Your SlideShare is downloading. ×
Tailieu.vncty.com  thuat ngu-telecom
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Tailieu.vncty.com thuat ngu-telecom

3,885
views

Published on

http://tailieu.vncty.com/index.php

http://tailieu.vncty.com/index.php


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,885
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Thuật ngữ viễn thông
 • 2. THU T NG VI N THÔNG A-AH AA Abreviated Addressing ð nh ñ a ch vi t t t AA Absolute (access) address ð a ch truy nh p tuy t ñ i AALU Arithmetic and Logical Unit ðơn v s h c và logic AAMPS Advanced Mobile Phone System H th ng ñi n tho i di ñ ng tiên ti n AAR Automatic Alternate Routing ð nh tuy n thay th t ñ ng AARE A-associate-response ðáp ng liên k t A AARQ A-associate-request yêu c u liên k t A AAS Adaptive Antenna Anten ñáp ng AAS Automatic Addressing System H th ng ñ nh ñ a ch t ñ ng AAV Alternate Access Vendors Các hãng truy nh p thay th ABDS Adaptive break-in Differential Sensitivity (Series G) ð nh y chênh l ch ng t thích ng ABM Asynchronous Balanced Mode (HDLC) Ch ñ cân b ng không ñ ng b ABR Answer Bid Ratio (Series Q) H s l nh tr l i
 • 3. ABR Available Bit Rate (ATM) T c ñ bit kh d ng ABRT A-abort (Series X) Kh i d li u giao th c ng d ng a-abort AC Access Control (Token Ring, FDDI) ði u khi n truy nh p ACA PPU Alter Context Acknowledge PPDU PPDU báo nh n ng c nh thay th ACB Access Barred Signal (Series Q) Tín hi u ch n truy nh p ACC Austrian CCITT Committee y ban CCITT nư c áo ACC Automatic Congestion Control ði u khi n t c ngh n t ñ ng ACCH Associated Control Channel Kênh ñi u khi n g n li n ACD Automatic Call Distribution Phân b cu c g i t ñ ng ACE Automatic Cross-connection Equipment (also known as AXE) Thi t b k t n i chéo t ñ ng (còn g i là AXE) ACF Advanced Communications Function Ch c năng truy n thông cao c p ACITS Advisory Committee on Information Technology Standardisation (SOG-IT) y ban tư v n v tiêu chu n hóa công ngh thông tin ACK Acknowledge(ment) (Series Q,T) Báo nh n ACM Address Complete Message (Series Q) Tin báo ñ a ch hoàn ch nh ACPM Association Control Protocol Machine Cơ ch giao th c ñi u khi n k t h p ACPPU Alter Context PPDU (Series X) PPDU c a văn c nh bi n ñ i ACSE Association Control Service Element (Series T)
 • 4. Môi trư ng d ch v ñi u khi n k t h p ACTE Approvals Committee for Terminal Equipment H i ñ ng phê chu n thi t b ñ u cu i ACTOM Advisory Committee on Technical and Operational Matters (of Inmarsat) y ban tư v n v các v n ñ k thu t và khai thác ACTS Advisory Committee on Information Technology Standardisation (SOG-IT) y ban tư v n v tiêu chu n hóa công ngh thông tin ACU Acknowledgement Signal Unit (Series Q) Kh i tín hi u báo nh n ADC Address Complete Signal Charge (Series Q) Th c hi n ñ a ch hoàn ch nh ñ tính cư c ADC Analog-to-Digital Converter (Series P) B chuy n ñ i tương t s ADCCP Advanced Data Communications Control Procedures (ANSI) Các th t c ñi u khi n truy n s li u tiên ti n (ANSI) ADI Address Incomplete Signal (Series Q) Tín hi u ñ a ch không hoàn ch nh ADM Adaptive Delta Modulation ði u ch Delta thích ng ADM Assynchronous Disconnected Mode Ch ñ ng t k t n i ñ ng b ADMD Administration Management Domain (Series F, X) Mi n qu n lý hành chính ADN Address Complete Signal, No charge (Series Q) Tín hi u ñ a ch hoàn ch nh không tính cư c ADP Answer Detection Pattern (Series V) Mô hình phát hi n ngư i tr l i ADPCM Adaptive Differential Pulse Code Modulation ði u xung mã (PCM) vi sai thích ng ADPFH Average of Daily Peak Full Hour (Series E) Trung bình c a gi cao ñi m hoàn toàn trong ngày ADPH Average Daily Peak Hour (Series E)
 • 5. Gi cao ñi m trung bình trong ngày ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line ðư ng dây thuê bao s không ñ i x ng ADU Antennuation Distortion Unit (Series P) ðơn v méo do sung hao ADX Address Complete Signal, Coin Box (Series Q) Tín hi u ñ a ch hoàn ch nh, h p b ti n AE Application Entity (Series Q, X) Th c th ng d ng AE Associated Equipments (Series F) Các thi t b liên k t AECMA Association Européenne des Constructeurs de Matériel Aerospatial (European Association for the Construction of Aero-Space Equipment) Hi p h i châu Âu v thi t k thi t b hàng không vũ tr (ti ng Pháp) AEE Asociación Electrotécnica (Electrotechnical Association) Hi p h i k thu t ñi n t AEF Address Extension Facility (Series X) Phương ti n m r ng ñ a ch AEF Address Extension Field (Series I) Trư ng m r ng ñ a ch AENOR Asociación Espanõla de Normalization (Standard Association, Spain) Hi p h i tiêu chu n c a Tây Ban Nha AERM Alighnment Error Rate Monitor (Series Q) B giám sát h th ng s l i ñ ng ch nh AES Aircraft Earth Station (Series Q) Tr m m t ñ t hàng không AF Address field (Series I, X) Trư ng ñ a ch AFC Address-complete signal, Subscriber-Free Charge (Series Q) Tín hi u ñ a ch hoàn ch nh thuê bao t do, có tính cư c AFI Authority and Format Identifier (Series I, Q, X) Ph n t nh n d ng th m quy n và khuôn d ng
 • 6. AFN Address-Complete Signal, Subscriber-Free, No Charge (Series Q) Tín hi u ñ a ch hoàn ch nh thuê bao t do, không tính cư c AFNOR Association Francaice de Normalización (Standard Association, France) Hi p h i tiêu chu n c a Pháp AFUTT Association Francaiςe des Utilisateurs du Telesphone et des Télécommunications (French Telegraphs and Telephone Users’ Association) Hi p h i nh ng ngư i s d ng báo - tho i c a Pháp AFX Address-complete signal, Subscriber-free charge, Coin box (Series Q) Tín hi u ñ a ch hoàn ch nh, thuê bao t do, h p b ti n AGF Additional Global Functions (Series I) Các ch c năng toàn c u ph tr AHLF Additional Higher Layer Function (Series I) Ch c năng l p cao ph tr AI-AX Ai Action indicator (Series Q) B ch th hành vi AI Artificial Intelligence Trí tu nhân t o AIN Advanced Intelligent Network M ng thông minh cao c p AIS Alarm Indication Signal Tín hi u ch th c nh báo AITS Acknowledged Information Transfer Service (ITU - T) D ch v chuy n t i thông tin có báo nh n (ITU - T) AK Data Acknowledgement TPDU (Series X) TPDU báo nh n d li u AK TPDU Data Acknowledgement (Series X) Báo nh n d li u
 • 7. AL Local Acknowledgement Time (Series X) Th i gian báo nh n c c b ALE Approval Liaison Engineer (UK) K sư thông tin liên l c ñư c phê chu n (Anh) ALLF Additional Low Layer Function (Series I) Ch c năng l p th p ph tr ALP Abstract Local Primitive (Series X) Nguyên g c c c b tr u tư ng AM Amplitude Modulation ði u ch biên ñ , ñi u biên AMI Alternate Mark Inversion (Series O) ð o d u luân phiên AMPS Advanced Mobile Phone System H th ng ñi n tho i di ñ ng tiên ti n AMVFT Amplitude-modulated Voice-frequency Telegraph (Series R) ði n báo t n s tho i ñi u biên ANC Answer signal, Charge (Series Q) Tín hi u tr l i, có tính cư c ANI Automatic Number Identification (ISDN) Nh n d ng s g i t ñ ng ANN Answer Signal, No Charge (Series Q) Tín hi u tr l i, không tính cư c ANR Automatic Network Routing ð nh tuy n m ng t ñ ng ANSI American National Standards Institute Vi n tiêu chu n qu c gia Hoa Kỳ ANU Answer Signal, Unqualifield (Series Q) Tín hi u tr l i, vô ñi u ki n AOC Advice of Charge (Series I) Thi t b tính cư c AP Access Point (UPT) ði m truy nh p (UPT) AP Application Program Chương trình ng d ng
 • 8. APB Active Position Backward (Series T) Ngư c tr l i v trí tích c c APC Adaptive dictive Coding (Series E, Q) Mã hóa báo trư c thích ng APCI Application-Protocol-Control-Information (Series X) Thông tin ñi u khi n giao th c ng d ng APD Active Position Down (Series T, X) Phía dư i v trí tích c c APDU Application Protocol Data Unit Kh i d li u giao th c ng d ng APF Active Positon Forward (Series T) Phía trư c v trí tích c c APH Active Postion Home (Series T) Thư ng trú v trí tích c c APL Average Picture Level (Series N) M c nh trung bình APL Analogue Private Line ðư ng dây riêng analog APP Applications Portability Profile ð c trưng di chuy n ñư c c a các ng d ng APR Active Position Return (Series T, X) Quay v v trí tích c c APS Automatic Protection Switching Chuy n m ch b o v t ñ ng APT Telephony Applications System H th ng các chương trình ng d ng ñi n tho i APU Active Position Up (Series T) Phía trên v trí tích c c AR Remote Acknowledge Time (Series X) Th i gian báo nh n t xa ARA Access Registration Point (UPT) ði m ñăng ký truy nh p ARF Alternative routing from (Series E) ð nh tuy n thay th t
 • 9. ARM Asynchronous Response Mode (HDLC) Phương th c ñáp ng không ñ ng b , ch ñ tr l i không ñ ng b (HDLC) ARP PPDU Abnormal Release Provider PPDU (Series X) PPDU nhà cung ng gi i t a b t thư ng ARQ Automatic Repeat Request (Series T) Yêu c u l p l i t ñ ng ARQ Automatic Request Repetition L p l i yêu c u t ñ ng ARR Automatic Rerouting (Series E) Tái ñ nh tuy n t ñ ng ART Alternative Routing To (Series E) ð nh tuy n thay th t i... ART Autorité de Régulation des Télécommunications (French Approval Authority) Cơ quan quy n l c ñi u hành vi n thông Pháp ARU PPDU Abnormal Release User PPDU (Series X) PPDU ngư i dùng gi i tr b t thư ng AS Assessment Services Các d ch v ñ nh m c/các d ch v ñánh giá ASCII American Standard Code for Information Interchange Mã tiêu chu n M dùng ñ trao ñ i thông tin ASD Adverse State Detector (Series V) B phát hi n tr ng thái b t l i (ngư c) ASE Application-Service Element (Series Q) Môi trư ng d ch v ng d ng ASIC Application Specific Integrated Circuit M ch t h p có ng d ng ñ c bi t ASN.1 Abstract Syntax Notation One (Series Q, T, X) Chú gi i cú pháp tr u tư ng s 1 ASP Abstract Service Primitive (Series X) Nguyên g c d ch v tr u tư ng ASP Advanced Speech Processor B x lý ti ng nói tiên ti n
 • 10. ASP Assignment Source Point (Series Q) ði m ngu n phân ñ nh ASR Answer Seizure ratio (Series E) T l chi m phía tr l i ASVD Analogue Simultaneous Voice and Data Ti ng nói và s li u mô ph ng analog ATC Additional Trunk Capacity (Series E) Dung lư ng trung k b sung ATDM Asynchronous Time Division Multiplexing Ghép kênh chia th i gian không ñ ng b ATIC Time Assignment With Sample Interpolation (Series G) Gán th i gian v i n i suy m u ATM Asynchronous Transfer Mode Phương th c chuy n t i không ñ ng b ATME Automatic Transmission Measuring and Signalling Testing Equipment (Series M, Q) Thi t b th báo hi u và ño truy n d n báo hi u ATME Automatic Transmission Measuring Equipment (Series M) Thi t b ño th truy n d n t ñ ng ATRA Austrian Telecommunications Regulation Authority Cơ quan ñi u hành vi n thông c a áo ATS Air Traffic Services (Series Q) Các d ch v v n chuy n hàng không ATSC Australian Telecommunications Standardisation Committee y ban tiêu chu n hóa úc AU Access Unit (Series F, Q, T, X) Kh i truy nh p AU Administrative Unit (Series G) Kh i qu n lý hành chính AU PTR Administrative Unit Pointer (Series G) Kh i qu n lý hành chính AUC Authenticication Centre Trung tâm ch ng th c AUI Attachment Unit Interface Giao di n v i kh i g n s n
 • 11. AUP Aceptable Use Policy Chính sách s d ng ch p nh n ñư c AVA Attribute Value Assertion (Series X) G n giá tr thu c tính AVK Audio/Video Kernel Lõi âm thanh/Video AVL Automatic Vehicle Location ð nh v xe c t ñ ng AVM Audio Visual Management Qu n lý b ng nghe nhìn AWG American Wire Gause C dây tiêu chu n M , tiêu chu n dây d n M AXE Automatic Cross-Connection Equipment (also known as ACE) Thi t b k t n i chéo t ñ ng (còn ñư c g i là ACE) B B-CDMA Broaband Code Division Multiple Access ða truy nh p phân chia theo mã băng r ng, CDMA băng r ng B-ICI Broaband Intercarrier Interface (ATM) Giao di n gi a các nhà khai thác băng r ng B-ISDN Broadband ISDN ISDN băng r ng B-LE Broadband Loacal Exchange (B-ISDN) T ng ñài n i h t băng r ng (B-ISDN) B-TA Broadband Terminal Adapter (B-ISDN) B thích ng ñ u cu i băng r ng (B-ISDN) B-TE Broaband Terminal Equipment (B-ISDN) Thi t b ñ u cu i băng r ng (B-ISDN) BA Block Address (Series H) ð a ch kh i BA Balanced Asynchronous (HDLC) Không ñ ng b cân b ng (HDLC)
 • 12. BABT British Approvals Board for Telecommunications H i ñ ng phê chu n vi n thông Anh Qu c BAC Balanced Asynchronous Class (Series V) L p không ñ ng b cân b ng BAC Block Acknowledged Counter (Series Q) B ñ m ñư c báo nh n theo kh i BAC Buffer Address Counting Tính cư c ñ a ch ñ m BACE Basic Automatic Checkout Equipment Thi t b ki m tra t ñ ng cơ b n BACK Bus Acknowledge Báo nh n, theo Bus BACP Bandwidth Allocation Control Protocol (PPP, ISDN) Giao th c ñI u khi n phân ph i d i thông (PPP, ISDN) BACT Advisory Committee On Telecommunications For Small Businesses (UK) y ban tư v n v vi n thông cho các doanh nghi p nh (Anh Qu c) BAE Beacon Antenna Equipment Thi t b anten c a pha vô tuy n BAI Bus Address Incresement Inhibit C m tăng ñ a ch Bus BAIC Barring of All Incoming Calls Ch n t t c các cu c g i ñ n BAID Boolean Array Identifier B nh n d ng b ng Bool BAKOM Bundesamt fur Post und Telekommunikation (Federal Office for Communication - Switzerland) Văn phòng Bưu chính Vi n thông Th y S BAL Balance S cân b ng BAL Basic Assembler Language H p ng cơ s , ngôn ng Assembler cơ s
 • 13. BALUN Balancing Unit Kh i cân b ng BAM Basic Access Method Phương pháp truy nh p cơ b n BAN Bionics Adaptive Network M ng thích ng ph ng sinh h c BAOC Barring of All Outgoing Calls Ch n t t c các cu c g i ñ n BAP Bandwidth Allocation Protocol Giao th c phân ph i d i thông BAPT Bundesamt fur Post und Telekommunikation (Federal Office for Post and Telecommunication - Germany) Cơ quan Liên bang v Bưu chính và Vi n thông c a ð c BAR Buffer Address Register B ghi ñ a ch ñ m BAS Bit Rate Allocation Signal (Series G, H) Tín hi u gán theo t c ñ bit BASIC Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code Mã l nh theo ký hi u v n năng dùng cho ngư i m i l p trình BASN Block-Acknowledged Sequence Number (Series Q) S chu i ñư c báo nh n theo kh i BBA Bus-to-Bus Access Truy nh p gi a các Bus BBC Back-to-Back Connection K t n i lưng v i lưng (máy) BBC British Broadcasting Corporation T p ñoàn phát thanh truy n hình Anh BBC Broadband Bearer Capability Kh năng m ng băng r ng BBR Blocked By Reception Of The Bloking Signal (Series Q) B ch n do thu ñư c tín hi u ch n BBS Bloked By Sending The Blocking Signal (Series Q) B ch n do g i ñi tín hi u ch n
 • 14. BC Bearer Capability (Series Q, T, V) Kh năng m ng, dung lư ng m ng BC Buffer Control (Series H) ði u khi n b ñ m BCC Basic Connection Components (Series I) Các c u ki n k t n i cơ b n BCC Blocked-Completed Counter (Series Q) ð m các kh i hoàn ch nh BCCH Broadcast Control Channel Kênh ñi u khi n phát qu ng bá BCD Binary Coded Decimal (ATM) S th p phân mã hóa nh phân BCLB Broadband Connectionless Bearer Service (ATM) D ch v m ng phi liên k t băng r ng (trong ATM) BCOB Broadband Connection-Oriented Bearer Service (ATM) D ch v mang ñ nh hư ng n i k t băng r ng BCSN Bloked-Completed Sequence Number (Series Q) S chu i c a các kh i hoàn ch nh BCUG Bilateral Closed User Group (Series Q) Nhóm khách hàng khép kín song phương BCUGOA Bilateral Closed User Group With Outgoing Access (Series Q) Nhóm khách hàng khép kín song phương v i truy nh p g i ra BDT Telecommunication Development Beareau of the ITU Văn phòng phát tri n vi n thông c a ITU BER (T) Bit Error Rate (Test) H s l i kh i bít (trong ño th ) BHCA Busy Hour Call Attemps Các cu c g i th gi cao ñi m BHLF Basic High Layer Function Ch c năng l p cao cơ b n BHLI Broaband High Layer Information Thông tin l p cao băng r ng
 • 15. Bi Signalling 1D Assigned By Exchange B Báo hi u 1D do kênh B gán BIB Backward Indicator Bit (Series Q) Bít c a b ch th hư ng ngư c BIC Bearer Identification Code (Series X) Mã nh n d ng v t mang BIP Bit Interleaved Parity (Series G) Ngang b ng ch n l xen bít BIPT Belgian Institute for Posts and Telecommunications H c vi n Bưu chính Vi n thông c a B BISUP Broadband ISDN User’s Part Ph n ngư i s d ng ISDN băng r ng BLER(T) Block Error Rate (Test) H s l i kh i bít (ño th ) BMPT Bundesministerium fur Post und Telekommunikation (Federal Ministry for Posts and Telecommunications, Germany) B Bưu chính Vi n thông toàn liên bang (ð c) BNS Broadband Network Service D ch v m ng băng r ng BNT Groupe Belge des Normes de Télécommunications or Belgium Telecommunications Standards group Nhóm tiêu chu n hóa vi n thông c a B BOM Beginning of Message B t ñ u b n tin BORSCHT Battery feed Overvoltage Protection, Ringing Superision Hybrid and Testing Coding/Decoding BPDU Bridge Protocol Data Node (ATM) BPH Break Permitted Here (Series T) Cho phép ng t t i ñây BPP Bridge Port Pair (ATM) C p c ng c u BPSK Binary Phase-Shift Keying (Series Q)
 • 16. Khóa d ch pha nh phân BRC Background Revision Control (Series H) ði u khi n duy t l i n n BRI Basic Rate Interface (ISDN) Giao di n t c ñ cơ b n (ISDN) BRITE Basic Rate Interface Transmission Equipment Thi t b truy n d n c a giao di n t c ñ cơ b n BRLU Broadband Remote Line Unit Kh i ñư ng dây ñ u xa băng r ng BS Bearer Services D ch v mang BS Base Station Tr m g c BSC Base Station Controller B ñi u khi n tr m g c BSGL Branch System General Licence (UK) Gi y phép ph thông cho các h th ng cơ quan (Anh) BSI British Standards Institute Vi n tiêu chu n Anh Qu c BSI Bit Sequence Independence (Series H) Tính ñ c l p chu i bít BSIC Base Transceiver Station Identity Code Mã nh n d ng tr m thu phát g c BSM Backward Set-up Message (Series Q) Tin báo thi t l p hư ng ngh ch BSN Backward Sequence Number (Series Q) S chu i hư ng ngh ch BSNR Backward Sequence Number Received (Series Q) S chu i hư ng ngh ch ñư c thu BSNT Backward Sequence Number Of Next SU to be transmitted (Series Q) S chu i hư ng ngh ch c a SU k sau c n ñư c phát BSS Basic Synchronised Subset H th ng ph cơ b n ñư c ñ ng b hóa
 • 17. BSS Broadband Switching System H th ng chuy n m ch băng r ng BSS Base Station System H th ng tr m g c BSS Broadcasting-Satellite Service D ch v v tinh qu ng bá BSSMAP Base Station Systems Management Application Part Ph n ng d ng ñ qu n lý các h th ng tr m g c BSU Bearer Switchover Unit (Series R) Kh i chuy n giao v t mang BT Burst Tolerance (ATM) Dung sai b c phát, bùng n (ATM) BT Business Telecommunications (as used by ETSI) or British Telecom Vi n thông doanh nghi p (mà ETSI hay dùng) ho c Vi n thông Anh Qu c BT Bridge Taps (Series G) Các nhánh b c c u BTNR British Telecom Network Requirement Yêu c u m ng c a vi n thông Anh Qu c BTR British Telecom Requirement Yêu c u c a Vi n thông Anh BTS Base Transceiver Station Tr m thu phát g c BUC Background Update Control (Series H) ði u khi n vi c c p nh t n n BUS Broadcast and Unknown Server Server qu ng bá và không ñư c bi t BW Bandwidth D i thông, ñ r ng d i C-CD
 • 18. C Conditional/Consumer (Series T) ði u ki n/Tiêu th C/N Carrier To Noise Ratio H s sóng mang trên t p âm C/R Command/Response Bit (Series Q, V) Bít l nh/ðáp ng CA Cerification Authority (Series X) Th m quy n xác nh n CA Contractual Agreement (Series F, X) Th a thu n theo h p ñ ng CAA Civil Aviation Authority Cơ quan hàng không dân d ng CAAA Computer-Aided Automatic Assembly T ñ ng l p ñ t b ng máy tính CABS Carrier Access Billing System H th ng tính cư c truy nh p nhà khai thác CAC Connection Admission Control (ATM) ði u khi n nh p k t n i, cho k t n i (ATM) CACA Computer-Aided Circuit Analysis Phân tích m ch nh máy tính CAD Computer Aided Design Thi t k b ng máy tính CAD/CAM Computer/Aided Design/Computer-Aided Manufacture Thi t k b ng máy tính/S n xu t ñư c tr giúp c a máy tính CAE Computer-Aided Engineering Thi t k k thu t b ng máy tính CAI Common Air Interface Giao di n vô tuy n chung CAI Charge Advice Information (Series Q) Thông báo c a thi t b tính cư c CAM Call Accepted Message (Series X) Tin báo ch p nh n cu c g i CAMA Centralized Automatic Message Accounting Tin báo tính cư c t ñ ng t p trung hóa
 • 19. CAMEL Customised Applications for Mobile Network Enhanced Logic M ch logic cao c p c a nh ng ng d ng theo yêu c u khách hàng m ng di ñ ng CAN Cancel (Series T) H y b CANELEC Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (European Electrotechnical Standards Commitee) y ban tiêu chu n hóa k thu t ñi n châu Âu CAP CAMEL Application Protocol Giao th c ng d ng CAMEL CAP Carrierless Amplitude/Phase Modulation ði u biên/Pha không có sóng mang CAPI Common ISDN API API c a m ng ISDN thông d ng CARS Community Antenna Relay Service D ch v chuy n ti p theo anten c ng ñ ng CAS Channel Associated Signalling Báo hi u ñi theo kênh CAS Cordless Access Service D ch v truy nh p không dây CASE Common Application Service Elements (Series T) Các môi trư ng d ch v ng d ng chung CATV Cable Television also Community Antennae Television Truy n hình cáp, còn g i là truy n hình anten c ng ñ ng CAU Controlled Access Unit (Token Ring) Thi t b truy nh p có ñi u khi n CAV Component Analog Video Video Analog h p thành CB Citizens Band Băng t n nghi p dư CB1-3 Clear-back Signal No.1-No-3 (Series Q) Tín hi u xóa sau No.1, No.3 CBA Changeback Acknowledgement Signal (Series Q) Tín hi u xóa ngư c
 • 20. CBD Changeback Declaration Signal (Series Q) Tín hi u khai báo ñ i ngư c CBDS Connectionless Broadband Data Service (ETSI) D ch v d li u băng r ng phi liên k t (ETSI) CBK Clear-Back Signal (Series Q) Tín hi u xóa ngư c CBNV Code Bit Number Variation (Series T) Bi n phân c a s bít mã CBO Continuous Bit Stream Oriented (Series I) ð nh hư ng lu ng bít liên t c CBR Constant Bit Rate (ATM) T c ñ bít không ñ i (ATM) CBS Common Base Station Tr m g c chung CBX Computerised Branch Exchange T ng ñài nhánh ñư c máy tính hóa CC Call Connected (Series X) Cu c g i ñư c k t n i CC Calling Channel (Series X) Kênh ch g i CC Call Control (Series Q) ði u khi n cu c g i CC Character Code (Series T) Mã ký CC Clearing Cause (Series T) Nguyên nhân xóa CC Connection Confirm (Series X) Phê chu n k t n i CC Continuity-Check (Series Q) Ki m tra tính liên t c CC Country Code (Series E, Q, X) Mã qu c gia, mã nư c CC Call Control Agent (Series Q) Nhân viên ñi u khi n cu c g i
 • 21. CC TPDU Connection Confirm TPDU (Series X) TPDU phê chu n k t n i CCA CANELEC Certification Agreement Th a thu n c p ch ng ch CANELEC CCA Character Content Architecture (Series T) Ki n trúc n i dung ký t CCBS Completion Of Calls to Busy Subscriber Hoàn t t th t c các cu c g i t i m t thuê bao b n CCC CANELEC Electronic Components Certification Ch ng ch các thi t b ñi n t CANELEC CCC Clear Channel Capability Kh năng c a kênh xóa CCCH Common Control Channel Kênh ñi u khi n chung CCF Call Control Function Ch c năng ñi u khi n cu c g i CCF Continuity-Failure Signal (Series Q) Tín hi u s c liên t c CCH Connections per Circuit per Hour S k t n i c a m t m ch trong m t gi CCH Continuity-Check Indicator (Series Q) Ph n t ch th ki m tra liên t c CCH Control Channel (Series Q) Kênh ñi u khi n CCI Continuity-Check Incoming (Series Q) Ki m tra liên t c ñi t i CCIR Comité Consultatif International des Radiocommunications (Consultative Committee on International Radiocommunications) International body y ban tư v n v thông tin vô tuy n qu c t (Cơ quan qu c t ) CCITT Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique (Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony) International body y ban tư v n v ñi n báo ñi n tho i qu c t (Cơ quan qu c t )
 • 22. CCL Calling Party Clear Signal (Series Q) Tín hi u xóa c a phía ch g i CCM Circuit Supervision Message (Series Q) Tin báo giám sát m ch CCO Continuity-Check Outgoing (Series Q) Tín hi u ki m tra liên t c g i ñi CCP Call Confirmation Protocol (Series X) Giao th c tuân th cu c g i CCR Commitment Concurency And Recovery (Series X) S xung ñ t và s ph c h i cam k t CCR Continuity-Check-Request Signal (Series Q) Tín hi u yêu c u ki m tra tính liên t c CCR Curr n Cell Rate (ATM) T l t bào hi n th i CCS Common Channel Signaling Báo hi u kênh chung CCSN Common Channel Signalling Network (Series I, X) M ng báo hi u kênh chung CCSS Common Channel Signalling Systems (Series M) Các h th ng báo hi u kênh chung CCT Telephone Circuit (Series Q) M ch ñi n tho i CD Call Deflection ð i hư ng cu c g i CD Collision Detection (LAN) Phát hi n xung ñ t ñ i ñ u (m ng LAN) CD Compact Disk ðĩa Compact, ñĩa c ng CD-ROM Compact Disk-Read Only Memory ðĩa Compact, B nh ch ñ c CDC Control Data Corporation Hi p h i d li u ñi u khi n CDC Command Document Continue (Series T, U) Ti p t c văn b n l nh
 • 23. CDCL Command Document Capability List (Series T) Danh m c kh năng văn b n l nh CDD Command Document Discard (Series T) H y b văn b n l nh CDE Command Document End (Series T) K t thúc văn b n l nh CDF Cutoff Decrease Factor Y u t (h s ) gi m r t cu c g i CDI Called Line Identity (Series X) Danh tính ñư ng dây b g i CDLI Called Line Identity (Series E, Q) Danh tính ñư ng dây b g i CDMA Code Division Multiple Access ða truy nh p phân chia theo mã CDPB Command Document Page Boundary (Series T) Tái ñ ng b văn b n l nh CDPD Cellular Digital Packet Data D li u gói s hóa c a m ng t bào CDR Command Document Resynchronize (Series T) Tái ñ ng b văn b n l nh CDS Command Document Start (Series T, U) Kh i ñ ng văn b n l nh CDT Credit (Series X) Tín nhi m CDUI Command Document User Information (Series T) Thông tin khách hàng c a văn b n l nh CDV Cell Delay Variation Bi n ñ i th i gian tr t bào CE-CM CE Connection Element (Series I) Môi trư ng k t n i CEB Comité Electrotechnique Belge
 • 24. (Electrotechnical Committee, Belgium) u ban k thu t ñi n t c a B CEC Commision of the European Commuty (ies) y ban c a (các) H i ñ ng châu Âu CED Called Station Identification (Series T) Nh n d ng tr m b g i CEI Comitato Eletrotecnico Italiano (Electrotechnical Committee, Italy) u ban k thu t ñi n t c a Italia CEI Connection Endpoint Identifier (Series Q) Ph n t nh n d ng ñi m cu i k t n i CEN Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (European Standards Committee) y ban tiêu chu n hóa châu Âu CEPT Conférence des Administrations Européennes des Postes et Télecomunications (European Conference of Posts and Telecommunications Administrations) H i ngh các t ch c bưu chính vi n thông châu Âu CER Cell Error Ratio (ATM) H s l i t bào, h s l i ô CES Circuit Emulation Service (ATM) D ch v mô ph ng m ch CES Coast Earth Station (Series E, M, U) Tr m m t ñ t duyên h i CES Connection Endpoint Suffix (Series Q) H u t ñi m cu i k t n i CESA Coast Earth Station Assignment (Series Q) Phân ph i tr m m t ñ t duyên h i CESDL Coast Station Low Speed Data (Series Q) S li u t c ñ th p c a tr m m t ñ t duyên h i CESI Centro Eletrotecnico Sperimentale Italiano (Italy) Trung tâm th c nghi m k thu t ñi n t (Italia) CESI Coast Earth Station Interstation (Series Q) Liên tr m c a các tr m m t ñ t duyên h i
 • 25. CEST Coast Earth Station Telex (Series Q) Telex c a tr m m t ñ t duyên h i CET Centro de Estudos des Telecomunicaςões (Portugal) Trung tâm ñào t o vi n thông c a B ðào Nha CF Conversion Facility (Series F, S, T) Phương ti n bi n ñ i CFB Call Forward Busy Cu c g i chuy n ti p ñang b n CFL Call-Failure Signal (Series Q) Tín hi u báo h ng cu c g i CFNR Call Forward No Reply Cu c g i chuy n ti p không tr l i CFP Formated Processable Content Architecture Levels (Series T) ð nh d ng các m c ki n trúc có th x lý ñư c CFR Confirmation To Receive (Series T) Kh ng ñ nh thu CFU Call Forwarding Unconditional (Series I, Q) Chuy n ti p cu c g i vô ñi u ki n CG Charactor Generator B t o ký t CGC Circuit Group Congestion (Series E, Q) T c ngh n nhóm m ch CGC Circuit Group Control (Series Q) ði u khi n nhóm m ch CGM Computer Graphics Metalfile (Series T) Meta t p (siêu t p) ñ h a máy tính CGRR Circuit Reset Receipt (Series Q) Nh n d ng nhóm m ch tái xác l p CGRS Circuit Group Control (Series Q) G i nhóm m ch tái xác l p CGSSA Cellular Geographic Service Area Vùng d ch v m ng t bào theo ñ a lý CHAR Character (Series T) Ký t
 • 26. CHG Charging Message (Series Q) B n tin tính cư c CHM Changeover And Changeback Messages (Series Q) Các thông báo chuy n qua, chuy n l i CI Cell Identity Danh tính t bào ñ c trưng ô, xác nh n ô CI Command Identifier (Series T) Ph n t nh n d ng l nh CI Caoncatenation Indication (Series G) Ch th s trùng kh p CIC Carrier Identification Code Mã nh n d ng nhà khai thác CICS Customer Information Control System H th ng ñi u khi n thông tin khách hàng CID Caller Identification Nh n d ng máy ch g i CIF Common Intermediate Format Khuôn d ng trung gian chung CIF Cell In Flight Các ô ñang săn tìm CIG Calling Subscriber Identification (Series T) Nh n d ng thuê bao ch g i CIGRE International Conference On Large High Voltage Electric Systems (Series K) H i ngh qu c t v các h th ng ñi n ñi n áp r t cao CIGREF Club Informatique des Grandes Enterpries Francaises Câu l c b tin h c c a các xí nghi p l n nư c Pháp CIL Call Identification Line (Series T) ðư ng dây nh n d ng cu c g i CILE Call Information Logging Equipment Thi t b ghi chép thông tin cu c g i CIMAP/CC Circuit Installation and Maintenance Asstance Package/Control Center H tr l p ñ t và b o dư ng m ch tr n gói/Trung tâm ñi u khi n CIMAP/SSC Circuit Installation and Maintenance Assitance Package/Special
 • 27. Service Center H tr l p ñ t và b o dư ng m ch tr n gói/Trung tâm d ch v ñ c bi t CIP Carrier Identification Parameter Th ng s nh n d ng hãng cung CIR Calling-Line-Identity-Request (Series Q) Yêu c u danh tính ñư ng dây ch g i CISPR International Specila Committee On Radio Interferece (Series G, K) y ban qu c t ñ c bi t v can nhi u vô tuy n CIX Commercial Internet Exchange T ng ñài Internet thương m i CK Check Bits (Series Q) Các bít ki m tra CL Connectionless Service (ATM) D ch v không k t n i CL Cursor left D ch con tr sang trái CL Control Channel Of The Line System (Series G) Kênh ñi u khi n (c a h th ng ñư ng dây) CL-1 Congestion Level 1 (Series E) M c t c ngh n 1 CLASS Custom Local Area Signalling Services Các d ch v báo hi u khu v c mua hàng CLCD Clear Confirmation Delay (Series X) Th i gian tr kh ng ñ nh xóa CLF Clear-Forward Signal (Series Q) Tín hi u xóa hư ng thu n CLI Calling Line Identity/ Identification Nhân d ng/nh n d ng ñư ng dây ch g i CLI Command Length Indicator (Series T) Ph n t ch th ñ dài l nh CLID Calling Line Identification (ISDN, CLASS) Nh n d ng ñư ng dây ch g i (ISDN, CLASS) CLIP Calling Line Identity sentation Trình bày nhân d ng ñư ng dây ch g i
 • 28. CLIR Calling Line Identitication Restriction H n ch nh n d ng ñư ng dây ch g i CLNP Connectionless Network Protocol (ISO, ITU-T) Giao th c m ng không k t n i (ISO, ITU-T) CLNS Connectionless Network Service (ISO, ITU-T) D ch v m ng không k t n i (ISO, ITU-T) CLONES Command Language On-line Entry System H th ng nh p tr c tuy n ngôn ng chung CLP Cell Loss Priority Ưu tiên m t ô (t bào) CLR Cell Loss Ratio H s m t ô/T l m t ô CLR Circuit Louness Rating (Series G) ð nh m c ñ vang c a m ch CLRD Clear Request Delay (Series X) Tr yêu c u xóa CLTS Connectionless-mode Transport Service D ch v chuy n t i ch ñ không k t n i CM Conditional Mandatory Parameter (Series T) Tham s l nh có ñi u ki n CMB CRC Message Block (SeriesG) Kh i tin báo CRC CMC CUG Management Center (Series Q) Trung tâm qu n lý CUG CMDS Centralized Message Data System H th ng d báo s li u thông báo t p trung hóa CMIP Common Management Information Protocol Giao th c thông tin qu n lý chung CMIS Common Management Information Service D ch v thông tin ñi u hành chung CML Cellular Mobile Radio Vô tuy n di ñ ng t bào CMR Cell Misinsertion Rate (ATM) T l t bào không g n n i
 • 29. CMR Common Mode Rejection T ch i phương th c chung CMRR Common Mode Rejection Ratio H s t ch i phương th c chung CMRS Cellular Mobile Radiotelephone Service D ch v ñi n tho i vô tuy n di ñ ng m ng t bào CN-CY CNAE Customer Network Access Equipment Thi t b truy nh p m ng khách hàng CNET Centre National d’Etudes des Télécommunications (National Study Centre for Telecommunications, France) Trung tâm nghiên c u qu c gia v vi n thông c a Pháp CNM Customer Network Management Qu n lý m ng khách hàng CNP Connection-Not-Possible Signal (Series Q) Tín hi u không th k t n i CNR Complex Node Representation (ATM) Trình bày nút ph c h p CNS Complementary Network Service D ch v m ng ph CNS Connection-Not-Successful Signal (Series Q) Tín hi u k t n i không thành công CO Centrel Office T ng ñài trung tâm COA Changeover Acknowledgement Signal (Series Q) Tín hi u báo nh n ñ i chi u CoC Certificate of Conformance Ch ng ch tuân th COD Connection Oriented Data (ATM) D li u ñ nh hư ng k t n i CODLS Connection-Mode Data Link Service (Series X) D ch v liên k t d li u ch ñ liên k t
 • 30. COF Confusion Signal (Series Q) Tín hi u nh m l n COLP Connected Line Identification sentation Trình bày nh n d ng ñư ng dây k t n i COLR Connected Line Identification Restriction H n ch nh n d ng ñư ng dây k t n i COM Continuation Of Message Ph n t kéo dài c a b n tin COMSAT Communications Satellite Corporation Công ty v tinh thông tin CONF Conference Calling (Series I) G i ki u h i ngh CONS Connection-Mode Network Service (Series X) D ch v m ng ch ñ liên k t COO Changeover Order Signal (Series Q) Tín hi u l nh ñ i chi u COP Code of Practice Mã th a hành COR Confirmation Of Receipt (Series X) Ch p nh n (kh ng ñ nh) thu COSINE Coporation for Open Systems Interconnection Networking in Europe H p tác v t ch c m ng liên k t các h th ng m châu Âu COST European Coperation in the field of Scientific and Technical Research) H p tác châu Âu trong lĩnh v c nghiên c u khoa h c và k thu t COT Class Of Traffic (Series U, X) L p lưu lư ng COT Continuity Signal (Series Q) Tín hi u ti p di n COTC Class-Of-Traffic-Check (Series U) L p ki m tra lưu lư ng COV Changeover Signal (Series Q) Tín hi u ñ i chi u CP Call Progress (Series T, X)
 • 31. Ti n trình cu c g i CP Processable Content Architecture Levels (Series T) Các l p c u trúc n i dung c th x lý CP PPDU Connect sentation PPDU (Series X) PPDU trình bày k t n i CPA PPDU Connect sentation Accept PPDU (Series X) PPDU c a kh i ch p nh n trình di n k t n i CPAF Customer mise Access Facility Phương ti n truy nh p nhà riêng thuê bao CPC Call Processing Control (Series Q) ði u khi n x lý cu c g i CPCS Common Part Convergence Sublayer (ATN) L p con h i t c a ph n chung CPCSSDU Common Part Convergence Sublayer - Service Data Unit (ATM) L p con h i t c a ph n chung - Kh i d li u d ch v CPE Customer mise Equipment Thi t b thu c nhà riêng thuê bao CPN Calling Party Number (ATM) S g i c a phía ch g i CPR PPDU Connect sentation Reject PPDU (Series X) PPDU t ch i trình bày k t n i CPS1 Candidate Protocol Siute No.1 (Series G) B giao th c ng c CPT Compatibility Tests (Series Q) Các phép ño th tính tương thích CPU Central Processing Unit Kh i x lý trung tâm CR Carriage Return (Series T, X) Quay l i ñ u dòng CR Connection Request (Series X) Yêu c u k t n i CR TPDU Connection Request TPDU (Series X) TPDU yêu c u k t n i CRA Call Routing Apparatus Thi t b ñ nh tuy n cu c g i
 • 32. CRAFT Cooperative Research Action for Technology Ho t ñ ng h p tác nghiên c u v công ngh CRAG Cellular Advisory Group Nhóm c v n vô tuy n t bào CRC Cyclic Redundancy Check (Serie G, O, Q, V) Ki m tra ñ dư th a chu kỳ CRED Credit Card Calling (Series I) G i b ng th tín d ng CRF Corrected Reference Equivalent (Series G, P) Tương ñương chu n ñã ñư c hi u ch nh CRF Cell Relay Function (ATM) Ch c năng chuy n ti p ô CRF Connection Related Functions (Series I) Các ch c năng liên quan ñ n k t n i CRI Continuity-Recheck Incoming (Series Q) Tái ki m tra tính liên t c g i ñ n CRL Coded Run Lengths (Series T) Các kho ng ch y ñư c mã hóa CRN Checkpoint Reference Number (Series T) S chu n c a ñi m ki m tra CRO Continuity-Recheck Outgoing (Series Q) Tái ki m tra tính liên t c g i ra CRP Call Request Packet (Series E) Gói yêu c u cu c g i CRP Command Repeat (Series T) L p l i l nh CRS Cell Relay Service (ATM) D ch v chuy n ti p ô CRS Circuit Reset (Series Q) Tái xác l p m ch CRT Cathode Ray Tube ng tia âm l c CS Circuit Switch (Series I, X) Chuy n m ch kênh
 • 33. CS Clear Screen (Series T, X) Màn s ch, màn sáng CS Convergence Sublayer (ATM) L p con h i t CSA Carrier Serving Area Vùng ph c v c a nhà khai thác CSA Command Session Abort (Series T) H y phiên l nh CSC Circuit Supervision Control (Series Q) ði u khi n giám sát m ch CSC Control Signalling Code (Series R, U, X) Mã báo hi u ñi u khi n CSCC Command Session Change Control (Series T) ði u khi n thay ñ i phiên l nh CSDN Circuit Switched Data Networks (Series U) Các m ng s li u chuy n m ch kênh CSE CAMEL Service Environment Môi trư ng d ch v CAMEL CSE Command Session End (Series T) K t thúc phiên l nh CSELT Centro Studi e Laboratori Telecommunicazioni or Centre for Telecommunications Research and Testing (Italy) Trung tâm nghiên c u và th nghi m vi n thông (Italia) CSI Called Subscriber Identification (Series T) Nh n d ng thuê bao b g i CSI Control Sequence Introducer (Series T) B nh p ñi u khi n CSM Call Set-up Message (Series Q) Tin báo thi t l p cu c g i CSM Call Supervsion Message (Series Q) Tin báo giám sát cu c g i CSMA Carrier Sense Multiple Access (Series G) ða truy nh p phân bi t công ty CSMA-CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection ða truy nh p phân bi t công ty có phát hi n xung ñ t
 • 34. CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (LAN) ða truy nh p phân bi t công ty có tránh xung ñ t CSPDN Circuit Switched Public Data Network M ng s li u công c ng chuy n m ch kênh CSRE Corrected Send Reference Equivalent (Series G, Q) ðương lư ng chu n phía g i ñã ñư c hi u chu n CSS Command Session Start (Series T) Kh i ñ ng phiên l nh CSS Connection-Successful Signal (Series Q) Tín hi u k t n i thành công CSSN Circuit State Sequence Number (Series Q) S chu i tr ng thái m ch CSTA Computer Supported Telephony Application ng d ng ñi n tho i có s h tr c a máy tính CSU Channel Service Unit (ATM) Kh i d ch v kênh CSUI Command Session User Information (Series Q) Thông tin ngư i dùng phiên l nh CSV Circuit Switched Voice ði n tho i chuy n m ch kênh CT Cordless Telephone ði n tho i không dây CT Call Transfer Chuy n cu c g i CT Conformance Test (ATM) Th nghi m tính phù h p CT (International) Transit Centre (Series M, Q) Trung tâm quá giang (qu c t ) CT-1 European Analogue Cordlles Telephone System H th ng ñi n tho i không dây analog c a châu Âu CT-2 Second generation cordless telephone, Digital ði n tho i không dây th h th 2, k thu t s CTC Continue To Correct (Series T) Ti p t c hi u ch nh
 • 35. CTCR Complaint-To-Completion Ratio (Series E) H s than phi n/hoàn h o CTD Cell Transfer Delay Tr chuy n t i ô CTD Cell Transfer Delay (ATM) Tr chuy n t i ô CTD Commulative Transit Delay (Series X) Tr quá ñ tích lũy CTE Channel Translation Equipment Thi t b d ch kênh CTI Computer Telephony Integration K t h p ñi n tho i - máy tính CTIA Cellualar Telecommunications Industry Association Hi p h i công nghi p thông tin m ng t bào CTN Corporate Telecommunications Network M ng vi n thông công ty/n i b CTR Common Technical Regulation Quy ch k thu t chung CTR Response For Continue To Correct (Series T) Tr l i vi c ti p t c hi u ch nh CTS Conformance Testing Services Các d ch v th nghi m tính phù h p CUG Closed User Group Nhóm thuê bao khép kín CUG/OA Closed User Group With Outgoing Access (Series X) Nhóm thuê bao khép kín v i truy nh p cu c g i ñi CW Call Waiting Ch g i CYTA Cyprus Telecommunications Agency Hãng vi n thông Sýp D-DK D/A Digital-to-Analogue Digital - analog, bi n ñ i s /tương t chuy n ñ i D/A
 • 36. D/I Drop And Insert R và xen (R /Xen) DA Destination Address (LAN) ð a ch ñích (LAN), ñ a ch nơi ñ n DA Device Address (SNA) ð a ch thi t b (SNA) DA Demand Assignment (Series M, Q) Gán c u DA Digital Access (Series M) Truy nh p s DA Distribution Amplifier B khu ch ñ i phân b DAA Data Access Arrangement Cơ ch truy nh p s li u DAB Digital Audio Broadcasting Phát thanh qu ng s DAC Digital To Analog Converter (Series Q) B bi n ñ i s - tương t DACS Digital Access Cross Connect Service D ch v k t n i chéo truy nh p s DAEDR Delimitation, Alighnment, Error Detection (Transmitting) (Series Q) Phát hi n ranh gi i, ñ ng ch nh và l i (phát) DAI Digital Audi Interface (104 kbit/s) Giao di n âm thanh s (104 kbit/s) DAL Direct Access Line ðư ng dây truy nh p tr c ti p DANAK Dansk Akkreditering or National Danish Accreditation Scheme H th ng c p ch ng ch qu c gia c a ðan M ch DAP Directory Access Protocol (Series X) Giao th c truy nh p thư m c DAS Dual Attachment Station (FDDI) Tr m ghép ñôi DASD Direct Access Storage Device Thi t b lưu tr truy nh p tr c ti p
 • 37. DASS Digital Access Signalling System H th ng báo hi u truy nh p s DATAM Document Architecture Transfer And Manupulation Class (Series T) Chuy n giao và ñi u khi n c u trúc văn b n DAU Data Adapter Unit Kh i thích ng s li u DB Document Bulk Transfer Class (Series T) Chuy n giao kh i văn b n DBM Document Bulk Transfer and Manipulation Class (Series T) L p chuy n giao và ñi u khi n kh i văn b n DC Direct Current Dòng m t chi u DC Disconnect Confirm (Series X) Kh ng ñ nh ng t k t n i DC TPDU Disconnect Confirm TPDU (Series X) TPDU kh ng ñ nh ng t k t n i DC1 Device Control One (Series T) ði u khi n thi t b No.1 DCC Data Communication Channel Kênh thông tin s li u DCC Data Country Code (Series F, X) Mã qu c gia c a s li u DCCH Dedicated Control Channel Kênh ñi u khi n dành riêng DCE Data Circuit-Terminating Equipment Thi t b k t cu i kênh s li u DCE Data Communications Equipment Thi t b thông tin s li u DCE Distributed Computing Enviroment Môi trư ng tính toán phân tán DCF Data Count Field Trư ng tính toán s li u DCF Data Comunications Function Block (TMN) Kh i ch c năng thông tin s li u
 • 38. DCM Digital Circuit Multiplication (Series I) Nh n m ch s DCME Digital Circuit Multiplication Equipment (Series E, F, P, Q) Thi t b nhân m ch s DCMG DCME Gain (Series G) ð l i c a DCME DCMS Digital Circuit Multiplication Systems (Series G) Các h th ng nhân m ch s DCN Data Comunications Network M ng thông tin s li u DCN Disconnect (Series T) Ng t k t n i DCP Digital Communications Protocol Giao th c truy n thông s DCP Data Coordinating Point (Series M) ði m ph i h p d li u DCP SK Differentially Coherent Phase-Shift Keying Khóa d ch pha nh t quán vi sai DCS Digital Cellular System H th ng m ng t bào s DCS Digital Communication System H th ng thông tin s DCS Digital Command Signal (Series T) Tín hi u l nh digital DCS Digital Crossconnect System (Series M) H th ng k t n i chéo digital DCT Discrete Cosine Transform Bi n ñ i cosin r i r c DD Destination Reference (Series T) Tham chi u ñi m ñích DDA Defined Display Area (Series T) Vùng hi n th quy ñ nh DDD Direct Distance Dialling Quay s ñư ng dài tr c ti p
 • 39. DDF Digital Distribution Frame Khung phân b ki u s DDI Direct Dialling In Quay s vào tr c ti p, vào th ng DDM Digital Data Multiplexer B ghép kênh s li u digital DDN Defence Data Network M ng s li u qu c phòng DDR Dial-on-Demand Routing ð nh tuy n quay s theo yêu c u DDR Demand Refresh Confirmation Information (Series H) Thông tin khăng ñ nh ñ i m i nhu c u DDS Digital Data Service D ch v d li u digital DECT Digital European Cordless Telephone ði n tho i không dây digital c a châu Âu DEK Dansk Elektroteknisk Komité (Electrotechnical Committee , Denmark) y ban k thu t ñi n t ðan M ch DEL Delete (Series T) Xóa b , lo i b DEMKO Danmarks Elektriske Materielkontrol (Electrical Testing Laboratory, Denmark) Phòng thí nghi m ño th ñi n, ðan M ch DES Data Encryption Standard Tiêu chu n khóa mã s li u DES Destination End Station (ATM) Tr m cu i phía ñích DES Digital Echo Suppressors (Series G) Các b tri t vang k thu t s DFC Data Flow Control ði u khi n lu ng s li u DFS Distributed File System H th ng t p phân tán
 • 40. DFT Distributed Function Terminal (SNA) ð u cu i ch c năng phân tán DG Directorate General (CEC) T ng Giám ñ c (CEC) DGPS Differential Global Positioning System H th ng ñ nh v toàn c u ki u vi sai DGT Dirección General de Telecommunicaciones (General Dirctorate of Telecommunications, Spain) T ng c c vi n thông, Tây Ban Nha DIB Directory Information Base (Series F, X) Kho thông tin thư m c DID Direct Inward Dialling Quay s vào tr c ti p, quay s vào th ng DIEL Advisory Committee on Telecommunications for Disabled and Elderly People (UK) y ban tư v n v vi n thông cho ngư i già và tàn t t (Anh) DILEP Digital Line Engineering Program Chương trình thi t k k thu t ñư ng dây s DILIC Dual Inline Intergrated Circuit Vi m ch m ch t h p hai hàng chân c m DIN Deutsches Institut fur Normung (German Standards Institute) Vi n tiêu chu n CHLB ð c DIP Dual Inline Package V vi m ch có hai hàng chân c m DIS Draft International Standard Tiêu chu n tóm t t qu c t DIS Digital Identification Signal (Series T) Tín hi u nh n d ng digital DISC Disconnect (Series G, Q, V, T, X) Ng t k t n i DIT Directory Information Tree (Series X) Cây thông tin thư m c DIV Data-In-Voice (Series G) S li u trong âm tho i
 • 41. DKE Deutsche Elektrotechnische Komission im DIN und VDE (German Electrotechnical Commision in DIN and VDE) also Deutsches Institut fur Normung (German Institute for Standardisation) Vi n tiêu chu n hóa CHLB ð c DL-DX DL Distribution List (Series F, X) Danh m c phân b DLC Digital Loop Carrier Nhà khai thác m ng thuê bao s DLC Data-Link Control (Series G) ði u khi n tuy n thông tin s li u DLC Dynamic Load Control (Series G) ði u khi n t i năng ñ ng DLC Sinalling-Data-Link-Connection-Order Signal (Series Q) Tín hi u “L nh k t n i tuy n s li u báo hi u” DLCI Data Link Connection Identifier (Series I, Q, V) Ph n t nh n d ng k t n i tuy n s li u DLE Data Link Escape (Series T) H y b (thoát) tuy n k t n i s li u DLL Data Link Layer (Series X) L p k t n i s li u DLL Digital Local Line (Series G) ðư ng dây n i h t s DLM Dynamic Linear Models (Series E) Các mô hình tuy n tính ñ ng DLM Signalling-Data-Link-Connection-Order Message (Series Q) Tin báo “L nh k t n i tuy n s li u báo hi u” DLPI Data Link Provider Interface (ATM) Giao di n nhà cung ng k t n i s li u DLS Data Link Service (Series X) D ch v k t n i s li u
 • 42. DLSAP Data-Link-Service-Access Point (Series X) ði m truy nh p d ch v k t n i s li u DLSDU Data-Link-Service-Data-Unit (Series X) Kh i s li u d ch v k t n i s li u DLT Down-Loading Termination Procedure (Series T) Th t c k t n i cu i t i xu ng DLU Digital Line Unit Kh i ñư ng dây s DM Delta Modulation ði u ch delta DM Disconnected Mode (HDLC) Ch ñ ng t (HDLC) DM Degraded Minutes (Series M, Q) Các phút gi m c p (ch t lư ng) DM Document Manipulation Class (Series T) L p thao tác văn b n DMA Deferred Maintenance Alarm (Series M) C nh báo b o dư ng theo ý mu n DMA Direct Memory Access Truy nh p b nh tr c ti p DMB Dynamic Multipoint Bridging B c c u ña ñi m cơ ñ ng DMC Desktop Multimedia Conferencing H i ngh ña phương ti n b ng máy tính ñ bàn DMD Directory Management Domain (Series F, X) Mi n qu n lý thư m c DME Distributed Management Environment Môi trư ng qu n lý phân tán DMOS Degradation Mean Opinion Store (Series P) Lưu tr giám ñ nh gi m c p trung bình DMS Digital Multiplex Switch Chuy n m ch ghép kênh digital DMUX Demultiplexer (Series G) B gi i ñi u ch
 • 43. DN Delivery Status Notification (Series T) Thông báo tr ng thái phân phát DN Directory Number (Series I) S thư m c DNA Digital Network Architecture C u trúc m ng s DNI Digital Non-Interpolated (Series Q) Không ñư c ngo i suy theo k thu t s DNIC Data Network Identification Code (X.121) Mã nh n d ng m ng s li u (X121) DNIS Dialled Number Identification Service D ch v nh n d ng s g i v a quay t i DNS Domain Name Service D ch v ñ t tên mi n DNU Digital Networking Unit Thi t b n i m ng s DOD Direct Outward Dialing Quay s g i ra tr c ti p DOMSAT Dosmetic Satellite V tinh n i ñ a DOS Disk Operating System H ñi u hành DOS (ñĩa) DOV Data-Over-Voice (Series G) S li u qua âm tho i DP Decadic Pulsing (Series Q) T o xung th p phân DP Dial Pulse (Series I) Xung quay s DP Dot Pattern (Series T) Mô hình ch m ch m DPC Destination Point Code (Series M, Q, X) Mã ñi m ñích DPCM Differential Pulse-Code Modulation ði u xung mã vi sai
 • 44. DPE Document Protocol Element (Series T) Môi trư ng giao th c văn b n DPN Digital Path Not Provided Signal (Series Q) Tín hi u “ñư ng truy n s không ñư c cung c p” DPNSS Digital Private Network Signalling System H th ng báo hi u m ng tư nhân digital DPSK Differential Phase-Shift Keying ði u ch d ch pha vi sai DQDB Distributed Queue Dual Bus Bus kép x p hàng ki u phân b DR Demand Refresh Request Information (Series H) Thông tin yêu c u ñ i m i nhu c u DR Destination Reference (Series T) Tham chi u ñi m ñích DR Direct Routed (Series E) ðư c ñ nh tuy n tr c ti p DR Disconnect Request (Series Q) Yêu c u ng t k t n i DR TPDU Discinnect Request TPDU (Series X) TPDU yêu c u ng t k t n i DRAM Dynamic Random Access Memory B nh truy nh p ng u nhiên ñ ng DRCS Dynamically Redefinable Character Set (Series F, T) B ký t có th xác ñ nh l i m t cách năng ñ ng DRM Demand Refresh Mode (Series H) Ch ñ ñ i m i nhu c u DRN Document Reference Number (Series T) S ch d n văn b n DRPE Decimal Reference Publication Format (Series X) ð nh d ng n ph m chu n th p phân DRR Demand Refresh Request (Series H) Yêu c u ñ i m i nhu c u DRS Digital Reference Sequence (Series G, Q) Chu i chu n s
 • 45. DS Danske Standardiseringsrad (Standards Institution, Denmark) Vi n tiêu chu n, ðan M ch DS Digital Signal Tín hi u s DS Digital Section (Series G) Phân ño n s DS Document Storage (Series T) Lưu tr văn b n DS-0 Digital Signal, Level 0 Tín hi u s m c 0 DS-1 Digital Signal, Level 1 Tín hi u s m c 1 DS-2 Digital Signal, Level 2 Tín hi u s m c 2 DS-3 Digital Signal, Level 3 Tín hi u s m c 3 DS3DLCP Physical Layer Convergence Protocol Giao th c h i t l p v t lý DSA Directory Service Agent Hãng d ch v danh b DSA Distributed Systems Architecture C u trúc các h th ng ki u phân b DSB Double Sideband (AM) ðơn biên kép, hai ñơn biên DSE Data Switching Equipment Thi t b chuy n m ch s li u DSE Data Switching Exchange (Series D, X) T ng ñài chuy n m ch d li u DSE Distributed Single Layer Embeded (testmethod) (Series X) G n l p ñơn phân b (phương pháp ño th ) DSG Data Systems Group Nhóm h th ng s li u DSI Detailed Spectrum Investigation (as conducted by CEPT/ERO) Nghiên c u t n ph chi ti t (do CEPT/ERO ti n hành)
 • 46. DSI Digital Speech Interpolation (Series E, G, I, Q) N i suy ti ng nói k thu t s DSI Digit Sequence Integrity (Series I) Tính toàn v n c a chu i s DSK Downstream Keyer B phím lu ng xu ng DSL Digital Subscriber Line ðư ng dây thuê bao s DSMA Digital Sense Multiple Access ða truy nh p m c tiêu digital DSP Digital Signal Processor B x lý tín hi u s DSP Directory System Protocol (Series X) Giao th c c a h th ng thư m c DSP Domain Specific Part (Series I, X) Ph n ñ c trưng mi n DSRR Digital Short Range Radio Vô tuy n digital c ly ng n DSS Digital Subscriber Signalling System (ISDN, B-ISDN) H th ng báo hi u digital c a thuê bao DSS Digital Switched Service Các d ch v chuy n m ch s DSSC Double-Sideband Suppressed Carrier Sóng mang tri t hai ñơn biên DSSI Digital Subscriber Signalling System No.1 (Series Q) H th ng báo hi u thuê bao s No.1 DST-REF Destination Reference (Series X) Tham chi u ñi m ñích DSTE Data Subscriber Terminal Equipment Thi t b ñ u cu i c a thuê bao s li u DSU Digital Service Units Các kh i d ch v s DSVD Digital Simultaneous Voice and Data Ti ng nói và s li u digital ñ ng th i ki u s
 • 47. DSX Digital Signal Cross-Connect K t n i chéo tín hi u s DT TPDU Data TPDU (Series X) TPDU s li u DTAM Document Transfer And Manipulation (Series T) Chuy n giao và thao tác văn b n DTC Digital Transmit Command (Series T) L nh truy n d n digital DTE Data Terminal Equipment Thi t b ñ u cu i s li u DTE Defense Technology Enterprise Doanh nghi p công ngh qu c phòng DTI Department of Trade and Industry (UK) B Thương m i và Công nghi p Anh Qu c DTL Diode - Transistor Logic Logic Di t - Tranzito DTLU Digital Terminal Line Unit Kh i ñ u cu i ñư ng dây ñ u cu i digital DTMF Dual Tone Multi Frequency ða t n âm kép DTP Data Transfer Part (Series I) Ph n chuy n giao d li u DTS Digital Transmission System H th ng truy n d n digital DTS Digital Test Sequence (Series P) Chu i ño th digital DUA Directory User Agent ð i lý ngư i s d ng danh b DUP Data User Part (Series Q, X) Ph n ngư i s d ng s li u DVB Digital Video Broadcasting Truy n hình qu ng bá s DVM Data over Voice Multiplexer S li u trên b ghép kênh tho i
 • 48. DVT Digital Video Terminal ð u cu i video s DXE Either a DTE or a DCE (Series X) Ho c m t DTE ho c m t DCE DXI Data Exchange Interface (ATM, SMDS) Giao di n t ng ñài s li u E-EL E Essential (Series F, X) C t y u EA Evaluation Authority Th m quy n ñánh giá, cơ quan th m ñ nh EA Expedited Data Acknowledgement (Series X) Báo nh n s li u phát nhanh EA Extended Address Field Bit (Series Q) Bit c a trư ng ñ a ch m r ng EA TPDU Expedited Acknowledge TPDU (Series X) Báo nh n nhanh EAD Extended Addressing (Called) (Series T) ð nh ñ a ch m r ng (b g i) EADAS Engineering and Administrative Data Acquisition System H th ng ti p nh n d li u qu n tr và thi t k EAG Extended Addressing (Calling) (Series T) ð nh ñ a ch m r ng ch g i EAROM Electrically Alterable Read-Only Memory B nh ñ c kh hi u ñi n t EARS Electro-Aucoustic Rating System (Series P) H th ng phân lo i âm ñi n EBCDIC Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (Series D) Mã trao ñ i m r ng c a s th p phân EBU European Broadcasting Union Liên minh Phát thanh Truy n hình châu Âu EC European Community C ng ñ ng Châu Âu
 • 49. EC Echo Cancellers (Series G) Các b tri t t p âm EC Equivalent Capacity (Series E) Dung lư ng tương ñương ECA Emergency Changeover Acknowledgement Báo nh n kh n ñ i ngư c ECBF European Citizen’s Band Federation Liên ñoàn băng t n nghi p dư Châu Âu ECC Error Correcting Code Mã s a sai ECFRN European Consultative Forum for Researching Networking Di n ñàn tư v n c a châu Âu v nghiên c u t ch c m ng ECG Elctro-cardiogram (Series V) ði n tâm ñ ECH Echo Cancellation (Series G) H y vang, h y ti ng v ng ECHO European Commission Host Organisation Cơ quan ch qu n c a y ban châu Âu ECITC European Committee for IT Testing and Certification y ban châu Âu v th nghi m và c p ch ng ch công ngh thông tin ECL Emitter - Coupled Logic Vi m ch logic ghép c c góp ECM Emergency Changeover Order (Series Q) L nh ñ i chi u kh n ECMA European Computer Manufactures Association Hi p h i nh ng nhà s n xu t máy tính châu Âu ECO Emergency Changeover Message (Series Q) Thông báo ñ i chi u kh n ECS European Communication Satellite V tinh truy n thông châu Âu ECSA Exchange Carriers Standards Asociation Hi p h i tiêu chu n hóa các nhà khai thác ñi n tho i ECT Echo Cancellation Technique (Series V) K thu t tri t ti ng v ng
 • 50. ECTEL The Association of the European Telecommunications and Professional Electronics Industry Hi p h i công nghi p ñi n t chuyên nghi p và vi n thông châu Âu ECTRA European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs y ban châu Âu v ñi u hành vi n thông ECTS Electronic Custom Telephone System H th ng ñi n tho i mua hàng b ng ñi n t ECTS Echo Canceller Testing System (Series M, O) H th ng ño th c a b gi m ti ng v ng ECTTC European Committee for Telecommunication Testing Certification y ban châu Âu v ño ki m và c p ch ng ch cho vi n thông ECTUA European Council of Telecommunications Users Association H i ñ ng các hi p h i khách hàng vi n thông châu Âu ED Expedited Data (Series X) S li u phát nhanh ED TPDU Expedited Data TPDU (Series X) D li u chuy n phát nhanh ED-TPDU-NR ED-TPDU Number (Series X) S TPDU-ED EDAC Error Detection and Correction Phát hi n và s a sai EDAPS Electronic Data Processing X lý s li u ñi n t EDB End Of Block Cu i kh i EDC Error Detecting Code Mã phát hi n sai l i EDCE Error Detection and Correction Equiment Thi t b phát hi n và s a sai EDFA Erbium Doped Fiber Amplifier B khu ch ñ i quang ñư c kích thích b ng Erơi EDGE Electronic Data-Gathering Equiment Thi t b thu gom d li u b ng ñi n t
 • 51. EDH Electronic Document Handling X lý văn b n b ng ñi n t EDI Electronic Data Interchange Trao ñ i s li u ñi n t EDIFACT Electronic Data Interchange For Administration, Commerce, and Trade (ANSI) Trao ñ i d li u ñi n t v hành chính, thương m i và m u d ch EDN Expedited Data Negotiation (Series X) ðàm phán d li u chuy n nhanh EDP Electronic Data Processing X lý d li u ñi n t EDTV Extended Definition Television Truy n hình ñ phân gi i m r ng EEC European Economic Community C ng ñ ng kinh t châu Âu EED Emergency Escape Device Thi t b kh c ph c s c kh n c p EEE Electrical, Electronic Electromechanique (partlist) (Danh m c các c m) ñi n, ñi n t và cơ ñi n EEMA European Electronic Mail Association Hi p h i bưu chính ñi n t châu Âu EESS Earth Exploration - Satellite Service D ch v v tinh thám hi m trái ñ t EETDN End-To-End Transit Delay Notification (Series T, X) Thương lư ng th i gian tr quá ñ t ñ u cu i t i ñ u cu i EF Elementary Function (Series I) Ch c năng cơ b n EFdS Error-Free Deciscond (Series X) ð xi giây không l i EFM Eight To Fourteen Modulation ði u ch 8/14 EFS End of Frame Sequence (LAN) Cu i chu i xung (LAN), k t thúc dãy khung EFS Error-Free Seconds (Series Q, X) S giây kh ng l i
 • 52. EFTA European Free Trade Association Hi p h i m u d ch t do châu Âu EFTPOS Electronic Funds Transfer Point Sale ði m chuy n qu bán hàng b ng ñi n t EGC Enhanced Group Call (Series F) Cu c g i nhóm nâng cao EGSM Extended Global System for Mobile Communications H th ng thông tin di ñ ng toàn c u m r ng EH Exterbal Host (Series T) Tr m ch bên ngoài EHF Extremely High Frequency T n s c c cao EI Expansion Interface Giao di n m r ng EI Exchange Identification (Series V) Nh n d ng t ng ñài EIA Electronics Industry Association Hi p h i công nghi p ñi n t EID End Point Identifier (Series I) B nh n d ng ñi m cu i EIR Equipment Identity Register B ghi nh n d ng thi t b EIRP Effective Isotropic Radiated Power Công su t b c x ñ ng hư ng hi u d ng EISA Extended Industry Standard Achitecture C u trúc tiêu chu n công nghi p m r ng EIT Encoded Information Type (Series F, X) Lo i thông tin mã hóa EIUF European ISDN User Forum Di n ñàn ngư i dùng ISDN châu Âu ELAN Emulated Scan Line Description (Series T) Mô t ñư ng quét m r ng ELOT Hellenic Organisation for Standardisation (Greece) Cơ quan tiêu chu n hóa Hellenic (Hy L p)
 • 53. ELR Expected Maximum Transit Delay Local-To-Remote (Series X) Th i gian tr quá ñ c c ñ i d ki n t n i h t t i tr m xa ELT Emergency-Load-Transfer Signal (Series X) Tín hi u chuy n t i kh n c p EM-EW EM End Mark (Series T) D u k t thúc EM End Of Medium (Series T) K t thúc môi trư ng (ch a) EMA Enterprise Management Architecture C u trúc qu n lý doanh nghi p EMAG ETSI MIS Advisory Group Nhóm c v n ETSI MIS EMC Electromagnetic Compatibility Tương thích ñi n t EMI Electromagnetic Interference Can nhi u ñi n t EML Element Management Layer (ATM) L p qu n lý thành ph n EMP Electromagnetic Pulse Xung ñi n t EMS Extended Memory Specification Yêu c u k thu t nh m r ng EMS Element Management System (ATM) H th ng qu n lý thành ph n EMT Elapsed Maintenance Time Th i gian k t thúc b o dư ng EMTBG Estimated Mean Time Between Failure Th i gian trung bình ư c lư ng gi a hai l n s c EN Norme Européenne (European Standard) Tiêu chu n châu Âu ENG/OB Electronic News Gathering/Outside Broadcast Thu th p tin t c ñi n t /phát qu ng bá ra
 • 54. ENQ Enquiry (Serie T) H i ENS Enterprise Network Services Các d ch v m ng doanh nghi p ENSDU Expedited Network-Service-Data-Unit (Series X) Kh i d li u d ch v m ng chuy n nhanh ENSO ETSI National Standardisation Organisations (ETSI) Các t ch c tiêu chu n hóa qu c gia c a ETSI ENV European pre-standard Ti n tiêu chu n châu Âu EOA End Of Address (Series F) K t thúc ñ a ch EOB End Of Block Marker (Series H) K t thúc ñánh d u EOC Embeded Operations Channel (Series G) Kênh khai thác EOC End-Of-Cluster (Series H) K t thúc nhóm EOC End Of Contents H t n i dung EOCS End Office Connections Study (Series G) Nghiên c u các k t n i t ng ñài ñ u cu i EOFB End-Of-Fascimile Block (Series T) K t thúc kh i Fax EOP End-Of-Procedures (Series T) K t thúc th t c EOR End Of Retransmission K t thúc phát l i EOS End-Of-Selection (Series U, X) K t thúc ch n EOSR End Of Status Request Signal (Series U) K t thúc tín hi u yêu c u tr ng thái EOT End Of Transaction (Series U) K t thúc giao d ch
 • 55. EOT End Of Transmission (Series T) K t thúc truy n d n EOT End Of TSDU Mark (Series X) K t thúc d u ISDU EOTC European Organisation for Testing and Certification T ch c ño ki m và c p ch ng ch châu Âu EP Executive Process (Series I) Quá trình th a hành EPHOS European Procurement Handbook for Open Systems (A European initiative to provide member State’s governmental offices with detailed public procurement specifications for open systems) Sách hư ng d n tìm ki m các h th ng m c a châu Âu (M t sáng ki n c a châu Âu nh m cung c p các yêu c u k thu t v các h th ng m cho các cơ quan chính ph ) các nư c thành viên. EPIRB Emergency Position Indicating Radio Beacons Các ñài c nh báo vô tuy n ch th v trí kh n c p EPR Earth Potential Rise (Series K) Nâng cao th năng ñ t EPROM Electrically Erasable Programable Read-Only Memory PRM có th xóa b ng ñi n ER Essential Requirement(s) Các yêu c u thi t y u ER Error (Series X) L i, sai ER Explicit Rate (ATM) T c ñ tư ng minh ERC European Radiocommunications Committee y ban thông tin vô tuy n châu Âu ERL Expected Maximum Transit Delay Remote-To-Local (Series X) Th i gian tr t i ña d ki n - ð u xa t i n i h t ERMES European Radio Messaging System H th ng g i tin vô tuy n Châu Âu ERO European Radiocommunications Office Văn phòng thông tin vô tuy n Châu Âu
 • 56. ERP Ear Referece Point (Series P) ERP Effective Radiated Power Công su t phát x hi u d ng ERP Response For End Of Retransmission (Series T) Tr l i cho vi c k t thúc phát l i ERT Equivalent Random Traffic (Series E) Lưu lư ng ng u nhiên tương ñương ES European Standard Tiêu chu n Châu Âu ES Echo Suppressor (Series G) Các b tri t ti ng v ng ES End Station (ATM) Tr m ñ u cu i ES Errored Seconds (Series M) Các giây b l i ESA European Space Agency Hãng vũ tr châu Âu ESB European Standardisation Board Ban Lãnh ñ o tiêu chu n hóa Châu Âu ESC European Standardisation Council H i ñ ng tiêu chu n hóa châu Âu ESC Escape (Series I) Thoát, xóa ESD European Satandards Database Cơ s d li u các tiêu chu n Châu Âu ESDI Enhanced Small Device Interface Giao di n dùng cho thi t b nh tính năng cao ESF Extended Superframe Format (Series O) Khuôn d ng siêu khung m r ng ESI End System Identifier (ATM, ISO) B nh n d ng h th ng cu i (ATM, ISO) ESI Equivalent Step-Index Ch s bư c tương ñương ESIG European SMDS Interest Group Nhóm cùng quy n l i SMDS Châu Âu
 • 57. ESMR Enhanced Specialised Mobile Radio Vô tuy n di ñ ng chuyên d ng nâng cao ESN Equipment Serial Number S xê-ri thi t b ESO European Standardisation Organisation T ch c tiêu chu n hóa Châu Âu ESP Enhanced Service Provider Nhà cung c p d ch v nâng cao ESPRIT European Strategic Progamm for Research In Information Technology Chương trình chi n lư c Châu Âu v nghiên c u và phát tri n ESS Electronic Switching System H th ng chuy n m ch ñi n t ESS European Standardisation System H th ng tiêu chu n hóa châu Âu ESTS Echo Suppressor Testing System (Series O) H th ng th nghi m b tri t ti ng v ng ESU Exchange Signalling Unit (Series Q) Kh i báo hi u c a t ng ñài ET Exchange Terminal (Series G) ð u cu i t ng ñài ET Exchange Termination (Series I, Q) K t cu i c a t ng ñài ETACS Extended Total Access System H th ng truy nh p hoàn toàn m r ng ETB End Of Transmission Block (Series T) K t thúc kh i phát ETCI Electro-Technical Council of Ireland y ban k thu t ñi n t Ireland ETM Eight To Ten Modulation ði u ch 8/10 ETNO Association of European Public Telecomunications Network Operators Hi p h i các nhà khai thác m ng vi n thông công c ng châu Âu ETO European Telecommunications Office Văn phòng vi n thông châu Âu
 • 58. ETR ETSI Technical Report Báo cáo k thu t c a ETSI ETR Easy To Reach (Series E, Q) D ñ t ñư c ETS European Telecommunications Standard Tiêu chu n vi n thông châu Âu ETSA European Telecommunications Services Association Hi p h i các d ch v vi n thông Châu Âu ETSI European Telecommunications Standarda Institute Vi n tiêu chu n vi n thông Châu Âu ETX End Of Text (Series T) K t thúc văn b n EU European Union Liên minh Châu Âu EUM Extended-Unsuccessful-Backward Set-up Information Message Indication (Series Q) Ch th tin báo m r ng c a thông tin ñư c thi t l p thành công theo hư ng ngư c EUREKA European Research Co-operation Agency Cơ quan h p tác nghiên c u châu Âu EURESCO European Institute for Research and Strategic Studies in Telecommunications Vi n châu Âu v nghiên c u khoa h c và chi n lư c trong vi n thông EUROBIT European Association of Manufactures of Business Machines and Data Processing Equipment Hi p h i châu Âu c a nh ng nhà s n xu t thi t b văn phòng và x lý s li u EUSIDIC European Association of Information Services Hi p h i châu Âu v các d ch v tin h c EUT Equipment Under Test (Series O) Thi t b ñang trong quá trình ño th EUTELSAT European Telecommunications Satellite Organisation T ch c v tinh vi n thông Châu Âu EWOS European Workshop for Open Systems
 • 59. H i th o châu Âu v các h th ng m Châu Âu EWP ETSI Work Programme Chương trình làm vi c c a ETSI F F Final Bit (Series T) Bít k t thúc F Flag (Series Q) C hi u F-Link Fully Associated Link Truy n k t n i hoàn toàn k t h p FACTS Fully Automated Collect and Third-Number Service D ch v s g i th ba ph i tính cư c hoàn toàn t ñ ng FAM Forward-Address Message (Series Q) Tin báo ñ a ch hư ng thu n FAS Frame Alignment Sequence (T-1, E.1) Chu i ñ ng ch nh khung FAS Frame Alignment Signal (Series G, H, I, O) Tín hi u ñ ng ch nh khung FAW Frame Alignment Word (Series H) T ñ ng ch nh khung FC Fault Condition (Series I) Tr ng thái hư h ng FC Functional Components (Series I) Các c u ki n ch c năng FC Feedback Control ði u khi n h i ti p FCC Federal Communications Commission y ban truy n thông liên bang FCC Forward Control Channel Kênh ñi u khi n hư ng ñi FCD Facsimile Coded Data (Series T) S li u mã hóa Fax FCF Facsimle Control Field (Series T)
 • 60. Trư ng ñi u khi n fax FCM Signalling Traffic Flow Control Message (Series Q) Tin báo ñi u khi n lu ng lưu lư ng FCS Federation of Communications Services (UK) Liên ñoàn các d ch v thông tin (Anh ) FCS Frame Check Sequence (Series Q, T, V, X) Chu i ki m tra khung FD Frequency Distance C ly theo t n s FD Frequency Diversity Phân t p theo t n s FDD Frequency Division Duplex Song công chia t n s FDDI Fibre Distributed Data Interface Giao di n s li u phân b theo cáp quang FDM Frequency Division Multiplex(ed) Ghép kênh chia t n s FDMA Frequency Division Multiple Access ða truy nh p chia t n s FDMH Fixed Daily Measurement Hour (Series E) Gi ño hàng ngày c ñ nh FDMP Fixed Daily Mesurement Period (Series E) Chu kỳ ño hàng ngày c ñ nh FDOS Floppy Disk Operating System H th ng ñi u hành b ng ñĩa m m FDT Formal Description Technique (Series X, Z) K thu t mô t hình th c FE Functional Element (Series G) Môi trư ng ch c năng FE Functional Entity (Series Q) Th c th ch c năng FEA Functiona Entity Action (Series I, Q) Hành vi c a th c th ch c năng FEBE Far-End-Block-Error (Series G) L i kh i ñ u xa
 • 61. FEC Forward Error Correction S a sai hư ng ñi FEE Far-End Error (Series M) L i (sai) ñ u xa FEI Federation of the Electronics Industry (UK) Liên ñoàn công nghi p ñi n t (Anh) FERF Far End Receive Failure (Series G) M t thu ñ u xa FEXT Far-End Crosstalk (Series G, Q) Xuyên âm ñ u xa FF Form Feed (Series T, X) ð y gi y FFR Freeze Frame Request (Series H) Yêu c u khung ñông l nh FFT Fast Fourier Transform (Series P) Bi n ñ i furie nhanh FG Functional Group (ATM) Nhóm ch c năng FH Failure Indication Information (Series G) Thông tin ñ a ch hư h ng FI Format Identifier (Series V) Ph n t nh n d ng khuôn FIB Forward Indicator Bit (Series Q) Bít c a b ch th hư ng thu n FIF Facsimile Information Field (Series T) Trư ng tin c a Fax FIFO First In, First Out (Series E, P, X) Vào trư c, ra trư c FISU Fill-in Signal Unit (Series Q) Kh i tín hi u ñi n vào FITE Forward Interworking Telephone Event (Series Q) Bi n c máy ñi n tho i cùng ho t ñ ng hư ng thu n FITL Fiber In The Loop Cáp quang trong m ch thuê bao
 • 62. FM Frequency Modulation ði u t n FM Function Management Qu n lý ch c năng FM1 Frame Mode 1 (Series H) Ch ñ khung No.1 FMEA Fault Modes and Effect Analysis (Series E) Phân tích các ch ñ , các tác ñ ng và tính nghiêm tr ng c a s c FMH Function Management Header (SNA) Tiêu ñ (mào ñ u) qu n lý ch c năng FMVFT Frequency Modulated Voice Frequency Telegraph (Series R) ði n báo t n s ñi n tho i ñi u tu n FNPA Foreign Numbering Plan Area Vùng k ho ch ñánh s ngo i giao FO Fiber Optics Cáp s i quang FOC Factor Of Coorporation H s ph i h p ho t ñ ng FOI End Of Input (Series F, T, U) K t thúc ñ u vào FOL End-Of-Line (Series T) K t thúc ñư ng dây FOM End-Of-Message (Series F, T, U) K t thúc tin báo FOMS/FUSA Frame Operations Management System/Frame User Switch Access System H th ng qu n lý các ho t ñ ng khung/H th ng truy nh p chuy n m ch thuê bao theo khung FOT Forward Transfer Signal (Series Q) Tín hi u chuy n theo hư ng thu n FPF Facility Parameter Field (Series X) Trư ng tham s ti n ích FPLF Field Programable Logic Family H vi m ch logic có th l p trình khi s d ng FPLMTS Future Public Land Mobile Telecommunication System H th ng thông tin di ñ ng m t ñ t công c ng trong tương lai
 • 63. FR Frame Relay Chuy n ti p khung FR Frame Reject (Series V) Bác b khung FRAD Frame Relay Access Device Thi t b truy nh p chuy n ti p khung FRBS Frame Relay Bearer Service D ch v mang c a chuy n ti p khung FRC Fault Reporting Centre (Series N) Trung tâm thông báo s c FRMR Frame Reject (Series G, Q, X) Bác b khung FRP Field Repetition (Series H) L p l i trư ng FRS Frame Relay Service D ch v chuy n ti p khung FRS Frame Relay Switch Chuy n m ch c a chuy n ti p khung FRS Fundamental Reference System (Series P) H th ng tham chi u cơ b n FS Figure-Shift (Series S) D ch hình FS Further Study (Series X) Nghiên c u ti p FSG The ETSI PSTN Full Steering Group Nhóm ch ñ o toàn b công vi c PSTN c a ETSI FSK Frequency Shift Keying Khóa d ch t n, ñi u ch d ch t n FSL Flexible Service Logic Logic d ch v linh ho t FSM Forward Set-up Message (Series Q) Tin báo thi t l p hư ng thu n FSN Forward Sequence Number (Series Q) S chu i theo hư ng thu n
 • 64. FSS Fixed-Satellite Service D ch v v tinh c ñ nh FST Field Start (Series H) Kh i ñ ng trư ng FTA Fault Tree Analysis (Series E) Phân tích cây s c FTAM File Transfer Access & Management Truy nh p và qu n lý chuy n t p FTB Fade-To-Black Chuy n d n sang ñen FTP File Transfer Protocol Giao th c chuy n t p FTTC Fiber to the Curb Cáp quang t i v a hè FTTH Fiber to the Home Cáp quang t i nhà FTW Forward Travelling Wave ðèn sóng ch y FUNI Frame User-to-Network Interface (ATM) Giao di n khách hàng-m ng c a khung (ATM) FUR Fast Update Request (Series H) Yêu c u c p nh t nhanh FWS Fixed Wireless Station Tr m vô tuy n c ñ nh FX Foreign Exchange T ng ñài qu c t FX Fixed Station Tr m c ñ nh FXS Foreign Exchange Station T ng ñài qu c t FZA Fernmeldetechnisches Zentralamt (Test laboratory, Austria) Phòng ño th (áo) G
 • 65. G.Fr Gold francs (Series D) ð ng France vàng G/T Gain-over-noise Temprature Tăng ích trên nhi t ñ t p âm G3 Group 3 Nhóm 3 (c a ITU) G3Fax Group 3 Facsime Type (Series X) Fax nhóm 3 GA General Assembly (ETSI) H i ngh toàn th (ETSI) GADS Generic Advisory Diagnostic System H th ng d toán tư v n chung GAP Groupe d’ Analyse(s) et Prognose(s) Nhóm phân tích và d báo GAP Generic Access Profiles Các mô t truy nh p m c ñích chung GATT Global Agreement on Tarrifs and Trade Hi p ñ nh toàn c u v thu quan và thương m i GBR Green, Blue, Red Xanh, l c, ñ GBSC Group of Blocks Start Code (Series H) Nhóm mã kh i ñ ng kh i GC Global Control (Series I) ði u khi n toàn c c GCAC Generic Connection Admission Control ði u khi n nh p k t n i chung GCC Generic Conference Control ði u khi n h i ngh tương thích chung GCC Graphic Character Composition (Series T) C u trúc ký t ñ h a GCRA Generic Cell Rate Algorithm Thu t toán chung ñánh giá ô GDCI General Data Communications Interface (Series V) Giao di n truy n thông s li u chung
 • 66. GDP Gross Domestic Product T ng s n ph m trong nư c GES Ground Earth Station (Series Q) Tr m m t ñ t trên ñ t li n GF Global Functions (Series I) Các ch c năng toàn di n GFC Generic Flow Control (ATM) ði u khi n lu ng tương thích chung GFI General Format Identifier (X.25) Ph n t nh n d ng khuôn d ng chung GGCA Geometric Graphics Content Architecture (Series T) Ki n trúc hình h c GGMV Group of blocks Global Motion Vector (Series H) Nhóm các kh i véc tơ di ñ ng toàn c u GI Group Identification (Series T) Nh n d ng nhóm GI Group Identifier (Series T, V) Ph n t nh n d ng nhóm GIO Generic Interface for Operations (SMDS) Giao di n tương thích chung cho khai thác (SMDS) GL Group Length (Series v) ð dài nhóm GMDSS Global Maritime Distress and Safety System H th ng c u n n và an toàn hàng h i toàn c u GMSC Gateway Mobile Services Switching Centre T ng ñài c ng các d ch v di ñ ng GMT Greenwich Mean Time (Series E, D, F) Gi qu c t , gi GMT GN Group Number (Series H) S hi u nhóm GND Ground ð t, mát GoS Grade of Service C p ph c v
 • 67. GOSIP Government Open Systems Interconnection Profile Mô t k t n i các h th ng m c a chính ph GPI General Purpose Interface Giao di n m c ñích chung GPS Global Positioning System H th ng ñ nh v toàn c u GR Graphic Representation (Series Z) Trình b y ñ h a GRA Circuit Group Reset-acknowledgement Message (Series Q) Tin báo giám sát nhóm m ch GRM Circuit Group Supervision Message (Series Q) Tin báo tái xác l p nhóm m ch GRQ General Request Message (Series Q) Tin báo yêu c u chung GRS Circuit Group Reset Message (Series Q) Tin báo tái xác l p nhóm m ch GSA GSM System Area Vùng c a h th ng GSM GSM Special Mobile Group; and: The Pan-European Cellualar Digita System Nhóm ñ c bi t v di ñ ng và H th ng m ng t bào s toàn châu Âu GSM Global System for Mobile Communications H th ng thông tin di ñ ng toàn c u GSM General forward Setup Information Message (Series Q) Thông báo tin t c v xác l p hư ng thu n chung GSM MS GSM Mobile Station Tr m di ñ ng GSM GSM PLMN GSM Public Land Mobile Network M ng di ñ ng m t ñ t công c ng GSM GSO Geostationary Orbit Qu ñ o ñ a tĩnh GSS Group Switching Subsystem H th ng con chuy n m ch nhóm GSTN General Switched Telephone Network (Series G, V) M ng ñi n tho i chuy n m ch chung
 • 68. GT Given Token (Series T) Trao th bài GT Global Title (Series Q) Tiêu ñ toàn c u GUI Graphic User Interface Giao di n ngư i dùng ñ h a H H Horizontal ðư ng chân tr i, n m ngang H -O chan HO Channel Kênh 384 Kbit/s (6 kênh DSO c a m t m ch T1) H-channels Các kênh H (thu c PR1) H10-chan H10-channel Kênh 1472 Kbit/s c a B c M H11-chan H11-channel Kênh 1536 Kbit/s c a B c M H12 H12 Kênh t c ñ sơ c p 1920 Kbit/s c a châu Âu HAR CENELEC Agreement for electrical cords and cables Hi p ñ nh v dây và cáp ñi n c a CENELEC HBA Hardware Failure Oriented Group Blocking- acknowledgement Message (Series Q) Tin báo nh n ch n nhóm ñ nh hư ng hư h ng ph n c ng HBFG Host Behavior Functional Group Nhóm ch c năng ng x c a máy ch HBUR Hardware Failure Oriented Circuit Group Blocking and Unblocking Receipt (Series Q) Ch n thu và không ch n thu nhóm m ch ñư c ñ nh hư ng hư h ng ph n c ng HBUS Hardware Failure Oriented Circuit Group Blocking and Unblocking Sending (Series Q) Ch n và không ch n g i nhóm m ch ñư c ñ nh hư ng hư h ng ph n c ng HCM High Capacity Multiplexing Ghép kênh dung lư ng cao
 • 69. HCSPR Hundred Call Seconds Per Hour S giây m t trăm cu c g i trong m t gi HCV High Capacity Voice Tho i dung lư ng cao HDB2 High Density Bipolar of order 2 (Series G) Lư ng c c m t ñ cao b c 2 HDB3 High Density Bipolar of order 3 (Series O) Lư ng c c m t ñ cao b c 3 HDLC High-Level Data Link Control ði u khi n tuy n k t n i s li u m c cao HDMS High-Density Memory System H th ng nh m t ñ cao HDRC Hypothetical Digital Reference Connection (Series E, I) K t n i s gi ñ nh chu n HDSL High-data-rate Digital Subscriber Line ðư ng dây thuê bao s t c ñ s li u cao HDT Host Digital Terminal ð u cu i máy ch k thu t s HDTM Half-Duplex Transmission Module (X.25) Modem truy n d n bán song công HDTM Half-Duplex Transmission Module (Series T) Modun truy n d n bán song công HDTV High Definition Television Tivi ñ phân gi i cao HEC Harder Error Control (ATM) S a sai tiêu ñ HES Home Electronics System(s) (Các) h th ng ñi n t gia d ng HF High Frequency T n s cao, cao t n HFC Hybrid Fiber/Coax Cáp quang/ ñ ng tr c h n h p HFT Hands-Free Telephone (Series P) Máy ñi n tho i b túi
 • 70. HGR Hardware Failure Oriented Group Blocking Message (Series Q) Thông báo ch n nhóm vì hư h ng ph n c ng HGU Hardware Failure Oriented Group Unbloking Message (Series Q) Thông báo không ch n nhóm vì hư h ng ph n c ng HIPERLAN High Performance local area network M ng LAN ch t lư ng cao HIPPI High Performance Parallel Interface Giao di n song song hi u năng cao HLC High Level Committee of ITU H i ñ ng c p cao c a ITU HLC High Layer Compatility (Series E, I, Q, T) Tương thích l p cao HLF High Layer Function (Series I) Ch c năng l p cao HLL High Level Language Ngôn ng b c cao HLL Half-Loop Loss (Series G) Suy hao n a vòng HLR Home Location Register B ñăng ký v trí thư ng trú HMA High Memory Area Vùng nh cao c p HMCG Signalling Link Congestion (Series Q) T c ngh n tuy n báo hi u HMDC Message Descrimination (Series Q) Phân gi i tin báo HMDT Message Distribution (Series Q) Phân b tin báo HMRT Message Routing (Series Q) ð nh tuy n tin báo HMSO Her Majesty’s Stationery Office (UK) T ng ñài c ñ nh c a n hoàng (Anh) HNPA Home Numbering Plan Area Vùng k ho ch ñánh s trong nư c
 • 71. HOSTID Host Identifier Ph n t nh n d ng máy ch HP High Pass (Series G) (B l c) thông cao HPB Character Postion Backward (Series T) ð nh v ký t hư ng ngư c HPLMN Home Public Land Mobile Network (Series D, Q) M ng di ñ ng m t ñ t công c ng trong nư c, thư ng trú HPR High Performance Routing ð nh tuy n hi u năng cao HPR Character Postion Relative (Series I) ð nh v ký t quan h HR Hypothetical Reference (Series G) Gi ñ nh chu n HRC Hypothetical Reference Circuit (Series G, H, P) M ch gi ñ nh chu n HRDL Hypothetical Reference Digital Link (Series G) Tuy n s gi ñ nh chu n HRDP Hypothetical Reference Digital Path (Series G) ðư ng truy n s gi ñ nh chu n HRDS Hypothetical Reference Digital Section (Series G, M) ðo n s gi ñ nh chu n HRPF Hexadecimal Reference Publication Format (Series X) ð nh d ng n ph m gi ñ nh chu n HRX Hypothetical Reference Connection (Series E, G, I, M) K t n i gi ñ nh chu n HSD High Speed Data (Series E) S li u t c ñ cao HSD Honestly Significant Difference (Series P) S chênh l ch th t ñáng k HSLAN High Speed LAN M ng LAN t c ñ cao HSPSD High-Speed Packet Switched Data S li u chuy n m ch gói t c ñ cao
 • 72. HSRC Hypothetical Signalling Reference Connection (Series Q) K t n i báo hi u gi ñ nh chu n HSSI High-Speed Serial Interface (ANSI) Giao di n n i ti p t c ñ cao (ANSI) HT Horizontal Tabulation (Series T, X) L p bi u ngang HTML Hypertext Markup Language Ngôn ng ñánh d u siêu văn b n HTR Hard-To-Reach (Series E, F, Q) Khó ñ t t i, khó vươn t i HTTP Hypertext Transfer Protocol (IETF) Giao th c chuy n t i siêu văn b n HUA Hardware Failure Oriented Group Unblocking Acknowledgement Message (Series Q) Tin báo nh n không ch n nhóm b h ng ph n c ng HVAC Heating, Ventilation, and Air Conditioning Sư i m, qu t gió và ñi u hòa I-IM I Infrared Ngoài ñ , h ng ngo i I Information (Series G, Q, V, X) Thông tin I-ETS Interim European Telecommunications Standard Tiêu chu n vi n thông châu Âu t m th i I/C Incoming (Series I) G i ñ n I/O Input/Output Vào/ra I/O Input/Output (Series F, X) Vào/ra IA Incoming Access (Series X) Truy nh p g i ñ n IA International Alphabet (Series X)
 • 73. B ng ch cái qu c t IA5 International Alphabet No.5 (Series Q, R, T, V) B ng ch cái qu c t s 5 IAC Initial Alignment Control (Series Q) ði u khi n s p x p ban ñ u IACC Inter-aural Cross Correlation Tương quan chéo gi a thính giác IACK Service Acknowledgement Signal (Series U) Tín hi u báo nh n d ch v IACS Integrated Access and Crossconnect System H th ng t ng h p truy nh p và n i chéo IAEA International Atomic Energy Agency (Series K) Cơ quan năng lư ng nguyên t qu c t IAFIS Integrated Automated Fingerprint Identification System H th ng nh n d ng d u vân tay t ñ ng t ng h p IAI Initial Address Message With Additional Information (Series Q) Tin báo ñ a ch ban ñ u v i thông tin ph IAM Initial Address Message (Series E, I, Q) Tin báo ñ a ch ñ u IANA Internet Address Naming Authority Th m quy n ñ t tên ñ a ch Internet IARU International Amateur Radio Union Liên ñoàn vô tuy n nghi p dư qu c t IASG Internetwork Address Sub-group Phân nhóm ñ a ch liên m ng IBC Integrated Broadband Communication Thông tin băng r ng t ng h p IBN Institut Belge de Normalisation (Standards Institute, Belgium) Vi n tiêu chu n c a B IBS International Bussiness Service (An INTELSAT acronym) D ch v qu c t cho các doanh nghi p (t vi t t t c a INTELSAT) IC Integrated Circuit Vi m ch, m ch tích h p IC Interlock Code (Series E, X) Mã khóa liên ñ ng
 • 74. IC Interexchange Carrier Hãng liên t ng ñàI, công ty ñi n tho i ñư ng dài ICB Incoming Calls Barred (Series X) Các cu c g i ñ n b ch n ICC Incoming Trunk Circuit (Series Q) M ch trung k g i ñ n ICCB Internet Control and Configuration Board Ban c u hình và ñi u khi n Internet ICCM Interworking By Call Control Mapping (Series X) Cùng làm vi c như ánh x ñi u khi n cu c g i ICD International Code Designator (ISO) Cơ quan so n th o v mã qu c t ICI Intercarrier Interface (SMDS) Giao di n gi a các nhà khai thác, gi a các h truy n d n (SMDS) ICMP Internet Control Message Protocol Giao th c tin báo ñi u khi n Internet ICN International CUG Number (Series Q) S CUG qu c t ICP Instituto das Communicacões des Portugal (The Portuguese Institute of Communications) Vi n thông tin B ðào Nha ICP Internet Control Protocol Giao th c ñi u khi n Internet ICR Initial Cell Rate H s t bào ban ñ u ICS Identification of Character Set (Series T) Nh n d ng b ký t ICT Information and Communication Technologies Các công ngh tin h c và truy n thông ID Identification Nh n d ng ID Identity (Series Q, T) Nh n d ng, nét ñ nh n d ng IDA Integrated Data Access or Intergrated Digital Access
 • 75. Truy nh p s li u t ng h p ho c Truy nh p digital t ng h p IDD International Direct Dialling (Series E) Quay s qu c t tr c ti p IDI Initial Domain Identifier (ISO) Ph n t nh n d ng mi n ban ñ u (ISO) IDI Initial Domain Identifier (Series I, X) Ph n t nh n d ng mi n ban ñ u IDLC Integrated Digital Loop Carrier (Telephony) H th ng chuy n t i m ch thuê bao s t ng h p (ði n tho i) IDN Intergrated Digital Network M ng s liên k t IDNX Integrated Digital Network Exchange T ng ñài c a m ng s liên k t IDP Internet Datagram Protocol Giao th c gói s li u Internet IDP Initial Domain Part (Series I, X) Ph n mi n ban ñ u IDS Interworking Data Syntax (Series T) Cú pháp s li u làm vi c IDSE International Data Switching Exchange (Series I, X) T ng ñài chuy n s li u qu c t IDTV Improved Difinition Television Truy n hình ñ phân gi i cao c i ti n IDU Interface Data Unit Kh i s li u ph i ghép IE Information Element (Series Q, T) IEC International Electrotechnical Commission y ban k thu t ñi n t qu c t IEE Institution of Electrical Engineers (UK) H c vi n k sư ñi n (Anh) IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers H c vi n k sư ñi n và ñi n t IENGF Instituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Feraris (Italy) Vi n k thu t ñi n qu c gia Galileo Feraris (Italia) IES Information Exchange Services Các d ch v trao ñ i thông tin
 • 76. IESG Internet Engineering Steering Group Nhóm ñi u hành k thu t Internet IETF Internet Engineering Task Force L c lư ng ñ c trách k thu t Internet IEV International Electrotechnical Vocabulary (Series P, S) T ñi n k thu t qu c t IFRB International Frequency Registration Board y ban ñăng ký t n s qu c t IFS International Freephone Service (Series D) D ch v ñi n tho i qu c t IFW Inverted Frame Word (Series G) T khung b hoán v IGS Identify Graphic Subrepertoire (Series T, X) Nh n d ng siêu danh m c ñ h a IGT Ispettorato Generale Delle Telecomunicazioni (General Inspectorate of Telecommunications, Italy) T ng thanh tra vi n thông Italia IIR Infinite Impulse Response ðáp ng xung b t ñ nh IIT Integrated Information Transport Chuy n t i thông tin t ng h p IJ Identification of Justification (Series H) Nh n d ng s cân ch nh ILD Infection Laser Diode ði t Laser ki u phun ILEC Independent Local Exchange Carrier Nhà t ng ñài n i h t ñ c l p ILF Infra Low Frequency T n s dư i m c th p ILIL Input Longitudinal Interference Loss (Series G, O) T n hao ñ u vào do can nhi u theo kinh tuy n IM Intensity Modulation ði u ch theo m t ñ IM Interpersonal Messaging (Series X)
 • 77. X lý tin báo gi a các cá nhân IMA Input Message Acknowledgement (Series F, U) Báo nh n tin báo ñ u vào IMC International Maintenance Centre (Series E) Trung tâm b o dư ng qu c t IMCC ISDN Management and Co-ordinating Committee y ban qu n lý và ph i h p ISDN IMD Inter Modulation Distortion Méo gi a các l n ñi u ch IMDTC International Multiple Destination Television Connection (Series N) K t n i truy n hình qu c t IMEI International Mobile Equipment Identity (Series Q) Nh n d ng phân bi t thi t b thi t b di ñ ng qu c t IMF International Monetary Fund (Series D) Qu ti n t qu c t IMQ Instituto Italiano del Marchio de Qualitá (Italy) Vi n qu n lý ch t lư ng (Italia) IMSI International Mobile Station Identity (Series E, Q) Nh n d ng (phân bi t) tr m di ñ ng qu c t IMT International Mobile Telecommunications Thông tin di ñ ng qu c t IMTC International Multimedia Conferencing Consortium Consortium v h i ngh multimedia qu c t IMTS Improved Mobile Telephone Service D ch v ñi n tho i di ñ ng tăng cư ng IMUX Inverse Multiplexer B ghép kênh ngh ch ñ o IN-IW IN Intelligent Network M ng thông minh INA Integrated Network Access Truy nh p m ng liên k t
 • 78. INA Information Networking Architecture Ki n trúc n i m ng thông tin INF Information Message (Series Q) Tin báo “thông tin” INFO Information Element Defined at the user network interface (Series G) Môi trư ng thông tin ñư c xác ñ nh t i giao di n ngư i dùng INFORMS Intergrated Forcasting Management System H th ng qu n lý d báo liên k t INIC ISDN Network Identification Code (Series E, X) Mã nh n d ng m ng ISDN INMARSAT International Marine Satellite Organisation T ch c v tinh hàng h i qu c t INMS Integrated Network Management System H th ng qu n lý m ng t ng h p INR Information Request Message (Series Q) Tin báo yêu c u “thông tin” INREFS Integrated Reference System H th ng chu n liên k t INTELSAT International Telecommunications Satellite Organisation T ch c v tinh thông tin qu c t INTUG International Telecommunications User Group Nhóm ngư i dùng vi n thông qu c t IOC Inter Office Channel Kênh bên trong t ng ñài, kênh n i b t ng ñài IOC Integrated Optical Circuit M ch quang liên k t IOC Index Of Cooperation (Series T) Ch s h p tác IODC International Operator Direct Calling (Series E) G i tr c ti p công ty khai thác qu c t IOP Interoperability Kh năng thay th l n nhau, kh năng tương tác IP Integrated Peripheral Thi t b ngo i vi t ng h p
 • 79. IP Intelligent Peripheral (AIN) Thi t b ngo i vi thông minh (AIN) IP Internet Protocol Giao th c Internet IP Interpersonal (Series F, T, X) Gi a các cá nhân IPA Interworking by Port Access (Series X) Cùng làm vi c nh truy nh p c ng IPBX Internationa PBX (Series G) PBX qu c t IPC Interprocess Communications Truy n thông gi a các quá trình IPE In-band Parameter Exchange (Series I, V) Trao ñ i tham s trong băng IPM Intraframe diction Mode (Series H) Phương th c d báo n i khung IPM Interpersonal Messaging (Series D, I, F, T, X) X lý tin báo gi a các cá nhân IPM-UA Interpersional Messaging User Agent (Series T) X lý tin báo gi a các cá nhân - Tác nhân ngư i dùng IPMAS Interpersonal Messaging Abstract (Series T) Tóm t t x lý tin báo gi a các cá nhân IPME Interpersonal Messaging Enviroment (Series T) Môi trư ng x lý tin báo gi a các cá nhân IPMS Interpersonal Messaging Service (Series U) D ch v x lý tin báo gi a các cá nhân IPMS Interpersonal Messaging System (Series F, T, X) H th ng x lý tin báo gi a các cá nhân IPMS UA Interpersonal Messaging System Message Store (Series X) Lưu tr tin báo c a h th ng IMPS IPN Interpersonal Notification (Series T) Thông báo gi a các cá nhân IPNS ISDN PBX Networking Specification Yêu c u k thu t n i m ng c a PBX ISDN
 • 80. IPNS Forum A body committed to accelerate the development of the QSIG standard by providing co-ordinated input to ECMA M t cơ quan ñư c giao phó xúc ti n s phát tri n tiêu chu n QSIG qua cung c p các ñ u vào ph i h p t i ECMA IPP Interrupted Poission Process (Series E) Quá trình Poisson ng t IPP International Phototelegraph Position (Series E, F) ð nh v ñi n báo nh qu c t IPQ Instituto Portugus da Qualidade Vi n ch t lư ng B ðào Nha IPR Intellectual Property Rights Các quy n s h u trí tu IPS Instructions per Second S l nh trong m t giây IPX Internetwork Packet Exchange T ng ñài gói m ng qu c t (Internetwork) IRAS Internet Routing and Access Service D ch v ñ nh tuy n truy nh p và Internet IRE Institute of Radio Engineers (Series H) Vi n k sư vô tuy n IRP Independent Routing Processor B x lý ñ nh tuy n ñ c l p IRQ Internet Request Yêu c u ng t IRQ Interworking Service Request Identifier (Series U) Ph n t nh n d ng yêu c u d ch v cùng làm IRS Intermediate Reference System (Series P) H th ng chu n trung gian IRSG Internet Research Steering Group Nhóm ñi u hành nghiên c u Internet IRTF Internet Research Task Force L c lư ng ñ c trách nghiên c u Internet IRV International Reference Version (Series T) Phiên b n chu n qu c t
 • 81. IS Information Systems Các h th ng thông tin IS Interim Standard (ISO) Tiêu chu n t m th i (ISO) IS Intermediate System (ETSI TC BT) H th ng trung gian (ETSI TC BT) IS (US) Information Separator Two (Unit Separator) (Series T) D u phân cách thông tin 2 (Phân cách kh i) IS-PBX Integrated Services Private Branch Exchange T ng ñài nhánh cơ quan thu c các d ch v liên k t, PBX t ng h p các d ch v IS1 (US) Information Separator One (Unit Separator) (Series T) D u phân cách thông tin 1 (Phân cách kh i) IS3 (US) Information Separator Three (Unit Separator) (Series T) D u phân cách thông tin 3 (Phân cách kh i) IS4 (US) Information Separator Four (Unit Separator) (Series T) D u phân cách thông tin 4 (Phân cách kh i) ISA Industry Standard Architecture C u trúc tiêu chu n công nghi p ISC International Switching Centre Trung tâm chuy n m ch qu c t ISCC International Service Coordination Centre (Series M) Trung tâm ph i h p d ch v qu c t ISD International Subscriber Dialing Quay s thuê bao qu c t ISDE International Data Switching Exchange (Series X) T ng ñài chuy n s li u qu c t ISDN Integrated Services Digital Network M ng s liên k t ña d ch v , M ng s t ng h p các d ch v ISDN PRM ISDN Protocol Reference Model (Series I) Mô hình chu n c a giao th c ISDN ISDN-SN ISDN Subscriber Number (Series I) S máy thuê bao ISDN ISDN-UP ISDN User Part (Series Q)
 • 82. Ph n ngư i dùng ISDN, ph n khách hàng ISDN ISET In-Station-Echo Canceller Tester (Series M) B ño th tri t ti ng v ng t i tr m ISET In-Station Echo Canceller Test Equipment (Series O) Thi t b ño th b tri t vang t i tr m ISL Inter-Satellite Link (Series G) Tuy n k t n i gi a các v tinh ISM ISDN Standards Management Qu n lý tiêu chu n ISDN ISMC International Switching Maintenance Centre (Series M) Trung tâm b o dư ng t ng ñài qu c t ISN Information System Network M ng c a các h tin h c ISO International Organisation for Standardisation T ch c tiêu chu n hóa qu c t ISO International Standard Organisation (Series Q) T ch c tiêu chu n qu c t ISOC Internet Society Hi p h i Internet ISP Internet Service Provider Nhà cung c p d ch v Internet ISP Interactive Session Protocol (Series T) Giao th c phiên tương tác ISP Intermediate Service Part (Series Q) Ph n d ch v trung gian ISP International Signalling Point (Series Q) ði m báo hi u qu c t ISPC International Signalling Point Code (Series M, Q) Mã ñi m báo hi u qu c t ISPC International Sound-Programme Centre (Series D, M) Trung tâm chương trình âm thanh qu c t ISPT Instituto Superiore delle Poste e delle Telecomunicazioni (Superior Institute for Posts and Telecommunications, Italy) H c vi n Bưu chính và Vi n thông cao c p c a Italia
 • 83. ISTC International Satellite Transmission Cen tre (Series N) Trung tâm truy n d n v tinh qu c t ISTC International Switching and Testing Centre (Series R) Trung tâm ño th và chuy n m ch qu c t ISU Initial Signal Unit (Series Q) Kh i tín hi u ñ u ISU Instrument Signalling Unit (Series Q) Kh i báo hi u công c ISUP ISDN User Part (Series E, I) ISV Independent Software Vendor Hãng s n xu t ph n m m ñ c l p IT Information Technology Công ngh thông tin IT Internetwork Termination (Series I) K t cu i liên m ng IT & T Information Technology and Telecommunications Công ngh thông tin và vi n thông ITA International Telegraph Alphabet B ng ch cái ñi n báo qu c t ITA2 International Telegraph Alphabet No.2 (Series R, S, T, U, V) B ng ch cái ñi n báo qu c t th 2 ITAG Interoperability Test Activity Group (part of IMTC) Nhóm ho t ñ ng th nghi m kh năng ph i h p ho t ñ ng (thu c IMTC) ITC International Teletraffic Congress H i ngh qu c t v lưu thông c ly xa ITC Independent Television Commission y ban truy n hình ñ c l p ITC International Television Centre (Series M, N) Trung tâm truy n hình qu c t ITC International Transit Centre (Series G) Trung tâm quá giang qu c t ITD Input Transaction accepted for Delivery (Series U) Giao d ch ñ u vào ñư c ch p nh n d phân phát
 • 84. ITMC International Transmission Maintenance Centre (Series M) Trung tâm b o dư ng truy n d n qu c t ITN Independent Telecommunication Network M ng vi n thông ñ c l p ITPC International Television-Programme Centre (Series D) Trung tâm chương trình truy n hình qu c t ITS Insertion Test Signal (Series N) Tín hi u ño xen vào ITS International Teleproduction Society Hi p h i s n ph m truy n hình qu c t ITSC Interregional Telecommunications Standard Conference H i ngh v tiêu chu n vi n thông liên khu v c ITSTC Information Technology Steering Committee y ban ñi u hành công ngh thông tin ITU International Telecommunications Union Liên minh vi n thông qu c t ITUSA Information Technology Users’ Standards Association Hi p h i tiêu chu n hóa c a khách hàng công ngh thông tin IUT Implementation Under Test (Series X) Th c hi n khi ñang ño th IVC International Videoconference Centre (Series N) Trung tâm h i ngh truy n hình qu c t IVDM Integrated Voice Data Multiplexer B ghép kênh t ng h p tho i - s li u IVDT Integrated Voice and Data Terminal ð u cu i t ng h p s li u và tho i IVN Intervening Network (ETSI TC BT) M ng xen k (ETSI TC BT) IVR Interactive Voice Response ðáp ng âm tho i tương tác IVS Interactive Video Service D ch v video tương tác IWF Interworking Function (Series E, I, Q, X) Ch c năng cùng làm vi c
 • 85. IWU Interworking Unit (ETSI TC BT) B ph i h p ho t ñ ng (ETSI TC BT) J J Justification (Series H) S căn ch nh JCG Joint Co-ordination Group CEN/CENELEC/ETSI (ETSI) Nhóm ph i h p chung CEN/CENELEC/ETSI (ETSI) JEEC Joint ECMA ETSI Programme Committee (ETSI) y ban chương trình v ECMA ETSI (ETSI) JF Junction Frequency T n s ti p giáp JFY Justify (Series T) Căn ch nh JLR Junction Loudness Rating (Series P) Công su t vang ti p giáp JPEG Joint Photographic Experts Group (ISO) Nhóm liên h p các chuyên gia ñ h a JPG Joint Presidents Group (CEN/CANELEC/ETSI) Nhóm ñ ng ch t ch (CEN/CANELEC/ETSI) JRTIC Joint Radiophone Technical Interfaces Group Nhóm liên h p v các giao di n k thu t ñi n tho i vô tuy n JTC Joint Technical Committee (EBU/ETSI and ISO/IEC) y ban liên h p v k thu t (EBU/ETSI and ISO/IEC) JTCG Joint Technical Co-ordination Group Nhóm liên h p v ph i h p k thu t JTM Job Transfer and Management Công vi c chuy n giao và qu n lý JTM Job Transfer and Manipulation (Series X) Chuy n giao và thao tác công vi c K
 • 86. K MA N.V. tot Keuring van lectrotechnische Materialen (Registered Quality Body, The Netherlands) Cơ quan qu n lý ch t lư ng ñã ñư c ñăng ký - Hà Lan KM nterim Link Management nterface Giao di n qu n lý k t n i trung gian KT LA Development Centre for Telecommunications (Greece) Trung tâm phát tri n vi n thông (Hy L p) KTL Kingston Telecommunications Laboratories ( K) Các phòng thí nghi m vi n thông Kingston (Anh) KTS Key Telephone System H th ng ñi n tho i n nút L L1 Level 1(Series Q) M c 1 LA Link Acknowledgement (Series V) Báo nh n tuy n k t n i LADS Local Area Data Service D ch v s li u c c b LAI Location Area Identification or Identity Nh n d ng khu v c c c b LAMs Line Adaptor Modules Các mô-ñun tương h p ñư ng dây LAN Local Area Network M ng c c b , m ng LAN LANE LAN Emulation Mô ph ng LAN LANS Local Area Network Services Các d ch v m ng LAN LAP Link Access Procedure (X.25) Th t c truy nh p ñư ng thông (X.25) LAPB Link Access Produre - Balanced (Series Q, X) Th t c truy nh p tuy n k t n i - cân b ng
 • 87. LAPB Link Access Protocol - Balanced (Series Q, T) Giao th c truy nh p tuy n k t n i - cân b ng LAPD Link Access Procedure for the D-channel (ISDN) Th t c truy nh p tuy n ñ i v i kênh D (ISDN) LAPF Link Access Procedure to Frame Mode Bearer Services (FR, ISDN) Th t c truy nh p ñư ng thông ñ n các d ch v chuy n t i ki u khung (FR, ISDN) LAPM Link Access Procedure for Modems (V.42) Th t c truy nh p ñư ng thông ñ i v i các modem (V.42) LAPX Link Access Procedure half-duplex (X.32) Th t c truy nh p ñư ng thông bán song công (X.32) LASS Local Area Signalling Services Các d ch v báo hi u c c b LAT Local Area Transport Chuy n t i vùng c c b LATA Local Access and Transport Area Truy nh p c c b và khu v c truy n t i LC Local Control (Series I) ði u khi n t i ch LC Logical Channel (Series X) Kênh logic LCD Liquid Crystal Display Hi n th b ng tinh th l ng LCIE Laboratoire Central des Industries Electriques (Central Laboratory for Electrical Industries, France) Phòng thí nghi m trung tâm c a các công nghi p ñi n l c, Pháp LCL Longitudinal Conversion Ratio (Series G) H s chuy n ñ i theo chi u d c LCM Line Concentrator Module Mô-ñun b t p trung ñư ng dây LCN Local Communication Network M ng truy n thông c c b /n i h t LCN Logical Channel Number (X.25) S kênh logic (X.25)
 • 88. LCRRIS Loop Cable Record Inventory System H th ng ki m h sơ cáp vòng LCS Line Conditioning Signals (Series T) Các tín hi u quy t ñ nh ñư ng dây LCTL Longitudinal Conversion Transfer Loss (Series G, K, O, Q) Suy hao chuy n ñ i theo chi u d c LD Loop Disconnect Ng t m ch vòng thuê bao LD Link Disconnect (Series V) Ng t k t n i tuy n LDDI Local Distributed Data Interface (ANSI) Giao di n s li u phân b c c b LDE Length Exceeded Indication (Series U) Ch th vư t quá ñ dài LDN Listed Directory Number S danh b li t kê LE Local Exchange T ng ñài n i h t/T ng ñài c c b LE Listenner Echo Loss (Series G) Suy hao ti ng vang ngư i nghe LEC Light Energy Converter B bi n ñ i năng lư ng ánh sáng LEC Local Exchange Carrier (Company) Hãng (công ty) t ng ñài n i h t LEC LAN Emulation Client Identifier Khách hàng mô ph ng LAN LECIO LAN Emulation Client Identifier Ph n t nh n d ng khách hàng mô ph ng LAN LECS LAN Emulation Configuration Server Server c u hình mô ph ng LAN LED Light Emitting Diode ði t phát quang LEO Low Earth Orbit Qu ñ o (v tinh) th p
 • 89. LEOS Low Earth Orbit Satellites Các v tinh qu ñ o th p LES LAN Emulation Server Server mô ph ng LAN LF Low Frequency T n s th p LFA Loss of Frame Alignment (Series G) Suy hao ñ ng ch nh khung LFACS Loop Facilities Assignment and Control System H th ng ñi u khi n và gán các phương ti n ñ u vòng LFC Local Functional Capabilities (Series I) Các kh năng ho t ñ ng c c b LFR Less Favoured Region Vùng ít ñư c ưa chu ng LGN Logical Group Node Nút nhóm logic LH Line Hunting (Series I) Săn tìm ñư ng dây LH Local Host (Series T) Máy ch c c b LI Length Indicator B ch th ñ dài LIDB Line Information Database (ISDN) Cơ s d li u thông tin c a ñư ng dây (ISDN) LIFO Last-In-First-Out Vào sau ra trư c, vào cu i cùng ra ñ u LIJP Leaf Initiated Joint Parameter Tham s chung kh i t o lá LIL Longitudinal Impedance Ratio (Series G) H s khung theo chi u d c LLC Local Link Control ði u khi n tuy n k t n i n i h t LLC Logical Link Control (Series G) ði u khi n k t n i logic
 • 90. LLC Low Layer Compability (Series I, Q, T, V) Tương thích l p th p LLF Low Layer Function (Series I) Ch c năng l p th p LLI Logical Link Identifier (Series Q, V) Ph n t nh n d ng k t n i logic LLSC Link Set Control (Series Q) ði u khi n thi t l p tuy n LMD Line Mode Data (Series H) S li u c a ch ñ ñư ng dây LMDS Local Multipoint Distribution System H th ng phân b ña ñi m c c b LME Layer Management Entity (Series Q) Th c th qu n lý l p LMI Local Management Interface Giao di n qu n lý c c b LMOS Loop Maintenance Operations System H th ng khai thác b o dư ng LMSI Layer Management Service Interface (Series Q) Giao di n d ch v qu n lý l p LMSS Land Mobile Satellite Service D ch v v tinh di ñ ng m t ñ t LN Link attention (Series V) Suy hao tuy n LNA Low-Noise Amplifier B khu ch ñ i t p âm th p LNA Link attentiong Acknowledgement (Series V) Báo nh n suy hao tuy n LNN1 LANE NNI Giao di n NN c a LANE LOC Loss Of Cell Delineation (ATM) M t mô t ô LOF Loss Of Frame (ATM) M t khung
 • 91. LOI Listening Opinion Index (Series P) Ch s giám ñ nh nghe LOL Longitudinal Output Voltage (Series G) ði n áp ra theo chi u d c LOMS Loop Assignment Center Operations Management System H th ng qu n lý khai thác c a Trung tâm Phân chia m ch vòng LOP Loss Of Pointer (ATM) M t con tr LOS Line-Of-Sight T m nhìn th ng LOS Line-Out-Of-Service Signal (Series Q) Tín hi u “ñư ng dây m t d ch v ” LOS Loss Of Signal (ATM) M t tín hi u LP Linaerly Polarized Phân c c tuy n tính LP Low Pass (Series G) Thông th p LPC Linear Predictive Coding Mã hóa d báo tuy n tính LPD Low Power Device Thi t b công su t th p LPF Low Pass Filter (ATM) B l c thông th p LPIE Loop Plant Iprovement Evaluator B ñánh giá s c i thi n thi t b m ch vòng LPTV Low Power TV Truy n hình công su t th p LR Link Request (Series V) Yêu c u tuy n k t n i LR Loundness Rating (Series G, P) Công su t vang LRC Longitudinal Time Code Mã th i gian theo chi u d c
 • 92. LRE Low Rate Encoding (Series G, I, P, Q) Mã hóa t c ñ th p LRGP Loundness Rating Guard Ring Postion (Series P) ð nh v vòng b o v công su t vang LS Letter-Shift (Series S) D ch ch LS Line Syne (Series H) ð ng b ñư ng dây LSAC Signalling Link Activity Control (Series Q) ði u khi n kích ho t tuy n báo hi u LSAP Link Service Access Point (ATM) ði m truy nh p d ch v tuy n LSB Least Significant Bit Bit có tr ng s bé nh t (th p nh t) LSB Lower Sideband ðơn biên dư i LSC Line Signalling Channel (Series Q) Kênh báo hi u ñư ng dây LSC Link State Control (Series Q) ði u khi n tr ng thái tuy n k t n i LSDA Signalling Data Link Allocation (Series Q) Phân b tuy n s li u báo hi u LSI Large Scale Integration Tích h p có ñ t p trung cao, m t ñ cao LSK Line Skip (Series H) S nh y ñư ng dây LSL Link Support Layer L p tr giúp ñư ng thông LSLA Signalling Link Activation (Series Q) Kích ho t tuy n báo hi u LSLD Signalling Link Deactivation (Series Q) B kích ho t tuy n báo hi u LSLR Signalling Link Restoration (Series Q) Ph c h i tuy n báo hi u
 • 93. LSM Line Service Marking (Series I) ðánh d u d ch v ñư ng dây LSPSD Low-Speed Packet Switched Data S li u chuy n m ch gói t c ñ th p LSR Leaf Setup Request (ATM) Yêu c u thi t l p nút lá LSSU Link Status Signal Units (Series Q) Các kh i tín hi u c a tr ng thái tuy n LST Line Start (Series H) B t ñ u dòng LST Loundspeaking Telephone (Series P) Máy ñi n tho i có loa nghe LSTA Signalling Terminal Allocation (Series Q) Phân b ñ u cu i báo hi u LSTR Listener Sidetone Rating (Series G, P) Công su t âm ph c a ngư i nghe LSU Line Signal Unit (Series Q) Kh i tín hi u ñư ng dây LT Lower Tester (ATM) Máy ño m c th p LT Line Termination (Series I) K t cu i ñư ng dây LT Link Transfer (Series V) Chuy n tín hi u k t n i LTA Load-Transfer Acknowledgement (Series Q) Báo nh n chuy n giao t i LTC Longitudinal Time Code Mã th i gian theo chi u d c LTC Last Trunk Capacity (Series E) Dung lư ng trung k cu i cùng LTC Local Telephone Circuit (Series P) M ch ñi n tho i n i h t LTE SONET Lite Terminating Equipment Thi t b k t cu i Lite (c a SONET)
 • 94. LTL Longitudinal Transfer Ratio (Series G) H s chuy n theo chi u d c LTP Logical Terminal Profile (Series I) ð nh d ng ñ u cu i logic LTR Load-Transfer Signal (Series Q) Tín hi u chuy n giao t i LTS Local Telephone System (Series P) H th ng ñi n tho i n i h t LTU Line Termination Unit B (thi t b ) ñ u cu i ñư ng dây LU Logical Unit Kh i logic LUM Luminance ð chói LUNI LANE UNI (ATM) Giao di n UN c a LANE LVD Low Voltage Directive Ch d n ñi n áp th p M-MC M Mandatory (Series T) L nh b t bu c M Modem (Series E) Modem M Modifier Function Bit (Series Q) Bít ch c năng c a b ñ i m i M-bit More Data Bit (Series X) Bít M, Bít s li u M1...M5 Management Interface 1...5 Giao di n qu n lý 1...5 MAC Multiplexed Analogue Components or Medium Access Control Các b ki n ghép kênh tương t ho c ði u khi n truy nh p trung gian MAC Media Access Control (ATM)
 • 95. ði u khi n truy nh p môi trư ng MACS Major Apparatus and Cable System H th ng dây máy tính MAD Mean Administrative Delay (Series E) Th i gian tr qu n tr trung bình MADT Mean Accumulated Down Time (Series E, Q) Th i gian ng ng tr tích lũy trung bình MAE Mean Absolute Error (Series E) L i tuy t ñ i trung bình MAF Management Application Function (TMN) Ch c năng ng d ng qu n lý (TMN) MAF Mode Addition Flag (Series H) C hi u “b sung phương th c” MAI Mobile Allocation Index Ch s phân ph i di ñ ng MAIDT Mean Accumulated Intrinsic Down Time (Series Q) Th i gian ng ng tr n i t i tích lũy trung bình MAN Metropolitan Area Networks Các m ng khu v c thành ph MAP Manufacturing Automation Protocol Giao th c t ñ ng ch t o MAP Mobile Application Part Ph n ng d ng di ñ ng MAR Memory Address Register B ghi ñ a ch b nh MART Mean Active Repair Time (Series E) Th i gian s a ch a tích c c trung bình MASE Message Administration Service Element (Series X) Thành ph n d ch v qu n lý tin báo MATD Maximum Acceptable Transit Delay (Series X) Th i gian tr quá giang t i ña cho phép MATSE Mobile Automatic Telephone System - Europe H th ng ñi n tho i t ñ ng di ñ ng Châu Âu MATV Master Antenna Television Truy n hình anten chung
 • 96. MAU Media Access Unit Kh i truy nh p môi trư ng MAU Multistation Access Unit Kh i truy nh p ña tr m MAVEN Mapping and Access for Valid Equipment Nomenclature ánh x và truy nh p dùng cho vi c ñ t tên thi t b h p l MBA Maintenance Oriented group-blocking-acknowledgement (Series Q) Báo nh n ch n nhóm vì m c ñích b o dưõng MBFT Multipoint Binary Transfer File T p truy n nh phân ña ñi m MBR Maritime Business Radio Vô tuy n kinh doanh hàng h i MBS Maximum Burst Size (ATM) Kích thư c nhóm c c ñ i MBS M-bit Sequence (Series X) Chu i Bít-M MBS Multi-block Synchronization (Series Q) ð ng b hóa ña kh i MBUR Maintenance Oriented Circuit Group Blocking and Unblocking Receipt (Series Q) Thu nh n “ch n và không ch n nhóm m ch vì m c ñích bão dư ng” MBUS Maintenance Oriented Circuit Group Blocking and Unblocking Sending (Series q) G i ñi “ch n và không ch n nhóm m ch vì m c ñích b o dư ng” MC Maintenance Centre (Series V) Trung tâm b o dư ng MC Message Categories (Series R) Các lo i tin báo, ph m trù tin báo MCA Media Control Architecture Ki n trúc ñi u khi n môi trư ng MCA Microchannel Architecture Kêns trúc vi kênh MCA Manual-Changeover-Acknowledgement (Series Q) Báo nh n chuy n ñ i b ng nhân công
 • 97. MCC Mobile Country Code Mã qu c gia cho thông tin di ñ ng MCDV Maximum Cell Delay Variance (ATM) Phương sai tr t bào c c ñ i MCF Message Communication Functions (TMN) Các ch c năng truy n thông tin báo (TMN) MCF Message Confirmation (Series T) Xác nh n tin báo MCI Media Control Interface Giao di n ñi u khi n môi trư ng MCI Malicious Call Identification (Series I, Q) Nh n d ng cu c g i có d ng ý x u MCL Mercury Communications Limited Công ty h u h n truy n thông Mercury MCLR Maximum Cell Loss Ratio (ATM) H s m t t bào c c ñ i MCO Manual-Chanover Signal (Series Q) Tín hi u chuy n b ng nhân công MCPC Multiple Channel Per Carrier ða kênh trên m i b truy n d n MCR Minimum Cell Rate (ATM) T l ô nh nh t (ATM) MCR Maximum Cell Rate (ATM) T c ñ m t t bào c c ñ i MCS Multipoint Communication Service D ch v truy n thông ña ñi m MCTD Maximum Cell Transfer Delay (ATM) Tr chuy n giao t bào c c ñ i MCU Multipoint Control Unit B (thi t b ) ñi u khi n ña ñi m MCU Multipoint Conference Unit (Series G) Kh i h i ngh ña ñi m MCU Multipoint Control Unit (Series F, H) Kh i ñi u khi n ña ñi m
 • 98. MCVF Multi-Channel Voice Frequency T n s âm tho i ña kênh MD-MV MD Management Domain (Series F, X) Mi n qu n lý MD Mediation Device (Series G) Thi t b trung gian MDB Management Database Cơ s d li u qu n lý MDBS Mobile Database Station Tr m cơ s d li u di ñ ng MDF Main Distribution Frame Giá ph i dây chính MDL Communication Between Management Entity and Data Link Layer (Series Q) Truy n thông gi a th c th qu n lý và l p k t n i s li u MDR Memory Data Register B ghi s li u b nh MDS Multipoint Distribution Services Các d ch v phân b ña ñi m MDSE Message Delivery Service Element (Series X) Thành ph n d ch v phân ph i tin báo MDSL Moderate Speed Digital Subscriber Line ðư ng dây thuê bao s t c ñ v a ph i MDT Manufacturer’s Delegated Testing ðo th ñ i di n c a nhà ch t o (ño xác su t) MDT Mean Down Time (Series E) Th i gian ng ng tr trung bình MDTRS Mobile Digital Trunked Radio Systems Các h th ng vô tuy n trung k s di ñ ng ME Maintenance Entities (TMN) or Mobile Equipment Các cơ c u b o dư ng (TMN) ho c Thi t b di ñ ng ME Mean Error (Series E)
 • 99. L i trung bình MEA Maintenance Entity Assembly (Series M) Kh i th c th b o dư ng MEF Maintenance Entity Function (TMN) Ch c năng cơ c u bão dư ng (TMN) MEG Mobile Experts Group Nhóm các chuyên gia di ñ ng MEI Maintenance Event Information (Series M) Thông tin s ki n b o dư ng MENL Maximum External Noise Level (Series P) M c t p âm ngo i lai t i ña MESFET Metal Semiconductor Field Effect Transistor Tranzito bán d n kim lo i hi u ng trư ng MF Multi Frequency or Mediation Function Block (TMN) ða t n ho c Kh i ch c năng trung gian MF Medium Frequency (Series K) Trung t n, t n s trung MFC Multi Frequency Code Mã ña t n MFLOPS Millions of Floating Points Operations Per Second S tri u phép toán c a ñi m th n i m i giây MFPB Multifrequency Pushbutton (Series E, Q) Phím ña t n MFSK Multiple Frequency Shift Keying Khóa d ch ña t n, ñi u ch d ch ña t n MGB Maintenance Oriented Group Blocking Message (Series Q) Tin báo ch n nhóm vì m c ñích b o dư ng MGT Mobile Global Title (Series E) Tiêu ñ toàn c u c a máy di ñ ng MGU Maintenance Oriented Group Unblocking Message (Series Q) Tin báo không ch n nhóm vì m c ñích b o dư ng MH Message Handling (Series F, X) X lý tin báo MH Major Industry Identifier (Series E) Ph n t nh n d ng công nghi p chính
 • 100. MHE Message Handling Enviroment (Series X) Môi trư ng x lý tin báo MHS Message Handling System H th ng x lý tin báo MHS Message Handling Service (Series I) D ch v x lý tin báo MHS-SF Message Handling System Service Element (Series T) Thành ph n d ch v c a h th ng MIB Management Information Base (TMN) Cơ s thông tin v qu n lý (TMN) MID Message Identifier (ATM, SMDS) B nh n d ng tin báo (ATM, SMDS) MID Multiplexing Identifier (ATM) B nh n d ng ghép kênh (ATM) MIDA Multiple Integrated Digital Access (UK) ða truy nh p t ng h p s (Anh) MIME Multipurpose Internet Mail Extension M r ng thư tín Internet ña m c ñích MIN Mobile ID number S quay th ng ñI qu c t c a ñi n tho i di ñ ng MIPS Millions of Instructions Per Second S tri u l nh m i giây MIR Maximum Information Rate T c ñ thông tin t i ña MIS Management Information System H th ng thông tin qu n lý MIT Massachusetts Institute of Technology Vi n công ngh Massachusetts MJU Multipoint Junction Unit (Series M) Kh i ti p giáp ña ñi m MLC Multilink Control Field (X.25) Trư ng ñi u khi n nhi u ñư ng (X.25) MLD Mean Logistic Delay (Series E) Tr logic trung bình
 • 101. MLP Multilink Protocol (X.25) Giao th c nhi u ñư ng (X.25) MLS Multiple Listing Service D ch v l p b ng giá/D ch v x p h ng MM Mixed Mode (Series F, T) Ch ñ tr n Mm Modem (Series V) Modem MMB Milli-Metric Band (ETSI) Gi i sóng milimet MMDS Multichannel, Multipoint Distribution System H th ng phân b ña kênh ña ñi m MMF Multimode Fiberoptic Cable Cáp s i quang ña m t MMH Maintenance Man-Hours (Series E) S gi - m t ngư i b o dư ng MML Man-Machine Language (Series M, Z) Ngôn ng ngư i - máy MMM Multiunit Network Management and Maintenance Message (Series Q) Tin báo qu n lý và b o dư ng m ng nhi u kh i MNC Mobile Network Code (Series Q) Mã c a m ng di ñ ng MNRU Modulated Noise Reference Unit (Series P) Kh i t p âm chu n ñi u ch MNT Maintenance (Series V) B o dư ng MOP Maintenance Operations Protocol Giao th c khai thác b o dư ng MOS Metal Oxide Semiconductor Bán d n Oxit kim lo i MOS Mean Opinion Score (Series E, G, P) S ñi m ñ nh giá trung bình MoU Memorandum of Understanding Biên b n ghi nh
 • 102. MPDU Message Protocol Data Unit (Series X) Kh i s li u giao th c tin báo MPE Mean Percent Error (Series E) Ph n trăm l i trung bình MPEG Motion Picture Experts Group Nhóm chuyên gia hình nh ñ ng MPOA Multiprotocol Over ATM ða giao th c trên ATM MPR Misdialled Trunk fix (Series Q) Phía trư c trung k m t quay s MPT Ministry of Posts and Telecommunications B Bưu ñi n MPX Multiplexer (Series I) B ghép kênh MRCC Maritime Rescue Coordination Centre (Series F) Trung tâm ph i h p c u n n hàng h i MRF Message-Refusal Signal (Series G) Tín hi u khư c t tin báo MRP Mouth Reference Point (Series P) ði m chu n c a mi ng MRSE Message Retrieval Service Element (Series X) Thành ph n d ch v truy tìm tin báo MRT Mean Repair Time (Series E) Th i gian s a ch a trung bình MRTIE Maximum Relative Time Interval Error (Series G) Sai l i c a kho ng th i gian tương ñ i c c ñ i MRVA MTP Routing Verification Acknowledgement (Series Q) Báo nh n kh ng ñ nh ñ nh tuy n MRVR MTP Routing Verification Result (Series Q) K t qu th m tra ñ nh tuy n MTP MRVT MTP Routing Verification Test (Series Q) ðo th th m tra ñ nh tuy n MTP MS Mobile Station Tr m di ñ ng
 • 103. MS Message Store (Series F, T, X) Lưu tr tin báo MSA Metropolitan Statiscal Area Vùng thành ph theo th ng kê MSB Most Significant Bit Bít có tr ng s l n nh t MSC Mobile Switching Centre Trung tâm chuy n m ch di ñ ng MSC Maritime Switching Centre (Series E) Trung tâm chuy n m ch hàng h i MSC Mobile-Service Switching Centre (Series Q, U) Trung tâm chuy n m ch di ñ ng MSC-A MSC with call control at handover (Series Q) MSC có ñi u khi n cu c g i khi chuy n vùng MSC-B MSC to which a handover is done (Series Q) MSC mà s chuy n vùng ñư c th c hi n t i MSC-B MSC to which a subsequent handover is done (Series Q) MMSC mà l n chuy n vùng k sau ñư c th c hi n t i MSDSE Mobile Satellite Data Switching Exchange (Series X) T ng ñài s li u v tinh di ñ ng MSE Maintenance Sub-Entities (Series M) Các th c th b o dư ng ph MSIN Mobile Station Identification Number S nh n d ng tr m di ñ ng MSN Multiple Subcriber Number (Series I) S g i nhi u thuê bao MSRN Mobile Station Roaming Number S chuy n vùng c a tr m di ñ ng MSS MAN Switching System or Mobile Satellite Service H th ng chuy n m ch c a MAN ho c D ch v v tinh di ñ ng MSS Mobile Satellite Systems Các h th ng v tinh di ñ ng MSS Maritime Satellite Service (Series X) D ch v v tinh hàng h i
 • 104. MSSC Maritime Satellite Switching Centre (Series Q, S) Trung tâm chuy n m ch v tinh hàng h i MSU Medium Scale Integration Tích h p m c ñ trung bình MTA Mail Transport Agent Cơ quan v n chuy n thư MTA Message Transfer Agent Cơ quan truy n t i tin báo MTS Message Transfer System H th ng truy n t i tin báo MTS Message Toll Service D ch v tin báo ñư ng dài MTSO Mobile Telephone Switching Office T ng ñài chuy n m ch ñi n tho i MVDS Multipoint Video Distribution System H th ng phân b video ña ñi m MVIP Multi Vendor Integration Protocol Giao th c t ng h p c a nhi u ngư i bán MVS Multiple Virtual Storage ða lưu tr o N1 N(S)N National (Significant) Number (Series E) S g i (có nghĩa) qu c gia N-AMPS Narrowband Advanced Mobile Phone System H th ng ñi n tho i di ñ ng tiên ti n băng h p N-ISDN Narrowband Integrated Services Digital Network (ISDN) M ng s d ch v t ng h p băng h p (ISDN) N-ISDN Narrowband ISDN ISDN băng h p NA Network Aspects Các hình thái m ng NACD Network Automatic Call Distribution Phân ph i cu c g i t ñ ng c a m ng
 • 105. NAMAS National Measurement Accreditation Service D ch v y quy n ño lư ng qu c gia NAP Network Access Point (Internet) ði m truy nh p m ng (Internet) NAS Network Application Support Tr giúp ng d ng m ng NCCF Network Communication Control Facility Phương ti n ñi u khi n truy n thông c a m ng NCOP Network Code of Practice B lu t m ng vi n thông NCTE Network Channel Terminating Equipment Thi t b k t cu i kênh c a m ng NDC National Destination Code (E, Q, X) Mã ñích qu c gia NDF New Data Flag (Series G) C d li u m i NDIS Network Device Interface Standard Tiêu chu n giao di n thi t b m ng NDM Normal Disconnected Mode (Series G) Ch ñ ng t k t n i thông thư ng NDN Non Delivery Notification (Series F, U) Thông báo không phân phát NDN Non Delivery Status Notification (Series T) Thông báo tr ng thái không phân phát NDSE National Data Switching Exchange (Series X) T ng ñài s li u qu c gia NDUB Network Determined User Busy (Series I, Q) Thuê bao xác ñ nh c a m ng b n NE Network Element (TMN) Ph n t m ng (TMN) NE Network Element (Series G, M) Thành ph n m ng NEBS Network Equipment Building System H th ng tính cư c thi t b m ng
 • 106. NEBS Network Equipment Building System H th ng xây d ng h th ng thi t b m ng NEC National Electrical Code B lu t qu c gia v ñi n NECA National Exchange Carriers Association Hi p h i các hãng t ng ñài qu c gia NEE Near-End Error (Series M) L i g n ñ u cu i NEF Network Element Function Block (TMN) Kh i ch c năng c a ph n t m ng (TMN) NEL Network Element Layer (ATM) L p ph n t m ng NEMKO Norwegian Board for Testing and Approval of Electrical Equipment Cơ quan ki m chu n thi t b ñi n Na uy NEP Noise Equivalent Power Công su t t p âm tương ñương NESP Near-end Signalling Point (Series Q) ði m báo hi u g n cu i NET Norme Européenne de Télécommunication (European Telecommunications Standards) Các tiêu chu n vi n thông Châu Âu NETC National Electronics Test Centre (Ireland) Trung tâm ño th ñi n t qu c gia (Ireland) NETID Network Identifier B nh n d ng m ng NEXT Near-End Crosstalk (Series G, Q) Xuyên âm g n ñ u cu i NF Noise Factor H s t p âm NHRP Next Hop Routing Protocol Giao th c ñ nh tuy n ch ng ti p theo NI Network Interface Giao di n m ng NI Network Identifier
 • 107. B nh n d ng m ng NI Network Identity (Series Q) Nh n d ng m ng, danh tính m ng NIC Network Interface Card (LAN) T m m ch giao di n m ng (LAN) NIC Nearly-Instantaneous Compandored Modulation (Series P) ði u ch nén dãn g n như t c th i NIC Network Identification Code (Series U) Mã nh n d ng m ng NIC Network Independent Clock (Series Q, V) ð ng h không ph thu c m ng NICAM Near Instantaneously Companded Audio Multiplex Ghép âm thanh nén dãn g n như ñ ng th i NICE Network Information and Control Exchange Thông tin m ng và T ng ñài ñi u khi n NID Network Interface Device Thi t b giao di n m ng NIST National Institute of Standards and Technology (USA) Vi n qu c gia v tiêu chu n và công ngh (M ) NIUF North American ISDN Users Forum Di n ñàn ngư i s d ng m ng ISDN B c M NL Network Layer L p m ng NL New Line (Series T) ðư ng dây m i NLDM Network Logical Data Manager Nhà qu n lý s li u logic c a m ng NLPID Network Layer Protocol Identifier B nh n d ng giao th c l p m ng NLSP NetWare Link Services Protocol Giao th c các d ch v ñư ng thông Netware N2 NM Network Management
 • 108. Qu n lý m ng NM Network Module Mô-ñun m ng NMC Network Management Centre Trung tâm qu n lý m ng NME Network Management Entity (ATM) Th c th qu n lý m ng NML Network Management Layer L p qu n lý m ng NMM Network-Management and Maintenance Signal (Series Q) Tín hi u b o dư ng và qu n lý m ng NMP Network Management Protocol Giao th c qu n lý m ng NMS Network Management System H th ng qu n lý m ng NMSI National Mobile Station Identification number S nh n d ng tr m di ñ ng qu c gia NMSI National Mobile Station Identity (Series Q) Nh n d ng (Danh tính) tr m di ñ ng qu c gia NMT Nordic Mobile Telephone System H th ng ñi n tho i di ñ ng B c Âu NN Network Node Nút m ng NN National Network (Series D) M ng qu c gia NN National Number (Series X) S g i qu c gia NNC National Network Congestion (Series E, Q) T c ngh n m ng qu c gia NNI Network Node Interface (ATM) Giao di n nút m ng (ATM) NNI Nederlands Normalisatie Instituut (Dutch Standards Institute) Vi n tiêu chu n Hà Lan NOAF Network Operator Facility Phương ti n c a nhà khai thác m ng
 • 109. NOCC Network Operations Control Centre Trung tâm ñi u khi n khai thác m ng NOK Not OK (Series Q) Không ñư c NORC Network Operators Research Committee y ban nghiên c u c a các nhà khai thác m ng NOS Network Operating System H th ng khai thác m ng NP Network Performance Hi u năng c a m ng, năng l c làm vi c c a m ng NP Network Performance (Series I) Hi u năng m ng NPA Numbering Plan Area Khu v c c a k ho ch ñánh s NPAI Network Protocol Address Information (Series X) Thông tin ñ a ch c a giao th c m ng NPC Network Parameter Control (ATM) ði u khi n thông s m ng (ATM) NPC Network Parameter Control ði u khi n tham gia s m ng NPCID Network Portion Clear Indication Delay (Series X) Th i gian tr ch th xóa m t ph n m ng NPDU Network Layer Protocol Data Unit Thi t b s li u giao th c l p m ng NPDU Network Protocol Data Unit (Series X) Kh i d li u giao th c m ng NPI Numbering Plan Identification Nh n d ng k ho ch ñánh s NPI Null Pointer Indication (Series G) Ch th con tr 0 NPI Numbering Plan Identifier (Series E, I) B nh n d ng k ho ch ñánh s NPI Numgbering Plan Indicator (Series X) B ch th k ho ch ñánh s
 • 110. NPR Noise Power Ratio H s công su t t p âm NR Noise Rating (Series P) T p âm danh ñ nh, công su t t p âm NREN National Research and Education Network (USA) M ng nghiên c u và giáo d c qu c gia (M ) NRM Normal Response Mode (Series G, Q) Phương th c tr l i thông thư ng NRN Non-Receipt Notification (Series T) Thông báo không nh n ñư c NRZ Non Return to Zero (Series G) Không quay v không NS Network Service (Series X) D ch v m ng NSAI National Standards Authority of Ireland Cơ quan tiêu chu n qu c gia c a Ireland NSAP Network Service Access Point ði m truy nh p d ch v m ng NSAP Network Service Access Point (Series I, Q, X) ði m truy nh p d ch v m ng NSAPA Network Service Access Point Address (ISO) ð a ch ñi m truy nh p d ch v m ng (ISO) NSC Non-Standard Facilities Command (Series T) L nh c a các phương ti n không tiêu chu n NSC Son-Source Routed ðư c ñ nh tuy n không có ngu n g c NSDB Network and Services Database Cơ s d li u m ng và các d ch v NSDU Network Service Data Unit (Series Q) Kh i s li u d ch v m ng NSEP National Security Emergency Preparedness Tr ng thái s n sàng c p báo an toàn qu c gia NSF Non-Standard Facilities (Series T) Các phương ti n không tiêu chu n
 • 111. NSIS Network Server Interface Specification ð c t giao di n b Server m ng NSOs National Standards Organisations Các t ch c tiêu chu n qu c gia NSP Native Signal Processing X lý tín hi u ñ a phương NSP National Signalling Point (Series Q) ði m báo hi u qu c gia NSP Network Service Part (Series X) Ph n d ch v m ng NSR Noise-to-Signal Ratio T s t p âm trên tín hi u NSRDS National Standard Reference Data System H th ng s hi u tham chi u chu n qu c gia NSS Network Subsystem Phân h m ng/H th ng m ng con NSS Non Standard Facilities Set-up(Series T) Thi t l p các phương ti n không tiêu chu n NSSDU Normal Data Session Service Data Unit (Series X) Kh i s li u d ch v phiên thông thư ng NT Network Termination (ISDN) K t cu i m ng (ISDN) NT New Technology Công ngh m i NT Network Termination (Series I) K t cu i m ng NT1 Network Termination 1 K t cu i m ng 1 NTA Telestyrelsen or National Telecom Agency, Denmark Telestyrelsen t c Cơ quan vi n thông qu c gia ho c cơ quan vi n thông , ðan M ch NTC Negative Temperature Coefficient H s nhi t ñ âm NTC/C Network Configuration C u hình m ng
 • 112. NTE Network Terminating Equipment Thi t b k t cu i m ng NTF No Trouble Found Không tìm th y chư ng ng i NTI National Telecom Inspectorate (Iceland) Ban thanh tra vi n thông qu c gia (Iceland) NTI Noise Transmission Impairment Gi m truy n d n t p âm NTIA National Telecommunication and Information Administration Cơ quan qu n lý Vi n thông và Thông tin qu c gia NTIS National Technical Information Service Cơ quan thông tin k thu t qu c gia NTL National Telecommunications Limited Vi n thông qu c gia h u h n NTN Network Terminal Number (Series X) S ñ u cu i m ng NTO Network Terminal Point ði m k t cu i m ng NTP Network Termination Point ði m k t cu i m ng NTRA Norwegian Telecommunications Regulatory Authority Cơ quan th ch hóa vi n thông Na Uy NTS Number Translation Service D ch v thông d ch s NTSC National Television System Commitee y ban qu c gia v các h th ng truy n hình NTT Nippon Telegraph and Telephone Công ty báo tho i Nippon NTU Network Termination Unit Thi t b k t cu i m ng NUI Network User Identification (Series D, F, X) Nh n d ng thuê bao (ngư i dùng) m ng NUI Null (Series T) S không
 • 113. NUM Numeric Con s , s NVT Network Virtual Terminal ð u cu i o c a m ng ti p theo NW Not-White (Series T) Không tr ng NXT Next Ti p sau NXT-CB- ADR Next Command Block Address ð a ch kh i l nh k sau NXT-FD- ADR Next Frame Descriptor Address ð a ch b mô t khung k sau NXT-FD- SIZE Next Receive Buffer Size Kích thư c b nh ñ m thu phía sau NXT-RB- ADR Next Receive Buffer Address ð a ch b ñ m thu k sau O O Optional (Series T) Tùy ch n O-QPSK Offset-Quadrature Phase -Shift Keying (Series Q) ði u ch d ch pha c u phương l nh O/G Outgoing (Series L) G i ra, g i ñi O/R Originator/Recipient (Series F, T, X) Nơi phát/Nơi thu OA Outgoing Access (Series X) Truy nh p g i ñi OA&M Operations, Administration and Maintenance (Series X) Khai thác, qu n lý và b o dư ng OACSU Off-Air-Call-Set-Up (Series Q) Thi t l p cu c g i sang phương ti n vô tuy n OAM Operations, Administration and Maintenance (Series G, I, Q) Khai thác, qu n lý và b o dư ng
 • 114. OAMC Operations, Administration and Maintenance Centre (Series I) Trung tâm khai thác, qu n lý và b o dư ng OC Optical Carrier (SONET) H chuy n t i quang (h c) (SONET) OCB Outgoing Calls Barred (Series X) Các cu c g i ñi b ch n OCC Other Common Carriers Các h chuy n t i chung khác OCC Operations Control Centre (Series M, Q) Trung tâm ñi u khi n khai thác ODA Open Document Architecture Ki n trúc tư li u m ODA On-li Delivery Acknowledgement (Series F, U) Báo nh n phân ph i tr c tuy n ODI Open Data-link Interface Giao di n m c a k t n i s li u ODIF Open Document Interchange Format Khuôn d ng trao ñ i tư li u m ODP Open Distributed Processing X lý phân b m ODP Originator Detection Pattern (Series V) M u phát hi n thi t b g c OECD Organisation for Economic Co-operation and Development T ch c h p tác kinh t và phát tri n OEM Original Equipment Manufacturer Nhà ch t o thi t b ban ñ u OFTEL Office of Telecommunications (UK) Cơ quan vi n thông (Anh) OGC Outgoing Trunk Circuit (Series Q) M ch trung k g i ra OID Object Identifier B nh n d ng ñ i tư ng OIRT International Radio and Television Organization T ch c phát thanh và Truy n hình qu c t
 • 115. OLC Optical Loop Carrier H truy n d n quang m ng thuê bao OLL Open-Loop Loss (Series G) Suy hao vòng h OLR Overall Loudness Rating ð nh m c âm lư ng t ng th OLT Optical Line Terminal ð u cu i ñư ng dây quang OMAP Operations and Maintenance Application Part (Series E, Q) Ph n ng d ng khai thác và b o dư ng OMC Operations and Maintenance Centre Trung tâm khai thác và b o dư ng ON Osterreichisches Normungsinstitut or Austrian Standards Institute Vi n tiêu chu n áo ONA Open Network Architeture Ki n trúc m ng m ONC Open Network Computing Tính toán m ng m ONI Operator Number Identification Nh n d ng s g i nhà khai thác ONMS Open Network Management System H th ng qu n lý m ng m ONP Open Network Provision Cung c p m ng m ONS On-Premises Stations (Series G) Các tr m t i tư gia khách hàng ONSD Optional Network Specific Digit (Series X) Con s ñ c trưng cho m ng tùy ch n ONU Optical Network Unit Thi t b m ng quang OOE Organisation Outside ETSI T ch c ngoài ETSI OOF Out Of Frame (ATM) M t khung OPASTCO Organization For The Protection and Advancement of Small
 • 116. Telephone Companies T ch c vì s b o v và ti n b c a các công ty ñi n tho i nh OPC Originating Point Code (Series M, Q, X) Mã c a ñi m phát sinh OPI Overall Performance Index (Series P) Ch s hi u năng t ng th OPINE Overall Performance Index Model for Network Evaluation (Series P) Mô hình ch s hi u năng t ng th ñ ñánh giá m ng OPS Off-Premises Station (Series G) Tr m không ñ t t i tư gia khách hàng OR25E Objective R25 Equivalent (Series G) Tương ñương R25 m c tiêu ORA Opportunities for Rural Areas (ECR & D programme on Telematic Systems) Các cơ h i cho các vùng nông thôn (Chương trình nghiên c u phát tri n c a EC v các h th ng vi n tin) ORM Optically Remote switching Module Mô-ñun chuy n m ch t xa b ng quang ORP Optical Reference Point (Series N) ði m chu n quang OS Operations System (TMN) H th ng các bài toán, phép toán (TMN) OS Operating System H ñi u hành OSB Output Signal Balance (Series G, O) Cân b ng tín hi u ñ u ra OSDL Overall Specifications and Description Language (Series I) Các yêu c u k thu t t ng th và ngôn ng mô t OSF Operations Systems Function Block (TMN) Kh i ch c năng c a các h th ng v n hành (TMN) OSF Operations System Functions (Series M) Các ch c năng c a h th ng khai thác OSI Open System Interconnect(ion)
 • 117. K t n i gi a các h th ng m OSI NS OSI Network Service (Series T) D ch v m ng OSI OSI/NMF OSI Network Management Forum Di n ñàn qu n lý m ng OSI OSINET OSI Network M ng OSI OSIRM Open Systems Interconnection Reference Model (ISO, ITU-T) Mô hình chu n v k t n i gi a các h th ng m (ISO, ITU-T) OSITOP Open Systems Interconnection/Technical and Office Protocol K t n i gi a các h th ng m /giao th c k thu t - văn phòng OSPF Open Shortest Path First (ATM) ðư ng truy n m ng n nh t OSS Operation Support Systems Các h th ng tr giúp ñi u hành OTDR Optical Time Domain Reflectometer Nhánh ño ph n x mi n th i gian quang OTE Hellenic Telecommunications Organisation (Greece) T ch c vi n thông Hellenic (Hy L p) OTF Optimum Traffic Frequency T n s t i t i ưu OTS Operator Telephone Systems (Series P) Các h th ng ñi n tho i c a nhà khai thác OUI Organizationally Unique Identifier B nh n d ng ñơn nh t v m t t ch c OVE Osterreichischer Verband fur Elektrotechnik or Austrian Association for Electrotechnology Hi p h i c ng ngh ñi n l c áo OWC One-Way Communication (Series I, T) Truy n thông m t chi u P-PG P Poll bit
 • 118. Bít h i P/F Poll/Final H i/K t thúc PABX Private Automatic Branch Exchange T ng ñài nhánh t ñ ng riêng (T ng ñài cơ quan) PAC Programme Advisory Committee (ETSI) y ban tư v n chương trình (ETSI) PACS Personal Access Communications System H th ng truy n thông truy nh p cá nhân PACT Public Access Cordless Telephony ði n tho i vô tuy n truy nh p công c ng PAD Packet Assembler/Disassembler B ghép gói/ tách gói PAM Pulse Amplitude Modulation ði u ch biên ñ xung PAMR Public Access Mobile Radio Vô tuy n di ñ ng truy nh p công c ng PARAM X Parameter X Tham s X PBC Programme Booking Centre Trung tâm ñ t hàng chương trình PBP Packet Burst Protocol Giao th c bùng n gói PBX Private Branch Exchange T ng ñài cơ quan, t ng ñài nhánh riêng PC Path Control ði u khi n ñư ng truy n PC Program Counter
 • 119. B ñ m chương trình PC Personal Computer or Printed Circuit Máy tính cá nhân, M ch in PCB Printed Circuit Board T m m ch in PCB Process Control Block Kh i ñi u khi n quá trình PCE Picture Control Entity Th c th ñi u khi n hình nh PCEP sentation-Connection-End-Point ði m ñ u cu i trình di n k t n i PCI Peripheral Component Interconnect K t n i gi a các b ki n ngo i vi PCI -Connection Inspection or Programmable Communication Interface Ki m tra trư c k t n i, ho c Giao di n truy n thông có th l p trình ñư c PCI Protocol Control Information Thông tin v ki m soát giao th c PCI Protocol Control Indicator B ch th ki m soát giao th c PCM Pulse Code Modulation ði u ch xung mã PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association Hi p h i qu c t v t m m ch nh c a máy tính cá nhân PCN Personal Communications Network M ng truy n thông cá nhân PCO Point of Control and Observation ði m ñi u khi n và quan sát
 • 120. PCR Peak Cell Rate (ATM) T l ô cao nh t PCR ventive Cyclic Retransmission Phát l i theo chu kỳ ñ phòng ng a PCS Personal Communication Services Các d ch v thông tin cá nhân PCSN Private Circuit Switching Network M ng chuy n m ch kênh riêng PCT Private Communication Technology Công ngh truy n thông riêng PCTR Protocol Conformance Test Report Báo cáo th nghi m tính tuân th giao th c PCU mises Control Unit Kh i ñi u khi n t i nhà khách hàng PD Physical Delivery S phân ph i v t lý PDA Personal Digital Assistant Tr lý s cá nhân/Ngư i ph c v s cá nhân PDAU Physical Delivery Access Unit Kh i truy nh p phân ph i v t lý PDC Personal Digital Cellular (M ng) t bào s cá nhân, (thông tin) t bào s cá nhân PDF Portable Document Format (Adobe) Khuôn d ng tư li u xách tay (Adobe) PDF Probability Density Function Hàm m t ñ xác su t PDN Public Data Network or Partial Distinguished Name (TMN) M ng s li u công c ng ho c Tên ñư c phân bi t t ng ph n (TMN)
 • 121. PDN Positive Delivery Notification Thông báo phân phát th c PDN Public Switched Data Network M ng s li u chuy n m ch công c ng PDS Physical Delivery System H th ng phân phát v t lý PDU Protocol Data Unit Kh i giao th c s li u PE Public Enquiry Gi i ñáp công c ng PE Protocol Entity Th c th giao th c PED Portable Electronics Devices Các thi t b ñi n t xách tay PED diction Error Data D li u l i d báo PF sentation Function (TMN) Ch c năng trình bày (TMN) PFM Page Format Selection Ch n khuôn d ng trang PG Parameter Group Nhóm tham s PGI Parameter Group Identifier Ph n t nh n d ng nhóm tham s PGLI Parameter Group Length Indicator Ph n t nh n d ng ñ dài nhóm tham s PF sentation Function (TMN) Ch c năng trình bày (TMN)
 • 122. PFM Page Format Selection Ch n khuôn d ng trang PG Parameter Group Nhóm tham s PGI Parameter Group Identifier Ph n t nh n d ng nhóm tham s PGLI Parameter Group Length Indicator Ph n t nh n d ng ñ dài nhóm tham s PL-PX PLD Programable Logic Device H th ng logic có kh năng l p trình PLI Parameter Length Indicator Ph n t ch th ñ dài tham s PLMN Public Land Mobile Network M ng di ñ ng m t ñ t công c ng PLP Packet Layer Protocol Giao th c l p gói (X.25) PLP Packet Layer Protocol Giao th c l p gói PLU Primary Logical Unit Kh i logic sơ c p PLU Partial Line Up X p hàng t ng ph n PM Phase Modulation ði u ch pha, ñi u pha PM Physical Medium Môi trư ng v t lý PM Per-Message
 • 123. M i tin báo PM Performance Monitoring Giám sát hi u năng PM.1 Processable Mode Number One Phương th c có th x lý s 1 PMA Physical Medium Attachment G n v i môi trư ng v t lý PMA Prompt Maintenance Alarm C nh báo b o dư ng t c th i PMBS Packet Mode Bearer Service D ch v mang ki u gói PMD Physical Medium Dependent (FDDI) Ph thu c môi trư ng v t lý (FDDI) PML Permitted Maximum Level M c t i ña cho phép PMR Private Mobile Radio Vô tuy n di ñ ng riêng PNIC Private Data Network Identification Code Mã nh n d ng m ng s li u tư nhân PNNI Private Network Node Interface (ATM) Giao di n nút m ng riêng PNO Public Network Operator Nhà khai thác m ng công c ng PNP Private Numbering Plan K ho ch ñánh s tư nhân PNT Private Network Termination K t cu i m ng riêng PO Post Office Bưu c c POC Processor Outage Control
 • 124. Giám sát s c b x lý POCSAG Post Office Code Standards Advisory Group Nhóm tư v n các tiêu chu n v mã Bưu ñi n POD Programmable Option Devices Các thi t b tùy ch n có kh năng l p trình ñư c /các thi t b l a ch n theo chương trình POH Path Overhead T ng phí ñư ng truy n POL Program-Oriented Language Ngôn ng ñ nh hư ng chương trình POP Point Of sent ði m hi n di n POS Point Of Sale ð u cu i bán hàng POSI Promotion of OSI S nâng c p c a OSI POSIT Profiles for Open Systems Interworking Technologies Sơ lư c v các công ngh ph i h p c a các h th ng m POTS Plain Old Telephone Service D ch v ñi n tho i cũ PP Parital Page Trang c c b (trang Teletex) PPC Primary Point Code Mã c a ñi m sơ c p PPCI sentation-Protocol-Control-Information Thông tin ñi u khi n c a giao th c trình di n PPDU sentation-Protocol-Data-Unit Kh i s li u c a giao th c trình di n
 • 125. ppm Parts per million Ph n tri u PPM Pulses Per Minute S xung trong m t phút PPM sentation Protocol Machine Thi t b c a giao th c trình di n PPR Partial Page Request Yêu c u trang c c b PPS Partial Page Signal Tín hi u trang c c b PR Per-Recipient Cho m i ñi m nh n, theo m i ñi m nh n PR Phrase Representation Trình bày c m t (c m ký t ) PRBS Pseudo-Random Binary Sequence Chu i nh phân gi ng u nhiên PRBS Pseudo-Random Bit Sequence Chu i bít gi ng u nhiên PRDMD Private Directory Management Domain Mi n qu n lý thư m c tư nhân PRI Primary Rate Interface (ISDN) Giao di n t c ñ sơ c p (ISDN) PRI-EOM Procedure Interrupt-End-Of-Message Ng t th t c - k t thúc tin báo PRI-MPS Procedure Interrupt - Multipage Signal Ng t th t c - tín hi u nhi u trang PRMD Private Management Domain Mi n qu n lý dùng riêng
 • 126. PRN Pseudo-Random Noise T p âm gi ng u nhiên PRNET Packet Radio Network M ng vô tuy n chuy n m ch gói PROMIS Program Management Information System H th ng thông tin qu n lý chương trình PRS Pseudorandom Sequence Chu i gi ng u nhiên PRSIG Pacific Rim SMDS Interest Group Nhóm l i ích SMDS c a vành ñai Thái Bình Dương PrvDN Private Data Network M ng s li u tư nhân (dùng riêng) PS Paging Systems Các h th ng nh n tin PS Packet Switched Chuy n m ch gói PS sentation-Service D ch v trình di n PS-user sentation-Service-user Thuê bao c a d ch v trình di n PSAP sentation Layer Service Access Point ði m truy nh p d ch v trình di n PSB Public Service Board Ban d ch v công c ng PSC Public Service Commission y ban d ch v công c ng PSC Picture Start Code Mã kh i ñ u nh PSDAU Packet Switched Data Access Unit
 • 127. Kh i truy nh p chuy n m ch gói PSDN Packet Switched Data Network M ng s li u chuy n m ch gói PSDTS Packet Switched Data Transmission Services Các d ch v truy n s li u chuy n m ch gói PSDU sentation Service Data Unit Kh i s li u d ch v PSE Packet Switching Exchange T ng ñài chuy n m ch gói PSE Programming Support Environment Môi trư ng h tr l p trình PSF Processing and Storage Facility Phương ti n x lý và lưu tr PSI Peripheral Subsystem Interface Giao di n h th ng con ngo i vi PSK Phase Shift Keying ði u ch di pha PSL Power Sum Loss T ng suy hao công su t PSN People with Special Needs Ngư i có các nhu c u ñ c bi t PSN Public Switched Network M ng chuy n m ch gói PSPDN Packet Switched Public Data Network M ng s li u công c ng chuy n m ch gói PSTN Packet Switched Telephone Network M ng ñi n tho i chuy n m ch công c ng PSU Power Supply Unit Kh i cung c p ngu n, b ngu n PTI Packet Type Identifier (X.25)
 • 128. B nh n d ng lo i gói (X.25) PTI Type Identifier (ATM) B nh n d ng lo i t i h u hi u c a m ng (ATM) PTM Packet Transport Mode Phương th c truy n t i gói PTN Public Telecommunication Network M ng vi n thông công c ng PTNX Private Telecommunications Network Exchange T ng ñài m ng vi n thông riêng PTO Public Telecommunication Operator Nhà khai thác vi n thông công c ng PTS Public Telecommunication System H th ng vi n thông công c ng PTT Post, Telephone, and Telegraph Bưu chính, ñi n tho i và ñi n báo; Bưu ñi n PVC Permanent Virtual Circuit M ch o thư ng tr c PVC Polyvinychloride Ch t d o PVC PVN Private Virtual Network M ng o riêng PWT Personal Wireless Telephone ði n tho i vô tuy n cá nhân PXML Private Exchange Master List Danh m c chính t ng ñài riêng Q Q-bit Qualified data bit (X.25) Bít s li u ñ t ch t lư ng, ñ t yêu c u
 • 129. QA Quality Assurance or Q-Adapter (TMN) ð m b o ch t lư ng ho c B tương thích Q (TMN) QA Q-Adapter B thích ng Q QAF Q-Adapter Block (TMN) Kh i tương thích Q (TMN) QAF Q-Adapter Function Ch c năng c a b thích ng Q QAM Quadrature Amplitude Modulation ði u ch biên ñ c u phương QAM Queued Access Method Phương pháp truy nh p theo cách x p hàng QCIF Quarter CIF CIF m t ph n tư qdu quantizing distortion unit Méo lư ng t hóa QDU Quantizing Distortion Unit Méo lư ng t hóa QMF Quandrature Mirror Filters Các b l c gương c u phương QoS Quality of Service Ph m ch t d ch v , ch t lư ng d ch v QPSX Queued Packet Synchronous Exchange T ng ñài ñ ng b ki u gói theo cách x p hàng QRP QoS Reference Point ði m chu n ch t lư ng d ch v QRSS Quasi Random Signal Source Ngu n tín hi u gi ng u nhiên R R Persistance Time Th i gian lưu nh R Reception Thu nh n
 • 130. R-TCR Receive TCR Event Bi n c TCR thu R-TDT Receipt TDT Event Bi n c TDT thu r.m.s root mean square Hi u d ng RA Radiocommunications Agency Cơ quan truy n thông vô tuy n RA Random Access Truy nh p ng u nhiên RA Rate Adaption Thích ng t c ñ RACE Research and Development in Advanced Communications Technologies in Europe Nghiên c u và phát tri n các công ngh truy n thông tiên ti n châu  u RADSL Rate Adaptive Digital Subscriber Line ðư ng dây thuê bao s tương thích v t c ñ RAI Remote Alarm Indication Ch th c nh báo ñ u xa RAI-3 Reanswer Signal No.1-No.3 Tín hi u l p l i tr l i s 1, s 3 RAJ Receiving Ability Jeopardized Kh năng thu g p r i ro RAN Reanswer Signal Tín hi u l p l i tr l i RARE Réseaux Associés pour la Recherche Européenne (Associated networks for European research CEC pr ject) Các m ng liên k t cho các d án nghiên c u CEC c a châu  u RAS Remote Access Server (Remote LAN) Server truy nh p t xa (LAN ñ t xa) RBA Reset-Band-Acknowledgement Message Tin báo “báo nh n tái xác l p băng t n”
 • 131. RBBS Residential Broadband Service D ch v băng r ng cho khu dân cư RBI Reset-Band-Acknowledgement, all circuits idle signal Báo nh n tái xác l p băng t n, tín hi u t t c các m ch r i RC Reception Control Ki m soát thu RC Redrive Counter B ñ m t i kh i ñ ng RC Retransmission Counter B ñ m phát l i RCAT Signalling-Route-Set-Congestion Test Control Ki m soát ño th t c ngh n xác l p ñư ng báo hi u RCB Redrive Counter Busy B ñ m tái ñi u khi n b b n RCC Reverse Control Channel Kênh ñi u khi n ngư c RCC Radio Common Carrier Sóng mang vô tuy n chung RCE Remote Channel Extenders Các b m r ng kênh ñ t xa RCF Routing Control Field Trư ng ñi u khi n ñ nh tuy n RCF Remote Call Forwarding Chuy n ti p cu c g i ñ u xa RCP Restoration Control Point ði m ñi u khi n ph c h i RCP Return To Control For Partial Page Quay tr l i ki m soát trang c c b RD Routing Domain (ATM, ISO) Vùng ñ nh tuy n (ATM, ISO) RDCLP Response Document Capability List Positive Danh m c kh năng văn b n h i ñáp là tích c c RDDP Response Document Discard Positive H y b văn b n h i ñáp là tích c c RDEP Response Document End Positive
 • 132. K t thúc văn b n h i ñáp là tích c c RDF Route Designator Field Trư ng b ch ñ nh tuy n RDGR Response Document General Reject Bác b t ng quát văn b n h i ñáp RDI Restricted Digital Information Thông tin s b h n ch RDN Relative Distinguished Name Tên ñư c phân bi t tương ñ i RDPBN Response Document Page Boundary Negative Biên gi i trang văn b n h i ñáp không tích c c RDPBP Response Document Page Boundary Positive Biên gi i trang văn b n h i ñáp tích c c RDRP Response Document Resynchronize Positive Tái ñ ng b văn b n h i ñáp là tích c c RDS Radio Data System H th ng s li u vô tuy n RDSS Radio Determination Satellite Service D ch v v tinh quy t ñ nh b ng vô tuy n RDTD Restricted Differential Time Delay ð tr th i gian chênh l ch có gi i h n RE Reference Equivalent Tương ñương chu n REC Receiver Máy thu REJ Reject Bác b REM Ring Error Monitor B giám sát l i vòng REN Ringer Equivalent Number S tương ñương chuông báo RES Radio Equipment and Systems Thi t b và các h th ng vô tuy n RESP Reference Equivalent Speaking Position V trí nói tương ñương chu n
 • 133. RETNA Radio Electronics Television Manafactures Association Hi p h i các hãng s n xu t thi t b vô tuy n, ñi n t , truy n hình REV Reverse Charging Tính cư c cho ngư i ñư c g i RF Radio Frequency T n s vô tuy n RFH Remote Frame Handler (ISDN) B x lý khung ñ t xa (ISDN) RFS Ready For Sending S n sàng g i RGB Red, Green, Blue ð , l c, lam (ba màu cơ b n) RI Related Information Thông tin liên quan RI Response Identifier Ph n t nh n d ng h i ñáp RFI Radio Frequency Inteference Nhi u t n s vô tuy n RIFF Resource Interchange File Format ð nh d ng t p trao ñ i tài nguyên RIF Routing Information Field (Source Routing) Trư ng thông tin ñ nh tuy n (ñ nh tuy n ngu n) RIM Request Initialisation Mode (HDLC) Phương th c m các yêu c u (HDLC) RISC Reduced Instruction Set Computer Máy tính có b l nh rút g n RISE Retrieval and Interchange of Standards in Europe project Trích d n và trao ñ i các tiêu chu n trong các d án c a châu  u RIT Rate of Information Transfer T c ñ chuy n t i thông tin RL Reference Loudness  m lư ng chu n
 • 134. RLF Reverse Line Feed Xu ng hàng ngư c, ñ y hàng ngư c RLG Release-Guard Signal Tín hi u ch ng ph c h i, ch ng gi i phóng ñư ng thông RLI Response Length Indicator Ph n t ch th ñ dài h i ñáp RLR Receive Loudness Rating M c âm lư ng thu RLR Receive Loudness Rating Công su t danh ñ nh âm lư ng thu RLSD Receive Line Signal Detector B tách tín hi u ñư ng dây thu RM Resource Management Qu n lý tài nguyên RMON Remote Network Monitoring Giám sát m ng t xa RMSE Root mean square Error S l i th c t RN Receipt Status Notification Thông báo tr ng thái thu RNR Receive Not Ready Chưa s n sàng thu RO Remote Operation V n hành t xa, ho t ñ ng t xa ROH Receiver Off-Hook Nh c t h p máy thu ROM Read Only Memory B nh ch ñ c ROMP Remote Operations Microprocessor Vi x lý ho t ñ ng xa ROPM Remote Operations Protocol Machine Thi t b giao th c v n hành t xa RoR Rate of Return T l quay tr l i
 • 135. ROS Remote Operation Service D ch v v n hành t xa ROSE Remote Operation Service Element (Application Layer) Ph n t d ch v ho t ñ ng t xa (l p ng d ng) RP Registration Point ði m ñăng ký RPC Remote Procedure Call Cu c g i ti n hành th t c t xa RPG Report Program Generator B t o chương trình báo cáo RPOA Recognized Private Operating Agency ð i lý ho t ñ ng riêng ñư c th a nh n RPS Ring Parameter Server Máy ch thông s vòng RR The ITU Radio Regulations Các th ch vô tuy n c a ITU RR Receive Ready S n sàng thu RS Remote Single Layer L p ñơn ñ u xa RS PPDU Resynchronize PPDU Tái ñ ng b PPDU RSA Rural Service Area Khu v c d ch v nông thôn RSA PPDU Resynchronize Acknowledge PPDU Tái ñ ng b PPDU báo nh n RSAP Response Session Abort Positive H i ñáp h y b phiên là tích c c RSB Reset-Band Signal Tín hi u băng t n ñư c tái xác l p RSC Reset Circuit Signal Tín hi u m ch ñư c tái xác l p RSCCP Response Session Change Control Positive H i ñáp ñi u khi n thay ñ i phiên là tích c c RSCE Restoration Switching Control Equipment
 • 136. Thi t b ñi u khi n ph c h i chuy n m ch RSCV Route Selection Control Vector Véc tơ ñi u khi n ch n tuy n RSE Restoration Switching Equipment Ph c h i thi t b chuy n m ch RSEP Response Session End Positive H i ñáp k t thúc phiên là tích c c RSFG Route Server Functional Group (ATM) Nhóm ch c năng c a server ñ nh tuy n RSL Received Signal Level M c tín hi u thu RSM Remote Switching Module (telephony) Mô-ñun chuy n m ch xa (ñi n tho i) RSRT Signalling Route Set Test Control Ki m soát ño th thi t l p ñ nh tuy n báo hi u RSS Remote Switch Subsystem H th ng con chuy n m ch xa RSS Reset/Synchronization Signal Tín hi u tái xác l p/ð ng b hóa RSSN Response Session Start Negative H i ñáp kh i t o phiên là tiêu c c RSSP Response Session Start Positive H i ñáp kh i t o phiên là tích c c RSU Remote Switching Units Các kh i chuy n m ch t xa RSUI Response Session User Information H i ñáp thông tin khách hàng s d ng theo phiên RT Real Time Th i gian th c RT Remote Terminal Thi t b ñ u cu i xa RT Reliable Transfer Chuy n giao tin c y RTAC Transfer Allowed Control Ki m soát ñư c phép ñ i v i vi c chuy n giao
 • 137. RTB Retransmission Buffer B ñ m phát l i RTC Real Time Clock ð ng h th i gian th c RTC Return To Control Quay tr v ch ñ ñi u khi n RTCC Transfer Controlled Control ði u khi n ñư c ki m soát vi c chuy n giao RTM Reference Test Method Phương pháp ño chu n RTS Request To Send Yêu c u g i RTSE Remote Transfer Service Element (Application Layer) Ph n t d ch v truy n t i xa (l p ng d ng) RTSE Reliable Transfer Service Element Ph n t d ch v chuy n giao tin c y RVL Reference Vocal Level M c phát âm chu n RWP ETSI Rolling Programme Chương trình cu n ETSI RZ Return To Zero Quay v không S-SD S Supervisory Giám sát S Supervisory Function Bit Bít ch c năng giám sát S Supplier Nhà cung ng S Sending G i ñi
 • 138. S Session Phiên S-DAB Satellite Digital Audio Broadcasting Phát thanh qu ng bá k thu t s qua v tinh SA Source Address ð a ch ngu n SA Source MAC Address (ATM) ð a ch MAC ngu n SA Service Alarm C nh báo d ch v SAAL Signalling ATM Adaption Layer (ATM) L p thích ng báo hi u ATM (ATM) SABM Set Asynchronous Balanced Mode (HDLC) Phương th c cân b ng thi t l p không ñ ng b (HDLC) SABME Set Asynchronous Balanced Mode Extended (HDLC) Phương th c cân b ng thi t l p không ñ ng b ñư c m r ng (HDLC) SAC Service Access Code Mã truy nh p d ch v SACS Set Additional Character Separation Thi t l p ngăn cách ph gi a các ký t SAM System Administration Module Mô-ñun qu n tr h th ng SAM Subsequent Address Message Tin báo ñ a ch ti p theo SAM1-7 Subsequent Address Message No.1-No.7 Tin báo ñ a ch ti p theo s 1, s 7 SAME Subscriber Access Maintenance Entity Th c th b o dư ng truy nh p thuê bao
 • 139. SANC Signalling Area/Network Code Vùng báo hi u/Mã m ng SAO Subsequent Address Message With One Signal Tin báo ñ a ch ti p sau có m t tín hi u SAP Source Access Point ði m truy nh p ngu n SAP Secondary Audio Program Chương trình âm thanh th c p SAP Service Access Point ði m truy nh p d ch v SAPI Service Access Point Identifier Ph n t nh n d ng ñi m truy nh p d ch v SAR Segmentation and Reassembly (ATM) Phân ño n và x p l i (ATM) SARM Set Asynchronous Response Mode (HDLC) Thi t l p phương th c ñáp ng thi t l p không ñ ng b (HDLC) SAS Simple Attachment Scheme Sơ ñ g n k t ñơn gi n SASF Specific Application Service Element Thành ph n d ch v ng d ng ñ c bi t SATAN System Administrator Tool for Analysing Networks Công c qu n tr h th ng ñ phân tích các m ng SB- ADPCM Sub-band Adaptive Differential Pulse Code Modulation ði u xung mã vi sai thích nghi băng con SBA Software Generated Group Blocking Acknowledgement Message
 • 140. Tin báo báo nh n ch n nhóm m ch do ph n m m t o ra SBC Subsample Control Ki m soát m u ph SBM Successful-Backward-Set-up Inforamtion Message Tin báo thông tin hư ng ngh ch ñư c thi t l p thành công SBR Standby-Ready Signal Tín hi u “d phòng s n sàng” SBSVC Selective Broadcast Signalling Virtual Channel (B-ISDN) Kênh o báo hi u qu ng bá có l a ch n (B- ISDN) SBUR Software Generated Circuit Group Blocking and Unblocking Receipt Thu nh n ch n và không ch n nhóm m ch do ph n m m t o ra SBUS Software Generated Circuit Group Blocking and Unblocking Sending G i ch n và không ch n nhóm m ch do ph n m m t o ra SC Sub Carrier Sóng mang ph SC Service Channel Kênh d ch v SCA System Communication Architecture Ki n trúc h th ng truy n thông SCC Satellite Control Centre Trung tâm ñi u khi n v tinh SCCP Signalling Connection Control Part Ph n ñi u khi n k t n i báo hi u
 • 141. SCE Service Creation Environment Môi trư ng t o d ch v SCEF Service Creation Environment Function (TMN) Ch c năng môi trư ng t o d ch v (TMN) SCF Service Control Function (TMN) Ch c năng ñi u khi n d ch v (TMN) SCM Select Coding Method Ch n phương pháp mã hóa SCO Select Character Orientation Ch n ñ nh hư ng ký t SCP Session Control Protocol Giao th c ñi u khi n phiên truy n SCP Service Control Point ði m ñi u khi n d ch v SCPC Single-Channel-Per-Carrier M i kênh m t sóng mang SCR Sustained Cell Rate (ATM) T l ô ñư c duy trì (ATM) SCR Selective Circuit Reservation D phòng m ch có ch n l c SCSI Small Computer Systems Interface Giao di n các h th ng máy tính con SCTR System Conformance Test Report Báo cáo ño th m c tuân th h th ng SCU Signalling System Control Signal Tín hi u ñi u khi n h th ng báo hi u SCVF Single Channel Voice Frequency T n s âm tho i c a kênh ñơn SDF Specialised Database Functions (TMN) Các ch c năng c a cơ s d li u chuyên d ng
 • 142. (TMN) SDH Synchronous Digital Hierarchy Phân c p m ng s ñ ng b SDK Software Development Kit B công c phát tri n ph n m m/Trang b phát tri n ph n m m SDL Specification and Description Language Ngôn ng ñ c t và mô t SDLC Synchronous Data Link Control ði u khi n tuy n s li u ñ ng b SDM Space Division Multiplexing Ghép kênh chia không gian, ghép kênh theo không gian SDSL Single-line Digital Subscriber Line ðư ng dây thuê bao s ñơn dây SDSL Symetric Digital Subscriber Line ðư ng dây thuê bao s ñ i x ng SDSU SMDS Data Service Unit Kh i d ch v s li u SMDS SDT Structured Data Transfer (ATM) Chuy n giao s li u ñã ñư c c u trúc SDU Service Data Unit (ATM) Kh i s li u d ch v SE-SN SE Support Equipment (TMN) or Support Entity (TMN) Thi t b tr giúp (TMN) ho c th c th tr giúp (TMN) SE Switching Element (ATM) Môi trư ng chuy n m ch/Thành ph n chuy n
 • 143. m ch SE Structure Element Môi trư ng c u trúc SEAL Simple and Efficient Adaptiption Layer (ATM) L p thích ng hi u qu và ñơn gi n SEF Support Entity Function (TMN) Ch c năng c a th c th tr giúp (TMN) SEL Selector B ch n SEMKO Swedish Institute for Testing and Approval of Electrical Equipment Vi n ño th và phê chu n thi t b ñi n c a Th y ði n SES Satellite Earth Stations Các tr m v tinh trên m t ñ t SES Source End Station Tr m ñ u ngu n SES Severely Errored Seconds Các giây b l i tr m tr ng SES Ship Earth Station Tr m m t ñ t trên t u bi n SESDL Ship Earth Station Low Speed Data D li u t c ñ th p c a tr m m t ñ t tàu bi n SESRP Ship Earth Station Response Tr l i c a tr m m t ñ t tàu bi n SESRQ Ship Earth Station Request Yêu c u c a tr m m t ñ t tàu bi n SEST Ship Earth Station Telex Telex c a tr m tr m m t ñ t tàu bi n SEV Schweizerischer Elektrotechnischer Verein
 • 144. (Swiss Electrotechnical Association) Hi p h i k thu t ñi n t Th y Sĩ SEWG Spectrum Engineering Working Group of CEPT ERC Nhóm công tác k thu t ph c a CEPT ERC SF Spare Frame Khung d phòng SF Superframe Format Khuôn d ng c a siêu khung SFC Sensitivity/Frequency Characteristics Các ñ c tính ñ nh y/t n s SFS Start of Frame Sequence (LAN) Kh i ñ u c a chu i khung (LAN) SFU Store and Forward Unit Kh i lưu tr và chuy n ti p SGB Software Generated Group Blocking Message Tin báo ch n nhóm do ph n m m t o ra SGC Signalling Grouping Channel Nhóm kênh báo hi u SGML Standard Generalised Markup Language Ngôn ng ñánh d u tiêu chu n ñư c t ng quát hóa SGR Select Graphic Rendition Ch n cách trình bày ñ h a SGU Software Generated Group Unbloking Message Tin báo không ch n nhóm do ph n m m t o ra SHF Super High Frequency T n s siêu cao SHS Select Character Spacing
 • 145. Ch n kho ng cách gi a các ký t SHS Select Horizontal Spacing Ch n dãn cách theo chi u ngang SI Statutory Instruments (UK) Các văn b n pháp quy (Anh) SI Service Indicator Ph n t ch th d ch v SI Shift-In Chuy n sang thanh ghi SI SPDU Identifier Ph n t nh n d ng SPDU SID Session Identification Nh n d ng phiên SIE Status Indication “Emergency Terminal Status” Ch th tr ng thái “tr ng thái ñ u cu i kh n c p” SIF Signalling Information Field Trư ng thông tin báo hi u SIG SMDS Interest Group Nhóm l i ích SMDS SIG Special Interest Group Nhóm l i ích ñ c bi t SIM Subscriber Identity Module Mô-ñun nh n d ng thuê bao SIN Status Indication “normal terminal status” Ch th tr ng thái “tr ng thái ñ u cu i bình thư ng” SINs British Telecom Suppliers’ Information Notes B n tin c a các nhà cung c p vi n thông Anh SIO Scientific and Industrial Organisations (ITU-T) Các t ch c khoa h c và công nghi p (ITU-T)
 • 146. SIO Service Information Octet Byte thông tin d ch v SIO Status Indication “Out of alignment” Ch th tr ng thái “m t ñ ng ch nh” SIOS Status Indication “Out Of Service” Ch th tr ng thái “không ho t ñ ng” SIP SMDS Interface Protocol Giao th c giao di n SMDS SIP Signal Transfer Point ði m chuy n giao tín hi u SIPO Status Indication “Processor Outage” Ch th tr ng thái “H ng b x lý” SIPP SMDS Interface Protocol Giao th c c a giao di n SMDS SIR Sustained Information Rate (SMDS) T c ñ tin ñư c duy trì (SMDS) SIS Sound-In-Sync ð ng b v i âm thanh SITA Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques Hi p h i qu c t v vi n thông hàng không SITS Special Investigation Test Schedule (UK) L ch tr c nghi m b ng ñi u tra ñ c bi t (Anh) SL Signalling Link Tuy n k t n i báo hi u SL Stability Loss M t tính n ñ nh SLC Subscriber Loop Carrier Thi t b truy n d n m ch vòng thuê bao SLEE Service Logic Excution Enviroment
 • 147. Môi trư ng ñ th c hi n logic d ch v SLL Semi-Loop Loss Suy hao n a vòng SLM Selective Level Meter Máy ño m c có ch n SLP Signalling Link Management Qu n lý tuy n k t n i báo hi u SLP Single Link Procedure Th t c tuy n ñơn SLR Send Loudness Rating M c âm lư ng phát SLS Set Line Spacing Xác l p dãn cách dòng SLS Signalling Link Selection Ch n tuy n k t n i báo hi u SLSA Single Line Switching Apparatus Thi t b chuy n m ch m t ñôi dây SLTA Signalling Link Test Message Acknowledgement Báo nh n tin báo ño th tuy n k t n i báo hi u SLTC Signalling Link Test Control ði u khi n ño th tuy n k t n i báo hi u SLTM Signalling Link Test Message Tin báo ño th tuy n k t n i báo hi u SMAE Systems Management Application Entity Th c th ng d ng qu n lý các h th ng SMAF Service Management Agent Function (TMN) Ch c năng c a cơ quan qu n lý d ch v (TMN) SMAP System Management Application Part Ph n ng d ng qu n lý h th ng
 • 148. SMB Server Message Block Kh i tin báo c a server SMDS Switched Multimegabit Data Service D ch v s li u nhi u Megabit có chuy n m ch SME Small to Medium Enterprise(s) (Các) doanh nghi p t nh ñ n trung bình SMF Service Management Function (TMN) Ch c năng qu n lý d ch v (TMN) SMF Submultiframes ða khung ph SMF Single Mode Fiber S i quang ñơn mode SMG Special Mobile Group Nhóm thông tin di ñ ng ñ c bi t SMI Structure of Management Information C u trúc c a thông tin qu n lý SMIP Strategic Management Information Plan K ho ch thông tin qu n lý có tính chi n lư c SMP Simple Management Protocol Giao th c qu n lý ñơn gi n SMP Switching Module Processor B x lý mô-ñun chuy n m ch SMP Symmetric Multiprocessing ða x lý ñ i x ng SMPTE Society of Motion Picture and Television Engineers H i các k sư truy n hình và ñi n nh SMR Specialised Mobile Radio Vô tuy n di ñ ng ñ c bi t SMRS Specialized Mobile Radio Service
 • 149. D ch v vô tuy n di ñ ng chuyên d ng SMS Satellite Multiservice System H th ng ña d ch v c a v tinh SMSA Standard Metropolitan Statistical Area Vùng th ng kê thành ph theo tiêu chu n SMSI Systems Management Service Interface Giao di n d ch v qu n lý h th ng SMT Surface Mounting Technology Công ngh l p ghép b m t SMTA Single-line Multi-Extension Telephone Apparatus Máy ñi n tho i thuê bao n i v i nhi u máy l qua m t ñôi dây SMTP Single Mail Transfer Protocol Giao th c truy n thư ñơn SMU Scaled Measurement Unit ðơn v ño theo t l SN Sequence Number (ATM, DQDB, SMDS) S chu i (ATM, DQDB, SMDS) SN Subscriber Number S thuê bao SN Switching Network (SNA) M ng chuy n m ch (SNA) SNA Systems Network Architecture C u trúc m ng c a h th ng SNAP Subnetwork Access Protocol Giao th c truy nh p m ng con SNI Subscriber Network Interface Giao di n m ng thuê bao SNP Sequence Number Packet
 • 150. Gói s chu i SNP Sequence Number Protection B o v s chu i SNMP Simple Network Management Protocol Giao th c qu n lý m ng ñơn gi n SNR Signal-To-Noise Ratio T s tín hi u trên t p âm SNRM Set Normal Response Mode (HDLC) Thi t l p phương th c ñáp ng thông thư ng SNRME Set Normal Response Mode Extended (HDLC) Thi t l p ki u ñáp ng thông tin ñư c m r ng SO-SR SO Shift-Out D ch ra t thanh ghi SOA Start Of Address B t ñ u c a ñ a ch SOAC Service Order Form M u ñơn ñ t hàng d ch v SOGIT Senior Officials Group for Information Technology Nhóm các quan ch c c p cao v công ngh thông tin SOH Start Of Heading B t ñ u tiêu ñ SOH Start Of Overhead Ph n m ñ u SOM Start-Of- Message B t ñ u tin báo
 • 151. SONET Synchronous Optical Network M ng quang ñ ng b SOS Start Of String B t ñ u chu i SOS Silicon On Saphire Silic trên Saphia SP Signalling Point (ANSI) ði m báo hi u (ANSI) SP Space Kho ng cách, dãn cách SPAG Standards Promotion and Application Group SA Nhóm xúc ti n và ng d ng tiêu chu n SA, Nhóm ñ xư ng và th c hi n các tiêu chu n SA SPC Stored Programme Control ði u khi n theo chương trình ñư c lưu tr , ñi u khi n theo chương trình có s n SPC Secondary Point Code Mã ñi m th c p SPCS Satellite Personal Communication Services Các d ch v thông tin cá nhân qua v tinh SPD Select sentation Direction Ch n hư ng trình di n SPDU Session Protocol Data Unit Kh i s li u giao th c phiên truy n SPE (Sonet) Synchronous Payload Envelop ðư ng bao t i hi u d ng ñ ng b SPG Sync Pulse Generator B t o xung ñ ng b
 • 152. SPID Service Profile Identifier (ISDN) B nh n d ng mô t d ch v (ISDN) SPITE Switching Processing Interface Telephone Event Bi n c giao di n x lý chuy n m ch SPL Sound ssure Level M c áp su t âm thanh SPLM Sound ssure Level Máy ño m c áp su t âm thanh SPM Subscriber Private Meter Máy ño c a riêng thuê bao SPM Session Protocol Machine Thi t b giao th c phiên SPOC Single Point of Contact Công-t c m t ti p ñi m SPRC Signalling Procedure Control Ki m soát th t c báo hi u SPS Signalling Protocols and Switching Các giao th c và chuy n m ch báo hi u SPST Single-Ple, Single-Throw (Switch) (B chuy n m ch) m t c c, m t hư ng SPTN Single Protocol Transport Network M ng chuy n giao th c ñơn SPTS Single Program Transport Stream (ATM) Dòng chuy n t i (c a MPEG-2) m t chương trình SQL Structured Query Language Ngôn ng truy v n theo c u trúc SR Source Reference Tham chi u ngu n
 • 153. SR Source Routing (ATM) ð nh tuy n ngu n SRA Stanby-Ready-Acknowledgment Báo nh n d phòng ñã s n sàng SRC Strategic Review Committee (ETSI) y ban nghiên c u chi n lư c SREJ Selective Reject (HDLC) Lo i b có l a ch n (HDLC) SRF Specialised Resources Function (TMN) Ch c năng c a các tài nguyên ñ c bi t (TMN) SRF Specially Routed Frame (ATM) Khung ñư c ñ nh tuy n ñ c bi t SRI SIP Relay Interface (SMDS) Giao di n chuy n ti p SIP (SMDS) SRM Signalling Route Management Qu n lý hành trình báo hi u SRS Select Reverse Spacing Ch n dãn cách ngư c SRT Source Routing Transparent ð nh tuy n ngu n trong su t SRTP Sequenced Routing Table Protocol Giao th c b ng ñ nh tuy n theo trình t SRTS Synchronous Residual Time Stamp ðánh d u th i gian dư th a ñ ng b SRVT SCCP Routing Verification Test ðo th m tra ñ nh tuy n SCCP SS-SY SS Session Service
 • 154. D ch v phiên SS Suplementary Service D ch v ph SS No.6 Signalling System No.6 H th ng báo hi u s 6 SS7 Signalling System 7 H th ng báo hi u s 7 SSAP Source Service Access Point ði m truy nh p d ch v ngu n SSB Single Side Band D i ñơn biên SSB Subscriber-Busy Signal Tín hi u thuê bao b n SSBSC Single-Sideband Suppressed Carrier ðơn biên không có sóng mang SSC Special Services Center Trung tâm d ch v ñ c bi t SSCF Service Specific Coordination Function Ch c năng ph i h p theo tính ch t d ch v SSCOP Service Specific Connection Oriented Protocol (ATM) Giao th c ñ nh hư ng k t n i theo tính ch t d ch v SSCS Service Specific Convergence Sublayer (ATM) L p con h i t theo tính ch t d ch v SSDU Session Service Data Unit Kh i d li u d ch v phiên SSF Service Switching Function (TMN) Ch c năng chuy n m ch d ch v (TMN) SSM Single Segment Message (DQDB, SMDS) Tin báo m t ño n
 • 155. SSN Subsystem Number S h th ng con SSP Switch-to-Switch Protocol Giao th c t t ng ñài ñ n t ng ñài SSS Subscriber Switching System H th ng chuy n m ch thuê bao SST Synchronous Service Transport Truy n t i d ch v ñ ng b SST Send Special-Information Tone Signal G i âm báo thông tin ñ c bi t SST Single-Sideband Transmission Truy n d n ñơn biên SSU Subsequent Signal Unit Kh i tín hi u ti p theo SSW Set Space Width Xác l p ñ r ng dãn cách ST Signalling Terminal Thi t b ñ u cu i v báo hi u ST End-Of-Pulsing K t thúc t o xung STA Spanning Tree Algorithm Thu t toán khai tri n theo hình cây STAB Selective Tabulation L p b ng có ch n l c STAG Security Techniques Advisory Group (ETSI) Nhóm tư v n k thu t an toàn (ETSI) STAR Advanced Telecommunications for the Industrially less advanced regions of the European Community Vi n thông tiên ti n cho các vùng công nghi p
 • 156. ch m phát tri n trong C ng ñ ng châu  u STC Switching and Testing Centre Trung tâm chuy n m ch và ño th STC System Time Clock (ATM) ð ng h th i gian c a h th ng STD Subscriber Trunk Dialling Thuê bao quay s trung k STDM Statistical Time Division Multiplexing Ghép kênh theo th i gian th ng kê STE Signalling Terminal Equipment Thi t b k t cu i báo hi u STE Spanning-Tree Explorer (LAN) Trình duy t m r ng theo hình cây STE SONET Section Terminating Equipment (ATM) Thi t b k t cu i ño n c a SONET STI Statistics Time Interval Th i kho ng th ng kê STM Synchronous Transfer Mode Phương th c chuy n t i ñ ng b STM Selective Traffic Management Qu n lý lưu lư ng có ch n l c STM Signalling Traffic Management Qu n lý lưu lư ng báo hi u STM 1 Synchronous Transport Module 1 Moñun chuy n t i ñ ng b 1 STM n Synchronous Transport Module “n” Môñun chuy n t i ñ ng b “n” STMR Sidetone Masked Loudness Rating M c âm lư ng ñã kh tr c âm
 • 157. STP Signalling Transfer Point ði m chuy n giao báo hi u STP Shielded Twisted Pair ðôi dây xo n b c kim STRIDE EC support for Science and Technology for Regional Innovation and Development in Europe EC tr giúp cho khoa h c và công ngh cho vi c ñ i m i và phát tri n khu v c châu  u STS Synchronous Transport System H th ng truy n d n ñ ng b STS Synchronous Transport Signal (SONET) Tín hi u truy n d n ñ ng b (SONET) STS-1 Synchronous Transport Signal 1 Tín hi u truy n d n ñ ng b 1 STS-n Synchronous Transport Signal “n” Tín hi u truy n d n ñ ng b n STX Start Of Text B t ñ u văn b n SUA Software Generated Group Unblocking- Acknowledgement Message Tin báo báo nh n không ch n nhóm do ph n m m t o ra SUB Sub-addressing ð nh ñ a ch ph SUB Subtitute Thay th SUB Subtitute Character Ký t thay th
 • 158. SUD Session User Data D li u c a ngư i dùng phiên SUT System Under Test H th ng ñang ño th SVC Signalling Virtual Channel (ATM) Kênh o cho báo hi u (ATM) SVC Switched Virtual Circuit (Packet Switching) Kênh chuy n m ch o (chuy n m ch gói) SVCC Switched Virtual Channel Connection (ATM) K t n i kênh o có chuy n m ch SVE SAP Vector Element (ATM) Thành ph n véc tơ SAP SVPC Switched Virtual Path Connection (ATM) K t n i ñư ng o chuy n m ch SVS Select Line Spacing Ch n dãn cách dòng SVS Select Vertical Spacing Ch n dãn cách theo chi u th ng ñ ng SVS Supervisory Signal Tín hi u giám sát SW Short Wave Sóng ng n SWFPI Scaled Weighted Echo Path Loss Suy hao ñư ng truy n ti ng v ng có tr ng s SWR Standing Wave Ratio H s sóng ñ ng SYN Synchronous ð ng b
 • 159. SYNTRA N Synchronous Transmission Truy n d n ñ ng b SYU Synchronization Signal Unit Kh i tín hi u ñ ng b hóa TS-TX TS Transport Stream Dòng chuy n t i TS Traffic Shaping (ATM) T o d ng lưu lư ng TS Time Stamp D u th i gian TS Telecommunication Service D ch v vi n thông TS Time Slot Khe th i gian TS Transport Service D ch v chuy n t i TS-user Transport Service User Ngư i s d ng c a d ch v chuy n t i TSAP Transport Service Access Point ði m truy nh p d ch v truy n t i TSAP-ID Transport Service Access Point Identifier B nh n d ng ñi m truy nh p d ch v chuy n t i TSC Transit Switching Centre T ng ñài chuy n ti p, Trung tâm chuy n m ch quá giang TSDU Transport Service Data Unit Kh i d li u d ch v chuy n t i TSFC Signalling Traffic Flow Control ði u khi n lu ng lưu lư ng báo hi u TSI Time Slot Interchange Trao ñ i khe th i gian TSI Transmitting Subscriber Identification
 • 160. Nh n d ng thuê bao phát TSM Time Switch Module Mô-ñun chuy n m ch th i gian TSP Test Suite Parameter Tham s phù h p v i ño th TSRC Signalling Routing Control ði u khi n ñ nh tuy n báo hi u TSRM Telecommunication Standards Reference Manual Sách tham kh o tiêu chu n vi n thông TSS Telecommunication Standardisation Sector (ITU-T) Ban tiêu chu n hóa vi n thông (ITU-T) TSS Trunk and Signalling Subsystem Phân h trung k và báo hi u TT Test Transmitter Máy phát ño th TTB Temporary Trunking Blocking Ch n trung k t m th i TTC Transit Through-Connect K t n i xuyên su t quá giang TTCN-GF TTCN Graphical Form D ng ñ h a TTCN TTCN-MP TTCN Machine Processable Thi t b có th x lý TCCN TTD Target Transit Delay Tr quá giang có m c tiêu TTD Transit Centres Through-Connected Các t ng ñài quá giang ñư c k t n i xuyên su t TTD PPDU sentation Typed Data PPDU PPDU d li u trình di n ñã ñư c nh p TTL Time to Live (Internet) Th i gian duy trì (Internet) TTL Transistor-Transistor Logic Vi m ch Tranzito-Tranzito TTL Transverse Transfer Loss Suy hao chuy n t i theo chi u ngang
 • 161. TTP Trail Termination Point (TMN) ði m k t cu i kéo xa (TMN) TTR Time To Try Reasignment/Resynchronization Th i gian ñ th tái ñ ng ch nh/tái ñ ng b TTX Teletex Teletex, ñi n báo ch TTX Teletex Type Ki u ñi n báo ch TU Tributary Unit Kh i nhánh, kh i ph thu c TUA Telecommunication Users Association (UK) Hi p h i khách hàng vi n thông (Anh) TUG Telecommunications User Group Nhóm khách hàng vi n thông TUG Tributary Unit Group Nhóm kh i nhánh TUP Telephone User Part Ph n ngư i s d ng ñi n tho i TUT Terminal Under Test ð u cu i ñang ño th TV Television Truy n hình TVI Television Interference Can nhi u truy n hình TVRO Television Receive-Only Truy n hình ch thu TWA Two-way Alternative (HDLC) Luân phiên hai chi u (HDLC) TWR Time To Wait For Reasignment/Resynchronization Th i gian ñ i tái ñ ng ch nh/Tái ñ ng b TWS Two-Way Simultaneous (HDLC) Hai chi u ñ ng th i (HDLC) TX Transmit Phát T-TRM
 • 162. T Transport Chuy n giao, chuy n t i T-DAB Terrestrial Digital Audio Broadcasting Phát thanh qu ng bá s m t ñ t T1E1 Ti u ban tiêu chu n v hi u năng m ng c a ANSI T1M1 Ti u b n tiêu chu n v Khai thác, Qu n lý, B o dư ng n i m ng c a ANSI T1Q1 Ti u ban tiêu chu n v hi u năng m ng c a ANSI T1S1 Ti u ban tiêu chu n v các d ch v m ng c a ANSI T1X1 Ti u ban tiêu chu n v phân c p s và ñ ng b c a ANSI TA Terminal Adapter (ISDN) B ph i ghép ñ u cu i (ISDN) TA Test Analyzer B phân tích ño th TA Transfered Account Tài kho n ñư c chuy n TAA Transfered-Allowed-Acknowledgement Signal Tín hi u báo nh n cho phép chuy n giao TAC Telecommunications Administrations Centre (Finland) Trung tâm qu n tr vi n thông (Ph n Lan) TACS Total Access Communications Truy n thông truy nh p hoàn toàn TACS Total Access Communications Systems Các h th ng truy n thông truy nh p hoàn toàn TAED Telex Automatic Emmiting Device Thi t b phát Telex t ñ ng TAP Test Access Path ðư ng truy nh p ño th TAPDU Telematic Access Protocol Data Unit Kh i d li u giao th c truy nh p vi n tin (Telematic) TAPI Telephony API API tho i TARM Telephone Answering and Recording Machine Máy ghi và tr l i c a ñi n tho i TASI Time Assignment Speech Interpolation N i suy ti ng nói có ch ñ nh th i gian
 • 163. TB Transparent Bridging N i c u trong su t TBB Trans-national Broadband Backbone M ng ñư ng tr c băng r ng xuyên qu c gia TBC Time Base Corrector B hi u ch nh g c th i gian TBE Transient Buffer Exposure Trình duy t b ñ m t m th i TBR Technical Basis for Regulations (ETSI) Cơ s k thu t cho ñi u hành TBR Transport Block Reject Lo i b kh i chuy n t i TBRL Terminal Balance Return Loss Suy hao ph n x công b ng ñ u cu i TC Transmission Control ði u khi n truy n d n TC Transport Connection K t n i chuy n t i TC Terrestrial Channel Kênh m t ñ t TC Transaction Capabilities Các kh năng giao d ch TC Transmission Convergence (ATM) H i t truy n d n TC PPDU Capability Data PPDU PPDU d li u ti m năng TCA Transport Connection Accept Ch p nh n k t n i chuy n t i TCAM Telecommunications Access Method (SNA) Phương pháp truy nh p vi n thông (SNA) TCAP Transaction Capabilities Application Part Ph n ng d ng các kh năng giao d ch TCBC Changeback Control ði u khi n chuy n tr l i TCBH Time Consistent Busy Hour
 • 164. Gi b n theo th i gian c ñ nh TCC Telephone Country Code Mã ñi n tho i qu c gia TCC Transport Connection Clear Xóa k t n i chuy n t i TCC PPDU Capability Data Acknowledge PPDU PPDU báo nh n d li u ti m năng TCCD Total Call Connection Delay T ng th i gian tr k t n i cu c g i TCCN Tree And Tabular Combined Notation Chú gi i b ng và cây k t h p TCF Training Check Ki m tra hu n luy n TCH Traffic Channel Kênh lưu lư ng TCI Telewriting Coding Interface Giao di n mã hóa ghi t xa TCIC Transit Centre Identification Code Mã nh n d ng trung tâm quá giang TCIF Telecommunications Industry Forum Di n ñàn công nghi p vi n thông TCL Transverse Conversion Loss Suy hao quy theo chi u ngang TCM Time Compression Multiplexing Ghép kênh theo k thu t nén th i gian/Ghép kênh nén th i gian TCM Time Compression Multiplex Ghép kênh nén theo th i gian TCN Throughput Class Negotiation Thương lư ng v c p lưu thoát TCOC Changeover Control Ki m soát chuy n (tuy n báo hi u) TCP Transmission Control Protocol Giao th c ñi u khi n truy n d n TCP Test Coordination Procedure Th t c ph i h p ño th
 • 165. TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol Giao th c ñi u khi n truy n d n/giao th c Internet TCR Transport Connection Request Yêu c u k t n i chuy n t i TCR Tagged Cell Rate T l ô có ñánh d u TCRC Controlled Rerouting Control ði u khi n tái ñ nh tuy n có ki m soát TCS Teleconference Service D ch v ñi n tho i h i ngh TCS Transmission Convergence Sublayer L p con h i t truy n d n TCTL Transverse Conversion Transfer Loss Suy hao chuy n t i quay theo chi u TCTS Trans-Canada Telephone System H th ng ñi n tho i xuyên Canada TCU Telecommunications Control Unit (SNA) Kh i ñi u khi n vi n thông (SNA) TCU Trunk Coupling Unit Kh i k t n i trung k TCCO Temprature Compensated Crystal Oscillator B t o dao ñ ng tinh th bù nhi t TD PPDU sentation Data PPDU PPDU d li u trình di n TDD Telecommunications Device For The Deaf Thi t b vi n thông cho ngư i ñi c TDD Time Division Duplexing Song công chia theo th i gian TDF Time Division Filtering L c chia theo th i gian TDG Initial-Time-Delay Gap Khe tr th i gian ban ñ u TDI Transit Delay Indication Ch th tr th i gian
 • 166. TDM Time Division Multiplex Ghép kênh phân chia th i gian TDMA Time Division Multiple Access ða truy nh p chia theo th i gian TDMS Time Division Multiplex System or Transmission Distortion Measuring Set H th ng ghép kênh chia theo th i gian, B ño méo truy n d n TDS Time Division Switching Chuy n m ch chia theo th i gian TDSAI Transit Delay Selection and Identification Ch n và ch th th i gian tr quá giang TDT Transport Data D li u chuy n t i TDX Typed Data Transfer Chuy n giao d li u theo lo i TE Terminal Equipment Thi t b ñ u cu i TE PPDU Expedited Data PPDU PPDU d li u phát nhanh TE1 Terminal Equipment Type 1 Thi t b ñ u cu i ki u 1 TEDIS Trade Electronic Data Interchange Systems Các h th ng trao ñ i s li u ñi n t thương m i TEI Terminal Endpoint Identifier (LAPD) B nh n d ng ñi m cu i c a thi t b ñ u cu i TELR Talker Echo Loudness Rating M c âm lư ng ti ng v ng c a ngư i nói TEM Transverse Electromagnetic Sóng T, sóng ñi n t n m ngang TEMA Telecommunication Engineering and Manufacturing Association Limited (now part of EEA) Hi p h i k thu t và ch t o vi n thông h u h n
 • 167. (nay là m t b ph n thu c EEA) TETRA Trans European Trunked Radio Vô tuy n ñư ng tr c xuyên châu  u TFA Transfer-Allowed Signal Tín hi u cho phép chuy n t i TFM Transfer-Prohibited and Transfer-Allowed Messages Các tín hi u c m chuy n t i và ñư c phép chuy n t i TFP Transfer-Prohibited C m chuy n t i TFP Transfer-Prohibited Signal Tín hi u c m chuy n t i TFRC Fored Rerouting Control ði u khi n tái ñ nh tuy n cư ng b c TFTS Terrestrial Flight Telephone System H th ng ñi n tho i gi a máy bay và m t ñ t THD Total Harmonic Distortion Méo hài t ng c ng 3PTY Three Party Service D ch v phía th ba THF Tremendously High Frequency T n s c c cao TIA Telecommunications Industry Association (UK) Hi p h i công nghi p vi n thông (Anh) TIA Telematic Interworking Abstract Service D ch v tr u tư ng c a giao th c vi n tin TIAS Telematic Interworking Application ng d ng giao th c vi n tin TIC Terminal International Centre Trung tâm qu c t ñ u cu i TID Terminal Identification Nh n d ng ñ u cu i TIE Terminal Interface Equipment Thi t b giao di n ñ u cu i TIE Terminal Interval Error L i th i kho ng
 • 168. TIF Telematic Interworking Facility Phương ti n giao tác vi n tin TIG Terminal Interoperability Group Nhóm ph i h p ho t ñ ng c a ñ u cu i TIG Telegram Identification Group Nhóm nh n d ng ñi n báo TIS Technical Informations Sheets (UK) B n tin k thu t thông tin (Anh) TIS Telematic Interworking System H th ng giao tác vi n tin TIU Telematic Interworking Unit Kh i giao tác vi n tin TJF Test Jack Frame Khung có các l gi c ño th TLAC Link Availability Control Ki m soát ñ s n sàng tuy n k t n i TLD Top-Level Domain Vùng c p cao nh t TLH Transport Layer Header Nhóm xung mào ñ u l p chuy n t i TLL Total Scanning Line-Length T ng ñ dài dòng quét TLM Telematic Vi n tin TLM-TER Telematic Terminal Thi t b ñ u cu i vi n tin TLMA Telematic Agent Nhân viên vi n tin TLMAU Telematic Access Unit Kh i truy nh p vi n tin TLP Transmission Level Point ði m có m c truy n d n TLS Transparent LAN Service D ch v LAN trong su t TLV Type/Length/Value (ATM)
 • 169. Ki u/ð dài/Giá tr TLX Telex Type Ki u Telex TLXAU Telex Access Unit Kh i truy nh p Telex TM Transmission and Multiplexing Truy n d n và ghép kênh TM Terminal Multiplexer B ghép kênh ñ u cu i TM Traffic Management (ATM) Qu n lý lưu lư ng TM Transverse Magnetic Sóng ngang TM, thành ph n t trư ng n m ngang TM-PDU Test Management PDU PDU qu n lý ño th TMA Telecommunications Managers Association (UK) Hi p h i các nhà qu n lý vi n thông (Anh) TMN Telecommunications Management Network M ng qu n lý vi n thông TMP Test Management Protocol (ATM) Giao th c qu n lý ño th TMR-IL Transmission Maintenance Point (International Line) ði m b o dư ng truy n d n (ñư ng dây qu c t ) TMR Transmission Medium Requirement Yêu c u môi trư ng truy n d n TMS Time-Multiplexed Switch Chuy n m ch ghép th i gian TMS Traffic Measurement System H th ng ño lưu lư ng TMSI Temporary Mobile Station Identity Danh tính (nh n d ng) tr m di ñ ng t m th i TND Telephone Network For Deaf M ng ñi n tho i dùng cho ngư i ñi c TNDS/TK Total Network Data System/Trunking H th ng d li u c a m ng t ng/trung k
 • 170. TNIC Transit Network Identification Code Mã nh n d ng m ng quá giang TNIC Transit Network Selection Ch n m ng quá giang TOA Type Of Address Ki u ñ a ch TOF Time-Out Factor (ATM) Quá ngư ng th i gian TOL Transverse Output Level M c ra theo chi u ngang TON Type Of Number Lo i s g i TOP Technical and Office Protocols Các giao th c k thu t và t ng ñài TP Transaction Processing X lý giao d ch TP Transport Protocol (ISO) Giao th c chuy n t i (ISO) TP Twisted Pair ðôi dây xo n TP Two Procedures Hai th t c TPA Telematic Protocol Architecture Ki n trúc giao th c vi n tin TPAU Twisted Pair Attachment Unit Kh i ghép ñôi dây xo n TPC Translation Point Code Mã ñi m d ch TPCC Third Party Call Control ði u khi n cu c g i bên th ba TPDU Transport Protocol Data Unit Kh i s li u giao th c truy n t i TPDU-NR DT PPDU Number (field) S TPDU d li u (trư ng) TPWF Telex/Packet Interworking Function
 • 171. Ch c năng giao tác g i/Telex TPMR Trunk Private Mobile Radio Trung k vô tuy n di ñ ng riêng TPRC Signalling Point Restart Control ði u khi n tái kh i ñ ng ñi m báo hi u TR Token Ring Token ring, Vòng th bài TR Temporal Reference Tham chi u t m th i TR Transit Exchange T ng ñài quá giang TRA Traffic Routing Administration Cơ quan ñ nh tuy n lưu lư ng TRAC Technical Recommendations Applications Committee y ban ng d ng các khuy n ngh k thu t TRAPI Transport API API truy n t i TRCC Signalling Route Set Congestion Control Ki m soát t c ngh n thi t l p ñ nh tuy n báo hi u TRF Tuned Radio Frequency T n s vô tuy n ñư c ñi u ch nh TRL Transverse Return Loss Suy hao ph n x theo chi u ngang TRM Transmission resource Management Qu n lý tài nguyên truy n d n U U Unnumbered Không ñánh s UA Unbalanced Asynchronous (HDLC) Không ñ ng b không cân b ng (HDLC) UA Unnumbered Acknowledgement Báo nh n không ñánh s
 • 172. UA User Agent Nhân viên ph trách thuê bao UAN Unnumbered Acknowledgement (HDLC) Báo nh n không ñánh s UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter B thu phát v n năng không ñ ng b UBA Unblocking Acknowledgement Báo nh n không ch n UBL Unblocking Không ch n UBR Unspecified Bit Rate (ATM) T c ñ bít không ñư c quy ñ nh UC User Class L p thuê bao, l p ngư i dùng UCA Utility Communications Architecture C u trúc truy n thông ph c p UCCD User-Dependent Call Connection Delay Tr k t n i cu c g i ph thu c thuê bao UCD Uniform Call Distribution Phân ph i cu c g i gi ng nhau UCIC Unequipped Circuit Identification Code Mã nh n d ng m ch không ñư c trang b UCS Universal Communications Standards Các tiêu chu n truy n thông ph thông UDI Unrestricted Digital Information (ISDN) Thông tin s không h n ch UDP User Datagram Protocol Giao th c Datagram c a khách hàng UDRV Variable Data Rate Video Video có t c ñ d li u bi n ñ i UDT Unit Data D li u kh i UDUB User Determined User Busy Thuê bao b n do thuê bao quy t ñ nh UFI Upstream Failure Indication
 • 173. Ch th hư h ng ngư c dòng UHF Ultra High Frequency (within the range of 300-3000 MHz) T n s siêu cao (trong gi i t 300 ñ n 3000 MHz) UI Unnumbered Information (HDLC) Thông tin không ñánh s UI Unit Interval Kho ng ñơn v UIC International Union Of Railways Liên ñoàn ñư ng s t qu c t UITS Unacknowledged Information Transfer Service (ITU-T) D ch v truy n d n thông tin không có báo nh n UKIUF UK ISDN User Forum Di n ñàn khách hàng ISDN t i Anh UKPOA UK Paging Operators Association Hi p h i các nhà khai thác nh n tin t i Anh ULL Usable Scanning Line-Length ð dài dòng quét s d ng ñư c UME UNI Management Entity (ATM) Th c th qu n lý UNI UMTS Universal Mobile Telecommunications Systems Các h th ng vi n thông di ñ ng toàn c u UN Unbalanced Normal Tr ng thái bình thư ng không cân b ng UNC Unbalanced Operation Normal Response Mode Class C p phương th c h i ñáp thông thư ng c a ho t ñ ng không cân b ng UNI User-Network Interface Giao di n khách hàng m ng UNITE User Network for Information exchange on Telecommunications in Europe M ng khách hàng dùng ñ trao ñ i thông tin trên m ng vi n thông châu  u UNMA Unified Network Management Architecture C u trúc qu n lý m ng h p nh t UNN Unallocated-Number Signal
 • 174. Tín hi u s chưa phân b UP Unnumbered Poll Kh i (lưu tr ) không ñánh s , Vùng không ñánh s UPC Usage Parameter Control (ATM) ði u khi n thông s s d ng UPCH User Packet Channel Kênh c a gói thuê bao UPCS Universal Personal Communications Services Các d ch v truy n thông cá nhân ph thông/toàn c u UPS Uninterruptable Power Supply Cung c p ngu n liên t c UPT Universal Personal Telecommunications Vi n thông cá nhân ph thông UPTAA UPT Access Address ð a ch truy nh p UPT UPTAC UPT Access Code Mã truy nh p UPT URL Uniform Resource Locator B ñ nh v tài nguyên m t ki u USART Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter B thu phát t ng h p ñ ng b và không ñ ng b USAT Ultra Small Aperture Terminal K t cu i có ñ m siêu nh USB Universal Serial Bus Bus n i ti p v n năng USI User Service Information Thông tin d ch v khách hàng USOA Uniform System Of Accounts H th ng tài kho n ñ ng ñ u USOC Uniform Service Order Code Mã l nh d ch v ñ ng ñ u USTA United States Telephone Association Hi p h i ñi n tho i Hoa Kỳ USTASA United States Telephone Supplier Association
 • 175. Hi p h i nh ng nhà cung ng ñi n tho i Hoa Kỳ UT Upper Tester (ATM) Máy ño th l y giá tr trên UTC Union International Chemin de Fer (International Railway Union) Liên minh ñư ng s t th gi i; Hi p h i ñư ng s t qu c t UTC Coordinated Universal Time Ph i h p th i gian th gi i chung UTE Union Technique de l’Electricité (France) Liên minh k thu t ñi n (Pháp); Hi p h i k thu t ñi n UTOPIA Universal Test & Operations Interface For ATM (ATM) Giao di n ño th và v n hành v n năng cho ATM UTP Unshielded Twisted Pair (Physical Layer) ðôi dây xo n không b c UUI User-To-User Information Thông tin khách hàng t i khách hàng UUS User-To-User Signalling Báo hi u khách hàng t i khách hàng UWB Ultra-Wideband Băng siêu r ng V VADS Value Added Data Services Các d ch v s li u giá tr gia tăng VANS Value-Added Network Services Các d ch v m ng giá tr gia tăng VAP Value-Added Process Quá trình giá tr gia tăng VASP Virtual Analogue Switching Point ði m chuy n m ch tương t o VAT Validation Testing ðo th tính hi u l c VBNS Very High Speed Backbone Network Service
 • 176. D ch v m ng ñư ng tr c t c ñ r t cao VBR Variable Bit Rate (ATM) T c ñ bit thay ñ i (ATM) VBR-NRT Variable Bit Rate-Non-Real-Time (ATM) T c ñ bit thay ñ i không th i gian th c (ATM) VBR-RT Variable Bit Rate-Real-Time (ATM) T c ñ bit thay ñ i th i gian th c (ATM) VC Virtual Channel (ATM) Kênh o (ATM) VC Virtual Circuit (PSN) M ch o (PSN) VC Virtual Container (SDH) Công-ten-nơ o (SDH) VC Virtual Call Cu c g i o VCC Virtual Channel Connection (ATM) K t n i kênh o (ATM) VCI Virtual Channel Identification Nh n d ng kênh o VCL Virtual Channel Link (ATM) Tuy n k t n i kênh o VCO Voltage Controlled Oscillator B dao ñ ng kh ng ch b ng ñi n áp VCR Video Cassette Recorder Máy ghi băng video, máy ghi hình VCS Virtual Circuit Switch Chuy n m ch o VCXO Voltage Controlled Crystal Oscillator B dao ñ ng th ch anh kh ng ch b ng ñi n áp VD Vector Data D li u véc tơ VD Virtual Destination (ATM) ðích o VDC Virtual Device Coordinate
 • 177. Ph i h p thi t b o VDE Verein Deutscher Elektroingenieure (Society of German Electriacal Engineers) H i các nhà k thu t ñi n ð c VDN Vector Data Number S d li u véc tơ VDSL Very High-Speed Digital Subscriber Line ðư ng dây thuê bao s t c ñ r t cao VDT Visual Display Terminal Thi t b ñ u cu i có hi n th VDT Video Display Terminal ð u cu i hi n th video VDU Visual Display Unit Kh i hi n th VF Voice Frequency  m t n, t n s tho i VF Variance Factor H s chênh l ch VFD Vacumm Fluorescent Display Hi n th huỳnh quang chân không VFO Variable Frequency Oscillator B t o dao ñ ng t n s thay ñ i VFT Voice-Frequency Telegraph ði n báo âm t n VHDSL Very High bit rate Digital Subscriber Line ðư ng dây thuê bao s có t c ñ bit r t cao VHF Very High Frequency (within the range 30-300 MHz) T n s r t cao (trong d i t 30 ñ n 300 MHz) VI Vector Identifier B nh n d ng véc tơ VI Valid Data Indication Ch th s li u có hi u l c VIA Videotex Interworking Architecture Ki n trúc giao tác videotex VIA-D Voice Interface Access - Disabled
 • 178. Truy nh p giao di n tho i b b t l c VIP VINES Internet Protocol Giao th c Internet VINES VIU Videotex Interface Unit Kh i giao di n Videotex VL Vector Length ð dài véc tơ VLAN Virtual LAN LAN o VLF Very Low Frequency T n s r t th p VLR Visitor Location Register B ñăng ký v trí khách VLS Voice Load Simulator B mô ph ng t i tho i VLSI Very Large Scale Integration Tích h p m c ñ VM Virtual Machine Máy o/Cơ c u o VMS Voice Messaging System H th ng tin báo tho i VP Virtual Path ðư ng o VPB Line Position Backward V trí dây tr v trư c VPC Virtual Path Connection K t n i ñư ng o VPDN Virtual Private Data Network M ng s li u riêng o VPI Virtual Path Identifier B nh n d ng ñư ng o VPL Virtual Path Link (ATM) Tuy n k t n i ñư ng truy n o VPLMN Visited Public Land Mobile Network M ng di ñ ng m t ñ t công c ng t m trú
 • 179. VPN Virtual Private Network M ng riêng o VPR Line Position Relative Liên quan ñ n v trí ñư ng dây VPT Virtual Path Terminator (ATM) B k t n i ñư ng o VR-ETDU- NR ED TPDU Number Response (Field) (Trư ng) h i ñáp s TPDU ED VRC Vertical Redundancy Check Ki m tra ñ dư theo chi u d c VS Virtual Scheduling (ATM) L p thư m c o VS Virtual Source Ngu n o VS Videoconference Studio Studio c a h i ngh truy n hình VSAM Virtual Storage Access Method Phương pháp truy nh p kho o VSAT Very Small Aperture Terminal Thi t b ñ u cu i có ñ m r t nh VSU Videotext Service Unit Kh i d ch v videotext VSWR Voltage Standing Wave Ratio H s sóng ñ ng theo ñi n áp VT Virtual Terminal (ISO) Thi t b ñ u cu i o (ISO) VT Vertical Tabulation L p b ng theo chi u ñ ng VT Virtual Tributary Nhánh o VTE Virtual Terminal Enviroment Môi trư ng k t cu i o VTOA Voice and Telephony Over ATM Ti ng nói và truy n tho i qua ATM VTP Virtual Terminal Protocol (ISO)
 • 180. Giao th c k t cu i o (ISO) VTR Videotape Recorder Máy ghi băng video VU Volume Unit ðơn v âm lư ng VWL Variable Word-Length ð dài t bi n ñ i W WACS Wireless Access Communications System H th ng truy n thông truy nh p vô tuy n WAIS Wide Area Information Services Các d ch v thông tin vùng r ng (di n r ng) WAN Wide Area Network M ng di n r ng WARC World Administration Radio Conference H i ngh cơ quan qu n tr vô tuy n th gi i WART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter Máy thu/máy phát v n năng không ñ ng b WATS Wide Area Telecommunications Service D ch v vi n thông di n r ng WB/BB Wideband/Broadband Băng r ng WBDTS Wide Band Data Transmission System H th ng truy n d n s băng r ng WDM Wavelength Division Multiplex Ghép kênh theo ñ dài sóng, ghép kênh theo bư c sóng WEPI Weighted Echo Path Loss Suy hao ñư ng truy n c a ti ng v ng WF Waveform Monitor Giám sát d ng sóng WIN Wireless Intelligent Network M ng thông minh vô tuy n
 • 181. Winsock Windows soket API c m c a s API WLL Wireless in the Local Loop M ch thuê bao n i h t vô tuy n WM Wireless Manager Nhà qu n lý vô tuy n WORD Work Order Record And Details H sơ và các chi ti t l nh làm vi c WORM Write Once Read Many Ghi m t l n ñ c nhi u l n WRC World Radio Conference H i ngh vô tuy n th gi i WS Work Station Tr m công tác/Tr m làm vi c WSE Workstation Function Ch c năng c a tr m làm vi c WSF Work Station Function Block (TMN) Kh i ch c năng c a tr m công tác WT Wireless Transceiver B thu phát vô tuy n WWW World Wide Web (IETF) Trang tin toàn c u WYSIWYG What You See Is What You Get Các b n nhìn th y là các b n có X X.25/PLP X.25 Packet Layer Protocol Giao th c l p gói X.25 XA Exchange Access (SMDS) Truy nh p t ng ñài (SMDS) XDF Extended Distance Feature ð c tính m r ng kho ng cách XDSL X-Type Digital Subscriber Line
 • 182. ðư ng dây thuê bao s lo i X XFMR Transformer Máy bi n áp XID Exchange Identification (HDLC) Nh n d ng t ng ñài (HDLC) XMS Extended Memory Specification Thông s k thu t c a b nh m r ng XMTR Transmitter Máy phát XOR Exclusive OR M ch ho c tuy t ñ i XRLR Crosstalk Receive Loundness Rating M c âm lư ng thu xuyên âm XSSDU Expedited Session Service Data Unit Kh i d li u d ch v phiên phát nhanh XTALK Crosstalk Xuyên âm Y YR-TU-NR Sequence Number Response (Field) (Trư ng) h i ñáp s chu i Z ZBTSI Zero ByteTimes Slot Interchange Trao ñ i khe th i gian c a byte zê-rô ZCS Zero Code Suppression Ch n mã zê-rô ZNIIS Central Research Telecommunication Institute - Russia Vi n nghiên c u Vi n thông Trung ương - Nga Sưu t m : Nguy n Trung Nghĩa