Danh phap hóa vô co
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Danh phap hóa vô co

on

 • 476 views

 

Statistics

Views

Total Views
476
Views on SlideShare
475
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Danh phap hóa vô co Danh phap hóa vô co Document Transcript

 • Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cV danh pháp ti ng Vi t các h p ch t vô cơ ð phiên chuy n tên các h p ch t vôcơ, ngoài nh ng quy t c ñã th ng nh t khi phiên chuy n tên cácnguyên t hóa h c, thêm m t s quy t c n a v cách vi t và cáchñ c tên như sau:1. V vi t công th c các h p ch t vô cơPh n dương c a các h p ch t vi t trư c ph n âm và s nguyên tvi t dư i ký hi u.Ví d : Na2S, NaCl, Na3PO4, H3PO4, NaOH…2. V ñ c tên các h p ch t vô cơPh n nào vi t trư c ñ c trư c, ph n nào vi t sau ñ c sau. Các h pch t vô cơ có m y lo i sau:I. Các oxita. N u nguyên t có nhi u oxi hóa (hay hóa tr ) b ng ch s la mãñ t trong d u ngo c, n u nguyên t trong các h p ch t ch có m t soxi hóa (hay hóa tr ) thì không c n, ch ñ c tên nguyên t + oxit.b. Ho c ñ c s nguyên t c a m i nguyên t b ng các ti n t mono(m t), di (hai), tri (ba), tetra (b n), penta (năm)…. (thư ng khi có m tnguyên t thì không c n ñ c ti n t mono).Ví d :Danh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 • Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cNa2O: natri oxitAl2O3: nhôm oxitMgO: magie oxitCu2O: ñ ng (I) oxitCuO: ñ ng (II) oxitFeO: s t (II) oxit:Fe2O3: s t (III) oxitN2O: ñinitơ oxit ho c nitơ (I) oxitNO: nitơ oxit ho c nitơ (II) oxitN2O3: dinitơ trioxit hay nitơ (III) oxitNO2: nitơ dioxit hay nitơ (IV) oxitN2O5: dinitơ pentaoxit hay nitơ (V) oxitc. Nh ng oxit mà trong phân t có dây oxi (-O-O-) thì g i là peoxit.Ví d :H2O2: hyñro peoxitNa2O2: natri peoxitCrO5: crom (VI) peoxit.d. Ngoài ra còn m t s r t ít oxit có tên g i ñ c bi t xu t phát t l chs hay l y tên m t ñ a phương nào ñó. Nhưng tên này không ñư cg i là thu t ng hóa h c chính th c, m c dù hay dùng.Ví d : khí cacbonic (CO2)…II. Các hyñroxitDanh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 • Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cHyñroxit là h p ch t có công th c chung là M(OH)n. Tên h p ch thyñroxit = Tên c a ph n dương (n u ph n dương là m t kim lo i cónhi u s oxi hóa (hay hóa tr ) thì ñ c thêm s oxi hóa (hay hóa tr )vi t b ng ch s Lamã ñ t trang d u ngo c ngay sau tên nguyên t t)+ hyñroxit (tên c a nhóm –OH).Ví d :NaOH: natri hyñroxitBa(OH)2: bari hyñroxitAl(OH)3: nhôm hyñroxitZn(OH)2: k m hyñroxitNH4OH: ammi hyñroxitFe(OH)2: s t (II) hyñroxitCu(OH)2: ñ ng (II) hyñroxitFe(OH)3: s t (III) hyñroxitIII. Các axit1. Lo i axit trong phân t , hyñro là nguyên t dương (cation), cònph n âm là anion axit không có oxi. Lo i axit này ñư c g ilà hyñroaxit, có công th c chung là HnXm.Tên c a hyñroaxit = Axit + tên c a nguyên t X + ñuôi hyñric.Ví d :HCl: axit clohyñricHF: axit fluohyñricHBr: axit bromhyñricHI: axit iothyñricDanh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 • Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cH2S: axit sunfuhyñricHN3: axit nitơhyñricHCN: axit xianhyñric…2. Lo i axit trong ph n aion axit có ch a oxi ñư c g ilà Oxiaxxit, có công th c chung là: HnXmOp.Lo i axit này cách ñ c có ph c t p hơn, X có th có nhi u s oxi hóakhác nhau.+ Khi m = 1 (HnXOp)a. N u X là nguyên t t nhóm III ñ n nhóm VI (c nhóm A và B), cós oxi hóa cao nh t ñúng b ng s th t c a nhóm thì:khi X có s hóa tr cao nh tTên axit = axit + tên nguyên t X + ñuôi icVí d :H2C+4O3: axit cacbonicH2Si4+O3: axit silicicHN+5O3: axit nitricH2S+5O4: axit sunfuaricH3S5+O4: axit photphoric+ Khi X có s oxi hóa th p hơn s oxi hóa cao nh t 2 ñơn v thì:Tên axit = Axit + Tên nguyên t X + ñuôi ơVí d :HN+3O2: axit nitrơH2S+4O3: axit sunfuarơDanh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 • Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cH3P+3O3: axit photphorơb. N u X là nguyên t thu c nhóm VII (c nhóm A và B) thì:- Khi X có s oxi hóa là +6 (hay +5 khi nó không có s oxi hóa là +6)thì:Tên axit = axit + tên nguyên t X + ñuôi icVí d :H2Mn+6O4: axit manganicHCl+5O3: axit cloric- Khi X có s oxi hóa th p hơn s ôxi hóa trên 2 ñơn v thì:Tên axit = axit + tên nguyên t X + ñuôi ơVí d :H2Mn+4O3: axit manganơHCl+3O2: axit clorơ- Khi X có s hóa tr cao nh t, ñúng b ng s th t và nhóm (VII) thìthêm ti n t Pe trư c tên nguyên t X + ñuôi icTên axit = axit + pe tên nguyên t X + ñuôi icVí d :HMn+7O4: axit pemanganicHCl+7O4: axit pecloricHI+7O4: axit peiodic+ Khi m = 2, 3, 4… (HnXmOp)Khi ñ c ta thêm ti n t di, tri, tetra… vào trư c nguyên t X còn thêmñuôi ic n u X có s oxi hóa cao và ơ khi X có s oxi hóa th p.Danh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 • Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cVí d :H4P2+5O7: axit diphotphoricH2S2+6O7: axit disunfuricH2S3+6O10: axit trisunfuricH2B4+3O7: axit tetraboricH2S2+4P5: axit disunfurơH2P4+3O7: axit tetraphotphorơ…c. M t s trư ng h p riêng- N u trong phân t axit có dây oxi (-O-O-) thì ñ c thêm ti nt peoxo trư c tên nguyên t X.Ví d :H2C+4O4: axit peoxo cacbonicH3P+5O5: axit peoxo photphoricH4P2+5O8: axit peoxo diphotphoricH2S+6O5: axit peoxo sunfuricH2S2+4O8: axit peoxo sunfuricHN+5O4: axit peoxo nitricHOO+3NO: axit peoxo nitrơ…- N u trong phân t oxi axit có m t, hai hay ba nguyên t S thay thcác nguyên t O thì thêm ti n t tio, ditio, tritio vào trư c nguyên tX.Ví d :H2S2O3: axit tio sunfuricDanh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 • Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cH3PO2S2: axit ditio photphoricH3As2S3: axit tritio asenơ. (H3As2S3: axit asenơ)- N u X trong phân t oxi axit có s oxi hóa th p hơn s oxi hóa c aX trong axit có h u t là ơ thì ta thêm ti n t hipo trư c X.Ví d :HCl+3O2: axit clorơ thì HCl+1O: axit hipo clorơH3P+3O3: axit photphorơ thì H3P+1O2: axit hipo photphorơHN+3O2: axit nitrơ thì HN+10: axit hipo nitrơ.N u trong nhi u phân t oxit axit mà trong nguyên t X có s oxi hóagi ng nhau nhưng có s nhóm OH khác nhau thì:+ N u trong phân t có nhi u nhóm OH khác nhau thì khi ñ c thêmti n t octo-+ N u trong phân t có ít nhóm OH thì khi ñ c thêm ti n t meta-+ N u trong phân t s OH trung bình khi ñ c thêm ti n t piro-Ví d :H3P+5O4: axit octophotphoricH4P2+5O7: axit pirophotphoricIV. Các mu iMu i là h p ch t, trong phân t g m hai ph n: cation và anion.Tên mu i = tên cation + tên anion g c axit.1. Cation mu i có th làa. Cation kim lo i: ñ c tên nguyên t nguyên t kim lo i. N u kim lo icó nhi u oxi hóa khác nhau thì thêm s Lamã ch hóa tr c a kim lo iñ t trong d u ngo c (n u kim lo i ch có m t hóa tr thì không c n).Danh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 • Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cVí d :Na+ natriAl3+ nhômFe2+ s t (II)Cu+ ñ ng (I)Hg22+ th y ngân (I)Ca2+ canxiZn2+ k mFe3+ s t (III)Cu2+ ñ ng (II)Hg2+ th y ngân (II)Sn2+ thi c (II)Sn4+ thi c (IV)b. Cation mu i g m nhi u nguyên tVí d :BiO+: bitmutylVO+: vanadyl (III)VO3+: vanadyl (V)SO22+: sunfuryl (VI)PS3+: tiophotphoryl (V)UO22+: uranylDanh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 • Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cVO2+: vanadyl (IV)SO2+: tionyl sunfuryl (IV)PO3+: photphoryl (V)NH4+: amoni…2. Anion mu i thư ng là g c axita. N u anion là g c c a hyñroaxit thì tên anion g c axit ñư c ñ c: tênnguyên t X (n u g c còn hyñro thì ñ c hyñro r i tên nguyên t X) +ñuôi ua (thay ñuôi hyñric trong axit b ng ñuôi ua, ñ i v i nh ng tsau khi b ñuôi hidric mà còn là m t nguyên t âm O thì thêm r trư cua cho d ñ c).Ví d :F-: FloruaI-: IotuaCN-: XianuaCl-: CloruaS2-: SunfuaSCN: SunfuaxxianuaBr-: BromuaHS-: Hyñrosunfuab. N u anion là g c c a oxi axit thì:N u trong axit có ñuôi là ic thì g c axit ñ i ic thành atN u trong axit có ñuôi ơ thì ñ i thành itVí d :Danh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 • Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cCO3-: cacbonatNO3-: nitratPO43-: photphatH2PO4-: dihyñrophotphatSO3-: sunfitH3PO3: ch là diaxitH2PO4-: hyñrophotphitClO2-: cloritNO4-: penitratS2O82-: pedisunfatClO4-: pecloratHCO3-: hyñrocacbonatSO42-: sunfatHPO43-: hyñrophotphatS2O32-: tiosunfatHSO3-: hyñrosunfitHPO32-: ñ c là photphitNO2-: nitritCO42-: peoxocacbonatSO52-: pesunfatClO-: hipocloritDanh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 • Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h c3. Tên mu ið c tên ph n canion trư c sau ñó ñ c tên ph n anionNaCl: natri cloruaBa(NO3)2: bari nitratAl2(SO4)3: nhôm sunfatCuCl: ñ ng (I) cloruaCuCl2: ñ ng (II) cloruaBaS2O3: bari tiosunfatFeSO4: s t (II) sunfatFe2(SO4)3: s t (III) sunfatMa3N2: magie nitrua(NH4)2S2O8: amoni peoxodisunfatCa(H2PO4)2: canxi dihyñrophotphatCaHPO4: canxi hyñrophotphatCa3(PO4)2: canxi photphatCaC2O4: canxi oxalat…SOCl2: tionyl cloruaSO2Cl2: sunfuryl cloruaPOCl3: photphoryl cloruaPSCl3: tiophotphoryl cloruaCu2(OH)2CO3: ñ ng (II) dihyñroxo cacbonatDanh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 • Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cBiOHCl2: bitmutyl hyñro clorua4. Mu i képH n h p c a nh ng mu i có cùng m t anion v i nhi u cation khácnhau. Vì v y, ñ c tên các mu i kép ta ñ c tên các cation (n i v inhau b ng g ch ngang) và tên c a anion g c axit chung.Ví d :K2SO4.Al2(SO4)3: có th vi t KAl(SO4)2: kali nhôm sunfatK2CO3.Na3CO3: có th vi t KNaCO3: kali natri cacbonatKNaC4H4O6: kali natri tactratV. Các h p ch t ph c (ph c ch t)C u t o c a h p ch t ph c cũng g m 2 ion liên k t v i nhau. Ionph c vi t trong d u móc và ion trái d u vi t ngoài d u móc:- Ion ph c có th âm hay dương ñư c vi t theo tr t t sau: nguyênt trung tâm r i ñ n ph i t (ph i t có th là ion âm hay phân ttrung tính ho c c hai, vi t trong d u ngo c, r i ñ s ch s ph i t ).- Ion trái d u v i ion ph c là cation thì vi t trư c ion ph c, n u làanion thì vi t sau.Tên c a ph c ch t = tên c a cation n i tên c a anionTên c a ion ph c ñư c ñ c theo tr t t : s ph i t + tên ph i t (n uph i t g m hai lo i c anion và c phân t trung hòa, khi ñó ñ c sph i t + tên phôi t là anion r i ñ c s phôi t + tên ph i t và ph it trung hòa) sau ñó m i ñ c tên c a nguyên t trung tâm có kèmtheo s oxi hoá c a nó.a. Cách ñ c tên s ph i t : dùng các ti n t di, tri, tetra, phita, hexa,hepta, octa… ñ ch các s 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8… n u ph i t có tên vi tdài và trong ph i t ñã có s n các ch di, tri, tetra… r i thì vi t ph it ñó trong ngo c ñơn r i dùng các ti n t ñ t trư c d u ngo c ñơnDanh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 • Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cñ ch s lư ng ph i t , các ti n t lúc này dùng bis, tris, tetrakis,pentakis, hexakis…. ñ ch các s 2, 3, 4, 5, 6….b. Cách ñ c tên ph i t :- N u ph i t là phân t trung hòa thì ñ c tên phân t ñóVí d :C6H5N: piridinCH3NH2: metylaminNH2-(NH2)2-NH2: etylen diamin..Lưu ý: m t s phân t có tên riêng và thư ng dùng ñó là:H2O - aquaNH3 - amminCO - cacbonylNO - nitro zyl- N u ph i t là anion thì ñ c tên c a anion ñó + ñuôi o.Ví dF-: fluoro Cl-: cloro Br-: bromoI-: Iodo OH-: hyñroxo SO42-: sunfatoCO32-: cacbonato NO2-: nitrito NO3-: nitratoCN-: xiano SCN-: tioxiano O2-: oxoO22-: peoxo S2-: sunfo hay tio S2O32-: tiosunfatoC2O42-: oxalato SO32-: sunfitoDanh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 • Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cc. Cách ñ c tên nguyên t trung tâm. Có 2 trư ng h p khi ion ph clà cation hay anion.N u ion ph c là cation thì nguyên t trung tâm ñư c ñ c như sau:ñ c tên nguyên t trung tâm và s La mã ñ t trong d u ngo c ñ chs oxi hóa c a nó.Ví d :[Co(NH3)6]Cl3 hexammin coban (III) clorua[Co(NH3)6]3+ cation hexammin coban (III)[Co(NH3)5]Cl2 cloro - pentammin coban (III) clorua[CoCl(NH3)5]2+ cation cloro - pentammin coban (III)[Cr(NH3)6]Cl2 hexammin crom (II) clorua[CoCl(H2O)5]Cl2 cloro - pentaqua coban (III) clorua[Cu(NH2-CH2-CH2-NH2)2]SO4 bis (etilendiamin) ñ ng (II) sunfat- N u ion ph c là anion thì nguyên t trung tâm ñư c ñ c như sau:ñ c tên nguyên t trung tâm thêm h u t at và s La mã ñ t trongd u ngo c ñ ch s oxi hóa c a nguyên t .Ví dNa2[Pt(C2O4)3] natri trioxalato platinat (IV)K4[Fe(CN)6] kali hexaxiano ferret (II)K3[Fe(CN)6] kali hexaxiano ferret (III)H[AuCl4] axit tetracloro vàng (III)Lưu ý: N u ph c không ph i là ion mà là trung tính (trung hòa) thìloai ph c này ñư c ñ c như sau: ñ c tên ph i t có ti n t ch sph i t , r i tên nguyên t trung tâm có kèm theo s oxi hóa (vi t b ngch s La mã ñ t trong d u ngo c).Danh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy
 • Di n ñàn h c t p ntquang.net Box Hóa h cVí d :[PtCl2(NH3)2] dicloro diammin platin (II)[Co(NO2)3(NH3)3] trinitro triammin coban (III)Danh pháp hóa vô cơ Sưu t m và biên so n: Blue Star http://ntquang.net/forum© Do Not Copy