• Like
Tailieu.vncty.com  kt126
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Tailieu.vncty.com kt126

 • 43 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
43
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Lêi nãi ®Çu Qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa lµ ®éng lùc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ph¸t triÓn, héi nhËp víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. §iÒu ®ã ®Æt ra yªu cÇu cÊp b¸ch ph¶i ®æi míi, hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ mµ trong ®ã kÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng. KÕ to¸n cã vai trß quan träng ®èi víi qu¶n lý tµi s¶n, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong tõng Doanh nghiÖp, lµ nguån th«ng tin, sè liÖu tin cËy ®Ó Nhµ níc ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ vÜ m«, kiÓm tra, kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña c¸c Doanh nghiÖp, c¸c khu vùc. V× vËy, ®æi míi, hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó phï hîp vµ ®¸p øng yªu cÇu nhËn ®Þnh cña qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý lµ mét vÊn ®Ò thùc sù bøc xóc vµ cÇn thiÕt. Cïng víi sù ®æi míi, ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ, víi chÝnh s¸ch më cöa, sù ®Çu t cña níc ngoµi vµ ®Ó thùc hiÖn sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ c¸c Doanh nghiÖp x©y l¾p ®· cã sù chuyÓn biÕn, ®æi míi ph¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh, ph¬ng thøc qu¶n lý, kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, vai trß quan träng trong nÒn KTQD. Tuy nhiªn trong c¸c Doanh nghiÖp x©y l¾p hiÖn nay, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p nãi riªng cßn béc lé nh÷ng tån t¹i cha ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý vµ quy tr×nh héi nhËp. Do ®ã viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p nh»m ph¶n ¸nh ®óng chi phÝ, lµm c¬ së cho viÖc tÝnh to¸n chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p, cung cÊp th«ng tin phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh, kiÓm tra chi phÝ vµ ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc cña Doanh nghiÖp lµ nhu cÇu cÇn thiÕt. NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nªu trªn, sau thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng, ®îc sù gióp ®ì nhiÖt LuËn V¨n Tèt NghiÖp 1
 • 2. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn Minh Ph¬ng cïng c¸c anh chi Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty, kÕt hîp víi kiÕn thøc ®· häc ë nhµ trêng, t«i ®· chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp. Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n ®îc chia lµm ba ch¬ng: Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p . Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng. Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµn h s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 2
 • 3. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ LuËn V¨n Tèt NghiÖp 3
 • 4. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Ch¬ng 1 Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y L¾p 1.1. Sù cÇn thiÕt tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c Doanh nghiÖp x©y l¾p 1.1.1. Yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c Doanh nghiÖp x©y l¾p. Do ®Æc ®iÓm cña x©y dùng vµ s¶n phÈm x©y dùng rÊt riªng nªn viÖc qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n khã kh¨n phøc t¹p h¬n mét sè ngµnh kh¸c. V× vËy trong qu¸ tr×nh qu¶n lý ®Çu t x©y dùng ph¶i ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu sau: - Ph¶i t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm x©y l¾p ®îc thÞ trêng chÊp nhËn c¶ vÒ gi¸ c¶, chÊt lîng, ®¸p øng ®îc môc tiªu kinh tÕ x· héi trong tõng thêi kú. - Huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ cao nhÊt tõ c¸c nguån ®Çu t trong vµ ngoµi níc. - X©y dùng ph¶i ®óng theo qui ho¹ch ®îc duyÖt, thiÕt kÕ hîp lý thÈm mü, x©y dùng ®óng tiÕn ®é, ®¹t chÊt lîng cao. Thùc tÕ trong nhiÒu n¨m qua x©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh lµm thÊt tho¸t mét phÇn kh«ng nhá nguån vèn ®Çu t cña Nhµ níc. Nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ do qu¶n lý vèn ®Çu t cha ®îc chÆt chÏ. HiÖn nay, trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n chñ yÕu ¸p dông ph- ¬ng ph¸p ®Êu thÇu, giao nhËn thÇu x©y dùng. Doanh nghiÖp muèn tróng thÇu mét c«ng tr×nh ph¶i x©y dùng mét gi¸ thÇu hîp lý cho c«ng tr×nh ®ã dùa trªn c¬ së x¸c ®Þnh møc ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n do Nhµ níc ban hµnh trªn c¬ së gi¸ thÞ trêng vµ b¶n th©n Doanh nghiÖp. Gi¸ tróng thÇu kh«ng vît qu¸ gi¸ thµnh dù to¸n ®îc duyÖt. MÆt kh¸c ph¶i ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 4
 • 5. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ §Ó thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c yªu cÇu trªn ®ßi hái Doanh nghiÖp ph¶i t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ ®Æc biÖt lµ qu¶n lý vÒ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Trong ®ã träng t©m lµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. 1.1.2. Vai trß vµ nhiÖm vô kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p 1.1.2.1.Vai trß kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong Doanh nghiÖp x©y l¾p Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu lu«n ®îc c¸c nhµ qu¶n lÝ quan t©m kh«ng chØ v× chóng g¾n liÒn víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ chóng cßn cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lÝ vµ tæ chøc trong doanh nghiÖp. Th«ng qua sè liÖu do bé phËn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cung cÊp c¸c nhµ l·nh ®¹o vµ qu¶n lÝ doanh nghiÖp biÕt ®îc chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh còng nh toµn bé kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn doanh nghiÖp tõ ®ã ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc dù to¸n chi phÝ t×nh h×nh sö dông lao ®éng, vËt t, tiÒn vèn cã hiÖu qña hay l·ng phÝ, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®ã lµ c¨n cø ®Ó ®Ò ra biÖn ph¸p h÷u hiÖu kÞp thêi nh»m h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ò ra c¸c quy ®Þnh phï hîp cho sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n trÞ doanh nghiÖp. ViÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chØ cã thÓ dùa trªn gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh x¸c. VÒ phÇn m×nh tÝnh chÝnh x¸c gi¸ thµnh cña s¶n phÈm l¹i chÞu ¶nh hëng tõ kÕt qu¶ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Do vËy ®Ó tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, lîng gi¸ trÞ c¸c yÕu tè chi phÝ ®· ®îc chuyÓn dÞch vµo gi¸ trÞ LuËn V¨n Tèt NghiÖp 5
 • 6. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ s¶n phÈm ®· hoµn thµnh cã ý nghi· rÊt quan träng ®èi víi mét doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. 1.1.2.2 NhiÖm vô kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ViÖc gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi mçi Doanh nghiÖp x©y dùng. V× vËy, viÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t- îng tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i cña Doanh nghiÖp vµ tho¶ m·n mäi yªu cÇu qu¶n lý ®Æt ra hÕt søc cÇn thiÕt. Cô thÓ: - X¸c ®Þnh ®óng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt phï hîp víi tæ chøc s¶n xuÊt ë Doanh nghiÖp, ®ång thêi x¸c ®Þnh ®óng ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. - KiÓm tra ®èi chiÕu thêng xuyªn viÖc thùc hiÖn c¸c chi phÝ vËt t, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng vµ c¸c dù to¸n chi phÝ kh¸c. Tõ ®ã ®a ra c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn kÞp thêi. - TÝnh gi¸ thµnh x©y l¾p chÝnh x¸c kÞp thêi theo ®óng kho¶n môc gi¸ thµnh. - ViÖc kiÓm tra thùc hiÖn h¹ gi¸ thµnh theo tõng kho¶n môc chi phÝ cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. Tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸c liªn tôc. - X¸c ®Þnh ®óng ®¾n, bµn giao thanh to¸n kÞp thêi khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh. - KiÓm tra ®Þnh kú vµ ®¸nh gi¸ khèi lîng thi c«ng dë dang theo nguyªn t¾c qui ®Þnh. §¸nh gi¸ ®óng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña Doanh nghiÖp ë tõng c«ng tr×nh, bé phËn thi c«ng ... vµ lËp b¸o c¸o vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n phÈm x©y l¾p mét c¸c kÞp thêi. 1.2.Chi phÝ s¶n xuÊt vµ mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong Doanh nghiÖp x©y l¾p LuËn V¨n Tèt NghiÖp 6
 • 7. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 1.2.1.Chi phÝ s¶n xuÊt trong Doanh nghiÖp x©y l¾p 1.2.1.1.Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt: Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh ngêi lao ®éng sö dông t liÖu lao ®éng t¸c ®éng lªn ®èi tîng lao ®éng ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi. Tõ ®ã ®Ó h×nh thµnh nªn chi phÝ vÒ hao phÝ NVL tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng vµ mét bé phËn chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c. §©y chÝnh lµ ba bé phËn cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm. M¸c ®· kh¸i qu¸t gi¸ trÞ s¶n phÈm míi t¹o ra thµnh c«ng thøc : C+V+m C: Lµ toµn bé gi¸ trÞ t liÖu s¶n xuÊt ®· tiªu hao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm ®îc coi lµ hao phÝ lao ®éng vËt ho¸. V: Chi phÝ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm dÞch vô ®îc gäi lµ lao ®éng sèng cÇn thiÕt m: Gi¸ trÞ míi do lao ®éng sèng t¹o ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó t¹o nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm. Trong ®iÒu kiÖn tån t¹i nÒn kinh tÕ TiÒn – Hµng th× mäi chi phÝ ®îc biÓu hiÖn díi mét thíc ®o gi¸ trÞ chung lµ tiÒn tÖ. Theo chuÈn mùc sè 01: Chi phÝ bao gåm c¸c chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng thêng cña doanh nghiÖp vµ c¸c chi phÝ kh¸c . Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng thêng cña doanh nghiÖp nh: gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp, chi phÝ l·i tiÒn vay vµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cho c¸c bªn kh¸c sö dông tµi s¶n sinh ra lîi tøc, tiÒn b¶n quyÒn,... nh÷ng chi phÝ nµy ph¸t sinh díi d¹ng tiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn, hµng tån kho, khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 7
 • 8. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Chi phÝ kh¸c bao gåm: c¸c chi phÝ ngoµi chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh th«ng thêng cña doanh nghiÖp nh chi phÝ vÒ thanh lÝ, nhîng b¸n TSC§ c¸c kho¶n tiÒn bÞ kh¸ch hµng ph¹t do vi ph¹m hîp ®ång. Nh vËy chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c hao phÝ vÒ L§ sèng vµ L§ vËt ho¸ vµ c¸c chi phÝ kh¸c mµ DN ®¨ chi ra ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, thi c«ng trong mét thêi kú. 1.2.1.2. B¶n chÊt vµ néi dung cña chi phÝ s¶n xuÊt Còng nh c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt kh¸c, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña ngµnh x©y l¾p lµ qu¸ tr×nh tiªu hao c¸c lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ®Ó t¹o nªn gi¸ trÞ sö dông cña c¸c s¶n phÈm ®Ó phôc vô cho nhu cÇu cña con ngêi. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hµng ho¸, c¸c chi phÝ nµy ®îc biÓu hiÖn díi d¹ng gi¸ trÞ, gäi lµ chi phÝ s¶n xuÊt. T¬ng tù nh vËy, chi phÝ s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cÊu thµnh nªn s¶n phÈm x©y l¾p trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, ®Ó hiÓu ®óng kh¸i niÖm trªn cÇn ph©n biÖt gi÷a chi phÝ vµ chi tiªu. §©y lµ hai kh¸i niÖm kh¸c nhau nhng cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Chi tiªu cña Doanh nghiÖp lµ sù chi ra sù gi¶m ®i thuÇn tuý cña c¸c tµi s¶n cña Doanh nghiÖp. VÒ sè lîng, gi÷a chi tiªu vµ chi phÝ cã sù kh¸c nhau, chi phÝ kh«ng bao gåm: + C¸c kho¶n chi tiªu lµm gi¶m tµi s¶n nµy nhng l¹i lµm t¨ng tµi s¶n kh¸c cña Doanh nghiÖp, do ®ã kh«ng lµm gi¶m nguån vèn chñ së h÷u (VÝ dô: Dïng tiÒn ®Ó lÊy ký ®îc ký quÜ, mua b¶o hiÓm rñi ro chê ph©n bæ ...). LuËn V¨n Tèt NghiÖp 8
 • 9. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ + C¸c kho¶n chi tiªu lµm gi¶m tµi s¶n cña Doanh nghiÖp nhng ®ång thêi còng lµm gi¶m kho¶n nî ph¶i tr¶. Trêng hîp nµy NVCSH còng bÞ t¸c ®éng. Nh vËy, thùc chÊt chi phÝ lµ sù gi¶m ®i cña tµi s¶n hoÆc lµ sù t¨ng lªn cña kho¶n nî ph¶i tr¶ trong kú mµ kh«ng lµm t¨ng tµi s¶n kh¸c hoÆc kh«ng lµm gi¶m nî ph¶i tr¶ kh¸c cña Doanh nghiÖp. Ngoµi sù kh¸c nhau vÒ lîng gi÷a chi phÝ vµ chi tiªu cßn cã sù kh¸c nhau vÒ thêi gian. Sù kh¸c nhau lµ do cã sù kh«ng phï hîp thêi gian ph¸t sinh c¸c kho¶n chi tiªu vµ thêi gian ph¸t huy t¸c dông (mang l¹i tÝnh lîi Ých kinh tÕ cña chóng), tøc thêi gian t¹o ra thu nhËp cña Doanh nghiÖp. ChÝnh ®iÒu nµy ®· ph¸t sinh kh¸i nhiÖm “chi phÝ tr¶ tríc” vµ “chi phÝ ph¶i tr¶” trong c¸c nguyªn t¾c cña kÕ to¸n dån tÝch. ViÖc ghi nhËn doanh thu vµ chi phÝ lµ c¨n cø vµo thêi ®iÓm ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô chø kh«ng c¨n cø vµo thêi ®iÓm ph¸t sinh luång tiÒn. Trong c¸c Doanh nghiÖp x©y l¾p ngoµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt chung ra cßn cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt phô trî kh¸c. Do ®ã, chi phÝ s¶n xuÊt trong Doanh nghiÖp gåm: Chi phÝ trong x©y l¾p vµ chi phÝ ngoµi x©y l¾p. Chi phÝ trong x©y l¾p lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh x©y l¾p cña Doanh nghiÖp. Chi phÝ ngoµi x©y l¾p lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh ngoµi lÜnh vùc x©y dùng nh s¶n xuÊt phô, c«ng t¸c vËn chuyÓn vµ c¸c dÞch vô kh¸c. Trong ®ã chi phÝ trong x©y l¾p lµ chñ yÕu. 1.2.1.3.Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p Do chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cã rÊt nhiÒu lo¹i chi phÝ nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi phÝ. Cã rÊt nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i kh¸c nhau, tuy nhiªn lùa chän tiªu thøc ph©n lo¹i lµ ph¶i d¹ vµo yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 9
 • 10. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Theo môc ®Ých vµ c«ng dông cña chi phÝ vµ theo quy ®Þnh 1864 ngµy 16/12/1998 cu¶ bé trëng Bé tµi chÝnh th× chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña DNXL ®îc chia thµnh 4 lo¹i sau: +Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: lµ gi¸ thùc tÕ cña toµn bé vËt liÖu chÝnh, phô, c¸c cÊu kiÖn, bé phËn rêi lÎ (trõ vËt liÖu dïng cho m¸y thi c«ng) dïng cho viÖc x©y dùng, l¾p ®Æt c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× tÝnh trùc tiÕp cho c«ng tr×nh ®ã. Trêng hîp kh«ng tÝnh riªng ®îc th× ph¶i ph©n bæ cho tõng CT, HMCT theo ®Þnh møc tiªu hao, theo khèi lîng thùc hiÖn. + Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Ph¶n ¸nh tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng tr¶ cho ngêi L§ thuéc danh s¸ch do DN qu¶n lý vµ L§ thêi vô thuª ngoµi theo tõng lo¹i c«ng viÖc cô thÓ, chi tiÕt theo tõng ®èi tîng s¶n xuÊt. + Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: Bao gåm toµn bé c¸c kho¶n liªn quan ®Õn sö dông m¸y thi c«ng ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng x©y l¾p: chi phÝ khÊu hao c¬ b¶n, chi phÝ khÊu hao söa ch÷a lín, chi phÝ nhiªn liÖu ®éng c¬, vËt liÖu phô dïng cho m¸y, tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn vµ phôc vô m¸y, chi phÝ söa ch÷a thêng xuyªn, chi phÝ qu¶n lý m¸yvµ c¸c chi phÝ kh¸c cña m¸y. + Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Gåm l¬ng c«ng nh©n qu¶n lý ®éi, trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l¬ng c«ng nh©n viªn cña ®éi, khÊu hao tµi s¶n dïng chung cho ®éi, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. KÕ to¸n theo dâi chi tiÕt cho tõng ®éi x©y l¾p. 1.2.2.Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 1.2.2.1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p §Ó x©y dùng mét c«ng tr×nh hoµn thµnh, mét khèi lîng c«ng viÖc nhÊt ®Þnh th× doanh nghiÖp x©y dùng ph¶i bá vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thi c«ng mét khèi lîng chi phÝ nhÊt ®Þnh gäi lµ chi phÝ s¶n LuËn V¨n Tèt NghiÖp 10
 • 11. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ xuÊt. ChÝnh nh÷ng chi phÝ nµy cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y dùng hoµn thµnh cña c«ng tr×nh ®ã. VËy gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ toµn bé c¸c chi phÝ tÝnh b»ng tiÒn nh chi phÝ vËt t, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ m¸y thi c«ng vµ nh÷ng chi phÝ kh¸c tÝnh cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh,tõng c«ng tr×nh hoÆc khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh theo quy ®Þnh.S¶n phÈm x©y l¾p cã thÓ lµ khèi lîng c«ng viÖc hoÆc giai ®o¹n c«ng viÖc cã thiÕt kÕ vµ gi¸ trÞ dù to¸n riªng hoÆc lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh toµn bé. Gi¸ thµnh toµn bé lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cuèi cïng cña s¶n xuÊt x©y l¾p . 1.2.2.2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p *Theo thêi gian vµ c¬ së sè liÖu tÝnh: Trong s¶n xuÊt x©y l¾p cÇn ph©n biÖt c¸c lo¹i gi¸ thµnh: gi¸ thµnh dù to¸n, thµnh kÕ ho¹ch vµ gi¸ thµnh thùc tÕ. + Gi¸ thµnh dù to¸n: Lµ gi¸ thµnh ®îc x©y dùng trªn c¬ së khèi l- îng c«ng t¸c x©y l¾p theo thiÕt kÕ ®îc duyÖt, c¸c ®Þnh møc dù to¸n vµ ®¬n gi¸ x©y l¾p c¬ b¶n do cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh vµ dùa theo mÆt b»ng gi¸ c¶ thÞ trêng. C¨n cø vµo gi¸ trÞ dù to¸n cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh chóng ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc gi¸ thµnh dù to¸n cña chóng . Gi¸ thµnh dù to¸n =Gi¸ trÞ dù to¸n - Lîi nhuËn ®Þnh møc L·i ®Þnh møc lµ sè % trªn gi¸ thµnh x©y l¾p do Nhµ níc quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i h×nh x©y l¾p kh¸c nhau, tõng s¶n phÈm x©y l¾p cô thÓ : Th«ng qua tæng dù to¸n c«ng t¸c x©y l¾p ngêi ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc thµnh tÝch cña ®¬n vÞ. Gi¸ thµnh dù to¸n lµ h¹n møc chi phÝ cao nhÊt mµ ®¬n vÞ cã thÓ chi ra ®Ó ®¶m b¶o cã l·i, nã lµ tiªu chuÈn LuËn V¨n Tèt NghiÖp 11
 • 12. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ ®¬n vÞ x©y dùng phÊn ®Êu h¹ thÊp møc thùc tÕ vµ ®©y lµ c¨n cø ®Ó chñ ®Çu t thanh to¸n cho doanh nghiÖp khèi lîng hoµn thµnh ®· ®îc nghiÖm thu. MÆt kh¸c, gi¸ trÞ dù to¸n cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c ®Þnh møc(vÒ nguyªn vËt liÖu,nh©n c«ng , m¸y,... )§¬n gi¸ do c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh vµ dùa trªn mÆt b»ng gi¸ c¶ thÞ trêng ,chÝnh v× vËy mµ gi¸ trÞ dù to¸n kh«ng theo s¸t ®îc sù biÕn ®éng thùc tÕ, kh«ng ph¶n ¸nh ®îc thùc chÊt gi¸ trÞ cña c«ng tr×nh. Do vËy doanh nghiÖp ph¶i lËp gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®Ó dù kiÕn chØ tiªu h¹ gi¸ thµnh . + Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch:Lµ mét lo¹i gi¸ thµnh dù to¸n cña c«ng t¸c x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ xuÊt hiÖn ë tæ chøc x©y dùng hoÆc cña c«ng tr×nh nhÊt ®Þnh. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®îc lËp dùa trªn c¸c ®Þnh møc tiªn tiÕn cña néi bé doanh nghiÖp phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. Nã lµ c¬ së ®Ó phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y dùng trong giai ®o¹n kÕ ho¹ch, nã ph¶n ¸nh tr×nh ®é qu¶n lÝ gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch =Gi¸ thµnh dù to¸n - møc h¹ gi¸ thµnh dù to¸n + Gi¸ thµnh thùc tÕ : Lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tÊt c¶ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ mµ c¸c DNXL ®· bá ra ®Ó hoµn thµnh mét KLXL nhÊt ®Þnh, ®îc x¸c ®Þnh theo sè liÖu kÕ to¸n cung cÊp. Gi¸ thµnh thùc tÕ kh«ng chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ trong ®Þnh møc mµ cã thÓ bao gåm nh÷ng chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh nh mÊt m¸t, hao hôt vËt t, thiÖt h¹i ph¸ ®i, lµm l¹i.... *Theo ph¹m vi tÝnh:  Gi¸ thµnh s¶n xuÊt toµn bé.  Gi¸ thµnh s¶n xuÊt theo biÕn phÝ . LuËn V¨n Tèt NghiÖp 12
 • 13. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ  Gi¸ thµnh s¶n xuÊt theo biÕn phÝ cã ph©n bæ chi phÝ cè ®Þnh hîp lÝ. 1.2.3. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm: Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, gièng nhau vÒ chÊt v× ®Òu lµ hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· chi ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt trong k× lµ c¨n cø, lµ c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm , c«ng viÖc, lao vô, dÞch vô hoµn thµnh. Sù l·ng phÝ hoÆc tiÕt kiÖm cña doanh nghiÖp vÒ chi phÝ s¶n xuÊt cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm cao hay thÊp, qu¶n lÝ gi¸ thµnh ph¶i g¾n liÒn víi chi phÝ s¶n xuÊt. 1.3. C«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p 1.3.1.Nguyªn t¾c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p Doanh nghiÖp x©y l¾p bao gåm nhiÒu lo¹i h×nh kh¸c nhau, cã ®Æc ®iÓm riªng vÒ tæ chøc s¶n xuÊt qu¶n lý còng nh quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Tuy nhiªn nÕu xÐt mét c¸ch tæng qu¸t th× quy tr×nh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cña DNXL còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung, cã tÝnh chÊt c¨n b¶n bao gåm: + Bíc 1: TËp hîp chi phÝ ph¸t sinh theo 4 kho¶n môc : CPNVLTT, CPNCTT, CPSDMTC, CPSXC. + Bíc 2: Tæng hîp c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt ®· ph¸t sinh, ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan vµ tiÕn hµnh kÕt chuyÓn c¸c kho¶n chi phÝ nµy vÒ tµi kho¶n tÝnh gi¸ thµnh. + Bíc 3: Tæng hîp toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. 1.3.2. §èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p LuËn V¨n Tèt NghiÖp 13
 • 14. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p lµ ph¹m vi giíi h¹n mµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p ph¸t sinh ®îc tËp hîp nh»m ®¸p øng yªu cÇu kiÓm tra gi¸m s¸t chi phÝ vµ yªu cÇu kiÓm tra gi¸m s¸t chi phÝ vµ yªu cÇu tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p . C¸c c¨n cø x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ : - §Æc ®iÓm, c«ng dông cña chi phÝ trong s¶n xuÊt. - TÝnh chÊt s¶n xuÊt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n hay phøc t¹p, liªn tôc hay s«ng s«ng. - Lo¹i h×nh s¶n xuÊt ®¬n chiÕc hay hµng lo¹t. - §Æc ®iÓm tæ choc s¶n xuÊt: Chuyªn m«n ho¸ theo s¶n phÈm, d©y chuyÒn c«ng nghÖ hay ®¬n ®Æt hµng. - Yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ vµ tr×nh ®é tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ. - §¬n vÞ tÝnh gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp. - §èi tîng tËp hîp chi phÝ trong XDCB lµ c«ng tr×nh cô thÓ, nhãm h¹ng môc c«ng tr×nh cô thÓ hoÆc cã thÓ lµ ®¬n ®Æt hµng hay ®¬n vÞ thi c«ng. 1.3.3. Ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong Doanh nghiÖp x©y l¾p + Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp : ph¬ng ph¸p tËp hîp trùc tiÕp ®Ó tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh liªn quan trùc tiÕp ®Õn mét ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ mét ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. + Ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp: ®îc ¸p dông ®Ó tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chÝ phi s¶n xuÊt vµ nhiÒu ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. Khi ®ã kÕ to¸n ph¶i tËp hîp chung c¸c chi phÝ ph¸t sinh cuèi kú tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng ®èi tîng theo tiªu thøc phï hîp. Ph¬ng ph¸p ph©n bæ: LuËn V¨n Tèt NghiÖp 14
 • 15. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ H = ∑= n I Ti C 1 Ti: Tiªu thøc ph©n bæ cho c«ng tr×nh i C: Tæng chi phÝ cÇn ph©n bæ Ci: Chi phÝ ph©n bæ cho c«ng tr×nh i n : Sè c«ng tr×nh cÇn ph©n bæ Chi phÝ ph©n bæ cho c«ng tr×nh i : Ci= H x Ti Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thêng dïng ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, hÖ sè hoÆc tØ lÖ ph¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ vµ ph¬ng ph¸p kÕt hîp. §èi víi nh÷ng h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh thanh to¸n: Sau khi hoµn thµnh toµn bé th× gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang lµ tæng sè c¸c chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p cha hoµn thµnh hoÆc ®· hoµn thµnh nhng cha bµn giao lóc cuèi kú. Trªn c¬ së c¸c biªn b¶n kiÓm kª khèi l- îng c«ng t¸c x©y l¾p dë dang lóc cuèi kú vµ c¸c tµi liÖu kh¸c kÕ to¸n sÏ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ hoÆc theo ®Þnh møc . Trong ®ã gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh bµn giao ®îc tÝnh theo sè liÖu trªn thÎ kÕ to¸n chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã . C¸c néi dung kh¸c cña viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong c«ng ty x©y l¾p nh: Tæ chøc ghi chÐp ban ®Çu, tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n, kiÓm kª tµi s¶n, kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n...Nãi chung gièng víi c¸c nghµnh kh¸c. 1.3.4. Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông KÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: LuËn V¨n Tèt NghiÖp 15
 • 16. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ * TK621 “Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp “dïng ®Ó ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho thi c«ng c«ng tr×nh ph¸t sinh trong kú, cuèi kú. Cuèi kú kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. Chøng tõ sö dông TK 621: H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, phiÕu thu, phiÕu chi, giÊy b¸o nî cña NH, GiÊy b¸o cã, biªn b¶n ngiÖm thu khèi lîng nguyªn vËt liÖu,... *TK 622 :"Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp” dïng ®Ó tËp hîp vµ kÕt chuyÓn sè chi phÝ tiÒn c«ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµo tµi kho¶n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. Chøng tõ sö dông TK 622: H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, phiÕu thu, phiÕu chi, giÊy b¸o nî cña NH, GiÊy b¸o cã, biªn b¶n ngiÖm thu khèi lîng nguyªn vËt liÖu,.. * TK623: “Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng “dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ vµ ph©n bæ chi phÝ sö dông xe, m¸y thi c«ng phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng x©y l¾p c«ng tr×nh. TK623 Cã 6 tµi kho¶n cÊp hai • TK6321 : Chi phÝ c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng • TK6232 : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông cho m¸y thi c«ng • TK6233 : Chi phÝ c«ng cô dông cô ph©n bæ cho m¸y thi c«ng • TK6234 : Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng • TK6237 : Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi phôc vô cho m¸y thi c«ng LuËn V¨n Tèt NghiÖp 16
 • 17. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ • TK6238 : Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c phôc vô m¸y thi c«ng Chøng tõ sö dông TK 623: H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, phiÕu thu, phiÕu chi, giÊy b¸o nî cña NH, GiÊy b¸o cã, biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng nguyªn vËt liÖu,... *TK 627: “chi phÝ s¶n xuÊt chung” Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña ho¹t ®éng x©y l¾p lµ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc tæ chøc phôc vô vµ qu¶n lÝ thi c«ng cña c¸c ®éi thi c«ng x©y l¾p vµ ë c¸c c«ng trêng x©y dùng. Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ kho¶n môc chi phÝ tæng hîp bao gåm nhiÒu néi dung chi phÝ kh¸c nhau vµ ®Òu cã mèi quan hÖ gi¸n tiÕp víi c¸c ®èi tîng x©y l¾p. TK627 cã 6 tµi kho¶n cÊp hai: • TK6271:Chi phÝ tiÒn l¬ng cña nh©n viªn qu¶n lÝ ®éi, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng, nh©n viªn qu¶n lÝ ®éi. • TK6272 :Chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông cho s¶n xuÊt chung • TK6273 :Chi phÝ c«ng cô dông cô ph©n bæ sö dông cho s¶n xuÊt chung • TK6274 :Chi phÝ khÊu hao TSC§ • TK6277 :Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi sö dông cho s¶n xuÊt chung • TK6278 :Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Chøng tõ sö dông :TK627 KÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ nh b¶ng tÝnh l¬ng cho bé m¸y qu¶n lÝ, b¶ng tÝnh trÝch c¸c kho¶n BHYT, BHXH, KPC§ cña c«ng LuËn V¨n Tèt NghiÖp 17
 • 18. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng, nh©n viªn qu¶n lÝ, B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§, phiÕu thu, phiÕu chi, GiÊy b¸o nî , giÊy b¸o cã ,.... *TK154 “chi phÝ s¶n xuÇt kinh doanh dë dang” TK nµy ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®îc më chi tiÕt theo ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ: ®éi s¶n xuÊt, CT, HMCT. 1.3.5.KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong Doanh nghiÖp x©y l¾p ( theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn) 1.3.5.1.KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp lµ nh÷ng chi phÝ vÒ vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô c¸c cÊu kiÖn hoÆc c¸c bé phËn rêi, vËt liÖu lu©n chuyÓn tham gia cÊu thµnh thùc thÓ s¶n phÈm x©y l¾p hoÆc gióp cho viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh khèi lîng x©y l¾p nh : G¹ch, ®¸, c¸t , nhùa ®êng, xi m¨ng ,.. vµ c¸c lo¹i phô gia kh¸c. Chøng tõ sö dông: H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, phiÕu thu, phiÕu chi, giÊy b¸o nî cña NH, GiÊy b¸o cã, biªn b¶n ngiÖm thu khèi l- îng nguyªn vËt liÖu,... Tµi kho¶n sö dông: TK621 “Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp” dïng ®Ó ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho thi c«ng c«ng tr×nh ph¸t sinh trong kú, cuèi kú. Cuèi kú kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. KÕt cÊu :TK621 Bªn nî: TËp hîp chi phÝ NVL trùc tiÕp trong kú Bªn cã : KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp sang TK154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. sau khi trõ ®i trÞ gi¸ NVL sö dông kh«ng hÕt . Cuèi kú TK621 kh«ng cã sè d. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n : LuËn V¨n Tèt NghiÖp 18
 • 19. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ - Khi mua hoÆc xuÊt NVL phôc vô cho ho¹t ®éng x©y l¾p s¶n xuÊt. Khi mua NVL x©y dùng vÒ nhËp kho .KÕ to¸n ghi : Nî TK 152 Nî TK 133 Cã TK 331,111,112 HoÆc ghi: Nî TK 152 Cã TK331,111,112 - Khi xuÊt NVL sö dông cho c¸c c«ng tr×nh ,h¹ng môc c«ng tr×nh. KÕ to¸n ghi : Nî TK 621 Cã TK152 - Trêng hîp NVL x©y dùng mua vÒ ®îc dïng ngay cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. KÕ to¸n ghi : Nî TK 621 Nî TK 133 Cã TK 111,112,331 HoÆc ghi: Nî TK 621 Cã TK111,112,331 - Trêng hîp DN x©y l¾p giao kho¸n cho ®¬n vÞ trùc thuéc cÊp d- íi kh«ng cã bé m¸y kÕ to¸n riªng thùc hiÖn khèi lîng x©y l¾p ®· ký víi kh¸ch hµng DN x©y l¾p t¹m øng cho ®¬n vÞ nhËn kho¸n mét sè tiÒn .KÕ to¸n ghi : Nî TK 141(1413) Cã TK 111 Khi b¶ng quyÕt to¸n t¹m øng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ kho¸n x©y l¾p néi bé hoµn thµnh ®· bµn giao ®îc duyÖt th× riªng phÇn chi phÝ NVL trùc tiÕp. KÕ to¸n ghi : LuËn V¨n Tèt NghiÖp 19
 • 20. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Nî TK 621 Nî TK133 Cã TK141(1413): T¹m øng chi phÝ giao kho¸n x©y l¾p néi bé HoÆc ghi : Nî TK621 Cã TK141(1413) - Trêng hîp sè NVL xuÊt ra kh«ng sö dông hÕt cuèi kú nhËp l¹i kho. KÕ to¸n ghi : Nî TK 152 Cã TK621 Cuèi kú h¹ch to¸n c¨n cø vµo kÕt qu¶ b¶ng ph©n bæ vËt liÖu tÝnh cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh .KÕ to¸n ghi: Nî TK154(1541) Cã TK 621 Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®îc tiÕn hµnh theo s¬ ®å díi ®©y: LuËn V¨n Tèt NghiÖp 20
 • 21. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ S¬ ®å 1: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 1.3.5.2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho sè ngµy c«ng lao ®éng cña c«ng nh©n trùc tiÕp thùc hiÖn khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p c«ng nh©n phôc vô x©y l¾p kÓ c¶ c«ng nh©n vËn chuyÓn, bèc dì vËt liÖu trong ph¹m vi mÆt b»ng x©y l¾p vµ c«ng LuËn V¨n Tèt NghiÖp 21 TK111,112,331 TK152 TK621 XuÊt NVL trùc tiÕp ®Ó x©y l¾p c«ng tr×nh TK154 KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cuèi kú Mua nguyªn vËt liÖu xuÊt TK141 TK152 Nguyªn vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho QuyÕt to¸n t¹m øng vÒ gi¸ trÞ x©y l¾p ®­îc duyÖt TK133 VAT ®­îc khÊu trõ TK133 VAT ®­îc khÊu trõ ngay cho CT
 • 22. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ nh©n chuÈn bÞ kÕt thóc thu dän hiÖn trêng thi c«ng kh«ng ph©n biÖt c«ng nh©n trong danh s¸ch hay thuª ngoµi . Chøng tõ sö dông: KÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ nh b¶ng thanh to¸n l¬ng vµ phô cÊp, thÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, phiÕu chi, phiÕu thu ,.... Tµi kho¶n sö dông: TK 622 TK 622 :”Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp” dïng ®Ó tËp hîp vµ kÕt chuyÓn sè chi phÝ tiÒn c«ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµo tµi kho¶n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. KÕt cÊu tµi kho¶n 622 nh sau : Bªn nî :TËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong kú Bªn cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp sang TK154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cuèi kú TK622 kh«ng cã sè d. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n C¨n cø vµo b¶ng tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n x©y l¾p c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. KÕ to¸n ghi : Nî TK 622 Cã TK334 §èi víi tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n x©y l¾p thuª ngoµi. KÕ to¸n ghi: Nî TK 622 Cã TK111,112,331 Hµng th¸ng c¨n cø møc trÝch tríc tiÒn l¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p theo kÕ ho¹ch. KÕ to¸n ghi : Nî TK622 Cã TK335 LuËn V¨n Tèt NghiÖp 22
 • 23. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Trêng hîp t¹m øng ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ kho¸n x©y l¾p néi bé khi b¶n quyÕt to¸n t¹m øng vÒ gi¸ trÞ khèi lîng x©y l¾p ®· hoµn thµnh bµn giao ®îc duyÖt th× riªng phÇn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. KÕ to¸n ghi: Nî TK622 Cã TK 141(1413) Cuèi kú h¹ch to¸n c¨n cø vµo kÕt qu¶ b¶ng tÝnh chi phÝ nh©n c«ng cho tõng c«ng tr×nh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc ph©n bæ gi¸n tiÕ Nî TK 154(1541) X©y l¾p Cã TK 622 Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®îc h¹ch to¸n theo s¬ ®å díi ®©y: S¬ ®å 2: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp LuËn V¨n Tèt NghiÖp 23 TK622TK334 TK154 TK335 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt x©y l¾p TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho lao ®éng thuª ngoµi TiÒn l­¬ng nghØ phÐp TrÝch tr­íc L.phÐpph¶i tr¶ CNTT Cña CNTTSXXl KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng TT
 • 24. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 1.3.5.3.. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc sö dông m¸y mãc, thÕt bÞ thi c«ng nh»m thùc hiÖn khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p b»ng m¸y. Tµi kho¶n sö dông: TK 623. Tµi kho¶n nµy cã néi dung vµ kÕt cÊu nh sau: Bªn Nî: C¸c chi liªn quan ®Õn m¸y thi c«ng (chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông cho m¸y thi c«ng, l¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y, chi phÝ söa ch÷a, b¶o dìng m¸y thi c«ng,…) Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµo tµi kho¶n 154 Tµi kho¶n 623 ®îc chi tiÕt thµnh c¸c tµi kho¶n cÊp hai sau: +TK6231- Chi phÝ nh©n c«ng : Dïng ®Ó ph¶n ¸nh l¬ng chÝnh, l- ¬ng phô, phô cÊp l¬ng, tiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n trùc tiÕp ®iÒu khiÓn xe, m¸y thi c«ng, c«ng nh©n phôc vô m¸y thi c«ng. + TK6232 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu: dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ vÒ nguyªn liÖu, nhiªn liÖu phôc vô xe, m¸y thi c«ng +TK6233 - chi phÝ dông cô s¶n xuÊt: dïng ®Ó ph¶n ¸nh c«ng cô, dông cô lao ®éng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña xe, m¸y thi c«ng +TK6234 - chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng: dïng ®Ó ph¶n ¸nh khÊu hao m¸y mãc thi c«ng sö dông vµo ho¹t ®éng x©y l¾p c«ng tr×nh +TK6237 - chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c dÞch vô mua ngoµi sö dông cho xe, m¸y thi c«ng nh: thuª ngoµi söa ch÷a xe, m¸y thi c«ng, b¶o hiÓm xe, m¸y thi c«ng,… + TK6238 - chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ b»ng tiÒn phôc vô cho ho¹t ®éng cña xe, m¸y thi c«ng Tr×nh tù h¹ch to¸n Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ®îc tiÕn hµnh nh sau: LuËn V¨n Tèt NghiÖp 24
 • 25. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng phô thuéc vµo h×nh thøc sö dông m¸y thi c«ng: Tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng biÖt chuyªn thùc hiÖc c¸c khèi lîng thi c«ng b»ng m¸y hoÆc giao m¸y thi c«ng cho c¸c ®éi, c¸c ®éi, tæ s¶n xuÊt * NÕu doanh nghiÖp cã tæ chøc c¸c ®éi m¸y thi c«ng riªng biÖt vµ cã ph©n cÊp qu¶n lý riªng cho ®éi m¸y thi c«ng th× tÊt c¶ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ®éi m¸y thi c«ng ®îc tÝnh vµo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung mµ kh«ng ph¶n ¸nh vµo kho¶n môc chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Sau ®ã, c¸c kho¶n môc nµy ®îc kÕt chuyÓn ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cho mét ca m¸y thùc hiÖn vµ cung cÊp cho c¸c ®èi tîng x©y l¾p. Quan hÖ gi÷a ®éi m¸y thi c«ng víi ®¬n vÞ x©y l¾p cã thÓ thùc hiÖn theo ph¬ng thøc cung cÊp lao vô m¸y lÉn nhau gi÷a c¸c bé phËn hoÆc thùc hiÖn theo ph¬ng thøc b¸n lao vô lÉn nhau gi÷a c¸c bé phËn trong néi bé. + Trêng hîp ®éi m¸y thi c«ng h¹ch to¸n theo ph¬ng thøc cung cÊp lao vô lÉn nhau th× tr×nh tù h¹ch to¸n ®îc tiÕn hµnh theo s¬ ®å sau: S¬ ®å3: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng LuËn V¨n Tèt NghiÖp 25 TK152,111,112,.. TK334 TK622 TK111,112 ,214 TK627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh cho m¸y thi c«ng KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung KÕt chuyÓn chi phÝ NVL sö dông cho m¸y thi c«ng Ph©n bæ chi phÝsö dông m¸y thi c«ng cho c¸c ®èi t­îng x©y l¾p Chi phÝ NVL ph¸t sinh cho m¸y thi c«ng TiÒn l­¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y TK621 TK154 TK623
 • 26. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ * NÕu doanh nghiÖp tæ chøc tæ chøc h¹ch to¸n theo ph¬ng thøc b¸n lao vô lÉn nhau th×: Khi ph¶n ¸nh gi¸ vèn kÕ to¸n ghi: Nî TK 632 Cã TK 154 Khi ph¶n ¸nh gi¸ b¸n lao vô kÕ to¸n ghi Nî TK 623 Nî TK 133 Cã TK 512 Cã TK 3331 Cã thÓ ph¶n ¸nh b»ng s¬ ®å sau: S¬ ®å 4: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng LuËn V¨n Tèt NghiÖp 26 Tk liªn quan TK621,622, 627 TK154 TK632 Chi phÝ ph¸t sinh cho m¸y thi c«ng KÕt chuyÓn vÒ tµi kho¶n 154 Gi¸ trÞ phôc vô lÉn nhau gi÷a c¸c bé phËn TK512 TK 623 TK3331 TK133 tÝnh vµo chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng VAT ®­îc khÊu trõ Gi¸ b¸n ®Çu ra VAT
 • 27. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ NÕu ®éi m¸y thi c«ng cã phôc vô bªn ngoµi th× kÕ to¸n: - Ph¶n ¸nh gi¸ vèn dÞch vô b¸n ra: Nî TK 632 Cã TK 154 - Ph¶n ¸nh gi¸ b¸n cho c¸c ®èi tîng bªn ngoµi Nî TK 111, 112, 131 Cã TK512 Cã TK 3331 *NÕu doanh nghiÖp kh«ng tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng biÖt hoÆc cã tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng nhng kh«ng tæ chøc kÕ to¸n riªng cho ®éi m¸y thi c«ng vµ thùc hiÖn ph¬ng thøc thi c«ng hçn hîp võa b»ng tay võa b»ng m¸y th× nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ®éi m¸y thi c«ng ®îc tÝnh vµo kho¶n môc chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµ ®îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 623 sau ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh vµ ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Tr×nh tù h¹ch to¸n ®îc thùc hiÖn theo s¬ ®å sau: LuËn V¨n Tèt NghiÖp 27
 • 28. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ S¬ ®å 5: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng LuËn V¨n Tèt NghiÖp 28 TK111,112,331 TK 334 TK 335 TK 623 Tk 154 Tk 214 TK153,142,24 2 TK152,111,11 2,… 133 Chi phÝ NVL sö dông cho m¸y thi c«ng VAT ®­îc khÊu trõ Chi phÝ c«ng cô dông cô cho m¸y thi c«ng TrÝch khÊu hao xe, m¸y thi c«ng L­¬ng phÐp CN TrÝch tr­íc TL phÐp KÕt chuyÓn chi phݧK m¸y thi c«ng cña CN §K m¸y TC sö dông m¸y thi c«ng cuèi kú TL ph¶i tr¶ CN sö dông m¸y thi c«ng TK 133 D.vô mua ngoµi,CP kh¸c b»ng tiÒn phôc vô m¸y VAT ®­îc khÊu trõ TK 142 CP t¹m thêi ph¸t sinh trong kú Ph©n bæ chi phÝ t¹m thêi trong kú
 • 29. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 1.3.5.4. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung trong tõng ®éi x©y l¾p bao gåm l¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi, trÝch KPC§, BHXH, BHYT theo tû lÖ qui ®Þnh trªn tæng sè l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y, c«ng nh©n qu¶n lý ®éi, tæ, c«ng trêng thuéc biªn chÕ cña doanh nghiÖp, tiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ c«ng nh©n qu¶n lý ®éi tæ s¶n xuÊt, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng chung cho ®éi, tæ, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn phôc vô chung cho tæ, ®éi s¶n xuÊt. §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng tr×nh nµo th× ®îc tËp hîp riªng cho c«ng tr×nh ®ã. Cßn nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt chung liªn quan ®Õn nhiÒu c«ng tr×nh th× ®îc tËp hîp theo thêi ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ, cuèi th¸ng tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo tiªu thøc thÝch hîp (chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ nguyªn vËt liªu trùc tiÕp,…) Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ = Gi¸ trÞ tiªu thøc ph©n bæ c«ng tr×nh A x Chi phÝ s¶n xuÊt chung cÇn ph©n bæ cho c«ng tr×nh A Tæng gi¸ trÞ tiªu thøc ph©n bæ §Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung víi néi vµ kÕt cÊu nh sau: Bªn nî: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung trong kú. Bªn cã : KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung sang TK154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cuèikú tµi kho¶n 627 kh«ng cã sè d cuèi kú . LuËn V¨n Tèt NghiÖp 29
 • 30. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ TK627 cã 6 tµi kho¶n cÊp hai: • TK6271:Chi phÝ tiÒn l¬ng cña nh©n viªn qu¶n lÝ ®éi, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng, nh©n viªn qu¶n lÝ ®éi. • TK6272 :Chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông cho s¶n xuÊt chung • TK6273 :Chi phÝ c«ng cô dông cô ph©n bæ sö dông cho s¶n xuÊt chung • TK6274 :Chi phÝ khÊu hao TSC§ sö dông qu¶n lÝ • TK6277 :Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi sö dông cho s¶n xuÊt chung • TK6278 :Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c sö dông qu¶n lÝ Chøng tõ sö dông:TK627 KÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ nh b¶ng tÝnh l¬ng cho bé m¸y qu¶n lÝ, b¶ng tÝnh trÝch c¸c kho¶n BHYT, BHXH, KPC§ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng, nh©n viªn qu¶n lÝ, B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§, phiÕu thu, phiÕu chi, GiÊy b¸o nî ,giÊy b¸o cã ,.... Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n TÝnh tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ nh©n viªn qu¶n lÝ tæ ®éi thi c«ng. KÕ to¸n ghi : Nî TK 627(6271) Cã TK334 TÝnh trÝch c¸c kho¶n theo l¬ng ph¶i tr¶ (BHYT, BHXH, KPC§) bé phËn c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt x©y l¾p, c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng vµ nh©n viªn qu¶n lÝ tæ ®éi thi c«ng. KÕ to¸n ghi : Nî TK627(6271) LuËn V¨n Tèt NghiÖp 30
 • 31. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Cã TK338(2,3,4) Khi xuÊt vËt liÖu sö dông phôc vô qu¶n lÝ tæ ®éi thi c«ng c«ng cô, dông cô sö dông phôc vô cho thi c«ng(lo¹i ph©n bæ mét lÇn). KÕ to¸n ghi: Nî TK627(6272,6273) Cã TK152,153 XuÊt c«ng cô dông cô sö dông phôc vô cho thi c«ng(lo¹i ph©n bæ nhiÒu lÇn). KÕ to¸n ghi: Nî TK142,242 Cã TK 153 Khi ph©n bæ : Nî TK627 Cã TK142,242 TÝnh khÊu hao TSC§ sö dông phôc vô cho thi c«ng. KÕ to¸n ghi: Nî TK 627(6274) Cã TK214 Nî TK009: TÝnh trÝch tríc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§. KÕ to¸n ghi: Nî TK627(6275) Cã TK335 C¸c kho¶n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn phôc vô trùc tiÕp cho thi c«ng. KÕ to¸n ghi: Nî TK627(6278) Nî TK133 Cã TK 111,112 Cuèi kú tÝnh ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan. KÕ to¸n ghi: Nî TK154 LuËn V¨n Tèt NghiÖp 31
 • 32. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Cã TK627 Tr×nh tù h¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung ®îc thùc hiÖn theo s¬ ®å sau: LuËn V¨n Tèt NghiÖp 32
 • 33. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ S¬ ®å 6: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung 1.3.5.5 .KÕ to¸n c¸c kho¶n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt : Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c hîp ®ång thi c«ng x©y l¾p cho bªn giao thÇu cã thÓ x¶y ra 2 trêng hîp thiÖt h¹i: • ThiÖt h¹i do s¶n phÈm háng, ph¸ ®i lµm l¹i. • ThiÖt h¹i do ngõng s¶n xuÊt. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 33 152,153,14 2, 214 334 338 627 Chi phÝ NVL,CCDC dïng chung cho ®éi sx trÝch khÊu hao TSC§, m¸y mãc thiÕt bÞThuéc ®éi x©y dùng TiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp ph¶i tr¶ cho nv®äi XD, tiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n Xl, nv qlý ®éi trÝch KPC§, BHXH,BHYT theo tû lÖ qui ®Þnh trªn TiÒn l­¬ng cña CNTTXL, CNSD m¸y, NV qlý ®éi dÞch vô mua ngoµi, c¸c cp b»ng tiÒn ps cho qlý ®éi sx 133 141 335,142 T/­ gi¸ trÞ XL giao Kho¸n néi bé QuyÕt to¸n T/­ vÒ khèi l­îng XL hoµn thµnh bµn giao ®­îc duyÖt trÝch tr­íc hoÆc ph©n bæChi phÝ sx chung thuéc ®éi Chi phÝ s¶n xuÊt Thùc tÕ ph¸t VAT ®­îc KT Ph©n bæ vµ KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung cuèi kúTK111,112,3 31 TK 154TK 152,153,142, TK 214 TK 334 TK 338 TK627 Chi phÝ NVL,CCDC dïng chung cho ®éi sx TrÝch khÊu hao TSC§, m¸y mãc thiÕt bÞ thuéc ®éi x©y dùng TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp ph¶i tr¶ cho nv §éi XD, tiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n XL, NV qu¶n lý ®éi TrÝch KPC§, BHXH,BHYT theo tû lÖ qui ®Þnh trªn TiÒn l¬ng cña CNTTXL, CNSD m¸y, NV qu¶n lý ®éi DÞch vô mua ngoµi, c¸c cp b»ng tiÒn ps cho qu¶n lý ®éi sx TK 133 TK 141 335,142 T/ gi¸ trÞ XL giao Kho¸n néi bé QuyÕt to¸n T/ vÒ khèi lîng XL hoµn thµnh bµn giao ®îc duyÖt TrÝch tríc hoÆc ph©n bæ Chi phÝ sx theo dù to¸n Chi phÝ s¶n xuÊt Thùc tÕ ph¸t sinh VAT ®îc KT Ph©n bæ vµ KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung cuèi kú
 • 34. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ • KÕ to¸n s¶n phÈm háng, ph¸ ®i lµm l¹i trong ®Þnh møc. S¬ ®å 7: S¬ ®å kÕ to¸n s¶n phÈm háng, ph¸ ®i lµm l¹i trong ®Þnh møc TK621,622,623,627 TK154 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p • KÕ to¸n s¶n phÈm háng, ph¸ ®i lµm l¹i ngoµi ®Þnh møc S¬ ®å 8: S¬ ®å kÕ to¸n s¶n phÈm háng, ph¸ ®i lµm l¹i ngoµi ®Þnh møc TK621,622,623,627 TK154 TK1388 B¾t båi thêng Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt TK 811,415 Xö lÝ vµo thu nhËp kh¸c Sö dông quü DPTC ®Ó bï ®¾p + ThiÖt h¹i do ngõng s¶n xuÊt LuËn V¨n Tèt NghiÖp 34
 • 35. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Ngõng s¶n xuÊt trong ho¹t ®éng x©y l¾p thêng do viÖc ®×nh chØ thi c«ng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh nµo ®ã do ma, b·o, lò lôt,...Tuú theo nguyªn nh©n mµ xö lÝ. C¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt ngoµi kÕ ho¹ch S¬ ®å 9: S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp TK334,338 TK154 TK131,1388 TÝnh l¬ng, c¸c kho¶n Xö lÝ b¾t båi thêng BH, KPC§ cña CNTTSX TK214 TÝnh khÊu hao TSC§ TK415 dïng ®Ó s¶n xuÊt Sö dông quü DPTC bï ®¾p TK111,112,331 TK811 C¸c kho¶n chi phÝ Xö lÝ vµo thu nhËp kh¸c kh¸c Trêng hîp ngõng s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch th× c¨n cø vµo dù to¸n vµ kÕ ho¹ch trÝch tríc kho¶n thiÖt h¹i hµng th¸ng. KÕ to¸n ghi: Nî TK 622,623,627 Cã TK335 Chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt ghi: Nî TK 335 Cã TK111,112... Cuèi kú dù to¸n nÕu sè ®· tÝnh tríc vµo chi phÝ theo kÕ ho¹ch nhá h¬n sè thùc tÕ ph¸t sinh th× tÝnh vµo chi phÝ cho ®ñ sè . LuËn V¨n Tèt NghiÖp 35
 • 36. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ NÕu sè ®· tÝnh tríc vµo chi phÝ lín h¬n sè thùc tÕ ph¸t sinh th× ghi gi¶m chi phÝ hoÆc ghi t¨ng thu.. KÕ to¸n sö dông c¸c sæ nh sæ, thÎ chi tiÕt, sæ c¸i c¸c tµi kho¶n cã liªn quan nh sæ c¸i TK154, tµi kho¶n 621, 622, 623, 627 (chi tiÕt c¸c kho¶n thiÖt h¹i). 1.3.5.6. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp: Theo hÖ thèng kÕ to¸n ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p viÖc tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p vµ tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n xuÊt x©y l¾p ®îc thùc hiÖn trªn tµi kho¶n154. - Cuèi kú tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p thùc tÕ ph¸t sinh. KÕ to¸n ghi: Nî TK154 Cã TK 621 Cã TK622 Cã TK 623 Cã TK627 - TÝnh vµ kÕt chuyÓn gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh §èi víi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh giai ®o¹n c«ng viÖc cã ®iÓm dõng kü thuËt ®· hoµn thµnh ®· bµn giao cho chñ ®Çu t. KÕ to¸n ghi: Nî TK632 Cã TK154 §èi víi c¸c c«ng ty x©y dùng cã c¸c c«ng tr×nh ®Ó b¸n nhng cha b¸n ®îc hoÆc c¸c c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh nhng cha bµn giao cho bªn chñ ®Çu t. KÕ to¸n ghi: Nî TK155 Cã TK154 LuËn V¨n Tèt NghiÖp 36
 • 37. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 1.3.6.KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ( theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú) LuËn V¨n Tèt NghiÖp 37
 • 38. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ S¬ ®å 10: KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ theo ph¬ng ph¸p KK§K TK 151 TK 611(6111) TK151 TK631 TK 154 (1) (4) (13) TK152, 153 TK 152 (5) TK 151 (2) TK 331,111,112 (8) TK 154 (6) TK 622 (14) TK 331,111,112 (9) (3) TK 621 (7) TK 623 (10) TK 627 (11) (12) Chó gi¶i: (1) KÕt chuyÓn trÞ gi¸ hµng mua ®ang ®i ®êng ®Çu kú (2) KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vËt liÖu, dông cô tån ®Çu kú (3) C¸c nghiÖp vô lµm t¨ng vËt liÖu dông cô (4) KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vËt liÖu, c«ng cô ®ang ®I ®êng cuèi kú (5) KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vËt liªu, c«ng cô tån kho cuèi kú (6) C¸c kho¶n chiÕt khÊu gi¶m gi¸ (7) KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vËt liÖu, dông cô sö dông trong kú (8) KÕt chuyÓn gi¸ trÞ dë ®Çu kú (9) KÕt chuyÓn CPNVLTT (10)KÕt chuyÓn CPSDMTC LuËn V¨n Tèt NghiÖp 38
 • 39. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ (11) KÕt chuyÓn CPSXC (12) KÕt chuyÓn CPNVLTT (13) §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú (14) Gi¸ thµnh c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao 1.4.C«ng t¸c kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p 1.4.1.§èi tîng tÝnh gi¸ thµnh trong kú §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm c«ng viÖc do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra cÇn ph¶i tÝnh ®îc gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. X¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn trong toµn bé c«ng viÖc. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nã cã ý nghÜa quan träng lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n më c¸c b¶ng chi tiÕt tÝnh gi¸ thµnh vµ tæ chøc c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh theo tõng ®èi tîng phôc vô cho viÖc kiÓm tra ®¸ng gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖc kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh ph¶i dùa trªn c¬ së, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, c¸c lo¹i s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp vµ quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. C¸c doanh nghiÖp x©y l¾p víi ®Æc ®iÓm x©y l¾p ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh hoÆc tõng khèi lîng c«ng viÖc x©y l¾p cã thiÕt kÕ riªng. Kú tÝnh gi¸ thµnh: lµ thêi kú bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh yªu cÇu ph¶i tiÕn hµnh c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. ViÖc x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Ó x¸c ®Þnh. C¸c doanh nghiÖp x©y l¾p kú tÝnh gi¸ thµnh ®îc x¸c ®Þnh nh sau: +NÕu ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay ®¬n ®Æt hµng th× kú tÝnh gi¸ thµnh lµ khi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 39
 • 40. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ +NÕu ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh thanh to¸n theo giai ®o¹n x©y dùng th× kú tÝnh gi¸ thµnh lµ khi giai ®o¹n x©y dùng hoµn thµnh. +NÕu ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh thanh to¸n ®Þnh kú theo khèi lîng tõng lo¹i c«ng viÖc trªn c¬ së gi¸ dù to¸n th× kú tÝnh gi¸ thµnh lµ th¸ng, quý. 1.4.2. C«ng t¸c kiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang trong doanh nghiÖp x©y l¾p Trong ho¹t ®éng x©y l¾p, s¶n phÈm lµm dë trong doanh nghiÖp cã thÓ lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cha hoµn thµnh hay khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng dë dang trong kú cha ®îc nªn bªn chñ ®Çu t nghiÖm thu, chÊp nhËn thanh to¸n. ViÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm x©y l¾p dë dang lóc cuèi kú ®îc thùc hiÖn hµng th¸ng vµo ngµy cuèi th¸ng trªn biªn b¶n kiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang ,trong ®ã ph¶i ghi râ theo tõng ®èi tîng x©y l¾p vµ møc ®é hoµn thµnh. KÕ to¸n cã thÓ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm x©y l¾p dë dang theo c¸c ph¬ng ph¸p sau: 1.4.2.1.Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ theo chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng x©y l¾p lµ c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh thanh to¸n mét lÇn sau khi hoµn thµnh toµn bé .Theo ph¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ s¶n phÈm x©y l¾p dë dang lóc cuèi kú lµ tæng chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh tõ lóc khëi c«ng ®Õn cuèi kú b¸o c¸o . C«ng thøc x¸c®Þnh: LuËn V¨n Tèt NghiÖp 40
 • 41. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ = Chi phÝ thùc tÕ KLXL dë dang ®Çu kú + Chi phÝ thùc tÕ KLXL thùc hiÖn trong kú x Chi phÝ thùc tÕ dë dang cuèi kú theo dù to¸n Chi phÝ cña KLXL hoµn thµnh bµn giao trong kú theo dù to¸n + Chi phÝ thùc tÕ KLXL dë dang cuèi kú theo dù to¸n 1.4.2.2. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ theo gi¸ trÞ dù to¸n vµ møc ®é hoµn thµnh cña s¶n phÈm Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh thanh to¸n tõng phÇn theo c¸c giai ®o¹n c«ng viÖc kh¸c nhau cã gi¸ trÞ dù to¸n riªng.Theo ph¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ s¶n phÈm x©y l¾p dë dang cuèi kú ®îc x¸c ®Þnh trªn cë së ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ®· ph¸t sinh cho c¸c giai ®o¹n x©y l¾p ®· hoµn thµnh vµ cha hoµn thµnh theo gi¸ trÞ dù to¸n vµ møc ®é hoµn thµnh thùc tÕ cña c¸c giai ®o¹n c«ng viÖc. C«ng thøc x¸c ®Þnh: = Chi phÝ thùc tÕ KLXL dë dang ®Çu kú + Chi phÝ thùc tÕ KLXL thùc hiÖn trong kú x Chi phÝ theo dù to¸n KLXL theo s¶n l- îng hoµn thµnh t¬ng ®¬ng Chi phÝ KLXL bµn giao trong kú + KLXL dë dang cuèi kú ®· tÝnh ®æi 1.4.2.3. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo gi¸ trÞ dù to¸n C«ng thøc x¸c ®Þnh: = Chi phÝ thùc tÕ KLXL dë dang ®Çu kú + Chi phÝ thùc tÕ KLXL thùc hiÖn trong kú x Gi¸ trÞ dù to¸n KLXL dë dang cuèi kú LuËn V¨n Tèt NghiÖp 41
 • 42. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Gi¸ trÞ dù to¸n KLXL hoµn thµnh bµn giao + Gi¸ trÞ dù to¸n KLXL dë dang cuèi kú 1.4.3. C¸c ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ c¸ch thøc, ph- ¬ng ph¸p sö dông ®Ó tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p ®· tËp hîp cña kÕ to¸n theo c¸c kho¶n môc chi phÝ ®· quy ®Þnh. C¸c ®éi x©y l¾p c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ, yªu cÇu qu¶n lÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh ®Ó lùa chän ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh… C¸c ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ®îc ¸p dông chñ yÕu trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p lµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trùc tiÕp, ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng, ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc, ph¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ . 1.4.3.1. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p theo ®¬n ®Æt hµng: §èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ x©y l¾p theo tõng c«ng viÖc. §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. §Æc ®iÓm cña viÖc tËp hîp chi phÝ trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p lµ toµn bé chi phÝ x©y l¾p ph¸t sinh ®Òu ®îc tËp hîp trùc tiÕp liªn quan ®Õn c«ng viÖc nµo sÏ ®îc tËp hîp trùc tiÕp vµo thÎ tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng viÖc ®ã. Cßn chi phÝ gi¸n tiÕp cã liªn quan ®Õn nhiÒu c«ng viÖc th× ®îc tËp hîp chung cuèi mçi kú h¹ch to¸n, kÕ to¸n sö dông tiªu thøc ph©n bæ lo¹i chi phÝ nµy cho tõng c«ng viÖc vµ ghi vµo c¸c thÎ tÝnh LuËn V¨n Tèt NghiÖp 42
 • 43. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ gi¸ thµnh t¬ng øng .ViÖc tÝnh gi¸ thµnh chØ tiÕn hµnh khi c«ng viÖc ®· hoµn thµnh do ®ã kú tÝnh gi¸ thµnh kh«ng khíp víi kú b¸o c¸o. §èi víi nh÷ng c«ng viÖc ®Õn kú b¸o c¸o cha hoµn thµnh toµn bé chi phÝ tËp hîp ®îc theo ®¬n ®Æt hµng ®ã ®Òu ®îc coi lµ chi phÝ dë dang cuèi kú chuyÓn kú sau. Nh÷ng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh th× tæng chi phÝ ®· tËp hîp ®îc theo c«ng viÖc chÝnh lµ gi¸ thµnh.KÕ to¸n më c¸c b¶ng tÝnh gi¸ thµnh. §éi:.... B¶ng tÝnh gi¸ thµnh C«ng tr×nh: Kho¶n môc chi phÝ Chi phÝ x©y l¾p DD ®Çu kú Chi phÝ ph¸t sinh trong kú Chi phÝ x©y l¾p DD cuèi kú Tæng CPNVL TT CPNCTT CPSD MTC CPSXC 1.4.3.2. Ph¬ng ph¸p ®Þnh møc §îc ¸p dông víi c¸c doanh nghiÖp tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau: Ph¶i tÝnh ®îc gi¸ thµnh ®Þnh møc trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ ®Æt hµng t¹i thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh.Tuú tõng trêng hîp cô thÓ mµ gi¸ thµnh ®Þnh møc bao gåm c¶ gi¸ thµnh ®Þnh møc cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh cÊu thµnh nªn c«ng tr×nh. V¹ch ra ®îc mét c¸ch chÝnh x¸c thay ®æi vÒ ®Þnh møc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn thi c«ng c«ng tr×nh. ViÖc thay ®æi ®Þnh møc ®îc tiÕn hµnh vµo ®Çu th¸ng nªn viÖc tÝnh to¸n sè chªnh lÖch do thay ®æi ®Þnh møc chØ cÇn thùc hiÖn ®èi víi mét sè s¶n phÈm lµm dë ®Çu kú vÒ chi phÝ tÝnh cho s¶n phÈm lµm dë ®Çu kú lµ theo ®Þnh møc. Sè chªnh lÖch do thay ®æi ®Þnh møc cò trõ ®i ®Þnh møc míi. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 43
 • 44. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ X¸c ®Þnh chªnh lÖch do tho¸t li ®Þnh møc: Chªnh lÖch do tho¸t li ®Þnh møc lµ sè chªnh lÖch do tiÕt kiÖm hay vît chi. ViÖc x¸c ®Þnh sè chªnh lÖch do kho¶n môc chi phÝ. Cô thÓ nã ®îc x¸c ®Þnh nh sau: = - Sau khi tÝnh to¸n x¸c ®Þnh ®îc gi¸ thµnh ®Þnh møc, chªnh lÖch do thay ®æi vµ tho¸t li ®Þnh møc gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm x©y l¾p ®îc tÝnh nh sau: = ± ± 1.4.3.3. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trùc tiÕp §©y lµ ph¬ng ph¸p ®îc sö dông phæ biÕn trong doan nghiÖp x©y l¾p hiÖn nay s¶n phÈm x©y l¾p mang tÝnh ®¬n chiÕc ®èi tîng tËp hîp chi phÝ x©y l¾p phï hîp víi ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. H¬n n÷a ph¬ng ph¸p nµy cho phÐp cung cÊp kÞp thêi sè liÖu gi¸ thµnh trong mçi kú b¸o c¸o vµ c¸ch tÝnh to¸n l¹i dÔ dµng. Theo ph¬ng ph¸p nµy tËp hîp tÊt c¶ chi phÝ x©y l¾p trùc tiÕp cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh lµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. Tr- êng hîp c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cha hoµn thµnh mµ cã khèi l- îng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao th× : = + - Trêng hîp ®èi tîng tËp hîp chi phÝ x©y l¾p vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh ®Òu lµ h¹ng môc c«ng tr×nh th× tæng chi phÝ x©y l¾p tõ khi khëi c«ng cho ®Õn khi hoµn thµnh ®· tËp hîp ®îc cho c¶ nhãm c«ng tr×nh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cho mét h¹ng môc c«ng tr×nh. NÕu h¹ng môc c«ng tr×nh ®· cã dù to¸n kh¸c nhau nhng cïng thi c«ng trªn mäi ®Þa LuËn V¨n Tèt NghiÖp 44
 • 45. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ ®iÓm do mét c«ng trêng ®¶m nhËn th× kÕ to¸n cã thÓ c¨n cø vµo quy ®Þnh cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cho tiªu thøc thÝch hîp víi hÖ sè kinh tÕ quy ®Þnh cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh 1.4.3.4. Ph¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông trong trêng hîp c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n thi c«ng nh giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng giai ®o¹n l¾p ®Æt m¸y mãc, thiÕt bÞ... Theo ph¬ng ph¸p nµy gi¸ thµnh thùc tÕ cña toµn bé c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc tÝnh nh sau: Z = C1+C2+....+Cn+ D ®k -D ck Trong ®ã : Z :lµ gi¸ thµnh thùc tÕ toµn bé c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh C1,C2,...Cn : Chi phÝ x©y l¾p cña c¸c giai ®o¹n D ®k ,Dck :Chi phÝ thùc tÕ x©y l¾p dë dang ®Çu kú, cuèi kú 1.4.4. KÕ to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm. §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh cña DNXL ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¬ së ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Do ®ã ®èi tîng tËp hîp gi¸ thµnh cuèi cïng lµ tõng c«ng tr×nh ,h¹ng môc c«ng tr×nh. T¹i c¸c DNXL nh ®· tr×nh bµy viÖc thanh to¸n s¶n phÈm x©y dùng hoµn thµnh lµ theo ®iÓm dõng kü thuËt. Kú tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh lµ theo quý .C¸c DN chñ yÕu ¸p dông ph- ¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh .Toµn bé chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh tõ khi khëi c«ng cho tíi khi hoµn thµnh bµn giao chÝnh lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã . Do c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p cã thêi gian thi c«ng dµi, nªn trong quý c¸c DNXL chØ tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao hoÆc c¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh ®Õn ®iÓm dõng kü thuËt hîp LuËn V¨n Tèt NghiÖp 45
 • 46. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ lÝ. Trong trêng hîp nµy gi¸ thµnh thùc tÕ cña khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao trong kú cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : = + - Cuèi quý c¸n bé kü thuËt chñ nhiÖm c«ng tr×nh cña c¸c DNXL vµ bªn chñ ®Çu t ra c«ng trêng ®Ó x¸c ®Þnh phÇn viÖc ®· hoµn thµnh vµ dë dang cuèi quý. C¸n bé kü thuËt göi sang phßng kÕ to¸n b¶ng kiÓm kª khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh trong quý vµ dë dang cuèi quý theo dù to¸n tõng kho¶n môc. C¨n cø vµo ®ã cïng víi tæng chi phÝ thùc tÕ ®Çu kú, kÕ to¸n tÝnh ra chi phÝ dë dang cuèi kú theo c«ng thøc nh trªn. 1.5. Sæ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.5.1. H×nh thøc kÕ to¸n. H×nh thøc kÕ to¸n lµ hÖ thèng sæ kÕ to¸n sö dông ®Ó ghi chÐp, hÖ thèng ho¸ vµ tæng hîp sè liÖu tõ chøng tõ gèc theo mét tr×nh tù vµ ph¬ng ph¸p ghi chÐp nhÊt ®Þnh. Nh vËy, h×nh thøc kÕ to¸n thùc chÊt lµ h×nh thøc tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n bao gåm sè lîng c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n chi tiÕt, sæ kÕ to¸n tæng hîp, kÕt cÊu sæ, mèi quan hÖ kiÓm tra, ®èi chiÕu gi÷a c¸c sæ kÕ to¸n, tr×nh tù vµ ph¬ng ph¸p ghi chÐp còng nh viÖc tæng hîp sè liÖu ®Ó lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. Doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n, chÕ ®é, thÓ lÖ kÕ to¸n cña Nhµ níc, c¨n cø vµo quy m« ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, yªu cÇu qu¶n lý, tr×nh ®é cña c¸c kÕ to¸n còng nh ®iÒu kiÖn, ph¬ng tiÖn kü thuËt tÝnh to¸n, xö lý th«ng tin mµ lùa chän vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n vµ tæ chøc h×nh thøc sæ kÕ to¸n nh»m cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 46
 • 47. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ ChÕ ®é sæ kÕ to¸n ban hµnh theo Q§/ 167/ 2000/ Q§- BTC ngµy 25/ 10/ 2000 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh quy ®Þnh râ viÖc më sæ, ghi chÐp qu¶n lý, lu tr÷ vµ b¶o qu¶n sæ kÕ to¸n viÖc vËn dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n nµo lµ tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh cô thÓ cña doanh nghiÖp hiÖn nay, trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th- êng sö dông c¸c h×nh thøc kÕ to¸n sau: 1.5.1.1. H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung ( NKC) §Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n NKC lÇn tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ®Òu ph¶i ®îc ghi vµo sæ nhËt ký mµ träng t©m lµ sæ nhËt ký chung, theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh vµ ®Þnh kho¶n kÕ to¸n cña nghiÖp vô ®ã, sau ®ã lÊy c¸c sè liÖu trªn c¸c sæ nhËt ký ®Ó ghi sæ c¸i theo tõng nghiÖp vô ph¸t sinh. S¬ ®å 11: S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NKC Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu, kiÓm tra LuËn V¨n Tèt NghiÖp 47 Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký chung Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ NK ®Æc biÖt Sè thÎ ( kÕ to¸n chi tiÕt ) B¶ng tæng hîp chi tiÕt
 • 48. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc, tríc hÕt ghi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh vµo sæ nhËt ký chung sau ®ã c¨n cø vµo sæ NKC ®Ó ghi vµo sæ c¸i theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp. NÕu ®¬n vÞ më sæ kÕ to¸n chi tiÕt th× ®ång thêi víi viÖc ghi vµo NKC, c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®îc ghi vµo sæ chi tiÕt liªn quan. - NÕu ®¬n vÞ më c¸c sæ nhËt ký ®Æc biÖt th× hµng ngµy c¨n cø chøng tõ gèc, ghi nghiÖp vô ph¸t sinh vµo sæ nhËt ký ®Æc biÖt liªn quan ®Õn ®Þnh kú 3,5,10 ngµy hoÆc cuèi th¸ng tuú khèi lîng nghiÖp vô ph¸t sinh. Tõ nhËt ký ®Æc biÖt ghi vµo c¸c tµi kho¶n phï hîp trªn sæ c¸i. - Cuèi th¸ng, cuèi quý, cuèi n¨m céng sè liÖu trªn sæ c¸i, lËp b¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh. Sau khi kiÓm tra ®èi chiÕu, khíp ®óng sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt (®îc lËp tõ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt) ®îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 1.5.1.2. H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký sæ c¸i §Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc nhËt ký-sæ c¸i lµ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®îc kÕt hîp ghi chÐp theo tr×nh tù thêi gian vµ theo néi dung kinh tÕ ( theo tµi kho¶n kÕ to¸n) trªn cïng mét quyÓn sæ kÕ to¸n tæng hîp duy nhÊt lµ nhËt ký- sæ c¸i. C¨n cø ®Ó ghi vµo c¸c sæ nhËt ký, sæ c¸i lµ c¸c chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc. S¬ ®å 12: S¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n ghi sæ, theo h×nh thøc nhËt ký, sæ c¸i. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 48 Chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ quü NhËt ký - sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ , thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt
 • 49. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra 1.5.1.3. H×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ ( CTGS) §Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ lµ cã c¨n cø trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp lµ “ chøng tõ ghi sæ” viÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp bao gåm. + Ghi theo tr×nh tù thêi gian trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. + Ghi theo tr×nh tù néi dung kinh tÕ trªn sæ c¸i. Chøng tõ ghi sæ do kÕ to¸n tæng hîp lËp trªn c¬ së tõng chøng tõ gèc hoÆc b»ng tæng hîp c¸c chøng tõ gèc cïng lo¹i, cã cïng néi dung kinh tÕ. - Chøng tõ ghi sæ ®îc ®¸nh sè liÖu liªn tôc trong tõng th¸ng hoÆc c¶ n¨m (theo sè thø tù trong sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ) vµ cã chøng tõ gèc ®Ýnh kÌm theo ph¶i ®îc kÕ to¸n trëng duyÖt tríc khi ghi sæ kÕ to¸n. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 49
 • 50. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ S¬ ®å 13: S¬ ®å ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ. C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®Ó vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sau ®ã ®îc dïng ®Ó ghi vµo sæ c¸i. C¸c chøng tõ gèc sau khi lµm c¨n cø lËp chøng tõ ghi sæ ®îc dïng ®Ó ghi vµo c¸c sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt. - Cuèi th¸ng ph¶i kho¸ sæ, tÝnh sè ph¸t sinh bªn nî, bªn cã vµ sè d cña c¸c TK trªn sæ c¸i ®Ó tõ ®ã lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 50 Chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ quü Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i Sæ (thÎ ) kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh
 • 51. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ - Sau khi ®èi chiÕu khíp ®óng sè liÖu trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 1.5.1.4. H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ - C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n. + TËp hîp vµ hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh bªn cã cña c¸c TK kÕt hîp víi viÖc ph©n tÝch c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ®ã theo c¸c tµi kho¶n ®èi øng nî. + KÕt hîp chÆt chÏ viÖc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian vÒ viÖc hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô theo néi dung kinh tÕ. + KÕt hîp réng r·i viÖc h¹ch to¸n tæng hîp víi h¹ch to¸n chi tiÕt. + Sö dông c¸c mÉu sæ in s½n, c¸c quan hÖ ®èi øng tµi kho¶n, chØ tiªu qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. S¬ ®å 14: S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ. Ghi chó: LuËn V¨n Tèt NghiÖp 51 Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ NhËt ký chøng tõ ThÎ, sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng kª Sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng tæng hîp chi tiÕt
 • 52. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ghi trùc tiÕp vµo c¸c nhËt ký chøng tõ hoÆc b¶ng kª, sæ chi tiÕt cã liªn quan. Cuèi th¸ng ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c nhËt ký chøng tõ víi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, b¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña c¸c nhËt ký chøng tõ ghi trùc tiÕp vµo sæ c¸i. Sè liÖu tæng céng trong sæ c¸i vµ mét sè chØ tiªu chi tiÕt trong nhËt ký chøng tõ, b¶ng kª vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 52
 • 53. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Ch¬ng 2 thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng 2.1. §Æc ®iÓm chung cña C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Cuèi thËp kû 60, khi cuéc chiÕn tranh chèng Mü cøu níc cña d©n téc ta ®ang ®i vµo giai ®o¹n ¸c liÖt nhÊt, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc x©y dùng nhÊt lµ x©y dùng c¸c Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ®Ó ngay sau khi thèng nhÊt níc nhµ, nh©n d©n ta cã thÓ b¾t tay ngay vµo c«ng cuéc x©y dùng kiÕn thiÕt ®Êt n- íc. C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn qua mét thêi gian dµi. §Çu tiªn, C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng lµ mét xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng trùc thuéc C«ng ty vËn t¶i vµ xÕp dì ®êng thuû néi ®Þa. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã nhiÒu biÕn ®éng, cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña x· héi, ®Êt n- íc, cµng ngµy nhu cÇu x©y dùng, kiÕn thiÕt nhµ cöa, c«ng tr×nh ngµy cµng cao, ®éi lín m¹nh dÇn. §Ó phï hîp víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña ®Êt níc, ®éi ®· chuyÓn cæ phÇn ho¸ vµ ®æi tªn thµnh C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng n¨m 1999. C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 100/1999/Q§ - BGTVT ngµy 11/01/1999 cña Bé giao th«ng vËn t¶i trªn c¬ së lµÔpÝ nghiÖp s¶n LuËn V¨n Tèt NghiÖp 53
 • 54. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng thuéc C«ng ty vËn t¶i vµ xÕp dì ®êng thuû néi ®Þa. C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng lµ Doanh nghiÖp Nhµ níc. Tªn C«ng ty hiÖn nay: C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng. Trô së C«ng ty: §êng Hoµng DiÖu - phêng Thanh B×nh - thÞ x· Ninh B×nh - tØnh Ninh B×nh §iÖn tho¹i liªn hÖ: 030.874 805 Fax: 030.873 215 GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh: 055669 ngµy 27/02/1999 do Së KÕ ho¹ch ®Çu t tØnh Ninh B×nh cÊp. Cã tµi kho¶n sè: 710A - 01523 - Ng©n hµng c«ng th¬ng Ninh B×nh 7301 - 0231 - Ng©n hµng §Çu t vµ ph¸t triÓn Ninh B×nh M· sè thuÕ: 2700243273 C¸c ngµnh nghÒ kinh doanh : - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. - X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp - X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông. - X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng. - San lÊp mÆt b»ng. - VËn chuyÓn hµng ho¸ b»ng « t« vµ xÕp dì hµng. Kinh doanh dÞch vô kh¸c. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, C«ng ty ®· thi c«ng vµ bµn giao nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp... cã gi¸ trÞ cao, ®óng tiÕn ®é. C«ng ty ®· tham gia x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh LuËn V¨n Tèt NghiÖp 54
 • 55. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ quan träng nh c«ng tr×nh Trô së c«ng an Phêng T©n Thµnh, c«ng tr×nh C¶ng vô II... C¸c c«ng tr×nh lµ s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®îc c¸c chñ ®Çu t, t vÊn trong vµ ngoµi níc ®¸nh gi¸ cao , ®Æc biÖt trong lÜnh vùc tæng thÇu, dù ¸n t vÊn ®Çu t x©y dùng, dÞch vô ®Êt ®ai, gi¶i phãng mÆt b»ng... C«ng ty ngµy cµng cã uy tÝn trªn thÞ trêng, ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ, cho ng©n s¸ch Nhµ níc, n©ng cao ®êi sèng ngêi lao ®éng. 2.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý t¹i c«ng ty cæ phÇn S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng 2.1.2.1 §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng. Do ®Æc thï cña nghµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ nghµnh s¶n xuÊt ®éc lËp, cã ®Æc thï riªng vÒ mÆt s¶n xuÊt. Do vËy ph¶i cã tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi ®Æc thï cña nghµnh còng nh t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Lùc lîng lao ®éng cña c«ng ty ®îc tæ chøc thµnh c¸c ®éi c«ng tr×nh, mçi ®éi cã thÓ ph©n thµnh c¸c tæ s¶n xuÊt theo yªu cÇu thi c«ng thùc tÕ tuú thuéc vµo nhu cÇu s¶n xuÊt vµ ®óng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh»m ®a l¹i hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cao. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi c«ng ty ®· kh«ng ngõng më réng quy m« s¶n xuÊt. C«ng ty cã thÓ theo dâi ®îc chÝnh x¸c ®Çy ®ñ chi phÝ bá ra cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. 2.1.2.2 §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng S¬ ®å 15: S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt x©y l¾p LuËn V¨n Tèt NghiÖp 55
 • 56. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Do ®Æc thï cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n vµ cña s¶n phÈm x©y l¾p nªn quy tr×nh c«ng nghÖ cña c«ng ty cã ®Æc ®iÓm sau: S¶n xuÊt liªn tôc tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau, mçi c«ng tr×nh ®Òu cã dù to¸n thiÕt kÕ riªng vµ thi c«ng ë c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau. Do vËy quy tr×nh c«ng nghÖ ë c¸c ®Þa ®iÓm thêng kh¸c nhau: Giai ®o¹n thiÕt kÕ, giai ®o¹n san nÒn, gi¶i quyÕt mÆt b»ng thi c«ng, … Mçi giai ®o¹n ®Òu tiªu hao NVL, hao phÝ nh©n c«ng lµ kh¸c nhau. Khi nhËn thÇu mét c«ng tr×nh do c«ng ty t×m kiÕm, c«ng ty nhËn kho¸n tæ chøc thi c«ng, chñ ®éng cung øng vËt t, nh©n c«ng, ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é thi c«ng. §ång thêi c«ng ty ph¶i tæ chøc ®óng tiÕn ®é ghi chÐp ban ®Çu vµ lu©n chuyÓn chøng tõ nh»m ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ kh¸ch quan, chÝnh x¸c mäi ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t sinh. TÊt c¶ c¸c chøng tõ ph¶i ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ kû luËt tµi chÝnh. C«ng ty lËp kÕ ho¹ch vÒ vËt t, nh©n c«ng, cuèi kú kiÓm kª khèi lîng x©y l¾p dë dang. 2.1.2.3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty Bé m¸y qu¶n lý ®îc s¾p xÕp bè trÝ mét c¸ch l«gic khoa häc, t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty qu¶n lý chÆt chÏ c¸c mÆt kinh tÕ kü thuËt ë tõng ®éi, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh liªn tôc, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 56 NhËn thÇu Mua vËt t, bè trÝ nh©n c«ng LËp kÕ ho¹ch thi c«ng Tæ chøc thi c«ng XL CT NghiÖ m thu bµn giao c«ng tr×nh Than h to¸n
 • 57. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ S¬ ®å 16: S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty gåm: Mçi mét phßng ban cã chøc n¨ng riªng biÖt, song ®Òu cã chøc n¨ng tham mu gióp viÖc cho Ban Gi¸m ®èc trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc. *Gi¸m ®èc c«ng ty: Do c«ng ty bæ nhiÖm, cã nhiÖm vô tæ chøc, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty, ®ång thêi lµ ngêi ®¹i diÖn cho quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c«ng ty tríc c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ tríc ph¸p luËt. * Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô tham mu tµi chÝnh cho Gi¸m ®èc, ph¶n ¸nh chung thùc t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty, tæ chøc gi¸m s¸t, ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®ã gióp Gi¸m ®èc n¾m b¾t t×nh h×nh tµi chÝnh cô thÓ cña C«ng ty vµ x©y dùng vÒ quy chÕ ph©n cÊp c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty. * Phßng tæ chøc lao ®éng - tiÒn l¬ng - hµnh chÝnh - y tÕ: cã nhiÖm vô tham mu cho cÊp §¶ng uû vµ Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c¸c lÜnh vùc nh x©y dùng ph¬ng ¸n m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt, c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé, qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng, ch¨m sãc søc khoÎ cho c¸n bé LuËn V¨n Tèt NghiÖp 57 Phã gi¸m ®èc kü thuËt thi c«ng KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kÕ ho¹ch Phßn g KÕ ho¹ch thi c«ng Phßng kü thuËt thi c«ng C¸c ®éi thi c«ng Phßn g tµi chÝn h kÕ to¸n Phßn g hµnh chÝn h
 • 58. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ c«ng nh©n viªn vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng. * Phßng kÕ ho¹ch: Cã chøc n¨ng nghiªn cøu sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng, ®Ò ra híng s¶n xuÊt, v¹ch ra c¸c kÕ ho¹ch cô thÓ cho sù s¶n xuÊt vµ môc tiªu ph¸t triÓn cña toµn c«ng ty. * Phßng kü thuËt thi c«ng: cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t chÊt lîng, an toµn, tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cña toµn C«ng ty, tham gia nghiªn cøu, tÝnh to¸n c¸c c«ng tr×nh ®Êu thÇu, chñ tr× xem xÐt c¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, tæ chøc híng dÉn ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña Phßng víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. 2.1.2.4 §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty C«ng ty cæ phÇn SXVLXD vµ XD lµ mét C«ng ty cã quy m« s¶n xuÊt lín, cã ®Þa bµn ho¹t ®éng réng víi nhiÒu ®¬n vÞ trùc thuéc. §Ó cã thÓ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cho phï hîp víi sù ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty, ban l·nh ®¹o cïng víi phßng tµi chÝnh kÕ to¸n lùa chän m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n nöa tËp trung nöa ph©n t¸n. TiÕn hµnh c«ng c¸c kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ vµ kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh . §øng ®Çu kÕ to¸n C«ng ty lµ kÕ to¸n trëng, Phßng kÕ to¸n C«ng ty ®- îc ®Æt díi sù chØ ®¹o cña kÕ to¸n trëng. C¸c bé phËn kÕ to¸n cña ®éi ®Òu ®Æt díi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña trëng phßng kÕ to¸n c¸c ®éi. §èi víi c¸c ®éi, ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n ®éc lËp h¹n chÕ. Bé phËn nµy cã nhiÖm vô thu thËp xö lý c¸c chøng tõ ban ®Çu sau ®ã tæ chøc h¹ch to¸n chi tÕt tæng hîp vµ lËp b¸o ®Þnh kú göi vÒ phßng kÕ to¸n cña C«ng ty theo quy ®Þnh. KÕ to¸n C«ng ty kiÓm tra vµ duyÖt b¸o c¸o quyÕt to¸n ®Ó lµm c¨n cø h¹ch to¸n tæng hîp toµn C«ng ty. §èi víi c¸c ®éi, kÕ to¸n lµ mét bé phËn trùc thuéc kÕ to¸n C«ng ty. Bé phËn nµy h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tõng c«ng LuËn V¨n Tèt NghiÖp 58
 • 59. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ tr×nh. Cuèi th¸ng göi sè liÖu ®· h¹ch to¸n vÒ phßng kÕ to¸n C«ng ty. KÕ to¸n ë ®éi x©y dùng chØ ph¶i ph©n bæ c¸c chi phÝ tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x· héi (BHXH) cho tõng ngêi. §øng ®Çu kÕ to¸n C«ng ty lµ kÕ to¸n trëng. Phßng kÕ to¸n C«ng ty ®îc ®Æt díi sù chØ ®¹o vÒ mÆt nghiÖp vô cña kÕ to¸n trëng. C¸c bé phËn kÕ to¸n cña ®éi ®Òu ®Æt díi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña trëng phßng kÕ to¸n c¸c ®éi. + KÕ to¸n trëng: Cã nhiÖm vô chØ ®¹o, tæ chøc híng dÉn vµ kiÓm tra toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n trong C«ng ty. Tæ chøc lËp b¸o c¸o theo yªu cÇu cña tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc nh©n viªn ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho tõng ngêi. Gióp Gi¸m ®èc C«ng ty chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é vÒ qu¶n lý sö dông tµi s¶n, chÊp hµnh kû luËt vµ chÕ ®é lao ®éng, tiÒn l¬ng, tÝn dông vµ c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc, cÊp trªn vµ Nhµ níc vÒ c¸c th«ng tin kÕ to¸n. + KÕ to¸n tæng hîp: Lµm nhiÖm vô tæng hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh, kÕt chuyÓn l·i lç, kiÓm tra b¸o c¸o tµi chÝnh c¸c ®¬n vÞ, kiÓm tra sæ s¸ch, ®«n ®èc viÖc lËp b¸o c¸o, xö lý c¸c bót to¸n cha ®óng. + KÕ to¸n doanh thu: X¸c ®Þnh doanh thu cña ®¬n vÞ tõng quý. + KÕ to¸n vËt t: Cã nhiÖm vô tæng hîp c¸c chøng tõ ®Ó ghi sæ vÒ vËt liÖu ®Ó h¹ch to¸n vµ m¸y lªn b¸o c¸o. Cuèi kú kiÓm tra sè liÖu, ®èi chiÕu, kiÓm kª vËt liÖu, c«ng cô dông cô. + Thñ quü: Qu¶n lý tiÒn mÆt dùa trªn chøng tõ hîp lÖ ®Ó ghi sæ.. + KÕ to¸n theo dâi c«ng nî víi kh¸ch hµng: kiÓm tra, ®èi chiÕu sæ s¸ch víi c¸c ®¬n vÞ tiÕn hµnh nhËp sè liÖu ph¸t sinh hµng th¸ng vÒ c«ng nî víi kh¸ch hµng ®Ó cuèi kú lªn b¸o c¸o. S¬ ®å 17: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n LuËn V¨n Tèt NghiÖp 59 KÕ to¸n trëng
 • 60. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ • ChÕ ®é kÕ to¸n ®ang ¸p dông: HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n lµ bé phËn quan träng nhÊt trong toµn bé hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n DN. HiÖn nay c«ng ty cæ phÇn SXVLXD&XD ®· vµ ®ang ¸p dông hÖ thèng TK kÕ tãan theo Q§ 1141 – TC/Q§/C§ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm do Bé tµi chÝnh ph¸t hµnh thèng nhÊt ¸p dông trong c¶ níc tõ ngµy 1/11/1995. §Ó tæ chøc lùa chän, vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n phï hîp c¸c DN ph¶i c¨n cø vµo hÖ thèng TK kÕ to¸n chñ yÕu, yªu cÇu qu¶n lý, tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé kÕ to¸n còng nh ®iÒu kiÖn trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn, kü thuËt tÝnh to¸n, xö lý th«ng tin. Tõ ®ã c¸c DN sÏ lùa chän, vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n vµ tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n nh»m cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n . • Niªn ®é kÕ to¸n: b¾t ®Çu tõ ngµy 1/1 ®Õn ngµy 31/12. • §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông : VN§ H×nh thøc sæ kÕ to¸n: c«ng ty ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ LuËn V¨n Tèt NghiÖp 60 KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n doanh thu KÕ to¸n vËt t thñ quü KÕ to¸n theo dâi c«ng nî Bé phËn kÕ to¸n c¸c ®éi, c¸c ®éi, Ban chñ nhiÖm c«ng tr×nh
 • 61. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ *. C¸c lo¹i sæ s¸ch ¸p dông Theo h×nh thøc tæ chøc sæ NhËt ký chøng tõ, kÕ to¸n ph¶i sö dông c¸c lo¹i sæ s¸ch sau ®Ó tiÕn hµnh ghi chÐp, h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh: - NhËt ký chøng tõ: cã 10 NhËt ký chøng tõ, tõ nhËt ký chøng tõ sè 1 ®Õn NhËt ký chøng tõ sè 10 - B¶ng kª: cã 10 b¶ng kª tõ b¶ng kª sè 1 ®Õn b¶ng kª sè 11 (kh«ng cã b¶ng kª sè 7) - Sæ C¸i - Sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt *. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®· ®îc kiÓm tra kÕ to¸n lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo c¸c NhËt ký chøng tõ hoÆc b¶ng kª vµ sæ chi tiÕt cã liªn quan. §èi víi c¸c NhËt ký chøng tõ ®îc ghi c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª, sæ chi tiÕt th× hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n vµo c¸c b¶ng kª, sæ chi tiÕt, cuèi th¸ng chuyÓn sè liÖu tæng céng cña b¶ng kª, sæ chi tiÕt vµo NhËt ký chøng tõ. §èi víi c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh nhiÒu lÇn hoÆc mang tÝnh ph©n bæ th× c¸c chøng tõ gèc tríc hÕt ph¶i ®îc tËp hîp vµ ph©n lo¹i trong c¸c b¶ng ph©n bæ sau ®ã lÊy sè liÖu kÕt qu¶ cña b¶ng ph©n bæ ghi vµo c¸c b¶ng kª vµ NhËt ký chøng tõ cã liªn quan. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n kho¸ sæ, céng sè liÖu trªn c¸c NhËt ký chøng tõ, kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c NhËt ký chøng tõ víi c¸c sæ chi tiÕt, b¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan vµ lÊy sè liÖu tæng céng trªn NhËt ký chøng tõ ghi trùc tiÕp vµo sæ C¸i. Sè liÖu tæng céng ë sæ C¸i vµ mét sè chØ tiªu trªn NhËt ký chøng tõ, b¶ng kª, sæ chi tiÕt, b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 61
 • 62. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Ta cã thÓ thÓ hiÖn tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ trong kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo s¬ ®å sau: S¬ ®å 18: S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ t¹i C«ng ty • Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: ph¬ng ph¸p khÊu trõ. • Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n TSC§: tu©n thñ theo tiªu chuÈn kÕ to¸n ViÖt Nam theo quyÕt ®Þnh 206/2003Q§ - BTC ngµy 12/12/2003 vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao TSC§ theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng( tuyÕn tÝnh). • Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: theo ph¬ng ph¸p kª khai th- êng xuyªn. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 62 Chøng tõ chi phÝ, gi¸ thµnh B¶ng ph©n bæ sè 1, sè 3 B¶ng kª sè 6 B¶ng kª sè 4 NhËt ký chøng tõ sè 7ThÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, c«ng tr×nh Sæ C¸i tµi kho¶n 621, 622, 623, 627, 154 B¸o c¸o kÕ to¸n
 • 63. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 2.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ X©y dùng 2.2.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng 2.2.1.1. §Æc ®iÓm chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty. C«ng ty cæ phÇn SXVLXD&XD lµ DN ®Æc thï nªn chi phÝ s¶n xuÊt ®îc tËp hîp cho tõng s¶n phÈm ®¬n lÎ. 2.2.1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty C«ng ty cæ phÇn SXVLXD&XD lµ DNXL nªn chi phÝ s¶n xuÊt ®îc ph©n lµm 4 lo¹i:  Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp  Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp  Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng  Chi phÝ s¶n xuÊt chung 2.2.1.3. §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm riªng cña ngµnh x©y dùng vµ cña c¸c s¶n phÈm x©y l¾p lµ cã qui tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p, thêi gian x©y dùng l©u dµi, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ ®¬n chiÕc vµ cã qui m« lín l¹i cè ®Þnh t¹i thêi ®iÓm, n¬i s¶n xuÊt còng lµ n¬i tiªu thô ... cho nªn ®Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®îc C«ng ty x¸c ®Þnh lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, nhãm h¹ng môc c«ng tr×nh hay mét bé phËn cña h¹ng môc c«ng tr×nh, tïy theo ®Æc ®iÓm, thêi gian thi c«ng mçi c«ng tr×nh. Chi phÝ s¶n xuÊt ®îc tËp hîp theo kho¶n môc gi¸ thµnh. HiÖn nay C«ng ty tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p theo kho¶n môc sau: LuËn V¨n Tèt NghiÖp 63
 • 64. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Trong ®ã chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm: + Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi + Chi phÝ khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ + Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt + Chi phÝ dông cô mua ngoµi + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 2.2.1.4. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty a. KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: T¹i c«ng ty cæ phÇn SXVLXD&XD chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ chi phÝ chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ cÊu thµnh nªn s¶n phÈm x©y l¾p ( chiÕm kho¶ng 55 ®Õn 80% tuú theo nhãm hay lo¹i kÕt cÊu c«ng tr×nh). Chi phÝ nguyªn vËt liÖu bao gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn liÖu, vËt liÖu cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm hoµn thµnh. C«ng ty sö dông nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu víi tÝnh n¨ng, c«ng dông kh¸c nhau nh: xi m¨ng, c¸t, ®¸ d¨m, s¾t, thÐp, g¹ch, ®¸ cÈm th¹ch, gç, t«n óp nãc, trÇn nhùa, tÊm th¹ch cao,®inh vÝt, s¬n, ventonit,...vµ ®îc chia thµnh: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh (xi m¨ng, c¸t, g¹ch, v«i, s¾t,....) - VËt liÖu phô (®inh vÝt, s¬n,..) Ngoµi ra cßn cã c¸c lo¹i vËt liÖu lu©n chuyÓn nh : v¸n, gç, giµn gi¸o tham gia phôc vô x©y dùng c«ng tr×nh. §©y lµ lo¹i vËt liÖu ®îc sö dông l©u dµi vµ tham gia vµo nhiÒu c«ng tr×nh nªn cuèi th¸ng C«ng ty thêng ph©n bæ gi¸ trÞ cña nã cho tõng c«ng tr×nh theo c«ng thøc sau: LuËn V¨n Tèt NghiÖp 64
 • 65. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ = Do c«ng ty cæ phÇn SXVLXD&XD cã qui m« lín, sè lîng chñng lo¹i vËt t nhiÒu l¹i biÕn ®éng thêng xuyªn nªn C«ng ty ®· sö dông ph- ¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n gi¸ trÞ cña hµng tån kho. Gi¸ trÞ vËt liÖu t¹i c«ng ty khi mua vÒ nhËp kho hoÆc chuyÓn ngay ®Õn c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Gi¸ trÞ vËt liÖu = Gi¸ mua (cha cã VAT) + chi phÝ thu mua V× vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp kho nhiÒu lÇn kh¸c nhau víi c¸c nguån cung cÊp kh¸c nhau t¹i nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau. Do ®ã khi xuÊt kho vËt liÖu, c«ng cô dông cô cho x©y dùng kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh ®îc gi¸ thùc tÕ xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô dông cô thùc tÕ xuÊt kho ®· ®¨ng ký. T¹i c«ng ty cæ phÇn SXVLXD&XD kÕ to¸n ¸p dông ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh ®Ó tÝnh gi¸ xuÊt vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Do ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ nµy nªn vËt liÖu nhËp kho theo gi¸ nµo th× khi xuÊt kho sÏ ®îc ghi theo ®óng gi¸ ®ã. Trong qu¸ tr×nh theo dâi vËt liÖu kÕ to¸n ph¶i chi tiÕt vËt liÖu xuÊt dïng cho tõng c«ng tr×nh trªn phiÕu xuÊt kho, b¶ng kª chøng tõ ho¸ ®¬n mua vËt liÖu cho tõng c«ng tr×nh nh»m phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh cho tõng c«ng tr×nh ®îc chÝnh x¸c Trêng hîp nh÷ng nguyªn vËt liÖu cßn trong kho, khi c¸c ®éi lµm ®¬n ®Ò nghÞ xuÊt kho ®îc gi¸m ®èc ký duyÖt kÕ to¸n c¨n cø vµo “giÊy xin lÜnh vËt t” ®· ®îc ký duyÖt ®Ó viÕt phiÕu xuÊt kho theo yªu cÇu vµ giao cho ngêi nhËn. PhiÕu xuÊt kho ®îc lËp nh»m theo dâi chÆt chÏ sè lîng vËt t xuÊt kho cho c¸c bé phËn sö dông trong c«ng ty, lµm c¨n cø ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm ®ång thêi kiÓm tra viÖc sö dông còng nh thùc hiÖn ®Þnh møc tiªu hao vËt t. BiÓu 1: PhiÕu xuÊt kho LuËn V¨n Tèt NghiÖp 65
 • 66. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ C«ng ty cæ phÇn SXVLXD&XD phiÕu xuÊt kho Ngµy 08 th¸ng 12 n¨m 2003 MÉu sè: 02 VT Q§1141 - TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña BTC sè 16 Hä tªn ngêi nhËn: §ç H÷u Dòng Bé phËn: §éi x©y dùng 1 Lý do xuÊt kho: xuÊt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh hoµ b×nh XuÊt t¹i kho: STT Tªn,nh·n hiÖu, qui c¸ch vËt t M· sè §¬n vÞ tÝn h Sè lîng §¬n gi¸ thµnh tiÒn Yªu cÇu Thù c xuÊt (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 2 Xi m¨ng PC30 Xi m¨ng tr¾ng VLCB P VLCB T TÊ n TÊ n 15 10 15 10 691.000 1.460.00 0 10.365.00 0 14.600.00 0 Tæng céng 24.965.00 0 XuÊt, ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2003 Ngêi ghi sæ Ngêi nhËn Thñ kho (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Sau khi xuÊt kho theo phiÕu xuÊt kho thñ kho tiÕn hµnh vµo thÎ kho ë cét xuÊt råi tÝnh ngay ra sè tån kho. ThÎ kho dïng ®Ó theo dâi sè nhËp - xuÊt - tån cña tõng lo¹i vËt t ë tõng kho vµ lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm vËt chÊt cña thñ kho. Sau khi xuÊt vËt liÖu ®Çy ®ñ thñ kho ghi phiÕu xuÊt kho vÒ LuËn V¨n Tèt NghiÖp 66
 • 67. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ mÆt sè lîng råi yªu cÇu ngêi nhËn ký vµo phiÕu xuÊt kho sau ®ã còng ký phiÕu xuÊt kho råi chuyÓn vÒ cho bé phËn kÕ to¸n ®Ó kÕ to¸n theo dâi chi tiÕt sù biÕn ®éng cña vËt t t¹i c«ng ty theo ®óng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh. KÕ to¸n nhËn ®îc phiÕu xuÊt kho do thñ kho chuyÓn ®Õn th× tiÕn hµnh ghi ®¬n gi¸ cho tõng lo¹i vËt t vµ tÝnh to¸n ®Ó ghi vµo cét thµnh tiÒn cho tõng phiÕu xuÊt kho, tiÕn hµnh ghi ®Þnh kho¶n cho tõng phiÕu xuÊt kho råi vµo sæ chi tiÕt cho tõng lo¹i vËt t. Trêng hîp vËt liÖu mua vµ chuyÓn trùc tiÕp ®Õn c«ng tr×nh mµ kh«ng qua kho th× hîp ®ång kinh tÕ vµ ho¸ ®¬n mua hµng sÏ ®îc chuyÓn ®Õn phßng kÕ to¸n ®éi. §Þnh kú n¨m ®Õn mêi ngµy kÕ to¸n ®éi tËp hîp chøng tõ ®Ó chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty. Cuèi th¸ng kÕ to¸n tËp hîp chøng tõ, ph©n lo¹i chøng tõ theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ ph¶n ¸nh vµo “ B¶ng kª chøng tõ cho TK 621" BiÓu 2: B¶ng kª chøng tõ Ghi nî tk 621 Th¸ng 12 n¨m 2003 C«ng tr×nh: Hoµ B×nh §¬n vÞ ®¶m nhËn : §éi x©y dùng 1 ST T Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Ghi cã TK 621SH NT 1 2 3 4 5 6 H§05 H§07 H§12 H§19 H§20 PXK02 3/12 4/12 4/12 4/12 4/12 8/12 Mua c¸t mÞn ML0.7-1.4 xuÊt trùc tiÕp cho c«ng tr×nh Mua ®¸ d¨m xuÊt trùc tiÕp cho c«ng tr×nh Mua xi m¨ng xuÊt trùc tiÕp cho c«ng tr×nh Mua v«i xuÊt trùc tiÕp cho c«ng tr×nh Mua s¾t +thÐp trßn xuÊt trùc tiÕp cho c«ng tr×nh XuÊt xi m¨ng cho x©y dùng trùc tiÕp c«ng tr×nh 331 331 331 331 331 152 …. 92.700.000 106.700.000 27.603.640 2.031.425 46.990.277 24.965.000 LuËn V¨n Tèt NghiÖp 67
 • 68. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ ………………………. Tæng céng nî TK621 956.937.836 KÕt chuyÓn chi phÝ NVLTT 956.837.95 6 Ngµy31 th¸ng 12 n¨m 2003 Ngêi lËp (ký,ghi râ hä tªn) LuËn V¨n Tèt NghiÖp 68
 • 69. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Trªn c¬ së cña sè liÖu b¶ng kª chøng tõ cho tµi kho¶n 621 vµ nh÷ng chøng tõ cã liªn quan kÕ to¸n vµo b¶ng kª sè 4 ®Ó tËp hîp sè liÖu theo bªn Nî cña tµi kho¶n 621 ®èi øng víi bªn Cã cña c¸c tµi kho¶n liªn quan. Sè liÖu trªn b¶ng kª sè 4 ®îc tËp hîp ®Ó vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 ®Ó tæng hîp sè liÖu theo bªn Cã cña tµi kho¶n 621 cho toµn C«ng ty. Tõ ®ã, kÕ to¸n chuyÓn nhËt ký chøng tõ sè 7 cho kÕ to¸n tæng hîp ®Ó kÕ to¸n tæng hîp vµo sæ C¸i cho tµi kho¶n 621 vµo cuèi th¸ng theo yªu cÇu. BiÓu 3: C«ng ty cæ phÇn SXVLXD&XD Sæ c¸i Tµi kho¶n 621 - Chi phÝ NVL trùc tiÕp Th¸ng 12 n¨m 2003 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã Ngµy, th¸ng, n¨m b¾t ®Çu ghi sæ: 31/12/ 2003 C¸c TK ghi Cã ®èi øng Nî víi TK 621 Th¸ng 1 ... Th¸ng 12 Céng (1) ... (13) (14) - 152 - 331 477.765.269 23.386.578.155 Céng ph¸t sinh Nî 23.864.343.384 Tæng ph¸t sinh Cã 23.864.343.384 Sè d Nî cuèi th¸ng Cã Ngµy 31 th¸ng12 n¨m 2003 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) LuËn V¨n Tèt NghiÖp 69
 • 70. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ b. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Trong kho¶n môc gi¸ thµnh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chiÕm mét tû träng kh«ng nhá, do ®ã viÖc h¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ nµy mét c¸ch chÝnh x¸c lµ yªu cÇu cÇn thiÕt cña kÕ to¸n. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bao gåm: - L¬ng chÝnh, l¬ng phô, phô cÊp l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt s¶n phÈm kÓ c¶ l¬ng cña c«ng nh©n thêi vô. -TiÒn l¬ng chÝnh cña c«ng nh©n vËn chuyÓn trong thi c«ng c«ng tr×nh, c«ng nh©n b¶o dìng, dän dÑp, th¸o ghÐp cèp pha, c«ng nh©n khu©n v¸c. C«ng nh©n cña c«ng ty chñ yÕu lµ lao ®éng trong biªn chÕ. Nh- ng mçi th¸ng C«ng ty cã thuª nhiÒu lao ®éng thêi vô nh»m ®¸p øng thêi h¹n hoµn thµnh c«ng tr×nh trong giai ®o¹n c«ng tr×nh cÇn gÊp rót hoµn thµnh. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc l¬ng kho¸n gän c«ng tr×nh cho c¸c ®éi s¶n xuÊt, c¸c ®éi s¶n xuÊt, nghÜa lµ khèi lîng c«ng viÖc ®îc giao cho tæ s¶n xuÊt. Tæ trëng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc lao ®éng trong tæ, thùc hiÖn thi c«ng phÇn viÖc ®îc giao, ®¶m b¶o dóng tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh, vµ ®óng yªu cÇu kü thuËt ®ång thêi kiÓm tra t×nh h×nh lao ®éng cña tõng c¸ nh©n trong tæ. Khi khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh, tæ trëng cïng ®éi trëng vµ kü thuËt viªn chÝnh tiÕn hµnh kiÓm tra, nghiÖm thu, bµn giao vµ lËp phiÕu giao nhËn c«ng viÖc kiªm hîp ®ång thanh to¸n. Th«ng thêng, ®èi víi nh÷ng c«ng nh©n tham gia trùc tiÕp s¶n xuÊt x©y l¾p c«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng theo khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh. TiÒn l¬ng mét §¬n gi¸ Khèi lîng x©y l¾p c«ng nh©n ®ã LuËn V¨n Tèt NghiÖp = x 70
 • 71. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ C«ng nh©n tiÒn l¬ng thùc hiÖn ®îc §¬n gi¸ tiÒn l¬ng lµ ®¬n gi¸ néi bé do phßng dù ¸n lËp trªn c¬ së ®¬n gi¸ do Nhµ níc qui ®Þnh vµ sù biÕn ®éng cña ®iÒu kiÖn thi c«ng cña tõng c«ng tr×nh. Hµng th¸ng, ngêi phô tr¸ch chÊm c«ng t¹i c¸c c«ng trêng, tæ, ®éi s¶n xuÊt, c¸c ®éi, c¸c phßng ban tiÕn hµnh chÊm c«ng cho mçi c«ng nh©n. Cuèi th¸ng, b¶ng chÊm c«ng ®îc göi vÒ cho bé phËn kÕ to¸n t¹i c¸c ®éi. KÕ to¸n t¹i ®éi dùa vµo c¸c ký hiÖu chÊm c«ng ®Ó tÝnh ra c«ng trong th¸ng cho mçi c«ng nh©n tõ ®ã tÝnh ra sè l¬ng ®îc hëng cña mçi ngêi trong th¸ng. Cuèi th¸ng, b¶ng chÊm c«ng ®îc göi ®Õn phßng kÕ to¸n cña C«ng ty, kÕ to¸n lao ®éng vµ tiÒn l¬ng trong c«ng ty sÏ c¨n cø vµo ®ã ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng cho c«ng nh©n mçi c«ng tr×nh vµ tæng hîp cho mçi ®éi. B¶ng thanh to¸n l¬ng lµ chøng tõ lµm c¨n cø ®Ó thanh to¸n tiÒn l¬ng, phô cÊp cho ngêi lao ®éng t¹i c¸c ®éi, tæ, ®éi s¶n xuÊt cña C«ng ty ®ång thêi lµm c¨n cø ®Ó thèng kª vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng. BiÓu 4: C«ng ty cæ phÇn SXVLXD&XD b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng Th¸ng 12 n¨m 2003 §éi x©y dùng 1 C«ng tr×nh: Hoµ B×nh STT Hä vµ tªn L¬ng thªm giê l¬ng chÝnh T¹m øng l- ¬ng kú I Sè ®îc lÜnh C«ng sè tiÒn c«ng sè tiÒn sè tiÒn ký sè tiÒn ký 1 2 3 4 5 6 .. Lª V¨n Hïng Ph¹m V¨n H¶i §ç Minh Hoµ Lª B¸ Hng Ph¹m TuÊn ThiÒu h÷u Phan ... 5 5 6 6 3 5 136.884 136.884 166.884 166.884 85.442 884.136 ... 31 31 31 31 31 31 ... 848.678 848.678 848.678 848.678 848.678 848.678 ... 985.562 985.562 1.015.562 1.015.562 934.120 985.562 ... Tæng céng 10.470.655 63.863.095 74.333.750 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc LuËn V¨n Tèt NghiÖp 71
 • 72. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) C¨n cø vµo c¸c b¶ng chÊm c«ng t¹i c¸c c«ng trêng, tæ ®éi s¶n xuÊt cña tõng ®éi göi vÒ, c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng cho c«ng nh©n ë mçi c«ng tr×nh cña c¸c ®éi, kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng cho c«ng nh©n trong tõng ®éi cña c«ng ty. Cuèi th¸ng, KÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc, b¶ng thanh to¸n l- ¬ng, b¶ng thanh to¸n b¶o hiÓm x· héi, phiÕu lµm thªm giê,... tiÕn hµnh ph©n lo¹i chøng tõ cho tõng ®éi, tõng c«ng tr×nh ®Ó ghi vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 72
 • 73. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ BiÓu 5: C«ng ty cæ phÇn SXVLXD&XD B¶ng ph©n bæ l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi Th¸ng 12n¨m 2003 TK 334 TK338 TK335 Tæng L¬ng pc Tæng BHYT BHXH KPC§ Tæng TK 622 -§xd 1 + HB ………. 2.TK623 -§XD1 +HB ……… 3.tk627 +§XD 1 +HB ……. 4.TK335 -§XD 1 +HB ……. 5.TK642 ….. 6.TK242 ……. 7.TK338 ……. 4.206.829.30 6 116.776.168 ………… 62.097.714 7.084.784 ……. 303.227.003 5.192.250 ……… 85.226.658 8.750.000 ……….. 28.874.385 ……. 78.251.899 ………. 161.980 ……… 4.206.829.306 116.776.168 ………… 62.097.714 7.084.784 ……. 303.227.003 5.192.250 ……… 85.226.658 8.750.000 ……….. 28.874.385 ……. 78.251.899 ………. 85.126.725 1.855.640 ……… 638.720.439 13.917.305 ………. 85.126.725 1.855.640 ………. 809.045.889 17.628.585 ………. 29.335.529 6.250.000 53.881.129 1.500.000 …….. 4.236.174.835 123.026.168 ………… 62.097.714 7.084.784 ……….. 1.166.154.021 24.320.835 ………. 85.226.658 8.750.000 ………. 28.874.385 …….. 78.251.899 ……….. 161.980 ………. Céng 4.764.506.96 5 161.980 4.764.506.965 85.126.725 638.720.439 85.126.725 809.045.889 85.226.658 5.656.941.492 LuËn V¨n Tèt NghiÖp 73
 • 74. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ B¶ng ph©n bæ dïng ®Ó tËp hîp vµ ph©n bæ tiÒn l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ (l¬ng, phô cÊp), c¸c kho¶n kinh phÝ c«ng ®oµn, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕph¶i trÝch nép trong th¸ng cho c¸c ®èi tîng sö dông lao ®éng. Sè liÖu trªn b¶ng ph©n bæ sè 1 vµ trªn c¸c chøng tõ gèc ®îc dïng ®Ó vµo b¶ng kª chøng tõ cho tµi kho¶n 622 chi tiÕt theo tõng c«ng tr×nh. BiÓu 6: b¶ng kª chøng tõ Ghi Nî tµi kho¶n 622 Th¸ng 12 n¨m 2003 C«ng tr×nh: Hoµ B×nh §¬n vÞ ®¶m nhËn: §éi x©y dùng 1 TT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn Ghi Cã TK 622SH NT 1 2 3 BTTL TTL LTN L¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt TrÝch tríc l¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp L¬ng cña c«ng nh©n thuª ngoµi 334 335 334 74.333.750 6.250.000 42.442.418 Tæng céng Nî TK 622 123.026.168 Kc 31/1 KÕt chuyÓn chi phÝ NCTT cuèi th¸ng 154 123.026.168 Sè liÖu trªn b¶ng kª chøng tõ nµy ®îc sö dông ®Ó vµo b¶ng kª sè 4 tõ ®ã tËp hîp sè liÖu theo bªn Cã cña tµi kho¶n 622 ®èi øng Nî víi c¸c tµi kho¶n liªn quan, tõ sè liÖu trªn b¶ng kª sè 4 vµ sè liÖu trªn c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Ó vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 ®Ó tæng hîp sè liÖu theo bªn Cã cña tµi kho¶n 622. Cuèi th¸ng NhËt ký chøng tõ sè 7 ®îc chuyÓn ®Õn cho kÕ to¸n tæng hîp ®Ó vµ sæ C¸i cho tµi kho¶n 622. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 75
 • 75. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ BiÓu 7: Sæ c¸i Tµi kho¶n 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Th¸ng 12 n¨m 2003 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã Ngµy, th¸ng, n¨m b¾t ®Çu ghi sæ: 31/ 12/ 2003 C¸c TK ghi Cã ®èi øng Nî víi TK 622 Th¸ng 1 ... Th¸ng 12 Céng -334 -335 4.206.829.30 6 29.335.529 Céng sè ph¸t sinh Nî 4.236.174.83 5 Tæng sè ph¸t sinh Cã 4.236.174.83 5 Sè d Nî Cuèi th¸ng Cã Ngµy 31 th¸ng12 n¨m2003 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) c. H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng bao gåm: LuËn V¨n Tèt NghiÖp 76
 • 76. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ - L¬ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn, phôc vô m¸y thi c«ng - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, phô tïng thay thÕ sö dông cho m¸y thi c«ng, - PhÝ söa ch÷a thêng xuyªn m¸y thi c«ng - Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng cho m¸y thi c«ng vµ nh÷ng chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn khi mua dÞch vô sö dông cho m¸y thi c«ng. M¸y thi c«ng t¹i c«ng ty bao gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau nh: tµu hót c¸t, m¸y xóc, tr¹m trén bª t«ng, m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y Ðp g¹ch, m¸y ñi, cÇn trôc th¸p, m¸y kinh vÜ, m¸y thuû chuÈn, xe vËn t¶i,... C«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao ®Òu hay ph¬ng ph¸p khÊu hao ®êng th¼ng ®Ó trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dùa vµo nguyªn gi¸ vµ tû lÖ khÊu hao hµng n¨m ®Ó tõ ®ã tÝnh ra møc khÊu hao cho tõng thiÕt bÞ tÝnh vµo chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. n¨m = Hay: Møc khÊu hao n¨m = Nguyªn gi¸ x tû lÖ khÊu hao n¨m Møc khÊu hao th¸ng = Hµng th¸ng kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh møc khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cho tõng lo¹i (trong ®ã cã m¸y thi c«ng ) vµ ph©n bæ khÊu hao cho tõng bé phËn sö dông theo môc ®Ých sö dông. Sau ®ã, kÕ to¸n tËp hîp khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh vµo b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 77
 • 77. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ BiÓu 8: B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh LuËn V¨n Tèt NghiÖp 78
 • 78. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i trÝch vµ ph©n bæ sè khÊu hao ®ã cho c¸c ®èi tîng sö dông hµng th¸ng. Trong th¸ng 12 n¨m 2003 tæng khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh t¹i C«ng ty lµ 26164108® vµ ®îc ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng sö dông nh sau: - Ph©n bæ cho chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm (tµi kho¶n 154) lµ: 21.622.654 ® - §a vµo chi phÝ tr¶ tríc (tµi kho¶n 242) lµ: 125.110 ® - Ph©n bæ cho chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (tµi kho¶n 642) lµ: 7.167.782®. Cuèi th¸ng, c¸c chøng tõ nh: phiÕu xuÊt kho vËt liÖu, dông cô sö dông cho m¸y thi c«ng, hãa ®¬n mua hµng ho¸, dÞch vô sö dông cho m¸y thi c«ng, tiÒn ®iÖn sö dông cho m¸y thi c«ng, b¶ng ph©n bæ khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng ®îc dïng lµm c¨n cø vµo b¶ng kª chøng tõ cho tµi kho¶n 623- chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: LuËn V¨n Tèt NghiÖp 69
 • 79. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ BiÓu 9: B¶ng kª chøng tõ Ghi Nî tµi kho¶n 623 Th¸ng 12 n¨m 2003 C«ng tr×nh : Hoµ B×nh §¬n vÞ ®¶m nhËn: §éi x©y dùng 1 TT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Ghi Cã TK 622SH NT 1 2 3 27 28 29 30 H§03 H§05 H§06 H§21 H§22 BPB BCC 7/12 10/12 12/12 25/12 25/12 31/12 31/12 Mua nhiªn liÖu phôc vô m¸y thi c«ng Chi phÝ dÞch vô söa ch÷a m¸y thi c«ng Mua nhiªn liÖu phôc vô m¸y thi c«ng …………………… TiÒn ®iÖn sö dông cho m¸y thi c«ng Mua nhiªn liÖu phôc vô m¸y thi c«ng KhÊu hao m¸y thi c«ng TiÒn l¬ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng 331 111 331 ….. 111 331 214 334 1.330.500 596.293 675.870 ……. 208.750 1.330.500 3.984.634 7.084.784 Tæng céng nî TK623 60.791.69 0 KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y 60.791.69 0 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m2003 LuËn V¨n Tèt NghiÖp 70
 • 80. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Cuèi th¸ng, b¶ng kª chøng tõ tµi kho¶n 623 ®îc tËp hîp, ph©n lo¹i theo c¸c ®éi sau ®ã cïng víi b¶ng ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Ó vµo b¶ng kª sè 4 tõ ®ã tËp hîp sè liÖu theo bªn Nî cña tµi kho¶n 623 ®èi øng víi bªn Cã cña c¸c tµi kho¶n liªn quan. Tõ b¶ng kª sè 4 lÊy sè liÖu vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 ®Ó tæng hîp sè liÖu theo bªn cã cña tµi kho¶n 623 sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp ®Ó lÊy sè liÖu vµo sæ C¸i tµi kho¶n 623 - chi phÝ sö dông m¸y. BiÓu10: Sæ c¸i Tµi kho¶n 623 - Chi phÝ sö dông m¸y Th¸ng 12 n¨m 2003 S« d ®Çu n¨m Nî Cã C¸c TK ghi Cã ®èi øng Nî víi TK 623 Th¸ng 1 ... Th¸ng 12 Céng - 152 - 214 - 334 - 111 - 331 7.173.285 10.422.915 62.097.714 763.342.836 1.273.219.037 Céng sè ph¸t sinh Nî 2.116.255.787 Tæng sè ph¸t sinh Cã 2.116.255.787 Sè d Nî cuèi th¸ng Cã Ngµy31 th¸ng12 n¨m 2003 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc LuËn V¨n Tèt NghiÖp 71
 • 81. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) d. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm: chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý tæ, ®éi , c«ng trêng, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt x©y l¾p, trÝch theo l¬ng cña nh©n viªn ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng, tiÒn ¨n ca cña nh©n viªn tæ ®éi s¶n xuÊt, chi phÝ vËt liÖu, dông cô sö dông chung cho tæ, ®éi s¶n xuÊt,.. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®îc chuyÓn ®Õn, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi b¶ng kª chøng tõ cho tµi kho¶n 627. Tµi kho¶n nµy ®îc tËp hîp theo nguyªn t¾c: chi phÝ s¶n xuÊt chung liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng tr×nh nµo th× h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh ®ã. Cßn nh÷ng kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung liªn quan ®Õn nhiÒu c«ng tr×nh nh chi phÝ vÒ ®iÖn tho¹i th× ®îc tËp hîp vµ ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh theo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. VD: Chi phÝ ®iÖn tho¹i chi phÝ ®iÖn tho¹i chi phÝ NCTT cña CT A Ph©n bæ cho ct A chung cña tæ, ®éi chi phÝ NCTT cña toµn XN Víi c«ng tr×nh Hoµ B×nh TiÒn ®iÖn tho¹i ph©n bæ cho c«ng tr×nh Hoµ B×nh = 123.026.168 4.236.174.836 x 38.793.10 3 = 1.125.000 ® LuËn V¨n Tèt NghiÖp = x 72
 • 82. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ BiÓu 11: b¶ng kª chøng tõ Ghi Nî tµi kho¶n 627 Th¸ng 12 n¨m 2003 C«ng tr×nh: Hoµ b×nh §¬n vÞ ®¶m nhËn: §éi x©y dùng 1 ST T Chøng tõ Néi dung TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi cã TK627 SH NT 1 2 3 4 5 6 7 PXK 5 H§07 TT PB BPB 3 BTTL PAC 5/12 6/12 6/12 28/1 2 31/1 2 31/1 2 31/1 2 XuÊt kho dông cô sö dông cho tæ 3 Mua VL sö dông cho Tæ s¶n xuÊt 2 TrÝch tríc söa ch÷a lín TSC§ ………… TiÒn ®iÖn tho¹i ph©n bæ trong th¸ng KhÊu khao TSC§ trong th¸ng TiÒn l¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi TiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n 242 331 335 111 214 334 334 718.135 1.115.000 375.000 1.125.000 781.355 5.113.500 78.750 Tæng céng TK627 19.123.84 7 KÕt chuyÓn CPSXC 19.123.84 7 Ngµy 31 th¸ng12 n¨m2003 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) LuËn V¨n Tèt NghiÖp 73
 • 83. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Sè liÖu trªn b¶ng kª chøng tõ cho tµi kho¶n 627 dïng ®Ó tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung chi tiÕt theo tõng c«ng tr×nh. Cuèi th¸ng c¸c b¶ng kª chøng tõ nµy ®îc tËp hîp, ph©n lo¹i theo tõng ®éi vµ sè liÖu trªn c¸c b¶ng kª nµy cïng víi c¸c b¶ng ph©n bæ, mét sè chøng tõ kh¸c cã liªn quan ®îc dïng ®Ó vµo b¶ng kª sè 4 tõ ®ã tËp hîp sè liÖu theo bªn Nî cña tµi kho¶n 627 ®èi øng víi bªn Cã cña c¸c tµi kho¶n liªn quan. B¶ng kª sè 4 ®îc dïng ®Ó vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 ®Ó tËp hîp sè liÖu theo bªn Cã cña tµi kho¶n 627. Sau ®ã, NhËt ký chøng tõ sè 7 ®îc chuyÓn ®Õn cho kÕ to¸n tæng hîp ®Ó vµo sæ C¸i tµi kho¶n 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung. BiÓu 12: Sæ c¸i Tµi kho¶n 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung Th¸ng 12 n¨m 2003 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã C¸c TK ghi Cã ®èi øng Nî víi TK 627 Th¸ng 1 ... Th¸ng 12 Céng - 111 - 214 - 242 - 331 - 334 - 335 - 338 794.512.529 8.517.134 63.926.130 527.024.359 303.227.003 58.881.129 809.045.889 Céng sè ph¸t sinh Nî 1.554.258.808 Tæng sè ph¸t sinh Cã 1.554.258.808 Sè d Nî cuèi th¸ng Cã Ngµy 31 th¸ng12 n¨m 2003 LuËn V¨n Tèt NghiÖp 74
 • 84. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Cuèi th¸ng c¸c b¶ng kª chi phÝ cho c¸c tµi kho¶n trªn ®îc tËp hîp ph©n lo¹i theo tõng ®éi vµ tõ ®ã kÕ to¸n lªn b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cho toµn c«ng ty. BiÓu 13: C«ng ty Cæ phÇn SXVLXD & XD b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Th¸ng 12 n¨m 2003 Lo¹i chi phÝ §éi Chi tiÕt lo¹i chi phÝ Tæng céng VL NC TB SXC §éi XD 1 2.251.479.06 7 480.864.501 205.060.913 253.455.410 3.190.859.891 ... ….. …… …… …… …. Céng 23.864.343.3 84 4.236.174.83 5 2.116.255.78 7 1.554.258.808 31.771.078.315 2.2.2. C«ng t¸c kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dung vµ x©y dùng 2.2.2.1. §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty cæ phÇn SXVLXD&XD lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. 2.2.2.2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang tai c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng LuËn V¨n Tèt NghiÖp 75
 • 85. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ S¶n phÈm x©y l¾p cña c«ng ty còng gièng nh s¶n phÈm cña ngµnh x©y l¾p nãi chung lµ ®Òu mang tÝnh ®¬n chiÕc, cã gi¸ trÞ lín, thêi gian thi c«ng dµi. Do ®ã, kú tÝnh gi¸ thµnh cña s¶n phÈm kh«ng trïng víi kú kÕ to¸n. Kú kÕ to¸n thêng b¾t ®Çu vµ kÕt thóc theo n¨m tµi chÝnh (ph©n thµnh c¸c kú kÕ to¸n nhá theo theo th¸ng trong n¨m). Trong kú kÕ to¸n, kÕ to¸n chØ tiÕn hµnh h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh cña mçi c«ng tr×nh theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ, cuèi kú kÕ to¸n (cuèi th¸ng), kÕ to¸n tiÕn hµnh c«ng sè ph¸t sinh vµ kÕt chuyÓn sang chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. T¹i C«ng ty, ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch tæng céng chi phÝ ph¸t sinh cho c«ng tr×nh tõ lóc ph¸t sinh ®Õn cuèi th¸ng ®ã hoÆc ®Õn khi mét giai ®o¹n c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh. Kú tÝnh gi¸ thµnh cña s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty ®îc b¾t ®Çu tõ khi khëi c«ng c«ng tr×nh vµ kÕt thóc khi c«ng tr×nh hoµn thµnh, nghiÖm thu chÊt lîng, kü thuËt, bµn giao c«ng tr×nh cho chñ ®Çu t. Víi nh÷ng c«ng tr×nh mµ thêi gian thi c«ng l©u dµi th× kú tÝnh gi¸ thµnh cña mét c«ng tr×nh ®îc ph©n thµnh c¸c kú tÝnh gi¸ thµnh nhá theo c¸c giai ®o¹n, h¹ng môc c«ng tr×nh (vÝ dô nh mãng nhµ, th©n nhµ ...), khi c«ng tr×nh ®ã hoµn thµnh, nghiÖm thu chÊt lîng, bµn giao cho bªn chñ ®Çu t th× sÏ ®îc céng gi¸ thµnh toµn bé b»ng tæng gi¸ thµnh c¸c giai ®o¹n , h¹ng môc c«ng tr×nh. §Ó tÝnh gi¸ thµnh cña s¶n phÈm, hµng th¸ng c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh kiÓm kª, ®¸nh gi¸ khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh theo thêi gian dù to¸n ban ®Çu. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tËp hîp c¸c kho¶n chi phÝ ®· ph¸t sinh trùc tiÕp cho mçi c«ng tr×nh, kÕt chuyÓn vÒ tµi kho¶n 154 chi tiÕt cho mçi c«ng tr×nh tõ ®ã tÝnh ra ®îc gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cho mçi c«ng tr×nh vµo cuèi th¸ng. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 76
 • 86. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Tõ sè liÖu trªn c¸c chøng tõ gèc vµ sè liÖu trªn c¸c b¶ng kª chøng tõ cña c¸c tµi kho¶n chi phÝ 621, 622, 623, 627 kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng kª chøng tõ cho tµi kho¶n 154 - chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang chi tiÕt cho mçi c«ng tr×nh. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 77
 • 87. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ BiÓu 14: C«ng ty cæ phÇn SXVLXD&XD B¶ng kª chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Ghi Nî tµi kho¶n 154 Th¸ng 12 n¨m 2003 C«ng tr×nh: Hoµ B×nh §¬n vÞ ®¶m nhËn: §éi x©y dùng I Sè d ®Çu th¸ng: 117.519.320 STT Néi dung TK§¦ Sè tiÒn 1 2 3 4 KÕt chuyÓn chi phÝ NVLTT trong th¸ng KÕt chuyÓn chi phÝ NCTT trong th¸ng KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y trong th¸ng KÕt chuyÓn chi phÝ SXC trong th¸ng 621 622 623 627 956.937.836 123.026.168 60.791.690 19.123.847 Tæng céng 1.159.879.54 1 Sè liÖu trªn b¶ng kª nµy ®îc dïng ®Ó tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong th¸ng cña mçi c«ng tr×nh, sau ®ã ®îc ph©n lo¹i vµ tæng hîp sè liÖu cho tõng ®éi. Cuèi th¸ng, sè liÖu ®îc dïng cïng víi c¸c b¶ng ph©n bæ vµ c¸c chøng tõ kh¸c ®Ó vµo b¶ng kª sè 4 dßng ghi Nî tµi kho¶n 154 ®èi øng víi c¸c tµi kho¶n chi phÝ 621, 622, 623, 627. Sau ®ã b¶ng kª sè 4 ®îc dïng ®Ó vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 ®Ó tËp hîp theo bªn Cã tµi kho¶n 154 ®èi øng Nî víi c¸c tµi kho¶n liªn quan. Sau khi c«ng NhËt ký chøng tõ sè 7 ®c chuyÓn ®Õn kÕ to¸n tæng hîp ®Ó vµo sæ c¸i cho tµi kho¶n 154. Mçi c«ng tr×nh ®îc theo dâi chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang riªng trªn mçi b¶ng gäi lµ “B¶ng chi phÝ s¶n xuÊt dë dang” vµ ®- îc ghi theo sè tæng hîp trªn c¸c b¶ng kª chøng tõ cña tµi kho¶n 621, LuËn V¨n Tèt NghiÖp 78
 • 88. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 622, 623, 627 vµ b¶ng kª chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang (TK 154) vµo cuèi mçi th¸ng. Sè liÖu trªn b¶ng chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®îc kho¸ vµo cuèi n¨m hoÆc khi c«ng tr×nh hoµn thµnh. BiÓu 15: B¶ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang LuËn V¨n Tèt NghiÖp 79
 • 89. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ C¨n cø vµo sè liÖu trªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi (b¶ng ph©n bæ sè1), b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh (b¶ng ph©n bæ sè 3), c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª.Tõ sè liÖu trªn b¶ng kª chøng tõ cho c¸c tµi kho¶n chi phÝ, tõ sè liÖu trªn b¶ng ph©n bæ vµ tõ sè liÖu trªn c¸c chøng tõ cã liªn quan kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo b¶ng kª sè 6 ®Ó tËp hîp chi phÝ tr¶ truíc (tµi kho¶n 242) vµ chi phÝ ph¶i tr¶ (tµi kho¶n 335) cho toµn c«ng ty. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 80
 • 90. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ BiÓu 16: b¶ng kª 6 LuËn V¨n Tèt NghiÖp 81
 • 91. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh kho¸ sæ hay kho¸ b¶ng kª sè 6, x¸c ®Þnh tæng sè ph¸t sinh Nî cña tµi kho¶n 242, tµi kho¶n 335 ®èi øng Cã víi c¸c tµi kho¶n cã liªn quan c¨n cø vµo kÕ ho¹ch trÝch tríc chi phÝ vµ kÕ ho¹ch ph©n bæ chi phÝ x¸c ®Þnh sè ph¸t sinh bªn Cã cña tµi kho¶n 242, tµi kho¶n 335 ®èi øng Nî víi c¸c tµi kho¶n chi phÝ. C¨n cø vµo sè liÖu trªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi, b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, c¨n cø vµo b¶ng kª chøng tõ cho c¸c tµi kho¶n chi phÝ , c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª vµ c¸c nhËt ký chøng tõ cã liªn quan kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo c¸c dßng vµ c¸c cét phï hîp cña b¶ng kª sè 4 vµo cuèi mçi th¸ng cho toµn c«ng ty. B¶ng kª sè 4 ®îc dïng ®Ó tæng hîp sè ph¸t sinh theo bªn Cã cña c¸c tµi kho¶n 152, 153, 154, 214, 241, 242, 334, 335, 338, 621, 622, 623, 627 ®èi ømg Nî víi c¸c tµi kho¶n 154, 621, 622, 623, 627 vµ ®îc tËp hîp chi tiÕt theo tõng ®éi. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 82
 • 92. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ BiÓu 17: B¶ng kª 4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp 83
 • 93. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ C¨n cø vµo sè liÖu trªn b¶ng kª sè 4, sè liÖu trªn b¶ng kª sè 6, sè liÖu trªn c¸c b¶ng ph©n bæ : b¶ng ph©n bæ sè 1, b¶ng ph©n bæ sè 3 vµ sè liÖu trªn mét sè b¶ng kª vµ nhËt ký chøng tõ kh¸c cã liªn quan kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo nhËt ký chøng tõ sè 7. NhËt ký chøng tõ sè 7 ®îc dïng ®Ó tæng hîp toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ph¸t sinh trong th¸ng. NhËt ký chøng tõ sè 7 dïng ®Ó tËp hîp sè ph¸t sinh bªn Cã cña c¸c tµi kho¶n chi phÝ nh Tk 621, 622, 623, 627, 154 ®èi øng Nî víi c¸c tµi kho¶n cã liªn quan. NhËt ký chøng tõ sè 7 gåm ba phÇn: PhÇn I: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn doanh nghiÖp PhÇn II: Chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè PhÇn III: Lu©n chuyÓn néi bé kh«ng tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 94. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ BiÓu 18: NhËt ký chøng tõ NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 95. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ Sè liÖu trªn NhËt ký chøng tõ sè 7 ®îc tæng hîp vµo cuèi th¸ng ®Ó vµo sæ c¸i cho c¸c tµi kho¶n chi phÝ TK621, 622, 623, 627, 154. Sæ C¸i më cho c¶ n¨m vµ ®îc më riªng cho mçi tµi kho¶n, mçi tê sæ ph¶n ¸nh cho mét tµi kho¶n, trong ®ã ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh Nî, ph¸t sinh Cã vµ sè d cuèi th¸ng (nÕu cã) cña mçi tµi kho¶n. BiÓu 19: Sæ c¸i TK154 Sæ c¸i Tµi kho¶n 154- chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Th¸ng 12 n¨m 2003 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã 6126958092 C¸c TK ghi Cã ®èi øng Nî víi TK 154 Th¸ng 1 ... Th¸ng 12 Céng - 621 - 622 - 623 - 627 23.864.343.384 4.236.174.835 2.116.255.787 1.554.258.808 Céng sè ph¸t sinh Nî 31.771.032.814 Tæng sè ph¸t sinh Cã 20.730.666.716 Sè d cuèi th¸ng Nî 17.176.324.190 Cã Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Cuèi th¸ng trªn c¬ së sè liÖu trªn c¸c b¶ng kª chøng tõ cña c¸c tµi kho¶n chi phÝ cña mçi c«ng tr×nh, kÕ to¸n tiÕn hµnh céng sæ, tæng hîp sè ph¸t sinh trong th¸ng ®Ó vµo b¶ng tæng hîp gi¸ thµnh cho nh÷ng c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh trong th¸ng. NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 96. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ BiÓu 20: B¶ng tæng hîp gi¸ thµnh B¶ng tæng hîp gi¸ thµnh Th¸ng 12 n¨m 2003 Stt Tªn c«ng tr×nh Chi phÝ trùc tiÕp Tæng céng VËt liÖu Nh©n c«ng SD m¸y CP kh¸c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Hoµ B×nh 1.592.092.3 77 393.045.498 115.352.132 232.081.74 1 2.332.571.74 8 …. …………. …………. …………. …………. …………. …………. Céng 9.251.456.2 31 6.256.321.1 45 4.596.234.2 54 436.665.08 6 20.730.666.7 16 §Ó tÝnh gi¸ thµnh toµn bé cho mçi c«ng tr×nh hay tÝnh ®îc toµn bé chi phÝ bá ra cho mçi c«ng tr×nh tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh, nhiÖm thu chÊt lîng, bµn giao c«ng tr×nh (bao gåm c¶ chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ gi¸n tiÕp ®Ó hoµn thµnh c«ng tr×nh), so s¸nh víi b¶ng dù to¸n ban ®Çu tõ ®ã tÝnh ra ®îc l·i (lç) cho mçi c«ng tr×nh. KÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña c¸c c«ng tr×nh cho nh÷ng c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (chi phÝ gi¸n tiÕp) sÏ ®îc tËp hîp trong kú vµ ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh theo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ( ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong kú kÓ c¶ ®· hoµn thµnh hay cha). VD: Chi phÝ qu¶n lý Tæng chi phÝ Chi phÝ NCTT cña CT A ph©n bæ cho CT A QLDN Tæng chi phÝ NCTT c¸c CT Víi c«ng tr×nh Hoµ B×nh: NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp x=
 • 97. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ Chi phÝ qu¶n lý ph©n bæ cho C«ng tr×nh Hoµ B×nh = 1.582.000.1 09 x 123.026.168 = 45.878.003®4.236.174.836 BiÓu 21: b¶ng chi phÝ vµ gi¸ thµnh thùc tÕ NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 98. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ B¶ng nµy dïng ®Ó biÕt ®îc gi¸ thµnh thùc tÕ mµ c«ng ty ®· x©y dùng nªn mçi c«ng tr×nh. Tõ ®ã biÕt ®îc gi¸ thùc tÕ víi dù to¸n ®· lÖch nhau theo chiÒu híng nµo tõ ®ã cã thÓ ®iÒu chØnh cho c¸c c«ng tr×nh sau ®Ó x©y dùng dùng dù to¸n tèt h¬n ®ång thêi cã thÓ h¹ch to¸n thu nhËp cã ®ùîc tõ mçi c«ng tr×nh 2.2.3 Ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng. §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp ph¶i bá ra nhiÒu lo¹i chi phÝ, gäi chung lµ chi phÝ kinh doanh. Do chi phÝ kinh doanh cã nhiÒu lo¹i víi tÝnh chÊt, kÕt cÊu, c«ng dông vµ môc ®Ých sö dông kh¸c nhau nªn ®Ó biÕt ®îc sù thay ®æi còng nh nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù thay ®æi cña tõng lo¹i th× cÇn thiÕt ph¶i ®i s©u xem xÐt t×nh h×nh biÕn ®éng cña tõng yÕu tè c¸c kho¶n môc chi phÝ. G¾n liÒn víi chi phÝ kinh doanh lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cã thÓ nãi chi phÝ vµ gi¸ thµnh lµ hai mÆt kh¸c nhau cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Chi phÝ ph¶n ¸nh mÆt hao phÝ cßn gi¸ thµnh ph¶n ¸nh mÆt kÕt qu¨. Ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét c¸ch tèt ®Ó biÕt nguyªn nh©n vµ nh÷ng nh©n tè lµm cho chi phÝ biÕn ®éng ¶nh hëng tíi gi¸ thµnh, tõ ®ã sö dông th«ng tin cho qu¶n lý sÏ cã kÕt qu¶ tèi u h¬n. §Ó ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm doanh nghiÖp thêng so s¸nh gi÷a sè thùc tÕ víi sè kÕ ho¹ch vÒ c¶ sè tuyÖt ®èi vµ sè t¬ng ®èi. Ta cã b¶ng ph©n tÝch sau: NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 99. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 100. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ BiÓu 22: B¶ng ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm C«ng tr×nh: Hoµ B×nh Kho¶n môc chi phÝ KÕ ho¹ch Thùc tÕ Chªch lÖch Sè tiÒn Tû träng (%) Sè tiÒn Tû träng (%) Sè tiÒn Tû träng (%) CPNVLTT 1.591.798.0 00 68,25 1.592.092.3 77 68,26 +294.37 +0,018 4 CPNCTT 393.100.502 16,85 393.045.498 16,85 -55.004 -0,014 CPSDMT C 115.364.250 4,95 115.352.132 4,95 -12.118 -0,011 CPSXC 232.180.596 9,95 232.081.741 9,94 -98.855 -0,043 Tæng céng 2.332.443.3 48 100 2.332.571.7 48 100 +128.40 0 +0,005 5 Tõ sè liÖu cña b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy: gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh t¨ng so víi kÕ ho¹ch lµ 128.400 ® hay (t¨ng 0,0055%). Chi phÝ thùc tÕ t¨ng so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra nh×n chung lµ kh«ng tèt v× nã ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng cè g¾ng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong kú kh«ng ®¹t yªu cÇu ®Æt ra lµm lîi nhuËn cña c«ng tr×nh gi¶m so víi kÕ ho¹ch lµ 128.400®. Tuy nhiªn ®Ó biÕt ®îc trong c«ng t¸c x©y dùng c«ng tr×nh th× kh©u nµo tèt, kh©u nµo cha tèt ®Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh nh÷ng kh©u cßn yÕu, ph¸t huy nh÷ng mÆt tèt nh»m ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao h¬n th× ta ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch tõng kho¶n môc chi phÝ. 1. VÒ kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cña c«ng tr×nh t¨ng lªn so víi kÕ ho¹ch lµ 294.377® (hay t¨ng 0,0182%) lµm gi¸ thµnh c«ng tr×nh còng t¨ng lªn 294.377®. Chi phÝ nµy t¨ng lªn chñ yÕu lµ do chi phÝ bèc xÕp, vËn chuyÓn tõ n¬i thu mua ®Õ ch©n c«ng tr×nh t¨ng lªn do NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 101. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu ë xa v× doanh nghiÖp vÉn mua mét sè nguyªn vËt liÖu ë nh÷ng nhµ cung cÊp cò. ViÖc t¨ng chi phÝ nh vËy lµ kh«ng tèt mµ xÝ nghiÖp tríc khi ®i vµo x©y dùng c«ng tr×nh cÇn nghiªn cøu thÞ trêng, t×m nh÷ng nhµ cung cÊp gÇn víi ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh h¬n (nhng vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng hµng ho¸ nh kÕ ho¹ch) nh»m tiÕt kiÖm ®Õn møc tèi ®a chi phÝ vËn chuyÓn. MÆt kh¸c, viÖc vËn chuyÓn xa rÊt dÔ dÉn ®Õn hao hôt lín trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn g©y l·ng phÝ vµ ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Ngoµi ra, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp t¨ng lªn so víi kÕ ho¹ch cß do gi¸ c¶ cña mét sè thiÕt bÞ l¾p ®Æt cho c«ng tr×nh t¨ng lªn so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra. Gi¸ c¶ trªn thÞ truêng t¨ng lµ yÕu tè kh¸ch quan mµ kh«ng phô thuéc vµo nh©n tè chñ quan cña C«ng ty nªn nã kh«ng ph¶n ¸nh nç lùc phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh cña c«ng ty. 2. VÒ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña c«ng tr×nh gi¶m so víi kÕ ho¹ch lµ 55.004® (hay gi¶m 0,014%) lµm gi¸ thµnh thùc tÕ gi¶m so víi kÕ ho¹ch lµ 55.004® hay lµm lîi nhuËn t¨ng lªn lµ 55.004®. C«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®îc mét kho¶n chi phÝ nh©n c«ng lµ do trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p xÝ nghiÖp ®É sö dông lao ®éng thuª ngoµi nhiÒu hơn víi kÕ ho¹ch, gi¶m lao ®éng trong biªn chÕ. Nh vËy, ®éi ®· cã ph¬ng ¸n tèt h¬n trong viÖc sö dông lao ®éng thuª ngoµi vµo nh÷ng c«ng viÖc kh«ng ®ßi hái tr×nh ®é kü thuËt cao tõ ®ã gi¶m ®îc chi phÝ vÒ nh©n c«ng trùc tiÕp, ®©y lµ mét ®iÓm tèt trong nç lùc h¹ gi¸ thµnh cña C«ng ty. 3.VÒ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng c«ng tr×nh gi¶m so víi kÕ ho¹ch lµ 12.118.® (hay gi¶m 0,011%) nhê ®ã lµm gi¸ thµnh thùc tÕ gi¶m so víi kÕ ho¹ch lµ 12.118® hay lµm lîi nhuËn cña c«ng tr×nh t¨ng lªn ®óng b»ng 12.118®. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng gi¶m chñ yÕu lµ do m¸y NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 102. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ thi c«ng sö dông ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh qu¸ cò ®· ®îc thay thÕ b»ng m¸y míi do ®ã tiªu tèn Ýt nguyªn vËt liÖu h¬n so víi m¸y cò. Chi phÝ nµy gi¶m lµ tè v× víi viÖc thay thÕ m¸y thi c«ng cò b»ng m¸y míi n¨ng suÊt cao h¬n, Ýt tiªu tèn nhiªn liÖu h¬n d¶m b¶o tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ vµ thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh. 4. VÒ chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña c«ng tr×nh gi¶m so víi kÕ ho¹ch lµ 98.855® (hay gi¶m 0,043%) lµm gi¸ thµnh thùc tÕ c«ng tr×nh gi¶m so víi kÕ ho¹ch lµ 98.855® hay nhê ®ã lîi nhuËn t¨ng lªn ®óng b»ng 98.855®. Chi phÝ s¶n xuÊt chung gi¶m chñ yÕu do xÝ nghÖp ®· sö dông m¸y mãc cho bé phËn qu¶n lý nhiÒu h¬n tõ ®ã tiÕt kiÖm chi phÝ vÒ nh©n c«ng sö dông cho qu¶n lý. §©y lµ yÕu tè nhê m¸y mãc míi ®· tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ lao ®éng tõ ®ã cã thÓ gi¶m biªn chÕ hoÆc chuyÓn mét sè ngêi sang ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kh¸c mµ ®ang cßn thiÕu nh©n lùc. Tãm l¹i, víi c«ng tr×nh Hßa B×nh chi phÝ thùc hiÖn t¨ng so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra lµ do t¨ng chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cßn c¸c kho¶n môc chi phÝ kh¸c ®Òu ®îc gi¶m xuèng. NÕu xÝ nghiÖp x©y dùng thùc hiÖn tèt viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu th× lîi nhuËn cña c«ng tr×nh t¹o ra sÏ t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Do ®ã, C«ng ty cÇn qu¸n xuyÕn vµ theo dâi chÆt chÏ h¬n n÷a trong viÖc thùc hiÖn tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®¶m b¶o theo kÕ ho¹ch ®· ®Æt ra ®ång thêi tiÕp tôc phÊn ®Êu h¹ gi¶m chi phÝ t¹i c¸c kho¶n môc chi phÝ kh¸c. NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 103. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 104. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ Ch¬ng 3 Mét sè gi¶I ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng 3.1. Sù cÇn thiÕt hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm taÞ c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng Nh ta d¨ biÕt, th«ng thêng DN nµo còng ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò gi¸ c¶ vµ cã chÝnh s¸ch gi¸ c¶ râ rµng. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ cã môc tiªu sè mét lµ bï ®¾p chi phÝ s¶n xuÊt vµ t¨ng tèi ®a lîi nhuËn. NÕu DN chi tho¶ m·n nhu c»u thÞ trêng mµ kh«ng chó ý ®Õn vÊn ®Ò bï ®¾p chi phÝ vµ thu lîi nhuËn cao th× DN kh«ng thÓ tån t¹i l©u dµi trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù c¹nh tranh quyÕt liÖt ®îc. Ngîc l¹i, nÕu chi phÝ trung b×nh cña DN cao h¬n chi phÝ trung b×nh cña XH th× s¶n phÈm hµng ho¸ ®ã sÏ kh«ng ®îc thÞ trêng chÊp nhËn vµ nh thÕ DN sÏ ch¼ng bao giê ®¹t ®îc môc tiªu bï ®¾p chi phÝ vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. V× vËy, viÖc h¹ch to¸n ®óng, ®ñ CPSX vµ GTSP sÏ gióp DN biÕt ®îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh cña DN, tõ ®ã cã chÝnh s¸ch râ rµng trong ®Þnh híng s¶n xuÊt cña DN. ChÝnh v× vËy c«ng t¸c qu¶n lý tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ kh©u quan träng nhÊt trong c«ng t¸c qu¶n lý cña DN. §ã lµ c¨n cø lËp gi¸ tiªu thô, gióp DN tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng l·i gi¶, lç thËt vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng. 3.2. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng 3.2.1. Nh÷ng u ®iÓm: Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n CPSX vµ tÝnh GTSP x©y l¾p nãi riªng ë NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 105. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng em nhËn thÊy r»ng: C«ng ty ho¹t ®«ng theo h×nh thøc cæ phÇn ho¸ nªn ®· chñ ®éng x©y dùng ®îc m« h×nh qu¶n lý vµ h¹ch to¸n khoa häc, hîp lý phï hîp víi yªu cÇu cña kinh tÕ thÞ trêng. Víi mét bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, c¸c bé phËn chøc n¨ng ®îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng chÆt chÏ, ph©n c«ng ph©n nhiÖm râ rµng ®· ph¸t huy hiÖu qu¶ tÝch cùc cho l·nh ®¹o c«ng ty trong tæ chøc L§, cung øng vËt t, gi¸m s¸t s¶n xuÊt thi c«ng vµ qu¶n lý kinh tÕ. H×nh thøc kho¸n xuèng c¸c tæ, ®éi c«ng tr×nh lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt thi c«ngcña c«ng ty: ®Þa bµn réng, s¶n xuÊt ph©n t¸n nªn viÖc qu¶n lý trùc tiÕp cña c«ng ty lµ khã vµ kÐm hiÖu qu¶. H×nh thøc kho¸n xuèng c¸c ®éi, tæ c«ng tr×nh cã kÕt hîp víi sù kiÓm tra, gi¸m s¸t tËp trung, cã träng ®iÓm ®· g¾n liÒn tr¸ch nhiÖm vËt chÊt cña ®éi thi c«ng víi tiÕn ®é chÊt lîng thi c«ng, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. HiÖn nay, c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc thùc hiÖn trªn m¸y theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ, c¬ cÊu gän nhÑ, sæ s¸ch kÕ to¸n ghi chÐp mét c¸ch khoa häc, hîp lý, phï hîp víi yªu cÇu. MÆt kh¸c, toµn bé phÇn kÕ to¸n tµi chÝnh vµ mét phÇn kÕ to¸n qu¶n trÞ th«ng qua c¸c sæ theo dâi chi tiÕt, c¸c b¸o c¸o cña khèi v¨n phßng cã thÓ ®a ra bÊt kú thêi ®iÓm nµo gióp cho ban l·nh ®¹o qu¶n lý tèt h¬n. 3.2.2. Nh÷ng mÆt h¹n chÕ: 3.2.2.1.. VÒ qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ Chøng tõ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm ®îc chuyÓn tõ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c sang. Mét sè chøng tõ ®îc sö dông chñ yÕu nh: b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh (lÊy tõ phÇn hµnh kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh), b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi (lÊy tõ phÇn hµnh kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng), ho¸ ®¬n mua vËt liÖu, c«ng cô dông cô, dÞch vô (lÊy tõ phÇn NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 106. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ hµnh kÕ to¸n thanh to¸n), phiÕu chi tiÒn mÆt, giÊy b¸o Nî ng©n hµng (lÊy tõ phÇn hµnh kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn). C¸c chøng tõ sö dông trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ban ®Çu ®Òu phï hîp víi yªu cÇu kinh tÕ vµ ph¸p lý cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Tr¸ch nhiÖm, c¸ch thøc ghi chÐp chøng tõ t¹i c«ng ty phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng ngêi vµ phï hîp víi néi dung kinh tÕ ®· ph¸t sinh. Qui tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ ®îc thùc hiÖn theo ®óng yªu cÇu cña c«ng ty.Tuy nhiªn, c¸c chøng tõ tõ c¸c ®éi chuyÓn ®Õn c«ng ty nhiÒu lóc cßn chËm g©y ¶nh hëng ®Õn viÖc h¹ch to¸n chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cßn chËm dÉn ®Õn viÖc quyÕt to¸n trong kú còng bÞ chËm l¹i. 3.2.2.2.VÒ c«ng t¸c h¹ch h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty KÕ to¸n c«ng ty ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n theo QuyÕt ®Þnh sè 1864 /1998 / Q§ /BTC ngµy 16/ 12/1998 cña bé tµi chÝnh theo hÖ thèng tµi kho¶n ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. Tõ th¸ng 1 n¨m 2003 c«ng ty ®· ¸p dông 4 chuÈn mùc kÕ to¸n míi theo QuyÕt ®Þnh sè 149/ 2001/ Q§ - BTC ngµy 31 -12 - 2001 vµ ®îc híng dÉn cô thÓ t¹i th«ng t sè 89/ 2002/ TT- BTC ngµy 9 th¸ng 10 n¨m 2002. C¸c tµi kho¶n t¹i c«ng ty ®a sè ®îc më chi tiÕt, ®Æc biÖt lµ c¸c tµi kho¶n vÒ chi phÝ s¶n xuÊt ®îc më chi tiÕt theo tõng c«ng tr×nh, lo¹i s¶n phÈm, c¸c tµi kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ ®Òu ®îc chi tiÕt theo tõng kh¸ch hµng. §iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, theo dâi, ®èi chiÕu sè ph¸t sinh chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh cho tõng c«ng tr×nh, s¶n phÈm hoµn thµnh tõ ®ã dÔ dµng trong kh©u h¹ch to¸n l·i (lç) cho mçi c«ng tr×nh, mçi lo¹i s¶n phÈm. C¸c kho¶n chi phÝ ®îc h¹ch to¸n râ rµng vµ riªng biÖt cho tõng lo¹i chi phÝ, cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cho mçi c«ng tr×nh, ®¸nh gi¸ ®îc NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 107. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ møc ®é hoµn thµnh cña mçi c«ng tr×nh, kh«ng ®Ó sè d trªn tµi kho¶n lo¹i 6 theo qui ®Þnh. Khi c«ng tr×nh hoµn thµnh ®îc nghiªm thu bëi bé phËn kü thuËt chÊt lîng tríc khi bµn giao cho chñ ®Çu t. Bé phËn kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh toµn bé cho c«ng tr×nh hoµn thµnh tõ ®ã hiÖu qu¶ cña mçi c«ng tr×nh. 3.2.2.3. VÒ hÖ thèng sæ s¸ch Nh×n chung, viÖc h¹ch to¸n trªn sæ chi tiÕt còng nh sæ tæng hîp cña c«ng ty lµ kh¸ hoµn thiÖn. HÖ th«ng sæ chi tiÕt ®· ®¸p øng ®- îc phÇn nµo yªu cÇu ®Æt ra, cho phÐp ghi chÐp chi tiÕt c¸c ®èi tîng kÕ to¸n cÇn ph¶i ®îc theo dâi chi tiÕt nh c¸c lo¹i chi phÝ, c¸c lo¹i c«ng nî,... tõ ®ã phôc vô tèt cho yªu cÇu kiÓm tra, ®èi chiÕu vµ tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu mét c¸ch chi tiÕt mµ c¸c b¶ng, c¸c sæ kh«ng cã ®îc. HÖ thèng sæ tæng hîp t¹i c«ng ty bao gåm c¸c b¶ng kª, c¸c nhËt ký chøng tõ vµ sæ C¸i c¸c tµi kho¶n ®· ®¸p øng ®îc yªu cÇu h¹ch to¸n, ghi chÐp vµ tæng hîp sè liÖu hµng th¸ng tõ ®ã lµm c¬ së lªn b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú (quÝ, n¨m) theo yªu cÇu. Tuy nhiªn, ®©y lµ h×nh thøc sæ s¸ch kh¸ phøc t¹p, qui tr×nh h¹ch to¸n kh«ng ¸p dông ®îc phÇn mÒm kÕ to¸n mµ chñ yÕu ph¶i lµm b»ng kÕ to¸n thñ c«ng lµ chÝnh. Nhng hai n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· quyÕt ®Þnh ®a mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n chñ yÕu vµo viÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y nªn mét sè sæ s¸ch còng ®îc söa ®æi cho phï hîp víi h×nh thøc kinh doanh cña c«ng ty vµ qui tr×nh h¹ch to¸n cña phÇn mÒm kÕ to¸n m¸y. Tãm l¹i, sau h¬n 5 n¨m ho¹t ®éng vµ trëng thµnh cña c«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ trong tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh còng nh trong c«ng t¸c qu¶n lý ®Æc biÖt trong lÜnh vùc kÕ to¸n. ViÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ t¹i phÇn hµnh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng ®· thùc hiÖn tèt tõ kh©u h¹ch NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 108. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ to¸n chøng ban ®Çu ®Õn kh©u vµo sæ s¸ch chi tiÕt, tæng hîp ®Ó lªn b¸o c¸o kÕ to¸n. Do lao ®éng kÕ to¸n t¹i C«ng ty ®îc ph©n theo chøc n¨ng cña mçi phÇn hµnh kÕ to¸n riªng biÖt nªn cã sù chuyªn s©u theo chøc n¨ng cô thÓ cña m×nh ®ång thêi lu«n cã sù ®èi chiÕu gi÷a c¸c phÇn hµnh víi nhau v× vËy viÖc h¹ch to¸n thêng thèng nhÊt, nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. MÆt kh¸c, gi÷a c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n còng lu«n cã sù ®èi chiÕu lÉn nhau ®Ó ph¸t hiÖn sai sãt tõ ®ã ®iÒu chØnh kÞp thêi. Tuy nhiªn trong c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty vÉn cßn mét sè vÊn ®Ò tån t¹i nªn vµ cÇn ®îc quan t©m, xem xÐt vµ kh«ng ngõng hoµn thiÖn nh»m gãp phÇn n¨ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty, thùc hiÖn ®óng nh÷ng qui ®Þnh vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n theo quyÕt ®Þnh ®· ban hµnh còng nh thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu cña c«ng ty nh»m phï hîp víi c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. 3.3. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng 3.3.1. Mét sè biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm S¶n phÈm x©y l¾p lµ nh÷ng c«ng tr×nh cã qui m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, mang tÝnh ®¬n chiÕc,thêi gian s¶n xuÊt kÐo dµi, gi¸ b¸n s¶n phÈm ®îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ dù to¸n th«ng qua hîp ®ång gi÷a bªn giao thÇu vµ bªn nhËn thÇu trªn c¬ së thiÕt kÕ kü thuËt, mü thuËt thi c«ng. Trong c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt t¹o nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu cã tû träng lín nhÊt trong tæng gi¸ thµnh ( chiÕm kho¶ng 55% ®Õn 80%), do ®ã viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ qu¶n lý trong môc tiªu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®ã, ®Ó tr¸nh thÊt tho¸t nguyªn vËt liÖu C«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch qu¶n lý trong c«ng t¸c thu mua, vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu., cã chÝnh s¸ch thëng ph¹t râ rµng ®èi víi nh÷ng trêng NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 109. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ hîp kh«ng thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thu mua còng nh c«ng t¸c qu¶n lý g©y l·ng phÝ cho c«ng ty. MÆt kh¸c c«ng ty nªn t×m nh÷ng nhµ cung cÊp ë gÇn c¸c c«ng tr×nh ®Ó gi¶m thiÓu chi phÝ thu mua v× nguyªn vËt liÖu chñ yÕu mua vÒ chuyÓn ngay ®Õn c«ng tr×nh mµ kh«ng qua kho. C«ng ty nªn chó träng h¬n n÷a tíi viÖc thu håi phÕ liÖu v× hiÖn nay c«ng t¸c thu håi phÕ liÖu t¹i c¸c c«ng tr×nh sau khi hoµn thµnh cha ®îc chó ý nhiÒu . NÕu ®¶m b¶o tèt c«ng t¸c nµy th× chi phÝ cña c«ng ty sÏ gi¶m xuèng ®¶m b¶o ®¶m b¶o thu nhËp cao h¬n trong kú. TiÕp theo c«ng ty nªn c¸c chi phÝ s¶n xuÊt nh chi phÝ tiÕp kh¸ch, chi phÝ héi häp,... mµ vÉn ®¶m b¶o tèt c«ng t¸c qu¶n lý t¹i c«ng ty. 3.3.2. VÒ c«ng t¸c lu©n chuyÓn chøng tõ C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ lín víi nhiÒu ®éi vµ mét sè chi nh¸nh trùc thuéc t¹i c¸c tØnh, ®Þa bµn ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ réng. MÆt kh¸c, c¸c ®éi l¹i kh«ng h¹ch to¸n tÊt c¶ c¸c kh©u mµ chØ h¹ch to¸n chøng tõ ban ®Çu råi tæng hîp ®Ó chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n. Do ®ã, viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ ®Õn phßng kÕ to¸n nhiÒu khi cßn chËm lµm cho c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty thêng bÞ dån vµo cuèi th¸ng hoÆc cã thÓ bÞ chuyÓn s¸ng th¸ng sau, kh«ng cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi th«ng tin cho yªu cÇu qu¶n lý. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn c«ng ty nªn qui ®Þnh thêi gian giao nép chøng tõ gèc ®èi víi c¸c kÕ to¸n ®éi, tr¸nh t×nh tr¹ng chi phÝ ph¸t sinh th¸ng nµy th¸ng sau míi ghi sæ. Cã biÖn ph¸p xö ph¹t râ rµng ®èi víi nh÷ng nh©n viªn vi ph¹m c¸c c¸c qui ®Þnh ®· ®Æt ra. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty nªn tæ chøc c¸c líp tËp huÊn ng¾n h¹n nh»m cung cÊp kÞp thêi nh÷ng kiÕn thøc còng nh nghiÖp vô tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n cho c¸c nh©n viªn kÕ to¸n t¹i c¸c ®éi v× ®a sè c¸ NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 110. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ nh©n viªn kÕ to¸n cña ®éi lµ nh©n viªn míi tèt nghiÖp tõ c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng nhng cha cã kinh nghiÖm trong c«ng viÖc. 3.3.3. VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n Nh×n chung, c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty thùc hiÖn theo ®óng c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n ®· qui ®Þnh. Tuy nhiªn, vÉn cßn mét sè nhîc ®iÓm mµ C«ng ty nªn söa ®æi cho phï hîp víi yªu cÇu hiÖn nay. Thø nhÊt, ¸p dông theo 4 chuÈn mùc kÕ to¸n míi ®· ®îc híng dÉn cô thÓ trong th«ng t sè 89/ 2002/ TT - BTC kÕ to¸n t¹i c«ng ty ®· chuyÓn hoµn toµn tõ tµi kho¶n 142 - chi phÝ tr¶ tríc sang tµi kho¶n 242 - chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n. V× vËy khi xuÊt kho c«ng cô dông cô ho¹c khi mua dông cô vÒ xuÊt lu«n ®Õn c«ng tr×nh mµ dông cô ®ã thuéc lo¹i ph©n bæ nhiÒu lÇn kÕ to¸n ghi: Nî TK 242 tæng gi¸ trÞ c«ng cô, dông cô Cã TK 153 xuÊt c«ng cô dông cô tõ kho Cã TK 331 nÕu mua c«ng cô, dông cô xuÊt ngay ®Õ c«ng tr×nh Sau ®ã, c¨n cø vµo môc ®Ých sö dùng vµ kÕ ho¹ch ph©n bæ kÕ to¸n ghi: Nî Tk 627 nÕu dông cô sö dông chung cho ®éi Nî TK 642 nÕu xuÊt dông cô sö dông cho qu¶n lý Cã TK 242 gi¸ trÞ mét lÇn ph©n bæ Mµ kÕ to¸n kh«ng tÝnh ®Õn thêi h¹n ph©n bæ lµ díi mét n¨m hay trªn mét n¨m nh vËy lµ cha ®óng víi chÕ ®é. Theo chÕ ®é qui ®Þnh, kÕ to¸n c«ng ty nªn vÉn gi÷ l¹i tµi kho¶n 142 vµ ®æi thµnh 142 - chi phÝ tr¶ tríc ng¾n h¹n dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tríc ®· ph¸t sinh nhng ®Ó ph©n bæ trong thêi h¹n tõ mét n¨m trë xuèng vµ thªm vµo tµi kho¶n 242 - chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n dïng ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng kho¶n chi phÝ tr¶ tríc vµ ph©n bæ nhiÒu NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 111. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ lÇn trong thêi gian trªn mét n¨m. Do ®ã, khi xuÊt kho c«ng cô, dông cô thuéc d¹ng ph©n bæ nhiÒu lÇn nhng trong thêi gian tõ mét n¨m trë xuèng kÕ to¸n ghi: Nî TK 142 - tæng gi¸ trÞ c«ng cô dông cô xuÊt dïng Cã TK 153 - nÕu c«ng cô dông cô xuÊt tõ kho Cã TK 331 - nÕu c«ng cô dông cô mua vÒ xuÊt trùc tiÕp ®Õn c«ng tr×nh Sau ®ã, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch ph©n bæ chi phÝ vµ bé phËn sö dông kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi: Nî TK 627 - nÕu sö dông chung cho ®éi Nî TK 642 - nÕu sö dông cho qu¶n lý Cã TK 142 - gÝa trÞ CCDC mét lÇn ph©n bæ C¸c kú kÕ to¸n sau kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ tiÕp t¬ng tù nh trªn. Trêng hîp xuÊt c«ng cô dông cô thuéc lo¹i ph©n bæ nhiÒu lÇn trong thêi gian trªn mét n¨m th× kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ nh hiÖn t¹i. Thø hai, nÕu chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh sö dông cho qu¶n lý doanh nghiÖp trong kú lín kÕ to¸n tiÕn treo chi phÝ vµ ghi sæ nh sau: Nî Tk 242 khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cho qu¶n lý trong th¸ng Cã TK 214 Cuèi kú, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch vµ n¬i sö dông kÕ to¸n ghi Nî TK 642 - nÕu sö dông cho qu¶n lý Cã TK 242 - gi¸ trÞ khÊu hao ph©n bæ trong th¸ng KÕ to¸n t¹i c«ng ty h¹ch to¸n nh trªn lµ cha ®óng víi qui ®Þnh mµ kÕ to¸n nªn ghi: Khi trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh tuú thuéc vµo NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 112. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ tµi s¶n cè ®Þnh ®ã sö dông cho bé phËn nµo mµ kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi: Nî TK 642 - nÕu sö dông cho qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK 214 - gÝa trÞ khÊu hao TSC§ trÝch trong th¸ng Cuèi th¸ng, nÕu kh«ng cã doanh thu hoÆc doanh thu trong kú nhá kh«ng t¬ng øng víi chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp kÕ to¸n cã thÓ chuyÓn mét phÇn chi phÝ chê kÕt chuyÓn vµ ghi sæ: Nî TK 911 - kÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lee doanh nghiÖp Nî Tk 142 - chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp chê kÕt chuyÓn Cã TK 642 - tæng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trong kú Thø ba, khi tiÒn l¬ng cña bé phËn qu¶n lý trong kú lín kÕ to¸n treo chi phÝ b»ng c¸ch ghi vµo tµi kho¶n chi phÝ tr¶ truíc: Nî TK 242 Cã TK 334 l¬ng cña bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp Cuèi th¸ng c¨n cø vµo kÕ ho¹ch kÕ to¸n ghi: Nî TK 642 - l¬ng tÝnh vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trong kú Cã TK 242 KÕ to¸n c«ng ty lµm nh vËy lµ cha ®óng mµ tiÒn l¬ng trong th¸ng cña nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i ®îc ghi trùc tiÕp vµo tµi kho¶n 642 : Nî TK 642 - chi phÝ vÒ nh©n c«ng cña nh©n viªn QLDN Cã TK 334 - l¬ng nh©n viªn QLDN Cuèi th¸ng (kú) kÕ to¸n nÕu c«ng ty kh«ng cã doanh thu hoÆc doanh thu nhá kh«ng t¬ng xøng víi chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp th× kÕ to¸n cã thÓ chuyÓn mét phÇn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp sang chi phÝ chê kÕt chuyÓn: NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 113. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ Nî TK 911 - kÕt chuyÓn chi phÝ QLDN Nî TK 142 - chi phÝ QLDN chê kÕt chuyÓn Cã TK 642 - chi phÝ QLDN trong kú 3.3.4. VÒ sæ s¸ch kÕ to¸n T¹i c«ng ty, viÖc ghi chÐp sæ s¸ch kh¸ râ rµng vµ khoa häc. Tuy nhiªn, vÉn cßn cã sæ s¸ch cha thùc sù hîp lý. B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n ®· chi tiÕt khÊu hao cña tµi s¶n cè ®Þnh theo n¬i sö dông ( theo ®éi) nhng l¹i kh«ng t¸ch ra thµnh chi phÝ khÊu hao cña bé phËn m¸y thi c«ng hay chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cña ®éi. Do ®ã, trªn b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng biÕt ®îc chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng lµ bao nhiªu, chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cho ®éi (chi phÝ s¶n xuÊt chung ) lµ bao nhiªu. V× vËy muèn biÕt ®îc chi tiÕt kÕ to¸n l¹i ph¶i tiÕn hµnh më sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh, ®i Òu nµy g©y khã kh¨n trong qu¶n lý vµ cha phï hîp víi qui ®Þnh kÕ to¸n. Do ®ã kÕ to¸n c«ng ty nªn chi tiÕt khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh trong b¶ng theo n¬i sö dông vµ theo ®èi t- îng sö dông. MÆt kh¸c, trong b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®inh, kÕ to¸n kh«ng cã c¸c chØ tiªu: - Sè khÊu hao th¸ng tríc - KhÊu hao t¨ng trong th¸ng - KhÊu hao gi¶m trong th¸ng - KhÊu hao ph¶i trÝch trong th¸ng mµ kÕ to¸n tÝnh ngay sè khÊu hao cÇn trÝch trong th¸ng. §iÒu nµy kh«ng lµm sè khÊu hao ph¶i trÝch trong th¸ng thay ®æi nhng qua b¶ng nµy ta kh«ng thÊy ®îc møc biÕn ®éng t¨ng, gi¶m khÊu hao gi÷a c¸c th¸ng sau víi th¸ng tríc (hay kh«ng thÊy ®îc møc ®é cò míi cña tµi s¶n cè ®Þnh). V× vËy, kÕ to¸n C«ng ty nªn lËp b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo mÉu sau: NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 114. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 115. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 116. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ T¹i b¶ng kª sè 4 tµi kho¶n ghi bªn Nî kÕ to¸n ghi c¶ tµi kho¶n 641, 642 mµ kh«ng dïng b¶ng kª sè 5 ®Ó chi tiÕt theo tõng néi dung cña tµi kho¶n 641, 642. V× vËy nÕu muèn biÕt chi tiÕt ta ph¶i vµo b¶ng kª chøng tõ ghi Nî cho tµi kho¶n 641, 642. §iÒu nµy cha phï hîp, do vËy kÕ to¸n nªn dïng b¶ng kª sè 5 ®Ó tËp hîp c¸c lo¹i chi phÝ nh: Chi phÝ ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ chi phÝ b¸n hµng chi tiÕt theo tõng ®èi tîng. Trªn ®©y lµ mét sè ph¬ng híng ®Ò xuÊt nh»m kh¾c phôc c¸c h¹n chÕ trong c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng. Tuy nhiªn, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh h¬n n÷a th× kh«ng nh÷ng mét phÇn hµnh kÕ to¸n cÇn ph¶i ®îc hoµn thiÖn mµ yªu cÇu tÊt c¶ c¸c phÇn hµnh cÇn lµm tèt c«ng t¸c kÕ to¸n cña m×nh còng nh kÕt hîp chÆt chÏ vµ phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c phÇn hµnh vµ c¸c phßng chøc n¨ng víi nhau tõ kh©u lËp dù to¸n, ®Êu thÇu, lªn kÕ ho¹ch vµ thu mua vËt t ®Õn kh©u nghiÖm thu c«ng tr×nh vµ bµn giao cho chñ ®Çu t. NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 117. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ KÕt luËn Sau thêi gian ho¹t ®éng vµ trëng thµnh C«ng ty ®· chøng tá ®îc kh¶ n¨ng cña m×nh trong ngµnh x©y dùng c¬ b¶n còng nh nh÷ng ngµnh nghÒ kh¸c mµ C«ng ty ®ang thùc hiÖn. Cã ®îc kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn nµy lµ nhê c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý vµ sù nç lùc phÊn ®Êu cao cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c C«ng ty ngµy cµng cao v× vËy ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc th× còng ®ång nghÜa víi viÖc s¶n phÈm cña C«ng ty ®îc nhiÒu ngêi tiªu dïng chÊp nhËn. Muèn vËy, C«ng ty cÇn ph¶i nghiªn cøu ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ång thêi h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt mét c¸ch chÝnh x¸c tõ ®ã tÝnh ®îc gi¸ thµnh s¶n phÈm phôc vô yªu cÇu qu¶n lý lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt ®èi víi mäi C«ng ty nãi chung vµ víi C«ng ty nãi riªng. Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm C«ng ty cã nhiÒu u ®iÓm nhng vÉn cßn mét sè tån t¹i nªn vµ cÇn ®îc kh¾c phôc tõ ®ã n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn Minh Ph¬ng vµ ban gi¸m ®èc c«ng ty cïng c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn SXVLXD&XD ®· gióp em hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Víi kiÕn thøc cña sinh viªn thùc tËp, tr×nh ®é n¨ng lùc cßn h¹n chÕ, bµi viÕt cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 118. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó bµi LuËn V¨n cña em ®îc hoµn chØnh h¬n . Th¸ng 8 n¨m 2005 Sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn thÞ Thªu Môc lôc Lêi nãi ®Çu...............................................................................................................1 Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p............................3 1.1. Sù cÇn thiÕt tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p...........3 1.1.1. Yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p.......................................................3 1.1.2. Vai trß vµ nhiÖm vô kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p.............................4 1.1.2.1. Vai trß kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p........................................4 1.1.2.2. NhiÖm vô kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p...............................................................................4 1.2. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p...............................5 1.2.1. Chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p......................5 1.2.1.1. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt .............................................5 1.2.1.2. B¶n chÊt vµ néi dung cña chi phÝ s¶n xuÊt ....................6 1.2.1.3. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p 8 1.2.2. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p...................................................9 1.2.2.1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. 9 NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 119. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ 1.2.2.2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p.............................9 1.2.3. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm 10 1.3. C«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p..............................................................................................11 1.3.1. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p............................................................................................11 1.3.2. §èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p .........................................................................................................11 1.3.3. Ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p...................................................................................................12 1.3.4. Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông..............................................13 1.3.5. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p (theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn)......................................15 1.3.5.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp..........15 1.3.5.2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp..............................18 1.3.5.3. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng.............................................................................................20 1.3.5.4. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung....26 1.3.5.5. KÕ to¸n c¸c kho¶n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt ....................30 1.3.5.6. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt (theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú)..................................................................................32 1.4. C«ng t¸c kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p..............................................................................................34 1.4.1. §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh trong kú.............................................34 1.4.2. C«ng t¸c kiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang trong doanh nghiÖp x©y l¾p..............................................................................35 1.4.2.1. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ theo chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh.......35 1.4.2.2. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ theo gi¸ trÞ dù to¸n vµ møc ®é hoµn thµnh cña s¶n phÈm ...................................................................35 NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 120. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ 1.4.2.3. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë theo gi¸ trÞ dù to¸n...36 1.4.3. C¸c ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p............................................................................................36 1.4.3.1. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p theo ®¬n ®Æt hµng.....................................................................................37 1.4.3.2. Ph¬ng ph¸p ®Þnh møc...................................................37 1.4.3.3. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ.................................38 1.4.3.4. Ph¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ......................................39 1.4.4. KÕ to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm .................................................39 1.5. Sæ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ........40 1.5.1. H×nh thøc kÕ to¸n.................................................................40 1.5.1.1. H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung..................................41 1.5.1.2.H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký Sæ C¸i..................................42 1.5.1.3. H×nh thøc kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ...............................43 1.5.1.4. H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ..............................45 Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng..................47 2.1. §Æc ®iÓm chung cña C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng ..............................................................................47 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ......................................47 2.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý t¹i C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng ......49 2.1.2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng ..........................49 2.1.2.2. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng ..........................49 2.1.2.3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i C«ng ty...............50 2.1.2.4. §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty..........................52 NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 121. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ 2.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng ..............................................................................56 2.2.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty.........................56 2.2.1.1. §Æc ®iÓm chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty.........................56 2.2.1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty............................56 2.2.1.3. §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng ..........................................56 2.2.1.4. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty..................57 2.2.2. C«ng t¸c kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng .............................75 2.2.2.1. §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng ..........................................75 2.2.2.2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang t¹i C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng ..................................................75 2.2.3. Ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng ...................88 Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng ................................................................................................................92 3.1. Sù cÇn thiÕt hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng ...............................................................92 3.2. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng ..............................................................................92 3.2.1. Nh÷ng u ®iÓm.......................................................................92 3.2.2. Nh÷ng mÆt h¹n chÕ..............................................................93 3.2.2.1. VÒ qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ...............................93 NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 122. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ 3.2.2.2. VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty..................................................................94 3.2.2.3. VÒ hÖ thèng sæ s¸ch.....................................................94 3.3. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng ................................................96 3.3.1. Mét sè gi¶i ph¸p gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm .............................................................................................96 3.3.2. VÒ c«ng t¸c lu©n chuyÓn chøng tõ.......................................96 3.3.3. VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n............................................................96 3.3.4. VÒ sæ s¸ch kÕ to¸n...............................................................99 KÕt luËn................................................................................................................103 Danh môc tõ viÕt t¾t CCDC : C«ng cô dông cô CPSX : Chi phÝ s¶n xuÊt KH : KhÊu hao KLSXDD : Khèi lîng s¶n xuÊt dë dang KLXLTT : Khèi lîng x©y l¾p thùc tÕ KTQD : Kinh tÕ quèc d©n KTTT : Kinh tÕ thÞ trêng LLSX : Lùc lîng s¶n xuÊt NXB : Nhµ xuÊt b¶n TSC§ : Tµi s¶n cè ®Þnh. XDCB : X©y dùng c¬ b¶n XHCN : X· héi chñ nghÜa Zdt : Gi¸ thµnh dù to¸n CPNCTT : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp CPSXC : Chi phÝ s¶n xuÊt chung CPNVLTT` : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK : Tµi kho¶n NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 123. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ XD : X©y dùng VLXD : VËt liÖu x©y dùng NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 124. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ NhËn xÐt cña gi¸o viªn ph¶n biÖn 1 Hä vµ tªn gi¸o viªn ph¶n biÖn : Hä vµ tªn sinh viªn thùc hiÖn : NguyÔn ThÞ Thªu Tªn ®Ò tµi luËn v¨n: "Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng." ................................................................................................................ ............. ................................................................................................................ ............. ................................................................................................................ ............. ................................................................................................................ ............. ................................................................................................................ ............. ................................................................................................................ ............. ................................................................................................................ ............. ................................................................................................................ ............. ................................................................................................................ ............. ................................................................................................................ ............. NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 125. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ ................................................................................................................ ............. ................................................................................................................ ............. Hµ Néi, Ngµy……th¸ng….n¨m 2005 Ngêi nhËn xÐt (Ký, ghi râ hä tªn) §iÓm: B»ng sè: ................................................................ B»ng ch÷: ............................................................. NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 126. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ Danh môc c¸c s¬ ®å S¬ ®å 1: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp...............18 S¬ ®å 2: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ……………….......................................................................................20 S¬ ®å 3: S¬ ®å h¹ch to¸n sö dông m¸y thi c«ng theo ph¬ng thøc cung cÊp lao vô lÉn nhau…………………………………………………................................22 S¬ ®å 4: S¬ ®å h¹ch to¸n sö dông m¸y thi c«ng theo ph¬ng thøc b¸n lao vô lÉn nhau...................................................................................23 S¬ ®å 5: S¬ ®å h¹ch to¸n sö dông m¸y thi c«ng (doanh nghiÖp kh«ng cã tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng biÖt)..............................................25 S¬ ®å 6: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung............................29 S¬ ®å 7: S¬ ®å kÕ to¸n s¶n phÈm háng, ph¸ ®i lµm l¹i trong ®Þnh møc.....................................................................................................30 S¬ ®å 8: S¬ ®å kÕ to¸n s¶n phÈm háng ph¸ ®i lµm l¹i ngoµi ®Þnh møc.....................................................................................................30 S¬ ®å 9: S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp.......................................................31 S¬ ®å 10: S¬ ®å kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ theo ph¬ng ph¸p KK§K.....33 S¬ ®å 11: S¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n theo h×nh thøc NKC.....................41 S¬ ®å 12: S¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n ghi sæ theo h×nh thøc nhËt ký sæ c¸i........................................................................................................42 S¬ ®å 13:S¬ ®å ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ......44 S¬ ®å 14: S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ..............................................................................................45 S¬ ®å 15: S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p ............................................................................................................49 NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 127. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ S¬ ®å 16: S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ...................................51 S¬ ®å 17: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ...................................53 S¬ ®å 18: S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ t¹i C«ng ty .....................................55 NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 128. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ Danh môc c¸c b¶ng biÓu BiÓu 1: PhiÕu xuÊt kho .....................................................................59 BiÓu 2: B¶ng kª chøng tõ....................................................................60 BiÓu 3: Sæ c¸i TK 621........................................................................61 BiÓu 4: B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng......................................................63 BiÓu 5: B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH........................................64 BiÓu 6: B¶ng kª chøng tõ ...................................................................65 BiÓu 7: Sæ c¸i TK 622........................................................................66 BiÓu 8: B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§................................68 BiÓu 9: B¶ng kª chøng tõ ...................................................................70 BiÓu 10: Sæ c¸i TK 622......................................................................71 BiÓu 11: B¶ng kª chøng tõ .................................................................73 BiÓu 12: Sæ c¸i TK 627......................................................................74 BiÓu 13: B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh.......................75 BiÓu 14: B¶ng kª chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang....................77 BiÓu 15: B¶ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang.........................78 BiÓu 16: B¶ng kª 6.............................................................................80 BiÓu 17: B¶ng kª 4..............................................................................82 BiÓu 18: NhËt ký chøng tõ sè 7..........................................................84 BiÓu 19: Sæ c¸i TK 154......................................................................85 BiÓu 20: B¶ng tæng hîp gi¸ thµnh.......................................................86 BiÓu 21: B¶ng chi phÝ vµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña c¸c c«ng tr×nh.........87 BiÓu 22: B¶ng ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm . 89 BiÓu 23: MÉu b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§.................................101 NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 129. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ Tµi liÖu tham kh¶o 1. Lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh T/ 2001 2. HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh n¨m 1995 3. Gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh Nhµ xuÊt b¶n thèng kª n¨m 2001 4. KÕ to¸n qu¶n trÞ vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh Nhµ xuÊt b¶n thèng kª n¨m 1998 5. KÕ to¸n, kiÓm to¸n vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh 6. Th«ng t sè 89/ 2002/ TT – BTC ngµy 9-10-2002 7. T¹p chÝ kÕ to¸n sè 22/2000, sè 28/2001 8. T¹p chÝ kinh tÕ ph¸t triÓn sè 49/2001 9. Mét sè tµi liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn SXVLXD&XD NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 130. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ BiÓu 21: B¶ng chi phÝ vµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña c¸c c«ng tr×nh ST T Tªn c«ng tr×nh Sè ph¸t sinh Céng gi¸ thµnh CPQLDN Céng gi¸ thµnh toµn bé Vl NC TB CPC 1 Hßa B×nh 1.592.092.3 72 393.045.498 105.352.132 232.081.741 2.332.571.7 48 45.878.003 2.378.449.75 1 …… Tæng céng 4.093.382.3 18 2.029.348.5 23 1.001.293.5 28 1.125.638.9 48 8.249.663.3 17 90.564.389 8.340.227.70 6 NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp
 • 131. Trêng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa kinh tÕ BiÓu 23: mÉu B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tsc® ST T ChØ tiªu TØ lÖ KH N¬i sö dông toµn doanh nghiÖp TK623 TK627 … TK642 I Sè KH ®· trÝch th¸ng tr- íc II Sè KH ®· t¨ng trong th¸ng 1 … 2 … III Sè KH gi¶m trong th¸ng 1 … 2 … IV Sè KH ph¶i trÝch trong th¸ng Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc Dông cô qu¶n lý … NguyÔn ThÞ Thªu - C§KT5 -K4 LuËn V¨n Tèt NghiÖp