Slide โรคเรื้อรัง สปสช

3,309 views

Published on

รายละเอียดการพัฒนาระบบสารสนเทศของสปสช. เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง โดยใช้งบ ม.69

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,309
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
84
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slide โรคเรื้อรัง สปสช

 1. 1. บูรณาการระบบสารสนเทศโรคเรื้อรัง สปสช.เขต 7 ขอนแกน
 2. 2. COGNOS EIS(Data warehouse) …คูมือการใชระบบคลังขอมูล
 3. 3. ระบบการสงขอมูล ป 51-52 1 2 ประมวลผล บันทึก สงขอมูล และนําเขา Off-line On-line ขอมูล Offline Online ณ ร.พ. โดย เจาหนาที่ 1. PP: i-risk 1. PP: PPIS 2. DM: SmartDM 2. DM: ปญหา DMIS • เชื่อมโยงเฉพาะ 12/18 แฟม จึงยังตองกรอกขอมูลเพิ่มเอง • บันทึก / สงขอมูลซ้าซอน ํ • ฐานขอมูลแยก  ภาระในการตรวจสอบ • ปริมาณขอมูลมาก, user มาก  ภาระกับระบบในระยะยาว
 4. 4. โปรแกรม Smart DM 4.0.0.4
 5. 5. 28/09/2552 PPIS-DM-HT 6
 6. 6. ภาพรวมระบบในอนาคต 28/09/2552 PPIS-DM-HT 7
 7. 7.  บูรณาการ ระบบการสงขอมูล PP, DM-HT  i-risk offline, PPIS online  SmartDM offline, DMIS-DM online  จําเปนตองไดรบความเห็นชอบ และ สนับสนุนงบประมาณ จาก กองทุนโรค ั เรื้อรัง  สามารถตอยอด สําหรับระบบการสงขอมูล individual record ราย โรค ในอนาคต ได โดยไมเพิ่มภาระใหหนวยบริการ (ใชระบบการเชื่อมโยง ขอมูลแบบเดิม แคเพิ่มขั้นตอนการประมวลผลเฉพาะเรื่องที่ตองการเพิ่ม)
 8. 8. แนวคิดการดําเนินงานดูแลผูปวยกลุม Metabolic Disease Primary Prevention Secondary Prevention Tertiary Prevention 1. HbA1C < 7 % Micro Vascular Complication ความเสี่ยงตอหลอดเลือด 2. LDL-Chol < 100 mg% Kidney Disease PP 3. BP 130/80 mmHg CKD Clinic 1. CAPD คัดกรอง 4. Microalbumin 1.ชะลอการเสื่อมของไต 2. HD 5. Eye exam 2.ประเมินและรักษา 3. KT 6. Foot exam PPIS 3.ลดความเสี่ยง CVD 4.เตรียมผูปวย RRT Retinopathy Macro Vascular Complication คัดกรองปจจัยเสี่ยง กลุมเสี่ยงสูง Stroke Alert DM, HT, COPD Pre-DM DM/HT Stroke โรคหลอดเลือด (ไขมัน) Pre-HT ชุมชน, EMS, Stroke Fast Track IP, OP/ER เนนพัฒนาระบบสารสนเทศ 1. มุมปากตก 2. แขนออนแรง โรคเรื้อรัง 3. พูดไมชัด Macro Vascular Complication การลงทะเบียน ACS Alert Heart Heart ชุมชน, EMS, Acute STEMI การรักษาดวยยา IP, OP/ER ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสนับสนุนการจัดการตนเอง ST Elevated EKG 1. เจ็บหนาอก เคน นานๆ 2. ปวดราวแขน คาง
 9. 9. ชุดขอมูลดิบของผูปวยเบาหวานรวม ทั้งเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูงรวมดวย 1. ชือ นามสกุล ่ 2. PID No. 3. H MAIN 4. การวินิจฉัยตาม ICD10 และ Specific type 5. HbA1c 5.1 เดือน/ป ที่ตรวจ 5.2 คา LAB 6. Lipid profile 6.1 เดือน/ป ที่ตรวจ 6.2 คา LAB(เฉพาะLDLเทานั้น) 7. Urine Micro albumin 7.1 เดือน/ป ทีตรวจ (ไดรับการตรวจวิธีใดวิธีหนึ่ง) ่ 8. BP 8.1 เดือน/ป ที่ตรวจ 8.2 คา BPตัวบนและตัวลาง 9. Eye exam 9.1 เดือน/ป ที่ตรวจ (ตรวจโดยจักษุแพทยหรือ ใช Fundus camera) 10. Foot exam 10.1เดือน/ป ที่ตรวจ (ตรวจเทาอยางละเอียดตามแนวเวชปฏิบัติ 1 ครั้ง) 11. การสงตอ หนวยบริการประจําสงผูปวยกลับไปใหหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ติดตามดูแล (ไมรวมการสง ตอไประดับที่เหนือกวา)
 10. 10. ชุดขอมูลดิบของผูปวยความดันโลหิตสูง 1. ชื่อ สกุล 2. PID No. 3. H MAIN 4. การวินิจฉัยตาม ICD10 และ Specific type 5. BP 5.1 เดือน/ป ที่ตรวจ 5.2 คา BPตัวบนและตัวลาง 6. Lipid profile 6.1 เดือน/ป ที่ตรวจ 6.2 คาLAB (เฉพาะLDLเทานั้น) 7. Urinalysis 7.1 เดือน/ป ที่ตรวจ (ตรวจ Urine sediment และหรือ dipstick) 8. Eye exam 8.1 เดือน/ป ทีตรวจ (ตรวจดวย Ophthalmoscope) ่ 9. การสงตอ หนวยบริการประจําสงผูปวยกลับไปใหหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ติดตาม ดูแล (ไมรวมการสงตอไประดับที่เหนือกวา)
 11. 11. ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ขอมูลขั้นต่ําทีควรมี ่ 1. ชื่อ/นามสกุล 2. เลขประจําตัวประชาชน (PID No.) 3. หนวยบริการประจํา (HMAIN) 4. การวินจฉัยโรคตามรหัส ICD 10 และ specific type ิ ของภาวะแทรกซอน 5. การสงกลับหนวยบริการปฐมภูมิ 6. Secondary prevention กรณีที่ยังไมมี ภาวะแทรกซอน
 12. 12. การเชื่อมโยงระบบที่เกี่ยวของ Thai Population PPIS, รายเกา Risk group รายเกา Renal HT DM Disease CAPD, HD, Edu, Diet, Edu, Diet, KT, Stone? Rx Rx FU FU FU Y มีชีวิต? Y มีชีวิต? Y มีชีวิต? จบ จบ จบ รายงาน: ผลงาน, การจายชดเชย, ระบาดวิทยา
 13. 13. Individual records in NHSO OP, IP data disease Emergency care management Prevention & Promotion 1. Leukemia 1. Screening for metabolic 1. Pre-hospital care 2. Lymphoma syndromes (sss, csmbs) (EMS) 3. Haemophilia 2. Screening for stroke 2. Trauma 4. Heart surgery 3. Thalassemia 3. Poisoning 5. Epilepsy 4. Vaccine 4. Stroke 6. Cataract 5. Thyroid 7. Cleft palate 6. Screening for CA cervix 8. HIV 7. Disabilities 9. Diabetes Mellitus 8. Sealant hypertension & dyslipidemia 9. Denture in elderly 10. TB 11. Stroke
 14. 14. Consolidation of the citizen profiles Smartcard IP individual hospital OP individual PP individual Ministry of Public Health Screening Universal Specific data Coverage Disease NHSO’s server Registration Registration DMIS AIDS& TB Population hospital database Clinical Information System (CIS) patient
 15. 15. SmartCard Reader
 16. 16. ระบุ แพทยผรกษา ู ั ระบุ ผูปวย
 17. 17. Mainframe Taipei Region
 18. 18. จองคิวรักษาผานระบบ Internet
 19. 19. กาฬสินธุ MODEL ฐานขอมูลSurvillance - ขอมูลผูปวยDM/HT ฐานขอมูลบริการHosXP - ขอมูล LAB - ขอมูลการสงตอผูปวย •ระบบขอมูลสุขภาพ (health information system) ฐานขอมูล •ระบบการปรึกษาทางไกล (Real time consultation) Survillance •ระบบการสงตอ (Referral System) •การแพทยฉุกเฉิน (EMS) ฐานขอมูลบริการJHCIS ชุมชน / สุขศาลา Family / community Folder ระบบขอมูลสุขภาพเพื่อการบริการ
 20. 20. Chronic MIS Chronic Data Refer หนวยบริการ หนวยบริการ WWW Chronic Chronic DataCenter DataCenter Chronic Data สสจ.ขอนแกน สสจ. มหาสารคาม Refer Chronic Data Refer Chronic DataCenter สปสช.เขต 7 Chronic Chronic DataCenter DataCenter Chronic Data สสจ. กาฬสินธุ สสจ. รอยเอ็ด Refer หนวยบริการ หนวยบริการ
 21. 21. แนวทางการสงตอชุดขอมูลโรคเรื้อรังระดับ ปฐมภูมิ – ทุติยภูมิ – ตติยภูมิ – สสจ. รพ.สต. Chronic สงตอขอมูลการติดตาม เพื่อปรับปรุงฐานกลาง DataCenter ระดับจังหวัด ชุดขอมูลบริการ รับขอมูลเพื่อปรับปรุงการรักษาจาก CUP + ตติยภูมิ สํารวจคนหา เยี่ยมติดตาม คลินก ิ ปรับปรุงขอมูลสงตอ รับขอมูลสงตอ กรณีไมมี Internet ชุดขอมูลตรวจรักษา + LAB ตติยภูมิ REFER CASE+ DATASET CUP
 22. 22. 1. เพื่อพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบ โรคเรื้อรังเชื่อมโยงบริการปฐมภูมิ 2. เพื่อพัฒนาขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการของงานบริการ ทดแทนไตวาย เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ในหนวยบริการทุติย ภูมิและตติยภูมิ
 23. 23. พัฒนาระบบขอมูลและIT = 12,037,670 บาท หนวยบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ หนวยบริการปฐมภูมิ ระดับเขต หนวยบริการสปสธ. จํานวนเงิน สถานีอนามัย จํานวนเงิน จํานวนเงิน 64 แหง 4,816,490 บาท 817 แหง 5,221,180 บาท 2,000,000 บาท จังหวัด 10,037,670 บาท สปสช.เขต 7 จังหวัด งบประมาณ 2,000,000 บาท ขอนแกน 3,416,890 มหาสารคาม 1,849,310 รอยเอ็ด 2,804,682 กาฬสินธุ 1,966,788
 24. 24. กรอบแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศ 4 จังหวัด โดยขอรับการสนับสนุนจากงบ ม.69 งบประมาณ รวม 4 จังหวัด รวม ~ 12 ลานบาท วัตถุประสงค 1. เพื่อพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบเชื่อมโยง บริการปฐมภูมิ 2. เพือพัฒนาพัฒนาขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการของงานบริการ ่ ทดแทนไตวาย เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ในหนวยบริการทุตยภูมิและตติย ิ ภูมิ
 25. 25. กรอบ IT Master plan ในภาพรวมของ 4 จังหวัด ที่ขอรับ สนับสนุน งบประมาณจาก มาตรา 69  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ดาน IT ในระดับ Advance  พัฒนาระบบ GIS เชื่อมโยงฐานขอมูลโรคเรื้อรังและไตวาย  พัฒนาระบบศูนยสารสนเทศระบบสงตอระดับจังหวัด (ปฐมภูมิ รพสต. - ทุติยภูมิ – ตติยภูมิ)  Datacenter (HIS) โรคเรือรังและไตวาย ้  พัฒนาบุคลากรในการใช ICT  พัฒนาเชือมโยงระบบการติดตอสือสาร ผานเครือขาย Internet ่ ่
 26. 26. กรอบ IT Master plan ของเขต 1. แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาขอมูลโรคเรื้อรัง (เบาหวาน/ความดัน/ไตวายเรื้อรัง) ระดับเขต 2. พัฒนา Datacenter สถานะสุขภาพ/โรคเรื้อรัง ในระดับจังหวัด 1. Hardware/Software 2. Network 3. People ware 3. ระบบ ฐานขอมูล DM/HT/CKD Clinic และไตวาย เชื่อมโยง PCU – รพช. เชื่อมโยงถึงระดับจังหวัด 1. พัฒนา Standard dataset ระดับเขต 2. แผนยุทธศาสตร ระดับเขต 3. แลกเปลียนเรียนรู เนนที่ Datacenter เขต บูรณาการโรคเรือรังและไตวาย ่ ้ 4. บูรณาการกับงบ OPPP
 27. 27. แผนงาน/โครงการ กลุมเปาหมาย  งบประมาณ 1.บูรณาการแผน IT Master plan ระดับเขต เจาหนาที่ไอทีเขต 210,000 บาท • แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชือมโยง ่ เจาหนาที่ IT จังหวัด (จ.ขอนแกน) • แผนพัฒนาระบบฐานขอมูลมาตรฐานและMIS เจาหนาที่ IT งานประกัน • แผนพัฒนาบุคลากรสารสนเทศระดับจังหวัดและเขต จังหวัด 2. พัฒนา Chronic Datacenter ระดับเขต พื้นที่ จ.กาฬสินธุเปน 500,000 บาท • ประชุมคณะทํางานพัฒนา Chronic Datacenter ตนแบบการพัฒนา และ (จ.กาฬสินธุ) • พัฒนา Software เพื่อการนําเขาขอมูลและประมวลผล MIS ขยายผลสูระดับเขต • จัดทําเอกสารคูมือ/อบรมการใชงาน 3.พัฒนาระบบ Refer เชื่อมโยงระดับ จังหวัดและเขต พื้นที่ จ.มหาสารคามเปน 500,000 บาท • ประชุมคณะทํางานพัฒนา ระบบ refer ตนแบบการพัฒนา และ (จ.มหาสารคาม) • พัฒนา Software เพือจัดเก็บและประมวลผล ่ ขยายผลสูระดับเขต • ประชุมคณะทํางาน/เอกสารคูมือ/อบรมการใชงาน 4. สนับสนุนงบประมาณเพื่อสํารวจพฤติกรรมเสี่ยง โรคไม สํารวจลงพื้นที่ 4 จังหวัด 790,000 บาท ติดตอและการบาดเจ็บ 2553 (โครงการจากกรมควบคุมโรค) รวม 2,000,000 บาท
 28. 28. ยุทธศาสตร IT-Master plan 53-57 1. พัฒนาระบบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. พัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลสุขภาพของศูนยขอมูลกลางทุกระดับ 4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ ในการประยุกตใช เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ 5. พัฒนาระบบการสือสารและเชือมโยงเครือขายสารสนเทศ ่ ่ 6. พัฒนาการจัดการนวตกรรมและวิจัยเกียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ ่ 7. สงเสริมความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารระหวางหนวยงานทีเ่ กียวของ ่ ่ 8. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขาถึงขอมูลสุขภาพที่จําเปน 9. จัดหา/พัฒนาซอฟทแวรทสามารถตอบสนองตอผูใชงานได ่ี  10. สงเสริมและสนับสนุนการนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการบริหารจัดการดานสุขภาพ 11. พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนเลิศบนพื้นฐาน ธรรมาภิบาลองคกรแหงการเรียนรูทยงยืนและวัฒนธรรมองคกรทีเ่ ขมแข็ง  ่ี ่ั
 29. 29. การพัฒนาระบบสารสนเทศโรคเรื้อรัง ปงบประมาณ 53 รายการ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. รวบรวมขอมูล ระดมสมอง จาก 4 จังหวัด ปรับปรุงโครงสรางมาตรฐานโรคเรือรัง โดย ้ คณะทํางานเขต ประกาศใชโครงสรางโรคเรือรัง ระดับเขต ้ ปรับปรุงระบบสารสนเทศและฐานขอมูล ระดับหนวยบริการ - จังหวัด เชื่อมโยงระดับฐานขอมูลระดับจังหวัด เชื่อมโยงระบบฐานขอมูลสารสนเทศระดับ เขต ประเมินผล การพัฒนา และปรับปรุงระบบให มีเสถียรภาพ

×