Horm Glin Samana

373
-1

Published on

"หอมกลิ่นสมณ"

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
373
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Horm Glin Samana

 1. 1. ®°¤„¨·Éœ­¤–³ ¡¦³ª·­»š›·­´Šª¦Á™¦ ( ®¨ªŠ¡n°Á¨¸É¥¤ “·˜›¤½Ã¤ ) ¡·¤¡r‡¦´ÊŠš¸É Ò ÓÚ ˜»¨µ‡¤ ÓÖÕØ ‹Îµœªœ hhhhhhhh .. Á¨n¤ ­Šªœ¨·…­·š›·Í ®oµ¤‡´—¨°„ ˜´—˜°œ ®¦º°œÎµÅž¡·¤¡rץŤnŗo¦´°œ»µ˜ ®µ„šnµœÄ—ž¦³­Š‡r¡·¤¡r‹„Áž}œ›¦¦¤¦¦–µ„µ¦ Þ¦—˜·—˜n°…°°œ»µ˜ Á‹oµ°µªµ­ª´—®œ°Šžiµ¡Š ˜Îµ¨ÃœœŸ¹ÊŠ °ÎµÁ£°ªµ¦·œÎµ¦µ ‹´Š®ª´—°»¨¦µ›µœ¸ Ú¦«´¡šr , Ú¦­µ¦ ( - Ñ ÕÖÔÓyÓØÓÚ)
 2. 2. ‡Îµž¦µ¦£ Ĝ¦¦—µ¡¦³›¦¦¤Áš«œµ…°Š¡¦³Á—¡¦³‡»– ¡¦³ª·­»š›·­´Šª¦ Á™¦ ®¨ªŠ¡n°Á¨¸É¥¤ “·˜›¤½Ã¤
 3. 3. š¸Éŗo­—ŠÅªoœ´Êœ ¤¸¨´„ ¬–³ÁœºÊ° ®µ…°Š¡¦³ ›¦¦¤Áš«œµš¸É­´ŠÁ„˜Å—oÁ —nœ´— °¥¼n Ô ž¦³„µ¦ ‡º° Ò Áœoœ„µ¦Á‹¦·­˜· Ĝš»„°·¦·¥µš Ĝš»„„·‹ ®œoµš¸É„µ¦Šµœ š´ÊŠ „·‹š¸ÉÁž}œÅžÁ¡ºÉ°­nª œ˜´ª ®¦º°„·‹Á¡ºÉ°­nª œ¦ª¤®¤¼n‡–³ ®¦º°Á¡ºÉ°¡¦³«µ­œµ ÓÁœoœ‡ªµ¤Áž}œ°¥¼n°¥nµŠŸ¼ož¦³¡§˜·›¦¦¤ °´œž¦³„°—oª¥ vãÁœ¤³˜˜³ s»˜ µw ‡º° ‡ªµ¤Áž}œŸ¼o¦¼o‹´„ ž¦³¤µ–Äœ„µ¦¦·Ã£‡ v°·œš¦¸¥­³Šª¦w ‡º° „µ¦­´Šª¦­Îµ¦ª¤¦³ª´ŠÅ¤n¡¨´ÊŠÁŸ¨° Ĝ…–³¦¼o°µ¦¤–r ¨³wµ‡¦·¥µœ»Ã¥‡w ‡º° „µ¦®¤´ÉœšÎµ‡ªµ¤Á¡¸¥¦ šÎµ‡ªµ¤­°—­n°ŠÁž}œŸ¼o v˜ºÉœw °¥¼nÁ­¤° ץŤnÁ®ÈœÂ„n„µ¦®¨´ „µ¦œ°œ ÔÁœoœ„µ¦¨³š·‘“·¤µœ³ ‡º°„µ¦¨³˜´ª ˜œ ¨³‡ªµ¤­Îµ‡´Äœ„µ¦¤¸ „µ¦Áž}œ „µ¦™º°Á¦µ™º°Á…µ Ž¹ÉŠÁž}œŸ¨šÎµÄ®oÁ„·—„µ¦Á¡nŠÁ¨ÈŠ ¨³Á„·—‡ªµ¤…´— Â¥oŠÄœ‡ªµ¤‡·— ¤¸Á…µ ¤¸Á¦µ¤¸‡ªµ¤­Îµ‡´˜´ª ­Îµ‡´˜œ °´œ‹³œÎµÅž­¼n‡ªµ¤ ˜„Â¥„…°Š®¤¼n‡–³Äœš¸É­»— —oª¥­Îµœ¹„Äœ‡»–‡nµÂ®nŠ¡¦³›¦¦¤Áš«œµÂ¨³‡ªµ¤Á¤˜˜µš¸É ¡¦³ Á—¡¦³‡»–šnµœ ŗo„¦»–µÄ®oð„µ­Â„n®¤¼n¡¦³œª„³ ŗo¤µ f„ œ…´—Á„¨µ ˜œ ˜µ¤ž’·žšµ…°Š¡¦³Ã¡›·µ–Á™¦®¨ªŠž¼iµ ­»£´šÃš
 4. 4. šµŠ®¤¼n¡¦³
 5. 5. œª„³‹¹ŠÅ—o„¦µ…°°œ»µ˜ ‹´—šÎµ®œ´Š­º°›¦¦¤³ºÉ° v®°¤„¨·Éœ­¤–³w š¸ÉÁž}œÁ‡¦ºÉ°Š­³šo°œ™¹Š‡ªµ¤¦¼o­¹„˜n°„µ¦ vŗo„¨·Éœw ¨³ wže˜·w Ĝ­¤–³ ›¦¦¤ °´œÁ„·—˜n„µ¦®¤´Éœž¦³¡§˜·ž’·´˜· ×¥°µ«´¥‡ÎµÂœ³œÎµ­´ÉŠ­°œ …°Š‡¦¼µ°µ‹µ¦¥r °¸„š´ÊŠ˜o°Š„µ¦š¸É‹³ÁŸ¥Â¡¦n¡¦³›¦¦¤Áš«œµ…°Š¡¦³ Á—¡¦³‡»–šnµœ Ä®oÁž}œ w›¦¦¤šµœw „n­µ›»œš´ÉªÅž ¨³™º°Áž}œÁ‡¦ºÉ°Š ¦³¨¹„ Á‡¦ºÉ°ŠÂ­—Š v°µ‹µ¦·¥¼µw ŞĜð„µ­Á—¸¥ª„´œ …°Ä®o¡¦³›¦¦¤Áš«œµš¸Éšnµœ‹³Å—o«¹„¬µÄœÃ°„µ­˜n°Åžœ¸Ê ‹Š Áž}œÂ­Š­ªnµŠœÎµšµŠÂ„nž{µ Ä®ošnµœš´ÊŠ ®¨µ¥Å—oÁ‹¦·Äœ›¦¦¤ Á‹¦·Äœ „·‹Â®nŠ°¦·¥­´‹‹r ‡º° „µ¦®¥´ÉŠ¦¼oÄ œš»„…r ¨³ªµŠÄœ­¤»š´¥ —oª¥‡ªµ¤…¥´œ ®¤´ÉœÁ¡¸¥¦Äœ„µ¦ž’·´˜· ‹œž¦³­„´­»… °´œÁ„·—‹µ„‡ªµ¤­Š¦³Š´ ˜¨°—„´œš»„šnµœš»„‡œ Áš° Á®¨nµ¡¦³œª„³ že ÓÖÕØ
 6. 6. ­µ¦´ Á¦ºÉ°Š ®œoµ - ‡Îµž¦µ¦£ - ‡»–‡nµ…°Š¸ª·˜‡º°w°µœµžµœ­˜·w ( Áš«œr°¦¤š¸É®°Œ´œ , Ú „¦„‘µ‡¤ ÓÖÔÔ ) - „»«¨Â¨³°„»« ¨ ( Áš«œr°¦¤š¸É®°Œ´œ , ÓÑ „¦„‘µ‡¤ ÓÖÔÔ ) - „µ¦Á jµ—¼‹·˜ ( Áš«œr°¦¤š¸É®°Œ´œ , Ô ­·Š®µ‡¤ ÓÖÔÔ ) - °µ¦¤–r°»Á„…µÁªšœµ ( Áš«œr°¦¤š¸É®°Œ´œ , ÒÚ „¦„‘µ‡¤ ÓÖÔÔ ) - ¡·‹µ¦–µ›¦¦¤‹œÁž}œª·­´Š…µ¦ ( Áš«œr°¦¤š¸É®°Œ´œ , ÓÖ „´œ¥µ¥œ ÓÖÔÔ ) - ž¦³ª´˜·Ã—¥­´ŠÁ…ž ¡¦³ª·­»š›·­´Šª¦Á™¦ ( Á¨¸É¥¤ “·˜ ›¤½Ã¤ ) - ¦µ¥œµ¤Ÿ¼o ¦·‹µ‡Áž}œ v°µ‹µ¦·¥¼µw
 7. 7. ‡»–‡nµ…°Š¸ª·˜‡º° w°µœµžµœ­˜·w ª´œœ¸ÊÁž}œª´œš¸É Ú „ ‡ . . ÔÔ Áž}œª´œš¸ÉÁ¦µÅ—o­¤µšµœ ¡¦¦¬µ¨nªŠ¤µÂ¨oª‡ºœ®œ¹ÉŠ ª´œœ¸Ê„ÈÁž}œ§—¼„µ¨š¸ÉÁ¦µ™º°ªnµ Áž}œ„µ¨ š¸É Á ¦ µ ˜´Ê Š Ä ‹ ž ¦ ³ ¡ § ˜· ž ’· ´ ˜· „´ œ Á ¦ µ „È ¡ ¥ µ ¥ µ ¤ ˜´Ê Š Ä ‹ ž ’· ´ ˜· „´ œ °µ¦¤–r°´œÄ—š¸É‹³Áž}œ Á‡¦ºÉ°ŠŸ¼„ š¸É‹³šÎµÄ®oÁ¦µ¤¸“ µœ Á„·—‡ªµ¤¦¼o ­¹„®œ´„Âœnœ Á¦µ„ÈÁ°µ°µ¦¤–r°´œœ´Êœ ˜n°µ¦¤–rš¸É„¨nµª™¹Šœ¸Ê„ÈŤn čn‡ªµ¤‡·—‡ªµ¤œ¹„…°ŠÁ¦µ Áž}œ®¨´„š¸ÉčoÁž}œ®¨´„„µ¦Â¨³„È™nµ¥ š°—„´œ¤µ˜¨°— ®¨´„„µ¦°´œœ´ÊœÁ¦µ„Ȧ¼o‹´„ªnµÁž}œ°µ¦¤–r Áž}œ “µœš¸ÉÁ¦µ‹³˜o°Šž¨¼„…¹Êœ šÎµÄ®o¤¸…¹Êœ Ä®oÁž}œœ·­´¥ Ä®o¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„ š¸ÉÁž}œ“µœš¸É¤´Éœ‡Š Ťn‡¨°œÂ‡¨œ Áž}œ“µœš¸É­¤ÉεÁ­¤° ‡ªµ¤¦¼o ­¹„­Îµœ¹„ ‡ªµ¤¦¼o­¹„„¦³˜»oœÁ˜º°œ Á˜º°œ˜´ªÁ°Š°¥¼nÁ­¤°œ´Êœ ‡º° Áž} œ „¦³Â­Ä®oÁ¦µ­Îµœ¹„™¹Š ˜´ª…°ŠÁ¦µÁ°Š Á¦µ˜o°Šœ¹„™¹Š Á­¤°ªnµ ¡¦³¡»š›Á‹oµ…°ŠÁ¦µÁ°Š„ÈÁ®¤º° œ„´œ šnµœ„Ȥ¸„ ¦³Â­…°Š‡ªµ¤¦¼o ­¹„œ·—®œ¹ÉŠ¤µÁ˜º°œšnµœ Ä®o‡˜·šnµœ Ä®o‡ªµ¤¦¼o­¹„Ä®o­˜·šnµœ °¥nµŠš¸ÉšnµœÎµÁ¡È „ε¨´Š˜´ÊŠÄ‹ÎµÁ¡ÈÄœ¨´„¬–³°—°µ®µ¦ „È¥´Š¤¸
 8. 8. ­·É Š š¸É šÎµÄ®o šn µ œÁ„· — ‡ªµ¤¦¼o ­¹ „ ­³—»o Š ­Îµœ¹ „ šn µ œ‹¹ Š ŗo …o ° Áž¦¸¥  Áš¸¥¤µ­°œ¡ª„Á¦µ Ä®oÁ¦µ­Îµœ¹„°¥¼n …–³š¸É šn µ œÅ—o ÎµÁ¡È  °¥¼n Ä œ­£µª³­·ÉŠÂª—¨o°¤š¸Éª·Áª„œ´Éœ Á°Š ŗošÎµÄ®ošnµœ¤¸‹·˜­Îµœ¹„œ·—®œ¹ÉŠ…¹Êœ¤µ ץŗo®¨´„„µ¦ Áž¦¸¥Áš¸¥ªnµ Ÿ¼oÎµÁ¡ÈÁ¡¸¥¦—oª¥°Îµœµ‹…°Š˜´–®µœ´Êœ Ťn¤¸šµŠ š¸É‹³¦¦¨»‹»—®¤µ¥ž¨µ¥šµŠÂ®nŠ‡ªµ¤­´œ˜·Å—o „Șo°Š°µ«´¥‡ªµ¤ Á ¡¸ ¥ ¦ š¸É ž ¦ µ « ‹ µ „ ‡ ª µ ¤ ° ¥ µ „ °´ œ œ¸Ê Á ¦ µ Á ‡ ¥ ­´ Š Á „ ˜ „´ œ ® ¦º ° ¥´ Š ‡ªµ¤Á¡¸¥ ¦š¸Éž ¦µ«‹µ„‡ªµ¤°¥µ„ Ťnčn‡ªµ¤Á¡¸¥¦Á¡ºÉ°˜o°Š„µ¦ ŤnčnÁ¡ºÉ°µ˜·Á¡ºÉ°£¡ ™oµÁ¦µšÎµ‡ªµ¤Á¡¸¥¦Á¡ºÉ°£¡µ˜· ¤´œÁ®¤º° Á ¦µ ‡ ¨» „¥ µ ¡· ¬ Å ªo Ä œ °µ ® µ ¦ Á ¤ºÉ °Á ¦µ ¦´ ž ¦³ š µ œ Á …o µ ޤ´ œ Áž} œ °´œ˜¦µ¥ °´œœ¸Ê„ÈÁ®¤º°œ„´œ Á¦µž’·´˜·„ÈÄ®oÁ¦µ¦¼o—oª¥Á®¤º°œ„´œªnµ Á¦µ‹³˜´ÊŠ°¥¼nĜ¨´„¬–³Å®œ —oª¥‡ªµ¤¦¼o­¹„ž¦³Á£šÄ— Á¦µÅ¤nŗo ˜´ÊŠÁ¡¦µ³™¼„´Š‡´ Á¦µ˜´ÊŠ—oª¥‡ªµ¤¡°Ä‹ªnµÁž}œ „·‹Áž}œ ®œoµš¸Éš¸É Á¦µ‹³˜o°ŠšÎµ Á®¤º°œ„´ªnµÁ¦µ‹³…oµ¤¢µ„…oµ¤Á¦º°…oµ¤Â¤nœÊε ™oµ Á¦µ¤¸‡ªµ¤˜´ÊŠÄ‹ Á¦µ‹³…oµ¤ª·›¸Å®œ 榋³nª¥Á¦µÅ—o „Șo°Š°µ«´¥ ‡ªµ¤¡°Ä‹ ‡ªµ¤Á®Èœ£´¥š¸É‹³´ŠÁ„·—…¹Êœ¤µÁŒ¡µ³®œoµ ™oµÅ¤n…oµ¤ ¤´œ„Ȥ¸£´¥¤¸°´œ˜¦µ¥ „Șo°ŠÅžÁ­¸¥—¸„ªnµ ˜o°Š¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„°¥nµŠœ¸Ê
 9. 9. ¤´œ‹¹Š‹³¤¸‡»–‡nµ„ªnµš¸ÉÁ¦µ‹³šÎµÅž —oª¥‡ªµ¤ž¦µ¦™œµš¸ÉÁ‹º°Åž —oª¥˜´–®µ Á¦µ‹¹Š˜o°ŠšÎµ „ µ ¦ „ ¦ ³ šÎ µ œ´Ê œ šn µ œ ‹¹ Š Ä ®o ˜ ¦ ª ‹ —¼ ‡ ª µ ¤ ¦¼o ­¹ „ … ° Š Á ¦ µ —o ª ¥ Áž} œ “µœš¸É —¸ ® ¦º ° Áž¨n µ Áž} œ “µœš¸É ¤´É œ ‡Š®¦º ° Áž¨n µ Áž} œ “µœš¸É ­³°µ—®¦º°Áž¨nµ Á¦µ˜o°Š—¼ Œ³œ´Êœšnµœ‹¹ŠÄ®o—¼‡ªµ¤¦¼o­¹„‡ªµ¤˜´ÊŠ ċ˜´ª…°Š˜´ªÁ°Š Á¦µÅ¤nŗošÎµ—oª¥°Îµœµ‹‡ªµ¤°¥µ„ Á¦µšÎµ—oª¥ ®œoµš¸É„·‹…°ŠÁ¦µ ™¹ŠÁª¨µšÎµÁ¦µ„Șo°ŠšÎµ “µœš¸ÉÁ¦µšÎµœ´Êœ˜o°Š¤¸ ‡ªµ¤¦¼o­¹„Ä®o¤¸‡ªµ¤¡¦o°¤ °¥nµŠœo°¥Ä®o¤¸­˜· šÎµ°³Å¦„ȚεĮo¤¸ v­˜·­´¤ž´³w °¥nµšÎµÂ­´„˜nªnµšÎµ „µ¦ž’·´˜·šnµœÄ®ošÎµ —oª¥„µ¦¤¸­˜· šÎµ°³Å¦„Șo°ŠÄ®o¦¼o‹´„°¥nµŠœ´Êœ °´œœ¸Ê“µœš¸ÉÁ¦µ™º°Áž}œ®¨´„„µ¦š¸Éž’·´˜·„´œ¤µœ´Êœ šnµœÄ®o „ε®œ—Ä®o¤¸­˜·ÁŒ¡µ³„µ¥ °³Å¦š¸ÉÁž}œ…°ŠÁœºÉ°Š—oª¥„µ¥ °³Å¦š¸É ¥´Š„µ¥Ä®oš¦Š°¥¼nŗo ˜µ¤¦¼žÂšnµœÄ®o„ε®œ—‡ªµ¤¦¼o­¹„Á®¤º°œ „´¨¤®µ¥Ä‹Á…oµ¨¤®µ¥Ä‹°°„ ¨¤®µ¥Ä‹Áž}œÁ¦ºÉ°Š…°Š„µ¥ Áž}œ Á¦ºÉ°Š…°Š¦¼ž›¦¦¤ Á¦µ¤µ—¼­£µª³š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š Ž¹ÉŠšÎµÄ®o­£µª³„µ¥ œ¸Êš¦Š°¥¼n Á®¤º°œÁ¦µ—¼¨¤®µ¥Ä‹Á…oµ ¨¤®µ¥Ä‹°°„ Á¦µ—¼¨¤ ®µ¥Ä‹Á…oµ ¨¤®µ¥Ä‹°°„—oª¥‡ªµ¤¦¼o­¹„š¸É¤¸­˜· ¨³­·ÉŠš¸É¤µÂ¥nŠ
 10. 10. ·Š‡ªµ¤˜´ÊŠÄ‹…°ŠÁ¦µœ´Êœ„Ȥ¸°¥¼n „ÈŤnŗo¤¸°³Å¦°ºÉœÅ„¨ ¤´œ„ȇº°­·ÉŠ š¸É°Â Š {Š °¥¼nĜ˜´ª…°ŠÁ¦µœ´ÊœÁ°Š š¸ÉšnµœÁ¦¸¥„ªnµ vœ·ª¦–rw ®¦º ° °» ž ­¦¦‡ °» ž ­¦¦‡˜n µ ŠÇš¸É Á ž} œ Á‡¦ºÉ ° Š„µŠ„´Ê œ ¤· Ä ®o Á ¦µ¦¦¨» ‡ªµ¤˜´ÊŠÄ‹ š¸ÉÁ¦¸¥„ªnµ vœ·ª¦–rw ®¦º° v¤µ¦w šÎµœ°Šœ¸Ê ¤´œÁ„·— …¹Êœ‹µ„°Îµœµ‹…°Š v°ª·µw ®¦º° v‡ªµ¤®¨Šw °ª·µÁž}œ­·ÉŠš¸É °Â Š„´£¡µ˜·š¸É¤¸…¹Êœ„´Á¦µ Á¦µ„Șo°Š¦¼o‹´„°—„¨´Êœ °—šœ ™oµÁ¦µ˜´ÊŠÄ‹šÎµ®œoµš¸É ™¹Š¤¸°»ž­¦¦‡oµŠ ¤´œ„ÈÁž}œÁ‡¦ºÉ°Šš—­° ‡ªµ¤Â…Ȋ„¦nŠ ™oµÅ¤n¤¸Á‡¦ºÉ°Šš—­°£¼¤·‡»o¤„´œ…°ŠÁ¦µÅ¤n¤¸ „µ¦ f„®´—˜´ª…°ŠÁ¦µœ´Êœ Ä®o¤¸‡ªµ¤˜´ÊŠÄ‹ ¤¸‡ªµ¤¡¥µ¥µ¤ Á¦µ„ȇª¦®µ°»µ¥¦·„¦¦¤£µªœµÁ­¦·¤Á…oµÅž v¦·„¦¦¤£µªœµw ‡º° ‹³Å—o¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„„¦³˜»oœÁ˜º°œÁ¦µ °¥nµŠ¨¤®µ¥Ä‹Á…oµÁ¦µ‹³ œ¹„Á°µ­¤¤»˜·ž¦³Á£šÅ®œ¤µÁž}œÁ‡¦ºÉ°Š„¦³˜»oœÄ®oÁ„·—‡ªµ¤¦¼o­¹„¤¸ ‡» – ‡n µ š µ Š ‡ ª µ ¤ ® ¤ µ ¥ Á ¦ µ „È ¤ µ œ¹ „ ™¹ Š ­·É Š š¸É Á ž} œ ‡» – › ¦ ¦ ¤ °´ œ ž¦³Á­¦· “ ­n ª œ¤µ„Á¦µ‹³œ¹ „ Á°µ‡» – ›¦¦¤…°Š¡¦³«µ­—µš¸ÉÁ¦µ Á‡µ¦¡œ´™º° ¨¤®µ¥Ä‹Á…oµÁ¦µ„Èœ¹„ªnµ v¡»š›w ¨¤®µ¥Ä‹°°„Á¦µ „ȝ¦·„¦¦¤ªnµ vÛw šÎµœ°Šœ¸Ê Á¡ºÉ°šÎµ¨µ¥°µ¦¤–r°—¸˜š¸ÉŸnµœ¤µÇ ¤´œ‹³šÎµÄ®o®¨Š®œoµš¸É ¨º¤®œoµš¸É šÎµÄ®oÁ„·—‡ªµ¤ž¦³¤µš…¹ÊœÅ—o
 11. 11. šÎµÄ®oÁ¡¨·—Á¡¨·œÅžÅ—o šnµœ‹¹ŠÄ®o¤¸¦·„ ¦¦¤£µªœµÁ¡·É¤Á˜·¤Á…oµ ŞÁ­¦·¤Á…oµÅžÁ®¤º°œ„´ ªnµÁ¦µ˜o°Š„µ¦‡ªµ¤Â…Ȋ„¦nŠÁ¦µ„Șo°Š¤¸ °³Å¦Á­¦·¤Á…oµÅž Á¡ºÉ°Ä®o¤´œ¤´Éœ‡Š ˜o°Š¤¸Á‡¦ºÉ°ŠÁ­¦·¤Á‡¦ºÉ°ŠÎµ¦»Š °´ œ œ¸Ê  ¦· „ ¦ ¦ ¤ £µªœµ„È Á ®¤º ° œ „´ œ Á¡ºÉ ° Ä®o ¤¸ „ µ¦„ε ®œ—œ¹ „ Ĝ ‡ªµ¤¦¼o ­¹ „ …°Š˜´ ª Á°Šªn µ ¨¤®µ¥Ä‹Á…o µ „È Ä ®o œ¹ „ ªn µ w¡» š ›w ¨¤ ®µ¥Ä‹°°„„ÈÄ®oœ¹„ªnµwÛw šÎµ°¥¼n°¥nµŠœ¸Ê Á¡ºÉ°Ä®oÁ„·—‡ªµ¤¦¼o­¹„¤¸ ­˜· Ä®o‹·˜…°ŠÁ¦µ¤¸‡ªµ¤Áž}œ®œ¹ÉŠÂ®nŠ v­˜·w ‡ªµ¤Áž}œ®œ¹ÉŠ ®nŠ‹·˜ ™oµÁ¦µÅ—o‡ªµ¤Áž}œ®œ¹ÉŠÂ®nŠ‹·˜ ¤¸­˜·­´¤ž´³ Á®¤º°œ „´¨¤®µ¥Ä‹Á…oµÁ¦µ„ÈÁ®Èœ¨¤®µ¥Ä‹Á…oµ ¨¤®µ¥Ä‹°°„Á¦µ„ÈÁ®Èœ ¨¤®µ¥Ä‹°°„ °—¸˜°µ¦¤–r­·ÉŠš¸ÉŸnµœ¤µœ´ÊœÅ¤n¤µ¦„ªœ ¨³Å¤n ž¦»Š…¹ÊœÂ˜nŠ…¹Êœ Á®Èœž{‹‹»´œ›¦¦¤ š´ÊŠ°œµ‡˜š¸É¥´ŠÅ¤n¤µ™¹ŠÁ¦µ„ÈŤn ¡³ªŠ Á¦µÅ¤nŗoœ¹„ŞĜÁ¦ºÉ°Š°œµ‡˜ªnµ‹³¤¸°³Å¦ Á®¤º°œ„´ªnµ ª´œ¡¦»nŠœ¸ÊÁ¦µÅ¤nŗoœ¹„Á¨¥ªnµÁ¦µ‹³šÎµ°³Å¦ Á¦µ°¥¼nÁŒ¡µ³ž{‹‹»´œ Á®¤º°œ„´ªnµ¸ª·˜œ¸Ê ‡ªµ¤¦¼o­¹„œ¸Ê ‡ªµ¤®¤µ¥…°Š¸¡œ¸Ê °¥¼nš¸É¨¤ ®µ¥Ä‹ ¨¤®µ¥Ä‹Á…oµ¨¤®µ¥Ä‹°°„ ‡»–‡nµ…°Š¸ª·˜°¥¼nš¸Éœ¸É ‡»–‡nµ …°Š‡ªµ¤¤¸‡ªµ¤Áž}œ°¥¼nš¸Éœ¸É šnµœ‹¹ŠÄ®o¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„¤¸­˜·°¥¼nÁŒ¡µ³
 12. 12. °¥nµŠœ¸Ê šnµœÁ¦¸¥„ªnµ v°µœµžµœ­˜·w ‡º°„µ¦„ε®œ—¨¤®µ¥Ä‹ Á…oµ ¨¤®µ¥Ä‹°°„ ¤´œ‹³¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„¤¸­´Š…µ¦ ­´Š…µ¦„È®¤µ¥™¹Š „µ¦ž¦»ŠÂ˜nŠ ­£µª³…°Š„µ¦ž¦»ŠÂ˜nŠ Á¦µÁ¦¸¥„ªnµ‡ªµ¤¦¼o­¹„œ¹„‡·— ‡ªµ¤¦¼o­¹„ž¦»ŠÂ˜nŠ Á¦µ„ȇª¦®µª·›¸„µ¦¦³Š´—oª¥ ŤnčnªnµÁ¦µ‹³ ž¨n ° ¥Ä®o ¤´ œ ž¦» Š ˜n Š ¢»j Š Žn µ œ°¥¼n˜ ¨°—„µ¨˜¨°—Áª¨µ ץŤn¤¸ „ µ¦¦³Š´  „µ¦¦³Š´  ­´ Š …µ¦œ´Ê œ ¤´ œ „È Å ¤n Ä n Á ž} œ …°Š ¥µ„¨Îµ µ „ °³Å¦ Áž}œ…°Š¦³Š´Šnµ¥ÇŤn¥µ„°³Å¦ —oª¥„µ¦œ¹„¡·‹µ¦–µ™¹Š ‡ªµ¤˜µ¥Áž}œ°µ¦¤–r ! Á¦µÁ‡¥œ¹ „ Å®¤ªn µ ¡¦³¡» š ›Á‹o µ …°ŠÁ¦µœ´Ê œ šn µœÅ—oµ– ‡ªµ¤¦¼o°´œª·Á«¬Á„·—…¹Êœ ™¹Š„´Å—o¡ž³‡ªµ¤­Š¦³Š´ °´œœ´Êœ šnµœÅ—o¡·‹µ¦–µÁ¦ºÉ°Š°³Å¦ ? šnµœÅ—o¡·‹µ¦–µ™¹Š v‡ªµ¤˜µ¥w ™oµ Á®Èœ‡ªµ¤˜µ¥ ™oµ¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„Á®Èœ‡ªµ¤˜µ¥ž¦µ„’…¹Êœ ‡ªµ¤¦¼o­¹„ ˜o ° Š„µ ¦°¥µ „¤¸ ° ¥µ „Áž} œ ¤´ œ „È ­ Š¦³Š´  ‡ªµ¤š³Á¥°š³¥µœ ˜n µ ŠÇ¤´œ„Ȧ³Š´ °´œœ¸Êª·›¸¦³Š´­´Š …µ¦šnµ œ‹¹Š „¨nµ ªªnµ Ä®ož¨Š ­´Š…µ¦ Ä®oªµŠ­´Š…µ¦ —oª¥›¦¦¤š¸ÉÁ¦µÅ—oÁ…oµÄ‹ šnµœ°„ªnµ v°³œ·‹‹µ ª³˜³ ­´Š…µ¦µw šÎµœ°Šœ¸Ê °´œœ¸Êšnµœ‹¹ŠÄ®o¦³Š´—´ ­´ Š … µ ¦ —o ª ¥ „ µ ¦ ¡· ‹ µ¦–µ™¹ Š ‡ªµ¤˜µ¥Á ž} œ °µ¦¤–r Á¤ºÉ ° Á¦µ ¦¼o ‹´ „
 13. 13. ¦³Š´­´Š…µ¦ ¨³­´Š…µ¦­Š¦³Š´¨Š ¤¸Â˜n‡ªµ¤¤¸­˜· ¤¸Â˜n‡ªµ¤ Áž}œž{‹‹»´œ›¦¦¤ œ´ÊœÂ®¨³‡º°˜´ª„ε¨´Š œ´ÊœÂ®¨³‡º°˜´ªšÎµÄ®o Á„·—‹»—¦³Á·—®nŠ „µ¦¢{œ iµ °»ž ­¦¦‡š¸É„¸—…ªµŠ„µŠ„´ÊœÁ¦µ šnµœ ‹¹ŠªnµÁž}œ°µ¦¤–rš¸ÉÄ®o¡¨´Š ™¹Š„´šÎµÄ®oÁ„·—µ– Á„·—‡ªµ¤¦¼o °´ œ œ¸Ê Á ¦ µ „È ¤ µ šÎ µ °´ œ œ¸Ê „´ œ „n ° œ ˜´Ê Š Ä ‹ šÎ µ °´ œ œ¸Ê „´ œ „n ° œ ¡¥µ¥µ¤šÎµš´ÊŠ¥ºœ°¥¼n œ´ÉŠ°¥¼n œ°œ°¥¼n Ä®o°¥¼nĜ‡ªµ¤¦¼o­¹„š¸É¤¸‡ªµ¤ ¦¼o­¹„˜´ªš´Éª¡¦o°¤ ¡¥µ¥µ¤šÎµ…°ŠÁ¦µ °¥nµÄ®o‡œ°ºÉœšÎµÄ®o Á¦µ˜o°Š šÎµ…°ŠÁ¦µÁ°Š šÎµÅž°»ž­¦¦‡„Ȥ¸°¥¼noµŠ „È™º°ªnµÅ¤nÁž}œÅ¦ Áž}œ „µ¦»„Á·„ Á®¤º°œ„´ªnµÁ¦µ‹³»„Á·„­™µœš¸Éš¸ÉÁž}œ›¦¦¤µ˜· ‹³ šÎµž¦³Ã¥œr°³Å¦Å¤nŗo ¤´œ˜o°Š¤¸°»ž­¦¦‡ ˜o°ŠÄo„ε¨´Š čo ‡ªµ¤¡µ„Á¡¸¥¦ čo‡ªµ¤°—šœ®¨µ¥Ç°¥nµŠ ­™µœš¸Éš¸ÉÁž}œ›¦¦¤ µ˜·š¸É¥´ŠÅ¤n¤¸‡»–‡nµ „È‹³Å—oÁž}œ­™µœš¸É¤¸‡»–‡nµ…¹Êœ °´œœ¸Ê„ÈÁ®¤º°œ „´œÁ¦µ„È¡¥µ¥µ¤˜´ÊŠÄ‹šÎµ…°ŠÁ¦µÅž Á¡ºÉ°ªnµ‹³Å—oÁž}œœ·­´¥ Áž}œ v­¤–³›¦¦¤w Áž}œ“µœ…°ŠŸ¼o˜o°Š„µ¦˜n°­¼o Á¦µ„Èčo‡ªµ¤¡¥µ¥µ¤ „µ¦„¦³šÎµ…°ŠÁ¦µ „ÈÄ®ošÎµ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š ˜n¨³ª´œÄ®oŗošÎµ°¥nµ ž¨n°¥š·ÊŠ ™¹Š‹³¨Îµµ„oµŠÁ¡¦µ³Á¦µÅ¤n¦¼o­¹„Îµœµ ˜n™oµÁ¦µ¤¸ «¦´š›µ¤´œ„ÈŤn¥»nŠ¥µ„¨Îµµ„
 14. 14. °· ¦· ¥ µ™µŠ°¥nµŠÁ¦µ„ÈŤn‡»oœÁ‡¥ Ánœ „µ¦œ´ÉŠÂœ´ÉŠ ­¤µ›· š¸É˜µ¤¦¼žÂšnµœ„¨nµªª·›¸…°Š„µ¦œ´ÉŠ šnµœ„Èœ´ÉŠÂ…µ …ªµš´…µŽoµ¥ ¤º°…ªµš´¤º°Žoµ¥ ¨oª˜´ÊŠ„µ¥Ä®o˜¦Š Ä®oœÊ宜´„ …°Š„µ¥°¥¼n Ä œ­£µ¡š¦Š˜´ ª ™o µ °¥¼n Ä œ­£µ¡š¦Š˜´ª ¤´œ„ÈŤnÁ°œ Á°¸¥Š ¤´œ„È°¥¼nŗoœµœ ¨³„Èš»„…Áªšœµž¦³Á£š‡ªµ¤…´—…o°Š…°Š ¦n µ Š „ µ ¥ „È œo ° ¥ Å ¤n ¤ µ„ ™o µ ¤¸ ‡ ªµ¤¦¼o ­¹ „ ­¤—» ¨ ¤´ œ „È šÎµ Ä®o Å ¤n ¥ µ„ ¨Îµµ„ °µ«´ ¥ „µ¦„¦³šÎµ°¥n µ Š˜n ° ÁœºÉ ° Š ¨³‹œÁ„·—‡ªµ¤Îµœ· Î µ œ µ  Á ¦ µ „È ¡ ¥ µ ¥ µ ¤ šÎ µ … ° Š Á ¦ µ Å ž Ä œ ­n ª œ š¸É Á ž} œ ¦n µ Š „ µ ¥ ¤¦¦¥µš ­·ÉŠš¸ÉŤnÁ‡¥šÎµ Á¦µ„È¡¥µ¥µ¤šÎµ…°ŠÁ¦µ ˜´ÊŠÄ‹šÎµ ™oµÁ¦µ ˜´Ê ŠÄ‹šÎµ°¥nµŠ˜n° ÁœºÉ°Š ª´œš¸É Ò Ó Ô . . . Õ „È¥µ„¨Îµµ„®œn°¥ Á¡¦µ³Á„·—‡ªµ¤¦¼o­¹„š»„…Áªšœµ °µ‹‹³Á„·—‡ªµ¤¥n°šo°šo°™°¥„È ŗo Á®¤º°œ„´¡¦³›»—Š‡r¡¦³š¸ÉÁ—·œšµŠœ¸É®¨³ Ÿ¤Á‡¥Å—o¦´ž¦³­„µ¦–rœ·—œ¸Ê¤µÂ¨oª Ĝ„µ¦Á—·œšµŠ Ş›»—Š‡rœ´Êœ š»„­·ÉŠš»„°¥nµŠÁ¦µ‹³˜o°Šnª¥˜´ªÁ°Š µ˜¦Á¦µ„Șo°Š ­³¡µ¥Á°Š „¨—Á¦µ„Șo°ŠÂ„Á°Š ¨³„È„µ¦Á—·œšµŠ„Șo°ŠÄo‡ªµ¤ °»˜­µ®³¡¥µ¥µ¤šÎµ—oª¥ ™oµÁ¦µÁ—·œšµŠª´œÂ¦„ °¥µ„‹³Åž°´œœ¸Ê„È ŤnÁž}œÅ¦®¦°„ ¥´Š¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„ªnµ¥´ŠÅ¤n¤¸°»ž­¦¦‡ÁšnµÅ¦œ´„ ª´œš¸É
 15. 15. ÓÔ ŸnµœÅž ¤´œ„Ȥ¸°»ž­¦¦‡Á„·—…¹Êœ Ÿoµš¸ÉÁ¦µÁ‡¥®n¤°¥nµŠ­µ¥Ç Å ¤n Å —o Ž´ „ Å ¤n Å —o ¥o ° ¤ ¤´ œ „È Á ® œ¸ ¥ ª Á ® œ ° ³ ® œ ³ Á ¤ºÉ ° Á ® œ¸ ¥ ª Á®œ°³®œ³Åž°¥¼n š¸É Å ®œ„È ¦Îµ‡µ ¡ª„­´˜ªrÁ¨È„ ­´˜ªrœo° ¥„Ȥµ¦´Š ‡ªµ Á¡¦µ³¤´œÅ—o„¨·Éœ œ°œ„Èœ°œÅ¤n­µ¥ ¨³˜o°Šœ°œÂ ¦³¤´ — ¦³ª´ Š —o ª ¥ Áª¨µ­³¡µ¥µ˜¦Á—· œ Ş„È ¦¼o ­¹ „ ªn µ ¤´ œ ®œ´ „ ¤µ„ …¹ÊœÇ—oª¥ µ˜¦ÄÁ¨È„ÇœÊ宜´„Ťn„¸É„·Ã¨„Ȧ¼o­¹„®œ´„¤µ„ ¥„…¹Êœ ªµŠœÅ®¨n¦¼o­¹„Á‹ÈÅžš´ÊŠ®¤—Á¨¥ œ¸É‡º°™¼„„µ¦„—š´Ã—¥Å¤nÁ‡¥ ·œ „ÈÁ¨¥Á„·—šÎµÄ®o¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„š»„…Áªšœµ ˜n¡°Á—·œÅžÅ—o ÒÖ ª´œ„Ȧ¼o­¹„Áµ ¨³Å¤n¦¼o­¹„®œ´„Á®¤º°œÂ¦„Ç ¡°œµœÅž­´„ ÓÑ ÔÑ ª´œÁ®¤º°œÁ—·œ˜´ªÁž¨nµ Á®¤º°œ„´Å¤n¤¸µ˜¦ šÎµœ°Šœ¸Ê®¨³ ™¼„——™¼„ œÅ¤nÁž}œÅ¦ ¦¼o­¹„ªnµ¤¸‡ªµ¤¦nµÁ¦·ŠÅžš´ÊŠ®¤— Á—·œ™¼„ ——„È­µ¥Á®¤º°œ„´Á¦µÁ—·œ°¥¼nĜ¦n¤ µ˜¦š¸É°¥¼nœnµ„ÈÁ®¤º°œ Ťn¤¸°³Å¦°¥¼nœ˜´ªÁ¦µ ¨³œ¸É„Șo°Š°µ«´¥‡ªµ¤°—šœ—oª¥ „È‹³Á„·— ‡ªµ¤Á‡¥·œÅž „ÈÁ¨¥šÎµÄ®oÁ„·—¤¸£¼¤·˜n°­¼o°¥nµŠ°µ‹®µ ˜n°­¼o°¥nµŠ ­µ¥Ç °´œœ¸ÊÁž}œž¦³­„µ¦–rš¸ÉÁ‡¥Ÿnµœ¤µ ‹¹ŠœÎµ¤µÁ¨nµÄ®o¢{Š Á¦µœ´ÉŠ­¤µ›·„ÈÁ®¤º°œ„´œ œ´ÉŠÅžÇ Ó . Ô ª´œ ª´œÂ¦„ ÔÑ œµš¸ „Ȧ¼o­¹„Á‹Èžª—Á¡¦µ³¥´ŠÅ¤n‡»oœÁ‡¥ „ȚεĮoÁ„·—‡ªµ¤…´—…o°Š
 16. 16.  µ Š š¸ Á ¦ µ Á ‡ ¥ œ´É Š ° ¥n µ Š ­  µ ¥ š¸ œ¸Ê œ´É Š ¤´ œ ¦o ° œ  ¨ ³ Á ‹È  ž ª — —o ª ¥ Á®¤º ° œ„´  ªn µ ¤¸ à ¦‡¤¸ £´ ¥ œ´Ê œ ®¨³ Á®¤º°œ„´ªnµÁ¦µœ´ÉŠÃ—¥Å¤n¤¸ °³Å¦¦°Š¦´Á¨¥ ™¹Š¤¸„ÈÁ®¤º°œ„´ªnµ„¦³—¼„˜´ÊŠ„´Å¤oœ£µœ³ Â…ÈŠÇ ¤´œ¦¼o­¹„Á‹Èžª—Åžš´ÊŠ®¤— ¦o°œÅžš´ÊŠ®¤— ˜n™oµÁ¦µª·˜„ ª·‹µ¦Åž „Èœ¹„ªnµÁž}œÃ¦‡ Ťn­µ¥ÅžšÎµœ°Šœ¸Ê®¨³ ­£µ¡ °¥nµŠœ¸Ê˜o°Š—¼˜´ª…°ŠÁ¦µÁ°Šªnµ Á¡¦µ³‡ªµ¤Å¤n‡»oœÁ‡¥ Á®¤º°œ„´¤¸ °³Å¦¤µ…´—…ªµŠ šÎµÄ®o¤¸°»ž­¦¦‡Á„·—‡ªµ¤šo°™°¥ Á¡¦µ³„µ¦ f„  œœ´Êœ Á¦µ‹³˜o°Š f„°—šœ°—„¨´Êœ šnµœ„¨nµªªnµ v…´œ˜· ž³¦³¤´Š ˜³Ãž ˜¸˜·„…µ ‡ªµ¤°—„¨´ÊœÁž}œ˜³…°ŠŸ¼o¡µ„Á¡¸¥¦w °´œœ¸ÊÁ¦µ„È ¡¥µ¥µ¤Ä®o¦¼o‹´„—oª¥ ™oµÁ¦µ¦¼o‹´„Äœ­·ÉŠÁ®¨nµœ¸Ê „ÈÁž}œÁ®˜»Ä®o¦¼o‹´„Äœ ­·É Š š¸É ° — š œ Ä œ ­n ª œ š¸É Á ž} œ „ µ ¦  f „ œ šµŠ¦n µ Š„µ ¥ °´ œ œ¸Ê „È Ä ®o ¡·‹µ¦–µ ª´œœ¸ÊÄ®o…o°‡·—Ášnµœ¸Ê ˜n°Åž®µ‡ªµ¤­Š„´œ Ä®o—¼˜´ª…°Š˜´ª Á°Š °¥nµÅž—¼‡œ°ºÉœÁ…µ °¥nµÅž‹´Ÿ·—‹´™¼„‡œ°ºÉœÁ…µ Ä®o—¼˜´ª…°Š Á¦µ Ĝ­£µ¡š¸É˜n°­¼o„´‡ªµ¤Á¤µÄœ°µ®µ¦ ¨´„¬–³‡ªµ¤¦¼o­¹„°¥nµŠ œ¸Ê„Ȥ¸ Ä®o™º°ªnµÁž}œÁ¦ºÉ°Š›¦¦¤—µ…°Š„µ¦¦´„ÈÁž}œ°¥nµŠœ¸Ê Ä®o¡µ„´œ ˜´ÊŠÄ‹ °¥nµ¡¹ÉŠ®¨´˜µ Ä®o„ε®œ—‡ªµ¤¦¼o­¹„…°ŠÁ¦µ—oª¥„µ¦¨º¤˜µ
 17. 17. ¨o ª „È š °—­µ¥˜µ…°ŠÁ¦µÄ®o ° ¥¼n Ä œ®´ ˜ ™µ­ ‡º °š°—®nµŠ‹µ„˜´ª Á°Šž¦³¤µ–«°„‡º š°—­µ¥˜µÄ®o¨Š˜¦Šœ´Êœ ¨oª‡n°¥˜´ÊŠ‡ªµ¤¦¼o ­¹„„ε®œ—š¸É“ µœ…°ŠÁ¦µ„ε®œ——oª¥ v­˜·­´¤ž´³w Á®¤º°œ „´Á¦µ‡ª‡»¤—oª ¥‡ªµ¤¦¼o­¹„ Á¦µÅ¤nŗo‡ª‡»¤—oª¥Á®˜»°ºÉœ ‡ª ‡» ¤ —o ª ¥‡ªµ¤¦¼o ­¹„ Á°µ‡ªµ¤¦¼o­¹„‡ª‡»¤‡ªµ¤¦¼o­¹„ ¤¸„µ¦ f„˜´ª …°ŠÁ¦µ°¥nµŠœ´Êœ ¨³„ε®œ—ÁŒ¡µ³¨¤®µ¥Ä‹Á…oµ ¨oª„Ȩ¤®µ¥Ä‹ °°„ ¥o ° œ„µ¦šÎµ¨µ¥ šÎµ¨µ¥°—¸ ˜ ­´  µ—oª ¥„µ¦¦·„¦¦¤ ¨¤ ®µ¥Ä‹Á…oµªnµw¡»š›w ¨¤®µ¥Ä‹°°„ªnµwÛw Ä®o¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„°¥nµŠ œ´Êœ Ĝ¨´„¬–³„µ¦š°—­µ¥˜µ…°Š„µ¦­Îµ¦ª¤Äœ®´˜™µ­
 18. 18. „»«¨Â¨³°„»«¨
 19. 19. Á„¸É¥ª„´„µ¦ž¦³¡§˜·ž’·´˜· Á¦µ„ȇŠ‹³¦¼o‹´„¨oªªnµ Á¦µ¤µ šÎµ˜µ¤‡ÎµÂœ³œÎµ­´ÉŠ­°œ…°Š­¤Á—È‹¡¦³­´¤¤µ­´¤¡»š›Á‹oµ Á¦µšÎµ ˜µ¤šnµœš¸Éšnµœ­°œÅªo ŤnčnªnµÁ¦µšÎµ˜µ¤Á¦µ Á¦µšÎµ˜µ¤šnµœ šnµœ­°œ°¥nµŠÅ¦ Á¦µ„Țε˜µ¤œ´Êœ ­nªœ¤µ„Á¦µ„Șo°Š¦¼o‹´„—oª¥ªnµ šn µ œ ­ °œ°¥n µ ŠÅ¦ šn µ œ­°œÄœ­·É Š š¸É šÎµ Ä®o Á ¦µÁ—· œ Ş­¼n ‹» — ®n Š ‡ªµ¤Áž}œ°·­¦³ Ťnŗo­°œÄ®oÁ¦µÅž­¼nn° ˜„®¨»¤°³Å¦°¥nµŠœ´Êœ Á¦µ„È¡¥µ¥µ¤˜´ÊŠÄ‹ šÎµ˜µ¤®œoµš¸É…°ŠÁ¦µŸ¼oÁ—·œ˜µ¤¦°¥…°Š¥»‡¨ µš Ĝ­·ÉŠš¸ÉÁ¦µ‹³˜o°ŠÁ…oµÅžÁ„¸É¥ª…o°Š Á¦µ„Șo°Š¦¼o‹´„—oª¥ªnµ Á¦µ œ´Êœ¤´œ¤¸š´ÊŠ­nªœœ°„¨³­nªœÄœ ­n ª œœ°„ „È Á ž}œ…°ŠÁ„¸É¥ª…o°ŠÄœ¨´„¬–³š¸ÉÁ ¦µÁ®ÈœÇ„´œ —oª¥˜µ ‹³Áž}œª´˜™» ‹³Áž}œ¦¼ž…´œ›r „È‹´—ªnµÁž}œ­nªœœ°„ Á¡¦µ³ ¤´œÁž}œ…°Š¤°ŠÁ®Èœ—oª¥˜µ —oª¥¤´Š­³‹´„¬» °´œœ¸ÊÁ¦µ¤°ŠÁ®Èœ„´œ ŗo ˜n­nªœš¸ÉÁ¦µ¤°ŠÅ¤nÁ®Èœ „ÈÁž}œœµ¤›¦¦¤œ´Êœ Á¦µ„Șo°Š°µ«´¥ „µ¦ f „ ‡ªµ¤¦¼o £ µ¥Äœœ´Ê œ Ä®o Á „· — ‡ªµ¤¦¼o ­¹ „ ¨³Á°¸ ¥ —™¸É ™o ª œÄ®o —¸ °¥nµŠ­¤¤»˜· šnµœ„¨nµªÁ„¸É¥ª„´‡ªµ¤¦¼o­¹„ž¦³Á£š®œ¹ÉŠ š¸Éšnµœ Á¦¸¥„ªnµ v‹·˜w
 20. 20. Ĝ®¨´„…°Š‡Îµªnµ v‹·˜w „ÈÁž}œÁ¦ºÉ°Š…°Š‡ªµ¤¦¼o­¹„Áž}œ œµ¤›¦¦¤ Á¦µ„ȇŠ‹³Á…oµÄ‹Â¨oªªnµ ‡Îµªnµ ‹·˜ Áž}œ«´¡šr¦ª¤Å—oš´ÊŠ ‡Îµªnµ v—¸w ªnµ v´Éªw Áž}œÅ—oš´ÊŠ­nªœ—¸ ¨³Å¤n—¸ šnµœ‹¹Š„¨nµªªnµ v„»«¨‹·˜w ¨³ v°„»«¨‹·˜w ˜n˜µ¤®¨´„…°Š­˜·ž{’“µœ šnµœ„È Ä®o˜´ÊŠ‡ªµ¤¦¼o­¹„…°ŠÁ¦µ Ä®o¤¸‡ªµ¤¦¼o Ä®o¦¼o‹´„ªnµ ‹·˜„È­´„ªnµ‹·˜ ‹¦·ŠÇ ‹³Áž}œ‹·˜š¸ÉÁž}œ „»«¨ - °„»«¨ Á¦µ„ȇª¦‹³˜µ¤Á…oµÅžÄœ “µœ³Ÿ¼o—¼Â¨ ˜µ¤Á…oµÅž—¼“µœ³Ÿ¼o—¼Â¨Á„¸É¥ª…o°Š„´‹·˜ Á„¸É¥ª…o°Š„´ ‡ªµ¤¦¼o­¹„ ‹·˜š¸ÉÁž}œ„»«¨ šnµœÁ¦¸¥„ªnµ v„»«¨‹·˜w ‡º°‡ªµ¤Å¤nè£ ŤnĦ› Ťn®¨Š ‹´—Áž}œ„»«¨‹·˜ Áž}œ iµ¥š¸ÉÁž}œ‡ªµ¤—¸ œÎµ‡ªµ¤¦¼o ­¹„Ä®oÁ„·—‡ªµ¤­³—ª„­µ¥ Á„·—‡ªµ¤­Š¦³Š´ ™oµÁž}œ v°„»«¨ ‹·˜w „ȇº° Ú­³¤¼¨‹·˜ 䮳¤¼¨‹·˜ ‹·˜š¸ÉÁž}œ°„»«¨ ‡ªµ¤Ã¨£ ‡ªµ¤Ã„¦› ‡ªµ¤®¨Š ¤´œ„ÈÁž}œ…¹Êœ ¤¸…¹Êœ˜µ¤“µœ³…°Š‡ªµ¤¦¼o ­¹„ž¦³Á£šš¸ÉÁž}œ‡ªµ¤‹¦·Š Á…µ„È­—Š…°ŠÁ…µ°¥¼n ‹³ªnµ‡ªµ¤Ã¨£ ¤´œ¤¸£´¥„ÈŤnčn ‹³ªnµ‡ªµ¤Ã„¦›¤´œ¤¸£´¥„ÈŤnčn ‹³ªnµ‡ªµ¤®¨Š ¤´ œ ¤¸ £´ ¥ „È Å ¤n Ä n ¤´ œ „È ° ¥¼n š¸É Á ¦µ‹³Á…o µ ŞÁ„¸É ¥ ª…o ° ŠÄœ“µœ³Å¦o ­ ˜· ž{µÁšnµœ´ÊœÁ°Š ™oµÁ¦µÁ…oµÅžÁ„¸É¥ª…o°Š°¥nµŠÅ¦o­˜·ž{µ¤´œ„Ȥ¸
 21. 21. Ú¬ ™o µ Á ¦ µ Á …o µ Å ž Á „¸É ¥ ª …o ° Š Ä œ ¨´ „ ¬ – ³ Ä ®o ° ¥¼n Ä œ ‡ ª µ ¤ ¦¼o ­¹ „ š¸É ž¦µ«‹µ„Ú¬ ¤´œ„ÈŤnÁ®Èœ¤¸°³Å¦ ¤´œ„ÈÁž}œÂ˜n°µ„´ž„·¦·¥µ…°Š œµ¤›¦¦¤Ášnµœ´Êœ šnµœ‹¹Š­°œÄ®oÁ¦µ˜o°Š¦¼o—oª¥ªnµ v°„»«¨‹·˜w œ´Êœ Á®¤º°œ„´‡¦¼ Á®¤º°œ„´°µ‹µ¦¥r„Èŗo Á®¤º°œ„´­·ÉŠnŠ°„ Ä®oÁ¦µ˜o°ŠÁªoœ Ä®oÁ¦µ˜o°Š®nµŠ ªnµ­·ÉŠœ´Êœ ¤´œœÎµ¤µŽ¹ÉŠ‡ªµ¤š»„…r ‡ªµ¤Á—º°—¦o°œ …–³š¸É Á ¦µÁ­ª¥‡ªµ¤¦¼o ­¹ „ Á®¨n µ œ´Ê œ °¥¼n „È ¤¸ ‡ ªµ¤¦¼o ­¹ „ Ťn ­µ¥°¥¼n¨oª Á¦µ„È¡°¦¼oNj´„„´œÅ—o ™oµÁ¦µ¦¼o‹´„¨oªªnµ¤´œÅ¤n—¸ ¤´œ œÎµš»„…rÚ¬¤µÄ®o Á¦µ„È®µª·›¸„µ¦Ä®o¦¼o‹´„¤´œ—oª¥ Ĝ¨´„¬–³ªnµ Ťn­nŠÁ­¦·¤Å¤nšÎµ˜µ¤ š´ÊŠš¸Éªnµ¤´œ‡·—Ħ› ‡·—Á„¨¸¥—°¥¼n °¥µ„ ­—Š°µ„µ¦…°Š‡ªµ¤¦¼o­¹„ªnµ˜o°Š™º°ªnµ˜œ‹³˜o°Š­nŠÁ­¦·¤ ¤´œ„È šÎµÄ®oŤn­µ¥ Á¦µ„Ȧ¼o‹´„—oª¥ªnµ œ¸É‡º°Ãš¬…°Š¤´œ œ¸É‡º°Ÿ¨…°Š ‡ªµ¤¦¼o­¹„Áž}œ°„»«¨ ¤´œ°°„¤µÄœ¦¼ž¨´„¬–³‡ªµ¤¦¼o­¹„Ťn­µ¥ ‡ªµ¤Å¤n­µ¥Á¦µÅ¤n˜o°Š„µ¦ ‡ªµ¤Å¤n­Š¦³Š´ ‡ªµ¤ª»nœªµ¥Á¦µ Ťn˜o°Š„µ¦ Á¦µ„È¡¥µ¥µ¤Á¡¸¥¦Á¨·„ Á¡¸¥¦¨³ Á®¤º°œ„´Á¦µš¸ÉÁ¡¸¥¦ Á¨·„„µ¦„¦³šÎµ š¸ÉšÎµÄ®oÁ„·—‡ªµ¤„´Šª¨
 22. 22. —¼Šnµ¥Çªnµ Á¦µŒ´œ£´˜˜µ®µ¦ª´œ¨³¤ºÊ° œ¸Ê„ÈÁ¦¸¥„ªnµ ˜´—‡ªµ¤ „´Šª¨ÅžÅ—o¤µ„ Ťn˜o°ŠÅžž¨·Ã¡› Ťn˜o°ŠÅž…ªœ…ªµ¥ Ä®oÁ„·— ‡ªµ¤¦¼o­¹„¡³ªŠ Áž}œ£µ¦³…¹Êœ¤µ Á¦µ„ÈÁ¡¸¥ŠÂ˜nªnµ Ä®oŒ´œª´œ¨³¤ºÊ° ¤´œ„Ș´—„´Šª¨ÅžÅ—oÁ¥°³ ­¤¤»˜·ªnµÁ¦µ¤¸‡ªµ¤˜o°Š„µ¦¤µ„Ç ¨³ „Èŗo¤µÂªnµÁž}œ‡ªµ¤¦¼o°´œÁ„·—‹µ„‡ªµ¤Á…oµÄ‹Ÿ·—…°Š°ª·µ „È Á®Èœªnµ˜œÅ—o¤µ„œ´Êœ—¸ ™oµÁ¦µ¤°ŠÄœÂŠn…°Š‡Îµªnµ¤µ„Çœ¸Ê ¤¸Â˜n Ú¬š´ÊŠœ´Êœœp³ ¤¸Â˜n°´œ˜¦µ¥ ¤¸Â˜n£µ¦³ ¤¸Â˜n‡ªµ¤¦¼o­¹„ŤnÁž}œ °·­¦³ ™¼„°Îµœµ‹…°Šª´˜™»‡¦°ŠÎµ ­¤¤»˜·ªnµ Á¦µÃ¨£°¥µ„Å—oÜnœ°¥µ„Å—oœ¸É ¤´œ„ÈÁž}œ vª´˜™» „µ¤w ¤´œ„ȇ¦°ŠÎµ­·ÉŠÁ®¨nµœ¸Ê ¤´œ„Ț娵¥­·ÉŠš¸ÉÁž}œ„»«¨›¦¦¤°¥¼n ¨oª šÎµ¨µ¥‡ªµ¤Áž}œ°·­¦³ šnµœ‹¹ŠÄ®oÁ…oµÄ‹ªnµ ‹·˜š¸ÉÁž}œ°„»«¨„È —¸ ‹³Áž}œÃš­³¤¼¨‹·˜ 䮳¤¼¨‹·˜ ¦µ‡³¤¼¨‹·˜ °³Å¦„ȨoªÂ˜n Áž}œ­·ÉŠš¸É‡ª¦¨³ Áž}œ­·ÉŠš¸ÉŤn‡ª¦­nŠÁ­¦·¤ Ťn‡ª¦„¦³šÎµ˜µ¤ °´œ œ¸Ê„Ȧ¼o¨oªªnµ¤´œÁž}œ­·ÉŠš¸ÉœÎµÃš¬š»„…r¤µÄ®o ­nªœ­·ÉŠš¸ÉÁž}œ„»«¨ Á¦µ„È¡¥µ¥µ¤­nŠÁ­¦·¤ ¡¥µ¥µ¤„¦³šÎµ ˜µ¤ Ä®o¤¸„µ¦„¦³šÎµ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š ‡ªµ¤Å¤nè£ ‡ªµ¤Å¤nĦ› ‡ªµ¤Å¤n®¨Š °´œœ¸ÊÁž}œ„¦³Â­…°ŠŸ¼o®ª´ŠÃ¨„°¥¼n ®ª´Š—¸Â¨³´Éª
 23. 23. ˜nŸ¼ož’·´˜·‹¦·ŠÇœ´Êœ ‡ª¦š¸É‹³Á°µ‡ªµ¤¦¼o­¹„…°ŠÁ¦µ š¸É¡¦o°¤—oª¥ ‡ªµ¤¦³¤´—¦³ª´Š Ä®o¤µ˜´ÊŠÁ„¸É¥ª…o°ŠÄœ¨´„¬–³š¸Éªnµ Ťn®¨ŠÅ®¨ Ĝ„»«¨‹·˜Â¨³°„»«¨‹·˜ ‹·˜„È­´„ªnµ‹·˜‹¦·ŠÇ ‡º°‡ªµ¤Á„·—…¹Êœ…°Š ‡ªµ¤—¸Â¨³‡ªµ¤´Éª ‡ªµ¤—¸œ´Êœ „ÈÁž}œ­·ÉŠš¸ÉšÎµÄ®oÁ„·—‡ªµ¤š»„…r œ·—®œ¹ÉŠ ˜nÁž}œ‡ªµ¤š»„…rž„žd— ŤnÁž}œ‡ªµ¤š»„…r Ážd—ÁŸ¥ Á¦µ˜o°Š¤°Š—¼ªnµ ¤´œ¤¸Ãš¬Á®¤º°œ„´œ ‡ªµ¤—¸„Ȥ¸Ãš¬ ¤°Š—¼ÄœÂŠn…°ŠŸ¼oÄ i˜n°‡ªµ¤­Š ‹³Áž}œ°¥nµŠœ´Êœ Á®Èœªnµ ‡ªµ¤ —¸„È¥´Š¤¸Ãš¬Å—o ¨oª‹³šÎµ°¥nµŠÅ¦ Á¦µÅ¤n˜o°Š„µ¦Äœ¨´„¬–³š¸ÉšÎµ Ä®oÁ„·—‡ªµ¤¦¼o­¹„¤¸‡ªµ¤š»„…rž„žd— Ä®o¡¥µ¥µ¤—¼Äœ¨´„¬–³ ‹·˜ „È­´„ªnµ ‡¨oµ¥Ç„´ªnµÄ®o¦¼o˜oœÁ‡oµ…°Š‡ªµ¤¦¼o­¹„ ‹´˜oœÁ‡oµ…°Š ‡ªµ¤¦¼o­¹„ š´ÊŠ‡ªµ¤—¸Â¨³‡ªµ¤´Éª —¸Á¦µ„ÈŤnž¦µ¦™œµ ´ÉªÁ¦µ„ÈŤn Á°µ ªµŠ°¥¼nĜ­£µª³Â®nŠ‡ªµ¤Áž}œŸ¼o¤¸ v­˜·w Á®Èœ‹·˜„È­´„ªnµ‹·˜ °´œœ¸Ê„È‹³šÎµÄ®oÁ„·—‡ªµ¤¦¼o­¹„Á®¤º°œ„´ªnµÁž}œ v­¤µ›·w œ·— ®œ¹ÉŠÁ®¤º°œ„´œ ¨oªÅ¤nŗošÎµÄ®oÁ„·—‡ªµ¤¦¼o­¹„°¥¼nĘo°Îµœµ‹…°Š ¤µ¦Å—o
 24. 24. šnµœ‹¹ŠÄ®o¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„Á„¸É¥ª…o°Š ˜n°­·ÉŠš¸ÉÁ¦µ¤¸Äœœµ¤›¦¦¤ œ´Êœ Ä®o¨³Á°¸¥—°n°œ¡°­¤‡ª¦ Á®¤º°œ„´ªnµ Á¦µ¤¸˜µª·Á«¬œ·— ®œ¹ÉŠ ¤¸µ–ª·Á«¬œ·—®œ¹ÉŠ ¤¸‡ªµ¤¦¼o¡·Á«¬œ·—®œ¹ÉŠ ¡°š¸É‹³¤µ ¨¨oµŠ­·ÉŠÁ®¨nµœ¸ÊŞŗo ¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„ªnµ ¤¸°Îµœµ‹Á®œº°„ªnµ ™¹Š„´ ªnµ Ťn‡¨o°¥˜µ¤ ‹³Áž}œ­´Š…µ¦ž¦³Á£š‹·˜­´Š…µ¦ ‡º° ‡ªµ¤¦¼o­¹„ š¸ÉÁž}œ‡ªµ¤—¸ ž¦³Á£š‹·˜­´Š…µ¦š¸ÉÁž}œ‡ªµ¤¦¼o­¹„ž¦³Á£šÅ¤n—¸ Á¦µ „ÈŤnÁ°µš´ÊŠ­°Š°¥nµŠ š´ÊŠ—¸Â¨³Å¤n—¸ Á¦µ„ÈŤnÁ°µ ¥„˜´ª°¥nµŠŠnµ¥Ç Á®¤º°œ„´‡œ­°Š‡œ ‡œ®œ¹ÉŠšÎµ™¼„ °¸„ ‡œ®œ¹ÉŠšÎµŸ·— ˜µ¤¦¼žÂ…°ŠÃ¨„ ‡œš¸ÉšÎµ™¼„„Ȫnµ—¸ ‡œš¸ÉšÎµŸ·— „È ªn µ Ťn —¸ š¸ œ¸Ê‹³Á°µ°³Å¦Áž}œÁ‡¦ºÉ°Šª´— Á®¤º°œ„´‡œ­°Š‡œ š³Á¨µ³„´œ ‡œ®œ¹ÉŠ„Ȫnµ™¼„ ‡œ®œ¹ÉŠ„ȪnµŸ·— ™oµ‡œ­°Š‡œ°¥nµ š³Á¨µ³„´œ ‡ªµ¤Ÿ·—„ÈŤn¤¸‡ªµ¤™¼„„ÈŤn¤¸ ¨oª˜¦ŠÅ®œ š¸ÉÁž}œ ‡ªµ¤¦¼o­¹„š¸ÉÁ¦¸¥„ªnµ v­Šw „ªnµ„´œ ? Œ³œ´Êœ®¨´„…°Š„µ¦˜´—­·œ…°ŠŸ¼ož’·´˜·œ´Êœ š´ÊŠš¸ÉŸ·—š´ÊŠš¸É ™¼„ šnµœ„ȝ°„ªnµ ¤´œŸ·—š´ÊŠ­°Š ™oµ¤´œÅ¤nŸ·— ¤´œ„ÈŤnÁž}œ°¥nµŠ œ´Êœ ¤´œÅ¤n­Îµ‡´ªnµ™¼„ ™oµ¤´œ¤¸‡ªµ¤­Îµ‡´ªnµ™¼„ ¤´œ„ÈŸ·— ¤´œ ˜o°ŠšÎµÄ®o vŤn¤¸Ÿ·—¤¸™¼„ Ťn¤¸—¸ Ťn¤¸´Éªw ªµŠ˜´ª°¥¼nĜ­£µ¡š¸É¤¸
 25. 25. v­˜·w ¨³ v°»Á„…µ›¦¦¤w ™¹Š„´ªnµ ‹·˜‹³Áž}œ„»«¨‹·˜ °„»«¨ ‹·˜ „Șµ¤ „È­´„ªnµ‹·˜Ášnµœ´Êœ ®µ°³Å¦š¸ÉÁž}œÁ®˜»Ä®o°»žµšµœ¥¹— ®¤µ¥ ªnµœ¸Ê—¸ œ´ÊœÅ¤n—¸ Ťn¤¸ Á¦µ˜o°Š—¼ —¼Äœ‡ªµ¤¨³Á°¸¥—°n°œ…°Š ‡ªµ¤¦¼o­¹„£µ¥Äœ ™oµ™¹Š…œµ—œ¸Ê¨oª ‡ÎµªnµÁ¦ºÉ°Š˜nµŠÇŤn¤¸®¦°„ ¤´œ®¤—Á¦ºÉ°Š ™oµ¤´œ¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„ž¦³Á£šœ¸Ê ¤´œ„È¥´Š¤¸Á¦ºÉ°Š°¥¼n Á¤ºÉ° ¤´œ¤¸Á¦ºÉ°Š ¤´œ„È¥´Š¤¸£¡ ¤¸µ˜·Áž}œ›¦¦¤—µ°¥nµŠœ´Êœ °´œœ¸Ê Á¦µ®µ‡ªµ¤¦¼o­¹„Áž}œ°·­¦³Â®nŠ‡ªµ¤™¼„˜o°Š Ä®oŗo ¤µŽ¹ÉŠ‡ªµ¤¡¦o°¤ Á¦µ˜o°Š®µÄœ¨´„¬–³°¥nµŠœ¸Ê °¥nµÁ°µ‡ªµ¤¦¼o­¹„ v—¸ w vŤn —¸ w ު´ — Á®ª¸É¥Š„´œ °´œœ´ÊœÅ¤nÁž}œž¦³¤µ–®¦°„ Á®¤º°œ‡ªµ¤¦¼o­¹„°µ¦¤–r…°ŠÁ¦µœ´ÊœÂ®¨³ µŠ‡¦´ÊŠ„È—¸ µŠ‡¦´ÊŠ„È Ťn—¸ µŠ‡¦´ÊŠ¤´œÁ„·—‡ªµ¤¦¼o­¹„° µŠ‡¦´ÊŠ„Ȥ¸‡ªµ¤¦¼o­¹„¦´ŠÁ„¸¥‹ µŠš¸¤´œšÎµÄ®oÁ„·—‡ªµ¤¦¼o­¹„¡°Ä‹„Ȥ¸ Ťn¡°Ä‹„Ȥ¸ „Ȥ¸…¹Êœ˜µ¤ ›¦¦¤µ˜·›¦¦¤—µ…°Š¤´œÁž}œ°¥nµŠœ´Êœ ¤´œÁž}œ°µ¦¤–r š´ÊŠŸ·—š´ÊŠ™¼„ ˜µ¤¦¼žÂ ¤´œ„ÈŸ·—š´ÊŠ Ó °¥nµŠ ˜n°´œ®œ¹ÉŠ Ÿ·—ž„žd— °´œ®œ¹ÉŠ Ÿ·—Ážd—ÁŸ¥ ‡ªµ¤ ¦¼o­¹„ž„žd—¤´œ„ÈÁž}œ‡ªµ¤Ÿ·—Á®¤º°œ„´œ ¤´œ„Ȥ¸Ãš¬Á®¤º°œ „´œ ‡ªµ¤­»…¤´œ„Ȥ¸Ãš¬Á®¤º°œ„´œ ‡ªµ¤—¸¤´œ„Ȥ¸Ãš¬Á®¤º°œ„´œ
 26. 26. Á®¤º°œ„´»„Ȥ¸Ãš¬Á®¤º°œ„´œ ˜n¤´œÃš¬Â» ŤnčnÚ¬ µž Á®¤º°œ„´‡ªµ¤š»„…r ‡ªµ¤š»„…r…°ŠÁ—È„„ÈŞ°¸„ ®œ¹ÉŠ ‡ªµ¤š»„…r…°ŠŸ¼oÄ®n„ÈŞ°¸„®œ¹ÉŠ ˜nÁž}œ‡ªµ¤š»„…r Á®¤º°œ„´œ °´œœ¸ÊÁ¦µ„È—¼ÄœÂŠn…°ŠŸ¼očo­˜·­´¤ž´³ Á¦µ„È—¼ÄœÂŠn š¸ÉšÎµÄ®oÁ„·—‡ªµ¤¦¼o­ªnµŠ„¦³‹nµŠ„ªnµ šnµœ‹¹ŠªnµÄ®o—¼Äœ¨´„¬–³Ä®o Á®Èœ‹·˜„È­´„ªnµ‹·˜‹¦·ŠÇ ®µ°³Å¦š¸É‹³ªnµ Áž}œÁ¦µÁž}œÁ…µÅ¤n¤¸ Áž}œ ˜n­´„ªnµ‹·˜Ášnµœ´Êœ °´œœ¸Ê„ÈÁž}œ¨´„¬–³…°Š„µ¦Äo‡ªµ¤¦¼oš¸ÉÁ¦µÁ…oµ Å ž Á „¸É ¥ ª …o ° Š „´  ­·É Š š¸É Á ž} œ œ µ ¤ › ¦ ¦ ¤ Á ¦ µ „È Á …o µ Å ž Á „¸É ¥ ª …o ° Š Ä œ ¨´ „ ¬– ³ ­·É Š š¸É Á ž} œ ­·É Š š¸É ™¼ „ ˜o ° Š Å ¤n Ä n ªn µ Á ¦ µ Á …o µ Å ž Á „¸É ¥ª…o ° ŠÄœ ¨´„¬–³Åž‹´—„µ¦°¥nµŠœ´Êœ°¥nµŠœ¸Ê š»„°¥nµŠÄ®o°¥¼nÁ®¤º°œÁ—·¤ ‹³ ªnµ™¼„ „ÈÄ®oªnµ™¼„ ‹³ªnµŸ·— „ÈÄ®oªnµŸ·— ˜nªnµ vŸ·—™¼„w œ´Êœ ‡»–‡nµ ¤¸š»„…rÁšnµ„´œ °´œœ¸Ê™oµÁ¦µ¤°ŠÄœÂŠn°¥nµŠœ¸Ê „ÈŤn¤¸°³Å¦¦´¦°ŠÄœ­·ÉŠš´ÊŠ ­°Š „ÈÁ¨¥ªµŠ­·ÉŠ­°Š­·ÉŠ „ÈÁ¨¥Å¤n¤¸°³Å¦¤µ„ Ÿ¼ož’·´˜· ™oµÁ…oµÅž Á„¸É¥ª…o°Š°¥nµŠœ¸Ê ¤´œÁ¡¨·—Á¡¨·œ¤µ„ ¤´œ¦¼o­¹„Á¡¨·—Á¡¨·œ˜n°‡»– ›¦¦¤š¸É¤¸…¹Êœ Áž}œ…¹Êœ Áž}œÁ‡¦ºÉ°ŠÁ˜º°œ‹·˜ Á˜º°œ‡ªµ¤¦¼o­¹„…°Š˜´ª
 27. 27. Á®¤º ° œ„´ ªnµÁž}œŸ¼oª·Á«¬ ‡°¥Ä®o¸Ê…»¤š¦´¡¥r° ¥¼n˜¨°—„µ¨˜¨°— Áª¨µ …»¤š¦´¡¥r„ȇº°‡ªµ¤—¸ ˜nªnµÁž¦¸¥Áš¸¥Åž ™oµÁ¦µÁ…oµÄ‹Äœ¨´„¬–³°¥nµŠœ¸Ê „È¡°š¸É‹³Á®Èœ‡ªµ¤¦¼o­¹„š¸É Á¦µÁ„¸É¥ª…o°Š Ĝ­·ÉŠš¸ÉŤnÁž}œ¦¼žÁž}œ¦nµŠ ¤´œÁž}œœµ¤›¦¦¤°¥nµŠ ˜n°ÁœºÉ°Š °´œœ¸ÊÁž}œ­·ÉŠš¸É‡ª¦„¦³šÎµ„´œ ¡¥µ¥µ¤šÎµ„´œ ŤnčnªnµÁ¦µ ‹³¤µ—¼Â˜nÁŒ¡µ³ÂÃ¨„Ç ¤´œ®¥µÁ„·œÅž Á¦µ„È—¼Ä®o¨³Á°¸¥— Á ¡ ¦ µ ³ Á ¦ µ „È ¡ ° ‹ ³ ­ ¦o µ Š ‡ ª µ ¤ ¨³Á°¸ ¥ —°n ° œÅ—o ¡ °­¤‡ª¦ Á¦µ„È ¡¥µ¥µ¤­¦oµŠ­˜·…°ŠÁ¦µ ­¤µ›·…°ŠÁ¦µÄ®o¤¸…¹Êœ ‡Îµªnµ ­¤µ›· Ä®o¤¸ ­¤µ›·¤´œÁž}œÁ‡¦ºÉ°Š®¨n° Á¨¸Ê¥ ŠÄ®oÁ„·—‡ªµ¤¦¼oÁ®Èœ˜µ¤‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š ŗo šnµœ‹¹ŠªnµÁž}œÅª¡‹œrŽ¹ÉŠ„´œÂ¨³„´œ «¸¨„È—¸ ­¤µ›·„È—¸ ž{µ„È —¸ ‹³Â¥„„´œÅ¤nŗo Á¡¦µ³¤´œÁž}œ…°ŠÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ Áž}œÅª¡‹œr Ž¹ÉŠ„´œÂ¨³„´œ šnµœ‹¹Šªnµ «¸¨ - ­¤µ›·Áž}œšµŠ Áž}œÁ®¤º°œ„´šµŠš¸É Á¦µ˜o°ŠÁ—·œ ™oµ¡¦o°¤—oª¥°Š‡r‡»–Á®¨nµœ¸Ê °¥nµŠ­¤¼¦–r¦·¼¦–r ¤´œ„ÈÁ„·—‡ªµ¤™¼„˜o°Š ¤´œ„Ȥ¸…¹ÊœÁž}œ›¦¦¤—µ…°Š¤´œ °´œœ¸Ê„ÈÄ®o¡¥µ¥µ¤—¼Á¦µÄœ„·‹®œoµš¸É…°ŠÁ¦µ °¥nµÅž—¼š¸É°ºÉœ Á¡¦µ³š¸É°ºÉœ—¼Åž„ÈÁž}œÁ¦ºÉ°Š£µ¥œ°„Åž®¤— ™oµ¤µ—¼£µ¥Äœ ˜o°Š—¼ ¤µ°¥nµŠœ¸Ê šnµœ‹¹Š­°œÄ®oÁ¦µ¤¸­˜·°¥¼nš»„°·¦·¥µ™ ¤¸­¤µ›·°¥¼n
 28. 28. š»„¨¤®µ¥Ä‹ ™oµ¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„¤¸­˜·°¥¼nš»„°·¦·¥µ™ š´ÊŠš¸ÉÁž}œ‡ªµ¤ š»„…rž„žd— Á¦µ„ÈŤnŗo¨»n¤®¨ŠÂ˜nŠÁ˜·¤ ™oµÁž}œ‡ªµ¤š»„…r Ážd—ÁŸ¥ Á¦µ„ÈŤnŗo°»žµœšµœ ­·ÉŠ˜nµŠÇš´ÊŠ®¨µ¥š´ÊŠžªŠÁ®¨nµ œ´Êœ ¤´œ„ÈŤn¤¸°Îµœµ‹ š¸É‹³šÎµ°³Å¦„´Á¦µÅ—o ˜n‹³šÎµÄ®oÁ¦µœ´Êœ ŗoÁ„·—‡ªµ¤¦¼o­¹„Áž}œÁ‡¦ºÉ°ŠÄ®oÁ„·—‡ªµ¤¦³ª´Š¤µ„…¹Êœ Á®¤º°œ„´ ®¨»¤n°®¦º°­·ÉŠ„¸—…ªµŠ°¥¼nÁŒ¡µ³®œoµ ‹³Å—o¦³¤´—¦³ª´Š¤µ„…¹Êœ ™oµÁ¦µ¦³¤´—¦³ª´Š¤µ„…¹Êœ ‡ªµ¤˜ºÉœ˜´ª…°ŠÁ¦µ„È‹³˜ºÉœ‹³Á·„µœ …¹ÊœÁ¦ºÉ°¥Ç °´œœ¸Ê„ÈÄ®o¤¸­˜· ¤¸—»¨¡·‹µ¦–µ„´œ „µ¨Áª¨µš¸É¨nªŠ¤µœ¸Ê ¸ª·˜…°ŠÁ¦µš¸É°¥¼n¦nª¤„´œ ¤´œ„ÈÁ®¤º°œ „´™¼„¨µ„ ™¼„¨µ„Åž­¼n˜³Â¨ŠÂ„Š­™µœš¸Éš¦¤µœ ˜nÁ¦µ„ÈŤnŗo ªnµÁ¦µ™¼„¨µ„ Á¡¦µ³ªnµÁ¦µÅ¤nÁ®ÈœªnµÁ¦µ™¼„¨µ„ ‡ªµ¤‹¦·ŠÁ¦µ™¼„ ¨µ„ °¥¼n˜¨°—„µ¨˜¨°—Áª¨µ °´œœ¸Ê˜o°Š­Îµœ¹„—oª¥ Á¡ºÉ°‹³šÎµÄ®o Á„·—‡ªµ¤¦¼o­¹„Ťnž¦³¤µšÄœ„µ¨Áª¨µš¸É¨nªŠÅž Ä®o‡ªµ¤¦¼o­¹„…°Š Á ¦ µ ¤¸ ‡ ª µ ¤ ¦¼o ­¹ „ ¤¸ ­ ˜· ° ¥¼n š» „ Á ¤ºÉ ° ® ¦º ° Á ž} œ Ÿ¼o ¡ ¦o ° ¤ ° ¥¼n š» „ Á ¤ºÉ ° v¦´˜˜´s¼ Áž}œŸ¼o¤¸¦µ˜¦¸Á—¸¥ªw
 29. 29. „µ¦Á jµ—¼‹·˜ ™o µ ¤¸ ‡ ªµ¤Á®È œ Áž} œ °´ œ Á—¸ ¥ ª„´ œ šn µ œŸ¼o š¸É ¨ ³°» ž šµœÅ—o ‡Š‹³—¸¤µ„ šnµœªnµ ‡ªµ¤Á®Èœ…°ŠŸ¼oš¸Éšnµœ¨³ v°»žµšµœw ŗo
 30. 30. šn µ œ‹´ — ªn µ Áž} œ ‡ªµ¤Á®È œ š¸É Á ž} œ ›¦¦¤š¸É Á ž}œÁ‡¦ºÉ°Šž¨n°¥ ŤnÁž}œ ‡ªµ¤Á®Èœš¸ÉÁž}œ›¦¦¤Á‡¦ºÉ°ŠŸ¼„¡´œ›r Áž}œÁ‡¦ºÉ°ŠªµŠ Áž}œÁ‡¦ºÉ°Š¨³ °¥nµŠÁnœ‡»–›¦¦¤š¸ÉÁ„·—…¹Êœ„´‡ªµ¤¦¼o­¹„…°Š‡œš´ÉªÇŞ Ánœ ¡n° ¤n‡·—™¹Š¨¼„ ‡¦¼µ°µ‹µ¦¥r‡·—®nªŠ¨¼„«·¬¥r¨¼„®µ „Ȥ¸›¦¦¤Áž}œÅž Ĝ¨´„¬–³Áž}œÁ‡¦ºÉ°ŠŸ¼„¡´œ›r ¤¸Á¤˜˜µ „¦»–µ ¤»š·˜µ °»Á„…µ £µ¬µšnµœÁ¦¸¥„ªnµ ¤¸°‡˜·Á…oµÂš¦„ °‡˜·‡ªµ¤¨ÎµÁ°¸¥Š Ž¹ÉŠÁž}œ­·ÉŠš¸É nŠ°„Ä®oÁ®Èœ‡ªµ¤Å¤nÁž}œ›¦¦¤ ‡ªµ¤Å¤nÁž}œ›¦¦¤Áž}œª·œ´¥ „È Á¨¥¤¸°‡˜·‡ªµ¤¨ÎµÁ°¸¥Š šnµœ„¨nµªÅªoĜ v°‡˜·Õv ‡º° Œ´œšµ‡˜· Ú­µ‡˜· 䮵‡˜· ¦µ‡µ‡˜· Áž}œ˜oœ v°‡˜·w ž¨ªnµ ‡ªµ¤¨ÎµÁ°¸¥Š ‡·—™¹ŠÄ‡¦„ÈŤnÁšnµ‡·—™¹Š » ‡ ‡¨š¸É ¤¸ ‡ ªµ¤Ÿ¼ „ ¡´ œ ›r °» ž µšµœ¥¹—®¤µ¥ ‹³°¥¼nĄ¨o°¥¼nń¨„Ȥ¸ ‡ªµ¤¦¼o­¹„Áž}œ£¡Áž}œµ˜· ‡·—Åžš¸É°ºÉœ„ÈŤn‡·—Åž »‡‡¨°ºÉœ„ÈŤn ‡·—Åž £¡µ˜·…°Š‡œ°Áž}œÅžÄœ¨´„¬–³°¥nµŠœ¸Ê v„µ ¤£¡w ‡º ° £¡š¸É šn ° ŠÁš¸É ¥ ªÅžÄœšµŠ¨´ „ ¬–³°µ„µ¦ …°Š»‡‡¨Ÿ¼o¤¸„·Á¨­˜´–®µ ¤´œ„Ȥ¸°‡˜· ¤¸°‡˜·›¦¦¤ ›¦¦¤š¸ÉÁž}œ ŞĜ¨´„¬–³š¸ÉŤn­¤ÉεÁ­¤° ¥´ŠÁž}œ‡ªµ¤¦¼o­¹„š¸É®ªµ—¦³ÂªŠ…°Š »‡‡¨š¸É°¥¼n¦nª¤ œ¸É‡º°‡ªµ¤¦¼o­¹„…°Š­µ¤´œš´ÉªÅž Œ³œ´Êœ‡ªµ¤
 31. 31. Á®È œ ®¦º ° ‡ªµ¤¦¼o ­¹ „ …°ŠŸ¼o Ÿ¼ „ ¡´ œ ›r Ä œ¨´ „ ¬–³°»žµšµœÁ…oµÂš¦„„È ¥n°¤Áž}œ°¥nµŠœ¸Ê š¸œ¸ÊÁ¦µ¤µ—¼­£µ¡‡ªµ¤Áž}œ°¥¼n¦¼žÂ…°Š vª·®µ¦›¦¦¤w Áž}œ­™µœš¸É°¥¼n ›¦¦¤Áž}œš¸É°¥¼n…°Š¡¦³°¦·¥Á‹oµ °´œœ¸ÊÁ¦µ„ȇŠ¦¼o‹´„ „´œÄœ®¨´„‡Îµ­°œ ®¦º°š¸ÉšnµœÁ¦¸¥„ªnµ ¡¦®¤ª·®µ¦°´œÁž}œš¸É°¥¼n …°Š¡¦³°¦·¥Á‹oµ Ánœ ‡œÁ¦µÁ¤ºÉ°Á„·—…¹Êœ¤µ„Ȥ¸­£µ¡Á®¤º°œ„´œ Ánœ‡ªµ¤Á„·—°¥nµŠœ¸Ê ¤´œ„ÈÁ®¤º°œ„´œ ‡ªµ¤Â„nÁ®¤º°œ„´œ ‡ªµ¤ Á‹È„ÈÁ®¤º°œ„´œ ˜¨°—™¹Š‡ªµ¤Â˜„­¨µ¥®¦º°‡ªµ¤˜µ¥„ÈÁ®¤º°œ „´œ ™oµ‡œÁ¦µ¤¸‡ªµ¤Á®Èœ°¥nµŠœ¸Ê ¤´œ„ÈŤnÁ„·—‡ªµ¤­Îµ‡´ªnµŸ¼oœ´Êœ Áž}œ‡œ…°ŠÁ¦µ Á®ÈœÁ®¤º°œ„´œ 榋³°¥¼nš¸ÉÅ®œ„Șµ¤ Áž}œ­´˜ªr ­µ¦µ­·É Š „¦³¦°„ „¦³Â˜ „È ¤¸ ‡ ªµ ¤¦¼o ­¹ „ Ášn µ Áš¸ ¥ ¤„´ œ ×¥­£µ¡ ­£µª³›¦¦¤ °´œœ¸Ê„ÈÁ¨¥Áž}œµ˜·„´œÃ—¥„εÁœ·— „µ¦Á„·—Á®¤º°œ „´ œ „µ¦Â˜„­¨µ¥„È Á ®¤º ° œ„´ œ ‡ªµ¤Á®È œ °¥n µ Šœ¸Ê „È Á ¨¥Å¤n ¤¸ ° ‡˜· ¤´œ¡oœ‹µ„°‡˜· ™oµ‡œÁ¦µ¤¸‡ªµ¤Á®Èœ°¥nµŠœ¸Ê ­nªœ¤µ„Ťn‡n°¥ Á®Èœ°¥nµŠœ¸Ê Á¦µ˜o°Š—¼Åž°¸„ —¼ÅžÄœ¨´„¬–³…°Š‡ªµ¤¦¼o­¹„…°Š‡ªµ¤¤¸ ‡ ª µ ¤ Á ž} œ … ° Š Ÿ¼o š¸É ¤¸ ‹· ˜ Ä ‹ Á °ºÊ ° Á ¢g ° Á °ºÊ ° ° µ ¦¸ ¤¸ ‡ ª µ ¤ Á °ºÊ ° Á ¢g ° Å ¤n ¤¸
 32. 32. …°Á…˜ Áž}œ v°´žž¤´µœ›¦¦¤w šnµœÅ¤nŗoÁ¨º°„µ˜·´Êœ ª¦¦–³ ‹³Áž}œ‡œ¦É妪¥¥µ„‹œ®¦º°°¥¼nĜÁŸnµ¡´œ›»r˜¦³„¼¨Å®œ„È nµŠ ™oµ¡°¤¸Ã°„µ­Ä®o…o°‡·— Á¡ºÉ°Â„ož{®µ…°Š¸ª·˜šnµœ„ȝ°„ ¸Ê œ³œÎµ Ťnŗo‡·—ªnµÁ…µÅ¤n—¸ Á¦µ„ȇ·——¼¡¦³¡»š›Á…oµ‡‡œ ‡®µ ­¤µ‡¤ ¡¦³°¦·¥Á‹oµšnµœ‡®µ­¤µ‡¤ šnµœÅ¤nŗo‡®µÁŒ¡µ³ ¡ª„š¸É ¤¸“ µœ³ª¦¦–³—¸ ‡Ÿ¼o¤¸¥«™µ¦¦—µ«´„—·Í šnµœ„ȇ Â¤o „¦³š´ÉŠ‡œ¥µ„‹œ ‡œ¥µ„‹œÅ¤nčn‡œš¸ÉŤn¤¸ž{µ ‡œ¥µ„‹œ„È ¤¸ž{µÁ®¤º°œ„´œ Á®¤º°œ„´œ„´¡ª„…¸Ê…䥄´˜Îµ¦ª‹°¥nµŠœ´Êœ ®¨³ ™oµÅ¤n¤¸…䥘妪‹„ÈŤn¤¸ Á¦ºÉ°Š…°Š¤´œ„ÈÁž}œÅžÄœ šÎµœ°Šœ¸Ê ˜Îµ¦ª‹°¥¼nŗoÁ¡¦µ³…¸Ê…ä¥ …¸Ê…䥰¥¼nŗoÁ¡¦µ³˜Îµ¦ª‹ Á¦ºÉ°Š…°Š¤´œÁž}œ°¥nµŠœ¸Ê ™oµÅ¤n¤¸…¸Ê…䥘妪‹„ÈŤn¤¸®œoµš¸É Á¦µ‡ª¦‡·——¼¡·‹µ¦–µ—¼ ˜µ¤¦¼žÂšnµœŸ¼o¤¸‹·˜Ä‹œ·­´¥¡oœ ‹µ„°‡˜·›¦¦¤ Áž}œ‡ªµ¤¦¼o­¹„š¸ÉÁž}œ›¦¦¤Áž}œª·œ´¥ ŤnÁž}œÅžÁ¡ºÉ° Á¸¥—Á¸¥œ˜œ ¨³Á¸¥—Á¸¥œŸ¼o°ºÉœ Áž}œÅž—oª¥‡ªµ¤Áž}œ›¦¦¤ Ťn ¤¸ ° ‡˜· ‡ ªµ¤¨ÎµÁ°¸ ¥ Šž¦³Á£šŒ´ œ šµ‡˜· Ú­µ‡˜· 䮵‡˜· ´ŠÁ„·—…¹Êœ ˜¨°—™¹Š¦µ‡µ‡˜· Ťn¦´„‡œÃœoœ Ťn´Š‡œœ¸Ê ™oµ¤¸‡ªµ¤ ¦¼o­¹„°¥nµŠœ´Êœ ­—Šªnµ¥´ŠÅ¤n¡°—¸ Á¦µ˜o°Š¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„°¥¼nĜ­£µ¡
 33. 33. Ťn¥·œ—¸¥·œ¦oµ¥ ć¦„ÈnµŠ ˜µ¤Ã¨„­¤¤»˜·ªnµÁž}œ°³Å¦„Șµ¤ Ä®o ™º°ªnµÁž}œÂ˜n­£µª³›µ˜»ÁšnµÁš¸¥¤„´œ ­£µª³›µ˜»…´œ›r Ĝ­nªœš¸É Áž}œ¦¼ž…´œ›r®¦º°œµ¤ ¤´œÁšnµÁš¸¥¤„´œÃ—¥¨´„¬–³°µ„µ¦…°Š¤´œ ™oµª„Á…oµ¤µ®µš¸Éœ¸Ê ¤´œ„ȦµÁ¦¸¥Åž®¤— ­£µ¡‡ªµ¤¦¼o­¹„˜nµŠÇ ¤´œ„ȪµŠ°°„ ªµŠ°°„‹µ„‡ªµ¤¦¼o­¹„š¸É¤´œÁž}œ‡ªµ¤‡´Â‡oœ Áž}œ ›¦¦¤š¸É šÎµ Ä®o Á „· — ‡ªµ¤‡´  ‡ Áž} œ °‡˜· Á¦µ„È ˜o ° Š¡· ‹ µ¦–µ Œ³œ´Êœ°»Á„…µ›¦¦¤ ‹¹ŠÁž}œ­·ÉŠš¸É‡ª¦Á‹¦·…¹Êœ ‡Îµªnµ v°»Á„…µw Ťn Ä n ªn µ ªµŠÁŒ¥Ã—¥Å¤n¦¼o„ÈŤnčn ‡Îµ ªnµ ªµŠÁŒ¥Äœš¸Éœ¸Ê®¤µ¥™¹ŠªµŠ ÁŒ¥Äœ¨´„¬–³¦¼o‹oŠÁ®Èœ‹¦·Š˜µ¤‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š ‹¹ŠÁž}œ„µ¦ªµŠš¸É ™¼„˜o°Š ªµŠÁŒ¥°¸„®œ¹ÉŠ ‡º°Å¤n¦¼o°³Å¦Á¨¥ „Èŗo°¥¼n˜nªnµÅ¤nčn ¤´œ˜o°Š¦¼oœp³ ­¤¤»˜·ªnµÁ®¤º°œ„´œ„´Á¦µÁ¦¸¥œ®œ´Š­º° ‡¦´ÊŠÂ¦„Á¦µ Ťn¦¼o‹´„®œ´Š­º° š¸œ¸Ê¡°Á®ÈœÁ…µ¦¼o®œ´Š­º° Á¦µ„ÈŞÁ¦¸¥œ®œ´Š­º° ¡°Á¦µ¦¼o®œ´Š­º°Â¨oªš¸œ¸Ê Á¦µ„ÈÁ¨¥Å¤n­œÄ‹Á¦ºÉ°Š®œ´Š­º° Ťnčnªnµ Á¦µÅ¤n ¦¼o®œ´Š­º°œp³ Á¦µ¦¼o®œ´Š­º°°¥¼n˜nÁ¦µÅ¤n­œÄ‹Á¦ºÉ° Š®œ´Š­º° Á®¤º°œ„´Á¦µ¦¼o‹´„­¤¤»˜· Á¦µ¦¼o‹´„脚εœ°Šœ¸Ê ‹œ™¹Š„´ªnµÁ¦µÅ¤n ¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„­œÄ‹Á¦ºÉ°ŠÃ¨„ Á¦ºÉ°Š­¤¤»˜·Á¦ºÉ°Š´´˜· ™¹Š„´Å¤n¥·œ—¸
 34. 34. ¥·œ¦oµ¥Å¤n­¦¦Á­¦· ¨³„ÈŤn¦¼o­¹„ªnµÅ—o¦´­·ÉŠš¸ÉÁ…µœ·œšµ š´ÊŠš¸É 脤´œ„Ȥ¸°¥¼n ­¦¦Á­¦·„Ȥ¸°¥¼n œ·œšµ„Ȥ¸°¥¼n Á®¤º°œ„´­£µ¡ …°Š—·œ¢jµ°µ„µ«œ´Êœ §—¼®œµª„È®œµª°¥¼n §—¼¦o°œ„Ȧo°œ°¥¼n ›¦¦¤ µ˜·…°ŠÁ…µ„Ȥ¸®œµª¤¸¦o°œ ™o µ Á ¦ µ —¼ ° ¥n µ Š ¤¸ ‡ ª µ ¤ ¦¼o ¤´ œ „È ª µ Š ¨ Š Å —o °» Á  „ … µ › ¦ ¦ ¤ °»Á„…µÂž¨ªnµ‡ªµ¤ªµŠÁŒ¥ ªµŠÁŒ¥„Șo°Š¤¸­¤µ›· ŤnčnªµŠÁŒ¥ Ťn¤¸­¤µ›· ªµŠÁŒ¥„Șo°Š¤¸Ÿ¼o¦¼o ¤¸˜´ª¦¼o ™oµªµŠÁŒ¥Å¤n¤¸˜´ª¦¼o „ÈÁ®¤º°œ „µ¦ªµŠÁŒ¥š¸ÉŤn¤¸˜´ª¦¼o š¸ÉŤn¤¸®¨´„…°Š‡ªµ¤¦¼o­¹„¦°¦¼o Á¦µ„Șo°Š¤¸ ‡ªµ¤¦¼o¦° Œ³œ´Êœ„µ¦ f„—¼°µ„µ¦…°Š‡ªµ¤¦¼o­¹„˜nµŠÇ š´ÊŠš¸É¤´œ Áž}œ­nªœš¸ÉÁ„·—…¹Êœ„´˜´ªÁ¦µ Ĝ“µœ³Áž}œ°„»«¨Â¨³Äœ“µœ³š¸ÉÁž}œ „»«¨„È—¸ šnµœ‹¹ŠÄ®o—¼ „µ¦—¼œ¸Ê¤´œšÎµÅ—o—oª¥ Á¡¦µ³¦¼o‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š …°Š‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š ‹¹Š¤¸®¨´„°¥¼nªnµ ¤¸®¨´„šnµœ„¨nµª­¦¦Á­¦·Â¨³ ¤¸¡¥µœÁž}œÁ‡¦ºÉ°Š ‡ªµ¤¦¼o­¹„Áž}œ­´Š…µ¦ ™oµÁ¦µ¤¸­˜· ¡ª„Á¦µ¤¸ ‡ªµ¤¦¼o ­¹ „ ž¦³Á£šœ¸Ê …¹Ê œ Á¦µ¡¥µ¥µ¤®o µ ¤ ®o µ ¤—o ª ¥„µ¦„¦³˜»oœ „¦³˜»oœÄœ¨´„¬–³Ä®oÁ®ÈœÄ®o¤¸‹·˜­Îµœ¹„ „¨´Á…oµ­¼n„·‹®¦º°®œoµš¸É …°ŠŸ¼o¦³ª´Š ‡º°Á¦µÅ¤nŗo­nŠÁ­¦·¤ ™oµÁ¦µ¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„°¥nµŠœ¸Ê¤´œ„È—¸
 35. 35. ™¹Šªnµ¤´œ‹³¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„°´œœ´Êœ ¤¸­´Š…µ¦°´œœ´Êœ°¥¼n Á¦µ˜µ¤—¼˜µ¤¦¼o ˜µ¤Á˜º°œ°¥¼n˜¨°—Áª¨µ˜¨°—„µ¨ ¤´œ„È¡°š¸É‹³¦¼o‹´„Å—o Ĝš¸É­»—„ÈÁ®¤º°œ„´ªnµ ‡œš¸É‡»¤´ŠÁ®¸¥œœ´Êœ °¥¼nĜšnµš¸É¤¸ ‡ªµ¤¡¦o°¤°¥¼nÁ­¤° Ǥ´œ„ÈŤn„¨oµ°°„‹µ„šµŠ °°„‹µ„„µ¦ „¦³šÎµÄœ­·ÉŠš¸ÉÁ¦µ®oµ¤ °µ„µ¦…°Š‹·˜„ÈÁ®¤º°œ„´œ ¤¸Ÿ¼o¦¼o‡ª‡»¤°¥¼n ¤´œ„ÈŤn„¨oµ„¦³šÎµ ¡°‹³„¦³šÎµ„Ȥ¸‡œÁ˜º°œ ¤¸‡œ°„¤¸‡œ¸Ê ®¦º°¤¸Ÿ¼oÁ˜º°œÄ®oÁ„·—‡ªµ¤­Îµœ¹„°¥¼nÁ¦ºÉ°¥Ç ¤´œ„ÈŤn„¨oµ„¦³šÎµ °´œ œ¸Ê¤´œ¤¸„ε¨´Š…¹Êœ ‡ªµ¤¦¼o­¹„°´œœ¸Ê¤¸„ε¨´Š …¹Êœ ‡ªµ¤¡¦o°¤¤¸„ε¨´Š …¹Êœ ­£µ¡˜nµ ŠÇ„ȇn°¥Ç®¤—‡ªµ¤„¦³®µ¥Äœ„µ¦š¸É‹³„¦³šÎµ°¥nµŠœ´Êœ °´ œ œ¸Ê „È Á ž} œ ¨´ „ ¬ – ³ … ° Š Ÿ¼o š¸É ˜ µ ¤ ¦´ „ ¬ µ ‹· ˜ … ° Š ˜ œ —o ª ¥ ­˜·­´¤ž´³ ™oµÁ¦µ˜µ¤—¼ ˜µ¤¦¼o ˜µ¤¦´„¬µ‹·˜…°ŠÁ¦µ°¥¼nÁnœœ¸Ê „ÈÁ®¤º°œ„´ Á¦µÁž}œŸ¼ož’·´˜·°¥¼nĜ“µœ³Áž}œŸ¼oÁ¡¸¥¦¦³ª´Š¦´„¬µ„»«¨ š¸ÉÁ„·—…¹ÊœÂ¨oª ¨³„ÈÄ®oÁ‹¦·¤µ„…¹Êœ ™o µ ¤¸Ÿ¼o¦¼oŸ¼oÁ®ÈœŽ¹ÉŠ‹·˜ ˜µ¤­·ÉŠš´ÊŠ®¨µ¥š´ÊŠ žªŠœ´Êœ ¤´œ‹³¤¸ „µ¦™„ž{®µ„´œÁ°Š ¡¼—™¹Š‡ªµ¤¦¼o­¹„œp³ ‡œ®œ¹ÉŠ‹³Áž}œ‡œ™µ¤ ž{®µ °¸„‡œ®œ¹ÉŠ‹³Áž}œ‡œÂ„ož{®µ ‡œ™µ¤ž{®µ„È™µ¤ ‡œ „ož{®µ„È„o °³Å¦¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„„´Š…µ…¹Êœ „Ȥ¸Ÿ¼oÁŒ¨¥ÅžÄœ˜´ª…°Š
 36. 36. ¤´œÁ°Š °´œœ¸ÊÁž}œ¨´„ ¬–³…°Š„µ¦ž’·´˜· ™oµ™¹Š…œµ—œ¸Êŗo„ÈÁž}œ Á¦ºÉ°Š—¸¤µ„ Ťn˜o°Š¸Êªœ‡œ°ºÉœ¤µÂ„ož{®µÄ®oÁ¦µ Á¦µÂ„ož{®µ Á°µÁ°ŠÅ—o …–³œ¸Ê„oŤnŗo Á—·œ‹Š„¦¤Å¤n™¹Š ÒÑ ¦°®¦°„ „oŗo ž{®µ˜nµŠÇ¤´œš³¨» ™¹Š„´šÎµÄ®o˜´—…µ—Áž}œ‡œ®¤—ž{®µÅžÁ¨¥ ¡°‹³™µ¤ž{®µÁ…µÂ„o µŠš¸¥´ŠÅ¤nŗo™µ¤ Á…µÂ„o„n°œ„Ȥ¸ Á°µÅž Á°µ¤µ‡œ™µ¤„È®¤—šnµ ¥„°³Å¦¤µ™µ¤ Á…µ¦¼o®¤—„n°œ ž{®µ„È Á¨¥®¤—Åž £µª³…°Š‡ªµ¤­Š­´¥˜nµŠÇ„È®¤—Åž˜µ¤­£µ¡„µ¦–r …°Š¤´œ °´œœ¸Ê„ÈÄ®o¡ª„Á¦µš´ÊŠ®¨µ¥„ÈÄ®o¡¥µ¥µ¤¡µ„Á¡¸¥¦„´œ ˜´ÊŠÄ‹ „´œ Ĝ“µœ³š¸ÉÁ¦µ„Èž¦³¡§˜·ž’·´˜· ­´Š…µ¦„ÈÁ°ºÊ°°Îµœª¥¡¦o°¤°¥¼n Á ¦ µ „È ¡ ¥ µ ¥ µ ¤ šÎ µ ™¹ Š ¤¸ ‡ ª µ ¤ …´ — …o ° Š ° ¥¼n o µ Š „È Á ž} œ › ¦ ¦ ¤ — µ … ° Š ­´Š…µ¦ ­nªœš¸ÉÁž}œ­nªœ„µ¥ ¦nµŠ„µ¥‹³Å¤nÄ®o¤¸°³Å¦Á„·—…¹ÊœÁ¨¥Å¤n ŗo®¦°„ ˜o°Š¤¸oµŠ ™oµÅ¤n¤¸¤µ„„Ȥ¸œo°¥ Á®¤º°œ„´ªnµÂ˜n¨³ª´œ„È ˜o°Š¤¸‡ªµ¤®·ª‡ªµ¤„¦³®µ¥ ‹³Å¤nÄ®o¤¸°³Å¦Á¨¥¥·ÉŠ‡·—Åž¤µ„ ¥·ÉŠ °»žµšµœÅž¤µ„ „È¥·ÉŠ­´­œ°¥¼nÁ®¤º°œ„´œÂ®¨³ Á¦ºÉ°Š¦nµŠ­´Š…µ¦ šnµœ‹¹Š°„ªnµ°¥nµÄ®o¤µ„ ™¹ŠªnµÁž}œ›¦¦¤—µ ˜oœÅ¤oš¸ÉÁ„·—¤µœ Ÿ·ªÃ¨„„È¥n°¤¤¸°»ž­¦¦‡ °¥nµŠœo°¥„Ȥ¸—·œ¢jµ°µ„µ«Â¨³Â¤¨Š‡°¥
 37. 37. ‹o°ŠšÎµ¨µ¥°¥¼n˜¨°— ‡ªµ¤¦¼o­¹„­£µª³­´Š…µ¦­nªœš¸ÉÁ ž}œ¦¼ž„µ¥ …°ŠÁ¦µ„È Á ®¤º ° œ„´ œ ¤´ œ ˜o ° Š¤¸ °» ž ­¦¦‡®œµªÇ¦o ° œÇ „È Á ž} œ ›¦¦¤—µ ÁªoœÅªo˜n¤´œÁ­ºÉ°¤­£µ¡°»–®£¼¤·Áž¨¸É¥œÂž¨Š¤µ„Ç °´œ œ¸ÊÁ¦µ„È¡¥µ¥µ¤˜´ÊŠÄ‹ ™oµÁ¦µ¤¸Ã°„µ­šÎµœ°Šœ¸ÊÁ ¦µ„È¡¥µ¥µ¤˜´ÊŠÄ‹ „´œÄ®o¤µ„ °µ¦¤–r°»Á„…µÁªšœµ „µ¨Áª¨µš¸ÉÁž}œ°—¸˜¨nªŠÅžÂ¨oª ª´œ ¤´œ„¨µ¥Áž}œ°—¸˜ Ş×¥Å¤n¦¼o­¹„˜´ª Á¨¥ Á®¤º°œ„´¸ª·˜…°Š¡ª„Á¦µ Ťn¦¼oªnµ¤´œÅ—o
 38. 38. „¨µ¥Áž} œ °—¸ ˜ Şŗo °—¸ ˜ š¸É ¥´ Š °¥¼nĜ‡ªµ¤¦¼o­¹„ ¨»n¤®¨Š¤´ªÁ¤µ˜n° °µ¦¤–r…°Š‡ªµ¤Á¡¨·—Á¡¨·œ Á¨¥„¨µ¥Áž}œÁ¦ºÉ°Š…°Š‡ªµ¤Š¤Šµ¥ Á­¸¥œ·—®œ¹ÉŠ …°Š­£µ¡…°Š‡œš¸É¥´Š°¥¼nĜ‡ªµ¤®¨Š ˜n„ÈŤnčn Á¦ºÉ°Šš¸ÉŠ ¤Šµ¥®¦°„ Áž}œÁ¦ºÉ°Šš¸É—¸Á®¤º°œ„´œ Áž}œÁ¦ºÉ°Šš¸ÉšÎµÄ®oÁ¦µ Á¦¸¥œ¦¼o¨oª‹³Å—oÁ°µÅžÁž}œ…o°¤¼¨ °³Å¦š¸ÉÁ¦µ¡°‹³Á¨·„Å—o„ÈÁ¨·„¨³ Ş Á¦ºÉ°Š°—¸˜Áž}œÁ¦ºÉ°Šš¸ÉšÎµÄ®o¦¼o­¹„¡³ªŠ¤µ„Á®¤º°œ„´œ ­nªœ ¤µ„‡ªµ¤¦¼o­¹„…°ŠÁ¦µ„ȍ°­µªÁ°µÂ˜n°—¸˜¤µ šnµœÁ¦¸¥„ªnµ v¤Ãœ ­´ µ Á‹˜œµ®µ¦w ­µªÁ°µÁ¦ºÉ°Š°—¸˜ š¸ÉÁž}œ­·ÉŠš¸ÉÁ¦µŸnµœ¤µ Á®¤º°œ„´ª´œš¸É¤´œ¨nªŠ¤µœ´ÊœÂ®¨³ ¤´œ„¨µ¥Áž}œ°—¸˜Åž Ÿ¨…°Š °·¦·¥µ™š¸ÉÁ¦µšÎµ ¤´œ„È„¨µ¥Áž}œ„°Š…¥³Åž Á¦µšÎµÃœnœšÎµœ¸É ¤´œ Á®¤º°œ„°Š…¥³Ã¨„ µŠ‡œ„ȪnµšÎµÅ—o¤µ„—¸ ¤¸Ÿ¨Šµœ ˜nŸ¤ªnµ ¤´œ„¨µ¥Áž}œ„°Š…¥³Å¤n¦¼o˜´ª Á®¤º°œ„´¤—¤´œšÎµ¦¼ ¤´œ…œ—·œ ° ° „¤µ‹µ„¦¼ šÎµ Á ž} œ š¸É ° ¥¼n ° µ«´ ¥ …°Š¤´ œ šÎµ Ťn ® ¥» — „È Å —o „ ° Š—· œ Ä®n…¹ÊœÇ ¨³„Ȧ¼„ªoµŠ°°„Åž „Èœ¹„ªnµ˜´ªÁ°ŠÁ„nŠ ¤¸‡ªµ¤­µ¤µ¦™ °´œœ¸Ê„ÈÁž}œÁ‡¦ºÉ° Š¥o°¤Ä‹Á®¤º°œ„´œœp³ Á¦µ˜o°ŠÅ¤nÁ„·—‡ªµ¤¦¼o­¹„ ž¦³¤µš šÎµÄ®o ‹· ˜ ċ®¨ŠÄœ°Îµœµ‹…°Š­¦¦Á­¦· °´œœ¸ÊÁž}œ
 39. 39. Á‡¦ºÉ°Š„µŠ„´Êœ Áž}œ°»ž­¦¦‡…°Š„µ¦ž’·´˜· °»ž­¦¦‡…°Š‡ªµ¤ ­ŠÁ®¤º ° œ„´ œ œp ³ ¤´ œ Áž} œ °» ž ­¦¦‡ Á¡¦µ³‡ªµ¤Á…o µ ċš¸É ™¼ „ ‡¦°—oª¥°Îµœµ‹…°Š°ª·µ ‡ªµ¤®¨Š Á¦µŸ¼ož’·´˜· ‹³Áž}œ°—¸˜š¸ÉŸnµœ¤µ Ÿ¨…°Š°·¦·¥µ™š¸ÉÁ¦µ Á‡¨ºÉ°œÅ®ª¤µ ¤´œ‹³Áž}œ„°Š…¥³„ÈÄ®o¤´œÁž}œ„°Š…¥³Åž ˜nÁ¦µ „È Å ¤n ž ¨n ° ¥‡ªµ¤¦¼o­¹„Ä®oÅ®¨Åž˜µ¤°Îµœµ‹…°Š°µ¦¤–r…°Š‡ªµ¤ ¨»n¤®¨Š‡¦°ŠÎµÅªo °´œœ¸Ê„ÈÄ®o¤°Š„´œ—¸Ç Ÿ¼ož’·´˜·˜o°Š¦°‡° ®œn°¥ ˜o°ŠÄ‡¦n‡¦ª ˜o°Š˜¦¹„˜¦°Š °¥nµž¨n°¥°µ¦¤–rÄ®o®¨Š Ĝ°—¸ ˜ ®¨ŠÄœ°œµ‡˜ ™¹ Š „´  ž¨n ° ¥Ä®o °Îµ œµ‹…°ŠÃ¨„›¦¦¤ ‡ªµ¤¦¼o­¹„š¸ÉÁž}œÁ¦ºÉ°Š…°ŠÃ¨„‡¦°ŠÎµ Á¦ºÉ°Š­¦¦Á­¦·„È—¸ Á¦ºÉ°Š œ·œšµ„È—¸¤´œÁž}œ…°Š¤¸ž¦³‹ÎµÃ¨„°¥¼n¨oª ™¹Šªnµ¡¦³¡»š›Á‹oµ‹³¤µ ®¦º°¡¦³¡»š›Á‹oµ‹³Å¤n¤µ Á¦µ‹³°¥¼nÁ¦µ‹³Åž ¤´œ„È°¥¼n°¥nµŠœ¸Ê ¤´œ Áž}œ›¦¦¤µ˜·°¥nµŠœ´Êœ Œ³œ´ÊœÁ¦µŸ¼ož’·´˜·œ´Êœ Á¦µ‹¹Š˜o°Š˜´ÊŠ˜´ª…°Š˜´ªÄ®o¤¸­˜· ‡°¥„ε®œ—¦¼oŽ¹ÉŠ­·ÉŠš¸ÉÁ¦µ­´¤Ÿ´­Áž}œœµ¤›¦¦¤ œµ¤›¦¦¤Áž}œ…°Š š¸ÉŤn¤¸˜´ªÅ¤n¤¸˜œ ˜nÁž}œ£µª³…°Š‡ªµ¤¦¼o­¹„ š¸ÉÁž}œÁ‡¦ºÉ°ŠnŠ °„´„‹¼ŠÁ¦µ°¥¼n˜¨°—„µ¨˜¨°—Áª¨µ Á®¤º°œ„´ªnµ¤´œ¸ÊšµŠ šµŠ
 40. 40. œ¸Ê ‡ ª¦Á—· œ šµŠœ¸Ê Å ¤n ‡ ª¦Á—· œ °´ œ œ¸Ê ¤´ œ ¤¸ ‡ ªµ¤¦¼o ­¹ „ ¸Ê ° ¥¼n ° ¥n µ Šœ´Ê œ Á®¤º°œ„´œµ¤›¦¦¤š¸É¤´œÁ„·—…¹Êœ„´ ›¦¦¤µ¦¤–r „È°µ«´¥„µ¦ ­´ ¤ Ÿ´ ­ … ° Š ­·É Š  ª — ¨o ° ¤ š´Ê Š Ä œ ­n ª œ £ µ ¥ Ä œ  ¨ ³ ­n ª œ £ µ ¥ œ ° „ šnµœÁ¦¸¥„ªnµ Áªšœµ…´œ›r ®¦º° Áªšœµ Áž}œ­£µª³š¸É¤¸…¹ÊœÁž}œ…¹Êœ ŗoš»„…–³ Ÿ¼ož’·´˜·šnµœ‹¹ŠÄ®o¤¸‡ªµ¤¦¼oªnµ Áªšœµ„È­´„ªnµÁªšœµ ¤´œÁ„·—…¹Êœ„´Á¦µ Á¦µÅ¤nÁ®Èœ®¦°„ ˜n™oµÁ„·—…¹Êœ„´Á…µÁ¦µ¤°Š Á®ÈœÅ—o šÎµÅ¤Áž}œ°¥nµŠœ´ÊœÅž Á¦µÅ¤n—¼˜´ª…°ŠÁ¦µÄœ¨´„¬–³Å¤n¤¸ ŤnÁž}œ Á¦µ˜o°Š—¼Äœ¨´„¬–³Å¤n¤¸Å¤nÁž}œ ™oµÁ¦µ—¼Äœ¨´„¬–³Ánœœ¸Ê „È¡°š¸É‹³¦¼o‹´„Â¥„˜´ª…°ŠÁ¦µ°°„‹µ„°µ¦¤–rš¸ÉÁž}œ vÁªšœµ…´œ›rw Ĝ­nªœš¸ÉÁž}œ­»…Áªšœµ ¨³š»„…Áªšœµ Ž¹ÉŠÁž}œšµŠÁ—·œ…°Š­´˜ªr è„ Áž}œšµŠÁ—·œ…°Šž»™»œ ŤnčnšµŠÁ—·œ…°Š¡¦³°Á­…³ Á¦µ ‡·——¼¡·‹µ¦–µ—¼ šÎµÅ¤šnµœ‹¹Šªnµ°¥nµŠœ´Êœ Á®¤º°œ„´¡¦³¡»š›Á‹oµ …°ŠÁ¦µ ­—Š›¦¦¤Áž}œž“¤Á®˜» ž“¤Áš«œµ„ȪnµÅ—o šnµœ„ÈŤnŗo „¨nµªÁ¦ºÉ°Š°ºÉœÅ„¨š¸ÉÅ®œ šnµœ„È„¨nµª­·ÉŠš¸É¤¸…¹ÊœÁž}œ…¹Êœ„´°µ¦¤–r …°Š­´ ˜ ªr à ¨„ °µ¦¤–r…°Šž»™» œ Ž¹ÉŠšÎµ˜µ¤°Îµœµ‹ šÎµ˜µ¤ °µ¦¤–r
 41. 41. Áªšœµ„ÈÁ ž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ š¸ÉÁ¦µÅ—o­´¤Ÿ´­°¥¼n š¸ÉÁ¦µž¦³­°¥¼n š»„„µ¨š»„Áª¨µ ™oµÁž}œÁªšœµž¦³Á£šš¸ÉšÎµÄ®oÁ…oµÄ‹Å—o„ÈÁž}œ­nªœ v°»Á„…µÁªšœµw ˜n°»Á„…µÁªšœµœ´Êœ ¤´œ„Țεŗo¥µ„ ŤnčnŠnµ¥ …–³š¸Éŗo¦´°µ¦¤–rœ´Êœ „È¡°š¸É‹³Áž}œ°»Á„…µÁªšœµÅ—o ˜n…–³ š¸Éž¦³­°µ¦¤–r š¸ÉÁ®¤º°œ„´¡µ¥»„¦³®œÉε°¥¼n…oµŠ®œoµ…oµŠ®¨´Š ¤´ œ ‹ ³ Á ž} œ °» Á  „ … µ Á ª š œ µ Å —o ® ¦º °Å ¤n œ´Ê œ ­n ª œ ¤ µ „¤´ œ ‹³ Á ž} œ °»Á„…µÁªšœµÅ¤nŗo Á¡¦µ³Á¦µ¥´Š¤¸ »iœ¨³°°Š¢»jŠ°¥¼n ¡°¨¤¡´— ¤´œ„È¢»jŠ ˜µ¤°Îµœµ‹…°Š‡ªµ¤ž¨n°¥˜µ¤°µ¦¤–r Á®¤º°œ„´šnµœ °„ªnµ Áž}œšµŠÁ—·œ…°Šµªoµœ Áž}œšµŠÁ—·œ…°Šž»™»œ ¨°Š‡·— —¼¡·‹µ¦–µ—¼„Èŗo ¡°¤°ŠÁ®ÈœÅ—oš»„‡œœ´ÊœÂ®¨³ ž» ™»  œ Á … µ „È šÎ µ ˜ µ ¤ °Î µ œ µ ‹ … ° Š ‡ ª µ ¤°¥µ„ °Îµ œµ‹…°Š ˜´–®µ°´œÁ„·—…¹Êœ‹µ„°µ¦¤–rš¸ÉÁž}œ­»…ÁªšœµÂ¨³š»„…Áªšœµ ­»… Áªšœµ„ȚεĮoÁ„·—°µ¦¤–r v„µ¤˜´–®µw š»„…Áªšœµ„ÈÁž}œ°µ¦¤–r š¸ÉšÎµÄ®oÁ„·—Áž}œ vª·£µª˜´–®µw ¤´œ„ÈŸ·—š´ÊŠ…¹Êœš´ÊŠ¨n°Š ‹³ªnµŸ·— ¤´œ„ÈŸ·— ‹³ªnµ™¼„¤´œ„È™¼„œp³ ˜µ¤¦¼žÂ…°ŠŸ¼o¤¸°»žµšµœ ˜n™oµ Ÿ¼o Å ¤n ¤¸ °» ž š µ œ Ťn ° ¥¼n Ä œ°Îµ œµ‹…°Š­» … ÁªšœµÂ¨³š» „ …Áªšœµ ž¦³Á£š˜´–®µ‡¦°ŠÎµ šnµœ„È°¥¼nŗo°¥nµŠŸµ­»… °¥¼nĜ°»Á„…µ
 42. 42. Áªšœµ…´œ›r ¤´œ„ÈŤn¤¸°³Å¦¤µ„ Á¡¦µ³Áž}œ˜´ª°¥¼nĜ­£µ¡š¸ÉŤn°¥¼n Ęo°Îµœµ‹…°ŠÃ¨„ °¥¼nĘo°Îµœµ‹…°Š­·ÉŠÂª—¨o°¤ „È¡¨°¥Á®Èœ˜´ª Á°ŠÅ—o°¥¼nœ´ÉœÂ®¨³ Á¡¦µ³°¥¼nĜ“µœ³°¥nµŠœ´Êœ „´Á¦µ°¥¼nĜ“µœ³ …°Š°Îµœµ‹Áªšœµž¦³Á£š­»…š»„…rœn³ ¤´œ˜nµŠ„´œ°¥nµŠÅ¦ ¤´œ„ȇŠ ¤¸‡ªµ¤˜nµŠ„´œ Á®¤º°œÁ¦µ‹´Á°µ°µ¦¤–r£µ¥œ°„¤µš·É¤ÂšŠ˜´ªÁ°Š œ¸Ê®¨³ ¤µÁ­¸¥—šŠ˜´ªÁ°Š‹œ™¹Š„´šÎµÄ®o¦¼o­¹„š»„…r Á¦µ„ȇª¦œ¹„ —¼¡·‹µ¦–µ—¼ Ÿ¼o ž ’· ´ ˜· œ´Ê œ Ťn ‡ ª¦š¸É ‹ ³ž¨n ° ¥­˜· Ťn ® ¨Š¨º¤ Ä®oÁ®Èœ Áªšœµ„È­´„ªnµÁªšœµ ¤´œ¥µ„˜¦Šš¸É‹³Á®ÈœÁž}œ v­´„ªnµw œ´Êœ¤´œ ¥µ„ Á¡¦µ³¤´œÁ‡¥®¥· ¤´œÁ‡¥¥¹— ¤´œÁ‡¥°»žµšµœ Á®Èœ°³Å¦„È Áž} œ Á¦ºÉ°Šš¸É­¤‡ª¦Â„n…oµ Ş®¤— °´œœ¸ÊÁ¦µ„ÈÁ‡¥Å—o¥·œÅ—o¢{ŠÁ„¸É¥ª „´Á¦ºÉ°Š…°Š¡¦³¡»š›Á‹oµÂ­—Š›¦¦¤Â„n¡¦µ®¤–rºÉ° vš¸‰œ…³ °´‡‡·Áª­œÃ‡˜¦w Áš«œr°„Á…µÄœ¨´„¬–³š¸É¤¸‡ªµ¤ ®¤µ¥ šnµœ°„ªnµ Áªšœµž¦·‡Áª…–­¼˜¦ ªnµ—oª¥°Îµœµ‹…°Š‡ªµ¤ Á®Èœ‡ªµ¤Á…oµÄ‹Ÿ·— ªnµ‡ªµ¤Á…oµÄ‹…°Š˜œ°¥nµŠœ¸Ê™¼„°¥nµŠœ´ÊœŸ·— ŗo¤µ¡„´¡¦³¡»š›Á‹oµ°¥¼nš¸ÉÁ…µ‡·„¼’ °¥¼nš¸É™Êε­»„¦…µ˜µ °´œœ¸Ê Áž}œÁ¦ºÉ°Š…°Š˜Îµœµœœp³ ˜nÁž}œÁ¦ºÉ°Šš¸ÉÁ°µ¤µÁž}œÁ‡¦ºÉ°Š°»ž¤µ°»ž
 43. 43. ¤´¥ Áž}œ»‡‡¨µ›·¬“µœ…¹Êœ¤µ Á¦µ„ÈÁž¦¸¥Áš¸¥Å—o Á¡¦µ³š¸‰œ…³ ¡¦µ®¤–r ¤¸‡ªµ¤Á®Èœªnµ v°³Å¦‡ª¦Â„n…oµ …oµ‹¹Š‹³Á°µ °³Å¦Å¤n ‡ª¦Â„n…oµ …oµÅ¤nÁ°µw ¡¦³¡»š›Á‹oµšnµœ„ÈÁž}œŸ¼oš¸ÉÁ¦¸¥„ªnµ ¦¼o‹´„‹´ Á°µž{®µ¤µ˜° ž{®µ¤µ™µ¤ž{®µ š´ÊŠš¸ÉÁž}œž{®µ°°„¤µ šnµœ„ÈÁ°µž{®µœ´ÊœÂ®¨³¤µ™µ¤ž{®µ°¸„š¸®œ¹ÉŠ . šnµœ„È™µ¤”¸‰œ…³ Ĝ­·ÉŠš¸ÉÁ¦¸¥„ªnµ ­·ÉŠš¸É¡¦µ®¤–r‡·—¨oª Á…oµÄ‹Â¨oª ™¼„˜o°Š®¦º°¥´Š quot; ”¸‰œ…³ ¥ºœ¥´œªnµ ™¼„˜o°ŠÂ¨oª v­·ÉŠš¸É Ťn‡ª¦Â„n¡¦µ®¤–r ˜n¡¦µ®¤–r„Șo°ŠÅ—o ¤´œ„Ȥ¸w ¡¦³¡»š›Á‹oµ Á¨¥¡¼—Åž™¹ŠÁ¦ºÉ°Š…°Š›¦¦¤µ˜· v°¥nµŠÁnœ‡ªµ¤Â„n¡¦µ®¤–rŤn ž¦µ¦™œµ Å ¤n ° ¥ µ „ ‹³ Å —o  ˜n ¡ ¦ µ ® ¤ –r „È ˜o ° Š Å —o ‡ ª µ ¤ Á ‹È  ¡¦µ®¤–rŤnž¦µ¦™œµ ¨³­·ÉŠœ´Êœ„Șo°Š¤¸Â„n¡¦µ®¤–r ˜¨°—™¹Š ‡ªµ¤˜µ¥ Ž¹ÉŠÁž}œ­·ÉŠš¸É­´˜ªr脚´ÊŠ®¨µ¥Å¤nž¦µ¦™œµ ¨³Å¤n°¥µ„ ‹³Å—o„´œ ˜nªnµÁž}œ­·ÉŠš¸É‹³˜o°Š¤¸‹³˜o°ŠÁž}œw °´œœ¸Ê¡¦µ®¤–r„ÈÁ¨¥ ¨—¤µœ³ ¨—‡ªµ¤¥¹—™º° ¨—¤µœ³‡ªµ¤¥¹—™º°…°Š˜´ªš¸ÉÁž}œš·’“· ž¦³Á£šªnµ ‡ªµ¤Á®Èœ…°Š˜´ªÁž}œ‡ªµ¤Á®ÈœÁ¨·« ˜n„¨´Áž}œ‡ªµ¤ Á®Èœš¸ÉÁ¨ª
 44. 44. °´ œ œ¸Ê „È Ä ®o Á ¦µ‡· — ¡· ‹ µ¦–µ—¼Á¦ºÉ°ŠÁªšœµš´ÊŠ®¨µ¥ šnµœÄ®o ¡·‹µ¦–µ šnµœ‹¹Š­°œÄ®oÁ¦µ¤¸­˜· Ä®oÁ¦µœ´Êœ¤¸­˜·¡·‹µ¦–µÄ®o¦¼o‹´„ ªnµ Áªšœµ„È­´„˜nªnµÁªšœµ ¤´œÁž}œ­´„ªnµÁªšœµ‹¦·ŠÇ ¤´œÁž}œ­´„ ªnµ°µ„µ¦…°Š­·ÉŠš¸ÉÁž}œœµ¤›¦¦¤Ášnµœ´Êœ Ťn¤¸°³Å¦š¸É‹³šÎµÄ®oÁž}œ ­»…Áž}œš»„…r ­·ÉŠš¸ÉšÎµÄ®oÁž}œ­»…Áž}œš»„…r „Ș´ªš¸ÉÁ…oµÅžÁ„¸É¥ª…o°ŠÄœ ¨´„¬–³ v°ª·µw Á…oµÅžÁ„¸É¥ª…o°ŠÄœ¨´„¬–³š¸ÉÁž}œ£¡ µ˜· °»žµšµœ ­»…„È™º°ªnµ­»……°ŠÁ¦µ š»„…r„È™º°ªnµš»„…r…°ŠÁ¦µ ªnµÁ¦µ š»„…rÁ¦µ­»… „ÈÁ¨¥šÎµ‡ªµ¤¦¼o­¹„­»…š»„…r°¥nµŠœ´Êœ ™oµ­»…„ÈÁ¨¥šÎµÄ®o Á„·—‡ªµ¤®¨Š ¡¦³¡»š›Á‹oµšnµœ‹¹Š­°œÄ®oÁ¦µ¤¸­˜·¡·‹µ¦–µ Áªšœµ„È­´„ ˜nªnµÁªšœµ ¤´œÁ„·—…¹Êœš¸É°µ¦¤–rš¸É‹·˜…°ŠÁ¦µœ´Êœ ŤnčnÁ„·—…¹Êœš¸É °ºÉœ Á¡¦µ³­·ÉŠÁ®¨nµœ¸Ê ¤´œ¤¸…¹ÊœÁž}œ…¹Êœ…°Šœµ¤›¦¦¤ šnµœ‹¹Š­°œ Ä ®o Á ¦ µ ¡· ‹ µ ¦ – µ › ¦ ¦ ¤ Ä œ ¨´ „ ¬–³Á ž} œ ­´ „ ªn µ ›¦ ¦¤ ¤´ œ ‹³°¥¼n Ä œ ­£µ¡š¸É ˜ °ž{  ®µ˜´ ª Á°ŠÅ—o—¸ ™oµ¤·Œ³œ´ÊœÁ¦µ˜°ž{®µÅ¤nŗo Á¦µÂ„ož{®µÅ¤nŗo Á¡¦µ³Á¦µ¥´ŠÁž}œšµ­ Á¦µ¥´ŠÁž}œŸ¼o¤¸°µ¦¤–r …°Š­´ ˜ ªr à ¨„ž„‡¨» ¤ °¥¼n ¤´ œ „È Á ¨¥šÎµÄ®o Á „· — ‡ªµ¤¦¼o ­¹ „ Á®¨nµœ´Êœ Áž} œ ›¦¦¤µ˜· šÎµ Ä®o Á „· — ‡ªµ¤¦¼o ­¹ „ Ťn š ³¨» ž ¦» à ž¦n Š Ĝ„µ¦Â„o Å …
 45. 45. ˜´ª…°Š˜´ªÁ°Š Áž}œÅžÄœ¨´„¬–³š¸É‹³¡oœÅž‹µ„˜´–®µ Œ³œ´ÊœŸ¼o ž’·´˜· šnµœ‹¹Š­°œÄ®o¡¥µ¥µ¤˜µ¤—¼ÁªšœµÄœÁªšœµš´ÊŠ®¨µ¥ ¤¸ ­˜·„ÈÄ®o¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„˜µ¤—¼ÁªšœµÄœÁªšœµš´ÊŠ®¨µ¥ šnµœÄ®o˜µ¤—¼ °¥nµŠœ´Êœ Ĝ¦¼ž¨´„¬–³°¥nµŠœ¸Ê„ÈÁ®¤º°œ„´ªnµÁ¦µŸ¼o°¥¼nĜ‡»–…°Š ‡ªµ¤Áž}œŸ¼o¤¸‡»–…°Š¡»š›³ Ĝœµ¤ªnµÁž}œŸ¼o˜ºÉœ ‡ªµ¤Áž}œŸ¼o¤¸‡»– …°Š¡»š›³ ˜ºÉœ‹µ„‡ªµ¤¦¼o­¹„š¸É¤´œÁž}œž»™»œÁ­¸¥Å—o ž» ™»  œ ‡º ° ‡ œ š¸É ¥´ Š šÎ µ ˜ µ ¤ °Î µ œ µ ‹ „ ¦ ³  ­ … ° Š ˜´ – ® µ „¦³Â­…°Š£¡µ˜· Á¦µ„ÈÂ¥„˜´ª…°ŠÁ¦µ°°„Å—oĜ¨´„¬–³‡ªµ¤ Áž}œŸ¼o˜ºÉœ Á®ÈœÁªšœµ„Èž¨ŠÅ—o ®´„Å—o®oµ¤Å—o ªµŠÅ—o ŤnŗoŞ‹´ Á°µ»‡‡¨£µ¥œ°„ °µ¦¤–r£µ¥œ°„ ¦¼ž£µ¥œ°„Á­¸¥Š£µ¥œ°„ ¤µš·É¤Âšœ˜´ª…°ŠÁ¦µÁ°Š Á®¤º°œ‡ªµ¤°¥µ„…°Šµªœµ §—¼œ¸Ê ž¦µ¦™œµ°¥µ„‹³Ä®o œ˜„ ˜n‡ªµ¤°¥µ„…°ŠÁ¦µÅ¤nčn›¦¦¤µ˜· …°Š œ ¤´œÁž}œÁ¦ºÉ°Š…°Š›¦¦¤µ˜· ŤnčnÁ¦ºÉ°Š…°ŠÁ¦µ ‡ªµ¤ °¥µ„Ä®o ˜ „œ´Ê œ ‹³¦o ° ŠÅ®o Á šn µ Ŧ¤´ œ „È Å ¤n ˜ „°¥¼nœ´ÊœÂ®¨³ Á¡¦µ³ ›¦¦¤µ˜·…°Š¤´œÁž}œ°¥nµŠœ´Êœ °´œœ¸Ê„ÈÁ®¤º°œ„´œ ›¦¦¤µ˜·‡º° ‡ªµ¤¦¼o­¹„œ´Êœ ™oµÁ¦µ™¨ÎµÁ…oµÅžÄœÁ…˜…nµ¥…°ŠÁ…µ Á…µ„È‹³¤°¤ Á¤µÁ¦µÄ®o¨º¤˜´ª¨º¤˜œ ­´ŠÁ„˜—¼Á®¤º°œ­´˜ªrµŠž¦³Á£š Ánœ ńn
 46. 46. šÎµœ°Šœ´Êœ Á…µ¤°¤Á¤µÄ®oœ„´œ šÎµ¨µ¥„´œ ‹œ™¹Š˜µ¥„Ȥ¸ ¨oª ŗo°³Å¦ Á¦µ„ÈŤn¤¸°³Å¦š¸É‹³Å—o ˜nªnµ™¼„°Îµœµ‹…°Š‡ªµ¤¦¼o­¹„ ¤°¤Á¤µÁ¨¥šÎµÅž °´ œ œ¸Ê „È Á ®¤º ° œ„´ œ ™¼ „ ‡ ªµ¤¤´ ª Á¤µ‹µ„è „›¦¦¤œ´É œ Á°Š Á¡¦µ³Á¦µÅ¤nŗo¤°Š£µ¥Äœ„´œ Ťnŗo¤°Š‹»—Äœ„´œ Ťn—¼‹»—Äœ„´œ ™oµÁ¦µ—¼‹»—Äœ‹¦·ŠÇ¤´œ„ȇŠ‹³Á…oµÄ‹Å—o ¨³„ÈÁž}œšµŠÄ®o¡oœš»„…r Şŗo ¨³Áž}œšµŠÄ®oÁ…oµÄœ®nªŠ…°Š‡ªµ¤Áž}œŸ¼o™¹Š Ž¹ÉŠ‡ªµ¤Áž}œ Ÿ¼o ­ ¨³Á­¸ ¥ Ž¹É Š °» ž µš· ­£µ¡š¸É „· Á ¨­Á…o µ ™º ° ‡¦°Š
 47. 47. š´Ê Š žªŠÅ—o Á¦µ ­´ŠÁ„˜—¼ ™¹Š „¦³œ´Êœ šnµœ¥´Š „¨nµªÁž}œ£µ¬·˜Á˜º°œ­˜·Ÿ¼ož’·´˜·š´ÊŠ ®¨µ¥ šnµœÁ˜º°œÄœ¨´„¬–³ªnµ Ä®o˜µ¤—¼˜´ª…°Š˜´ªÁ°Š ¨³„Ȧ¼o‹´„ ˜´ª…°Š˜´ªÁ°Š vŸ¼ož’·´˜·˜µ¤—¼˜µ¤¦´„¬µ‹·˜…°Š˜œ ‡œœ´Êœ‹³¡oœ ‹µ„nªŠ…°Š¤µ¦w šnµœ„È¡¼—ĜŠnÄ®o‡ªµ¤‡·—Ä®o­˜·Á¦µ Á¦µ„ȇª¦ ˜µ¤—¼Äœ¨´„¬–³°¥nµŠœ´Êœ Á®¤º°œ„´„µ¦˜µ¤Á¦¸¥œ¦¼o „È¡°š¸É‹³Å¤n šÎµ˜µ¤°Îµœµ‹…°Š°µ¦¤–r Ä®oÁ°µ®¨´„…°Š‡ªµ¤™¼„˜o°Š‡ªµ¤Áž}œ ‹¦·Š¤µ¡¼—„´œ ˜n­nªœÄ®nŤnŗoÁ°µ®¨´„…°Š‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š¤µ¡¼— ¤µšÎµ„´œ‹¦·ŠÇ®¦°„
 48. 48. ®¨´„…°Š‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š ‹¦·ŠÇ„ȇº°Á¦ºÉ°Š °œ·‹‹´Š š»„…´Š °œ´˜˜µ °´œœ¸Ê脄ÈÁž}œ°¥nµŠœ¸Ê ˜nªnµÁ¦µÄœ“µœ³Ÿ¼ož¦³¡§˜·ž’·´˜· œ´Êœ „ȇª¦‹³¤¸‡ªµ¤Á…oµÄ‹ÄœÁ¦ºÉ°Šœ¸Ê Á¡¦µ³Áž}œ´œÅ—š¸ÉÁ¦µ‹³˜o°Š …oµ¤°¥¼n¨oª Áž}œ­·ÉŠš¸ÉÁ¦µÁ„¸É¥ª…o°Š°¥¼n¨oª„¦³š´ÉŠª´œ„¦³š´ÉŠže ™oµ¥´Š ¤¸¸ª·˜°¥¼n ¥´Š¤¸ª·µ–‡¦°Š°¥¼n „ȋεÁž}œ‹³˜o°Š˜n°­¼o ­£µ¡¸ª·˜ —· œ ¢j µ ° µ „ µ « £µ¥œ°„˜o ° Š¤¸ ‡ ªµ¤¦¼o ­¹ „ °¥n µ Šœ´Ê œ ‡¨» „ ‡¨¸ „´  ­·É Š Á®¨nµœ´Êœ ˜nªnµ™oµÁ¦µ‡¨»„‡¨¸Â¨oª Á¦µÅ¤n¦¼o‹´„„ÈÁž}œ°´œ˜¦µ¥ ‡¨»„ ‡¨¸„Șo°Š¦¼o‹´„—oª¥ Ťnčn‡¨»„‡¨¸—oª¥°Îµœµ‹…°Š‡ªµ¤š»„…r ‡¨»„‡¨¸ —o ª ¥ °Î µ œ µ ‹ … ° Š ž{   µ œ´Ê œ —¸ „ ªn µ ™o µ Á ¦ µ ‡ ¨» „ ‡¨¸ —o ª ¥ °Îµ œµ‹…°Š ‡ªµ¤š» „ …r Á ¦µ„È Ên ™oµÁ¦µ‡¨»„‡¨¸—oª¥°Îµœµ‹…°Šž{µ „ȚεĮo Áž}œ°·­¦³Å—o °´œœ¸Ê„ÈÄ®o¡·‹µ¦–µ„´œ—oª¥ Å®œÇÁ¦µ„ÈÁž}œŸ¼o®œ¹ÉŠš¸É ¤µÁ„¸É¥ª…o°Š„´ Á¦ºÉ° Šœ¸Ê ™oµ‡œ°ºÉœ™µ¤Å¤n¦¼oÁ¦ºÉ°ŠÅ¤n¦¼o‹³šÎµ°¥nµŠÅ¦—¸ Á®¤º°œ„´Á¦µœ»nŠ®n¤œ¸É®¨³ œ»nŠ®n¤šÎµÅ¤ ˜o°Š˜°˜µ¤¦¼žÂ …°Š¡¦³¡»š›Á‹oµ…°ŠÁ¦µªnµ ˜o°Šœ»nŠ®n¤„´œ®œµª„´œ¦o°œ Á¡¦µ³ ›¦¦¤µ˜·…°Š­´Š…µ¦ ™oµ¦o°œÁ„·œÅž„ÈŤn—¸ ™oµ®œµªÁ„·œÅž„ÈŤn—¸ °¥¼nĜ£¼¤·…°Š­£µ¡…°ŠÃ¨„˜o°Š„µ¦‡ªµ¤¡°Á®¤µ³¡°—¸ ˜nªnµ„È „´œÅ¤nŗo Ĝš¸É­»—„Ș„­¨µ¥ÅžÁ®¤º°œ„´œ
 49. 49. ¡·‹µ¦–µ›¦¦¤ ‹œÁž}œ vª·­´Š…µ¦w
 50. 50. ¦nµŠ„µ¥Â˜n¨³ª´œ˜o°Š„µ¦°µ®µ¦ °µ®µ¦š¸É¦´ž¦³šµœœ´Êœ Ž¹ÉŠÁž}œ°µ®µ¦®¥µ šnµœÁ¦¸¥„ªnµ v„ª¯·Š„¨µ®µ¦w Áž}œ°µ®µ¦ ®¥µ­Îµ®¦´Ä®o¦nµŠ„µ¥š¦Š­£µ¡°¥¼nŗo „ª¯·Š„¨µ®µ¦ °µ®µ¦ ‡º°‡Îµ…oµªœ¸Ê „ÈÁž}œ°µ®µ¦ž¦³Á£š®œ¹ÉŠ Áž}œ­´Š…µ¦ Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ …°Š„µ¦ž¦³„°…°Š­´Š…µ¦ ­´Š…µ¦°¥¼nŗoÁ¡¦µ³¤¸­·ÉŠÁ®¨nµœ¸Ê ‹¹Š šÎµÄ®o°¥¼nŗo °µ®µ¦°¸„ž¦³Á£š®œ¹ÉŠšnµœÁ¦¸¥„ªnµ vŸ´­­µ®µ¦w Ÿ´­­µ®µ¦ °µ®µ¦‡º°„µ¦­´¤Ÿ´­ „µ¦­´¤Ÿ´­„ȚεĮoÁž}œ°µ®µ¦ ¤¸ ¦­µ˜·…°Š‡ªµ¤Á°¦È—°¦n°¥ ¤¸¦­µ˜·Â®nŠ‡ªµ¤…¤…ºÉœ ¤´œÁ„·—…¹Êœ ‹µ„›¦¦¤µ˜·…°Š v›¦¦¤£µ¬µw Á¦µ„È—¼Á°µ Ž¹ÉŠÁž}œ…°Š£µ¥Äœ Áž}œ„µ¦Â­—Š°°„®nŠ‡ªµ¤¦¼o­¹„ Ÿ´­­µ®µ¦ „Ȧ¼o‹´„°¥¼n¨oª‡º° „µ¦­´¤Ÿ´­™¼„˜o°Š Áž}œš¸É¤µ…°Š˜´–®µ Áž}œš¸É—´…°Š˜´–®µ ˜´–®µ ‡º°‡ªµ¤°¥µ„ ˜´–®µ‡º°‡ªµ¤¡¦n°Š Ťn¦¼o‹´„°·É¤Å¤n ¦¼o‹´„Á˜È¤ šnµœÁ¦¸¥„ªnµ®µ‡ªµ¤¡°Å¤n¤¸ ®µ‡Îµªnµ¡°Å¤n¤¸ Á¦¸¥„ªnµ ˜´–®µ Œ³œ´ÊœÄœ‡¦´ÊŠ¡»š›„µ¨ šnµœ‹¹Š´´˜·Áž¦¸¥Áš¸¥„·Á¨­ ˜´ – ® µ Á ® ¤º ° œ „´ œ „´   ¤n œÊÎ µ ¤ ® µ ­ ¤» š ¦ œÊÎ µ Ä œ š ³ Á ¨ œÊÎ µ Ä œ ¤®µ­¤»š¦„ªoµŠÄ®nÅ¡«µ¨ Ä®n„ªnµŸºœÂŸnœ—·œ™¹Š Ô Ášnµ  œ ˜„œÊε‹µ„¤nœÊε­µ¥˜nµŠÇ„ÈÅ®¨Åž­¼nš³Á¨ š³Á¨„ÈŤn¦¼o‹´„°·É¤Å¤n¦¼o
 51. 51. ‹´„Á˜È¤ §—¼Â¨oŠ„È°¥¼n°¥nµŠœ´Êœ §—¼ œ„ÈÁž}œ°¥¼n°¥nµŠœ´Êœ ˜nªnµ ¤´œ ¥´Š¤¸…¹Êœ¤¸¨Š µŠš¸„È…¹ÊœµŠš¸„ȨŠ ¨oªÂ˜nš·«šµŠ‡ªµ¤®¤»œÁª¸¥œ …°ŠÃ¨„ „·Á¨­˜´–®µ „È¡°Áž¦¸¥Áš¸¥Å—oªnµÅ¤n¦¼o‹´„°·É¤Å¤n¦¼o‹´„ ¡°Ánœ„´œ Œ³œ´Êœšnµœ‹¹Š„¨nµªÅªoÁž}œ£µ¬·˜Áž}œ‡˜·Á˜º°œÄ‹ Ä®o Á¦µ¤¸‹·˜­Îµœ¹„¦³¨¹„°¥nµÁž}œšµ­…°Š¤´œ vœ´˜™· ˜´–®µ ­¤µœš¸ ¤nœÊεÁ­¤°—oª¥˜´–®µÅ¤n¤¸w ‡¦¼µ°µ‹µ¦¥rœ´„ž¦µr´–”·˜šnµœ „¨nµªÁž}œ‡Îµ„¨°œ¡ºÊœÁ¤º°Šªnµ vœÊ央µ­¤»š¦¥´Š¤¸šµŠ°´ÉŠ ¥´ŠÅ®¨ š´ÉŠ ¥¼oŞ¥¼o¤µ œÊε˜´–®µÃ¨£µ ‡ªµ¤°¥µ„®µ¤µ¤µ„ ‡ªµ¤°¥µ„ ±Š®¨µ¥w ( œÊεĜ¤®µ­¤»š¦¥´Š¤¸Áª¨µš¸É‹³Á˜È¤Å—o ¥´Š¤¸…¹Êœ¤¸¨Š ˜nœÊε„·Á¨­˜´–®µ‡ªµ¤°¥µ„…°Š‡œÁ¦µœ´Êœ ¥·ÉŠ®µ¤µ¤µ„„°Ã„¥ ¤ µ š´  ™¤ Á šn µ Å ¦ „È Å ¤n ¦¼o ‹´ „ Á˜È ¤ ¤¸  ˜n ‡ ªµ¤°¥µ„‡ªµ¤ž¦µ¦™œµ ˜o°Š„µ¦Å¤n¤¸š¸É­·Êœ­»— ) ¤´œÁ„·—…¹Êœ‹µ„„µ¦­´¤Ÿ´­°µ¥³˜³œ³ „µ¦ ­´¤Ÿ´­ £µ¬µ›¦¦¤šnµœÁ¦¸¥„ žd¥¦¼ž µ˜¦¼ž °µ¥˜œ³ „µ¦­´¤Ÿ´­ ™oµÁ¦µ—¼˜´ª…°ŠÁ¦µÁ°Š‹³¦¼o‹´„ ¤´œÁž}œÁ®¤º°œ ‡¨ºÉœ®¦º°¢°ŠœÊ夵„¦³š {~Š ™oµÁ¦µ¤¸‡ªµ¤®œ´„ÂœnœÁ®¤º°œ„´ „o°œ®·œœ¸Ê „ÈŤnÁž}œÅ¦ ™¹Š‹³„¦³š„¦³Âš„ „ȇŠ­£µ¡ž„˜·°¥¼n °¥nµŠœ´Êœ ™¹Šªnµ„·Á¨­˜´–®µ‹³…¹Êœ¨Š „ÈÁž}œÁ¦ºÉ°Š…°Š„·Á¨­˜´–®µ
 52. 52. Á¦µ°¥nµÅž¥¹—®¤µ¥ °¥nµÅžª·ÉŠ˜µ¤¥·œ—¸¥·œ¦oµ¥ Áž}œÂ˜n v­´„ªnµw ›¦¦¤µ¦¤–r ­·ÉŠš¸É¤¸…¹Êœ Áž}œ…¹Êœ„´‹·˜ ‹·˜„È v­´„ªnµ‹·˜w ®µÄn ­´˜ªr»‡‡¨˜´ª˜œÁ¦µÁ…µÅ¤n ™oµÁ¦µÁ…oµÄ‹°¥nµŠœ¸Ê Á¦µ„È‹³Å¤nÁž}œ šµ­…°Š„·Á¨­˜´–®µ ‡ªµ¤¦¼o­¹„š¸É„¡¦n°Š ¡¦n°Š°¥¼nÁž}œœ·‹„È‹³ ¨—œo°¥¨ŠÅž ¡¥µ¥µ¤šÎµ‡ªµ¤Á…oµÄ‹ÄœÁ¦ºÉ°Š‡ªµ¤‹¦·Š…°ŠÁ¦µÄ®o ¤µ„ „È‹³Áž}œ­·ÉŠš¸É—¸¤µ„ °´œœ¸ÊÁž}œ‡ªµ¤¦¼o­¹„°´œ®œ¹ÉŠš¸ÉšnµœÁ¦¸¥„ ªnµ Ÿ´­­µ®µ¦ „µ¦­´¤Ÿ´­„È‹´—Áž}œ°µ®µ¦Á®¤º°œ„´œ v¤Ãœ­´µ Á‹˜œµ®µ¦w ¤¸­´µ¤¸Á‹˜œµÁž}œ°µ®µ¦ ¡· ‹µ¦–µÅž—oª¥ ž„˜·‡œÁ¦µ¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„Ÿ¼€ƒi

×