Tai sao hoc quan tri kinh doanh

1,813 views
1,698 views

Published on

Bai tap phat trien nhom 6 - D7 Topica

Published in: Business, Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,813
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tai sao hoc quan tri kinh doanh

 1. 1. <ul><li>TRAÂN TROÏNG KÍNH CHAØO VAØ GÖÛI ÑEÁN TOAØN THEÅ QUÍ VÒ MOÄT LÔØI CHUÙC SÖÙC KHOÛE VAØ THAØNH COÂNG. </li></ul>
 2. 3. GIÔÙI THIEÄU NHOÙM 6 D7TOPICA
 3. 4. <ul><li>Chuùng toâi ñöôïc thaønh laäp töø lôùp quaûn trò kinh doanh – D7 TOPICA </li></ul>
 4. 5. <ul><ul><li>Nhoùm 6 thaønh laäp ñeå taïo neân moät nhoùm hoïc taäp, laøm vieäc hoaøn haûo nhaát. </li></ul></ul><ul><ul><li>Caùc thaønh vieân giuùp ñôõ nhau trong hoïc taäp, hoã trôï nhau trong coâng vieäc. </li></ul></ul>
 5. 6. Logo cuûa nhoùm
 6. 7. Khaåu hieäu cuûa nhoùm <ul><li>“ Nhöõng gì chuùng ta bieát chæ laø moät gioït nöôùc. Nhöõng gì chuùng ta chöa bieát laø caû moät ñaïi döông.” (Newton) </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Danh Saùch caùc thaønh vieân </li></ul><ul><li>Nhoùm Tröôûng : Phaïm Thò Meán </li></ul><ul><li>Nhoùm Phoù: Buøi Vaên Toaøn </li></ul><ul><li>Traàn Minh Tuaán </li></ul><ul><li>Phaïm Kim Xuaân </li></ul><ul><li>Nguyeãn Tieán Thaønh </li></ul><ul><li>Ñaëng Hoaøng Nam </li></ul><ul><li>Löông Thò Thu Bieân </li></ul><ul><li>Tröông Thanh Huøng </li></ul><ul><li>Leâ Trung Höng </li></ul><ul><li>Nguyeãn Thò Ngoïc Thuøy </li></ul><ul><li>Döông Ngoïc Chaâu </li></ul><ul><li>Phaïm Ngoïc Haân </li></ul><ul><li>Trònh Ñoã Thoï </li></ul><ul><li>Phaïm Leâ Höng </li></ul><ul><li>Huỳnh Quang Haûo </li></ul>
 8. 9. ÑEÀ TAØI THUYEÁT TRÌNH MUÏC ÑÍCH HOÏC QUAÛN TRÒ KINH DOANH
 9. 10. THEO QUAN ÑIEÅM CUÛA NHIEÀU NGÖÔØI: Toát nghieäp ngaønh QTKD laø khi ra tröôøng coâng vieäc phaûi laøm ôû vò trí Giaùm ñoác, hoaëc caáp laõnh ñaïo töông ñöông...
 10. 11. THEO BAÏN THÌ SAO?
 11. 12. <ul><li>Ñoù chæ laø maët noåi cuûa muïc ñích hoïc quaûn trò kinh doanh. </li></ul><ul><li>Vì muïc ñích cuoái cuøng cuûa ngaønh hoïc QTKD laø ñaøo taïo ra nhöõng nhaø quaûn lyù gioûi trong kinh doanh. </li></ul>
 12. 13. <ul><li>Nhö theá naøo naøo laø nhaø quaûn lyù gioûi? </li></ul><ul><li>Ñieàu kieän naøo ñeå trôû thaønh nhaø quaûn lyù gioûi? </li></ul><ul><li>Laøm theá naøo ñeå trôû thaønh nhaø quaûn lyù gioûi? </li></ul>
 13. 14. Coù caâu: “Ngoïc baát traùc, baát thaønh khí. Nhaân baát hoïc baát tri lyù” <ul><li>Nhö vaäy ñeå trôû thaønh ngöôøi taøi gioûi ta phaûi hoïc. </li></ul><ul><li>Ñeå giaûi thích cho khaúng ñònh naøy, chuùng ta ñi vaøo 2 khía caïnh cuûa vaán ñeà: </li></ul><ul><li>1/ Veà phaùp lyù. </li></ul><ul><li>2/ Veà chuyeân moân. </li></ul>
 14. 15. <ul><li>1. Veà phaùp lyù, khi ta ñaûm nhaän vai troø Giaùm ñoác hoaëc caáp quaûn lyù töông ñöông thì khoâng nhaát thieát phaûi coù baèng toát nghieäp QTKD, hoaëc noùi theo toaùn hoïc : “ bằng Cử nhaân QTKD khoâng phaûi laø ñieàu kieän caàn ñeå moät ngöôøi muoán trôû thaønh nhaø quaûn lyù trong kinh doanh” </li></ul>
 15. 16. <ul><li>2.Veà maët chuyeân moân, muoán trôû thaønh Giaùm ñoác gioûi trong kinh doanh baét buoäc phaûi coù kieán thöùc veà QTKD , noùi theo toaùn hoïc “ kieán thöùc veà QTKD chæ laø ñieàu kieän CAÀN ñeå trôû thaønh nhaø quaûn lyù gioûi trong kinh doanh, coøn ñieàu kieän ñuû laø : kinh nghieäm thöïc teá, naêng löïc baûn thaân, kieán thöùc toång quaùt... </li></ul>
 16. 17. QUAÛN TRÒ KINH DOANH LAØ GÌ?
 17. 18. Quaûn trò kinh doanh ” <ul><li>Laø vieäc thöïc hieän caùc haønh vi quaûn trò quaù trình kinh doanh ñeå duy trì, phaùt trieån coâng vieäc kinh doanh cuûa moät hoaëc moät soá doanh nghieäp trong moät ngaønh naøo ñoù. </li></ul>
 18. 19. QUẢN TRỊ KINH DOANH LÀ LÀM NHỮNG CÔNG VIỆC GÌ TRONG DOANH NGHIỆP ?
 19. 20. 1 Hoaïch ñònh 2 Toå chöùc 3 Laõnh ñaïo 4 Kieåm soaùt
 20. 21. Hoạch định ( trong kinh doanh ) là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Nó liên hệ với những phương tiện cũng như với những mục đích. Tất cả những người quản lý đều làm công việc hoạch định.
 21. 22. Tổ chức : B ao gồm quá trình xác định những nhiệm vụ phải được thực hiện, người thực hiện các nhiệm vụ đó, cách thức phân nhóm các nhiệm vụ, ai sẽ phải báo cáo cho ai, và cấp nào sẽ được ra quyết định
 22. 24. Sau khi các mục tiêu được xác lập, các kế hoạch được hoạch định, cơ cấu tổ chức được xác định và nhân viên được tuyển dụng, đào tạo và khuyến khích làm việc thì sai sót vẫn có thể xảy ra. Để đảm bảo cho mọi việc đi đúng hướng, nhà quản trị phải giám sát và đánh giá kết quả công việc. Kết quả thực tế phải được so sánh với những mục tiêu đã xác lập trước đó để nhà quản trị có thể đưa ra những hoạt động cần thiết, đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức đi đúng quỹ đạo. Quá trình giám sát, so sánh, và hiệu chỉnh là nội dung của chức năng kiểm soát chức năng kiểm soát
 23. 25. Vai troø cuûa nhaø Quaûn trò ñoái vôùi doanh nghieäp 1 Vai troø quan heä 2 Vai troø thoâng tin 3 Vai troø Ra quyeát ñònh
 24. 26. Vai trò quan hệ : Tất cả các nhà Quản trị luôn phải thực hiện những tác vụ có liên quan đến mọi người xung quanh (cấp dưới, người ngoài tổ chức) và các công việc khác mang tính chất nghi thức và biểu tượng. Đó là các vai trò Quan hệ hay Liên kết. Doanh nghiệp có được hình ảnh tốt đẹp đối với nhân viên và đối tác hay không phụ thuộc một phần không nhỏ vào vai trò này của nhà Quản trị
 25. 27. Vai trò thông tin Ở một góc độ nào đó, tất cả các nhà quản trị đều có vai trò Thông tin gồm: Tiếp nhận, thu thập và phổ biến thông tin. Với vai trò này, người quản trị thu nhận, phân loại, và cung cấp thông tin cần thiết cho những đối tượng phù hợp. Vai trò này bao gồm: Theo dõi thông tin, phổ biến thông tin, và đại diện phát ngồn
 26. 28. Vai trò Ra quyết định Vai trò này xoay quanh việc đưa ra những quyết định. Đây là vai trò rất quan trọng của nhà Quản trị. Thành công hay thất bại của Doanh nghiệp là ở vai trò này của Nhà Quản trị, bao gồm vai trò của người khởi xướng, Người xử lý các xáo trộn, người phân bổ nguồn lực và người đàm phán, thương lượng.
 27. 29. NHỮNG ƯU ĐIỂM ĐIỂM KHI HỌC QTKD
 28. 30. <ul><li>Bổ trợ kiến thức một cách rộng rãi, trong mọi lãnh vực của cuộc sống. </li></ul>Giúp ta dễ dàng thích ứng và tồn tại trong một xã hội vốn ngày càng phát triển văn minh hơn.
 29. 31. Tất cả các ngành nghề, lãnh vực kinh doanh trong xã hội vốn là một chuỗi móc xích gắn kết với nhau.
 30. 32. Để là người lãnh đạo, hay là một nhà quản lý thì cần phải đáp ứng được sự gắn kết của chuỗi móc xích này, nếu không thì sẽ có một đốt xích đứt và gây nên sự đổ vỡ.
 31. 33. H ọc quản trị kinh doanh sẽ như là một quá trình phát triển kỹ năng giúp người quản lý đáp ứng được sự kết dính này.
 32. 34. KHUYẾT ĐIỂM KHI HỌC QTKD
 33. 35. Nếu không biết cân đối giữa các lãnh vực (môn học) thì sẽ gây nên sự mất cân đối trong quá trình học tập. Vì đây là ngành đào tạo đa lãnh vực.
 34. 36. <ul><li>Gây nên tình trạng vô phương hướng . Không biết học để áp dụng chổ nào, để làm gì, trong khi không học vẫn có thể làm giám đốc. </li></ul>
 35. 37. Học QTKD xong bạn sẽ làm được những gì?
 36. 38. Có khả năng quản lý nhiều vấn đề trong cuộc sống : bản thân, thời gian, công việc... để từ đó có thể giúp mình biết cách sắp xếp, phân phối những sự việc trong cuộc sống một cách hợp lý và khoa học , để có thể tự mình nâng cao hiệu suất công việc tối đa trong khả năng và năng lực mà mình có thể làm được.
 37. 39. Tự trang bị được cho mình một trong những điều kiện CẦN trên con đường trở thành nhà quản lý ( lãnh đạo ) GIỎI trong một tập thể ( Xã hội ) của 1 hay nhiều ngành nghề (lĩnh vực)...
 38. 40. Ở tầm cao hơn, người tốt nghiệp ngành QTKD sẽ có rất nhiều điều kiện thuận lợi trong việc tiếp thu những kiến thức về mặt quản lý rộng hơn, vĩ mô hơn ở những ngành nghề khác của xã hội như : quản lý hành chính, quản lý nhà nước về một số ngành nghề ở tầm quốc gia, tham gia và hoạt động tốt ở một số lĩnh vực chính trị, xã hội...
 39. 41. Với những đặc điểm và chức năng của QTKD như đã trình bày ở trên cộng với những ưu điểm nổi trội và nhiều lợi ích có thể có được khi học về QTKD , sẽ là câu trả lời rõ ràng và đầy đủ nhất của câu hỏi cũng là đề tài “ TẠI SAO T A HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH”
 40. 42. XIN CÁM ƠN QUÍ VỊ

×