การศึกษาทางไกล

7,858 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,858
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,556
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การศึกษาทางไกล

 1. 1. นายบุญรัฐ หลักแหลม ...ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำปำกแหว่ง... การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) วิทยาลัยครู สุราษฎร์ธานี/ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานวิจัย รูปแบบกระบวนการบริหารโดยใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียมเพื่อคุณภาพการศึกษา (จากประชุมวิจัยสถาบัน ระดับชาติและนานาชาติ ณ ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ ของสมาคม วิ จั ย สถาบั น ) ต าแหน่ ง ปั จ จุ บั น ..ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น บ้านท่าปากแหว่ง ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 2. 2. กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 1. กระจายโอกาสทางการศึกษา 2. แก้ปัญหาการขาดแคลนครู 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
 3. 3. ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
 4. 4. การจัดที่ไม่ใช่การให้ “นักเรียนดูโทรทัศน์” เพียงลาพัง
 5. 5. มีลักษณะเป็น “สื่อผสม”
 6. 6. เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่าง “มีกระบวนการ/ขั้นตอน” ต้องมี “ครูรับผิดชอบ” โดยอาศัยบทเรียนทางโทรทัศน์
 7. 7. มีการวางแผนบริหารหลักสูตรและคณะทางาน มีการนิเทศกากับ ติดตามและประเมินผลตลอดเวลา
 8. 8. ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
 9. 9. ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนต้องวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยกระบวนการบริหาร จัดการเรียนการสอน และนิเทศกากับติดตาม การวางแผนการจัดการเรียนการสอน - กรณีเปิดสอนทุกชั้นทุกคาบ ควรจัดตารางสอนให้ตรงกับตารางอากาศ - กรณีที่ เ ลือกสอนบางวิชาไม่มีครูส อนในชั้นนั้น ควรจัด ตารางสอนให้ตรงกั บเวลา ออกอากาศในระดับชั้น - กร ณี ต้ อ งกา รเลื อ กบ างรายวิ ชา หรื อ บาง จุ ด ป ระส งค์ หรื อ บาง เ รื่ อ ง ควรวิเคราะห์จากตารางออกอากาศ หรือคู่มือครูทางไกล และควรจัดตารางสอนให้ ตรงกับตารางออกอากาศ
 10. 10. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อกับการเรียนการสอน ครูคอยดูแล ควบคุม เอาใจใส่ การเตรียมการการเรียนการสอน การจัดการเรียน การสอนและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ครูควรตระหนักการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นสื่อ ไม่ใช่ครู การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผู้บริหารนิเทศ กากับติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ควรมีการประสานความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
 11. 11. โรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้ “สื่อทำงไกลผ่ำนดำวเทียม” โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง, โรงเรียนบ้านหินสามก้อน
 12. 12. กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ครูไม่ครบชั้น ครูต่ากว่าเกณฑ์ ครูขาดความช่านาญการในการสอนบางวิชา สือ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย ขาดงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
 13. 13. ระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ระบบบริหารจัดการศึกษา ระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบการนิเทศ ระบบเครือข่าย ดาเนินการ พัฒนาการดาเนินงาน ประเมินผล/ปรับปรุงแก้ไข ระยะที่ 1,2,3…. รายงานผลการดาเนินงาน สรุป / เผยแพร่นวัตกรรม
 14. 14. ระบบบริหารจัดการศึกษา ใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ศึกษาสภาพปัจจุบัน การพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การนิเทศกากับติดตาม ดาเนินการ พัฒนาการดาเนินงาน ประเมินผล ระยะที่ 1,2,3…. ผู้บริหาร นักเรียน ปรับปรุงแก้ไข ครู ผู้ปกครอง สรุป / รายงานผล
 15. 15. กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
 16. 16. มาตรฐานที่ 1 จัดห้องควบคุมการรับและส่ง สัญญาณดาวเทียมให้เหมาะสม และ เอื้ออานวยต่อการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนา ทักษะของผู้เรียน มาตรฐานที่2 จัดห้องเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมให้เหมาะสม และเอื้ออานวยต่อการ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 โรงเรี ย นมี การบริ ห ารจั ด การ การศึก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มาตรฐานที4 โรงเรียนมีแผนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ่
 17. 17. มาตรฐานที่ 5 โรงเรี ย นประสานความร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ฝ่ า ย เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มาตรฐานที่6 วางแผนการเรียนการสอนสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ตามคู่มือครู การสอนตามความต้องการของโรงเรียนและท้องถิ่น มาตรฐานที่7 จัดหรือปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง การประเมินผล เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ สอดคล้องและส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน ครอบครัว และชุมชน มาตรฐานที8 มีสื่อประกอบการเรียนรู้สาหรับนักเรียนอย่างหลากหลาย ่
 18. 18. มาตรฐานที่ 9 จัดหรือปรับปรุงการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อปลูกฝัง ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มาตรฐานที่ 1 0 จั ด หรือ ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนให้ นั ก เรีย นได้ พั ฒ นาความรู้ ความสามารถและความถนัดได้เต็มศักยภาพ โดยเสริมจุดเด่น และ แก้ไขจุดด้อยของนักเรียนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม มาตรฐานที11 จัดการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกล ่ ผ่านดาวเทียมเป็นแหล่งเรียนรู้ มาตรฐานที่12 จัดการเรียนการสอนโดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อันจาเป็นใน การดารงชีวิตอย่างมีความสุข
 19. 19. มาตรฐานที่13 ประเมินคุณภาพนักเรียนครบทุกด้าน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 4 โรงเรี ยนใช้ สื่ อ การศึก ษาทางไกลผ่ า นดาวเทียม เป็ นเครื่อ งมื อ ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนา งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง มาตรฐานที15 โรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ่ มาตรฐานที่16 นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ และมีนิสัยใฝ่เรียน รายการโทรทัศน์การศึกษาผ่าน ดาวเทียมของหน่วยงานอื่นๆ
 20. 20. ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม โรงเรียนรับรายการปลายทาง โรงเรียนต้นทาง (การจัดการศึกษาทางไกล) หลักสูตรของโรงเรียน หลักสูตรทางไกล โรงเรียนวังไกลกังวล ก่าหนดการสอน คู่มือครูทางไกล จัด-ปรับ ตารางเรียน ตารางออกอากาศ
 21. 21. สือประกอบ ใบความรู้ ใบงาน แผนการเรียน แผนการเรียนรู้ทางไกล กิจกรรมการเรียนจาก รายการการเรียน การเตรียม การสอนออกอากาศ รายการทางไกล ความพร้อม การแทรก กิจกรรมเสริม เสริมให้ ประเมินผล เตรียมสือ กิจกรรมเสริม นักเรียน วัดผลประเมินผล
 22. 22. ของห้องเรียนคุณภำพ กิจกรรมสนับสนุน แหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน คุณภาพ Inside out CAR การวางแผนพัฒนาตนเอง Outside in (ID Plan) ยกระดับคุณภาพการศึกษา
 23. 23. ศึกษาเอกสาร CAR ประชุม เชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู กิจกรรม ปรับแก้ไขการสอน หลากหลาย ประเมินตนเอง ICT เพื่อนักเรียน
 24. 24. จำกกำรใช้นวัตกรรม - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น - สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนครูและความช่านาญการของครู - มีสือ วัสดุ อุปกรณ์ แหล่งการเรียนรู้ทีหลากหลาย - ระบบบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
 25. 25. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง..ทั้งการวัดผลประเมินผลในโรงเรียน/ผลคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ระดับ ระดับเขต (NT)ปี 46 (NT) (NT) (NT) คะแนนเฉลี่ยรายวิชา ประเทศ พื้นที่ ปี 47 ปี 48 ปี 49 (ก่อนใช้) ภาษาไทย 42.74 43.71 37.50 70.36 43.33 49.42 คณิตศาสตร์ 38.87 36.98 31.09 66.07 59.17 59.42 วิทยาศาสตร์ 43.17 34.64 24.22 78.93 56.94 77.12 ภาษาอังกฤษ 44.51 34.64 24.22 78.93 56.94 77.12 ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( NT) ปีการศึกษา 2546-2549 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
 26. 26. ผลการวัดผลคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2551 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง ป.3 ป.6 ชั้น/รายวิชา ค่าเฉลี่ยระดับ ค่าเฉลี่ยระดับ ค่าเฉลี่ยระดับ ค่าเฉลี่ยระดับ เขตพื้นที่ โรงเรียน เขตพื้นที่ โรงเรียน ภาษาไทย 51.33 67.62 41.15 40.83 คณิตศาสตร์ 46.70 65.71 42.24 54.67 วิทยาศาสตร์ 48.18 67.6 49.84 58.75
 27. 27. พฤติกรรมจัดการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงจากเดิม มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ สามารถวิเคราะห์ สาเหตุ วิธีการแก้ปัญหาและออกแบบการจัดการ เรียนรู้ด้วยตนเอง มีขวัญกาลังใจในการทางาน สามารถพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
 28. 28. - สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนครูได้ - สามารถแก้ปัญหาความชานาญของครูในการจัดการเรียนรู้ - แก้ปัญหาและจัดการแหล่งการเรียนรู้และสื่อในการจัดการเรียนรู้ - มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ - ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
 29. 29. เครือข่ายภายนอกเขตพื้นที่ฯ ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก - สพท.นครปฐม เขต 2 จานวนสมาชิก 47 โรงเรียน - สพท.กระบี่ จานวนสมาชิก 5 โรงเรียน
 30. 30. เครือข่ายภายในเขตพื้นที่พังงา จานวนสมาชิก 12 โรงเรียน
 31. 31. กรอบแนวคิด.. ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใช้สือทางไกลผ่านดาวเทียม วางแผน วางแผนเรียนรู้ วางแผน วางแผน     ด่าเนินการ ด่าเนินการ ด่าเนินการเรียนรู้ ด่าเนินการ     วัดผลและประเมินผล ประเมินผล นิเทศก่ากับ ติดตามตรวจสอบ การเรียน  ติดตาม   ปรับปรุงแก้ไข  การประเมินผล วัดผลและประเมินผล ประเมินผล    ปรับปรุงแก้ไขการสอน ปรับปรุงแก้ไข ปรับปรุงแก้ไข  ครูผู้สอนสามารถพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ  โรงเรียนแก้ปัญหาอัตราก่าลังครู ครูไม่ครบชั้น มีแหล่งการเรียนรู้ สืออุปกรณ์/ระบบบริหารทีมีประสิทธิภาพ  นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาจนกระทังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีสูงขึ้น
 32. 32. ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
 33. 33. ขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียน ขั้นเตรียมการและวางแผน การปรับปรุง ขั้นดาเนินการ ขั้นวัดผลและประเมินผล ขั้นการวางแผน การสะท้อนผลและปรับปรุง ขั้นจัดการเรียนรู้ ขั้นเพิ่มคุณภาพ การทาวงรอบในครั้งต่อไป

×