Tailieu.vncty.com kt002

161
-1

Published on

http://tailieu.vncty.com/index.php

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
161
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tailieu.vncty.com kt002

 1. 1. PhÇn Ilý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu (nvl) - c«ng côdông cô trong c¸c doanh nghiÖpi. c¬ së h¹ch to¸n nvl, c«ng cô dông cô trong c¸c doanh nghiÖp1 - Kh¸i niÖm NVLTrong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt NVL lµ nh÷ng ®èi tîng lao®éng,thÓ hiÖn díi d¹ng vËt ho¸ lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸tr×nh s¶n xuÊt, lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm.Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo s¶n xuÊt kinh doanh, NVL chØ thamgia vµo mét chu kú s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh, NVL bÞ tiªu hao toµn bé vµkh«ng gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu mµ gi¸ trÞ cña NVL ®îcchuyÓn toµn bé mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈmmíi lµm ra.2 - §Æc ®iÓm vµ vai trß cña NVL trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊtTrong c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt (c«ng nghiÖp, x©y dùng c¬ b¶n)vËt liÖu lµ mét bé phËn cña hµng tån kho thuéc TSC§ cña DoanhnghiÖp. MÆt kh¸c, nã cßn lµ nh÷ng yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu, lµ c¬ së vËtchÊt vµ ®iÒu kiÖn ®Ó h×nh thµnh nªn s¶n phÈm.Chi phÝ vÒ c¸c lo¹i vËt liÖu thêng chiÕm mét tØ träng lín trongtoµn bé chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c Doanh nghiÖps¶n xuÊt. Do ®ã vËt liÖu kh«ng chØ quyÕt ®Þnh ®Õn mÆt sè lîng cñas¶n phÈm, mµ nã cßn ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm t¹ora. NVL cã ®¶m b¶o ®óng quy c¸ch, chñng lo¹i, sù ®a d¹ng th× s¶n1
 2. 2. phÈm s¶n xuÊt míi ®¹t ®îc yªu cÇu vµ phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïngngµy cµng cao cña X· héi.Nh ta ®· biÕt, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt liÖu bÞ tiªu hao toµn békh«ng gi÷ nguyªn ®îc h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu, gi¸ trÞ cña nã chuyÓnmét lÇn toµn bé vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm míi t¹o ra. Do ®ã, t¨ng cêng qu¶nlý c«ng t¸c kÕ to¸n NVL ®¶m b¶o viÖc sö dông tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶nh»m h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng thu nhËpcho Doanh nghiÖp cã ý nghÜa rÊt quan träng. ViÖc qu¶n lý vËt liÖuph¶i bao gåm c¸c mÆt nh: sè lîng cung cÊp, chÊt lîng chñng lo¹i vµ gi¸trÞ. Bëi vËy, c«ng t¸c kÕ to¸n NVL lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®îctrong toµn bé c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña Nhµ níc nh»m cungcÊp kÞp thêi ®Çy ®ñ vµ ®ång bé nh÷ng vËt liÖu cÇn thiÕt cho s¶nxuÊt, kiÓm tra ®îc c¸c ®Þnh møc dù tr÷, tiÕt kiÖm vËt liÖu trong s¶nxuÊt, ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ mÊt m¸t, h háng, l·ng phÝ trong tÊt c¶ c¸ckh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Æc biÖt lµ cung cÊp th«ng tin cho c¸c béphËn kÕ to¸n nh»m hoµn thµnh tèt nhiÖm vô kÕ to¸n qu¶n trÞ.3- C¸c ph¬ng ph¸p ph©n lo¹i NVL1 - Ph©n lo¹i vËt liÖu.Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu bao gåm rÊt nhiÒu lo¹ivíi c¸c néi dung kinh tÕ, c«ng dông vµ tÝnh n¨ng lý – ho¸ häc kh¸c nhauvµ thêng xuyªn cã sù biÕn ®éng t¨ng gi¶m trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinhdoanh. §Ó thuËn lîi cho qu¸ tr×nh qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ vµ tæ chøch¹ch to¸n tíi chi tiÕt tõng lo¹i vËt liÖu ®¶m b¶o hiÖu qu¶ sö dônh trongs¶n xuÊt th× Doanh nghiÖp cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i vËt liÖu. Ph©nlo¹i vËt liÖu lµ qu¸ tr×nh s¾p xÕp vËt liÖu theo tõng lo¹i, tõng nhãm trªnmét c¨n cø nhÊt ®Þnh nhng tuú thuéc vµo tõng lo¹I h×nh cô thÓ cñatõng Doanh nghiÖp theo tõng lo¹i h×nh s¶n xuÊt, theo néi dung kinh tÕ2
 3. 3. vµ c«ng dông cña vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖnnay c¸c Doanh nghiÖp thêng c¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ c«ng dôngcña vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ph©n chia vËt liÖuthµnh c¸c lo¹i sau:* Nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh: lµ ®èi tîng lao ®éng chñ yÕu cñaC«ng ty vµ lµ c¬ së vËt chÊt chñ yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ vËt chÊtchñ yÕu cña s¶n phÈm nh: xi m¨ng, s¾t thÐp trong x©y dùng c¬ b¶n, v¶itrong may mÆc.... NVL chÝnh dïng vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm h×nh thµnhnªn chi phÝ NVL trùc tiÕp.* VËt liÖu phô: còng lµ ®èi tîng lao ®éng, chØ cã t¸c dông phô trîtrong s¶n xuÊt ®îc dïng víi vËt liÖu chÝnh lµm t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm,nh h×nh d¸ng mµu s¾c hoµn chØnh s¶n phÈm hoÆc phôc vô cho c«ngviÖc qu¶n lý s¶n xuÊt. VËt liÖu phô bao gåm: thuèc nhuém, thuèc tÈy,s¬n c¸c lo¹i, c¸c lo¹i phô gia bªt«ng, dÇu mì b«i tr¬n, x¨ng ch¹y m¸y....* Nhiªn liÖu: lµ nh÷ng vËt liÖu ®îc sö dông ®Ó phôc vô cho c«ngnghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, kinh doanh nh ph¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãcthiÕt bÞ ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nhiªn liÖu bao gåm c¸c lo¹inh: x¨ng dÇu ch¹y m¸y, than cñi, khÝ ga...* Phô tïng thay thÕ: lµ c¸c chi tiÕt phô tïng, sö dông ®Ó thay thÕsöa ch÷a c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ph¬ng tiÖn vËn t¶i.* VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu vµthiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn l¾p ®Æt vµo c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n cñaDoanh nghiÖp x©y l¾p.* VËt liÖu kh¸c: lµ c¸c lo¹i vËt liÖu cßn ®îc xÐt vµo c¸c lo¹i kÓ trªnnh phÕ liÖu thu håi tõ thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh, tõ s¶n xuÊt kinh doanhnh bao b×, vËt ®ãng gãi…3
 4. 4. * PhÕ liÖu: lµ nh÷ng lo¹i vËt liÖu thu ®îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,thanh lý tµi s¶n cã thÓ sö dông hay b¸n ra ngoµi.( ph«i bµo, v¶i vôn…)V× vËy c¨n cø vµo môc ®Ých vµ n¬i sö dông NVL th× toµn bé NVLcña Doanh nghiÖp ®îc chia thµnh NVL dïng trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt kinhdoanh vµ NVL dïng vµo c¸c nhu cÇu kh¸c.Tuú thuéc vµo yªu cÇu qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi tiÕt cña tõngDoanh nghiÖp mµ trong tõng lo¹i vËt liÖu nªu trªn l¹i ®îc chia thµnh tõngnhãm, tõng quy c¸ch tõng lo¹i mét c¸ch chi tiÕt h¬n.II- C¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ NVL vµ nghiÖp vô kÕ to¸n NVL1 - §¸nh gi¸ NVL.§¸nh gi¸ NVL lµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña chóng theo mét nguyªn t¾cnhÊt ®Þnh. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, kÕ to¸n nhËp xuÊt tån kho NVLph¶i ph¶n ¸nh theo gi¸ thùc tÕ, khi xuÊt kho còng ph¶i x¸c ®Þnh theo gi¸thùc tÕ xuÊt kho theo ®óng ph¬ng ph¸p quy ®Þnh. Tuy nhiªn trongkh«ng Ýt Doanh nghiÖp ®Ó ®¬n gi¶n vµ gi¶m bít khèi lîng ghi chÐp,tÝnh to¸n hµng ngµy cã thÓ sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó h¹ch to¸n t×nhh×nh nhËp xuÊt vËt liÖu.Nh vËy, ®Ó ®¸nh gi¸ vËt liÖu c¸c Doanh nghiÖp thêng dïng tiÒn®Ó biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña chóng. Trong c«ng t¸c h¹ch to¸n ë c¸c ®¬n vÞs¶n xuÊt th× vËt liÖu ®îc ®¸nh gi¸ theo hai ph¬ng ph¸p chÝnh:- §¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ.- §¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ h¹ch to¸n.1.1 - §¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ.1.1.1 - Gi¸ vËt liÖu thùc tÕ nhÊp kho.4
 5. 5. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt - x©y dùng c¬ b¶n, vËt liÖu ®îcnhËp tõ nhiÒu nguån nhËp mµ gi¸ thùc tÕ cña chóng trong tõng lÇnnhËp ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ nh sau:- §èi víi vËt liÖu mua ngoµi: TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ nhËp kho lµ gi¸ trÞmua ghi trªn ho¸ ®¬n céng víi c¸c chi phÝ thu mua thùc tÕ (bao gåm chiphÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp, b¶o qu¶n, ph©n lo¹i, b¶o hiÓm...) céng thuÕnhËp khÈu (nÕu cã) trõ c¸c kho¶n gi¶m gi¸ triÕt khÊu (nÕu cã). Gi¸ muaghi trªn ho¸ ®¬n nÕu tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ th×b»ng gi¸ cha thuÕ, nÕu tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp th×b»ng gi¸ cã thuÕ.- §èi víi vËt liÖu Doanh nghiÖp tù gia c«ng chÕ biÕn vËt liÖu: TrÞgi¸ vèn thùc tÕ nhËp kho lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu, c«ng cô dông côxuÊt ®em gia c«ng chÕ biÕn céng c¸c chi phÝ gia c«ng, chÕ biÕn vµ chiphÝ vËn chuyÓn, bèc dì (nÕu cã).- §èi víi vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn gi¸ thùc tÕ gåm: TrÞgi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt thuª ngoµi gia c«ng chÕbiÕn céng víi c¸c chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì ®Õn n¬i thuª chÕ biÕn vÒDoanh nghiÖp céng sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ngêi nhËn gia c«ng chÕ biÕn.- Trêng hîp Doanh nghiÖp nhËn vèn gãp vèn liªn doanh cña c¸c®¬n vÞ kh¸c b»ng vËt liÖu th× gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ do héi ®ång liªn doanhthèng nhÊt ®Þnh gi¸. Céng víi chi phÝ kh¸c (nÕu cã)- PhÕ liÖu thu håi nhËp kho: TrÞ gi¸ thùc tÕ nhËp kho chÝnh lµ gi¸íc tÝnh thùc tÕ cã thÓ b¸n ®îc.- §èi víi vËt liÖu ®îc tÆng thëng: th× gi¸ thùc tÕ tÝnh theo gi¸ thÞtrêng t¬ng ®¬ng. Céng chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc tiÕp nhËn1.1.2 - Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho.5
 6. 6. VËt liÖu ®îc thu mua nhËp kho thêng xuyªn tõ nhiÒu nguån kh¸cnhau, do vËy gi¸ thùc tÕ cña tõng lÇn, ®ît nhËp kho kh«ng hoµn toµngièng nhau. §Æc biÖt, ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp thuéc ®èi tîng nép thuÕGTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ hay theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp trªnGTGT vµ c¸c Doanh nghiÖp kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT th×gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu thùc tÕ nhËp kho l¹i cµng cã sù kh¸c nhau trongtõng lÇn nhËp. V× thÕ mçi khi xuÊt kho, kÕ to¸n ph¶i tÝnh to¸n x¸c ®Þnh®îc gi¸ thùc tÕ xuÊt kho cho c¸c nhu cÇu, ®èi tîng sö dông kh¸c nhautheo ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho ®· ®¨ng ký ¸p dông vµ ph¶i®¶m b¶o tÝnh nhÊt qu¸n trong niªn ®é kÕ to¸n. §Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ cñaNVL xuÊt kho cã thÓ ¸p dông mét trong nh÷ng ph¬ng ph¸p sau:a>TÝnh theo gi¸ ph¬ng ph¸p ®¬n vÞ b×nh qu©n: theo ph¬ng ph¸pnµy, gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng trong kú ®îc tÝnh trªn c¬ së sè lîngvËt liÖu xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ thùc tÕ, vËt liÖu tån ®Çu kú.= ×+)B×nh qu©n cuèi kú tríc :=§iÒu kiÖn ¸p dông:- ChØ ph¶n ¸nh kÞp thêi t×nh h×nh xuÊt vËt liÖu trong kú mµkh«ng ®Ò cËp ®Õn gi¸ NVL biÕn ®éng trong kú nªn ®é chÝnh x¸ckh«ng cao+) B×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp:=§iÒu kiÖn ¸p dông:- Cã ®é chÝnh x¸c cao6Gi¸ thùc tÕvËt liÖu xuÊttrong kúSè lîng vËt liÖuxuÊt dïng trongkú§¬n vÞb×nh qu©n
 7. 7. - Kh«ng thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i hµng vµ th-êng xuyªn xuÊt dïngTrong ®ã gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n ®îc tÝnh theo 1 trong 3 d¹ng sau:+) TÝnh theo gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn: theo ph¬ng ph¸pnµy gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho ®îc c¨n cø vµo sè lîng xuÊt kho trongkú vµ ®¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n ®Ó tÝnh.= ×Trong ®ã: +=Ph¬ng ph¸p nµy dïng ®Ó tÝnh to¸n gi¸ vèn vËt liÖu xuÊt kho chotõng lo¹i vËt liÖu. §iÒu kiÖn ¸p dông:+ §¬n vÞ chØ dïng mét lo¹i gi¸ thùc tÕ ®Ó ghi sæ+ Theo dâi ®îc sè lîng vµ gi¸ trÞ cña tõng thø vËt liÖu nhËp, xuÊtkho.c>TÝnh theo gi¸ nhËp tríc xuÊt tríc (FIFO)Theo ph¬ng ph¸p nµy ta ph¶i x¸c ®Þnh ®îc ®¬n gi¸ thùc tÕ nhËpkho cña tõng lÇn nhËp vµ gi¶ thiÕt tµi s¶n nµo nhËp tríc th× xuÊt tríc,hµng nµo nhËp sau th× xuÊt sau. Sau ®ã c¨n cø vµo sè lîng xuÊt kho®Ó tÝnh ra gi¸ thùc tÕ xuÊt kho theo nguyªn t¾c: tÝnh theo ®¬n gi¸ thùctÕ nhËp tríc ®èi víi lîng xuÊt kho ®èi víi lÇn nhËp tríc, sè cßn l¹i ®îc tÝnhtheo ®¬n gi¸ thùc tÕ lÇn nhËp tiÕp theo. Nh vËy, gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu7§¬n gi¸ thùc tÕb×nh qu©nGi¸ thùc tÕ tånkho ®Çu kúGi¸ thùc tÕ vËtliÖu xuÊttrong kúSè lîng vËtliÖu xuÊttrong kú§¬n vÞ b×nhqu©nTrÞ gi¸ thùc tÕ VLnhËp trong kúSè lîng VL tånkho ®Çu kúSè lîng VL nhËpkho trong kú
 8. 8. tån cuèi kú chÝnh lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu nhËp kho thuéc c¸c lÇnmua vµo sau cïng.§iÒu kiÖn ¸p dông:+ ChØ dïng ph¬ng ph¸p nµy ®Ó theo dâi chi tiÕt vÒ sè lîng vµ ®¬ngi¸ cña tõng lÇn nhËp - xuÊt kho.+ Khi gi¸ vËt liÖu trªn thÞ trêng cã biÕn ®éng chØ dïng gi¸ thùc tÕ®Ó ghi vµo sæ.d>TÝnh theo gi¸ thùc tÕ nhËp sau xuÊt tríc (LIFO)Theo ph¬ng ph¸p nµy nh÷ng vËt liÖu nhËp kho sau th× xuÊt tríc vµkhi tÝnh to¸n mua thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho theo nguyªn t¾c: tÝnhtheo ®¬n gi¸ thùc tÕ cña lÇn nhËp sau cïng ®èi víi sè lîng xuÊt khothuéc lÇn nhËp sau cïng, sè cßn l¹i ®îc tÝnh theo ®¬n gi¸ thùc tÕ cñac¸c lÇn nhËp tríc ®ã. Nh vËy, gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu tån kho cuèi kú l¹ilµ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu thuéc c¸c lÇn nhËp ®Çu kú.§iÒu kiÖn ¸p dông: gièng nh ph¬ng ph¸p nhËp tríc - xuÊt tríc.e>TÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh:Ph¬ng ph¸p nµy thêng ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c vËt liÖu cã gi¸ trÞcao, c¸c lo¹i vËt liÖu ®Æc chñng. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho ®îc c¨ncø vµo sè lîng xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ nhËp kho (mua) thùc tÕ cña tõnghµng, tõng lÇn nhËp tõng l« hµng vµ sè lîng xuÊt kho theo tõng lÇnnhËp. Hay nãi c¸ch kh¸c, vËt liÖu nhËp kho theo gi¸ nµo th× khi xuÊt khoghi theo gi¸ ®Êy.§iÒu kiÖn ¸p dông:- Theo dâi chi tiÕt vÒ sè lîng vµ ®¬n gi¸ cña tõng lÇn nhËp - xuÊttheo tõng ho¸ ®¬n mua riªng biÖt.8
 9. 9. - §¬n vÞ chØ dïng mét lo¹i gi¸ thùc tÕ ghi sæ- Trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n ë kho th× ph©n biÖt theo tõng l« hµngnhËp - xuÊt.f) Ph¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ mua lÇn cuèi:§iÒu kiÖn ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu chñng lo¹ihµng, mÉu m· kh¸c nhau, gi¸ trÞ thÊp thêng xuyªn xuÊt kho. Ph¬ng ph¸pnµy cã u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n, dÔ lµm nhng ®é chÝnh x¸c l¹i kh«ng cao= + -Trong ®ã:= x2.2 - §¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ h¹ch to¸n.Do NVL cã nhiÒu lo¹i, thêng t¨ng gi¶m trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,mµ yªu cÇu cña c«ng t¸c kÕ to¸n NVL ph¶i ph¶n ¸nh kÞp thêi t×nh h×nhbiÕn ®éng vµ sè liÖu cã cña NVL nªn trong c«ng t¸c h¹ch to¸n NVL cãthÓ sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó h¹ch to¸n t×nh h×nh nhËp xuÊt NVL hµngngµy.Khi ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy toµn bé vËt liÖu biÕn ®éng trong kú®îc tÝnh theo gi¸ h¹ch to¸n (gi¸ kÕ to¸n hay mét lo¹i gi¸ æn ®Þnh trongkú). Hµng ngµy kÕ to¸n sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó ghi sæ chi tiÕt gi¸ trÞvËt liÖu nhËp xuÊt. Cuèi kú ph¶i tÝnh to¸n ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt liÖuxuÊt dïng trong kú theo c¸c ®èi tîng theo gi¸ mua thùc tÕ b»ng c¸ch x¸c®Þnh hÖ sè gi¸ gi÷a gi¸ mua thùc tÕ vµ gi¸ mua h¹ch to¸n cña vËt liÖulu©n chuyÓn trong kú.- Tríc hÕt ph¶i x¸c ®Þnh hÖ sè gi÷a thùc tÕ vµ gi¸ h¹ch to¸n cñavËt liÖu9Gi¸ thùc tÕ VL tån®Çu kúTæng gi¸ thùc tÕ VLnhËp trong kú
 10. 10. +=+- Sau ®ã tÝnh gi¸ thùc tÕ cña hµng xuÊt kho trong kú, c¨n cø vµogi¸ h¹ch to¸n xuÊt kho vµ hÖ sè gi¸.= ×Ph¬ng ph¸p nµy sö dông trong ®iÒu kiÖn:- Doanh nghiÖp dïng hai lo¹i gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ h¹ch to¸n.- Doanh nghiÖp kh«ng theo dâi ®îc vÒ sè lîng vËt liÖu.- TÝnh theo lo¹i nhãm vËt liÖu.2 - NhiÖm vô cña kÕ to¸n NVL.2.1 - Yªu cÇu qu¶n lý NVL.VËt liÖu lµ tµi s¶n dù tr÷ s¶n xuÊt kinh doanh thuéc tµi s¶n lu®éng, thêng xuyªn biÕn ®éng. §Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh diÔnra b×nh thêng, c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i thêng xuyªn mua NVLvµ xuÊt dïng cho s¶n xuÊt. Mçi lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt ®îc sö dông tõnhiÒu thø, nhiÒu lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau, ®îc nhËp vÒ tõ nhiÒu nguån vµgi¸ c¶ cña vËt liÖu thêng xuyªn biÕn ®éng trªn thÞ trêng. Bëi vËy ®Ót¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý, vËt liÖu ph¶i ®îc theo dâi chÆt chÏ tÊt c¶ c¸ckh©u tõ kh©u thu mua b¶o qu¶n, sö dông tíi kh©u dù tr÷. Trong qu¸tr×nh nµy nÕu qu¶n lý kh«ng tèt sÏ ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng, gi¸ trÞ s¶n10HÖ sègi¸ Gi¸ VL tån ®Çukú h¹ch to¸nTæng gi¸ h¹ch to¸nVL nhËp trong kúHÖ sè gi¸Gi¸ h¹ch to¸n VLxuÊt kho trong kúGi¸ thùc tÕ VL xuÊtkho trongkú
 11. 11. phÈm s¶n xuÊt ra. Do ®ã yªu cÇu qu¶n lý c«ng t¸c NVL ®îc thÓ hiÖn ëmét sè ®iÓm sau:Trong kh©u thu mua: §ßi hái ph¶i qu¶n lý vÒ khèi lîng, chÊt lîng,quy c¸ch, chñng lo¹i, gi¸ mua vµ chi phÝ thu mua còng nh kÕ ho¹ch muatheo ®óng tiÕn ®é, thêi gian phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanhcña Doanh nghiÖp.Trong kh©u b¶o qu¶n: §Ó tr¸nh mÊt m¸t, h háng, hao hôt, ®¶m b¶oan toµn vËt liÖu, th× viÖc tæ chøc tèt kho tµng, bÕn b·i, thùc hiÖn ®óngchÕ ®é qu¶n lý ®èi víi tõng lo¹i vËt liÖu còng ¶nh hëng kh«ng nhá tíi qu¸tr×nh s¶n xuÊt vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh.Trong kh©u sö dông: §ßi hái ph¶i thùc hiÖn sö dông hîp lý, tiÕtkiÖm trªn cë së c¸c ®Þnh møc, dù to¸n chi phÝ nh»m h¹ thÊp møc tiªuhao vËt liÖu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng thu nhËp, tÝch luü choDoanh nghiÖp. V× vËy, trong kh©u nµy cÇn tæ chøc tèt viÖc ghi chÐp,ph¶n ¸nh t×nh h×nh xuÊt dïng vµ sö dông vËt liÖu trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng s¶n xuÊt kinh doanh.Trong kh©u dù tr÷: Doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®îc møc dù tr÷ tèi®a, tèi thiÓu cho tõng lo¹i vËt liÖu ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinhdoanh ®îc b×nh thêng, kh«ng bÞ ngng trÖ, gi¸n ®o¹n do viÖc cung øngkh«ng kÞp thêi hoÆc g©y t×nh tr¹ng ø ®äng vèn do dù tr÷ qu¸ nhiÒu.Tãm l¹i vËt liÖu lµ yÕu tè ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm.Muèn s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn, chÊt lîng cao vµ ®¹t ®îc uy tÝn trªn thÞtrêng nhÊt thiÕt ph¶i tæ chøc viÖc qu¶n lý vËt liÖu. §©y lµ mét trongnh÷ng néi dung quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n ë Doanh nghiÖp.2.2 - NhiÖm vô cña kÕ to¸n NVL.11
 12. 12. Khi tiÕn hµnh c«ng t¸c kÕ to¸n NVL trong Doanh nghiÖp s¶n xuÊtvµ x©y dùng c¬ b¶n kÕ to¸n cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau:- Thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i vËt liÖu phï hîp víi nguyªn t¾c,yªu cÇu qu¶n lý thèng nhÊt cña Nhµ níc vµ yªu cÇu qu¶n trÞ cña DoanhnghiÖp.- Tæ chøc hÖ thèng chøng tõ, tµi kho¶n kÕ to¸n tæng hîp víi ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho ¸p dông trong Doanh nghiÖp ®Ó ghichÐp, ph©n lo¹i tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éngt¨ng gi¶m cña vËt liÖu trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh,cung cÊp sè liÖu kÞp thêi ®Ó tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸thµnh s¶n phÈm.- Tham gia vµo viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕho¹ch mua, t×nh h×nh thanh to¸n víi ngêi b¸n, ngêi cung cÊp vµ t×nhh×nh sö dông vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.Iii – kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu.1. Chøng tõ sö dông.§Ó ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý Doanh nghiÖp, kÕ to¸n chi tiÕt vËtliÖu ph¶i ®îc thùc hiÖn theo tõng kho, tõng lo¹i, nhãm vËt liÖu vµ ®îctiÕn hµnh ®ång thêi ë kkho vµ phßng kÕ to¸n trªn cïng mét c¬ së chøngtõ.Theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n quy ®Þnh van hµnh theoQ§1141/TC/C§KT ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1995 cña Bé trëng Bé tµi chÝnhvµ Q§ 885 ngµy 16 th¸ng 7 n¨m 1998 cña Bé tµi chÝnh, c¸c chøng tõ kÕto¸n vËt liÖu C«ng ty sö dông bao gåm:- PhiÕu nhËp kho (mÉu sè 01- VT)12
 13. 13. - PhiÕu xuÊt kho (mÉu sè 02 – VT)- PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé (mÉu sè 03 – VT)- PhiÕu xuÊt vËt t theo h¹n møc (mÉu sè 04 – VT)- Biªn b¶n kiÓm nghiÖm (mÉu sè 05 – VT)- PhiÕu b¸o vËt t cßn l¹i cuèi kú (mÉu sè 07 – VT)- Biªn b¶n kiÓm kª vËt t (mÉu sè 08 – VT)- Chøng tõ, ho¸ ®¬n thuÕ GTGT (mÉu 01 – GTGT – 3LL)Bªn c¹nh ®ã, tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh cô thÓ cña tõngDoanh nghiÖp thuéc c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng, thµnh phÇn kinh tÕ kh¸cnhau mµ kÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ kh¸c nhau.§èi víi c¸c chøng tõ kÕ to¸n thèng nhÊt, b¾t buéc ph¶i ®îc lËp kÞpthêi, ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh vÒ mÉu biÓu, néi dung ph¬ng ph¸plËp vµ ph¶i ®îc tæ chøc lu©n chuyÓn theo tr×nh tù thêi gian do KÕ to¸ntrëng quy ®Þnh, phôc vô cho viÖc ghi chÐp kÕ to¸n tæng hîp vµ c¸c béphËn liªn quan. §ång thêi ngêi lËp chøng tõ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒtÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña chøng tõ vÒ nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh.2- Sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu.§Ó h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu, tuú thuéc vµo ph¬ng ph¸p kÕ to¸n ¸pdông trong Doanh nghiÖp mµ sö dông c¸c sæ thÎ chi tiÕt sau:- Sæ (thÎ) kho (theo mÉu sè 06 – VT).- Sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô.- Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn.- Sæ sè d.13
 14. 14. Sæ (thÎ) kho ®îc sö dông ®Ó theo dâi sè lîng nhËp xuÊt tån khocña tõng lo¹i vËt liÖu theo tõng kho. ThÎ kho do phßng kÕ to¸n lËp vµ ghic¸c chØ tiªu ®ã lµ: tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch, ®¬n vÞ tÝnh, m· sè vËt liÖu,sau ®ã giao cho thñ kho ®Ó h¹ch to¸n nghiÖp vô ë kho, kh«ng ph©nbiÖt h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p nµo.ë phßng kÕ to¸n tuú theo tõng ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖumµ sö dông sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt, sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn, sæ sèd ®Ó h¹ch to¸n nhËp xuÊt tån kho vÒ mÆt sè lîng vµ gi¸ trÞ.Ngoµi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt nªu trªn c¸c Doanh nghiÖp cßn cãthÓ më thªm c¸c b¶ng kª nhËp, b¶ng kª xuÊt, b¶ng kª luü kÕ tæng hîpnhËp xuÊt tån kho vËt t phôc vô cho h¹ch to¸n cña ®¬n vÞ m×nh.3. C¸c ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu.ViÖc ghi chÐp ph¶n ¸nh cña thñ kho vµ kÕ to¸n còng nh kiÓm tra®èi chiÕu sè liÖu gi÷a h¹ch to¸n nghiÖp vô kho vµ ë phßng kÕ to¸n ®îctiÕn hµnh theo mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau:- Ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song.- Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn.- Ph¬ng ph¸p sæ sè d.Tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ ®¬n vÞ chän mét trong ba ph¬ngph¸p trªn ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô.3.1 - Ph¬ng ph¸p thÎ song song.* Nguyªn t¾c h¹ch to¸n:- ë kho: viÖc ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho hµng ngµy dothñ kho tiÕn hµnh trªn thÎ kho vµ chØ ghi theo chØ tiªu sè lîng.14
 15. 15. - ë phßng kÕ to¸n: kÕ to¸n sö dông sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt t ®Ó ghichÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt kho theo c¶ hai chØ tiªu sè lîng vµ gi¸ trÞ.VÒ c¬ b¶n sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt t cã kÕt cÊu gièng nh thÎ kho nhng cãthªm cét gi¸ trÞ.* Tr×nh tù ghi chÐp:- ë kho: khi nhËn ®îc c¸c chøng tõ nhËp xuÊt vËt liÖu, c«ng côdông cô thñ kho ph¶i kiÓm tra t×nh hîp lý hîp ph¸p cña chøng tõ råi tiÕnhµnh ghi chÐp sæ thùc nhËp, thùc xuÊt vµo chøng tõ vµ vµo thÎ kho.Cuèi ngµy thñ kho t×nh ra sè tån kho ghi lu«n vµo thÎ kho. §Þnh kú thñkho göi vÒ phßng kÕ to¸n hoÆc kÕ to¸n xuèng tËn kho nhËn chøng tõ(c¸c chøng tõ nhËp xuÊt vËt t ®· ®îc ph©n lo¹i).Thñ kho ph¶i thêng xuyªn ®èi chiÕu sè tån kho víi sè vËt liÖu thùctÕ tån kho, thêng xuyªn ®èi chiÕu sè d vËt liÖu víi ®Þnh møc dù tr÷ vËtliÖu vµ cung cÊp t×nh h×nh nµy cho bé phËn qu¶n lý vËt liÖu ®îc biÕt®Ó cã quyÕt ®Þnh xö lý.- ë phßng kÕ to¸n: phßng kÕ to¸n më sæ (thÎ) chi tiÕt vËt liÖu cãkÕt cÊu gièng nh thÎ kho nhng thªm c¸c cét ®Ó theo dâi c¶ chØ tiªu gi¸trÞ. Khi nhËn ®îc chøng tõ nhËp xuÊt do thñ kho göi lªn, kÕ to¸n vËt liÖuph¶i kiÓm tra chøng tõ, ghi ®¬n gi¸ vµ tÝnh thµnh tiÒn trªn c¸c chøng tõnhËp xuÊt kho vËt liÖu sau ®ã ghi vµo sæ (thÎ) hoÆc sæ chi tiÕt vËtliÖu liªn quan.Cuèi th¸ng kÕ to¸n vËt liÖu céng sæ (thÎ) chi tiÕt ®Ó tÝnh ra tængsè nhËp xuÊt tån kho cña tõng thø vËt liÖu ®èi chiÕu víi sæ (thÎ) khocña thñ kho. Ngoµi ra ®Ó cã sè liÖu ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp th×cÇn ph¶i tæng hîp sè liÖu kÕ to¸n chi tiÕt tõ c¸c sæ chi tiÕt vµo b¶ngtæng hîp nhËp xuÊt tån theo tõng nhãm, tõng lo¹i vËt t.15
 16. 16. Cã thÓ kh¸i qu¸t néi dung tr×nh tù h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theoph¬ng ph¸p thÎ song song b»ng s¬ ®å sau:Ghi hµng ngµy.Ghi cuèi ngµy.§èi chiÕu kiÓm tra.* ¦u nhîc ®iÓm vµ ph¹m vi ¸p dông:- ¦u ®iÓm: Ghi chÐp ®¬n gi¶n, dÔ kiÓm tra, ®èi chiÕu.- Nhîc ®iÓm: ViÖc ghi chÐp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n cßn trïnglÆp vÒ chØ tiªu sè lîng. Ngoµi ra viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu chñ yÕu tiÕnhµnh vµo cuèi th¸ng do vËy h¹n chÕ kh¶ n¨ng kiÓm tra kÞp thêi cña kÕto¸n.- Ph¹m vÞ ¸p dông: ¸p dông thÝch hîp trong c¸c Doanh nghiÖp cãÝt chñng lo¹i vËt t, khèi lîng nghiÖp vô nhËp xuÊt Ýt, kh«ng thêng xuyªnvµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé cßn h¹n chÕ .3.2 - Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn.* Nguyªn t¾c h¹ch to¸n:16ThÎ khoChøng tõnhËpChøng tõxuÊtSæ (thÎ) kÕ to¸n chitiÕtB¶ng kª tæng hîpnhËp xuÊt tån kho
 17. 17. - ë kho: viÖc ghi chÐp ë kho cña thñ kho còng ®îc thùc hiÖn trªnthÎ kho vµ chØ ghi chÐp vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng cña vËt liÖu vÒ mÆtsè lîng.- ë phßng kÕ to¸n: sö dông sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó ghitæng hîp vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ cña tõng lo¹i vËt liÖu nhËp xuÊt tån khotrong th¸ng.* Tr×nh tù ghi chÐp:- ë kho: theo ph¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©n chuyÓn th× viÖc ghichÐp cña thñ kho còng ®îc tiÕn hµnh trªn thÎ kho nh ph¬ng ph¸p thÎ songsong.- ë phßng kÕ to¸n: kÕ to¸n më sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó ghichÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho cña tõng lo¹i vËt t ë tõng kho. Sæ ®-îc më cho c¶ n¨m nhng mçi th¸ng chØ ghi mét lÇn vµo cuèi th¸ng. §Ó cãsè liÖu ghi vµo sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn, kÕ to¸n ph¶i lËp b¶ng kªnhËp, b¶ng kª xuÊt trªn c¬ së c¸c chøng tõ nhËp xuÊt thñ kho göi lªn.Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn còng ®îc theo dâi c¶ vÒ chØ tiªu khèi lîngvµ chØ tiªu gi¸ trÞ. Cuèi th¸ng tiÕn hµnh kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu gi÷asæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn víi thÎ kho vµ víi sè liÖu cña sæ kÕ to¸ntæng hîp.Néi dung vµ tr×nh tù h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p sæ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®îc kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau:Ghi hµng ngµy.17ThÎ khoChøng tõnhËpB¶ng kª nhËp Sæ ®èi chiÕu lu©nchuyÓnChøng tõ xuÊtB¶ng kª xuÊt
 18. 18. Ghi cuèi ngµy.§èi chiÕu kiÓm tra.* ¦u nhîc ®iÓm vµ ph¹m vi ¸p dông:- ¦u ®iÓm: khèi lîng ph¹m vi ghi chÐp cña kÕ to¸n ®îc gi¶m bít dochØ ghi mét lÇn vµo cuèi th¸ng.- Nhîc ®iÓm: viÖc ghi sæ vÉn trïng lÆp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸nvÒ chØ tiªu hiÖn vËt vµ phßng kÕ to¸n còng chØ tiÕn hµnh kiÓm tra ®èichiÕu vµo cuèi th¸ng do ®ã h¹n chÕ t¸c dông cña kiÓm tra.- Ph¹m vi ¸p dông: ¸p dông thÝch hîp trong c¸c Doanh nghiÖp cãkh«ng nhiÒu nghiÖp vô nhËp xuÊt, kh«ng bè trÝ riªng nh©n viªn kÕ to¸nvËt liÖu do ®ã kh«ng cã ®iÒu kiÖn ghi chÐp theo dâi t×nh h×nh nhËpxuÊt hµng ngµy.3.3 - Ph¬ng ph¸p sæ sè d.* Nguyªn t¾c h¹ch to¸n:- ë kho: thñ kho chØ theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt liÖu theochØ tiªu hiÖn vËt.- ë phßng kÕ to¸n: theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt liÖu theotõng nhãm, tõng lo¹i vËt liÖu theo chØ tiªu gi¸ trÞ.* Tr×nh tù ghi chÐp:- ë kho: thñ kho còng ghi thÎ kho gièng nh c¸c trêng hîp trªn. Nhngcuèi th¸ng ph¶i tÝnh ra sè tån kho råi ghi vµo cét sè lîng cña sæ sè d.- ë phßng kÕ to¸n: kÕ to¸n më sæ sè d theo tõng kho. Sæ dïng choc¶ n¨m ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt. Tõ c¸c b¶ng kª nhËp, b¶ng kªxuÊt kÕ to¸n lËp b¶ng luü kÕ nhËp, luü kÕ xuÊt, råi tõ c¸c b¶ng luü kÕlËp b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån theo tõng nhãm tõng lo¹i vËt t theochØ tiªu gi¸ trÞ.18
 19. 19. Cuèi th¸ng, khi nhËn sæ sè d do thñ kho göi lªn kÕ to¸n c¨n cø vµosè tån cuèi th¸ng, ¸p gi¸ h¹ch to¸n tÝnh ra gi¸ trÞ tån kho ®Ó ghi vµo cétsè tiÒn trªn sæ sè d.ViÖc kiÓm tra ®èi chiÕu ®îc c¨n cø vµo cét sè tiÒn tån kho trªn sæsè d vµ b¶ng kª tæng hîp nhËp xuÊt tån (cét sè tiÒn) vµ ®èi chiÕu vèisæ kÕ to¸n tæng hîp.Néi dung, tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt vËt t theo ph¬ng ph¸p sæ sè d®îc kh¸i qu¸t b»ng s¬ ®å:Ghi hµng ngµy.Ghi cuèi ngµy.§èi chiÕu kiÓm tra.* ¦u nhîc ®iÓm vµ ph¹m vi ¸p dông:- ¦u ®iÓm: tr¸nh ®îc sù ghi chÐp trïng lÆp gi÷a kho vµ phßng kÕto¸n, gi¶m bít khèi lîng ghi chÐp kÕ to¸n, c«ng viÖc ®îc tiÕn hµnh ®Òutrong th¸ng.19ThÎ khoChøng tõnhËpB¶ng kª nhËpB¶ng luü kÕnhËpChøng tõxuÊtB¶ng kª xuÊtB¶ng luü kÕxuÊtSæ sè dB¶ng kª tæng hîp nhËp xuÊttån
 20. 20. - Nhîc ®iÓm: do kÕ to¸n chØ ghi theo mÆt gi¸ trÞ nªn muèn biÕt®îc sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m vÒ mÆt hiÖn vËt th× nhiÒu khiph¶i xem sæ cña thñ kho mÊt nhiÒu thêi gian. H¬n n÷a viÖc kiÓm traph¸t hiÖn sai sãt nhÇm lÉn gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n gÆp khã kh¨n.- Ph¹m vi ¸p dông: ¸p dông thÝch hîp trong c¸c Doanh nghiÖp x¶nxuÊt cã khèi lîng c¸c nghiÖp vô ghi chÐp nhËp xuÊt nhiÒu, thêng xuyªn,cã nhiÒu chñng lo¹i vËt t vµ ¸p dông víi Doanh nghiÖp ®· x©y dùng ®îchÖ th«ng danh ®iÓm vËt t; tr×nh ®é chuyªn m«n cña kÕ to¸n ®· v÷ngvµng.Iv – kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu.VËt liÖu lµ tµi s¶n lu ®éng thuéc nhãm hµng tån kho cña DoanhnghiÖp, nã ®îc nhËp xuÊt kho thêng xuyªn liªn tôc. Tuy nhiªn tuú theo®Æc ®iÓm vËt liÖu cña tõng Doanh nghiÖp mµ c¸c Doanh nghiÖp cãc¸c ph¬ng ph¸p kiÓm kª kh¸c nhau. Cã Doanh nghiÖp kiÓm kª theo tõngnghiÖp vô nhËp xuÊt, nhng còng cã Doanh nghiÖp chØ kiÓm kª mét lÇnvµo thêi ®iÓm cuèi kú. T¬ng øng víi hai ph¬ng ph¸p kiÓm kª trªn, trongkÕ to¸n tæng hîp vÒ vËt liÖu nãi riªng, hµng tån kho nãi chung cã haiph¬ng ph¸p lµ:- Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn.- Ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú.1 – KÕ to¸n NVL theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn.Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn lµ ph¬ng ph¸p theo dâi vµ ph¶n¸nh t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng gi¶m hµng tån kho mét c¸ch th-êng xuyªn liªn tôc trªn c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh tõng lo¹i hµng tån kho. Ph-¬ng ph¸p nµy ®îc sö dông phæ biÕn hiÖn nay ë níc ta v× nh÷ng tiÖnÝch cña nã, tuy nhiªn nh÷ng Doanh nghiÖp cã nhiÒu chñng lo¹i vËt t,20
 21. 21. hµng ho¸ cã gi¸ trÞ thÊp, thêng xuyªn xuÊt dïng, xuÊt b¸n mµ ¸p dông ph-¬ng ph¸p nµy sÏ tèn rÊt nhiÒu c«ng søc. Dï vËy ph¬ng ph¸p nµy cã ®échÝnh x¸c cao vµ cung cÊp th«ng tin vÒ hµng tån kho mét c¸ch kÞp thêi.Theo ph¬ng ph¸p nµy, t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo kÕ to¸n còng cã thÓ x¸c®Þnh ®îc lîng nhËp xuÊt tån kho cña tõng lo¹i vËt liÖu nãi riªng vµ hµngtån kho nãi chung.Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông trong c¸c Doanh nghiÖp cã quy m« lín chñyÕu lµ Doanh nghiÖp Nhµ níc s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhauvíi sè lîng lín, gi¸ trÞ cao.§Ó h¹ch to¸n NVL kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau ®Ó h¹ch to¸n:- Tµi kho¶n 152 – Nguyªn vËt liÖu.Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó theo dâi gi¸ trÞ hiÖn cã, t×nh h×nh t¨nggi¶m NVL theo gi¸ thùc tÕ cã thÓ më chi tiÕt theo tõng lo¹i, nhãm, thø,kho tuú theo ph¬ng diÖn qu¶n lý vµ h¹ch to¸n cña tõng ®¬n vÞ.Bªn Nî: Ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ lµm t¨ng NVL trong kú nh mua ngoµi,tù gia c«ng chÕ biÕn, nhËn gãp vèn….Bªn Cã: - Ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ lµm gi¶m NVL trong kú nh xuÊtdïng, xuÊt b¸n, xuÊt gãp vèn liªn doanh, thiÕu hôt, triÕt khÊu ®îc hëng…Sè d Nî (®Çu kú hoÆc cuèi kú): Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ NVL tån kho(®Çu kú hoÆc cuèi kú)Tµi kho¶n 152 cã thÓ më thµnh c¸c tµi kho¶n cÊp 2:TK 1521: NVL chÝnhTK 1522: VËt liÖu phôTK 1523: Nhiªn liÖuTK 1524: Phô tïng thay thÕTK 1525: VËt t, thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶nTK 1528: VËt liÖu kh¸c.Tµi kho¶n 151: Hµng mua ®i ®êng.21
 22. 22. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó theo dâi c¸c lo¹i NVL, CCDC, hµng ho¸ mµDoanh nghiÖp ®· mua hay chÊp nhËn mua, ®· thuéc quyÒn së h÷u cñaDoanh nghiÖp nhng cuèi th¸ng cha vÒ nhËp kho (kÓ c¶ sè göi ë kho ng-êi kh¸c).Bªn Nî: Ph¶n ¸nh hµng ®ang ®i ®êng t¨ng.Bªn Cã: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng ®i ®êng kú tríc ®· nhËp kho haychuyÓn giao cho c¸c bé phËn sö dông hoÆc bµn giao cho kh¸ch hµng.Sè d Nî: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng ®i ®êng (®Çy kú hoÆc cuèi kú).Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµikho¶n liªn quan kh¸c nh: TK 133, 331, 111, 112….C¨n cø vµo giÊy nhËn hµng, nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt th× khi hµngvÒ ®Õn n¬I cã thÓ lËp ban kiÓm nhËn vËt liÖu c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng,quy c¸ch. Ban kiÓm nhËn c¨n cø vµo kÕt qu¶ thùc tÕ ®Ó ghi vµo “BiÓnb¶n kiÓm kª vËt t” sau ®ã bé phËn cung øng sÏ lËp “PhiÕu nhËp kho”vËt t trªn c¬ së ho¸ ®¬n, giÊy b¸o nhËn hµng vµ biªn b¶n kiÓm nhËn råigiao cho thñ kho. Thñ kho sÏ ghi sè thùc nhËp vµo phiÕu råi chuyÓn chophßng kÕ to¸n lµm c¨n cø ghi sæ. Trêng hîp ph¸t hiÖn thõa thiÕu, saiquy c¸ch, thñ kho ph¶i b¸o cho bé phËn cung øng biÕt vµ cïng ngêi giaolËp biªn b¶n.C¸c chøng tõ ®îc sö dông trong h¹ch to¸n vËt liÖu ë Doanh nghiÖpthêng bao gåm:- Ho¸ ®¬n b¸n hµng (nÕu tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp).- Ho¸ ®¬n GTGT (nÕu tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ- PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, phiÕuxuÊt vËt t theo h¹n møc, phiÕu xuÊt kho … tuú theo tõng néi dung chñyÕu cña tõng Doanh nghiÖp.22
 23. 23. 1.1 – H¹ch to¸n t¨ng NVL ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theoph¬ng ph¸p khÊu trõ.§èi víi c¸c Doanh nghiÖp kinh doanh ®· cã ®ñ ®iÒu kiÖn tÝnhthuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ (thùc hiÖn viÖc mua b¸n cã ho¸®¬n, chøng tõ, ghi chÐp ho¸ ®¬n ®Çy ®ñ) thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc t¸chriªng, kh«ng ghi vµo gi¸ thùc tÕ cña VL. Nh vËy khi mua hµng trong tænggi¸ thanh to¸n ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n, phÇn gi¸ mua thùc tÕ ®îc ghi t¨ngVL, cßn phÇn thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc ghi vµo sè khÊu trõ cô thÓ.a) Nguyªn vËt liÖu ph¸t triÓn do mua ngoµi* Trêng hîp mua ngoµi hµng ho¸ vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ:- C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng, biªn b¶n kiÓm nhËn vµ phiÕunhËp kho, kÕ to¸n ghi:Nî TK 152 : Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu. Chi tiÕt tõng lo¹i s¶n phÈmNî TK 133 (1331) : ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ.Cã TK 331, 111, 112 … : Tæng gi¸ thanh to¸n.- Trêng hîp Doanh nghiÖp ®îc hëng triÕt khÊu th¬ng m¹i, gi¶m gi¸hµng mua, hµng mua tr¶ l¹i (nÕu cã), kÕ to¸n ghi:Nî TK 331 : Trõ vµo sè tiÒn ph¶i tr¶.Nî TK 111, 112 : NÕu nhËn l¹i b»ng tiÒn.Nî TK 138 (1381) : Sè ®îc ngêi b¸n chÊp nhËn.Cã TK 152 : Sè triÕt khÊu mua hµng, gi¶m gi¸ mua hµng ®îchëng gi¸ mua kh«ng cã thuÕ.Cã TK 133 : a) ThuÕ GTGT ®Çu vµo- NÕu ®îc hëng triÕt khÊu thanh to¸n:Nî TK 111, 112, 331,138:Cã TK 515: Sè triÕt khÊu thanh to¸n ®îc hëng tÝnh tængtrªn gi¸ thanh to¸n c¶ thuÕb) VËt liÖu (VT) mua ngoµi do hµng thõa so víi ho¸ ®¬n:23
 24. 24. * NÕu nhËp kho toµn bé sè hµng:Nî TK 152: Gi¸ thùc tÕ sè hµng( c¶ sè thõa)Nî TK (1):Cã TK331: Tæng gi¸ trÞ thùc tÕ ph¶i tr¶Cã TK 338(1): TrÞ gi¸ hµng thõa( kh«ng VAT* → NÕu tr¶ l¹i sè thõa :Nî TK 338(1)Cã TK 152: (TrÞ gi¸ hµng thõa)→ NÕu mua lu«n sè thõa:Nî TK 338(1): TrÞ gi¸ hµng thõa kh«ng thuÕNî TK133(1)Cã TK 331: Tæng gi¸ thùc tÕ ph¶i tr¶ thªm→NÕu thõa kh«ng râ nguyªn nh©n, ghi ph¸t triÓn thu nhËp:Nî TK 338(1)Cã TK 711* NÕu nhËp kho theo sè ghi trªn ho¸ ®¬n:+ Khi nhËp kho ghi nhËn sè nhËp nh trêng hîp (1) ®ång thêi ghi®¬n: Nî TK 002.+ Tr¶ l¹i sè thõa: Cã TK 002+ NÕu mua tiÕp sè thõa: Nî TK 152Nî TK133(1)Cã TK 331* Thõa kh«ng râ nguyªn nh©n:Nî TK 152Cã TK 711b) Hµng thiÕu so víi ho¸ ®¬n- Khi nhËp kho, ghi thªm sè thùc nhËp:24
 25. 25. Nî TK 152: Gi¸ thùc tÕ VL thùc nhËp khoNî TK138(1): TrÞ gi¸ hµng thiÕuNî TK 133(1): VAT tÝnh theo sè trªn ho¸ ®¬nCã TK 331: Tæng gi¸ thanh to¸n theo ho¸ ®¬n- Khi sö lý sè thiÕu:+) §ßi ngêi b¸n giao tiÕp sè hµng thiÕu:Nî TK 152Cã TK 138 (1)+) NÕu ngêi b¸n kh«ng cßn hµng ®Ó giao tiÕp:Nî TK 331: Gi¶m nî ph¶i tr¶Cã TK138(1): TrÞ gi¸ hµng thiÕuCã TK 133(1)+) NÕu c¸ nh©n lµm mÊt ph¶i båi thêng:Nî TK 138(8), 334: §ßi, hay trõ l¬ngCã 138(1)Cã TK 133(1)b) VËt liÖu t¨ng do tù chÕ nhËp kho, gia c«ng chÕ biÕn nhËp l¹i:Nî TK 152Cã TK154c) VËt liÖu ph¸t triÓn do c¸c nguyªn nh©n kh¸c:Nî TK 152: Gi¸ thùc tÕ chi tiÕt lo¹i vËt liÖuCã 411: NhËn cÊp ph¸t, vèn gãp.Cã 711: NhËn tÆngCã 336, 338(8): Do vay mîn t¹m thêiCã 632, 122, 222.4.2. H¹ch to¸n NVL, c«ng cô , dông cô theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª®Þnh kú.C¸c TK sö dông:25
 26. 26. TK 611 mua hµng: Lµ TK ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕvËt liÖu, c«ng côdông cô t¨ng ( ↑ ) ( ↓ ) gi¶m trong kúBªn nî: Gi¸ thùc tÕ VL, c«ng cô, dông cô tån ®Çu kú, t¨ng trong kú.Bªn cã: KÕt chuyÓn gi¸ thùc tÕ VL c«ng cô, dông cô tån cuèi kúdo:- Gi¸ thùc tÕ VL, c«ng cô, dông cô gi¶m do hµng bÞ tr¶ l¹i, chiÕtkhÊu th¬ng m¹i- Tæng gi¸ thùc tÕ VL xuÊt dïng.TK nµy kh«ng cã sè d vµ më chi tiÕt cho tõng lo¹i NVL, c«ng cô,dông cô.TK 152: ( nguyªn liÖu, VL) lµ TK theo dâi gi¸ thùc tÕ VL tån khoBªn nî: Gi¸ thùc tÕ VL tån kho cuèi kú ®îc kÕt chuyÓn sangtõTK611Bªn cã: KÕt chuyÓn gi¸ thùc tÕ VL tån kho ®Çu kú sang TK 611.TK nµy d nî: Ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ VL tån kho* Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n NVL:→ §Çu kú, kÕt chuyÓn gi¸ thùc tÕ VL( tån kho, ®ang ®i ®êng)Nî TK 611: Gi¸ thùc tÕCã TK 152: VL tån khoCã TK 151: VL ®ang ®i ®êng→ Trong kú:- VL mua ( vµo kho, ®· nhËp kho hoÆc ®ang ®i ®êng)Nî TK 611Nî TK133 (1)Cã TK 112, 111, 141: … Tæng gi¸ thanh to¸n- ChiÕt khÊu th¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng mua, hµng mua tr¶ l¹i:Nî TK 111,112,331…26
 27. 27. Cã TK 611: gi¶m trÞ gi¸ hµngCã 133 (1) gi¶m VAT t¬ng øng- ChiÕt khÊu thanh to¸n:Nî TK 111, 112, 138(8), 331Cã TK 515.- C¸c trêng hîp kh¸c lµm t¨ng VL:Nî TK 611Cã 411, 711.Cã 336, 338: T¨ng do ®i vayCã 128, 122: T¨ng do nhËn l¹i vèn gãp liªn doanhCã TK 631, 711.→ Cuèi kú:- C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª, VL tån kho, vµ ®ang ®i ®êng, kÕto¸n kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vËt liÖu tån cuèi kú:Nî TK 152Nî TK 151Cã TK 611:- C¨n cø vµo sö lý thiÕu hôt, mÊt m¸t…Nî TK 138(1)Nî TK 128(8), 334Nî TK632Cã TK 611- §ång thêi x¸c ®Þnh tæng gi¸ thùc tÕ VL xuÊt dïng:Nî TK 621, 627,641, 642Cã TK 61127
 28. 28. PhÇn 2thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nvlt¹i c«ng ty x©y dùng hîp nhÊti. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ngty x©y dùng Hîp NhÊt1. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt1. LÞch sö h×nh thµnhC«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt lµ mét doanh nghiÖp t nh©n ®îc thµnhlËp theo quyÕt ®Þnh sè 00841 do träng tµi kinh tÕ Hµ Néi cÊp ngµy9/9/1993 cña UBNDTP Hµ NéiTrô së giao dÞch 50-TrÇn Xu©n so¹n Hµ NéiC«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt tõ khi thµnh lËp ®Õn nay ®· kh«ngngõng ®Çu t vµo s¶n xuÊt kinh doanh , x©y dùng vµ hoµn thiÖn dÇn bém¸y tæ chøc qu¶n lý, trang bÞ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ trong d©y chuyÒnthi c«ng x©y dùng, ®¶m b¶o n¨ng lùc vµ chÊt lîng thi c«ng c«ng tr×nh.V× vËy, C«ng ty ®· tróng thÇu vµ ®îc chØ ®Þnh thÇu nhiÒu c«ng tr×nhx©y dùng. §Þa bµn ho¹t ®éng cña C«ng ty rÊt réng, r¶i r¸c ë c¸c tØnhphÝa b¾c tõ L¹ng S¬n, Hµ Giang, Lai Ch©u , Lµo cai, Tuyªn Quang, YªnB¸i…C«ng ty cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu lµ nhËn thÇu thi c«ngx©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖpnhãm C,x©y dùng c¸c lo¹i c«ng tr×nh giao th«ng nh: lµm nÒn, mÆt ®êngbé,c¸c c«ng tr×nh tho¸t níc… §«ng thêi tiÕn hµnh qu¶n lý vµ sö dông cãhiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn do ng©n hµng giao2. NhiÖm vô ho¹t ®éng:28
 29. 29. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty cã c¸c nhiÖm vô côthÓ sau:1 X©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch 5 n¨m vµ hµng n¨m ®Óphï hîp víi môc ®Ých ®· ®Æt ra vµ nhu cÇu cña thÞ trêng, ký kÕt vµ tæchøc c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ký víi c¸c ®èi t¸c.2. §æi míi, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ vµ ph¬ng thøc qu¶n lý, tiÒn thutõ chuyÓn nhîng tµi s¶n ph¶i ®îc dïng t¸i ®Çu t ®æi míi thiÕt bÞ c«ngnghÖ cña C«ng ty.3.Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi ngêi lao ®éng, theo qui ®Þnh cñaBé luËt lao ®éng, luËt c«ng ®oµn.4. Thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh cña Nhµ níc vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn m«itrêng, quèc phßng vµ an ninh quèc gia.5. Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, kÕ to¸n, b¸o c¸o ®Þnhkú theo qui ®Þnh cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc cñanã.6. ChÞu sù kiÓm tra cña Bé x©y dùng: tu©n thñ c¸c qui ®Þnh vÒthanh tra cña c¬ quan tµi chÝnh vµ cña c¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈmquyÒn theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt§Ó tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, C«ng ty cÇn thùc hiÖnc¸c nhiÖm vô qu¶n lý sau:1. Thùc hiÖn ®óng chÕ ®é c¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý vèn, tµis¶n,c¸c quÜ kÕ to¸n, h¹ch to¸n, chÕ ®é kiÓm to¸n vµ c¸c chÕ ®é kh¸c doNhµ níc qui ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tÝnh x¸c thùc vÒ c¸c ho¹t ®éngtµi chÝnh cña C«ng ty.2. C«ng bè b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m, c¸c th«ng tin ®¸nh gi¸ ®óng®¾n vÒ ho¹t ®éng cña C«ng ty theo qui ®Þnh cña ChÝnh phñ.29
 30. 30. 3. ChÞu tr¸ch nhiÖm nép thuÕ vµ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c(nÕucã) theo qui ®Þnh cña Ph¸p luËt.3. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ qui tr×nh c«ng nghÖ cñac«ng ty* §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanhC¸c c«ng tr×nh cña c«ng ty ®îc tiÕn hµnh gåm c¶ ®Êu thÇu vµchØ ®Þnh thÇu. Sau khi hîp ®ång kinh tÕ ®îc kÝ kÕt. C«ng ty thµnh lËpban chØ huy c«ng trêng giao nhiÖm vô cho c¸c phßng ban.Chøc n¨ng ph¶i lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cô thÓ, tiÕn ®é vµ c¸c ph-¬ng ¸n ®¶m b¶o cung cÊp vËt t, m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng, tæ chøc thic«ng hîp lý, ®¶m b¶o tiÕn ®é còng nh chÊt lîng cña hîp ®ång kinh tÕ ®·ký kÕt víi chñ ®Çu t hay víi C«ng ty.ViÖc qu¶n lý vËt t c«ng ty chñ yÕu giao cho Phßng VËt t theo dâit×nh h×nh mua vËt t cho ®Õn khi xuÊt c«ng tr×nh. M¸y mãc thi c«ng chñyÕu lµ cña C«ng ty ngoµi ra C«ng ty cßn ph¶i ®i thuª ngoµi ®Ó ®¶m b¶oqu¸ tr×nh thi c«ng vµ do phßng vËt t chÞu tr¸ch nhiÖm vËn hµnh, qu¶n lýtrong thêi gian lµm ë c«ng trêng.Lao ®éng ®îc sö dông chñ yÕu lµ c«ng nh©n cña C«ng ty, chØthuª lao ®éng phæ th«ng ngoµi trong trêng hîp c«ng viÖc gÊp rót, cÇn®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng ®· ký kÕt trong hîp ®ång.ChÊt lîng c«ng tr×nh do bªn A qui ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng,nÕu cã sù thay ®æi ph¶i bµn b¹c víi bªn A vµ ®îc bªn A cho phÐp b»ngv¨n b¶n nªn tiÕn ®é thi c«ng vµ chÊt lîng c«ng tr×nh lu«n ®îc ®¶m b¶o.Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng, b»ng sù nç lùc cña b¶n th©n,céng víi sù quan t©m cña c«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt, C«ng ty ®· kh«ng30
 31. 31. ngõng ph¸t triÓn, më réng ph¹m vi ho¹t ®éng, t¹o ®îc uy tÝn víi kh¸chhµng vµ cã thÞ trêng æn ®Þnh.* Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈmC«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc x©ydùng c¬ b¶n: nhËn thÇu, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh lµm ®êng. Do ®Æc®iÓm lµ x©y dùng c¬ b¶n nªn thêi gian hoµn thµnh mét s¶n phÈm dµihay ng¾n tuú thuéc vµo c«ng tr×nh cã quy m« lín hay nhá.Trong qu¸ tr×nh thi c«ng lu«n cã sù gi¸m s¸t cña phßng kü thuËt vµkiÓm tra chÊt lîng cña bªn A vµ c¸c ®éi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ antoµn lao ®éng vµ chÊt lîng c«ng tr×nh. Ta cã thÓ kh¸i qu¸t quy tr×nh s¶nxuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty qua s¬ ®å sau:S¬ ®å kh¸i qu¸t quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm* §Æc ®iÓm s¶n phÈm31Tæ chøc hå s¬®Êu thÇuTh«ng b¸otróng thÇuChØ ®Þnh thÇuth¶o luËnHîp ®ång kinhtÕ víi chñ ®Çu tThµnh lËp banchØ huy c«ng tr-êngLËp ph¬ng ¸n tæchøc thi c«ngB¶o vÖ ph¬ng ¸nvµ biÖn ph¸pthi c«ngTiÕn hµnh thic«ng theo thiÕtkÕTæ chøc nghiÖmthu khèi lîng vµchÊt lîng c«ngtr×nhLËp b¶ng nghiÖmthu thanh to¸n c«ngtr×nhCT hoµn thµnh lµmquyÕt to¸n bµn giaoCT cho chñ ®Çu t
 32. 32. S¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶nnh nhµ, ®êng. §ã lµ nh÷ng c«ng tr×nh s¶n xuÊt d©n dông, cã ®ñ ®iÒukiÖn ®Ó ®a vµo s¶n xuÊt, sö dông vµ ph¸t huy t¸c dông. Nãi c¸ch kh¸c râh¬n, nã lµ s¶n phÈm cña c«ng nghÖ x©y dùng vµ g¾n liÒn trªn mét®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh, ®îc t¹o thµnh b»ng vËt liÖu x©y dùng, m¸y mãcthiÕt bÞ vµ lao ®éng mang nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n nh:+ Cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, thêi gian sö dông l©u dµi cã gi¸trÞ lín, mang tÝnh chÊt cè ®Þnh.+ N¬i s¶n xuÊt ra s¶n phÈm còng lµ n¬i s¶n phÈm hoµn thµnh, ®avµo sö dông vµ ph¸t huy t¸c dông.+ S¶n phÈm x©y dùng mang tÝnh tæng thÓ vÒ nhiÒu mÆt: kinhtÕ, chÝnh trÞ, kü thuËt, nghÖ thuËt. Nã rÊt ®a d¹ng nhng l¹i mang tÝnh®éc lËp. Mçi mét c«ng tr×nh ®îc x©y theo mét thiÕt kÕ, kü thuËt riªng,cã gi¸ trÞ dù to¸n riªng vµ t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Nh÷ng ®Æc®iÓm nµy cã t¸c ®éng lín tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty.+ Qu¸ tr×nh tõ khi khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cho ®Õn khic«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao ®a vµo sö dông thêng dµi. Nã phôthuéc vµo quy m« vµ tÝnh chÊt phøc t¹p vÒ kü thuËt cña tõng c«ngtr×nh. Qu¸ tr×nh thi c«ng nµy ®îc chia lµm nhiÒu giai ®o¹n: ChuÈn bÞcho ®iÒu kiÖn thi c«ng, thi c«ng mãng, trÇn, hoµn thiÖn. Mçi giai ®o¹nthi c«ng l¹i bao gåm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau, c¸c c«ng viÖc chñ yÕu®îc thùc hiÖn ë ngoµi trêi nªn nã chÞu ¶nh hëng cña thêi tiÕt, thiªnnhiªn. Do ®ã qu¸ tr×nh vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng kh«ng cã tÝnh æn ®Þnh,nã lu«n lu«n biÕn ®éng theo ®Þa ®iÓm x©y dùng vµ theo tõng giai®o¹n thi c«ng c«ng tr×nh.Víi ®µ ph¸t triÓn nh hiÖn nay, em thÊy r»ng C«ng ty x©y dùng HîpNhÊt lµ mét c«ng ty cã tÇm ph¸t triÓn kh¸ cao, phï hîp víi xu híng ph¸t32
 33. 33. triÓn trong níc, trong khu vùc. Trong t¬ng lai, nhu cÇu x©y dùng vµ hoµnthiÖn hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng, c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, d©n dông…cßn rÊt lín, ®ã lµ nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n cho ngµnh x©y dùng nãi chungvµ C«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt nãi riªng. Tuy vËy, trong c¬ chÕ thÞ tr-êng ngµy nay còng ®ßi hái ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ toµn thÓ c¸n bé c«ngnh©n viªn trong c«ng ty ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒx©y dùng ®Ó c«ng ty ngµy v÷ng cµng m¹nh h¬n.I - Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë C«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt.1. §Æc ®iÓm vËt liÖu ë C«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt.C«ng ty Hîp NhÊt lµ mét ®¬n vÞ x©y dùng c¬ b¶n nªn s¶n phÈmcña C«ng ty s¶n xuÊt ra bao gåm nhiÒu lo¹i NVL hîp thµnh tõ nhiÒunguån thu kh¸c nhau. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã t¹o nªn sù phong phó vµ ®ad¹ng vÒ chñng lo¹i vËt liÖu ë ®©y.Chi phÝ NVL ë C«ng ty chiÕm tíi kho¶ng 70 - 80% trong toµn béchi phÝ x©y dùng vµ trong tæng gi¸ thµnh c«ng tr×nh. Do ®ã yªu cÇu®Æt ra cho C«ng ty mét nhiÖm vô hÕt søc nÆng nÒ trong c«ng t¸cqu¶n lý vµ h¹ch to¸n c¸c qu¸ tr×nh thu mua, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, dù tr÷vµ sö dông NVL. Do ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã nhiÒu thuËn lîitrong viÖc thu mua c¸c lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu mang tÝnh chÊt ®Æcthï cña C«ng ty vµ chÝnh x¸c kho¸n s¶n phÈm ®Õn tõng tæ ®éi s¶nxuÊt, nªn t¹i C«ng ty kh«ng bè trÝ hÖ thèng kho tµng nh thêi bao cÊp mµchØ cã nh÷ng b·i dù tr÷ NVL phôc vô cho nhu cÇu cña tõng c«ng tr×nh®îc tæ chøc ngay díi ch©n cña tõng c«ng tr×nh vµ chØ dù tr÷ mét lîngvõa ®ñ cho c«ng tr×nh ®ã.Bé phËn qu¶n lý vËt t lµ phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch cã tr¸ch nhiÖmqu¶n lý vËt t vµ lµm theo lÖnh cña Gi¸m ®èc. TiÕn hµnh nhËp - xuÊt vËtt trong th¸ng. §Þnh kú, tiÕn hµnh kiÓm kª ®Ó tham mu cho Gi¸m ®ècnh÷ng chñng lo¹i vËt t cÇn dïng cho s¶n xuÊt, nh÷ng lo¹i vËt t kÐmphÈm chÊt, nh÷ng lo¹i vËt t cßn tån ®äng... ®Ó Gi¸m ®èc cã nh÷ng biÖn33
 34. 34. ph¸p gi¶i quyÕt hîp lý, tr¸nh t×nh tr¹ng cung øng kh«ng kÞp thêi lµm gi¶mtiÕn ®é s¶n xuÊt thi c«ng hay t×nh tr¹ng ø ®äng vèn do vËt t tån ®ängqu¸ nhiÒu, kh«ng sö dông hÕt. Bªn c¹nh c¸n bé cña phßng kÕ ho¹ch,thèng kª ®éi, thñ kho (cã tr¸ch nhiÖm nhËp - xuÊt vËt t theo phiÕu nhËp,phiÕu xuÊt ®ñ thñ tôc do C«ng ty quy ®Þnh hµng th¸ng, hµng quý) kÕthîp víi c¸n bé chuyªn m«n kh¸c tiÕn hµnh kiÓm kª nguyªn liÖu, vËt liÖu(lµ ngêi lu«n theo dâi ®Ó tiÕn hµnh kiÓm kª nguyªn liÖu, vËt liÖu), kÕthîp víi phßng kÕ ho¹ch vµ thñ kho ®Ó tiÕn hµnh h¹ch to¸n ®èi chiÕu, ghisæ NVL cña C«ng ty.4- Tæ chøc chøng tõ.S¬ ®å 9: S¬ ®å quy tr×nh kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty34chøng tõ gècsæ chi tiÕttµi kho¶nphiÕu nhËpkhophiÕu xuÊtkhob¸o c¸olu©n chuyÓn khob¶ng tæng hîp sè ps c¸c tµikho¶nphiÕu ph©n tÝch tµikho¶n kÕ to¸nb¶ng kª tæng hîp nhËp xuÊt vËtliÖusæ ®¨ng ký chøngtõ ghi sæchøng tõghi sæsæ c¸i c¸c tµi kho¶n
 35. 35. ghi hµng ngµyghi cuèi th¸ng®èi chiÕu kiÓm traII. Thùc tr¹ng h¹ch to¸n NVL t¹i c«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt1- KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu.H¹ch to¸n chi tiÕt NVL ë C«ng ty thùc chÊt lµ theo dâi mäi vÊn ®ÒvÒ quy c¸ch, chñng lo¹i, sè lîng, gi¸ trÞ vµ t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån khoNVL. §Ó tiÖn cho viÖc qu¶n lý vµ x¸c ®Þnh trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊtdïng, c«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc.( FIFO)Chøng tõ kÕ to¸n: C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT cña ngêi b¸n, b¶ng kªphiÕu nhËp kho, phiÕu chi, b¸o c¸o thanh to¸n tiÒn t¹m øng, giÊy b¸o nîcña Ng©n hµng..Tµi kho¶n sö dông : Do ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ vµ ®Þa bµn ho¹t®éng réng kh¾p, kh«ng cè ®Þnh mµ di chuyÓn theo ®éi, theo c«ngtr×nh nªn C«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt chØ cã hÖ thèng nhµ kho t¹m thêido c¸c ®éi tæ chøc vµ qu¶n lý, v× vËy phßng kÕ to¸n cña C«ng ty södông tµi kho¶n 621 ®Ó h¹ch to¸n NVL (ë v¨n phßng C«ng ty kÕ to¸n chØh¹ch to¸n trªn tµi kho¶n 621 qu¸ tr×nh xuÊt NVL do kÕ to¸n ®éi chuyÓnlªn), tµi kho¶n 152 – Nguyªn vËt liÖu chØ ®îc sö dông ë díi c¸c ®éi.1.1- Khi thu mua vµ nhËp kho vËt liÖu.Do ®Æc ®iÓm cña c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n vËt liÖu ph¶i ®îccung cÊp ®Õn ch©n c«ng tr×nh vµ ®îc cung cÊp tõ nguån mua ngoµi lµ35b¶ng c©n ®èi tµi kho¶nb¸o c¸o tµi chÝnh
 36. 36. chñ yÕu. Sè lîng vµ ®¬n gi¸ NVL ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnhtrong thiÕt kÕ dù to¸n. Gi¸ nµy ®îc C«ng ty kh¶o s¸t tríc t¹i c¸c C«ng tygÇn c«ng tr×nh vµ ®îc tho¶ thuËn tríc. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ bao giê gi¸ghi trong thiÕt kÕ dù to¸n còng cao h¬n ®«i chót so víi gi¸ thùc tÕ ®Ótr¸nh t×nh tr¹ng cã sù biÕn ®éng vÒ gi¸ vËt liÖu C«ng ty cã thÓ bÞ lç.Khi nhËn thÇu c«ng tr×nh, C«ng ty thu mua vËt liÖu trong giíi h¹n saocho kh«ng qu¸ nhiÒu g©y ø ®äng vèn nhng còng kh«ng qu¸ Ýt g©yngõng s¶n xuÊt. §èi víi hÇu hÕt c¸c lo¹i NVL, th× thêng do ®éi tù mua.Nh÷ng hîp ®ång vËt t do ®éi ký trùc tiÕp ®èi víi ngêi cung cÊp th× ph¶icã x¸c nhËn cña Gi¸m ®èc C«ng ty th× míi cã hiÖu lùc vÒ mua b¸n.NghiÖp vô thu mua NVL do kÕ to¸n ®éi kÕt hîp víi phßng kÕ ho¹ch cñaC«ng ty thùc hiÖn. Gi¸ cña vËt liÖu nhËp kho ®îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕtrªn ho¸ ®¬n hoÆc trªn hîp ®ång (th«ng thêng bao gåm c¶ chi phÝ vËnchuyÓn), trong trêng hîp cã c¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thumua ®îc C«ng ty cho phÐp h¹ch to¸n vµo chi phÝ cña chÝnh c«ng tr×nh®ã.KÕ to¸n h¹ch to¸n qu¸ tr×nh thu mua NVL ®îc kÕ to¸n ®éi theo dâichi tiÕt, kÕ to¸n v¨n phßng C«ng ty kh«ng theo dâi mµ chØ ghi sæ khixuÊt vËt liÖu.Khi thu mua vËt liÖu nhËp kho thñ tôc ®îc tiÕn hµnh nh sau :a- §èi víi vËt liÖu chÝnh sö dông thi c«ngKhi vËt liÖu vÒ ®Õn ch©n c«ng tr×nh, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGTcña ngêi b¸n, kÕ to¸n ®éi tiÕn hµnh kiÓm tra khèi lîng vµ chÊt lîng vËtliÖu, ghi sè lîng thùc nhËp vµ lËp “Biªn b¶n ®èi chiÕu thanh to¸n” cã x¸cnhËn cña hai bªn. §Þnh kú theo tho¶ thuËn cña hai bªn, th«ng thêng lµmét th¸ng, kÕ to¸n ®éi cïng ngêi cung cÊp lËp “B¶ng kª ®èi chiÕu vËtliÖu thanh to¸n” cã x¸c nhËn cña hai bªn cung cÊp vµ bªn nhËn vËt liÖu.36
 37. 37. NÕu ph¸t hiÖn thõa thiÕu kh«ng ®óng phÈm chÊt, quy c¸ch ghi trªnchøng tõ, kÕ to¸n ®éi sÏ b¸o cho cÊp trªn biÕt ®ång thêi cïng ngêi giaohµng lËp biªn b¶n kiÓm kª ®Ó lµm c¨n cø gi¶i quyÕt víi bªn cung cÊp.B¶ng sè 1:Ho¸ ®¬n (gtgt)(Liªn 2: giao kh¸ch hµng)Ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2003MÉu sè: 01 - GTKT - 3LLNo: 507445§¬n vÞ b¸n hµng: Tæ hîp khai th¸c ®¸ TiÕn Hîp§Þa chØ: Hoa L - Ninh B×nh Sè tµi kho¶n: ………………..§iÖn tho¹i: ……………………. M· sè: 27 0022671-1Hä tªn ngêi mua hµng: Hoµng Anh§¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt§Þa chØ: 50 - TrÇn Xu©n So¹n - HN Sè tµi kho¶n: ……………..H×nh thøc thanh to¸n:………………. M· sè: 01 0010908 9 -1STT Tªn hµng ho¸ dÞchvô§VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnA B C 1 2 3 = 1x212§¸ héc§¸ 1 x 2VËn chuyÓn ®Õnch©n c«ng tr×nhm3m3703035.285,843.8582.470.0061.315.740Céng tiÒn hµng: 3.785.746ThuÕ suÊt GTGT:5%TiÒn thuÕ GTGT: 1.892.873Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 3.975.03337
 38. 38. ViÕt b»ng ch÷: <Ba triÖu chÝn tr¨m bÈy m¬i l¨m ngµn kh«ng tr¨m ba m¬iba ngµn ®ång>Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞB¶ng sè 2:Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc---o0o---biªn b¶n ®èi chiÕu thanh to¸nH«m nay, ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2003. T¹i C¸t §»ng Y Yªn, Nam §ÞnhChóng t«i gåm cã:I - ®¹i diÖn bªn a (®éi xdct1 - c«ng ty xdHîp NhÊt)1. ¤ng Hoµng Anh - §éi trëng §éi XDCT 12. ¤ng Vâ H÷u Hîp - KÕ to¸n ®éiIi - ®¹i diÖn bªn b (tæ hîp khai th¸c ®¸ TiÕn hîp )1. ¤ng Vâ H÷u Hîp - Chñ nhiÖmCïng nhau thèng nhÊt ®èi chiÕu c¸c khèi lîng ®¸ héc vµ ®¸ 1× 2cung cÊp tíi ch©n c«ng tr×nh §êng 10 - Nam §Þnh trong th¸ng 10 nhsau:1. Khèi lîng ®¸ héc Tæ hîp khai th¸c ®¸ TiÕn Hîp cung cÊp tíi ch©nc«ng tr×nh:70 m3× 36.000 ®/m3= 2.520.000 ®ång2. Khèi lîng ®¸ 1× 2 Tæ hîp khai th¸c ®¸ TiÕn Hîp cung cÊp tíi ch©nc«ng tr×nh:30 m3× 45.000 ®/3= 1.350.000 ®ång3. Gi¸ trÞ ®éi XDCT 1 - C«ng ty XD Hîp NhÊt ph¶i tr¶ cho Tæ hîpkhai th¸c ®¸ TiÕn Hîp lµ:2.484.000 + 1.350.000 = 3.834.000 ®ång<Ba triÖu t¸m tr¨m ba t ngµn ®ång>38
 39. 39. ®¹i diÖn bªn nhËn vËt liÖu tæ hîp khai th¸c ®¸ TiÕnHîpKÕ to¸n VËt t §éi trëngB¶ng sè 3:B¶ng kª ®èi chiÕu thanh to¸nTªn vËt liÖu: §¸ héc giao t¹i ch©n c«ng tr×nhTh¸ng 10 n¨m 2003I - ®¹i diÖn bªn cung cÊp1. ¤ng Vâ H÷u Hîp - Chñ nhiÖm§Þa chØ: Tæ hîp khai th¸c ®¸ TiÕn Hîp - ThÞ x· Ninh B×nh -TØnh NBIi - ®¹i diÖn bªn nhËn vËt liÖu1. ¤ng Hoµng Anh - §éi trëng §éi XDCT 1 - C«ng ty XD Hîp NhÊtSTTNgµyth¸ngSètickª§¬nvÞSè l-îngLuükÕ§¬n gi¸ ThµnhtiÒn1234563/9/20044/9/200413/9/200414/9/200415/9/200416/9/20043 tickª6 tickª2 tickª5 tickª2 tickª2 tickªm3m3m3m3m3m3301411555445459646936.00036.00036.00036.00036.00036.0001.080.000504.000396.000180.000180.000180.000Céng 70 2.52000039
 40. 40. <Hai triÖu n¨m tr¨m hai m¬i ngµn ®ång>®¹i diÖn bªn cung cÊp ®¹i diÖn bªn nhËn vËt liÖu§éi trëng KÕ to¸n VËt tB¶ng sè 4:B¶ng kª ®èi chiÕu thanh to¸nTªn vËt liÖu: §¸ 1× 2 giao t¹i ch©n c«ng tr×nhTh¸ng 10 n¨m 2003I - ®¹i diÖn bªn cung cÊp1. ¤ng Vâ H÷u Hîp - Chñ nhiÖm§Þa chØ: Tæ hîp khai th¸c ®¸ TiÕn Hîp - ThÞ x· Ninh B×nh -TØnh Ninh B×nhIi - ®¹i diÖn bªn nhËn vËt liÖu1. ¤ng Hoµng Anh - §éi trëng §éi XDCT 1 - C«ng ty XD Hîp NhÊtSTTNgµyth¸ngSètickª§¬nvÞSè l-îngLuükÕ§¬n gi¸ ThµnhtiÒn12315/10/200416/10/200421/10/20041 tickª1 tickª4 tickªm3m3m35520103045.00045.00045.000225.000225.000900.000Céng 30 1.350.00040
 41. 41. <Mét triÖu ba tr¨m n¨m m¬i ngµn ®ång>®¹i diÖn bªn cung cÊp ®¹i diÖn bªn nhËn vËt liÖu§éi trëng KÕ to¸n VËt tKÕ to¸n ®éi c¨n cø vµo “Biªn b¶n ®èi chiÕu thanh to¸n” vµ “B¶ng kª®èi chiÕu vËt liÖu thanh to¸n” ®· cã ch÷ ký cña hai bªn vµ c¨n cø vµo“Ho¸ ®¬n GTGT” ®Ó lµm thñ tôc nhËp vËt t (PhiÕu nhËp kho).PhiÕu nhËp kho ®îc lËp thµnh 3 liªn:- Liªn 1: Lu ë phßng kÕ ho¹ch- Liªn 2: ChuyÓn cho v¨n phßng kÕ to¸n C«ng ty ®Ó theo dâi.- Liªn 3: §¬n vÞ gi÷.B¶ng sè 5:§¬n vÞ: §éi XDCT1C«ng ty XD Hîp NhÊtPhiÕu nhËp khoNgµy 3 th¸ng 10 n¨m 2003MÉu sè 03 - VTQ§ sè 1141 TC/ C§KTNgµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995Cña Bé Tµi chÝnhQuyÓn sè: 4Sè : 13Hä tªn ngêi giao hµng: Vâ H÷u HîpTheo: ................ Sè: .............. Ngµy 3 th¸ng 9 n¨m 2003Cña: Tæ hîp khai th¸c ®¸ TiÕn HîpNhËp t¹i kho: §éi 1§¬n vÞ: ViÖt Nam ®ångSTTTªn, nh·n hiÖu, quyc¸ch, phÈm chÊt vËtt (s¶n phÈm, hµngho¸)M·s觬nvÞSè lîng§¬n gi¸ ThµnhtiÒnTheoCTThùcnhËpA B C D 1 2 3 41 §¸ hécVAT 5%m330 35.285,81.05857452092941
 42. 42. 1.111.5031.080.000ViÕt b»ng ch÷: <Mét triÖu mét tr¨m mêi mét ngµn n¨m tr¨m linh ba®ång>NhËp ngµy 3 th¸ng 9 n¨m 2003Phô tr¸ch cung tiªu KÐ to¸n trëng Ngêi giao hµng Thñ kho Thñ trëng ®¬n vÞb- §èi víi c©c lo¹i vËt t kh¸c.§èi víi c¸c lo¹i vËt t nµy th× chØ cÇn c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n b¸nhµng, kÕ to¸n ®éi lµm thñ tôc nhËp kho.B¶ng sè 6:Ho¸ ®¬n b¸n hµng(Liªn 2: giao kh¸ch hµng)Ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2004MÉu sè: 02 - GTTT - 3LLNo: 0700096§¬n vÞ b¸n hµng: Vò Anh TuÊn§Þa chØ: 226 phêng Nam B×nh - Ninh B×nh Sè tµi kho¶n:…………………§iÖn tho¹i: ………………….. M· sè: 27 00123515-1Hä tªn ngêi mua hµng: NguyÔn M¹nh Cêng§¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt§Þa chØ: 50 TrÇn Xu©n So¹n - HN Sè tµi kho¶n:…………………….H×nh thøc thanh to¸n: tiÒn mÆt M· sè: 01 0010908 9 –1STT Tªn hµng ho¸ dÞchvô§VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn42
 43. 43. A B C 1 2 3 = 1x212345D©y c¸p ϕ3T¨ng ®¬Kho¸ c¸pNhùa ®êngCäc ga s¾tmcckgc30069190202.42524.2503.8802.9109.700727.500145.50034.920552.900194.000Céng tiÒn hµng: 1.654.820ThuÕ suÊt GTGT:3%TiÒn thuÕ GTGT: 49.644Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 1704.464ViÕt b»ng ch÷: Mét triÖu bÈy tr¨m linh t ngµn bèn tr¨m s¸u t ®ångNgêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞB¶ng sè 7:§¬n vÞ: §éi XDCT1C«ng ty XD Hîp NhÊtPhiÕu nhËp khoNgµy 5 th¸ng 10 n¨m 2003MÉu sè 03 - VTQ§ sè 1141 TC/ C§KTNgµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995Cña Bé Tµi chÝnhQuyÓn sè: 7Sè : 21Hä tªn ngêi giao hµng: NguyÔn M¹nh CêngTheo: H§BH Sè: 070096 Ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2003Cña: Vò Anh TuÊn - 226 phêng Nam B×nh - Ninh B×nhNhËp t¹i kho: §éi 9§¬n vÞ: ViÖt Nam ®ångSTTTªn, nh·n hiÖu, quyc¸ch, phÈm chÊt vËtt (s¶n phÈm, hµngho¸)M·s觬nvÞSè lîng §¬n gi¸ ThµnhtiÒnTheoCTThùcnhËp43
 44. 44. A B C D 1 2 3 412345D©y c¸p ϕ3T¨ng ®¬Kho¸ c¸pNhùa ®êngCäc ga s¾tVAT 3%mcckgc30069210202.42524.2503.8802.9109.700727.000145.50034920552.900194.00049644Céng 1704464ViÕt b»ng ch÷: <Mét triÖu bÈy tr¨m linh t ngµn bèn tr¨m s¸u bèn ®ång>NhËp ngµy 5 th¸ng 9 n¨m 2004Phô tr¸ch cungtiªuKÕ to¸n trëng Ngêi giao hµng Thñ kho Thñ trëng ®¬nvÞ2- Khi xuÊt kho vËt liÖuC«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt lµ ®¬n vÞ x©y dùng víi c¸c ®éi XDCT®ãng trªn nhiÒu ®Þa bµn ngay t¹i ch©n c«ng tr×nh nªn vËt liÖu xuÊt khochñ yÕu sö dông cho môc ®Ých x©y dùng c¸c c«ng tr×nh theo nh÷ng hîp®ång mµ C«ng ty ®· ký kÕt. §Ó tiÖn cho viÖc tÝnh to¸n gi¸ vËt liÖu xuÊtdïng ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc. NhËn mÆt b»ng thic«ng c«ng tr×nh nµo míi mua vËt liÖu dù tr÷ cho c«ng tr×nh ®ã ngay t¹ich©n c«ng tr×nh nªn viÖc x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho lµ t¬ng ®èi hîp lývµ dÔ lµm. ViÖc xuÊt kho vËt liÖu ®îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau.C¨n cø vµo nhu cÇu vËt t cña c«ng tr×nh, kÕ to¸n ®éi cã tr¸chnhiÖm cung cÊp cho c¸c ®éi ®óng yªu cÇu cña tiÕn ®é thi c«ng. KÕ to¸n44
 45. 45. ®éi sÏ viÕt “PhiÕu xuÊt kho” cho c«ng tr×nh theo yªu cÇu. VËt t ®îc ®Þnhs½n cho tõng c«ng tr×nh tuy nhiªn C«ng ty kh«ng sö dông phiÕu xuÊtkho vËt t theo h¹n møc mµ vÉn sö dông phiÕu xuÊt kho vËt t th«ng thêng.KÕ to¸n ®éi c¨n cø vµo b¶n kho¸n cña tõng tæ ®Ó theo dâi viÖc cungcÊp vµ sö dông vËt t cho c«ng tr×nh. C¸c trêng hîp xuÊt vËt t ®Ó ®iÒu®éng néi bé còng ®îc sö dông phiÕu xuÊt vËt t. PhiÕu xuÊt kho cã thÓlËp riªng cho tõng thø vËt liÖu hoÆc chung cho nhiÒu thø vËt liÖu cïnglo¹i, cïng kho vµ sö dông cho mét c«ng tr×nh. NÕu vËt liÖu xin lÜnh ngoµikÕ ho¹ch th× ph¶i ®îc cÊp trªn ký duyÖt.PhiÕu xuÊt vËt t ®îc lËp thµnh ba liªn:- Liªn 1: Lu ë phßng kÕ ho¹ch- Liªn 2: ChuyÓn cho v¨n phßng kÕ to¸n C«ng ty ®Ó ghi sæ- Liªn 3: KÕ to¸n ®éi gi÷ ®Ó ghi sæ theo dâi tõng bé phËnB¶ng sè 8§¬n vÞ: §éi XDCT1C«ng ty XD Hîp NhÊtPhiÕu xuÊt khoNgµy 3 th¸ng 10 n¨m 2003MÉu sè: 02 - VTQ§ sè 1141 TC/ C§KTNgµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995Cña Bé Tµi chÝnhQuyÓn sè: 4Sè : 2Hä tªn ngêi nhËn hµng: NguyÔn V¨n Ho·nLý do xuÊt kho: KÌ ®¸ km 127 - 128XuÊt t¹i kho: §éi 1§¬n vÞ: ViÖt Nam ®ång45
 46. 46. STTTªn, nh·n hiÖu, quyc¸ch, phÈm chÊt vËtt (s¶n phÈm, hµngho¸)M·s觬nvÞSè lîng §¬n gi¸ ThµnhtiÒnYªucÇuThùcxuÊtA B C D 1 2 3 41 §¸ héc m330 35.285,81.058.5741.058574ViÕt b»ng ch÷: <Mét triÖu kh«ng tr¨m n¨m m¬i t¸m ngµn n¨m tr¨m bÈy t®«ng>XuÊt ngµy 3 th¸ng 9 n¨m 2003Thñ trëng ®¬nvÞKÕ to¸n trëng Phô tr¸ch cungtiªuNgêi nhËn hµng Thñ khoVi – kÕ to¸n chi tiÕt qu¸ tr×nh nhËp - xuÊt - tån kho vËt liÖu t¹I c«ngty x©y dùng miÒn t©yH¹ch to¸n chi tiÕt NVL ë C«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt thùc chÊt lµtheo dâi mäi vÊn ®Ò vÒ quy c¸ch, chñng lo¹i, sè lîng, gi¸ trÞ vµ t×nhh×nh nhËp - xuÊt - tån kho NVL. ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt NVL t¹i C«ng tyx©y dùng Hîp NhÊt ®îc tiÕn hµnh theo ph¬ng ph¸p thÎ song song. T¹i v¨nphßng kÕ to¸n C«ng ty khi nhËn ®îc “PhiÕu nhËp kho”, “PhiÕu xuÊt46
 47. 47. kho” do phßng kÕ ho¹ch chuyÓn lªn, kÕ to¸n sÏ lËp “B¸o c¸o lu©nchuyÓn kho” cho tõng lo¹i vËt liÖu, tõng ®éi, tõng c«ng tr×nh ®Ó theodâi biÕn ®éng cña NVL c¶ vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt.47
 48. 48. B¶ng sè 9:B¸o c¸o lu©n chuyÓn kho ®¸ hécDïng cho c«ng tr×nh R4 - Quèc lé 10Th¸ng 10 n¨m 2001STTChñnglo¹i vËt t§¬nvÞ§¬ngi¸Tån ®ÇukúNhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèikúPhôghiSL TT SL TT SL TT SL TT123456§¸ héc§¸ héc§¸ héc§¸ héc§¸ héc§¸ hécm3m3m3m3m3m334.28634.28634.28634.28634.28634.2863014105551.028.571480.000342.857171.429171.429171.4293014105551.028.571480.000342.857171.429171.429171.429Céng 69 2.365.71469 2.365.714Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2001§éi trëng KÕ to¸n Ngêi lËpCuèi th¸ng, c¨n cø vµo c¸c b¶ng “B¸o c¸o lu©n chuyÓn kho” cñatõng lo¹i vËt t, kÕ to¸n tæng hîp l¹i ®Ó lËp “B¸o c¸o lu©n chuyÓn kho vËtt” cho toµn bé c«ng tr×nh48
 49. 49. 49
 50. 50. B¸o c¸o lu©n chuyÓn kho vËt lIÖuDïng cho c«ng tr×nh R4 – Quèc lé 10Th¸ng 10 n¨m 2001STTChñng lo¹ivËt t§¬nvÞ§¬n gi¸ Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú Phô ghiSL TT SL TT SL TT SL TT1 ®¸ héc m334.286 69 2.365.714 69 2.365.7142 ®¸ 1×2 m342.857 30 1.285.714 30 1.285.7143 ®¸ 2×4 m342.857 85,6 3.668.571 85,6 3.668.5714 Subbase m338.095,233.333,3479,31.701,518.259.04857.016.666479,31.701,518.259.04857.016.6665 Xi m¨ng tÊntÊn668.182709.0913 2.004.546 10106.681.8187.090.9091308.686.36410 7.090.9096 C¸t bªt«ng m315.714,3 50 785.715 50 785.7157 Cäc tre m 1.000 2.700 2.619.000 2.700 2.619.0008 Phªn nøa tÊm 6.790 200 1.358.000 200 1.358.0009 Cét gç cét 14.550 20 291.000 20 291.00010 èng cèng m 483.920 44 21.292.480 44 21.292.48011 V¶i ®Þa m25.5093.5458.400 46.275.600 30.000 106.350.0005.34219.24929.427.07868.236.5593.05810.75116.848.52238.113.441Céng 48.275.600229.064.635215.291.90962.052.872Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2001KÕ to¸n Ngêi lËp50
 51. 51. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng viÖc mua b¸n hµng ho¸ ®îc diÔn ranhanh gän trªn c¬ së thuËn mua võa b¸n. VËt t cña Doanh nghiÖp th«ngthêng ®îc mua chÞu víi thêi h¹n tr¶ kho¶ng mét hoÆc hai th¸ng. Khi giaohµng bªn cung cÊp ®ång thêi lËp ho¸ ®¬n (thêng lµ ho¸ ®¬n phô cßn ho¸®¬n ®á - ho¸ ®¬n GTGT th× kho¶ng mét hoÆc hai th¸ng míi tæng hîpmét lÇn) do vËy kh«ng cã trêng hîp hµng vÒ mµ kh«ng cã ho¸ ®¬n chavÒ vµ ngîc l¹i. KÕ to¸n ghi sæ mét trêng hîp duy nhÊt lµ hµng vÒ vµ ho¸®¬n cïng vÒ. §Ó theo dâi quan hÖ thanh to¸n víi ngêi b¸n C«ng ty södông sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n. Trong th¸ng, dùa vµo c¸c “PhiÕunhËp kho” vµ c¸c chøng tõ thanh to¸n nh: GiÊy b¸o nî cña Ng©n hµng,PhiÕu chi, kÕ to¸n lËp sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n. Sæ nµy ®îc mëc¶ n¨m cho ngêi b¸n hay ®¬n vÞ b¸n vµ ®îc më riªng cho tõng ®éi c«ngtr×nh vµ chi tiÕt ®èi víi tõng ngêi b¸n. Mçi ngêi cung cÊp ®îc më méthoÆc mét vµi trang sæ tuú theo møc ®é ph¸t sinh nhiÒu hay Ýt. ViÖctheo dâi ghi chÐp chi tiÕt trªn sæ chi tiÕt thanh to¸n ph¶i tr¶ ngêi b¸n (Tµikho¶n 331) ®îc thùc hiÖn theo dâi chi tiÕt cho tõng ho¸ ®¬n tõ khi ph¸tsinh ®Õn khi thanh to¸n xong.C¬ së sè liÖu vµ ph¬ng ph¸p ghi sæ;- Sè d ®Çu n¨m: c¨n cø vµo sè d ®Çu n¨m trªn sæ nµy n¨m tríc ®Óghi sè d Nî hoÆc Cã.- Cét tµi kho¶n ®èi øng ®îc ghi c¸c Tµi kho¶n cã liªn quan ®Õn tµikho¶n 331- Ph¶i tr¶ ngêi b¸n- Cét sè ph¸t sinh:+ Bªn Nî: c¨n cø vµo c¸c chøng tõ thanh to¸n (phiÕu chi tiÒn mÆt,giÊy uû nhiÖm chi tiÒn vay, tiÒn göi Ng©n hµng….) kÕ to¸n ghi sæ chi51
 52. 52. tiÕt Tµi kho¶n 331 (sè hiÖu, ngµy th¸ng cña chøng tõ) sè tiÒn thanh to¸n®îc ghi vµo cét ph¸t sinh Nî theo tõng chøng tõ.+ Bªn Cã: c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n ghi vµo sæ chi tiÕt c¸c néi dung:sè hãa ®¬n, ngµy th¸ng trªn ho¸ ®¬n vµ ghi gi¸ trÞ vËt liÖu nhËp vµphÇn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ®îc khÊu trõ vµo cét ph¸t sinh Cãtheo chøng tõ.52
 53. 53. 53
 54. 54. B¶ng sè 10: sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸ntµI kho¶n 331®èi tîng: tæ hîp kinh doanh vlxd thi ngath¸ng 10 n¨m 2001§¬n vÞ: ViÖt Nam ®ångNgµyghi sæChøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Thêi h¹n®îc triÕtkhÊuSè ph¸t sinh Sè d Ngµyth¸ng ®·thanh to¸nSH Ngµy Nî Cã Nî CãSè d ®Çu th¸ng31/10 00412415/10Mua c¸t bªtt«ngThuÕ GTGT (5%)621133785.71539.28500412515/10Mua ®¸ SubbaseThuÕ GTGT (5%)¤ng §øc tr¶ tiÒn muaVL621133141 30.000.00018.259.048912.95200415930/10Mua ®¸ SubbaseThuÕ GTGT (5%)62113357.016.6662.850.834Céng ph¸t sinh 30.000.00079.864.500Sè d cuèi th¸ng 49.864.5054
 55. 55. 0Ngêi lËp KÕ to¸n trëng55
 56. 56. Ho¸ ®¬n (gtgt)(Liªn 2: giao kh¸ch hµng)Ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2001MÉu sè: 01 - GTKT - 3LLNo: 004124§¬n vÞ b¸n hµng: Tæ hîp kinh doanh vËt liÖu x©y dùng S¬n Nga§Þa chØ: Nam §Þnh Sè tµi kho¶n: ……§iÖn tho¹i: ……………………. M· sè: 0700168262Hä tªn ngêi mua hµng: Vò §×nh §øc§¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt§Þa chØ: 18 Hå §¾c Di- §èng §a- HN Sè tµi kho¶n: ……………..H×nh thøc thanh to¸n:………………. M· sè: 01 0010908 9 -1STT Tªn hµng ho¸ dÞchvô§VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnA B C 1 2 3 = 1x2C¸t bªt«ngVËn chuyÓn ®Õnch©n c«ng tr×nhm350 15.714,3 785.715Céng tiÒn hµng: 785.715ThuÕ suÊt GTGT:5%TiÒn thuÕ GTGT: 39.285Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 825.000ViÕt b»ng ch÷: <Ba triÖu t¸m tr¨m ba t ngµn ®ång>Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ56
 57. 57. Ho¸ ®¬n (gtgt)(Liªn 2: giao kh¸ch hµng)Ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2001MÉu sè: 01 - GTKT - 3LLNo: 004125§¬n vÞ b¸n hµng: Tæ hîp kinh doanh vËt liÖu x©y dùng S¬n Nga§Þa chØ: Nam §Þnh Sè tµi kho¶n: ……§iÖn tho¹i: ……………………. M· sè: 0700168262Hä tªn ngêi mua hµng: Vò §×nh §øc§¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt§Þa chØ: 18 Hå §¾c Di- §èng §a- HN Sè tµi kho¶n: ……………..H×nh thøc thanh to¸n:………………. M· sè: 01 0010908 9 -1STT Tªn hµng ho¸ dÞchvô§VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnA B C 1 2 3 = 1x21 §¸ SubbaseVËn chuyÓn ®Õnch©n c«ng tr×nhm3479,3 38.095,2 18.259.048Céng tiÒn hµng: 18.259.048ThuÕ suÊt GTGT:5%TiÒn thuÕ GTGT: 912.952Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 19.172.000ViÕt b»ng ch÷: <T¸m tr¨m hai n¨m ngµn ®ång>Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ57
 58. 58. Ho¸ ®¬n (gtgt)(Liªn 2: giao kh¸ch hµng)Ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2001MÉu sè: 01 - GTKT - 3LLNo: 004159§¬n vÞ b¸n hµng: Tæ hîp kinh doanh vËt liÖu x©y dùng S¬n Nga§Þa chØ: Nam §Þnh Sè tµi kho¶n: ……§iÖn tho¹i: ……………………. M· sè: 0700168262Hä tªn ngêi mua hµng: Vò §×nh §øc§¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt§Þa chØ: 18 Hå §¾c Di- §èng §a- HN Sè tµi kho¶n: ……………..H×nh thøc thanh to¸n:………………. M· sè: 01 0010908 9 -1STT Tªn hµng ho¸ dÞchvô§VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnA B C 1 2 3 = 1x2§¸ SubbaseVËn chuyÓn ®Õnch©n c«ng tr×nhm31.710,5 33.333,3 57.016.666Céng tiÒn hµng: 57.016.666ThuÕ suÊt GTGT:5%TiÒn thuÕ GTGT: 2.850.834Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 59.867.500ViÕt b»ng ch÷: < N¨m chÝn triÖu t¸m tr¨m s¸u b¶y ngµn n¨m tr¨m ®ång>Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ58
 59. 59. §ång thêi, c¨n cø vµo “Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n”, kÕ to¸nlËp “PhiÕu ph©n tÝch tµi kho¶n kÕ to¸n” chi tiÕt Tµi kho¶n 331 ®Ó theodâi tæng sè tiÒn ph¸t sinh khi mua chÞu vËt liÖu.B¶ng sè 11:PhiÕu ph©n tÝch tµI kho¶n kÕ to¸nTµi kho¶n 331- Ph¶i tr¶ ngêi b¸nTh¸ng 10 n¨m 2001SèphiÕu §KNéi dungTæng sètiÒnPh©n khai c¸c tµikho¶nTK ghi Nî TK 621 TK 133TK ghi Cã12Ph¶i tr¶ tæ hîp KDVLXD S¬nNgaPh¶i tr¶ ngêi b¸n tiÒn mua VL49.864.50074.314.55147.371.27571.552.1912.493.2252.762.360Tæng céng 124.179.051 118.923.4665.255.585Sè tiÒn b»ng ch÷: <Mét tr¨m hai t triÖu mét tr¨m b¶y chÝn ngµnkh«ng tr¨m n¨m mèt ®ång>Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2001Ngêi lËp b¶ng KÕ to¸n trëng59
 60. 60. ****************************************Tõ phiÕu ph©n tÝch tµi kho¶n kÕ to¸n Tµi kho¶n 331, kÕ to¸n tiÕnhµnh lËp chøng tõ ghi sæ. Chøng tõ ghi sæ ®îc lËp ®Þnh kú mçi th¸ngmét lÇn, c¸c sè liÖu trªn b¶ng tæng hîp ®îc tæng hîp theo tõng tµi kho¶n,mçi tµi kho¶n ®îc ghi trªn mét dßng trong chøng tõ ghi sæ. KÕ to¸n®Þnh kho¶n lªn chøng tõ ghi sæ nh sau:B¶ng sè 12:MÉu KT - 1C«ng ty XD Hîp NhÊt Sè CT:305Chøng tõ ghi sæNgµy 31 th¸ng 10 n¨m 2003SHTK TrÝch yÕu Sè tiÒnNî Cã Nî Cã621133331Chi phÝ vÒ VL th¸ng 10/2001ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îckhÊu trõPh¶i tr¶ nhµ cung cÊp118.623.6365239804,5118623636123863440,5Céng 123863440,5123863440,5Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng1- KÕ to¸n tæng hîp qu¸ tr×nh nhËp vËt liÖu.60
 61. 61. VËt liÖu nhËp kho cña c¸c ®éi chñ yÕu tõ nguån mua ngoµi lµchÝnh, cßn l¹i lµ do C«ng ty cung cÊp. §èi víi c¸c lo¹i vËt t mua ngoµi th×c¸c ®éi tù t×m nguån vµ ký hîp ®ång mua, cã ý kiÕn cña Gi¸m ®èc. C¸c®éi sau khi thu mua nhËp kho vËt liÖu cã ®Çy ®ñ ho¸ ®¬n chøng tõ hîplÖ lµm giÊy vay hoÆc giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n göi lªn v¨n phßng kÕto¸n C«ng ty, c¨n cø vµo Hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt vÒ thêi h¹n nî vµph¬ng thøc thanh to¸n, phßng kÕ to¸n C«ng ty sÏ chuyÓn tr¶ theo giÊyvay hoÆc viÕt phiÕu chi cho ®éi.H¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu ë C«ng ty chia lµm hai phÇn:- H¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu chÝnh sö dông thi c«ng.- H¹ch to¸n kÕ to¸n c«ng cô dông cô vµ vËt t kh¸c.§èi víi vËt liÖu nhËp kho, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho vµ Ho¸ ®¬nGTGT, Ho¸ ®¬n b¸n hµng mµ phßng kÕ ho¹ch vµ kÕ to¸n c¸c ®éichuyÓn ®Õn, phßng kÕ to¸n lËp phiÕu ®Þnh kho¶n kÕ to¸n (ë C«ng tyx©y dùng Hîp NhÊt phiÕu ®Þnh kho¶n kÕ to¸n kh«ng ®îc lËp chi tiÕtmµ ®îc lËp chung kÕt hîp víi chøng tõ ghi sæ). C¨n cø vµo “phiÕu nhËpkho” kÕ to¸n ®éi göi lªn kÕ to¸n C«ng ty tiÕn hµnh lËp “B¶ng kª nhËpkho vËt liÖu” ®Ó theo dâi vËt liÖu nhËp trong th¸ng.B¶ng sæ 13:B¶ng kª nhËp ®¸ hécDïng cho c«ng tr×nh SR4Th¸ng 10 n¨m 2002STTNgµyth¸ngSèP.NNéi dung TængtiÒn(®ång)Hµng nhËp ngoµi Hµng c«ng ty PhôghiGi¸ gèc VAT Gi¸ gèc VAT1 3/10/01 VâH÷u Hîp 1.080.0001.028.57151.42961
 62. 62. 234564/10/0113/9/0114/9/0115/9/0116/9/01Vò §×nh HïngVò §×nh HïngVò §×nh HïngVâ H÷u HîpVâ H÷u Hîp504.000396.000180.000180.000180.000480.000342.857171.429171.429171.42924.00017.1438.5718.5718.571Céng 2520.000 2.365.714118.286Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2003§éi trëng KÕ to¸n Ngêi lËpPhÇn thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ hµng th¸ng kÕ to¸n c¨n cøvµo c¸c ho¸ ®¬n ®Çu vµo ®Ó kª khai thuÕ, hµng th¸ng b¸o c¸o cho c¬quan thuÕ chñ qu¶n theo “B¶ng kª thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ”62
 63. 63. B¶ng sè 14:C«ng ty XD Hîp NhÊt§éi XDCT sè 1 B¶nG thuÕ gtgt ®Çu vµo ®îc khÊu trõC«ng tr×nh quèc lé - Sr4Th¸ng 10 n¨m 2003§¬n vÞ: ViÖt Nam ®ångSTT Ngµyth¸ngSèPhTªn ngêi b¸n Sè H§ M· sèthuÕDoanh sè chathuÕThuÕ VAT Tæng tiÒn ThuÕsuÊt5/105/1015/1015/1024/1027/1030/10Doanh nghiÖp t nh©n Hîp ThÞnhTæ hîp khai th¸c ®¸ TiÕn HîpTæ hîp kinh doanh VLXD NgaS¬nTæ hîp kinh doanh VLXD NgaS¬nChi nh¸nh TB - PT c¬ ®iÖn NinhB×nhC«ng ty bªt«ng vµ XD ThÞnh LiÖtTæ hîp kinh doanh VLXD NgaS¬n ………………..070096057445004124004125074357010787004139……1.951.6403.785746785.70018.259.0481.453.06021.292.48056716099,5…….60.360189.28739.285912.95244.9401.940.6642.835.805…….2.012.0003.975.033825.98519.172.0001.498.00023.233.14459.551.905………3%5%5%5%3%10%5%……63
 64. 64. Tæng céng 104243773,56.023.293 110.268.067Ngµy1 th¸ng11 n¨m 2003Ngêi lËp KÕ to¸n trëngSè liÖu trªn “B¶ng thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ” ®îc lÊy tõ “B¶ng tæng hîp vËt liÖu sö dông thi c«ng”(B¶ng sè 16)64
 65. 65. 2- KÕ to¸n tæng hîp qu¸ tr×nh xuÊt vËt liÖu.VËt liÖu cña C«ng ty ®îc xuÊt dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanhvµ khi xuÊt dïng nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n v¨n phßng C«ng ty ph¶i theo dâi chitiÕt Tµi kho¶n 621 - “Chi phÝ NVL trùc tiÕp” cho tõng c«ng tr×nh, nÕu xuÊtvËt liÖu cho bé phËn qu¶n lý ®¬n vÞ th× h¹ch to¸n vµo Tµi kho¶n 627 - “ChiphÝ s¶n xuÊt chung”, nÕu xuÊt cho bé phËn qu¶n lý Doanh nghiÖp th× ®îch¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 642 - “Chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp”.Khi xuÊt dïng vËt liÖu kÕ to¸n ghi:Nî TK 621 – (Chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh)Nî TK 627 – (Chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh)Nî TK 642 – (Chi phÝ vËt liÖu phôc vô v¨n phßng c«ng ty)Nî TK 133 – ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõCã TK 336 – Ph¶i tr¶ néi béC¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho do kÕ to¸n ®éi chuyÓn xuèng, phßng kÕto¸n lËp “B¶ng kª xuÊt vËt liÖu”65
 66. 66. B¶ng sè 15:C«ng ty XD Hîp NhÊt§éi XDCT Sè 1B¶ng kª xuÊt ®¸ hécDïng cho c«ng tr×nh SR4Th¸ng 10 n¨m 2003STTChøng tõ Néi dung TængtiÒn(®ång)Ph©n lo¹i theo c¸ch¹ng môcPhôghiNgµy Sè1234563/10/034/10/0313/10/0314/10/0315/10/0316/10/03NguyÔn V¨nHo·nVò §×nh HïngPh¹m V¨n PhóPh¹m V¨n PhóPh¹m V¨n PhóNguyÔn V¨n B¸u1.058.574480.000342.85171.429171.429171.429Céng 2.365.714Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2003§éi trëng KÕ to¸n Ngêi lËpCuèi th¸ng, c¨n cø vµo sè vËt liÖu thùc xuÊt kÕ to¸n v¨n phßng C«ng tytæng hîp lËp b¶ng “Tæng hîp vËt liÖu sö dông thi c«ng” trong thi c«ng c«ngtr×nh ®Ó lËp “B¸o c¸o sö dông vËt t kinh tÕ” lªn cÊp trªn, ®ång thêi theo dâivËt liÖu xuÊt dïng cho c«ng tr×nh c¶ vÒ mÆt sè lîng vµ mÆt gi¸ trÞ. B¶ng“Tæng hîp vËt liÖu sö dông thi c«ng” ®îc lËp riªng cho tõng th¸ng theo tõngc«ng tr×nh, tõng ®éi XDCT.66
 67. 67. C«ng ty XD Hîp NhÊt B¶ng sè 16:§éi XDCT Sè 1 Tæng hîp vËt liÖu sö dông thi c«ngDïng cho c«ng tr×nh R4 Th¸ng 10 n¨m 2003TT VËt liÖu §¬n gi¸ NhËp XuÊt VAT GhichóSL thÞ trêng SL TT1 §¸ héc36.00070702.470.0062.470.00670702.470.0062.470.006123.500123.5002 §¸ 1x245.00030301.315.7401.315.74030301.315.7401.315.74065.78765.7873 §¸ 2x445.00085853.727.9303.727.93085853.727.9303.727.930186.397186.3974 Subbase40.00035.0002.189,8479,31.710,574.975.147,518.258.04856.716.099,52.189,8479,31.710,574.975.147,518.259.04856.716.099,53.748.657912.8522.835.8055 Xi m¨ng735.000000013138.686.3648.686.364868.636868.6366 C¸t bª t«ng16.5005050785.700785.7005050785.700785.70039.28639.2867 Cäc tre1.0002.7002.7002.619.0002.619.0002.7002.7002.619.0002.619.00081.00081.0008 Phªn nøa7.0002002001.358.0001.358.0002002001.358.0001.358.00042.00042.0009 Cét gç15.0002020291.000291.0002020291.000291.0009.0009.00010 èng cèng520.000444421.292.48021.292.480444421.292.48021.292.4801.940.6641.940.66467
 68. 68. 11 V¶i ®Þa5.5093.54530.000030.000106.350.0000106.350.00024.5915.34219.24997.663.63729.427.07868.236.559Céng VL 215.185.003,5215.185.004,57.105.22612 VËt t kh¸c 14.319.280 14.319.280 528.220Tæng céng 229.504.283,5229.504.284,57.633.446Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2003§éi trëng Ngêi tæng hîpV – tæ chøc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp NVLCuèi mçi th¸ng sau khi lªn chøng tõ ghi sæ ë c¸c phÇn hµnh, chøng tõghi sæ ®îc chuyÓn ®Õn cho kÕ to¸n tæng hîp ®Ó ®¸nh sè chøng tõ ghi sævµ vµo “Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ”. Sè hiÖu cña chøng tõ ghi sæ ®îc theodâi liªn tôc vµ ®¸nh sè thø tù tõ nhá ®Õn lín. “Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ”®îc më cho c¶ n¨m vµ mçi th¸ng ®îc bè trÝ trªn mét trang sæ. Cuèi mçi th¸ngkÕ to¸n tæng hîp céng dßng tæng céng ®Ó lÊy sè liÖu ®èi chiÕu víi “Sæ c¸i”B¶ng sè 18:MÉu KT- 1C«ng ty XD Hîp NhÊt Sè CT:218Chøng tõ ghi sæNgµy 31 th¸ng 10 n¨m 2003SHTK TrÝch yÕu Sè tiÒnNî Cã Nî Cã621 Chi phÝ vÒ VL th¸ng 10/2003 96.368.44368
 69. 69. 133336ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊutrõChi quü tiÒn mÆt th¸ng 10/2003C«ng tr×nh R4-QL 10. §éi XDCT95.507.057101.875.500Céng 101.875.500101.875.500Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëngB¶ng sè 20:MÉu KT -1C«ng ty XD Hîp NhÊt Sè CT:220Chøng tõ ghi sæNgµy 31 th¸ng 10 n¨m 2003SHTK TrÝch yÕu Sè tiÒnNî Cã Nî Cã621133336Chi phÝ vÒ CCDC, vËt t kh¸cThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îckhÊu trChi quü tiÒn mÆt th¸ng10/2001C«ng tr×nh SR4. §éi XDCT 114.319.280528.22014.847.500Céng 14.847.500 14.847.50069
 70. 70. Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëngB¶ng sæ 21:MÉu KT -1C«ng ty XD Hîp NhÊt Sè CT:221Chøng tõ ghi sæNgµy 31 th¸ng 10 n¨m 2003SHTK TrÝch yÕu Sè tiÒnNî Cã Nî Cã623627334336Chi phÝ m¸yChi phÝ qu¶n lý ®éiX¸c ®Þnh l¬ng ph¶I tr¶Chi quü tiÒn mÆt th¸ng10/2003C«ng tr×nhSR4. §éi XDCT 1548.5758.077.650148.567.329 157.193.554Céng 157.193.554157.193.554Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëngB¶ng sè 22:MÉu KT- 1C«ng ty XD Hîp NhÊt SèCT: 222Chøng tõ ghi sæNgµy 31 th¸ng 10 n¨m 2001SHTK TrÝch yÕu Sè tiÒnNî Cã Nî Cã70
 71. 71. 331141Thanh to¸n tiÒn víi ngêi cungcÊpChi quü tiÒn mÆt th¸ng10/2003C«ng tr×nh SR4. §éi XDCT 130.000.00030.000.000Céng 30.000.000 30.000.000Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëngB¶ng sè 23:MÉu KT - 1C«ng ty XD Hîp NhÊt Sè CT:223Chøng tõ ghi sæNgµy 31 th¸ng 10 n¨m 2001SHTK TrÝch yÕu Sè tiÒnNî Cã Nî Cã623336Chi phÝ m¸y thuª ngoµiChi quü tiÒn mÆt th¸ng10/2003C«ng tr×nh SR4. §éi XDCT137.500.00037.500.000Céng 37.500.000 37.500.000Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëngB¶ng sè 24:MÉu KT - 1C«ng ty XD Hîp NhÊt Sè CT:224Chøng tõ ghi sæ71
 72. 72. Ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2003SHTK TrÝch yÕu Sè tiÒnNî Cã Nî Cã154621KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùctiÕp sang chi phÝ SXKD dëdang229.611.189 229.611.189Céng 229.611.189229.611.189Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëngB¶ng sè 17C«ng tr×nh SR4C«ng ty XD Hîp NhÊt §éi XDCT Sè 1Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæTh¸ng 10 n¨m 2001CTGS Sè tiÒn CTGS Sè tiÒnSèhiÖuNgµy th¸ng SèhiÖuNgµy th¸ng218219220221222223224….31/10/200331/10/200331/10/2001331/10/200331/10/200331/10/200331/10/2003……98.223.230124.179.05114.847.500157.187.55430.00000037.500000229.611.189……...Céng 7.691.548.52472
 73. 73. Chøng tõ ghi sæ sau khi ®· ®¨ng ký sè hiÖu ë “Sæ ®¨ng ký chøng tõghi sæ” ®îc sö dông ®Ó ghi vµo “Sæ c¸i” c¸c tµi kho¶nB¶ng sè 25:C«ng ty XD Hîp NhÊt§éi XDCT Sè 9 sæ c¸I N¨m2003Tªn tµi kho¶n: Ph¶i tr¶ ngêi b¸nSè hiÖu: 331NgµyghisæCTGSTrÝch yÕuTK§¦Sè tiÒnNgµy Sè Nî CãSè d ®Çu th¸ng 55.234.00031/10219 - Mua VL trong th¸ng- ThuÕ GTGT- Thanh to¸n tiÒn muaVL621133141 30.000.000118.923.4665.255.585Céng ph¸t sinh 30.000.000124.179.051Sè d cuèi th¸ng 149.413.051Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëngB¶ng sè 26:C«ng ty XD Hîp NhÊt§éi XDCT Sè 1 sæ c¸I N¨m2003Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ NVL trùc tiÕp73
 74. 74. Sè hiÖu: 621NgµyghisæCTGSTrÝch yÕuTK§¦Sè tiÒnNgµy Sè Nî Cã31/10 218219223224XuÊt VL cho c«ng tr×nh thic«ngXuÊt VL cho c«ng tr×nh thic«ngXuÊt CCDC, vËt t kh¸cKÕt chuyÓn CPNVLTT sangCP SXKD dë dang33633133615496.368.443118623.62614.319.280 229.306359Céng ph¸t sinh 229.306.359229.306.359Ngêi lËp b¶ng KÕ to¸n trëngB¶ng sè 27:C«ng ty XD Hîp NhÊt§éi XDCT Sè 1 N¨m2003sæ c¸ITªn tµi kho¶n: ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõSè hiÖu: 133NgµyghisæCTGSTrÝch yÕuTK§¦Sè tiÒnNgµy Sè Nî CãSè d ®Çu th¸ng 259.383.59631/10218219223ThuÕ GTGT cña h2muavµoThuÕ GTGT cña h2muavµoThuÕ GTGT cña CCDC,3363313361.854.7875.239804,5528.22074
 75. 75. vËt tCéng ph¸t sinh 7.622.811,5Sè d cuèi th¸ng 267.006407,5Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëngTõ “Sæ c¸i” c¸c tµi kho¶n, kÕ to¸n tæng hîp ®èi chiÕu víi c¸c b¶ng tænghîp chi tiÕt c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n vµ lªn “B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh”. Tõ ®ãcuèi kú lªn “B¸o c¸o tµi chÝnh”VI. kiÓm kª, ®¸nh gi¸ vËt t tån khoT¹i C«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt c«ng t¸c kiÓm kª ®¸nh gi¸ vËt t tån kho®îc tiÕn hµnh ®Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn. C¸c nh©n viªn kÕ to¸n cña v¨n phßngC«ng ty cïng víi c¸c nh©n viªn ë phßng kÕ ho¹ch xuèng híng dÉn c¸c ®éi c¸ckho kiÓm kª vËt t vµ ghi kÕt qu¶ vµo biªn b¶n kiÓm kª. Do ®Æc ®iÓm ngµnhnghÒ kh«ng cã kho dù tr÷ vËt t mµ chØ cã c¸c bÔn b·i c«ng tr×nh vµ hÖthèng nhµ kho lu ®éng nªn khi kiªm kª chØ cã thÓ ¸p dông ®èi víi c¸c c«ngtr×nh ®anh thi c«ng dë dang. C«ng tr×nh ®ang thi c«ng dë dang ®Õn kúkiÓm kª ®Þnh kú hoÆc Ban kiÓm tra cña C«ng ty kiÓm tra ®ét xuÊt viÖc södông vËt t vµo c«ng tr×nh ®ã.NÕu trong thêi ®iÓm kiÓm kª, vËt t ®· viÕt phiÕu xuÊt kho trªn phßngkÕ ho¹ch nhng cha dïng hÕt mµ c«ng tr×nh cßn ®ang thi c«ng tiÕp th× BankiÓm kª chØ x¸c ®Þnh sè vËt t cha dïng hÕt cã øng víi khèi lîng c«ng viÖccßn l¹i ®Ó theo dâi viÖc sö dông vËt t cho c«ng tr×nh ®ã cã ®óng h¹n møckh«ng. NÕu kh«ng qu¸ h¹n møc th× th«ng b¸o cho ®éi tiÕp tôc sö dông sèvËt t ®· xuÊt vµo c«ng tr×nh mµ kh«ng lµm thñ tôc nhËp l¹i kho theo d¹ngvËt t ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª. Biªn b¶n kiªm kª cña C«ng ty ®îc lËp theob¶ng sau:75
 76. 76. B¶ng sè 28:Biªn b¶n kiÓm kª vËt t, s¶n phÈm, hµng ho¸Thêi ®iÓm kiÓm kª 8 giê ngµy 01 th¸ng 07 n¨m 2003Thµnh phÇn trong Ban kiÓm kª gåm cã:1 - ¤ng: NguyÔn Quang Trung - Phßng kÕ ho¹ch - Trëng ban.2 - Bµ: Tr¬ng Thu NguyÖt - Phßng TCKT - Uû viªn.3 - ¤ng: Vò §×nh §øc - §éi trëng - Uû viªn.4 - Bµ: Vò Thu Trang - Thñ kho ®éi - Uû viªn.§· tiÕn hµnh kiÓm kª lîng vËt t tån kho t¹I §éi XDCT Sè 1- C«ng tyx©y dùng Hîp NhÊt- ®ang thi c«ng c«ng tr×nh SR4 – Quèc lé 10. Cô thÓ ®îcghi ë biÓu díi ®©y:STTTªn vËt t §VT Sè lîng tånkho theosæ s¸chSè lîng tån kho thùctÕ§¬n gi¸ Thµnh tiÒnChÊt lîngtètKÐmphÈmchÊt123§¸ héc§¸ 2×4C¸t bªt«ng…..m3m3m3793650791105036.00045.00016.5002.844.0004.950.000825.000Céng 16.248.400Ngµy 01 th¸ng 067n¨m 2003Thµnh phÇn Ban kiÓmkªThñ kho §éi trëng Phßng TCKT Phßng vËt t thiÕt76
 77. 77. bÞ77
 78. 78. PhÇn thø baMét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ngt¸cKÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty x©y dùng Hîp NhÊtI – nh÷ng nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n NVL ë c«ng ty XD HîpNhÊtTr¶i qua 10 n¨m thµnh lËp vµ ph¸t triÓn, C«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt ®·vµ vÉn lu«n kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn Kinh tÕ quèc d©n.NhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng më cöa nh hiÖn nay, C«ng ty ®· nhanhchãng tæ chøc l¹i s¶n xuÊt vµ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng ®Êu thÇu, kh«ngngõng phÊn ®Êu, t¨ng cêng liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c C«ng ty trong níc vµc¸c C«ng ty liªn doanh víi níc ngoµi nh»m t¹o søc m¹nh trong viÖc tham gia®Êu thÇu x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh vµ ®· gãp phÇn rÊt lín vµo ngµnh x©ydùng trong níc.§Ó ®øng v÷ng trªn thÞ trêng vµ t¹o lËp ®îc uy tÝn cña m×nh nh hiÖnnay kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn sù chØ ®¹o cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty vµ sù v-¬n lªn cña c¸c thµnh viªn trong C«ng ty. TËp thÓ l·nh ®¹o cña C«ng ty ®·nhËn ra nh÷ng mÆt yÕu kÐm kh«ng phï hîp víi c¬ chÕ míi nªn ®· cã nhiÒubiÖn ph¸p kinh tÕ hiÖu qu¶, mäi s¸ng kiÕn lu«n ®îc ph¸t huy nh»m tõng bíckh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®Ó hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng. B¶n th©nC«ng ty lu«n ph¶i tù t×m ra c¸c nguån vèn ®Ó s¶n xuÊt, tù m×nh t×m ra c¸cnguån NVL ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt, ®ång thêi lµ mét C«ng ty nh¹ybÐn víi sù thay ®æi vµ sù c¹nh tranh trªn thÞ trêng, C«ng ty lu«n chó träng tíiviÖc n©ng cao chÊt lîng c«ng tr×nh vµ c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ c«ng t¸cNVL nãi riªng. Mét trong nh÷ng yªu cÇu quan träng mµ C«ng ty ®Ò ra lµ ph¶itiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.78
 79. 79. C«ng t¸c kÕ to¸n NVL ë C«ng ty ®îc tiÕn hµnh dùa trªn c¨n cø khoa häcvµ ®Æc ®iÓm t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty vµ cã sù vËn dông s¸ng t¹ochÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Do ®Æc ®iÓm kÕ to¸n NVL ë C«ng ty rÊt ®ad¹ng phong phó vÒ chñng lo¹i, c¸c nghiÖp vô nhËp - xuÊt diÔn ra thêngxuyªn, do ®ã C«ng ty ®· sö dông c¸ch tÝnh gi¸ vËt liÖu rÊt hîp lý vµ ®¬n gi¶n(§èi víi vËt liÖu nhËp kho ®îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ xuÊt kho theo ph¬ng ph¸pkhÊu trõ thuÕ; §èi víi vËt liÖu xuÊt kho ®îc tÝnh theo gi¸ nhËp tríc xuÊt tríc).Nh ®· biÕt, vËt liÖu lµ kho¶n môc chi phÝ chiÕm tû träng lín trong gi¸thµnh. Do ®ã c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vËt liÖu tèt sÏ gãp phÇn thùc hiÖnvµ ®ãng gãp tèt môc tiªu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ C«ng ty ®· ®Ò ra. §iÒunµy thÓ hiÖn ë sù chó träng tõ kh©u thu mua, b¶o qu¶n cho ®Õn kh©u södông vËt liÖu.Qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c NVL ë C«ng ty XD Hîp NhÊt,t«i nhËn thÊy c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n ë C«ng ty cã nhiÒu u ®IÓm cÇnph¸t huy, cô thÓ nh sau:1- ¦u ®iÓm.- VÒ bé m¸y qu¶n lý: cïng víi sù lín m¹nh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty (sùlín m¹nh kh«ng chØ thÓ hiÖn qua c¬ së vËt chÊt, kü thuËt mµ cßn thÓ hiÖnë kh©u qu¶n lý cã tr×nh ®é), ®ã lµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸cNVL nãi riªng, kh«ng ngõng ®îc hoµn thiÖn vµ n©ng cao. KÕ to¸n NVL ëC«ng ty ®· ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc chÆt chÏ vÒ tµi s¶n còng nh nguån cungøng vèn cña C«ng ty, ®ång thêi cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c kÞp thêi choGi¸m ®èc, cho c«ng t¸c qu¶n lý, ph©n tÝch ®îc c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, thêngxuyªn gióp cho viÖc chØ ®¹o nhËp - xuÊt vËt liÖu mét c¸ch æn ®Þnh vµnhanh chãng.Víi ®éi ngò kÕ to¸n ®îc ®µo t¹o kh¸ v÷ng vµ am hiÓu nh hiÖn nay lµ phïhîp víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô ®· ®îc ph©n c«ng.79
 80. 80. - VÒ t×nh h×nh h¹ch to¸n NVL ë C«ng ty: §©y lµ kh©u ®Æc biÖt ®îcC«ng ty coi träng ngay tõ nh÷ng chøng tõ ban ®Çu còng nh nh÷ng quy ®ÞnhrÊt chÆt chÏ, ®îc lËp kÞp thêi, néi dung ghi ®Çy ®ñ râ rµng, sæ s¸ch ®îc luchuyÓn theo dâi vµ lu d÷ kh¸ hîp lý, kh«ng chång chÐo. Tæ chøc theo dâi vµghi chÐp thêng xuyªn, liªn tôc th«ng qua c¸c chøng tõ nh: phiÕu nhËp kho,ho¸ ®¬n (GTGT) vµ c¸c lo¹i sæ s¸ch ®· ph¶n ¸nh ®óng thùc tr¹ng biÕn ®éngNVL ë C«ng ty. H¹ch to¸n vËt liÖu tæng hîp còng ®îc chia lµm 2 phÇn: h¹chto¸n vËt liÖu nhËp vµ h¹ch to¸n vËt liÖu xuÊt.Bªn c¹nh ®ã, viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt NVL theo ph¬ng ph¸p thÎ song songlµ phï hîp víi C«ng ty, phï hîp víi tr×nh ®é cña kÕ to¸n viªn còng nh thñ kho,gióp cho viÖc theo dâi, ®èi chiÕu gi÷a thñ kho víi phßng kÕt to¸n ®îc nhanhchãng, dÔ dµng vµ thuËn lîi. §ång thêi ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêiNVL cho s¶n xuÊt ®óng tiÕn ®é, ®óng kÕ ho¹ch.- VÒ kh©u dù tr÷ b¶o qu¶n: C«ng ty lu«n ®¶m b¶o NVL dù tr÷ ë møchîp lý nh»m ®¸p øng cho viÖc x©y dùng ®îc liªn tôc mµ kh«ng g©y ø ®ängvèn, C«ng ty thêng nhËp vËt liÖu vµ xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p xuÊt th¼ngv× thÕ mµ NVL tån kho lµ kh«ng nhiÒu, ®Æc biÖt C«ng ty cã hÖ thèng bÕnb·i dù tr÷ réng, thuËn tiÖn cho viÖc nhËp xuÊt NVL- VÒ kh©u sö dông: mäi nhu cÇu sö dông NVL ®Òu ®îc ®a qua phßngvËt t ®Ó ®¸nh gi¸ vµ xem xÐt t×nh hîp lý, hîp lÖ, hîp ph¸p cña c¸c nhu cÇu tr-íc khi cung øng nh»m sö dông NVL- VÒ viÖc sö dông hÖ thèng sæ kÕ to¸n: hiÖn nay C«ng ty ®ang ¸pdông hÖ thèng Chøng tõ ghi sæ theo hÖ thèng tµi kho¶n thèng nhÊt, míi banhµnh. Ph¬ng ph¸p nµy kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chitiÕt, tÊt c¶ c¸c sæ s¸ch sö dông ®Òu ®îc lËp theo mÉu sæ quy ®Þnh.Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng u ®IÓm cÇn ph¸t huy ë trªn th× c«ng t¸c NVLë C«ng ty cßn cã nh÷ng h¹n chÕ sau:2- H¹n chÕ.80

×