Lêi më ®ÇuTrong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc kÕ to¸nlµ mét c«ng viÖc quan träng phôc vô cho viÖc h¹ch t...
cña C«ng ty. Cïng víi sù híng dÉn cña thÇy gi¸o vµ c¸c c¸n bé nh©nviªn phßng kÕ to¸n em ®· chän ®Ò tµi: " H¹ch to¸n TSC§HH...
PhÇn INh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n TSC§HH trong c¸c doanhnghiÖpI. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ T...
C¨n cø vµo thùc tÕ cña nÒn kinh tÕ níc ta. Bé tµi chÝnh ®· raquyÕt ®Þnh sè166/1999/Q§ - BTC ra ngµy 30/12/1999 qui®Þnh:"TS...
TSC§HH lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng chñ yÕu cã h×nh th¸i vËt chÊt,cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi, tham gia vµo nh...
* Theo quyÒn së h÷u:Theo c¸ch nµy toµn bé TSC§HH cña doanh nghiÖp ®îc ph©nthµnh TSC§HH tù cã vµ thuª ngoµi- TSC§HH tù cã: ...
®ang sö dông víi nh÷ng môc ®Ých kh¸c nhau cña nh÷ng doanhnghiÖp kh¸c nhau.- TSC§HH chê sö lý: bao gåm c¸c TSC§HH kh«ng cÇn...
- Nguyªn gi¸ cña TSC§HH mua s¾m( kÓ c¶ tµi s¶n míi) vµ ®· södông gåm: gi¸ mua, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, chi phÝ l¾p ®Æt...
Khi thay ®æi nguyªn gi¸ TSC§HH doanh nghiÖp ph¶i lËp biªnb¶n ghi râ c¸c c¨n cø thay ®æi vµ x¸c ®Þnh l¹i c¸c chØ tiªu nguyª...
lu gi÷ ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ, biªn b¶n.TÊt c¶ c¸c biªn b¶n nh: biªn b¶ngiao nhËn TSC§HH, biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§HH… ®Òu c...
b. Mua TSC§HH dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµngho¸ dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ.-...
Cã TK 2411+ KÕt chuyÓn nguån vènNî TK 414, 441, 431Cã TK 411d. NhËn vèn gãp liªn doanh cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c b»ng TSC§HH:c¨n...
Nî TK 211: TSC§HCã TK 412: chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n( sè chªnh lÖcht¨ng nguyªn gi¸)13
S¬ ®å h¹ch to¸n t¨ng TSC§HH2. H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô biÕn ®éng gi¶m:TSC§HH cña doanh nghiÖp gi¶m do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸...
ph¶i lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc. C¨n cø vµo t×nh h×nh cô thÓ, kÕ to¸nph¶n ¸nh c¸c bót to¸n sau:15
- Bót to¸n 1: ghi gi¶m TSC§HH( xo¸ sæ)Nî TK 2141: gi¸ trÞ hao mßn luü kÕNî TK 811: gi¸ trÞ cßn l¹iCã TK 211: nguyªn gi¸- B...
Cã TK 771: thu nhËp vÒ thanh lý+ Bót to¸n 3: tËp hîp chi phÝ thanh lýNî TK 881: chi phÝ thanh lýNî TK 133: thuÕ VAT ®Çu vµ...
Cã TK 211: nguyªn gi¸- NÕu TSC§HH cßn míi, cha sö dông, kÕ to¸n ghi:Nî TK 1531: nÕu nhËp khoNî TK 1421: nÕu ®em sö dôngCã ...
IV.H¹ch to¸n söa ch÷a TSC§HHTSC§HH ®îc sö dông l©u dµi vµ ®îc cÊu thµnh bëi nhiÒu béphËn, chi tiÕt kh¸c nhau. Khi tham gia...
TSC§HH trong c¸c doanh nghiÖp ®îc cÊu t¹o bëi nhiÒu bé phËnkh¸c nhau. Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§HH, c¸c bé phËn nµy h há...
- Ghi th¼ng vµo chi phÝNî TK 627Nî TK 641Nî TK 642Cã TK 2413- HoÆc kÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n chi phÝ tr¶ tríc hoÆc chi phÝp...
TSC§HH ®ã, v× nguyªn gi¸ t¨ng thêi gian sö dông cã thÓ bÞ thay ®æi,t¨ng n¨ng suÊt kÐo dµi thêi gian sö dôngV. H¹ch to¸n kh...
+ Bªn nî: gi¸ trÞ hao mßn TSC§HH gi¶m do c¸c lý do gi¶mTSC§HH+ Bªn cã: gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§HH t¨ng do trÝch khÊu haoTS...
Cã TK 111, 112§ång thêi ghi gi¶m khÊu haoCã TK 009+ NÕu kh«ng ®îc hoµn l¹i kÕ to¸n ghi gi¶m nguån vèn khÊu haoNî TK 411Cã ...
+ §¸nh gi¸ gi¶m nguyªn gi¸ TSC§HH,ghi:Nî TK 412Nî TK 2141Cã TK 211- Trêng hîp gi¶m TSC§HH ®ång thêi víi viÖc ph¶n ¸nh gi¶m...
cÇu ®i du lÞch cña kh¸ch trong níc vµ quèc tÕ. C¸c dù ¸n liªn doanh®Çu t víi níc ngoµi, n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt vµ nhµ hµn...
VÒ m¹ng l÷ hµnh c«ng ty ®· thµnh lËp phßng du lÞch n¨m1991. Cho®Õn n¨m 1993 phßng du lÞch t¸ch khái C«ng ty thµnh mét bé p...
C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n®éc lËp vµ cã t c¸ch ph¸p nh©n, ho¹t ®éng theo luËt C«ng ty. VÒn...
- Tæng gi¸m ®èc: lµ ngêi cã quyÒn cao nhÊt ®iÒu hµnh, lµ ngêi®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt t...
- Phßng x©y dùng c¬ b¶n: cã nhiÖm vô mua, cung cÊp nguyªnliÖu hµng ho¸ cho toµn bé c¸c bé phËn cña c«ng ty- Trung t©m dÞch...
- Trung t©m du lÞch: cã nhiÖm vô th«ng b¸o tin vÒ c¸c Tourtrong vµ ngoµi níc tíi kh¸ch hµng vµ tíi c¸c ®iÓm b¸n vÐ Tour cñ...
Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung vµ®îc chia thµnh c¸c bé phËn theo s¬ ®å sau:* Chøc n¨ng vµ nhi...
NhiÖm vô cña kÕ to¸n trëng lµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n gän nhÑ, khoahäc, hîp lý phï hîp víi qui m« ph¸t triÓn cña C«ng ty vµ...
th«ng qua c¸c b¶ng kª, chøng tõ liªn quan ®Õn c¸c dÞch vô kh¸ch dulÞch- KÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî: cã nhiÖm vô chi tr¶ ch...
cña TSC§. Tõ ®ã h¹ch to¸n vµo sæ chi tiÕt qu¶n lý chÆt chÏ viÖc södông, mua s¾m, söa ch÷a, tÝnh khÊu hao, thanh lý, nhîng ...
s¸ch kÕ to¸n, ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao mßn, gi¸ trÞ cßn l¹it¨ng hay gi¶m. Biªn b¶n nµy do héi ®ång ®¸nh gi¸ l¹i...
Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n trong c«ng ty ®îc kh¸i qu¸t b»ng s¬ ®å sau:III. H¹ch to¸n chi tiÕt TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞch...
§Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ghi sæ cho TSC§HH, c«ng ty tiÕn hµnh®¸nh gi¸ TSC§HH ngay khi ®a vµo sö dông. Tuú tõng lo¹i TSC§HH mµc«...
C«ng ty du lÞch dÞch vôHµ Néi TosercoCéng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc_______________________B...
Biªn b¶n nµy ®îc lËp thµnh 2 b¶n, mçi bªn gi÷ 1 b¶n.Trong qu¸ tr×nh sö dông tµi s¶n sÏ dÉn ®Õn mét sè TSC§HH bÞcò, hao mßn...
KÝnh ®Ò nghÞ gi¸m ®èc c«ng ty gi¶i quyÕt, cho phÐp thanh lýph¬ng tiÖn vËn t¶i trªn.Tæ trëng ®éi xe(Ký tªn)Ngoµi nh÷ng chøn...
Sæ chi tiÕt TSC§HHN¨m 2000T¹i bé phËn: VËn chuyÓn kh¸chGhi t¨ng TSC§HµNG HO¸ Ghi gi¶m TSC§HHChøngtõ TªnTSC§HHBiÓn sè Gi¸ t...
§Ó sö dông tèt c¸c TSC§HH cña c«ng ty còng nh cña tõng béphËn sö dông th× viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi tiÕt t¹i bé phËn s...
C«ng ty du lÞch dÞch vôHµ Néi TosercoThÎ TSC§HHC¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§HH sè 8 ngµy 20/11/2000Tªn TSC§HH: ¤ t« k...
MÉu:Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ngMÉu sè 02BNgµy 15/12/2000Liªn 2 (giao cho kh¸ch hµng)§¬n vÞ b¸n hµng: TrÞnh Xu©n §øc§Þa chØ: T...
Cã TK 112: 286.609.400Bót to¸n 2: Cã TK 009: 286.609.400C«ng ty mua TSC§HH vÒ cha ®a vµo sö dông ngay mµ ph¶ith«ng qua qu¸...
(Ký tªn) (Ký tªn) (Ký tªn)C¨n cø vµo nghiÖp vô x¶y ra, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n.Bót to¸n 1: TËp hîp chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt thù...
STTLo¹i xe BiÓn xeN¨m ®avµo södôngNguyªn gi¸ Hao mßn GTCL1 WSO 29L-14381998 175.500.00085.000.00090.500.000III. KÕt luËn c...
Ngêi mua hµng(Ký tªn)KÕ to¸n trëng(Ký tªn)Thñ trëng ®¬n vÞ(Ký tªn, ®ãng dÊu)49
PhiÕu thu Sè 691Ngµy 27/9/2001Nî TK 111Cã TK 711Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Hång §¹t§Þa chØ: Ch¬ng Mü - Hµ T©yLý do nép: ...
thêi gian, hµng th¸ng khi cã nghiÖp vô TSC§HH ph¸t sinh. KÕ to¸n ghivµo sæ chi tiÕt TSC§HH theo mÉu sau:C«ng ty du lÞch dÞ...
tÈy xo¸, söa ch÷a. HiÖn nay niªn ®é kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông b¾t ®Çutõ ngµy 1/1 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12 hµng n¨m.1. H¹ch...
Sau ®ã kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu ®Ó lËp b¶ng tæng hîp t¨nggi¶m TSC§HH cña c«ng ty. B¶ng tæng hîp nµy ®îc dïng ®Ó kiÓm tra®è...
Sau khi ph¶n ¸nh vµo chøng tõ ghi sæ vÒ t¨ng TSC§HH, sau ®ãvµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ TSC§HH.Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi s...
Gi¶m TSC§HH do thanh lý, nhîng b¸n1. Thanh lý xe « t« W50 ®· sö dông l©un¨m21481121185.000.00090.500.000175.500.000- Kho¶n...
Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæChøng tõ ghisæ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi chóSH NTG1 27/9/2000 Thanh lý xe « t« W50 99.550.000G2 20/6...
3. H¹ch to¸n söa ch÷a TSC§HHTSC§HH lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng phôc vô l©u dµi cho ho¹t ®éngs¶n xuÊt cña c«ng ty. Do ®ã ®Ó du...
Nî TK 241.3 101.850.000Nî TK 133 10.185.000Cã TK 111 112.035.000KÕt chuyÓn chi phÝ söa ch÷a lín hoµn thµnh.Nî TK335 112.03...
®Þnh kú 3 n¨m víi Côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n Nhµ níc t¹i doanhnghiÖp.TÊt c¶ c¸c TSC§HH hiÖn cã cña c«ng ty tham gia vµo qu...
Chi tiÕt TSC§HH trÝch khÊu hao n¨m 2003STTTªn tµi s¶n trÝch khÊuhaoNguån vènNguyªn gi¸Møc tÝnhkhÊu haoGi¸ trÞ cßnl¹iI Nhµ ...
NghiÖp vô khÊu hao TSC§HH th¸ng 5/2003 ë C«ng ty du lÞchdÞch vô Hµ Néi Toserco trÝch khÊu hao ph¬ng tiÖn vËn t¶i nh sau:Bó...
PhÇn IIIHoµn thiÖn h¹ch to¸n TSC§HHt¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi TosercoI. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh h¹ch to¸n TSC...
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng sù c¹nh tranh gi÷a c¸c s¶n phÈm,gi÷a c¸c ngµnh nghÒ vµ c¹nh tranh dÞch vô ngµy cµng gay g¾t kh...
cña tõng bé phËn mét c¸ch râ rµng ®Ó mçi kÕ to¸n viªn phô tr¸ch méthoÆc hai bé phËn.- Sæ s¸ch kÕ to¸n ®· sö dông vµ thùc h...
Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng mÆt m¹nh cña viÖc tæ chøc c«ng t¸ckÕ to¸n TSC§HH, t¹i c«ng ty cßn tån t¹i mét sè thiÕu sãt trong ...
chung cho c¶ 2 trêng hîp trªn. Theo c¸ch h¹ch to¸n cña C«ng ty th× rÊtkhã ph©n biÖt ®îc thanh lý TSC§HH ®ã ®îc dïng vµo mô...
1. §a phÇn mÒm kÕ to¸n míi vµo h¹ch to¸n TSC§HHHiÖn nay C«ng ty vÉn sö dông c¸c phÇn mÒm kÕ to¸n ®Ó phôcvô cho c«ng t¸c kÕ...
Theo qui ®Þnh cña Bé tµi chÝnh th× h¹ch to¸n kÕ to¸n thanh lýTSC§HH dïng vµo ho¹t ®éng nµo th× h¹ch to¸n theo môc ®Ých ho¹...
chi phÝ l¾p ®Æt. NÕu h¹ch to¸n nh vËy khi cã sù kiÓm tra xem xÐtcña cÊp trªn rÊt khã biÕt ®îc gi¸ trÞ thùc tÕ mua tµi s¶n ...
Cã thÓ lµ ban qu¶n lý ®éi xe trùc tiÕp tr×nh lªn gi¸m ®èc xem xÐt kýduyÖt khi ®· cã biªn b¶n thanh lý TSC§HH th«ng qua kÕ ...
H¹ch to¸n TSC§HH lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n, phøc t¹p. Dï lµ C«ngty cã qui m« lín hay nhá th× h¹ch to¸n TSC§HH vÉn lu«n lµ vÊn...
Tµi liÖu tham kh¶o1. Gi¸o tr×nh kÕ to¸n doanh nghiÖp - Trêng ®¹i häc kinh tÕ Quècd©n - Hµ Néi2. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ tµi ch...
Môc lôc73
NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp.................................................................................................
NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn..............................................................................................
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tailieu.vncty.com kt001

180 views
125 views

Published on

http://tailieu.vncty.com/index.php

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
180
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tailieu.vncty.com kt001

 1. 1. Lêi më ®ÇuTrong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc kÕ to¸nlµ mét c«ng viÖc quan träng phôc vô cho viÖc h¹ch to¸n vµ qu¶n lýkinh tÕ, nã cßn cã vai trß tÝch cùc ®èi víi viÖc qu¶n lý c¸c tµi s¶n vµ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tµis¶n cè ®Þnh h÷u h×nh (TSC§HH) lµ mét trong nh÷ng bé phËn c¬ b¶nt¹o nªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®ång thêilµ bé phËn quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. TSC§HH lµ ®iÒu kiÖncÇn thiÕt ®Ó gi¶m ®îc hao phÝ søc lao ®éng cña con ngêi , n©ngcao n¨ng suÊt lao ®éng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay th×TSC§HH lµ yÕu tè quan träng ®Ó t¹o nªn søc m¹nh c¹nh tranh cho c¸cdoanh nghiÖp.§èi víi ngµnh du lÞch vµ dÞch vô th× kÕ to¸n TSC§HH lµ métkh©u quan träng trong bé phËn kÕ to¸n. Bëi v× nã cung cÊp toµn béc¸c nguån th«ng tin, sè liÖu vÒ t×nh h×nh TSC§HH cña c«ng ty.ChÝnh v× vËy, h¹ch to¸n TSC§HH lu«n lu«n lµ sù quan t©m cña c¸cdoanh nghiÖp còng nh c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ níc. Víi xu thÕngµy cµng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc tath× c¸c quan niÖm vÒ TSC§HH vµ c¸ch h¹ch to¸n tríc ®©y kh«ng cßnphï hîp n÷a cÇn ph¶i bæ sung, söa ®æi, c¶i tiÕn kÞp thêi ®Ó phôc vôyªu cÇu h¹ch to¸n TSC§HH trong doanh nghiÖp hiÖn nay.Qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ thùc tËp, t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng tydu lÞch vµ dÞch vô Hµ Néi Toserco, em thÊy viÖc h¹ch to¸n TSC§HHcßn cã nh÷ng vÊn ®Ò cha hîp lý cÇn ph¶i hoµn thiÖn bé m¸y kÕ to¸n1
 2. 2. cña C«ng ty. Cïng víi sù híng dÉn cña thÇy gi¸o vµ c¸c c¸n bé nh©nviªn phßng kÕ to¸n em ®· chän ®Ò tµi: " H¹ch to¸n TSC§HH t¹i c«ng tydu lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco".Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, kÕt cÊu cña chuyªn ®Òbao gåm nh÷ng phÇn sau:PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n TSC§HHtrong c¸c doanh nghiÖpPhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞchvô Hµ Néi Toserco.PhÇn III: Hoµn thiÖn h¹ch to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞchvô Hµ Néi Toserco.Do thêi gian còng nh tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, bµi viÕt cña emkh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ýcña c¸c thÇy c« nh»m hoµn chØnh bµi vݪt cña m×nh h¬n.2
 3. 3. PhÇn INh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n TSC§HH trong c¸c doanhnghiÖpI. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ TSC§HH1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña TSC§HHHiÖn nay cã nhiÒu kh¸i niÖm vÒ TSC§HH nhng theo quan ®iÓmcña nhiÒu nhµ kinh tÕ häc ®Òu kh¼ng ®Þnh tiªu thøc nhËn biÕtTSC§HH trong mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ viÖc xÕp lo¹i tµi s¶n nµo lµTSC§HH dùa vµo 2 chØ tiªu ®ã lµ: Tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín vµ tµi s¶n cãthêi gian sö dông l©u dµi.Hai chØ tiªu nµy do c¸c c¬ quan Nhµ níc vµ c¸c c¬ quan cã thÈmquyÒn qui ®Þnh vµ nã phô thuéc vµo tõng quèc gia kh¸c nhau. Tuynhiªn sù qui ®Þnh kh¸c nhau ®ã thêng chØ vÒ mÆt gi¸ trÞ, cßn vÒmÆt thêi gian sö dông th× t¬ng ®èi gièng nhau.ChuÈn mùc kÕ to¸n Mü qui ®Þnh:" TSC§HH lµ nh÷ng tµi s¶n vËtchÊt ®îc sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc lu th«ng hµng ho¸hoÆc dÞch vô vµ nã cã thêi gian sö dông l©u dµi h¬n mét kú kÕ to¸n"( kÕ to¸n tµi chÝnh theo hÖ thèng kÕ to¸n Mü - NXB Thèng kª)3
 4. 4. C¨n cø vµo thùc tÕ cña nÒn kinh tÕ níc ta. Bé tµi chÝnh ®· raquyÕt ®Þnh sè166/1999/Q§ - BTC ra ngµy 30/12/1999 qui®Þnh:"TSC§HH lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng cã thêi gian sö dông 1 n¨mtrë lªn vµ cã gi¸ trÞ tõ 5.000.000®ång trë lªn."§Æc ®iÓm quan träng cña TSC§HH lµ khi tham gia vµo qu¸tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . TSC§HH bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ cñanã ®îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanhtrong kú. Kh¸c víi c«ng cô lao ®éng nhá, TSC§HH tham gia nhiÒu kúkinh doanh nhng vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu cho ®Õnlóc háng. ChØ cã nh÷ng tµi s¶n vËt chÊt ®îc sö dông trong qu¸ tr×nhs¶n xuÊt hoÆc lu th«ng hµng ho¸ dÞch vô tho¶ m·n hai tiªu chuÈn trªnth× míi ®îc gäi lµ TSC§HH.TSC§HH ë doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i, cã nh÷ng lo¹i cã h×nhth¸i vËt chÊt cô thÓ nh nhµ cöa, m¸y mãc, thiÕt bÞ…. Mçi lo¹i ®Òu cã®Æc ®iÓm kh¸c nhau, nhng chóng ®Òu gièng nhau ë gi¸ trÞ ban ®Çulín vµ thêi gian thu håi vèn trªn 1 n¨m.TSC§HH ®îc ph©n biÖt víi hµng ho¸. VÝ dô nh nÕu doanhnghiÖp mua m¸y vi tÝnh ®Ó b¸n th× ®ã sÏ lµ hµng ho¸, nhng nÕudoanh nghiÖp mua ®Ó sö dông cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp th×m¸y vi tÝnh ®ã l¹i lµ TSC§HH.2. Ph©n lo¹i TSC§HHTSC§HH ®îc ph©n theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau nh theo h×nhth¸i biÓu hiÖn, theo quyÒn së h÷u, theo t×nh h×nh sö dông… mçi 1c¸ch ph©n lo¹i sÏ ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu qu¶n lý nhÊt ®Þnh vµ cãnh÷ng t¸c dông riªng cña nã.* Theo h×nh th¸i biÓu hiÖn:4
 5. 5. TSC§HH lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng chñ yÕu cã h×nh th¸i vËt chÊt,cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi, tham gia vµo nhiÒu chu kúkinh doanh nhng vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. ThuécvÒ lo¹i nµy gåm cã:- Nhµ cöa vËt kiÕn tróc: bao gåm c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬b¶n nh: nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, hµng rµo, c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇngnh ®êng s¸, cÇu cèng, ®êng s¾t… phôc vô cho h¹ch to¸n s¶n xuÊtkinh doanh- M¸y mãc thiÕt bÞ: bao gåm c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ dïng trongs¶n xuÊt kinh doanh nh m¸y mãc chuyªn dïng, m¸y mãc thiÕt bÞ c«ngt¸c, d©y chuyÒn thiÕt bÞ c«ng nghÖ- ThiÕt bÞ ph¬ng tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn: lµ c¸c ph¬ng tiÖn dïng®Ó vËn chuyÓn nh c¸c lo¹i ®Çu m¸y, ®êng èng vµ ph¬ng tiÖn kh¸c( «t«, m¸y kÐo, xe t¶i, èng dÉn…)- ThiÕt bÞ, dông cô dïng cho qu¶n lý: bao gåm c¸c thiÕt bÞ dôngcô phôc vô cho qu¶n lý nh dông cô ®o lêng, m¸y tÝnh, m¸y ®iÒuhoµ…- C©y l©u n¨m, sóc vËt lµm viÖc vµ cho s¶n phÈm: bao gåm c¸clo¹i c©y l©u n¨m( cµ phª, chÌ, cao su…) sóc vËt nu«i ®Ó lÊy s¶nphÈm( bß s÷a, sóc vËt sinh s¶n…)- TSC§HH kh¸c: bao gåm nh÷ng TSC§HH mµ cha ®îc qui ®Þnhph¶n ¸nh vµo c¸c loai nãi trªn( t¸c phÈm nghÖ thuËt, s¸ch chuyªn m«nkü thuËt…)Ph¬ng thøc ph©n lo¹i theo h×nh th¸i biÓu hiÖn cã t¸c dông giópdoanh nghiÖp n¾m ®îc nh÷ng t liÖu lao ®éng hiÖn cã víi gÝa trÞ vµthêi gian sö dông bao nhiÖu, ®Ó tõ ®ã cã ph¬ng híng sö dôngTSC§HH cã hiÖu qu¶5
 6. 6. * Theo quyÒn së h÷u:Theo c¸ch nµy toµn bé TSC§HH cña doanh nghiÖp ®îc ph©nthµnh TSC§HH tù cã vµ thuª ngoµi- TSC§HH tù cã: lµ nh÷ng TSC§HH x©y dùng, mua s¾m hoÆcchÕ t¹o b»ng nguån vèn cña doanh nghiÖp do ng©n s¸ch cÊp, do ®ivay cña ng©n hµng, b»ng nguån vèn tù bæ sung, nguån vè liªndoanh…- TSC§HH ®i thuª: lµ nh÷ng TSC§HH mµ doanh nghiÖp thuªngoµi ®Ó phôc vô cho yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanhVíi c¸ch ph©n lo¹i nµy gióp doanh nghiÖp n¾m ®îc nh÷ngTSC§HH nµo mµ m×nh hiÖn cã vµ nh÷ng TSC§HH nµo mµ m×nhph¶i ®i thuª, ®Ó cã híng sö dông vµ mua s¾m thªm TSC§HH phôc vôcho s¶n xuÊt kinh doanh* Theo nguån h×nh thµnh:Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy TSC§HH ®îc ph©n thµnh:- TSC§HH mua s¾m, x©y dùng b»ng nguån vèn ®îc ng©n s¸chcÊp hay cÊp trªn cÊp- TSC§HH mua s¾m, x©y dùng b»ng nguån vèn tù bæ sung cñadoanh nghiÖp( quÜ ph¸t triÓn s¶n xuÊt , quÜ phóc lîi…)- TSC§HH nhËn vèn gãp liªn doanh.Ph©n lo¹i TSC§HH theo nguån h×nh thµnh, cung cÊp ®îc c¸cth«ng tin vÒ c¬ cÊu nguån vèn h×nh thµnh TSC§HH. Tõ ®ã cã ph¬nghíng sö dông nguån vèn khÊu hao TSC§HH 1 c¸ch hiÖu qu¶ vµ hîp lý* Theo t×nh h×nh sö dông: TSC§HH ®îc ph©n thµnh c¸c lo¹i sau:- TSC§HH ®ang sö dông: ®ã lµ nh÷ng TSC§HH ®ang trùc tiÕptham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, hay6
 7. 7. ®ang sö dông víi nh÷ng môc ®Ých kh¸c nhau cña nh÷ng doanhnghiÖp kh¸c nhau.- TSC§HH chê sö lý: bao gåm c¸c TSC§HH kh«ng cÇn dïng, chacÇn dïng v× thõa so víi nhu cÇu sö dông hoÆc v× kh«ng cßn phï hîpvíi viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, hoÆc TSC§HH tranhchÊp chê gi¶i quyÕt. Nh÷ng TSC§HH nµy cÇn sö lý nhanh chãng ®Óthu håi vèn sö dông cho viÖc ®Çu t ®æi míi TSC§HHPh©n lo¹i TSC§HH theo t×nh h×nh sö dông gióp doanh nghiÖpn¾m ®îc nh÷ng TSC§HH nµo ®ang sö dông tèt, nh÷ng TSC§HH nµokh«ng sö dông n÷a ®Ó cã ph¬ng híng thanh lý thu håi vèn cho doanhnghiÖpMÆc dï TSC§HH ®îc ph©n thµnh tõng nhãm víi ®Æc trng kh¸cnhau nhng trong viÖc h¹ch to¸n th× TSC§HH ph¶i ®îc theo dâi chi tiÕtcho tõng tµi s¶n cô thÓ vµ riªng biÖt, gäi lµ ®èi tîng ghi TSC§HH. §èitîng ghi TSC§HH lµ tõng ®¬n vÞ tµi s¶n cã kÕt cÊu ®éc lËp hoÆc lµmét hÖ thèng gåm nhiÒu bé phËn tµi s¶n liªn kÕt víi nhau thùc hiÖnmét hay mét sè chøc n¨ng nhÊt ®Þnh.3. §¸nh gi¸ TSC§HH§¸nh gi¸ TSC§HH lµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ghi sæ cña tµi s¶n.TSC§HH ®îc ®¸nh gi¸ lÇn ®Çu vµ cã thÓ ®¸nh gi¸ l¹i trong qu¸ tr×nhsö dông. Nã ®îc ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸( gi¸ trÞ ban ®Çu), gi¸ trÞ ®·hao mßn vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. Nguyªn gi¸ TSC§HH bao gåm toµn bé chiphÝ liªn quan ®Õn viÖc x©y dùng, mua s¾m, kÓ c¶ chi phÝ vËnchuyÓn, l¾p ®Æt, ch¹y thö tríc khi dïng. Nguyªn gi¸ TSC§HH trongtõng trêng hîp cô thÓ ®îc x¸c ®Þnh nh sau:7
 8. 8. - Nguyªn gi¸ cña TSC§HH mua s¾m( kÓ c¶ tµi s¶n míi) vµ ®· södông gåm: gi¸ mua, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, chi phÝ l¾p ®Ætch¹y thö( nÕu cã) trõ ®i sè gi¶m gi¸ ®îc hëng( nÕu cã)- Nguyªn gi¸ TSC§HH x©y dùng míi, t chÕ gåm gi¸ thµnh thùc tÕ(gi¸ trÞ quyÕt to¸n) cña TSC§HH tù x©y dùng, tù chÕ vµ chi phÝ l¾p®Æt, ch¹y thö.- Nguyªn gi¸ TSC§HH thuéc vèn tham gia liªn doanh cña ®¬n vÞgåm: gi¸ trÞ TSC§HH do c¸c bªn tham gia ®¸nh gi¸ vµ c¸c chi phÝ vËnchuyÓn l¾p ®Æt( nÕu cã).- Nguyªn gi¸ TSC§HH ®îc cÊp, ®îc ®iÒu chuyÓn ®Õn:+ NÕu lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp: nguyªn gi¸ bao gåm gi¸ trÞcßn l¹i trªn sæ ë ®¬n vÞ cÊp( hoÆc gi¸ trÞ ®¸nh gi¸ thùc tÕ cña héi®ång giao nhËn) vµ c¸c chi phÝ t©n trang, chi phÝ söa ch÷a, vËnchuyÓn bèc dì l¾p ®Æt, ch¹y thö mµ bªn nhËn tµi s¶n ph¶i chi tr¶ tríckhi ®a TSC§HH vµo sö dông+ NÕu ®iÒu chuyÓn gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phôthuéc: nguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i lµ sè khÊu hao luü kÕ ®îc ghi theo sæcña ®¬n vÞ cÊp. C¸c phÝ tæn míi tríc khi dïng ®îc ph¶n ¸nh trùc tiÕpvµo chi phÝ kinh doanh mµ kh«ng tÝnh vµo nguyªn gi¸ TSC§HH.Trong thêi gian sö dông, nguyªn gi¸ TSC§HH cã thÓ bÞ thay®æi, khi ®ã ph¶i c¨n cø vµo thùc tr¹ng ®Ó ghi t¨ng hay gi¶m nguyªn gi¸TSC§HH vµ chØ thay ®æi trong c¸c trêng hîp sau:+ §¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ TSC§HH+ N©ng cÊp, c¶i t¹o lµm t¨ng n¨ng lùc vµ kÐo dµi thêi gian h÷udông cña TSC§HH+ Th¸o dì mét hay mét sè bé phËn cña TSC§HH8
 9. 9. Khi thay ®æi nguyªn gi¸ TSC§HH doanh nghiÖp ph¶i lËp biªnb¶n ghi râ c¸c c¨n cø thay ®æi vµ x¸c ®Þnh l¹i c¸c chØ tiªu nguyªn gi¸,gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n sè khÊu hao luü kÕ cña TSC§HH vµ tiÕnh¹ch to¸n theo c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh.Qua ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ë trªn ta thÊy mçi lo¹i gi¸ trÞ cã t¸cdông ph¶n ¸nh nhÊt ®Þnh, nhng vÉn cßn cã nh÷ng h¹n chÕ, v× vËykÕ to¸n TSC§HH theo dâi c¶ 3 lo¹i: nguyªn gi¸, gi¸ trÞ ®· hao mßn vµgi¸ trÞ cßn l¹i ®Ó phôc vô cho nhu cÇu qu¶n lý TSC§HHII. H¹ch to¸n chi tiÕt TSC§HH1. T¹i c¸c bé phËn sö dôngTSC§HH trong doanh nghiÖp nãi chung vµ trong c¸c bé phËn södông nãi riªng lµ mét trong nh÷ng bé phËn quan träng gãp phÇn ®¸pøng nhu cÇu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊtkinh doanh TSC§GHH thêng xuyªn cã nh÷ng biÕn ®éng lóc t¨ng nhngcã lóc l¹i gi¶m TSC§HH. Nhng trong bÊt kú trêng hîp nµo còng ph¶i cãchøng tõ hîp lý, hîp lÖ ®Ó chøng minh cho nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinht¹i c¸c bé phËn sö dông.Tõ nh÷ng chøng tõ cña TSC§HH, bé phËn sö dông ghi vµo sætµi s¶n cña ®¬n vÞ. QuyÓn sæ nµy theo dâi chi tiÕt tõng tµi s¶n cñabé phËn sö dông. Mçi mét lo¹i TSC§HH ®îc theo dâi trªn mét sæ haymét sè trang sæ vµ ghi chi tiÕt ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu. Sæ nµy lµ c¨n cø®Ó bé phËn sö dông x¸c ®Þnh ®îc gi¸ trÞ nh÷ng tµi s¶n hiÖn cã vµ®ång thêi còng lµ c¨n cø ®Ó bé phËn kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸nTSC§HH cña doanh nghiÖp .2. T¹i phßng kÕ to¸n§Ó qu¶n lý tèt TSC§HH cña doanh nghiÖp th× kÕ to¸n ph¶i ph¶n¸nh, theo dâi chÆt chÏ ®Çy ®ñ mäi trêng hîp biÕn ®éng. KÕ to¸n ph¶i9
 10. 10. lu gi÷ ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ, biªn b¶n.TÊt c¶ c¸c biªn b¶n nh: biªn b¶ngiao nhËn TSC§HH, biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§HH… ®Òu cã mét b¶nlu gi÷ t¹i phßng kÕ to¸n vµ cã ch÷ ký xÐt duyÖtH¹ch to¸n chi tiÕt TSC§HH ®îc tiÕn hµnh c¸c bíc nh sau:- §¸nh gi¸ sè hiÖu cho TSC§HH- LËp thÎ TSC§HH hoÆc vµo sæ chi tiÕt TSC§HH theo tõng ®èitîng tµi s¶n.ThÎ TSC§HH ®îc lËp dùa trªn c¬ së hå s¬ kÕ to¸n TSC§HH. ThÎnµy nh»m môc ®Ých theo dâi chi tiÕt tõng tµi s¶n cña doanh nghiÖp,t×nh h×nh thay ®æi nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ hao mßn ®· trÝch hµng n¨mcña tõng tµi s¶n. Ngoµi ra kÕ to¸n còng theo dâi TSC§HH trªnSæ chi tiÕt TSC§HH, mçi mét sæ hay mét sè trang sæ ®îc më,theo dâi mét lo¹i TSC§HH. Sæ chi tiÕt nµy lµ c¨n cø ®Ó lËp b¶ngtæng hîp chi tiÕt vµ ph¶i cung cÊp ®îc c¸c th«ng tin cho ngêi qu¶n lývÒ tªn, ®Æc ®iÓm, tû lÖ khÊu hao mét n¨m, sè khÊu hao TSC§HHtÝnh ®Õn thêi ®iÓm ghi gi¶m TSC§HH, lý do ghi gi¶m TSC§HH. Songsong víi viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt, kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp TSC§HH®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÆt chÏ, chÝnh x¸c trong ho¹t ®éng qu¶n lýTSC§HH vµ tÝnh thèng nhÊt trong h¹ch to¸n.III. H¹ch to¸n tæng hîp t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m TSC§HH1. H¹ch to¸n c¸c nhiÖm vô biÕn ®éng t¨ngTSC§HH cña doanh nghiÖp t¨ng do rÊt nhiÒu nguyªn nh©n nh®îc cÊp vèn, mua s¾m, x©y dùng…a. TSC§HH ®îc cÊp (cÊp vèn b»ng TSC§HH) ®îc ®iÒu chuyÓntõ ®¬n vÞ kh¸c hoÆc ®îc biÕu tÆng ghi:Nî TK 211: TSC§HHCã TK 411: nguån vèn kinh doanh10
 11. 11. b. Mua TSC§HH dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµngho¸ dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ.- C¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ghi t¨ng nguyªn gi¸Nî TK211: nguyªn gi¸ TSC§HHNî TK 1332: thuÕ VAT ®îc khÊu trõCã TK 331, 111, 112: gi¸ thanh to¸n- KÕt chuyÓn nguån vèn ®Çu t b»ng nguån vèn chñ së h÷u+ NÕu ®Çu t b»ng quÜ ®Çu t ph¸t triÓn, nguån vèn x©y dùng c¬b¶nNî TK 414: quÜ ®Çu t ph¸t triÓnNî TK 441: nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶nCã TK 411: nguån vèn kinh doanh+ NÕu ®Çu t b»ng nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n:Cã TK 009+ NÕu ®Çu t b»ng nguån vèn kinh doanh th× kh«ng ph¶i kÕtchØnh nguån vènc. Mua TSC§HH cÇn thêi gian l¾p ®Æt tríc khi ®a vµo sö dông:Bót to¸n1: gi¸ trÞ tµi s¶n muaNî TK 2411: chi phÝ thùc tÕNî TK1332: thuÕ VAT ®îc khÊu trõCã TK 111, 112…: gi¸ trÞ tµi s¶n- Bót to¸n 2: chi phÝ l¾p ®Æt (nÕu cã)Nî TK 2411Nî TK 133Cã TK 111, 112, 331…- Bót to¸n 3: hoµn thµnh bµn giao ®a vµo sö dông+ Nî TK 21111
 12. 12. Cã TK 2411+ KÕt chuyÓn nguån vènNî TK 414, 441, 431Cã TK 411d. NhËn vèn gãp liªn doanh cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c b»ng TSC§HH:c¨n cø gi¸ trÞ tµi s¶n ®îc c¸c bªn tham gia liªn doanh ®¸nh gi¸ vµ c¸c chiphÝ kh¸c( nÕu cã), kÕ to¸n tÝnh to¸n nguyªn gi¸ cña TSC§HH vµ ghisæ:Nî TK 211: nguyªn gi¸ TSC§HHCã TK 411: gi¸ trÞ vèn gãpe. NhËn l¹i TSC§HH tríc ®©y ®· gãp vèn liªn doanh víi ®¬n vÞkh¸c, c¨n cø vµo gi¸ trÞ TSC§HH do hai bªn liªn doanh ®¸nh gi¸ khi traotr¶ ®Ó ghi t¨ng TSC§HH vµ ghi gi¶m gi¸ trÞ gãp vèn liªn doanhNî TK 211: nguyªn gi¸( theo gi¸ trÞ cßn l¹i)Cã TK 222: vèn gãp liªn doanhg. TSC§HH thõa ph¸t hiÖn trong kiÓm kª- NÕu TSC§HH thõa do nguyªn nh©n cha ghi sæ, kÕ to¸n ph¶ix¸c ®Þnh nguyªn nh©n thõa. NÕu x¸c ®Þnh ®îc th× tuú tõng trêng hîp®Ó ghi sæ- NÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n, kÕ to¸n íc tÝnh gi¸ trÞhao mßn, nguyªn gi¸ sau ®ã ghi vµo tµi s¶n thõa chê xö lý sè liÖuNî TK 211: nguyªn gi¸Cã TK 2141: gi¸ trÞ hao mßnCã TK 3381: gi¸ trÞ cßn l¹ih. Khi cã quyÕt ®Þnh cña Nhµ níc hoÆc cña c¬ quan cã thÈmquyÒn vÒ ®¸nh gi¸ tµi s¶n vµ ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹ivµo sæ kÕ to¸n ghi:12
 13. 13. Nî TK 211: TSC§HCã TK 412: chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n( sè chªnh lÖcht¨ng nguyªn gi¸)13
 14. 14. S¬ ®å h¹ch to¸n t¨ng TSC§HH2. H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô biÕn ®éng gi¶m:TSC§HH cña doanh nghiÖp gi¶m do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸cnhau nh: nhîng b¸n, thanh lý, ®em gãp vèn liªn doanh…Tuú theo tõngtrêng hîp cô thÓ kÕ to¸n sÏ ph¶n ¸nh vµo sæ s¸ch cho phï hîpa. Nhîng b¸n TSC§HH:TSC§HH nhîng b¸n thêng lµ nh÷ng TSC§HH kh«ng cÇn dïnghoÆc xÐt thÊy sö dông kh«ng cã hiÖu qu¶. Khi nhîng b¸n TSC§HH14TK 411TK241TK 412TK 111, 112, 311, 341TK222, 228TK 211- TSC§HHTSC§HHt¨ngtheonguyªngi¸NhËn vèn gãp, ®îc cÊp, tÆngb»ngTSC§HHMua s¾m TSC§HHNhËn l¹i TSC§HH gãp vèn liªn doanhX©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh bµngiao§¸nh gi¸ t¨ng TSC§HH
 15. 15. ph¶i lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc. C¨n cø vµo t×nh h×nh cô thÓ, kÕ to¸nph¶n ¸nh c¸c bót to¸n sau:15
 16. 16. - Bót to¸n 1: ghi gi¶m TSC§HH( xo¸ sæ)Nî TK 2141: gi¸ trÞ hao mßn luü kÕNî TK 811: gi¸ trÞ cßn l¹iCã TK 211: nguyªn gi¸- Bót to¸n 2: chi phÝ nhîng b¸nNî TK 811: tËp hîp chi phÝ nhîng b¸nNî TK 133: thuÕ VAT ®Çu vµo( nÕu cã)Cã TK 111, 112, 331..- Bót to¸n 3: thu vÒ nhîng b¸nNî TK 111, 112 , 131: tæng gi¸ thanh to¸nCã TK 711: doanh thu nhîng b¸nCã TK 3331: thuÕ VAT ph¶i népb. Thanh lý TSC§HHTSC§HH thanh lý lµ nh÷ng TSC§HH h háng, kh«ng thÓ tiÕp tôcsö dông ®îc, l¹c hËu vÒ mÆt kü thuËt hoÆc kh«ng phï hîp víi nhucÇu s¶n xuÊt kinh doanh mµ kh«ng thÓ nhîng b¸n ®îc- Trêng hîp TSC§HH thanh lý dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinhdoanh ghi:+ Bót to¸n 1: xo¸ sæ TSC§HHNî TK 214: phÇn gi¸ trÞ hao mßnNî TK 811: gi¸ trÞ cßn l¹iCã TK 211: nguyªn gi¸+ Bót to¸n 2: sè thu håi vÒ thanh lýNî TK 111, 112: thu håi b»ng tiÒnNî TK 152: thu håi b»ng vËt liÖu nhËp khoNî TK 131, 138: ph¶i thu ë ngêi muaCã TK 3331: thuÕ VAT ph¶i nép16
 17. 17. Cã TK 771: thu nhËp vÒ thanh lý+ Bót to¸n 3: tËp hîp chi phÝ thanh lýNî TK 881: chi phÝ thanh lýNî TK 133: thuÕ VAT ®Çu vµoCã TK 111, 112, 331, 334…- Trêng hîp thanh lý TSC§HH dïng vµo ho¹t ®éng phóc lîi, ghi:Nî TK 4313: gi¸ trÞ cßn l¹iNî TK 214: gi¸ trÞ hao mßn luü kÕCã TK 211: nguyªn gi¸c. Mang TSC§HH ®i gãp vèn liªn doanhNh÷ng tµi s¶n göi ®i gãp vèn liªn doanh víi ®¬n vÞ kh¸c kh«ngcßn thuéc quyÒn qu¶n lý vµ sö dông cña ®¬n vÞ. Gi¸ trÞ vèn gãp ®îcx¸c ®Þnh bëi gi¸ trÞ tho¶ thuËn gi÷a doanh nghiÖp vµ ®èi t¸c hoÆc gi¸trÞ do héi ®ång ®Þnh gi¸ TSC§HH. Khi ®ã ph¸t sinh chªnh lÖch gi÷agi¸ trÞ vèn gãp vµ gi¸ trÞ cßn l¹i( nguyªn gi¸) cña TSC§HHNî TK 222(128): gi¸ trÞ vèn gãpNî TK 2141: gi¸ trÞ hao mßnNî (cã) TK 412: chªnh lÖch do®¸nh gi¸ l¹iCã TK 211: nguyªn gi¸ TSC§HHd. ChuyÓn TSC§HH thµnh c«ng cô dông cô.Nh÷ng TSC§HH cã nguyªn gi¸ díi 5.000.000®ång kh«ng ®ñ tiªuchuÈn lµ TSC§HH, theo qui ®Þnh ph¶i chuyÓn sang theo dâi, qu¶n lývµ h¹ch to¸n nh c«ng cô dông cô ®ang dïng, ghi:- NÕu gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§HH nhá, kÕ to¸n tÝnh hÕt mét lÇnvµo chi phÝ kinh doanh c¨n cø vµo bé phËn sö dông TSC§HHNî TK 627, 641, 642: gi¸ trÞ cßn l¹iNî TK 2141: gi¸ trÞ hao mßn17
 18. 18. Cã TK 211: nguyªn gi¸- NÕu TSC§HH cßn míi, cha sö dông, kÕ to¸n ghi:Nî TK 1531: nÕu nhËp khoNî TK 1421: nÕu ®em sö dôngCã TK211: nguyªn gi¸ TSC§HHe. TSC§HH thiÕu ph¸t hiÖn trong kiÓm kª:C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª TSC§HH vµ kÕt luËn cña héi ®ångkiÓm kª ®Ó h¹ch to¸n chÝnh x¸c lËp thêi theo tõng nguyªn nh©n côthÓ:- Trêng hîp chê quyÕt ®Þnh sö lýNî TK 2141: hao mßn TSC§HHNî TK 1381: tµi s¶n thiÕu chê sö lýCã TK 211: nguyªn gi¸- Trêng hîp cã quyÕt ®Þnh sö lý ngayNî TK 214: gi¸ trÞ hao mßnNî TK 1381: gi¸ trÞ thiÕu chê sö lýNî TK 411: ghi gi¶m vènNî TK 811: chi phÝCã TK 211: nguyªn gi¸g. §em TSC§HH ®i cÇm cè:Nî TK 144: ký cîc, ký quüNî TK 214: hao mßnCã TK 211: nguyªn gi¸18
 19. 19. IV.H¹ch to¸n söa ch÷a TSC§HHTSC§HH ®îc sö dông l©u dµi vµ ®îc cÊu thµnh bëi nhiÒu béphËn, chi tiÕt kh¸c nhau. Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinhdoanh, c¸c bé phËn chi tiÕt cÊu thµnh TSC§HH bÞ hao mßn h hángkh«ng ®Òu nhau. Do vËy, ®Ó kh«i phôc n¨ng lùc ho¹t ®éng b×nh th-êng cña TSC§HH vµ ®Ó ®¶m b¶o an toµn trong lao ®éng s¶n xuÊt,cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh söa ch÷a, thay thÕ nh÷ng chi tiÕt, bé phËncña TSC§HH bÞ hao mßn, h háng ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng cñaTSC§HH. C«ng viÖc söa ch÷a cã thÓ do doanh nghiÖp tù lµm hoÆcthuª ngoµi víi ph¬ng thøc söa ch÷a thêng xuyªn, söa ch÷a lín hay söach÷a n©ng cÊp TSC§HH1. H¹ch to¸n söa ch÷a thêng xuyªn19TK214TSC§HHgi¶mtheonguyªngi¸TK222, 228TK 811TK411TK211- TSC§HHGãp vèn liªn doanhCho thuª tµi chÝnhTr¶ l¹i TSC§HH cho c¸cbªn liªn doanh, cæ ®«ngGi¶m TSC§HH do khÊu hao hÕtNhîng b¸n thanh lý
 20. 20. TSC§HH trong c¸c doanh nghiÖp ®îc cÊu t¹o bëi nhiÒu bé phËnkh¸c nhau. Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§HH, c¸c bé phËn nµy h hánghao mßn kh«ng ®ång ®Òu. §Ó duy tr× n¨ng lùc ho¹t ®éng cña c¸cTSC§HH ®¶m b¶o cho c¸c tµi s¶n nµy ho¹t ®éng b×nh thêng, an toµn,doanh nghiÖp cÇn ph¶i thêng xuyªn tiÕn hµnh b¶o dìng söa ch÷a tµis¶n khi bÞ h háng. Ho¹t ®éng söa ch÷a thêng xuyªn víi kü thuËt söach÷a ®¬n gi¶n, thêi gian söa ch÷a diÔn ra ng¾n vµ chi phÝ ph¸t sinhÝt nªn ®îc tËp hîp trùc tiÕp vµo chi phÝ kinh doanh cña bé phËn södông TSC§HH ®ãNî TK 627, 641, 642…Nî TK 133( nÕu cã)Cã TK 111, 112, 152, 153…Trêng hîp thuª ngoµi:Nî TK 627, 641, 642Nî TK 133: thuÕ VAT ®îc khÊu trõCã TK 111, 112, 331: tæng sè tiÒn ph¶i tr¶2. H¹ch to¸n söa ch÷a lín: c«ng viÖc söa ch÷a lín TSC§HH còngcã thÓ tiÕn hµnh theo ph¬ng thøc tù lµm hoÆc giao thÇu- NÕu doanh nghiÖp tù lµm, kÕ to¸n ghi:Nî TK 241(2413)Cã TK 111, 112, 152, 214…- NÕu doanh nghiÖp thuª ngoµi, kÕ to¸n ghi:Nî TK 241: chi phÝ söa ch÷aNî TK 133: thuÕ VAT ®îc khÊu trõCã TK 331: tæng sè tiÒn ph¶i tr¶- Khi c«ng viÖc söa ch÷a hoµn thµnh, kÕ to¸n ph¶i tÝnh to¸n gi¸thµnh thùc tÕ cña tõng c«ng tr×nh söa ch÷a ®Ó quyÕt to¸n sè chi phÝnµy theo tõng trêng hîp.20
 21. 21. - Ghi th¼ng vµo chi phÝNî TK 627Nî TK 641Nî TK 642Cã TK 2413- HoÆc kÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n chi phÝ tr¶ tríc hoÆc chi phÝph¶i tr¶Nî TK 142Nî TK 335Cã TK 24133. H¹ch to¸n söa ch÷a n©ng cÊp:- TËp hîp chi phÝ n©ng cÊp+ NÕu doanh nghiÖp tù lµm:Nî TK 2413Cã TK 152, 153, 334, 338…+ NÕu doanh nghiÖp thuª ngoµiNî TK 2413Nî TK 133( nÕu cã)Cã TK331- Khi c«ng viÖc hoµn thµnh+ Ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§HH theo chi phÝ n©ng cÊp thùc tÕNî TK 221Cã TK 2413+ KÕt chuyÓn nguån ®Çu t+ Lu ý: trêng hîp n©ng cÊp TSC§HH hoµn thµnh bµn giao ®avµo sö dông, kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh tÝnh l¹i møc khÊu hao ph¶i trÝch21
 22. 22. TSC§HH ®ã, v× nguyªn gi¸ t¨ng thêi gian sö dông cã thÓ bÞ thay ®æi,t¨ng n¨ng suÊt kÐo dµi thêi gian sö dôngV. H¹ch to¸n khÊu hao TSC§HH:1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n sö dôngKhÊu hao TSC§HH chÝnh lµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña phÇngi¸ trÞ TSC§HH ®· hao mßn. Hao mßn TSC§HH lµ hiÖn tîng kh¸chquan lµm gi¶m gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña TSC§HH. Cßn môc ®Ýchcña trÝch khÊu hao TSC§HH lµ biÖn ph¸p chñ quan nh»m thu håi vèn®Çu t ®Ó t¸i t¹o l¹i TSC§HH khi nã bÞ h háng.Hao mßn h÷u h×nh lµ sù gi¶m dÇn vÒ gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞdo chóng ®îc sö dông trong s¶n xuÊt hoÆc do t¸c ®éng cña c¸c yÕu tètù nhiªn g©y ra, bØÓu hiÖn ë chç hiÖu suÊt cña TSC§HH gi¶m dÇn,cuèi cïng bÞ h háng thanh lý.Nh vËy, hao mßn lµ mét yÕu tè rÊt kh¸ch quan nhÊt thiÕt ph¶ithu håi vèn ®Çu t vµo TSC§HH t¬ng øng víi gi¸ trÞ hao mßn cña nã®Ó t¹o ra nguån vèn ®Çu t TSC§HH. Trong qu¶n lý doanh nghiÖpph¶i thùc hiÖn c¬ chÕ thu håi vèn ®Çu t.KhÊu hao TSC§HH ®îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn phÇn gi¸ trÞ haomßn TSC§HH§Ó theo dâi t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng gi¶m khÊu hao,kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 214TK 214: hao mßn TSC§TK 2141: hao mßn TSC§HHTµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§HHtrong qu¸ tr×nh sö dông do trÝch khÊu hao vµ nh÷ng kho¶n t¨ng gi¶mhao mßn kh¸c cña c¸c lo¹i TSC§HH cña doanh nghiÖp.KÕt cÊu cña tµi kho¶n:22
 23. 23. + Bªn nî: gi¸ trÞ hao mßn TSC§HH gi¶m do c¸c lý do gi¶mTSC§HH+ Bªn cã: gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§HH t¨ng do trÝch khÊu haoTSC§HH, do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§HH+ Sè d cã: gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§HH hiÖn cã ë ®¬n vÞBªn c¹nh TK 214- hao mßn TSC§ cßn cã TK 009- nguån vènkhÊu hao c¬ b¶n. Tµi kho¶n ®îc sö dông ®Ó theo dâi viÖc h×nh thµnht×nh h×nh sö dông vµ cßn l¹i cña nguån vèn khÊu hao c¬ b¶nKÕt cÊu:+ Sè d nî: nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n hiÖn cã+ Bªn nî: nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n t¨ng do trÝch khÊu haohoÆc do ®¬n vÞ cÊp díi nép vèn khÊu hao+ Bªn cã: sö dông vèn khÊu hao c¬ b¶n, nép cho cÊp trªn södông t¸i ®Çu t TSC§, tr¶ nî tiÒn vay ®Ó ®Çu t TSC§2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n:§Þnh kú( th¸ng, quÝ…) tÝnh trÝch khÊu hao TSC§HH vµo chiphÝ s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi ph¶n ¸nh hao mßn TSC§HH, ghi:Nî TK 627: khÊu hao TSC§HH dïng cho s¶n xuÊt chungNî TK 641: khÊu hao TSC§HH dïng cho b¸n hµngNî TK 642: khÊu hao TSC§HH dïng cho qu¶n lý doanh nghiÖpCã TK 214: tæng sè khÊu hao ph¶i trÝch§ång thêi ghi nhËn sè khÊu hao c¬ b¶n ®· trÝch vµo tµi kho¶nngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸nNî TK 009Nép vèn khÊu hao cho cÊp trªn+ NÕu ®îc hoµn l¹i:Nî TK 136823
 24. 24. Cã TK 111, 112§ång thêi ghi gi¶m khÊu haoCã TK 009+ NÕu kh«ng ®îc hoµn l¹i kÕ to¸n ghi gi¶m nguån vèn khÊu haoNî TK 411Cã TK 111, 112§ång thêi ghi gi¶m khÊu hao c¬ b¶nCã TK 009- Cho ®¬n vÞ kh¸c vay vèn khÊu haoNî TK 128, 228Cã TK111, 112§ång thêi ghi cã TK 009- Dïng vèn khÊu hao c¬ b¶n ®Ó tr¶ nî vay dµi h¹n ng©n hµngNî TK 315Cã TK111, 112§ång thêi ghi cã TK 009- §¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§HH+ §¸nh gi¸ t¨ng nguyªn gi¸ cña TSC§HH, kÕ to¸n ghi:Nî TK 211: TSC§HHCã TK 412: chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶nCã TK 2141: hao mßn TSC§+ §iÒu chØnh t¨ng gi¸ trÞ hao mßnNî TK 412Cã TK 2141+ §iÒu chØnh gi¶m gi¸ trÞ hao mßnNî TK 2141Cã TK 41224
 25. 25. + §¸nh gi¸ gi¶m nguyªn gi¸ TSC§HH,ghi:Nî TK 412Nî TK 2141Cã TK 211- Trêng hîp gi¶m TSC§HH ®ång thêi víi viÖc ph¶n ¸nh gi¶mnguyªn gi¸ TSC§HH ph¶i ph¶n ¸nh gi¶m gi¸ trÞ ®· hao mßn cñaTSC§HH- §èi víi TSC§HH ®· tÝnh ®ñ khÊu hao c¬ b¶n th× kh«ng tiÕp tôctrÝch khÊu hao c¬ b¶n n÷a.- §èi víi TSC§HH ®Çu t, mua s¾m b»ng nguån kinh phÝ sùnghiÖp, kinh phÝ dù ¸n, b»ng quÜ phóc lîi khi hoµn thµnh dïng vµoho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n hoÆc dïng vµo v¨n ho¸ phóc lîi th× kh«ngtrÝch khÊu hao vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh mµ chØ trÝch haomßn TSC§HH 1 n¨m 1 lÇn.PhÇn IIThùc tr¹ng h¹ch to¸n TSC§HHt¹i c«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi TosercoI. §Æc ®iÓm kinh tÕ vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ngty du lÞch dÞch vô Hµ Néi cã ¶nh hëng ®Õn h¹ch to¸n TSC§HH.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn:K×nh tÕ ViÖt Nam thêi më cöa, du lÞch ViÖt Nam còng më cöavíi nh÷ng lêi chµo: ViÖt Nam muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c níc. Trongnh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c nhµ doanh nghiÖp vµ du lÞch tõ c¸c níc ®·®Õn ViÖt Nam, ®ng ®Õn vµ sÏ ®Õn ngµy cµng nhiÒu h¬n. §óng nhvËy, nhiÒu c«ng ty du lÞch ®· ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thµnh hÖthèng du lÞch vµ l÷ hµnh quèc tÕ kh«ng ngõng t¨ng lªn ®¸p øng nhu25
 26. 26. cÇu ®i du lÞch cña kh¸ch trong níc vµ quèc tÕ. C¸c dù ¸n liªn doanh®Çu t víi níc ngoµi, n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt vµ nhµ hµng kh¸ch s¹nliªn tôc ®îc h×nh thµnh cho phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn du lÞch. VµC«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco ra ®êi trong hoµn c¶nh ®ã.C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi víi tªn giao dÞch lµ Hµ NéiToserco. C«ng ty ®îc thµnh lËp ngµy 14/4/1988 theo quyÕt ®Þnh sè625/Q§- UB cña Uû ban Nh©n d©n Thµnh Phè Hµ Néi trªn c¬ së s¸tnhËp c«ng ty kh¸ch du lÞch Hµ Néi víi kh¸ch s¹n Th¨ng Long thuécUNIMEX Hµ Néi( nay lµ kh¸ch s¹n Hµ Néi). Khi thµnh lËp, c«ng ty cã sèvèn lµ 20 triÖu ®ång. Víi sè vèn ban ®Çu Ýt ái, C«ng ty ®· ®i vµo ho¹t®éng víi bíc khëi ®Çu kh«ng mÊy thuËn lîi…Còng trong thêi gian nµy, c¸c kh¸ch s¹n §ång Lîi, Phïng Hng,Long Biªn, Gi¶ng Vâ, Chi L¨ng cïng xÝ nghiÖp c¾t tãc I vµ II ®îc s¸tnhËp vµo C«ng ty vµ trô së chÝnh cña c«ng ty lóc ®Çu ®Æt t¹i LªDuÈn sau chuyÓn vÒ sè 8 T« HiÕn Thµnh.Tõ khi thµnh lËp ®Õn cuèi n¨m 1989, C«ng ty ®îc thµnh lËptrong giai ®o¹n nÒn kinh tÕ gÆp nhiÒu khã kh¨n, kh«ng æn ®Þnh.C¸c kh¸ch s¹n trùc thuéc cña C«ng ty ®Òu chÞu ¶nh hëng c¬ chÕqu¶n lý kÕ ho¹ch tËp trung kh«ng cã sù c¹nh tranh dÉn ®Õn ho¹t®éng kÐm hiÖu qu¶Giai ®o¹n tõ 1990 - 1994, ®©y lµ giai ®o¹n nÒn kinh tÕ níc tachuyÓn sang nÒn kinh tÕ qu¶n lý thÞ trêng. C«ng ty ho¹t ®éng ®éclËp kh«ng cßn phô thuéc vµo Nhµ níc nªn c¸c kh¸ch s¹n lÇn lît ®îcn©ng cÊp. C«ng ty ®· chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý tõ h¹ch to¸n b¸o c¸osæ s¸ch sang h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp vµ ®îc thµnh phè phª chuÈnvíi quyÕt ®Þnh 105/Q§- UB ngµy 11/1/1990. Giai ®o¹n nµy c«ng tyx©y dùng thªm kh¸ch s¹n BSC ®Ó cho thuª vµ lµm v¨n phßng ®¹i diÖn.26
 27. 27. VÒ m¹ng l÷ hµnh c«ng ty ®· thµnh lËp phßng du lÞch n¨m1991. Cho®Õn n¨m 1993 phßng du lÞch t¸ch khái C«ng ty thµnh mét bé phËn®éc lËp gäi lµ trung t©m ®iÒu hµnh du lÞch. Nhng v× cha cã kinhnghiÖm céng víi sù ®Çu t cha thÝch ®¸ng nªn ho¹t ®éng l÷ hµnh chathùc sù ph¸t triÓn.Th¸ng 10/1995 c¸c kh¸ch s¹n ®îc t¸ch vÒ së du lÞch Hµ Néi qu¶nlý, chØ cßn l¹i kh¸ch s¹n BSC t¹i 77 Kim M·- Ba §×nh- Hµ Néi. C«ng tytiÕp tôc n©ng cÊp kh¸ch s¹n vµ më réng liªn doanh liªn kÕt víi nícngoµi. VÒ l÷ hµnh cã rÊt nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc, phßng l÷ hµnhlóc nµy chia lµm 2 phßng: phßng l÷ hµnh I chuyªn vÒ PutBound: tøc lµ®a kh¸ch trong níc ®i du lÞch níc ngoµi, cßn phßng l÷ hµnh II tæ chøcc¸c tour trong níc. C«ng ty cßn kÕt hîp víi c¸c du lÞch t¹o ra tuyÕn xebus du lÞch Hµ Néi- Sµi Gßn gäi lµ OPEN BUS vµ më thªm mét sèdÞch vô xe bus ®i Lµo, Campuchia…Nhng ®Õn n¨m 2000 C«ng ty lµm ¨n ph¸t triÓn nhÊt, ®· thµnh lËprÊt nhiÒu chi nh¸nh ë Hµ Néi, HuÕ, Sµi Gßn, sè lîng kh¸ch ®i du lÞcht¨ng ®Õn ®¸ng kÓ. C«ng ty thùc hiÖn liªn kÕt víi kh¸ch s¹n ®Ó b¸nTour, giíi thiÖu s¶n phÈm, nh·n hiÖu Hµ Néi Toserco ®· trë lªn næitiÕng ®èi víi kh¸ch du lÞch ®Õn ViÖt Nam còng nh kh¸ch trong níc.Mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña C«ng ty ®Òu cã nh÷ng ®Æc ®iÓmthuËn lîi vµ khã kh¨n riªng nhng ®Òu cã nh÷ng yªu cÇu ®ßi hái ph¸ttriÓn vµ tiÕn bé ngµy cµng cao. V× thÕ mµ nh÷ng thµnh qu¶ c«ng ty®¹t ®îc cho ®Õn ngµy h«m nay ®Òu lµ kÕt qu¶ cña nh÷ng nç lùcngµy qua ®ång thêi còng lµ tiÒn ®Ò cho nh÷ng nç lùc ph¶i cã ë ngµymai2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh27
 28. 28. C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n®éc lËp vµ cã t c¸ch ph¸p nh©n, ho¹t ®éng theo luËt C«ng ty. VÒnh©n sù c«ng ty cã c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 1200 ngêi. Trong ®ã:- Sè nh©n viªn biªn chÕ 820 ngêi- Ngêi lµm hîp ®ång lµ 380 ngêi- Nam nh©n viªn cã 263 ngêi- N÷ nh©n viªn cã 937 ngêi chiÕm 84,2% vÒ tr×nh ®é chuyªnm«n cña c¸c c¸n bé C«ng ty- Tr×nh ®é ®¹i häc lµ 7,8%- Cao ®¼ng vµ trung cÊp lµ 6,7%M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng tyQua s¬ ®å trªn ta thÊy bé m¸y qu¶n lý ncña c«ng ty x©y dùngtheo ph¬ng ph¸p trùc tuyÕn chøc n¨ng. Ph¬ng ph¸p nµy t¹o ®îc sùthèng nhÊt tõ trªn xuèng vµ còng lµ mét lo¹i h×nh ®îc ¸p dông phæbiÕn nhÊt níc ta hiÖn nay28Phã Tæng G§1Tæng Gi¸m®ècPhã Tæng G§2 Phã Tæng G§3Phßngx©ydùngc¬b¶nTrungt©mdÞchvônhµBanb¶ovÖPhßng kÕho¹chPhßng kÕto¸nPhßng tæchøchµnhchÝnhKh¸chs¹nBSCDuthuyÒn HåT©yTrungt©mdulÞch
 29. 29. - Tæng gi¸m ®èc: lµ ngêi cã quyÒn cao nhÊt ®iÒu hµnh, lµ ngêi®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt trícc«ng ty vµ c¸c c¬ quan ph¸p luËt. Tæ chøc ®iÒu hµnh, qu¶n lý mäimÆt ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý trùc tiÕp c¸cphã tæng gi¸m ®èc- C¸c phã tæng gi¸m ®èc lµ ngêi gióp tæng gi¸m ®èc, chÞu tr¸chnhiÖm tríc tæng gi¸m ®èc, tríc Nhµ níc vÒ nhiÖm vô cña m×nh ®îcph©n c«ng. Phã tæng gi¸m ®èc cã nhiÖm vô thay mÆt tæng gi¸m®èc khi tæng gi¸m ®èc ®i v¾ng hoÆc ®îc tæng gi¸m ®èc uû quyÒn®Ó gi¶i quyÕt vµ ®iÒu hµnh c«ng t¸c néi chÝnh, cã tr¸ch nhiÖm thêngxuyªn bµn b¹c víi tæng gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc, tµi chÝnh, s¶nxuÊt kinh doanh, t¹o ®iÒu kiÖn cho tæng gi¸m ®èc n¾m b¾t vµ ®iÒuchØnh kÕ ho¹ch. TriÓn khai c¸c c«ng viÖc ®· thèng nhÊt xuèng c¸c béphËn thuéc khèi m×nh phô tr¸ch kÞp thêi vµ th«ng tin nhanh nh÷ngthuËn lîi, khã kh¨n trong viÖc ®iÒu hµnh ®Ó tæng gi¸m ®èc rót kinhnghiÖm vµ ®Ò ra ph¬ng híng chØ ®¹o míi. Cô thÓ- Phã tæng gi¸m ®èc 1: lµ ngêi trùc tiÕp l·nh ®¹o qu¶n lý phßngx©y dùng c¬ b¶n, trung t©m dÞch vô nhµ vµ ban b¶o vÖ- Phã tæng gi¸m ®èc 2: lµ ngêi qu¶n lý bé phËn, phßng kÕ to¸n,phßng kÕ ho¹ch, phßng tæ chøc, hµnh chÝnh- Phã tæng gi¸m ®èc 3: trùc tiÕp l·nh ®¹o qu¶n lý kh¸ch s¹n BSC,du thuyÒn Hå T©y, trung t©m ®iÒu hµnh du lÞch víi c¸c Tour trong vµngoµi níc, cã nhiÖm vô thiÕt lËp vµ duy tr× mèi quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c®Ó më réng c¸c Tour cña c«ng ty víi chÊt lîng tèt nhÊt. §ång thêi lËpkÕ ho¹ch vµ triÓn khai c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn c¸c ch¬ng tr×nhdu lÞch.29
 30. 30. - Phßng x©y dùng c¬ b¶n: cã nhiÖm vô mua, cung cÊp nguyªnliÖu hµng ho¸ cho toµn bé c¸c bé phËn cña c«ng ty- Trung t©m dÞch vô nhµ: cã nhiÖm vô cho thuª 2 khu nhµ 33Bvµ 34B t¹i Kim M·( Hµ Néi) vµ mét sè biÖt thù kh¸c- Bé phËn du thuyÒn Hå T©y : cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý mäi mÆtho¹t ®éng kinh doanh t¹i ®ã- Phßng kÕ to¸n: phô tr¸ch thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vÒ tµi chÝnhkÕ to¸n cña c«ng ty, lµ mét trong nh÷ng phßng gi÷ vÞ trÝ quan trängtrong viÖc ®iÒu hµnh qu¶n lý kinh tÕ, th«ng tin kinh tÕ trong mäi lÜnhvùc kinh doanh du lÞch vµ dÞch vô kh¸c. Phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vôtæ chøc s¾p xÕp hîp lý, khoa häc tËp trung c¸c bé phËn kÕ ho¹chthèng kª trong phßng ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao vÒ c«ng t¸ckÕ to¸n tµi chÝnh. Gióp ®ì cÊp trªn ®Ò ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinhdoanh (doanh thu, tiÒn l¬ng, thuÕ…). Ghi chÐp ph¶n ¸nh sè liÖu hiÖncã vÒ t×nh h×nh vËn ®éng toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty, gi¸m s¸t viÖcsö dông, b¶o qu¶n tµi s¶n cña c«ng ty, ®Æc biÖt lµ c¸c ph¬ng tiÖnvËn t¶i, m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ xëng.- Phßng kÕ ho¹ch: theo ý chØ cña tæng gi¸m ®èc vµ phã tænggi¸m ®èc gióp cÊp trªn ho¹ch ®Þnh c¸c ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch vÒ kinhdoanh cña C«ng ty.-Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: cã chøc n¨ng gióp viÖc cho banl·nh ®¹o c«ng ty thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý vÒ nh©n sù: tuyÓndông, ®µo t¹o, xÕp l¬ng, thi ®ua khen thëng, kû luËt, s¾p xÕp c«ngt¸c ®êi sèng, vÞ trÝ lµm viÖc, thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµníc…- Ban b¶o vÖ: cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ tµi s¶n vµ an ninh trËt tù x·héi trong c«ng ty vµ khu vùc30
 31. 31. - Trung t©m du lÞch: cã nhiÖm vô th«ng b¸o tin vÒ c¸c Tourtrong vµ ngoµi níc tíi kh¸ch hµng vµ tíi c¸c ®iÓm b¸n vÐ Tour cña c«ngty. §ång thêi lµ trung t©m ®iÒu hµnh du lÞch, hµng ngµy nhËn c¸cth«ng tin b¸o kh¸ch ®i du lÞch c¸c tuyÕn tõ c¸c ®Þa ®iÓm b¸n vÐ Tourcña c«ng ty, cuèi ngµy tËp hîp c¸c th«ng tin ®ã ®Ó trùc tiÕp ®iÒuhµnh xe bus vµ híng dÉn du lÞch ®ãn kh¸ch ®i Tour cho nh÷ng ngµytíiII. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty du lÞch dÞchvô Hµ Néi Toserco1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n:Do ®Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh, nh÷ng c¬ së®iÒu kiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n mµ C«ng ty du lÞch dÞch vô HµNéi Toserco tæ chøc bé m¸y c«ng t¸c kÕ to¸n theo h×nh thøc tËptrung. Víi h×nh thøc nµy toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n trong C«ng ty ®Òu®îc tiÕn hµnh xö lý t¹i phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. Tõ thu nhËp vµkiÓm tra chøng tõ, ghi sæ kÕ to¸n, lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, c¸c béphËn ë trong C«ng ty vµ c¸c phßng ban chØ lËp chøng tõ ph¸t sinh göivÒ phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. Do ®ã ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trungthèng nhÊt ®èi víi c«ng t¸c chuyªn m«n, kiÓm tra, xö lý c¸c th«ng tinkÕ to¸n ®îc kÞp thêi, chÆt chÏ, thuËn tiÖn cho viÖc ph©n c«ng lao®éng vµ chuyªn m«n ho¸, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éngHiÖn nay bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty gåm 11 ngêi. Trong ®ã cã1 kÕ to¸n trëng (kiªm trëng phßng), 1 phã phßng kÕ to¸n (kiªm kÕ to¸ntæng hîp), 1 phã phßng phô tr¸ch thèng kª vµ 8 nh©n viªn (mçi ngêi ®-îc ph©n c«ng theo dâi tõng phÇn kh¸c nhau). Khèi lîng c«ng viÖc cñaC«ng ty rÊt nhiÒu, do vËy mäi ngêi ®Òu ®¶m nhiÖm phÇn viÖcnÆng nÒ, ®ßi hái ph¶i cã sù cè g¾ng vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao.31
 32. 32. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung vµ®îc chia thµnh c¸c bé phËn theo s¬ ®å sau:* Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng bé phËn trong bé m¸y kÕ to¸nnh sau:- KÕ to¸n trëng (kiªm trëng phßng kÕ to¸n): lµ ngêi tæ chøc vµchØ ®¹o toµn diÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. Tæ chøc chØ ®¹othùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc thèng kª th«ng tin kinh tÕ, h¹ch to¸n ëC«ng ty, ®ång thêi lµm nhiÖm vô kiÓm so¸t viªn Nhµ níc t¹i C«ng ty.32KÕ to¸n tr­ëngPhã phßng kÕ to¸n Phã phßngphô tr¸ch thèng kªKÕto¸nthanhquyÕt to¸n®oµnKÕto¸nthanhto¸nc«ngnîKÕto¸nthanhto¸nquèctÕKÕto¸nng©nhµngKÕto¸ntiÒnmÆtKÕto¸ntµis¶ncè®ÞnhNh©nviªnthèngkª
 33. 33. NhiÖm vô cña kÕ to¸n trëng lµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n gän nhÑ, khoahäc, hîp lý phï hîp víi qui m« ph¸t triÓn cña C«ng ty vµ theo yªu cÇu®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ. KÕ to¸n trëng lµ ngêi ph©n tÝch c¸ckÕt qu¶ kinh doanh vµ ®Çu t ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao, phô tr¸ch toµn béc«ng viÖc cña c¶ phßng, ¸p dông c¸c chÕ ®é hiÖn hµnh vÒ kÕ to¸n tµichÝnh cho C«ng ty, bè trÝ c«ng viÖc cho c¸c nh©n viªn trong phßng,ký duyÖt c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ, c¸c giÊy tê cÇn thiÕt cã liªn quan,tæng hîp c¸c quyÕt to¸n.- Phã phßng kÕ to¸n: lµ ngêi gióp viÖc cho trëng phßng tronglÜnh vùc c«ng viÖc ®îc ph©n c«ng, cïng víi trëng phßng tham gia vµoc«ng t¸c tæ chøc ®iÒu hµnh c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n. Ph©n c«ng lao®éng kÕ to¸n hîp lý, híng dÉn c«ng viÖc kÕ to¸n cho tõng bé phËn kÕto¸n, tõng nh©n viªn kÕ to¸n ®Ó ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng chuyªn m«n, t¹osù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn kÕ to¸n cã liªn quan, gãp phÇnthùc hiÖn tèt chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña kÕ to¸n cung cÊp th«ng tinchÝnh x¸c kÞp thêi ®Ó phôc vô cho viÖc chØ ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊtkinh doanh cña C«ng ty.- Phã phßng phô tr¸ch thèng kª: cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ theo dâivµ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chÝnh x¸c t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ ho¹t ®éngkinh doanh cña C«ng ty kÓ c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ gi¸ trÞ hiÖn t¹i,kÕt hîp víi c¸c kÕ to¸n kh¸c ®Ó cã chñ tr¬ng vµ biÖn ph¸p kÞp thêi.- Nh©n viªn thèng kª: lµm c«ng t¸c thèng kª trùc tiÕp c¸c sè liÖuvÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty, sau ®ã cã nhiÖm vô tæng kÕtc¸c sè liÖu ®ã göi cho phã phßng phô tr¸ch thèng kª- KÕ to¸n thanh quyÕt toµn ®oµn: lµm nhiÖm vô thanh to¸n víi h-íng dÉn viªn, kÕt to¸n ®oµn trªn c¬ së c¸c kho¶n chi cña híng dÉn33
 34. 34. th«ng qua c¸c b¶ng kª, chøng tõ liªn quan ®Õn c¸c dÞch vô kh¸ch dulÞch- KÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî: cã nhiÖm vô chi tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ®Þa ph¬ng toµn bé c¸c dÞch vô mµ ®Þa ph¬ng ®ã cung cÊp vµ tr¶c¸c h·ng níc ngoµi khi thùc hiÖn c¸c Tour du lÞch níc ngoµi. Do c«ngviÖc hÕt søc phøc t¹p nªn bé phËn nµy ®îc bè trÝ 2 nh©n viªn kÕ to¸n®¶m nhiÖm.- KÕ to¸n thanh to¸n quèc tÕ: dùa trªn c¬ së tõng ®oµn kh¸ch nícngoµi vµo c¸c ch¬ng tr×nh mµ phßng thÞ trêng ®· lËp, kÕ to¸n béphËn nµy cã nhiÖm vô tËp hîp c«ng nî, ®«n ®èc c¸c phßng lµm ho¸®¬n ®Ó kÞp thêi ®ßi nî- KÕ to¸n ng©n hµng: chuyªn lµm c«ng viÖc giao dÞch víi ng©nhµng, theo dâi t×nh h×nh lu©n chuyÓn tiÒn tÖ vÒ tµi kho¶n cña C«ngty tõ c¸c tæ chøc nî, ®ång thêi thùc hiÖn thanh to¸n víi c¸c ®èi t¸cth«ng qua ng©n hµng, b»ng c¸c h×nh thøc: sÐc, chuyÓn kho¶n, uûnhiÖm chi…- Thñ quÜ: cã nhiÖm vô qu¶n lý tiÒn mÆt, thu tiÒn, thanh to¸nchi tr¶ cho c¸c ®èi tîng theo chøng tõ ®îc duyÖt. Hµng th¸ng thñ quÜvµo sæ quÜ, lªn c¸c b¸o c¸o quÜ, kiÓm kª sè tiÒn thùc tÕ trong kÐtph¶i khíp víi sè d trªn b¸o c¸o quÜ. Thñ quÜ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm båi th-êng khi ®Ó x¶y ra thÊt tho¸t tiÒn mÆt do chñ quan g©y ra vµ ph¶inghiªm chØnh tu©n thñ c¸c qui ®Þnh cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý tiÒnmÆt, theo dâi viÖc göi tiÒn hay rót tiÒn ë ng©n hµng cho kÞp thêichÝnh x¸c. §ång thêi lËp kÕ ho¹ch thu chi hµng th¸ng ®¶m b¶o choc«ng viÖc kinh doanh cña C«ng ty ®îc b×nh thêng- KÕ to¸n TSC§: cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ ph¶n ¸nh sè hiÖn cã,t×nh h×nh t¨ng gi¶m cña TSC§, kÓ c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ gi¸ trÞ34
 35. 35. cña TSC§. Tõ ®ã h¹ch to¸n vµo sæ chi tiÕt qu¶n lý chÆt chÏ viÖc södông, mua s¾m, söa ch÷a, tÝnh khÊu hao, thanh lý, nhîng b¸n TSC§.TÝnh to¸n vµ ph©n bæ kÕ ho¹ch sö dông TSC§ mét c¸ch chÝnh x¸cphï hîp víi gi¸ trÞ cña TSC§, phï hîp víi ®iÒu kiÖn sö dông cña C«ng ty2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé sæ kÕ to¸n:C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco lµ mét ®¬n vÞ Nhµ n-íc , ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. H¬n n÷a l¹i lµ mét nghµnh kinhdoanh dÞch vô, do vËy cã rÊt nhiÒu sù kh¸c biÖt so víi c¸c ngµnh s¶nxuÊt kinh doanh hµng ho¸ kh¸c . C«ng t¸c kÕ to¸n hiÖn nay ë C«ng ty®îc ¸p dông theo chÕ ®é kÕ to¸n do Bé Tµi chÝnh qui ®ÞnhBé sæ kÕ to¸n cña doanh nghiÖp bao gåm c¸c chøng tõ kÕ to¸nsau:- Biªn b¶n giao nhËn TSC§HH: Biªn b¶n nµy x¸c nhËn viÖc giaonhËn TSC§HH. Sau khi hoµn thµnh viÖc mua s¾m, ®îc cÊp ph¸t,viÖn trî, nhËn vèn gãp liªn doanh vµ TSC§HH thuª ngoµi. Biªn b¶n nµydo 2 bªn giao nhËn lËp 2 b¶n, mçi bªn gi÷ 1 b¶n.- ThÎ TSC§HH: theo dâi chi tiÕt tõng TSC§HH vÒ t×nh h×nh thay®æi nguyªn gi¸ vµ hao mßn. ThÎ do kÕ to¸n TSC§HH lËp, kÕ to¸n tr-ëng ký x¸c nhËn vµ ®îc lu gi÷ ë phßng kÕ to¸n trong suèt qu¸ tr×nh södông.- Biªn b¶n thanh lý TSC§HH( mÉu sè 03) do ban thanh lý lËp ®Óghi sæ kÕ to¸n.- Biªn b¶n giao nhËn TSC§HH söa ch÷a lín ®· hoµn thµnh(mÉusè 04): c¨n cø ®Ó ghi vµo chi phÝ söa ch÷a.- Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§HH: biªn b¶n nµy x¸c ®Þnh gi¸ trÞ haomßn, gi¸ trÞ cßn l¹i sau khi ®¸nh gi¸ l¹i vµ x¸c ®Þnh míi sè liÖu trªn sæ35
 36. 36. s¸ch kÕ to¸n, ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao mßn, gi¸ trÞ cßn l¹it¨ng hay gi¶m. Biªn b¶n nµy do héi ®ång ®¸nh gi¸ l¹i lËp.Víi qui m« vµ m« h×nh tæ chøc bé m¸y c«ng t¸c tËp trung, hÖthèng sæ s¸ch kÕ to¸n ¸p dông theo h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghisæ. Víi h×nh thøc nµy kÕ to¸n sö dông sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ,sæ c¸i, chøng tõ ghi sæ ®Ó h¹ch to¸n. Ngoµi ra cßn dïng c¸c sæ h¹chto¸n chi tiÕt nh: sæ chi tiÕt TSC§HH, b¶ng tæng hîp chi tiÕt TSC§HHH×nh thøc chøng tõ ghi sæ cã u ®iÓm lµ dïng cho c¸c lo¹i h×nhdoanh nghiÖp vµ thuËn tiÖn cho viÖc c¬ giíi ho¸ mÉu sæ ®¬n gi¶n.Tuy nhiªn h×nh thøc nµy cßn cã nhîc ®iÓm ghi chÐp trïng lÆp quanhiÒu kh©u36
 37. 37. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n trong c«ng ty ®îc kh¸i qu¸t b»ng s¬ ®å sau:III. H¹ch to¸n chi tiÕt TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi TosercoLµ mét c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh l÷ hµnh nªnTSC§HH trong c«ng ty phÇn lín lµ c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i chñ yÕu vÉntrong t×nh tr¹ng ho¹t ®éng tèt, bªn c¹nh ®ã cã mét sè ph¬ng tiÖn ®·cò, kh¶ n¨ng vËn chuyÓn kÐm. Bªn c¹nh c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i trongc«ng ty cßn bao gåm: nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸cTSC§HH kh¸c.37Chøng tõghi sæChøng tõ kÕ to¸nSæ vµ thÎ chitiÕt TSC§HHSæ C¸iTK211B¶ng c©n®èi sè ph¸tsinhB¸o c¸otµi chÝnhB¶ng tæng hîpt¨ng gi¶mTSC§HHSæ quüTSC§HHSæ ®¨ng kýchøng tõ ghisæ
 38. 38. §Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ghi sæ cho TSC§HH, c«ng ty tiÕn hµnh®¸nh gi¸ TSC§HH ngay khi ®a vµo sö dông. Tuú tõng lo¹i TSC§HH mµc«ng ty cã c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kh¸c nhau.ViÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n TSC§HH lu«n dùa trªn hÖ thèng chøngtõ gèc ®Çy ®ñ vµ tÝnh hîp ph¸p cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh.TSC§HH cña c«ng ty ®îc h¹ch to¸n chi tiÕt t¹i bé phËn sö dông vµ h¹chto¸n chi tiÕt t¹i bé phËn kÕ to¸n.1. H¹ch to¸n TSC§HH t¹i bé phËn sö dôngDo ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh l÷ hµnh, ph¬ng tiÖn vËnt¶i ho¹t ®éng thêng xuyªn nªn cã nh÷ng biÕn ®éng lóc t¨ng, lóc gi¶mTSC§HH. Qua ®ã bé phËn sö dông thêng xuyªn h¹ch to¸n chi tiÕtTSC§HH. Tuú theo nhu cÇu cña tõng bé phËn sö dông mµ cã nh÷ngTSC§HH cô thÓ ®Ó h¹ch to¸n.Th¸ng 12/2000 bé phËn vËn chuyÓn kh¸ch cã mua thªm xe « t«®Ó phôc vô kh¸ch du lÞch. Biªn b¶n ®îc lËp chi tiÕt nh sau:38
 39. 39. C«ng ty du lÞch dÞch vôHµ Néi TosercoCéng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc_______________________Biªn b¶n giao nhËn xeNgµy 15/12/2000C¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ sè 17 ngµy 16/5/1999Bªn nhËn TSC§ gåm:- ¤ng: NguyÔn V¨n TiÕnChøc vô: Gi¸m ®èc C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco- ¤ng: NguyÔn B¸ §ÖChøc vô: Trëng phßng l÷ hµnhBªn giao TSC§ gåm:¤ng TrÞnh Xu©n §øc - Chñ xe lµm ®¹i diÖn2 bªn ký hîp ®ång.§Þa ®iÓm giao nhËn TSC§: C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ NéiTosercoX¸c nhËn viÖc giao nhËn TSC§ nh sau:Tªn TSC§: Xe « t« kh¸ch hiÖu HuyndaiBiÓn sè: 29L - 4618Sè lîng: 01ChÊt lîng: Ho¹t ®éng tètN¬i s¶n xuÊt: Hµn QuècTräng t¶i c«ng suÊt: 24 chç ngåiNguån gèc tµi s¶n: C«ng ty s¶n xuÊt dÞch vô xuÊt nhËp khÈukhoa häc vµ kü thuËt.Nguån gèc nhËp khÈu sè: 600.005N¨m s¶n xuÊt: 1998Mµu s¬n: tr¾ngGi¸ trÞ tµi s¶n: 260.554.000 ®ångBªn giao(Ký tªn)Bªn nhËn(Ký tªn)Bªn sö dông(Ký tªn)KÕ to¸n trëng(Ký tªn)39
 40. 40. Biªn b¶n nµy ®îc lËp thµnh 2 b¶n, mçi bªn gi÷ 1 b¶n.Trong qu¸ tr×nh sö dông tµi s¶n sÏ dÉn ®Õn mét sè TSC§HH bÞcò, hao mßn kh«ng phï hîp víi h×nh thøc kinh doanh cña c«ng ty. NÕusö dông chØ g©y l·ng phÝ vèn nªn bé phËn sö dông cÇn ph¶i thanh lýhoÆc nhîng b¸n ®Ó thu håi vèn cho C«ng ty.Sau ®©y lµ tê tr×nh thanh lý ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña tæ trëng ®éixe lËp.C«ng ty du lÞch dÞch vôHµ Néi TosercoCéng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc_______________________Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 6 n¨m 2000tê tr×nh xin thanh lý ph¬ng tiÖn vËn t¶iKÝnh göi: Gi¸m ®èc C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi TosercoTªn t«i lµ: NguyÔn Träng DòngChøc vô: Tæ trëng ®éi xe bé phËn vËn chuyÓn kh¸ch.HiÖn nay bé phËn vËn chuyÓn kh¸ch ®ang cã 1 ph¬ng tiÖn vËnt¶i qu¸ cò n¸t vµ ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶ (cã kÌm theo biªn b¶nx¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng xe). T«i viÕt tê tr×nh nµy xin gi¸m ®èc xem xÐt vµcho thanh lý ph¬ng tiÖn vËn t¶i sau:STTLo¹i xe BiÓn xe N¨m sö dông Bé phËn sö dông1 W50 29L-1438 1995 VËn chuyÓnkh¸ch40
 41. 41. KÝnh ®Ò nghÞ gi¸m ®èc c«ng ty gi¶i quyÕt, cho phÐp thanh lýph¬ng tiÖn vËn t¶i trªn.Tæ trëng ®éi xe(Ký tªn)Ngoµi nh÷ng chøng tõ trªn bé phËn sö dông cßn dïng sæ chi tiÕtTSC§HH ®Ó theo dâi.41
 42. 42. Sæ chi tiÕt TSC§HHN¨m 2000T¹i bé phËn: VËn chuyÓn kh¸chGhi t¨ng TSC§HµNG HO¸ Ghi gi¶m TSC§HHChøngtõ TªnTSC§HHBiÓn sè Gi¸ trÞNgµyth¸ng giaoxeMôc ®Ých södôngNgêi sö dôngChøng tõTªnTSC§HHBiÓn sè Lý do Sè tiÒnSHNT SH NTT1 Huyndai24 chç29L-4618 260.554.0005/2/2000 §a ®ãn kh¸chtrong néithµnh Hµ NéiHoµng V¨n L©m G1 27/9W50 29L-1438 Thanh lý 99.550.000T2 Mercedes 17 chç29N-8174452.000.00027/8/2000 §a ®ãn kh¸ch®i city tourNguyÔnV¨nTuÊnG2 5/8 Toyota 29L-1187 Nhîng b¸n 65.500.000T3 Huyndai45 chç29L-0781 318.000.00011/4/2000 §a kh¸ch ®ichïa H¬ngTrÞnh TiÕn §¹t G3T4 Aerospace 54 chç29L-8978 345.000.00018/9/2000 §a kh¸ch ®iH¹ LongNguyÔn ThµnhLongNgêi ghi sæ(Ký, hä tªn)Ngµy 30/12/2000KÕ to¸n trëng(Ký, hä tªn)42
 43. 43. §Ó sö dông tèt c¸c TSC§HH cña c«ng ty còng nh cña tõng béphËn sö dông th× viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi tiÕt t¹i bé phËn södông lµ hÕt søc qu¶ntäng. HÇu hÕt c¸c TSC§HH t¹i bé phËn sö dông®Òu ®îc h¹ch to¸n chi tiÕt vµ ghi rÊt râ rµng tõng tµi s¶n dùa trªn c¸cchøng tõ gèc hay c¸c chøng tõ cã liªn quan.2. H¹ch to¸n chi tiÕt TSC§HH t¹i bé phËn kÕ to¸nTæ chøc h¹ch to¸n TSC§HH gi÷ mét vÞ trÝ quan träng trongc«ng t¸c kÕ to¸n. Nã cung cÊp tµi liÖu ®¶m b¶o chÝnh x¸c cho béphËn qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùchiÖn t¨ng, gi¶m TSC§HH ë c«ng ty. Qua ®ã t¨ng cêng biÖn ph¸p kiÓmtra, qu¶n lý TSC§HH mét c¸ch b¶o ®¶m an toµn, n©ng cao hiÖu qu¶sö dông. Do vËy viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n lu«n dùa trªn mét hÖ thèng®Çy ®ñ c¸c chøng tõ gèc chøng minh cho tÝnh hîp ph¸p cña nghiÖpvô kinh tÕ ph¸t sinh, bao gåm: Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, biªn b¶n thanhlý TSC§, biªn b¶n quyÕt to¸n… C¨n cø vµo chøng tõ gèc vµ c¸c tµi liÖukh¸c mµ bé phËn kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp sæ vµ theo dâi trªn thÎ chi tiÕtTSC§HH, sæ chi tiÕt t¨ng gi¶m TSC§HH…43
 44. 44. C«ng ty du lÞch dÞch vôHµ Néi TosercoThÎ TSC§HHC¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§HH sè 8 ngµy 20/11/2000Tªn TSC§HH: ¤ t« kh¸ch HuyndaiLo¹i: Ph¬ng tiÖn vËn t¶iSè hiÖu: 29L- 0357N¬i s¶n xuÊt: Hµn QuècC«ng suÊt thiÕt kÕ: 45 ghÕN¨m s¶n xuÊt: 1993Thêi gian sö dông: 1/1/2000Nguyªn gi¸: 304.873.134§Þa ®iÓm ®Æt: C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco§×nh chØ sö dông ngµy 30/8/2002Lý do: Tai n¹n giao th«ngNgµy th¸ngn¨mNguyªn gi¸Tû lÖ khÊuhao (%)Gi¸ trÞ haomßnMøc khÊuhao ®· céngdån2000 304.873.134 12 36.584.776 36.584.7762001 ,, ,, ,, 73.169.5522002 ,, ,, 24.389.850 97.559.402Khi bé phËn sö dông göi lªn cho bé phËn kÕ to¸n biªn b¶n giaonhËn xe th× bé phËn kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ ®Ó lËp ho¸ ®¬n gi¸trÞ gia t¨ng.44
 45. 45. MÉu:Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ngMÉu sè 02BNgµy 15/12/2000Liªn 2 (giao cho kh¸ch hµng)§¬n vÞ b¸n hµng: TrÞnh Xu©n §øc§Þa chØ: TËp thÓ xÝ nghiÖp ®êng bé 108 - Thanh Xu©n Nam -Hµ NéiH×nh thøc thanh to¸n: TiÒn göi ng©n hµngM· sè: 710-A0039STTTªn hµng ho¸ §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn1 Xe « t« Huyndai 29L-4618chiÕc 01 260.554.000260.554.000ThuÕ GTGT 10% 26.055.400Tæng céng 286.609.400Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Hai tr¨m t¸m m¬i s¸u triÖu s¸u tr¨m linh chÝnngh×n bèn tr¨m ®ång ch½n.Ngêi mua hµng(Ký tªn)KÕ to¸n trëng(Ký tªn)Thñ trëng ®¬n vÞ(Ký tªn, ®ãng dÊu)NghiÖp vô x¶y ra ngµy 15/12/2000, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøngtõ nªu trªn ®Ó ®Þnh kho¶n.Bót to¸n 1: Nî TK 211: 260.554.000Nî TK 133: 26.055.40045
 46. 46. Cã TK 112: 286.609.400Bót to¸n 2: Cã TK 009: 286.609.400C«ng ty mua TSC§HH vÒ cha ®a vµo sö dông ngay mµ ph¶ith«ng qua qu¸ tr×nh l¾p ®Æt. Khi hoµn thµnh bµn giao, kÕ to¸n c¨n cøvµo chøng tõ liªn quan ®Ó hoµn thµnh ghi sæ. Tríc khi ®a vµo sæ kÕto¸n ph¶i tËp hîp l¹i chøng tõ cho c¸c kho¶n chi phÝ ®Çu t: thuÕ tríc b¹,giÊy ®¨ng ký kh¸m xe…Mua xe míi ®îc sù ®ång ý cña ban l·nh ®¹o c«ng ty, bé phËn södông ®îc phÐp ®a xe ®i ®¨ng ký, ch¹y thö… Sau ®ã bé phËn sö dôngtËp hîp c¸c chøng tõ ®ã göi lªn cho bé phËn kÕ to¸n ®Ó thanh to¸ntiÒn. Bé phËn kÕ to¸n dùa trªn nh÷ng mÉu chøng tõ ®ã lËp b¶ngquyÕt to¸n.Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc_____________________Hµ Néi, ngµy 11/11/2000MÉu sè:Biªn b¶n quyÕt to¸nxe « t« Huyndai 29L-4809C¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan chi cho c¸c kho¶n chi phÝ sau:- Gi¸ mua xe: 253.000.000- ThuÕ tríc b¹: 10.120.000- §¨ng ký: 150.000- Kh¸m xe: 181.800- DÇu mì ch¹y thö: 561.000- Gi¸ hµng treo nãc: 1.446.600Tæng: 265.459.400KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc ký tªn Bé phËn sö dông46
 47. 47. (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký tªn)C¨n cø vµo nghiÖp vô x¶y ra, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n.Bót to¸n 1: TËp hîp chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt thùc tÕ ph¸t sinhNî TK2411: 265.459.400NîTK 133:26.545.940Cã TK 111: 292.005.340Bót to¸n 2: KÕt chuyÓn ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§HH khi l¾p ®Æthoµn thµnh bµn giaoNî TK 211: 265.459.400Cã TK2411: 265.459.400- Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§HH sÏ dÉn ®Õn mét sè tµi s¶nbÞ cò, hao mßn, l¹c hËu. Bé phËn sö dông göi lªn ban l·nh ®¹o "têtr×nh xin thanh lý ph¬ng tiÖn vËn t¶i". Sau khi xÐt duyÖt ®îc sù ®ångý cña ban l·nh ®¹o, kÕ to¸n lËp biªn b¶n thanh lý nh sau:C«ng ty du lÞch dÞch vôHµ Néi TosercoCéng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc_______________________biªn b¶n thanh lý TSC§HHHµ Néi, ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 2000C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 532 ngµy 25/9/2000 cña Gi¸m ®èc c«ngty vÒ viÖc thanh lý ph¬ng tiÖn vËn t¶i.I. Ban thanh lý gåm cã:1. ¤ng NguyÔn V¨n TiÕn - Gi¸m ®èc c«ng ty- Trëng ban thanh lý2. ¤ng NguyÔn Träng Dòng - Tæ trëng ®éi xe3. ¤ng NguyÔn §øc ViÖt - KÕ to¸n trëng4. Bµ NguyÔn ThÞ H»ng - KÕ to¸n TSC§HHII. TiÕn hµnh thanh lý ph¬ng tiÖn vËn t¶i47
 48. 48. STTLo¹i xe BiÓn xeN¨m ®avµo södôngNguyªn gi¸ Hao mßn GTCL1 WSO 29L-14381998 175.500.00085.000.00090.500.000III. KÕt luËn cña Ban thanh lýBan thanh lý quyÕt ®Þnh thanh lý ph¬ng tiÖn vËn t¶i trªn cho«ng NguyÔn Hång §¹t.§Þa chØ: Ch¬ng Mü - Hµ T©yGi¸m ®èc c«ng ty(Ký tªn)KÕ to¸n trëng(Ký tªn)Bªn c¹nh ®ã, kÕ to¸n c¨n cø vµo hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng vµphiÕu thu tiÒn mÆt cña kh¸ch hµngHo¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ngMÉu sè: 01GTKTLiªn 3 (Dïng ®Ó thanh to¸n)§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco§Þa chØ: Sè 8 T« HiÕn Thµnh - Hµ NéiSè tµi kho¶n: 710-A00039Hä tªn ngêi mua: NguyÔn Hång §¹t§Þa chØ: Ch¬ng Mü - Hµ T©yH×nh thøc thanh to¸n: tiÒn mÆtSTTTªn hµng ho¸ §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn1 Xe « t« 29L-1438 chiÕc 01 90.500.000 90.500.000ThuÕ GTGT 10% 9.050.000Tæng tiÒn thanh to¸n 99.550.000Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: ChÝn m¬i triÖu n¨m tr¨m n¨m m¬i ngh×n ®ångch½n48
 49. 49. Ngêi mua hµng(Ký tªn)KÕ to¸n trëng(Ký tªn)Thñ trëng ®¬n vÞ(Ký tªn, ®ãng dÊu)49
 50. 50. PhiÕu thu Sè 691Ngµy 27/9/2001Nî TK 111Cã TK 711Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Hång §¹t§Þa chØ: Ch¬ng Mü - Hµ T©yLý do nép: Mua xe « t« 29L-1438Sè tiÒn: 99.550.000 (®ång)ViÕt b»ng ch÷: ChÝn m¬i chÝn triÖu n¨m tr¨m n¨m m¬i ngh×n®ång.KÌm theo ho¸ ®¬n: chøng tõ gèc.KÕ to¸n trëng(Ký, hä tªn)Ngêi nép tiÒn(Ký, hä tªn)Thñ quü(Ký, hä tªn)Trªn c¬ së c¨n cø vµo biªn b¶n thanh lý, ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng,phiÕu thu vµ toµn bé c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn viÖc thanh lýTSC§HH. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n.Bót to¸n 1: Xo¸ sæ TSC§HHNî TK 214 65.000.000Nî TK811 10.500.000Cã TK 211 75.500.000C¨n cø vµo phiÕu thu sè 691 ph¶n ¸nh sè thu vÒ sau thanh lý.Bót to¸n 2: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu tõ thanh lýNî TK 111: 11.550.000Cã TK 711: 10.500.000Cã TK 33311: 1.050.000KÕ to¸n c¨n cø c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn TSC§HH ®Ó lËp sæchi tiÕt TSC§HH cña doanh nghiÖp. Mçi tµi s¶n ®a vµo sö dông ®Òuph¶i ghi vµo cuèn sæ nµy. Sè thø tù cña tµi s¶n ®îc ghi theo thø tù50
 51. 51. thêi gian, hµng th¸ng khi cã nghiÖp vô TSC§HH ph¸t sinh. KÕ to¸n ghivµo sæ chi tiÕt TSC§HH theo mÉu sau:C«ng ty du lÞch dÞch vôHµ Néi TosercoSæ chi tiÕt TSC§HHTh¸ng 11 n¨m 2000STTChøng tõTªn TSC§HHNíc s¶nxuÊtNgµy södôngNguyªn gi¸Sè khÊuhao n¨mNguånh×nhthµnhSHNT1 19 15/12/00 Xe 29H-4709HµnQuèc269.732.0003.716.500 NS2 T1 Xe 29L-4618 HµnQuèc260.554.0003 28 Xe 29L-0357 HµnQuèc248.642.700NS4 32 Xe 29L-1438 HµnQuèc212.279.70026534962,5NSCuèi kú c¨n cø vµo thÎ TSC§HH, sæ chi tiÕt vµ c¸c chøng tõ liªnquan ®Õn viÖc t¨ng gi¶m TSC§HH. Song song víi c«ng t¸c h¹ch to¸nchi tiÕt TSC§HH c«ng ty cßn tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp TSC§HH.§©y lµ kh©u quan träng phôc vô ®¾c lùc cho c«ng t¸c qu¶n lý. Môc®Ých h¹ch to¸n tæng hîp nh»m cung cÊp th«ng tin tæng hîp vÒnguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i, gi¸ trÞ hao mßn TSC§HH.IV. H¹ch to¸n tæng hîp TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco§Ó h¹ch to¸n tæng hîp TSC§HH, c«ng ty sö dông tµi kho¶n theochÕ ®é quy ®Þnh, ngoµi ra c«ng ty cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªnquan. C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco h¹ch to¸n TSC§HH trªnhÖ thèng sæ s¸ch ®îc tæ chøc theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnhnh viÖc ghi sæ s¸ch kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo chøng tõ hîp lÖ, kh«ng51
 52. 52. tÈy xo¸, söa ch÷a. HiÖn nay niªn ®é kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông b¾t ®Çutõ ngµy 1/1 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12 hµng n¨m.1. H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô biÕn ®éng t¨ng TSC§HHC¨n cø vµo c¸c chøng tõ giao nhËn TSC§HH, kÕ to¸n c«ng ty mësæ ®¨ng ký TSC§HH vµ sæ chi tiÕt TSC§HH. Néi dung chÝnh cña sæph¶n ¸nh chi tiÕt c¸c nghiÖp vô TSC§HH ph¸t sinh. Sè hiÖu trªn sæcung cÊp c¸c chi tiÕt vÒ t×nh h×nh tµi s¶n vµ lµ c¨n cø c¸c chØ tiªu chitiÕt vÒ t×nh h×nh tµi s¶n vµ lµ c¨n cø ®Ó lËp b¸o c¸o.KÕt cÊu sæ ®¨ng ký TSC§HH gåm nh÷ng néi dung sau: tªnTSC§HH, níc s¶n xuÊt, nguyªn gi¸, n¨m ®a vµo sö dông, sè n¨m khÊuhao, sè khÊu hao 1 n¨m, sè cét trªn mçi trang míi chØ ph¶n ¸nh chi tiÕtph¸t sinh t¨ng, cha ph¶n ¸nh ®îc chi tiÕt c¸c ph¸t sinh gi¶m. QuyÓn sænµy ®îc dùa theo tõng n¬i sö dông ®Ó theo dâi tµi s¶n t¹i ®¬n vÞ ®ã.Hµng th¸ng c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ph¸t sinh, kÕ to¸n ghi vµo cétcho hîp lý. XuÊt ph¸t tõ nghiÖp vô trªn chóng ta cã mÉu sau:C«ng ty du lÞch dÞch vôHµ Néi TosercoSæ ®¨ng ký TSC§HHTh¸ng 12 n¨m 2000STTTªn TSC§HHNíc s¶nxuÊtNguyªn gi¸N¨m södôngSèkhÊuhaon¨mSè khÊuhao 1 n¨mGhichó1 Xe ca 29H-4709HµnQuèc269.732.0002000 8 33.716.5002 Xe ca 29L-4618HµnQuèc260.554.0002000 8 32.569.2503 Xe ca 29L-1438HµnQuèc248.642.7002000 8 31.080.3384 Xe ca 29L-0357HµnQuèc212.279.7002000 8 26.543.962,552
 53. 53. Sau ®ã kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu ®Ó lËp b¶ng tæng hîp t¨nggi¶m TSC§HH cña c«ng ty. B¶ng tæng hîp nµy ®îc dïng ®Ó kiÓm tra®èi chiÕu sè liÖu víi sæ c¸i tµi kho¶n 211. KÕ to¸n c¨n cø vµo 2 sæ nªutrªn ®Ó vµo b¶ng sau:B¶ng tæng hîp t¨ng gi¶m TSC§HHChøng tõTªn TSC§HH§¬nvÞtÝnhSè l-îngTSC§HH t¨ngSH NT Nguyªn gi¸Nguånh×nhthµnhBé phËnsö dông19 15/12/00 Xe ca 29H-4709chiÕc 01 269.732.000NS VËnchuyÓnT1 Xe ca 29L-4618260.554.000VËnchuyÓn28 Xe ca 29L-1438248.642.700NS VËnchuyÓn32 Xe ca 29L-0357212.279.700NS VËnchuyÓnTr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. Hµngngµy, th¸ng c¨n cø vµo chøng tõ gèc vÒ TSC§HH ph¸t sinh. KÕ to¸nvµo chøng tõ ghi sæ theo mÉu sau:Chøng tõ ghi sæSè 28Th¸ng 12 - 2000TrÝch yÕuTµi kho¶nSè tiÒnNî Cã1. NhËp xe « t« 29H-4709 211 241.1 269.732.0002. Mua xe « t« 29L-4618 211 112 260.554.0003. Mua xe « t« 29L-0357 211 111 248.642.7004. LÊy nguån vèn thÕ chÊp mua xe 29L-1187211 111 212.279.7005. Dïng NVKHCB mua xe « t« 29L-1438 009 260.554.000KÌm theo 5 chøng tõ gèc.53
 54. 54. Sau khi ph¶n ¸nh vµo chøng tõ ghi sæ vÒ t¨ng TSC§HH, sau ®ãvµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ TSC§HH.Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæN¨m 2000Chøng tõ ghisæ DiÔn gi¶i Sè tiÒnGhichóSH NT1/12/2000T¨ng TSC§ do nhËp xe « t« 29H-4709269.732.000T¨ng do nhËp xe « t« 29L-4618 260.554.000T¨ng do nhËp xe « t« 29L-0357 248.642.700T¨ng TC§ do nhËp xe « t« 29L-1438212.279.700Céng th¸ng 91.208.400Cuèi th¸ng kho¸ sæ, céng sè liÖu trªn c¸c chøng tõ ghi sæ, kiÓmtra ®èi chiÕu sè liÖu trªn sæ… ghi sæ víi c¸c sæ chi tiÕt TSC§HH, sæb¶ng tæng hîp TSC§HH… vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña chøng tõ ghisæ vµo sæ c¸i.2. H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô biÕn ®éng gi¶mH¹ch to¸n gi¶m TSC§HH do c«ng ty tiÕn hµnh nhîng b¸n, thanh lýkhi thÊy nh÷ng tµi s¶n nµy kh«ng ®em l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty.Chøng tõ ghi sæSè: 26N¨m 2000TrÝch yÕuTµi kho¶nSè tiÒnNî Cã54
 55. 55. Gi¶m TSC§HH do thanh lý, nhîng b¸n1. Thanh lý xe « t« W50 ®· sö dông l©un¨m21481121185.000.00090.500.000175.500.000- Kho¶n thu håi tõ thanh lý 1117113331199.550.00090.500.0009.050.0002. Nhîng b¸n xe « t« W50 29L-1187 21481121146.649.00065.500.000112.149.000- Chi phÝ nhîng b¸n 811111200.000200.000- Kho¶n thu håi tõ nhîng b¸n 1117113331172.050.00065.500.0006.550.000Cã chøng tõ gèc kÌm theo.Tõ sè liÖu cña chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n vµo sæ ®¨ng ký chøngtõ.55
 56. 56. Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæChøng tõ ghisæ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi chóSH NTG1 27/9/2000 Thanh lý xe « t« W50 99.550.000G2 20/6/2000 Nhîng b¸n xe « t« 29L-1187 72.050.000Céng 171.600.000KÕ to¸n trëng(Ký, hä tªn)X¸c ®Þnh c¬ quanthuÕ(Ký, ®ãng dÊu)Thñ trëng(Ký, hä tªn)Sæ c¸i tµi kho¶n 211N¨m 2000Ngµy ghisæChøng tõDiÔn gi¶iSè hiÖutµikho¶nSè tiÒnSH NT Nî CãSè d ®Çu kú 1.929.568.40015/1228 NhËp xe « t« 29H-4709 2411 269.732.0001/12 T1 NhËp xe « t« 29L-4618 112 260.554.0005/12 NhËp xe « t« 29L-4375 111 248.642.700Mua xe « t« 29M-4502 111 212.279.70027/9 G1 Thanh lý xe « t« W5029L-143821481185.000.00090.500.000G2 Nhîng b¸n xe 29L-1187 21481146.649.00065.500.000Céng sè ph¸t sinh 991.208.400 287.649.000Sè d cuèi kú 2.633.127.80056
 57. 57. 3. H¹ch to¸n söa ch÷a TSC§HHTSC§HH lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng phôc vô l©u dµi cho ho¹t ®éngs¶n xuÊt cña c«ng ty. Do ®ã ®Ó duy tr× tÝnh n¨ng kü thuËt vµ kh¶n¨ng ho¹t ®éng liªn tôc cña tµi s¶n. C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn viÖcb¶o dìng söa ch÷a TSC§HH. B¶n th©n mçi ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®ÒulËp ®Þnh møc söa ch÷a thêng xuyªn (b¶o dìng) vµ söa ch÷a lín (®¹itu).C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco tÝnh chi phÝ söa ch÷a« t« vµo chi phÝ vËn t¶i lµ mét kho¶n chi phÝ trùc tiÕp trong ho¹t®éng kinh doanh vËn t¶i « t« vµ còng lµ mét kho¶n møc gi¸ thµnh cñavËn t¶i « t« gi÷a c¸c th¸ng.C¨n cø vµo ®Þnh møc chi phÝ söa ch÷a ph¬ng tiÖn « t« tÝnhcho 1 km xe l¨n b¸nh vµ sè km thùc tÕ ®· ho¹t ®éng trong th¸ng ®ÓtÝnh sè ph¶i trÝch trong th¸ng.= xQu¸ tr×nh söa ch÷a ph¬ng tiÖn vËn t¶i « t« m¸y mãc thiÕt bÞ, kÕto¸n sö dông tµi kho¶n 6277, 2413, 335 ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ söa ch÷aTSC§HH. Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n liªn quan 152,111, 112, 331, 142…TSC§HH cã gi¸ trÞ lín ®ßi hái ph¶i ®îc söa ch÷a theo kÕ ho¹chthèng nhÊt x©y dùng hµng n¨m cho tõng ®èi tîng TSC§HH. §Ó tr¸nhsù biÕn ®éng cña gi¸ thµnh c«ng ty ®· sö dông ph¬ng ph¸p trÝch trícsöa ch÷a lín.Trong n¨m 2002, c«ng ty thuª ngoµi tiÕn hµnh söa ch÷a n©ngcÊp trô së lµm viÖc, b¶o tr× vµ b¶o dìng ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ m¸ymãc v¨n phßng, thiÕt bÞ ®å dïng… B¶ng tæng hîp quyÕt to¸n tængchi phÝ lµ 101.850.000 ®ång. KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc®Þnh kho¶n nh sau:57
 58. 58. Nî TK 241.3 101.850.000Nî TK 133 10.185.000Cã TK 111 112.035.000KÕt chuyÓn chi phÝ söa ch÷a lín hoµn thµnh.Nî TK335 112.035.000Cã TK 2413 112.035.000Qu¸ tr×nh söa ch÷a TSC§HH sÏ ph¸t sinh rÊt nhiÒu vÊn ®Ò. §ÓTSC§HH ®ã ®îc söa ch÷a cho tèt vµ mang tÝnh hîp ph¸p ®èi víi c¸cchÕ ®é kÕ to¸n míi, kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo c¸c chøng tõ sau:- Biªn b¶n x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng kü thuËt m¸y- C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm tra söa ch÷a- C¨n cø vµo ph¬ng ¸n dù to¸n söa ch÷a- C¨n cø vµo b¶n quyÕt ®Þnh söa ch÷a- C¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ- C¨n cø vµo quyÕt to¸n söa ch÷a xe.4. H¹ch to¸n khÊu hao TSC§HHTrong qu¸ tr×nh sö dông TSC§HH bÞ hao mßn dÇn vÒ gi¸ trÞ,do vËy kÕ to¸n ph¶i lµm c«ng t¸c trÝch khÊu hao. T¹i C«ng ty du lÞchdÞch vô Hµ Néi Toserco khÊu hao TSC§HH lµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÇngi¸ trÞ cña TSC§HH mét c¸ch cã kÕ ho¹ch vµo gi¸ thµnh. KhÊu haoTSC§HH lµ biÖn ph¸p kinh tÕ nh»m bï ®¾p hay kh«i phôc l¹i tõngphÇn hoÆc toµn bé gi¸ trÞ TSC§HH.TÝnh khÊu hao TSC§HH cña c«ng ty dùa theo c¸c quy ®Þnhsau:- VÒ tÝnh khÊu hao c¬ b¶n c¨n cø vµo nguyªn gi¸ TSC§HH vµ tûlÖ khÊu hao theo quyÕt ®Þnh 166/199/Q§-BTC ngµy 30/12/1999.- C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh. TÊt c¶ c¸cTSC§HH trÝch khÊu hao trªn c¬ së tû lÖ tÝnh khÊu hao ®¨ng ký theo58
 59. 59. ®Þnh kú 3 n¨m víi Côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n Nhµ níc t¹i doanhnghiÖp.TÊt c¶ c¸c TSC§HH hiÖn cã cña c«ng ty tham gia vµo qu¸ tr×nhkinh doanh ®Òu ph¶i tÝnh khÊu hao vµ ph©n bæ vµo gi¸ thµnh.- ViÖc tÝnh khÊu hao dùa trªn 2 c¬ së: nguyªn gi¸ TSC§HH vµthêi gian sö dông.Møc khÊu hao ®îc tÝnh nh sau:==§Çu n¨m c¨n cø vµo nh÷ng TSC§HH hiÖn cã cña c«ng ty, kÕto¸n tÝnh khÊu hao cho 1 n¨m. Dùa vµo møc khÊu hao n¨m ®Ó tÝnhkhÊu hao th¸ng.59
 60. 60. Chi tiÕt TSC§HH trÝch khÊu hao n¨m 2003STTTªn tµi s¶n trÝch khÊuhaoNguån vènNguyªn gi¸Møc tÝnhkhÊu haoGi¸ trÞ cßnl¹iI Nhµ cöa vËt kiÕn tróc NS 2.426.381.000597.684.086 1.828.696.914II M¸y mãc thiÕt bÞ 143.864.30 24.954.800 118.909.5001 M¸y photocopy 36.095.000 784.000 35.311.0002 M¸y ®iÒu hoµ National 33.090.000 11.586.000 21.504.0003 M¸y ®iÒu hoµ LG 14.421.000 1.923.000 12.498.0004 M¸y ®iÒu ho¸12000PTU21.778.000 2.903.000 18.875.0005 M¸y vi tÝnh 14.710.300 245.000 14.875.0006 M¸y in 11.030.000 3.862.000 7.168.0007 M¸y ®Õm tiÒn 12.740.000 3.651.800 9.088.200III Ph¬ng tiÖn vËn t¶i NS 5.270.619.4002.790.129.0002.480.490.4001 Xe ca 4.990.619.4002.602.891.0002.387.728.4002 Xe con 280.000.000 187.238.000 92.762.000Cuèi th¸ng c¨n cø vµo phÇn trÝch khÊu hao TSC§HH vµ kÕtchuyÓn vµo chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. §èi víi khÊu hao TSC§HHc«ng ty sö dông c¸c tµi kho¶n sau:TK214: KhÊu hao m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, nhµcöa vËt kiÕn tróc.TK6274: Chi phÝ khÊu hao ph¬ng tiÖn TSC§HHTK6424: Chi phÝ khÊu hao TSC§HH dïng cho qu¶n lý doanhnghiÖp.TK009: Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n.Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông mét sè TSC§HH cã liªn quan kh¸c.Khi tÝnh khÊu hao ph¬ng tiÖn vËn t¶i phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éngkinh doanh.Nî TK6274: Chi phÝ khÊu hao ph¬ng tiÖn vËn t¶iNî TK6424: Chi phÝ khÊu hao bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖpCã TK2144: Hao mßn TSC§HH60
 61. 61. NghiÖp vô khÊu hao TSC§HH th¸ng 5/2003 ë C«ng ty du lÞchdÞch vô Hµ Néi Toserco trÝch khÊu hao ph¬ng tiÖn vËn t¶i nh sau:Bót to¸n 1: Nî TK 6274: 4.597.800Cã TK214: 4.597.800Bót to¸n 2: Nî TK 009: 4.597.800Cßn ®èi víi ph¬ng tiÖn phôc vô hh lµ 2.958.700, kÕ to¸n ghi:Bót to¸n 1: Nî TK 6424: 2.958.700Cã TK 214: 2.958.700Bót to¸n 2: Nî TK009: 2.958.700Cuèi th¸ng kÕ to¸n kÕt chuyÓn khÊu hao ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµochi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.Nî TK 154: 7.556.500Cã TK 6274 4.597.800Cã TK 6424 2.958.700Sau ®ã tËp hîp sè chi phÝ khÊu hao cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i chotõng môc ®Ých vËn chuyÓn ®Ó vµo chøng tõ ghi sæ.61
 62. 62. PhÇn IIIHoµn thiÖn h¹ch to¸n TSC§HHt¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi TosercoI. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh h¹ch to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô HµNéi TosercoHo¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp ®Òu híng tíimôc ®Ých cuèi cïng lµ lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®îc môc ®Ých nµy mçi doanhnghiÖp cã mét c¸ch lµm kh¸c nhau, biÖn ph¸p kh¸c nhau. Mét trongnh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n ®îc nhiÒu doanh nghiÖp quan t©m lµ kh«ngngõng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§HH. Trong c¸c doanh nghiÖps¶n xuÊt kinh doanh, TSC§HH lµ mét yÕu tè chiÕm tû träng lín trongtoµn bé tµi s¶n. ViÖc t¨ng cêng qu¶n lý vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸nlµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng ®Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖuqu¶ sö dông TSC§HH. T¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco,®©y còng lµ mét vÊn ®Ò ®· vµ ®ang ®îc ban l·nh ®¹o quan t©m s©us¾c.Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ NéiToserco, vËn dông gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§HHcña c«ng ty em cã nh÷ng ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t sau:KÓ tõ khi thµnh lËp C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco®Õn nay, sau nhiÒu n¨m cñng cè vµ ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt,bæ sung TSC§HH, n©ng cÊp c¶i t¹o hoµn chØnh v¨n phßng c«ng tyvµ c«ng ty ®· cã nh÷ng bíc chuyÓn biÕn râ rÖt trong viÖc ®¹t thµnhtÝch cao vÒ doanh thu vµ lîi nhuËn. §iÒu ®ã võa ®¶m b¶o ®¸p øngnhu cÇu du lÞch ngµy cµng t¨ng trong mäi tÇng líp nh©n d©n ngµymét dÔ dµng, ®Çu t cho qu¸ tr×nh tæ chøc n©ng cao chÊt lîng nhiÒuch¬ng tr×nh míi (®Æc biÖt tour xuyªn ViÖt) gãp phÇn t¨ng tæng thunhËp cho nÒn kinh tÕ quèc d©n ngµy cµng cao.62
 63. 63. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng sù c¹nh tranh gi÷a c¸c s¶n phÈm,gi÷a c¸c ngµnh nghÒ vµ c¹nh tranh dÞch vô ngµy cµng gay g¾t kh«ngngõng. MÆc dï kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n vµ trë ng¹i trong suèt qu¸tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Nhng c«ng ty vÉn lu«n kh¼ng ®ÞnhvÞ trÝ vµ vai trß cña m×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n b»ng nh÷ngthµnh tÝch trong nhiÒu n¨m qua c«ng ty ®· ®¹t ®îc. Ph¶i nãi ®ÕnphÇn lín sù ®ãng gãp rÊt quan träng cña bé m¸y qu¶n lý c«ng ty nãichung, bé m¸y kÕ to¸n nãi riªng. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, h¹ch to¸nkÕ to¸n theo chñ tr¬ng ®æi míi cña Nhµ níc. C«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ngty thùc sù lµ mét c«ng cô ®¾c lùc phôc vô cho l·nh ®¹o c«ng ty trongviÖc kiÓm tra gi¸m s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cñac«ng ty, t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n vËt t tiÒn vèn, gióp chol·nh ®¹o cã nh÷ng chñ tr¬ng, biÖn ph¸p tÝch cùc trong c«ng t¸c qu¶n lývµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Hoµn thµnh nhiÖm vô môc tiªukÕ ho¹ch ®Ò ra kh«ng ngõng t¨ng doanh thu vµ thu nhËp cña c«ng tytõng bíc c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªnchøc…* Nh÷ng u ®iÓm næi bËt trong c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng tyC«ng t¸c qu¶n lý TSC§HH t¹i c«ng ty rÊt chÆt chÏ ®¸p øng yªucÇu qu¶n lý vèn, qu¶n lý tµi s¶n trong t×nh h×nh kinh tÕ hiÖn nay. HÖthèng sæ s¸ch, biÓu mÉu c«ng ty ¸p dông theo ®óng quy ®Þnh cñaBé Tµi chÝnh. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty lµ phï hîp víi quym« vµ ®Æc ®iÓm cña h×nh thøc s¶n xuÊt. Bé m¸y kÕ to¸n rÊt gän,nhÑ víi viÖc ph©n c«ng lao ®éng cô thÓ, tr¸ch nhiÖm cho tõng c¸n békÕ to¸n. Mäi phÇn hµnh cña c«ng ty kÕ to¸n ®Òu cã ngêi theo dâi,thùc hiÖn ®Çy ®ñ ®óng néi quy.- C«ng ty ®· tÝnh ®Õn quy m« tÝnh chÊt cña c«ng ty vµ sö dôngh×nh thøc kÕ to¸n, chøng tõ ghi sæ, ph©n ra c¸ch ghi sæ, c«ng viÖc63
 64. 64. cña tõng bé phËn mét c¸ch râ rµng ®Ó mçi kÕ to¸n viªn phô tr¸ch méthoÆc hai bé phËn.- Sæ s¸ch kÕ to¸n ®· sö dông vµ thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnhcña Ban tµi chÝnh, tËp hîp chøng tõ gèc vµo c¸c sæ chi tiÕt TSC§HHvµ thÎ TSC§HH. Sau ®ã ghi vµo chøng tõ ghi sæ mét c¸ch cô thÓ. SèliÖu tõ chøng tõ ghi sæ vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ hoÆc vµotrùc tiÕp sæ c¸i ®Ó tiÕn hµnh lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. B¸o c¸o kÕtqu¶ ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch râ rµng ®Çy ®ñ.- VÒ c¬ b¶n kÕ to¸n TSC§HH ®· theo dâi ®îc t×nh h×nh t¨nggi¶m, khÊu hao vµ kiÓm kª TSC§HH theo ®óng quy tr×nh ®¶m b¶oviÖc ph¶n ¸nh ®óng nguyªn gi¸ TSC§HH hiÖn cã còng nh møc trÝchkhÊu hao, ®èi víi nhµ cöa 15 n¨m vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i 8 n¨m phï hîpvíi quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh.- Bé phËn kÕ to¸n lu«n cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi chÝnh x¸c sèliÖu cho mäi ®èi tîng cÇn quan t©m ®Õn nhÊt lµ bªn qu¶n lý nh banl·nh ®¹o c«ng ty, ®Ó ®Ò ra nh÷ng ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p kÞp thêinh»m t¹o ra cña c¶i cho x· héi vµ ®¸p øng nhu cÇu ®¶m b¶o ®êi sèngcho ngêi lao ®éng.- Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t ®æi míi trangthiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cñam×nh. §ång thêi n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ kh«ng ngõng t¨ngdoanh thu vµ lîi nhuËn cho c«ng ty.- C«ng ty lu«n cã ®éi ngò c¸n bé ®Çy ®ñ kinh nghiÖm vµ n¨nglùc ®Ó ®iÒu hµnh v÷ng c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi nh÷ngthµnh viªn trong c«ng ty cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao trong mçi c«ngviÖc.Nh×n chung c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞchvô Hµ Néi Toserco ®îc thùc hiÖn kh¸ tèt ®¶m b¶o tu©n thñ chÕ ®é kÕto¸n hiÖn hµnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña c«ng ty.64
 65. 65. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng mÆt m¹nh cña viÖc tæ chøc c«ng t¸ckÕ to¸n TSC§HH, t¹i c«ng ty cßn tån t¹i mét sè thiÕu sãt trong c«ng t¸ch¹ch to¸n TSC§HH.* Mét sè tån t¹i trong h¹ch to¸n TSC§HH t¹i c«ng tyTSC§HH cña c«ng ty chiÕm mét tû träng vèn kh¸ lín. TÊt c¶ sèvèn mµ c«ng ty cã ®îc hÇu nh ®Òu ®Çu t vµo ®æi míi, mua s¾mtrang thiÕt bÞ ph¬ng tiÖn vËn t¶i. Nhng ngay tõ qu¸ tr×nh muaTSC§HH vµo, bé phËn kÕ to¸n ®· kh«ng ®a thÎ TSC§HH vµo phÇnmÒm kÕ to¸n ®Ó thuËn lîi trong viÖc tÝnh gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§HH,møc ®· khÊu hao, nguyªn gi¸. Mµ kÕ to¸n vµo thÎ TSC§HH theo ph¬ngph¸p thñ c«ng, dïng tay, ghi sè liÖu. Mçi mét TSC§HH ®Òu vµo métmÉu thÎ mµ theo quy m« vµ tÝnh chÊt TSC§HH cña c«ng ty lµ chñyÕu khi t×m gi¸ trÞ cßn møc ®· khÊu hao trë nªn rÊt khã kh¨n vµ ph¶itÝnh to¸n thñ c«ng. V× vËy rÊt bÊt tiÖn khi chóng ta muèn n©ng cÊpc¶i t¹o, thanh lý mét TSC§HH nµo ®ã.TSC§HH cña c«ng ty cha ®Ò ra tæ chøc ®¸nh sè TSC§HH theodâi chi tiÕt ®èi tîng cô thÓ. ViÖc ®¸nh sè ph¶n ¸nh tõng nhãm, tõnglo¹i sao cho chÆt chÏ h¬n.ViÖc thanh lý TSC§HH cßn diÔn ra chËm ch¹p bëi hÖ thèng thñtôc cßn rêm rµ. Mçi khi thanh lý hay nhîng b¸n, c«ng ty ph¶i lËp phiÕux¸c ®Þnh t×nh tr¹ng kinh tÕ vµ t×nh tr¹ng kü thuËt cho TSC§HH. LËptê tr×nh xin thanh lý göi cho gi¸m ®èc vµ chØ thÞ nµo cã quyÕt ®Þnhcho phÐp c«ng ty míi ®îc thanh lý. V× vËy thêng rÊt nhiÒu thêi giancho c«ng viÖc nµy vµ lµm ¶nh hëng ®Õn viÖc h¹ch to¸n TSC§HH cñaC«ng ty.ViÖc h¹ch to¸n TSC§HH thanh lý cña C«ng ty cßn cã chç cha hîplý. Theo qui ®Þnh cña Bé tµi chÝnh th× TSC§HH thanh lý dïng vµoho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hay dïng vµo ho¹t ®éng phóc lîi th×h¹ch to¸n riªng. Cßn h¹ch to¸n TSC§HH thanh lý cña C«ng ty l¹i dïng65
 66. 66. chung cho c¶ 2 trêng hîp trªn. Theo c¸ch h¹ch to¸n cña C«ng ty th× rÊtkhã ph©n biÖt ®îc thanh lý TSC§HH ®ã ®îc dïng vµo môc ®Ých ho¹t®éng nµo.Ngoµi nh÷ng tån t¹i trªn, theo qui ®Þnh cña Bé tµi chÝnh vÒ thêigian sö dông TSC§HH cô thÓ lµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng bé thêi giantèi thiÓu lµ 6 n¨m, thêi gian tèi ®a lµ 10 n¨m. Nhng trªn thùc tÕ ph¬ngtiÖn vËn t¶i cña C«ng ty sö dông cã khi cha ®îc 6 n¨m ®· tiÕn hµnhnhîng b¸n. Nh vËy theo qui ®Þnh cña Bé tµi chÝnh th× C«ng ty ®· viph¹m luËt. V× thùc tÕ nhu cÇu ®ßi hái chÊt lîng phôc vô cña kh¸chngµy cµng cao nªn buéc C«ng ty lu«n lu«n ph¶i thay ®æi ph¬ng tiÖnvËn t¶i cho phï hîp.Khi mua TSC§HH qua thêi gian l¾p ®Æt tríc khi ®a vµo sö dông,kÕ to¸n h¹ch to¸n chung chi phÝ l¾p ®Æt vµo gi¸ trÞ tµi s¶n mua. H¹chto¸n chung nh vËy khi cÊp trªn kiÓm tra sÏ rÊt khã biÕt ®îc chi phÝl¾p ®Æt cho tµi s¶n ®ã lµ bao nhiªu.Trªn ®©y lµ nh÷ng mÆt cßn tån t¹i trong c«ng t¸c h¹ch to¸nTSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco. CÇn ph¶i t×mra nh÷ng ph¬ng híng gi¶i quyÕt c¸c tån t¹i nµy ®Ó gióp cho c«ng t¸ch¹ch to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty ®îc hoµn thiÖn, ®ång thêi n©ng caoh¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông TSC§HH cña C«ng tyII. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞchvô Hµ Néi TosercoQua thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu nghiªn cøu thùc tÕ t¹i C«ngty, b¶n th©n em cßn nhiÒu mÆt h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc lý luËn, kinhnghiÖm thùc tÕ trong kÕ to¸n TSC§HH. Nhng c¨n cø vµo nh÷ng tån t¹ivµ khã kh¨n hiÖn nay cña C«ng ty, c¨n cø vµo chÕ ®é kÕ to¸nTSC§HH cña Nhµ níc vµ Bé tµi chÝnh. Em cã mét vµi ý kiÕn nhá, ®ÒxuÊt sau ®©y mong muèn gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng vµ hoµnthiÖn thªm c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty.66
 67. 67. 1. §a phÇn mÒm kÕ to¸n míi vµo h¹ch to¸n TSC§HHHiÖn nay C«ng ty vÉn sö dông c¸c phÇn mÒm kÕ to¸n ®Ó phôcvô cho c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§HH. Nhng so víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ thÞtrêng hiÖn nay th× nh÷ng phÇn mÒm kÕ to¸n ®ã cha ®em l¹i hiÖuqu¶ tèt nhÊt. Cho nªn C«ng ty cÇn cËp nhËt phÇn mÒm kÕ to¸n míihiÖn nay ®a vµo h¹ch to¸n kÕ to¸n TSC§HH. Bªn c¹nh ®ã còng nªn ®athÎ TSC§HH vµo phÇn mÒm kÕ to¸n còng gi¶m ®îc søc lao ®éng cñakÕ to¸n, ®Ó c¬ giíi ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cËp nhËt víi nÒn kÕ to¸n cña thÕgiíi. H¬n n÷a cã thÓ xem chi tiÕt ®îc tõng lo¹i cña tµi s¶n mµ kh«ngcÇn ph¬ng ph¸p t×m kiÕm mÉu sè ®¸nh mÊt nhiÒu thêi gian.2. Bé Tµi chÝnh nªn thay ®æi l¹i quy ®Þnh vÒ thêi gian sö dôngTSC§HHTheo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh ban hµnh ®èi víi ph¬ng tiÖnvËn t¶i theo quyÕt ®Þnh 166/1999/Q§-BTC vÒ thêi gian sö dông ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng bé thêi gian tèi thiÓu lµ 6 n¨m, thêi gian tèi ®alµ 10 n¨m. Theo quy ®Þnh ®ã th× vÒ mÆt ph¸p lý c«ng ty ®· vi ph¹mluËt. Nhng trªn thùc tÕ nhu cÇu ®ßi hái chÊt lîng phôc vô cña kh¸chdu lÞch ngµy cµng cao. Cho nªn thùc tÕ cã xe « t« so víi 2 hoÆc 3n¨m tríc ®ã nh thÕ lµ ®ñ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch, nhng so víi thêi®iÓm hiÖn t¹i th× nã l¹i lµ l¹c hËu, cò kü l¹i kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Óphôc vô kh¸ch n÷a. Lóc ®ã c«ng ty muèn thu hót ®îckh¸ch th× buécph¶i thay dÇn nh÷ng « t« cò b»ng « t« míi hiÖn ®¹i h¬n. ChÝnh v× lÏ®ã, theo em Bé Tµi chÝnh nªn quy ®Þnh l¹i thêi gian sö dông ph¬ngtiÖn vËn t¶i ®èi víi c«ng ty du lÞch cho phï hîp. Nªn ch¨ng thêi gian södông ph¬ng tiÖn vËn t¶i giao th«ng ®Ó cho c«ng ty quyÕt ®Þnh chophï hîp víi kh¶ n¨ng c«ng viÖc sö dông vµ tµi chÝnh cña c«ng ty.3. H¹ch to¸n thanh lý TSC§HH cña c«ng ty nªn t¸c riªng tõng tr-êng hîp cô thÓ nh Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh67
 68. 68. Theo qui ®Þnh cña Bé tµi chÝnh th× h¹ch to¸n kÕ to¸n thanh lýTSC§HH dïng vµo ho¹t ®éng nµo th× h¹ch to¸n theo môc ®Ých ho¹t®éng ®ã. Nhng thùc tÕ C«ng ty l¹i h¹ch to¸n chung kh«ng ph©n biÖt lµdïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hay ho¹t ®éng phóc lîi. Vµnh÷ng chi phÝ phôc vô cho thanh lý còng cÇn ho¹ch to¸n riªng mét bótto¸n ®Ó viÖc kiÓm tra, xem xÐt ®îc dÔ dµng- Trêng hîp TSC§HH thanh lý dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinhdoanh ghi:+ Bót to¸n 1: xo¸ sæ TSC§HHNî TK 214Nî TK 811Cã TK 211+ Bót to¸n 2: sè thu håi vÒ thanh lýNî TK 111, 112Nî TK 131, 138Cã TK 711Cã TK 3331+ Bót to¸n 3: tËp hîp chi phÝ thanh lýNî TK 811Nî TK 133Cã TK 111, 112, 331, 334…- Trêng hîp thanh lý TSC§HH dïng vµo ho¹t ®éng phóc lîi, ghi:Nî TK 4313Nî TK 214Cã TK 2114. Nªn h¹ch to¸n riªng chi phÝ l¾p ®Æt khi mua TSC§HH qual¾p ®Æt tríc khi ®a vµo sö dông.Khi mua TSC§HH qua giai ®o¹n l¾p ®Æt tríc khi ®a vµo sö dôngC«ng ty h¹ch to¸n chung vµo gi¸ trÞ tµi s¶n mua chø kh«ng t¸ch riªng68
 69. 69. chi phÝ l¾p ®Æt. NÕu h¹ch to¸n nh vËy khi cã sù kiÓm tra xem xÐtcña cÊp trªn rÊt khã biÕt ®îc gi¸ trÞ thùc tÕ mua tµi s¶n lµ bao nhiªu,chi phÝ l¾p ®Æt tèn kÐm thªm lµ bao nhiªu. §Ó thuËn tiÖn cho viÖckiÓm tra th× kÕ to¸n nªn h¹ch to¸n riªng chi phÝ l¾p ®Æt ra mét bótto¸n riªng. Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n cô thÓ nh sau:- Bót to¸n 1: gi¸ trÞ tµi s¶n muaNî TK 2411Nî TK 1332Cã TK 111, 112…- Bót to¸n 2: chi phÝ l¾p ®Æt ( nÕu cã )Nî TK 2411Nî TK 133Cã TK 111, 112, 331…- Bót to¸n 3: hoµn thµnh bµn giao ®a vµo sö dôngNî TK 211Cã TK 24115. Gi¶m bít thñ tôc thanh lý TSC§HH ®Ó viÖc h¹ch to¸n thanh lýTSC§HH ®îc nhanh chãngViÖc thanh lý TSC§HH cña C«ng ty cßn diÔn ra qu¸ chËm ch¹pbëi hÖ thèng thñ tôc cßn rêm rµ. §Ó thanh lý ®îc TSC§HH th× béphËn sö dông ph¶i cã phiÕu x¸c nhËn vÒt×nh tr¹ng xe, sau ®ã göi lªncho ban qu¶n lý. Ban qu¶n lý xe xem xÐt råi chuyÓn lªn cho gi¸m ®èc.NÕu ®îc sù ®ång ý cña gi¸m ®èc th× kÕ to¸n míi ®îc lËp biªn b¶nthanh lý tµi s¶n ®ã xem xÐt sè khÊu hao vµ gi¸ trÞ cßn l¹i lµ bao nhiªuråi l¹i göi lªn gi¸m ®èc xin ch÷ ký. Sau khi ®Çy ®ñ thñ tôc nh vËy th×bé phËn sö dông míi ®îc tiÕn hµnh thanh lý tµi s¶n ®ã. ChuyÓn ®ichuyÓn l¹i nh vËy thêng mÊt nhiÒu thêi gian vµ lµm ¶nh hëng ®ÕnviÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§HH t¹i C«ng ty. V× vËy C«ng tynªn bá bít nh÷ng thñ tôc kh«ng cÇn thiÕt ®Ó khái mÊt nhiÒu thêi gian.69
 70. 70. Cã thÓ lµ ban qu¶n lý ®éi xe trùc tiÕp tr×nh lªn gi¸m ®èc xem xÐt kýduyÖt khi ®· cã biªn b¶n thanh lý TSC§HH th«ng qua kÕ to¸n trëng.Bëi v× kÕ to¸n trëng lµ ngêi tÝnh sè khÊu hao vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµis¶n. Lóc nµy chØ cÇn xin ch÷ ký xÐt duyÖt lµ xong vµ bé phËn södông cã thÓ tiÕn hµnh thanh lý TSC§HH ®ã.KÕt luËn70
 71. 71. H¹ch to¸n TSC§HH lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n, phøc t¹p. Dï lµ C«ngty cã qui m« lín hay nhá th× h¹ch to¸n TSC§HH vÉn lu«n lµ vÊn ®Òcèt lâi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, nhÊt lµ nh÷ng doanhnghiÖp du lÞch th× tÇm quan träng cña h¹ch to¸n TSC§HH cµng rânÐt h¬n. Do vËy theo dâi ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c t×nh h×nh t¨nggi¶m, hao mßn söa ch÷a vµ ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§HH lµnhiÖm vô quan träng cña c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§HH cña C«ng ty dulÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco. C«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§HH cña C«ngty cha ®îc thùc hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ nhng nh×n chung còng ®· ®eml¹i mét sè hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh. C«ng ty cÇn cã mét c¸i nh×n s©u h¬nvÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§HH ®Ó tõ ®ã hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸ch¹ch to¸n TSC§HH nãi riªng vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chungQua mét thêi gian ng¾n thùc tËp t¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô HµNéi Toserco. Víi sù gióp ®ì tËn t©m cña thÇy gi¸o NguyÔn V¨n C«ng,sù gióp ®ì cña c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng kÕ to¸n, céng víinh÷ng kiÕn thøc ®· häc hái ®îc, em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò "H¹chto¸n TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco".Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o cïng c¸c c« chó, anh chÞtrong phßng kÕ to¸n cña C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco ®·gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty.71
 72. 72. Tµi liÖu tham kh¶o1. Gi¸o tr×nh kÕ to¸n doanh nghiÖp - Trêng ®¹i häc kinh tÕ Quècd©n - Hµ Néi2. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp - Trêng §¹i häcKÕ to¸n tµi chÝnh - Hµ Néi3. Gi¸o tr×nh tµi chÝnh kÕ to¸n - Trêng §¹i häc kinh tÕ Quèc d©n4. Gi¸o tr×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp - Trêng §¹i häc kinh tÕQuèc d©n5. T¹p chÝ kÕ to¸n6. C¸c tµi liÖu cña C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco.72
 73. 73. Môc lôc73
 74. 74. NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................74
 75. 75. NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................75

×