50
22
2.4 High-Tech Students 高科技學生高科技學生
2.4 Thematic Vocabulary
筆記本
電腦
b-j=b7n di4nn3o laptop
網絡 w3nglu$ network
上網 sh4ngw...
51
22
2.4 High-Tech Students 高科技學生高科技學生
2.4 Thematic Vocabulary
筆記本
電腦
b-j=b7n di4nn3o laptop
網絡 w3nglu$ network
上網 sh4ngw...
52
22
2.4 Functional Structures
I. Describe the importance of the Internet
1. 網絡徹底改變了人類的通
訊方式,把我們和外面的
世界又快又有效地連在一
起了。
網絡徹底...
53
22
2.4 E-mail Correspondence about Internet
I. Read the following e-mail correspondence by two students.
Also, observe ...
54
22
2.4 E-mail Correspondence about Internet
I. Read the following e-mail correspondence by two students.
Also, observe ...
55
22
2.4 Announcements and Advertisements (1)
多媒體電腦教室多媒體電腦教室使用說明使用說明
開機順序開機順序
1. 打開多媒體控制臺的電源。
2. 按控制面板上的電動幕“下”,屏幕
下降。
3. ...
56
22
2.4 Announcements and Advertisements (2)
好消息:我校數字圖書館正式啟動好消息:我校數字圖書館正式啟動
 為了便利師生教學與科研,我校已開啟了數字圖書館的運
用。目前,我校的數字圖書館有 2...
57
22
2.4 Additional Information
1. “手機上網綜合症手機上網綜合症”是現代人的新病症。一些年輕人每天長時間玩手機,無論吃
飯睡覺,還是走路開車,總是“手不離機”。他們拿B 手機,不是看留言,就是
玩遊戲。有的...
58
22
2.4 Additional Information
1. “手機上網綜合症手機上網綜合症”是現代人的新病症。一些年輕人每天長時間玩手機,無論吃
飯睡覺,還是走路開車,總是“手不離機”。他們拿著手機,不是看留言,就是
玩遊戲。有的學...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Preview: A Study Guide to the AP Chinese Language & Culture Test

1,344 views
1,253 views

Published on

特色介紹:

˙適合AP中文考試的程度
˙適合課室教學與自學
˙內容豐富,共有24個與中華文化相關的課程
˙多樣化的單元,學習更有趣:

(1)Thematic Vocabulary以「詞群」的方式學習生詞
(2)Functional Structures學習如何寫出有條理的段落與文章
(3)Performance tasks提供機會練習考試題型,如:story narration, e-mail response 和 cultural presentation等
(4)Announcements and Advertisements提高閱讀文本的能力
(5)Additional Information詳列中華文化知識

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,344
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Preview: A Study Guide to the AP Chinese Language & Culture Test

 1. 1. 50 22 2.4 High-Tech Students 高科技學生高科技學生 2.4 Thematic Vocabulary 筆記本 電腦 b-j=b7n di4nn3o laptop 網絡 w3nglu$ network 上網 sh4ngw3ng go online 網上 w3ng sh4ng online 網站 w3ngzh4n Web site 交友 ji1oy#u make friends 網友 w3ngy#u online friends 臉書 li3nsh% Facebook 查 ch2 search 新聞 x9nw6n news 資料 z9li4o data 信息 x=nx9 information 國際 gu@j= international 下載 xi4z4i download 寄/發/收 j=/f1/sh!u send/send/receive 電子郵件 di4nz- y@uji4n e-mail 聊天 li2oti1n chat 偶爾 #u’7r occasionally 通常 t!ngch2ng usually 大部分 d4 b*f8n most 竟然 j=ngr2n surprisingly 智能手機 zh=n6ng sh#uj9 smart phone 最新款 zu= x9n ku3n the newest design 最新版 zu= x9n b3n the newest version 第三代 d=-s1n d4i the third generation 功能 g!ngn6ng function 語音視頻 y&y9n sh=p0n voice video 語音對講 y&y9n du=ji3ng voice talking 多人會話 du!r6n hu=hu4 multi people conversation 群組聊天 q^nz& li2oti1n group chatting 拍照效果 p1izh4o xi4ogu# effect of the camera 清晰 q9ngx9 clear 提供 t0g!ng provide 服務 f^w* service 通訊錄 t!ngx*nl* directory 開會 k1ihu= have a meeting 電腦會議 di4nn3o hu=y= computer conference 和…… 聯絡 h6......li2nlu$ contact... 成為 ch6ngw6i become 現代人 xi4nd4ir6n modern people 生活 sh5nghu@ life 不可缺少 b*k7 qu5sh3o indispensable 工具 g!ngj* means, tool 徹底 ch8d- completely 改變 g3ibi4n change 通訊方式 t!ngx*n f1ngsh= way of communication 連在一起 li2n z4i y=q- connect together 其中 q0zh!ng among... 原因 yu2ny9n reason, cause 節省時間 ji6sh7ng sh0ji1n save time 和…… 有關 h6......y#ugu1n related to... 離不開 l0buk1i cannot be separated from... 對…… 上癮 du=...... sh4ngy-n be addicted to 沉迷 于…… ch6nm0 y^...... indulge in 自我控制 能力 z=w# k$ngzh= n6ngl= self-control ability 輕鬆 q9ngs!ng relax 主要 zh&y4o main 次要 c=y4o less important
 2. 2. 51 22 2.4 High-Tech Students 高科技學生高科技學生 2.4 Thematic Vocabulary 筆記本 電腦 b-j=b7n di4nn3o laptop 網絡 w3nglu$ network 上網 sh4ngw3ng go online 網上 w3ng sh4ng online 網站 w3ngzh4n Web site 交友 ji1oy#u make friends 網友 w3ngy#u online friends 臉書 li3nsh% Facebook 查 ch2 search 新聞 x9nw6n news 資料 z9li4o data 信息 x=nx9 information 國際 gu@j= international 下載 xi4z4i download 寄/發/收 j=/f1/sh!u send/send/receive 電子郵件 di4nz- y@uji4n e-mail 聊天 li2oti1n chat 偶爾 #u’7r occasionally 通常 t!ngch2ng usually 大部分 d4 b*f8n most 竟然 j=ngr2n surprisingly 智能手機 zh=n6ng sh#uj9 smart phone 最新款 zu= x9n ku3n the newest design 最新版 zu= x9n b3n the newest version 第三代 d=-s1n d4i the third generation 功能 g!ngn6ng function 語音視頻 y&y9n sh=p0n voice video 語音對講 y&y9n du=ji3ng voice talking 多人會話 du!r6n hu=hu4 multi people conversation 群組聊天 q^nz& li2oti1n group chatting 拍照效果 p1izh4o xi4ogu# effect of the camera 清晰 q9ngx9 clear 提供 t0g!ng provide 服務 f^w* service 通訊錄 t!ngx*nl* directory 開會 k1ihu= have a meeting 電腦會議 di4nn3o hu=y= computer conference 和…… 聯絡 h6......li2nlu$ contact... 成為 ch6ngw6i become 現代人 xi4nd4ir6n modern people 生活 sh5nghu@ life 不可缺少 b*k7 qu5sh3o indispensable 工具 g!ngj* means, tool 徹底 ch8d- completely 改變 g3ibi4n change 通訊方式 t!ngx*n f1ngsh= way of communication 連在一起 li2n z4i y=q- connect together 其中 q0zh!ng among... 原因 yu2ny9n reason, cause 節省時間 ji6sh7ng sh0ji1n save time 和…… 有關 h6......y#ugu1n related to... 離不開 l0buk1i cannot be separated from... 對…… 上癮 du=...... sh4ngy-n be addicted to 沉迷 於…… ch6nm0 y^...... indulge in 自我控制 能力 z=w# k$ngzh= n6ngl= self-control ability 輕鬆 q9ngs!ng relax 主要 zh&y4o main 次要 c=y4o less important
 3. 3. 52 22 2.4 Functional Structures I. Describe the importance of the Internet 1. 網絡徹底改變了人類的通 訊方式,把我們和外面的 世界又快又有效地連在一 起了。 網絡徹底改變了人類的通 訊方式,把我們和外面的 世界又快又有效地連在一 起了。 W3nglu$ ch8d- g3ibi4nle r6nl8i de t!ngx*n f1ngsh=, b3 w#men h6 w4imi4n de sh=ji8 y$u ku4i y$u y#uxi4o de li2n z4i y=q- le. 2. 網絡已經成為現代人生活 中的主要通訊工具。 網絡已經成為現代人生活 中的主要通訊工具。 W3nglu$ y-j9ng ch6ngw6i xi4nd4ir6n sh5nghu@ zh!ng de zh&y4o t!ngx*n g!ngj*. 3. 網絡是知識的海洋,信息 的交流平臺。 網絡是知識的海洋,信息 的交流平台。 W3nglu$ sh= zh9shi de h3iy2ng, x=nx9 de ji1oli^ p0ngt2i. 4. 網絡使學習更有效,更自 主。 網絡使學習更有效,更自 主。 W3nglu$ sh- xu6x0 g8ng y#uxi4o, g8ng z=zh&. 5. 二十一世紀的學生離不開 網絡,其中一個主要的原 因是…… 二十一世紀的學生離不開 網絡,其中一個主要的原 因是…… ]rshiy9 sh=j= de xu6sheng l0buk1i w3nglu$, q0zh!ng y0 ge zh&y4o de yu2ny9n sh=...... 6. 在網上我們可以查有 關……各種信息。 在網上我們可以查有 關……各種信息。 Z4i w3ng sh4ng w#men k7y- ch2 y#ugu1n......g8 zh#ng x=nx9. 7. 上網可以學習到課堂裏學 不到的知識。 上網可以學習到課堂裡學 不到的知識。 Sh4ngw3ng k7y- xu6x0d4o k8t2ng li xu6bud4o de zh9shi. II. Identify the functions of cellphones 8. 手機已經成為我們生活中 不可缺少的工具。 手機已經成為我們生活中 不可缺少的工具。 Sh#uj9 y-j9ng ch6ngw6i w#men sh5nghu@ zh!ng b*k7 qu5sh3o de g!ngj*. 9. 智能手機有很多……功 能,像…… 智能手機有很多……功 能,像…… Zh=n6ng sh#uj9 y#u h7n du! ......g!ngn6ng, xi4ng...... 10. 第三代手機可以提供上 網、電腦會議等各種服 務。 第三代手機可以提供上 網、電腦會議等各種服 務。 D=-s1n d4i sh#uj9 k7y- t0g!ng sh4ngw3ng, di4nn3o hu=y= d7ng g8 zh#ng f^w*. 11. 手機可以提供很多方便, 比如查電話號碼,查天氣 之類的。 手機可以提供很多方便, 比如查電話號碼,查天氣 之類的。 Sh#uj9 k7y- t0g!ng h7n du! f1ngbi4n, b-r^ ch2 di4nhu4 h4om3, ch2 ti1nq= zh9l8i de. III. Talk about the problems with some students in using the Internet 12. 有的學生竟然…… 有的學生竟然…… Y#ude xu6sheng j=ngr2n...... 13. 有的學生沉迷于……,不 好好學習,主次不分。 有的學生沉迷於……,不 好好學習,主次不分。 Y#ude xu6sheng ch6nm0 y^......, b* h3oh3o xu6x0, zh& c= b*f5n. 14. ……嚴重地影響了…… ……嚴重地影響了…… ......y2nzh$ng de y-ngxi3ngle...... 15. 學生應該以學習為主。 學生應該以學習為主。 Xu6sheng y9ngg1i y- xu6x0 w6i zh&. 16. 網絡本身代表了……,可 是…… 網絡本身代表了……,可 是…… W3nglu$ b7nsh5n d4ibi3ole......, k7sh=...... IV. Use proverbs and sayings 17. 主次不分 主次不分 zh& c= b*f5n 18. 不可估量 不可估量 b*k7 g%li2ng
 4. 4. 53 22 2.4 E-mail Correspondence about Internet I. Read the following e-mail correspondence by two students. Also, observe how Xiao Li and Laura use the following structures to ask and respond to a question in their e-mails: 1. ……很想瞭解……。你的信息將……。 2. 你提到的……問題其實是一個……的問題。我認為……,可是……,最重要的 是……,比方說,……。希望我的……對你有幫助。 王小麗 網絡的利和弊 Laura: 你好!最近我們班出現了一些問題。有幾個同學迷上了網絡遊戲,不完成作 業,學習一落千丈。為了幫助這些同學,老師組織了《網絡的利和弊》征文活 動。我想從國際觀點來討論這個題目,所以,很想瞭解美國學生是怎么看這個 問題的。你的信息將使我的文章充實而有特色。謝謝! 小麗 Laura Re: 網絡的利和弊 小麗:你好! 你提到的網絡問題其實是一個世界性的問題。網絡的利和弊在美國學校也同 樣存在。網絡使我們的學習更有效,更有收穫,更有樂趣。在網上,我們看 新聞、查資料、找信息、寄電子郵件、收電子郵件、聽音樂、下載歌曲、看電 影、購物、玩遊戲,還和朋友聊天!美國學生的學習和生活一天也離不開網 絡。可是在我們學校確實也有學生沉迷于上網,將大部分的時間都用在網絡遊 戲上,嚴重影響了學習。我認為網絡本身是件好事。它代表了科技的發展,給 學習工作帶來了方便與速度,可是我們必須懂得如何利用它、掌握它、發展 它。對學生來說,最重要的是要有自我控制能力,比方說,週末上網玩一下遊 戲,輕鬆一下,還是可以的,但不能天天玩,學生應該以學習為主。希望我的 看法對你的文章有幫助。 Laura II. Imagine that 小麗 has also written to you to ask for your opinion. Write an e-mail to her as a response.
 5. 5. 54 22 2.4 E-mail Correspondence about Internet I. Read the following e-mail correspondence by two students. Also, observe how Xiao Li and Laura use the following structures to ask and respond to a question in their e-mails: 1. ……很想了解……。你的信息將……。 2. 你提到的……問題其實是一個……的問題。我認為……,可是……,最重要的 是……,比方說,……。希望我的……對你有幫助。 王小麗 網絡的利和弊 Laura: 你好!最近我們班出現了一些問題。有幾個同學迷上了網絡遊戲,不完成作 業,學習一落千丈。為了幫助這些同學,老師組織了《網絡的利和弊》徵文活 動。我想從國際觀點來討論這個題目,所以,很想了解美國學生是怎麼看這個 問題的。你的信息將使我的文章充實而有特色。謝謝! 小麗 Laura Re: 網絡的利和弊 小麗:你好! 你提到的網絡問題其實是一個世界性的問題。網絡的利和弊在美國學校也同 樣存在。網絡使我們的學習更有效,更有收穫,更有樂趣。在網上,我們看 新聞、查資料、找信息、寄電子郵件、收電子郵件、聽音樂、下載歌曲、看電 影、購物、玩遊戲,還和朋友聊天!美國學生的學習和生活一天也離不開網 絡。可是在我們學校確實也有學生沉迷於上網,將大部分的時間都用在網絡遊 戲上,嚴重影響了學習。我認為網絡本身是件好事。它代表了科技的發展,給 學習工作帶來了方便與速度,可是我們必須懂得如何利用它、掌握它、發展 它。對學生來說,最重要的是要有自我控制能力,比方說,週末上網玩一下遊 戲,輕鬆一下,還是可以的,但不能天天玩,學生應該以學習為主。希望我的 看法對你的文章有幫助。 Laura II. Imagine that 小麗 has also written to you to ask for your opinion. Write an e-mail to her as a response.
 6. 6. 55 22 2.4 Announcements and Advertisements (1) 多媒體電腦教室多媒體電腦教室使用說明使用說明 開機順序開機順序 1. 打開多媒體控制臺的電源。 2. 按控制面板上的電動幕“下”,屏幕 下降。 3. 按控制面板上的投影機“開”,開啟 投影機。 4. 開啟電腦。 5. 如使用筆記本電腦,把投影視頻選擇 在“手提電腦”上。 6. 用連接線把筆記本電腦和控制臺連接 好。 7. 在筆記本鍵盤上切換出圖像。 關機順序關機順序 1. 按控制面板上投影機“關”,關閉投 影機。 2. 按控制面板上的電動幕“上”,屏幕 上升。 3. 關閉電腦。 4. 關閉控制臺電源。 多媒體電腦教室多媒體電腦教室使用說明使用說明 開機順序開機順序 1. 打開多媒體控制台的電源。 2. 按控制面板上的電動幕“下”,屏幕 下降。 3. 按控制面板上的投影機“開”,開啟 投影機。 4. 開啟電腦。 5. 如使用筆記本電腦,把投影視頻選擇 在“手提電腦”上。 6. 用連接線把筆記本電腦和控制台連接 好。 7. 在筆記本鍵盤上切換出圖像。 關機順序關機順序 1. 按控制面板上投影機“關”,關閉投 影機。 2. 按控制面板上的電動幕“上”,屏幕 上升。 3. 關閉電腦。 4. 關閉控制台電源。 I. Answer the questions based on the above poster: 1. What is this poster for? 2. How do you make the screen move up and down? 3. How do you connect your notebook to the control panel? II. Infer the meaning of the following words by using the context cues: 4. 多媒體電腦教室 / 多媒體電腦教室 ___________ 5. 開啟電腦 / 開啟電腦 ___________ 6. 屏幕上升 / 屏幕上升 ___________ 7. 關閉電腦 / 關閉電腦 ___________
 7. 7. 56 22 2.4 Announcements and Advertisements (2) 好消息:我校數字圖書館正式啟動好消息:我校數字圖書館正式啟動  為了便利師生教學與科研,我校已開啟了數字圖書館的運 用。目前,我校的數字圖書館有 28 種主要的電子資源,其中有 中文資源、外文資源、音樂資源和視頻資源,內容豐富,獲取 便利,並設有問題咨詢系統,解答師生在使用數字圖書館過程 中遇到的各種問題。  本週一(9 月 17 日)下午 3 時至 5 時在圖書館將設有數字 圖書館現場體驗活動,提供觸摸屏電腦與 iPad,供師生體驗如 何使用數字圖書館資源,歡迎大家參與! 好消息:我校數字圖書館正式好消息:我校數字圖書館正式啟啟動動  為了便利師生教學與科研,我校已開啟了數字圖書館的運 用。目前,我校的數字圖書館有 28 種主要的電子資源,其中有 中文資源、外文資源、音樂資源和視頻資源,內容豐富,獲取便 利,並設有問題諮詢系統,解答師生在使用數字圖書館過程中遇 到的各種問題。  本週一(9 月 17 日)下午 3 時至 5 時在圖書館將設有數字 圖書館現場體驗活動,提供觸摸屏電腦與 iPad,供師生體驗如何 使用數字圖書館資源,歡迎大家參與! I. Answer the questions based on the above announcement: 1. Where do you think this announcement can be seen? 2. What is this announcement about? 3. In what ways can the teachers and students benefit, according to the announcement? 4. What event will be held on Monday? II. Infer the meaning of the following words by using the context cues: 5. 電子資源 / 電子資源 ___________ 6. 問題咨詢 / 問題諮詢 ___________ 7. 現場 / 現場 ___________ 8. 參與 / 參與 ___________
 8. 8. 57 22 2.4 Additional Information 1. “手機上網綜合症手機上網綜合症”是現代人的新病症。一些年輕人每天長時間玩手機,無論吃 飯睡覺,還是走路開車,總是“手不離機”。他們拿B 手機,不是看留言,就是 玩遊戲。有的學生甚至連上課的時候也不能控制住自己,在桌子下偷偷玩手機。 長期迷戀上網會影響健康,出現頭痛、頭暈、注意力不集中等病症。 2. 英文科技名字的中文譯名中文譯名:(可是在中國很多人都用英文名稱) iPhone—蘋果手機 iPod—蘋果音樂播放器 iPad—蘋果平板電腦 DVD—光碟 CD—音樂光碟 mp3—音樂播放器 mp4—視頻播放器 mp5—全格式視頻播放器 3. 高科技高科技為中文學習提供了方便,上網可以隨時練習發音口語。而且,現在有了高 科技,學中文成為聽、說、讀、寫、打,用電腦打中文又快又容易。 4. “英特爾科學獎英特爾科學獎” (Intel Science Talent Search) 是美國歷史最久最具權威的高中生 科學競賽獎項。“英特爾科學獎”的宗旨是鼓勵年輕一代探討具有挑戰性的科學 問題,培養他們解決社會難題的技能。從 1942 年創辦以來,已有 7 位英特爾獎 獲得者拿到了諾貝爾獎,所以也被稱為“小諾貝爾獎”,每年都有不少美國高中 生報名參賽。大賽由知名科學家擔任評委,評選出 300 人進入半決賽,之后再選 出 40 人到華盛頓參加為期一周的比賽,報告自己的研究成果。最后經過評選, 產生十名獲勝者。(Information based on 互動百科) 1. “Sh#uj9 sh4ngw3ng z!ngh6zh8ngSh#uj9 sh4ngw3ng z!ngh6zh8ng” sh= xi4nd4ir6n de x9nb=ngzh8ng. Y=xi5 ni2nq9ngr6n m7iti1n ch2ngsh0ji1n w2n sh#uj9, w^l*n ch9f4n shu=ji4o, h2ishi z#ul* k1ich5, z#ngsh= “sh#u b*l0 j9.” T1men n2zhe sh#uj9, b^sh= k4n li^y2n, ji*sh= w2n y@ux=. Y#ude xu6sheng sh8nzh= li2n sh4ngk8 de sh0hou y7 b* n6ng k$ngzh=zh* z=j-, z4i zhu!zi xi4 t!ut!u w2n sh#uj9. Ch2ngq9 m0li4n sh4ngw3ng hu= y-ngxi3ng ji4nk1ng, ch%xi4n t@ut$ng, t@uy%n, zh*y=l= b* j0zh!ng d7ng b=ngzh8ng. 2. Y9ngw6n k5j= m0ngzi de Zh!ngw6n y=m0ngZh!ngw6n y=m0ng: (k7sh= z4i Zh!nggu@ h7n du! r6n d!u y$ng Y9ngw6n m0ngch5ng) iPhone—p0nggu# sh#uj9 iPod—p0nggu# y9nyu8 b!f4ngq= iPad—p0nggu# p0ngb3n di4nn3o DVD—gu1ngdi6 CD—y9nyu8 gu1ngdi6 mp3—y9nyu8 b!f4ngq= mp4—sh=p0n b!f4ngq= mp5—qu2ng6sh= sh=p0n b!f4ngq= 3. G1ok5j=G1ok5j= w8i Zh!ngw6n xu6x0 t0g!ngle f1ngbi4n, sh4ngw3ng k7y- su0sh0 li4nx0 f1y9n k#uy&. [rqi7, xi4nz4i y#ule g1ok5j=, xu6 Zh!ngw6n ch6ngw6i t9ng, shu!, d^, xi7, d3, y$ng di4nn3o d3 Zh!ngw6n y$u ku4i y$u r@ngy=. 4. “Y9ngt8’7r k5xu6ji3ngY9ngt8’7r k5xu6ji3ng” (Intel Science Talent Search) sh= M7igu@ l=sh- zu= ji& zu= j* qu2nw5i de g1ozh!ngsh5ng k5xu6 j=ngs4i ji3ngxi4ng. “Y9ngt8’7r k5xu6ji3ng” de z!ngzh- sh= g&l= ni2nq9ng y0d4i t4nt3o j*y#u ti3ozh4nx=ng de k5xu6 w8nt0, p6iy3ng t1men ji7ju6 sh8hu= n2nt0 de j=n6ng. C@ng y9 ji& s= 8r ni2n chu4ngb4n y-l2i, y- y#u q9 w8i Y9ngt8’7rji3ng hu$d6zh7 n2d4ole Nu$b8i’7rji3ng, su#y- y7 b8i ch5ngw6i “xi3o Nu$b8i’7rji3ng,” m7i ni2n d!u y#u b*sh3o M7igu@ g1ozh!ngsh5ng b4om0ng c1ns4i. D4s4i y@u zh9m0ng k5xu6ji1 d1nr8n p0ngw7i, p0ngxu3nch% s1nb3i r6n j=nr* b4n-ju6s4i, zh9h$u z4i xu3nch% s=sh0 r6n d4o Hu2sh8ngd*n c1nji1 w6iq9 y= zh!u de b-s4i, b4og4o z=j- de y2nji% ch6nggu#. Zu=h$u j9nggu$ p0ngxu3n, ch3nsh5ng sh0 m0ng hu$sh8ngzh7. (Information based on H*d$ng B3ik5)
 9. 9. 58 22 2.4 Additional Information 1. “手機上網綜合症手機上網綜合症”是現代人的新病症。一些年輕人每天長時間玩手機,無論吃 飯睡覺,還是走路開車,總是“手不離機”。他們拿著手機,不是看留言,就是 玩遊戲。有的學生甚至連上課的時候也不能控制住自己,在桌子下偷偷玩手機。 長期迷戀上網會影響健康,出現頭痛、頭暈、注意力不集中等病症。 2. 英文科技名字的中文譯名中文譯名:(可是在中國很多人都用英文名稱) iPhone—蘋果手機 iPod—蘋果音樂播放器 iPad—蘋果平板電腦 DVD—光碟 CD—音樂光碟 mp3—音樂播放器 mp4—視頻播放器 mp5—全格式視頻播放器 3. 高科技高科技為中文學習提供了方便,上網可以隨時練習發音口語。而且,現在有了高 科技,學中文成為聽、說、讀、寫、打,用電腦打中文又快又容易。 4. “英特爾科學獎英特爾科學獎” (Intel Science Talent Search) 是美國歷史最久最具權威的高中生 科學競賽獎項。“英特爾科學獎”的宗旨是鼓勵年輕一代探討具有挑戰性的科學 問題,培養他們解決社會難題的技能。從 1942 年創辦以來,已有 7 位英特爾獎 獲得者拿到了諾貝爾獎,所以也被稱為“小諾貝爾獎”,每年都有不少美國高中 生報名參賽。大賽由知名科學家擔任評委,評選出 300 人進入半決賽,之後再選 出 40 人到華盛頓參加為期一週的比賽,報告自己的研究成果。最後經過評選,產 生十名獲勝者。(Information based on 互動百科) 1. “Sh#uj9 sh4ngw3ng z!ngh6zh8ngSh#uj9 sh4ngw3ng z!ngh6zh8ng” sh= xi4nd4ir6n de x9nb=ngzh8ng. Y=xi5 ni2nq9ngr6n m7iti1n ch2ngsh0ji1n w2n sh#uj9, w^l*n ch9f4n shu=ji4o, h2ishi z#ul* k1ich5, z#ngsh= “sh#u b*l0 j9.” T1men n2zhe sh#uj9, b^sh= k4n li^y2n, ji*sh= w2n y@ux=. Y#ude xu6sheng sh8nzh= li2n sh4ngk8 de sh0hou y7 b* n6ng k$ngzh=zh* z=j-, z4i zhu!zi xi4 t!ut!u w2n sh#uj9. Ch2ngq9 m0li4n sh4ngw3ng hu= y-ngxi3ng ji4nk1ng, ch%xi4n t@ut$ng, t@uy%n, zh*y=l= b* j0zh!ng d7ng b=ngzh8ng. 2. Y9ngw6n k5j= m0ngzi de Zh!ngw6n y=m0ngZh!ngw6n y=m0ng: (k7sh= z4i Zh!nggu@ h7n du! r6n d!u y$ng Y9ngw6n m0ngch5ng) iPhone—p0nggu# sh#uj9 iPod—p0nggu# y9nyu8 b!f4ngq= iPad—p0nggu# p0ngb3n di4nn3o DVD—gu1ngdi6 CD—y9nyu8 gu1ngdi6 mp3—y9nyu8 b!f4ngq= mp4—sh=p0n b!f4ngq= mp5—qu2ng6sh= sh=p0n b!f4ngq= 3. G1ok5j=G1ok5j= w8i Zh!ngw6n xu6x0 t0g!ngle f1ngbi4n, sh4ngw3ng k7y- su0sh0 li4nx0 f1y9n k#uy&. [rqi7, xi4nz4i y#ule g1ok5j=, xu6 Zh!ngw6n ch6ngw6i t9ng, shu!, d^, xi7, d3, y$ng di4nn3o d3 Zh!ngw6n y$u ku4i y$u r@ngy=. 4. “Y9ngt8’7r k5xu6ji3ngY9ngt8’7r k5xu6ji3ng” (Intel Science Talent Search) sh= M7igu@ l=sh- zu= ji& zu= j* qu2nw5i de g1ozh!ngsh5ng k5xu6 j=ngs4i ji3ngxi4ng. “Y9ngt8’7r k5xu6ji3ng” de z!ngzh- sh= g&l= ni2nq9ng y0d4i t4nt3o j*y#u ti3ozh4nx=ng de k5xu6 w8nt0, p6iy3ng t1men ji7ju6 sh8hu= n2nt0 de j=n6ng. C@ng y9 ji& s= 8r ni2n chu4ngb4n y-l2i, y- y#u q9 w8i Y9ngt8’7rji3ng hu$d6zh7 n2d4ole Nu$b8i’7rji3ng, su#y- y7 b8i ch5ngw6i “xi3o Nu$b8i’7rji3ng,” m7i ni2n d!u y#u b*sh3o M7igu@ g1ozh!ngsh5ng b4om0ng c1ns4i. D4s4i y@u zh9m0ng k5xu6ji1 d1nr8n p0ngw7i, p0ngxu3nch% s1nb3i r6n j=nr* b4n-ju6s4i, zh9h$u z4i xu3nch% s=sh0 r6n d4o Hu2sh8ngd*n c1nji1 w6iq9 y= zh!u de b-s4i, b4og4o z=j- de y2nji% ch6nggu#. Zu=h$u j9nggu$ p0ngxu3n, ch3nsh5ng sh0 m0ng hu$sh8ngzh7. (Information based on H*d$ng B3ik5)

×