22 L'ECONÒMIC DEL 28 DE JUNY AL 4 DE JULIOL DEL 2014
Per Ramon Roca
CARTA DEL DIRECTOR
El setmanari L’Econòmic celebra el ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sancions per a les males practiques de pagament. articulo de opinion de pere brachfield en l'economic

157 views
124 views

Published on

www.eae.es

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
157
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sancions per a les males practiques de pagament. articulo de opinion de pere brachfield en l'economic

  1. 1. 22 L'ECONÒMIC DEL 28 DE JUNY AL 4 DE JULIOL DEL 2014 Per Ramon Roca CARTA DEL DIRECTOR El setmanari L’Econòmic celebra el quart aniversari. És cert que ens ha tocat viure aquests quatre anys una època marcada per una crisi profunda i que encara no ha acabat. Però sí que és veritat que els darrers mesos estem obser- vant indicadors que apunten, encara que lleugerament, cap a una recuperació de l’economia. De segur que el 2014 és el millor any dels quatre que ha viscut aquesta publica- ció. El risc com sempre és la percepció que tingui el lector, ja que moltes vegades en l’economia es produeixen certes contradiccions.Perexemple,malgratqueforçaindicadors econòmics assenyalen una millora en l’economia, difícil- ment la percebrà aquella persona que es troba dintre del col·lectiudel22%d’aturatsquehihaaCatalunya.Obésiés unapersonademésde45anysd’edatquefadosotresanys que busca feina. O si és un jove de 24 anys, que estigui ben format,peròquenohihamaneraquepuguisignaruncon- tracte laboral. Sigui com sigui, sempre és igual: després d’una crisi ve la fase de la recuperació -que serà més o menys lenta- i després, la d’anar reduint la taxa d’atur a partir de la creació d’ocupació. Tot i la recessió i les adversitats econòmiques viscudes aquestsquatreanys,L’Econòmicnohavolgutdeixard’ex- plicar aquelles iniciatives empresarials que han estat notí- cia.Perquè,totilacrisi,moltespetitesimitjanesempreses han continuat exportant, han estat valentes i han obert oficines comercials o plantes productives als mercats in- ternacionals. Han continuat innovant, han redissenyat l’estructura de l’empresa per ser més competitiva, etcète- ra. I aquesta informació l’hem volgut exposar, així com hem volgut analitzar els principals sectors d’activitat del país setmana a setmana. En aquest número hem volgut fer èmfasiacomiquihaexplicatl’economia.Iaquíenstrobem amb els economistes mediàtics, l’star system de l’econo- mia. Per què han sorgit aquests experts coneguts per tanta gent? Personatges com ara Santiago Niño Becerra -col·la- borador de L’Econòmic-, Gonzalo Bernardos, José María GaydeLiébana,JosefAjram,LeopoldoAbadia,ArcadiOli- veras o Xavier Sala i Martín han sabut fer un relat del que passava, però també han sabut generar polèmica i titulars atraients. Alguns creuen que els economistes mediàtics han sorgit amb força perquè els polítics no sabien o no vo- lien explicar la veritat de la crisi. El cert és que les xarxes socials també hi han tingut un paper clau. Sigui com sigui, cal desitjar una ràpida recuperació econòmica ara que tots sabem una mica més d’economia. QUARTANIVERSARI DEL’ECONÒMICILA RECUPERACIÓ Elseconomistesmediàticshansabut explicarlarealitateconòmicaperòtambé hangeneratpolèmica.L’úsdelesxarxes socialsilaparticipacióenprogramesde TVelshancatapultatal’èxit EDITA: TALLER D’INICIATIVES EDITORIALS, SL. Director: Ramon Roca. Sotsdirectors: Francesc Muñoz i Joan Poyano. Redactors: Jordi Garriga, Anna Pinter, Berta Roig, Marc Rovira, Paula Mateu. Disseny i maquetació: Miguel Fontela. Correcció lingüística: Quim Puigvert. Fotografia: Andreu Puig. Directora de publicitat: Eva Negre. Dipòsit legal: GI-653-2010 C/ Santa Eugènia, 42. Girona. Redacció: Diputació, 284, 4t. Barcelona Telèfon 93 227 66 21. redaccio@leconomic.cat a llei 3/2004, de 29 de de- sembre,perlaquals’esta- bleixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, es va promulgar per complir amb la transposició de la Directiva 2000/35/CE del Parlament Europeu, per la qual s’estableixen mesures de lluitacontralamorositat,amblalloa- ble intenció d’eliminar les males pràctiques de pagament i reduir els ajornaments. Pel que fa a l’aplicació pràctica de la legislacióantimorositat,unestudire- cent de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat, PMcM, en col·la- boració amb PIMEC, va revelar que la normativa legal no ha aconseguit el seuobjectiudereduirelsajornaments de pagament. Com, a priori, la sol·li- citud per part de les organitzacions patronalsd’una nova norma que san- cioni les empreses no desperta les simpaties de la societat, cal fer notar que el règim de sancions per incom- pliment dels terminis no té al punt de mira l’autònom o la petita empresa que, en la seva lluita quotidiana per sobreviure retarda el pagament d’al- guna factura. Per contra, el règim sancionador està pensat per a les grans corporacions, moltes d’elles cotitzadores en borsa, que infrin- geixen sistemàticament i impune- ment l’actual legislació que limita els terminis de pagament. Des d’una postura unamuniana, com a model legal a imitar, tenim la legislació promulgada a França, en particular la Loi de Modernisation de l’Économiemésconegudaperl’acrò- nim LME. Aquesta legislació inclou diverses disposicions que redueixen els terminis de pagament interem- presarials. Undelsobjectiusmésimportantsde la llei LME és la reducció dels ajorna- ments per adequar-los al context eu- ropeu, i en particular igualar-los amb els existents a Alemanya, l’etern competidor de l’altre costat del Rin. En relació al sostre legal per als ajor- naments de pagament de les opera- cionscomercials,l’art.21delaLMEha modificatparcialmentl’art.441-6del Code de Commerce que dicta que el termini de pagament acordat entre les parts per liquidar les factures no pot superar els 45 dies fi de mes o els 60 comptats des de la data d’emissió de la factura. Els infractors podien ser penalitzats amb multes d’elevada quantia. L Ara bé, a pesar que els resultats d’aquestes mesures legislatives han estat molt satisfactoris, ja que en 2008, abans de la promulgació de la LME el termini mitjà de pagament a França estava en 67 dies i en l’actuali- tat el termini mitjà està en 52, França va aprovar la Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (més coneguda com Loi Hamon) per aconseguir un major compliment dels terminis de paga- ment. La Loi Hamon ha establert noves sancions administratives en cas que un comprador no respecti les normes per als ajornaments de les factures. Aquestes sancions, molt més coerci- tives, són de 75.000 euros quan l’in- fractor sigui persona física i de 375.000 quan sigui persona jurídica. A més si el conculcador és reincident, la sanció serà el doble de la multa ori- ginal. Recentment el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, ha demostrat un elevat nivell de saviesa en donar un gir de 180 graus a una postura política del Govern i rectificar la seva decisió del 13 de maig, quan els vots del PP van tombar la proposició de llei d’un règim sancionador presentada per CIU. Aquesta iniciativa pretenia pe- nalitzar les empreses transgressores que no respecten els terminis de pa- gamentlegals.Lasapiènciadelminis- treMontoroquedapalesadaperacor- dar amb PIMEC i la PMcM la promul- gació de mesures sancionadores als vulneradors que imposen terminis de pagament abusius als seus proveïdors i no respecten els terminis màxims establerts actualment per la Llei 3/2004 de 29 de desembre. Tal com estan les coses, i vist el bon funcionament que ha tingut el règim de sancions a França per solucionar la situació d’incompliment de la llei, cal promulgar un règim sancionador si- milar al francès, ja que una norma ju- rídica no aplicada és sens dubte algu- na cosa molt pitjor que l’absència de norma. PERE BRACHFIELD Professor de la EAE Business School Sancionsperalesmales pràctiquesdepagament La‘LoiHamon’francesa haestablertnoves sancionsadministratives encasqueuncomprador norespectilesnormesper alsajornamentsdeles factures LLUÍS ROMERO OPINIÓ

×