Uts b.sunda dwi

 • 1,582 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,582
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
21
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • B. Sunda

Transcript

 • 1. Pembelajaran Bahasa Jeung Seni SundaDosen Pengampu Ibu Lina Novita Dwi P. Haryanti 0371 11 435 PGSD 2 /H
 • 2. BASA FONOLOGI GRAMATIKA SEMANTIKFONETIK FONEMIK BB M1
 • 3. FONOLO GIIstilah fonologi asalnatina basa yunani phone=’sora’, logos=’elmu’.Fonologi teh bagian tinaelmu basa nu maluruhsora, boh nu diucapkeunboh nu aya dina pikirankeneh.
 • 4. Fonétik Istilah Fonetik asalna tina basa Inggris phonetics hartina elmu anu nalungtik sora-sora tanpa nitenanfungsina pikeun ngabedakeun harti .
 • 5. Warna Fonetik1. Fonetik Organis Fonetik anu alat ucapna dina awak manusa ngahasilkeun sora basa.2. Fonetik Akustis Fonetik anu maluruh jeung medar sora basa dumasar kana geteran
 • 6. Ngalajengkeun3. Fonetik Auditoris Cara mekanisme pangupingnarima sora-sora basa salakugeteran hawa.
 • 7. Cara NgawangunFonem Basa Sunda
 • 8. Cara Ngawangun Vokal
 • 9. 2. Luhur-Handap Letah  Vokal Luhur Vokal Tengah Vokal Handap3. Maju Mundurna LetahVokal Hareup, vokal puseur, jeungvokal tukang.
 • 10. Cara NgawangunKonsonan
 • 11. Wewengkon Artikulasia.a. Konsonan Konsonan Bilabial Bilabialb.b. Konsonan Konsonan Labiodéntal Labiodéntalc.c. Konsonan Konsonan Déntal/Alvéolar Déntal/Alvéolard.d. Konsonan Konsonan Palatal Palatale.e. Konsonan Konsonan Vélar Vélarf.f. Konsonan Konsonan Glotal Glotalg.g. Konsonan Konsonan Laringal Laringal
 • 12. Cara Artikulasia. Konsonan mandeg ( stop ) [p, c, k, t, ?, b,d, j, g].b. Konsonan gésér ( frikatif ) [s, h, (f), (x),(v), (z)].c. Konsonan sisi ( lateral/likuida ) [l].d. Konsonan getar ( trill ) /r/.e. Konsonan nasal /m/, /n/, /n/, jeung /n/.
 • 13. Varian Sora Basa
 • 14. Pangaruh Sora Basaa. Proses Asimilasi, silih pangaruhan sora basa tanpa ngarobah identitas fonem.b. Proses Disimilasi, silih pangaruhan sora- sora basa anu sarua jadi beda tanpa ngabedakeun identitas fonem.c. Proses Artikulasi Panyarta, silihpangaruhan sora basa ku sora basa sejenna dina lingkungan anu sarua.
 • 15. Sora Supraségmentala. Tekenan, tarik alonna sora waktu nyarita.b. Jangka panjang pondokna sora diucapkeunc. Wirahma, luhur handapna sora omongan .d. Randegan, ciri eureunna sora dina basa.
 • 16. Transkripsi jeung TransliterasiTranskripsi, nuliskeun ucapan atawa ngarobah téks geusan méré saran: ucapan sora, fonem, morfem, atawa tulisan luyu jeung ejahan anu dipake dina basa sasaran.Transliterasi nyaeta ngaganti aksara tina abjad nu hiji kana abjad sejenna, tanpa nitenan ucapan sora kecapna.
 • 17. Fonemik Fonemik mangrupa elmu anumaluruh sora omongan dinafungsina pikeun ngabedakeun harti( Keraf, 1980:29 ).
 • 18. fonemisasia. Fonem, sora basa pangleutikna anu mibanda fungsi pikeun ngabedakeun harti antara kecap nu hiji jeung kecap anu lainna.b. Pradika Maluruh Fonemc. Prinsip Komutasi
 • 19.  fonotaktik, kaedah anu ngatur cara ngaruntuykeun fonem anu aya dina hiji basa. Distribusi Fonem, sakumna posisi anu dicicingan ku fonem dina engang atawa kecap, kabagi dua nyaeta: a. Distribusi Vokal b. Distribusi Konsonan
 • 20. Gundukan Fonem• Gundukan Vokal, runtuyan datar dina dua vokal atawa leuwih bari teu kaselapan ku konsonan.• Gundukan Konsonan, runtuyan datar tina dua konsonan atawa leuwih bari teu kaselapan ku vokal
 • 21. Proses robahna fonem balukar Proses tepungna duaMorfonem morfem atawa ik Basa leuwih sarta ayana Sunda dina wangun katatabasaan nu geus ngalaman proses morfologis.
 • 22. Papasingan ProsesMorfonemik dina Basa Sunda 1. Proses Gantina Fonem 2. Proses Leungitna Fonem 3. Proses Tambahna Fonem 4. Proses Pindahna ( Luncatna ) Fonem 5. Proses Aworna Fonem
 • 23. MORFOLOGI JEUNG SINTAKSIS BBM 2 Istilah morfologi asalna tina basa Istilah morfologi asalna tina basa yunani, morpho hartina ‘wangun’ yunani, morpho hartina ‘wangun’ jeung logos hartina ‘elmu’. Jadi jeung logos hartina ‘elmu’. Jadimorfologi nyaeta elmu ngeunaanmorfologi nyaeta elmu ngeunaanwangun.wangun. Morfologi teh medar morfem jeung Morfologi teh medar morfem jeung kecap katut parobahanana. kecap katut parobahanana.
 • 24. Satuan-Satuan dina Morfologi Beungkeutan Gramatikal Morfem Morf Alomorf Rarangken ( Afiks ) Cakal ( Akar, Prakatagorial ) Klitik
 • 25. Proses Morfologis Proses morfologis tehnimbulkeun wangun anyar nudisebut kecap rekaan atawakecap jembar, nyaeta kecapanu geus diropea atawa hasiltina proses morfologis,mangrupa kombinasi tinasababaraha morfem.
 • 26. Kecap Rundayana. Rarangken Hareup, kabagi: Rarangken ba- Rarangken barang- Rarangken di- Rarangken ka- Rarangken N- (nasal) Rarangken pa- Rarangken pada-
 • 27.  Rarangken para/pra- Rarangken pi- Rarangken sa- Rarangken sang- Rarangken si- Rarangken silih Rarangken ti- Rarangken ting-/pating-
 • 28. Rarangke Rarangken n Tengah Tukang  Rarangken –an- Rarangken –ar-  Rarangken –eun Rarangken –in-  Rarangken –keun Rarangken –um-  Rarangken –ing  Rarangken -na
 • 29. Dwilingga Dwimurni Dwireka Dwilingga binarung rarangken DwipurwaKecapRajekan Dwimadya Dwimadya tanrarangken Dwimadya binarung Rarangken Trilingga
 • 30. Kecap KantetanNyaeta prosesngarakitna duamorfem poko atawaleuwih salakukomponenna anukabehananangawangun harti.
 • 31. SINTAKSIS Sintaksis (( tata kalimah )) nyaeta: Sintaksis tata kalimah nyaeta:1.Ulikan ngeunaan pola-pola nyusun 1.Ulikan ngeunaan pola-pola nyusunkecap jadi kalimah. kecap jadi kalimah.2.Pedaran ngeunaan tanda-tanda basa 2.Pedaran ngeunaan tanda-tanda basanu dipake pikeun ngebrehkeun tatali nu dipake pikeun ngebrehkeun tataliharti antarkecap dina kalimah. harti antarkecap dina kalimah.3.Bagiantina elmu basa nu medar 3.Bagiantina elmu basa nu medarfrasa, klausa, kalimah, jeung wacana. frasa, klausa, kalimah, jeung wacana.
 • 32. Wanda FrasaFrasa Endosentrik Frasa EksosentrikFr asa Endosent r ik Fr asa Koor dinat if Eksosent r ikFr asa Endosent r ik Pangant et Aposit if Fr asaFr asa Endosent r ik Eksosent r ik Ast r ibut if PanyambungFr asa Endosent r ik Fr asa
 • 33. WARNA FRASA
 • 34. Klausa teh nyaeta wangunanbasa anu miboga ciri-ciri:a.Mangrupa wangunan gramatikanu ngeusian leunjeuran kalimah, klausa salawasna aya dinakalimahb.Mangrupa wangunan gramatikprediktif, nyaeta wangunan basanau ngandung tatali jejer jeungcaritaan.
 • 35. c. Bisa ditambahan ku unsur objek, panglengkep atawa katerangan.d. Unsur inti anu mangrupa jejer bisa dileungitkeun tina wangunan kalawan henteu ngarobah harti sagemblengna.
 • 36. SEMANTIK JEUNG PRAGMATIK BBM 3Semantik (tata harti)nyaeta bagian tina elmubasa anu ngulik jeungmedar harti dina hiji basa,asal-usul, selang surup,parobahan, turkamekaran harti.
 • 37. WARNA HARTI Harti Leksikal Harti Harti Harti Langsun Injeuman Struktural g HartiKonotatif Stilistik GramatikaAfektif Kolokatif l HartiReflektif Idiomatik Tematikal
 • 38. Nurutkeun struktur Leksikalna, dina basa Sunda aya sababaraha kecap, nyaeta:a.Kecap Saharti (sinonim)b.Kecap Sabalikna (antonim)c.Kecap Sangaran (homonim)d.Kecap Sawangun
 • 39. e . Kecap Sasora (homofon)f. Kecap Sawengku (hiponim)g. Kecap Anekaharti (polisemi)h. Kecap Wancahani. Kecap Sawanda (similasi)
 • 40. PRAGMATIK Anu disebut pragmatikteh nyaeta prak-prakanmakena basa. Dina basaSunda, ieu hal teh raketpatalina jeung undak usukbasa. Undak usuk basa tehsistem ngagunakeun variasibasa Sunda lemes, sedeng,
 • 41. Tingkatan Undak Usuk Basa Sunda Tingkatan undak usuk basa Sunda dumasar kana hasil Kongres Basa Sunda VII taun 2001, kabagi kana tilu rupa, nyaeta:o Ragam hormat keur ka baturo Ragam hormat keur ka diri sorangano Jeung ragam loma.
 • 42. HATUR NUHUNHATUR NUHUN KANGGO KANGGOPARHATOSANAPARHATOSANA NA NA N A I K ES