35%670 *1+1 0 1 1/ 8))G)8)80HD:*J * 8K0 0** 0 D40 0 4* ' * I )F 8 : ˆQ $ RT S ! $ #R ! ! V W Y »W !RQ UP#´ ˜ — N šR # $ QX M Q Z ¤ # ˆ Q Z S R ! P $ Z R ! S M — $ ˜ ™ Q !# $ ^ W R Q R S Q ˆ R R š W $ QR !R QX ! M W Q ! R Z !RQ UP#´ ˜ — N š $ R R Z ¤ # ˆ Q M S .)5)/ '?- '- * J %'?'+- 0** )+?A3'I )80 00@ *48)G)8)80HD:*J * 8K0 * I )F 8 : ˆ R ! ¤ UP#´ ˜ Z ZQ R ! R ! M S ! $ X # !R # $ ! Z S L N! ZR $S R ! $ M P S £ !O O ! Q RM [ N ! X!RQa XQ ˆX! « ¤ ˜ $ M $ PO ˆ Z O W $ P# # S Z ! !Q W `³M .)5)* )G)8)80HD:*J * 8K0 ' 35%670 *1+1 1/ ' * I )F 8 : D40 0 › $ R ¿ ! !RQ ZR ¤ ˜ ! ! $ V ! Z £ ! P# # S X W – R $ M ! QX $ Z X L #M M [ UV QX YˆX!M R R W M M ! W ˆ ! QX ! _ ŠQ R S Q $R X! – XW $R !Q M R ! S R £ #! QX P $O W `³M Àk‹‚k u Œt‘u œ | y}x uqu t|{ ƒx l kÁk k{ xqqm z qu{ ¡x x ulyqlq y{ u qk ‹{ j ŒŽsu { tj l k lƒj ƒœ ky~ l tu qu ox { x ”jvkt|{ u j ƒ| yu oxt x ts~y k x yo k ~ u uum x uuŸx| t s um o ¡x … osl xsu s vk vkŒt| tty uu| jq vk u j nk y ‚lt ƒuum … ‚ xž” ¤$! – ¿ Q X  ^! S $ ! RÃR X
 73. 73. ÄÅ ÈÊÌ ÎÏÐÑÒÓÊÎÏÐÔÇÍ Ö Ø Ê Ú ÆÉ Í Ç Ê ÕÅ×ÆÌ ÙÑ ñÜòà ÜôåÜòß õö÷øß ó ó à Þ ùà úÜãû àó üýßþüâÜó õö÷üÿ ã0ÜÜõö÷øß ó óÞà à û ý ß ùà Ûâüßâß ß å â ß 5ó 0óå óÿ Ü0Üõö÷øß ó ÿ Ý à ÿ Üã23üà4 ÿ Üãû à6 1 ùà úÜãû àó ßþüâÜÿ0Üøâà Ü27Üà õÜ9óõÜâ ó ó ó õö÷ óÞà à û åÜÿ Þ 08 à ãÞ å Ý ý úÜãû àó ýó ß ãÿ0óó âó õö÷ÿ óÞà ãÿ 3ó ýßÝ ý úÜã23üààÜßþüâß ãÞ üÞ Þå ýßÝ â ß à û ýó Üß Üý
 74. 74. âÜ0óó â ÿ úàß õö÷ÿß ßÞà0óüýßýó åß ý 0óýó ß ãÿ0Ü7Üà âà àâ ÿ Ý3ó ãÿ 3ó 0 õö÷ÿ0Üøâà Ü2õà ó Þ à Þõà åÜÿ Þ Üå ôåÜòß Ü úÜãû àó ßþüâÜÿÛââ ý õö÷ à Þõà óÞà à û ÿÜó ôåÜòß Ü úÜãû àó ßþüâÜÿôüÞ óÞà à û Üúôöó õö÷ à Þõà à 7â ý ôåÜòß Ü ßß ã0Ü9ÿ úÜã23üà4 ÿ0Üõö÷øß ó ó ó äâß 0óß âßâÜ â ß 5ó ù à ÿ å2å ÿ Ý Þû å ñÜòà à Þõö÷øß ó óÜôåÜòß ùà ÛÜÝß ß ãäâ Þà Üâ åÜ úÜãû àó üýßþüâÜó õö÷üÿ ã0ÜÜõö÷øß ó óÞà à û ý ß ùà ÛÜÝß ß ãäâ Þà Üâ åÜ ÎÏÐÔÇÍ ÍÑ Ì ÒÊ Ç ÍØÆØ Í ÆÑÇ ÇÆÊ ÒÓÍÒÇÑ ÒÓÊÊ Ç ÇÆÊ Ì ÔÆÅÑÒÊÊ Ê ÕÅ ÓÅÒÅÊ Ê Å ÒÊ Ç ÓÓ Æ Ñ Ê ÅÆÆ Ê Ñ Æ Ñ Ê ÒÊÊ Í ÄÏÍ Ê Ò Ò Æ ÑÊÍ ÑÇÆÑÇÇÉ ÊÒÊ ÇÊ ÒØÅÑÌ ÎÏÐÔÇÍ ÑÊÍÆÆÊ Ø Í ÍÇ Ç# Ì Ç ÇÆÊÌ ÒÆÈÊ Ê Ñ ØÈÊÌ Å Ñ Ê ÊÍ Ê ÕÅ É !Ì Ñ Ç ÅÇÌ Å Ê Ê Æ Í Å É Ò Ç æçè êì î $%' )+-+. / 01234, ( .,7./). :,), ,7);+= )/ )4 %48. / -8. 044' +A./ éë í ïð ( ,')) . 5+ 6 )6 89 (;8 -+4 ,), . 98 7 ) , + 6 ? + @8 , -; 4 -9 +. -('7 ; / +)/ D, -9 7,),4 %48. 01234, F +E 7G, / + . 446 B . )% , 4 ., 4 E . 4: 8 98 7 ) ,C4 ; -; 5+ $-. 4B 4 ,? HÑÅÊÎÏÐÔÇÍ Í ÓÇ ÇÆÊÌ ÒÆÈÊ ÇÍÇÑÓÍ ÍÑ ÅÑÓÍÇ Ø ÓÊ Ñ ÑÇÒÆÇ Í Ó ÊØ ÅÇÌ Ç ÕÅ Ó Æ Í Å É ÓÇÅ Æ Ñ Í Í ÓÒÆ Í Ê Í IÇ Å Ó ÊÉ Ç ÇÅ Í Ò Ç Ò ÅÇ ØÇ Ì ÒÊ Ç ÎÏÐÔÇÍ Ê ÍÒÍ Ê Ø ÊØ ÓÍ Ì ÎÏÐ ÊØ ÒÑÆ Ç Å ÊÒÊ Ç ÍÅÓÍ Ñ Ê Å ÕÅ ÑÊ# Å ÓÒÓÇ Ì Ê Ø Ê Í É ÍÍÑÅ Æ Å Ê Å Ê×ÆÌ ÙÑ ÊÒÊ Ç ÆÑÇÇÇ ÅÇÌ ÅÇ ØÇ Ì ÒÊ Ç ÎÏÐÔÇÍ ÍÊÓÍ Ì Ì ÎÏÐÍ ÆÍÑÑÇ ÇÆÊ Ì ÒÆÈÊ Ø Ê Å Ø ÇÅ Í ÍÅÓÍ Ñ Ê Å ÕÅ Ø Ê Ê Í ÓÌÅÊ Æ Ñ Í Å É Ò Ç ÒØ ÍÆÊ ÊÑ ÑÅÊ Í Ì ÅÇÌ ÅÇ ØÇ Ê ÊÓÍ Ì Ì ÎÏÐÖÊÓÍ ÈÊÌ ÑÊÍÚ Å Å ÅÎÏÐÑ ÓÇ Ê # ÒÌ Ñ J ÑKÍ Ç Ñ ÊL Ñ Ç ÇÅ Í ÍÅÓÍ Ñ Ø Ê Ê Í Ø Ø É Ê Ê Ñ ÇÇÒÆ Ñ Ç ÊÓÍ Ó Ó Å ÊÇÍÑ ÑÒØÆÇL ÑÌ ÒØÍÑÊ OÓ Å ÆÑÊ ÈÍ Ì ÒØÍÑÊÑPÓÒÓ ÑÇÌ ÑÊ Ç ÇÆÊ Ì Ø Ç ÍÓÆ ÒÑÊM Ê ÅÈÍ Í Ê ÅÉ ÊÇÓ L Ñ Í Ê ÅÉ ÍÇ Ê Ø Ê Ê Ñ Æ Ñ Í Í N Ç Ò ÒÆÈÊ ÇN Ø ÑÊÍ ÒÊ Ì Ç ÇÆÊ Å É Ñ É ÑÍKÒÑ Ê Æ Ç Æ Ò ÎÇÇÇ ÇÆÊ Ì ÔÆÅÑÒ Q R ÑÍÆÅÒÓÊ×ÊÌ O!Í ÍÎÊ Å ÆÇ Ê ÈÍ Ì ÒÆÈÊÌ ÎÏÐÑÍÊÌÑÊ KÍÑØ ÆÇ Å Æ Ñ Ê ÒÊÊ Í R SÍ ÊÅ Ê Å Ò ÙÍÎÊØ Ñ L Ñ Í Å É Í Ò Æ Ê Ç ÑÉ Æ ØÆ Ç Ç! Ì Ê ÈÍ Ì ÒÊ Ç Í L Ñ Ê Å æçè êì î T,;- ( .;+. E 7, / E +4/ A+4 (4 / 012, 4 %48. )%-. ,4. ./ .74 . 484 4E +4/ éë í ïð .U 6 8 ) .= ) 4 4+ , ,+, 7) . ' 98 7 B ,,8( 96 , )++ ' 7 + 4+ , -; ; 5+ A+4 (4 / 012? + . 7+4)%./ . 7. 9. %4B-('7 %-. 4 9. %4 / $-. 4 01234,? ,+, 7) . 044 E, .'6 , '+) +E, ) . )% '8( + +E, ) . +E 7 ,T. øÜÿààÜüßâß Üõö÷øß ó ãÜøâà Ü2V2âóóãÜWÜÞ XÜÞÿ Þß Þû à ù à åÜÿ Þ 2å üÿ ó YÍÊ Í Ì ÅÇÌ ÅÇ ØÇ Ì ÎÏÐØ ÊÇ ÇÍÍÍ ÊÇ ÇÆÊÌ ÔÆÅÑÒ Ê Ì ÑÊÍÍ Ê ÓÊ Ê ÇÑN Æ Ñ ÊL Ñ Ç ÇÅ Í ÍÅÓÍ Ñ Ê É ÅÒÅÓØ Æ Ê ÒÊÊ Í Ê Ê Ñ Ñ ÓÌ Ñ Ì Ñ Í Å Ò Æ Å ÑÅÅÊ ÇÆÇ ÊÎÏÐÔÇÍ ÇÇÓÊÇ Å ÕÅ ÎÇÇÊ ÑÊÍ ZÊ ÑÍÆÅÑÒÊ ÍÅ [ÎÅÅØÆÑ ÇÒÆÇÌ ÌÊ ÊÍÆÆÇ ÍÒÇIÇÅ ÍÅÇ ØÇ [IÇÅÑÌ Å Ê Ñ ÊÅ ÍÍÆØ ÆÊ ÍÍ ÒÇ Ç! Í ÆN !Ì ÑÊ# ÅÇÌ ÍÅÓÍ Ñ ÅÇ Í Ê ÅÇ ØÇ ÍÑÒÊ ÍÇÊ ÈÊ]ÆKÍ Å ÒÊ Ç ÎÏÐÔÇÍ ÍÅÓÍ Ñ ÍÍÆØ É Ñ ÇÇÊ Å ÕÅ ÎÇÇÊÒ Q R Ç Å ÅÑÒÊ ÍO!Å[IÇÅÑÌ ÅÇ ØÇ [ÒÊ Ç ÎÏÐÔÇÍ Å Í R ^Ê ØÍÆ ÍÍÆØ ÆÆ ÅÇ Í ÍÅÓÍ Ñ Å Æ Ê ÕÅ ÎÇÇÊÒ Q R Ò Q _ ÑN ÍÑÍÇ Ç` Å Í R SÊ Í R R ÆÇ ÑÇ Ñ Æ Æ _ YÆÇ ÍÑÊÍ Æ ØÊ` N ÓÌ ÑÍ ÅÒÌÓÍ Ñ Ö Ê Q R ÚYÍÍÆØ ÐÍÅÓÍ Ñ[aÅÑ ÄÍ Å Õ R S ÒÊ Í ÅÇ ØÇ ØÍ Ê Ö Ê Ç ÇÆÊ Ì Ò Q R ÚÄ Ø ÊÒ ÍØ ÊL ÑÌ b %48. Ø Íb %48. ÊØ ÓÍÌ Ç ÇÆÊÌ ÅÑ Æ Ñ Ê Í R S Æ Í Ê ÊÉ Í Ê ÊÉ ÈÍ Ê $98 7 cÊ Ì $98 7 c Ê Ê Æ Ê Ò Æ Æ -; -; Ò ÒÎÊ ÍÍ Ê×ÊÌ ÊØ ÓÍÌ ÊL ÑÌ ×ÊÌ Í Å !ÓÊ Ø Å Ê Ê ÊÉ ÈÍ Ê Å Æ Ö ÇÆÊ Ì Ò Q _ ÚÄ Ø N Æ Å ÍÍ ÈÊ Æ Ñ Í Í R R Æ Í Ç Ç ÆÊ ÓÉ Ò Æ Q Ä Í Í ØÊ ÊÌ Í ÍÌ ÇÒÆÇÌ ÌÊ Ê Æ Í ÓY ÓÍ Ñ Ø Ç Ê Ñ ÅÊÌ Ç! Í ÆN ^ YÆÇ ÍÑÊÍ Æ ØÊ` N ÓÌ ÑÍ ÅÒÌÓÍ Ñ YÍÊÑÍ ØÊÎÏÐÔÊ Ê ÒÊ Ç ÎÏÐÔÇÍ Ò ÄÔØ ÊÍÍ Ø ÍÍÆØ Í ØÊ ÄÔ ÊÓÍ d ÓÍ Õ Å Ê Õ Å Í Æ É ÑÆ Å Ç ÆÇ ÑÒÊ ÍY ÓÍ Ñ Ø Ø Ê Ñ eÍÍ ÒÇÍÒÆ Í Å ÅØÆÅ Í Óf YÍÊÑÍ ØÊÎÏÐÔÊ Ê ÒÊ Ç ÎÏÐÔÇÍ Ò ÄÔÍÍ Ø Ì Y ÓÍ ÑÌ Ç ÇÆÊ Ì ÑÇ Ê ÍÍÆØ ÓÍ Õ Å Ê Õ Å Í Æ ÑÆ Å Ç ÆÇ Í Í ØÊ Í Æ Ñ ÍÇÆ Ì Ñ ÑÒÊ Í Ñ Ò f Ø Ì ÑÇ Ê ÊÓÍ deÍÍ ÒÇÍÒÆ Í Å Ñ ÍÇÆ Ì Ñ Ø Ø Ê ÅØÆÅ Í Óf Í
 75. 75. g YÍÍÆØ ÊÑÍ ØÊÎÏÐÔÊ Ê ÒÊ Ç ÎÏÐÔÇÍ Ò ÄÔÍÒÆ Í ÒÊ Í ÓÍ Õ Å Ê Õ Å Í Æ Í Óh i jÍØÒÍÊÇ ÇÆÊÌ Ò ÆÆÆ Æ Ê Í Ò Æ úÜãû àó ßþüâÜÿó óÞà à û ýõö÷ÿ _ ÇÊÇ ÆÊØ Ç ÇÆÊÇ Ê Å Å d Å Å Ê Æ ÑÌ ÇÇÒÆ Ò Ê Ø ÇÅ Í ÍÅÓÍ Ñ Ê Í ÕÅ Q Ä Ø ÊÄÊ ÅÍ Í Ê ÍÎÏÐ Ç ÅÇÌ ÅÇ ØÇ Ì ÎÏÐÔÇÍ Æ Í Ê ÊÉ ØÍÅ ÓÌ Ç Ç! Í L Ñ Ê ÎÇÇÇ ÇÆÊ Ì ÔÆÅÑÒ Q R Q _ ÒÓÊ×ÊÌ O!Í ÍÎÊ Å ÆÒÆ Ø ÊÄÅ ÅÎÏÐ Ø ÆÇÌ Ê ÈÍ Ì Å Æ Ñ Ê ÒÊÊ Í R SÊ R R Ê Å Ò ÙÍÎÊØ Í Ê ÊÉ Æ Ò Æ Ç ÒÊ Ç Å ^ OÑÍÆ Í Ê ÍÇ ÆÊÍ ÊÇ Å ÎÏÐÍÒÆ Í Ç Ò ÓØ ÓÍÌ Å ÓÒ ÇÇÊ Æ Í ÓYÇÅ g Ö ÒÊ ÇÚÔÇ ÍO!ÅÅÑÌ Å ÆÊÎÏÐÊ ÇÆÍÎÅN ÅÎÏÐ Å ÑÍÆÒÅÇ ÒØÆÇL ÑÌ YÍ Ç È Ì ÎÏÐ ÆØ Å ÆÆ Í Ê ÇÇÇ Å Ç Å ÊÍ Í ÇÇÍ ÒÇ Ñ Ê ÅÈÍ Í N ÅØÇ Ê Æ N úàß 6 õö÷ÿå ãó Üÿ0óó â â4 Ü0ó ÜýÜß ýßÝ _ ÇÊÇ ÆÊØ Ç ÇÆÊÇ Ê Å Å d Å Å Ê Æ ÑÌ ÇÇÒÆ Ò Ê Q OÑÊ# Ì ÎÏÐ[ÄÊ ÅÍ Í Ê ÍÎÏÐÍÍ Ç ÅÍ Æ ÒÇ Ê Í ØÍÅ ÓÌ ØÆÅ Ê ÓÇ ÎÇÇÇ ÇÆÊ Ì ÔÆÅÑÒ Q R Q _ ÒÓÊ×ÊÌ O!Í ÍÎÊ Å ÆÒÆ Ø ÊÄÅ ÅÍÇ ÍÇ Ç Í Æ Ø ÆÇÌ Å Æ Ñ Ê ÒÊÊ Í R SÊ R R Ê Å Ò ÙÍÎÊØ Í Ê ÊÉ Æ Ø !Å Ê ÓÇ Ç Ç! Í Ò Æ Ç Ê ÈÍ Ì ÒÊ Ç L Ñ Ê Å ÇÒØÑÊÌ ÒØÍÑÊ Ç Í Ç ÓÇÆÇ ØÍ ØÇ Í ÓÇ Ò ÒÓÊØ ØKÊÒÓÊÇ ÍÊØ Ç ÇÆÊÌ Ê ÒÉ Ç Ê ÅÉ ÅÇ Ê ÓÍ ÓÇÓÍ ÑN ÓÍ ÅØÊ Ê ÊÊÎÏÐÆÒÌ Ê Ø ! Ê Æ Í Ò Ò Í Æ ÌÉ J ÑKÍ Í ÒÓÆ# ÅÍÌNÅÇÓÍ ÑN ÓÍÍ Ê Ñ ÒÓÊÅÑ # ÓÇ Ç ÅÊ ÊÑ ØÇ Ø Ç ÆÆ ØÇ Í ØÆd Ç d Ê ÇÒØ Ê Ç Ç Ç úÜýÜß àüýßþüâÜå ãó ß à û ÜýÜõö÷ Ý VüÞÜÜù _ ÇPØ ØÇ Í ÍÍ ÆÌ ÊÒÆ Ø ÊØ !ÅÒÓÊÌ ÎÏÐ Ç ÍÇÔÍ ÑN ÓÌ ÓÇ Ê Õ Í Ê ÊÉ ÍÇ Ê Ê Í Ê æçè êì î T,.E 7.$( k+-.$/ E 012( .,7, ;);%,-%4$/ E 012m$%++-(8'4= )/ -(,)., , éë í ïð .6 ,4 . . , 6 )8 + 8:,B ).l . , ; 7 4 . A +, , . ;+6 B , ) 84 )%-. ,. E 7, 3.74n ,4 -.$/ E 012? ) 96 6 )@/). :, ( p'%. q r '9 ),8+ , '/ B ,,8( ) .= ) )++$( k+ . . , o)4. .( .,7 89 (;% . 7 5 r s. .7+ ? . . Q YÍÍÆØ Å ÇÑÅÇ ÍÇ ÊÍÒÆ Í Å ÒÊ Í ÓÇ ÆÊ Í Ø !Ì Í ÓÆ Å úÜãû àó ßþüâÜÿó óÞà à û ýõö÷ÿ à ó 0Üÿóß tÜÿßýó ß ãÿ0óó â Ý ÜÞ3â ãó
 76. 76. Ý ãÿ 3ó ýßÝVüÞÜÜù _ ÇPØ ØÇ Í ÍÍ ÆÌ ÊÒÆ Ø ÊØ !ÅÒÓÊÌ ÎÏÐÊÍ ÆÊ Ç ÍÇÔÍ ÑN ÓÌ ÓÇ Ê Õ Í Ê ÊÉ ÍÇ Ê Ê Í ÅNÌ Ê æçè êì î pE 7.$( k+-.$/ E 0129., 8.u,88.), 7 / 9 8 / -(8'46 ,' +8. / v,, -4 (./ éë í ïð .6 ,4 . . , +7/ kE/ . (, , .) 4 . A +./ T,;/ + , +(8, 7 , 18 8)/ $/ E w;xy%z'4 / 4-84/ /@. .2,+, 7)m0+7.m34)9.,6 mx. A'4= )/ ) +(4? + 7 . . , 8, -, )( . 4k , 8% +4 (4 .,6 8 +7. (8 +, , , '4 ,. Q Ä Í ÊÇ ÑÊ# ÓÇ ÆÊÇÑÅÒØÍÊÍÒÆ Í Å Æ Í ÓÎÅÒÅÅÍÒÇ Å Í Ê ÅÆ Í ÓÆ Ì Å ^ OÑÍÆ ÍÊ Å Ñ Í Ì ÓÇ Å ÊÎÏÐÍÒÆ Í Ò Ñ ÑÆ Ê Í Æ Æ Ê Å Í Óh` ÎÇÇÍ ÒÇ ÑÓÍ Ê Å Ñ ÍÅÒ ÅÊÊÎÏÐ ÍÍÆØ ÑÅ NÅÊÇÍÑ Ê ØÍÇ ÑÒØÇÊ Ø ÑÑÎÇÇÄÒ Í Å ÑÍÆÒÅ Ê ØÍ Ñ ÑÆ ÍÍ ÍÉ Æ Ê ÑÒÊ ÍjÍÆ Æ ÒÑÊÑÓÍ Ê Ê Ñ Ç ÆÇ Å` ` Ø Ñ ÄÒ`ÍÑ ÒÑÊÎÏÐØ ÊÍÅ ÊÍ ÆÊÇÇÓÍ ÑN ÓÌ Í ÆÑÅÍ Ç Ç Ê ÑÍ ÇÊ É ÑÇ ÅNÌ ØÇ Í Í ÓÇÍ ØÆÌ ÎÇÇÍ ÒÇ Ç Í Ç Ê Å Ñ ÍÍÍÍ ÍÆÆÊ Å Æ Æ Ì ÑN ÅØÇ ÑÒÊ ÍjÍÆNÅÊÇÍÑ ÆÇ Ì Ç Å ÑÍÆÒÅ Ø Ñ Ñ ÑÆ ÑÆ ÅÓÌ Ì Ñ Ê ÓÇÌÅ Å Í Í Ç È ÍÍÆØ ÑÅ Æ ÒÑÊÇ Ø Ê Æ Ê Ø Í{ Ø Ò ÑN Æ ÌÅÆ Ì ÑN ÅØÇÍÍÒÇØ Ç ÌÅÆÍ ÑÍÒÑÊÎÏÐÊÍ ÆÊÇ ÑÌ ÑÅÇ ÍÇ ÊMÓÍ ÑN Ó Í ØÍ Æ Å Í Í Ç È ÑÊ# Ç ÆÇ ÓÇÌ Ñ Æ Å Ñ ÍÑ ÇÊ Í{ Ñ Í{ ÅNÌ ØÍ Í Í Ø !Ì ØÇ Í ÌÍ Æ Í ÓÇ g YÍÑÆÌ ÆÑÅ ÑØ ÓÍÌ Å ÍÑØ Ç Å ØÅÅØ ÑÅÆÊ Ì N ÅØÆÓÍ Ì ÌÅÆÑÌ Ä|jÆ#Ñ ÊÆ Ê ØÆ Í Ê Í ÑÆ Í # ÇÇÍ Ç Ê ÍÌ Å Í ÍÍ ÒÇ ØÊ Í Æ Ê Í ÆÍ ÒÍ N ÒÇ Ç Ê ÍÊ úÜýÜåâàõö÷ÿóó âtÜÿ ßßàûÿ Ü àß ãû
 77. 77. Ý à ó â6 _ ÇÊÇ ÆÊØ Ç ÇÆÊÇ Ê Å Å d Å Å Ê Æ ÑÌ ÇÇÒÆ Ò Ê Q Ç ÅÇÌ ÅÇ ØÇ Ì ÒÊ Ç ÎÏÐÔÇÍ Ø ÊÄÊ ÅÍ Í Ê ÍÎÏÐÍÍ Ç Å ÍÆÉ Ê ÖÍÌÑÊ KÍÚ ÇÅ Í ÍÅÓÍ Ñ Ê Å ÕÅÒÆ Í Ê ÊÉ ØÍÅ ÓÌ ØÆÅ ÇÇÅÑÊ Ñ Æ Ø ÍÒÇÌ ÎÏÐ[ÄÊ ÅÍ Í Ê ÍÎÏÐÍÍ Ç Å ÍÆÉ ÑÊ# Ê Í ØÍÅ ÓÌ ØÆÅ ÇÇÅÑÊ ÎÇÇÇ ÇÆÊ Ì ÔÆÅÑÒ Q R Q _ ÒÓÊ×ÊÌ O!Í ÍÎÊ Å ÆÒÆ Ø ÊÄÅ ÅÍÍ Ç Å ÍÆÉ Ø ÆÇ Å Æ Ñ Ê ÒÊÊ Í R SÊ R R Ê Å Ò ÙÍÎÊØ Í Ê ÊÉ Æ ØÆÅ ÇÇÅÑÊ Ç Ç! Ò Æ Ç Ì Ê ÈÍ Ì ÒÊ Ç Í L Ñ Ê Å ^ } Ø ÊÇÒÆÇÌ ÌÊ ÊÄÊ ÇÉ ÇÆÍ Ç ÍÅÍÆÆÇ ÌN Ç ÆÅ ÈÍ Ç ÅÆÌ ÑÇÑÅÑÍ ÍÒÆ Í ØÆ Ç Ì Ç! Í ÆN ØÆ ÅÈÊÌ Ì ØÆ Ì Ê !Ì ÆÆ ÑØÊÓÇL Ñ Ê Å Ç Í Í Æ Í ÓÄÊ ÒÅ N Ì Í Ç Ê
 78. 78. g YÆÇÇ ÆÑÅÈÍ Ø ÇÑÑÍ !Ì ÒØÊÓÍÌ ÑÅÊÍ ØÒÇ ÍÆÉ Ê Í Æ N ÑØL Ñ Ê ÑÆØÍÍÆÆÊ Ê Å ÍÒÆ ÓfÆÆÅ ÓÇÅÑÊ Å ÓÇ úàß üýõö÷óó ó üÞàüýßß 6 âà å ß 4Ü _ ÇÊÇ ÆÊØ Ç ÇÆÊÇ Ê Å Å d Å Å Ê Æ ÑÌ ÇÇÒÆ Ò Ê Q Ç ÅÇÌ ÅÇ ØÇ Ì ÒÊ Ç ÎÏÐÔÇÍ Ø ÊÄÊ ÅÍ Í Ê ÍÎÏÐÍÍÍÇ ÇÉ Ê ÖÍÌÑÊ KÍÚÍÒÇ ÇÅ Í ÍÅÓÍ Ñ Ê Å ÕÅÒÆ Í Ê ÊÉ ØÍÅ ÓÌ !ÒÅ ÈÊ Ñ Æ Ø ÑÊ# Ì ÎÏÐ[ÄÊ ÅÍ Í Ê ÍÎÏÐÍÍÍÇ ÇÉ ÊÍ ØÍÅ ÓÌ !ÒÅ ÈÊ ÎÇÇÇ ÇÆÊ Ì ÔÆÅÑÒ Q R Q _ ÒÓÊ×ÊÌ O!Í ÍÎÊ Å ÆÒÆ Ø ÊÄÅ ÅÎÏÐÍÍÍÇ ÇÉ Ø ÆÇÌ Å Æ Ñ Ê ÒÊÊ Í R SÊ R R Ê Å Ò ÙÍÎÊØ Í Ê ÊÉ Æ Ò Æ Ç !ÒÅ ÈÊ Ç Ç! Í Ê ÈÍ Ì ÒÊ Ç L Ñ Ê Å ^ Ä Í ÓÇÇÉ ÊÓÍ Ì Í ÍÑN Ç ÆÑÅÈÍ Ø Å ÇÅÊ Ç ÆÊ Æ Í Ó ÈÊØ Ø Í ÊL Ñ ÆÇ ÑØL Ñ Ç ÍÇ ÇÇÑÇ Ñ ÅÑ g ÎÏÐÇ Í Ø ÒÊ ÇÄ Í ØÒÇ Ø ÆÍ ÌÅÆ ÇÇÊÍÑÅÊÇ ÆÊ ÅÊ Ê Å Æ Í ÓfÆÆÅ Ê ÇØ Æ Å ÅÒÑÇ Å ÍÊ Ûâüßâß ß Üã23üà4 ÿ0óå óÿ Ü0Üõö÷øß ó ÿ Ý à ÿå â ß 5ó Üãû à6 1 ùà ÛÜÝß ß ãäâ Þà Üâ åÜ ÑÒØÆÇL ÑÌ ÒØÍÑÊÌ ÎÏÐÔÇÍ Å ÓÌ ÇÊÌ ÒÓÊ Ê Ì Ç ÆÊ ÎÊ ÍÍ ÑÊ ÈÍ ÌÑÊ KÍÑ Å ÑÇ ÆÊ Ì Ê ÅÈÍ Í Ê ÅÉ Ê N ÕÅ ÇÆ Í ÒÅÊ Ê Ñ Æ Ñ Í Å Å !ÓÊ Ç L Ñ Æ ØÆ ÇÇÊ ÅÑ Ê Ç ÎÊ Å Æ É É Ç ÓÍÓÇ ÌÑÊ KÍÑ Å ÅÑÌ Ê ÑÑÅÓÑÒÊ Ç Ç ÑÒØÆÇL ÑÌ ÒØÍÑÊÑÅÊÇ Ç Ç ÙÍÎÊØ Ø ÊÑÊ Ñ Ñ Ñ Æ ØÆ ÇÇÇ ÆÊ Ê Õ Ê ÍÍ ÍÍÆØ Ì Ñ Ç Ê ÅÈÍ Í Ê ÅÉ ÍÉ Æ Ì Ñ N Ò Í Ê Ê Ê ÎÏÐÑÑÍ ØÍ ÒÆÌ ÑÇ ÅÆÌ ÊÌ Ç ÆÊ J Ê Ì Æ ÅÅÇ ÒØÆÇL ÑÊÇÆØ ØÍ ÓÌ Ñ Ñ Ñ Í Ñ Å Ê Ç Ê Æ Í Å ÓÇ ÇÆÍÇ ÍÍ Ñ Ê ÅÈÍ ÒÑÊ ÇÓÍ Ç Å N _ Ç ÆÇÆÊÇÆÇ Ê ÎÏÐÔÇÍ ÖÊ ×ÊÌÊ O!ÍÚ Å ÓÇ Ì ÍÊ Ò ÕÅÒÓÊ Å Ò Q YÆÇ ÍÑÊÍ Æ ØÊ` N ÓÌ ÑÍ ÅÒÌÓÍ Ñ ÖÊ ÊÍÚOÑÊ# ÈÍ [ÅÅÒØÆÇL ÑÌ ÒØÍÑÊÌ Ì ÎÏÐ Ñ Ñ ÒÇ L Ñ Ç Ê ÅÈÍ Í Ê ÅÉ Ê Ê Í Í N Ö ÇÆÊ Ì Ò Q R Q _ ÚÊÒÊ Ç Ê ÆÇÌ Ì ÎÏÐ Í ÍÍ ÒÇ Æ Ñ Ê Í R SÊ R R Å Ç! Ê Ê Í ÒÆ Í ÓÎÅÅØÆÑ Ò Æ Ö Ì ÑÊ Ê Ê Ç ÇÆÊÚOÑÊ# Ì ÎÏÐ[ÅÅÒØÆÇL ÑÌ ÒØÍÑÊ aÊ Ê Ñ ÅÑ Æ Ñ ÒÇ Ê Í Ò Ç Ê ÅÈÍ Í Ê ÅÉ Í N ^ Ö ÒÊ ÇÚÎÇÇÅM ÒØÆÇL Ñ ÌÉ ÊÆÆÇÑ ÒÆ Í ÑÇ ÅÅ ÌL ÑÌ N Æ ÄÊ ÇL Ñ ÆØ Å Ê Ñ Ê ÅÈÍ Ç ÅÊ Å Ø Æ Í ÓjÍÇ Ç ÅÍ Ç Ç ØÆ ÅÈÍ Ç N N N „üâ úÜã23üà4 ÿ0ß à2àãåß ß â ß 5ó ÿ óó… âÿ0Üô0Üòóõö÷øß ó ùà ÑÒØÆÇL ÑÌÑÊ KÍÑÌ Ø Í ÊÇ ÇÆÊØ Ç ÊÎÏÐÔÇÍ ÍÍ ÑØ ÊÆ{Ì Ê ÅÈÍ Æ ØÆ Í Í Ì ÓÌ Æ Ê N Ò ÕÅ ÑÆ Å Í Ì ÆÇ Ê úÜã23üà4 ÿ0óå óÿ Ü OÑÍÆÒ Ê ÌÉ Ì ÊÆ {ÈÊÌ ÎÏÐ Ç Ì ÓÌ ÓÍ ÑÒÊ Ç Ê ÍÒÆÉ Ì â ß 5ó Üãû à6 ÒÇ Ç ÅÊ Í ÇÉ Ê } Ø Ê ÓÆ Ê Ø ÍÍÆØ Ì ÓÇÌ ÑÅ Ê Ç Æ ÓÆ Í È Í ÍÆÆÉ ÍÆÆÇÆ ÌÇÇ ØÍÇ Ç! ÇÓÍÓÇ ÅÌ ÈÊ !Ì ÓÍ ÆÓÍ ÆÊÌ Ñ Ø òâàÿ Þ0Ü0Üô0Üòóõö÷ ÍÊÌ ÒÓÍ Ê ÅÆÊÌÅÓÍ Ø ÒÊ ÇÖ ÒÈÊ Ç Ì ÇÊ ÈÊÄÊ ÅÍ Í Ê ÍÎÏÐÍ â à ó üÝß Å Ê ØÊÒØÍ Æ Ç ØÍ Ê Å O!ÍÉ ` Ø Ê É ØÍÅ ÓÌ Ì Í Í Ç ÅÍ ÆÅÑÒÊ Ç Ç ØÆÅ Ê ÓÇÊ ÍÍÆØ Ì Ú ñÜÝ âß ãÜýó0ÜßþüâÜô0Üòóõö÷ ÎÍÓÆ ØÍÆ Ê ÍÇ ÆÊ ÅÊ ÇÆÇ Ê Å ÎÏÐÅÑØÍ ÄÇ Ò ÑÈÊÌ ÑÇ â Þà å à û Å ÑÅ ÓØ ÓÍÌ Å ÍÑØ Ì ÇÇÊ Í ØÍÍÇ ÍÍÉ ÍÑ ÍÆ Å { Ç Ê ÈÊ Å ÇÅÊÇ ÆÊØ ÓÍÓÇ ÑÇÌ Ç ÆÊÌ ÊÆÍ ÒÓÊÓÍÓÊØ ÓÍ ÓÇ ÒÓ !Í ÑÊÌ É ÇÇÑÇ Å Ç Ñ Ç Ê Å Í Å Ó Ê Ñ Ê Ñ Ê ÓÇÍØÉ N úÜãû àó â Üà 4 ÿ0Ü0Üå ãÞ ÌÒÊ ÇÆÅ ÈÍ Ì Ì ÒÓÍ ÇÒÆÇÌ ÌÊ ÊÎÅÆÌ Ì ÑÌ Ç ÆÊÌ ÊÆÍ OÑÇ óÞàã2 ýß 5ó üýó Ü ÆÆØ ØÊÓÇL Ñ Ê Ê ØÊÌ Ç! Í ÆN Ê Å Ç Í Ê Å Í Å Ó Ñ Í N ÒØÆÇÉ ÑÆÆ ÑÍÍ ÒÇ ÍÇ ÒØÆÇL ÑÌ Æ ÅÑÊÇØ ÆÍ ØÇ ÊÌ ÒÆÇÌ ÌÊ ÊÄÊ ÇL ÑÌ Ì ÎÏÐ Ê ÅÈÊÑ Ç ÅÅØÆÑ Ñ Ê ÅÈÍ Ç ÓÍÑÅ Ê ÇØ Ç ÈÌ Ç Ç! Í ÆN ØÆ ÅÈÍ Ê Ê Í N N N æçè êì î pE 7.x. A'4= )44 / )u4 ,7 ( -84/ /@. .x. A'4= )/ $/ E 012B . 7( .'7). , / éë í ïð .6 (8 +, ;(4 4 E +. 4 4k , 8% (8 +, . . , -(, / 8 9= ) , 4 -(,).4 88( 8?o)4 -(8'4= )/ -(,).4 %4 ) 47/ ). +-+. / $-. 4 ‡ ,-8012) -..$-. 4 187%+. . ;+6 /-. 4) )) . A +, , . ;+6 98 †, . . ) ,')) . +E 7 ' + 4 B. +E 7 )8,B % 01234, ,.9ˆ + $-. 4? 5+ +98 +E 7 . úÜã2 ýâ 0óå Üà 0ß Üýõö÷~ ÄÅ ÊÎÏÐÌ ÓÊ Ê ÍÍP ÓÒØÊÓÆÇ ÍÒÓÊ ÌÉ f ÍÍÆØ Ì Å ÍÍÈÊÍ Ê N ô Æ Ç Í Ì ÑÍÇÍ Ê Å Ì Ì Ê Ç ÅÊ YÑÒÊ Ç Ê ÇÇÇ ÅÑÅÇÉ ÓØ Ê ÇÊÌ Ì ÒÓÍ ÑÍÍÅØÒÑ Å{ Í Ê ØÊ ‰ ÆÊ Šß ß 6 3üàã4 0ß à2àãåß òüÝ4 Üñó ß ß ÿ óó… âÿ0Üô0Üòóõö÷øß ó ùà ÑÒØÆÇL ÑÌÑÊ KÍÑÌ Ø Í ÊÇ ÇÆÊØ Ç ÊÎÏÐÔÇÍ ÍÍ ÑØ ÊÆ{Ì Ê ÅÈÍ Æ ØÆ Í Í Ì ÓÌ Æ Ê N Ò ÕÅ ÑÆ Å Í Ì ÆÇ Ê 3âÿ ãß ßßß âÜ0Üå ãÞ } Ø ÊÍÑ Ê ÈÊÑÒÊ Ç Ç ÇÊ ÈÊYÍ # Ì Ç ÍÅ ÊÌ ÒÓÍ ÆÇÌÑÊ KÍ Ê ÓÍÊ â à ó à òàà üýó Ü Ç Ì ÑÇ É ÍÍÆØ Ì É Ø Ç Í ÅÇÌ Ê ØÊ Æ Ø Å Æ Ò Ì Ç Ò Í ÒÇ Í # ÍÍÑÅÇ Ç Ñ Å Ñ Å ÆÊÌ ÒÓÍ Ç Ê ÑÍÆÒ ÓÇÑØ Ç ÍÌ Í ÑÌ ÍÊ ÑÆ ÇÇÇ Å Ê ØÊ Æ Ê Å €ó Þâ àßó 4 Üóßâ ó ÿ Ü0Ü0Üå ãÞ } Ø ÊÑÒÊ Ç Ç ÍÑ Ê ÈÊÅÇÌÑÊ KÍÑÇ Ê Ç Ê ÈÍ ÎÍÓÆÑÍ ÿàã3â 0â6 ý àÿ 6 üýó Ü Ç Ì ÍÍÆØ Ì ÑÇ É ÊØ Æ ØÆ Ñ ÅÑ L Ñ Å ÑL Ñ ôÝóß ÿ ãß0ó óýâÿ ÿ OÑÍÆÒ Í # Ê Ç Ç ÍÌ Í Ç Ç Ñ Å Ñ Å ÇÍ Ç Í Æ ÅÑÉ Ê Í ÆÉ Þàà ó à ÿ 5ó ÒÇ ÓÇÑØ ÇÒØÆ ÅÌ ÍÍÑÅ ÑÌ ÍÊ ÑÆ ÇÇ{Å ÅÓÍÑÊ ÌÈÊ Æ N Ê Å Ç ÍÓÆÌ Æ  ó ÿ Üõóýââ OÑÍÆÒ Ñ Ê Å Ñ ÍÇ ÑØ ÇÌ Å ÑL Ñ Ì ÓÆ Å ÅÊÌ ÒÓÍ Í ÍÊÉ ý àÿ 6 à Þ0ß ÒÇ Í Ñ ÑÆ ÑÓÇ Í # Í ÍÓÆÑÍ Ê Í ÓÆ Ê ØÊÍ Ó Ç ÅÑÈÊ Æ Ê ÓÆ ôÝóß 5ó õóýââ ÿ OÑÍÆÒ ÇÑÇÅÈÍ Ì ÓÑÅÆÑ Ñ Å Ñ ÍÇ ÑØ ÇÌ Å ÑL Ñ Þà4 ÿ à Þ0ß ÒÇ Æ ÇL Ñ Ê Í Í Í ÍÊ ÑÆ ÑÓÇ Í # Í ÍÓÆÑÍ Æ Í Ç Ê õóýââå ß0óÞÜ8â 3ó óÜüÞÜÿÞ Üÿ0óå ó f Í ÍÊ Å ÍÊ Å ÑÈÓÒÇ Ç ÅÆÌ ÎÏÐ à Þà ‚ â ó Þ ýß ãÿ à â Üãރ0Ü Ó Ì ÍÓÆ Ñ ÑÆ ÇÇ ÆÑ Ç Ê Í Ê Å
 79. 79. õóýââß ó ÿ ÜÞÜß0â ÜÿÞû 0óÝâüà óß ßßÜÿ0óââãÞÿûÿ â f Í ÍÊ Å ÍÊ ÌÑÊÆÑÆÅÑÌ à Þà å ÿ Üß ó Þ ÿ ââÜÿ óÞ ß0óÞÝ à 2åó ó âüßÿ Ó Ì ÍÓÆ Ñ Æ ÑÊ Í Í Í ÍÇ Í Æ Ê ÆÓÊ!Ê Ö ÒÊ Ç Ç Å ÌÉ ÍÇ ÍYÍÍÆØ Ì Ê Ç ÅÊÚ õóýââøóß 0Üÿ0óŠó Þ ó ÷Üà Þ4 Ü OÑÍÆÒ Ñ ÊÓÍÇ ÆÓÊÌ ÑÇ Ì Í Ê ÓÍÇ Ç Ê Ì Ì ÒÓÍ ÏÆ Ø Ø Ñ à Þà Þ0ß Üÿ ý ýßß 6 ÒÇ Í ÒØÑ Í Ò Ê ÍÅ Ñ Ì Ì Ñ Ê Ê ØÊ ÑÊ KÍ Ç Í Ç Æ Ç Ì ÇÒÓ ÆÌ Ì Ê Ø Ê Ê ÇÆÇ ÍÒÓÎÏÐÌ ÆÇÒÓÊÒÊ Ç ‹RÖ ÚÊ ÑÍÆÅ Æ ÍÆÌ Ê Å ÎÏÐ_i ÊÅ Ø Ê úÜãû àó ßþüâÜÿ0Üøâà Ü27Üà õÜ9óõÜâ ó ó ó õö÷ óÞà à û åÜÿ Þ 08 à ãÞ å Ý ý ÛÜÝß ß ãäâ Þà Üâ åÜ ÊÒÆÅ Å ÓÎÏÐÇ ÅÆÌ ÔÆÅÑ×ÊÌ ÎÊ Å Æ O!Í ÑKÍ Ì ÆÇ Ê ÈÍ Ì ÒØÍÑÊ Å Ç ÆÊÇ J ÑKÍ Ç Ç Ê ÒÊÊ Å ÙÍÎÊØ Ê Ò ÊÑ ÍÆÅ Ñ L Ñ Í Ê ÅÉ ÇÇÊ Å Ç ÊÑ Å Ø Ó ÓÑÒÊ Ç ØÍ Ì ÒØÍ Ì Ø Ç ÆÊÇÑÅÒØÍÊ ÑÊ ÈÍ Ì ÒØÍÑÊ Í Ì ÓÑÅÌ ÆÇ Ø ÑÍÇ Ç ÇÑN Æ Ç ÍÍÆØ Å ÓÆÅÇÊ Í Ê Œ Ê Ê Å Í Ê ÅÆ L Ñ Í Ê ÅÉ Ê Í Í ÍÆÌ Ñ Ç Ñ Í Å Ì Ø ÑÊÇN ÓÇ Ì ÑÒØÆÇL ÑÓÇÑÇ Ç Ì ÒÆÇÌ ÌÊ ÊÒÊ Ç ÎÏÐÔÇÍ Ì ÑÇ ÇÅÈÍ ÆÑØ ÑÊ ÈÍ Ì ÒØÍÑÊ É Ñ Ç Ê ÅÈÍ Æ ÑÌ Ñ Ç Ç! Í ÆN Å N ÕÅaÊ Ç Ñ ÇL Ñ Í Ç L Ñ Í Ê ÅÉ Í Ç Ç Ç Ñ Ç Í Ç MÒØÍÑÊÇ Æ ÓdÍ Ø Ñ Ê ÅÉ Ç Ò ÊÒÊ Ç ÎÅ ÎÏÐÔÇÍ ÆÒ É ÇÇÆÒÅÊÇ ÓÑÊ Ì Ç ÆÊ Ó ÌÇÍ ÅÑÌ ÔÆÅÑ×ÊÌÍÌ Å Ê Ê ÕÅØÆ ÓÇÊ ÈÊ Å ØÊ ÅÅ Æ Æ Ñ Í ÅÑ ÓKÆ ÓÇ ÆÊ Ê ÒÊÊ Å Ê Ê Æ ÎÊ Å ÆÑÇ ÆÊ ÑÊÒØÍÊ Í ÅÑÌ Å Ð } Ø ÊÒ ÒØÍ ÊÌ ÒÓÍ ÓÎÏÐ ÎÏÐÆÒ Å Ð ÙÍÎÊØ ÅÑ É Ê ÅÆ Ñ ÓÇ ÆÊ Í ÊÓÇÊ ] Ç Ì Ê Ê ÅÍ Ê ØÊÍ Ì Ê ØÆ ÓÇ ÆÊ ] ÍÍÍ !Ò úÜãû àó ßþüâÜÿ0Ü ó ó óÞà à û å Ý ýõö÷ _ Ç Å Ø O!Í Å ÓÇ ÆÊ Ê Ò Q ÆØ ØÍ ÑÒÊ ÍÇ ÒÑÇÑÅÓÒØÍÇ ÒÊ ÇÓÍ ÍÍÆØ Ñ Ç ÍÍ Ê ÅÆ Ñ Ì ^ YÆÇ ÍÑÊÍ Æ ØÊ` N ÓÌ ÑÍ ÅÒÌÓÍ Ñ Ö ÍQ R Ç Å ÅÊÓÍ Ì ÎÏÐ ÍÍÆØ ÓÇÌ ÑÊ ÈÍ Å ØÍÅÍ Ê ÍÎÏÐ Ò R ^Ê ØÍÆ Ú Ø Ê Í ÑÒÊ Í Ç L Ñ ÇÇÄÊ ÅÍ ÓÌ Æ Ê Ö ÍQ R Q _ ÚÇÆÇÌ Ê ÈÍ Ì ÒÊ Ç ÍÍÆØ ÓÇÌ ÑÊ ÈÍ Ì ÒÆÈÊ Ò R SÊ R R Ç! Í L Ñ Ê Å ÑÒÊ Í Ç L Ñ Í Å É Æ Ç g ÇÒÆÇÌ ÌÊ ÊÒÊ Ç ÎÏÐÔÇÍ ÍÍÆØ ÓfÅÇÊÌ ÒØÍÑÊÍ Í Í Ì Í ØÍÅÍ Ç! Í ÆN Å ÕÅÑÒÊ Í ØÍ Í Ê ÅÉ ÓÑN ÆÇ ÒÆ Í ÓÄÊ ÅÍ ÓÎÏÐ i ÇÒÆÇÌ ÌÊ ÊYÇÅÇ ÆÊÌ ÎÏÐÒÓÊ Í Ò Ê ÍÇ ÆÊÍÊÒ ÇÇÑÇ ÊÎÏÐ Ç! Í ÆN Ç Å Ê Í Ê ÑÍÆ Í ÓØ ÓÍÌ Å ÊÇ Å ÇÅ Æ ‹ ÆØ ØÍ ÒÆ Ø ÊL Ñ Å ÅÅÇ ÒØÆÇL ÑÌ ÒØÍÑÊ ÒÊ ÇÓÍ Í Ê ÊÉ ÈÍ ÇÇÇ Ç Ñ Ê ÅÈÍ Í Ê ÅÉ Í N S Ä Í Ç Å Å ÅÊÎÏÐ Æ Í ÓYÇÅ ÇÇÒÆ Ç úÜãû àó ßþüâÜÿ0Ü7Üà 0ÜõÜ9óõÜâ ó óÞà à û 0ó à ãÞ ýõö÷ _ Ç Å Ø ×ÊÌÊ Ø ÎÊ Å Æ Å ÓÇ ÆÊ Ê Å Ê ÙÍÎÊØ Q ÆØ ØÍ ÑÒÊ ÍÊ PÑÍ!ÊÖ ÅÚÊ ÑÆÍ Ö ÙÍÎÊØÚÒØÊÓÍÊØ ÒÑÆ ÒÊ ÇÓÍ ÍÍÆØ ÍÊ Í ×ÊÌ Ñ ÎÊ Å Æ Ê Å ÍÍÑÅ Ì Ê ^ YÆÇ ÍÑÊÍ Æ ØÊ` N ÓÌ ÑÍ ÅÒÌÓÍ Ñ Ö ÍQ R Ç Å ÅÊÓÍ Ì ÎÏÐ ÍÍÆØ ÓÇÌ ÑÊ ÈÍ Å ØÍÅÍ Ê ÍÎÏÐ Ò R ^Ê ØÍÆ Ú Ø Ê Í ÑÒÊ Í Ç L Ñ ÇÇÄÊ ÅÍ ÓÌ Æ Ê Ö ÍQ R Q _ ÚÇÆÇÌ Ê ÈÍ Ì ÒÊ Ç ÍÍÆØ ÆÅÎÏÐ ÆÅÍÇ ÍÇ Ç Í ÆÊ ÄÅ ÅÍÍ Ç Å ÍÆÉ Ò R SÊ R R Ç! Í L Ñ Ê Å ÑÒÊ ÍÄÅ Æ Ç ÄÅ Ø !Å Ê ÓÇ Æ ØÆÅ ÇÇÅÑÊ Ç Ç g ÇÒÆÇÌ ÌÊ ÊYÇÅÇ ÆÊÌ ÎÏÐÒÓÊ Í Ò Ê ÍÇ ÆÊÍÊÒ ÇÇÑÇ ÊÎÏÐ Ç! Í ÆN Ç Å Ê Í Ê ÑÍÆ Í ÓØ ÓÍÌ Å ÊÇ Å ÇÅ Æ i ÆØ ØÍ ÒÆ Ø ÊL Ñ Å ÅÅÇ ÒØÆÇL ÑÌ ÒØÍÑÊ ÒÊ ÇÓÍ Í Ê ÊÉ ÈÍ ÇÇÇ Ç Ñ Ê ÅÈÍ Í Ê ÅÉ Í N ‹ YÍÍÆØ ØÍ Ì NØ ÑÖ ÅÚÊ fÅÇÊÌ ÑÆÍ Ö ÙÍÎÊØÚÊ ÈÊYÍÍÉ Ñ ÇÌÑÊ KÍ Ñ Ò ÑÒÊ Ç ÇN Ó ÒÊ Í ÓfÅÇÊ Í ÆÇ ×ÊÌ ØÍ Í Ñ ÎÊ Å Æ É ÈÊ Æ Æ Ø Í Ê ÍÍÆØ Å Ì Ò ÒØÍ Ì Ø Ç ÆÊ Ê Œ Ê Ê Å S Ä Í Æ Í ÓhÍÌ Æ Í Ç Å Å ÅÊÎÏÐ Í ÊÑ ÓYÇÅ ÇÇÒÆ Ç  Üà ß ßþüâÜÿýüÝâ 0â ý0Üå ãÞ ãå Üàà à û Þýä ßó üýó Üÿ0Ü7Üà 0ÜõÜ9óõÜâ à Þ Ü 0ó à ãÞôåÜòß õà _ YÆÇ ÍÑÊÍ Æ ØÊ` N ÓÌ ÑÍ ÅÒÌÓÍ Ñ Ö ÍQ R Ç Å ÅÄ Í Ê ÍÎÏÐ[fÒÅÊÇ Ì ÊÍÒØÍÅÍ ÊÓÇÊÐÑ Ò R ^Ê ØÍÆ Ú Æ Í ÓÌ Æ Ê ØÊ ÅÅ KÍ Ê ÅÍ ÓÅ Ç# Ö ÍQ R Q _ ÚÇÆÇÌ Ê ÈÍ Ì ÒÊ Ç Í ØÊ ÅÅÐÑ Ò R SÊ R R Ç! Í L Ñ Ê Å ÒÆ Í ÓfÒÅÊÇ Ç# Æ Q ÇÒÆÇÌ ÌÊ ÊfÑÅ ÐÑ ÍÒÇ Å Ó ÌÇØ ÓÍ Ê ÒÆ Í ÊÇ Å ÊÇÆÇ ÍÑÒÊ Ç ÊÇ ÆÊ Ç! Í ÆN ØÍÆ Ç# ÑÊ# ÓÇ ÆÊ ÓKÆ Ê Ø Í ÓÎÅÒÅÅ ÇÇÒ Å ÍÍÆØ Å Å Å Æ { ^ Ö ÒÊ ÇÚÎÇÇÑÒÊ Ç ÌÊÌ Ì Ê Å ÑÅÒÓÊ ÑÍ Í ÆÆ N ÓÌ ÒÅÇ Ì Ç Å Ç ÆØ Å ÍÍÆØ Å Ó Ç Å Í KÍ ÇÇÇ Ê ‰ÅÒÆ Í ÓÏÍÆÅÓÇ Í Ê Ç{ Ê ÌÊ Ç Ø g OÑÊ# ÕØÌ ÓÍ Æ |ÅØ ÓÍ ÒÇ ÓÑÆ Ê ÌÇÇÍ Ê Ø i Ä Í ÒÊ Ç ÒØÍ ÊÇ ÆÊ Å Å Ð ÊÆÑÅ ÊÌ ÒÓÍ Æ Í Óh Å Ê ÅÍ Å ÇÇÊ ÊÓÇÊ ]Í ØÍÍØ Ê ØÊ ‹ } Ø ÊÍÍ Ê Å Å Å Ç Ì ÑÆ Å ÅØÊ ÇÇÒÆ ÓÎÏÐ ÆÇÇ ÍÇ Ç Å Å Å Ç ÑN Ñ Ñ ÇÇÒÆ ÓÎÏÐÒÓÊÌ ÒÑ YÊ ØÍÎÊ Å ÆÇÒÆÇÌ ÌÊ Ê Ç Ê Í ÊÓÍ Ö ÓÍ ÙÍÎÊØÚ Ç! Í ÆN YÇÅÇ ÆÊÌ ÎÏÐÒÓÊ Í ÈÍ ÍÅÆ Ñ ÇÊ ÈÊÄÊ ÅÍ Ó ÌÇÍ ÑÒÊ Ç Ç Ç Å Ê Í Ê ÒÆ Í ÓL Ñ ÍÆ Í Í É ØÍÅ ÓKÆ Ñ ÍÍÆØ Ì Æ
 80. 80. úÜãû àó ýó ß ãÿ0óó âó õö÷ÿ óÞà ãÿ 3ó ýßÝ ý ÛÜÝß ß ãäâ Þà Üâ åÜ J ÑKÍ Ç ÊÎÏÐÔÇÍ Å Ê ÅÍ ÓÇÑÓÍ ÑN Ø Ì Í ÆÌ ÔÆÅÑÊ Ê Ì ÑÊÍ Ê ÑÇ ÆÆ ÑÌ ÊÑ ÑÅ ÕÅ ÇÇÒØÍÅ ÓÇÊ Æ ØÇ Í Ñ Í ÓÇ Ê ÒÊÊ Õ Ê Ê Ñ ÇÑ ØÍÅ Í Ê Ç ÓÍ ÑN Ø Í ØÇ Í Ñ ÓÎÏÐÑÓÍÒÇ Ê Ê Å ÎÏÐ Ó Å ÎÏÐ Ç ÇÓÍ ÑN ÓÌ Í ÆÇ ÇÍÍÒÓÊ Å ÎÏÐÑ ÅÌ ÑÌ Ñ Ê Æ OÓ Ê Æ ÒÌ ØÇ Í Í ÓÇ ÅÒ Ê ÓÇ ÆÊ Í ÇÇ Ê Ê Ê ÒÆÇÌ ÌÊ ÊÄÊ ÇL ÑÌ ÒØÍÑÊÌ ÒÊ Ç ÎÏÐÔÇÍ ÒØ Ê ÈÊ ÍÌ Å Ø ÍÇ ÓÍ ÑN Ø Ì Í ÆÑÊÓÍÒÇ Ç Ç! Í ÆN ØÆ ÅÈÍ Í Ê ÅÉ Ê Å N ÕÅ Ê ÓÇ É ÍÍÓÆÇÑ Ñ ØÇ Í Ñ Í ÓÇÉ ÑÌ Ñ Í ÓÎÏÐÒØK Ê Å ÆÇ Í Ó Å ÎÏÐ Ó Ê Ê Í ØÌ Ñ Ó Ê Æ Ø Ê ÑÒØÅÑ ÍÇÆÇ ÓÇÒØÍÑÊÌ Í ÆÍ Ê ÊÍ Ó Ê ÅÉ Í ÓÇ ÓÎÏÐÇ ÇÍÍ ÓÌ ÆN ÅÑÌ Ç ÇÆÊÌ Í ÆØ ÅÇÌ ÅÇ ØÇ Ì ÒÊ Ç ÅÒÓÍ ÊÑ ÇÍ Ê Æ Í ÓÇ Ç ÇÅ Í ÍÅÓÍ Ñ Ê Å Ò ` ÎÏÐÔÇÍ ÍÍ ÓÓÍ ÊÊÊÓÍ ÒÇ Ì Ì ÎÏÐÍÍÆÆÊMÌÅÆ ÊÓÍ PÌ Ì ÊÊ ÑÊÍÊ ÕÅ Ó Ø Õ Ø # ÓÇ Ê Ê Í Ê !Ì Æ ÍÇÌ Ø Ç Ê Õ Ê Ñ Ñ Ê ÒÓÇ Ì ÑÌ ÎÏÐÇ ÇÍÍ ÊÓÍ ÈÍ Ê Ø Ê Ê ÅÒÓØ Ø L Ñ 9 ):, -(,7+' (4 , ,, 84 ,7 ( . (., .);%. ;+, 4, ) / 4% E +4 . , 7 012Ž6 ' .7 % 012-84 / $+'; m + +, ( ., 9 +A8 B % ( ., ‡ 8. 98 ˆ. 8 )%-. 4 / $/ E 012-.48 +).4 ( -84/ /@. . + +$)-(8'4= )/ -(,)./ 01234, ( .4,4 ), ,,8( ( . . , . 9,)+B 4 4k , 8% 98 ? . A +, , . ;+6 . 8 5+ 6 A7,) 9.,)? +-). ÿ å2å àÿ ß ýó ß ãÿ0óó âÞ ãß ÿ õö÷ÿýó åß Üü Üà2 â õö÷ ó ââß ó ÿ ãÿ 3ó ýßÝÜà ýtó ÿ Ý0Üÿ Þ‚Ý Üÿ _ YÆÇ ÍÑÊÍ Æ ØÊ` N ÓÌ ÑÍ ÅÒÌÓÍ Ñ Ö ÊÚOÑÊ# Ì ÎÏÐ[ÅÅÒØÆÇL ÑÌ ÒØÍÑÊ Õ ÒÇ Ê Í Ê Ç Ê ÅÈÍ Í Ê ÅÉ Í N ÖÊ ÊÍÚOÑÊ# ÈÍ [ÅÅÒØÆÇL ÑÌ ÒØÍÑÊÌ Ì ÎÏÐ Ñ Ñ ÒÇ L Ñ Ç Ê ÅÈÍ Í Ê ÅÉ Ê Ê Í Í N Q YÆÇ ÍÑÊÍ Æ ØÊ` N ÓÌ ÑÍ ÅÒÌÓÍ Ñ ÎÇÇÒØÍÅÍÓÍÒÇ ÓÍ ÑN Ø Ì Í ÆÍ ÓÎÏÐÒÓÊ NØ ÑÑ Í ÒÇÑÌ Ê ØÊ Ì Ñ Å Ê ÈÊeÍÇ Å Ê ÅÍ ÑÅ ØÇ Í Ñ Í ÓÇ Ó Ê ÆÇ Í ØÆÆ Í ÓÌ ÒÓÍ ÍÓÇ ÍÇ É ÅÅ Ê Ì ÎÏÐÇ ÒÆÅ ÊÊÇ ÆÊÎÏÐ Ó ÅÆ Ê Í Ê Å ÓØ Å Ê Ç ÎÇÇÅ ÆÓÍ ÑN Ø Ì Í ÆÒØÍÇ ÒÓÊÒÓ Ø ØÍ Ì Ê ÎÏÐ ÍÍÆØ ÅÅ Ê Ì ÎÏÐÇ ÒÆÅ Å Í ØÅ ØÇ Í Ñ Í ÓÇÊ ÅÆ Ñ Ê Ê Ê Í Ñ Í Ó ÅÆ ÑÒÊ ÍeÍÇ Ó ÅÆ Ê Í Ê Å Ì Ê Ê Ç ÊÊÇ ÆÊÎÏÐ ÓØ Å úÜãû àó üýßýó ß ý0óó âß àßó óÞà ãÿ 3ó ýßÝ òóÞ ýõö÷ Ý VüÞÜÜù OÑÊ# Ì ÎÏÐ[ÄÊ ÅÍ Í Ê ÍÎÏÐ ÒÇ Ê Í ØÍÅ ÓÌ 9 ):, -(,7+7E ' +'; /A+(,, .);%. ;+, 4 u 4‡ 8. 8 , 7 01249 +8/ ' (4 , ,, 84 ,7 / p'%.B) 4E +4/ A+4 (4 , 47 , 4, ) / 4% E +4 . 7 5 , 4+ , ,+, 7) + . $( k+-.$/ E 012A+,884 x%4 ( ),E 7.4 + 4)+ ,-84 / /@. .9 + ,,6 )%4 (./ ( ; ,4 . . , . kE/ ? 8 + ,) .6 E,' u8 4k) , 8% 44)%., 4;, 7 . ..012, ,/ 7E 888 .$-. 4B) ,,4( 4( .,7, )( .,,'4 . p012+)%(,u4 ,4 .‘, ) / , 84 ,7? 4 u (-4 +E 7 , % 8/ 6 )8 + , / k-7/ ? ; ,'7 7 ( k/ (4 , , 4% E +4 4 úÜýÜå óÞàýó ß ãÿ0óó âó Üãû àó ãÿ 3ó ýßÝ ýüýãÜû Üõö÷ _ ÊÊ Ê Ø ÑÊÍÑÒÊ ÍÇ ÓÍ ÑN Ø Ì Í ÆÆÌÌ ÇÑ Õ Ê Ê Ñ ÍÍÆØ Ñ ØÇ Í Ñ Í ÓÇØ ÆÆ Æ Ê Q YÆÇ ÍÑÊÍ Æ ØÊ` N ÓÌ ÑÍ ÅÒÌÓÍ Ñ Ö ÊÚOÑÊ# Ì ÎÏÐ[ÄÊ ÅÍ ÓÍ ÑN Ø ÑÒÊ Ç Ç [ÄÅ ÅØ Õ ÒÇ Ê Í Ê ØÍÅ ØÇ Í Ñ ÍÍÆØ Ì Ñ Æ ÊÊÎÏÐ Ç ÖÊ ÊÍÚOÑÊ# ÈÍ [ÄÊ ÅÍ ÓÍ ÑN Ø ÑÒÊ Ç Ç Í Ê ÍÎÏÐ Ñ Ñ ÒÇ L Ñ ØÍÅ ØÇ Í Ñ ÍÍÆØ Ì Ñ ÓÌ ^ ÇÒÆÇÌ ÌÊ ÊYÇÅÇ ÆÊÌ ÎÏÐÒÓÊ ÍÍÆØ ÒÌN ÊØ ÓÍÌ Ç ÆÊÍÒÆ Í Ç Ç! Í ÆN Ç Å Ê Í Ê ÑÒÊ ÍÊ ÊÇ ÆÆ Ê Ê Å Í ÓYÇÅ Í ô0ââ àýó ß ãÿÜü ß Þÿ0óó âßüýõö÷ó âÞãÞ åÜãß ãÿ 3ó ÿß ýßÝ ÿó ó _ ÊÊ Ê Ø ÑÊÍÑÒÊ ÍÇ ÓÍ ÑN Ø Ê ÑÇ Ì Í ÆÆÌÌ ÇÑ Õ Ê Ê Ñ ÍÍÆØ Ñ ØÇ Í Ñ ÇÑ Í ÓÇØ ÆÆ Æ Ê Q YÆÇ ÍÑÊÍ Æ ØÊ` N ÓÌ ÑÍ ÅÒÌÓÍ Ñ Ö ÊÚOÑÊ# Ì ÎÏÐ[ÄÊ ÅÍ ÓÍ ÑN Ø ÑÒÊ Ç Ç [Ø !ÅÇÎÏÐÍÆØÍÊ Ì ÎÏÐ[ÄÊ ÅÍ ÑÇ Õ ÒÇ Ê Í Ê ØÍÅ ØÇ Í Ñ ÍÍÆØ Ì Ñ ÍÇ !ÑÍ Ê Í ØÍÅ ÇÑ ÑÒÊ Ç Ç [Ø !ÅÇÎÏÐÍÆØÍ ÍÍÆØ Ì Ñ ÍÇ !ÑÍ æçè êì î x4.;- ’ 7( 4-8/ . 4)9 +A%)012B . ,@,-%, , 7,. 9 +A%)012-8/ )+-(, (, 4u éë í ïð ) .U @ , l + .' ' 8 .7 8 4 ˆ. 9 / + ).l + (+ ) .7 8 ˆ. + . ,, 7, 7B % 4 / . .$( k+4012,87(,? 4 96 ,4 k), 7 ÖÊ ÊÍÚOÑÊ# ÈÍ [Ø !ÅÓÍ ÑN Ø ÑÒÊ Ç Ç ÇÌ ÎÏÐÍÆØÍ ÈÍ [Ø !Å ÑÇ ÑÒÊ Ç Ç Ç Ñ Ñ ÒÇ L Ñ ÍÇ ØÇ Í Ñ ÍÍÆØ Ì Ñ Ê Í !ÑÍ Ê L Ñ ÍÇ ÇÑ ÍÍÆØ Ì Ñ Ì ÎÏÐÍÆØÍ Ê Í !ÑÍ ^ ÒÍÍÑÒÊ ÍÊÎÏÐÊ Ê Å ÎÏÐÇ Ç Ò Ì ÑP ÌÒÊ Ç Ê Í Æ ÒØÍÊ ÍÒÆ Í Å ÊÇÆ ÍÍÆØ { Ê Æ Ê Ê ÍÍÇÇ ÆÆØ Å Ñ ÓÇ Ê ÅÆ Ñ Í ÓÆ Ê Ñ Ì Å , , æçè êì î C6 /7 ' ..( ,9 + 012? ( ,A+47+/ B)+ kE/ 4, ) / 48.8A+ ( .‡ ,.012 éë í ïð . 88 ( ; . 44. T,. . . % 4 . ,@,884' (4 , , ;) (.4 / ' ( .A8.484 . x%' , 6 . %-% / ? 8 , p”,)%-. ,' “ ‡ ,,8( 012)47++.( , , %4 . ? , g Ö ÓÍ ÊÚYÍ ØÇ Í Ê ÍÆÆÇÇÍØ Êd ÍÊÎÏÐÍÆØÍÆÅ Ì ÑØ Ê ÍÑÊÇ Å ÅÌ ÎÏÐÔÇÍ YÊ ØÍ Õ ÓÇÓÍ ÑN ÓÅ !Ì ÅÇ Ì Ê Ê !ÑÍ Ê ÒÆ ÊÇ Ì ÓÇÅÉ ØÍÆ Ê Ç Ê ÕÅ ÑN ÍÑÊÍ Æ ØÊ` ÆÇ ÓÌ ÑÍ ÅÒÌÓÍ Ñ ÎÇÇÒÆÅ Ê ÎÏÐÇ ÅÆÌ ÅÓÍ ÊÆÆÇ Ì ÎÏÐÑ ÒÆ Í ÓÍÑÒÊ Í Ê ÊÇ Å Ø Å Å Ó ÅÆ Ç Ê Ç Í ÓÇ ÆÇ ØÊ Å Ø Í Í ÓYÆ ÍÍÆØ ÓØ ÓÍÍ ÓÒ ÇÇÊ ÊÊ Å N Ç ÆÇ ØÊ Ö Ê Ç ÅÊÇ ÆÆØ 0.7 % ÊØ ÓÍÌ Ç ÆÊÎÏÐÊÆÆÇ} Ø ÊÇÒØÍÑÊÅÒØKÇÍÇÒÆÇÌ ÅÓÍ Ø ÓÍ ÌÉ ÌÒÊ Ç• +A8 Ê Ê Å ..Ç Å Ø Ç Ì Ê ÅÉ Ê Ê ÒÌ Ç! Í N Ú ÌÊ ÊÄÅ Ø ÊÌ ÎÏÐÒÇ Ø ÅÓÍ Ç ÅØ ÒÊ Ç ÆN Æ Ì Ê Í Í# ÅÊ ÊÊÇ ÆÇ ØÊ Æ Ê Å Ç Å Ä Í Ê Å Ç ÒÅÊÊÍÑ Æ Í ÓÉ ÇÇÒØÍÇ ÅÒÑÊ
 81. 81. ˆ. , 4% . ;+8 ) ' 4 . . +E 7 ' .7+ B 9 ( ) (4 , ) .4B ' ,4 , ) ( ) / . æçè êì î 0449 +A%)012/ , 8 -(,7. . 8+/ )( $-. 4 –. 9 ),8+4 , 4 , ) ( ( ;) . )’B (4 , ) éë í ïð + .7 8 ‡ ,4( 4( .A“9 +,/ 9 +A% 012B ,6 ( k/ ) ' 8/ 6 4, 47 . .7 8 )+.4 ,4 4? ˆ. úÜãû àó ß Þÿ0óó âó óÞà ÿß ýßÝ ýüýãÜû Üõö÷ ÎÏÐÔÇÍ Ì Ê ÅÍ Å Ñ ÑÇ Í ÕÅ Ê ÍÒØÍÅ Æ ÇÑ ÓÎÏÐÒÓ ØÒ ÊÍ Æ ØÊ É Ø ÒÑÆ ÑÒÊ Ç Ç ÑÇ Ø ÆKÆ Ì ÊÍÑ Ç Ê ÓŒ ÆÊ ÅÒÌÓÍ Ê ÍÍÑÅ ÍÍÆØ Å Ñ ÇÑ Ê ØÒÊ Ê ÅÒÑÊ Ê ÆÒ Ì Å ÑÒÊ d ÑÍ ÓÇÒÆÇÌ ÌÊ Ê ÍÑÅ !Ì Ê Ç ØÍ ÊÑ Ê Ê Í ÍÍÆØ Ó Ç! Í ÆN ÍÍÆÆÇÇ ÓÇÆ ÓÍ Ç Ò _ YÆÇ ÍÑÊÍ Æ ØÊ` N ÓÌ ÑÍ ÅÒÌÓÍ Ñ Ö ÊÚÄ Í Ê ÍÎÏÐ[ÄÊ ÅÍ ÑÇ ÑÒÊ Ç Ç [ÄÅ ÅØ Õ Æ Í ÓÌ Ê ØÍÅ ÇÑ ÍÍÆØ Ì Ñ Æ ÊÊÎÏÐ Ç ÖÊ ÊÍÚÄ Í L Ñ[ÄÊ ÅÍ ÑÇ ÑÒÊ Ç Ç Í Ê ÍÎÏÐ Ñ Ñ Æ Í ÓÈÍ ØÍÅ ÇÑ ÍÍÆØ Ì Ñ ÓÌ Q ÇÒÆÇÌ ÌÊ ÊÄÊ ÅÍ ÑÇ Í Ç! Í ÆN ØÍÅ ÇÑ ÓÎÏÐ ÍÍÆØ Ñ ÑÇOÓÑN ÆÇ ÑÒÊ ÍÊ ÒØÍÍÇÑÈÊÌ Ê ÈÊÄÊ ÅÍ Í ÑÒÊ ÍÇ ÇÑ Í Ì ÍÍÆØ Ç Ò ÍÍÉ Ç É ØÍÅ ÑÇ ÑÇÍÌ ÑÇ Ñ ÇÑ Ç Ê Ç Ñ ÑÇ ^ OÓYÇÅÇ ÆÊ Ì ÎÏÐÒÓÊ ÍÍÆØ Ò ÊØ ÓÍÌ Å ÎÏÐ Ç ÅÑ Ê Í Ê ÑÒÊ ÍÊ ÊÇ Í Ê Ê Ê Æ Ê } Ø ÊÇÒØÍÑÊÍÍ ÒØKÇ ÊØ Ç Ì Ê ÅÉ ÑÆ Å Ê ÒÌ ÊÊÎÏÐÑÅ ÅÊØ ÒÊ Ç ÍÇ Í Ê Å úÜã23üà4 Ü0óßþüâß ãÞ üÞ Þå ýßÝ â ß 6 à û ýó Üß Üý
 82. 82. âÜ0óó â ÿ ÛÜÝß ß ãäâ Þà Üâ åÜ úàß õö÷ÿß ßÞà0óüýßýó åß ý 0óýó ß ãÿ0Ü7Üà âà àâ ÿ Ý3ó ãÿ 3ó 0 ÛÜÝß ß ãäâ Þà Üâ åÜ _ YÆÇ ÍÑÊÍ Æ ØÊ` N ÓÌ ÑÍ ÅÒÌÓÍ Ñ Ö ÊÚÄ Í Ê ÍÎÏÐ[ÄÊ Ç Ç ÆÇ ØÊÇ ÓÆÊ Õ Æ Í ÓÌ Ê ØÆ ÅÅ ÅÓÍ Ê N Ò ÖÊ ÊÍÚÄ Í L Ñ[ÄÊ Ç Ç ÆÇ ØÊÇ ÓÆÊ Ñ Ñ Æ Í ÓÈÍ ØÆ ÅÅ ÅÓÍ Ê N Ò Q ÇN Æ ÅÓÍ Ê ÊÌ ÒÆÇÌ ÌÊ ÊÒÊ Ç ÎÏÐÔÇÍ ÍÍÆØ ÆÇ Ç ÆÇ ØÊÇ ÓÆÊ OÓÑN ÆÇ ÑÒÊ Í Ç ÆÇ ØÊÇ ÓÆ Ç Ç! Í ÆN Å Ò ÕÅÑÒÊ Í Å ÅÓÍ Ê Í Ì ÍÍÆØ Ò Ç Ê ÈÍ Ì ÐÅ ÒÇÍÊ# ÅÅ Ì ÌÇÍ Ç ÆÇ ØÊÇ ÓÆÊÌ Å ÊÊÅÅ Ñ L Ñ Í Í ØÆ ÊÆ Ê Æ Ó ÍÊ ÅÓÍ Ê ÍÍ ÒÅÍ Ê Ò ^ YÍÍÆØ Ê Ç Ê ÈÍ ÒØÊÓÍÌ ÑPÌ ` ÒÊ Í ÅÑ L Ñ Ê Å ÍÍÇ Ê Ç øß ó à3âÞÜ0óßþüâß ãÞ ÄÅ Í ÆÊ Å Ç ÇÑÑÉ ÍÇ ÆÇ ØÊ ãÞà ó ÿà à û ýó Ü Æ ÓÅNÑÅ ÇÇÒÌ ÍÑÊÌ ÅÓÍ Æ ÊÇ Ì Í ÆÊ Í ÅÓÍ ÿ ÜÝ àßþüâÜ OÑÍÆÒ ÊØ ÓÍÍÊÒ ÊÅNÑÅ Ì Ç ÆÇ ØÊ å ó à û ÒÇ Ê Ç { Æ  Üà ß ä å ßß ó þüâßýßÿà â ÄÅ Ø ÆÍ Í Ì Í Ç Ê Å ÊÇÆÇ Ç Ê ÒÅÒÍÍ Í ÒÊ Í ãå Üààã0âó à ÿ ÿ â
 83. 83. 0ß Æ ÓKÌÒ Ê ÍÑÅ ÑÌ ÇÇÒ Å ÇÇÅÑ ÇÇÅÑ ÑÍKÒÑ Ó {Ì Å Í ÑÑÅÒÌ Ê ØÊÑ ÅÌ ÓÍ Í Í Í Í ÆÇ Ç ÇÌ ÒÓÍ Í ÇÇ Ç ØÍ g Ä Í ÆÆØ ÅÍÑÒÊ ÍÇ ÑÇ ÍÑ ÇÑÌ Í ÆOÓÑN ÆÇ ÑÒÊ ÍÊ ÒØÍÍÇÑÈÊÌ Ê ÈÊÄÊ ÅÍ Í Æ Í ÓÌÒÊ Ç ÍÍÆØ Ñ ÇÑ ÑÇ Í ÓÇ Í Ì ÍÍÆØ Ç Ò ÍÍÉ Ç É ØÍÅ ÑÇ ÑÇÍÌ ÑÇ Ñ ÇÑ ÒØÊÓÍØ ÒÑÆ ÒÆ Í Ç Ê Ç Ñ ÑÇ Ê Å ÍÍÑÅ Í Í Óh Ê i ÇÒÆÇÌ ÌÊ ÊYÇÅÇ ÆÊÌ Ç ÆÇ ØÊÌ ÎÏÐÒÓÊ ÍÍÆØ Ø ÓÍÍÊÒ ÇÇÊÎÏÐÌ Í ÆÇ ÆÇ Ê ÏÍ ÊÑ Ç! Í ÆN Ç Å Í ÅÓÍ Ê Ê ÑÒÊ ÍÊ Ê ÊÇ Å Í ÓÇ ÅÌ Æ ÒÆ Í Å Í ÓÆ Å ‹ jÍÍÇÇ ÒØÆÇL ÑÍÊ Ø ÓÍ Ì Ñ ÑÇ Ì Ç ÆÇ ØÊÌ ÑØ ÒÆÇÌ ÌÊ ÊÒÊ Ç ÎÏÐÔÇÍ ÍÈ Ê P Ñ Ê ÅÈÍ Ñ Ê Ñ Ç ÇÑ Í ÅÓÍ ÆÇ Ç Ç Ç! Í ÆN Å N Ñ ÕÅ ÇÇ ÓÌ Ñ ÊÍ Æ ØÊ ÇÑN Æ ÅÒÌÓÍ Ñ Í Å ` ÎÇÇÇ ÆÆØ ÅÊ Ç ÑÇ Ì Í ÆM Í ÆÆØ ÅÍÑÒÊ ÍÇ ÑÇ Å ÌÒÊ Ç ÅÑ ÇÑ Í ÓÇ ÆÇ ÒÆ Í ÓÌÒÊ Ç ÍÍÆØ Ç Ñ ÎÇÇÅÓÊÍ ÑÇ Ì ÍÍÆØ Ñ ÑÇ ÍÒÆ Í ÒÅ Å Í Å ÇÑ Ç ÆÇ ÑÒÊ ÍÇ ÇÑ Í ÓO!Æ Ñ ÎÇÇÇÅÅ Å ÓÊ ÍÍÆØ ÅØ ÓÍÌ ÑÇØ Í ÅÅÇ ÆÊÓÊ ÍÍ Ò ÊØ ÓÍÍÊ Å Ç ÓÇ ÆÊ ÅÊ ÑÒÊ Í Ç Í Ê Í Ç Ç ÆÇ ÒÆ Í Ó Ç Å ÅÊ ÑÍÆ Í Ê Í Ñ Í Æ Ò ÊÇ ÎÇÇÆÆÆÅÊÇ ÆÇ ØÊÌ Í ÆÆ ÌÇÇ ØÍ ÒÆ Í ÍÇ Ç ÆÇ ØÊÇ ÊÇ Å ØÒÇ ÅÓÍ Í ÓÇÓÍ ÆÓÍ Í ÓO!ÒÅ ÅÓÍ N Å ÑÓÍÒÇ Í ÑÌ ÒÅÍÊÌ ×ÊÌN ÅÓÌ ÒÓÍ ÑÒÓÊÒÅÇ Ì Å Å !ÓÊÒÓ ÍÑÊ ÅÊ ÇÆÇ Ê ÒÓÆÅ ÈÍ ÑN Ø Í ÊÅÆ Ê Å ÍÇ Ê ØÊ Ê ÇÑ Í ÊÓÆ ÓÍÍ Ê Ó É ÍÑØ Ì Ñ Ê ØÊÓÇL Ñ Ê { ÒÓÊÊ Ø ÓÍ ÍÊ Í Ì ÅÈÑÌ ÑÌ ÑÆÇÆÑ ÄÊ ÒÊ Ç ÎÏÐÔÇÍ ÑKÍ ÍÊ Ê {ÅÓ Ç Ì Ê ØÊÌ ÓÍÒÇÌ Ê Ñ Ê Ñ Ñ Ø ÍÍÊ Ê Í Å ÓÊ Å Ø Ê ÕÅ ÊÑ ÒØ ÓÆÇ Í Ê ÑØ Ê ÓÌ ÒÓÍ Í Ñ Í ÓÍ ÑN Ø Ì ×ÊÌ ÍÊÑÇ ÆÊÌ Ì Ì ÑÒÅÍ Ø Í Å ÍÇ ÓÍÒÇ Ì ÓÍ ÑN Ø ÌÅÓÍ Å ÎÏÐ ÊÑØÑ ØÇ Í Ñ Ê Å Í Å Í Ç Ê ÊÅÑÊ Ì ØÍ ÇÇN ÅÅ ÑÑ Í ØÇ Í Ñ Æ Ç ØÍ ÇÇÊ J ÑKÍ ÆÒÆÍ Í ÒØÆÇ ÊÎÏÐÔÇÍ Å Ø !ÅÊ ÎÏÐÑM ÓÍ ÑN Ø Ì Í Æ ÍÍÍN ÅÅÌ ÅØÍÊÊÍÑ Ì ÒÆÈÊÌ ÎÏÐ Ê ÅÅ N ÕÅ ÇÇÇ ÍÇ Ñ Ñ ØÇ Í Ñ Í ÓÇ ÍÇ Ç ÅÒÑÊ Í Å É Í Ç ,4 æçè êì î 044. 7+8A+ , )E,4-(8'46 ,4‡ 8. 9 + +-+.3,-4/ , ) (B-('7 $’/ / 38+)A éë í ïð + E, (.4= ) . + . A +./ +';) 44. ,') )% , (4 , ) . )% ' 4 . -..7 pA- D./ A, +? 8 _ ÊÔÆÅÑ×ÊÌ Ç Å ÓÊ ÍÊÒÆÌ Ê ÇÍÌ ÓÍÒÇÌ ÓÍ ÑN Ø Ê ÒÆ ÊÇ ÆÊÇ Ì Ç ÅÇÌ ÅÇ ØÇ ÔÇÇÏÆ ÒÊÊ Å ÇÊ Ì Å ÊÒÓÊ Ñ Ç Ñ Í ØÇ Í Ñ Å Å ÑØ Ê ÇÅ Í ÍÅÓÍ Ñ Å Ç Ç Í Í Ì ×ÊÌÍÊÑÆØÍÌ ÔÇÇÏÆ ÒØÊÓÍØ ÒÑÆ Ê Å ÑÑÍ Í Å Ç Ê Å ÍÍÑÅ Í Ê “ )% , (4 , ) . +? , 8)B . A + 8' % “ )% , (4 , ) .4, 7B æçè êì î C6 +48,4,-4/ , ) ( ( D./ o;“/). -(8',,;)48,4,-4/ , ) ( ( + % (, éë í ïð . , % 9 + ,8-+) ,4A(8( / A+ -+,4 44;+84 , % ' -. 4 4 .4 .+7? A
 84. 84. Q YÆÇ ÍÑÊÍ Æ ØÊ` N ÓÌ ÑÍ ÅÒÌÓÍ Ñ OÑÊ# Ì ÎÏÐ[ÔÍÒÇ ÓÍ ÑN ÓÍ Ê ÍÎÏÐ ÒÇ Ê Í ÑÅ ØÇ Í ÓÌ Ä Ø ÊÔÍÒÇ ÓÍ ÑN ÓÍ Ê ÍÎÏÐØ ÅÇÌ ÅÇ ØÇ ÔÍÒÇÌ ÓÍ ÑN Ø Ö ÆÆ[IÇÅ ÍÐÍÅÓÍ Ñ[ Æ Í Ê ÊÉ ÑÅ ØÇ Í ÓÌ Ç ÇÅ Í ÍÅÓÍ Ñ Ñ Í ØÇ Í Ñ O!Å ÅÇÌ ÅÇ ØÇ ÔÍÒÇÌ ÓÍ ÑN ØÚ Ñ Í ØÇ Í Ñ Ö Å R S ÇÆÇÒÊ Ç Í Ñ ÍÓÍ ÑN Ø ×ÊÌQ R Ú Ç! Å ÒÆ Í ÓÔÍÒÇÌ ØÇ Í Ñ ^ ÇÒÆÇÌ ÌÊ ÊÒÊ Ç ÎÏÐÔÇÍ dÔÍÒÇÌ ÓÍ ÑN Ø ÍÍÆØ ÑÊ ÈÍ Ì ÑPÌ Ñ Ç! Í ÆN Å ÕÅ Ñ Í ØÇ Í Ñ ÑÒÊ ÍÇ L Ñ ÍÍÇ Ç` ÎÇÇÍ ÒÇ ÇÑÅNÑÅÑØ Ç ÆÊÌ Ì Ì ÑÑÅÊÆ ÊÌ ÑØ ÑÇ ÆÊ ÓÍÒÇ Ê ÍÍÆØ Ì Ê Ç ÌN Å ÑÍÆÒÅ Æ Í ÆÊ Ê Å Í Ç Ê ÍÉ Ó ÅÇ Ê Ê ÅÑ ÑÌ Ñ ÑÒÊ Ía Ê Ê ÆÆ Ó Æ Í ÆÅÇÊÌ NØ ÑØ ÑÒÆÇ ÏÍÍÎÇÇ ØÍ Í ÆÇ Ç Ç!Ñ Å ÎÇÇØ ÓÍ ÅÊÎÏÐ ÍÑÅ Å Ì ÌN Ø ÒÆÇOÑÍÆÒÅØ ÓÍÌ Ç ÆÊÎÏÐ ÅÊ Ç ÍÒÆ Ê ÆÆ Ç Ç! ÒÇ Ê Ê Å Ç Í Æ ,@( , / )( . ), ,7 8 4)+ — +) + k9. ) .U 88 š›™ Ÿ ( 4k ,/ 4 æçè êì î p012)+ . 4 .'4 / ,) 7k.,4)' u8 ,( ,.?0. ,, %B ,;- /7+˜™ œž 4-84 éë í ïð o),8-+( ,/ 4‡ 8.012B )012),-4 . / , ) ( 4 4,,6 -.x47¡%. r r ¢ £ x47¡%. r r ¢ ¤ 9 -A4 . . +'; . 8 )%/ ) , (4 , ) 9 +-+. . +4'l • r r q B +4'l • r r q B x47¡%. r r ¢ ¥,4)9 +/4 7? +4'l • r r q )8 . 8(, g ÎÇÇÇ ÇØÉ ÆÊ Ì ÎÏÐÍ Ç Ê Ç ÓÇÆÇ ØÍ ÅÍ ÆÍÍÍ Ê ÊÍ Æ ØÊ ÇÑN Æ Å ÑÅ ÈÊÅÑ Ê Í ØÆÌ Ñ Ê ÓÍ Ê ÓÇ !Ò ÓÌ Ñ ÅÒÌÓÍ Ñ Í Å Ò ` ÎÇÇÒÆÅÍÑÇ ÎÏÐÑÓÍÒÇ Ê Å ÓÍÑÊÊ Í Ê ÑÍÆÅ ÅÍ ÆÌ ÆÍÇÊ ÈÊÌ Ñ ÅÇ ÇÍÒÆ Í Å Å ÇÅ Ç ÑÌ Ñ ÇÇÆ ÅÑÉ ØÆ ÊÅ Ê ÓÇ Í! É ÍÓÇÒÌ Í Óh Ê ÎÇÇÒÆÅÎÏÐÑÓÍÒÇ Ê ÍÇ Íd ÑÍ ÓÇÓÍ ÑN ÓÌ Í ÆÇ Ì ÑÆÇÆ Ì Ç Ê ÓÇ ÍÍÑ ÒÆÇÌ ÑÈÊÍ ÅÅ Ç ÑÌ Ñ Ø ! Ó ØÇ Í Í ÓÇ Ê Í Å Í Ì Å ÑÇ Ç! Í ÍÍÉ Ê Ø ÊÇ Í Ø# ÑÊ Ç Ê ÈÍ Ì OÓÇ ÅÍ ÒÇÇ ÅÑ L Ñ Í Æ i } Ø ÊÇÒÆÇÌ ÌÊ Ê ÒÇ ÑÇÅÍÆÆÇ Ø N ÍÇÊÒ ÑÅÇ ÊÍÒÆ Í Ç Ì Ç! Í ÆN ÊÇÆ Å Ç Ê !Ì ÇÍ ÊÇ Ç Í ÑÌ Í Óh { ÑÆÌÒÌ ÅÑÌ ÑÇ Ç ÇÍÍ Ê Å ÎÏÐÔÇÍ N Å ÑÎÏÐÑÆÌÌ ÇÑ Ø ÆÇ ÊÍ Í Ñ ÅÒÓÒØÊÓÍÊ ÕÅ ÍÇÊ Ø ÆÆ Æ ‹ YÍÒ ÑÒÊ Ç ÇÊ ÈÊÅÑÌ ÎÏÐÍ Ç Ê Ç ÓÇÆÇ ØÍ ÅÍ ÆÑÅ !Ì ÓÇÒÆÇÌ ÌÊ ÊÑÆØ ÊÑ Ê ÍÍÆØ Å É ÆÊ Ê Í ØÆÌ Ñ Ê ÓÍ Ê ÓÇ ÍÍÆÆÇ Ç! Í ÆN ÊÆ Ì Í Ò ÒÇ ÅÆÌ Í ÆÏÆÆ Ç ÆÅ ÈÍ Ç ÅÆÌ ÑÍÒÆ Í Í Í ÓÇ N ÑØÊÓÇL Ñ Ê Å Ç Í Óh Í Ç ÊÒØÆÇÅ ÓÇÓÍ ÑN ÓÇ ÇÍÍÌ{Ø Ê ÍÊÊÍÑ Æ Í ÑÒÌÌ Ê ÒÅ ÇÍÇ ØÇ Í ÅÒÅ ÆÍ Ì ÅÒÑÊ Ê ÓdÍ ÆÊ V 4 ÿ0óó â ßßýó åß0óýó ß ãÿ0óõö÷ÿ 5ó ýßÝ à ÿ Ý ãÿ 3ó õßß HÑ ÊÓÍ d Å ÍÍÆØ ÅÊÒÓ ÇÒØ Ø Ç ÆÊÌ Ì Ì ÑÇÑÒÇ Ê ÍÒØ ÑÍ Ì ÅÈÑÌ Í ÆÍ Ç Ç à Í Ø Ê ÇÇÑÒÊ Ç Ç ÊÊ Ê Ç Ê Å Í Ç Ê ÑÊÆÌ Ê ÓÊ Ø ÍÍÊ Í ÓÇ ÓÒÌ ÅNÑÅ ÆÌÌ Ç Í ÆÊ Ø ÆÆ Wâ ãß0óß ÿ Ü ÏÆÆ Ê!ÊÇÑÅÍÆÆÊØ # Ì ÇÑØÊÌ ÒÌ ØÇ Í ÿ üãÞ N Í Í !Ì Ç Æ Ç Í Ñ Í Ç ÇÓÍ ÑN Ó Í Ø øó ß ý ÏÆÆ Ê Í Æ !Ê ÍÇ ÇÍÍØ ÒÅÊÌ ÑÓÍ ÑN Ø Ì Í Æ ãÿ 3ó N Ì Í ÅÒÅ Ê Ê Ç ØÇ Í Ñ Í ÓÇ Í ÍÊ õö÷ÿ0Üøâà Ü2õà ó Þ à Þõà åÜÿ Þ Üå ôåÜòß Ü ÛÜÝß ß ãäâ Þà Üâ åÜ úÜýÜå óÞàßþüâÜÿÛââ ý õö÷ à Þõà Üãû àó à û ÿÜó ôåÜòß Ü ÛÜÝß ß ãäâ Þà Üâ åÜ JØ ÒÑÆ ÒØÆÍÇ ÌÅØÇ Í ÒÇ Ç ÒÆÅÎÏÐÑÇ ÅÆÌ Ç ÆÊ ÒÆÌ ÑØ ÔÆÅÑÎÅPÒ ÍÍÑÅ Ê ÑÌ ÅÅ Æ Í ÈÑ ÑÍKÒÑ Ê Å Ê Í Æ Ç Ç Í ÅÑ Å Ê Ê ÒÊÊ ÊÍ Å Ç J ÑKÍ ÒÆÅÎÏÐÑÑÓÍ Ç ÅÆÌ ÑÇÆÇÉ ÍÍÆØ Ì Ç ØÍ ÑÑÇÆÇL ÑÌ ÑN Ç Ç ÒÓÊØ ÊÆ Å ÆØ ÎÅPÒ ÊÑÅ Ç Ê ØÍ Ç Ç Æ ÈÊÑÒÊ Ç Ç ÇÓÍ Æ ÈÍ ÍÆØ Ì Ñ Ê É ÓÆ ÍÑ Ê ÊÍ Å { { ÓK Ø Ê Ì ÓÑÅÒØÍÇ Í É Ê Í Í Ê ÅÆ Ñ ÓÎÏÐ Ì ÑÎÏÐÑÒÆÌ ÑÇ ÅÆÌ Ç ÆÊ Ì ]ÆÆ ÅÑÅÇ ÑÓÇ # ÑÌ Ñ NØ ÑÍÊÍÍÍ Ê ÇÒÓÇ ÇÍ Í ÆÍ Å Ê Ç Í ÅÑ Ê ÑÊÍÍÓÊ Ç Ø Ê Ç ÆÇ ÅÒÓÑ ÅÍ Ç Ì Ñ !Ê ÑÑ Ç Å Ê Å Ì Ì Ñ ÅÊ ÇÆÇ ÇÕ ÅÇ ÊÍ ÍÒÓÍ Å Ñ Ì Ø Í Ì Ì ÑÒØÆÇL ÑÌ ÒØÍÑÊ ÎÇÇÍ ÒÇ Ç Ê Å Ì Ì Ñ ÅÆ Ç Í ÍÑØ Ì Ñ Æ Ñ ÓÇÒÌ ÅÑ Ê ØÆ Í Í Ì Ø Ê Ç Ê ÅÈÍ Í Ê ÅÉ Å ÑÍÆÒÅ Ñ ÅÆ Ç Í Í { Ø Ê N Æ Í Ö ÑÊQ R Q R ÚOÑÊ# Ì ÎÏÐ[ÅÅÒØÆÇL ÑÌ ÒØÍÑÊ Å ÍÆd Ñ Ñ Ø ÒÑÆ ]ÆÆ R SÊ R ^ ÒÇ Ê Í Ç Ê ÅÈÍ Í Ê ÅÉ ÇÇÅÑ Í ÍÍÑÅ Í N Ç Ê Ö ÑÊQ _ ÚÇÆÇÌ Ê ÈÍÍÒÇÒÊ Ç [ÎÅÅØÆÑ ]ÆÆ R R Ç! Í L Ñ ÑÊ# Å ÍÍ ÒÇ } Ø ÊÒ ÒØÍ ÑÇ ÆÊÌ ]ÆÆÇ Í Ç Ç Å ÑÍN ÆÑÆ Å ÆÍÑÆØ Ì ÑØ ÊÌ ]ÆÆ ÍÉ Ê ÅÆÊ ÍÍÆÆÊ Ø Ç Ì Ê Ê ÅÍ Í Å Ê ÑÊ Ø Ñ Ñ ÊÓÇ Ç ÓÆ ÍÑ ÆKÍÑ Ê ÍÍ # Ê ÑÊÑÅÊÒØÍ Ñ !Ì Ñ Ê ÓK Ì ÎÏÐ Å ÑÑÊÒØÍÇ ÆÌ Ø Í ÓÍ Ì ÑÇÊÍÉ Ê ÒÓ ÅÇ ØÊ ÑÊ Å Ì Ì Ñ ÅÊ ÇÆÇ Ç Ì Å Ì ÓÑÅ Ñ ÊÓÇ É Ê ÅÆ ÑØ Í Í Ì ØÍ ØÍ Í ÅÈÊ Ê ÊÓÍ ÅÆ Ç Í ÍÑØ Ì Ñ Ç ÊÓÇ Ê Í Í Ì Í { ÒØÍÇ Í Ç Ê Ì Ê P Ê ÅÆ Ñ ÓÌ Ì Ñ Ê ÍÊÎÏÐ Ì ÊÒØÍÅ Å Ì ]ÆÆ ÓÎÏÐ Ê Ì ÅÑÅÇ Ì ÑÊ Ç Í Ç ÇN ÓÇ ÒÓÇ Ç Ê ØÅÌ ÑÇ ÒÓÇ Ç ÑÒÓÇ Ç Ê ÅÍ ÓÇ ÆÊ Ê ÑÊÍ Ò Ê ÍÍÍÅÊ Ç Ø Ñ Ñ Ç Ì Ñ ÆÍÇ Ê Ç Ñ Ç Ì Ñ YÍÇ Ç Ì Ñ ÅÓØÌ Ñ ÊÎÏÐÅ Ç Ç ÒÇÌ Ì ÑØ ÊÊÆÆÇÓÇ Ø ÊÒØÍÆÅ ÈÍ ÑÍÇ ÒÓÇ Ç Ç Ì ØÌ Ñ Ê ÒØÍ Ì Ñ ÊÍ ÆÍÇ Ç ÍÇ ÅØÆ Ê ÍÍ # Å Ø Ñ É Ê Å ØÊÓÇL Ñ Ê Å Ñ Ç Ì Ñ } Ø Ê ÆÍÇ Ê Ñ Ê Œ Ê N Ì ÑÒÓÇ Ç ÑÓÍ ÑÆÍÆ Å ÆÑÊÍÆÆÊ Ø ÎÏÐÒØÍÊ Ç Ç Ì Ñ Ê ØÍ ÆKÍÑ ÓÆ ÍÑ É !Ì Ñ Ê Ê ÅÆ ÓK Ì úÜýÜå óÞàßþüâÜÿ0ÜÛââ Üãû àó à û ÿÜ _ ÎÇÇÇÅÅÇ ÒØÆÇL ÑÌ ÒØÍÑÊÌ ÎÏÐÔÇÍ ÆÇ ÍÑÊÍ Æ ØÊ`ÎÇÇÊ ÅÆÅ ÈÍ ÑÍÒØÆÇL Ñ Å Ç Ñ Ê ÅÈÍ Í Ê ÅÉ Ê Í N ÕÅÑN ÓÌ ÑÍ ÅÒÌÓÍ Ñ Ö Å Í ØÊÓÇL Ñ Ê Å Ê ÅÈÍ N Ò ÍÊ ØÍÅ ÑÍÇÒØÆÇÉ ÇÇ Í ÆÇÌ ÅÇ ØÇÑP ÍÆÆÇÍ Ç! Ì Ê ÈÊÚ ÊÊ Ê Æ Ê Å Ê ÅÈÊ Å ÓÇÌÒ Í ÍÅÓÍ ÍÇ !Ì Ó ÆÊ Ç É Ê N Ö ÑÊQ R Q R ÚOÑÊ# Ì ÎÏÐ[ÅÅÒØÆÇL ÑÌ ÒØÍÑÊ ]ÆÆ R SÊ R ^ ÒÇ Ê Í Ç Ê ÅÈÍ Í Ê ÅÉ Í N

×