วารสารเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

440 views

Published on

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
440
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

 1. 1. ‡∑§‚π‚≈¬’ ◊ËÕ “√°“√»÷°…“ ¡Ÿ≈π‘∏‘»“ μ√“®“√¬åÀ¡àÕ¡À≈«ßªîòπ ¡“≈“°ÿ≈ „πæ√–√“™Ÿª∂—¡¿å ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—μπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ ʾ 19 1 ʾ 2555 ❖❖❖ . . . F F . . . . F . . F . . F . . F . . F . . F . . . F . . . . F . . F . . . . . . . F . . F F F FF ˁ F F F F F ˉʽ F F F ʽˉ 114 14 2 .0-2259-1919 .0-2261-1777
 2. 2. ∫°.·∂≈ß ˈ F F F F F F F F F F F F E-Learning F Agmented Reality F F F FM-Learning F F F F F F F F F FF F F F F ˈ F F F F F F F F F F F F F ˈ F F F F F FF F . F F F ˉʽ F
 3. 3. ¡Ÿ≈π‘∏‘»“ μ√“®“√¬å À¡àÕ¡À≈«ßªîòπ ¡“≈“°ÿ≈ PROFESSOR MOMLUANG PIN MALAKUL FOUNDATION ¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤ ª√– “π¡‘μ√  ÿ¢ÿ¡«‘∑ 23 ‡¢μ«—≤π“ °√ÿ߇∑æœ 10110 ‚∑√»—æ∑å.0-2259-1919 ‚∑√ “√.0-2261-1777 §≥–°√√¡°“√√à«¡°≈—Ëπ°√Õß1. √Õß»“ μ√“®“√¬å ™¡ ¿Ÿ¡‘¿“§2. ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å ¥√.‰æ‚√®πå ‡∫“„®3. √Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√. ÿπ∑√ ‚§μ√∫√√‡∑“4. »“ μ√“®“√¬å ¥√.º¥ÿß Õ“√¬–«‘≠êŸ5. √Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√.«’√– ‰∑¬æ“π‘™6. √Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√. “‚√™ ‚ ¿’√—°¢å7. √Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√.ª√–À¬—¥ ®‘√–«√æß»å8. √Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√. “π‘μ¬å °“¬“º“¥9. √Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√.‡º™‘≠ °‘®√–°“√10. √Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√.«‘π—¬ «’√–«—≤π“ππ∑å11. √Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√.æß…åª√–‡ √‘∞ À° ÿ«√√≥12. ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å ¥√.æ‘μ√ ∑Õß™—Èπ13. √Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√. ÿ∑∏‘æß»å À° ÿ«√√≥14. ¥√.æŸ≈»√’ ‡«»¬åÕÓ√ ÿ15. ¥√.æ’√–æß…å  ‘∑∏‘Õ¡√
 4. 4. ¡Ÿ≈π‘∏‘»“ μ√“®“√¬å À¡àÕ¡À≈«ßªîòπ ¡“≈“°ÿ≈ PROFESSOR MOMLUANG PIN MALAKUL FOUNDATION ¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤ ª√– “π¡‘μ√  ÿ¢ÿ¡«‘∑ 23 ‡¢μ«—≤π“ °√ÿ߇∑æœ 10110 ‚∑√»—æ∑å.0-2259-1919 ‚∑√ “√.0-2261-1777 F F ʽˉ F F . .2554-2558 1/2554 F 14 2554 . .2554-2558 Fˈ F 15 F F 14 F . .2554-2558 1. F 2. F . 1 3. . F F ˆ 2 4. F F F 5. . F F F 6. F F F . F 7. F . 8. F . F F F 9. F 10. . F 11. 12. F F F ( F) 13. F 14. F 15 2554 ( F ) F F ʽˉ F
 5. 5. ª√–«—쑬àÕ »“ μ√“®“√¬å À¡àÕ¡À≈«ßªîòπ ¡“≈“°ÿ≈π“¡ À¡àÕ¡À≈«ßªîòπ ¡“≈“°ÿ≈«—π‡¥◊Õπªï‡°‘¥ «—π‡ “√å∑’Ë 24 μÿ≈“§¡ æ.».2446 ‡«≈“ 09.05 π. ≥ ∫â“π∂ππÕ—…Ɠߧå∫‘¥“ ‡®â“æ√–¬“æ√–‡ ¥Á® ÿ‡√π∑√“∏‘∫¥’ (À¡àÕ¡√“™«ß»å‡ªï¬ ¡“≈“°ÿ≈)¡“√¥“ ∑à“πºŸâÀ≠‘߇ ß’ˬ¡ æ√–‡ ¥Á® ÿ‡√π∑√“∏‘∫¥’ ( °ÿ≈‡¥‘¡ « —πμ ‘ßÀå)æ’ËπâÕß√à«¡∫‘¥“¡“√¥“ 1. À¡àÕ¡À≈«ßª° ¡“≈“°ÿ≈ (∂÷ß·°à°√√¡) 2. À¡àÕ¡À≈«ßªÑÕß ¡“≈“°ÿ≈ (∂÷ß·°à°√√¡) 3. À¡àÕ¡À≈«ßªÕß ¡“≈“°ÿ≈ (∂÷ß·°à°√√¡) 4. À¡àÕ¡À≈«ßªîòπ ¡“≈“°ÿ≈ (∂÷ß·°à°√√¡) 5. À¡àÕ¡À≈«ß‡ªπ»√’ ¡“≈“°ÿ≈ (∂÷ß·°à°√√¡) 6. À¡àÕ¡À≈«ß‡ªïò¬¡ ‘π ¡“≈“°ÿ≈ (∂÷ß·°à°√√¡) 7. À¡àÕ¡À≈«ßªπ»—°¥‘Ï ¡“≈“°ÿ≈ (∂÷ß·°à°√√¡) 8. À¡àÕ¡À≈«ßª“πμ“ (¡“≈“°ÿ≈) « —πμ ‘ßÀå 6
 6. 6. °“√»÷°…“ æ.».2450 ‡√‘¡‡√’¬πÀπ—ß ◊Õ∑’∫“π°—∫§√Ÿ·©≈â¡ (·©≈â¡ »ÿªμ√—°…å ¿“¬À≈—߇ªìπæ√–¬“ Ë Ë â Õπÿ»“ μ√åæ“𑙬°“√) æ.».2451 ‡√’¬πÀπ—ß ◊Õ°—∫§√ŸÕŸã (æ√–¬“æ𑙬»“ μ√å«‘∏“π) æ.».2452 ‡√’¬π°—∫§√Ÿ‡™◊ÈÕ (À¡àÕ¡À≈«ß‡™◊ÈÕ Õ‘»√“ß°Ÿ√ ¿“¬À≈—߇ªìπÀ≈«ß‰«∑‡¬») æ.».2453 ‡¢â“‡√’¬π‚√߇√’¬π¡—∏¬¡√“™∫Ÿ√≥– (ªí®®ÿ∫—π§◊Õ ‚√߇√’¬π  «π°ÿÀ≈“∫ «‘∑¬“≈—¬) ‡≈¢ª√–®”μ—« 145  Õ∫‰≈à‰¥â™πª√–∂¡æ‘‡»…ªï∑Ë’ 3 μ“¡·ºπ°“√ —È »÷°…“ æ.».2452 ´÷Ë߇ª≈’ˬπ‡ªìπ¡—∏¬¡ 3 μ“¡·ºπ°“√»÷°…“ æ.».2456 æ.».2457 ‡¢â“‚√߇√’¬π¡À“¥‡≈Á°À≈«ß ‡≈¢ª√–®”μ—« 199 ‡√’¬π´È”™—Èπ ¡—∏¬¡ªï∑Ë’ 3 ¬°‡«âπ«‘™“§≥‘μ»“ μ√å ·≈–¿“…“Õ—ß°ƒ… ¢÷Èπ‰ª‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡ªï∑’Ë 4 æ.».2458 æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–¡ß°ÿƇ°≈Ⓡ®â“Õ¬ŸÀ« ∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ ·μàß à — μ—ß„À⇪ìππ—°‡√’¬π¡À“¥‡≈Á°„πæ√–∫√¡√“™«—ß ‰¡à ‰¥â‡√’¬π∑’Ë ‚√߇√’¬πÕ’° ·μà È ª≈“¬ªïπ—Èπ¬—ߧߡ“ Õ∫‰≈à·≈– “¡“√∂ Õ∫ºà“π™—Èπ¡—∏¬¡ªï∑’Ë 5 ‡≈◊ËÕ𠉪‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡ªï∑’Ë 6 ‰¥â ·μà ‰¡à ‰¥â¡“‡√’¬πÀ√◊Õ¡“ Õ∫Õ’°‡≈¬ æ.».2464 ∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ „Àâ ‰¥â√—∫∑ÿπ¢Õß°√–∑√«ß∏√√¡°“√ ÕÕ°‰ª »÷°…“μàÕ ≥ ª√–‡∑»Õ—ß°ƒ… μÕπ·√°‰¥â ‰ªÕ¬Ÿà°—∫§√Õ∫§√—« Marshall ∑’ˇ¡◊Õß brighton ‡æ◊ËÕΩñ°Ωπ¥â“π¿“…“·≈–ª√–‡æ≥’ æ.».2465 ‡¢â“»÷°…“¿“…“ —π °ƒμ ·≈–∫“≈’∑’Ë School of Oriental Studies ·Ààß ¡À“«‘∑¬“≈—¬≈Õπ¥Õπ æ.».2467 ‡¢â“»÷°…“∑’Ë Brasenose College ·Ààß¡À“«‘∑¬“≈—¬ÕÕ°´åøÕ√å¥ ‚¥¬ ‡≈◊Õ°¿“…“ —𠰃쇪ìπ«‘™“‡Õ° ·≈–¿“…“∫“≈’‡ªìπ«‘™“‚∑ æ.».2471  ”‡√Á®°“√»÷°…“·≈–‰¥â√—∫ª√‘≠≠“μ√’‡°’¬√μ‘π‘¬¡ B.A  “¢“¿“…“ ‚∫√“≥μ–«—πÕÕ° æ.».2474 ¡À“«‘∑¬“≈—¬ÕÕ°´åøÕ√å¥ æ‘®“√≥“¡Õ∫ª√‘≠≠“Õ—°…√»“ μ√å¡À“∫—≥±‘μ (M.A) æ.».2498  ”‡√Á®°“√»÷°…“ «‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—π√“™Õ“≥“®—°√ (√ÿàπ·√°) ¡√  ∑à“πºŸâÀ≠‘ߥÿ…Æ’¡“≈“ ¡“≈“°ÿ≈ ≥ Õ¬ÿ∏¬“ (‰°√ƒ°…å) ∏‘¥“‡®â“æ√–¬“¡À‘∏√·≈–∑à“πºŸâÀ≠‘ß°≈’∫ ‰¡à¡’∫ÿμ√∏‘¥“ 7
 7. 7. √—∫√“™°“√ æ.».2455 ∂«“¬μ—«‡ªìπ¡À“¥‡≈Á°∑’Ëæ√–∑’Ëπ—ËßÕ—¡æ√ ∂“π æ.».2458 ‡ªìππ—°‡√’¬π¡À“¥‡≈Á°√—∫„™â√ÿàπ‡≈Á° æ.».2461 ‡ªìππ—°‡√’¬π¡À“¥‡≈Á°√—∫„™â√ÿàπ„À≠à æ.».2474 Õ“®“√¬åª√–®”°Õß·∫∫‡√’¬π°√¡«‘™“°“√ Õ“®“√¬å摇»…§≥–Õ—°…√ »“ μ√å ·≈–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ æ.».2475 Õ“®“√¬å‚∑ Õ“®“√¬åª√–®”§≥–Õ—°…√»“ μ√å æ.».2477 À—«Àπâ“·ºπ°Ωñ°À—¥§√Ÿ¡—∏¬¡ §≥–Õ—°…√»“ μ√å·≈–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ √—°…“°“√„πμ”·Àπàߧ√Ÿ„À≠à ‚√߇√’¬π ¡—∏¬¡ÀÕ«—ß æ.».2480 Õ“®“√¬å‡Õ° Õ—π¥—∫ 1 ºŸâÕ”π«¬°“√‚√߇√’¬π‡μ√’¬¡Õÿ¥¡»÷°…“ ·Ààß ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ æ.».2481 Õ“®“√¬å‡Õ° Õ—π¥—∫ 3 æ.».2482 Õ“®“√¬å‡Õ° Õ—π¥—∫ 4 æ.».2485 Õ∏‘∫¥’°√¡ “¡—≠»÷°…“ ÕÕ°®“°μ”·ÀπàßÀ—«Àπâ“·ºπ°Ωñ°À—¥§√Ÿ ¡—∏¬¡®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“≈—¬™—Èπ摇»… μ˔՗μ√“ æ.».2486 ™—Èπ摇»… Õ—π¥—∫ 1 æ.».2487 ™—Èπ摇»… Õ—π¥—∫ 2 æâπ®“°μ”·ÀπàߺŸâÕ”π«¬°“√‚√߇√’¬π‡μ√’¬¡ Õÿ¥¡»÷°…“ ∑’˪√÷°…“‚√߇√’¬π‡μ√’¬¡Õÿ¥¡»÷°…“∑”ß“π„πÀπâ“∑’Ë ‡≈¢“∏‘°“√®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ (22  ‘ßÀ“§¡ - 6 μÿ≈“§¡) æ.».2489 ™—Èπ摇»… Õ—π¥—∫ 3 ª≈—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ (∂÷ß 26 ∏—𫓧¡ æ.».2500) æ.».2495-2496 √—°…“°“√„πμ”·ÀπàßÕ∏‘∫¥’°√¡«‘™“°“√ æ.».2497 √—°…“°“√„πμ”·ÀπàßÕ∏‘∫¥’°√¡°“√Ωñ°À—¥§√Ÿ (∂÷ß 27 °—𬓬π æ.».2499) »“ μ√“®“√¬å摇»…„π§≥–§√ÿ»“ μ√å ®ÿÓ≈ß°√≥å ¡À“«‘∑¬“≈—¬ æ.».2500 √— ∞ ¡πμ√’ «à “ °“√°√–∑√«ß»÷ ° …“∏‘ ° “√·≈–°√–∑√«ß«— ≤ π∏√√¡ √—∞∫“≈™ÿ¥ π“¬æ®πå  “√ ‘𠇪ìπ𓬰√—∞¡πμ√’ æ.».2500-2501 √— ∞ ¡πμ√’ «à “ °“√°√–∑√«ß»÷ ° …“∏‘ ° “√·≈–°√–∑√«ß«— ≤ π∏√√¡ √—∞∫“≈™ÿ¥ æ≈‚∑∂πÕ¡ °‘μμ‘¢®√ ‡ªìπ𓬰√—∞¡πμ√’ √—°…“°“√ 8
 8. 8. Õ∏‘°“√∫¥’®ÿÓ°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ (18-29  ‘ßÀ“§¡ æ.».2501) æâπ ®“°μ”·Àπàß√—∞¡πμ√’«à“°“√°√–∑√«ß«—≤π∏√√¡ (1 °—𬓬π) ‡π◊ËÕß®“°¬ÿ∫°√–∑√«ß æ.».2502-2506 √—∞¡πμ√’«“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ √—∞∫“≈™ÿ¥®Õ¡æ≈ ƒ…¥‘Ï ∏π–√—™μå à ‡ªìπ𓬰√—∞¡πμ√’ æ.».2506-2512 √—∞¡πμ√’«“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ √—∞∫“≈™ÿ¥®Õ¡æ≈∂πÕ¡ °‘μμ‘¢®√ à ‡ªìπ𓬰√—∞¡πμ√’°“√ª√–™ÿ¡π“𓙓쑧√—Èß ”§—≠ æ.».2467 ºŸâ·∑ππ—°‡√’¬π‰∑¬ °“√ª√–™ÿ¡ Meeting of University Leaque of Nations æ.».2472 ºŸâ·∑π√—∞∫“≈ °“√ª√–™ÿ¡ 1st Work Conference on Adult Educa- tion ∑’Ë Cambridge æ.».2474 ºŸªØ‘∫μß“π™—«§√“« °“√ª√–™ÿ¡ Leaque of Nations Temporary Col- â —‘ Ë laborator ¢Õß —ππ‘∫“μ‘™“μ‘∑’Ë GENEVA æ.».2491 À—«Àπⓧ≥–ºŸâ —߇°μ°“√≥å °“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“ ¡—¬ “¡—≠ (General Conference) §√—Èß∑’Ë 3 ¢ÕßÕߧ尓√»÷°…“ «‘∑¬“»“ μ√å·≈–«—≤π∏√√¡ ·Ààß Àª√–™“™“μ‘ (UNESCO) ∑’Ë°√ÿ߇∫√ÿμ ª√–‡∑»‡≈∫“πÕπ æ.».2492 UNESCO ‡™‘≠‡ªìπºŸÕ”𫬰“√ —¡¡π“‡√◊Õß°“√»÷°…“ºŸâ „À≠à„π™π∫∑∑’Ë â Ë √—∞‰¡‡´Õ√å (Mysore) ª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬ (UNESCO Seminar çRural Adult Education for Community Actioné) æ.».2493 ª√–∏“π°“√ª√–™ÿ¡ ECAFE - UNESCO Sorking Group ∑’Ë°√ÿ߇∑æœ æ.».2494 À—«Àπⓧ≥–ºŸâ·∑π‰∑¬ °“√ª√–™ÿ¡π“π“™“μ‘«à“¥«¬°“√»÷°…“¢Õß In- ternational Bureau Education (IBF) ∑’Ë°√ÿ߇®π’«“ ª√–‡∑» «‘μ ‡´Õ√å·≈π¥å æ.».2495 ‰¥â√—∫‡≈◊Õ°μ—È߇ªìπ°√√¡°“√∫√‘À“√ (Executive Board) ¢Õß UNESCO ∑’Ë°√ÿߪ“√’  æ.».2497 ‰¥â√—∫‡≈◊Õ°μ—È߇ªìπ°√√¡°“√∫√‘À“√ (Executive Board) ¢Õß UNESCO  ¡—¬∑’Ë 2 ∑’ˇ¡◊Õß¡Õπ‡μ√‘‡§‚Õ ª√–‡∑»Õÿ√ÿ°«—¬ ‰¥â√—∫‡≈◊Õ°μ—È߇ªìπ√Õß ª√–∏“π°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“¢Õß UNESCO ∑’‡¡◊Õß¡Õπ‡μ«‘‡¥‚Õ ª√–‡∑» Ë Õÿ√ÿ°«—¬ ‰¥â√—∫‡≈◊Õ°‡ªìπ√Õߪ√–∏“π °“√ª√–™ÿ¡π“π“™“μ‘ «à“¥â«¬°“√ »÷°…“ International Bureau Education (IBF) ∑’Ë°√ÿ߇®π’«“ ª√–‡∑»  «‘μ‡´Õ√å·≈π¥å 9
 9. 9. æ.».2505 √Õߪ√–∏“π °“√ª√–™ÿ¡√—∞¡πμ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¢Õß ª√–‡∑»„πÕ“‡´’¬ (Minister of Education of Asian States Meeting on Education and Economic Planning ‡√’¬°¬àÕÊ «à“ MINEDAS) √Õߪ√–∏“π“∏‘∫¥’®ÕÀåπ —π (Johnson) ·Ààߪ√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ ‡™‘≠„Àâ ‰ªª√–™ÿ¡ Peace Corps ‡√◊ËÕß °”≈—ߧπß“π™—Èπ°≈“ß ∑’˪√–‡∑» ªÕ√å‚μ√‘‚° (Portorico) æ.».2506 UNESCO ·≈– IAU (International Association of University) ·μàß μ—Èß„À⇪ìπºŸâ‡™’ˬ«™“≠¥â“π°“√»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈–‡™‘≠ª√–™ÿ¡ UNESCO-IAU Commission on the Fole of Higher Education in the Development of Nations ∑’Ë°√ÿß°—«≈“≈—¡‡ªÕ√å ª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬ æ.».2508 ºŸâ‡™’ˬ«™“≠¥â“π°“√»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ª√–™ÿ¡ UNESCO - IAU Commission on the Role of Higher Education in the Development of Nations ‡√◊ËÕß∫∑∫“∑¢ÕßÕÿ¥¡»÷°…“„π°“√æ—≤π“ ª√–‡∑» ∑’Ë°√ÿ߇∑æœ ª√–∏“π°“√ª™ÿ¡ MINEDAS ∑’Ë°√ÿ߇∑æœ (À≈—ß ®“°°“√ª√–™ÿ¡§√—Èßπ’È ‰¥â‡™‘≠™«π√—∞¡πμ√’°≈ÿà¡Õ“‡´’¬Õ“§‡π¬å®—¥μ—Èß Õߧ尓√ SEAMEO (South-East Asia Minister of Education Orga- nization) ‡ªìπº≈ ”‡√Á® æ.».2511 ≈ßπ“¡„π π∏‘ —≠≠“ SEAMEO „ππ“¡√—∞∫“≈‰∑¬∑’˪√–‡∑» ‘ߧ‚ª√åμ”·Àπàß∑’Ë∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ ·μàßμ—Èß æ.».2484 °√√¡°“√®—¥°“√√“™‘π’¡Ÿ≈π‘∏‘ (‚¥¬æ√–√“™‡ “«π’¬å) æ.».2485 √“™∫—≥±‘μ ”π—°»‘≈ª°√√¡  “¢“«√√≥§¥’ ·≈–¿“…“»“ μ√å °√√¡°“√  ¿“®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ æ.».2490 °√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…μ√»“ μ√å æ.».2507 °√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬‡™’¬ß„À¡à æ.».2508 Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ ∂÷ß æ.».2514 Õÿªπ“¬°°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï„π §≥–≈Ÿ°‡ ◊Õ·Ààß™“쑧√—Èß·√° æ.».2512 Õÿªπ“¬°°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï„π§≥–≈Ÿ°‡ ◊Õ·Ààß™“μ‘ §√—Èß∑’Ë Õß ¡“™‘°«ÿ≤‘ ¿“ æ.».2515 °√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ (∂÷ß æ.».2519)  ¡“™‘° ¿“π‘μ∫≠≠—μ‘ ‘ — ·Ààß™“μ‘ (∂÷ß æ.».2516) æ.».2518  ¡“™‘°«ÿ≤‘ ¿“  ¡—¬∑’Ë 2 (∂÷ß æ.».2519) æ.».2529 √“™∫—≥±‘μ°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï 10
 10. 10. ‡§√◊ËÕß√“™Õ‘ √‘¬“¿√≥å æ.».2458 ‡À√’¬≠√“™√ÿ®‡ß‘π ‡À√’¬≠√“™‘π√™°“≈∑’Ë 5 ( .º.) ‡À√’¬≠∫√¡√“™“¿‘‡…° ‘ ’— √—™°“≈∑’Ë 6 (√.√.».6) æ.».2460 ‡À√’¬≠√—μπ“¿√≥å «.ª.√. ™—Èπ 5 æ.».2475 ‡À√’¬≠∑’Ë√–≈÷°ª∞¡∫√¡√“™“πÿ √≥å æ.».2475 μ쑬®ÿ≈®Õ¡‡°≈â“ ( ◊∫ °ÿ≈) æ.».2481 μ√‘¬“¿√≥å¡ß°ÿƉ∑¬ æ.».2483 μ√‘μ√“¿√≥å™â“߇º◊Õ° æ.».2486 ∑«‘쑬“¿√≥å¡ß°ÿƉ∑¬ æ.».2491 ∑«‘쑬“¿√≥å™â“߇º◊Õ° æ.».2492 ª√–∂¡“¿√≥å¡ß°ÿƉ∑¬ æ.».2493 ‡À√’¬≠∫√¡√“™“¿‘‡…° √—™°“≈∑’Ë 9 ‡À√’¬≠√“™°“√™“¬·¥π æ.».2494 ª√–∂¡“¿√≥å™â“߇º◊Õ° æ.».2495 ‡À√’¬≠®—°√æ√√¥‘¡“≈“ æ.».2497 ∑ÿ쬮ÿ≈®Õ¡‡°â“ ¡À“«™‘√¡ß°ÿÆ ‡À√’¬≠√—μπ“¿√≥å ¿.ª.√.™—Èπ 3 ‘ æ.».2500 ‡À√’¬≠©≈Õß 25 æÿ∑∏»μ«√√… ¡À“ª√¡“¿√≥å™â“߇º◊Õ° æ.».2503 ∑ÿ쑬®ÿ≈®Õ¡‡°≈â“«‘‡»… æ.».2504 ‡À√’¬≠√—™°“≈∑’Ë 9 ‡ ¥Á®π‘«—μ‘æ√–π§√ ‡À√’¬≠≈Ÿ°‡ ◊Õ ¥ÿ¥’ æ.».2505 ‡À√’¬≠°“™“¥ √√‡ √‘≠ ™—Èπ 1 æ.».2510 ª∞¡®ÿ≈®Õ¡‡°≈â“ æ.».2516 ‡À√’¬≠¥ÿ…Æ’¡“≈“ ‡¢Á¡»‘≈ª«‘∑¬“ æ.».2528 ‡À√’¬≠√—μπ“¿√≥å ¿.ª.√. ™—Èπ 2 æ.».2532 ‡§√◊ËÕß√“™Õ‘ √‘¬“¿√≥åÕ—π‡ªìπ ‘√‘¬‘Ëß√“¡°’√쑇§√◊ËÕß√“™¬åÕ √‘¬“¿√≥åμà“ߪ√–‡∑» ‘ æ.».2505 Great Cross with Star and Sash (‡¬Õ√¡—π) æ.».2507 Grand Cordon Leopod (‡∫≈‡¬’ˬ¡) Sacred Treasure 1st Class (≠’˪ÿÉπ) æ.».2510 The Order of Distinguished Diplomatic Merit Service Class (‡°“À≈’) æ.».2511 Grand Cordon of Order of Brilliant Star (®’π§≥–™“μ‘) 11
 11. 11. ‡°’¬√쑉¥â√—∫®“°Àπ૬ߓπ·≈– ∂“∫—πμà“ßÊ æ.».2505 §√ÿ»“ μ√å¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ æ.».2507 π‘μ»“ μ√奅ƒ∫≥±‘μ°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï (LLD. ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ‘π‡¥’¬π“ ª√–‡∑» ‘ ÿ —  À√—∞Õ‡¡√‘°“ æ.».2509 »‘≈ª¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï (‚∫√“≥§¥’) ¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ æ.».2510 °“√»÷°…“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï «‘∑¬“≈—¬°“√»÷°…“ (¡À“«‘∑¬“≈—¬ »√’π§√‘π∑√«‘‚√≤) æ.».2516 »‘≈ª»“ μ√å¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡™’¬ß„À¡à æ.».2517 »‘≈ª»“ μ√å¥ÿ…Æ’∫≥±‘μ°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï ¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ — æ.».2527 ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫≥±‘μ°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï ( “¢“¿“…“‰∑¬) ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“¡§”·Àß — æ.».2530 Õ—°…√»“ μ√奅ƒ∫≥±‘μ°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï ¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ »‘≈ªîπ·Ààß™“μ‘ ÿ —  “¢“«√√≥»‘≈ªá ∫ÿ§§≈¥’‡¥àπ¢Õß™“μ‘  “¢“æ—≤π“°“√»÷°…“ æ.».2531 ºŸâ π—∫ πÿπ°“√Õπÿ√—°…å¡√¥°‰∑¬¥’‡¥àπ √—∫æ√–√“™∑“πæ√–‡°’Ȭ«∑Õߧ” „π∞“π–ºŸâ à߇ √‘¡¿“…“‰∑¬¥’‡¥àπ æ.».2535 √—∫æ√–√“™∑“π‚≈àπ—°°“√Ωñ°À—¥§√Ÿ‰∑¬ æ.».2535 √—∫√“ß«—≈Õ“‡´’¬π  “¢“«√√≥°√√¡ ‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕ߇ªìπ∫ÿ§§≈∑’Ë ∑”§ÿ≥ª√–‚¬™πå·°à°“√»÷°…“¢Õß™“μ‘Õ¬à“ß Ÿß¬‘Ëß æ.».2537 ‰¥â √— ∫ °“√ª√–°“»‡™‘ ¥ ™Ÿ ‡ °’ ¬ √μ‘ ‡ ªì π ªŸ ™ π’ ¬ ∫ÿ § §≈¥â “ π¿“…“·≈– «√√≥°√√¡‰∑¬ À¡àÕ¡À≈«ßªîòπ ¡“≈“°ÿ≈ ‰¥â°√“∫∂«“¬∫—ߧ¡≈“∂÷ß·°àÕ —≠°√√¡ ‡¡◊ËÕ«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 5μÿ≈“§¡ æ.».2538 ‡«≈“ 17.05 π. ¥â«¬‚√§‡ âπ‡≈◊Õ¥„π ¡Õßμ’∫·≈–‰μ«“¬ ≥ ‚√ß欓∫“≈æ√–¡ß°ÿƇ°≈â“ ‘√‘√«¡Õ“¬ÿ‰¥â 91 ªï 11 ‡¥◊Õπ 11 «—π æ.».2546 ‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß®“°¬Ÿ‡π ‚° ‡ªìπ∫ÿ§§≈ ”§—≠¥’‡¥àπ¢Õß‚≈° ¥â“π°“√»÷°…“«—≤π∏√√¡ «√√≥°√√¡ ·≈–°“√ ◊ËÕ “√ 12
 12. 12. 13
 13. 13. 14
 14. 14. 15
 15. 15. 16
 16. 16. 17
 17. 17. 18
 18. 18. 19
 19. 19. 20
 20. 20. 21
 21. 21. 22
 22. 22. 23
 23. 23. 1.24
 24. 24. 1.2. 25
 25. 25. 26
 26. 26. 27
 27. 27. 28
 28. 28. 29
 29. 29. 30
 30. 30. “Crescent Girls’ School” 31
 31. 31. 32
 32. 32. *3. 33
 33. 33. 34
 34. 34. 35
 35. 35. 36
 36. 36. 37
 37. 37. Augmented Reality 1. Hardware38
 38. 38. 3. Marker 39
 39. 39. 40
 40. 40. 8. 41
 41. 41. 42
 42. 42. 43
 43. 43. *44
 44. 44. 45
 45. 45. 46
 46. 46. 47
 47. 47. 48
 48. 48. 49
 49. 49. 50
 50. 50. 51
 51. 51. The New iPad ** 52
 52. 52. 53
 53. 53. 54
 54. 54. 55
 55. 55. 56
 56. 56. 57
 57. 57. 58
 58. 58. 59
 59. 59. 60
 60. 60. *61
 61. 61. 62
 62. 62. 63
 63. 63. 64
 64. 64. ** 65
 65. 65. 66
 66. 66. *ABSTRACT 67
 67. 67. 68
 68. 68. 69
 69. 69. 70
 70. 70. 71
 71. 71. 72
 72. 72. *73
 73. 73. 74
 74. 74. 75
 75. 75. 76
 76. 76. 77
 77. 77. *78
 78. 78. (Human 79
 79. 79. 80
 80. 80. 81
 81. 81. 82
 82. 82. 83
 83. 83. (Instructional System Design)84
 84. 84. 85
 85. 85. 86
 86. 86. 87
 87. 87. 88
 88. 88. *89
 89. 89. 90
 90. 90. 91
 91. 91. 92
 92. 92. F F ... F F F . F .................................................................... ˆ F F F F F F ˈ F F F F F F F F F F F F FF F F F F 2552 : F F ʾ 5 ( ) F : FF F F , .. F (1) F F F ʾ 5 (2) F F F ʾ 5 ˈ ʾ 5 35 F F FF ˈ F F 30 F F F F F F FF F F F F F F t-test F (1) F F ʾ 5 F F 4.85 F F F F 4.44 F F ˈ F F (2) F F F F F 0.05 2552 : FF F F F F F ʾ 6 ( ) F : FF F . F , .. F (1) FF F F F F F ʾ 6 F F 80/80 (2) F F FF (3) F F FF F F ʾ 6/1 2 ʾ 2551 32 F F F F F (1) F F F F F F F ʾ 6 (2) (3) F F FF F FF F F F t-test F (1) FF F F F F F ʾ 6 F 80.20/81.80 (2) F F F F F F .05 (3) F F FF 93
 93. 93. The Development Blended Learning Web-based instructional Model * ***** 94
 94. 94. Abstract Keywords: 95
 95. 95. 96
 96. 96. 97
 97. 97. 98
 98. 98. 99
 99. 99. 100
 100. 100. 101
 101. 101. 102
 102. 102. * ** Jantarak Ponwong *, Surasit Sitthi-amorn ******** 103
 103. 103. 104
 104. 104. 105
 105. 105. 106
 106. 106. 107
 107. 107. 108
 108. 108. 109
 109. 109. 110
 110. 110. * ** Titaporn Keawkanha *, Surasit Sitthi-amorn **** M.Ed. Candidate in Education Administration, Faculty of Education, Mahasarakham University**** M.Ed. Candidate in Education Administration, Faculty of Education, Mahasarakham University 111
 111. 111. were workshop, teaching demonstration and supervision. We used test form, interviews form, evaluation form and observation form as our data collecting tools. Triangulation technique was used for analyzing the data and presentation of the data were analyzed by description method.The results of the study showed that personnel development in organizing Integrated Learning activities used workshop, teaching demonstration and supervision had develop the participants to had a better knowledge and understanding on organize the integrated learning activities according to pre-test resulted before Integrated learning activities are the the post-test after workshop it’s increasemethod that empathized students as akey and to create a rich experience and an integrated learning plans as well, able tointeractive learning activities for students to organized the Integrated Learning activitiesdevelop all students skill. The purpose ofthis study was to develop a personnel in were learned and practices analyzed andChild Center, Buengkan Province with solve the problem compliance by evaluationknowledge and understanding, able to and assessment criteria. Teachers areorganize the Integrated Learning activitiesmore capable in organize more efficiencyon Integrated Learning management frame- integrated learning activities for students and it’s lead enthusiasm for ongoingtopic of teaching, setting the purpose personal development and for betterof learning, designing the sub content,planning for teaching and Evaluation anddevelopment of teaching. This study wasthe action research principle based on theplanning, action, observation and reflection.informant group. The strategy developments 112
 112. 112. 113
 113. 113. 114
 114. 114. 115
 115. 115. 116
 116. 116. 117
 117. 117. 118
 118. 118. * ** * ******** 119
 119. 119. 120
 120. 120. 121
 121. 121. 122
 122. 122. 123
 123. 123. 124
 124. 124. 125
 125. 125. 126
 126. 126. 127
 127. 127. * ** Phongridee Phuangpradit *, Surasit Sitthi-amorn **** M.Ed. Candidate in Education Administration, Faculty of Education, Mahasarakham University**** M.Ed. Candidate in Education Administration, Faculty of Education, Mahasarakham University 128
 128. 128. to organize learning processes efficiently. This research was aimed to develop the operation of internal supervision of Nong Phak Wan School, Phon Charoen district, Bueng Kan province to studying current state, problems and needs of the school, 2. planning and setting up policies, designing and creating tools and guidelines for the development and development processes report of the internal supervision assessment. The people taking part in the study processes consisted of one researcher and two heads of academic department in primary and secondary school levels. The information and Research instruments employed were semi-structured interview and documentary analysis form using observation, reflection and plan operations as a research method. The researcher also used observation, interview, minutes, supervision, and evaluation forms. Data were analyzed by content analysis using Triangulation Technique. The findings were Educational quality development plays presented in a form of description.a crucial role in education management. The findings were as follows. In theInternal supervision, a principle of educational first ring round, using the brain stormingadministration, is one of the most essential toolsthat helps develop teachers and enables them internal supervision framework, the people 129
 129. 129. taking part in the study understood processesof internal supervision much better. However,in the supervision operation process, thesupervisor was not confident and lacked skillsand proficiency in internal supervision. Thesupervisor skipped several supervision stepsand the supervision operation was inconsistentunlike the operation plans and processes writtenin the supervision manual. Nevertheless, thesupervision operation processes could laterdeveloped in the second ring round. In the stage of the second ring round,brain-storming strategy and mentoringtechnique were used. In this developmentprocess, the people taking part in the studycould go through all processes and could followthe internal supervision processes proficientlyusing the processes written in the manualto facilitate the operation and increase theefficiency of the supervision operation. In conclusion, the development of theoperation of internal supervision of Nong PhakWan School, Phon Charoen district, Bueng Kanprovince using brain-storming and mentoringtechniques enabled the school to have betterand clearer operation processes. Moreover,the internal supervision was efficient due tointernal supervision development steps. The Operation of Internal Supervision 130
 130. 130. 131
 131. 131. Scale132
 132. 132. 133
 133. 133. 134
 134. 134. * ** * ******** 135
 135. 135. 136
 136. 136. 137
 137. 137. 138
 138. 138. 139
 139. 139. 140
 140. 140. 141
 141. 141. 142
 142. 142. 143
 143. 143. * ** Adisorn Thawinkam *, Surasit Sitthi-amorn **** M.Ed. Candidate in Education Administration, Faculty of Education, Mahasarakham University**** M.Ed. Candidate in Education Administration, Faculty of Education, Mahasarakham University 144
 144. 144. planning for teaching and Evaluation and development of teaching. This study was the action research principle based on the planning, action, observation and reflection. There were 7 participants in study and informant group. The strategy developments were workshop, teaching demonstration and supervision. We used test form, interviews form, evaluation form and observation form as our data collecting tools. Triangulation technique was used for analyzing the data and presentation of the data were analyzed by description method.The results of the study showed that personnel development in organizing Integrated Learning activities used workshop, teaching demonstration and supervision had develop the participants to had a better knowledge and understanding on organize the integrated learning activities according to pre-test resulted before Develop Integrated learning activitiesare the method that empathized students as the post-test after workshop it’s increasea key and to create a rich experience and the average points to 77, able to write anan interactive learning activities for students integrated learning plans as well, able toto develop all students skill. The purpose of organized the Integrated Learning activitiesthis study was to develop a personnel inBan Nasai School Srivilai District Buangkanwere learned and practices analyzed andProvince with knowledge and understanding, solve the problem compliance by evaluationable to organize the Integrated Learning and assessment criteria. Teachers are more capable in organize more efficiencyactivities on Integrated Learning management integrated learning activities for students andthe topic of teaching, setting the purpose it’s lead enthusiasm for ongoing personalof learning, designing the sub content, development and for better teaching ability. 145
 145. 145. personnel development, integratedlearning activities 146
 146. 146. 1.3.11.1 147
 147. 147. 148
 148. 148. 149
 149. 149. 150
 150. 150. 151
 151. 151. . .152
 152. 152. 153
 153. 153. 154
 154. 154. 155
 155. 155. 156
 156. 156. 157
 157. 157. 158
 158. 158. 159
 159. 159. 160

×