Nota Kerohanian Bab Beriman Dengan Hari Kiamat.

 • 1,223 views
Uploaded on

 

More in: Education , Spiritual
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,223
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
84
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT
 • 2. ERTI BERIMAN DENGAN HARI AKHIRAT
  Percayadenganapa yang dikhabarkanoleh Allah melalui al Quran danHadismengenaiapa yang berlakuselepasmanusiadibangkitkandaripadakubur (al ba` ath) sehinggaberakhirkehidupanmanusiadisyurgadanneraka.
 • 3. Kewajipanberimandenganhariakhirattelahsabitmelaluidalil-dalil al qurandanhadithantaranyafirman Allah dalamsurah al Nisaayat 136
  ومن يكفر بالله وملأكته وكتبه ورسله
  الأجرفقد ضل ضللا بعيد
  Sesiapa yang mengkufuriallahdanhariakhirat , sesungguhnyadiatelahjauhsesat
 • 4. Padang mahsyardankiraanamalan
  ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب بأيتنا فهم يوزعون
  Dan diharikamihimpunkanseluruhumatsekumpulanbesardaripadamereka yang mendustakanayat-ayatkami, makamerekadikumpulkan.
 • 5. Rasullulahmenjelaskantentangimandengansabdanya:-
  ان تؤمن بالله وملاءكة وكتبه ورسله واليوم اللآخر
  BAHAWA BERIMAN ITU IALAH BERIMAN KEPADA ALLAH DAN BERIMAN DENGAN HARI KEMUDIAN
 • 6. TANDA-TANDA HARI KIAMAT
  FIRMAN ALLAH DALAM SURAH AL ZUMAR AYAT 67-68
  وما قدروأ الله حق قدره والأرض جميعا قبضته , يوم القيمة والسموت مطويت بيمينه. سبحنه وتعلى عما يشركون . * ونفخ في الصور فصعق من فى السموت ومن فى الأرض الا من شاء الله
 • 7. MAKSUDNYA:
  Dan bumidalamgengamannyapadaharikiamatdanlangit-langitdilipatdengantangankanannya. Mahasuci Allah danmahatinggidaripadaapa-apa yang merekapersekutukan. Dan ditiupserunailalupengsan (mati) orang-orangdilangitdanorang –orangdibumikecualiorang-orangdikehendaki Allah.
 • 8. Tandakiamatterbahagi 2
  1. tandabesar (kubro)
  2. tandakecil (sughra)
 • 9. Tandakecil (sughra)
  Ilmu agama diangkat , beertikurangdiberiperhatiankaummusliminhinggaakhirnyalenyap.
  Kebodohandalamhal-hal agama yang terangdannyata, berertibanyak yang tidakdifahamiolehkebanyakanmanusia.
  Penzinaanberleluasamalahtidakakanmenjadisuatukesalahandalammasyarakat. Makalahirlahanak-anak yang tidakdiketahuinasabdanketurunannya.
  Arakdiminumsecaraterang-terangansehinggaseolahbukanlarangan Allah
 • 10. Sambungantandakecilkiamat
  Kaumperempuanlebihramaidarikaumlelaki.
  Seoranghambamelahirkantuannya.
  Orang yang takberkasutdantidakberpakaiankeranamiskin, tiba-tibamenjadikayaraya.
  Gembalakambing yang (orang yang asalnyamiskin) berlumba-lumbamembinagedungbesarkeranakekayaannya.
 • 11. Tanda-tandainidigambarkandalamhadithrasullulah saw dalambeberapariwayat:
  ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت
  .الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا
  SESUNGGUHNYA DIANTARA TANDA-TANDA KIAMAT ADALAH DIHILANGKAN ILMU DAN MENJADI JAHIL, RAMAINYA PEMINUM ARAK SERA BERLELUASA ZINA
 • 12. HADITH RIWAYAT MUSLIM
  من اشراط الساعة ان يقل العلم ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امراة القيم الواحد
  Di antaratanda-tandakiamatadalahdikurangkanilmu, berleluasakejahilan, berleluasazina, ramainyawanita, sedikitlelakisehinggaterjadilahbilangan lima puluhorangperempuanbersamaandenganseoranglelaki.
 • 13. Tanda-tandabesar(kubra)
  Keluardajal yang melakukanperkaraluarbiasabertujuanmerosakkanumatmanusia.
  Turunnabiisamenghapuskandajal
  Munculsatupuak yang digelaryakjujdanmakjuj yang membuathuruharabesardanmembuatkerosakkandiduniadanmenyelewengkanumatmanusiadarikalanganorangmukmin
  Munculnya imam mahdi
  Dan terbitmataharidaritampatterbenamnya.
 • 14. Kebangkitandarikubur.
  Seluruhmanusiaakandibangkitkanddarikubur, dikumpulkanuntukdihisab, ditimbangdandiberiganjaranbagisegalaamalan.
  وان الساعت ءاتيت لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور
  Sesungguhnya Allah akanmembangkitkanorang yang didalamkubur.