18 L'ECONÒMIC DEL 10 AL 16 DE MAIG DEL 2014
GRAN ANGULAR
Va ser una de les mesures estel-
lars de la darrera etapa de l’ex...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

David contra Goliat, Pere Brachfield, Profesor de EAE, en L'Econòmic

93 views

Published on

www.eae.es

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
93
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

David contra Goliat, Pere Brachfield, Profesor de EAE, en L'Econòmic

  1. 1. 18 L'ECONÒMIC DEL 10 AL 16 DE MAIG DEL 2014 GRAN ANGULAR Va ser una de les mesures estel- lars de la darrera etapa de l’ex- ecutiu de José Luis Rodríguez Za- patero. La llei de morositat del 2010avançavaenlaconvergència amb Europa i marcava un calen- dari de reducció dels terminis de pagament entre empreses i amb el sector públic que va suposar un veritable punt d’inflexió en un paísmassaacostumatapagartard i malament. Es recollia així una demanda històrica de les pimes, que de bracet dePimecidelaPlataforma MultisectorialcontralaMorositat (PMCM) havien portat la indig- nació dels petits empresaris als carrers deMadrid. L’any passatel govern de Rajoy va ratificar l’aposta amb la llei d’emprene- dors -que es va vendre de nou comamesuraestel·larperreacti- var l’economia-, on es marcava que el límit legal de pagament al sector privat era de 60 dies natu- rals i no laborables com alguns havien volgut interpretar. Segons les dades de la PMCM, des de l’aprovació de la llei els terminis de pagament s’han re- duït significativament al sector privat -de 96 a 75 dies segons les dadesperaCatalunya-inotantal públic,jaquel’administració no- més ha reduït tres dies la demora, finsals134dies.Certamenttenint en compte que els terminis legals es limiten a 60 dies i 30 dies, res- pectivament, es pot pensar que l’avençhaestatmoltlimitat,però desdelaPMCMsempres’haposat l’èmfasienlaimportànciaquedes del 2010 les empreses i adminis- tracions que dilaten els seus pa- gamentscometenunail·legalitat. RÈGIM SANCIONADOR. Quasiquatre anys després de la llei de morosi- tat la setmana que ve està previst que arribi al Congrés el debat so- bre el règim sancionador, reclam constant de la PMCM per donar força al compliment de la norma. Al cap i a la fi, si no hi ha sanció l’incentiu per complir la llei és considerablementmenor,iaixíes posa de manifest en l’enquesta de la mateixa plataforma, que evi- dencia que el 2013 el 65,8% de les empreses van tancar acords co- mercials amb clients que els ex- igienterminisdepagamentsupe- riors als 30 dies i, per tant, il·le- gals. Però mentre es discuteix aquest règim sancionador el govern del PP prepara l’antídot perquè tot quedi en paper mullat. Si més no aquest sembla ser l’objectiu de dues de les disposicions finals in- closes en l’avantprojecte de llei de foment al finançament em- presarial. “Estem fent un treball constant perquè aquest sigui un país seriós, però els grans lobbies van fent la seva feina i estenen els seus tentacles per no perdre cap privilegi”,destacaelpresidentde laPMCM isecretari generalde Pi- mec, Antoni Cañete. L’avantprojecte de llei inclou dues disposicions finals que su- posen tot un atac a la línia de flo- tació de la llei de morositat. Bàsi- cament el text recull la possibili- tat que es puguin “ampliar els terminis de pagament previstos a lalleiquancreditorideutoracor- din cedir el crèdit o el deute a un tercer sempre que això reporti per al creditor el cobrament dins elterminimàxim legalmentesta- blert”. La redacció és prou ambi- guaperòobrelaportaarecuperar la figura del ‘confirming’, una tortura per als proveïdors, que han d’assumir els costos d’una operació que no fa sinó finançar els seus clients i de passada donar negoci a les entitats financeres que actuen de mitjanceres. “I ho fan d’amagat, a les disposicions finals, no es poden barrejar ter- minis amb formes de pagament”, destaca Cañete. Peralprofessord’EAEimembre també de la PMCM, Pere Bra- chfield, el govern del PP “intenta fer un canvi per la porta del dar- rere demostrant l’absoluta igno- rància dels polítics del sector pri- vat del que és el confirming i de les seves implicacions per als proveïdors”. De fet, i a pesar del nom, el confirming és un invent 100% espanyol inventat i paten- tat pel Banc de Santander i des- prés estès a la resta del sector. “Fora d’Espanya aquest sistema de pagament no es fa servir”, diu Brachfield.Ésunsistemareservat per a cultures de mals pagadors i ara l’avantprojecte de foment al finançament empresarial preveu recuperar-lo i situar-lo de nou a la primera línia. El problema del confirming és que obre la porta a pactar qualse- volterminide pagament entreles parts, i quan aquestes són per ex- emple una gran cadena de distri- bució negociant amb una pime proveïdora, resulta evident qui té les de guanyar.“Es podria arribar al’absurdqueamblalleialamàes pactés pagar a 400 dies”, destaca Brachfield. Però aquest no és l’únic gol que podria marcar l’executiu del PP a la lluita contra la morositat. Ja l’any passat, i també per la porta deldarrere, l’executiu va colaren la llei d’emprenedors una modi- ficació en la llei de contractes pú- blics que permet demorar indefi- nidament els pagaments sota el principi de certificació de la fac- tura. La PMCM ha portat per això una denúncia davant la Comissió Europea en considerar que amb aquestcanviesvulneraladirecti- va europea sobre terminis de pa- gament. La plataforma està pendent de reunir-seaquestasetmanaambel secretari d’Estat d’Administra- cions Públiques, Antonio Beteta, per tractar un litigi que podria comportar sancions de la UE a l’Estat espanyol. AquestsdieslaPMCMtambées- tarà molt pendent de l’entrada al Congrés de la iniciativa per apro- var un règim sancionador asso- ciat a la llei de morositat del 2010. El tema arriba a la cambra gràcies alfetqueelPPvaoptarpernove- tar la seva entrada, però això no avança de cap manera el sentit que tindrà el seu vot en aquesta tramitació. I d’altra banda, si l’avantprojecte de llei de foment alfinançamentempresarialpros- pera tal com està redactat ara el règimsancionadortampocservi- rà de gaire. “Si es queda així ho considerarem un causus belli”, apunta Antoni Cañete. DavidcontraGoliat Les pimes critiquen que algunes iniciatives legals del PP podrien tirar per terra la llei de morositat del 2010 i allargar de nou els terminis de pagament, beneficiant així les grans corporacions respecte dels seus proveïdors BERTA ROIG BARCELONA EvoluciódelsterminisdepagamentaCatalunya 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 En dies TERMINIS DE COBRAMENT EN EL SECTOR PRIVAT En dies TERMINIS DE COBRAMENT EN EL SECTOR PÚBLIC 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 131 132 133 134 135 136 137 138 130 9696 9797 8282 7575 96 97 82 75 137137 135135 133133 134134 137 135 133 134 TERMINI LEGAL2013 60 DIES TERMINI LEGAL2013 30 DIES Font: Pimec i PMCM LLEI DE MOROSITAT. El govern Zapatero aprova una nova llei que redueix els terminis però deixa pendent el règim sancionador. 2009 2010 PROTESTA. La Pimec porta als carrers de Madrid la seva protesta per demanar mesures de suport a la pime. Entre elles, lluitar contra l’elevada morositat. 2011 CRONOLOGIA LLEI EMPRENEDOR. Ratifica el termini de 60 dies al sector privat però permet ampliar els terminis al sector públic. INTENT FALLIT. El govern Zapa- tero intenta tirar endavant un RD que obre la porta a pactar termi- nis més llargs. 2013 ‘CONFIRMING’. L’avantprojecte de llei de finançament empresarial preveu recuperar aquesta figura. 2014 Els grans ‘lobbies’ estenen els seus tentacles per no perdre cap privilegi ANTONI CAÑETE PRESIDENT DE LA PMCM Es podria arribar a l’absurd que amb la llei a la mà es pactés pagar a 400 dies PERE BRACHFIELD PROFESSOR D’EAE

×