Tailieu.vncty.com qt248

206 views
158 views

Published on

http://tailieu.vncty.com/index.php

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
206
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tailieu.vncty.com qt248

 1. 1. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 Môc lôc Lêi nãi ®Çu 3 Ch¬ng 1: kh¸i luËn chung vÒ qu¶n trÞ nh©n sù I.C«ng t¸c Qu¶n trÞ vµ Qu¶n trÞ nh©n sù trong doanh nghiÖp 5 5 1.Kh¸i niÖm vµ c¸c chøc n¨ng cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp 5 2.C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù 7 3.Mét vµi häc thuyÕt vÒ qu¶n trÞ nh©n sù 9 II.Néi dung cña qu¶n trÞ nh©n sù 10 1.Ph©n tÝch c«ng viÖc 10 2.TuyÓn dông nh©n sù 14 3.§µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù 18 4.§¸nh gi¸ vµ ®·i ngé nh©n sù 21 III.C¸c nh©n tè ¶nh hëng vµ sù cÇn thiÕt cña viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù 26 1.C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi qu¶n trÞ nh©n sù 26 2.Sù cÇn thiÕt cña viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù 30 Ch¬ng 2: Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a- Hµ Néi 32 I.Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp 32 1.LÞch sö h×nh thµnh c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a- Hµ Néi 32 2.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty 33 3.C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty 34 4.Nghµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty 35 5.M«i trêng kinh doanh cña c«ng ty 36 1
 2. 2. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 II.Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty(98-99- 00) 38 1.Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng ty 38 2.Ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô cña c«ng ty theo kÕt cÊu mÆt hµng kinh doanh 40 3.KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 41 III.Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty(98-99- 00) 44 1.T×nh h×nh qu¶n lý nh©n sù cña c«ng ty 44 1.1.C¬ cÊu nh©n sù cña c«ng ty 44 1.2.Ph©n bæ nh©n sù trong c«ng ty 47 2.T×nh h×nh tuyÓn dông nh©n sù trong c«ng ty 49 3.T×nh h×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù trong c«ng ty 53 3.1.T×nh h×nh ®µo t¹o nh©n sù 53 3.2.T×nh h×nh ph¸t triÓn nh©n sù 56 4.T×nh h×nh ®·i ngé nh©n sù trong c«ng ty 56 5.HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong c«ng ty 59 Ch¬ng 3: mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a- Hµ Néi 63 I.Tæng hîp ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty 63 1.Ph©n tÝch c«ng viÖc 65 2.TuyÓn dông nh©n sù 66 3.§µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù 67 4.§¸nh gi¸ vµ ®·i ngé nh©n sù 68 II.§Þnh híng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi 70 1.Ph¬ng híng vµ môc tiªu phÊn ®Êu cña c«ng ty trong thêi gian tíi 70 2
 3. 3. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 2.§Þnh híng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty trong thêi gian tíi 71 III.Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i C«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a- Hµ Néi 73 KÕt luËn 81 Tµi liÖu tham kh¶o 82 Lêi nãi ®Çu Qu¶n trÞ nh©n sù lµ mét lÜnh vùc ®Æc biÖt quan träng, v× “ mäi qu¶n trÞ suy cho cïng còng lµ qu¶n trÞ con ngêi”. ThËt vËy qu¶n trÞ nh©n sù cã mÆt trong bÊt kú mét tæ chøc hay mét doanh nghiÖp nµo, nã cã mÆt ë tÊt c¶ c¸c phßng ban, c¸c ®¬n vÞ. TÇm quan träng cña yÕu tè con ngêi trong bÊt cø mét doanh nghiÖp hay mét tæ chøc nµo dï chóng cã tÇm vãc lín ®Õn ®©u, ho¹t ®éng trong bÊt cø mét lÜnh vùc nµo còng lµ mét thùc tÕ hiÓn nhiªn kh«ng ai phñ nhËn ®îc. Trong doanh nghiÖp mçi con ngêi lµ mét thÕ giíi riªng biÖt nÕu kh«ng cã ho¹t ®éng qu¶n trÞ th× ai thÝch lµm g× th× lµm, mäi viÖc sÏ trë nªn v« tæ chøc, v« kû luËt, c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù sÏ gióp gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, nã lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña mét doanh nghiÖp. ChÝnh v× c¶m nhËn thÊy ®îc tÇm quan träng vµ sù cÇn thiÕt ph¶i cã c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù trong bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo cho nªn t«i ®· lùa chon ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a - Hµ Néi”. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a - Hµ Néi, qua nghiªn cøu c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty t«i thÊy c«ng t¸c nµy ®îc c«ng ty thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt. Tuy nhiªn do cßn cã mét vµi khã kh¨n cho nªn c«ng ty vÉn cßn mét sè ®iÓm h¹n chÕ nhÊt ®Þnh 3
 4. 4. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 trong c«ng t¸c nµy. V× thÕ cho nªn t«i ®· m¹nh d¹n ®a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty. §Ò tµi cña t«i gåm 3 ch¬ng: -Ch¬ng 1: Kh¸i luËn chung vÒ qu¶n trÞ nh©n sù. -Ch¬ng 2: Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a - Hµ Néi. -Ch¬ng 3: Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty xe ®¹p-xe m¸y §èng §a-Hµ Néi. Trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh luËn v¨n nµy t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o Vò Thuú D¬ng-Th¹c sü- Trëng Khoa Qu¶n trÞ Doanh NghiÖp vµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn phßng tæng hîp cña c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a- Hµ Néi. 4
 5. 5. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 Ch¬ng 1 kh¸i luËn chung vÒ qu¶n trÞ nh©n sù I.C«ng t¸c qu¶n trÞ vµ qu¶n trÞ nh©n sù trong doanh nghiÖp 1.Kh¸i niÖm vµ c¸c chøc n¨ng cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp 1.1.Kh¸i niÖm qu¶n trÞ doanh nghiÖp Qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®îc hiÓu lµ tæng hîp c¸c ho¹t ®éng ®îc thùc hiÖn nh»m ®¹t ®îc môc tiªu x¸c ®Þnh th«ng qua sù nç lùc cña ngêi kh¸c trong cïng mét tæ chøc. Qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ mét khoa häc, mét nghÖ thuËt vµ lµ mét nghÒ. Qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ mét khoa häc: mäi ho¹t ®éng qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®Òu cã mét néi dung lµ nh»m thùc hiÖn môc tiªu ®· ®Ò ra mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. §ã lµ mét m«n khoa häc bao gåm nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n gióp nh÷ng ngêi trong c¬ng vÞ qu¶n lý phèi hîp nh÷ng nç lùc c¸ nh©n nh»m ®¹t ®îc c¸c nhiÖm vô ®· ®Ò ra. Qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ mét nghÖ thuËt: lµ khoa häc vÒ qu¶n lý con ngêi víi c¸c t×nh huèng cô thÓ mµ kh«ng ph¶i ai còng biÕt vËn dông thÝch hîp trong ®iÒu kiÖn doanh nghiÖp cña m×nh. Sù thµnh c«ng cña nã kh«ng chØ phô thuéc vµo tri thøc, kinh nghiÖm, tµi n¨ng kinh doanh cña nhµ qu¶n lý mµ ®éi khi cã c¶ vËn may. Qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ mét nghÒ: nhµ qu¶n trÞ ph¶i ®îc ®µo t¹o cã bµi b¶n, viÖc ®µo t¹o th«ng qua trêng líp, kiÕn thøc bæ xung cËp nhËt… 1.2.C¸c chøc n¨ng cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp *Ho¹ch ®Þnh 5
 6. 6. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 Lµ qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp vµ ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã. Nh vËy chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh lµ nh»m x©y dùng môc tiªu ph¸t triÓn t¬ng lai cña doanh nghiÖp. T¹o c¬ së tiÒn ®Ò cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, ®Ò ra c¸c nguyªn t¾c øng phã víi t×nh h×nh vµ sù biÕn ®æi trªn thÞ trêng t¹o ®iÒu kiÖn râ rµng cho viÖc kiÓm tra thùc hiÖn. Ho¹ch ®Þnh lµ ho¹t ®éng quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. Ho¹ch ®Þnh lµ mét qu¸ tr×nh, mét t©m tr¹ng, mét hµnh ®éng híng vÒ t¬ng lai. *Tæ chøc Lµ viÖc x¸c lËp m« h×nh, ph©n c«ng vµ giao nhiÖm vô cho mçi cÊp vµ cho mçi nh©n viªn trong doanh nghiÖp. Tæ chøc cßn bao gåm viÖc uû nhiÖm cho c¸c cÊp qu¶n trÞ vµ cho c¸c nh©n viªn ®iÒu hµnh ®Ó hä cã thÓ thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶. §ã lµ viÖc x¸c lËp nh÷ng khu©n mÉu vµ mèi quan hÖ t¬ng t¸c gi÷a c¸c phÇn mµ mçi bé phËn, mçi nh©n viªn trong doanh nghiÖp ®¶m nhËn. Bëi vËy bé m¸y tæ chøc kinh doanh cña doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®îc x©y dùng trªn nh÷ng nguyªn t¾c vµ yªu cÇu nhÊt ®Þnh. *L·nh ®¹o ®iÒu hµnh Bao gåm nhiÒu ho¹t ®éng nh»m thùc hiÖn ®îc môc tiªu cña doanh nghiÖp vµ t¹o lËp sinh khÝ cho tæ chøc qua viÖc tèi ®a ho¸ hiÖu suÊt c«ng viÖc. Nã bao gåm viÖc ra chØ thÞ, huÊn luyÖn vµ duy tr× kû luËt trong toµn bé m¸y, g©y ¶nh hëng vµ t¹o høng thó víi c¸c nh©n viªn cÊp díi, khuyÕn khÝch ®éng viªn ®Ó t¹o ra mét bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc tho¶i m¸i. *KiÓm so¸t Bao gåm viÖc thiÕt lËp c¸c tiªu chuÈn vµ lîng ho¸ c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®îc, tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®iÒu chØnh nÕu kÕt qu¶ kh«ng ®óng víi môc tiªu Ên ®Þnh. ViÖc lîng ho¸ c¸c thµnh qu¶ ®¹t ®îc bao gåm trong nã viÖc ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ, kiÓm ®iÓm chÝnh s¸ch vµ giao tiÕp 6
 7. 7. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 nh©n sù, xÐt duyÖt c¸c b¸o c¸o vÒ chi phÝ vµ vÒ c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh. KiÓm so¸t cã vai trß rÊt quan träng, bao trïm toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, ®îc tiÕn hµnh tríc, trong vµ sau khi thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh. C¸c chøc n¨ng cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp cã mèi quan hÖ chÆt chÏ, t¸c ®éng qua l¹i vµ ¶nh hëng lÉn nhau. Trong c¸c chøc n¨ng cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp th× hai chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh vµ tæ chøc lµ quan träng nhÊt kh«ng chØ v× chóng quyÕt ®Þnh ®Õn t¬ng lai vµ sù thµnh c«ng trong kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ cß v× hai chøc n¨ng nµy rÊt khã ph¸t hiÖn ra sai sãt, thêi gian ph¸t hiÖn ra sai sãt cµng dµi th× chi phÝ tr¶ cho sù kh¾c phôc nh÷ng sai sãt Êy cµng lín. 2.C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù 2.1.Kh¸i niÖm qu¶n trÞ nh©n sù Nh©n sù lµ mét trong c¸c nguån lùc quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. V× vËy vÊn ®Ò nh©n sù lu«n ®îc quan t©m hµng ®Çu. Cã rÊt nhiÒu c¸ch ph¸t biÓu kh¸c nhau vÒ qu¶n trÞ nh©n sù: Theo gi¸o s ngêi Mü Dimock “Qu¶n trÞ nh©n sù bao gåm toµn bé c¸c biÖn ph¸p vµ thñ tôc ¸p dông cho nh©n viªn cña mét tæ chøc vµ gi¶i quyÕt tÊt c¶ c¸c trêng hîp x¶y ra cã liªn quan tíi mét lo¹i c«ng viÖc nµo ®ã”. Cßn gi¸o s Felix Migro th× cho r»ng: “Qu¶n trÞ nh©n sù lµ mét nghÖ thuËt chän lùa nh©n viªn míi vµ sö dông c¸c nh©n viªn cò sao cho n¨ng suÊt vµ chÊt lîng c«ng viÖc cña mçi ngêi ®Òu ®¹t møc tèi ®a cã thÓ”. VËy qu¶n trÞ nh©n sù ®îc hiÓu lµ mét trong c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh qu¶n trÞ, gi¶i quyÕt tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi con ng- êi g¾n víi c«ng viÖc cña hä trong bÊt cø tæ chøc nµo. Qu¶n trÞ nh©n sù lµ mét ho¹t ®éng võa mang tÝnh khoa häc võa mang tÝnh nghÖ thuËt v× qu¶n trÞ nh©n sù lµ mét lÜnh vùc g¾n bã 7
 8. 8. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 nhiÒu ®Õn v¨n ho¸ tæ chøc vµ chøa ®ùng nhiÒu gi¸ trÞ nh©n v¨n h¬n bÊt cø mét lÜnh vùc qu¶n trÞ nµo kh¸c. 2.2.TÇm quan träng cña qu¶n trÞ nh©n sù YÕu tè gióp ta nhËn biÕt ®îc mét xÝ nghiÖp ho¹t ®éng tèt hay kh«ng ho¹t ®éng tèt, thµnh c«ng hay kh«ng thµnh c«ng chÝnh lµ lùc lîng nh©n sù cña nã- nh÷ng con ngêi cô thÓ víi lßng nhiÖt t×nh vµ ãc s¸ng kiÕn. Mäi thø cßn l¹i nh: m¸y mãc thiÕt bÞ, cña c¶i vËt chÊt, c«ng nghÖ kü thuËt ®Òu cã thÓ mua ®îc, häc hái ®îc, sao chÐp ®îc, nhng con ng- êi th× kh«ng thÓ. V× vËy cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng qu¶n trÞ nh©n sù cã vai trß thiÕt yÕu ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp . Trong doanh nghiÖp qu¶n trÞ nh©n sù thuéc chøc n¨ng chÝnh cña nhµ qu¶n trÞ, gióp nhµ qu¶n trÞ ®¹t ®îc môc ®Ých th«ng qua nç lùc cña ngêi kh¸c. C¸c nhµ qu¶n trÞ cã vai trß ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch, ®êng lèi, chñ tr¬ng cã tÝnh chÊt ®Þnh híng cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp do ®ã nhµ qu¶n trÞ ph¶i lµ ngêi biÕt nh×n xa tr«ng réng, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. Ngêi thùc hiÖn c¸c ®êng lèi chÝnh s¸ch mµ nhµ qu¶n trÞ ®Ò ra lµ c¸c nh©n viªn thõa hµnh, kÕt qu¶ c«ng viÖc hoµn thµnh tèt hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo n¨ng lùc cña nh©n viªn, v× vËy cho nªn cã thÓ nãi r»ng: “mäi qu¶n trÞ suy cho cïng còng lµ qu¶n trÞ con ngêi”. Qu¶n trÞ nh©n sù gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt c¸c mÆt kinh tÕ x· héi cña vÊn ®Ò lao ®éng. §ã lµ mét vÊn ®Ò chung cña x· héi, mäi ho¹t ®éng kinh tÕ nãi chung ®Òu ®i ®Õn mét môc ®Ých sím hay muén lµ lµm sao cho ngêi lao ®éng hëng thµnh qu¶ do hä lµm ra. Qu¶n trÞ nh©n sù g¾n liÒn víi mäi tæ chøc, bÊt kú mét c¬ quan tæ chøc nµo còng cÇn ph¶i cã bé phËn nh©n sù. Qu¶n trÞ nh©n sù lµ mét thµnh tè quan träng cña chøc n¨ng qu¶n trÞ, nã cã gèc rÔ vµ c¸c nh¸nh tr¶i réng kh¾p n¬i trong mäi tæ chøc. Qu¶n trÞ nh©n sù hiÖn diÖn ë kh¾p c¸c phßng ban, bÊt cø cÊp qu¶n trÞ nµo còng cã nh©n viªn díi quyÒn v× thÕ ®Òu ph¶i cã qu¶n trÞ nh©n sù. Cung c¸ch qu¶n trÞ nh©n sù t¹o ra bÇu kh«ng khÝ v¨n ho¸ cho mét doanh nghiÖp . §©y còng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña mét doanh nghiÖp . 8
 9. 9. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 Qu¶n trÞ nh©n sù cã vai trß to lín ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña mét doanh nghiÖp, nã lµ ho¹t ®éng bÒ s©u ch×m bªn trong doanh nghiÖp nhng l¹i quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp . 2.3.C¸c néi dung chñ yÕu cña qu¶n trÞ nh©n sù Qu¶n trÞ nh©n sù lµ mét ho¹t ®éng cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp, lµ qu¸ tr×nh tæ chøc nguån lao ®éng cho doanh nghiÖp, lµ ph©n bè sö dông nguån lao ®éng mét c¸ch khoa häc vµ cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së ph©n tÝch c«ng viÖc, bè trÝ lao ®éng hîp lý, trªn c¬ së x¸c ®Þnh nhu cÇu lao ®éng ®Ó tiÕn hµnh tuyÓn dông nh©n sù, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù, ®¸nh gi¸ nh©n sù th«ng qua viÖc thùc hiÖn. Néi dung cña qu¶n trÞ nh©n sù cã thÓ kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau 9 Ph©n tÝch c«ng viÖc: x¸c ®Þnh néi dung ®Æc ®iÓm cña tõng c«ng viÖc, ®¸nh gi¸ tÇm quan träng cña nã, vµ ®a ra c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt TuyÓn dông nh©n sù: chiªu mé vµ chän ra nh÷ng ngêi cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc. §¸nh gi¸ vµ ®·i ngé nh©n sù: nh»m kÝch thÝch ngêi lao ®éng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, thùc hiÖn môc tiªu cña doanh nghiÖp. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù: gióp ngêi lao ®éng x¸c ®Þnh ®îc môc tiªu híng ®i cña m×nh, t¹o m«i trêng thuËn lîi ®Ó ngêi lao ®éng lµm viÖc
 10. 10. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 3.Mét vµi häc thuyÕt vÒ qu¶n trÞ nh©n sù 3.1.ThuyÕt X: ThuyÕt con ngêi kinh tÕ(Taylor, Gant, Ghinbert, Fayol…). ThuyÕt nµy cho r»ng: b¶n chÊt cña con ngêi lµ lêi biÕng, m¸y mãc, v« tæ chøc. Con ngêi chØ lµm viÖc cÇm chõng ®Ó kiÕm sèng vµ lu«n tr¸nh nÐ c«ng viÖc, chØ thÝch vËt chÊt kh«ng cÇn giao lu b¹n bÌ héi nhãm. V× vËy c¸ch gi¶i quyÕt hîp lý nhÊt lµ ph©n chia c«ng viÖc thµnh c¸c thao t¸c lÆp ®i lÆp l¹i ®Ó dÔ häc. Ngoµi ra c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i th- êng xuyªn gi¸m s¸t, ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn cña c¸c nh©n viªn thõa hµnh. Sö dông hÖ thèng cã t«n ty trËt tù râ rµng vµ mét chÕ ®é khen thëng, trõng ph¹t nghiªm kh¾c. Víi phong c¸ch qu¶n lý nµy sÏ lµm cho nh©n viªn c¶m thÊy lo l¾ng vµ sî h·i. Hä chÊp nhËn c¶ c¸c c«ng viÖc nÆng nhäc v× l¬ng cao vµ ngêi chñ hµ kh¾c. Trong ®iÒu kiÖn nh thÕ ngêi lao ®éng sÏ c¶m thÊy mÖt mái, tæn h¹i ®Õn søc khoÎ vµ tinh thÇn, thiÕu ®i ãc s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh c«ng viÖc ®îc giao. §iÒu nµy ¶nh hëng kh«ng nhá tíi kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp . 3.2.ThuyÕt Y: ThuyÕt con ngêi x· héi(Gregor, Maslow, Likest). ThuyÕt nµy ®¸nh gi¸ tiÒm Èn trong con ngêi lµ nh÷ng kh¶ n¨ng rÊt lín cÇn ®îc kh¬i gîi vµ khai th¸c. Con ngêi ë bÊt kú c¬ng vÞ nµo còng cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao vµ lµm viÖc hÕt søc ®Ó hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc ®îc giao. Ai còng thÊy m×nh cã Ých vµ ®îc t«n träng, ®îc chia sÎ tr¸ch nhiÖm, ®îc tù kh¼ng ®Þnh m×nh. Tõ c¸ch nh×n nhËn vµ ®¸nh gi¸ nµy th× ph¬ng ph¸p qu¶n lý ®îc ¸p dông lµ th«ng qua sù tù gi¸c, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó nh©n viªn chñ ®éng lµm viÖc vµ kiÓm tra c«ng viÖc cña m×nh. Nhµ qu¶n lý ph¶i tin tëng chñ ®éng l«i cuèn nh©n vµo c«ng viÖc, cã quan hÖ hiÓu biÕt vµ th«ng c¶m lÉn nhau gi÷a cÊp trªn vµ cÊp díi. Víi phong c¸ch qu¶n lý nµy ngêi nh©n viªn tù thÊy m×nh quan träng vµ cã vai trß trong tËp thÓ cµng cã tr¸ch nhiÖm h¬n víi c«ng viÖc ®îc giao phã. Tù nguyÖn tù gi¸c lµm viÖc, tËn dông khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng cña b¶n th©n ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc mét c¸ch tèt nhÊt. 3.3.ThuyÕt Z: Cña c¸c xÝ nghiÖp NhËt B¶n. 10
 11. 11. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 ThuyÕt nµy cho r»ng ngêi lao ®éng sung síng lµ ch×a kho¸ dÉn tíi n¨ng suÊt lao ®éng cao. Sù tin tëng tuyÖt ®èi vµo ngêi lao ®éng, sù tÕ nhÞ trong c xö vµ phèi hîp chÆt chÏ trong tËp thÓ lµ c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng cña qu¶n trÞ nh©n sù trong doanh nghiÖp. Theo thuyÕt nµy c¸c nhµ qu¶n lý quan t©m ®Õn nh©n viªn cña m×nh, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä ®îc häc hµnh, ph©n chia quyÒn lîi thÝch ®¸ng c«ng b»ng. Ph¬ng ph¸p nµy lµm cho nh©n viªn c¶m thÊy tin tëng vµ trung thµnh víi doanh nghiÖp, coi doanh nghiÖp nh nhµ cña m×nh. Nh- ng ®«i khi phong c¸ch qu¶n lý nµy l¹i t¹o cho nh©n viªn trë nªn û l¹i, thô ®éng trong c«ng viÖc ®«i khi ¶nh hëng tíi tiÕn ®é ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. ii.néi dung cña qu¶n trÞ nh©n sù 1.Ph©n tÝch c«ng viÖc 1.1.Kh¸i niÖm vµ môc ®Ých cña viÖc ph©n tÝch c«ng viÖc *Kh¸i niÖm: Ph©n tÝch c«ng viÖc lµ viÖc t×m hiÓu vµ x¸c ®Þnh néi dung, ®Æc ®iÓm cña tõng c«ng viÖc, ®o lêng gi¸ trÞ vµ tÇm quan träng cña nã ®Ó ®Ò ra c¸c tiªu chuÈn vÒ n¨ng lùc, phÈm chÊt mµ ngêi thùc hiÖn c«ng viÖc cÇn ph¶i cã. Ph©n tÝch c«ng viÖc lµ mét néi dung quan trong cña qu¶n trÞ nh©n sù , nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c¸c néi dung kh¸c cña qu¶n trÞ nh©n sù . *Môc ®Ých: -§a ra c¸c tiªu chuÈn cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh tuyÓn dông nh©n sù sao cho viÖc tuyÓn dông nh©n sù ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt. -ChuÈn bÞ néi dung ®µo t¹o vµ båi dìng tr×nh ®é ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng viÖc. -Ph©n tÝch c«ng viÖc lµm c¨n cø ®Ó x©y dùng vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Ngoµi ra nã cßn gióp cho viÖc nghiªn cøu vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc. 11
 12. 12. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 -Cung cÊp c¸c tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng thùc hiÖn c«ng viÖc. 1.2.Néi dung cña ph©n tÝch c«ng viÖc Ph©n tÝch c«ng viÖc ®îc thùc hiÖn qua n¨m bíc sau: *Bíc 1: M« t¶ c«ng viÖc ThiÕt lËp mét b¶n liÖt kª vÒ c¸c nhiÖm vô, chøc n¨ng, quyÒn h¹n, c¸c ho¹t ®éng thêng xuyªn vµ ®ét xuÊt, c¸c ph¬ng tiÖn vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc, c¸c quan hÖ trong c«ng viÖc… §Ó m« t¶ c«ng viÖc trong thùc tÕ cã sö dông mét sè biÖn ph¸p sau: -Quan s¸t: Quan s¸t trùc tiÕp xem c«ng viÖc ®îc thùc hiÖn nh thÕ nµo t¹i n¬i lµm viÖc. -TiÕp xóc trao ®æi: Ph¬ng ph¸p nµy ®îc thùc hiÖn víi chÝnh nh÷ng ngêi lµm c«ng viÖc ®ã, víi cÊp trªn trùc tiÕp cña hä, ®«i khi víi ®ång nghiÖp cña hä. Cuéc tiÕp xóc trao ®æi sÏ cho phÐp ta thu thËp ®îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, t¹o c¬ héi ®Ó trao ®æi vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cha râ rµng. Trong khi quan s¸t cã thÓ sö dông mét sè dông cô cÇn thiÕt nh: giÊy bót ®Ó ghi chÐp, ®ång hå ®Ó bÊm giê. -B¶n c©n hái: Theo ph¬ng ph¸p nµy c¸c b¶n c©u hái ®îc th¶o ra ph¸t réng r·i cho c¸c c«ng nh©n viªn vµ nh÷ng ngêi cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc ®Ó hä tr¶ lêi. C©u hái ®a ra ph¶i ®Çy ®ñ, râ rµng, nhng kh«ng nªn qu¸ chi tiÕt, tû mû. *Bíc 2: X¸c ®Þnh c«ng viÖc 12 X¸c ®Þnh c«ng viÖc M« t¶ c«ng viÖc Tiªu chuÈn vÒ nh©n §¸nh gi¸ c«ng viÖc XÕp lo¹i c«ng viÖc
 13. 13. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 Lµ viÖc thiÕt lËp mét v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ nhiÖm vô, chøc n¨ng quyÒn h¹n, c¸c ho¹t ®éng thêng xuyªn ®ét xuÊt, c¸c mèi quan hÖ trong c«ng t¸c, c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng viÖc. B»ng viÖc xem xÐt c¸c th«ng tin thu thËp ®îc tõ thùc tÕ trong b¶n m« t¶, cã thÓ ph¸t hiÖn ra c¸c ®iÓm bÊt hîp lý cÇn thay ®æi, nh÷ng néi dung thõa cÇn lo¹i bá vµ nh÷ng néi dung thiÕu cÇn bæ xung. Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®îc b¶n m« t¶ c«ng viÖc míi theo tiªu chuÈn cña c«ng viÖc. *Bíc 3: §Ò ra c¸c tiªu chuÈn vÒ nh©n sù Lµ nh÷ng yªu cÇu chñ yÕu vÒ n¨ng lùc, phÈm chÊt, h×nh thøc mµ ngêi ®¶m nhËn c«ng viÖc ph¶i ®¹t ®îc. §èi víi c¸c c«ng viÖc kh¸c nhau, sè lîng vµ møc ®é yªu cÇu còng kh¸c nhau. Nh÷ng yªu cÇu hay ®îc ®Ò cËp ®Õn: -Søc khoÎ( thÓ lùc vµ trÝ lùc). -Tr×nh ®é häc vÊn. -Tuæi t¸c, kinh nghiÖm. -Ngo¹i h×nh, së thÝch c¸ nh©n, hoµn c¶nh gia ®×nh. C¸c tiªu chuÈn ®a ra sÏ ®îc x¸c ®Þnh râ lµ ë møc nµo: cÇn thiÕt, rÊt cÇn thiÕt hay chØ lµ mong muèn. *Bíc 4: §¸nh gi¸ c«ng viÖc Lµ viÖc ®o lêng vµ ®¸nh gi¸ tÇm quan träng cña mçi c«ng viÖc. ViÖc ®Ênh gi¸ c«ng viÖc ph¶i chÝnh x¸c, kh¸ch quan, ®©y lµ mét nhiÖm vô hÕt søc quan träng, bëi v× gi¸ trÞ vµ tÇm quan träng cña mçi c«ng viÖc ®îc ®¸nh gi¸ sÏ lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh møc l¬ng t¬ng xøng cho c«ng viÖc nµy. ChÊt lîng cña c«ng t¸c ®¸nh gi¸ phô thuéc vµo ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸. Cã 2 nhãm ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: Nhãm 1: C¸c ph¬ng ph¸p tæng qu¸t. 13
 14. 14. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 -Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc cïng mét lóc: héi ®ång ®¸nh gi¸ sÏ häp l¹i ®Ó cïng xem xÐt c¸c b¶n m« t¶ c«ng viÖc vµ bµn b¹c ®Ó ®i ®Õn kÕt luËn vÒ møc ®é phøc t¹p vµ tÇm quan träng cña c«ng viÖc. -Ph¬ng ph¸p so s¸nh tõng cÆp: viÖc ®¸nh gi¸ ®îc tiÕn hµnh b»ng c¸ch so s¸nh lÇn lît mét c«ng viÖc nµy víi c«ng viÖc kh¸c. -Ngoµi ra cßn cã mét sè ph¬ng ph¸p kh¸c: ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ theo c¸c c«ng viÖc chñ chèt, ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ theo møc ®é ®éc lËp tù chñ khi thùc hiÖn c«ng viÖc… *Nhãm 2: C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch: xem xÐt c¸c c«ng viÖc theo tõng yÕu tè riªng biÖt, sau ®ã tæng hîp l¹i thµnh mét ®¸nh gi¸ chung. -Ph¬ng ph¸p cho ®iÓm: mçi yÕu tè ®îc ®¸nh gi¸ ë nhiÒu møc ®é kh¸c nhau t¬ng ®¬ng víi mét sè ®iÓm nhÊt ®Þnh. -Ph¬ng ph¸p Corbin: theo s¬ ®å vÒ sù chu chuyÓn th«ng tin trong néi bé doanh nghiÖp. Thu thËp Xö lý th«ng Ph¸t ra quyÕt th«ng tin tin ®Þnh Th«ng tin ph¶n håi -Ph¬ng ph¸p Hay Metra: HÖ thèng ®iÓm ®îc tr×nh bÇy díi d¹ng 3 ma trËn. M¶ng 1: kh¶ n¨ng: lµ toµn bé nh÷ng n¨ng lùc vµ phÈm chÊt cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc. M¶ng 2: ãc s¸ng t¹o: thÓ hiÖn møc ®é s¸ng t¹o, t duy cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, dÉn d¾t vÊn ®Ò. M¶ng 3: tr¸ch nhiÖm ®èi víi kÕt qu¶ cuèi cïng. Theo ph¬ng ph¸p nµy kÕt qu¶ c«ng viÖc cÇn ®¸nh gi¸ lµ tæng sè ®iÓm céng l¹i tõ 3 ma trËn trªn. 14
 15. 15. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 *Bíc 5: XÕp lo¹i c«ng viÖc. Nh÷ng c«ng viÖc ®îc ®¸nh gi¸ t¬ng ®¬ng nhau sÏ ®îc xÕp vµo thµnh mét nhãm. ViÖc xÕp lo¹i c«ng viÖc nh thÕ nµy rÊt tiÖn lîi cho c¸c nhµ qu¶n lý trong c«ng viÖc. 2.TuyÓn dông nh©n sù Trong mét doanh nghiÖp, c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù thµnh c«ng tøc lµ t×m ®îc nh÷ng ngêi thùc sù phï hîp víi c«ng viÖc cã ý nghÜa rÊt to lín. Doanh nghiÖp nhËn ®îc mét nguån nh©n sù xøng ®¸ng, hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®îc giao gãp phÇn vµo viÖc duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. B¶n th©n nh÷ng ngêi ®îc tuyÓn vµo c«ng viÖc phï hîp víi n¨ng lùc vµ së trêng cña m×nh sÏ rÊt høng thó vµ an t©m víi c«ng viÖc. Ngîc l¹i nÕu viÖc tuyÓn dông nh©n sù kh«ng ®îc thùc hiÖn ®óng th× sÏ g©y ra nh÷ng ¶nh hëng tiªu cùc t¸c ®éng trùc tiÕp tíi c«ng ty vµ ngêi lao ®éng. 2.1.Nguån tuyÓn dông *Nguån tuyÓn dông tõ trong néi bé doanh nghiÖp . TuyÓn dông nh©n sù trong néi bé doanh nghiÖp thùc chÊt lµ qu¸ tr×nh thuyªn chuyÓn ®Ò b¹t, cÊt nh¾c tõ bé phËn nµy sang bé phËn kh¸c, tõ c«ng viÖc nµy sang c«ng viÖc kh¸c, tõ cÊp nµy sang cÊp kh¸c. H×nh thøc tuyÓn dông trong néi bé doanh nghiÖp cã nh÷ng u ®iÓm sau: -Nh©n viªn cña doanh nghiÖp ®· ®îc thö th¸ch vÒ lßng trung thµnh, th¸i ®é nghiªm tóc, trung thùc, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ Ýt bá viÖc. -Nh©n viªn cña doanh nghiÖp sÏ dÔ dµng, thuËn lîi h¬n trong viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc, nhÊt lµ trong thêi gian ®Çu ë c¬ng vÞ tr¸ch nhiÖm míi. Hä ®· lµm quen, hiÓu ®îc môc tiªu cña doanh nghiÖp do ®ã mau chãng thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc míi vµ biÕt c¸ch ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã. 15
 16. 16. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 -H×nh thøc tuyÓn trùc tiÕp tõ c¸c nh©n viªn ®ang lµm viÖc cho doanh nghiÖp còng sÏ t¹o ra sù thi ®ua réng r·i gi÷a c¸c nh©n viªn ®ang lµm viÖc, kÝch thÝch hä lµm viÖc tÝch cùc, s¸ng t¹o vµ t¹o ra hiÖu suÊt cao h¬n. Tuy nhiªn ¸p dông h×nh thøc nµy còng cã mét sè nhîc ®iÓm sau: -ViÖc tuyÓn dông nh©n viªn vµo chøc vô trèng trong doanh nghiÖp theo kiÓu th¨ng chøc néi bé cã thÓ g©y nªn hiÖn tîng chai l×, s¬ cøng do c¸c nh©n viªn ®îc th¨ng chøc ®· quen víi c¸ch lµm viÖc cña cÊp trªn tríc ®©y, hä sÏ dËp khu©n v× thÕ mÊt ®i sù s¸ng t¹o, kh«ng dÊy lªn ®îc kh«ng khÝ thi ®ua míi. -Trong doanh nghiÖp dÔ h×nh thµnh nªn c¸c nhãm “øng viªn kh«ng thµnh c«ng”, hä lµ nh÷ng ngêi ®îc øng cö vµo c¸c chøc vô nhng kh«ng ®îc tuyÓn chän tõ ®ã cã t©m lý kh«ng phôc l·nh ®¹o, chia bÌ ph¸i g©y mÊt ®oµn kÕt. *Nguån tuyÓn dông nh©n sù tõ bªn ngoµi doanh nghiÖp . Lµ viÖc tuyÓn dông nh©n viªn tõ thÞ trêng lao ®éng bªn ngoµi doanh nghiÖp . ¦u ®iÓm cña h×nh thøc tuyÓn dông nh©n sù tõ bªn ngoµi doanh nghiÖp : -Gióp doanh nghiÖp thu hót ®îc nhiÒu chuyªn gia, nh÷ng nh©n viªn giái, qua ®ã tuyÓn chän vµo c¸c chøc danh phï hîp. -C¸c nh©n viªn míi thêng tá ra n¨ng næ, chøng minh kh¶ n¨ng lµm viÖc cña m×nh b»ng c«ng viÖc cô thÓ cho nªn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng rÊt cao. Nhîc ®iÓm tån t¹i cña h×nh thøc tuyÓn dông nh©n sù tõ bªn ngoµi doanh nghiÖp : ®ã lµ ngêi ®îc tuyÓn dông ph¶i mÊt mét thêi gian ®Ó lµm quen víi c«ng viÖc vµ doanh nghiÖp. Do ®ã hä cã thÓ cha hiÓu râ ®îc môc tiªu, lÒ lèi lµm viÖc cña doanh nghiÖp, ®iÒu nµy cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng sai lÖch vµ c¶n trë nhÊt ®Þnh. 16
 17. 17. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 C¸c h×nh thøc thu hót øng cö viªn tõ bªn ngoµi: th«ng qua qu¶ng c¸o, th«ng qua v¨n phßng dÞch vô lao ®éng, tuyÓn sinh viªn tèt nghiÖp tõ c¸c trêng §¹i häc vµ mét sè h×nh thøc kh¸c. 2.2.Néi dung cña tuyÓn dông nh©n sù Néi dung cña tuyÓn dông nh©n sù gåm c¸c bíc sau: *Bíc 1: ChuÈn bÞ tuyÓn dông. 17 ChuÈn bÞ tuyÓn dông Th«ng b¸o tuyÓn dông Thu nhËn nghiªn cøu hå s¬ Tæ chøc pháng vÊn, tr¾c nghiÖm, s¸t h¹ch c¸c øng cö viªn KiÓm tra søc khoÎ §¸nh gi¸ øng cö viªn vµ ra quyÕt ®Þnh
 18. 18. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 -Thµnh lËp héi ®ång tuyÓn dông, quy ®Þnh râ vÒ sè lîng thµnh phÇn vµ quyÒn h¹n cña héi ®ång tuyÓn dông. -Nghiªn cøu kü c¸c lo¹i v¨n b¶n, tµi liÖu quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ tæ chøc, doanh nghiÖp liªn quan tíi tuyÓn dông nh©n sù . -Ph¶i x¸c ®Þnh râ tiªu chuÈn tuyÓn dông nh©n sù ë c¶ ba khÝa c¹nh: tiªu chuÈn chung ®èi víi tæ chøc, doanh nghiÖp, tiªu chuÈn cña phßng ban hoÆc bé phËn c¬ së vµ tiªu chuÈn ®èi víi c¸ nh©n thùc hiÖn c«ng viÖc. *Bíc 2: Th«ng b¸o tuyÓn dông. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông mét hoÆc kÕt hîp c¸c h×nh thøc th«ng b¸o tuyÓn dông sau: -Qu¶ng c¸o trªn b¸o, ®µi, tivi. -Th«ng qua c¸c trung t©m dÞch vô lao ®éng. -Th«ng b¸o t¹i doanh nghiÖp. C¸c th«ng b¸o ®a ra ph¶i ng¾n gän, râ rµng, chi tiÕt vµ ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n cho øng cö viªn. Ph¶i th«ng b¸o ®Çy ®ñ vÒ tªn doanh nghiÖp, th«ng tin vÒ néi dung c«ng viÖc, tiªu chuÈn tuyÓn dông, hå s¬ vµ giÊy tê cÇn thiÕt, c¸ch thøc tuyÓn dông vµ néi dung tuyÓn dông. *Bíc 3: Thu nhËn vµ nghiªn cøu hå s¬. -TÊt c¶ hå s¬ xin viÖc ph¶i ghi vµo sæ xin viÖc. Ngêi xin tuyÓn dông ph¶i nép cho doanh nghiÖp nh÷ng hå s¬ giÊy tê cÇn thiÕt theo yªu cÇu. -ViÖc nghiªn cøu hå s¬ nh»m ghi l¹i c¸c th«ng tin chñ yÕu vÒ c¸c øng cö viªn vµ cã thÓ lo¹i bít ®îc mét sè øng cö viªn kh«ng ®¸p øng ®îc tiªu chuÈn ®Ò ra ®Ó kh«ng cÇn ph¶i lµm c¸c thñ tôc tiÕp theo trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông do ®ã cã thÓ gi¶m chi phi tuyÓn dông cho doanh nghiÖp . *Bíc 4: Tæ chøc pháng vÊn, tr¾c nghiÖm vµ s¸t h¹ch c¸c øng cö viªn. 18
 19. 19. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 Trªn c¬ së nghiªn cøu hå s¬ ph¶i lµm râ thªm mét sè th«ng tin ®Ó kh¼ng ®Þnh vÊn ®Ò. -KiÓm tra, tr¾c nghiÖm, pháng vÊn nh»m chän ra ®îc c¸c øng cö viªn xuÊt s¾c nhÊt. C¸c bµi kiÓm tra s¸t h¹ch thêng ®îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c øng cö viªn vÒ kiÕn thøc c¬ b¶n, kh¶ n¨ng thùc hµnh. -Ngoµi ra cã thÓ ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¾c nghiÖm ®Ó ®¸nh gi¸ mét sè n¨ng lùc ®Æc biÖt cña øng cö viªn nh: trÝ nhí, møc ®é khÐo lÐo cña bµn tay… -Pháng vÊn ®îc sö dông ®Ó t×m hiÓu, ®¸nh gi¸ c¸c øng cö viªn vÒ nhiÒu ph¬ng diÖn nh: kinh nghiÖm, tr×nh ®é, tÝnh c¸ch, khÝ chÊt, kh¶ n¨ng hoµ ®ång… -Ph¶i ghi chÐp tõng ®Æc ®iÓm cÇn lu ý víi tõng øng cö viªn ®Ó gióp cho viÖc ®¸nh gi¸ ®îc thùc hiÖn mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt *Bíc 5: KiÓm tra søc khoÎ. Dï cã ®¸p øng ®ñ c¸c yÕu tè vÒ tr×nh ®é häc vÊn, hiÓu biÕt, th«ng minh, t c¸ch ®¹o ®øc tèt, nhng søc khoÎ kh«ng ®¶m b¶o còng kh«ng nªn tuyÓn dông. NhËn mét ngêi cã søc khoÎ kh«ng ®¶m b¶o sÏ ¶nh hëng tíi chÊt lîng thùc hiÖn c«ng viÖc vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ, bªn c¹nh ®ã cßn g©y ra nhiÒu phiÒn phøc vÒ mÆt ph¸p lý cho doanh nghiÖp . *Bíc 6: §¸nh gi¸ øng cö viªn vµ quyÕt ®Þnh. Sau khi thùc hiÖn c¸c bíc trªn nÕu hai bªn cïng nhÊt trÝ sÏ ®i ®Õn bíc tiÕp theo lµ doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh tuyÓn dông vµ hai bªn sÏ ký kÕt hîp ®ång lao ®éng. Trëng phßng nh©n sù ®Ò nghÞ, gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh tuyÓn dông hoÆc ký hîp ®ång lao ®éng. Trong quyÕt ®Þnh tuyÓn dông hoÆc trong hîp ®ång lao ®éng cÇn ghi râ chøc vô, l¬ng bæng, thêi gian thö viÖc… Tr¸ch nhiÖm cña nhµ qu¶n trÞ lµ lµm mÒm c¸c øng cö viªn, gióp hä mau chãng lµm quen víi c«ng viÖc míi. 3.§µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù 19
 20. 20. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù lµ hai néi dung c¬ b¶n trong vÊn ®Ò n©ng cao tr×nh ®é tinh th«ng nghÒ nghiÖp cho nh©n sù. Ngoµi ra nã cßn bao gåm néi dung gi¸o dôc nh©n sù cho doanh nghiÖp. Ph¶i ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù v× trong thêi ®¹i khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn nh vò b·o, c«ng nghÖ kü thuËt lu«n ®«æi míi kh«ng ngõng, muèn b¾t kÞp víi thêi ®¹i th× con ngêi cÇn ph¶i ®îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc vµ kü n¨ng nhÊt ®Þnh vÒ nghÒ nghiÖp, ®ã võa lµ mét nhu cÇu võa lµ mét nhiÖm vô. 3.1.§µo t¹o nh©n sù Trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o mçi ngêi sÏ ®îc bï ®¾p nh÷ng thiÕu hôt trong häc vÊn, ®îc truyÒn ®¹t nh÷ng kh¶ n¨ng vµ kinh nghiÖm thiÕt thùc trong lÜnh vùc chuyªn m«n ®îc cËp nhËt ho¸ kiÕn thøc vµ më réng tÇm hiÓu biÕt ®Ó kh«ng nh÷ng cã thÓ hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®îc giao mµ cßn cã thÓ ®¬ng ®Çu víi nh÷ng biÕn ®æi cña m«i trêng xung quanh ¶nh hëng tíi c«ng viÖc cña m×nh. Qu¸ tr×nh ®µo t¹o ®îc ¸p dông cho nh÷ng ngêi thùc hiÖn mét c«ng viÖc míi hoÆc nh÷ng ngêi ®ang thùc hiÖn mét c«ng viÖc nµo ®ã nhng cha ®¹t yªu cÇu. Ngoµi ra cßn cã qu¸ tr×nh n©ng cao tr×nh ®é ®ã lµ viÖc båi dìng thªm chuyªn m«n nghiÖp vô cho ngêi lao ®éng ®Ó hä cã thÓ lµm ®îc nh÷ng c«ng viÖc phøc t¹p h¬n, víi n¨ng suÊt cao h¬n. Lao ®éng lµ mét yÕu tè quý cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, v× vËy nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao lµ mét yÕu tè quý cña s¶n xuÊt x· héi nãi chung, nã quyÕt ®Þnh ®îc viÖc thùc hiÖn môc tiªu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n sù cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp. §µo t¹o vÒ t duy, kiÕn thøc, tr×nh ®é, nhËn thøc cña con ngêi. §µo t¹o nh©n sù ®îc chia lµm 2 lo¹i: *§µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt: Lµ qu¸ tr×nh gi¶ng dËy vµ n©ng cao chuyªn m«n kü thuËt cho ngêi lao ®éng. §îc ¸p dông cho c¸c nh©n viªn kü thuËt vµ ngêi lao ®éng trùc tiÕp. C¸c ph¬ng ph¸p ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt: 20
 21. 21. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 -Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o t¹i n¬i lµm viÖc: c«ng nh©n ®îc ph©n c«ng lµm viÖc chung víi mét ngêi cã kinh nghiÖm h¬n ®Ó häc hái, lµm theo. Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông rÊt ®¬n gi¶n, ®µo t¹o ®îc sè lîng ®«ng, chi phÝ thÊp, tÝnh thùc tiÔn cao, nhng nã l¹i thiÕu ®i sù bµi b¶n vµ kiÕn thøc lý luËn v× vËy nh©n viªn kh«ng ph¸t huy ®îc tÝnh s¸ng t¹o trong c«ng viÖc. -Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o theo chØ dÉn: nh÷ng ngêi cã tr¸ch nhiÖm ®µo t¹o liÖt kª nh÷ng c«ng viÖc, nhiÖm vô, nh÷ng bíc ph¶i tiÕn hµnh, nh÷ng ®iÓm then chèt, nh÷ng c¸ch thùc hiÖn c«ng viÖc, sau ®ã kiÓm tra kÕt qu¶ c«ng viÖc cña häc viªn, uèn n¾n híng dÉn, ®µo t¹o häc viªn lµm cho ®óng. Ph¬ng ph¸p nµy cã u thÕ h¬n ph¬ng ph¸p tríc, nã ®ßi hái sù chñ ®éng s¸ng t¹o cña ngêi häc, nhÊn m¹nh sù s¸ng d¹, n¨ng lùc n¨ng khiÕu cña mçi ngêi. -§µo t¹o theo ph¬ng ph¸p gi¶ng bµi: c¸c gi¶ng viªn cã thÓ tæ chøc c¸c líp häc, híng dÉn ®µo t¹o vÒ mÆt lý thuyÕt kÕt hîp víi thùc hµnh, hoÆc gi¶ng bµi mét c¸ch gi¸n tiÕp. *§µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ H×nh thøc ®µo t¹o nµy ®îc ph¸t triÓn ¸p dông cho c¸c cÊp qu¶n trÞ tõ qu¶n trÞ viªn cÊp cao ®Õn qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së. §µo t¹o n¨ng lùc qu¶n trÞ ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n trÞ b»ng c¸ch truyÒn ®¹t c¸c kiÕn thøc lµm thay ®æi quan ®iÓm hay n©ng cao n¨ng lùc thùc hµnh cña nhµ qu¶n trÞ. §µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mét doanh nghiÖp, v× c¸c qu¶n trÞ gia gi÷ mét vai trß rÊt quan träng ®èi víi sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c ph¬ng ph¸p ®µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ: -Ph¬ng ph¸p lu©n phiªn: thêng xuyªn thay ®æi c«ng viÖc, môc tiªu cña ngêi ®µo t¹o lµ cho ®èi tîng ®µo t¹o tiÕp cËn víi nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau, lµm cho ngêi lao ®éng hiÓu ®îc vÒ c«ng viÖc cña doanh nghiÖp mét c¸ch tæng thÓ nhÊt. -Ph¬ng ph¸p kÌm cÆp: ngêi ®îc ®µo t¹o sÏ lµm viÖc trùc tiÕp víi ngêi mµ hä sÏ thay thÕ trong t¬ng lai. Ngêi nµy cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kÌm cÆp c¸ch thøc gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm 21
 22. 22. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 cho ngêi ®îc ®µo t¹o. Ph¬ng ph¸p ®îc ¸p dông ®Ó ®µo t¹o c¸c qu¶n trÞ gia cÊp cao. -Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o gi¸m ®èc trÎ: ¸p dông cho c¸c qu¶n trÞ viªn cÊp trung gian b»ng c¸ch bæ nhiÖm hä vµo c¸c vÞ trÝ t¬ng ®¬ng sau ®ã giao quyÒn cho hä ®Ó hä gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ, thùc hiÖn c«ng viÖc ®µo t¹o díi sù gi¸m s¸t cña tæ chøc vµ gi¸m ®èc. -Mét sè ph¬ng ph¸p kh¸c: ®ã lµ c¸c ph¬ng ph¸p ®µo t¹o bªn ngoµi doanh nghiÖp nh: ph¬ng ph¸p nghiªn cøu t×nh huèng, ph¬ng ph¸p trß ch¬i qu¶n trÞ, ph¬ng ph¸p héi th¶o, ph¬ng ph¸p nhËp vai…. 3.2.Ph¸t triÓn nh©n sù Mçi mét doanh nghiÖp ®Òu ph¶i cã sù quy hoÆch vÒ nh©n sù vµ c¸c c¸n bé trong doanh nghiÖp ®Ó mçi mét c¸ nh©n cã c¬ héi thö søc m×nh, béc lé c¸c n¨ng lùc cña m×nh ®Ó cã c¬ héi th¨ng tiÕn. Ph¸t triÓn nh©n sù lµ viÖc lµm thêng xuyªn cña mçi doanh nghiÖp xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu môc tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp, gióp doanh nghiÖp cã ®ñ nguån nh©n lùc. Ngoµi ra ph¸t triÓn nh©n sù cßn gióp cho ngêi lao ®éng t×m ra ®îc híng ®i cho m×nh, t¹o cho hä m«i trêng thuËn lîi ®Ó hä lµm viÖc tèt h¬n. Néi dung cña c«ng t¸c ph¸t triÓn nh©n sù : -Th¨ng tiÕn vµ bæ nhiÖm nh©n sù vµo c¸c chøc vô qu¶n trÞ. -Gi¶i quyÕt chÕ ®é cho nh©n viªn, qu¶n trÞ viªn khi hä rêi bá doanh nghiÖp. -TuyÓn dông ®éi ngò lao ®éng míi. Nguån lùc con ngêi lµ mét yÕu tè quan träng nhÊt trong doanh nghiÖp. Muèn ph¸t triÓn doanh nghiÖp th× c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i chó ý ®Õn c«ng t¸c ph¸t triÓn nguån lùc con ngêi trong doanh nghiÖp. 4.§¸nh gi¸ vµ ®·i ngé nh©n sù 4.1.§¸nh gi¸ thµnh tÝch c«ng t¸c *Kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thµnh tÝch: 22
 23. 23. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 §¸nh gi¸ nh©n viªn lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu cña qu¶n trÞ nh©n sù. Nã lµ ch×a kho¸ cho doanh nghiÖp ho¹ch ®Þnh, tuyÓn mé còng nh ph¸t triÓn nh©n sù vµ ®·i ngé nh©n sù. §¸nh gi¸ lµ mét thñ tôc ®· ®îc tiªu chuÈn ho¸, ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn nh»m thu thËp th«ng tin vÒ kh¶ n¨ng nghÒ nghiÖp, kÕt qu¶ c«ng t¸c, nguyÖn väng c¸ nh©n vµ ph¸t triÓn cña mçi ngêi. §¸nh gi¸ thµnh tÝch c«ng t¸c lµ mét viÖc lµm rÊt khã kh¨n, nã ®ßi hái sù chÝnh x¸c vµ c«ng b»ng. Qua ®¸nh gi¸ biÕt râ ®îc n¨ng lùc vµ triÓn väng cña mçi ngêi, tõ ®ã cã thÓ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n liªn quan ®Õn ngêi ®ã. ViÖc ®¸nh gi¸ thµnh tÝch ®îc thùc hiÖn ®óng ®¾n sÏ c¶i thiÖn ®îc bÇu kh«ng khÝ trong tËp thÓ, mçi ngêi ®Òu cè g¾ng lµm viÖc tèt h¬n, ®Ó trë thµnh ngêi tÝch cùc h¬n, ®Ó ®ãn nhËn nh÷ng ®¸nh gi¸ tèt vÒ m×nh. §¸nh gi¸ thµnh tÝch c«ng t¸c n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña c¶ hai phÝa: ngêi bÞ ®¸nh gi¸ vµ héi ®ång ®¸nh gi¸. Kh«ng nh÷ng ngêi bÞ ®¸nh gi¸ cã ý thøc h¬n vÒ hµnh vi, lêi nãi, viÖc lµm cña m×nh mµ nh÷ng ngêi trong héi ®ång ®¸nh gi¸ còng ph¶i n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong viÖc thu thËp th«ng tin ®¸nh gi¸ vÒ ngêi kh¸c. Ngîc l¹i nh÷ng ®¸nh gi¸ hêi hît chñ quan cã thÓ t¹o nªn t©m tr¹ng bÊt b×nh, lo l¾ng Êm øc n¬i ngêi bÞ ®¸nh gi¸. Sù kh«ng tho¶ m·n hay hµi lßng nµy cã thÓ lµm cho hä kh«ng tËp trung t tëng vµo c«ng viÖc, lµm viÖc kÐm n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶, cã khi t¹o nªn sù chèng ®èi ngÊm ngÇm, m©u thuÉn néi bé vµ lµm vÈn ®ôc kh«ng khÝ tËp thÓ. *Néi dung cña c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thµnh tÝch: ViÖc ®¸nh gi¸ thµnh tÝch tr¶i qua c¸c giai ®o¹n sau: -X¸c ®Þnh môc ®Ých vµ môc tiªu cÇn ®¸nh gi¸. -§a ra c¸ tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸. -§¸nh gi¸ nh©n viªn th«ng qua viÖc so s¸nh c¸c th«ng tin thu thËp ®îc vÒ c¸c tiªu chuÈn ®· ®îc ®Ò ra. -§¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc, phÈm chÊt cña c¸c nh©n viªn. -§¸nh gi¸ møc ®é hoµn thiÖn c«ng viÖc. *Mét sè ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ thµnh tÝch c«ng t¸c: 23
 24. 24. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 -Ph¬ng ph¸p xÕp h¹ng lu©n phiªn: ®a ra mét sè khÝa c¹nh chÝnh, liÖt kª danh s¸ch nh÷ng ngêi cÇn ®îc ®¸nh gi¸ sau ®ã lÇn lît nh÷ng ngêi giái nhÊt ®Õn nh÷ng ngêi kÐm nhÊt theo tõng khÝa c¹nh ®ã. Ph¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n, nhng cã vÎ ¸ng chõng, kh«ng ®îc chÝnh x¸c vµ mang nÆng c¶m tÝnh. -Ph¬ng ph¸p so s¸nh tõng cÆp: c¸c nh©n viªn ®îc so s¸nh víi nhau tõng ®«i mét vÒ: th¸i ®é nghiªm tóc trong c«ng viÖc, khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh, vÒ chÊt lîng c«ng viÖc… -Ph¬ng ph¸p cho ®iÓm: ®¸nh gi¸ nh©n viªn theo nhiÒu tiªu chuÈn kh¸c nhau, mçi mét tiªu chuÈn chia thµnh n¨m møc ®é: yÕu, trung b×nh, kh¸, tèt, xuÊt s¾c, t¬ng øng víi sè ®iÓm tõ mét ®Õn n¨m. Ph¬ng ph¸p nµy rÊt phæ biÕn v× nã ®¬n gi¶n vµ thuËn tiÖn. C¸c yÕu tè ®Ó lùa chän ®¸nh gi¸ gåm hai lo¹i: ®Æc tÝnh liªn quan ®Õn c«ng viÖc vµ ®Æc tÝnh liªn quan ®Õn c¸ nh©n ®¬ng sù. C¸c yÕu tè liªn quan ®Õn c«ng viÖc bao gåm: khèi lîng vµ chÊt l- îng c«ng viÖc. C¸c yÕu tè liªn quan ®Õn c¸ nh©n ®¬ng sù bao gåm: sù tin cËy, s¸ng kiÕn, sù thÝch nghi, sù phèi hîp. Mçi nh©n viªn sÏ ®îc cho mét sè ®iÓm phï hîp víi møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc, sau ®ã sÏ ®îc tæng hîp ®¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc cña mçi ngêi. 4.2.§·i ngé nh©n sù C«ng t¸c ®·i ngé nh©n sù nh»m kÝch thÝch ngêi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ thùc hiÖn môc tiªu cña doanh nghiÖp. Mçi mét nhãm mét c¸ nh©n ®Òu ®Õn víi doanh nghiÖp víi mét môc tiªu vµ mong muèn riªng. Mçi ngêi ®Õu cã c¸i u tiªn vµ rµng buéc riªng cña m×nh. Lµ nhµ qu¶n trÞ nh©n sù, víi c¸c c¸ nh©n vµ nhãm cô thÓ ®· ®îc x¸c ®Þnh, ta cÇn x¸c ®Þnh ®îc môc tiªu thóc ®Èy tõng nhãm, tõng c¸ nh©n ®Ó cã t¸c ®éng phï hîp, ®ñ liÒu lîng, ®óng lóc, ®em l¹i kÕt qu¶ nh mong muèn. 24
 25. 25. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 §·i ngé ®îc thÓ hiÖn qua hai h×nh thøc lµ ®·i ngé vËt chÊt vµ ®·i ngé tinh thÇn. 4.2.1.§·i ngé vËt chÊt §·i ngé vËt chÊt lµ mét ®éng lùc quan träng thóc ®Èy nh©n viªn lµm viÖc nhiÖt t×nh víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, phÊn ®Êu n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng viÖc ®îc giao. *TiÒn l¬ng: TiÒn l¬ng lµ mét vÊn ®Ò thiÕt thùc vµ nh¹y c¶m trong nh÷ng chÝnh s¸ch cã liªn quan tíi con ngêi t¹i xÝ nghiÖp còng nh trong x· héi. VÒ phÝa nh÷ng ngêi ¨n l¬ng tiÒn l¬ng thÓ hiÖn tµi n¨ng vµ ®Þa vÞ cña hä, võa thÓ hiÖn sù ®¸nh gi¸ cña s¬ quan vµ x· héi vÒ c«ng lao ®ãng gãp cho tËp thÓ cña hä. TiÒn l¬ng lµ gi¸ c¶ søc lao ®éng ®îc h×nh thµnh qua tho¶ thuËn gi÷a ngêi cã søc lao ®éng vµ ngêi sö dông søc lao ®éng phï hîp víi quan hÖ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. HÖ thèng tiÒn l¬ng lµ toµn bé tiÒn l¬ng doanh nghiÖp tr¶ cho nh©n viªn do c«ng viÖc mµ hä ®· lµm. V× vËy khi x©y dùng hÖ thèng tiÒn l¬ng cÇn ph¶i cã c¸c yªu cÇu c¬ b¶n sau: -C¸ch tÝnh tiÒn l¬ng ph¶i ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, râ rµng ®Ó mäi ngêi cã thÓ hiÓu vµ kiÓm tra ®îc tiÒn l¬ng cña m×nh. -Ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh chung cña ph¸p luËt nh lµ møc l- ¬ng tèi thiÓu, phô cÊp, nguy hiÓm, lµm thªm giê… -Ph¶i thÓ hiÖn tÝnh c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ trªn thÞ trêng. -T¬ng xøng víi n¨ng lùc vµ ®ãng gãp cña mçi ngêi, ®¶m b¶o sù c«ng b»ng trong doanh nghiÖp. -Trong c¬ cÊu tiÒn l¬ng ph¶i cã phÇn cøng(phÇn æn ®Þnh) vµ phÇn mÒm(phÇn linh ®éng) ®Ó cã thÓ ®iÒu chØnh lªn xuèng khi cÇn thiÕt. Hai h×nh thøc tr¶ l¬ng chñ yÕu trong doanh nghiÖp : -Tr¶ l¬ng theo thêi gian: TiÒn l¬ng sÏ tr¶ c¨n cø vµo thêi gian tham gia c«ng viÖc cña mçi ngêi. Cã thÓ tr¶ l¬ng theo ngµy, giê, th¸ng, n¨m. H×nh thøc tr¶ l¬ng nµy thêng ¸p dông cho c¸c cÊp qu¶n lý vµ c¸c nh©n 25
 26. 26. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 viªn lµm viÖc ë c¸c phßng ban hoÆc c¸c nh©n viªn lµm viÖc trùc tiÕp ë nh÷ng kh©u ®ßi hái sù chÝnh x¸c cao. H×nh thøc tr¶ l¬ng nµy cã u ®iÓm lµ khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng ®¶m b¶o ngµy c«ng lao ®éng. Nhng h×nh thøc tr¶ l¬ng nµy cßn cã nhîc ®iÓm lµ mang tÝnh b×nh qu©n ho¸, do ®ã kh«ng kÝch thÝch ®îc sù nhiÖt t×nh s¸ng t¹o cña ngêi lao ®éng, t tëng ®èi phã gi¶m hiÖu qu¶ c«ng viÖc. -Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm: Lµ viÖc tr¶ l¬ng kh«ng dùa vµo thêi gian lµm viÖc mµ dùa vµo kÕt qu¶ lµm ra trong thêi gian ®ã. H×nh thøc nµy g¾n thu nhËp cña ngêi lao ®éng víi kÕt qu¶ lµm viÖc cña hä. V× vËy tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm ®îc gäi lµ h×nh thøc ®ßn bÈy ®Ó kÝch thÝch mçi ngêi n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña m×nh. Cã thÓ vËn dông nhiÒu h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm kh¸c nhau thÝch hîp víi mçi hoµn c¶nh cô thÓ nh: tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp, tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp, tr¶ l¬ng kho¸n… Ngoµi tiÒn l¬ng ngêi lao ®éng cßn nhËn ®îc c¸c kho¶n tiÒn bæ xung nh: phô cÊp, trî cÊp, tiÒn thëng… *Phô cÊp: lµ nh÷ng kho¶n thu nhËp thªm nh»m môc ®Ých ®Òn bï cho c¸c c«ng viÖc chÞu thiÖt thßi hoÆc u ®·i cho mét sè c«ng viÖc cã tÝnh chÊt ®Æc biÖt. *Trî cÊp: còng lµ nh÷ng kho¶n tiÒn thu nhËp thªm nhng kh«ng mang tÝnh chÊt thêng xuyªn nh phô cÊp mµ chØ cã khi x¶y ra mét sù kiÖn nµo ®ã. *C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c: nghØ phÐp cã l¬ng, cÊp nhµ hoÆc thuª nhµ víi gi¸ tîng trng, ¨n tra miÔn phÝ, båi dìng thªm… *TiÒn thëng: lµ nh÷ng kho¶n tiÒn bæ xung nh»m qu¸n triÖt nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. §©y lµ mét c«ng cô mang tÝnh chÊt khuyÕn khÝch vËt chÊt m¹nh mÏ ®èi víi nh©n viªn, ®ång thêi còng lµ c«ng cô khuyÕn khÝch tinh thÇn cho nh©n viªn. tiÒn thëng kh¼ng ®Þnh tÝnh vît bËc vÒ thµnh tÝch cña nh©n viªn ®ång thêi cæ vò cho toµn nh©n viªn trong doanh nghiÖp phÊn ®Êu ®¹t thµnh tÝch cao. 26
 27. 27. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 C¸c h×nh thøc khen thëng chñ yÕu: -Thëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®îc giao. -Thëng cho c¸c c¸ nh©n cã ph¸t minh, s¸ng kiÕn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. -Thëng cho nh÷ng ngêi trung thµnh vµ tËn tôy víi doanh nghiÖp . -Thëng cho c¸n bé nh©n viªn nh©n dÞp lÔ tÕt, ngµy thµnh lËp doanh nghiÖp …. 4.2.2.§·i ngé tinh thÇn §·i ngé tinh thÇn gi÷ vai trß quan träng nh»m tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu ®a d¹ng cña ngêi lao ®éng. Møc sèng cµng cao th× nhu cÇu vÒ tinh thÇn ngµy cµng cao, khuyÕn khÝch tinh thÇn chÝnh lµ biÖn ph¸p ®îc ¸p dông ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng cao cña ngêi lao ®éng. C¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch tinh thÇn: -Sö dông ®óng kh¶ n¨ng, bè trÝ c«ng viÖc phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ nguyÖn väng cña mçi ngêi, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hä n©ng cao tr×nh ®é. -Tá th¸i ®é quan t©m ch©n thµnh: n¾m v÷ng tªn tuæi, hoµn c¶nh gia ®×nh, thêng xuyªn th¨m hái ®éng viªn cÊp díi. -Gi¶m bít sù c¸ch biÖt gi÷a cÊp trªn víi cÊp díi. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cïng sinh ho¹t, vui ch¬i, gi¶i trÝ. Tr¸nh sù ph©n biÖt th¸i qu¸ trong chÝnh s¸ch ®·i ngé. §Þnh kú hµng n¨m tæ chøc v¨n hãa v¨n nghÖ nh©n c¸c dÞp lÔ tÕt. -Trong nhiÒu trêng hîp kÝch thÝch tinh thÇn cã khi cßn quan träng h¬n kÝch thÝch vËt chÊt. Do ®ã c¸c nhµ qu¶n lý cÇn dïng danh hiÖu ®Ó phong tÆng cho ngêi lao ®éng. Ngoµi ra cßn ¸p dông mét sè h×nh thøc kh¸c nh: göi th khen ngîi, ®¨ng b¸o, d¸n h×nh tuyªn d¬ng… -§¸nh gi¸ nh©n viªn thêng xuyªn, kÞp thêi, ph¸t hiÖn ra tiÒm n¨ng ®Ó båi dìng ®ång thêi ph¸t hiÖn ra c¸c sai sãt vµ t¹o c¬ héi ®Ó nh©n viªn söa ch÷a. -Kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®Ó ®¶m b¶o søc khoÎ vµ t©m tr¹ng vui t¬i tho¶i m¸i cho ngêi lao ®éng. 27
 28. 28. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 -¸p dông thêi gian lµm viÖc linh ®éng vµ chÕ ®é nghØ ng¬i hîp lý. ¸p dông chÕ ®é nµy ngêi lao ®éng sÏ c¶m thÊy tho¶i m¸i vµ hiÖu suÊt c«ng viÖc sÏ cao. VÒ khÝa c¹nh t©m lý nh©n viªn sÏ c¶m thÊy tù cã tr¸ch nhiÖm h¬n v× c¶m thÊy cÊp trªn tin tëng vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho m×nh hoµn thµnh c«ng viÖc ë bÊt cø hoµn c¶nh nµo. -Tæ chøc vµ ®Èy m¹nh c¸c phong trµo thi ®ua trong doanh nghiÖp. Thi ®ua lµ ph¬ng tiÖn ®Ó kÝch thÝch vµ ph¸t huy tÝch cùc tÝnh chñ ®éng vµ s¸ng t¹o cña ngêi lao ®éng. iii.c¸c nh©n tè ¶nh hëng vµ sù cÇn thiÕt cña viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù 1.C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn qu¶n trÞ nh©n sù 1.1.Nh©n tè m«i trêng kinh doanh *M«i trêng bªn ngoµi doanh nghiÖp : ¶nh hëng ®Õn c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp sau khi nghiªn cøu kü m«i trêng bªn ngoµi doanh nghiÖp sÏ ®Ò ra sø m¹ng môc tiªu cña m×nh. -Khung c¶nh kinh tÕ: Chu kú kinh tÕ vµ chu ký kinh doanh ¶nh h- ëng rÊt lín ®Õn qu¶n trÞ nh©n sù. Trong giai ®o¹n suy tho¸i kinh tÕ hoÆc kinh tÕ bÊt æn cã chiÒu híng ®i xuèng th× sÏ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c¸c chÝnh s¸ch vÒ nh©n sù cña doanh nghiÖp . Doanh nghiÖp mét mÆt ph¶i duy tr× c¸c lao ®éng cã tay nghÒ, mÆt kh¸c ph¶i gi¶m chi phÝ lao ®éng doanh nghiÖp ph¶i quyÕt ®Þnh gi¶m giê lµm viÖc, cho nh©n viªn t¹m nghØ viÖc hoÆc gi¶m phóc lîi. -D©n sè, lùc lîng lao ®éng: Tû lÖ d©n sè ph¸t triÓn nhanh vµ lín h¬n tû lÖ ph¸t triÓn kinh tÕ, lùc lîng lao ®éng hµng n¨m cÇn viÖc lµm cao th× doanh nghiÖp cã nhiÒu c¬ héi lùa chän lao ®éng cã chÊt lîng. -V¨n ho¸- x· héi: Mét nÒn v¨n ho¸ cã nhiÒu ®¼ng cÊp, nhiÒu nÊc thang gi¸ trÞ kh«ng theo kÞp víi ®µ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i râ rµng nã k×m h·m, kh«ng cung cÊp nh©n tµi cho doanh nghiÖp. §iÒu nµy ®i ®Õn hËu qu¶ lµ bÇu kh«ng khÝ v¨n ho¸ trong doanh nghiÖp bÞ ¶nh h- ëng. 28
 29. 29. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 -§èi thñ c¹nh tranh: Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nhµ qu¶n trÞ kh«ng ph¶i chØ c¹nh tranh vÒ s¶n phÈm mµ cßn c¹nh tranh vÒ nh©n sù. Nh©n sù lµ cèt lâi cña ho¹t ®éng qu¶n trÞ. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn kh«ng cã con ®êng nµo b»ng con ®êng qu¶n trÞ nh©n sù mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Nh©n sù lµ tµi nguyªn quý gi¸ nhÊt v× vËy doanh nghiÖp ph¶i lo gi÷ g×n, duy tr× vµ ph¸t triÓn. §Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu nµy c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã chÝnh s¸ch nh©n sù hîp lý, ph¶i biÕt l·nh ®¹o, ®éng viªn, khen thëng hîp lý t¹o ra mét bÇu kh«ng khÝ g¾n bã trong doanh nghiÖp. Ngoµi ra doanh nghiÖp cßn ph¶i cã mét chÕ ®é l¬ng bæng ®ñ ®Ó gi÷ nh©n viªn lµm viÖc víi m×nh, c¶i thiÖn m«i trêng lµm viÖc vµ c¶i thiÖn phóc lîi. NÕu doanh nghiÖp kh«ng thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch nh©n sù th× ®èi thñ c¹nh tranh sÏ lîi dông ®Ó l«i kÐo nh÷ng ng¬× cã tr×nh ®é, doanh nghiÖp sÏ mÊt dÇn nh©n tµi. Sù ra ®i cña nh©n viªn kh«ng thuÇn tuý chØ vÊn ®Ò l¬ng bæng mµ lµ sù tæng hîp cña nhiÒu vÊn ®Ò. -Khoa häc- kü thuËt: C¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i ®µo t¹o nh©n viªn cña m×nh theo kÞp víi ®µ ph¸t triÓn cña khoa häc- kü thuËt. Khi khoa häc- kü thuËt thay ®æi mét sè c«ng viÖc hoÆc mét sè kü n¨ng kh«ng cßn cÇn thiÕt n÷a do ®ã doanh nghiÖp ph¶i ®µo t¹o l¹i lùc lîng lao ®éng cña m×nh. Sù thay ®æi vÒ khoa häc ®ång nghÜa víi viÖc lµ cÇn Ýt ngêi h¬n nhng vÉn ph¶i s¶n xuÊt ra sè lîng s¶n phÈm t¬ng tù nh tríc nhng cã chÊt lîng h¬n. §iÒu nµy cã nghÜa lµ nhµ qu¶n trÞ ph¶i s¾p xÕp lùc lîng lao ®éng d thõa. -Kh¸ch hµng: Lµ môc tiªu cña mäi doanh nghiÖp. Kh¸ch hµng mua s¶n phÈm, dÞch vô cña doanh nghiÖp lµ mét phÇn cña m«i trêng bªn ngoµi. Doanh sè lµ mét yÕu tè tèi quan träng ®èi víi sù sèng cßn cña mét doanh nghiÖp. Do vËy c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i ®¶m b¶o ®îc r»ng nh©n viªn cña m×nh sÏ s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm phï hîp víi thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng. Nhµ qu¶n trÞ ph¶i lµm cho nh©n viªn cña m×nh hiÓu lµ kh«ng cã kh¸ch hµng th× kh«ng cß doanh nghiÖp vµ hä sÏ kh«ng cã c¬ héi lµm viÖc n÷a. Hä ph¶i hiÓu r»ng doanh thu cña doanh nghiÖp ¶nh hëng ®Õn tiÒn l¬ng cña hä. NhiÖm vô cña qu¶n trÞ nh©n sù lµ lµm cho c¸c nh©n viªn hiÓu ®îc ®iÒu nµy. *M«i trêng bªn trong cña doanh nghiÖp : 29
 30. 30. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 -Sø m¹ng, môc tiªu cña doanh nghiÖp : §©y lµ mét yÕu tè thuéc m«i trêng bªn trong cña doanh nghiÖp, ¶nh hëng tíi c¸c bé phËn chuyªn m«n kh¸c nhau vµ cô thÓ lµ bé phËn qu¶n trÞ nh©n sù. -ChÝnh s¸ch chiÕn lîc cña doanh nghiÖp: Mét sè chÝnh s¸ch ¶nh hëng tíi qu¶n trÞ nh©n sù : cung cÊp cho nh©n viªn mét n¬i lµm viÖc an toµn, khuyÕn khÝch mäi ngêi lµm viÖc hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh, tr¶ l¬ng vµ ®·i ngé khuyÕn khÝch nh©n viªn lµm viÖc víi n¨ng suÊt cao… -BÇu kh«ng khÝ- v¨n ho¸ cña doanh nghiÖp: Lµ mét hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ, niÒm tin, c¸c chuÈn mùc ®îc chia sÎ, nã thèng nhÊt c¸c thµnh viªn trong mét tæ chøc. C¸c tæ chøc thµnh c«ng lµ c¸c tæ chøc nu«i d- ìng, khuyÕn khÝch sù thÝch øng n¨ng ®éng, s¸ng t¹o. 1.2.Nh©n tè con ngêi Nh©n tè con ngêi ë ®©y chÝnh lµ nh©n viªn lµm viÖc trong doanh nghiÖp. Trong doanh nghiÖp mçi ngêi lao ®éng lµ mét thÕ giíi riªng biÖt, hä kh¸c nhau vÒ n¨ng lùc qu¶n trÞ, vÒ nguyÖn väng, vÒ së thÝch…v× vËy hä cã nh÷ng nhu cÇu ham muèn kh¸c nhau. Qu¶n trÞ nh©n sù ph¶i nghiªn cøu kü vÊn ®Ò nµy ®Ó ®Ó ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n trÞ phï hîp nhÊt. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc- kü thuËt th× tr×nh ®é cña ngêi lao ®éng còng ®îc n©ng cao, kh¶ n¨ng nhËn thøc còng tèt h¬n. §iÒu nµy ¶nh hëng tíi c¸ch nh×n nhËn cña hä víi c«ng viÖc, nã còng lµm thay ®æi nh÷ng ®ßi hái, tho¶ m·n, hµi lßng víi c«ng viÖc vµ phÇn thëng cña hä. Tr¶i qua c¸c thêi kú kh¸c nhau th× nhu cÇu, thÞ hiÕu, së thÝch cña mçi c¸ nh©n còng kh¸c ®i, ®iÒu nµy t¸c ®éng rÊt lín ®Õn qu¶n trÞ nh©n sù. NhiÖm vô cña c«ng t¸c nh©n sù lµ ph¶i n¾m ®îc nh÷ng thay ®æi nµy ®Ó sao cho ngêi lao ®éng c¶m thÊy tho¶ m·n, hµi lßng, g¾n bã víi doanh nghiÖp bëi v× thµnh c«ng cña doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng phô thuéc rÊt lín vµo con ngêi xÐt vÒ nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau. TiÒn l¬ng lµ thu nhËp chÝnh cña ngêi lao ®éng, nã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ngêi lao ®éng. Môc ®Ých cña ngêi lao ®éng lµ b¸n søc lao ®éng cña m×nh ®Ó ®îc tr¶ c«ng. V× vËy vÊn ®Ò tiÒn l¬ng thu hót ®îc 30
 31. 31. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 sù chó ý cña tÊt c¶ mäi ngêi, nã lµ c«ng cô ®Ó thu hót lao ®éng. Muèn cho c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù ®îc thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× c¸c vÊn ®Ò vÒ tiÒn l¬ng ph¶i ®îc quan t©m mét c¸ch thÝch ®¸ng. 1.3.Nh©n tè nhµ qu¶n trÞ Nhµ qu¶n trÞ cã nhiÖm vô ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch ®êng lèi, ph¬ng híng cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. ®iÒu nµy ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ ngoµi tr×nh ®é chuyªn m«n ph¶i cã tÇm nh×n xa, tr«ng réng ®Ó cã thÓ ®a ra c¸c ®Þnh híng phï hîp cho doanh nghiÖp. Thùc tiÔn trong cuéc sèng lu«n thay ®æi, nhµ qu¶n trÞ ph¶i thêng xuyªn quan t©m ®Õn viÖc t¹o bÇu kh«ng khÝ th©n mËt, cëi më trong doanh nghiÖp, ph¶i lµm cho nh©n viªn tù hµo vÒ doanh nghiÖp, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc cña m×nh. Ngoµi ra nhµ qu¶n trÞ ph¶i biÕt khÐo lÐo kÕt hîp hai mÆt cña doanh nghiÖp, mét mÆt nã lµ mét tæ chøc t¹o ra lîi nhuËn mÆt kh¸c nã lµ mét céng ®ång ®¶m b¶o ®êi sèng cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp, t¹o ra c¸c c¬ héi cÇn thiÕt ®Ó mçi ngêi nÕu tÝch cùc lµm viÖc th× ®Òu cã c¬ héi tiÕn th©n vµ thµnh c«ng. Nhµ qu¶n trÞ ph¶i thu thËp xö lý th«ng tin mét c¸ch kh¸ch quan tr¸nh t×nh tr¹ng bÊt c«ng v« lý g©y nªn sù hoang mang vµ thï ghÐt trong néi bé doanh nghiÖp. Nhµ qu¶n trÞ ®ãng vai trß lµ ph¬ng tiÖn tho¶ m·n nhu cÇu vµ mong muèn cña nh©n viªn. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy ph¶i nghiªn cøu n¾m v÷ng qu¶n trÞ nh©n sù v× qu¶n trÞ nh©n sù gióp nhµ qu¶n trÞ häc ®îc c¸ch tiÕp cËn nh©n viªn, biÕt l¾ng nghe ý kiÕn cña hä, t×m ra ®îc tiÕng nãi chung víi hä. Qu¶n trÞ nh©n sù trong doanh nghiÖp cã ®em l¹i kÕt qu¶ nh mong muèn hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo th¸i ®é cña nhµ qu¶n trÞ víi lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ngêi lao ®éng. 2.Sù cÇn thiÕt cña viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù “Mäi qu¶n trÞ suy cho cïng còng lµ qu¶n trÞ con ngêi”. ThËt vËy, qu¶n trÞ nh©n sù cã mÆt trong bÊt kú mét tæ chøc hay mét doanh nghiÖp nµo nã cã mÆt ë tÊt c¶ c¸c phßng ban, ®¬n vÞ. HiÖu qu¶ cña 31
 32. 32. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù lµ v« cïng lín ®èi víi mét doanh nghiÖp. Qu¶n trÞ nh©n sù bao gåm toµn bé c¸c biÖn ph¸p ¸p dông cho nh©n viªn cña mét doanh nghiÖp ®Ó gi¶i quyÕt tÊt c¶ c¸c trêng hîp x¶y liªn quan ®Õn c«ng viÖc ®ã. NÕu kh«ng cã qu¶n trÞ nh©n sù mäi viÖc sÏ trë nªn v« tæ chøc, v« kû luËt. §©y lµ mét c«ng t¸c hÕt søc khã kh¨n v× nã ®éng tíi nh÷ng con ngêi cô thÓ cã nh÷ng së thÝch n¨ng lùc riªng biÖt. ViÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù trong doanh nghiÖp nh»m t¹o ra ®îc mét ®éi ngò ngêi lao ®éng nhiÖt t×nh h¨ng h¸i, g¾n bã víi doanh nghiÖp . Muèn hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù trong doanh nghiÖp vai trß cña nhµ qu¶n trÞ lµ rÊt quan träng. Ngoµi kiÕn thøc vµ sù hiÓu biÕt chuyªn m«n nhµ qu¶n trÞ ph¶i lµ ngêi cã t c¸ch ®¹o ®øc tèt, c«ng minh. Muèn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù ®¹t kÕt qu¶ tèt nhµ qu¶n trÞ ph¶i biÕt m×nh, biÕt ta, cã th¸i ®é c«ng b»ng nghiªm minh kh«ng ®Ó mÊt lßng ai. Hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù ®Ó t¹o ®éng lùc cho tõng ngêi trong doanh nghiÖp vµ kÕt hîp ®éng lùc cña tÊt c¶ mäi ngêi trong doanh nghiÖp. §Ó t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng ph¶i tiÕn hµnh nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n t¸c ®éng lªn ®éng c¬ lµm viÖc cña hä: ph¶i hîp lý ho¸ chç lµm ®Ó t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng chung cho doanh nghiÖp; ph¶i ®Ò cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ ý thøc tù qu¶n cho mçi c¸ nh©n, mçi nhãm c«ng t¸c; mçi ngêi ph¶i g¾n bã víi kÕt qu¶ cuèi cïng víi c«ng viÖc mµ m×nh ®· ®¶m nhËn; ph¶i cã sù ph©n c«ng lao ®éng râ rµng, ®Ó mäi ngêi biÕt m×nh lµm viÖc díi quyÒn ai vµ ai lµ ngêi kiÓm tra kÕt qu¶ c«ng viÖc cña m×nh. Hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù lµ s¾p ®Æt nh÷ng ngêi cã tr¸ch nhiÖm, cã tr×nh ®é chuyªn m«n ®Ó lµm c¸c c«ng viÖc cô thÓ trong chÝnh s¸ch nh©n sù. Lµ viÖc h×nh thµnh c¸c quy chÕ lµm viÖc, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, t¹o m«i trêng v¨n ho¸ hîp lý g¾n bã mäi ngêi trong doanh nghiÖp víi nhau, ®ång thêi thu hót ®îc c¸c nh©n sù tõ n¬i kh¸c ®Õn, ®Èy m¹nh viÖc ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ ngêi lao ®éng, ph¶i lµm cho mäi ngêi lu«n thêng trùc ý nghÜ: “nÕu kh«ng cè g¾ng sÏ bÞ ®µo th¶i”. 32
 33. 33. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 V× vËy cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®îc r»ng viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù trong doanh nghiÖp lµ thùc sù cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp. 33
 34. 34. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 Ch¬ng 2 Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a - Hµ Néi I.kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty xe ®¹p xe m¸y §èng §a tríc ®©y cã tªn lµ XÝ nghiÖp §èng §a ®îc thµnh lËp th¸ng 10/1974. Giai ®o¹n nµy xÝ nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm: phanh,bµn ®¹p, khung xe ®¹p... Trong lÞch sö ph¸t triÓn cña m×nh, XÝ nghiÖp §èng §a ®· tr¶i qua biÕt bao th¨ng trÇm cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Sau 7 n¨m ho¹t ®éng, th¸ng 6/1981 XÝ nghiÖp §èng §a s¸t nhËp víi XÝ ngiÖp xe ®¹p Thèng NhÊt lÊy tªn chung lµ XÝ ngiÖp xe ®¹p Thèng NhÊt theo quyÕt ®Þnh cña UBND thµnh phè Hµ Néi. Thêi kú nµy s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp cã phong phó ®a d¹ng h¬n bao gåm : khung xe ®¹p, vµnh xe ®¹p, ghi ®«ng, p«t¨ng, phanh, bµn ®¹p, nåi trôc gi÷a vµ l¾p r¾p xe hoµn chØnh. §Õn ngµy 1/7/1989 XÝ nghiÖp xe ®¹p Thèng NhÊt t¸ch ra lµm 2 xÝ nghiÖp : Xe ®¹p Thèng NhÊt vµ XÝ nghiÖp phô tïng xe ®¹p §èng §a, do yªu cÇu qu¶n lý còng nh ®Ó phï hîp víi c¬ chÕ hiÖn hµnh. Ngµy 1/1/1995 XÝ nghiÖp phô tïng xe ®¹p §èng §a ®æi tªn thµnh c«ng ty xe ®¹p -xe m¸y §èng §a Hµ Néi. S¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty trong giai ®o¹n nµy lµ phanh xe ®¹p, bµn ®¹p, ch©n chèng xe ®¹p. Tuy ph¶i nhËp vµo t¸ch ra nhiÒu lÇn ®· lµm c¶n trë kh«ng Ýt tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh qu¶n lý, nhng c«ng ty vÉn ngµy cµng cè g¾ng æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ ph¸t huy c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng cña m×nh trong bèi c¶nh ph¶i c¹nh tranh víi hµng nhËp ngo¹i. B»ng uy tÝn 34
 35. 35. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 chÊt lîng vµ viÖc c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ cña c«ng ty ®· ®îc tiªu thô ë thÞ trêng níc ngoµi ®· kh¼ng ®Þnh ®îc tiÒm n¨ng cña c«ng ty. Nhê ®ã mµ tõ n¨m 1995 ®Õn nay s¶n xuÊt cña c«ng ty liªn tôc ph¸t triÓn, cã rÊt nhiÒu ®¹i lý cña m×nh trong c¶ níc. Th¸ng 10/1995 c«ng ty xe ®¹p xe m¸y §èng §a ®· ký kÕt hîp ®ång hîp t¸c s¶n xuÊt gia c«ng theo ®¬n ®Æt hµng víi c«ng ty FER (Céng hoµ Liªn bang §øc) ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm phôc vô cho an toµn giao th«ng: - §Ìn xe ®¹p , ®iam«, ph¶n quang cµi vµnh. - C¸c lo¹i ®Ìn cho xe m¸y, «t«. - C¸c lo¹i cßi cho xe m¸y, «t«. Tõ th¸ng 10/1997 ®Õn th¸ng 10/1998 c«ng ty ®· xuÊt sang §øc 619.00 ®Ìn xe c¸c lo¹i. Tõ th¸ng 3/1997 C«ng ty ®· më réng hîp t¸c kinh doanh víi NhËt B¶n - c«ng ty DAIWA PLASTICS ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nhùa cao cÊp phôc vô cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp «t«, xe m¸y vµ ®iÖn tö . 2.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty * Chøc n¨ng C«ng ty phô tïng Xe ®¹p Xe m¸y §èng §a lµ doanh ngiÖp Nhµ níc vµ vèn do Nhµ níc cÊp. C«ng ty tù kinh doanh trùc thuéc Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp xe ®¹p xe m¸y Hµ Néi (LIXEHA). C«ng ty cã chøc n¨ng s¶n xuÊt c¸c phô tïng xe ®¹p xe m¸y cho c¸c C«ng ty l¾p r¸p trùc thuéc LIXEHA vµ b¸n bu«n, b¸n lÎ trªn thÞ trêng. * NhiÖm vô - X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt dùa trªn c¬ së kÕ ho¹ch c«ng ty ®Æt ra vµ thÝch øng víi nhu cÇu thÞ trêng vÒ hµng phô tïng xe ®¹p xe m¸y . - C«ng ty cã nhiÖm vô tù ho¹ch to¸n kinh doanh ®¶m b¶o bï ®¾p chi phÝ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o vµ ph¸t triÓn vèn Nhµ níc cÊp 35
 36. 36. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 - T¨ng cêng ®Çu t c¬ së, vËt chÊt kinh tÕ, ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt kinh doanh. - Thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i ®¶m b¶o an toµn lao ®éng, b¶o vÖ m«i trêng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tu©n thñ luËt ph¸p vÒ nghµnh nghÒ Nhµ níc ®Ò ra. -Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quyÒn lîi c«ng nh©n viªn theo lao ®éng vµ tham gia víi c¸c ho¹t ®éng cã Ých cho x· héi Víi c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô trªn c«ng ty ®· vµ ®ang tiÕn hµnh nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m n©ng cao vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng vãi nh÷ng môc tiªu sau: -Hoµn thiÖn vµ n©ng cao tr×nh ®é bé m¸y qu¶n lý. N©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n viªn b»ng c¸ch ®µo t¹o dµi h¹n vµ ng¾n h¹n ®Ó theo kÞp tr×nh ®é khoa häc ngµy cµng hiÖn ®¹i -T¨ng cêng ph¸t triÓn nguån tµi chÝnh vµ ®Çu t níc ngoµi. T¨ng c- êng h¬n n÷a viÖc më réng thÞ phÇn trong níc. -X©y dùng ph¸t triÓn h¬n n÷a c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i 3.C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty cã thÓ biÓu diÔn b»ng b¶ng s¬ ®å sau: 36 Gi¸m ®èc PG§ phô tr¸ch kinh doanh PG§ phô tr¸ch s¶n xuÊt Ph©n xëng c¬ Phßng kü thuËt s¶n xuÊt Ph©n xëng ®ét Ph©n xëng m¹ Ph©n xëng L.r¸p Phßn g kÕ to¸n Phßn g kinh doanh Phßn g tæng
 37. 37. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty ®îc chia lµm 2 bé phËn chøc n¨ng râ rµng: Mét bªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kü thuËt s¶n xuÊt vµ mét bªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ chØ ®¹o chung cña 2 bé phËn chøc n¨ng nµy lµ mét gi¸m ®èc. * Ban Gi¸m §èc: - Mét gi¸m ®èc phô tr¸ch chung vµ c«ng t¸c tµi chÝnh kinh doanh. - Mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt cã nhiÖm vô gióp viÖc gi¸m ®èc chØ ®¹o nhiÖm vô s¶n xuÊt ë c¸c ph©n xëng. - Mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh. * C¸c phßng ban chøc n¨ng: - Phßng kü thuËt s¶n xuÊt : gåm mét trëng phßng phô tr¸ch chung, mét phã phßng gióp viÖc phô tr¸ch kü thuËt. - Phßng KÕ to¸n: gåm mét kÕ to¸n trëng cã chøc n¨ng tham mu gi¸m ®èc tæ chøc thùc hiÖn tèt ho¹ch to¸n kinh tÕ, thèng kª, th«ng tin kinh tÕ trong c«ng ty. Th«ng qua thÓ lÖ gióp gi¸m ®èc qu¶n lý vµ sö dông tiÕt kiÖm hîp lý vËt t, thiÕt bÞ, tiÒn vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh. - Phßng kinh doanh: gåm mét trëng phßng phô tr¸ch chung, mét phã phßng phô tr¸ch mua b¸n vËt t, tiªu thô s¶n phÈm. - Phßng Tæng hîp: gåm mét trëng phßng phô tr¸ch tiÒn l¬ng, mét phã phßng phô tr¸ch ®êi sèng , mét phã phßng phô tr¸ch b¶o vÖ. 4. Ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty C«ng ty xe ®¹p xe m¸y §èng §a lµ mét c«ng ty c¬ khÝ s¶n xuÊt hµng tiªu dïng : phanh, bµn ®¹p, ch©n chèng xe ®¹p xe m¸y. C«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p v× ph¶i gia c«ng nhiÒu chi tiÕt kh¸c nhau, ®ßi hái sù chÝnh x¸c vÒ khu«n cèi. S¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i phô tïng xe ®¹p, xe m¸y, ®Ìn cßi xe m¸y, « t«, c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn an toµn giao th«ng. Khèi lîng c«ng viÖc ngµy cµng nhiÒu ®· ®ßi hái c«ng ty ph¶i thêng xuyªn ®Çu t vµ ®æi míi quy tr×nh c«ng nghÖ n©ng cao nghiÖp vô tay nghÒ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn míi ®¸p øng ®îc nhiÖm vô ®îc giao. 37
 38. 38. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 Tæ chøc s¶n xuÊt ë c«ng ty gåm 4 ph©n xëng chÝnh, mçi ph©n xëng cã mét chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kh¸c nhau nhng cã mèi quan hÖ kÕt hîp víi nhau trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm. - Ph©n xëng ®ét dËp: ChÕ t¹o c¸c b¸n thµnh phÈm ®Çu tiªn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh: cµng phanh,vai bß ,tay phanh, c«liª, m¸ trong, m¸ ngoµi. Ngoµi ra trong ph©n xëng cßn cã mét bé phËn chuyªn söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ vµ khu«n cèi c¸c lo¹i. -Ph©n xëng c¬ khÝ: S¶n xuÊt trôc bµn ®¹p, ty, c«n, nåi, taro vµ l¨n r¨ng c¸c lo¹i èc vÝt. - Ph©n xëng m¹: M¹ toµn bé c¸c chi tiÕt cña ph©n xëng ®ét , c¬ khÝ s¶n xuÊt ra. -Ph©n xëng l¾p r¸p: Trªn c¬ së c¸c chi tiÕt s¶n phÈm nhËn tõ kho b¸n thµnh phÈm m¹ ( kÓ c¶ chi tiÕt s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt ra còng nh c¸c b¸n thµnh phÈm mua ngoµi). Ph©n xëng nµy cã nhiÖm vô l¾p r¸p hoµn chØnh c¸c s¶n phÈm phanh, bµn ®¹p, ch©n chèng cña c«ng ty vµ nhËp kho thµnh phÈm. 5.M«i trêng kinh doanh cña c«ng ty *§èi thñ c¹nh tranh Tõ khi níc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc th× viÖc tiªu thô s¶n phÈm lµ mét yÕu tè quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. S¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra cã ®îc tiªu thô hay kh«ng lµ ®iÒu kiÖn sèng cßn cña c«ng ty. Trong bèi c¶nh nµy c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a - Hµ Néi còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong viÖc duy tr× thÞ phÇn cña m×nh vµ ®¶m b¶o mét c¬ cÊu tèt thÝch nghi víi sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ. Ngoµi ra c«ng ty cßn ph¶i ®¬ng ®Çu víi nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh trong vµ ngoµi níc. C«ng ty c¹nh tranh víi nhiÒu s¶n phÈm trong níc cã chÊt lîng t¬ng tù nh: c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh phanh Xu©n Hoµ, c¬ së Th¸i B×nh, c¬ së s¶n xuÊt bµn ®¹p ViÖt Long, Toµn Lùc, T©n LËp, mét sè c¬ së s¶n xuÊt cña qu©n ®éi nh Z129, Z179…. §Æc biÖt lµ c¸c s¶n phÈm nhËp lËu tõ Trung Quèc víi mÉu m· ®Ñp, gi¸ c¶ rÎ, nhng chÊt lîng th× kh«ng 38
 39. 39. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 ®îc tèt. Víi nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh nh vËy ¶nh hëng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng cña c«ng ty trªn thÞ trêng. §Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ trêng, Ban Gi¸m §èc c«ng ty ®· ký kÕt c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt gia c«ng víi c¸c ®èi t¸c níc ngoµi. §ång thêi c«ng ty cßn chñ tr¬ng nghiªn cøu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vÒ: chÊt lîng s¶n phÈm, mÉu m·, gi¸ c¶… ®Ó ®a ra c¸c biÖn ph¸p c¹nh tranh phï hîp. Th«ng qua sù nghiªn cøu nµy c«ng ty ®· ®Çu t vµo kh©u kü thuËt c¶i tiÕn mÉu m·, chÊt lîng, vµ t×m c¸c biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®Çu t mua c¸c thiÕt bÞ m¸y míi ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Nhê c¸c biÖn ph¸p nµy mµ c«ng ty ®· tõng bíc ®a d¹ng ho¸ ®îc c¸c s¶n phÈm cña m×nh, n©ng cao chÊt lîng, gi¶m chi phÝ tèi thiÓu vµ tõng bíc chiÕm lÜnh ®îc mét sè thÞ trêng trong níc. *C¸c nhµ cung cÊp C«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a - Hµ Néi lµ c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh c¸c phô tïng xe ®¹p – xe m¸y cho nªn nguyªn liÖu chñ yÕu dïng cho s¶n xuÊt lµ c¸c kim lo¹i nh: s¾t, thÐp, vµ mét sè ho¸ chÊt kh¸c…c¸c nguyªn liÖu nµy ®îc nhËp tõ Hµn Quèc, §µi Loan, ngoµi ra mét sè nguyªn liÖu kh¸c th× ®îc nhËp ë trong níc. Víi c¸c nguyªn liÖu nhËp ngo¹i c«ng ty thêng nhËp víi gi¸ CIF H¶i Phßng. C¸c nguån nguyªn liÖu trong níc chñ yÕu lµ mua cña c«ng ty kim khÝ vµ c¸c doanh nghiÖp t nh©n kh¸c. §èi víi c¸c nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt c«ng ty lu«n gi÷ sù tÝn nhiÖm th«ng qua viÖc thùc hiÖn ®óng hîp ®ång vµ thanh to¸n ®óng kú h¹n. mét mÆt c«ng ty lu«n duy tr× c¸c mèi quan hÖ s½n cã víi c¸c nhµ cung cÊp l©u n¨m, mÆt kh¸c c«ng ty kh«ng ngõng khai th¸c c¸c nguån hµng míi ®¶m b¶o cho sù æn ®Þnh cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm tèi ®a chi phÝ mua hµng. *C¸c kh¸ch hµng Do ®Æc thï cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt ra c¸c mÆt hµng thay thÕ do ®ã sè lîng s¶n phÈm tiªu thô phô thuéc rÊt lín vµo c¸c ®¬n ®Æt hµng cña c¸c c«ng ty, c¸c doanh nghiÖp trong cïng nghµnh. §iÒu nµy cã nghÜa lµ s¶n phÈm cña hä cã tiªu thô ®îc th× s¶n phÈm cña c«ng ty míi 39
 40. 40. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 tiªu thô ®îc. Do vËy c¸c kh¸ch hµng chÝnh cña c«ng ty lµ c¸c c«ng ty trong cïng Liªn hiÖp LIXEHA nh: c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y Thèng NhÊt, c«ng ty Viha, c«ng ty Xu©n Hoµ, XN Ngäc H©n, c¬ khÝ Cæ Loa vµ c¸c cöa hµng dÞch vô cöa hµng b¸ch ho¸ cña c¸c tØnh: H¶i D¬ng, H¶i Phßng, Th¸i B×nh, Nam §Þnh, Th¸i Nguyªn, Qu¶ng Nam §µ N½ng.. C«ng ty chñ yÕu lµ b¸n bu«n cho kh¸ch hµng. HiÖn nay s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã mÆt ë nhiÒu tØnh thµnh trong c¶ níc, mét sè s¶n phÈm cña hîp doanh ®· cã mÆt ë níc ngoµi nh: pha ®en vµ cµi vµnh xe ®¹p. Nhê lu«n ®¶m b¶o uy tÝn chÊt lîng, h×nh thøc kinh doanh phï hîp cho nªn c«ng ty lu«n gi÷ ®îc uy tÝn víi kh¸ch hµng. *§iÒu kiÖn tù nhiªn ®Þa lý N»m gi÷a phè T«n §øc Th¾ng-QuËn §èng §a- Hµ Néi, trªn trôc ®- êng chÝnh c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a - Hµ Néi cã mét vÞ trÝ ®Þa lý rÊt thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. §ång thêi ®©y cßn lµ khu trung t©m trao ®æi hµng ho¸ cña c¸c c«ng ty trong cïng liªn hiÖp nh: c«ng ty LIXEHA, c«ng ty xe ®¹p Thèng NhÊt, c¸c cöa hµng ®¹i lý b¸n bu«n b¸n lÎ. §©y chÝnh lµ cöa ngâ cho giao dÞch lu th«ng bu«n b¸n hµng ho¸ trong thµnh phè Hµ Néi vµ c¸c vïng phô cËn. *C«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a - Hµ Néi cã mét m«i trêng bªn trong rÊt thuËn lîi C«ng ty cã mét bé m¸y tæ chøc phï hîp, ®¬n gi¶n, kh«ng cång kÒnh. §iÒu nµy lµ mét lîi thÕ cña c«ng ty. Mäi quyÕt ®Þnh trong c«ng ty ®Òu cã sù bµn b¹c cô thÓ vµ cã sù nhÊt trÝ cao gi÷a c¸c thµnh viªn trong Ban Gi¸m §èc. C«ng ty cã mét ®éi ngò l·nh ®¹o n¨ng ®éng nhiÖt t×nh, c¸c c«ng nh©n lao ®éng cã tay nghÒ cao, rÊt yªu nghÒ, h¨ng say víi c«ng viÖc. Cã thÓ nãi c«ng ty cã mét tËp thÓ ®oµn kÕt, v÷ng m¹nh. BÇu kh«ng khÝ v¨n ho¸ trong c«ng ty rÊt tèt, mäi ngêi g¾n bã, ®oµn kÕt, yªu th¬ng nhau. Trong c«ng ty thêng xuyªn cã sù thi ®ua gi÷a c¸c ph©n xëng vµ c¸c phßng ban ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi ngêi hiÓu nhau h¬n. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã thªm mét ®iÓm kh¸ thuËn lîi ®ã lµ: c«ng nghÖ m¸y mãc phôc vô trong s¶n xuÊt cña c«ng ty ®· dÇn ®îc hiÖn ®¹i 40
 41. 41. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 ho¸, do ®ã n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n ®îc t¨ng nhiÒu h¬n so víi tríc kia. II.Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty (1998-1999- 2000) 1.Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng ty ViÖt Nam lµ mét níc n«ng nghiÖp víi 80% d©n sè sèng b»ng nghÒ n«ng, víi ph¬ng tiÖn chñ yÕu lµ xe ®¹p. Theo sè liÖu ®iÒu tra trong toµn quèc hiÖn nay cã kho¶ng17-18 triÖu chiÕc xe ®¹p ®ang sö dông. NÕu hµng n¨m cÇn thay thÕ 5% sè xe ®¹p hiÖn nay th× nhu cÇu lµ 85-90 v¹n xe/n¨m, sè phô tïng hµng n¨m cÇn thay thÕ lµ 5 triÖu bé. Do tÝnh chÊt nguån hµng cña c«ng ty lµ c¸c lo¹i phô tïng xe ®¹p -xe m¸y chØ ë d¹ng thay thÕ, l¾p r¸p nªn c¸c lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty lµ c¸c lo¹i phô tïng bao gåm: -Phanh: phanh c«n, phanh lÖch K90, phanh MTB. -Bµn ®¹p: bµn ®¹p K90, bµn ®¹p Liªn X«, bµn ®¹p §µi Loan. -Ch©n chèng xe ®¹p. BiÓu 1: sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt chÝnh qua c¸c n¨m MÆt hµng §¬n vÞ 1998 1999 2000 So s¸nh(%) 99/98 00/99 Phanh c¸c lo¹i bé 98541 10582 9 10879 8 107.4 103 Bµn ®¹p c¸c lo¹i bé 93341 55201 92459 57 167.5 41
 42. 42. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 Ch©n chèng chiÕc 92630 85182 11182 1 87.6 131.3 Nh×n vµo b¶ng sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt chÝnh qua c¸c n¨m ta thÊy: -MÆt hµng phanh c¸c lo¹i: n¨m 1999 so víi n¨m 1998 t¨ng 7288 bé t¬ng ®¬ng t¨ng 7.4%, ®Õn n¨m 2000 sè lîng phanh s¶n xuÊt ra lµ 108798 bé nhng so víi n¨m 1999 th× sè lîng t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ 2969 bé t¬ng ®¬ng t¨ng 3%. -MÆt hµng bµn ®¹p c¸c lo¹i: n¨m 1999 so víi n¨m 1998 gi¶m m¹nh víi sè lîng lµ 40140 bé t¬ng ®¬ng gi¶m 43%, sang n¨m 2000 sè lîng bµn ®¹p c¸clo¹i s¶n xuÊt ra t¨ng 37258 bé t¬ng ®¬ng t¨ng 67.5%. -MÆt hµng ch©n chèng: n¨m 1999 so víi n¨m 1998 gi¶m 11448 chiÕc t¬ng ®¬ng gi¶m 12.4%, sang n¨m 2000 sè lîng ch©n chèng ®îc s¶n xuÊt ra lµ 111821 chiÕc t¨ng 26639 chiÕc t¬ng ®¬ng t¨ng 31.3%. Theo c¸c c¸n bé ë phßng kinh doanh cho biÕt viÖc sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt chÝnh cña c«ng ty gi¶m m¹nh ë n¨m 1999 do c¸c nguyªn nh©n sau: -Hµng ho¸ nhËp lËu tõ Trung Quèc vÒ, trèn ®îc thuÕ gi¸ rÊt rÎ, cho nªn tiªu thô ®îc rÊt nhiÒu trªn thÞ trêng ®©y lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng râ rÖt nhÊt ®Õn c«ng ty nãi riªng vµ toµn nghµnh xe ®¹p nãi chung. -Mét sè c¬ së trong níc cã cïng lo¹i s¶n phÈm nhng chÊt lîng kh«ng b»ng do tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ(kh«ng ph¶i thuª ®Êt, thuÕ thÊp) cho nªn c¹nh tranh víi c«ng ty b»ng gi¸ c¶ vµ dÞch vô. -Thªm vµo ®ã c¸c nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt bµn ®¹p cho c«ng ty lµ c«ng ty Z129 gÆp khã kh¨n cho nªn nguyªn liÖu nhËp kh«ng ®¸p øng ®ñ cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, hËu qu¶ lµ sè lîng bµn ®¹p s¶n xuÊt n¨m 1999 gi¶m tíi 40140 bé so víi n¨m 1998. 42
 43. 43. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 -Ngoµi ra cßn mét sè nguyªn nh©n n÷a lµ thÞ trêng lu«n lu«n biÕn ®éng vÒ cung cÇu mµ c«ng ty l¹i cha cã kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh s¶n xuÊt cho phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ trêng. Tãm l¹i: N¨m 1999 t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty nh×n chung lµ gi¶m m¹nh. Nhng ®Õn n¨m 2000 do cã sù ®Çu t h¬n cho nªn sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã sù ra t¨ng râ rÖt. 2.Ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô cña c«ng ty theo kÕt cÊu mÆt hµng kinh doanh. BiÓu2: sè lîng s¶n phÈm tiªu thô chÝnh qua c¸c n¨m MÆt hµng §¬n vÞ 1998 1999 2000 So s¸nh(%) 99/98 00/99 Phanh bé 97529 10372 3 10525 0 106.4 101.5 Bµn ®¹p bé 80614 54134 80395 67.2 148.5 Ch©n chèng chiÕc 88730 85111 91814 96 108 Nh×n vµo biÓu trªn ta thÊy: -Phanh c¸c lo¹i: sè lîng s¶n phÈm tiªu thô n¨m 1999 so víi n¨m 1998 t¨ng 6194 bé t¬ng ®¬ng t¨ng 6.4%. §Õn n¨m 2000 tiªu thô ®îc 105250 bé t¨ng 1527 bé t¬ng ®¬ng t¨ng 1.5% so víi n¨m 1999. 43
 44. 44. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 -Bµn ®¹p c¸c lo¹i: do gÆp trôc trÆc víi nguån nguyªn liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt cho nªn sè lîng bµn ®¹p s¶n xuÊt ra gi¶m m¹nh do vËy viÖc tiªu thô còng bÞ ¶nh hëng theo. N¨m 1999 chØ tiªu thô ®îc 54134 bé gi¶m 26480 bé t¬ng ®¬ng gi¶m 32.8% so víi n¨m 1998. Sang n¨m 2000 sè bµn ®¹p tiªu thô t¨ng 26261 bé t¬ng ®¬ng t¨ng 48.5% so víi n¨m 1999. -Ch©n chèng: Sè lîng ch©n chèng ®îc tiªu thô n¨m 1999 gi¶m 3619 chiÕc t¬ng ®¬ng gi¶m 4% so víi n¨m 1998. Sè ch©n chèng tiªu thô ë n¨m 2000 lµ 91814 chiÕc t¨ng 6703 chiÕc t¬ng ®¬ng t¨ng 8% so víi n¨m 1999. Cã thÓ nãi ho¹t ®éng tiªu thô cña c«ng ty còng cã t×nh tr¹ng t¬ng tù nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®ã lµ cã xu híng gi¶m, nhng sang n¨m 2000 t×nh tr¹ng cã ®îc c¶i thiÖn h¬n tríc, c¸c s¶n phÈm tiªu thô chÝnh cña c«ng ty ®Òu cã sù gia t¨ng. 3.KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty (98-99-00) KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua biÓu sè 3, qua biÓu ph©n tÝch nµy ta thÊy: t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cã sù biÕn ®éng qua tõng n¨m. Trong 3 n¨m qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt vµo n¨m 2000 vµ thÊp nhÊt lµ n¨m 1999, ®i s©u vµo ph©n tÝch ta thÊy: -N¨m 1999 so víi n¨m 1998 kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m : Doanh thu thuÇn n¨m 1999 ®¹t 7345 tr® gi¶m 9.6% so víi n¨m 1998. Do ®ã tæng lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty n¨m 1999 còng gi¶m nhiÒu, so víi n¨m 1998 th× gi¶m 73.44 tr® t¬ng øng gi¶m 37%. ViÖc gi¶m doanh thu thuÇn n¨m 1999 do rÊt nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan kh¸c nhau, nhng cã mét nguyªn nh©n næi bËt nhÊt lµ do cã sù biÕn ®éng lín vÒ nguån cung øng nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt, ®iÒu nµy lµm cho sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt chÝnh trong n¨m 1999 gi¶m m¹nh do ®ã ¶nh hëng ®Õn viÖc tiªu thô lµm cho doanh thu gi¶m. 44
 45. 45. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 Lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty gi¶m 37% vµo n¨m 1999 lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: +Doanh thu thuÇn gi¶m. +Gi¸ vèn còng gi¶m nhng tû lÖ gi¶m l¹i nhá h¬n tû lÖ gi¶m cña doanh thu thuÇn do ®ã nã còng ¶nh hëng tíi lîi nhuËn. +Chi phÝ qu¶n lý vµ chi phÝ b¸n hµng cßn t¬ng ®èi cao, cha hîp lý. Do cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau t¸c ®éng cho nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 1999 nh×n chung lµ cã sù gi¶m sót. Bíc sang n¨m 2000, c¸c cÊp l·nh ®¹o cña c«ng ty ®· cã nh÷ng chñ tr¬ng, ®æi míi rÊt kÞp thêi vµ kÕt qu¶ thu ®îc lµ t¬ng ®èi kh¶ quan, lîi nhuËn sau thuÕ ®¹t ®îc n¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng 94%. §©y lµ mét thµnh tÝch ®¸ng tù hµo cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty . N¨m 2000 so víi n¨m 1999 doanh thu thuÇn t¨ng 1819 tr® víi tû lÖ t¨ng lµ 24.8%, gi¸ vèn t¨ng 1510 tr® víi tû lÖ t¨ng lµ 24.4%, do ®ã tû lÖ l·i gép ®¹t ®îc n¨m 2000 còng t¨ng 309 tr® víi tû lÖ t¨ng lµ 26.9%. Nhng chi phÝ qu¶n lý vµ chi phÝ b¸n hµng cña c«ng ty cßn t¬ng ®èi cao, ®Æc biÖt chi phÝ b¸n hµng n¨m 2000 t¨ng 61 tr® t¬ng øng t¨ng 30.5% so víi n¨m 1999. §iÒu nµy lµm cho tæng lîi nhuËn sau thuÕ gi¶m. NÕu c«ng ty gi¶m ®îc chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp th× lîi nhuËn thu ®îc sÏ cao h¬n. Tæng kÕt l¹i th× tæng lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty n¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng rÊt cao víi tû lÖ t¨ng lµ 94% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 117.64 tr®. Kh¾c phôc ®îc c¸c khã kh¨n yÕu kÐm c«ng ty tõng bíc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn trªn thÞ trêng, ®a c«ng ty trë thµnh mét trong c¸c c«ng ty ®Çu ®µn cña nghµnh xe ®¹p ViÖt Nam. 45
 46. 46. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 III.Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a - Hµ Néi 1.T×nh h×nh qu¶n lý nh©n sù 1.1.C¬ cÊu nh©n sù cña c«ng ty Qua sè liÖu ë biÓu 4 ta thÊy: tæng sè lao ®éng trong c«ng ty cã sù thay ®æi, cô thÓ lµ: n¨m 1999 lµ 130 ngêi t¨ng 10 ngêi so víi n¨m 1998. N¨m 2000, tæng sè lao ®éng lµ 145 ngêi t¨ng 15 ngêi so víi n¨m 1999. §i s©u vµo ph©n tÝch ta thÊy: *XÐt theo vai trß cña lao ®éng Lao ®éng trùc tiÕp cña c«ng ty chiÕm tû träng lín trong tæng sè lao ®éng, sè lao déng trùc tiÕp cã sù gia t¨ng qua c¸c n¨m. N¨m 1999 t¨ng 6 ngêi so víi n¨m 1998. N¨m 2000 tæng sè lao ®éng trùc tiÕp lµ 105 ngêi so víi n¨m 1999 t¨ng 13 ngêi. Lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh víi chøc n¨ng s¶n xuÊt lµ chñ yÕu th× sè lao ®éng trùc tiÕp chiÕm tû träng lín lµ rÊt hîp lý. Sè lao ®éng gi¸n tiÕp cña c«ng ty tËp trung ë c¸c bé phËn chøc n¨ng tuy chiÕm tû träng nhá nhng còng cã sù gia t¨ng qua tõng n¨m. Cô thÓ n¨m 1999 so víi n¨m 1998 th× sè ngêi lao ®éng gi¸n tiÕp t¨ng 4 ngêi. N¨m 2000, sè lao ®éng giÊn tiÕp lµ 40 ngêi chiÕm 25% tæng sè lao ®éng , so víi n¨m 1999 th× sè lao ®éng gi¸n tiÕp t¨ng 2 ngêi. *XÐt theo tr×nh ®é nh©n sù Nãi chung tr×nh ®é ®¹i häc vµ trung cÊp cña c«ng ty chiÕm tû träng kh«ng cao. Nh÷ng nh©n sù cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trung cÊp th- êng lµm ë c¸c bé phËn l·nh ®¹o tõ l·nh ®¹o cÊp cao ®Õn l·nh ®¹o cÊp c¬ së. Nh ®· nãi ë trªn ®©y lµ mét doanh nghiÖp víi chøc n¨ng chÝnh lµ s¶n xuÊt cho nªn tû lÖ c«ng nh©n cã kü thuËt cã tay nghÒ t¬ng ®èi cao. V× c«ng nh©n lµ nh÷ng ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm ®Ó c«ng ty b¸n trªn thÞ trêng. 46
 47. 47. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 Do x¸c ®Þnh ®îc môc tiªu nh vËy cho nªn sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trung cÊp cña c«ng ty cã t¨ng qua tõng n¨m nhng víi tû lÖ t¨ng kh«ng lín l¾m. Riªng vÒ c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ l¹i t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m, n¨m 1998 lµ 68 ngêi, n¨m 1999 lµ 74 ngêi vµ n¨m 2000 lµ 85 ngêi. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã thªm lùc lîng lao ®éng phæ th«ng, lùc lîng lao ®éng nµy thêng chiÕm tû lÖ lao ®éng nhá trong tæng sè nh©n viªn, thêng lµ c¸c c«ng nh©n thö viÖc… *XÐt theo giíi tÝnh Nãi chung lao ®éng nam chiÕm tû träng lín 75.9% vµo n¨m 2000. §©y lµ ®Æc ®iÓm cña nghµnh xe ®¹p- xe m¸y nãi chung. Lao ®éng nam chñ yÕu tËp chung ë c¸c ph©n xëng nh: ph©n xëng ®ét, ph©n x- ëng c¬ khÝ, ph©n xëng m¹, ph©n xëng l¾p gi¸p. Cßn lao ®éng n÷ trong c«ng ty chiÕm tû träng nhá h¬n: 25% vµo n¨m 1998, 25.4% vµo n¨m 1999 vµ 24.1% vµo n¨m 2000. Lao ®éng n÷ cña c«ng ty chñ yÕu tËp trung ë c¸c phßng ban: phßng tæng hîp, phßng kinh doanh, phßng kÕ to¸n. *XÐt theo h×nh thøc tuyÓn dông nh©n sù Sè lao ®éng theo biªn chÕ vµ sè lao ®éng theo hîp ®ång ng¾n h¹n cã sù thay ®æi qua tõng n¨m. Cô thÓ lµ sè lao ®éng trong biªn chÕ lu«n chiÕm tû träng lín vµ gia t¨ng qua tõng n¨m. N¨m 1999 so víi n¨m 1998 tû lÖ lao ®éng trong biªn chÕ t¨ng 10 ngêi. Sang n¨m 2000 còng cã thªm 10 ngêi vµo bªn chÕ so víi n¨m 1999. VÒ sè lao ®éng theo hîp ®ång ng¾n h¹n th× kh«ng thay ®æi trong 2 n¨m 1998 vµ 1998. N¨m 2000 sè lîng lao ®éng hîp ®ång ng¾n h¹n t¨ng 5 ngêi so víi n¨m 1999. 1.2.Ph©n bæ nh©n sù trong c«ng ty BiÓu 5: Ph©n bæ lao ®éng theo phßng ban chøc n¨ng C¸c phßng ban 1998 1999 2000 T¨ng (gi¶m) sè ngêi 99/98 00/99 Phßng kü thuËt s¶n xuÊt 12 14 14 2 0 47
 48. 48. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 Phßng tµi vô 5 6 6 1 0 Phßng kinh doanh 5 5 7 0 2 Phßng tæng hîp 9 10 10 1 0 Ph©n xëng ®ét 22 22 26 0 4 Ph©n xëng c¬ khÝ 24 26 29 2 3 Ph©n xëng m¹ 18 20 22 2 2 Ph©n xëng l¾p r¸p 22 24 28 2 4 ViÖc qu¶n lý lao ®éng thuéc ph¹m vi, tr¸ch nhiÖm cña phßng tæng hîp. Trong c«ng ty viÖc ph©n bæ nh©n sù do Ban Gi¸m §èc quyÕt ®Þnh vµ phßng tæng hîp thi hµnh quyÕt ®Þnh ®ã. Ban Gi¸m §èc c«ng ty gåm cã: mét Gi¸m ®èc vµ hai phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ s¶n xuÊt kinh doanh. Ban Gi¸m §èc c«ng ty ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ tuú theo tr×nh ®é vµ n¨ng lùc tõng ngêi mµ quyÕt ®Þnh ph©n bæ vµo tõng c¸c nhiÖm vô kh¸c nhau. ë c¸c phßng ban chøc n¨ng viÖc ph©n bæ nh©n sù ®îc thùc hiÖn nh sau(lÊy sè liÖu n¨m 2000): -Phßng kü thuËt s¶n xuÊt: gåm 14 ngêi, trëng phßng vµ phã phßng ph¶i lµ ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cao. C¸c nh©n viªn trong phßng còng ph¶i cã tr×nh ®é tõ trung cÊp trë lªn, sö dông m¸y vi tÝnh thµnh th¹o. bëi v× phßng kü thuËt s¶n xuÊt chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ c¸c quy c¸ch vµ chÊt lîng cña s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. -Phßng tµi vô : gåm 6 ngêi, kÕ to¸n trëng ph¶i lµ ngêi ®· tèt nghiÖp ®¹i häc chuyªn nghµnh vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n. Cßn c¸c nh©n viªn trong phßng ph¶i cã tr×nh ®é vÒ nghiÖp vô kÕ to¸n, biÕt sö dông m¸y vi tÝnh thµn th¹o. Phßng nµy cã nhiÖm vô tham mu cho Ban Gi¸m §èc tæ chøc thùc hiÖn tèt h¹ch to¸n kinh tÕ…th«ng qua viÖc ®a ra c¸c biÖn ph¸p sö dông hîp lý tiÒn vèn, vËt t, thiÕt bÞ trong s¶n xuÊt kinh doanh. 48
 49. 49. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 -Phßng kinh doanh: gåm 7 ngêi phô tr¸ch c«ng t¸c mua s¾m vËt t phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ viÖc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ trªn thÞ trêng. Trëng phßng kinh doanh ph¶i lµ ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc, ph¶i hiÓu biÕt vÒ thÞ trêng ®ång thêi còng ph¶i hiÓu biÕt vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C¸c nh©n viªn trong phßng kinh doanh ph¶i biÕt sö dông m¸y vi tÝnh, thµnh th¹o nghiÖp vô kinh doanh, am hiÓu thÞ trêng vÒ lÜnh vùc mµ c«ng ty ®ang kinh doanh. -Phßng tæng hîp: gåm 10 ngêi ®¶m tr¸ch c¸c c«ng viÖc nh tiÒn l- ¬ng, tiÒn thëng, nh©n sù, ®êi sèng cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn…Tr- ëng phßng tæng hîp lµ ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ ®îc tËp huÊn vÒ tr×nh ®é qu¶n lý nh©n sù nãi chung. C¸c nh©n viªn trong phßng ph¶i cã nghiÖp vô hµnh chÝnh, hiÓu râ vÒ hÖ thèng tiÒn l¬ng vµ c¸ch tÝnh l- ¬ng hiÖn hµnh cña Nhµ níc. -ë khèi s¶n xuÊt: viÖc ph©n bæ nh©n sù tuy kh«ng ®ßi hái c¸c nh©n sù ph¶i cã tr×nh ®é ®¹i häc nhng nã còng cã mét vµi tiªu chuÈn riªng ë c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt nh: ph©n xëng ®ét, ph©n xëng c¬ khÝ, ph©n xëng m¹, ph©n xëng l¾p gi¸p . §øng ®Çu c¸c ph©n xëng lµ c¸c qu¶n ®èc ph©n xëng chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ chÊt lîng s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra, do vËy qu¶n ®èc ph¶i lµ ngêi cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã kinh nghiÖm vµ th©m niªn c«ng t¸c. Qu¶n ®èc chÝnh lµ nhµ qu¶n trÞ cÊp c¬ së lµ ngêi trùc tiÕp qu¶n lý c«ng nh©n lµm viÖc v× vËy qu¶n ®èc ph¶i lµ ngêi trung thùc, v« t, c«ng b»ng ®Ó tr¸nh kh«ng khÝ ghen tÞ lÉn nhau gi÷a c¸c c«ng nh©n trong cïng mét ph©n xëng. C¸c c«ng nh©n trong cïng ph©n xëng lµ ngêi trùc tiÕp lµm ra c¸c s¶n phÈm, thêng th× lùc lîng lao ®éng trong c¸c ph©n xëng lµ c¸c lao ®éng lµnh nghÒ hay lµ c¸c lao ®éng phæ th«ng. 2.T×nh h×nh tuyÓn dông nh©n sù trong c«ng ty BiÓu 6: T×nh h×nh tuyÓn dông nh©n sù cña c«ng ty C¸c chØ tiªu 1999 2000 Tæng sè lao ®éng 130 145 49
 50. 50. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 Tæng sè lao ®éng tuyÓn dông 10 15 Trong ®ã: -§¹i häc 3 -Trung cÊp 3 -Thî bËc 6 2 4 - Thî bËc 5 3 - Thî bËc 4 2 2 - Thî bËc 3 2 2 -Lao ®éng phæ th«ng 1 1 Nghµnh hµng, mÆt hµng c«ng ty ®ang kinh doanh cã chiÒu híng ®i xuèng ë c¸c thµnh phè lín, nªn môc tiªu c«ng ty ®Æt ra trong thêi gian tíi lµ híng tíi thÞ trêng n«ng th«n. V× thÕ cho nªn ®øng tríc c¸c khã kh¨n cña nghµnh xe ®¹p nãi chung, c«ng ty vÉn cè g¾ng duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh cho dï kÕt qu¶ kinh doanh ®¹t ®îc lµ kh«ng cao. Ban Gi¸m §èc cña c«ng ty lu«n x¸c ®Þnh nguån nh©n tè quý gi¸ nhÊt trong c«ng ty lµ nh©n sù v× thÕ cho nªn c«ng t¸c nh©n sù trong c«ng ty lu«n ®îc ban l·nh ®¹o quan t©m, cô thÓ lµ vÊn ®Ò tuyÓn dông nh©n sù. Trong 3 n¨m qua tæng sè nh©n sù cña c«ng ty thay ®æi tõ 120 ngêi n¨m 1998 ®Õn n¨m 1999 lµ 130 ngêi vµ n¨m 2000 lµ 145 ngêi. V× ®©y lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, lao ®éng trùc tiÕp chiÕm tû träng lín cho nªn trong 3 n¨m qua c«ng ty chñ yÕu tuyÓn dông lao ®éng vµo lµm viÖc trong c¸c ph©n xëng. Sù gia t¨ng vÒ tæng sè lao ®éng nµy tuy kh«ng lín nhng l¹i ®îc ban gi¸m ®èc c«ng ty rÊt quan t©m, v× môc tiªu mµ ban gi¸m ®èc c«ng ty ®Æt ra lµ t¨ng chÊt lîng tuyÓn dông nh©n sù chø kh«ng ph¶i ®¬n thuÇn lµ t¨ng sè lîng lao ®éng. T¨ng chÊt lîng tuyÓn dông nh©n sù ®ång nghÜa víi viÖc tuyÓn ngêi ®óng chç, ®óng c«ng viÖc, ®Ó nh©n viªn cã thÓ ph¸t huy mäi kh¶ n¨ng cña m×nh hoµn thµnh tèt mäi c«ng viÖc ®îc giao, gióp c«ng ty ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng biÓu trªn, ta thÊy r»ng sè lîng nh©n sù ®îc tuyÓn dông qua c¸c n¨m ®îc ra t¨ng vÒ chÊt lîng cô thÓ lµ sè lîng thî bËc cao n¨m sau t¨ng h¬n n¨m tríc. C«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù cña c«ng ty tr¶i qua c¸c bíc sau: 50
 51. 51. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 Bíc 1: X¸c ®Þnh c«ng viÖc vµ nhu cÇu tuyÓn dông nh©n sù. §©y lµ c«ng viÖc cña phßng tæng hîp. Phßng tæng hîp qu¶n lý t×nh h×nh nh©n sù nãi chung cña c«ng ty, cña tõng phßng ban vµ ®¬n vÞ cô thÓ. Hµng n¨m c¨n cø vµo t×nh h×nh chung cña c«ng ty vµ t×nh h×nh cña tõng bé phËn gi¸m ®èc c«ng ty sÏ lµ ng¬× ra quyÕt ®Þnh tuyÓn dông nh©n viªn míi cho c«ng ty. Nhu cÇu tuyÓn dông nh©n sù míi ph¸t sinh do yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh. Sau khi x¸c ®Þnh ®îc nhu cÇu tuyÓn dông nh©n sù, c«ng ty sÏ ®Ò ra c¸c tªu cÇu tiªu chuÈn cÇn thiÕt cho c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù. §ã lµ c¸c yªu cÇu vÒ: tr×nh ®é chuyªn m«n, vÒ tay nghÒ ngêi lao ®éng, vÒ kinh nghiÖm, vÒ søc khoÎ… Bíc 2: Th«ng b¸o nhu cÇu tuyÓn dông nh©n sù C«ng ty thêng th«ng b¸o nhu cÇu tuyÓn dông nh©n sù b»ng c¸ch d¸n b¶ng th«ng b¸o ë trô së c¬ quan cña c«ng ty vµ th«ng b¸o trong néi bé c«ng ty. Bíc 3: Thu nhËn vµ nghiªn cøu hå s¬ Sau khi nghiªn cøu nhu cÇu tuyÓn dông nh©n sù, phßng tæng hîp sÏ tiÕn hµnh viÖc thu nhËn hå s¬, sau ®ã lµ nghiªn cøu hå s¬ vµ c¸c øng cö viªn. ViÖc nghiªn cøu hå s¬ ®Ó lo¹i bá c¸c øng cö viªn kh«ng ®¹t tiªu chuÈn yªu cÇu mµ c«ng ty ®· ®Ò ra theo c«ng viÖc cÇn tuyÓn. ViÖc nghiªn cøu thu nhËn hå s¬ ®îc c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong phßng tæng hîp thùc hiÖn víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, v× x¸c ®Þnh ®©y lµ mét nhiªm vô rÊt quan träng, gióp c«ng ty gi¶m ®îc chi phÝ cho c¸c qu¸ tr×nh tuyÓn dông nh©n sù ë c¸c giai ®o¹n tiÕp theo. Bíc 4: Thi tay nghÒ vµ pháng vÊn C«ng ty chØ tiÕn hµnh pháng vÊn víi c¸c øng cö viªn ®îc tuyÓn dông cho c«ng viÖc ë c¸c phßng ban chøc n¨ng, gi¸m ®èc sÏ lµ ngêi trùc tiÕp pháng vÊn c¸c øng cö viªn ®ã. Thi tay nghÒ ®îc ¸p dông cho viÖc tuyÓn dông c¸c c«ng nh©n ë c¸c ph©n xëng. Bµi thi tay nghÒ do phßng kü thuËt s¶n xuÊt ra ®Ò vµ chÊm ®iÓm. ViÖc thi tay nghÒ ®îc gi¸m s¸t bëi c¸c c¸n bé trong phßng 51
 52. 52. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6 kü thuËt s¶n xuÊt, kÕt qu¶ bµi thi sÏ ph¶n ¸nh vÒ tr×nh ®é tay nghÒ cña mçi c«ng nh©n. Bíc 5: Tæ chøc kh¸m søc khoÎ Sau khi vît qua ®îc c¸c vßng thi tay nghÒ vµ pháng vÊn, nh÷ng ng- êi cßn l¹i sÏ ph¶i ®i kh¸m søc khoÎ, nÕu ai ®ñ søc khoÎ th× sÏ ®îc nhËn vµo lµm viÖc. Bíc 6: Thö viÖc Sè nh©n viªn míi ®îc tuyÓn dông ph¶i tr¶i qua thùc tÕ Ýt nhÊt lµ mét th¸ng. NÕu trong qu¸ tr×nh thö viÖc, hä tá ra lµ ngêi cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh tèt mäi c«ng viÖc ®îc giao th× sÏ ®îc ký hîp ®ång lao ®éng víi c«ng ty, ngîc l¹i nÕn ai vi ph¹m kû luËt hoÆc lêi biÕng hoÆc tr×nh ®é chuyªn m«n qu¸ kÐm so víi yªu cÇu cña c«ng viÖc th× sÏ bÞ sa th¶i. Nãi chung do thùc hiÖn kh¸ tèt c¸c bíc trªn nªn c«ng ty hÇu nh kh«ng ph¶i sa th¶i ai sau khi tuyÓn dông. Bíc 7: Ra quyÕt ®Þnh Ngêi ra quyÕt ®Þnh cuèi cïng lµ gi¸m ®èc c«ng ty, sau khi c¸c øng cö viªn hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®îc giao, gi¸m ®èc sÏ xem xÐt vµ ®i ®Õn tuyÓn dông lao ®éng chÝnh thøc. Hîp ®ång lao ®éng sÏ ®îc ký kÕt chÝnh thøc gi÷a gi¸m ®èc c«ng ty vµ ngêi lao ®éng. 3.T×nh h×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù trong c«ng ty §Ó sö dông lao ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt vµ ®Ó thÝch øng víi sù thay ®æi liªn tôc cña m«i trêng kinh doanh còng nh ®Ó n¾m b¾t ®îc sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt th× mçi c«ng ty ph¶i thêng xuyªn ch¨m lo tíi c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù. NhËn thøc ®óng ®¾n ®îc vÊn ®Ò nµy c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a - Hµ Néi ®· cã mét sè sù quan t©m nhÊt ®Þnh tíi c«ng t¸c nµy. 3.1.§µo t¹o nh©n sù trong c«ng ty Nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao lµ mét nh©n tè quý cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x· héi nãi chung, nã quyÕt ®Þnh viÖc thùc hiÖn 52

×