1 
MỞ ĐẦU 
I. LÝ DO NGHIÊN CỨU 
Vùng ĐBSCL có diện tích tự nhiên khoảng 3,97 triệu ha (chiếm khoảng 12% 
diện tích đất của...
2 
phẩm ngày càng được cải tiến, qua đó đã góp phần làm nâng cao hiệu quả kinh doanh 
của các doanh nghiệp và nâng cao đời...
3 
nhằm phát triển sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp chế biến lúa gạo của thành phố 
Cần Thơ đến năm 2020. 
2. Mục tiêu...
4 
­  Tác  giả  Nguyễn  Công  Thành  (2010),  Viện  lúa  ĐBSCL,  trong  công  trình 
nghiên cứu “Đánh giá và phát triển sả...
5 
tương xứng với vị trí của ngành trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh. 
Các nội d...
6 
Từ những phân tích đó, tác giả đã đề xuất ba chính sách đối với Chính phủ. 
Một là, tập trung vào việc phát triển vùng ...
7 
chuỗi giá trị gạo xuất khẩu hiệu quả hơn chuỗi giá trị gạo tiêu thụ nội địa. Chính vì 
vậy, các doanh nghiệp chế biến, ...
8 
kiến nghị một số giải pháp cần phối hợp đồng bộ các thành phần: nông dân sản xuất 
lúa, doanh nghiệp kinh doanh xuất kh...
9 
xuất kinh doanh đến năm 2020. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn làm tài liệu tham 
khảo bổ ích cho các nghiên cứu khoa h...
10 
CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN LÚA GẠO 
Với phương pháp nghiên cứ...
11 
­ Hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải hướng tới thị trường. Trong đó, các 
chủ thể kinh tế có mối quan hệ mật thiết...
12 
1.2. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ 
BIẾN LÚA GẠO 
Theo chiều dài lịch sử, lúc đầu nền kinh tế c...
13 
Ở Việt Nam, vào cuối thế kỷ XVIII, sản xuất nông nghiệp đã đạt được những 
kết quả đáng kể. Lúa gạo làm ra không những...
14 
­ Các doanh nghiệp phát triển theo hình thức Công ty cổ phần; trong đó, nông 
dân, các hợp tác xã nông nghiệp sẽ là nh...
15 
Hiện nay, một số doanh nghiệp chế biến lúa gạo trên địa bàn TP. Cần Thơ đã 
đầu tư trang bị các thiết bị chế biến lúa ...
16 
lớn hơn để thực hiện các công đoạn tiếp theo cho đến công đoạn cuối cùng là đóng 
gói và được gọi là gạo thành phẩm để...
17 
phẩm gạo đạt chất lượng cao, các doanh nghiệp cần phải quan tâm đổi mới máy móc, 
thiết bị và công nghệ một cách hợp l...
18 
thu mua lúa nguyên liệu nhằm giúp cho các doanh nghiệp chủ động hơn trong quá 
trình sản xuất kinh doanh của mình. Mặt...
19 
Bảng 1.2:  Cơ cấu  thị  trường  xuất khẩu  gạo  của  doanh  nghiệp  Việt  Nam  giai 
đoạn 2005 ­ 2009 
ĐVT: % 
Stt  Th...
20 
1.4.2. Góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân và hiện đại hóa khu vực 
nông thôn 
Chế biến lúa gạo giúp cho giá...
21 
1.4.4. Góp phần tạo nguồn thu ngoại tệ cho đất nước 
Trong nhiều năm  liền, sản phẩm  lúa gạo Việt  Nam luôn giữ vị  t...
22 
Các doanh nghiệp chế biến lúa gạo phát triển đã thúc đẩy hoạt động sản xuất lúa 
phát triển, một khi sản xuất lúa phát...
23 
hướng hiện đại vào năm 2020 [13]; trong đó, chú trọng phát triển công nghiệp chế 
biến nông ­ lâm ­ thủy sản, các ngàn...
24 
không, năng lượng,… Trong thời gian qua, Nhà nước đã hết sức quan tâm đến đầu tư 
phát triển cơ sở hạ tầng và bước đầu...
25 
Mô hình năm tác lực của Michael E. Porter được sử dụng để phân tích môi 
trường vi mô của các doanh nghiệp. Riêng các ...
26 
Sản phẩm chủ lực của các doanh nghiệp chế biến lúa gạo là các loại gạo trắng 
5%, 15%, 20%, 25% tấm và các loại gạo th...
27 
Nguyên liệu được coi là yếu tố “đầu vào” quan trọng cho quá trình sản xuất. 
Việt Nam đi vào quá trình công nghiệp hóa...
28 
nghiệp hiện nay là khá nhỏ, do đó năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp  còn 
thấp. Đây chính là những thách thức r...
29 
Vốn cố định bao gồm các thành phần như: chi phí chuẩn bị đầu tư, mua máy 
móc, thiết bị, dụng cụ, xây dựng nhà xưởng v...
30 
Thông qua các giải pháp được lựa chọn từ ma trận hoạch định chiến lược có 
thể định lượng QSPM, luận án sử dụng phương...
31 
Các giải pháp thu mua lúa gạo của công ty Tigifood đã tạo điều kiện cho nông 
dân an tâm gắn bó với ruộng đồng và là “...
32 
Công ty đã hình thành mạng lưới thu mua và tiêu thụ lúa gạo trong nông dân 
qua  các  phương  thức  như:  mua  lúa  gạ...
33 
(1) Hoạt động sản xuất, chế biến: Thái Lan là nước xuất khẩu gạo đứng đầu 
thế giới, hàng năm các doanh nghiệp Thái La...
34 
doanh nghiệp  luôn hợp tác chặt  chẽ với cơ quan này trong nghiên cứu lai tạo các 
giống lúa mới cho năng suất, chất l...
35 
Từ năm 1952, Thái Lan đã có cơ quan xúc tiến xuất khẩu, nay là Cục xúc tiến 
xuất  khẩu  Thái  Lan  (Department  of  I...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Tailieu.vncty.com  giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_n...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tailieu.vncty.com giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_nam_2020

664 views
628 views

Published on

http://tailieu.vncty.com/index.php

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
664
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tailieu.vncty.com giai phap-phat_trien_san_xuat_kinh_doanh_cac_doanh_nghiep_che_bien_lua_gao_cua_thanh_pho_can_tho_den_nam_2020

 1. 1. 1  MỞ ĐẦU  I. LÝ DO NGHIÊN CỨU  Vùng ĐBSCL có diện tích tự nhiên khoảng 3,97 triệu ha (chiếm khoảng 12%  diện tích đất của cả nước), dân số trên 17,7 triệu người, chiếm hơn 20% dân số cả  nước, GDP của vùng chiếm khoảng 27% GDP của cả nước. Hàng năm toàn vùng sản  xuất hơn 50% sản lượng lúa và hơn 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước, thu về  nguồn ngoại tệ khoảng 2,7 tỉ USD/năm. Vì vậy, có thể khẳng định sản xuất và chế  biến lúa gạo là thế mạnh của vùng ĐBSCL. Sản xuất và chế biến lúa gạo đã góp phần  rất lớn vào việc đảm bảo an ninh lương thực cho đất nước, là tiền đề cho quá trình  công nghiệp hóa ­ hiện đại hóa đất nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.  Với vị trí là trung tâm của vùng ĐBSCL, thành phố Cần Thơ là nơi hội tụ của  nhiều tuyến giao thông thủy, bộ và hàng không quan trọng. Có hai con sông lớn là  sông Tiền và sông Hậu trải dài khắp các tỉnh, thành trong vùng, hệ thống các cảng  biển lớn nhất vùng như cảng Cái Cui, cảng Cần Thơ, đặc biệt là có kênh Quan Chánh  Bố cho tàu trọng tải lớn ra vào sông Hậu đã được khởi công vào năm 2009 và dự kiến  hoàn thành vào năm 2012. Quốc lộ 1A đi từ TP. HCM đến Cần Thơ và đến tỉnh Cà  Mau, nơi tận cùng của tổ quốc; các tuyến quốc lộ từ Cần Thơ đi đến các tỉnh Vĩnh  Long,  Sóc  Trăng,  Đồng  Tháp,  Kiên  Giang,  An  Giang  hướng  về  Phnôm  Pênh  (Campuchia); cùng với đó là sân bay Cần Thơ được đầu tư nâng cấp để trở thành sân  bay quốc tế, hoàn thành và đưa vào khai thác đầu năm 2011. Với những lợi thế trên,  thành phố Cần Thơ có đủ điều kiện để phát triển công nghiệp chế biến lúa gạo và trở  thành trung tâm chế biến lúa gạo của vùng ĐBSCL.  Trong thời gian qua các doanh nghiệp chế biến lúa gạo của thành phố Cần Thơ  đã có những bước phát triển đáng khích lệ như: giá trị sản xuất kinh doanh của năm  sau đều tăng cao so với năm trước, kim ngạch xuất khẩu gạo tăng trưởng khá cao  trong nhiều năm liền, thị trường xuất khẩu được mở rộng, chất lượng và mẫu mã sản
 2. 2. 2  phẩm ngày càng được cải tiến, qua đó đã góp phần làm nâng cao hiệu quả kinh doanh  của các doanh nghiệp và nâng cao đời sống cho người trồng lúa.  Tuy vậy, nếu so với những tiềm năng và yêu cầu của quá trình hội nhập kinh  tế quốc tế thì các doanh nghiệp chế biến lúa gạo của thành phố Cần Thơ còn rất nhiều  hạn chế như: quy mô của các doanh nghiệp chế biến lúa gạo nhỏ, các doanh nghiệp  còn gặp khó khăn về vốn, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, trong khi trình độ  công nghệ  còn thấp; công tác nghiên cứu thị trường, quảng cáo, xây dựng  thương  hiệu chưa được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức, tình trạng tranh mua tranh bán  giữa các doanh nghiệp với nhau vẫn còn diễn ra; vấn đề ô nhiễm môi trường trong  sản xuất và chế biến đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sinh thái tự nhiên  và đời sống của người dân. Vì vậy, để hội nhập với kinh tế quốc tế, nhất là sau khi  Việt Nam đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), các doanh nghiệp chế  biến lúa gạo của thành phố Cần Thơ cần phải có chiến lược phát triển dài hạn, bền  vững, tận dụng tối đa những tiềm năng, lợi thế sẵn có, khắc phục những yếu kém, tồn  tại của mình nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế xã hội  phát triển và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là đối với người trồng  lúa. Đây chính là lý do thôi thúc tôi chọn đề tài “Giải pháp phát triển sản xuất kinh  doanh các doanh nghiệp chế biến lúa gạo của thành phố Cần Thơ đến năm 2020”  để làm luận án tiến sĩ nhằm góp phần phát triển bền vững các doanh nghiệp chế biến  lúa gạo trong thời gian tới và sự phát triển đó sẽ góp phần thúc đẩy quá trình công  nghiệp hóa ­ hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của thành phố.  II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  1. Mục tiêu chung  Mục tiêu chung của luận án là khái quát tổng quan về hoạt động sản xuất kinh  doanh lúa gạo, cùng với hệ thống hóa các lý luận và thực tiễn để thấy được vai trò  của các doanh nghiệp chế biến lúa gạo trong bối cảnh phát triển kinh tế của thành phố  Cần Thơ và toàn vùng ĐBSCL hiện nay. Thông qua những kết quả điều tra, luận án  đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp chế biến lúa gạo của thành  phố Cần Thơ, từ đó đề xuất những định hướng, mục tiêu và xây dựng các giải pháp
 3. 3. 3  nhằm phát triển sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp chế biến lúa gạo của thành phố  Cần Thơ đến năm 2020.  2. Mục tiêu cụ thể  Để giải quyết mục tiêu chung, luận án nghiên cứu ba mục tiêu cụ thể sau:  ­ Thứ nhất: Khái quát tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh lúa gạo,  cùng với hệ thống hóa các lý luận và thực tiễn để khẳng định việc phát triển sản xuất  kinh doanh các doanh nghiệp chế biến lúa gạo là phù hợp với tình hình thực tiễn và  quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là sau khi Việt Nam đã là thành viên của Tổ  chức thương mại thế giới (WTO).  ­  Thứ  hai:  Thông  qua  kết quả  điều  tra,  phân  tích  thực  trạng  sản  xuất  kinh  doanh các doanh nghiệp chế biến lúa gạo thành phố Cần Thơ. Từ đó, đánh giá những  thành công và hạn chế của các doanh nghiệp trong thời gian qua.  ­ Thứ ba: Đề xuất các giải pháp để phát triển sản xuất kinh doanh các doanh  nghiệp chế biến lúa gạo của thành phố Cần Thơ đến năm 2020 nhằm góp phần vào  việc thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố và cả vùng phát triển một cách bền vững.  III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU  1. Đối tượng nghiên cứu của luận án: Là quá trình hình thành và phát triển  của các doanh nghiệp chế biến lúa gạo TP. Cần Thơ.  2. Phạm vi nghiên cứu của luận án: Là các doanh nghiệp chế biến lúa gạo  trên địa bàn TP. Cần Thơ. Số liệu nghiên cứu của luận án tập trung từ năm 2000 đến  năm 2009, các giải pháp đề xuất sẽ được áp dụng từ nay đến năm 2020, giai đoạn mà  nước ta đẩy mạnh phát triển công nghiệp để cơ bản trở thành một nước công nghiệp  hóa, hiện đại hóa.  IV. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI  Thời gian qua, việc nghiên cứu ngành hàng lúa gạo đã được nhiều tác giả quan  tâm. Do những hạn chế về thông tin và điều kiện nghiên cứu, dưới đây tác giả xin nêu  một số công trình nghiên cứu có liên quan đến luận án.
 4. 4. 4  ­  Tác  giả  Nguyễn  Công  Thành  (2010),  Viện  lúa  ĐBSCL,  trong  công  trình  nghiên cứu “Đánh giá và phát triển sản xuất, xuất khẩu lúa gạo và tập huấn nâng  cao nhận thức cho các thành viên trong hoạt động này tại tỉnh Hậu Giang”, đã  phân tích, đánh giá tình hình sản xuất, xuất khẩu lúa gạo và thực trạng về nhận thức  của tất cả các thành viên có liên quan. Từ đó tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và sự  hiểu biết của họ để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, xuất khẩu lúa gạo của tỉnh  Hậu  Giang trong thời gian tới.  Trong công trình nghiên cứu này, tác giả cũng đã điều tra và phân tích chiều  hướng phát triển, tốc độ tăng trưởng, sự ổn định trong sản xuất, xuất khẩu lúa gạo;  hiện trạng về sản xuất và xuất khẩu;  thuận lợi và khó khăn của nông dân, cán bộ  khuyến nông, thương lái và nhà xuất khẩu; hiện trạng về sự nhận thức của cán bộ  khuyến nông, nông dân và các thành viên trong hệ thống thu mua,  chế biến, xuất  khẩu lúa gạo.  Từ những nội dung nghiên cứu trên đề tài đã xây dựng các giải pháp thiết thực  nhằm tham mưu cho chính quyền địa phương trong việc điều chỉnh chính  sách và  hoạt động để phục vụ tốt hơn cho sản xuất, xuất khẩu lúa gạo và cải thiện đời sống  người nông dân. Đây là đề tài nghiên cứu một cách tổng hợp từ sản xuất đến tiêu thụ  lúa gạo, đối tượng nghiên cứu bao gồm nông dân, cán bộ khuyến nông, thương lái và  nhà xuất khẩu. Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu này không có phân tích và không có đưa  ra giải pháp nào đối với lĩnh vực chế biến lúa gạo [37].  ­ Tác giả Cao Minh Nghĩa (2005), Viện Kinh tế TP.HCM, trong công trình  nghiên cứu “Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển ngành công nghiệp chế  biến  thực phẩm trên địa bàn TP.HCM”, đã đánh giá rõ thực trạng phát  triển của  ngành công nghiệp chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố, phân tích sâu những  lợi thế và tồn tại trong phát triển của ngành, nguyên nhân của những tồn tại, đặc biệt  là các nguyên nhân làm giảm tốc độ tăng trưởng ngành chế biến thực phẩm và làm  giảm tỷ trọng của ngành so với tổng giá trị sản xuất công nghiệp trong các năm 2003  và 2004. Qua đó định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm trong  thời gian tới, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển ngành cho
 5. 5. 5  tương xứng với vị trí của ngành trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn  thành phố Hồ Chí Minh.  Các nội dung được đề cập đến trong đề tài này bao gồm: phân tích thực trạng  tăng trưởng ngành CNCB thực phẩm của TP. HCM giai đoạn 1995 ­ 2004 và đưa ra  các so sánh với cả nước và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; phân tích thực trạng  tăng trưởng bảy ngành chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố như: ngành chế  biến thịt, chế biến thủy hải sản, chế biến dầu thực vật, chế biến bơ, sữa, sản xuất sản  phẩm từ tinh bột  (mì  ăn liền),  sản xuất  bánh,  kẹo, sản  xuất  rượu, bia, nước uống  không cồn.  Từ những phân tích đó, tác giả đã đề xuất hệ thống 9 giải pháp để nâng cao  năng lực cạnh tranh của sản phẩm và các kiến nghị với Chính phủ, Bộ, ngành để đẩy  mạnh tăng trưởng bảy ngành chế biến thực phẩm nêu trên. Tuy nhiên, đề tài đã không  sử dụng phương pháp phân tích SWOT và phương pháp chuyên gia để phân tích, để  trên cơ sở đó đưa ra các hệ thống giải pháp. Vì đây là đề tài nghiên cứu về ngành  CNCB thực phẩm nên trong đề tài không có nghiên cứu về chế biến lúa gạo [20].  ­ Tác giả Lê Văn Gia Nhỏ (2005), trong công trình nghiên cứu “Phân tích  ngành hàng lúa gạo thơm tỉnh Long An và lúa gạo cao sản tỉnh An Giang”, đã  phân tích hiệu quả kinh doanh của các tác nhân tham gia ngành hàng lúa gạo, phân  tích tác động chính sách của Chính phủ đến ngành hàng lúa gạo xuất khẩu, đánh giá  lợi thế so sánh của bốn nhóm mặt hàng gạo xuất khẩu: gạo thơm đặc sản, gạo chất  lượng cao, gạo chất lượng trung bình và gạo chất lượng thấp, từ đó đề xuất các chính  sách hỗ trợ quá trình sản xuất, chế biến và xuất khẩu gạo.  Kết quả nghiên cứu đã chứng minh rằng, nông dân là đối tượng đạt được lợi  ích nhiều nhất trong các tác nhân  tham gia ngành hàng lúa gạo. Bên cạnh đó, các  chính sách của Nhà nước liên quan đến sản xuất, chế biến và xuất khẩu gạo gần như  không ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của các tác nhân tham gia trong quá trình  sản xuất và xuất khẩu gạo. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy, việc sản xuất và xuất  khẩu gạo của Việt Nam có lợi thế so sánh cao, đặc biệt là nhóm gạo thơm đặc sản và  nhóm gạo chất lượng cao.
 6. 6. 6  Từ những phân tích đó, tác giả đã đề xuất ba chính sách đối với Chính phủ.  Một là, tập trung vào việc phát triển vùng nguyên liệu và chế biến xuất khẩu gạo đặc  sản và gạo chất lượng cao. Hai là, khuyến khích tư nhân tham gia xuất khẩu nhằm  làm tăng khả năng cạnh tranh trong thị trường thu mua lúa gạo và tăng khả năng tìm  kiếm thị trường xuất khẩu gạo trên thế giới. Ba là, các chính sách liên quan đến vấn  đề quota xuất khẩu, đó là: tổ chức đấu thầu quota xuất khẩu và Chính phủ sử dụng  khoản thu từ đấu thầu này để hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho sản xuất, chế biến và  xuất khẩu, đồng thời cho phép các doanh nghiệp xuất khẩu trong trường hợp nhu cầu  xuất khẩu gạo lớn hơn hạn ngạch nhưng phần xuất khẩu vượt trội này phải chịu thuế  xuất  khẩu.  Tuy  nhiên,  trong  đề  tài này,  tác giả  đã  không phân  tích  thực  trạng  và  không đưa ra giải pháp nào đối với lĩnh vực chế biến lúa gạo [21].  ­ Tác giả Nguyễn Ngọc Châu (2008), trong công trình nghiên cứu “Phân tích  chuỗi giá trị gạo của thành phố Cần Thơ, đã phân tích về doanh thu, chi phí và hiệu  quả sản xuất, kinh doanh của các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị gạo, gồm có:  nông dân, thương lái, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gạo và nhà bán lẻ. Đồng thời,  tác giả đã phân tích kinh tế chuỗi giá trị gạo ở hai trường hợp: gạo tiêu thụ nội địa và  gạo  xuất  khẩu.  Trong  công  trình  nghiên  cứu  có  sử  dụng  phương  pháp  phân  tích  SWOT về tình hình sản xuất lúa của nông dân, phân tích mô hình năm áp lực cạnh  tranh của Michael Porter đối với các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gạo, phân  tích lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh của sản phẩm gạo Cần Thơ cũng được tác  giả đề cập đến.  Kết quả nghiên cứu cho thấy, dù gạo tiêu thụ nội địa hay xuất khẩu, lợi ích của  người nông dân đạt được trên mỗi kg gạo nhiều hơn so với những tác nhân còn lại.  Tuy nhiên, đời sống của bà con nông dân vẫn còn nghèo, nguyên nhân chủ yếu là do  diện tích đất canh tác ít (bình quân 0,5 ha/hộ). Trong khi đó, thương lái, doanh nghiệp  chế biến, xuất khẩu gạo và nhà bán lẻ có lợi ích đạt được trên mỗi kg gạo thấp hơn  nông dân nhưng do không bị giới hạn tự nhiên về sản lượng tiêu thụ, năng lực tốt thì  tiêu thụ nhiều, năng lực không tốt thì tiêu thụ ít cho nên tổng lợi nhuận họ có thể thu  về là rất lớn. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng  chỉ  ra rằng, trong tình  hình hiện nay
 7. 7. 7  chuỗi giá trị gạo xuất khẩu hiệu quả hơn chuỗi giá trị gạo tiêu thụ nội địa. Chính vì  vậy, các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gạo quan tâm tìm kiếm hợp đồng xuất  khẩu nhiều hơn là khai thác thị trường nội địa.  Từ những phân tích trên, tác giả đã đề xuất các giải pháp nâng cao chuỗi giá trị  gạo của thành phố Cần Thơ, bao gồm: giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, giải  pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động chế biến, phân phối và giải pháp nâng cao giá  trị tăng thêm cho toàn chuỗi.  Do mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích chuỗi giá trị gạo của thành phố  Cần Thơ cho nên trong phần phân tích thực trạng tác giả không nghiên cứu sâu vào  hoạt động chế biến, mà chỉ trình bày khái quát làm cơ sở bổ sung để đề xuất một số  giải pháp nâng cao chuỗi giá trị gạo [6].  ­ Tác giả Diệp Hoàng Sơn (2008), trong công trình nghiên cứu “Hoạch định  chiến lược  marketing mặt  hàng gạo xuất khẩu  đồng  bằng  sông  Cửu  Long”, đã  phân tích, đánh giá các nội dung như: đánh giá tình hình sản xuất lúa gạo khu vực  ĐBSCL, phân tích hiện trạng chế biến và kinh doanh gạo xuất khẩu của các doanh  nghiệp đóng trên địa bàn, tìm hiểu tình hình sản xuất, tiêu thụ gạo trên thế giới và xây  dựng chiến lược marketing xuất khẩu gạo.  Kết quả của công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng ĐBSCL có nhiều tiềm năng  sản xuất lúa gạo, đủ cung cấp nhu cầu an ninh lương thực trong nước và có dư để  xuất khẩu từ 4 đến 4,5 triệu tấn gạo đến năm 2015, Việt Nam xếp hạng trên trung  bình so với các nước xuất khẩu gạo, nhu cầu tiêu thụ gạo của thế giới trong thời gian  tới rất cao nên sẽ thuận lợi cho việc xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp Việt Nam.  Tuy nhiên, sản xuất lúa ở đây vẫn còn manh mún, nguồn nguyên liệu mang tính thời  vụ cao, hệ thống kho bãi dự trữ thiếu, hoạt động marketing trong các doanh nghiệp  kinh doanh xuất khẩu gạo chưa được xây dựng hoàn chỉnh và nghiêm túc, hệ thống  thông tin chưa hoàn thiện.  Trên  cơ  sở  của  những  đánh  giá  đó,  tác  giả tiến  hành  xây  dựng  chiến  lược  marketing hỗn hợp, bao gồm: sản phẩm, giá cả, phân phối và chiêu thị. Đồng thời,
 8. 8. 8  kiến nghị một số giải pháp cần phối hợp đồng bộ các thành phần: nông dân sản xuất  lúa, doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo, hệ thống tín dụng và Nhà nước [25].  Qua các công trình nghiên cứu trên, có thể thấy rằng chưa có một công trình  nào nghiên cứu một cách khoa học, có hệ thống và đề xuất các giải pháp có tính chiến  lược nhằm phát triển sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp chế biến lúa gạo.  V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Đề tài sẽ được kết hợp giữa lý luận và thực tiễn dựa trên những quy luật phát  triển khách quan về kinh tế ­ xã hội, các quan điểm và chính sách của Nhà nước về  lĩnh vực lúa gạo.  Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án là phương pháp thống kê  mô tả, phân tích thống kê, so sánh tổng hợp, phương pháp điều tra và phương pháp  chuyên gia.  VI. NHỮNG ĐÓNG GÓP KHOA HỌC CỦA LUẬN ÁN  Luận án là một công trình nghiên cứu nghiêm túc của tác giả. Kết quả nghiên  cứu của luận án sẽ có những đóng góp khoa học sau:  ­ Một là, rút ra được những bài học kinh nghiệm đối với sự phát triển sản xuất  kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến lúa gạo TP. Cần Thơ trong thời gian tới.  ­ Hai là, góp phần đánh giá thực trạng phát triển của các doanh nghiệp chế  biến lúa gạo TP. Cần Thơ trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2009. Qua đó, rút ra  được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp chế  biến lúa gạo trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước nói chung và TP. Cần Thơ  nói riêng.  ­ Ba là, đề xuất các giải pháp đồng bộ và khả thi để phát triển sản xuất kinh  doanh các doanh nghiệp chế biến lúa gạo TP. Cần Thơ nhanh và bền vững; trên cơ sở  khai thác một cách hợp lý các nguồn nguyên liệu của địa phương và vùng ĐBSCL.  ­ Bốn là, xác định được mức độ quan trọng của các giải pháp, nhằm giúp các  danh nghiệp chế biến lúa gạo của TP. Cần Thơ xây dựng chiến lược phát triển sản
 9. 9. 9  xuất kinh doanh đến năm 2020. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn làm tài liệu tham  khảo bổ ích cho các nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chế biến của các  ngành hàng khác trong vùng ĐBSCL và cả nước.  VII. KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN  Kết cấu của luận án gồm 03 chương ngoài phần mở đầu và kết luận:  Chương 1: Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp  chế biến lúa gạo.  Chương 2: Đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp chế biến  lúa gạo của thành phố Cần Thơ trong thời gian qua.  Chương 3: Giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp chế biến  lúa gạo của thành phố Cần Thơ đến năm 2020.  Vì thời gian và trình độ của nghiên cứu sinh còn hạn chế nên luận án không  thể tránh được những thiếu sót nhất định, rất mong được sự góp ý của quý thầy cô và  các bạn.
 10. 10. 10  CHƯƠNG 1  TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN LÚA GẠO  Với phương pháp nghiên cứu nêu ở phần mở đầu, chương 1 sẽ trình bày sự  hình thành và phát triển của các doanh nghiệp chế biến lúa gạo, đặc điểm hoạt động  sản xuất kinh doanh, vai trò của các doanh nghiệp đối với nền kinh tế quốc dân, cũng  như những nhân tố  ảnh hưởng đến hoạt động  sản  xuất  kinh doanh  của  các  doanh  nghiệp. Trong chương này, cũng sẽ nghiên cứu kinh nghiệm phát triển sản xuất kinh  doanh lúa gạo của một số doanh nghiệp trong nước và trên thế giới nhằm rút ra các  bài học kinh nghiệm để có thể vận dụng cho các doanh nghiệp chế biến lúa gạo của  thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.  1.1. KHÁI NIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh luôn gắn liền với  xã hội loài người; mỗi doanh nghiệp cần phải nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu của thị  trường  và  đưa ra những  chiến lược đúng đắn  nhằm  đạt  được  những  mục  tiêu  mà  doanh nghiệp đã đề ra.  Hoạt động sản xuất kinh doanh có các đặc điểm sau:  ­ Do một chủ thể thực hiện và gọi là chủ thể kinh tế, chủ thể kinh tế có thể là  cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp.  ­ Khác với hoạt động tự túc tự cấp phi kinh doanh, động cơ và mục đích của  hoạt động sản xuất kinh doanh là sản xuất sản phẩm vật chất hay dịch vụ không phải  để tự tiêu dùng mà để phục vụ cho nhu cầu của người khác nhằm thu lợi nhuận.  ­ Sản phẩm của hoạt động sản xuất kinh doanh có thể cân, đong, đo đếm được,  đó là sản phẩm hàng hóa để trao đổi trên thị trường. Người chủ thể sản xuất phải chịu  trách nhiệm đối với sản phẩm của mình sản xuất ra.
 11. 11. 11  ­ Hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải hướng tới thị trường. Trong đó, các  chủ thể kinh tế có mối quan hệ mật thiết với nhau, đó là: quan hệ với các bạn hàng,  với chủ thể cung cấp các yếu tố đầu vào, với khách hàng, với các đối thủ cạnh tranh  và với Nhà nước. Các mối quan hệ này giúp cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản  xuất kinh doanh và giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển.  ­ Hoạt động sản xuất  kinh doanh phải luôn nắm được các thông tin về sản  phẩm của doanh nghiệp trên thị trường như các thông tin về số lượng, chất lượng, giá  cả sản phẩm, thông tin về xu hướng tiêu dùng của khách hàng, thông tin về kỹ thuật  công nghệ, về chính sách kinh tế tài chính, pháp luật Nhà nước có liên quan đến sản  phẩm của doanh nghiệp.  ­ Hoạt động sản xuất kinh doanh phải có sự vận động của đồng vốn: Vốn là  yếu tố có vai trò quyết định rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, là cơ sở đánh  giá tiềm lực của doanh nghiệp. Không có vốn thì không thể có hoạt động sản xuất  kinh doanh. Chủ thể kinh tế sử dụng vốn để mua nguyên liệu, thiết bị sản xuất, thuê  lao động,…  ­ Hoạt động sản xuất kinh doanh luôn thúc đẩy mở rộng sản xuất và tiêu dùng  xã hội, tạo điều kiện cho tích lũy vốn phát triển sản xuất, phát triển kinh tế xã hội,  phát triển khoa học kỹ thuật, mở rộng quan hệ giao lưu hàng hóa, tạo ra sự phân công  lao động xã hội và cân bằng cơ cấu sản xuất trong nền kinh tế.  ­ Mục đích chủ yếu và bao trùm của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đó là  lợi nhuận.  Từ những đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh nêu trên, có thể hiểu  khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh:  Hoạt động sản xuất kinh doanh là các hoạt động kinh tế trong điều kiện tồn  tại nền kinh tế thị trường, gồm tổng thể những phương pháp, hình thức và phương  tiện mà chủ thể kinh tế sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh tế của mình (bao  gồm quá trình đầu tư, sản xuất, vận tải, thương mại, dịch vụ,...) trên cơ sở vận  dụng quy luật giá trị cùng với các quy luật khác, nhằm đạt mục tiêu vốn sinh lời  nhiều nhất [1].
 12. 12. 12  1.2. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ  BIẾN LÚA GẠO  Theo chiều dài lịch sử, lúc đầu nền kinh tế của mỗi nước đều là nền kinh tế tự  nhiên, mang nặng tính tự cấp, tự túc, đa số sống bằng nghề nông. Ngoài việc trồng  trọt, chăn nuôi, đánh bắt, khai thác để có sản phẩm, người nông dân đã tự mình bảo  quản, chế biến, thậm chí tự mình chế tạo ra cả công cụ lao động. Trong dân cư hầu  như không có hoặc có rất ít sự phân công lao động xã hội và sự trao đổi sản phẩm.  Dần  dần, lực  lượng  sản xuất và  năng suất  lao động tăng  lên xuất hiện  sản  phẩm thừa và do những yêu cầu của cuộc sống dẫn đến nhu cầu trao đổi sản phẩm  thừa đó với nhau. Trao đổi tác động trở lại sản xuất và thúc đẩy sự phân công xã hội.  Sự hình thành các loại lao động sản xuất đã làm cho sản phẩm của từng loại lao động  đó chuyển thành hàng hóa, thành những vật ngang giá với nhau, dùng làm vật phẩm  trao đổi với nhau và hình thành thị trường. Kinh tế hàng hóa phát triển, thị trường  từng bước mở rộng ra, đưa đến chỗ ngày tăng thêm những ngành công nghiệp riêng  biệt tách ra khỏi nông nghiệp. Theo đó, CNCB tách ra trở thành một ngành kinh tế  độc lập. Ngành này có mặt ở các hoạt động chế biến khác nhau, tạo ra nhiều loại sản  phẩm hàng hóa đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau và chính từ đây ngành CNCB các  sản phẩm từ nông nghiệp như:  lúa gạo, lúa mì, ngũ cốc, hoa quả,…  đã được hình  thành.  Như vậy, sự hình thành và phát triển của CNCB nói chung, CNCB lúa gạo nói  riêng là do quá trình phân công lao động xã hội dưới tác động của quá trình phát triển  lực lượng sản xuất được diễn ra ở một số quốc gia trên thế giới.  Ngày nay, trong điều kiện thế giới đã diễn ra cuộc cách mạng khoa học công  nghệ, xu hướng quốc tế hóa, khu vực hóa sản xuất và dịch vụ diễn ra mạnh mẽ; trình  độ lực lượng sản xuất và xã hội hóa lao động ở mức rất cao, mọi lĩnh vực trong nền  kinh tế của các nước đều chịu tác động sâu sắc bởi các nhân tố quốc tế, thì sự hình  thành và phát triển CNCB ở mỗi nước cũng không thể tách rời các tác động quốc tế  đó. Chính nhờ những tác động đó, các nước đi sau có điều kiện “đi tắt”, rút ngắn các  giai đoạn phát triển CNCB hơn so với các nước đi trước.
 13. 13. 13  Ở Việt Nam, vào cuối thế kỷ XVIII, sản xuất nông nghiệp đã đạt được những  kết quả đáng kể. Lúa gạo làm ra không những đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của mỗi gia  đình, mỗi địa phương mà còn thừa một khối lượng lớn để bán đi nơi khác. Để phục  vụ cho việc sản xuất lúa gạo, nghề đóng cối xay ra đời ở khắp các vùng trong cả nước  và phát triển rất nhanh cho đến khi người Pháp nắm độc quyền ngành xay xát lúa gạo  với những nhà máy xay xát lúa gạo hiện đại ra đời vào nửa cuối thế kỷ XIX.  Ngày nay, dưới sự tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ các nhà  máy xay xát lúa gạo phát triển rất nhanh, nó không dừng lại ở hoạt động xay xát mà  còn thêm vào đó các công đoạn khác như: đánh bóng gạo, phân loại hạt gạo, phân  loại gạo với tấm và cám, đóng gói, bảo quản,… Với sự bổ sung những công đoạn đó  thì các nhà máy xay xát lúa gạo trở thành các doanh nghiệp chế biến lúa gạo.  Hiện nay, Việt Nam là quốc gia đang phát triển, có nhiều ưu thế vượt trội so  với các quốc gia phát triển nông nghiệp trong khu vực để phát triển mặt hàng lúa gạo,  mở rộng thị trường, gia tăng tích lũy vốn phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất  nước. Do đó, sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng lúa gạo trên thị trường  không chỉ có ý nghĩa kinh tế đơn thuần mà còn luôn gắn kết với sự ổn định kinh tế,  chính trị xã hội đối với sự phát triển của đất nước. Để nâng cao sức cạnh tranh của  mặt hàng lúa gạo, các doanh nghiệp chế biến lúa gạo đóng vai trò rất quan trọng. Có  thể nói sau hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, thời gian tới sẽ là giai đoạn phát  triển nhanh chóng của các doanh nghiệp chế biến lúa gạo, sự phát triển này sẽ theo  các xu hướng như:  ­ Các doanh nghiệp chế biến lúa gạo sẽ phát triển theo mô hình khu liên hợp  chế biến lúa gạo để nâng cao chất lượng sản phẩm sau chế biến. Khu liên hợp sẽ thực  hiện tất cả các chức năng từ sấy lúa cho đến xay xát, chế biến và tồn trữ lúa gạo. Các  công nghệ được sử dụng trong khu liên hợp này là những công nghệ hiện đại, đáp  ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm trong nước và quốc tế.  ­ Các doanh nghiệp sẽ gắn kết với nông dân sản xuất lúa để xây dựng vùng  nguyên liệu cho doanh nghiệp nhằm ổn định sản xuất kinh doanh và hướng tới phát  triển một cách bền vững.
 14. 14. 14  ­ Các doanh nghiệp phát triển theo hình thức Công ty cổ phần; trong đó, nông  dân, các hợp tác xã nông nghiệp sẽ là những cổ đông của công ty nhằm góp phần làm  nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo [28].  1.3. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH  NGHIỆP CHẾ BIẾN LÚA GẠO  1.3.1. Quy trình chế biến lúa gạo  Quy trình chế biến lúa gạo hiện nay được thể hiện ở biểu đồ 1.1 dưới đây:  Lúa  nguyên liệu  Sàng tạp  chất  Bóc vỏ  Thùng rê  Sàng  phân ly  Sàng tách  đá  Cân,  Đóng gói  Máy  tách màu  Thùng chứa  thành phẩm  Trống  chọn hạt  Máy  đánh  bóng  Máy sát  trắng  Nguồn: Khảo sát của tác giả tại Công ty Nông nghiệp Sông Hậu, 2009  Biểu đồ 1.1: Sơ đồ quy trình chế biến lúa gạo  Lúa nguyên liệu sau khi qua sàng tạp chất để tách các tạp chất như rác, dây,  kim loại sẽ qua hệ thống bóc vỏ (vỏ lúa còn gọi là trấu), kế tiếp lúa sau khi bóc vỏ sẽ  được đưa qua thùng rê rồi đến sàng phân ly và sàng tách đá … Tiếp theo, qua công  đoạn xát trắng để tách bớt lượng cám trước khi vào hệ thống máy đánh bóng nước  kiểu phun sương nhằm cải thiện độ bóng bề mặt gạo. Kế tiếp, gạo được đưa vào hệ  thống trống phân loại hạt theo chiều dài để phân ly thành từng loại như: gạo thành  phẩm, tấm 1, tấm 2, tấm 3 và đưa vào các silo chứa riêng biệt. Tại đây, tùy theo yêu  cầu, gạo được đưa qua máy tách màu điện tử để loại ra các tạp chất màu lẫn trong gạo  như hạt đen, hạt đỏ, hạt vàng, hạt bạc bụng. Cuối cùng, gạo thành phẩm sẽ vào thiết  bị cân và đóng gói tự động theo yêu cầu trọng lượng cho trước để xuất kho.  Quy trình công nghệ nói trên là quy trình điển hình, tiên tiến. Đây là quy trình  khép kín từ khâu nguyên liệu đến khâu thành phẩm, mức độ tự động hóa cao, dễ vận  hành, thu được gạo thành phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu và hoàn toàn có  khả năng cạnh tranh được với các sản phẩm gạo hiện có trên thị trường thế giới.
 15. 15. 15  Hiện nay, một số doanh nghiệp chế biến lúa gạo trên địa bàn TP. Cần Thơ đã  đầu tư trang bị các thiết bị chế biến lúa gạo tiên tiến của các hãng sản xuất có uy tín  như Bùi Văn Ngọ, Sinco, Satake,... Thiết bị chế biến lúa gạo của các hãng này có độ  tin cậy cao, sản phẩm qua chế biến đạt những yêu cầu cơ bản như độ xát trắng, tỷ lệ  thóc, tỷ lệ tấm, độ ẩm, hạt màu, độ đồng đều, vệ sinh và hạn chế tối thiểu tạp chất  trước khi đóng gói.  1.3.2. Nguyên liệu sử dụng trong các doanh nghiệp chế biến lúa gạo  Nguyên liệu  sử dụng  trong  các doanh  nghiệp  chế biến  lúa  gạo  gồm  có  lúa  hàng hóa và gạo bán thành phẩm, do đó để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định thì  vấn đề quy hoạch vùng sản xuất lúa và quy hoạch diện tích đất trồng lúa có ý nghĩa  rất quan trọng.  (1)  Nguồn nguyên  liệu  là  lúa  hàng  hóa: Lúa được người  nông dân  trồng  ở  khắp các tỉnh, thành trong cả nước, với sản lượng hàng năm đạt gần 40 triệu tấn và  vùng ĐBSCL là nơi sản xuất lượng lúa hàng hóa lớn nhất của cả nước, với sản lượng  hàng năm đạt trên 20 triệu tấn.  Bảng 1.1: Sản lượng lúa cả năm vùng ĐBSCL và cả nước giai đoạn 2005 ­ 2009  ĐVT: Tấn  Nơi sản xuất  2005  2006  2007  2008  2009  1/ Vùng ĐBSCL  2/ Cả nước  19.385.620  35.832.900  18.075.036  35.849.500  19.221.771  35.942.700  21.166.627  38.729.800  20.483.400  38.895.500  Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2010 [26]  (2)  Nguồn nguyên  liệu  là gạo  bán  thành phẩm: Gạo  bán  thành phẩm được  cung cấp bởi các nhà máy xay xát lúa gạo có quy mô nhỏ. Lúa sau khi trãi qua các  công đoạn như sàng tạp chất và bóc vỏ thì được gọi là gạo bán thành phẩm (hay còn  gọi là gạo nguyên liệu). Từ gạo nguyên liệu, sẽ qua các nhà máy chế biến có quy mô
 16. 16. 16  lớn hơn để thực hiện các công đoạn tiếp theo cho đến công đoạn cuối cùng là đóng  gói và được gọi là gạo thành phẩm để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.  1.3.3. Máy móc, thiết bị trong các doanh nghiệp chế biến lúa gạo  Các máy và móc thiết bị chủ yếu của doanh nghiệp chế biến lúa gạo bao gồm:  ­ Máy làm sạch lúa: Đây là máy thực hiện công đoạn đầu tiên của quá trình chế  biến, nó có nhiệm vụ loại bỏ các tạp chất như: đá, rơm rạ, kim loại,... lẫn trong lúa để  làm sạch lúa trước khi đi vào chế biến.  ­ Máy bóc vỏ: Lúa sau khi qua công đoạn làm sạch sẽ qua máy bóc vỏ để tách  lớp thóc bên ngoài của hạt lúa, đây là công đoạn rất quan trọng của quá trình chế biến,  nó có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng gạo như ảnh hưởng số lượng hạt bị gãy, số  lượng tấm sau khi bóc vỏ.  ­ Máy xát trắng: Lúa sau khi bóc vỏ sẽ qua công đoạn xát trắng để tách bớt  lượng cám ở trong hạt gạo trước khi đánh bóng.  ­ Máy đánh bóng: Máy đánh bóng có chức năng làm cho hạt gạo trắng bóng,  giúp nâng cao chất lượng và giá trị của hạt gạo.  ­ Máy phân loại hạt: Máy phân loại hạt có chức năng phân loại gạo thành các  loại như gạo thành phẩm, tấm 1, tấm 2, tấm 3.  ­ Máy tách màu: Sau khi phân loại gạo với các loại tấm, gạo được đưa qua  máy tách màu để loại ra các tạp chất màu còn lẫn trong gạo như: hạt đen, hạt đỏ, hạt  vàng, hạt bạc bụng.  ­ Thiết bị cân và đóng gói: Sau các công đoạn nêu trên, cuối cùng gạo thành  phẩm sẽ qua thiết bị cân và đóng gói tự động theo yêu cầu trọng lượng để tiêu thụ  trên thị trường.  Như vậy, máy móc và thiết bị chính của các doanh nghiệp chế biến lúa gạo gồm  có: máy sàng tạp chất, máy bóc vỏ, máy xát trắng, máy đánh bóng, máy phân loại hạt,  máy tách màu, thiết bị cân tự động và đóng gói.  Hiện nay, các máy móc và thiết bị này có trên thị trường khá đa dạng về mẫu  mã, tính năng sử dụng và trình độ về công nghệ là khá hiện đại. Do vậy, để tạo ra sản
 17. 17. 17  phẩm gạo đạt chất lượng cao, các doanh nghiệp cần phải quan tâm đổi mới máy móc,  thiết bị và công nghệ một cách hợp lý.  1.3.4. Lao động trong các doanh nghiệp chế biến lúa gạo  Lao động trong các doanh nghiệp chế biến lúa gạo có thể chia làm 03 nhóm  chính:  (1) Nhóm cán bộ quản lý và kinh doanh: Do yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế  ngày càng cao, do đó cán bộ quản lý và kinh doanh phải có trình trình quản lý của  người CEO, phải có hiểu biết về kinh doanh trong môi trường toàn cầu hóa. Vì vậy,  các doanh nghiệp phải thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ  này mới đáp ứng được yêu cầu của công việc, chứ không thể tuyển dụng mới là có thể  sử dụng được ngay.  (2) Nhóm kỹ sư kỹ thuật và công nhân kỹ thuật bậc cao: Đây là các kỹ sư, công  nhân kỹ thuật bậc cao của các ngành cơ khí, điện, công nghệ,… những người này  thường đảm đương công tác tại bộ phận kỹ thuật, chuyên phụ trách các công việc về  cơ khí, điện, vận hành và sửa chữa các máy móc, thiết bị trong các phân xưởng chế  biến.  Ngày nay, với  yêu  cầu  đổi  mới  công nghệ  theo hướng hiện  đại,  đòi  hỏi  lực  lượng lao động này phải thường xuyên được đào tạo để nâng cao trình độ tay nghề  nhằm theo kịp với xu hướng phát triển rất nhanh về khoa học công nghệ như hiện  nay.  (3) Nhóm công nhân lao động phổ thông: Những lao động này thường làm các  công việc liên quan nhiều đến chân tay như đóng gói, bốc xếp, quản lý kho tàng, bến  bãi,… các lao động này thường không đòi hỏi cao về trình độ chuyên môn, chỉ yêu  cầu có sức khỏe tốt, nhiệt tình trong công việc. Công tác đào cho lực lượng lao động  này khá đơn giản, chỉ là đào tạo nghiệp vụ cho các công việc thường làm hàng ngày  và trong thời gian ngắn hạn.  1.3.5. Vốn trong các doanh nghiệp chế biến lúa gạo  Hoạt  động  sản xuất  kinh doanh  của  các  doanh  nghiệp  chế biến  lúa  gạo  phụ  thuộc vào thời vụ sản xuất lúa, trong năm có hai mùa vụ lúa chính, đó là: Đông Xuân  và Hè Thu. Vì vậy, các doanh nghiệp cần phải có một lượng vốn lưu động rất lớn để
 18. 18. 18  thu mua lúa nguyên liệu nhằm giúp cho các doanh nghiệp chủ động hơn trong quá  trình sản xuất kinh doanh của mình. Mặt khác, rất nhiều doanh nghiệp có quy mô sản  xuất nhỏ, công nghệ lạc hậu, muốn mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và đổi mới  máy móc, thiết bị các doanh nghiệp này cần phải có một lượng vốn khá lớn (có thể  lên đến hàng chục tỷ đồng), nhưng hiện tại đa phần các doanh nghiệp đều gặp khó  khăn về vốn.  1.3.6. Thị trường của các doanh nghiệp chế biến lúa gạo  Thị trường tiêu thụ của các doanh nghiệp chế biến lúa gạo bao gồm thị trường  trong nước và nước ngoài.  1. Đối với thị trường trong nước: Việt Nam có dân số khoảng 87 triệu người,  hàng năm tiêu dùng ước khoảng 17 triệu tấn gạo, đây là thị trường rất rộng lớn và ổn  định của các doanh nghiệp chế biến lúa gạo. Dự báo trong thời gian tới thị trường tiêu  thụ trong nước sẽ tăng lên rất nhanh, nguyên nhân là do dân số tăng (ước đạt khoảng  100 triệu người vào năm 2020) và do các ngành CNCB khác phát triển rất nhanh, mà  các ngành này sử dụng lúa gạo là nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất.  Hiện nay, với sản lượng lúa hàng năm đạt khoảng 39 triệu tấn (tương đương 23  triệu tấn gạo), ngoài đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và đảm bảo an ninh lương  thực quốc gia thì chúng ta vẫn còn dư trên dưới 6 triệu tấn gạo cho xuất khẩu.  2.  Đối  với  thị  trường  nước  ngoài:  Thị  trường  xuất  khẩu  gạo  của  các  doanh  nghiệp Việt Nam  gồm nhiều nước ở nhiều châu lục khác nhau như: Châu Á, Châu  Âu, Châu Phi, Trung Đông (xem bảng 1.2). Trong năm 2009, các doanh nghiệp của  Việt Nam đã xuất khẩu hơn 5,95 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch xuất khẩu gần 2,7 tỷ  USD, chiếm khoảng 15% thị phần của thị trường xuất khẩu gạo thế giới. Trong đó,  các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã xuất khẩu được  557 ngàn tấn, đạt kim ngạch trên 240 triệu USD.  Dự báo  trong  thời  gian tới  thị  trường  xuất  khẩu gạo chủ  yếu của  các  doanh  nghiệp Việt Nam vẫn là các nước ở khu vực Châu Á, Châu Phi, Châu Âu và một số  nước ở khu vực Trung Đông.
 19. 19. 19  Bảng 1.2:  Cơ cấu  thị  trường  xuất khẩu  gạo  của  doanh  nghiệp  Việt  Nam  giai  đoạn 2005 ­ 2009  ĐVT: %  Stt  Thị trường  Năm  2005  2006  2007  2008  2009  1  Châu Á  49,8  48,9  56,9  74,4  55,2  2  Châu Phi  43,9  43,3  27,9  15,2  24,3  3  Châu Âu  5,2  0,7  5,1  6,3  13,1  4  Trung Đông  1,1  6,8  7,1  2,1  4,8  5  Châu Mỹ  0,0  0,0  2,9  0,1  1,4  6  Châu Đại Dương  0,0  0,2  0,1  1,8  1,2  Nguồn: Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, 2010 [29]  1.4. VAI TRÒ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN LÚA GẠO ĐỐI VỚI  NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN  1.4.1. Cung cấp và đảm bảo an ninh lương thực  Tất cả người dân Việt Nam đều sử dụng lúa gạo làm lương thực chính, từ gạo  có thể chế biến thành các sản phẩm khác như bột, phở, bún và rất nhiều loại  thực  phẩm khác được làm từ gạo. Vì vậy, lúa gạo đã trở thành nguồn lương thực chính  trong đời sống hàng ngày của mỗi người dân.  Việt Nam trong nhiều năm liền được xếp vào nhóm các nước dẫn đầu về xuất  khẩu gạo, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và quốc  tế. Có thể nói, lúa gạo đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp lương thực cho  người dân, ngoài ra còn là ngành kinh tế tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao  động, đặc biệt là lao động ở những vùng nông thôn, qua đó đã góp phần tích cực vào  việc xóa đói  giảm nghèo. Trong những năm gần đây chính sách phát  triển kinh tế  nông nghiệp, nông dân và nông thôn của Nhà nước luôn gắn liền với phát triển ngành  hàng lúa gạo.
 20. 20. 20  1.4.2. Góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân và hiện đại hóa khu vực  nông thôn  Chế biến lúa gạo giúp cho giá trị sản phẩm của người nông dân sản xuất ra được  nâng lên, từ đó lợi nhuận từ sản xuất lúa đạt được cao hơn, người nông dân trồng lúa  sẽ chuyên tâm đầu tư cho sản xuất tốt hơn làm cho sản lượng và chất lượng lúa ngày  được nâng cao. Do thu nhập ngày được nâng lên, người dân có điều kiện cùng với  Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn như hạ tầng về  giao  thông, điện, nước, thủy lợi,... ngày càng tốt hơn để phục các yêu cầu của sản xuất và  đời sống người dân.  Bảng 1.3: Lợi nhuận từ sản xuất lúa của nông dân giai đoạn 2005 ­ 2009  ĐVT: Triệu đồng  Lợi nhuận  Năm  2005  Năm  2006  Năm  2007  Năm  2008  Năm  2009  Lợi nhuận thu được từ  01 ha lúa  19,37  22,47  24,86  26,50  28,26  Nguồn: Viện Nghiên cứu lúa ĐBSCL, 2010 [40]  Ghi chú: Lợi nhuận này được tính cho hai vụ lúa chính trong năm là Đông Xuân và Hè Thu.  1.4.3. Góp phần giải quyết việc làm ở khu vực nông thôn  Các doanh nghiệp chế biến  lúa gạo đã góp phần giải quyết  việc làm cho lao  động nhàn rỗi ở khu vực nông thôn. Năm 2009, số lao động đang làm việc trong các  doanh nghiệp chế biến lúa gạo trên địa bàn TP. Cần Thơ khoảng 22.000 ngàn người,  trong đó lao động có trình độ chuyên môn thấp chiếm khoảng 70% tổng số lao động  (lực lượng lao động này chủ yếu ở khu vực nông thôn), với mức thu nhập bình quân  khoảng 2,6 triệu đồng/tháng.  Ngoài ra, các doanh nghiệp còn góp phần làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp,  qua đó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn và làm tăng tỷ trọng  của khu vực công nghiệp trong cơ cấu kinh tế ở địa phương.
 21. 21. 21  1.4.4. Góp phần tạo nguồn thu ngoại tệ cho đất nước  Trong nhiều năm  liền, sản phẩm  lúa gạo Việt  Nam luôn giữ vị  trí  cao  trong  danh sách các mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất đất nước, năm 2009 xuất khẩu  gạo đứng vị trí thứ 5 (sau dệt may, dầu khí, da giày, thủy sản) với kim ngạch xuất  khẩu đạt khoảng 2,7 tỷ USD. Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai  thế giới chỉ sau Thái Lan, đã góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh lương thực  cho thế giới và làm cho vị thế của Việt Nam trên thế giới ngày càng được nâng cao.  Bảng 1.4: Số lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam giai đoạn 2005 ­ 2009  Chỉ tiêu  ĐVT  Năm  2005  Năm  2006  Năm  2007  Năm  2008  Năm  2009  1.  Số  lượng  gạo  xuất  khẩu  Triệu  tấn  5,25  4,50  4,56  4,83  5,95  2.  Kim  ngạch  xuất  khẩu gạo  Triệu  USD  1.407  1.238  1.490  2.910  2.700  Nguồn: Tổng cục thống kê, 2010 [26]  1.4.5. Thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác phát triển  Lúa gạo là nguồn nguyên liệu chính cho các ngành chế biến lương thực, thực  phẩm. Vì vậy, khi các doanh nghiệp chế biến lúa gạo phát triển một cách bền vững sẽ  tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho các ngành chế biến này phát triển.  Bên cạnh đó, sự phát triển của các doanh nghiệp chế biến lúa gạo sẽ tác động  dây chuyền tới sự phát triển của cơ sở vật chất phục vụ nó như: ngành cung ứng vật  tư, điện, nước, thương mại, dịch vụ,… Nó cũng thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát  triển như: xây dựng, vận tải, kho bãi, tài chính, tín dụng, bưu chính, viễn thông, khoa  học công nghệ,… Qua đó, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công  nghiệp hóa ­ hiện đại hóa.  1.4.6. Góp phần làm ổn định chính trị xã hội
 22. 22. 22  Các doanh nghiệp chế biến lúa gạo phát triển đã thúc đẩy hoạt động sản xuất lúa  phát triển, một khi sản xuất lúa phát triển thì sẽ góp phần vào việc đảm bảo an ninh  lương thực quốc gia, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người nông dân.  Chính từ những đóng góp rất quan trọng nêu trên, có thể nói các doanh nghiệp  chế biến lúa gạo đã góp phần tích cực vào ổn định chính trị ­ xã hội của đất nước.  1.5. NHỮNG YẾU  TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA  CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN LÚA GẠO  Có nhiều  yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các doanh nghiệp chế biến  lúa gạo, nhưng có thể phân thành hai nhóm yếu tố chủ yếu là: nhóm yếu tố bên ngoài  và nhóm yếu tố bên trong.  1.5.1. Nhóm yếu tố môi trường bên ngoài  1.5.1.1. Môi trường vĩ mô  Bất cứ hoạt động sản xuất nào trong quá trình hoạt động của mình cũng chịu  sự tác động nhất định của môi trường vĩ mô. Đối với các doanh nghiệp chế biến lúa  gạo,  các  yếu tố môi trường  vĩ mô  có ảnh hưởng  lớn đến sự phát  triển  của doanh  nghiệp bao gồm các yếu tố cơ bản như sau:  (1) Đường lối, chủ trương phát triển công nghiệp: Chính phủ mỗi nước đều có  đường lối, chủ trương phát triển công nghiệp riêng phù hợp với bối cảnh kinh tế xã  hội và môi  trường của mỗi nước,  ví dụ như Singapore lúc đầu họ phát triển công  nghiệp nhẹ, sau đó phát triển các ngành công nghệ kỹ thuật cao; Nhật Bản, Hàn Quốc  ngay từ đầu công nghiệp hóa họ đã đi vào phát triển các ngành công nghiệp nặng, vì  thế họ đã có các ngành công nghiệp tầm cỡ quốc tế như sản xuất thép, công nghệ  đóng tàu, công nghệ ô tô, công nghệ điện tử…  Ở Việt Nam, đường lối phát triển công nghiệp được thực hiện và thay đổi qua  nhiều thời kỳ. Ở thời kỳ 1975 đến 1986 thực hiện chính sách ưu tiên phát triển công  nghiệp nặng. Giai đoạn 1986 đến 1990 đã có sự điều chỉnh về đường lối phát triển  công nghiệp, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến là chính. Từ năm 2001 đến nay,  đang thực hiện đường lối công nghiệp hóa ­ hiện đại hóa theo Nghị quyết Đại hội IX  và Đại hội X, nhằm xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp phát triển theo
 23. 23. 23  hướng hiện đại vào năm 2020 [13]; trong đó, chú trọng phát triển công nghiệp chế  biến nông ­ lâm ­ thủy sản, các ngành công nghiệp sử dụng hàm lượng công nghệ cao  như: điện tử, công nghệ phần mềm, công nghệ ô tô,…  (2) Các chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp: Mỗi một quốc gia đều  có chính sách về phát triển kinh tế riêng của mình, trong đó có chính sách liên quan  đến doanh nghiệp. Một số nước trong thời kỳ đầu thực hiện đường lối công nghiệp  hóa, để thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế xã hội, họ đã thành lập nhiều tổng  công ty ở nhiều lĩnh vực, mà các lĩnh vực này có ảnh hưởng đến chính sách phát triển  kinh tế quốc gia như năng lượng, dầu khí, viễn thông,… Một số quốc gia khác thì  trong thời kỳ đầu, họ ưu tiên cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa để khai thác tốt các  nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước. Chính sách phát triển của Việt Nam hiện nay  bên cạnh tập trung phát triển các Tổng công ty, các Tập đoàn kinh tế lớn ở những lĩnh  vực kinh tế then chốt như điện, dầu khí, đóng tàu,… Việt Nam còn chú trọng phát  triển các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa nhằm phát huy những lợi thế về nguồn  nguyên liệu, lao động ở các địa phương; trong đó, đặc biệt quan tâm đến phát triển  các doanh nghiệp chế biến nông ­ lâm ­ thủy sản, vì Việt Nam có thế mạnh về nguồn  nguyên liệu phục vụ cho các doanh nghiệp chế biến này.  (3) Mức độ hội nhập kinh tế quốc tế: Mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của mỗi  nước có ảnh hưởng lớn đến việc phát triển của các doanh nghiệp. Với các quốc gia đã  trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thì chắc chắn sẽ gặp  nhiều thách thức trong cạnh tranh quốc tế, nhưng đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội  cho các doanh nghiệp vươn ra thị trường thế giới.  (4) Mức độ phát triển cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng là tổng thể các công trình  và là yếu tố rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội. Cơ sở hạ tầng bao gồm cơ  sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho quá trình sản xuất như: nhà xưởng, hệ thống giao  thông, điện, nước, bưu chính, viễn thông,… và cơ sở hạ tầng xã hội phục vụ đời sống  dân cư như nhà ở, trường học, cơ sở y tế, cơ sở văn hóa, dịch vụ,…  Việt Nam là một nước đang phát triển, cơ sở hạ tầng còn yếu kém. Do đó, để  phát triển nhanh các ngành kinh tế, cơ sở hạ tầng cần đi trước một bước, cần đầu tư  hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng như: cảng biển, giao thông thủy, bộ, cảng hàng
 24. 24. 24  không, năng lượng,… Trong thời gian qua, Nhà nước đã hết sức quan tâm đến đầu tư  phát triển cơ sở hạ tầng và bước đầu đã có những cải thiện rất đáng kể.  (5) Tác động của các khu vực kinh tế khác: Các khu vực kinh tế khác trong cơ  cấu kinh tế có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của các ngành công nghiệp,  trong đó có  các doanh nghiệp của ngành  CNCB lúa gạo. Nông nghiệp giữ vai  trò  quan trọng, là ngành cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho các doanh nghiệp chế biến lúa  gạo. Các ngành khác như tài chính, viễn thông, điện,… có tác động lớn đến hoạt động  của các ngành kinh tế và hỗ trợ cho các ngành này phát triển. Ví dụ như nếu không có  ngành ngân hàng hay điện lực thì tất cả các ngành khác không thể phát triển.  1.5.1.2. Môi trường vi mô  Các yếu tố của môi trường vi mô được thể hiện theo mô hình năm tác lực của  Michael E. Porter dưới đây:  Biểu đồ 1.2: Mô hình năm tác lực của Michael E. Porter (1980) [42]  Nhà  cung cấp  Đối thủ  mới tiềm  năng  Những đối thủ cạnh  tranh trong ngành  Cạnh tranh giữa các  đối thủ hiện hữu  Sản phẩm  thay thế  Khách  hàng
 25. 25. 25  Mô hình năm tác lực của Michael E. Porter được sử dụng để phân tích môi  trường vi mô của các doanh nghiệp. Riêng các doanh nghiệp chế biến lúa gạo năm  nguồn áp lực thể hiện như sau:  ­ Quyền năng của nhà cung cấp: Nhà cung cấp thiết bị chính cho các doanh  nghiệp chế biến lúa gạo là các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, còn nhà cung  cấp nguyên liệu chính cho doanh nghiệp là nông dân, thương lái, các doanh nghiệp  trong nước, do có nhiều nhà cung cấp nên sự phụ thuộc không cao, vì thế quyền năng  của họ không lớn.  ­ Khách hàng: Khách hàng của các doanh nghiệp chế biến lúa gạo là các nhà  phân phối trong nước, các công ty trong nước và nước ngoài, thậm chí là Chính phủ  một  số nước như Philippine, Indonesia,… Do có nhiều khách hàng trong và ngoài  nước nên áp lực từ khách hàng đối với doanh nghiệp cũng không quá lớn.  ­ Đối thủ hiện tại: Đối thủ hiện tại là các doanh nghiệp của các tỉnh lân cận  trong vùng và các doanh nghiệp của các nước như: Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ,  Pakistan, nhưng chủ yếu vẫn là Thái Lan.  ­ Đối thủ tiềm năng: Đối thủ tiềm năng của các doanh nghiệp chế biến lúa gạo  là  các  doanh  nghiệp  có  thể  gia  nhập  ngành  hàng  lúa  gạo  ở  các  tỉnh  trong  vùng  ĐBSCL, trong đó đáng chú ý là các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp. Đối với  các doanh nghiệp nước ngoài đối thủ tiềm năng là các doanh nghiệp của Indonesia.  ­ Sản phẩm thay thế: Không có nhiều sản phẩm thay thế chính, vì lúa gạo là  lương thực chính của nhiều quốc gia nên ít có sản phẩm nào thay thế được lúa gạo  trong tương lai.  1.5.2. Nhóm yếu tố bên trong  Nhóm yếu tố bên trong bao gồm các yếu tố sau:  1.5.2.1. Cơ cấu sản phẩm chủ lực  Sản  phẩm chủ lực có vai trò quan trọng là thế mạnh của mỗi đơn vị để cạnh  tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa. Việc xác định cơ cấu sản phẩm chủ lực tối ưu sẽ là  cơ sở giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững cũng như đạt được các mục tiêu đã  đề ra.
 26. 26. 26  Sản phẩm chủ lực của các doanh nghiệp chế biến lúa gạo là các loại gạo trắng  5%, 15%, 20%, 25% tấm và các loại gạo thơm chất lượng cao.  1.5.2.2. Trình độ phát triển về công nghệ  Trình  độ công nghệ cao  sẽ làm tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm của mỗi  doanh nghiệp. Vì thế, yếu tố công nghệ có tác động lớn đến sự phát triển của doanh  nghiệp, song cần phải đánh giá mối quan hệ của việc đầu tư công nghệ mới với giá  thành sản phẩm và hiệu quả kinh tế do công nghệ mới mang lại. Từ cơ sở đó, doanh  nghiệp sẽ xây dựng các chiến lược và lộ trình phát triển công nghệ phù hợp.  Theo khuyến cáo của Liên hợp quốc, các nước đang phát triển nên lựa chọn  công nghệ thích hợp. Công nghệ thích hợp được hiểu không phải công nghệ đắt tiền  nhất, nhưng phải là công nghệ tiên tiến, có khả năng tạo ra sản phẩm có thể cạnh  tranh  trên  thị  trường dự  tính.  Công nghệ  thích hợp được du nhập  bằng hoạt động  “chuyển giao công nghệ”. Công nghệ được chuyển giao vào Việt Nam theo quy định  của Nghị định số 11/2005/NĐ­CP ngày 02/02/2005 của Chính phủ phải là:  ­ Công nghệ tạo ra sản phẩm mới và cần thiết tại Việt Nam hoặc để sản xuất  hàng xuất khẩu.  ­ Công nghệ nâng cao tính năng kỹ thuật, chất lượng sản phẩm vào việc sản  xuất.  ­ Công nghệ nhằm tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, khai thác và sử dụng có  hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.  ­ Nghiêm cấm việc chuyển giao công nghệ có ảnh hưởng xấu đến môi trường  sinh thái, an toàn lao động.  Đối với trình độ công nghệ của các doanh nghiệp chế biến lúa gạo hiện nay là  khá hiện đại, các công nghệ này đã được tự động hóa hoàn toàn từ công đoạn đầu đến  công đoạn cuối của quá trình chế biến và chất lượng của sản phẩm sau khi chế biến  đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Vì vậy, ngày nay các doanh nghiệp có rất nhiều  lựa chọn về công nghệ cho doanh nghiệp mình.  1.5.2.3. Khả năng cung ứng nguyên liệu
 27. 27. 27  Nguyên liệu được coi là yếu tố “đầu vào” quan trọng cho quá trình sản xuất.  Việt Nam đi vào quá trình công nghiệp hóa ­ hiện đại hóa từ điểm xuất phát là một  nước nông nghiệp với 75% lao động nông nghiệp, 80% dân số ở nông thôn. Nông  nghiệp Việt Nam là cơ sở, chỗ dựa cung cấp nguồn nguyên liệu dồi dào cho phát triển  công nghiệp chế biến. Trong những năm qua Việt Nam luôn là nước đứng thứ hai về  xuất khẩu gạo trên thế giới, đây chính là một trong những minh chứng thể hiện tiềm  năng nguyên liệu nông nghiệp hỗ trợ cho phát triển công nghiệp chế biến của Việt  Nam là rất lớn.  1.5.2.4. Tổ chức sản xuất và quy mô sản xuất  (1) Tổ chức sản xuất: Tổ chức sản xuất là hệ thống các giải pháp nhằm sử  dụng tối ưu các nguồn lực của doanh nghiệp như tài lực (vốn,…), vật lực (máy móc  thiết  bị,  nguyên  vật  liệu,…),  nhân  lực  (người  quản  lý,  công  nhân  trực  tiếp  sản  xuất,…)  nhằm đảm bảo  sự  hài  hòa  trong  thực hiện  các  chức  năng nghiệp  vụ  của  doanh nghiệp.  Tổ chức sản xuất bao gồm các giải pháp sản xuất ra sản phẩm theo số lượng,  chủng loại theo kế hoạch, bảo đảm tiến hành sản xuất một các nhịp nhàng. Tổ chức  sản xuất còn bao gồm mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp như điều hành các phân  xưởng, tổ chức lao động, công tác cung ứng vật tư kỹ thuật,…  Hình thức tổ chức sản xuất phổ biến và hiệu quả hiện nay là tổ chức sản xuất  theo  dây  chuyền. Hình  thức  tổ  chức sản  xuất  này  đáp  ứng  khả năng  sản  xuất sản  phẩm một các đều đặn, nhịp nhàng, đúng thời hạn và hạ giá thành sản phẩm.  Hiện nay, các  doanh nghiệp  chế biến  lúa  gạo  đã  áp dụng phổ biến phương  pháp tổ chức sản xuất dây chuyền nói trên.  (2) Quy mô sản xuất: Quy mô sản xuất thể hiện năng lực của doanh nghiệp  trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Quy mô sản xuất có vai trò quan trọng trong  phát  triển  thị  phần, tăng năng  lực cạnh  tranh đối  với  doanh nghiệp.  Cho nên,  khi  hoạch định quy mô sản xuất cần phân tích kỹ về thị trường đầu ra, thị trường nguyên  liệu, nguồn nhân lực,… có như vậy doanh nghiệp mới có quy mô sản xuất hợp lý.  Đối với lĩnh vực chế biến lúa gạo, quy mô sản xuất của phần lớn các doanh
 28. 28. 28  nghiệp hiện nay là khá nhỏ, do đó năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp  còn  thấp. Đây chính là những thách thức rất lớn đối với các doanh nghiệp trong quá trình  hội nhập kinh tế quốc tế.  1.5.2.5. Tổ chức quản lý  Đây là yếu tố quan trọng tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và  phát triển của doanh nghiệp. Vì  vậy, mỗi doanh nghiệp phải có cơ cấu bộ máy tổ  chức hợp lý, đủ năng lực điều hành, cán bộ quản lý cần được cập nhật các kiến thức  quản lý lẫn các kiến thức về chuyên môn, kiến thức trong kinh doanh, kiến thức về  hội nhập kinh tế quốc tế và các doanh nghiệp phải xây dựng quy chế quản lý thích  hợp cho doanh nghiệp. Làm được như vậy, hiệu quả quản lý sẽ cao, tiết kiệm được  chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.  1.5.2.6. Nguồn nhân lực  Nguồn nhân lực của các doanh nghiệp  chế biến lúa gạo bao gồm hai thành  phần cơ bản, đó là: nhân lực quản lý thực hiện các hoạt động không trực tiếp sản xuất  và nhân lực trực tiếp sản xuất làm ra sản phẩm cụ thể của doanh nghiệp.  Nhân lực quản lý đòi hỏi có kỹ năng quản lý, có khả năng thực hiện các chức  năng quản lý nhất định như: giám đốc điều hành chung, giám đốc kinh doanh, giám  đốc tài chính, giám đốc marketing,…  Nhân  lực  trực  tiếp  sản  xuất  là  người  đứng  máy,  tác  động  trực  tiếp  lên  đối  tượng lao động bằng công cụ lao động để làm ra sản phẩm cụ thể.  Nguồn nhân lực có vai trò rất quan trọng đối với các doanh nghiệp nói chung  và  doanh  nghiệp  chế  biến  lúa  gạo  nói  riêng,  cho  nên  Nhà  nước  cùng  các  doanh  nghiệp cần có chiến lược ngắn hạn và dài hạn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực  nhằm đảm bảo cho quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nâng  cao khả năng cạnh tranh và đạt hiệu quả kinh tế ngày càng cao hơn.  1.5.2.7. Nguồn Vốn  Bất kỳ doanh nghiệp nào khi bắt đầu thành lập đều cần đến vốn. Đối với các  doanh nghiệp chế biến lúa gạo có hai thành phần vốn cơ bản là vốn cố định và vốn  lưu động.
 29. 29. 29  Vốn cố định bao gồm các thành phần như: chi phí chuẩn bị đầu tư, mua máy  móc, thiết bị, dụng cụ, xây dựng nhà xưởng và chi phí đào tạo lao động ban đầu,…  Vốn lưu động gồm có các thành phần như: chi phí mua nguyên vật liệu, lương,  bảo hiểm xã hội, điện, nước, nhiên liệu, vốn bằng tiền mặt,...  Việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả sản  xuất  kinh doanh  của doanh nghiệp. Vì  vậy,  muốn tồn  tại  và  phát  triển các  doanh  nghiệp chế biến lúa gạo phải nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn và có các biện  pháp thích hợp để tạo nguồn vốn như: liên doanh, liên kết, cổ phần, vay tín dụng,  thuê tài chính,...  1.6.  CÁC  CÔNG  CỤ  ĐỂ  XÂY  DỰNG  VÀ  LỰA  CHỌN  GIẢI  PHÁP  PHÁT  TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN LÚA  GẠO CỦA TP. CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2020  Để xây dựng và lựa chọn các giải pháp, luận án sử dụng các công cụ sau:  Một là, ma trận các yếu tố bên trong để phân tích và đánh giá một cách khách  quan về nội bộ các doanh nghiệp thông qua hội thảo và khảo sát ý kiến các chuyên  gia là lãnh đạo của các doanh nghiệp, các nhà quản lý.  Hai là, ma trận các yếu tố bên ngoài để phân tích một cách khách quan về các  yếu tố bên ngoài ở gốc độ vĩ mô và vi mô thông qua hội thảo và khảo sát ý kiến các  chuyên gia là lãnh đạo của các doanh nghiệp, các nhà quản lý.  Ba là, ma trận hình ảnh các đối thủ cạnh tranh chính để đánh giá các đối thủ  cạnh tranh chính của các doanh nghiệp chế biến lúa gạo TP. Cần Thơ.  Bốn là, ma trận SWOT của Albert S Humphrey. Trên cơ sở phân tích, tổng  hợp các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ từ ma trận các yếu tố bên trong, bên  ngoài và ma trận hình ảnh các đối thủ cạnh tranh chính, sử dụng công cụ ma trận  SWOT để đề xuất các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp chế  biến lúa gạo của TP. Cần Thơ đến năm 2020.  Năm là, ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng QSPM. Trên cơ sở  các giải pháp được đề xuất từ ma trận SWOT, luận án lựa chọn các giải pháp bằng  việc sử dụng ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng QSPM.
 30. 30. 30  Thông qua các giải pháp được lựa chọn từ ma trận hoạch định chiến lược có  thể định lượng QSPM, luận án sử dụng phương pháp khảo sát chuyên gia và phương  pháp thống kê mô tả để xác định thứ tự mức độ quan trọng của các giải pháp.  1.7.  KINH  NGHIỆM  PHÁT  TRIỂN  SẢN  XUẤT  KINH  DOANH  CỦA  CÁC  DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN LÚA GẠO Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG  NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI  1.7.1. Kinh  nghiệm  phát triển sản  xuất kinh doanh của các doanh nghiệp  chế  biến lúa gạo ở một số địa phương trong nước  1.7.1.1. Kinh nghiệm của Công ty lương thực Tiền Giang (Tigifood)  Từ trước đến nay, tập quán sản xuất của các hộ nông dân vẫn là sản xuất nhỏ,  nông dân chỉ quan tâm đến năng suất lúa mà chưa quan tâm nhiều đến chất lượng.  Đặc biệt, trong khâu xử lý sau thu hoạch còn nhiều hạn chế, vẫn chưa đầu tư sản xuất  tập trung theo vùng và theo từng loại giống lúa chất lượng cao, lúa đặc sản. Đó là một  trong những nguyên nhân làm cho gạo của Việt Nam thua kém gạo Thái Lan. Tuy  nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có được giải pháp tốt để khắc phục những  hạn chế đó.  Để giải quyết bài toán này, Công ty Lương thực Tiền Giang (Tigifood) đã xây  dựng một lực lượng có kinh nghiệm nhận biết, chế biến, phân loại gạo,... Đồng thời,  công ty cũng hình thành mạng lưới thu mua và tiêu thụ lúa gạo trong nông dân thông  qua  các  phương  thức  như:  mua  lúa  gạo  trực  tiếp  của  nông  dân  thông  qua  các  xí  nghiệp, các kho của Tigifood tại các vùng trọng điểm của tỉnh và các tỉnh lân cận.  Qua đó, Tigifood sẽ báo niêm yết giá mua từng thời điểm để người dân có thể tham  khảo và quyết định việc bán lúa của mình. Bên cạnh đó, công ty thành lập các tổ thu  mua lưu động trực tiếp mua lúa tại ruộng của nông dân trong thời gian thu hoạch rộ  để đưa về kho phơi, sấy. Xây dựng những vệ tinh là các doanh nghiệp tư nhân, hợp  tác xã có chức năng xay xát lúa gạo trong tỉnh đã có quan hệ cung ứng lúa gạo cho  Tigifood từ nhiều năm  trước đứng  ra  thu mua lúa  trong nông dân  rồi  bán  lại  cho  Tigifood.
 31. 31. 31  Các giải pháp thu mua lúa gạo của công ty Tigifood đã tạo điều kiện cho nông  dân an tâm gắn bó với ruộng đồng và là “cầu nối” đồng hành giữa người sản xuất với  doanh nghiệp. Hàng năm, Tigifood thu mua khoảng 250.000 ­ 300.000 tấn gạo các  loại. Nhờ mạng lưới tổ chức hợp lý, vừa chủ động nguồn kinh doanh, vừa đảm bảo  tồn trữ gối đầu, Tigifood đã đưa ra một lượng lớn gạo để bán lẻ cho người tiêu dùng  trong và ngoài tỉnh, qua đó góp phần cùng với cả nước bình ổn được giá gạo khi có  hiện tượng sốt “ảo”.  Có thể nói, năm 2010 là năm thắng lợi của Công ty lương thực Tiền Giang, đó  là tiếp tục kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn được vốn, ổn định thu nhập của người lao  động, đời sống cán bộ công nhân viên không ngừng được nâng lên, tạo đà cho sự tiếp  tục phát triển của công ty trong các năm tiếp theo.  Một số chỉ tiêu thực hiện được trong năm 2010 của công ty như sau: sản lượng  gạo mua vào 206.687 tấn (đạt 114,83 % kế hoạch), sản lượng gạo bán ra 245.004 tấn  (đạt  106,52%  kế  hoạch),  sản  lượng  gạo  xuất  khẩu  150.661  tấn  (đạt  107,62%  kế  hoạch), kim ngạch xuất khẩu 68.286.226 USD (đạt 115,31% kế hoạch).  Công ty luôn phát huy tối đa những lợi thế về kinh nghiệm, cơ sở vật chất, về  xuất khẩu gạo thơm, gạo cao cấp, bám sát thông tin thị trường, điều hành linh hoạt  công tác mua vào, bán ra. Bên cạnh đó, công ty rất chú trọng công tác phát triển đào  tạo nguồn nhân lực, quan tâm bồi dưỡng lực lượng trẻ, lực lượng trực tiếp sản xuất,  và có chính sách tuyển dụng thu hút nhân tài vào làm việc tại công ty nhằm đảm bảo  yêu cầu phát triển bền vững của công ty [10].  1.7.1.2. Kinh nghiệm của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (Angimex)  Công ty Angimex luôn nằm trong Top 10 doanh nghiệp xuất gạo lớn nhất Việt  Nam. Angimex hiện có năng lực sản xuất 350.000 tấn gạo/năm với hệ thống các nhà  máy chế biến lương thực được phân bố tại các vùng nguyên liệu trọng điểm, giao  thông thuận lợi, sức chứa kho trên 70.000 tấn và hệ thống sấy, xay xát, lau bóng gạo,  máy tách màu hiện đại. Mỗi năm Công ty xuất khẩu từ 230.000 ­ 300.000 tấn gạo các  loại  sang  các  thị  trường  như:  Singapore,  Malaysia,  Philippines,  Indonesia,  Africa,  Iran, Iraq, Cuba, Hongkong, Campuchia,…
 32. 32. 32  Công ty đã hình thành mạng lưới thu mua và tiêu thụ lúa gạo trong nông dân  qua  các  phương  thức  như:  mua  lúa  gạo  trực  tiếp  của  nông  dân  thông  qua  các  xí  nghiệp, các kho của công ty tại các vùng trồng lúa lớn của tỉnh và các tỉnh lân cận.  Bên cạnh đó, công ty cũng đã thành lập các tổ thu mua lúa lưu động, trực tiếp mua  lúa tại ruộng của nông dân trong thời gian thu hoạch  rộ để đưa về kho phơi,  sấy.  Công ty còn thực hiện bao tiêu sản phẩm lúa gạo với các hợp tác xã nông nghiệp  thông qua việc ký kết hợp đồng với các hợp tác xã.  Để nâng cao chất lượng lúa gạo sau chế biến, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu  An Giang (Angimex) đã đầu tư xây dựng khu liên hợp chế biến lúa gạo. Khu liên hợp  thực hiện chức năng như: sấy lúa, xay xát, chế biến, tồn trữ lúa gạo thông qua việc  mua lúa tươi khi thu hoạch, giúp giảm chi phí, gia tăng thu nhập cho nông dân trồng  lúa.  Khu liên hợp có hệ thống kho dự trữ, sức chứa gần 30.000 tấn lúa, hệ thống  sấy lúa đạt năng suất 600 tấn lúa/ngày, cùng với dây chuyền xay xát có công suất 20  tấn/giờ, và lau bóng gạo đạt công suất 20 tấn/giờ. Việc xây dựng khu liên hợp chế  biến lúa gạo đã góp phần làm giảm thất thoát trong khâu thu hoạch lúa, đồng thời tạo  nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định để phát triển thị trường xuất khẩu gạo chất lượng  cao và thị trường gạo nội địa, tiến tới phát triển các sản phẩm tiềm năng tích hợp từ  hạt  lúa.  Ngoài ra, khu liên hợp  còn  thực hiện nhiệm  vụ hợp  tác  giữa đơn  vị  kinh  doanh và nông dân. Công ty Angimex sẽ cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ  thực vật, hướng dẫn kỹ thuật canh tác và bao tiêu sản phẩm cho nông dân [9].  1.7.2. Kinh  nghiệm  phát triển sản  xuất kinh doanh của các doanh nghiệp  chế  biến lúa gạo ở một số địa phương trên thế giới  1.7.2.1. Kinh nghiệm phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chế  biến lúa gạo ở các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan  Thái Lan là một trong những nước sản xuất, chế biến và xuất khẩu gạo lớn của  thế giới. Nghiên cứu kinh nghiệm của các doanh nghiệp Thái Lan giúp ích rất nhiều  cho việc phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến lúa gạo thành  phố Cần Thơ trong thời gian tới.
 33. 33. 33  (1) Hoạt động sản xuất, chế biến: Thái Lan là nước xuất khẩu gạo đứng đầu  thế giới, hàng năm các doanh nghiệp Thái Lan xuất khẩu khoảng từ 8 ­ 10 triệu tấn  gạo, đạt kim ngạch khoảng 6 tỷ USD. Các doanh nghiệp chế biến lúa gạo của Thái  Lan thời gian qua phát triển rất mạnh và họ đã hình thành được những doanh nghiệp  sản xuất kinh doanh lúa gạo với quy mô lớn và phần lớn những doanh nghiệp này  nằm ở các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc.  Ưu điểm của gạo Thái Lan là chất lượng cao, mẫu mã, bao bì rất đẹp và trên  bao bì  có ghi đầy đủ  các thông tin về sản phẩm như: hạn sử dụng, loại gạo, hàm  lượng dinh dưỡng,... Các doanh nghiệp cùng với Chính phủ nước này đã kiểm soát rất  tốt vấn đề giống gieo trồng của nông dân, nông dân Thái Lan chủ yếu trồng các giống  lúa cao sản có chất lượng rất cao và phần lớn họ chỉ trồng một vụ lúa trong năm. Việc  quy  hoạch  vùng nguyên  liệu  được  các doanh nghiệp  thực hiện  rất  chặt  chẽ;  trong  khâu thu hoạch được cơ giới hóa hoàn toàn từ công đoạn cắt, gom, tuốt, làm khô đến  bảo quản. Trong lĩnh vực chế biến, các doanh nghiệp chế biến lúa gạo ở vùng Đông  Bắc Thái Lan có máy móc, thiết bị khá hiện đại và đồng thời họ tổ chức rất nghiêm  ngặt quy trình chế biến lúa gạo.  Để nâng cao chất lượng gạo sau khi chế biến, hầu hết các doanh nghiệp của  các địa phương này đều có xây dựng vùng nguyên liệu thông qua ký kết hợp đồng  bao tiêu sản phẩm với nông dân và các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. Các doanh  nghiệp sẽ ứng vốn trước, cung cấp giống và hỗ trợ về kỹ thuật canh tác lúa cho nông  dân và các hợp tác xã này. Chất lượng lúa được các doanh nghiệp này kiểm định và  phân loại ngay tại đồng ruộng, từ đó làm cho chất lượng lúa trước khi chế biến rất  cao. Chính vì vậy, chất lượng gạo của Thái Lan được khách hàng ưa chuộng, tin cậy  và có khả năng cạnh tranh rất cao.  Nhằm giúp cho ngành sản xuất lúa phát triển, bên cạnh sự đầu tư của Chính  phủ, các doanh nghiệp đã dành nguồn kinh phí rất lớn đầu tư cho nghiên cứu và triển  khai các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa đến nông dân để nâng cao năng suất, chất  lượng lúa gạo. Từ khi Viện lúa quốc tế (IRRI) được thành lập vào năm 1960, các
 34. 34. 34  doanh nghiệp  luôn hợp tác chặt  chẽ với cơ quan này trong nghiên cứu lai tạo các  giống lúa mới cho năng suất, chất lượng cao và phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ  nhưỡng.  Để  triển  khai  các  ứng dụng  tiến bộ  kỹ  thuật  đến  với  nông  dân,  các  doanh  nghiệp đã phối hợp chặt  chẽ với Cục triển khai nông nghiệp  Thái Lan nhằm giúp  nông dân sản xuất lúa trong các vấn đề như: giúp nông dân cải tiến thực trạng sản  xuất và hiện đại hóa nông nghiệp; giúp nông dân những khó khăn về kỹ thuật trong  sản xuất lúa.  (2) Sự hỗ trợ của Chính phủ  đối  với  các doanh nghiệp: Để hỗ trợ cho  các  doanh nghiệp chế biến lúa gạo phát triển nhanh và bền vững, Chính phủ Thái Lan đã  thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ như: đẩy mạnh sản xuất lúa, đầu tư cơ sở hạ tầng,  khuyến khích xuất khẩu, hỗ trợ về tài chính,…  ­ Hỗ trợ tài chính, tín dụng: Chính phủ Thái Lan can thiệp có hệ thống vào thị  trường  vốn  thông  qua  đòn  bẩy  lãi  suất  tín  dụng,  hướng  luồng  vốn  chảy  vào  các  ngành, lĩnh vực cần ưu tiên đầu tư. Lĩnh vực chế biến lúa gạo là một trong những  hướng mà Chính phủ Thái Lan quan tâm đầu tư. Chính phủ nước này còn thông qua  chính sách ưu tiên phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển CNCB lúa gạo  hướng  về  xuất  khẩu. Thực hiện  các ưu  đãi  về  tài  chính bằng  cách "tài  trợ  ngầm"  thông qua tín dụng, tức là duy trì lãi suất tín dụng thấp hơn lãi suất thị trường chứng  khoán. Đây là cách kiềm chế nhẹ, nó không chỉ giữ cho lãi suất ổn định mà còn đảm  bảo "thực dương” với lãi suất tiền gửi.  ­ Khuyến khích về thuế: Đi liền với những trợ giúp về tài chính là việc sử dụng  đòn bẩy thuế để khuyến khích các doanh nghiệp chế biến kinh doanh lúa gạo phát  triển. Chính phủ Thái Lan đã giảm thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị và các phụ kiện  từ 40% xuống còn 5%.  ­ Thúc đẩy xuất khẩu: Để sản phẩm lúa gạo tiếp vận với thị trường thế giới và  phát triển lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và lao động; Chính phủ nước này đã đưa  ra những chính sách khuyến khích và thúc đẩy xuất khẩu lúa gạo.
 35. 35. 35  Từ năm 1952, Thái Lan đã có cơ quan xúc tiến xuất khẩu, nay là Cục xúc tiến  xuất  khẩu  Thái  Lan  (Department  of  Industrial  Promotion  ­  DEP),  trực  thuộc  Bộ  Thương mại. DEP hiện có 57 văn phòng ở cả trong và ngoài nước. Trong lĩnh vực  xúc tiến xuất khẩu gạo, DEP có nhiệm vụ: cung cấp thông tin về thị trường thế giới,  cơ hội buôn bán và các quy đỀ

×