ที่ ศธ. 04236.09/157 ใบขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และศึกษาดูงาน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

ที่ ศธ. 04236.09/157 ใบขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และศึกษาดูงาน

on

  • 5,707 views

04236.09 157 ใบขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม ...

04236.09 157 ใบขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมและศึกษาดูงานตามสภาพจริงบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556

Statistics

Views

Total Views
5,707
Views on SlideShare
5,635
Embed Views
72

Actions

Likes
0
Downloads
38
Comments
0

1 Embed 72

http://www.tups.ac.th 72

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

ที่ ศธ. 04236.09/157 ใบขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และศึกษาดูงาน Document Transcript

  • 1. ที่ ศธ ๐๔๒๓๖.๐๙/๑๕๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ ๒๔ หมู่ ๗ ตําบลคลองหลวงแพ่ง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุญาตนํานักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และศึกษาดูงาน เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ กําหนดจัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และ ศึกษาดูงานตามสภาพจริงบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ นักเรียนได้รับความรู้ทั้งทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถนําหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ ๒. เพื่อให้ นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตากรุณา ประหยัดภูมิใจในความเป็นไทย และ เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย ดํารงไว้ซึ่งความเป็นไทย โครงการศึกษาดูงานตามสภาพจริงบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้โดยตรง ๒. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้กับนักเรียน และ ๓. เพื่อฝึกกระบวนการคิด การแก้ปัญหาและสามารถใช้ชีวิตในสังคมภายนอกสถานศึกษา โดยโรงเรียนจัดเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดสุนันทวนาราม ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๒ วัน ๒ คืน และศึกษาดูงาน ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์ สะพานข้ามแม่น้ําแคว อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ ๒ สุสานทหารสัมพันธมิตร และวัด ถ้ําเสือ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๑ วัน ในการนี้ ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตนํานักเรียนในความปกครอง ของท่านเข้าร่วมโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว การเดินทางโดยรถบัสออกจากโรงเรียนวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. และกลับถึงโรงเรียนวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอแสดงความนับถือ (นายศิริพงศ์ ทีฆะ) ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ งานธุรการ/ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร/โทรสาร ๐-๓๘๕๙-๒๑๖๑, ๐๘-๒๔๖๘-๘๖๙๕, ๐๘-๙๐๒๗-๔๔๒๒ …………………………………………………………………………………………………………………………..………. ใบตอบรับ เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.............................................................................................ผู้ปกครองของด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว ....................................นักเรียนชั้นม....../..........ได้ทราบเรื่องขออนุญาตนํานักเรียนเข้าอบรมคุณธรรม จริยธรรมและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ วัดสุนันทวนาราม อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ สะพานข้ามแม่น้ําแคว อนุสรณ์ สถานสงครามโลกครั้งที่ ๒ สุสานทหารสัมพันธมิตร และวัดถ้ําเสือ เรียบร้อยแล้ว (.......) ยินดีให้นักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการ ฯ (.......) ไม่สามารถให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ เนื่องจาก.................................................................................................... ลงชื่อ....................................................ผู้ปกครอง